Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv

2021-10-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Farsarvet.Min Far avled på 80 talet, Han va gift då med en annan kvinna än min mor.Då fick vi inte ut något av Farsarvet, för att hon satt i orubbat bo.Vi är 3 barn.Med sin Nya fru hade min Far 1 barn. Den nya frun hade 2 egna barn sen tidigare.NU är den kvinnan över 90 år och börjar bli senil, men innan dess skrivit Testament att hennes egna barn då ska få ärva hennes lägenhet. Och är ute till försäljning nu innan hon avlidit.Kan hon/Syskonen göra så?Vår del från farsarvet ?Om man nu säljer lägenhet x antal miljoner. Har vi ingen rätt till den? Kan man testamentera bort farsarvet eftersom hon då satt i orubbat bo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga antar jag att du undrar i vilken mån ditt arv efter din far kan påverkas av hans efterlevande hustrus beslut.

Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB) och i viss mån Äktenskapsbalken (ÄktB).

Dödsfall i äktenskap och makes "arvsrätt"

När två personer är gifta och den ena dör sker en äktenskapsskillnad eftersom äktenskapet har upplösts genom dödsfallet, se 1 kap. 5 § ÄktB. När detta sker ska också en bodelning ske, se 9 kap. 1 § ÄktB och 9 kap. 2 § ÄktB.

Vid denna bodelning har din fars efterlevande maka fått företräde till arvet efter din far före dig, vilket gör att du har rätt till så kallat efterarv eftersom du är din fars bröstarvinge, se 2 kap. 1 § ÄB. Det ska påpekas att din fars fru inte ärver något från din far i egentlig mening utan erhåller "sin del" genom bodelning.

Vid bodelningen med din far vid hans död fick hon behålla hela det gemensamma boets behållning i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Detta gör att arvet efter din far ska fördelas efter att hans fru går bort. En enkel uppställning kan förklara det bättre. Siffrorna är enbart exempel för att illustrera.

Din far (A) avlider med tillgångar på 500'. Gift med sin fru (B) som har 300'.

Bodelningen ser ut som följande: 500+300/2= 400'

Vid en bodelning ska boet delas lika, se 11 kap. 3 § ÄktB. Eftersom jag inte har några uppgifter om eventuella tillgångar eller liknande kan jag inte i detalj redogöra för de regler som tillämpas här rörande enskild egendom, skulder, och liknande.

B får 400' i bodelningen och A:s dödsbo 400'. De 100' som B får i bodelning är med full äganderätt. B har alltså från början 300´och ska få 100´av A för att få hälften av boet. De 400' som B nu har efter bodelningen äger B med full äganderätt. Detta innebär att det inte har varit föremål för något arv i egentlig mening utan att det har kommit från en ren bodelning.

Den egendom som kommer från bodelningen har B med full äganderätt, vilket innebär att B är fri att göra som hen vill med detta.

Ditt arv efter din far är skyddat av lag

Den halvan som i bodelningen tillfaller A är det som utgör arvet efter honom. Detta tillfaller också B i det här fallet, fast med full förfoganderätt. Detta innebär att 400' av B:s totala 800' är från A med full förfoganderätt, se 3 kap. 2 § ÄB. Vad fri förfoganderätt innebär är att B får förfoga över egendomen under sin livstid, men inte "skada" ditt arv genom att till exempel i ett nytt äktenskap äktenskapsförorda om egendomen från din far, eller själv testamentera bort den till någon annan. Skulle detta ske har du rätt till ersättning från B:s dödsbo i efterhand, enligt 3 kap 3 § ÄB. För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ÄB måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel, se NJA 2013 s. 736. Detta innebär att mindre minskningar i efterarvet inte kan ersättas med stöd av 3 kap. 3 § ÄB. Utan att veta något om egendomsförhållandena i ditt specifika fall går det inte att svara på om vederlag kan bli aktuellt men normalt sett utgör en borttestamenterad lägenhet en väsentlig minskning av arvet.

Vid B:s frånfälle har A:s arvingar rätt till 50% av B:s kvarlåtenskap i arv från A.

När din fars fru sedan går bort innebär det för det första att det som kom från din far i bodelningen ska delas mellan hans arvtagare. Detta kallas efterarv. Rätten till efterarv innebär en rätt till en s.k. ideell andel av efterlevande makes totala behållning, men däremot INTE rätten till specifik egendom som till exempel en bil eller som i ditt fall en lägenhet, se NJA 1995 s. 303. Detta innebär att den specifika lägenheten inte är skyddad som efterarv, men likväl är värdet på din fars arv "skyddat" på så sätt att det inte kan reduceras utan att det ska ersättas enligt 3 kap. 3 § ÄB.

Slutsats

Ditt arv efter din far är skyddad, sett till sitt värde, men inte till sitt slag. Detta innebär att eventuella åtgärder som reducerar arvet efter din far innebär att du har rätt till ersättning från dödsboet efter din fars fru förutsatt att värdet på ditt arv har minskat med minst en fjärdedel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1105)
2021-11-30 Skilsmässa och pengatvätt
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97437)