Skadestånds möjligheter när man halkat

2017-10-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag och min pojkvän var och handlade på köpcentrum i Stockholm (vill inte säga vilket här). Han halkade och vi fick veta på sjukhuset att han hade brutit lårbenshalsen. Nu ligger han på sjukhus för andra operationen och det blir inte bra. Till saken hör att dom hade bonat trapporna eller något och det inte fanns några skyltar. Det gick inte att veta att det var halt!Jag undrar vilka rättigheter min pojkvän har att få skadestånd och så. Han har varit tvungen att sjukskriva sig och ligger på sjukhuset och tjänar inga pengar.
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!'Regler om skadeståndsskyldighet finner man i Skadeståndslagen [SL]. Enligt SL 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar personskada ersätta den skadan. Med personskada menas skada på person, som ett benbrott exempelvis. Alltså krävs tre saker för att man ska bli skadeståndsskyldig;1.En skada har uppstått (personskada)2.Det finns ett orsakssamband mellan någons agerande och skadan (vållar)3.Agerandet i sig kan anses åtminstone vårdslöst (uppsåtligen eller av vårdslöshet)Det paragrafen inte förtäljer är att även när man inte gör något, som man borde har gjort, kan man bli ersättningsskyldig. Detta kallar man för underlåtenhet. I detta fall är det just det köpcentrumet inte gjort som är intressant, de har inte uppmärksammat halkrisken som finns efter att de behandlat golvet. Den underlåtenheten att agera kan anses vårdslös, med vårdslöshet menar man ett agerande som åsidosätter det av rättsordningen uppställda handlingsnormerna eller aktsamhetsnormerna. Köpcentrumet har inte gjort vad vi i allmänhet förväntar oss att de ska göra för att förhindra skador.Vad omfattar då skadeståndsskyldigheten? Detta kan man läsa ur SL 5 kap 1 §. Dels ersättning för sjukhuskostnaderna, dels ersättning för förlorad inkomst men även ersättning för sveda och värk, även lyte och men- som ärr eller minskad funktion. Jag råder er att ni kontaktar köpcentrumet och förklarar att ni vill ha ersättning, även att ni kontaktar ert försäkringsbolag och ser om ni har försäkring som täcker händelsen. Om ni känner att ni vill ha hjälp och stöd att föra frågan vidare har ni möjlighet att boka tid med jurist här på Lawline. Hoppas allt löser sig!Vänligen,

Ett kyss-försök är inte sexuellt ofredande

2017-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om ett eventuellt sexuellt ofredande. Jag träffade en tjej på en fest och vi pratade ett bra tag. Båda var ordentligt berusade. Efter ett tag lutade jag mig fram mot henne för att se om hon ville kyssas men hon vände sig bort. 1. Är detta ett sexuellt ofredande (med tanke på berusning) ? 2. I sådana fall, vad är ett tänkbart straff?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen av det brottet du nämner, sexuellt ofredande, finns i Brottsbalken 6 kap 10 §. I detta fall så förutsätter jag att ni båda är över 15 år och då blir andra stycket i paragrafen tillämplig. Straffskalan för brottet är som minst böter och max fängelse i två år.Vad räknas då som sexuellt ofredande?I paragrafen står det "...den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.". Det är tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten verkligen har kränkts.Att du lutar dig fram för att se om någon vill kyssas för att sedan acceptera att dem inte vill det skulle nog inte räknas som ett beteende som i regel innebär att personens sexuella integritet kränks. Att du var full vid tillfället spelar ingen roll.Hoppas detta svarade på din fråga.Vänligen,

Svenskt medborgarskap förs över genom födseln

2017-10-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejOm en svensk kvinna föder barn i N.Y USA ( pappan har greencard men är ej svensk eller amerikansk medborgare) blir ju barnet automatiskt amerikansk medborgare. Kan barnet ansöka och få dubbla medborgarskap nuförtiden? I detta fall svenskt/ amerikanskt?Tack på förhand Mvh Anneli
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Lagen om svenskt medborgarskap, så är det sedan 2001 helt okej att ha ett dubbelt medborgarskap för Svenska staten. Jag förutsätter här att du som svensk kvinna har kvar ditt svenska medborgarskap. En svensk medborgares barn blir också svensk medborgare vid födseln, Lagen om svenskt medborgarskap § 2. Ditt barn är alltså både svensk och amerikansk medborgare, då barnet föddes i USA och du är svensk medborgare. Du behöver inte ansöka om att ditt barn ska få bli svensk medborgare.Ett tips! Om det är så att du vill resa ut ur eller in till USA med ditt barn är det viktigt att komma ihåg att du måste ha ett amerikanskt pass, se till att resa med både ett svenskt och ett amerikanskt- för ert eget bästa.Hoppas du fick svar på din fråga!

Man kan samäga aktier i kupongbolag

2017-10-06 i Bolag
FRÅGA |Hej,Är det möjligt att samäga aktier i ett kupongbolag, dvs. att två personer står registrerade i aktieboken, eller är det enbart en person som kan stå registrerad som aktieägare i bolagets aktiebok?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller när det kommer till aktiebolag finner man i Aktiebolagslagen (ABL). Givetvis kan man samäga aktier! När aktier ägs av flera personer i ett kupongbolag ska alla aktieägarna stå med i aktieboken enligt ABL 5 kap. 5 §. Aktieägarnas namn, personnummer och postadress ska med i aktieboken, samt lite annat- som du finner i paragrafen länkad ovan.En viktig paragraf att titta på när man samäger aktier är ABL 4 kap 42 §- den innebär att ni måste utse en företrädare som får föra talan som ni får genom aktierna, detta kan vara en av er ägare. Ni kan inte alla representera aktierna, detta på grund av något som heter odelbarhetsprincipen.Lycka till!Vänligen,

Arbetsbrist vid extrem övertid?

2017-10-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |ett företag har 4 heltids anställda och tänker dra ner till 3 heltidanställde pga arbetsbrist men dessa 3 anställde kommer upp i 200 övertidstimmar totalt tillsammans varje månad en längre period så min fråga är. Kan man avskeda en anställd pga arbetsbrist när de 3 anställda som är kvar kommer upp i 200 timmar övertid tillsammans varje månad.
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring uppsägning finner man i Lagen om anställningsskydd ´[LAS], i bland annat 7 §. För att en arbetsgivare ska säga kunna säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha skälig grund för det. Vad som är skälig grund brukar delas in i två underkategorier; personliga skäl eller arbetsbrist. Termen arbetsbrist är, som juridisk term, ett paraplybegrepp för allting som inte är omfattas av kategorin personliga skäl, det behöver alltså inte vara just det vi i folkmun skulle kalla arbetsbrist (brist på jobb att göra på arbetsplatsen). Det innebär att uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar uppsägningar där skälen är ekonomiska, organisatoriska eller liknande – exempelvis driftsinskränkningar. Det engelska ordet redundency (övertalighet) är mer träffande på vad begreppet innebär. Det är som regel upp till arbetsgivaren att avgöra när det är arbetsbrist på arbetsplatsen och domstolarna prövar inte de företagsekonomiska skälen till uppsägningen om de verkar ha gjorts på ett seriöst sätt. Arbetsbrist föreligger inte om personen ifråga kan beredas arbete på annat sätt hos arbetsgivaren, detta kallas omplaceringsskyldighetenMed det sagt, vad betyder det i ditt fall? Med tanke på den höga arbetsbelastningen på övriga kollegor skulle jag säga att denna påstådda arbetsbrist är påhittad – alltså saknar arbetsgivaren skälig grund för att säga upp någon av er. Mitt råd är att ni så snart som kontaktar facket och driver frågan vidare, alternativt kontaktar ett ombud – vilket ni kan göra här på Lawline. Hoppas allt löser sig!Vänligen,.

Rätt till betalt för utfört arbete

2017-10-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min sambo var försenad med att rapportera sin arbetstid till arbetsgivaren och det gjorde att hans tid inte var med på faturan till kunden (totalt 16 timmar). Han fick ingen påminnelsen av arbetsgivaren om att rapportera sin tid Istället blev han informerad i efterhand om att han inte inte kommer att få betalt för de timmarna trots att han var där och jobbade. Har arbetsgivaren rätt att inte betala honom för att han var försenad med att rapportera sin tid? Han har tillsvidareanställning på heltid och månadslön.
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man ska få betalt för det arbetet man utfört, vilket du förmodligen redan gissat dig till. När det har gått snett med tidsrapporteringen så är det viktigt att din sambo kan bevisa att han har arbetat de timmarna han har arbetat. Kan kunden kanske intyga att han har arbetat de timmarna, finns det annan dokumentation som styrker det, kanske till och med övervakningskameror som kan intyga det?Om din sambos chef vägrar betala ut lönen, så rekommenderar jag er att ni vänder er till facket snarast. Givetvis ska din sambo få betalt för det jobb han har gjort.Hoppas att det löser sig!Vänligen,

Avtalstolkning

2017-10-06 i Avtal
FRÅGA |HejJag har köpt en bostadsrätt genom bygg bolaget boklok. De har en klausul som säger att man får sälja med max 5% vinst/ år de första två åren.Jag undrar om det går att räkna detta (2års Klausul) från då man skrivit på upplåtelse avtalet och inte faktiska tillträdes datumet. I avtalet står det : Det innebär att köparen fram till 2 år efter köpet inte får sälja sin bostad med mer än 5 procent i vinst per år.Enligt ovan står det "köpet" och inte tillträde, rent juridisk hade jag även rätt att sälja vid upplåtelse. Tack på förhand
Agnes Axelsson |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalsfriheten här i Sverige innebär att du kan välja att formulera och skriva avtal på vilket sätt du vill, så länge det inte går emot något som är stadgat i lagen. För att kunna svara på din fråga måste jag veta hur resten av ditt avtal ser ut, eftersom hur avtalet tolkar ordet "köpt" har väldigt stor betydelse.Oftast när man köper fastigheter eller bostadsrätter finns det en klausul som avgör när du fått bostadsrätten, när den är din. Oftast anser man att man äger bostadsrätten när du har betalat köpeskillingen. Men det beror helt på hur avtalet ser ut.Jag skulle inte tro att det är två år från tillträdesdagen som gäller. Men jag skulle rekommendera att du kontaktar Boklok om du inte kan tyda vad som gäller i och med avtalet.Vänligen,

Preferensaktier har företrädesrätt

2017-10-06 i Bolag
FRÅGA |Vad innebär det att en aktie är en s.k. preferensaktie?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En preferensaktie är en aktie som har företrädesrätt till bolagets tillgångar/vinst framför andra aktier vid till exempel utdelning eller likvidation. De står oftast högre i kurs på grund av dessa attraktiva egenskaper.Vänligen