Ångerrätt vid bilköp

2014-05-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Var på volvo och kollade på en bil, den var fin och jag sa att jag vill ha den. Vi gick genom snabbt och skrev på Ordersedel utan jag ens provkört. Det gick fort helt enkelt, men jag har inte fått bilen än. Den ska poleras först. Jag undrar om jag kan säga att jag inte vill ha bilen? Om det är något fel på den? Eller måste jag köpa den oavsett?Tack för svar
Olle Andersson |Hej,Genom att skriva på ordersedeln ingick du och bilhandlaren ett bindande avtal om köp av bilen. Huvudregeln är att avtal ska hållas och att du som köpare måste genomföra din del av avtalet genom att betala för bilen. Rätt att ångra ett köp en viss tid efter att köpet genomförts existerar endast vid hem- och distansförsäljning. Det finns alltså inte någon möjlighet att ångra köpet av bilen.Den möjlighet du har är att häva köpet. För att hävning av bilköpet ska kunna göras, och du därmed inte behöver betala för bilen, krävs antingen att bilen är behäftad med fel vid leveransen eller att leveransen av bilen försenas. För att ett fel på bilen ska berättiga en hävning av köpet, krävs att felet inte kan åtgärdas genom reparering eller omleverans och att det är av väsentlig betydelse för dig som köpare (16§, 22§, 28§, 29§ konsumentköplagen). Om förseningen av billeveransen till dig är av väsentlig betydelse, kan hävning bli aktuellt (9§, 12§ konsumentköplagen).Utsikterna till att backa ur bilköpet är således inte särskilt goda, såvida inte bilen har väsentliga fel eller levereras senare än avtalat.Konsumentköplagen hittar du https://lagen.nu/1990:932.Med vänlig hälsning,

Mögel och rost i barnvagn - fel i vara

2014-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en syskonvagn av en kvinna 50 mil från mig, Så jag skickade svågern att köpa den eftersom han bor i närheten. Han kan inget om vagnar, så han behövde inte kolla så noga på vagnen eftersom säljaren redan uppgivit i annonsen att den var ren och mögelfri.och jag hade ställt några frågor i sms med henne. Fick svar att den va ca. 3 år.Nu när svågern levererade vagnen till oss i går så fanns det mögelprickar i sufletten. Samt så ser vagnen rejält mycket äldre än vad hon uppgett. Samt så var den rostig, men rosten lyckades jag få bort.Nu undrar jag om jag har rätt att häva köpet?Känns inte kul att sälja den vidare till någon annan heller, jag vill inte att några barn ska vara i närheten av mögel.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner tillämpas köplagen. Av 17 § framgår att varan ska stämma överens med avtalet. I ditt fall verkar inte särskilt mycket vara avtalat, då gäller bland annat att varan ska vara ägnad för det ändamål för vilket varar av samma slag i allmänhet används. Bestämmelsen tar inte sikte på att varan ska vara av viss kvalitet utan avser varans ändamålsenlighet. Jag vet inte hur allvarligt och skadligt mögel är men om barnvagnen inte kan användas för sitt ändamål ens om den städas torde enligt min bedömning fel i varan kunna konstateras redan här. Har säljaren lämnat en utfästelse om varans egenskaper gäller enligt 18 § att fel i varan föreligger om varan inte överensstämmer med utfästelsen och utfästelsen kan antas ha inverkat på köpet. I det avseendet är det tydligare att fel i varan föreligger i ditt fall eftersom säljaren har uppgett att vagnen är mögelfri. I 19 § stadgas att även om varan har sålts med ett förbehåll såsom ”i befintligt skick” anses fel föreligga om en sådan felaktig utfästelse enligt 18 § lämnats eller om varan är i väsentlig sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Nu vet jag inte vad du betalade för vagnen men rostfläckar torde enligt min bedömning inte innebära att en tre år gammal barnvagn är i väsentligt sämre skick än vad du med fog kunnat förutsätta.För att ett fel ska kunna åberopas krävs vidare enligt 20 § att köparen om denne innan köpet har undersökt varan, eller om säljaren har uppmanat köparen att undersöka den inte haft en godtagbar ursäkt att inte göra det, inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen. Din svåger representerade dig såsom fullmäktig och är den som möjligen kan ha undersökt varan. Ifall det skedde kan jag tänka mig att rostfläckarna är något som borde ha upptäckts medan möglet kan vara svårare att upptäcka, beroende på utbredning och andra omständigheter förstås. Närmare än så kan jag inte uttala mig utan en närmare beskrivning av skadorna.Fel i varan tycks alltså föreligga. Påföljderna vid fel i vara återfinns i 30-41 §§. I första hand ska säljaren avhjälpa felet, om inte det är möjligt eller om felet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen borde ha insett detta. Kan inte avhjälpande eller omleverans bli aktuellt eller om så inte sker i skälig tid kan köparen begära prisavdrag eller i sista hand till och med hävning av köpet.För att kunna åberopa ett fel i varan krävs att köparen reklamerar varan inom skälig tid efter det att köparen har märkt eller borde ha märkt felet. Det borde du alltså göra nu direkt. Ange i reklamationen vilken påföljd du vill kräva.Ha också i åtanke att det här är en dispositiv fråga. Med det menas att ni själva kan komma överens om en lösning. Förslagsvis försöker du komma överens om ett prisavdrag eller att köpet hävs, eventuellt mot att säljaren även utger en smärre ersättningssumma.Vänliga hälsningar,

Prisavdrag vid båtköp.

2014-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en båt på distans som ej speglar den muntliga och skriftliga kommunikationen som kommuniserades mellan köpare och säljare. Har jag som köpare rätt att få kompensation för att objektet inte uppfyller det som säljaren påstod? Om det är möjligt hur går man tillväga?
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer i mitt svar att förutsätta att Köplagen är tillämplig på köpet. Om objektet inte uppfyller vad som specificeras i avtalet, eller avviker från vad säljaren sagt är det fel på varan i köplagens mening. (Se Köplagen 18-19§§). Du som köpare har då ett antal möjligheter. Du kan till exempel kräva att felet avhjälps, få göra ett avdrag på köpesumman eller, om felet är riktigt allvarligt, häva köpet. (se Köplagen 34-35§§ och 37-39§§). Även skadestånd kan komma på fråga, även om det typiskt sett inte blir aktuellt i den här typen av köp.En förutsättning för att kunna göra felet gällande är att du reklamerar, det vill säga meddelar säljaren om felet så snart som möjligt.Om du ännu inte har betalat köpeskillingen fullt ut har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som till exempel prisavdraget motsvarar. (Köplagen 42§). Om det visar sig att du inte har rätt att göra prisavdrag, alternativt håller inne en alltför stor del av betalningen, gör du dig själv skyldigt till kontraktsbrott.Om du redan har betalat och säljaren inte frivilligt betalar tillbaka det du har rätt till att få i prisavdrag får du i princip vända dig till domstol för att få rätt att få tillbaka det du har betalat.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Bristande fullgörelse vid köp via webshop

2014-04-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Har nu flera gånger handlat på webshop och köpet går igenom. Sen efter någon dag kommer meddelande om att varan är slut i lager. Hur är det rent avtalsmässigt? Kan jag kräva att köpa likvärdig vara för samma pris?Micke
Miranda Lymeus |Hej!När du handlar via webshop gäller distans- och hemförsäljningslagen. Enligt lagens 2 kap. 17 § ska säljaren fullgöra köpavtalet inom 30 dagar eller den tid som avtalats. Om detta inte sker och det inte beror på konsumenten själv, så har konsumenten rätt att häva köpet vilket innebär pengarna tillbaka. Någon rätt att kräva att en annan vara levereras till samma pris finns inte. Lagrummen hittar du https://lagen.nu/2005:59.Med vänlig hälsning,

Säljarens rätt att avhjälpa fel

2014-05-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en TV på ett elektronikföretag. Den har varit inne för garanti reparation 3 ggr för samma fel. Text TV slutar att fungera efter ett tag. Efter om installation så fungerar Text TV för att sedan försvinna igen.Enligt konsumentköplagen ska jag då kunna häva köpet eller få en ny vara, egentligen redan efter 2:a reparationsförsöket. Företaget hävdar att, ”det är inte så det går till” utan vill skicka in TV till en verkstad för bedömning om det är garanti reparation eller inte, vilket jag ifrågasätter.TV:en har ju ”reparerats” utan framgång 3 gånger på garanti.Ska jag behöva vänta ytterligare ett tag till dess att serviceverkstaden yttrat sig? Jag har sammanlagt varit utan TV i drygt en månad när den varit inlämnad för TextTV felet.Önskar svar om företaget kan göra så inom ramen för Konsumentköplagen?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Enligt 16§ konsumentköplagen (KKL) föreligger fel bland annat om den köpta varan i fråga om kvalitet inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Eftersom TV:n inte fungerar som den ska föreligger fel och företaget verkar ju inte heller bestrida detta.Hävning är en väldigt ingripande påföljd och det ställs därför höga krav för att ett avtal ska kunna hävas. Först och främst krävs enligt 28§ KKL att avhjälpande och omleverans, som är de primära påföljderna i KKL, inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen. Att dessa påföljder inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen är också en omständighet som kan göra att köparen får rätt att göra andra påföljder gällande. Det krävs dessutom enligt 29§ KKL att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Väsentlighetsbedömningen görs objektivt med beaktande av köparens särskilda situation (d.v.s. är felet normalt sett av väsentlig betydelse för en person i din situation). Jag har svårt att se att det aktuella felet (att text-tv inte fungerar) skulle kunna ses som ett sådant väsentligt fel som ger dig rätt häva köpet. Du har dock rätt att kräva omleverans vilket innebär att du istället får en ny TV, detta enligt 26§ KKL. Som köpare ska du inte behöva stå ut med upprepade misslyckade försök att avhjälpa ett och samma fel. Säljaren kan inte heller avstå från omleverans för att denne hellre avhjälper felet.Konsumentköplagen hittar du här.Vänligen,

Ersättning vid ursprungligt fel i vara

2014-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Om jag har köpt en hund som var 10 månader hos en privatperson. De intygar att han var fullt frisk. Om jag sedan har gått och gjort en undersökning med hunden hos veterinären och de finner att han har Patella, dvs en knäsjukdom som dessutom är medfödd, och säljaren påstår att han var fullt frisk för det har fått det utlåtandet från sin veterinär. Vad kan man göra åt detta? Operationen komme att kosta oss 30.000:- på en hund som ska vara "helt frisk" enligt dem.
Alfred Petersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Vid köp mellan två privatpersoner är köplagen tillämplig lag, här! En hund är en lös sak i lagens mening. I ditt fall är hunden (varan) felaktig enligt 17 § KöpL, den följer b.la. inte avtalet angående kvalitet m.m. Vem som skall ansvara är den av parterna som bär risken för varan 12 §. Huvudregel är att risken går över när varan avlämnas. Då jag antar att det rörde sig om ett hämtningsköp gick risken över på dig när du tog hand om hunden, 6 § 2 st KöpL. Dock ansvarar säljaren även för felet om det har funnits vid riskens övergång, men visar sig senare enligt 21 § KöpL. Eftersom sjukdomen är medfödd är denna bestämmelse tillämplig.Påföljderna regleras i 30 §, och avser avhjälpande, omleverans eller hävning. Dessa är sällan aktuella vid djurköp. En privatperson har inte möjlighet att avhjälpa en sjukdom. Troligtvis vill man inte heller ha en annan hund levererad. Däremot finns det bestämmelser om skadestånd/ersättning i 40 §. Enligt denna paragraf har du rätt till ersättning för kostnader du fått lägga ut p g a att varan varit felaktig.För att över huvud taget kunna aktualisera någon påföljd krävs det emellertid att du reklamerar inom skälig tid från det att felet upptäcktes, 32 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel i vara och hävningsrätt

2014-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en beg. barnvagn som säljaren köpt i feb, dvs en helt ny o fin vagn. När vi var och tittade på den så stod den ute på gårdsplanen och det blåste en del, de var en hästgård bör väl tilläggas. Då vagnen verkligen såg fin ut så slog vi till o köpte den med tillhörande tillbehör. Vi lastade in den i bilen och efter en stund i värmen så började vagnen lukta illa. Vi har konstaterat att det är kattkiss på vagnen och säljaren har katter, det har inte vi. Vi kontaktade säljaren samma kväll ang lukten och de tyckte det var skumt då deras katter inte kommer in där vagnen har förvaras. Vi har tvättat vagnen och försökt få bort lukten utan resultat. Kan vi häva köpet av vagnen?
Ludvig Berke |Hej,I mitt svar kommer jag att utgå från att den som sålde barnvagnen var en privatperson och inte en näringsidkare.Vid köp mellan två personer där båda är privatpersoner är köplagen och dess regler tillämpliga så länge inte något annat har avtalats.Hävning är en tämligen ingripande påföljd vid fel. För att det ska komma i fråga krävs för det första att lukten är ett fel i köprättslig bemärkelse. Fel föreligger när varan avviker från vad man med som köpare med fog kunnat förutsätta om varan (se Köplagen 17§). Det verkar sannolikt att kattkisslukt i en barnvagn får betraktas som ett sådant fel. Nästa steg är att konstatera att felet fanns vid köpet, och att ni som köpare inte åberopa felet om ni borde ha känt till det vid köpet (Köplagen 20-21§§). För det fall att ni undersökte vagnen innan köpet blir det då en fråga om ni borde ha upptäckt lukten vid den undersökningen.Även om felet förelåg vid köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er som köpare och att säljaren insåg eller borde ha insett detta för att ni ska kunna häva köpet. (se Köplagen 39§) Beroende på hur starkt kattlukten gör sig gällande är det såklart möjligt att det är att betrakta som ett väsentligt fel.Potentiella invändningar från säljarens sida skulle kunna bestå i ni inte meddelat hävning i skälig tid från det att ni upptäckte lukten.Exakt hur en domstol skulle bedöma er hävningsrätt kan vara svårt att förutse, men det går definitivt att argumentera för att ni har rätt att häva köpet.Jag hoppas svaret är till hjälp och att ni fått lite vägledning kring hur ni kan gå vidare.

Konsumentköplagens tillämplighet

2014-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Hundar går ju under konsumentköpslagen och har 3:års dolda fel garanti. MEN när jag köper en tv så får jag bara två års garanti. Hur gör elektronikjedjorna för att komma undan detta? Matvaror likaså, blommor, kläder etcGäller konsumentköpslagen även vid försäljning av andra djur? Bonnkatter? Kor? Hästar? Och en tredje fråga, gäller konsumentköpslagen även vid försäljning av vuxen hund?
Evelina Lund |Hej, och tack för din fråga!Köp av lös egendom från en näringsidkare till en privatperson omfattas av konsumentköplagen. Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom, det innebär att alla djur omfattas av lagen. Förutsatt att försäljning skett från en näringsidkare till en privatperson är lagen tillämplig. Enligt konsumentköplagen har du rätt att inom tre år reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett sådant fel kan exempelvis vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som fanns på varan när du köpte den. När du får en garanti på exempelvis två år betyder det inte att din reklamationsrätt enligt konsumentköplagen förkortas. Vad det innebär är att när den garantin du fått av försäljaren gått ut är det du som köpare som måste bevisa att felet på varan fanns redan vid köpet. Konsumentköplagen gäller som sagt all lös egendom, oavsett ålder på hunden. Men återigen är det viktigt att poängtera att det krävs att försäljning sker från en näringsidkare till en privatperson. Sker köpet istället mellan två privatpersoner är det köplagen som är tillämplig. Vänliga hälsningar,