Jämkning av äktenskapsförord

2006-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Finns det prejudikat för jämkning av äktenskapsförord alt ogiltligförklara desamma? I så fall var kan man läsa om det?
SVAR
Ett äktenskapsförord inverkar på hur egendomen delas vid avvittringen. Äktenskapsförordet påverkar avvittringen både när äktenskapet upplöses på grund av den ena makens död och när avvittringen sker på grund av äktenskapsskillnad. Det vanligaste äktenskapsförordet är i praktiken ett där man bestämmer att ingendera maken har giftorätt i den andras egendom. Det betyder att makarnas egendom inte delas lika när äktenskapet har upplösts, utan att vardera maken behåller sin egen egendom. Genom äktenskapsförord kan också bestämmas att den ena maken inte skall ha giftorätt i viss egendom som tillhör den andra maken, t.ex. i ett landställe eller liknande som han eller hon ärvt. Denna bestämmelse betyder att egendomen fördelas jämnt mellan makarna, med undantag av den gårdsbruksenhet som nämns i äktenskapsförordet.
Man kan försöka ogiltigförklara ett äktenskapsförord och då åberopa att det inte skulle uppfylla de formkrav som finns i äktenskapsbalkens 7 kap. 3 §. Ett äktenskapsförord är dock inte absolut bindande. Det är möjligt att avvika från det som bestämts i äktenskapsförordet eller att helt lämna det utan avseende genom jämkning, om äktenskapsförordet skulle leda till ett oskäligt slutresultat. Det kan vara att äktenskapsförordet skulle leda till et oskäligt resultat eller om den andra maken skulle få en obehörig ekonomisk fördel.
Vid en bedömning skall följande beaktas
• äktenskapets längd
• makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin samt för förkovran och bibehållande av egendomen
• andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas ekonomi.
Aktuellt lagrum för jämkning av äktenskapsförord är Äktenskapsbalkens 12 kap. 3 § som lyder:
”Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen”.
Relevanta rättsfall till detta lagrum är bla NJA 1993 s 583 där HD fann att någon jämkning, enligt ÄktB 12:3, av det aktuella äktenskapsförordet inte skulle tillämpas. NJA kan man antingen hitta på Rättsbanken eller på ett bibliotek.
För ytterligare klarhet kan förarbeten till det angivna lagrummet studeras; Prop. 1986/87:1, Utskottsbet. LU 1986/87:18 samt Skrivelsen rskr 1986/87:159.


Helena Bergenheim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98497)