Fel i utförd tjänst - tatuering

2015-01-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! För drygt ett år sedan tatuerade jag mig i en professionell tatueringsstudio. Tatueringen är under all kritik. Inte det att den ser dålig ut, utan det att den står ut och kliar. Den är felgjord med andra ord. Jag måste nu ta bort den. Och det är inte billigt. Är det någon som ska ta ansvar för detta? Eller är det en risk man får ta. Jag menar, när jag gjorde tatueringen i en professionell studio så förväntade jag mig att den åtminstone skulle vara korrekt gjord. Tatueringar ska inte stå ut. Då har det blivit fel i processen, och tatueraren har tryckt för hårt och därmed har luft kommit in och förstört den.Ska jag nu stå för detta?Tack på förhand! Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Konsumenttjänstlagen är formellt sett inte tillämplig på tatueringstjänster, men används ändå i rättspraxis.Enligt Konsumenttjänstlag (1985:716) 4 § så ska tatueringen göras fackmässigt. Om den avviker från fackmässighet, exempelvis om tatueringen blir oläslig efter ett par veckor, så ska tjänsten anses som felaktig (Konsumenttjänstlag 9 § första stycket, punkt 1). För att åberopa att tjänsten var felaktig mot tatueraren så måste du underrätta honom inom skälig tid efter att du upptäckte felet (reklamation). Dock anses alltid reklamation som du gör inom två månader efter att du upptäckte felet som att den är gjord i rätt tid (Konsumenttjänstlag 17 § första stycket). Du har då rätt att bl.a. kräva kostnadsfritt avhjälpande av felet (Konsumenttjänstlag 16 § första stycket och 20 § första och fjärde styckena). Dock ligger bevisbördan på dig för att visa att tatueringstjänsten inte var fackmässigt utförd och att det var den som var orsaken till att din tatuering blev felaktig. Att tatueringen inte blev som du tänkt dig räcker inte.Om tatueraren nekar till avhjälpande av den felaktigt utförda tatueringen eller inte svarar på ditt krav inom skälig tid, vanligen två veckor, så kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva om du har lyckats visa att tatueringen inte är fackmässigt gjord, samt i sådana fall rekommendera en lösning av tvisten.Med vänlig hälsning

Jacka var trasig vid köpet - har man rätt att få en ny?

2015-01-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Ja köpte för nån månad sen en ny vinterjacka från sail racing för 5000 kr. Några dagar efter köptet märker jag att sömmen på fickan är trasig ca 4 cm. Och precis brevid den trasiga sömmen är det 3 små hål i knappnålsstorlek pm inte mindre. Dom håller fast i butiken att e aldrig är några fel på deras produkter och att jag har gjort detta själv. Vilket jag verkligen inte har gjort. Ja ville byta jackan men de sa att de endast kan lämna jacakn till en skräddare för att laga sömmen. Men hålen ville dom inte kännas vid. Helst vill ja ju få jackan utbytt iom att den kostade så mycket o då ska den vara hel.Tacksam vid svar. Mvh Fredrik
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom inget annat framgår av din fråga, så antar jag att du köpte jackan i egenskap av konsument. Då är det konsumentköplagen som gäller för köpet. I 16 § anges vad som menas med "fel på varan". Eftersom jackan du köpte var trasig faller det in under felparagrafen. Det är säljaren som ansvarar för fel som fanns vid köpet även om man upptäcker felet senare (20 §). Ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet ska anses ha funnits vid köpet, om inte annat visas, enligt 20a §. Denna regel finns för att lätta på konsumenternas beviskrav. När du säger till säljaren i butiken att jackan var trasig redan när du köpte den, måste säljaren göra sannolikt att jackan gått sönder efter köpet på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormalt brukande av dig. Lyckas säljaren inte göra detta har du rätt att kräva någon form av påföljd på grund av felet.De olika påföljderna man kan kräva är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller häva köpet (22 §). Eftersom du vill ha en ny, hel, jacka är det omleverans du vill kräva. Omleverans och avhjälpande (att säljaren ser till att jackan blir lagad) regleras i 26 §. Det är du som konsument som har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans. Säljaren får bara vägra omleverans om det är omöjligt eller oproportionellt att ge dig en ny jacka. Det innebär att om butiken har fler likadana jackor eller på ett inte alltför svårt sätt kan få in en sådan till butiken så har du rätt att få en ny jacka. Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Fel på soffa

2015-01-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,jag har köpt en soffa för knappt en månad sedan, men den börjar bli nedsutten redan nu, tyget är skrynklig även om man försöker rätta till den. Jag har kontaktat butiken och har fått svaret att de tycker, att det ser bra ut. Vad kan man göra i detta läge? Hur går man vidare om butiken vill inte medge felet?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga. I ditt fall har du som konsument handlat en soffa av en näringsidkare, varför konsumentköplagen aktualiseras (1 § konsumentköplagen). Denna lag är tvingande till konsumentens förmån (jfr 4 §). Detta innebär att avtalsvillkor, som föreskriver något som är sämre än vad som stadgas i konsumentköplagen, är utan verkan. Inledningsvis redogörs för om din soffa kan anses felaktig i ett konsumenträttsligt perspektiv. En vara ska vara i avtalsenligt skick, vilket innebär att det varan ska hålla den kvalitet som utlovas i avtalet, företagets marknadsförning m.m. (16 §). Varan anses sålunda vara felaktig om det inte är i avtalsenligt skick. Det är även ett fel om varan inte kan användas till det den är avsedd till eller inte har de egenskaper som säljaren utlovat. Varan ska vara av sådan beskaffenhet som du som konsument med fog kunnat förutsätta. Att din tämligen nya soffa redan börjar bli utsliten, kan antyda att ett fel föreligger. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet (skick) vid avlämnandet (20 §). En vara anses avlämnad när den kommit till konsumentens besittning (6 §). I ditt fall har du soffan i din besittning. När en vara har avlämnats övergår risken för varan till dig som konsument (8 § andra stycket). Detta medför att det är du som får betala för om varan förstörs, kommer bort eller försämras, under förutsättningen att det inte är säljaren fel (8 § första stycket). Säljaren ansvarar för en varas försämring innan, men inte efter, avlämnandet. Denna huvudregeln gäller inte om ett fel visar sig inom sex månader efter att varan avlämnats till konsumenten (20 a §). Då gäller istället en presumtion för att en vara är felaktig (om felet upptäckts inom sex månader). Detta innebär om du visar tillräckligt tydligt att det är fel på soffan, så anses den vara felaktig även enligt lagen (se NJA 2013 s. 524). Enligt lagens förarbeten så gäller dock inte denna sexmånadersregel om felet beror på en olyckshändelse, vanvård eller onormalt brukande eller liknande från konsumentens sida (prop. 2001/02:134 s. 60 och 85). Vidare så kan säljaren alltid lägga fram tillräckligt med bevis om att det var du som konsument som vanvårdat (eller dylikt) din vara. I ett sådant fall, blir det du som får betala för de uppkomna skadorna.När din vara är felaktig, kan du som konsument tillgripa en rad åtgärder. I första hand bör du som köpare kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 §). Vid fel i vara har du alltså primärt rätt till reparation eller omleverans om inte detta medför en oskälig kostnad för näringsidkaren (26 § första stycket).Alltså, utgångspunkten är att ett fel funnits vid avlämnandet om felet visar sig inom sex månader efter att du som konsument fått vara i din besittning. En avvikelse anses inte som fel om den beror på vanvård, onormalt brukande eller olyckshändelse. Förmodligen bedöms en onormalt nedsutten soffa (efter kort tids användning) som felaktig om den använts på ett normalt sätt. Om säljaren är enveten och vägrar gå dig till mötes, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), men bäst är om du och säljaren kommer överens om hur ni ska lösa den uppkomna situationen. Vänliga hälsningar,

Hästköp, dolt fel?

2014-12-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag sålde en häst för ca 6 mån sen. Jag köpte hästen direkt av uppfödaren och har ägt den i 2 år. Hos mig har hästen fungerat väl i ridningen. Hästen besiktigades på klinik utan anmärkning, dock gjordes ingen röntgen. Hästen har aldrig tidigare besiktigats eller röntgats i sitt liv. Köparen har nu (enligt egen utsago) låtit röntga hästen och uppger att där finns några medfödda skelettala fel. Köparen vill alltså att köpet går tillbaka och hänvisar till dolt fel. Hästen har ju aldrig varit röntgad innan så ingen kan ju veta om och hur länge felet funnits där, kan köparen verkligen hävda dolt fel? Är det inte upp till köparen att kräva röntgen vid besiktningen?Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Svaret på din fråga är beroende av flera aspekter. Den första frågan man måste ha svar på är om du sålt hästen som privatperson eller näringsidkare, och om köparen är privatperson eller näringsidkare. Av din fråga verkar det som att du sålt hästen som privatperson, och det är en privatperson som har köpt den. Då gäller Köplagen (KöpL). I lagens mening görs ingen skillnad på ett köp som avser döda ting, t ex en stol, och på köp som avser levande djur. En vara ska enligt KöpL 17 § överensstämma med vad som följer av avtalet, eller annars vara ägnad för samma användningsområde som liknande varor har. När det gäller en häst så om inget annat avtalats ska den alltså kunna användas såsom hästar normalt används, dvs en ridhäst ska kunna ridas, en travhäst ska kunna köras osv. Har säljaren lämnat särskilda utfästelser om vara ska den uppfylla dessa enligt 18 § i KöpL. I ditt fall vet jag inte vad ni avtalat om att hästen ska användas till och om några utfästelser eller reservationer har gjorts. Men då du inte kände till skelettförändringarna borde det inte spela roll. När det gäller fel i varan så får köparen inte som fel åberopa något som han "måste antas ha känt till" vid köpet (20§). Här finns den sk undersökningsplikten, att köparen ska undersöka varan. Hästen har i ditt fall undersökts i och med att den veterinärbesiktigats på klinik utan anmärkning. Någon röntgen har därmed inte gjorts. Om en röntgen ska anses nödvändig för att ha undersökt varan finns inget solklart svar på, men viss ledning borde man få av att försäkringsbolagen som liv- och veterinärvårdsförsäkrar hästar kräver röntgen för att försäkra över en viss summa. Summan kan variera lite men ofta går gränsen vid 100 000 kr i livförsäkringsvärde. Har hästen kostat under detta samt gått igenom en veterinärbesiktning på klinik utan anmärkning kan i normalfallet nog inte röntgen anses vara ett krav för att köparen ska ha uppfyllt undersökningsplikten. Hade veterinärbesiktningen visat tecken på att något var fel, t ex att hästen reagerat på böjprov, då hade det kunnat ses som en indikation på underliggande fel och att köparen borde gjort en fördjupad undersökning. Så, i ditt fall av den information som finns i frågan har du sålt en häst du trott var frisk och "felfri", hästen har veterinärbesiktats utan anmärkning inför köpet och köparen har trott att denne köpt en frisk och "felfri" häst. Hästen visar sig dock i efterhand ha skelettdefekter. Felet var alltså dolt. Något som det saknas information om i din fråga är om dessa skelettdefekter påverkar hästen som ridhäst? Har hästen blivit halt eller inte kan ridas? Enligt KöpL 21 § så svarar du som säljare för fel som förelegat vid köpet, även om felen inte upptäcks förrän senare (sk dolda fel). Om felet som köparen säger är medfött och det kan bevisas ( t ex av veterinärutlåtande) så förelåg felet vid köpet. Säljaren kan då reklamera varan (32 § KöpL) och kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. I ditt fall borde enbart prisavdrag eller hävning vara aktuellt (37 - 39 §§ KöpL). Köparen har vid fel i varan även rätt till skadestånd enligt 40§ KöpL.Som du ser går det utefter informationen i frågan inte ge ett klart och koncist svar för din situation, utan flera svar är beroende av vad som står i avtalet. Mitt råd är att du dels ber köparen om lov att tala med den veterinär som röntgat hästen (alltså att köparen hävde veterinärsekretessen så veterinären kan prata med dig om röntgenfynden etc) för att få en tydligare bild av det påstådda felet, om det kan tidsbestämmas osv. Dels att du kontaktar en erfaren advokat och ber om råd utefter just dtt ärende. Just hästar är som du säkert vet lite extra knepigt då de kan reagera med hälta eller liknande på den omställning ett ryttarbyte innebär, nytt underlag och liknande, vilket gör det svårt att utifrån avgöra om t ex en hälta beror på en underliggande defekt som upptäcks på röntgen eller ej. Det är möjligt att ett prisavdrag är mer rimligt i ditt fall, om skelettförändringarna är av mer kosmetisk art och inte påverkat brukbarheten. Men detta är en veterinär mest lämpad att svara på, och vad du ska göra i just ditt ärende bör du rådfråga en yrkesverksam jurist som är insatt i hästköp om.Jag hoppas att det hela löser sig på bästa sätt!Vänligen,

Ersättning för egen reparation?

2015-01-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Min farbror köpte en tv som efter 14 månader gick sönder. Istället för att kontakta butiken ringde han en lokal reparatör som bytte en del i tv:n. Det kostade min farbror 1500 kr. Men enligt reparatören var det sannolikt att felet fanns där vid köpet. Garantin från butiken var på 12 månader. Vad har han för rättigheter enligt KKL?Med vänlig hälsning,Mikael
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Jag antar att TV'n nu är fullt reparerad och din fråga gäller huruvida ni är berättigade ersättning för reparationen.Såsom konsumentköplagen är uppbyggd så ska konsumenten ta kontakt med den som denne köpt en vara av när denna börjar krångla. Det finns då ett antal möjligheter till att få sin vara reparerad, utbytt, kostnadsnedsatt etc. Även om garantin för TV'n gått ut så finns det fortfarande en reklamationstid på 3 år för konsumentköp som gör att dessa ovan nämnda åtgärder kunnat vidtas. Situationen när ni nu blandat in en fristående reparatör komplicerar situationen eftersom den ursprungliga säljaren saknar möjlighet att säkerställa huruvida det funnits något fel på TV'n. Om man vänder sig till till säljaren kommer nog denne sannolikt även hävda att produkten är modifierad på ett sätt som fråntar denne från ansvar för framtida problem. Om det nu är ersättning för reparationen ni är ute efter så finns en regel om skadestånd i KKL (se: https://lagen.nu/1990:932#P30S1). Min bedömning är dock tyvärr att utsikterna inte ser så goda ut i detta fall.

Garanti lämnad för säljarens räkning

2015-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående konsumenträtt.Jag köpte en hemelektronikprodukt på vilken säljaren lämnade 1 års garanti. I manualen framgår dock att tillverkaren lämnar 3 års garanti. Nu ville det sig inte bättre än att varan slutade fungera efter ca 34 månader. Jag kontaktade då säljaren med hänvisning till den 3-åriga garantin som omnämndes i manualen. De svarade då att de bara ger 1 års garanti och att de inte kan ansvara för vad tillverkaren utlovar. Jag kontaktade då tillverkaren som svarade att de inte hanterar ärenden mot slutkund och att jag skall kontakta säljaren. Vad gäller?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaGarantiutfästelser gällande konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKL) Av (21§ KKL) framgår att om säljaren eller någon annan för säljarens räkning har lämnat en garanti ska fel anses föreligga om varan under garantitiden försämras i det avseende som garantin omfattar. Frågan är alltså om tillverkarens garantiutfästelse anses falla in under "någon annan för säljarens räkning"Uttrycket "någon annan för säljarens räkning" ska tolkas vidsträckt och det är därför inte nödvändigt att den som lämnar garantin står i direkt uppdragsförhållande med säljaren. Det räcker att säljaren och den som lämnat garantin framstår som en enhet för konsumenten, ett typiskt exempel på detta är att konsumenten i samband med köpet mottar en garantiutfästelse från tillverkaren.Om en garanti inte anses lämnad för säljarens räkning enligt (21§ KKL) finns möjlighet att vända sig mot tillverkaren. Detta framgår av art 6.1 i konsumentköpsdirektivet. Det är dock inte reglerat i direktivet vilka begränsningar och skyldigheter som finns gällande fullgörandet av garantin vilket gör att tillverkaren exempelvis kan avtala bort rätt till skadestånd eller prisavdrag. Tillverkaren kan dock inte avsäga sig ansvar helt och hållet.Mitt råd är att du i första hand vänder dig till säljaren.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Angav felaktigt kontonummer för betalning

2014-12-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar fall man kan öppna ett ärende angående detta här fallet som har sket mig. Jag har nämligen lagt ut min telefon på en hemsida som heter tradera. På den hemsidan lägger man ut prylar, mobiler som folk sedan budar på . Iallafall jag la ut min telefon och det fanns en man som van auktionen, jag kontakta honom via mejl och gratulera honom för auktion vinsten och skrev till honom jag kommer att skicka telefonen så fort jag ser pengarna har nått mitt bank konto därefter skrev jag mitt kontonummer till min bank. Efter ca 1 h skrev han till mig, Pengarna har nått ditt konto och du kan skicka telefonen. När jag vakna på morgonen läste jag de mejlet, så jag gick direkt på morgonen till posten innan jag åkte till jobbet för att skicka telefonen. Men som tur hade posten inte öppnat än. Så jag åkte till jobbet jobba några timmar därefter åkte jag hem . När jag kom hem så öppna jag datorn för att säga att jag han aldrig att skicka paketet samtidigt kolla jag mitt bankkonto fall han verkligen hade satt in pengarna. Men inga pengar hade kommit fram till mitt konto så jag, skrev de till honom. Då svara han jag tror inte dig pengarna är insatta på dit konto sen igår och fall du inte skickar den kommer jag anmäla detta som bedrägeri och gå vidare med detta. Så svara jag, inga pengar har nått mitt konto, varje krona som kommer in och ut ur mitt bankonto står hus banken och hus mig. Så jag kommer inte skicka telefonen förre än jag har fått pengarna. Därefter skrev jag det kanske kan bero på vi har olika banker därför tar det någon dag tills pengarna kommer fram. Då skrev han tillbaka okej jag förväntar mig att du skickar telefonen nästa vecka. Men de som skedde att efter nästa vecka hade jag fortfarande inte fått in pengarna så kollade jag genom mitt kontonummer och märkte att jag hade angivit ett fel konto nummer till honom. De kontonumret är ogiltigt och ingen äger de kontot samt kan inga pengar överföras till de kontot. Vilket innebär att han försökte lura mig? Det är de jag undrar fall man kan öppna ett ärende om, finns det något man kan stämma honom för
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Om jag förstått din fråga rätt har du (säljaren) lagt ut en telefon till försäljning på tradera, och en person (köparen) har vunnit auktionen. Du har i betalningsinformationen angett ett felaktigt kontonummer utan att då upptäcka det eller vara medveten om det, och köparen har betalat in till detta kontonummer. Köparen är irriterad för att han betalt men inte fått någon telefon, du är irriterad för att köparen inte betalar. Sedan upptäcker du ditt misstag med kontonumret. Om det är korrekt uppfattat, så om det stämmer som du säger att det inte finns någon kontohavare för det kontot men överföringen ändå har gått igenom, så kommer pengarna att returneras till köparen efter ett tag. Detta sker automatiskt av banken men kan ta en tid (veckor). Om det finns en kontohavare till kontot så behöver köparen kräva tillbaka dessa pengar (om han kan det eller ej beror på en rad faktorer som inte är relevanta för din fråga i övrigt). Skulle det vara så att det är precis som du säger att en betalning inte skulle kunna genomföras till kontot, så är det möjligt att köparen hittat på att han betalt in pengar fast han inte har det.Nu undrar du om du kan stämma köparen för någonting. Min fråga måste då bli att vad vill du stämma för? Att köparen försökt lura dig genom att säga att han betalt fast han inte har det? Det har du små utsikter att nå framgång med, då du inte lidit någon förlust eftersom telefonen inte skickats. Det är dessutom du som angivit fel betalningsinformation, och därmed är det svårt för dig att bedöma om köparen betalt några pengar eller ej och om det varit något försök att vilseleda eller bedra dig. Köparen borde däremot med kontoutdrag kunna visa om summan gått iväg från dennes konto eller ej.Mitt råd är att du för en dialog och kommunicerar med köparen, så att denna kan få tillbaka sina pengar om de gått iväg från hans konto, och dessutom ger honom rätt kontonummer med möjlighet att faktiskt slutföra affären (ev då med väntetid så han hinner få tillbaka felaktigt betalda pengar). Alltså att ge köparen en chans att slutföra affären. Jag hoppas det löser sig. Vänligen,

Försäljning av ideell andel i hus

2014-12-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Min sambo och jag tänker köpa huset efter svärfar som gått bort.De är två syskon kan jag då köpa 50% direkt från min sambos syster som äger halva huset eller måste min sambo först köpa ut sin syster för att sen sälja 50 % till mig?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Varje person som äger en andel i något, till exempel ett hus, kan sälja andelen hur den vill så länge ägarna inte exempelvis har avtalat att båda måste vara med på det (men inte ens det skulle ju vara ett problem här). Därför är det inga problem för dig att köpa andelen direkt av din sambos syster!Om det är något mer ni undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,