Hur lång tid har man på sig att begära skadestånd m.m.

FRÅGA
Fick svar av er igår. Hästen som bet mig stod i en Box bredvid den andra hästen som jag behandlade med akupunktur. Då jag ej fått varning eller vetskap av att denna var aggressiv. Då ägaren ej var närvarande.På sms av henne har jag bevis. Då hon skriver att denna häst har nästan bitit av fingrar på de som tagit i gallret.Hur lång tid har jag på mig att begära skadestånd?Och vilka tabeller ska hag följa? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för din (följdfråga). Din tidigare fråga och svar finns här.

En fråga som uppkommer av den ytterligare information du ger är vems stall hästen står i, och vilket ansvar stallägaren och/eller hästägaren ev har för att se till att hästen har en lämplig box för att inte kan skada andra som vistas i stallet. Att underlåta (låta bli) att vidta en skadeförebyggande åtgärd, t ex att hästen var bakom galler, kan i vissa fall anses som oaktsamt/vårdslöst. Du måste dock kunna bevisa att endera hästägaren eller stallägaren (om annan) varit vårdslös/oaktsam genom att inte vidta skadeförebyggande åtgärder i vetskap om att hästen är aggressiv, och att din skada beror på att de inte gjort det. Själva oaktsamheten ska ha lett till att skadan uppkommit helt enkelt (detta kallas inom juridiken för kausalitet). Bevisbördan ligger på den som påstår att det finns ett samband, i detta fall du.

Du kan börja med att rikta ett skadeståndsanspråk mot hästägaren/stallägaren/den du anser är skadeståndsansvarig, och se om personen är villig att betala det. Du kan endera helt enkelt försöka prata med hästägaren och be denne tala med sitt försäkringsbolag och höra hur de ställer sig eller själv kontakta försäkringsbolaget. Om hästägaren vill utnyttja sin hemförsäkring och rättsskyddet i den (vilket man i ett sådant här fall kan anta att hon vill) så brukar försäkringsbolagen inte acceptera att försäkringstagaren och den som yrkar skadestånd kommer överens själva, vilket kan hindra en "frivillig uppgörelse". Försäkringsbolaget för hennes talan, och om de inte anser att det finns ett samband och hon är skadeståndsskyldig så blir det en tvist.

Om det blir en tvist så får du väcka en skadeståndstalan i domstol mot hästägaren. Du får alltså stämma in henne till tingsrätten. Det är sedan domstolen som bedömer vad ni båda för fram, och beslutar om de anser att du har kunnat bevisa att hästägaren (ev stallägaren) varit oaktsam och att det är det som orsakat din skada. Om domstolen anser att hästägaren/annan har det, så kommer de att döma till din fördel och förpliktiga hästägaren/annan att betala skadestånd. Det är viktigt att veta att om du förlorar i domstolen så kan du bli tvungen att betala hästägarens rättegångskostnader vilket kan bli dyrt. Alla hemförsäkringar och de flesta företagsförsäkringar har något som heter rättsskydd, vilket ger möjlighet att få hjälp i sådana här fall. Rättsskyddet i hemförsäkringen brukar inte omfatta tvister som härrör sig till arbete/näringsverksamhet, men kanske har du en företagsförsäkring med rättsskydd i sådana fall? Rättsskyddet hjälper till med dina kostnader för advokat/ombud och om du skulle förlora så ersätter det delar av de rättegångskostnader du blir dömd att betala. Det finns ett maxtak och en självrisk i rättsskyddsförsäkringen, men de tar största delen av kostnaden. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring du kan använda är det mycket viktigt att verkligen vara medveten om att det kan bli dyra kostnader om man förlorar målet, och ha det med när man tar ställning till om man vill stämma någon eller ej.
Om du funderar på att stämma hästägaren inför domstol rekommenderar jag dig verkligen att innan ta kontakt med en advokat för rådgivning där ni kan gå igenom det som hänt och omständigheterna i detalj på ett annat vis än här inom gratisrådgivningen.

När det gäller vilka tabeller man ska följa antar jag att du menar hur man bestämmer skadeståndets storlek. Ett skadestånd för personskada innefattar enligt Skadeståndslagens 5 kap 1 §

p 1 - ersättning för kostnader med anledning av skadan, t ex sjukhuskostnader, resor till och från sjukhus, förstörda kläder och liknande

p 2 - inkomstförlust (skillnaden mellan vad du skulle ha tjänat om du inte blivit skadad, och den inkomst du får när du är skadad. Det innefattar både inkomstförlusten under en sjukskrivning, och en ev inkomstförlust på grund av att man mer permanent inte kan jobba på samma sätt som om man inte skadats. Inkomstförlust ersätts både om man är anställd eller om man har egen näringsverksamhet)

p 3 - sveda och värk (fysisk och psykiskt lidande som är övergående), samt lyte och men (skador som inte är övergående, ärr mm) och särskilda olägenheter till följd av skadan

Huvudregeln är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte skett, den ska alltså inte kosta dig något varken nu eller på sikt, samt att permanenta skador som påverkar dig i framtiden ska du kompenseras för med ekonomisk ersättning. Trafikskadenämndens tabeller brukar vara vägledande och försäkringsbolagen använder dessa, men de är just en vägledning och beroende på omständigheter i det specifika fallet kan en ersättning bli både högre och lägre än tabellerna. I ditt fall, där du fått en omfattande bitskada i ansiktet relativt nyligt kan dessutom inte hela skadan bedömas ännu utan vilka bestående men (ärr, nervskador, känselbortfall etc) och hur svåra dessa är vet man först i framtiden. Om du får en dom på att hästägaren är skadeståndsansvarig/försäkringsbolaget medger ansvar för din skada så kommer det ansvaret även avse ersättning för de skador man ännu inte kan fastställa omfattningen av på lång sikt. På så vis kan man yrka och utfå skadeståndsersättning flera år efter skadan, om det är först då man kan fastställa graden av permanent skada, inkomstbortfall etc.

Du har 10 år på dig att begära skadestånd, räknat från den dagen skadan skedde, så det är ur det perspektivet inte bråttom men naturligtvis kan det med tiden bli svårare och svårare att bevisa oaktsamhet och sambandet mellan den och skadan. Med tanke på hur pass allvarlig skada du drabbats av och att jag antar att det redan idag står klart att den kommer ge dig bestående men så ser jag ingen anledning att vänta med att få ett ev skadeståndsansvar fastställt. Men du behöver inte stressa utan kan ta det i lugn och ro.

Min rekommendation är att du börjar med att tala med hästägaren och dennes försäkringsbolag. Om saken inte löser sig med det, är det en stark rekommendation att du tar kontakt med en advokat för att diskutera möjligheterna att nå framgång med en stämning och domstolsprocess.

Jag hoppas att det löser sig på bästa vis för dig, och att du har fått svar på dina frågor. Känner du att du inte har det kan du gärna kommentera det här svaret, så blir det lätt att se att det hör till en och samma tidigare frågeställning. (Vi på Lawline ser alla kommentarer också och kan svara på dem)

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Nu har jag fyllt i det mesta av skade anmälan från hästägarens försäkringsbolag.men har ej räknat ut skadestånds belopp ,då detta är svårt. Sveda o värk ? Hur mycket ? Vad säger ni? Och kan man ändra senare? Bestående men. Tack för att ni hjälpt mig så Med vänlig hälsning, Veronica
2016-04-25 07:23
Hej! Hur kommer det sig att man har 10 år på sig att ansöka om skadestånd? Står det i någon lag eller är det allmän princip? Tack på förhand!
2016-06-04 15:24
Hej! Om skadeståndet inte beror på brott och är utdömt i domstol så är hanteras tiden man har på sig att begära skadestånd av preskriptionslagen eftersom det ses som en civilrättslig fordran. I preskriptionslagens 2 § finns huvudregeln att en fordran preskriberas efter 10 år om inte sk preskriptionsavbrott görs (då startar tiden om från noll).
2016-06-11 12:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (204)
2020-09-26 Skadeståndsansvar vid indraget körkort
2020-09-12 Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?
2020-09-06 Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?
2020-09-01 Möjlighet att stämma andra personer

Alla besvarade frågor (85191)