Jämkning av äktenskapsförord m.m.

FRÅGA
Jag är född i Riga , Modersmål Ryska.I december 1995 gifte jag mig med min dåvarande man. I december 1997 enades viom ett testamente där jag fått tid att förstå och acceptera innehållet. Min man kallade mig att inför vittnen underteckna testamentet , januari 6 1998 .vilket vi gjorde.Till min stora förvåning så presenterade min man ett äktenskapsförord som vi skulle i vittnenas närvaro signera samtidigt. Jag förstod INTE någonting av innehållet och fick enbart min mans förklaring att så här gör man i Sverige och att det är bra för oss båda.Jag blev väldigt frustrerad och sade att jag ville ha betänketid , men blev av min man beordrad att signera och kände mig väldigt dum inför vittnena baserat på att jag inte förstod någonting av vad jag skulle signera .1, av språkskäl 2 av juridisk formuleringoch innehåll. Jag signerade någonting som jag först 2010 då min man tog ut sin första skilsmässa vad jag hade tvingats att gå med på. INGET var till min fördel.Nu sitter vi i Bodelning sedan juni 2013. Jag hävdar i bodelningen att ÄOt skall jämkasdå jag efter ovannämnda och ekonomisk fördelning blir mycket ofördelaktig för mig.Var vänlig ge mig en förklaring hur jag skall begära jämkning av ÄOt inför bodelningsförrättaren. Testamentet är förbrukat efter slutliga skilsmässan 2013
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du hävdar att inget i äktenskapsförordet var till din fördel så förutsätter jag att egendom har gjorts enskild, det vill säga undantagits från bodelning, i så pass stor omfattning att det leder till en påtaglig snedfördelning där du står nästan helt utan egendom efter bodelningen.

En jämkning av äktenskapsförord innebär att delar av den enskilda egendomen görs till giftorättsgods och dras med i bodelningen. Utgångspunkten är att jämkning av äktenskapsförord ska utnyttjas restriktivt, och i princip endast efter långvariga äktenskap, mot bakgrund av att ett äktenskapsförord typiskt sett är en överenskommelse som makar ingår på frivillig grund. Eftersom du på grund av bristande språkkunskaper dock inte förstod vad du skrev under år 1998 så kan frivilligheten starkt ifrågasättas, varav äktenskapsförordets undantagande av så pass mycket egendom från bodelningen är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och den påtagliga snedfördelningen. Att din dåvarande make skapade äktenskapsförordet och pressade dig att underteckna det, trots vetskapen om dina bristande språkkunskaper, talar för att han intog en överlägsen ställning i förhållande till dig. Härtill kan du sannolikt åberopa vittnena vid tillfället för undertecknadet och deras iakttagelser till grund för att din exmake pressade dig och inte lät dig få möjlighet att sätta dig in i innehållet. Eftersom ni dessutom var gifta så som jag förstår det mellan 1995 och 2010 så var äktenskapet allt annat än kortvarigt, varav äktenskapets längd inte kan tala emot möjligheten att jämka. Mot en sådan bakgrund så kan äktenskapsförordet sannolikt jämkas, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 12:3 första stycket. Eftersom bestämmelsen i sin tur är baserad på jämkningsregeln i Lag (1915:218) om avtal och andra handlingar på förmögenhetsrättens område 36 §, och denna kan användas bland annat för sådana fall där den ena avtalspartens bristande språkkunskaper har omöjliggjort förståelse för avtalsinnehållet, så talar det också för att det finns en möjlighet att jämka äktenskapsförordet.

Visserligen så har det förekommit rättsfall där bristande språkkunskaper inte ansågs vara grund för jämkning av äktenskapsförord, men i dessa fall så fanns det uppgifter som pekade på att den som inte förstod svenska fullt ut fick information om äktenskapsförordets innebörd i förväg av jurist på ett förståeligt språk (jämför Svea Hovrätt, mål nr T 5700-01, dom 2001-11-12 och mål nr T 10319-12, dom 2013-09-26). Eftersom du aldrig fick chansen att få äktenskapsförordets innebörd förklarad för dig på ryska eller begriplig svenska i förväg så talar det för att du kan lägga dina dåvarande bristande språkkunskaper till grund för att du inte hade möjlighet att förstå vad du skrev under, varav du sannolikt kan åberopa jämkning med framgång.

En alternativ strategi är att du driver frågan om underhåll från din exmake under en övergångstid efter vad som är skäligt med hänsyn till hans förmåga och andra omständigheter (Äktenskapsbalk 6:7 andra stycket). Om du exempelvis behöver medel för att genomgå utbildning i syfte att skaffa förvärvsarbete eller förbättra din inkomst så kan du möjligen driva en sådan sak med framgång mot bakgrund av att bodelningen nästan inte har lämnat någon egendom till dig överhuvudtaget. En dom som fastställer skyldighet för din exmake att betala löpande underhållsbidrag kan dock aldrig tvinga honom att betala för tid som föregick den dag då du väcker talan om underhållsbidrag med mer än tre år, såvida han inte själv går med på det (Äktenskapsbalk 6:9).

Sammanfattningsvis så kan du väcka talan i domstol för att i första hand jämka äktenskapsförordet och i andra hand fastställa underhållsbidrag. Om du överväger att driva din sak i domstol så rekommenderar jag starkt att du tar hjälp av ett ombud. Passa också på att granska hemförsäkringens villkor för att se vilken typ av rättskydd du har rätt till för att bekosta processen. Du är också välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för fördjupad vägledning och för att höra efter om möjligheten att driva din sak genom ett kompetent ombud.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1190)
2021-01-23 Måste man bo tillsammans som gifta?
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (88529)