Hur länge gäller ett servitut?

2020-02-11 i Servitut
FRÅGA
Hur länge gäller ett servitut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om servitut återfinns i 14 kapitlet jordabalken (JB).

Allmänt om servitut

Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det finns två typer av servitut. Det första är avtalsservitut som innebär överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet. Det andra är offcialservitut som är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet.

Giltighetstid för respektive servitut

Eftersom servitut avser att reglera rättigheter som är nödvändiga för normal användning av fastigheter är utgångspunkten att de ska löpa på obestämd tid, det vill säga för all framtid. När det gäller avtalsservitut är det dock möjligt att begränsa dem till viss tid. Officialservitut gäller för all framtid eller till dess att det fattas ett nytt myndighetsbeslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (236)
2020-02-11 Hur länge gäller ett servitut?
2020-02-11 Frågor om servitut
2020-01-30 Kan mulbetesrätt upphävas och har vi som har rätt till mulbete i sådana fall rätt till ersättning?
2019-12-19 Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

Alla besvarade frågor (77182)