Barnpornografi m.m.

Hej!

Vi ska spela in en film som handlar om ungdomar och sexualitet i undervisningssyfte. En av de eventuella skådespelarna kommer att vara minderårig (17) och skulle då medverka i en scen av sensuell karaktär, skådespelarna kommer vara påklädda och filmen kommer främst visa smekningar mot hud samt kyssar på nacke och eventuellt mun, inga könsorgan eller nakna bröst kommer synas. Det vi undrar om är var gränsen för barnpornografibrott går. Åldern på karaktären kommer inte framgå av scenen.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det finns mer än barnpornografibrott att undersöka. Utöver barnpornografi kommer jag därför gå igenom följande: utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn.


Barnpornografi

Brottet återfinns i 16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB) och innebär att den som skildrar barn i pornografisk bild döms för barnpornografi. Att ni ska spela in en video, och inte ta bilder, är utan betydelse eftersom en video består av bilder. Vad som är av intresse är att reda ut vad som menas med pornografisk bild. Enligt förarbetena krävs, för att en bild ska anses vara pornografisk, att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk. Vidare definieras pornografisk som "en bild, som utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanade sätt skildrar ett sexuellt motiv". Slutligen anges: "Avgörande torde vara vilket syfte en viss framställning har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt".

Jag får uppfattningen att scenen ni ska spela in inte är ägnad att påverka åskådaren sexuellt. Det vore nog främmande för allmänheten att kalla scenen, såsom du beskrivit den, för pornografisk. Därför måste jag dra slutsatsen att det inte är fråga om någon pornografisk bild, och scenen kan därför inte anses utgöra barnpornografi. Det står också i 16 kap. 10 b § sista stycket BrB att "en gärning inte [ska] utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig".

Slutsats: Scenen är inte barnpornografisk.


Utnyttjande av barn för sexuell posering

Brottet återfinns i 6 kap. 8 § BrB och innebär att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering. I andra stycket står det att detsamma ska gälla om barnet fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Att främja sexuell posering kan ske på flera sätt. Enligt förarbetena kan främjande "bestå i t.ex. att någon skapar möjlighet eller underlättar för ett barn att posera genom att ställa lokal till förfogande för poseringen". Att utnyttja den sexuella poseringen betyder att någon "drar ekonomisk vinning eller tillskansar sig andra fördelar än rent ekonomiska av att ett barn utför sexuell posering". Jag har svårt att se hur en scen i undervisningssyfte ska anses vara att utnyttja ett barns sexuella posering. Däremot bör det anses vara ett främjande, att ställa upp med kamera och rekvisita. För att scenen ska anses utgöra sexuell posering krävs det "att det antingen är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd". Vad går gränsen för vad som ska anses utgöra en sexuell handling, och vad är ohöljt? Se nedan om begreppet sexuell handling. Vad avser det andra kriteriet vet jag inte. Varken lagstiftaren eller den dömande makten har ställt frågan på sin spets. Eftersom betydande oklarheter föreligger avseende det andra kriteriet finner jag det inte nödvändigt att gå in på frågan om vad som ska anses vara ägnat att skada ett barns hälsa eller utveckling. Spontant, och utan någon juridisk tyngd bakom mina ord, vill jag dock hävda att scenen inte ska anses utgöra utnyttjande av barn för sexuell posering. Förbudet är inte tänkt att tillämpas på sådana här situationer, utan på grövre saker. Säker kan jag dock inte vara.

Slutsats: Scenen utgör troligtvis inte sexuell posering, men saken är oklar.


Köp av sexuell handling av barn

Brottet återfinns i 6 kap. 9 § BrB och innebär att den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn. Med sexuell handling avses "en någorlunda varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet". Även andra handlingar än sådana nyss nämnda kan omfattas av begreppet, men då krävs i regel att "att handlingen har en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet". Vad som menas med dem i citatet nämnda begreppen framgår genom exempel i förarbetena. De exemplen är mycket grövre än er tänkta scen, och jag vill därför bespara er detaljerna. När det kommer till frågan om handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet anges att det får avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan inte tänka mig att omständigheterna kring er scen på något sätt skulle kunna tolkas så att det kriteriet är uppfyllt. Med det sagt finns det ingen anledning att gå in på frågan om ersättning.

Slutsats: Scenen utgör inte köp av sexuell handling av barn.

Jag är egentligen helt övertygad om att ni inte begår något brott i och med inspelningen av scenen, men på grund av det som framkommit under rubriken "Utnyttjande av barn för sexuell posering" måste jag som rådgivare ändå rekommendera att ni endast låter de som är myndiga medverka i filmen.


Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”