Förtida avslutande av uppdrag som styrelseledamot i bostadsrättsförening m.m.

2020-10-14 i Föreningar
FRÅGA
En styrelsemedlem har i affekterat tillstånd muntligen meddelat valberedningen att han vill avgå. Han sitter på mandat i två år och har ett år kvar. Han har sedan ångrat sig och muntligen meddelat valberedningen att han vill sitta kvar på mandatet. Detta har han gjort i mycket god tid före årsstämma. Valberedningen säger att hans ångervilja att stanna ej gills, utan kommentarer, och med enda orsak att han muntligen sagt upp sig i ett tidigare skede. Styrelsens påtalande om att styrelsen är helt oförstående till valberedningens hållning har ingen verkan. Styrelsen fortsätter sitt arbete som vanligt där omnämnda styrelsemedlem som vanligt ingår. Valberedningen har nu, fyra månader senare inför kommande årsmöte, presenterat ett förslag på kandidater där ifrågavarande styrelsemedlem saknas i uppräkningen av de som sitter kvar på mandat ytterligare ett år. I valberedningens förslag till nya styrelseledamöter ingår antalsmässigt ersättare för berörd styrelsemedlem. Fråga: Hur ser det formella kravet för giltighet ut för egen uppsägning under pågående mandat och hur skall vi hantera valberedningens förslag och valberedningen i sig ?. I styrelsens sfär sitter ifrågavarande styrelseledamot kvar på mandat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Utredning

Enligt 9 kap. 12 § BRL ska bestämmelserna i 7 kap. EFL tillämpas på bostadsrättsföreningar med vissa undantag. I 7 kap. 14 § EFL fastslås att en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid om styrelseledamoten eller den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan om avgången ska göras hos styrelsen eller, i fall då styrelseledamoten tillsatts av annan än stämman, den som utsett styrelseledamoten. Av 7 kap. 13 § EFL framgår att ändringar i styrelsens sammansättning, exempelvis då en styrelseledamot anmält sin avgång, har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 7 kap. 44 § EFL kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på. En eventuell valberednings existens och uppgifter regleras inte i BRL. I de fall då en valberedning finns är dess verksamhet reglerad i föreningens stadgar. Typiskt sett är valberedningens uppgift att inför stämman föreslå vilka medlemmar som ska ingå i föreningens styrelse. I 7 kap. 6-7 §§ EFL framgår bland annat att styrelseledamöter ska väljas av föreningsstämman och att ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan ett antal slutsatser dras. Enligt min uppfattning har inte den aktuella styrelseledamotens uppdrag upphört i förtid, dels eftersom det aktuella meddelandet lämnats till valberedningen och inte styrelsen, dels eftersom det är högst diskutabelt om det aktuella meddelandet om att han "ville" avgå ens kan anses utgöra en tillräckligt tydlig av att uppdraget ska upphöra. Styrelseledamoten har med andra ord med största sannolikhet aldrig anmält att uppdraget ska upphöra i juridisk mening och hans uppdrag har sålunda inte upphört. Detta saknar dock, med brasklappen att jag inte är bekant med stadgarna i er förening, antagligen betydelse eftersom valberedningens uppdrag inte är avhängigt en viss medlems ställning som styrelseledamot. Det torde ligga inom valberedningens uppdrag att fritt besluta om vilka medlemmar som föreslås väljas till styrelse inom de ramar som stadgarna anger. Om valberedningen anser att den aktuella styrelseledamotens uttalande innebär att han är olämplig att fortsätta som styrelseledamot och därför inte bör föreslås är detta sannolikt inte något som övriga medlemmar kan påverka på annat vis än att genom vid nästa stämma rösta för att andra personer ska ta plats i valberedningen. Med det sagt är valberedningens förslag inte med nödvändighet styrande för vilka medlemmar som väljs till styrelsen; det är stämman som tillsätter styrelsen och det står därmed fritt för föreningens medlemmar att rösta på andra förslag än det som stämman lagt fram. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att den aktuella styrelseledamoten med stor säkerhet aldrig kan anses ha avslutat sitt uppdrag i styrelsen, att valberedningens beslut att inte föreslå honom som kandidat till styrelsen sannolikt inte kan påverkas och att den medlem som anser att styrelseledamoten ifråga bör ges tillfälle att fortsätta sitt uppdrag som styrelseledamot är fri att lägga fram och rösta för ett annat förslag än valberedningens.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation eftersom jag inte med säkerhet vet hur du ser på det aktuella fallet. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (497)
2021-04-22 Kan vi som bostadsrättsförening säga upp ett servitut som belastar vår fastighet?
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening

Alla besvarade frågor (91430)