Bedrägeri och urkundsförfalskning - Rätt till skadestånd?

FRÅGA
Jag undrar hurdant staff man kan få om man gör sej skyldig till urkundsförfalskning samt bedrägeri. Människan ifråga har skrivit över sin bil på mej och försatt mej i skulder på så vis, polisanmälan är gjord och den människan är nära angörig och har gjort mitt liv väldigt besvärligt de senaste åren, polisen sade jag skulle begära skadestånd för båda brotten, hur går man till väga och vilka summor handlar det om cirka? Mvh
SVAR
Hej!

Jag vill till att börja med bara klargöra att jag inte utifrån de fakta som angivits i frågan kan avgöra huruvida brott är begånget eller inte, i detta fall.

Men följande gäller: Straffet för brottet Bedrägeri är fängelse i högst två år enligt Brottsbalken 9 kap. 1 §, se här. För brottet Urkundsförfalskning är enligt 14 kap. 1 § Brottsbalken straffet också fängelse i högst två år.

Om det varit så att urkundsförfalskningen utgjort ett led i bedrägeribrottet så kan det brottet komma att +konsumeras+ utav brottet bedrägeri, det kan i det fallet då komma att röra sig om endast ett brott som dock inbegriper urkundsförfalskningen, nämligen grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § Brottsbalken. Det behöver dock inte vara så i det här fallet.

Vad gäller frågan om skadestånd kan man som målsägande be en åklagare att tillsammans med ett brottmål även ta upp fråga om skadestånd i målet. Om åklagaren inte gör det kan man som enskild istället väcka talan om skadestånd vid tingsrätt (tvistemål). Man gör då så att man skriver en stämningsansökan mot den skadeståndsskyldige och skickar den till behörig tingsrätt.

Det framgår inte av frågan huruvida du lidit någon ekonomisk skada tillföljd utav den brottsliga gärningen. Följande kan dock sägas: Enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen gäller att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan, se här. Med en +ren förmögenhetsskada+ avses en ekonomisk skada som inte är en följd utav en sakskada eller en personskada. Vidare gäller enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen att den som allvarligt +kränker+ någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Enligt 5 kap. 6 § Skadeståndslagen ska skadestånd med anledning av +kränkning+ bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet, det är dock högst osäkert huruvida skadestånd tillföljd av kränkning aktualiseras vid bedrägeribrott, det vanliga torde vara att man som skadelidande endast får ersättning för den ekonomiska skada man lidit tillföljd utav brottet.
Stefan Fagerbring
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?