Ätenskapsförord och jämkning av avvittring

2006-08-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! kan jag genom att skriva på ett avtal om bodelning förlora giftorätten? Min fd make har fått mig att skriva på ett avtal om att jag inte ska göra några anspråk på det hus vi bott i i 21 år vid en försäljning. Han kallar detta för bodelning men måste inte en bodelning registreras hos tingsrätten? Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Kan lagen om jämkning av avvittring hjälpa mig att få ut något av husets marknadsvärde?
SVAR
Hej!
Jag hittade en ganska utförlig beskrivning av det du frågar om bland justitieministeriets broschyrer på nätet. på http://www.om.fi/ kan du läsa mer.

Då ett ärende som gäller äktenskapsskillnad har blivit anhängigt vid tingsrätten, kan vardera maken yrka på delning av egendomen, dvs. avvittring. Makarna behöver inte vänta tills betänketiden på sex månader har löpt ut eller på ett slutligt äktenskapsskillnadsbeslut, utan avvittringen kan förrättas så snart rättegången har börjat. När avvittringen förrättas på grund av äktenskapsskillnad delas makarnas hela egendom enligt huvudregeln jämnt mellan makarna.

Man bör dock komma ihåg att huvudregeln om jämn fördelning har undantag. En avvikelse från huvudregeln kan grunda sig särskilt på att makarna har gjort ett äktenskapsförord eller på att avvittringen jämkas för att den inte skall leda till ett oskäligt resultat.

Äktenskapsförord och avvittring:
Ett äktenskapsförord inverkar på hur egendomen delas vid avvittringen. Äktenskapsförordet påverkar avvittringen både när äktenskapet upplöses på grund av den ena makens död och när avvittringen sker på grund av äktenskapsskillnad.

Det vanligaste äktenskapsförordet är ett där man bestämmer att ingendera maken har giftorätt i den andras egendom. Det betyder att makarnas egendom inte delas lika när äktenskapet har upplösts, utan att vardera maken behåller sin egen egendom. Genom äktenskapsförord kan också bestämmas att den ena maken inte skall ha giftorätt i viss egendom som tillhör den andra maken, t.ex. i något som han eller hon ärvt. Denna bestämmelse betyder att egendomen fördelas jämnt mellan makarna, med undantag av den egendom som nämns i äktenskapsförordet.

Ett äktenskapsförord är dock inte absolut bindande. Det är möjligt att avvika från det som bestämts i äktenskapsförordet eller att helt lämna det utan avseende vid jämkning av avvittringen, om äktenskapsförordet skulle leda till ett oskäligt slutresultat.

Jämkning av avvittring:
Jämkning av avvittring betyder att man i enskilda fall på grund av skälighetsprövning kan avvika från de regler som annars borde följas vid avvittringen. Avvittringen kan jämkas
om avvittringen annars skulle leda till ett oskäligt resultat eller om den andra maken skulle få en obehörig ekonomisk fördel.
Då man överväger jämkning av avvittringen, skall man särskilt beakta:

1. äktenskapets längd
2. makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin samt för förkovran och bibehållande av egendomen
andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas ekonomi.
Jämkningen av avvittringen sker alltså så att skälighets- och rättvisesynpunkter beaktas särskilt i varje enskilt fall. Därför kan man på förhand inte ställa upp några allmänna regler för när en jämkning av avvittringen blir aktuell, hur jämkningen görs eller i hur många fall avvittringen jämkas.

De vanligaste situationerna där man överväger jämkning kan dock beskrivas med hjälp av följande två exempel:

Exempel 1: Ett kortvarigt barnlöst äktenskap - inget äktenskapsförord. Lasse och Lisa ingår äktenskap. Efter två års äktenskap döms makarna till äktenskapsskillnad. Lasse har förmögenhet till ett värde av 600 000 euro, Lisa äger en bostadsaktie värd 200 000 euro. Vardera förvärvsarbetar. Enligt de gällande huvudreglerna för avvittring borde egendomen (800 000 euro) delas jämt, varvid Lasse borde överlåta 200 000 euro av sin egendom till Lisa.
Enligt reglerna för jämkning av avvittring kan man dock i detta fall besluta att vardera maken får behålla sin egen egendom, eftersom Lisa annars efter ett kortvarigt äktenskap skulle få obehörig fördel.

Exempel 2: Ett långvarigt äktenskap – äktenskapsförord. Anders och Kerstin döms till äktenskapskillnad efter ett 16-årigt äktenskap. Makarna har två barn i äktenskapet vilka fyllt 14 respektive 12 år. Anders månadsinkomster är 4000 euro per månad, Kerstins 2000 euro. Kerstin har varit hemma tio år och hon har under denna tid skött hemmet och barnen. Makarnas enda egendom består av en aktielägenhet, värd 400 000 euro, som är i Anders namn. Makarna har inga skulder.
Enligt det äktenskapsförord som Anders och Kerstin gjort upp har ingendera giftorätt i den andras egendom. Då egendomen delas skulle Anders behålla aktielägenheten som är i hans namn och Kerstin skulle inte få någon egendom.
Enligt reglerna för jämkning av avvittring kan bestämmelserna i äktenskapsförordet lämnas utan avseende och egendomen (400 000 euro) delas lika mellan makarna, eftersom äktenskapsförordet skull leda till ett oskäligt slutresultat, då man beaktar äktenskapets längd, makarnas ekonomiska ställning och Kerstins insats för det gemensamma hushållet. I detta fall får vardera maken egendom till ett värde av 200 000 euro.

Hur förrättas avvittringen?
Avvittringen kan ske så att parterna själva sköter avvittringen enligt ett avtal som de ingått sinsemellan (avtalsavvittring) eller
avvittringen förrättas av en skiftesman (vanligen en advokat) som förordnats av domstol (skiftesmannaavvittring).
Då avvittringen förrättas som avtalsavvittring, skall över avvittringen upprättas ett dokument, som skall dateras, undertecknas och bestyrkas av två ojäviga personer. Om en skiftesman sköter avvittringen, upprättas ett dokument som undertecknas av skiftesmannen.

Då makarnas egendomsförhållanden reds ut och en avvittring planeras är det alltid skäl att vända sig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. I detta skede bör man också höra sig för om möjligheterna att få ersättning för rättegångskostnaderna ur en rättsskyddsförsäkring (hemförsäkring) eller rättshjälp som finansieras med statsmedel.

Då jag inte vet något om er ekonomiska situation eller hur långvarit ert äktenskap var är det svårt för mig att säga om det skulle vara möjligt att få till stånd en jämkning.
Men som jag förstår det kan inte ett avtal om bodelning användas istället för att äktenskapsförord. Ett avtal om bodelning skriver man efter att äktenskapet upphört då man ska dela sakerna mellan sig. Ett äktenskapsförord däremot skrivs under äktenskapet och ska registreras för att vara giltigt. Det är till för att undanta viss egendom från en ev framtida bodelning. Som jag förstår det bör ert avtal alltså INTE kunna ersätta ett äktenskapsförord, men det är svårt att säga utan att ha sett avtalet och utan att veta hur det tillkommit. Mång advokatbyråer har kostnadsfri rådgivning oh de bör kunna ge dig ett mer direkt svar. Men som jag ser det har du rätten på din sida. Lycka till!Magdalena Åhlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97450)