Fel årsmodell vid köp av bil

2014-06-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej. min son hittade en bil på Blocket. den annonserades som en 2007 årsmodell av en privatperson. han tittade på den, provkörde och köpte den. när han pratade med försäkringsbolaget och skulle försäkra den sa det att det är en årsmodell 2006. kan han ångra köpet ? hur ska han gå tillväga ?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Utifrån dina uppgifter kan jag konstatera att köpet gjorts av två privatpersoner. Köplagen ska därför tillämpas.För att din son ska kunna göra några påföljder gällande mot säljaren krävs inledningsvis att det föreligger ett fel. Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig. Det fysiska felet behöver dock inte så att säga vara inneboende i själva varan. Även fysiskt felfria varor kan vara behäftade med faktiskt fel, t.ex. om leveransen avser vara av icke avtalat slag. Felreglerna skall också tillämpas om varan säljs under oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning. En förutsättning för att göra felansvaret gällande är dock alltid att felet påverkar priset på varan.Av dina uppgifter framgår inte huruvida din son och säljaren diskuterade årsmodellen i samband med köpet. Men det tycks som om säljaren i det marknadsföringsmaterial som denne tillställde din son före köpet angett att båten hade 2007 års modell. Mot den bakgrunden får din son anses ha haft god anledning att anta att bilen faktiskt hade 2007 års modell. Bedömningen om vilken årsmodell en bil ska anses ha - rent objektivt - verkar vara komplicerad och meningarna går delvis isär. Härvidlag kan hänvisas till ARN:s hemsida angående ett liknande fall, se http://www.arn.se/Referat-vanliga-fall/Referat/Referat/Motor-referat-2013-02668/ (som förvisso rörde tillämpningen av konsumentköplagen, men ändå har viss betydelse vid bedömningen av en bils årsmodell). Vad det inte tycks råda några egentliga tvivel om är dock att en bils tillverkningstidpunkt anses ha en viss betydelse för bilens marknadsvärde, varför en sådan uppgift får anses inverka på köpet.Jag måste medge att jag är osäker på hur en bedömningen av en bils årsmodell går till. Det tycks som om f.r.o.m. den 1 januari 1999 ska inte längre årsmodell anges vid registrering av bilar. Istället ska generalagenten eller tillverkaren lämna uppgifter till Transportstyrelsen om bl.a. tillverkningsår/månad vid registrering av uppgifter i vägtrafikregistret. På registreringsbevisen som utfärdas av Transportstyrelsen framgår endast uppgifter om dag för första ibruktagande samt tillverkningsår/månad. Om det är som du uppger, att säljaren uttryckligen uppgett att det rör sig om en 2007-års modell, men enligt vad som i föregående stycke angetts så inte är fallet rent objektivt, bör detta vara avgörande. I så fall ska ett fel anses föreligga. (OBS dock att ”årsmodell” och ”modellår”, inte är samma sak. Klicka på den ovan angivna länken till ARN för att läsa om skillnaden). Din son har dock en undersökningsplikt enligt 18 § KöpL som han måste ha fullgjort för att kunna åberopa felet. Jag kan inte göra en bedömning av om din son fullgjort sina skyldigheter i detta avseende utifrån de uppgifter du lämnat.Vid angivande av fel årsmodell finns inte några möjligheter att bota avtalsbrottet genom något slags rättelseförfarande, eftersom felet så att säga är ett fullbordat faktum som inte kan korrigeras. Din son kan därför direkt försöka häva köpet. För att få häva köpet krävs dock enligt 39 § KöpL att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för din son och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Att avgöra vad som kan vara av så väsentlig betydelse för köparen att han skall ha rätt att häva köpet går inte att precisera utan måste bedömas från fall till fall och med hänsyn till vad som för den enskilda köparen framstår som ett väsentligt avtalsbrott. I lagförarbetena uttalas härvidlag att ”ett avtalsbrott torde generellt sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet”. Notera dessutom att säljaren åtminstone borde ha förstått att felet var av sådan betydelse för köparen. Min uppfattning är därför att det kan bli svårt att hävda köpet i aktuellt fall, men jag skulle behöva ytterligare upplysningar för att kunna göra en fullständig bedömning.Möjlighet finns dock för din son att kräva prisavdrag eller skadestånd av köparen, se härom 37-38 §§ KöpL samt 40 § KöpL. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att kunna bedöma din sons möjligheter till framgång vid en eventuell talan mot säljaren rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Fel vid köp av bostadsrätt

2014-06-17 i Köplagen
FRÅGA |När vi sålde vår bostadsrätt för en tid sedan så utgick vi ifrån att bredbandet ingick i hyran för när vi själva flyttade in (då var lägenheten helt ny) så var allt installerat och klart och det vi betalat varje månad har vi antagit varit tv-avgiften då vi valde att ha ett stort utbud av kanaler. När vi sedan skulle sälja fyllde vi i att internet ingick då vi uppriktigt trodde det. Nu när de nya flyttat in och internet inte fungerade konstaterade de att internet inte ingick. De kontaktade då mäklaren som i sin tur kontaktade oss och enligt honom så anser dem att de blivit lurade. De vill nu att vi ska betala internetkostnaden för dem under hela tiden de bor i lägenheten, vilket jag känner är att ta i lite väl? Har försökt hitta rättspraxis som påminner om detta för att se vad domen blev? Vad kan de kräva och vad bör vi göra? Tack på förhand!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Tillämplig lag i aktuellt fall är köplagen, se 1 § KöpL. Vad som ska anses utgöra fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Du skriver att ni "fyllde i" att internet ingick. Oavsett om detta gjordes i själva köpeavtalet eller i prospektet eller annars inför köpet föreligger i princip ett fel, eftersom internet inte faktiskt inte ingick, se 17-18 §§ KöpL.Även om ett fel föreligger får köparen inte åberopa detta om inte denne inte uppfyllt sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om köparen uppfyllt dessa skyldigheter. Under antagandet att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt krävs vidare, för att köparen ska få åberopa felet, att han inom "skälig tid" hört av sig till er om felet, se 32 § KöpL. Köparen tycks i ditt fall ha hört av sig inom skälig tid, men även här föreligger bristfälliga uppgifter.Sammanfattningsvis kan alltså sägas det föreligger ett fel och att det finns en (ganska stor) risk för att köparen får åberopa detta. Frågan är då om köparen kan kräva att ni ska betala internetkostnaden på det sätt du beskrivit.Köparen har ett antal alternativ när det gäller vilka påföljder denne vill göra gällande vid fel, se 30-40 §§ KöpL. Omleverans och avhjälpande tycks i aktuellt fall bli svårt. Närmare till hands ligger möjligheten för köparen att yrka prisavdrag. Detta kan du läsa om i 37-38 §§ KöpL. Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. I detta fall innebär det skillnaden i pris mellan lägenheten med internet och lägenheten utan internet. Avsaknaden av internet är med största säkerhet ett sådant fel som påverkar priset på en bostadsrätt. Till skillnad från många fel är avsaknaden av internet till en lägenhet sådant att det inte går att beräkna en avhjälpandekostnad, vilket annars är utgångspunkten för beräkning av prisavdrag. Enligt rättspraxis och förarbetena till bestämmelsen i 38 § får man då göra en skönsmässig bedömning av vad felet kan ha för prispåverkan.Min bedömning innebär alltså att det finns en risk för att köparna kan kräva precis det du fruktar. För att kunna göra en korrekt bedömning, och framförallt för att kunna göra en korrekt beräkning av ett eventuellt prisavdrag, krävs dock kännedom om fler omständigheter och särskild expertis. Jag rekommenderar att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Hänvisning till konsumentköplagen vid avtal mellan jämbördiga parter

2014-06-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag skrivit in konsumentköpslagen i ett kontrakt (jag är inte näringsidkare) vid försäljning av en häst, gäller den ändå, även fast det sår i första paragrafen att den bara gäller mellan näringsidkare till konsument? Stort tack!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Står det i avtalet att konsumentköplagen skall tillämpas bör så ske, förutsatt att inte avtalet i denna del träffas av någon ogiltighetsgrund (se ex. 36 § avtalslagen etc.). Vid försäljning till annan än konsument (i konsumentköplagens mening) gäller nämligen köplagen (se 1 § konsumentköplagen é contratio och 1 § köplagen), vilken är dispositiv (ej tvingande) och därför kan åsidosättas genom avvikande avtalsvillkor (se 3 § köplagen). En hänvisning till konsumentköplagen bör rimligen tolkas som en önskan att denna lag skall tillämpas, varför bestämmelser som föreskriver att lagen normalt inte är tillämplig vid transaktioner som den förevarande inte bör beaktas (i synnerhet inte då någon hänvisning inte hade behövts om parterna inte velat avvika från den i lag stadgade ordningen).Sammantaget vore det följaktligen inte förenligt med avtalets ordalydelse och den partsvilja detta ger uttryck för att åsidosätta hänvisningen, varför den om inget annat talar för avtalets ogiltighet eller en annorlunda tolkning innebär att konsumentköplagen skall tillämpas.Konsumentköplagen finner Du här och köplagen här.Vänligen,

Lovat att sälja till en kund och sedan sålt till en annan

2014-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej Min husbil var till salu, en man ringde och ville betala ett mycket lägre pris, han skulle hämta den efter helgen. Jag accepterade efter tvekan och han pressade mig till att lova att inte sälja till någon annan. jag fegade och sade ok. Köparen sände ett mail att han köpt bilen, och jag svarade med att ge väg beskrivning och tillade att jag ville att han skulle sätta in en handpeng ( inte preciserat i kronor) vilket inte blev gjort. En annan köpare ville ha bilen för vad den kostade. Jag ringde och meddelade ( kvällen före hämtning) den första som blev arg och hotade med att jag skulle betala hotellrum resa osv . Gjorde jag fel
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Frågan kring när ett bindande avtal uppkommer besvarar lite olika beroende på var i världen vi befinner oss. I Sverige används som huvudregel en anbud och acceptmodell där säljare och köpare binds i två steg. Först är köparen bunden när han erbjuder dig att köpa bilen för x kr. När du sedan tackar ja, om än motvilligt, uppkommer ett bindande avtal. I den stunden är köparen skyldig att betala det överenskomna priset och du är skyldig att leverera husbilen. Att du senare begär handpenning som han inte betalar in påverkar inte det redan uppkomna avtalet.När du senare säljer husbilen till den andra köparen uppkommer en situation som kallas tvesala det vill säga du har sålt samma sak till två personer. Om köpare #2 inte kände till köpare #1 samt kommit och hämtat bilen är det köpare #2 som har bäst rätt till bilen. Han eller hon gör ett s.k. godtrosförvärv.Vad innebär då detta för dig?Köpare #1 kan då häva ert avtal på grund av väsentligt skadeståndsbrott (han kommer ju inte få någon husbil) och dessutom kräva skadestånd för de kostnader han haft på grund av avtalsbrottet. Regler om detta finns https://lagen.nu/1990:931#P27S1.Skadeståndet kan omfatta de kostnader köparen haft för den tänkta affären (reskostnader m.m.) och även prisskillnad om han nu tvingas betala mer för en dyrare husbil av samma slag. Mitt råd är att förlikas med köparen och erbjuda att betala en del av kostnaderna.Lycka till och hoppas det löser sig på ett bra sätt för er båda!Vänliga hälsningar,

Försenad förlovningsring

2014-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag har rätt att häva ett köp.I början av april beställde jag en förlovningsring av en guldsmed. Denna är designad enligt mina önskemål. Vid beställning angav guldsmeden i fråga en leveranstid på 4-6 veckor. Jag har därefter varit i kontakt med guldsmeden 2 ggr om hur det går med leveransen och har då inte fått något nytt besked överhuvudtaget. Första gången tog hon upp att det varit mycket röda dagar (vilket inte fanns med i "4-6veckors leveranstid"-noteringen, att röda dagar skulle spela in). Det senaste var bara att en beställd sten skulle levereras till henne och därefter skulle hon skicka vidare ringen till juvelfattaren. På torsdag har det gått 11 veckor sen beställning och jag känner nu att jag bara vill häva köpet och gå till en annan guldsmed eller smyckesbutik och beställa en annan ring. Jag orkar helt enkelt inte vänta länger. Har jag någon sorts laglig rätt att häva köpet? Eller måste jag betala och hämta ut den beställda ringen i fråga, trots försenad leveranstid på X antal veckor?Bortsett från detta, om jag vid hämtning av ringen inte känner mig nöjd, att jag helt enkelt inte vill ha den, har jag då rätt att inte köpa ringen? Har betalat en handpenning.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en säljare levererar en vara för sent eller inte levererar varan alls är säljaren i dröjsmål med leveransen. Du som köpare har då rätt att: hålla inne betalningen som säkerhet för varan;kräva att säljaren slutför köpet och levererar varan. Säljaren behöver inte leverera varan om det det finns något som förhindrar leveransen som säljaren inte har möjlighet att lösa; ellerhäva köpet om dröjsmålet är av så kallad väsentlig betydelse. Om varan är tillverkad eller framtagen särskilt för köparen måste syftet med köpet vara förlorat för att köparen ska kunna häva köpet. Du skriver att du har designat en förlovningsring och möjligheterna för dig att häva köpet är små om inte dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Exempelvis att ringen levereras dagen efter förlovningen/bröllopet. Du bör istället kontakta guldsmeden och kräva att ringen färdigställs. Går ej detta bör du kontakta konsumentvägledaren i din kommun för mer hjälp. Med vänlig hälsning,

Lång tid att reparera en iPhone

2014-06-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte min Iphone dec-13 Lämnade in min Iphone 13 maj-14 för reparation. Idag 13 juni är den fortfarande på rep. Är det skälig tid? Kan jag kräva prisavdrag, eller någon form av ersättning?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt konsumentköplagen ska felet åtgärdas inom skälig tid. Om felet är av mer komplicerad elektronisk natur anses det enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vara skäligt med en reparationstid på cirka 3 veckor. Om säljaren ger dig en lånetelefon kan de ta längre tid på sig för reparation. Du skriver att du har väntat drygt en månad och det kan anses vara oskäligt. Du bör därmed kontakta säljaren och begära prisavdrag, få ersättning för att reparera telefonen på annat håll, eller häva köpet. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad. Om du inte kan komma överens med säljaren kan du vända dig till konsumentrådgivaren i din kommun som kan hjälpa dig att pröva tvisten i ARN. Med vänlig hälsning,

Fråga om ifall defekter i ett badrum är att betrakta som ett dolt fel

2014-06-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte vår bostadsrätt för cirka 1 år och 11 månader sedan. Nu har vi upptäckt en vattenskada i badrummet. Vid fuktkontroll konstaterades förhöjda fuktvärden vid golvbrunnen. I vattenskaderapporten som upprättades vid fuktmätningen anges att brunnen ser ut att vara fackmannamässigt utförd och även att tätskiktet ser ut att vara fackmannamässigt utfört. För att konstatera orsaken till skadan och dess omfattning revs badrummet ut. Vid rivning upptäcktes att badrummet inte är fackmannamässigt byggt vad det gäller såväl kakelsättning och tätskikt (dubbla lager kakel och tätskikt) samt lös brunsmanschett. Min fråga är om detta är att betrakta som ett dolt fel? När vi besiktigade lägenheten innan köp kunde vi inte se några defekter i badrummet. Besiktningsmannen som genomförde fuktkontrollen konstaterar i vattenskaderapporten att badrummet ser fackmannamässigt utfört. Det bör alltså vara omöjligt att kunna se att badrummet är byggt med dubbla lager kakel och tätskikt samt fel vid brunn som inte kunde ses förens badrummet rivits ut. Badrummet renoverades när den förre ägaren flyttade in och borde således känna till att badrummet byggdes felaktigt, dubbla lager kakel och tätskikt. Detta fick vi som köpare ingen information om innan köpet. Tacksam för svar
Siri Dunér |Hej, Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga.Regler kring bostadsrättsköp finns i både bostadsrättslagen och köplagen, i ert fall finns de relevanta bestämmelserna framförallt i den senare. Av 20 § KöpL framgår att köparen i efterhand inte kan åberopa fel som han kan antas ha känt till. Av regeln framgår inte uttryckligen att köparen har en undersökningsplikt men i praktiken är det förstås mycket viktigt att göra en noggrann undersökning innan affären för att undvika problem längre fram. Av er fråga framgår att ni gjorde en besiktning och ni kan därför inte kräva kompensation för sådana fel som ni då borde ha upptäckt.Med andra ord är det precis som du skriver endast så kallade "dolda fel" som säljaren kan hållas ansvarig för. För att det ska vara fråga om ett dolt fel ska det föreligga redan innan köpet samt vara av ett sådant slag att köparen inte kunnat antas känna till det. Dessutom ska det inte vara fråga om ett sådant fel som köparen borde kunna förvänta sig med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Vad jag förstår av er fråga sa säljaren inget som borde ha väckt er misstänksamhet kring att något inte stod rätt till med badrummet. Vidare har ni ett intyg på att arbetet i badrummet sett ut att vara fackmannamässigt utfört. Även om det är viktigt att köparens undersökning är noggrann krävs det inte att orimligt omfattande och dyra åtgärder vidtas, tillexempel att bryta upp allt kakel. Om det stämmer att felet i badrummet endast kunnat upptäckas först då badrummet rivits ut bör det enligt min mening faktiskt vara fråga om ett sådant dolt fel som säljaren ansvarar för. Tänk på att spara intyget från besiktningsmannen då det är ett viktigt bevis som talar för er sak.Lycka till!

Bevisbördan vid fel i vara enligt köplagen

2014-05-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Tack för eran fantastiska sida! Angående bevisbörda i köplagen. Risken innebär ju att köparen är skyldig att betala varan "även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren".Om jag alltså till exempel köper en telefon på blocket till exempel och får den avlämnad (=risken går över). Telefonen är givetvis avstängd. När jag kommer hem och försöker slå på telefonen fungerar den inte.Säljaren har inte sagt att "- Den fungerar", som köpare utgår man ju från att den fungerar och som säljare utgår man ju från att köparen utgår från att den fungerar...Jag kan ju hävda ett fel i varan och kräva påföljder. Telefonen är till exempel inte "ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används" och den är givetvis i sämre skick än vad jag med fog kunde förvänta ( den fungerar ju inte!). Jag reklamerar direkt! Är det jag som har bevisbördan här? Måste jag kunna bevisa att jag till exempel inte har tappat den i backen på vägen hem? Varan är avlämnad och därmed även risken.Det skulle ju i princip omöjligt, inte bara i denna situation utan även i många andra situationer. Säljaren kan ju bara hävda att - Jo den fungerade! Du måste ha gjort något med den.Det skulle ju i teorin kunna göra det möjligt att skicka trasiga/felaktiga saker och sedan aldrig ta ansvar. Hjälp mig!
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är korrekt som du skriver att risken går över på köparen när varan avlämnas (13 § 1 st. Köplagen). Det stämmer också att köparen då risken gått över är skyldig att betala för varan även om förstörts, kommit bort eller dylikt som inte beror på säljaren (12 § Köplagen).Däremot stadgas i 21 § 1 st. Köplagen att säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkt då risken går över på köparen. Det är dock ofta svårt i praktiken att klargöra när ett fel uppstått, precis som du skriver. Utgångspunkten är dock att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet. Gällande beviskravet är det tillräckligt att det framstår som övervägande sannolikt att försämringen beror på något som säljaren svarar för. När det gäller konsumentköp finns däremot ett starkare skydd för just konsumenten, där anses ett fel som visar sig inom 6 månader efter avlämnandet ha funnits från början, såvida inte annat visas (20a § 1 st. Konsumentköplagen). Där har således säljaren bevisbördan den första tiden.Med hopp om att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,