Reklamation av trasig jacka efter 2 år. Konsumentköplagen.

2014-10-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag arbetar i en klädbutik och har idag haft en kund som vill reklamera en jacka hon köpt 2012-09-28 (två år sedan). Jackan har gått sönder på insidan, nere vid fickan. Det ser ut som hon fastnat i något och rivit sönder tyget. Dessutom har tappen, som man håller i då man drar upp dragkedjan, trillat av. Om ni önskar kan jag skicka en bild. Min fråga är helt enkelt vilka regler gäller. Är jag skyldig att ge kunden en ny jacka?Med vänliga hälsningar
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att kunden är en privatperson, alltså en konsument, och då är det Konsumentköplagen (KKöpL) som blir tillämplig (se 1 §). Enligt 16 § ska en vara vad gäller t ex kvalitet motsvara det som avtalats eller att den är ägnad för de ändamål som varor av samma slag normalt används eller för det särskilda ändamål som köparen avsåg att använda den för om säljaren förstod detta. I ditt fall handlar det om en jacka, så om inget annat avtalats ska den kunna användas så som jackor normalt används. Om kunden köpt jackan för att använda vid skidåkning och ni förstått att det är det kunden tänkt använda jackan till ska den kunna användas för det. Varan är vidare enligt samma paragraf felaktig om den avviker från det som nämnts ovan, eller om säljaren underlåtit att upplysa om något hos varan som köparen hade fog att räkna med att bli upplyst om, eller om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunder förvänta sig. I ditt fall handlar det om en jacka där den gått sönder i nederkant på insidan och dragkedjeflärpen lossnat. Hade köparen fog för att förvänta sig att jackan skulle hålla längre än två år blir alltså första frågan. Det går inte ge ett enkelt svar på utan där spelar det in vad det är för jacka, priset och så vidare. Ett fel ska för att varan ska kunna reklameras ha funnits vid avlämnandet, alltså vid köpet, även om det visar sig först senare (20 §). Inom de första 6 månaderna efter köpet finns en bevislättnad för köparen, då felet anses automatiskt förelegat vid köpet om inte säljaren kan bevisa motsatsen (21 §). Efter dessa 6 mån måste köparen bevisa att felet fanns vid köpet. Kan köparen av jackan bevisa att jackan gått sönder för att den hade en sämre kvalitet än man kan förvänta sig anses varan alltså felaktig. Kunden har reklamerat inom tidsfristen på tre år (23 §), och inget verkar tala för att kunden inte reklamerat inom skälig tid från att felet upptäcktes. Då har köparen enligt 22 § rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller att häva köpet med hänvisning till 23 §, 24 § och 26 - 29 §§. Dessutom har hon rätt till skadestånd med hänvisning till 30- 32 §§.Att en dragkedjeflärp går sönder efter två år kan nog anses som att den inte hade sådan kvalitet som man kan förvänta sig, då de flesta dragkedjor på jackor håller längre än så. I första hand har köparen vid en reklamation rätt att kräva reparation eller utbyte av varan om det inte innebär oskälig kostnad för säljaren (26 §). Att reparera en dragkedjeflärp kan inte ses som en oskälig kostnad, men att byta ut en hel jacka på grund av en dragkedjeflärp kan nog anses oskäligt att kräva i första ledet. Ni bör alltså laga eller byta dragkedjeflärpen. Själva skadan på insidan uppfattar du som att kunden fastnat i något och jackan slitits sönder. Om så är fallet innebär det att felet inte förelåg vid avlämnandet, och det är inget fel i varan enligt KKöpL. Under de förutsättningarna är ni inte skyldig att göra någonting. Skulle kunden kunna bevisa att jackan rivits sönder på grund av att kvaliteten på tyget är dåligt är ni skyldiga att endera reparera jackan (avhjälpa felet) eller byta ut jackan och ge kunden en ny jacka. Om reparation eller omleverans inte kan ske inom skälig tid, har köparen rätt till prisavdrag för felet eller häva köpet och få pengarna tillbaka (28 §). Är det din åsikt att skadan är pga att kunden fastnat, kan ni alltså neka reklamation för den skadan. Kunden kan vid missnöje med det beslutet t ex vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en bedömning av nämnden.Vänligen, 

Defekt katt och fråga om förtal vid reklamation

2014-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en katt på blocket där säljaren lovade att den var rumsren och åt vanlig mat och nämnde inga konstigheter. Inget av detta stämde och katten har ett onormalt beteende som kan bero på en sjukdom. Jag kontaktade säljaren och ville ta tillbaka köpet men de vägrade. De anklagade mig att ha misskött katten och ska anmäla mig för förtal. Vill också påpeka att enligt annonsen såldes katten en vecka för tidigt, vilket jag har kommit på efter köpet. Detta erkänner de inte utan säger att de har vittnen på att katten var 12 veckor. Har de rätt till att anmäla mig eller är det jag som borde anmäla?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Vad beträffar anmälan om förtal bör först klargöras att det högst sällan sällan (om alls) torde vara möjligt att genom en reguljär reklamation till säljaren begå vare sig detta brott eller det närbesläktade brottet förolämpning. Dels beror detta på att förtal endast kommer ifråga då en tredje part försetts med information om brottsoffret samt dels att det givetvis måste vara möjligt att framställa anspråk utan att begå något av nämnda brott (se 5 kapitlet 1-3 §§ brottsbalken). Används anmälan om förtal i syfte att förmå dig "göra, tåla eller underlåta något" kan därtill säljaren göra sig skyldig till olaga tvång (se 4 kapitlet 4 § brottsbalken) samtidigt som en fullbordad anmälan skulle kunna utgöra falsk angivelse (se 15 kap. 6 § brottsbalken).(För att undvika en alltför omfattande redogörelse bortses nedan från vissa mindre viktiga undantag.)Gällande katten är frågan i första hand om någon av de brister som uppräknats utgör ett fel samt huruvida detta förelegat vid köpet och då vare sig varit eller bort ha varit känt (din kännedom i egenskap av köpare är vad som bedöms). Eftersom det inte av din fråga framgår huruvida säljaren är privatperson eller näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, ex. ett företag) kan inget exakt svar ges i denna del. Av avgörande betydelse är dock, oberoende av säljarens identitet, dels vad som avtalats samt dels vad Du i egenskap av köpare haft fog att förvänta dig (vilket varierar bl.a. beror på hur noggrann undersökning som gjorts före köpet och de uppgifter som lämnats). Eftersom det i annonsen påståtts att katten hade en rad egenskaper, vilka det senare visade sig att den i själva verket i varierande grad ”saknade”, tycks en klar avvikelse från åtminstone abstrakt standard föreligga (vad Du med fog kunnat förvänta dig) (se 17-21 §§ köplagen och 16-21 §§ konsumentköplagen).För att berörd brist skall utgöra ett rättslig relevant fel krävs emellertid, som tidigare påpekats, även att felet förelåg vid köpet. Med detta uttryck menas inte att bristen måste ha manifesterat sig vid köpet, vore så fallet hade den inte varit dold, utan att den åtminstone existerat i ett förstadium. Detta kan förstås vara svårt att bevisa, varför Du onekligen hamnar i en bättre situation om säljaren är en näringsidkare eftersom bevisbördan då är omvänd under de första sex månaderna efter köpet (se 20 a § konsumentköplagen).Visar det sig att åtminstone någon av bristerna utgör ett rättsligt relevant fel äger Du företa reklamation och därvid yrka påföljd, förutsatt att detta görs inom skälig tid från det att Du upptäckt felet (senast två år från köpet om säljaren är privatperson och tre år om denne är näringsidkare, med vissa undantag) (se 31-33 §§ köplagen och 23 samt 24 §§ konsumentköplagen).Vad beträffar påföljder gäller, oavsett tillämplig lag, att endera avhjälpande eller omleverans alternativt prisavdrag eller hävning kan yrkas (se 34-39 §§ köplagen och 26-29 §§ konsumentköplagen). Viktigt att notera är att säljaren även om prisavdrag eller hävning krävs har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och utan risk för att Du inte får dina egna kostnader ersatta av denne (i konsumentförhållanden skall erbjudande om detta framställas utan uppskov). Kommer ingendera påföljd ifråga kan hävning ske förutsatt att felet är av väsentlig betydelse (och säljaren insåg detta då det ej rör sig om ett konsumentförhållande).Slutligen bör nämnas att möjlighet att utfå skadestånd finns, om Du till följd av säljarens beteende vållats skada (ex. veterinärkostnader) (se 40 § köplagen och 30-34 §§ konsumentköplagen).Vad Du bör göra för att utkräva din rätt är att utreda huruvida något fel föreligger, skaffa bevisning om detta samt företa en reklamation (även om sådan redan gjorts kan det vara bra att med rättsligt stöd precisera sina krav) och yrka påföljd (förutsatt att fel befinns föreligga). Skulle det visa sig att säljaren trots detta inte är samarbetsvillig rekommenderas Du ta kontakt med en yrkeskunnig jurist eller beställa en mer ingående utredning.Anmälan av potentiellt olaga tvång kan göras på polisens hemsida eller per telefon (telefonnummer: 114 14).Brottsbalken finner Du här, köplagen här och konsumentköplagen här.Vänligen,

Fel i vara

2014-09-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bilbarnstol av en privatperson nyligen. Hon angav att hon trodde att stolen var från 2012. När jag betalat och hämtat stolen upptäcker jag hemma att under stolen står det att stolen är tillverkad 2006. Alltså var stolen sex år äldre än hon angivit. NTF rekommenderar att bilbarnstolar skall vara högst 5år gammal när den tas i bruk av nytt barn för säkerhetens skull. När jag sedan kontaktar säljaren och förklarar detta och vill upphäva köpet. Som svar får jag att jag skulle sälja den vidare vilket jag självklart svarade med att jag inte kunde eftersom den var över tre år över rekommenderad gräns. Svaret efter fick jag att hon inte visste vad vi skulle göra. Har jag rätten på min sida då hon angav fel år och kan kräva att köpet upphävs?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Eftersom din fråga rör ett köp mellan privatpersoner är Köplagen, som du hittar https://lagen.nu/1990:931, tillämplig.Då bilbarnstolen var sex år äldre än vad säljaren angett till dig i samband med köpet, avviker den från vad som är avtalat och är därmed att anse som felaktig, KöpL 9§. Som jag förstår det på din fråga vill du helst häva köpet då du inte kan använda eller sälja vidare bilbarnstolen då den är för gammal. För att man ska få kunna häva ett köp (dvs att prestationerna återgår; du får tillbaka pengarna och säljaren får tillbaka bilbarnstolen) måste felet vara väsentligt och säljaren insåg eller borde ha insett detta, KöpL 39§. Då bilbarnstolens ålder gör att den inte bör användas enligt rekommendationer så kan det troligtvis ses som ett väsentligt fel. Man kan också troligen säga att säljaren borde ha känt till att det finns en åldersgräns på bilbarnstolar. Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och med stöd i Köplagens bestämmelser hävdar din rätt att häva köpet. Om säljaren inte går med på detta finns det givetvis möjligheter att gå vidare med detta till domstol. Jag skulle dock inte rekommendera det då kostnaden för att föra en process troligen vida skulle överstiga bilbarnstolens värde.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Övningsuppgift

2014-09-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har en övningsuppgift som jag svårt med att besvara :SFelicia Asp har ett företag, Utlandsimporten AB, som importerar begagnade bilar från Tyskland. Företaget reparera och rustar upp bilarna här i Sverige och säljer dem sedan vidare till olika bildetaljister. En av dessa, Franssons Bil AB, är intresserade av en större leverans inför hösten. Franssons inköpsansvarige, Kalle Plåt, tar därför, den 10 maj, telefonkontakt med Utlandsimporten AB. Felicia Asp meddelar att Utlandsimporten kan ha 10 bilar leveransfärdiga i september, leveransdatum sätts till den 7 september, och att hon ska skicka över ett avtalsförslag till Franssons Bil AB så snart som möjligt. Avtalet anländer till Franssons Bil AB tre dagar senare. I avtalet har 2,5 miljoner kr angivits som totalsumma. Franssons Bil AB anser att detta är ett för högt pris och innan Kalle Plåt undertecknar avtalet och skickar tillbaka det, stryker han över den angivna totalsumman och skriver dit 2,2 miljoner kronor istället. Därefter undertecknar Kalle Plåt avtalet för företagets räkning och skickar tillbaka det till Utlandsimporten AB. På avtalets framsida sätter Kalle Plåt en liten lapp med följande meddelande ”återsänder avtalet med ändringar”.Franssons Bil AB har relativt små lokaler och för att klara av lagerhållningen av de nyinköpta bilarna från Utlandsimporten AB, hyrs ett extra lagerutrymme i anslutning till redan befintliga lokaler. a) I början av september har Kalle ännu inte hört något från Utlandsimporten AB, förutom ett kort e-postmeddelande i början av juli där Utlandsimporten AB informerar Franssons Bil AB att ”allt ser bra ut med leveranserna”. Kalle funderar då på vilket pris som egentligen har avtalats mellan parterna. Han vänder sig därför till dig för att få hjälp.b) Det levereras inte några bilar den 7 september, inte heller kontaktar Utlandsimporten AB Franssons Bil AB och meddelar att det har blivit förseningar. Kalle, som är hetsig i humöret, blir rasande och skickar den 15 september ett meddelande till Utlandsimporten AB, där han meddelar att Franssons Bil AB häver köpet och kräver ersättning för hyreskostnaden. Utlandsimporten AB invänder att det inte är deras fel att leveransen har blivit försenad utan att dröjsmålet beror på leverantören i Tyskland. Har Franssons Bil AB rätt att häva köpet och få ersättning för hyreskostnaden?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Lawline har vi som policy att in att inte svara på övningsuppgifter eller hjälpa studenter med läxor. Därför kan jag tyvärr inte svara på din fråga. Vänligen,

Skoluppgift - Konsumentköplagen

2014-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vilka ändringar är det som skett i konsumentköplagen gällande god tro? Mvh/ Viktoria
Johan Olsson |Hej Viktoria! Denna fråga har en tydlig karaktär av att vara en skoluppgift. Vi uppskattar att du vänder dig till Lawline, men vår policy är att inte besvara skoluppgifter eller liknande.För att lösa en sådan här fråga så hänvisar jag dig till att söka i Svensk Författningssamling (SFS) där alla nya lagar och lagändringar publiceras. Förutom att tillgå i bokform på bibliotek så finns den även som sökmotor på Riksdagens hemsida (här). Där får du söka efter Konsumentköplagen och sedan undersöka ändringsregistret för att finna svaret på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fel i vara och köparens undersökningsplikt

2014-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej,I September 2014 jag har köpt en bil ( Volkswagen Passat ). Vi har tecknat ett köpekontrakt också. Jag har provkörd bilen och har hört ett missljud från motorn och tänkte att det här missljudet var normalt i samband med automatisk växellåda.Jag och säljaren har fyllt ett besiktningsprotokoll också och tyckte både jag och han att bilen är normalt och att det här missljudet inte är något fel i bilen. Ungefär två veckor efter köpet åkte jag till en större verkstad för att fråga verkstaden vad det här ljudet betyder och fråga dem som är kunniga om det här ljudet var normalt eller är det något fel i bilen. Efter deras undersökning kom dem fram till att det här missljudet som har funnits innan köpet är ett stort fel i Turbo aggregaten och enligtverkstaden ska Turbo aggregaten bytas . Kostnader för att byta Turbo aggregaten samt arbetet är högre än 15 000 SEK. Det här missljudet som har funnits innan köpet är ett bevis att turbon till bilen var sönder innan köpet och säljaren har inte meddelat mig als om det här felet för att då skulle jag inte kunna köpa ett sådant bil. Jag ringde säljaren dagen efter verkstadsbesöket och frågade honom om han komer ihåg om missljudet som var i bilen , han sa att han kommer ihåg bra att det fanns ett sådant missljud i bilen . Han gick med på detta och jag spelade in samtalet och har sparat samtalet på en USB flash som jag hade med honnom. Innan köpet  bad jag min kusiner att åka till säljaren och se bilen så att jag ska köpa bilen och att se bilens skick. De vittnar också att det här missljudet var där innan köpet när dem undersökte bilen och hördes tydligt när man gassade. Jag vill säga att säljaren borde ha meddelat mig att det är ett fel i turbo. Oavsett om han var kunnig eller inte det här missljudet är ett tecken att felet fanns innan köpet. Det att han säger att han inte visste om att det fanns ett sådant fel frigör inte honom från ansvaret att meddela mig om bilens fel tycker jag.  Man kan sälja ett bil som är fel men sedan om det uppstår ett fel i bilen som har funnit innan köpet då ska säljaren enligt köplagen stå för reparations kostnader för bilen eftersom felet hade plats innan köpte och med eller utan säljarens medveten bilens fel var innan köpet gjordes tycker jag. Jag vill prova tvisten i en domstol med ville veta er mening här.Med vänliga hälsningar 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Jag har ändrat lite i din fråga så att vissa exakta datum, ortsnamn och personnamn tagits bort. Detta för att du inte ska kunna identifieras via din fråga. Du har köpt en bil, som både innan köp och vid provkörningen hade ett missljud som både du och säljaren trodde var utan betydelse. Efter köpet kollade du upp ljudet och det visade sig vara ett mycket kostsamt fel på bilens turbo. Du anser att enligt köplagen har säljaren ett ansvar även fast han inte visste om felet och att säljaren enligt köplagen ska stå för reparationskostnaderna. Köplagen gäller vid köp av lös egendom vilket en bil är. Utefter din fråga antar jag att både du och säljaren är privatpersoner. Är det en näringsidkare (företag) du köpt bilen ifrån är det istället Konsumentköplagen man ska titta i. Begagnade bilar säljs ofta i "befintligt skick", men det innebär inte att man kan friskriva sig från vad som helt, även när en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och köparen haft fog att räkna med att få veta eller om varan är i sämre skick än köparen med fog kunnat förvänta sig. (Se 19 § KöpL)När det gäller den bil du köpte så verkar det inte som att säljaren har vetat om vad missljudet beror på eller att det kan inneburit ett allvarligt fel, och han har alltså inte känt till att det var turbon som lät illa. Dessutom har både du och dina kusiner tydligt märkt missljudet vid provkörning. Som köpare har man en undersökningsplikt (20 §) som gör att man som köpare INTE som fel får åberopa vad man måste antas ha känt till innan köpet. Om någonting gör en misstänksam, t ex ett tydligt missljud från motorn på en bil, så har man anledning att undersöka det lite noggrannare innan köpet. Om man tydligt hör ett motormissljud vid provkörningen men inte tar reda på vad det beror på så kan man inte efter köpet hävda att anledningen till missljudet är ett dolt fel.Så i ditt fall där säljaren inte vetat om exakt vad missljudet berodde på, säljaren inte försökt dölja missljudet och både du och två personer i ditt ställe provkört bilen och tydligt hört missljudet så kan du inte åberopa fel i varan på grund av missljudet när du inte har undersökt var det kom ifrån innan köp. Du har alltså inte rätt att häva köpet eller kräva att säljaren står för några reparationer. Så min åsikt är att du absolut inte bör ta tvisten till domstol då det bara kommer medföra än mer kostnader för dig. Vänligen, 

Befintligt skick

2014-09-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil av en privatperson för knappt två veckor sedan. I annonsen stod det att den var utrustad med en parkeringsvärmare vilket gjorde att jag bestämde mig för att titta på bilen. Väl där bad jag säljaren demonstrera parkeringsvärmaren, varpå den inte startade. Han sa att den inte startade pga. att vi kört bilen och motorn redan var varm, men försäkrade mig om att det var fullt normalt och att det inte var något fel på värmaren. Jag köpte bilen och när jag sedan någon dag senare ska använda mig av parkeringsvärmaren när bilen var kall, så fungerade den inte. Trots att bilen stått över natten och det var nollgradigt ute. Har säljaren något ansvar i detta? Han påstår att den alltid har fungerat i hans ägo. Han skrev även i köpekontraktet, "säljes i befintligt skick". Men jag vill påstå att jag inte fick vad jag betalade för, alltså en bil med en fullt fungerande parkeringsvärmare.Jag betalade drygt 100 000kr för bilen.
Thommy Södergård Åkesson |Hej,Du har rätt i att säljaren inte är fri från allt ansvar bara för att någonting säljs "i befintligt skick". Av vad du skriver framgår det att säljaren hade berättat för dig att parkeringsvärmaren fungerade, även om han i och för sig sade att den inte gör det i vissa situationer (när bilen nyss har kört). Situationen regleras i 19 § Köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Paragrafen innebär bland annat att även om säljaren har sålt varan "i befintligt skick", måste den ha de egenskaper som den påståtts ha innan köpet så länge uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom du själv anser att det var en viktig faktor i köpet, samt frågade säljaren om parkeringsvärmaren och till och med bad honom demonstrera funktionen, bör detta krav vara uppfyllt. 20 § Köplagen innebär att du inte som fel får åberopa vad du "måste antas ha känt till vid köpet", men eftersom du har bett säljaren demonstrera funktionen och fått en förklaring till varför det inte gick vid det tillfället borde denna paragraf inte vara ett hinder.Det kan för övrigt diskuteras om "varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta", vilket även det regleras i 19 § Köplagen, men det är en svår bedömningsfråga där mer fakta skulle krävas.Det är naturligtvis en bevisfråga om säljarens påstående om att värmen alltid har fungerat innan du köpte bilen stämmer. Säljaren ansvarar i princip bara för de fel som förelåg då varan överlämnades. Om det bara har gått två veckor verkar det dock osannolikt att felet skulle ha uppstått efter att du köpte bilen.Sammanfattningsvis ansvarar alltså säljaren för den trasiga parkeringsvärmaren om den var sönder redan vid köpet. Han antagligen inte bli fri från ansvaret bara för att du köpte bilen i befintligt skick; han har ju påstått att parkeringsvärmaren fungerade.Hälsningar,

Hävning och skadestånd enligt Köplagen

2014-09-25 i Köplagen
FRÅGA |Hade en gammal traktor som vi ville sälja Kom överens med en man som ville köpa Han betalade 5000 kr i handpenning inget avtal skrevs utan vi kom överens om att han skulle hämta varan om ca 1månad Mannen kunde inte komma då men ville fortfarande fullfölja köpet Betalade ytterligare 5000 Resterande 18000 skulle han betala vid leverans Han sköt på datumet hela tiden Efter 4 månader hörde han av sig har nu inte råd utan vill häva köpet och ha tillbaka sina pengar Har han rätt att få tillbaka sina pengar ?? Vi fick nu hitta en ny köpare som betalade 3000 kr mindre än den första
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Om jag förstått din fråga rätt så kom du överens med en man om att han skulle köpa en traktor av dig för 28 000 kr. Av denna köpeskilling har totalt 10 000 kr betalats, varav 18 000 kr återstår.Då både du och köparen verkar ha ingått avtalet om köp av traktorn i egenskap av privatpersoner och en traktor utgör så kallad lös egendom så är Köplagen tillämplig på er överenskommelse, förutsatt att ni inte avtalat om någonting annat, se 1 och 3 §§ Köplagen.Enligt 51 § Köplagen finns en rad påföljder som en säljare kan göra gällande mot en köpare som inte betalar köpeskillingen i rätt tid eller annars inte medverkar till köpet. Av intresse för dig bör vara påföljderna hävning och skadestånd.Då din fråga inte innehåller några uppgifter om när resterande köpeskilling enligt er överenskommelse skulle betalas, kan två olika hävningsbestämmelser i Köplagen bli tillämplig.Om tiden för köparens betalning är inne:Om tiden för köparens betalning är inne, det vill säga han är i dröjsmål med betalningen, har du enligt 54 § 1 stycket Köplagen rätt att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalning, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.I ert fall verkar köparen ha meddelat att han inte längre tänker fullfölja avtalet, det vill säga köparen vägrar att betala resterande delen av köpeskillingen. En sådan uttalad ovilja att betala köpeskillingen, i kombination med att köparen redan är i dröjsmål med att betala de resterande 18 000 kr, utgör i princip alltid ett väsentligt avtalsbrott från köparens sida. Då du ännu inte lämnat över traktorn till köparen bör du således kunna häva avtalet, förutsatt att du hört av dig till köparen och meddelat att du häver, se 59 § 1 stycket Köplagen. Det verkar dock som att du redan hört av dig till köparen om detta.Om tiden för köparens betalning inte är inne:Om tiden för köparens betalning enligt er överenskommelse ännu inte är inne, blir dock 62 § Köplagen tillämplig. Enligt denna paragraf får en säljare häva ett köp redan innan köparen varit skyldig att betala enligt avtalet, förutsatt att det står klart för säljaren att köparen kommer att begå ett avtalsbrott som ger säljaren rätt till hävning. Då köparen meddelat dig att han inte kommer att betala resterande delen av köpeskillingen bör det stå klart att köparen kommer att begå ett avtalsbrott som berättigar dig att häva köpet.Sammanfattning hävningsfrågan:Oavsett om, enligt er överenskommelse, tiden är inne för köparen att betala resterande köpeskilling eller inte, bör du därför ha rätt att häva köpet. Skadeståndsfrågan:Förutom att få till stånd en hävning av avtalet finns även en möjlighet för dig att enligt 57 § 1 stycket Köplagen kräva skadestånd av köparen för den skada du lidit på grund av att köparen inte står fast vid köpet. Den typ av skada som du verkar ha lidit är att du fått sälja traktorn till en annan köpare för 3 000 kr mindre, det vill säga du gick miste om en vinst på 3 000 kr. Enligt 57 § 1 stycket och 67 § 1 stycket Köplagen är det möjligt för en säljare att kräva skadestånd för en sådan typ av skada.Förutsatt att du vidtagit skäliga åtgärder för att minska din skada, exempelvis att du letat efter en annan köpare, se 70 § 1 stycket Köplagen, så bör det vara möjligt för dig att kräva 3 000 kr i skadestånd av den avtalsbrytande köparen. Mot denna bakgrund bör du därför kunna behålla 3 000 kr av de 10 000 kr som du fått av den avtalsbrytande köparen. De resterande 7 000 kr måste du dock betala tillbaka.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning