Fel i tjänst - avhjälpande, prisavdrag och hävning

2015-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har anlitat hantverkare hemma för att göra om mitt badrum som i princip gjort nästan allting fel. För det första använde de fel färg till fogmassan för kaklet på väggarna, vilket vi kom överens om ett prisavdrag för (efter mycket bråk och tjat). Därefter har de bland annat missfärgat fogen på golvet i och med att det kommit jättemycket betongdamm i fogen som fastnat, de har också satt upp den hyllmodul vi ska ha över tvättmaskinen helt fel efter flera försök med tydliga instruktioner om mått som inte följts. de har också inte satt upp takduschen och hävdar att vi själva måste ansvara för att leta reda på delar som krävs för att de ska sätta upp den, trots att det stod med i offerten att de ska sätta upp duschen. Deras lösningar på de flesta problem har varit fusklösningar och bland annat har de "åtgärdat" den missfärgade fogen med att lägga ett tunt lager ny fog på denna, vilket vi vet inte kommer hålla sig utan försvinna efter ett tag då detta inte fäster (har frågat andra hantverkare). Arbetet har också dragit ut väldigt mycket på tiden på grund av alla dessa fel.Hur många gånger är det rimligt att man ska behöva be dem göra om och hur många fel är det rimligt att en hantverkare får göra innan man kan bryta kontraktet? (vi har inte betalat än).
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!När du som privatperson anlitar en näringsidkare för att få en tjänst utförd är du konsument och skyddas således av konsumenttjänstlagen, vilket framgår av lagens 1 §. Enligt lagens 4 § ska näringsidkaren, i ert fall hantverkaren, utföra tjänsten fackmässigt. Att en tjänst ska utföras fackmässigt innebär att tjänsten ska utföras på ett sätt som kan krävas av en normalt skicklig fackman på området. I många branscher finns branschstandarder som hantverkarna ska följa för att arbetet ska anses vara fackmässigt utfört. Om hantverkaren i ert fall har använt sig av lösningar som strider mot sådana branschstandarder talar det för att tjänsten inte har utförts på ett fackmässigt sätt, varför den i så fall kan anses vara felaktig enligt 9 §. Om en tjänst är felaktig har man som konsument rätt att hålla inne betalningen enligt 16 och 19 §§. Dessutom får man enligt 20 § kräva att felet avhjälps om det inte innebär kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även näringsidkaren har i princip rätt att i första hand välja att försöka avhjälpa felet, trots att konsumenten motsätter sig det. Däremot har näringsidkaren inte ett obegränsat antal gånger på sig att försöka rätta till felet. Näringsidkare anses generellt ha ungefär två gånger på sig att rätta till ett fel, men rör det sig om flera fel kan denne ha några fler tillfällen på sig. Hur lång tid näringsidkaren har på sig beror på vilken sorts fel det rör sig om och storleken på felet. Är badrummet i ert fall sådant skick att det inte går att använda, bör felen således rättas till mer skyndsamt än om de är av utseendemässig karaktär. Ett fel anses åtgärdat när arbetet kan klassas som fackmässigt utfört och överensstämmer med vad som avtalats.Enligt 21 § har man som konsument rätt till prisavdrag om näringsidkaren inte avhjälper felet inom tidsramen. Är syftet med tjänsten huvudsakligen förfelat kan konsumenten i stället helt eller delvis häva avtalet. En sådan situation föreligger exempelvis om föremålet för tjänsten är helt oanvändbart eller om näringsidkaren upprepade gånger försökt avhjälpa felet men misslyckats.Sammanfattningsvis har alltså hantverkaren i ert fall visst utrymme att försöka åtgärda felen i badrummet, men mycket mer än två försök bör ni inte behöva tåla. Rättar hantverkaren inte till felen bör ni således kunna utnyttja er hävningsrätt. I annat fall bör ni åtminstone kunna kräva ytterligare prisavdrag.Om ni inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Hoppas att svaret kan vara till någon hjälp!Vänligen,

Kollapsad motor och bevisbörda för konsument

2015-04-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har en tvist med en bilverkstad som har gjort ett stort medvetet fel vid ett rutinjobb på min bil, som sedan resulterade i att hela motorn har rasat.Orsaken till motorhaveriet upptäcktes och fastslogs av Peugeots egna verkstad. De menar att den tidigare verkstaden är utan tvivel skyldiga till haveriet.Den tidigare verkstaden som utförde rutinjobbet felaktigt, hävdar givetvis att det måste vara Peugeot som har begått felet.Jag har sagt till de att om de inte tar sitt ansvar och ersätter mig, så kommer jag att starta en juridisk process.Men jag undrar om det är möjligt, och i så fall var man kan kolla fingeravtryck för att bevisa vilken mekaniker som är skyldig till felet.Mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom bilverkstaden hade att utföra ett arbete av rutinartad karaktär, så torde faktumet att motorn kollapsar till följd av detta arbete anses avvika från den fackmässighet som verkstaden hade att iaktta, vilket framgår av Konsumenttjänstlag (1985:716) 4 § första stycket. Eftersom resultatet tycks avvika från fackmässighet så kan tjänsten anses vara felaktig (Konsumenttjänstlag 9 § första stycket, punkt 1). Felaktigheten i tjänsten bedöms dock med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då den avslutades, d.v.s. när du fick tillbaka bilen av verkstaden (Konsumenttjänstlag 12 § första stycket). Även om felet visar sig senare så anses tjänsten vara felaktig, om du som konsument kan bevisa att felet förelåg vid överlämnandet av bilen (Konsumenttjänstlag 13 §).Vid tekniskt komplicerade reparationer så har Högsta Domstolen fastslagit ett något sänkt beviskrav för konsumenten. Istället för att behöva styrka att tjänsten var felaktig så räcker det med att konsumenten gör det ”klart mera sannolikt” att näringsidkaren var vållande till skadan än att det var konsumenten eller någon annan (NJA 1991 s. 481). Eftersom fallet från 1991 rörde en båtmotor, och ditt fall har samband med bilens motor, så kan möjligen beviskravet minskas i samma utsträckning för din del. Eftersom motorns kollaps tycks ha inträffat nära inpå verkstadens avslutande av tjänsten och Peugeot-verkstaden styrker att den tidigare verkstaden har orsakat skadan så kan det tala för att du blir framgångsrik i målet om du väcker talan mot verkstaden i domstol. Du behöver därmed inte bemöda dig att samla fingeravtryck från din bil. Om du kan visa att felet förelåg vid bilens avlämnande så har du rätt till ersättning för reparationen av den skada som åsamkats din motor till följd av felet (Konsumenttjänstlag 31 § tredje stycket).Eftersom bilverkstaden tycks neka till att ersätta dig för skadan efter att du har framställt din reklamation och dina krav så kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva om du klarar av att visa att verkstadens arbete inte var fackmässigt gjort, samt i sådana fall rekommendera en lösning av tvisten så att du inte behöver ta upp ärendet i domstol. Ett besiktningsintyg från en opartisk besiktningsman kan räcka gott som bevisning för din sak när du skickar in anmälan till ARN. Om ARN ger dig rätt i saken så kommer verkstaden sannolikt följa nämndens rekommendation. Med vänlig hälsning

Praktiska konsekvenser av tvesala; vad göra?

2015-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Bilköp från en privatperson:Jag provkörde en bil i fredags em. Efter prutning från 12' till 10' så sluter vi ett avtal om köp. Säljaren är 22 år gammal och har aldrig sålt bil förut...Jag betalar handpeng och får kvitto på den. Bilen skulle enligt övk levereras dagen efter, dvs idag lördag. Då skulle bilen ha gått genom besiktningen, tid var beställd.Om bilen går igenom utan större anmärkningar, som krävde ombesiktning, så betalar jag restande summa. Annars får vi göra upp eller jag kan backa ur avtalet.Dagen efter, innan jag ska hämta bilen, får jag ett sms med innebörd att säljaren fått en ny intressent samt därefter accepterat ett bud på begärda 12' och sålt bilen. Motiv skrivs i sms i klartext att man är dum om man inte tar ett högre bud... Bilen är bortkörd av nya köparen.Jag vet inte om bilen besiktigades.Vad gör jag? Hävdar företräde? Begär att de tar kontakt med fordonsregistret eller vem som registrerar köp och säger att fel köpare ej kan registreras? Stämmer i tingsrätt? Begär skadestånd? ( bilen var bra och jag vill verkligen ha bilen ) säljaren vill nu bara betala tillbaka handpenningen och vill inte diskutera något annat...Konkreta förslag emotses gärna och SNABBT eftersom ägarbyten brukar ta ca 4 vardager? Mvh Calle
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det du säger har hänt kan bevisas. Först kommer jag att utreda vilka krav du kan rikta mot säljaren. Därefter kommer jag att utreda vilka krav du kan rikta mot den nya köparen. Frågorna hänger dock delvis samman; svaret på den första frågan kan påverka svaret på den andra och vice versa.Vilket ansvar har säljaren?Av de uppgifter du lämnat hit drar jag slutsatsen att det är korrekt att det föreligger ett avtal om köp. Säljaren har i vart fall förbundit sig att sälja bilen till dig (under förutsättning att du fortfarande ville köpa efter besiktningen). Vad som sagts muntligen är förvisso svårt att bevisa men erläggande av handpenningen och därpå utfärdat kvitto talar för att bägge två avsett att ett köp slutligt skulle komma till stånd (om bevisningen räcker i domstol är svårt att uttala sig om, allt beroende på vad säljaren åberopar). Av detta följer även att säljaren åtminstone indirekt åtagit sig att inte sälja bilen till någon annan fram till dess att du bestämt dig. På samma sätt får du anses ha åtagit dig att köpa bilen om besiktningen gick bra.Säljaren har följaktligen begått ett avtalsbrott genom att sälja bilen till någon annan. Jag utgår i denna del från att du faktiskt inte kommer att kunna kräva bilen från den nya köparen (se vidare nedan om förhållandena skulle vara de motsatta).Mellan dig och säljaren gäller köplagens bestämmelser. Fråga är som s.k. ”rättsligt fel” (se 41 §) och den påföljd som närmast kommer ifråga (rent praktiskt) är att du först häver köpet och sedan begär skadestånd. Eftersom säljaren får anses ha agerat försumligt ersätts all skada (40 § 3 st KöpL – jfr 67 §).I Sverige gäller till skillnad från vissa andra länder att en rätt till skadestånd förutsätter en faktiskt inträffad skada; man har ingen rätt till ersättning utan påvisbar skada. Först och främst har du naturligtvis rätt att begära att få handpenningen åter. I övrigt ligger det nära till hands att begära ersättning för prisskillnad enligt 69 §. I praktiken innebär detta att du har rätt att kräva av säljaren att denne ersätter dig med ett belopp som beräknas enligt; varans marknadsmässiga pris vid tidpunkten för hävningen minus det avtalade priset.Det avtalade priset var 10 000 kr. Vad det är marknadsmässiga priset på en bil motsvarande den som omfattas av avtalet är vet jag inte. Skulle detta vara högre än det avtalade priset har du rätt till mellanskillnaden.Vad kan du göra mot den nya köparen?Den nya köparen kommer att ha bättre rätt till bilen framför dig endast om (se 2 § Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre)-säljaren hade varan i sin besittning vid köpet-den nya köparen har fått varan i sin besittning-den nya köparen vid köpet var i god tro, det vill säga han visste inte eller borde inte ha vetat om att du redan köpt bilenFörutsatt att säljaren står som ägare till bilen i bilregistret och att han inte heller berättat för den nya köparen om avtalet med dig, kommer den nya köparen att anses vara i god tro. Säljaren torde också haft varan i sin besittning vid denna tid. Men om inte den nya köparen fått varan i sin besitting (typ; redan hämtat bilen) kommer du att ha bättre rätt till bilen; det krävs nämligen att alla de nyss nämnda kraven är uppfyllda för att den nya köparen ska ha bättre rätt än dig till bilen.Mitt rekommendation är därför att snarast möjligt får tag på den nya köparen och meddelar honom att du redan köpt bilen och hoppas på att han då inte hämtat bilen; gör du det försätts han direkt i ond tro och du kommer att ha bättre rätt till bilen. Den nya köparen får då vända sig mot säljaren på sätt jag ovan beskrivit. Om du skulle få bättre rätt till bilen, förändras givetvis även svaret på den första frågan om din rätt mot säljaren. Säljaren har fortfarande begått ett avtalsbrott men du kan inte längre kräva skadestånd för prisskillnad m.m. Du är dessutom skyldig att betala det ursprungligt överenskomna priset till säljaren. Skulle du ha orsakats merkostnader eftersom du inte fått bilen i rätt tid eller vid dina kontakter med nya köparen kan du dock få ersättning härför.Hoppas du fått svar på dina frågor.

Ensam vårdnad till hund

2015-03-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag behöver hjälp! Min fd sambo o jag separera för 3år sen, vi köpte en hund för gemensamma pengar(kvitto finns ej kvar). Vi har haft delad vårdnad om henne tills nu när vi inte kan sammarbeta längre, så min fråga lyder såhär: jag står ensam på köpekontraktet, försäkringen samt hos skk(hon e inte registrerad på Jordbruksverket) och det finns inget kvitto på köpesumman, har jag laglig rätt att "ta"henne eller måste jag fortsätta ha delad vårdnad.Vad gäller med samäganderättslagen?Tacksam för svar snarast
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Hund klassificeras som lös egendom juridiskt sätt och den som står på köpekontraktet och försäkringen utgör viktiga aspekter när man avgör frågan vem som äger den. En hund är givetvis en mer kär ägodel än ex. en cykel och därför vill jag uppmana er att försöka lösa situationen utan inblandning av jurister.Skulle det oundvikliga inträffa rekommenderar jag dig att vända dig till en riktig jurist för att diskutera hur du ska gå tillväga och vilka möjligheter som finns att kräva ensam vårdnad. Men det faktum att du står ensam på köpekontraktet talar för att du också är den rättmätiga ägaren.Hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Tillämplig lag och ångerrätt avseende köp från Tyskland

2015-04-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Min kusin beställde sprit från Tyskland via nätet i januari och det har fortfarande ej levererats hem till honom utan är i tullen. Har han rätt att häva köpet och i så fall kommer det tillkomma några extra utgifter och kommer han få tillbaka sina pengar? Han beställde från scanbolaget!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Först ska jag behandla frågan om huruvida svenska eller tyska lagar är tillämpliga och sedan ska jag gå igenom de regler som är aktuella.Enligt artikel 6 första stycket Rom I-förordningen ska konsumentköpavtal vara underkastade lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort. Detta innebär att om din kusin är bosatt i Sverige är svenska lagar tillämpliga. Vidare framgår i artikelns andra stycke att även om det står skrivet i köpavtalet att tysk rätt ska tillämpas, ska ändå svenska s.k. tvingande regler tillämpas. En lag som är tvingande till konsumentens fördel är just lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, kallad distans och hemförsäljningslagen. Detta framgår av lagens 1 kap. 4 §. Alltså ska denna lag tillämpas oavsett vad som står i avtalet.När det gäller själva sakfrågan är distans- och hemförsäljningslagen tillämplig eftersom det rör sig om ett distansköp (se lagens 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §). Vidare framgår i 2 kap. 10 och §§ att en konsument har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande till säljaren inom 14 dagar från att han eller hon har mottagit varan. Det är även möjligt att utnyttja denna ångerrätt innan konsumenten har mottagit varan. Alltså kan din kusin utnyttja denna ångerrätt.Om din kusin skickar tillbaka varorna (eller begär att transportören eller säljaren ska ombesörja detta) är det han som är skyldig att betala transportkostnaden, såvida inte säljaren frivilligt har åtagit sig att stå för denna kostnad, enligt 2 kap. 13 § distans- och hemförsäljningslagen. Slutligen framgår i 2 kap. 14 § att säljaren är skyldig att återbetala det som din kusin har betalat.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Åberopande av fel vid försäljning i befintligt skick

2015-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har i mitt lilla företag har förvärvat ett hyreskontrakt på en kontorslokal och blivit lurad. Enligt vad jag läst mig till i köplagen så ska det som står i objektbeskrivningen undantas besikningsplikten även då kontraktet tydligt säger att köparen har besiktat lokalen och övertar den i befintligt skick. Jag har full förståelse om detta är en för stor fråga för detta forum men gör ett försök. Kanske tycker ni att det är intressant. Börja i alla fall gärna med att titta på min videodokumentation här. Det ger en bra bild: https://www.dropbox.com/sh/v5whjp6o7gg34f5/AAAb50buKV59MyTUytYd7HfFa?dl=0Här finns min redogörelse i PPT med originalutdrag ur annonsen etc: https://www.dropbox.com/s/yfzlfx6riqkd1uk/St%C3%A4mningans%C3%B6kan_bilaga_k%C3%B6parens_redog%C3%B6relse_140727B.pptx?dl=0Här finns köpekontraktet: https://www.dropbox.com/s/3zwd7odrsypv3jh/HEE_admin_lokal_avtal_R%C3%A5lambsv%C3%A4gen_140528.pdf?dl=0Jag har själv förberett en stämningsansökan, men har naturligtvis inte kunskapen att avgöra om det egentligen är värt det. Det sägs att jag får vänta minst ett år på Stockholms tingsrätt, och det har redan varit nog jobbigt på ett sätt. Som sagt förstår om det är för mycket begärt, men stort tack om ni skulle vilja titta på det.
Matilda Hellström |Tack för att NI vänder Er till Lawline med Er fråga.Du har förvärvat ett lokalhyreskontrakt och i avtalet står det att lokalen överlåts i befintligt skick och att du efter att ha besiktigat lokalen har godkänt skicket. I annonsen stod det att det skulle ingå ett badrum, men efter avtalets ingående har det visat sig att badrummet inte är användbart eftersom avloppet är felaktigt och det saknar ytskikt. När man säljer egendom i befintligt skick är det en friskrivning från säljarens sida som innebär att man inte kan åberopa felaktigheter i varan eftersom egendomen är begagnad och man inte kan ställa samma krav på den. Dock finns det en skyddsregel i köplagen som blir aktuell i vissa situationer när varan ändå får anses vara felaktig trots att man köpt varan i befintligt skick. Som huvudregel är det dock vad som står i avtalet som gäller, och det är vad som anses vara avtalat mellan parterna som blir avgörande för vad som är fel i varan.Försäljning i befintligt skick regleras i 19 § köplagen (1990:931). Där finns tre olika punkter som anger när en vara kan anses vara felaktig trots att den sålts i befintligt skick. I den första punkten står det att den ska anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet som kan antas ha inverkat på köpet. När sådana konkreta uppgifter ska avvägas mot en generell avtalsbestämmelse om ”befintligt skick” är det naturligt att de mer specifika uppgifterna lämnas företräde och ligga till grund för vilka anspråk köparen med fog kan ställa på varan (NJA 1993 s. 436). I det här fallet hade den här punkten kunna bli tillämplig eftersom det stod i annonsen att det skulle ingå ett badrum, ett villkor som uppenbarligen inte är uppfyllt då det inte är godkänt att använda som badrum. Detta faktum måste ha inverkat på köpet, så det är dessutom avgörande om du som köpare inte hade köpt hyresavtalet om det inte hade ingått badrum. I andra punkten i 19§ KöpL anges vidare att varan är felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. I detta finns inget krav på någon särskild avsikt att undanhålla information från säljarens sida utan det viktiga är att det rör sig om ett väsentligt förhållande. I ditt fall får det troligen anses vara en väsentlig brist att badrummet inte kan användas som badrum. Säljaren måste dessutom antas ha känt till förhållandet, det räcker inte att hen borde ha känt till det. Om säljaren till exempel inte använt lokalen själv, bara innehaft den en kort tid och aldrig undersökt lokalen ingår det alltså inte i upplysningsplikten. Förhållandet måste dock vara så att säljaren inte kunnat undgå att lägga märke till förhållandet även om hen i subjektiv mening inte kände till det.Säljarens upplysningsplikt om förhållandet måste också vägas mot din undersökningsplikt av lokalen. Även om det kan anses vara fel enligt 19 § KöpL går det inte att åberopa felet om köparen måste antas ha känt till det vid köpet. Det är av avgörande betydelse för vad köparen kan räkna med att bli upplyst om hur mycket köparen kan tänkas upptäcka vid en undersökning av varan som han företagit eller utan godtagbar anledning underlåtit att genomföra. Om säljaren vet att köparen kommer få svårigheter att genomföra en undersökning av varan eller att det kommer bli svårt att upptäcka dolda fel aktualiseras dock upplysningsplikten i 19 §. Undersökningsplikten är ofta ganska långtgående eftersom det minskar säljarens ansvar. Frågan är om du måste antas ha upptäckt felet i badrummet vid en undersökning av lokalen. Även om du inte fick erbjudande om att göra en regelrätt besiktning av lokalen, bör du troligen själv ha begärt att det skulle utföras. Speciellt eftersom det står i avtalet att köparen godkänt lokalen efter besiktning. Om säljaren dock undanhållit informationen för att mörka bristen på våtutrymme och på det sättet svikligen förlett dig torde det dock vara acceptabelt att du inte upptäckt felet tidigare. Det finns exempel i praxis där köparens undersökningsplikt har minskat eftersom säljaren har ”lugnat” köparen genom att bagatellisera det fel som nämns (NJA 1996 s. 598).Det finns troligen en möjlighet att hävda att det är fel på lokalen och att köpet borde hävas eller att prisavdrag kan krävas med anledning av det. Att det inte går att använda badrummet är en väsentlig brist i förhållande till annonsen och de uppgifter som lämnades innan köpet och kanske borde säljaren ha upplyst om denna brist. Dock ska felet och säljarens skyldigheter vägas mot köparens undersökningsplikt. I det här fallet har du inte gjort en grundlig besiktning och har exempelvis inte själv dragit undan duschdraperiet så att du hade kunnat upptäcka det felaktiga avloppet. Detta faktum minskar dina chanser att lyckas i domstol, men det är fortfarande inte omöjligt att argumentera för att lokalen är felaktig. För att lyckas med detta måste du på ett övertygande sätt argumentera för varför du inte upptäckte felet innan köp och att säljaren borde ha upplyst om bristen. Det viktigaste i argumentationen i en stämningsansökan är alltså inte att det är fel utan att du ska ha rätt att åberopa felet.

Fel på bil efter privat försäljning

2015-03-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej vi sålde våran bil till en privat person och han pruta ner bilen rejält för att han skulle göra kamremsbyte på den och den stora servicen. Vi berättade vad som tidigare hade gjorts med bilen att vi hade bytt turbon och renoverat oljepumpen( 1 år sedan).Han har nu 2 veckor efter köpet hört av sig och oljepumpen har gått sönder och vill nu att vi ska betala en del för den. Han har fortfarande inte gjort den stora servicen som han skulle göra och vi vet att han själv har berättat att han har haft bilen hos en kompis som skulle kolla den innan han åkte med bilen till fjällen. Vi känner ju att vi inte vet vad som hänt bilen på dessa 10 dagar och inte riktigt kan stå för det även om vi tycker väldigt synd om ägaren. Hur ska vi göra ?
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline. Den lag som reglerar försäljningen är köplagen (1990:931). Lagen är inte tvingande utan går att avtala bort. Tidpunkten för när bilen, med hänsyn till dess beskaffenhet, ska bedömas som felaktig är när bilen överlämnats till köparen. Ni som säljare svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.Om ni uppmanat köparen att undersöka bilen, gäller att de fel som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen inte kan göras gällande som fel efter köpet. I annat fall ska köparen reklamera felet inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Med andra ord har köparen ett visst rådrum för sin reklamation. Om ni vid försäljningen uttryckt att bilen säljs i befintligt skick har ni friskrivit er från ansvar förutsatt att ingen av nedanstående situationer är uppfyllda: - Bilen överensstämmer inte med de uppgifter som ni lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.- Ni har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilens egenskaper eller användning, som ni känt till eller som får antas känts till, och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Dessutom ska underlåtenheten kunna antas ha inverkat på köpet. - Bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till bilens pris och eventuella omständigheter kunnat förutsätta.Hoppas ni fått klarhet i vad som kan begäras av er som säljare. Med vänliga hälsningar

Sexmånadersregeln

2015-03-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline! Vi hade bilen på service idag och mekanikern meddelar att båda fjädrarna där bak är av, kostar runt 5000 att åtgärda. Vi har inte haft bilen 6 månader, så vill ringa firman vi köpte bilen av, som har ansvar för fel som upptäcks inom 6 månader enligt kkl. Dock såldes bilen utan garanti eftersom den kostade mindre än 30000. Gäller ändå att säljaren ansvarar för fel som upptäcks inom 6 månader även om bilen såldes utan garanti?Tack på förhand!Mvh Louise
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 20 § konsumentköplagen (KKL) framgår det att frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.Av 20 a § KKL framgår att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Regeln i 20 a § KKL gäller även om garanti inte lämnats. Med vänliga hälsningar,