Jämkning enligt 6 kap. 2 § SkL

FRÅGA
Hej. Det är så här. Det är det är en kille som har skadestånd till mig. Han försöker pruta skulden för att han har andr skulder m,m. MIN fråga är, får han göra så?. När jag hade skadestånd så tog kronofogden pengar från mitt konto OVASETT vad.Så varför kan inte kronofogden göra så också mot han? Maila gärna mig svaret till min mail tack.[borttaget med anledning av risk för identifiering]Med vänliga hälsningar [borttaget med anledning av risk för identifiering].
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med tanke på att orsaken till skadeståndet är mig okänd måste jag utgå ifrån att skadeståndslagen (SkL) är tillämplig och alltså inte är satt ur spel på grund av avtal eller annan lag. I grund och botten bestäms skadeståndets storlek utifrån vad det kostar att ersätta skadan, oberoende av den skadeståndsskyldiges möjligheter att betala. Detta framgår bl.a av 2 kap. 1-3§§ SkL. Skadestånd kan emellertid jämkas – ända ner till noll i vissa fall. Det finns flera bestämmelser i SkL avseende jämkning. Den mest passande i ditt fall är 6 kap. 2 §. Lagrummet lyder:

"Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas."

Det måste vara detta lagrum den skadeståndsskyldige åberopar. Innehållet i lagrummet är vid första anblick klart och tydligt. Svaret på din fråga är att ja, han får göra så. Frågan är dock inte helt okomplicerad, och det måste inte sluta med att han får rätt i denna sak. För det första är lagrummet bara avsett att tillämpas i undantagsfall. För det andra är tröskeln för att skadeståndet ska anses "oskäligt betungande" ganska hög. Det räcker inte med att man i största allmänhet har lite ont om pengar, utan skadeståndet ska vålla en svår ekonomisk situation för den skadeståndsskyldige, och tvinga honom att under en längre tid sänka sin levnadsstandard. För det tredje ska, vilket framgår av lagrummet, ditt behov att skadestånd tas med i beräkningen.

Personskador, det vill säga fysiska skador på människokroppen, beaktas särskilt. Har du alltså blivit utsatt för personskada talar detta emot att beloppet ska komma att jämkas. Har denna skada däremot orsakats av brott, exempelvis misshandel (dock inte grövre brott), kan skadeståndet något paradoxalt ändå jämkas, om beloppet kan äventyra gärningsmannens återanpassning i samhället. Om du är berättigad brottsskadeersättning kan ditt behov av skadeståndet anses lägre, men här måste man vidta försiktighet. Eftersom en sådan ordning kan te sig stötande är huvudregeln ändå att jämkning i sådana fall inte ska ske. Detta framgår bl.a av rättsfallet NJA 1990 s. 196. Övriga omständigheter som har beaktats i annan praxis är bl.a. den skadeståndsskyldiges ålder och impulsiva handlande.

Det framgår alltså att det finns en möjlighet till jämkning på grund av den skadeståndsskyldiges ekonomiska situation. Huvudregeln är emellertid att någon jämkning inte ska ske. Hur det kommer gå i ditt fall vet jag inte, eftersom jag inte känner till några omständigheter. Jag väljer därför att avsluta min analys här. Det är i vart fall så att skadeståndet inte kan jämkas med stöd i 6 kap. 2 § sedan beloppet fastställts genom dom. Det finns alltså ingen möjlighet för personen att i efterhand "pruta" på beloppet med stöd i nämnt lagrum. Däremot kan hans ekonomiska situation vara av betydelse när det kommer till Kronofogdens möjligheter att utmäta hans tillgångar, eftersom han inte gärna kan lämnas att svälta bara för att hans skulder ska täckas. Därför kan hans ekonomiska trångmål på detta sätt inverka menligt på dina möjligheter att få fullt betalt, men det är en fråga för Kronofogden.

Tyvärr har jag ingen möjlighet att maila svaret, men jag hoppas ändå att du är nöjd och att du känner att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (275)
2019-04-16 Personskada orsakad i butik
2019-04-01 Har jag rätt till skadestånd?
2019-03-06 Barn som råkat ut för olycka på förälderns gym, går det att kräva skadestånd?
2019-02-18 Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

Alla besvarade frågor (67946)