I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

2021-10-17 i Bodelning
FRÅGA
Min son köpte en bostadsrätt för x miljoner. Han köpte den själv med egna medel samt med lån från en bank. Han stod/står därefter skriven på aktuell adress.Över ett år senare flyttade hans flickvän in i hans lägenhet. Vi har alla en väldigt bra relation men jag undrar ändå om, vad en eventuell 'separation' (de är varken förlovade eller gifta) skulle kunna innebära rent juridiskt.Lånet kommer fortsättningsvis stå på min son. Hon har ingen avsikt att 'köpa in sig i lägenheten'. Men sannolikt kommer de dela på hyran framgent.Skulle hon kunna få besittningsrätt (äganderätt) om de t.ex skaffar barn ihop och därefter separerar och man anser att hon har större behov av lägenheten?Skulle det bli någon skillnad om de bestämmer sig för att gifta sig istället för att vara sambo?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om din sons sambo kan kräva ut en del av den bostadsrätt han förvärvat om de skulle separera, och vad skillnaden skulle bli om de var gifta.

Reglerna om bodelning mellan sambor finns i sambolagen (SamboL). Reglerna om bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer börja med att redogöra för vad som gäller mellan sambor och sedan redogöra för vad som gäller mellan makar.

Vad gäller för sambor?
När ett samboförhållande upplöses kan någon av dem begära bodelning, 8 § SamboL. Bodelning måste alltså inte ske utan sker bara om någon kräver det. Vid en bodelning ska man dela på samboegendomen vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamL. Som sambors gemensamma bostad räknas bostadsrätt som en av dem äger och som förvärvats för gemensamt ändamål (5 § SamboL även 3 § SamboL). Det som en sambo har förvärvat före samlevnaden (dvs innan de flyttar ihop) anses normalt inte vara förvärvat för gemensamt ändamål. Ett undantag kan vara om den förvärvas precis innan samlevnad uppstår, men i ert fall så dröjer det så pass länge från köp till samlevnad att bostadsrätten inte kan anses vara förvärvad för gemensam användning.

Vad innebär det för din son?
Enligt förklaringen ovan utgör din sons bostadsrätt inte samboegendom och ska därmed enligt huvudregeln inte ingå i en eventuell bodelning vid en separation. Det finns dock speciella regler om övertagande av bostad i vissa fall.

Övertagande av bostad i vissa fall
Om ena sambon innehar en bostadsrätt som inte är samboegendom, vilket är fallet för er, så kan ändå den andra sambon få överta bostaden om denne behöver den bäst. Om samborna inte har barn krävs dessutom synnerliga skäl för att så ska få ske (22 § SamboL). Om det i framtiden vid en separation skulle vara så att din sons flickvän behöver bostaden bäst så skulle hon behöva ersätta din son för det, antingen genom att din son får överta egendom vid bodelningen motsvarande värdet av bostadsrätten, eller annars genom att flickvännen betalar värdet i pengar. Din son skulle alltså vid en sådan situation aldrig förlora värdet av bostadsrätten. Denna regel är tvingande och går inte att avtala bort.

Vad skulle gälla om de var gifta?
Eftersom bostadsrätten förvärvades för enskilt bruk innan ett eventuellt giftermål skulle den ägas av din son till 100 % men hela bostadsrätten skulle ändå ingå i giftorättsgodset och eventuellt behöva delas vid en skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Om din son och hans flickvän skulle gifta sig och inte vill att egendomen skulle ingå i en bodelning så kan de upprätta ett äktenskapsförord där de avtalar om att om att bostadsrätten ska vara din sons enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB, 7 kap. 3 § ÄktB).

Övertagande av bostad i vissa fall vid skilsmässa
Precis som vid bodelning vid upphörande av samboskap så har den bäst behövande maken vid skilsmässa rätt att ta över en bostad som ägs av den andra maken (11 kap. 8 § ÄktB). Vid en sådan prövning beaktas också exempelvis om det finns barn i äktenskapet och vem som har vårdnaden om dessa. Även denna regel är tvingande och gäller även om bostaden genom ett äktenskapsförord har gjorts till enskild egendom.

Det är svårt att säga i vilka situationer som en make/sambo som inte äger bostaden skulle behöva den bäst, eftersom det är omständigheter i det enskilda fallet som avgör saken. Något som exempelvis spelar in i bedömningen är hur lätt motparten har att få tag på en annan bostad.

Sammanfattning:
Utgångspunkten i den situation du beskriver är att bostadsrätten tillhör din son och skulle inte ingå i en bodelning nu när de är sambor. I undantagsfall skulle din sons flickvän kunna ta över den, om situationen är så att hon behöver den bäst. Då skulle hon dock behöva ersätta din son för den. Om de skulle vara gifta skulle bostadsrätten ingå i en bodelning eftersom den skulle utgöra giftorättsgods. Om de upprättar ett äktenskapsförord och gör bostadsrätten till enskild egendom skulle den däremot inte ingå i en bodelning. Även vid skilsmässa kan den andra maken begära att få överta bostaden om denne behöver den bäst, i den bedömningen spelar det roll om de har gemensamma barn och hur vårdnadssituationen ser ut. Även i detta fall skulle din son få värdet ersatt. Gemensamt för dessa regler är att de är tvingande och inte går att avtala bort, dem finns för att skydda en svagare part i vissa situationer.

Hoppas att du fått svar på din fråga och att du har fått bra information om hur det fungerar vid sådana situationer!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97307)