Fel hos tjänst

2011-03-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. En fråga fällande konsumenttjänstlagen. Jag beställde nyligen en flyttstädning av min lägenhet vid utflytt av ett lokalt företag. Som vid inspektionen visade sig vara otillräcklig. Jag informerade företaget om detta men en korrigering blev inte av. Senare fakturerades jag av städningen trots att de inte uppfyllt kraven som utlovades. Skicket på lägenheten var i stort sett det samma som jag lämnade det i. Är jag skyldig att betala den fakturan? Det var i privat syfte och jag var i brist på tid tvungen att städa lägenheten själv.
Hampus Johansson |Hej! Enligt 4§ Konsumenttjänstlag (1985:716) ska tjänsten utföras fackmannamässigt. Huruvida en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd eller ej bestäms ofta utifrån branschanvisningar och dylikt. Avviker resultatet från vad konsumenten har rätt att kräva föreligger fel hos tjänsten enligt 9§ samma lag. Föreligger fel måste du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid vilket är åtminstone två månader. Detta enligt 17§. Av dina uppgifter förstår jag det som att reklamation gjorts samt att du krävt avhjälpning av felet vilket du inte fått. Då återstår prisavdrag och hävning. Hävning kan komma på tal om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat och näringsidkaren insett eller borde ha insett detta, i enlighet med 21§. Vid en hävning av köpet har näringsidkaren generellt sett inte något rätt till betalning. Du bör kontakta näringsidkaren om hur du ser på situationen. Vänligen

Priset för en reparation överstiger det avtalade priset

2011-03-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag tänkte bara höra vad som gäller i detta fall. Jag lämnade in min dator på reparation hos min återförsäljare, och han som tog emot datorn, sa att det hela skulle kosta 1000 kronor. Vi kom överens om priset och en "dag veckan efter" skulle jag hämta ut datan. Veckan efter kom jag för att hämta ut min dator, men då säjer han att det blev 2500 kronor istället, och det var ju inte det vi kom överens om?! Vad kan jag göra i denna situation. Är jag verkigen skyldig att betala dessa 1500 kronorna mer? Och vart kan jag läsa om detta mer? Tack för svar.
Jenny Gustafsson |Hej Nelly! Jag utgår ifrån att du är en konsument, alltså att du har köpt din dator för privata ändamål och inte för att använda i näringsverksamhet. Detta har betydelse för vilka lagar och regler som blir tillämpliga på ditt avtal med återförsäljaren. Det första jag vill reda ut är vilken lag som är tillämplig. Eftersom du skriver att du och återförsäljaren kom överens om att du skulle betala 1000 kronor för reparationen, utgår jag från att det inte är återförsäljaren som bär ansvaret för felet på din dator. Om det hade varit återförsäljaren som bar ansvaret, skulle du inte ha betalat för reparationen och Konsumentköplagen hade blivit tillämplig istället för Konsumenttjänstlagen (Konsumenttjänstlagen 2§ p.3). I ditt fall blir alltså Konsumenttjänstlagen tillämplig. Enligt konsumenttjänstlagen får kostnaden för en reparation inte överstiga det avtalade priset med mer än 15 procent(Konsumenttjänstlagen 36 § st 2). Det innebär alltså i ditt fall 150 kronor. Det finns två undantag från denna regel: 1. Om du och din återförsäljare har avtalat om en högre prisgräns. 2. Om din återförsäljare har rätt till pristillägg. För att återförsäljare ska ha rätt till pristillägg krävs att han har gjort ett tilläggsarbete. Ett tilläggsarbete är ett arbete som behöver utföras i samband med det uppdrag som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. När din återförsäljare upptäckte att tilläggsarbete krävdes, borde han ha underrättat dig eftersom reparationen skulle bli så pass mycket dyrare(8§ Konsumenttjänstlagen). Om anledningen till att tilläggsarbetet krävdes berodde på dig – t.ex. att du hade gett någon felaktig uppgift till återförsäljaren – kan återförsäljaren också ha rätt till pristillägg.(Konsumenttjänstlagen 38§) Om du inte tycker att något av undantagen stämmer in på ditt avtal med din återförsäljare, är utgångspunkten alltså att du inte ska behöva betala 1500 kronor mer än ni hade avtalat för reparationen. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument på www.konsumentverket.se

Tid för betalning vid konsumenttjänst

2011-02-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |En man har lämnat in sin gräsklippare för reparation hos en säljare. Efter mycket argumenterande angående priset kommer parterna slutligen överens. Säljaren säger till mannen att han är tvungen att betala reparationen direkt och att han inte skulle få tillbaka gräsklipparen innan han hade gjort det. Mannen (köparen) menade å sin sida att eftersom det varit lite problem mellan parterna så ville han först få hem gräsklipparen och kontrollera att den fungerar innan han betalar för arbetet. Vem har rätt i denna situation? //Mvh Lotta
Jimmy Mikaelsson |Hej! Jag tolkar frågan som att köparen lämnar in gräsklipparen för reparation i egenskap av konsument. D.v.s. köparen lämnar inte in gräsklipparen för en näringsverksamhets räkning, utan för privata syften. Därigenom blir konsumenttjänstlagen (KtjL) (https://lagen.nu/1985:716) tillämplig, se 1 § KtjL. Av 41 § KtjL följer att om inget annat är avtalat så är konsumenten skyldig att betala vid anfordran, efter att näringsidkaren har utfört tjänsten. Vidare följer av 49 § KtjL att, om konsumenten inte i rätt tid betalar kostnaden för en tjänst som avser en sak, har näringsidkaren rätt att hålla kvar saken i sin besittning, tills konsumenten betalar för tjänsten (näringsidkaren har en s.k. retentionsrätt i föremålet för tjänsten.). Parterna i denna frågan är överens om kostnaden för reparationen och om jag förstår saken rätt är säljaren nu klar med reparationen av gräsklipparen. Säljaren har framställt krav på att köparen ska betala och har rätt att hålla kvar gräsklipparen, som säkerhet för den fordran han har på köparen, tills dess att köparen betalar. Säljaren har alltså rätt i denna situationen. Visar det sig sedan att reparationen är felaktigt utförd, så kan köparen reklamera felen till säljaren och har därefter enligt konsumenttjänstlagen möjligheter att göra felpåföljder gällande, så som avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Med vänliga hälsningar

Avgiftsbelagd garderob - Näringsidkarens ersättningsansvar

2011-02-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag hängde in min jacka i en avgiftsbelagd och bemannad garderob med mobilen i innerfickan. När jag hämtade ut jackan så var mobilen stulen,varvid jag spärrade den och gjorde polisanmälan om detta. Min fråga är ! Är näringsidkaren som äger driver garderoben ersättningsskyldig ?
Malin Ekstrand |Hej! Konsumenttjänstlagen https://lagen.nu/1985:716 är tillämplig vid förvaring av lösa saker enligt 1§ 3p. Enligt 31 och 32 § kan näringsidkaren bli skadeståndskyldig om denne tillfogar konsumenten någon typ av skada genom felaktig hantering av saken denne har åtagit sig att ansvara för. När man betalar en avgift och garderoben är bevakad har näringsidkaren ett fullt ansvar för din jacka. Även sakerna som finns i fickorna är näringsidkaren ansvarig för när de tar jackan i förvar. Näringsidkaren är således ersättningsskyldig för din förlorade telefon. Ett alternativ är också att vända dig till ditt försäkringsbolag. Har du försäkring så täcker den troligtvis stölden, men du får troligtvis stå för en självrisk om ca 1000-1500 kr. Spara gärna garderobskvittot om du har det kvar, det kan vara bra att ha i bevisningshänseende. Med vänlig hälsning

Tid för betalning vid reparation

2011-03-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA | Om jag köpt en dammsugare som varit inne på reparation och säljaren säger till mig att jag är tvungen att betala reparationen direkt annars får jag inte min dammsugare tillbaka. Men eftersom det varit lite problem och jag vill ju helst ha hem dammsugaren först och se satt den är OK innan jag betalar för den. Vem har rätt? säljaren som ber mig betala?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Jag utgår i mitt svar från att du är en konsument, och alltså använder dammsugaren för privat bruk och inte i en näringsverksamhet. Detta har betydelse för vilka regler som blir tillämpliga. Eftersom det i ditt fall är fråga om utförandet av en tjänst, är Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 41 § KtjL anges att om inget annat har avtalats, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran sedan tjänsten utförts. Av 49 § KtjL följer dessutom att näringsidkaren har rätt att kvarhålla saken om konsumenten inte betalar i rätt tid (sk retentionsrätt). I ditt fall är det alltså så att, såvida ni inte avtalat om något annat, du måste betala för dammsugaren när säljaren begär det. Annars har han rätt att kvarhålla dammsugaren till du betalar. Skulle det sedan visa sig att reparationen är felaktigt utförd kan du reklamera felet till näringsidkaren, se 17 § KtjL. Länk till Konsumenttjänstlagen: https://lagen.nu/1985:716 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänlig hälsning

Möjlighet att häva avtal om köp av småhus?

2011-02-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Jag och min flickvän har undertecknat ett köpeavtal gällande nybyggnation av ett småhus. Huset blir ett av cirka totalt 30 nybyggda småhus som ej står klara ännu. Vårt hus har ej börjat byggas och vi har ej betalat handpenning. Vi tog ett förhastat beslut inser vi nu och undrar om vi har någon möjlighet att dra oss ur affären?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Inledningsvis kan konstateras att det är Konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig då en konsument avtalar med en näringsidkare om uppförande av ett småhus, se https://lagen.nu/1985:716. Inom avtalsrätten gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas och det är således restriktivt med möjligheter att dra sig ur ett redan ingånget avtal. Enligt KtjL har konsumenten rätt att häva köpeavtalet om tjänsten är felaktig eller dröjsmål föreligger. 21§ KtjL anger att konsumenten får häva avtalet om felet lett till att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta. Även vid näringsidkarens dröjsmål får konsumenten häva avtalet om dröjsmålet är av ”väsentlig betydelse” för denne. Detta är alltså de grunder för hävning som anges i KtjL. Denna lag är tvingande till konsumentens förmån (se 3§), vilket innebär att avtalsvillkor som medför en försämring för konsumenten jämfört med lagen, blir utan verkan. Utöver detta gäller dock som en annan viktig princip avtalsfrihet, vilket innebär att parterna inom ramarna för tvingande lagstiftning är fria att reglera sina mellanhavanden på det sätt man finner lämpligt. Det är därför viktigt att noga studera avtalet för att se om några ytterligare grunder för hävning ges däri. Sammanfattningsvis finns det i denna situation inte någon grund för hävning enligt KtjL, om inte näringsidkaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Dock kan det som sagt finnas ytterligare hävningsmöjligheter i avtalet mellan er. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Tilläggsarbete vid reparation

2011-02-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Jag lämnade in min telefon på lagning för en månad sedan, mannen som skulle reparera telefonen sa att det koommer kosta mig 1500 kr. Det gick jag med på, när jag kom tillbaka sa han att jag måste betala 3000 kr istället utan att varken motviera vad felet var eller dyl utan att det är så reparationskostnaden kostar. Jag undrar vad jag har för rättighet i det här. För han måste väl stå fast vid sitt ord och ta 1500 som han sa från början. Ytterligare sa han också att jag var tvungen till att betala på plats, jag ville först prova telefonen se om det går att ringa med den ett par dagar för att sen betala. Var det fel av mig att vilja det? Tack för svaret
Malin Ekstrand | Hej! Konsumenttjänstlagen är tillämplig eftersom det handlar om näringsidkare som utför arbete på lös sak. Näringsidkaren ska ta tillvara konsumentens intressen och till exempel upplysa om prisläget innan han utför arbete på din sak. En näringsidkare ska inte utföra tilläggsarbete som inte har avtalats om utan att upplysa konsumenten. I vissa fall är dock detta tillåtet och näringsidkaren är då berättigad till ett pristillägg. Detta tillägg får i vart fall inte överstiga det uppgivna priset med mer än 15 procent. Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten. (41 § KTjL) I ditt fall hade det gått bra att testa telefonen när du hämtade ut den. Fungerade den inte då hade du kunnat hålla inne betalningen. Fungerade den då hade du kunnat betala den delen av summan ni hade kommit överens om och hållit inne med resten av pengarna som utgjorde tillägget som ni inte hade avtalat om innan. Du hade alltså inte kunnat vänta med hela betalningen i två dagar efter reparationen eftersom ni inte avtalat om detta innan. Hade ett fel visat sig efter två dagar hade du kunnat gå tillbaka till reparatören och krävt att han skulle åtgärda felet gratis och om han inte gått med på detta fått andra påföljder till stånd med hänsyn till fel i utfört arbete. Man måste reklammera felet inom en viss tid för att kunna göra gällande felet mot näringsidkaren. Relevanta lagrum: Konsumenttjänstlagen (se https://lagen.nu/1985:716) 8§ Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget. Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det. I fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 § Påföljder vid fel 16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §. Reklamation 17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. ... Vänliga hälsningar

Kemtvätts rätt att sälja kvarglömda kläder

2011-02-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag såg en kemtvätt som reade ut kvarglömda kläder för mellan 50-200 kr. Är det verkligen lagligt att göra så? Jag vet inte hur länge kläderna legat kvar efter att ägaren skulle ha hämtat dem innan de började slumpas bort.
Malin Ekstrand |Hej! När man överlämnar ett föremål till en näringsidkare och denne håller kvar föremålet för att utföra en tjänst blir Konsumenttjänstlagen tillämplig. 50 § KtjL hänvisar till lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (tillgänglig på https://lagen.nu/1985:982 ) Av 1 § framgår att en näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på saken eller för att förvara den får sälja saken enligt denna lag. 3 § talar om under vilka förutsättningar en sak som inte har hämtats får säljas: 1. uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, 2. den som har beställt arbetet eller förvaringen (beställaren) därefter har anmanats att hämta saken och i anmaningen har upplysts om att saken annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader från anmaningen, samt 3. den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut. Om näringsidkaren har en fordran på beställaren för sitt arbete på saken eller för förvaringen av den, skall det av anmaningen framgå vilket belopp som skall betalas. Den som tar emot kläderna på kemtvätten måste alltså upplysa beställaren om att saken kan komma att säljas efter en viss tid. Ofta står det på kvittot för uthämtning att kemtvätten förbehåller sig rätten att sälja kläderna efter tre månader om uthämtning inte har skett dessförinnan. Näringsidkaren bestämmer själv hur lång tid beställaren ska få på sig att avhämta saken. Minimitiden är dock 3 månader efter att beställaren fått upplysningen. När den avtalade tidsfristen har gått ut kan beställaren fortfarande kräva att få ut kläderna om de inte har hunnit säljas. Försäljningsrätten endast gäller saker som inte hämtats. För att få ut kläderna kan man dock bli skyldig att betala de kostnader som näringsidkaren har haft för anmaningsförfarandet. Med vänlig hälsning