Arbetstagare som inte iakttar uppsägningstid, fråga om skadestånd

FRÅGA
Jobbar statligt . Har sagt upp mig men har 2 mån. uppsägningstid. Uppsägningen beror på flytt utomlands. (Övriga familjen hsr redan åkt då skolor börjat mm). Jobbet släpper mig inte tidigare, handlar om 6 veckor. jag får inte ens ta ut min innestående semester. Hur högt kan ett skadestånd bli (för kontraktsbrott) om jag inte går till jobbet de sista 6 veckorna? Tacksam för svsr / kicki
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du behöver i egenskap av arbetstagare aldrig iaktta en längre uppsägningstid än en månad, oavsett om du och din arbetsgivare har kommit överens om en längre. Det enda undantaget är om en längre uppsägningstid är föreskriven genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Det är troligt att du är bunden av ett sådant kollektivavtal då de är vanligt förekommande hos statliga arbetsgivare. Stöd för detta finner du i 2 och 11 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Arbetsgivaren kan vägra dig semesterledighet om du behövs i tjänst.

Arbetsgivaren kan som du säger kräva dig på skadestånd om du inte iakttar uppsägningstiden. Skadeståndet grundas på de ekonomiska förluster som åsamkas arbetsgivaren till följd av ditt val att inte ställa din arbetskraft till förfogande under uppsägningstiden. Ett väldigt lätt exempel är om någon måste arbeta övertid för att täcka din frånvaro. Arbetsgivaren måste emellertid kunna knuta an alla ekonomiska förluster till just din frånvaro för att med framgång kunna kräva skadestånd. Det ställs alltså höga krav på arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren lägger fram god bevisning till grund för en skadeståndstalan, kan du bli skadeståndsskyldig för just de förlusterna. Uppmärksamma att skadeståndet kan sättas ned delvis eller helt om det anses oskäligt. Undantagsbestämmelsen tillämpas dock restriktivt. Det måste finnas en god anledning till att du inte ska behöva bli skadeståndsskyldig för ett kontraktsbrott.

Jag kan alltså inte svara på hur stort skadeståndet kan bli. Det är väldigt varierande beroende på vilka kostnader som uppstår till följd av ditt beteende. Många kollektivavtal innehåller bestämmelser för skadestånd baserat på schablon, det vill säga att skadeståndet är bestämt i förväg för ett visst beteende. Exempelvis att du måste betala X kronor om du nonchalerar sex veckor av din uppsägningstid.

Jag rekommenderar därmed att du kollar igenom ditt kollektivavtal, dels om uppsägningstiden är två månader, och dels om det finns någon bestämmelse om skadestånd för när uppsägningstid inte iakttas av arbetstagare.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1637)
2020-11-24 Skydd för tidsbegränsad anställning när arbetsgivaren har arbetsbrist
2020-11-24 Avskedad från tidsbegränsad anställning
2020-11-18 Uppsägning under pågående korttidsarbete
2020-11-14 uppsagd utan saklig grund vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (86448)