Hävningsrätt vid reaköp

2014-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Upphör hävrätten i 29§ KköpL vid reaköp av en felaktig vara enligt 16§ st3 punkt 3, "om varan i något annat avseende avviker.." samt "inte överensstämmer med marknadsföring/produktmärkningen "They are positively superior", "Quality never goes out of style" 19§ st 2 KköpL?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du huruvida hävningsrätten i konsumentköplagen består även i fall då varan är köpt på REA?Jag skall försöka reda ut några oklarheter kring s.k "reaköp".Det är vanligt att en näringsidkare tar bort möjligheter för "öppet köp" och "bytesrätt" när en vara är köpt till nedsatt pris. Dessa nämnda möjligheter är inga rättigheter enligt lag, utan något som snarare blivit sedvanligt inom detaljhandeln idag. Således är de även något säljaren kan ta bort hur hen vill.Hävningsrätten däremot kan inte gå förlorad enbart på den grund att varan i fråga är köpt på REA. Uppfyller din införskaffade vara kriterierna för att den skall ses som felaktig enligt konsumentköplagen, kan du alltså häva köpet. Dock har säljaren rätt att först avhjälpa felet eller omleverera varan, se 26 § konsumentköplagen. Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen, 

Vem avgör huruvida en vara har dolda fel?

2014-06-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vem avgör huruvida det är fel enligt KköpL, är avvikande, är marknadsfört annorlunda etc - annan än ARN med 5mån processer?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga. Ytterst är det domstolen som avgör om dolda fel etc. Med vänlig hälsning,

Fel årsmodell vid köp av bil

2014-06-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej. min son hittade en bil på Blocket. den annonserades som en 2007 årsmodell av en privatperson. han tittade på den, provkörde och köpte den. när han pratade med försäkringsbolaget och skulle försäkra den sa det att det är en årsmodell 2006. kan han ångra köpet ? hur ska han gå tillväga ?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Utifrån dina uppgifter kan jag konstatera att köpet gjorts av två privatpersoner. Köplagen ska därför tillämpas.För att din son ska kunna göra några påföljder gällande mot säljaren krävs inledningsvis att det föreligger ett fel. Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig. Det fysiska felet behöver dock inte så att säga vara inneboende i själva varan. Även fysiskt felfria varor kan vara behäftade med faktiskt fel, t.ex. om leveransen avser vara av icke avtalat slag. Felreglerna skall också tillämpas om varan säljs under oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning. En förutsättning för att göra felansvaret gällande är dock alltid att felet påverkar priset på varan.Av dina uppgifter framgår inte huruvida din son och säljaren diskuterade årsmodellen i samband med köpet. Men det tycks som om säljaren i det marknadsföringsmaterial som denne tillställde din son före köpet angett att båten hade 2007 års modell. Mot den bakgrunden får din son anses ha haft god anledning att anta att bilen faktiskt hade 2007 års modell. Bedömningen om vilken årsmodell en bil ska anses ha - rent objektivt - verkar vara komplicerad och meningarna går delvis isär. Härvidlag kan hänvisas till ARN:s hemsida angående ett liknande fall, se http://www.arn.se/Referat-vanliga-fall/Referat/Referat/Motor-referat-2013-02668/ (som förvisso rörde tillämpningen av konsumentköplagen, men ändå har viss betydelse vid bedömningen av en bils årsmodell). Vad det inte tycks råda några egentliga tvivel om är dock att en bils tillverkningstidpunkt anses ha en viss betydelse för bilens marknadsvärde, varför en sådan uppgift får anses inverka på köpet.Jag måste medge att jag är osäker på hur en bedömningen av en bils årsmodell går till. Det tycks som om f.r.o.m. den 1 januari 1999 ska inte längre årsmodell anges vid registrering av bilar. Istället ska generalagenten eller tillverkaren lämna uppgifter till Transportstyrelsen om bl.a. tillverkningsår/månad vid registrering av uppgifter i vägtrafikregistret. På registreringsbevisen som utfärdas av Transportstyrelsen framgår endast uppgifter om dag för första ibruktagande samt tillverkningsår/månad. Om det är som du uppger, att säljaren uttryckligen uppgett att det rör sig om en 2007-års modell, men enligt vad som i föregående stycke angetts så inte är fallet rent objektivt, bör detta vara avgörande. I så fall ska ett fel anses föreligga. (OBS dock att ”årsmodell” och ”modellår”, inte är samma sak. Klicka på den ovan angivna länken till ARN för att läsa om skillnaden). Din son har dock en undersökningsplikt enligt 18 § KöpL som han måste ha fullgjort för att kunna åberopa felet. Jag kan inte göra en bedömning av om din son fullgjort sina skyldigheter i detta avseende utifrån de uppgifter du lämnat.Vid angivande av fel årsmodell finns inte några möjligheter att bota avtalsbrottet genom något slags rättelseförfarande, eftersom felet så att säga är ett fullbordat faktum som inte kan korrigeras. Din son kan därför direkt försöka häva köpet. För att få häva köpet krävs dock enligt 39 § KöpL att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för din son och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Att avgöra vad som kan vara av så väsentlig betydelse för köparen att han skall ha rätt att häva köpet går inte att precisera utan måste bedömas från fall till fall och med hänsyn till vad som för den enskilda köparen framstår som ett väsentligt avtalsbrott. I lagförarbetena uttalas härvidlag att ”ett avtalsbrott torde generellt sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet”. Notera dessutom att säljaren åtminstone borde ha förstått att felet var av sådan betydelse för köparen. Min uppfattning är därför att det kan bli svårt att hävda köpet i aktuellt fall, men jag skulle behöva ytterligare upplysningar för att kunna göra en fullständig bedömning.Möjlighet finns dock för din son att kräva prisavdrag eller skadestånd av köparen, se härom 37-38 §§ KöpL samt 40 § KöpL. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att kunna bedöma din sons möjligheter till framgång vid en eventuell talan mot säljaren rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Fel vid köp av bostadsrätt

2014-06-17 i Köplagen
FRÅGA |När vi sålde vår bostadsrätt för en tid sedan så utgick vi ifrån att bredbandet ingick i hyran för när vi själva flyttade in (då var lägenheten helt ny) så var allt installerat och klart och det vi betalat varje månad har vi antagit varit tv-avgiften då vi valde att ha ett stort utbud av kanaler. När vi sedan skulle sälja fyllde vi i att internet ingick då vi uppriktigt trodde det. Nu när de nya flyttat in och internet inte fungerade konstaterade de att internet inte ingick. De kontaktade då mäklaren som i sin tur kontaktade oss och enligt honom så anser dem att de blivit lurade. De vill nu att vi ska betala internetkostnaden för dem under hela tiden de bor i lägenheten, vilket jag känner är att ta i lite väl? Har försökt hitta rättspraxis som påminner om detta för att se vad domen blev? Vad kan de kräva och vad bör vi göra? Tack på förhand!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Tillämplig lag i aktuellt fall är köplagen, se 1 § KöpL. Vad som ska anses utgöra fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Du skriver att ni "fyllde i" att internet ingick. Oavsett om detta gjordes i själva köpeavtalet eller i prospektet eller annars inför köpet föreligger i princip ett fel, eftersom internet inte faktiskt inte ingick, se 17-18 §§ KöpL.Även om ett fel föreligger får köparen inte åberopa detta om inte denne inte uppfyllt sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om köparen uppfyllt dessa skyldigheter. Under antagandet att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt krävs vidare, för att köparen ska få åberopa felet, att han inom "skälig tid" hört av sig till er om felet, se 32 § KöpL. Köparen tycks i ditt fall ha hört av sig inom skälig tid, men även här föreligger bristfälliga uppgifter.Sammanfattningsvis kan alltså sägas det föreligger ett fel och att det finns en (ganska stor) risk för att köparen får åberopa detta. Frågan är då om köparen kan kräva att ni ska betala internetkostnaden på det sätt du beskrivit.Köparen har ett antal alternativ när det gäller vilka påföljder denne vill göra gällande vid fel, se 30-40 §§ KöpL. Omleverans och avhjälpande tycks i aktuellt fall bli svårt. Närmare till hands ligger möjligheten för köparen att yrka prisavdrag. Detta kan du läsa om i 37-38 §§ KöpL. Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. I detta fall innebär det skillnaden i pris mellan lägenheten med internet och lägenheten utan internet. Avsaknaden av internet är med största säkerhet ett sådant fel som påverkar priset på en bostadsrätt. Till skillnad från många fel är avsaknaden av internet till en lägenhet sådant att det inte går att beräkna en avhjälpandekostnad, vilket annars är utgångspunkten för beräkning av prisavdrag. Enligt rättspraxis och förarbetena till bestämmelsen i 38 § får man då göra en skönsmässig bedömning av vad felet kan ha för prispåverkan.Min bedömning innebär alltså att det finns en risk för att köparna kan kräva precis det du fruktar. För att kunna göra en korrekt bedömning, och framförallt för att kunna göra en korrekt beräkning av ett eventuellt prisavdrag, krävs dock kännedom om fler omständigheter och särskild expertis. Jag rekommenderar att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Ångerrätt vid telefonförsäljning

2014-06-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag blev uppringd av företaget "Nix Spärrservice" som lurade mig att beställa Nix-tjänsten för mobiltelefon för 299kr den 18 juni 2014. Någon timme efteråt förstod jag att det i själva verket är gratis att spärra sitt mobiltelefonnummer mot telefonförsäljning via "www.nixtelefon.org". Jag ångrar mig och vill häva köpet!Har jag någon ångerrätt och hur kan jag använda mig av den?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga. Enligt 9 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du alltid 14 dagars ångerrätt när du ingår ett avtal med en telefonförsäljare. Ångerfristen räknas tidigast från den dag du ingick avtalet. Du bör därför kontakta företaget och meddela att du ångrar dig. Företaget ska även inom 30 dagar betala tillbaka vad du ev. har betalat till dem. Med vänlig hälsning,

Skolfråga.

2014-06-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |En privatperson har köpt en vuxen hund av en uppfödare. 2 dagar innan köpet har en veterinärbesiktning av hunden genomförts som uppger att hunden är fullt frisk och utan anmärkningar. Redan när köparen får hem hunden misstänker hen att något är fel, hunden är hängig, men köparen avvaktar med att uppsöka veterinär pga av karenstid i den nytecknade vetrerinärvårdsförsäkringen. Tre veckor efter köpet tar köparen hunden till veterinär och får sina farhågor besannade; hunden lider av ett antal kroniska åkommor (av allergisk karaktär) som måste ha funnits och varit kända vid köpet. Köparen kontaktar säljaren och vill häva köpet, säljaren vägrar. Vad kan köparen göra och hur skall hen gå tillväga? Hur ligger bevisbördan här då det finns ett veterinärbesiktningsintyg som anger att hunden var frisk vid tiden för köpet?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Din fråga har karaktär av skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Återkom gärna om det förhåller sig på annat sätt.

Försenad förlovningsring

2014-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag har rätt att häva ett köp.I början av april beställde jag en förlovningsring av en guldsmed. Denna är designad enligt mina önskemål. Vid beställning angav guldsmeden i fråga en leveranstid på 4-6 veckor. Jag har därefter varit i kontakt med guldsmeden 2 ggr om hur det går med leveransen och har då inte fått något nytt besked överhuvudtaget. Första gången tog hon upp att det varit mycket röda dagar (vilket inte fanns med i "4-6veckors leveranstid"-noteringen, att röda dagar skulle spela in). Det senaste var bara att en beställd sten skulle levereras till henne och därefter skulle hon skicka vidare ringen till juvelfattaren. På torsdag har det gått 11 veckor sen beställning och jag känner nu att jag bara vill häva köpet och gå till en annan guldsmed eller smyckesbutik och beställa en annan ring. Jag orkar helt enkelt inte vänta länger. Har jag någon sorts laglig rätt att häva köpet? Eller måste jag betala och hämta ut den beställda ringen i fråga, trots försenad leveranstid på X antal veckor?Bortsett från detta, om jag vid hämtning av ringen inte känner mig nöjd, att jag helt enkelt inte vill ha den, har jag då rätt att inte köpa ringen? Har betalat en handpenning.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en säljare levererar en vara för sent eller inte levererar varan alls är säljaren i dröjsmål med leveransen. Du som köpare har då rätt att: hålla inne betalningen som säkerhet för varan;kräva att säljaren slutför köpet och levererar varan. Säljaren behöver inte leverera varan om det det finns något som förhindrar leveransen som säljaren inte har möjlighet att lösa; ellerhäva köpet om dröjsmålet är av så kallad väsentlig betydelse. Om varan är tillverkad eller framtagen särskilt för köparen måste syftet med köpet vara förlorat för att köparen ska kunna häva köpet. Du skriver att du har designat en förlovningsring och möjligheterna för dig att häva köpet är små om inte dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Exempelvis att ringen levereras dagen efter förlovningen/bröllopet. Du bör istället kontakta guldsmeden och kräva att ringen färdigställs. Går ej detta bör du kontakta konsumentvägledaren i din kommun för mer hjälp. Med vänlig hälsning,

Lång tid att reparera en iPhone

2014-06-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte min Iphone dec-13 Lämnade in min Iphone 13 maj-14 för reparation. Idag 13 juni är den fortfarande på rep. Är det skälig tid? Kan jag kräva prisavdrag, eller någon form av ersättning?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt konsumentköplagen ska felet åtgärdas inom skälig tid. Om felet är av mer komplicerad elektronisk natur anses det enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vara skäligt med en reparationstid på cirka 3 veckor. Om säljaren ger dig en lånetelefon kan de ta längre tid på sig för reparation. Du skriver att du har väntat drygt en månad och det kan anses vara oskäligt. Du bör därmed kontakta säljaren och begära prisavdrag, få ersättning för att reparera telefonen på annat håll, eller häva köpet. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad. Om du inte kan komma överens med säljaren kan du vända dig till konsumentrådgivaren i din kommun som kan hjälpa dig att pröva tvisten i ARN. Med vänlig hälsning,