Förskott på arv och testamentes ogiltighet med anledning av psykisk störning m.m.

2020-05-25 i Testamente
FRÅGA
Den 21/3 2018 i ett ömsesidigt testamente formulerat hos en jurist på Swedbank uttrycker min man bl a att en lantbruksfastighet (hans enskilda egendom) ska utgöra en del av barnens laglott.Den 22/2 2020 skrivs ett gåvobrev där fastigheten ska utgöra förskott på arv till 3 särkullbarn, enligt överenskommelse mellan 4 särkullbarn och 2 gemensamma barn.Den 13/3 2020 får särkullbarnen lagfart på fastigheten.Den 21/3 2020 skriver min man ett nytt dokument som han kallar för "Förtydligande av mitt testamente" (bevittnat) att fastigheten ska "ligga utanför min kvarlåtenskap". Där står det vidare att fastigheten ska "frånräknas" från hans kvarlåtenskap och att arvslott ska gälla hans övriga arv och inte laglott.Dokumentet skrevs under ett besök hos en särkulldotter som ska överta fastigheten och lösa ut sina bröder. Min man hade begynnande vaskulär demens (journal finns). Han avlider den 12/4. Först 3 veckor efter hans bortgång kommer det nya dokumentet fram. Vad ska vi göra? Vad skulle tingsrätten säga om detta? Tacksam för hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Såsom jag tolkar din fråga skänkte din make innan sin död en fastighet till tre av hans särkullbarn med avsikten att detta skulle utgöra förskott på arv för att därefter upprätta ett tillägg till sitt testamente där han gav vidare anvisningar om hur fastigheten skulle hanteras vid hans frånfälle. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge anses utgöra förskott på arv om inte annat föreskrivits i exempelvis gåvobrevet eller ett testamente. I 10 kap. 1 § ÄB anges de formkrav som gäller vid upprättande av ett testamente. En ändring av ett tidigare upprättat testamente är giltig om den följer formkraven. Av 13 kap. 2 § ÄB framgår att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under inverkan av en psykisk störning, något som enligt min uppfattning kan omfatta demens. Ett testamente kan även ogiltigförklaras enligt 13 kap. 3 § ÄB om genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning fått testatorn att upprätta testamentet. Tvång avser främst våld eller hot medan utnyttjande av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning inte nödvändigtvis kräver någon kraftigare påverkan. I båda fallen bör den som anser att testamentet bör ogiltigförklaras väcka klandertalan enligt 14 kap. 5 § ÄB. Vederbörande kommer även ha bevisbördan för att testamentet bör ogiltigförklaras. Enligt 11 kap. 1 § ÄB ska ett testamente tolkas utifrån vad testatorn kan antas ha velat.

Utifrån ovan berörda bestämmelser kan vi konstatera att fastigheten som utgångspunkt skulle betraktats som förskott på arv eftersom detta i gåvobrevet angavs vara din makes vilja. Efter att gåvan genomförts och din makes barn blivit lagfarna ägare kunde inte längre din make förfoga över fastigheten, men enligt min uppfattning kunde han fortfarande genom testamente påverka hur gåvan skulle betraktas i arvsrättsligt hänseende. Såsom jag tolkar det du skrivit om tillägget till testamentet gjorde han också det, dels eftersom formuleringen att fastigheten ska "ligga utanför min kvarlåtenskap" tycks indikera detta och dels eftersom han saknat anledning att göra tillägget (åtminstone till denna del) om han inte velat ändra på det faktum att fastigheten vid hans bortgång skulle komma att behandlas som förskott på arv. Denna ändring, eller för den delen varje rättshandling du beskrivit, skulle kunna vara ogiltig på grund av din makes demens eller på grund av otillbörlig påverkan. Detta är dock helt beroende på de exakta omständigheterna i fallet och därmed något jag tyvärr inte kan uttala mig om i nuläget. Om du skulle vilja få testamentet ogiltigförklarat måste du dock bevisa att din make upprättat detsamma under påverkan av demensen eller andra personer.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utifrån den tillgängliga informationen. Jag kommer att ringa dig på onsdag den 27/5 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2734)
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?

Alla besvarade frågor (88497)