Allmänna villkor Lawline Express

1. Nedan allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Lawline AB (”Lawline”) och den juridiska person (”Kunden”) som har för avsikt att nyttja tjänsten.

2. Lawline åtar sig att besvara den skriftliga frågeställningen inom tre arbetsdagar till ett pris om 796 SEK exkl. moms. Vid behov av kompletteringar inom ramen för frågeställningen åtar sig Lawline att leverera sådana utan extra kostnad, tills dess att ett fullständigt svar föreligger. Lawline har emellertid rätt att välja att inte besvara en frågeställning om denna exempelvis är allt för komplex eller otydlig. I dessa fall ska ingen betalning utgå för tjänsten. Rådgivningen utförs av studenter.

3. Kunden förbinder er att betala kostnader för tjänsten i tid efter genomfört köp. Vid försenad betalning kan förseningsavgift och dröjsmålsränta tillkomma. Kunden kan även bli skyldig att betala eventuella ytterligare avgifter för indrivning som åsamkas Lawline.

4. Kunden är medveten om att den juridiska rådgivningen som lämnas inom ramen för Tjänsten utförs av studenter efter bästa förmåga och att Kunden kan följa dessa råd på egen risk. Lawline ansvarar inte för direkta skador eller förluster hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom Lawlines uppsåtliga handlande eller grova vårdslöshet. Lawlines ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för tjänsten.

5. Detta Avtal och alla frågor och tvister uppkomna i samband ska i första hand lösas genom diskussioner mellan parternas representanter. Kan en lösning inte nås genom direkta diskussioner eller medling ska tvisten slutligen avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.