Reklamation vid fel på vara.

2015-06-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, min mobil har slutat att fungera. Det har gått fem månader sedan jag köpte den. När jag kommer till butiken säger säljaren att det är jag som har haft sönder den och att hans företag inte är ansvarigt. Hur fungerar konsumentköplagen i detta fall, vem har bevis bördan och hur länge gäller reklamationsrätten?Tacksam för svar!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din mobil har slutat fungera så är det ett fel på varan som du har köpt. Enligt konsumentköplagen (KKL) https://lagen.nu/1990:932 måste du som konsument reklamera varan hos säljaren om du vill få felet avhjälpt eller liknande, 23§ KKL. Reklamationstiden är 3 år men reklamationen måste ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet, inom 2 månader räknas alltid som skälig tid. Det finns inga formkrav för en reklamation utan det räcker att, som du gjort, gå till butiken och påtala att din telefon inte fungerar. Normalt sätt har du som konsument bevisbördan för att det är ett fel på produkten som säljaren ska ansvara för men inom de första 6 månaderna gäller en omvänd bevisbörda som innebär att det räcker att du visar att det finns ett fel på telefonen och det blir då upp till säljaren att visa att det är du som har orsakat felet för att säljaren ska slippa ansvara för felet,20a§ KKL.Du har förmodligen också fått en garanti av säljaren eller tillverkaren, detta är något som säljaren eller tillverkaren lämnar frivilligt och som ligger utanför konsumentköplagens regler men en garanti innebär också att bevisbördan hamnar på säljaren under garantitiden.Om det konstateras att det är ett fel på varan som säljaren ska ansvara för så har du i första hand rätt till avhjälpande eller omleverans, i andra hand prisavdrag eller hävning av köpet. Du kan även ha rätt till skadestånd för de olägenheter som felet har medfört,22§ KKL.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Fel i bil och reklamation

2015-06-19 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en bil privat för 1 månad sedan för 35 000. Nu hörde köparen av sig och har ett fel på bilen som kostar 7500 kr. Hon vill att jag ska betala det för hon märkte felet samma dag hon köpte bilen men hörde av sig först en månad efter. När jag hade bilen och sålde bilen var den felfri. Hur vet jag att felet inte uppstått flera veckor efter affär? Och har jag någon skyldighet att betala?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det är avgörande om reklamationen skett i tid, kommer jag börja redogöra för detta, för att senare gå in på när ett fel föreligger. Huruvida reklamationen skett försent eller inte avgörs av 32 § köplagen. Där stadgas att ett fel endast får åberopas om reklamationen lämnats inom skälig tid efter det att säljaren märkt eller borde märkt felet. När det gäller bland annat köp mellan privatpersoner accepteras ett visst dröjsmål med reklamationen. Köparen måste få visst rådrum att överväga ett åberopande av felet. Vad som är skälig tid varierar även beroende på vilken typ av vara som köpts. Är det exempelvis färskvaror som köpet avser är det naturligt att reklamationstiden är kortare för dessa varor. Det finns sålunda ingen klar gräns för när en reklamation ska anses lämnad inom skälig tid. En bedömning får göras som tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Det är därför problematiskt att avgöra om en månad är för lång tid, men antagligen är reklamationen skedd i tid. Om reklamationen anses ha skett inom skälig tid, är det hädanefter angeläget att bedöma om ens reklamationen har någon verkan. Om varan inte bedöms vara felaktig, spelar det ju ingen roll om en reklamation skett. Ett fel föreligger om varan inte överensstämmer med det som avtalats om exempelvis kvalitet och andra egenskaper. Nu har jag ingen insikt om avtalet mellan er och jag har ingen kunskap om vad det är för fel på bilen, varför det är svårt att säga om det är ett köprättsligt fel. Som jag uppfattar det verkar bilen i ditt fall vara begagnad och använd. Detta medför att säljaren inte med fog kan förvänta att bilen är utan en enda skråma och fungerar felfritt. Skulle du dock ha utlovat att bilen var i nyskick, skulle du ha ett större ansvar för bilens fel. Fungerar bilen som en vanlig bil, utan säkerhetsrisker m.m. torde inte ett fel föreligga. Om det skulle vara så att ni inte avtalat om bilens kvalitet m.m., ska bilen kunna vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, det vill säga så måste bilen kunna köras utan påfallande säkerhetsbrister (17 §). Oavsett om ett fel föreligger, får felet inte åberopas om det var något som köparen måste antagits ha känt till vid köpet (20 §). Vidare är det köparen som har bevisbördan för att felet förelåg vid avlämnandet och att det således är du som säljaren som ska ansvara. Om du ska stå för för bilens brist är avhängigt avtalet mellan er samt vad det är för brist som bilen har. Om det är konstaterat att ett fel föreligger, har du en skyldighet att avhjälpa felet.Vänliga hälsningar,

Köplagen prisavdrag/hävning

2015-06-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Igår köpte vi en husvagn. Innan vi åkte och tittade på den frågade jag via mail om det fanns någon fukt. Ingen fukt varar säljaren i mailet. När vi tittar på vagnen påpekar vi en buckla och får som svar att det är en gammal lagad fuktskada och den är lagad och tätad så det har inte varit någon fukt där på flera år. Idag när vi tog ner listen märktes det att det ändock var fukt kring området bakom tapeten. Finns det någon möjlighet för oss att få reducerat pris eller häva köpet eftersom de skrivit till oss i mail "ingen fukt"? Vi skrev inga papper på köpet mer än ägarbeviset. Vi betalade 18500kr för husvagnen.
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Jag utgår ifrån att ni har köpt husvagnen av en privatperson, då är köplagen (KöpL) tillämplig, se https://lagen.nu/1990:931 1 § KöpL. Köplagen är bara tillämplig om ni inte har ett avtal som säger något annat, se 3 § KöpL.i 17 § KöpL står bland annat att varan ska vara av den beskaffenhet som följer av avtalet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 17 § 3 st KöpL. Av 18 § KöpL framgår att varan anses som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat innan köpet. Jag antar att ni köpt husvagnen begagnad, och att den sålts i befintligt skick. I 19 § 1 p KöpL står det att varan är felaktig, trotts att den sålts i befintligt skick, om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat och det kan antas att uppgifterna har inverkat på köpet. Som köpare åligger det dig en undersökningsplikt, du kan inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av varan. Du kan heller inte åberopa fel som ni måste antas ha känt till vid köpet, se 20 § KöpL. Ni har blivit försäkrade om att den inte var fuktskadad, såväl i mail som efter förfrågan när ni undersökt husvagnen. Bucklan bör ha gjort er uppmärksamma och lett till att ni bort undersöka husvagnen mer noggrant, men eftersom säljaren även då försäkrade om att det inte "funnits fukt på flera år" så blir min bedömning att varan ska anses som felaktig.Det bör inte ha krävts av er att kolla under listen för att ni ska anses ha fullgjort er undersökningsplikt, efter den av säljaren lämnade garantin.Vid fel i varan som inte beror på köparen, finns det en rad påföljder som du som köpare kan åberopa, se 30 § KöpL. Av bestämmelsen följer att det bland annat kan bli aktuellt med prisavdrag eller hävning av köpet. Säljaren har dock alltid en rätt att avhjälpa felet alternativet omleverans av varan (inte aktuellt i det här fallet) enligt 36 § KöpL. Avhjälps inte felet inom skälig tid efter det att du reklamerar (eller avhjälpandet inte sker alls av någon anledning), blir det aktuellt med prisavdrag och hävning, se 37 § KöpL Prisavdraget beräknas enligt 38 § KöpL och innebär att man gör en nedsättning av det avtalade priset till ett pris varan är värd som felaktig. Hävning av köpet kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett detta, se 39 § KöpL.Sammanfattningsvis har alltså säljaren rätt att avhjälpa felet i första hand. Sker inte detta inom skälig tid (eller sker det inte alls) så har ni rätt till prisavdrag och i sista hand hävning av köpet. Enklast blir att hävda prisavdrag i första hand.Vänligen

Kan en reklamera en vara köpt på Blocket?

2015-06-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag sålde i veckan min bärbara laptop på blocket för som är gjord för spel för 4500kr, jag köpte den själv för 14000kr för lite mer än 3 år sedan (garanti och reklamationsrätt har utgått).Jag har använt datorn för spel, som jag spelat på hög grafik utan några som helst problem, när den blivit varm (85c~) har jag med tryckluft rengjort fläktarna och temperaturen har gått ner till 70-70c, detta bör göras någon gång per år.Under mina tre år har detta aldrig varit ett problem, när jag nu säljer datorn, köparen testar datorn hemma hos mig, inte spelar men kollar så allt från annonsen stämmer. Sju timmar senare får jag ett mail av köparen som säger att datorn höll hög temperatur, han skruvade därför sönder den för att rengöra fläktarna och då säger han att han såg att kylpasta från grafikkortet hade runnit ut i datorn.Jag kontaktar ASUS och butiken och de säger att de aldrig hört om ett sådant problem.Datorn håller samma höga temperatur vid spel och vill nu häva köpet.Jag har aldrig upplevt detta problem tidigare och jag kan inte veta att han inte åsakat detta själv när han öppnat datorn eller tappat datorn denna dag.Jag har behandlat datorn pedantiskt och själv inte öppnat upp och pillat i datorn då jag inte ville förstöra något. Vad gäller?
Tobias Håkansson |Hej och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen. Varor som säljs på blocket anses enligt praxis (även när så inte är föreskrivet) säljas i befintligt skick. Fel i varan kan dock ändå föreligga om den inte uppfyller de i annonsens föreskrivna förutsättningar, om säljaren underlåtit att informera om ett väsentligt fel som hen känt (som hade inverkat på köpet) till eller om varan avviker i väsentlig mån från vad köparen med fog kunnat förutsätta med tanke på priset och övriga omständigheter vid köpet - enligt 19§ Köplagen. Sedan begagnad elektronikprodukter är något av mina specialområden kan jag på rak arm säga att priset är såväl skäligt i förhållande till skicket, om det är så som du säger, samt att bärbara speldatorer ofta är något varmare än stationära speldatorer. Sedan du inte haft några problem med temperatur har du inte heller haft någon skyldighet att upplysa om detta.Vidare har en köpare inte rätt att åberopa sådant fel som hen vid en undersökning av varan före köpet beretts möjlighet att upptäcka enligt 20§ Köplagen. Sedan du berett köparen möjlighet att testa varan och han inte valt att göra några tester av temperaturerna har du uppfyllt din skyldighet. Inte heller på denna grund kan temperatuerna åberopas som något fel i varan. Vidare är felet inte av en sådan art att det kan upptäckas utan att skruva isär datorn, det är därmed inte ett sådant fel du bort ha haft kännedom om. Jag anser inte att köparen kan på denna grund åberopa att det varit fel i varan. Viktigt att komma ihåg är också att det är den som påstår något som har att visa detta. Köparen måste därmed kunna visa att felet funnits redan vid köpet. Annars finns inget fel i varan. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga. Annars är ni välkommen att med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Ångerrätt vid distansköp av konsertbiljetter

2015-06-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag köpte för fyra dagar sen biljetter till mig och min familj till en konsert som äger rum i November. Jag valde denna sida då de hade alternativet delbetalning. Jag valde detta men fick sedan reda på att jag inte nådde kraven för delbetalning och fick istället en faktura hemskickad. Jag kan inte betala denna faktura på ca 5000 kronor innan den går ut och undrar därför ifall jag kan ångra köpet på något sätt? Jag är medveten om att konsumentköplagen inte täcker köp av evenemangsbiljetter men då jag blev tvingad till en faktura då jag inte kunde delbetala så undrar jag om det går att dra sig ur köpet. Jag har dessutom hittat en sida med mycket billigare biljetter och hade gärna köpt från dem istället. Jag var vid köpet inte medveten om att konsumentköplagen inte täcker detta. Snälla hjälp mig att komma ur detta. Mvh Andrea
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ett avtal är enligt principen "pacta sunt servanda" bindande för båda parter. Det förekommer emellertid undantag när exempelvis en konsument avtalar med en näringsidkare. Det verkar som att du i egenskap av en konsument har köpt konsertbiljetter av ett företag via webbsidan. Du har därmed gjort ett distansköp enligt 1 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Ångerrätt Konsumenter har normalt ångerrätt under en period om 14 dagar vid ett distansköp, men rättigheten är inte absolut. Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Detta gäller även konserter och fotbollsmatcher, jfr prop. 2004/05:13 s. 128. En konsert varar under en bestämd dag eller tidsperiod och är således undantaget ångerrätten. Anledningen är att arrangemang av det här slaget ofta kräver betydande insatser även i de fall det visar sig att det inte kan genomföras och att arrangören skulle drabbas hårt om denne vore skyldig att betala tillbaka biljettens värde till konsumenter som har avtalat på distans, prop. 2004/05:13 s. 100. Konsumentköplagen (1990:932) är endast till din hjälp om biljetterna inte har skickats än, 37 §. Jag utgår från att de har skickats till dig vid det här laget. Avslutande råd Jag rekommenderar att du tittar på möjligheterna för öppet köp i företagets köpevillkor. Ta kontakt med kundtjänsten och se över dina möjligheter. Juridiskt sett har du ingen möjlighet att häva avtalet eftersom avtalet är undantaget bestämmelsen om ångerrätt. Avtalet är enligt huvudregeln bindande.Nedan hittar du lagarna och propositionen som jag har hänvisat till.Distansavtalslagen. Konsumentköplagen. Proposition 2004/05:13.Vänligen,

Vem bestämmer hur ett avhjälpande med anledning av ett fel i bostadsrätt ska utföras

2015-06-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har sålt en bostadsrätt och köparna har via en besiktning upptäckt ett dolt fel i badrummet. Köparna vill ej använda hantverkaren som renoverade badrummet felaktigt. Har de rätten på sin sida att välja vilken hantverkare de vill?Mvh
Rosa Nicole Abas |Hej, Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, I fråga om bostadsrätter är det köplagens (1990:931) (KöpL) bestämmelser som gör sig gällande. 30 § KöpL (se https://lagen.nu/1990:931#P30S1) anger vilka påföljder som kan göras gällande med anledning av fel som inte beror på köparen eller något förhållande från köparens sida. Köparens rätt att kräva avhjälpande regleras i 34 § KöpL varvid säljarens rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet följer av 36 § KöpL. Så snart det föreligger ett fel av sådant slag att avhjälpande är ett tänkbart alternativ har köparen rätt att kräva avhjälpande av felet. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen. Detta innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och ev. tilläggskostnader som kan komma att uppstå med anledning av avhjälpandet. I det fall avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan andra påföljder göras gällande. När säljaren varit skyldig att avhjälpa felet men underlåtit att göra det eller också misslyckats härmed har köparen en rätt till ersättning för att själv avhjälpa eller låta avhjälpa felet. Den enda förutsättningen för rätt till en sådan ersättning är att säljaren inte fullgjort sin avhjälpningsskyldighet. Köparen har dock endast rätt till ersättning för vad som är att anse som ”försvarliga” kostnader. Köparen får med anledning härav t.ex. inte låta genomföra en onödigt kostsam reparation. Oavsett om köparen önskar avhjälpande eller en annan rättslig påföljd har säljaren, i enlighet med 36 § KöpL, en rätt att själv välja att avhjälpa felet. Köparen är då skyldig att bereda säljaren tillfälle att företa den valda åtgärden. Sker avhjälpandet inom skälig tid kan säljaren undvika att drabbas av ett krav på t.ex. prisavdrag eller hävning. Normalt åligger det köparen att reklamera felet och avvakta säljarens eventuella avhjälpande eller omleverans; när en sådan är aktuell.Av det framhållna kan det konstateras att det i första hand åligger säljaren att se till så att felet avhjälps och därmed säljaren som bestämmer hur avhjälpandet ska ta form och således vem som ska företa den avhjälpande åtgärden. Har säljaren dock misslyckats med detta har köparen möjlighet att på säljarens bekostnad avhjälpa felet; eller också begära att andra rättsliga påföljder företas. I vissa situationer kan emellertid omständigheterna vara sådana att köparen måste ingripa utan att ge säljaren möjlighet att företa rättelse säljarens bekostnad. Säljaren ska alltså bära alla kostnader för rättelsen liksom alla eventuella kostnader förknippade därmed.Vänligen,

Omständighet i Blocket-annons stämde inte

2015-06-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en barnvagn på Blocket. I annonsen skrev säljaren att köparen kunde registrera vagnen och ta del av fabriksgaranti. Jag fick alla papper tillhörande vagnen och läste dagen efter i fabrikens villkor att garantin inte kan överlåtas till den som köper i andra hand. Hade jag vetat det hade jag aldrig köpt vagnen. Har jag rätt att häva köpet? Köparen vägrar kompensera eller häva köpet trots att jag påpekade att garantin var den viktigaste anledningen att jag valde den vagnen innan jag åkte 20 mil enkel väg för att hämta den. Om jag häver köpet, kan jag kräva kompensation för resan alternativt kräva att säljaren hämtar? Tack för svar.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du köpte barnvagnen på Blocket antar jag att säljaren är en privatperson, och då är det köplagen som gäller för köpet. Utöver köplagen gäller det som du och säljaren kom överens om. Om ni kom överens om att ett villkor för att du skulle köpa vagnen var att du skulle kunna ta del av fabriksgarantin, kan det anses vara fel i varan enligt 17 § köplagen eftersom du inte kan ta del av garantin. Varan är felaktig om den avviken från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att säljaren skrev i annonsen att köparen kunde ta del av garantin gjorde att du förväntade dig att detta stämde. Beskrivningar av varan som ger köparen befogade förväntningar kan vid avvikelse medföra felansvar.Det föreligger även fel i varan, enligt 18 § köplagen, om varan inte stämmer överens med uppgifter om varans användning eller egenskaper som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Att det skulle gå att ta del av fabriksgarantin kan vara en sådan uppgift, men eftersom uppgiften ska röra varans användning eller egenskaper är det osäkert om 18 § är tillämplig i ditt fall.Du som köpare får inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet, enligt 20 § köplagen. Hit räknas även fel som en "normal" person borde ha upptäckt vid en undersökning av varan. Om du skulle ta er tvist till domstol tror jag att det hade kunnat bli ganska svårt för dig att få rätt där, tyvärr. Eftersom fabriksgarantin var så viktig för köpet tror jag att en domstol hade ansett att du borde ha läst igenom garantivillkoren innan du bestämde dig för att köpa vagnen.Om det skulle vara så att omständigheten att du inte kan ta del av fabriksgarantin leder till att varan anses felaktig har du rätt att häva köpet enligt 39 § köplagen, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om du sa till säljaren vid köptillfället att den viktigaste anledningen att du köpte just den vagnen var att du kunde ta del av garantin borde säljaren ha insett att omständigheten var av väsentlig betydelse för dig. Du kan i så fall även ha rätt till skadestånd enligt 40 § köplagen, om du lidit någon skada på grund av felet. Kompensation för resan räknas som en indirekt skada och kan bara ersättas i särskilda fall, t.ex. om säljaren varit vårdslös eller försumlig eller utfäst specifika avtalsvillkor. Att behöva köra fram och tillbaka igen för att lämna tillbaka vagnen kan anses vara en ekonomisk skada för dig, som säljaren kan bli tvungen att ersätta.Vänliga hälsningar,

Ersättning för skador vid tomtarbeten

2015-06-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har några veckor haft en firma hemma för att bygga om stora delar av vår tomt. När de kört med traktorn har de skadat en mur, en dagvattenbrunn och ett brunnslock. När vi sett detta har vi sagt att de får ersätta skadorna och de har sagt ok. Nu när det närmar sig slutet på arbeter sägare arbetsledaren att de inte alls komme stå för dessa extra utgifter för de skador de åsamkat. Kan vi begära att de ska betala detta är det bara att acceptera?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen i sammanhanget är konsumenttjänstlagen (KTjL). Av dess 32 § första stycket framgår att näringsidkaren är skyldig att ersätta skada som orsakas egendom som är under dennes kontroll då arbetet utförs, såvida näringsidkaren inte lyckas visa att hen inte har varit försumlig. Om skada istället har orsakats egendom som inte är under näringsidkarens kontroll ska skadan, enligt 32 § andra stycket, endast ersättas om du kan visa att näringsidkaren har varit försumlig.Det är alltså av stor betydelse om näringsidkaren kunde anses ha haft den skadade egendomen under sin kontroll. Det ska främst beaktas huruvida näringsidkaren hade större möjligheter än er att hindra skador. Som exempel kan nämnas att om ett ombyggnadsarbete pågår på nedervåning anses näringsidkaren ha kontroll över nedervåningen, men inte övervåningen.Troligen hade näringsidkaren kontroll över den egendomen som har skadats och därför är hen skyldig att ersätta den, såvitt hen inte lyckas visa att hen var mycket skonsam vid utförandet av arbetet (vilket antagligen inte var fallet). I annat fall är näringsidkaren skyldig att ersätta skadorna om du kan visa att näringsidkaren var försumlig. Detta torde dock inte vara några större problem med tanke på det rör sig om betydande skador som knappast hör till det normala vid byggnadsarbeten på någons tomt.Vänligen,