Betygssättning enligt skollagen

FRÅGA
Hej!Ska försöka göra det så kompakt som möjligt.Jag har studerat på Komvux i Mölndal. Min start kom 5 veckor tidigare än de övrigas då skolan glömde meddeldela mig att kursen i Matematik börjat. I slutet av kursen får jag ett B på de nationella proven, men proven som var i början drar ner mitt betyg till ett C. Jag har varit i kontakt med rekotor och lärare som avfärdade mig, men efter att jag sagt att jag kommer anmäla skolan, ger de mig en "chans" att göra om ett nationellt prov, 4 månader efter kursslutet. Jag bad om att göra om de jag missade i början men de avfäradar mig.Jag behöver varje poäng jag kan få, och om jag trodde att jag hade fel så skulle jag aldrig ha kontaktat er, men jag tror på rättvisa för alla oavsett kategori eller hudfärg.Vänliga hälsningarNooraldin Alakhal
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Grundläggande bestämmelser om betyg

I 20 kap. skollagen regleras den kommunala vuxenutbildningen. I 20 kap. 27 § skollagen framgår att "Betyg på kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i ämnesplaner." Enligt 20 kap. 28 § skollagen får det vid betygssättningen, om det finns särskilda skäl, bortses från enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

Av dessa två bestämmelser framgår att det är tillåtet för komvux att till exempel sätta ett C som betyg trots att eleven skrivit B på nationella provet. Detta om läraren anser att eleven trots resultatet på det nationella provet inte uppfyller de kunskapskrav som uppställs i ämnesplanen för det högre betyget. Det torde också vara tillåtet för skolan att som i ditt fall kräva att du gör om ett nationellt prov för testa om du uppfyller kunskapskraven för betyget B.

Överklaga ett betyg

Det finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga ett betyg i dagsläget. Den enda möjligheten som finns till att ändra ett betyg är om betyget är uppenbart oriktigt mot bakgrund av tex ett skrivfel eller att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Det kan tex röra sig om situationer då bedömningsunderlag har förbisetts. Detta framgår av 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen.

Hoppas att detta besvarade dina frågor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81726)