Fel i vara vid köp på Blocket

2015-05-29 i Köplagen
FRÅGA |En vän kom förbi mig idag och beklagar över hur dum hon var som köpte ett par skridskor på blocket, vilka hon tog emot genom att säljaren skickade hem dem till henne. När hon väl fick skridskorna var de nästan helt sönderslitna och gick knappt att använda. Säljaren hade skrivit ”helt OK skick”. Jag undrar vad hon har för rättigheter och skyldigheter hon har gentemot en privatsäljare och om hon har några möjligheter att få pengarna tillbaka?Tacksam för svar!
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga! Vid köp mellan två privatpersoner gäller köplagen (KöpL). Av 17 § KöpL framgår det att en vara är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det framgår även av 18 § KöpL att en vara betraktas som felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Om någon av dessa paragrafer är uppfyllda, har köparen enligt 34 § KöpL rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Detta torde dock inte bli aktuellt i detta fall, eftersom det verkar vara lönlöst att reparera skridskorna och säljaren har troligtvis inte ett liknande par i bättre skick att leverera. Därmed återstår två möjligheter: att kräva prisavdrag enligt 37-38 §§ KöpL eller häva köpet enligt 39 § KöpL. Hävning får endast ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Dessa förutsättningar för hävning är möjligtvis uppfyllda i det föreliggande fallet.Med vänliga hälsningar,

Köp av golfklubba med skada på skaftet

2015-05-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte nyligen en golf driver där säljaren beskrev varans skick med "mycket bra skick". När jag senare skulle provslå med klubban på drivningrange gick klubbslaftet av på mitten efter mindre än 10 bollar. Detta utan att jag slagit klubban i marken utan endast gjort rena bollträffar. När det då kommer till golfdrivers så ska det vara omöjligt att slå av ett skaft av att endast träffa bollen. Dessutom är den svaga länken längst ner vid klubbhuvudet och ej mitt på klubban. Skaftet på klubban är av grafit vilket är känsligt för slag vinkelrätt mot fibrerna. En skada måste därför funnits på skaftet vid köpet utan att jag upptäckte det. Hur gör jag nu?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom säljaren hävdade att golfklubban var i mycket bra skick så förutsätter jag att ni båda är privatpersoner, varav konsumenträttsliga regler inte kan tillämpas.En vara ska kunna användas för sitt syfte. Eftersom golfklubban inte har kunnat användas för att slå golfbollar utan att klubbskaftet går av på mitten så avviker den från normal funktionsduglighet, vilket framgår av Köplag (1990:931) 17 § andra stycket, punkt 1. Eftersom golfklubban avviker från normal funktionsduglighet så är den att anse som felaktig (Köplag 17 § tredje stycket).Eftersom du var tvungen att slå nästan tio gånger med klubban för att upptäcka felet så torde det utgöra ett sådant fel som du inte borde ha kunnat upptäcka genom undersökning före köpet, varvid du kan åberopa felet (Köplag 20 § första stycket). Eftersom skaftet är av grafit, och därmed känsligt för slag mot fibrerna, så måste skadan ha förelegat vid tidpunkten för avlämnandet av klubban såsom du påstår, varvid säljaren har att svara för felet även om det nu visade sig senare (Köplag 21 § första stycket).För att åberopa felet måste du först lämna meddelande till säljaren genom reklamation om felet och vilka krav du ställer inom skälig tid efter att du borde ha upptäckt det, och underförstått insett att det var ett fel som säljaren svarar för (Köplag 32 § första stycket). Vad som är skälig tid måste bedömas i varje enskilt fall, men vanligen brukar tidsfristen börja löpa ganska omgående med hänsyn till att du som köpare förväntas göra åtminstone en ytlig granskning tämligen snabbt efter avlämnandet (jämför Köplag 31 § första stycket). Eftersom säljaren dock hävdade att golfklubban var i mycket bra skick, ni inte är näringsidkare och en golfklubba sannolikt inte kan undersökas fullt ut annat än vid första möjliga tillfälle på golfbanan så torde du ha en viss respit. Ju fortare du reklamerar, desto mindre blir dock risken att säljaren kan invända att du har reklamerat för sent. Skulle säljaren i era förhandlingar dock medge visst ansvar så bortfaller hans möjligheter att invända att du har reklamerat för sent.Eftersom klubban är felaktig och detta inte beror på dig så kan du kräva bland annat avhjälpande eller omleverans (Köplag 30 §). Avhjälpande kan komma ifråga om det inte innebär oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (Köplag 34 § första stycket). Eftersom jag förutsätter att säljaren är en privatperson så utgår jag från att omleverans inte kan komma ifråga på grund av att han inte hade någon annan golfklubba att sälja än just den aktuella. Om varken avhjälpande eller omleverans kan komma ifråga så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köp (Köplag 37 § första stycket). Eftersom klubban på grund av felet är helt oanvändbar för sitt syfte så kan felet anses ha berövat dig den huvudsakliga nyttan av avtalet som du ingick med säljaren, varav felet får anses ha haft väsentlig betydelse för dig. Eftersom felet hade väsentlig betydelse för dig och säljaren torde inse detta i samband med reklamation så har du i ett sådant fall rätt till hävning av köpet (Köplag 39 § första stycket). Med vänlig hälsning

Hävning och skadestånd på grund av försenad varuleverans

2015-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta om köpare har rätt att avbeställa varorna för försenad leverans på pga strejk på säljarens sida och om köpare har rätt att få skadestånd av säljaren i så fall. Tack.
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av frågan om köparen är konsument eller inte. Jag utgår därför från att köparen inte är konsument och lägger till en kortare text om hur det i princip skulle vara om det handlar om ett konsumentköp.Sammanfattning och rådI första hand bör köparen vända sig till avtalet och se vad köparen och säljaren kommit överens om ska gälla vid försenad varuleverans. Om de inte har avtalat om saken så gäller som huvudregel att köparen får häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren visste att det var så.Om köparen har rätt till skadestånd eller inte beror på varför strejken uppkommit. Köparen har dock i varje fall rätt till ersättning om säljaren inte har berättat om förseningen i tid. Om varorna har levererats så måste köparen så snart som möjligt berätta att hen vill häva köpet eller ha skadestånd. Om köparen är konsument går det inte att avtala att köparen ska ha sämre avtalsvillkor än de jag beskrivit.Utförligare svarFrågan om när köparen har rätt att avbeställa varorna, att häva köpet som det heter rent juridiskt, är något som säljaren och köparen kan komma överens om sinsemellan i köpeavtalet. I första hand bör köparen därför titta i avtalet eller vända sig till säljaren och fråga.Om de inte har avtalat något särskilt om vad som gäller om varorna blir försenade reglerar Köplagen situationen. Köplagen hittar du här!Häva avtalet?Huvudregeln är att om varuleveransen försenas, så får köparen häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett att leveranstiden var väsentlig för köparen, se köplagen 22§ och 25§.Att förseningen beror på en strejk spelar ingen roll för frågan om köparen har rätt att häva avtalet.Skadestånd av säljaren?Om köparen lider någon direkt skada på grund av att varorna levereras för sent, så har köparen rätt till ersättning för den skadan. Om säljaren visar att förseningen beror på ett hinder utanför hens kontroll så har köparen dock inte rätt till skadestånd, se 27§.När förseningen beror på strejk på säljarens sida beror därför köparens rätt till skadestånd på vad som utlöst strejken. Om strejken beror på att säljaren brutit mot lagen eller mot kollektivavtal, så anses det ligga inom säljarens kontroll och köparen har då rätt till skadestånd. Om strejken istället är ansluten till allmänna kollektivavtalsförhandlingar, så är det inget som säljaren i allmänhet anses ha kontroll över och köparen har då inte rätt till skadestånd. Om säljaren inte har berättat för köparen att varorna kommer försenas inom skälig tid efter att säljaren fått kännedom om förseningen, så har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om hen hade fått veta om förseningen i tid, se 28 §.Om varorna har levererats till köparen men är levererade för sent, så måste köparen berätta för säljaren att hen vill häva köpet eller få skadestånd för att ha rätt till hävning eller ersättning. Köparen måste berätta detta för säljaren inom skälig tid efter att köparen fick veta att varorna avlämnats för sent, se 29 §Om köparen är konsumentOm köparen är konsument gäller konsumentköplagen. Det betyder att om köparen och säljaren har avtalat om saken, så kan deras avtal i princip inte ha sämre villkor för köparen än de här uppräknade villkoren. Om köparen är konsument kan det vidare vara lättare för köparen att häva köpet.Konsumentköplagen hittar du här, och det jag beskrivit framgår av 3 § och 9 - 15 §§.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor om någon särskild del i den här generella beskrivningen så kan du återkomma till oss.Vänliga hälsningar,

Rätt till hävande av köp

2015-05-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vi åkte till en möbelaffär juli 2014 och inhandlade diverse möbler till vårat hus. Sen dess har jag ångrat mig bittert. Jag har 2 olika produkter att fråga om, börjar med våra utemöbler vi köpte för närmare 10000 kr. Där bordsytan ska se ut som träplankor gjorda i plast. Dessa har smält på diverse ställen. Trotts att jag har bordet under tak. Felanmälde detta i september 2014!!!!!! Har idag ännu inte fått nya plankor då dem hela tiden segar ut o beställer för lite osv... har sagt flera gånger att jag vill reklamera bordet då det kommer smälta i sommar igen när dem förhoppningsvis bytt brädorna nångång... men dem säger att det inte går och att det är handhavande fel. Från början ville dem knappt byta brädorna heller då jag hade glömt ett glas kvar på bordet som kunde orsakat detta.. och idiotförklarar mig med att ta in disken efter mig om dem sträcker sig till att byta brädorna. För några veckor sedan skicka dem ut ett reklamblad med våra ute möbler där bordet inte står under tak och dessutom pryds med diverse glaskrukor o porslin utan varningstexten att bordet smälter... Har jag rätt att lämna tillbaka det???? Superduper tacksam gör svar då jag behöver lite kött på benen. Då man ständigt blir dåligt behandlad av våra försäljare.
Martin Persson |Tack för din fråga,Eftersom du är en konsument som handlat en vara hos en näringsidkare är det konsumentköplagen som är tillämplig i ditt fall, den hittar du här.I konsumentköplagens 16 § benämns vad som är att anse som ett fel på varan. Att ett bord avsett för utomhusbruk inte klarar av normala väderförhållanden är rimligt att se som ett sådant köprättsligt fel. Kan man således konstatera att ett fel föreligger har man också i enlighet med 22 § rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning.Enligt Allmänna reklamationsnämndens praxis har företaget två försök på sig att avhjälpa felet, det vill säga byta ut bordsytan i ditt fall, innan rätt till hävning föreligger. Jag förstår din frustration om att ett byte av bordsytan endast kanske förbättrar problemet för stunden, men man bör ha i åtanke att det finns en risk att just ditt bords ytmaterial har en felaktig sammansättning eller dylikt vilket gör att dessa smälter i solen.Det finns dock ett undantag att om avhjälpandet inte kan ske inom skälig tid, alternativt att felet är av väsentlig betydelse för dig - då kan rätt till hävande av köpet föreligga utan att företaget ges rätt till dessa ovan benämnda två reparationstillfällen. Huruvida detta är ett aktuellt undantag för dig är svårt att avgöra då det avgörs från fall till fall, men generellt sett kan man säga att detta förhållande sällan föreligger.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Ångerrätt vid distansköp och avgift

2015-05-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har beställt kläder från en webshop som jag vill retunera, detta innan 14 dagar har gått. Webshopen har nu informerat mig om att jag ska betala en avgift på 100kr för returen, samt frakten. Frakten är jag med på men min fråga är om det är lagligt att ta en avgift för en retur? Gäller inte distans och hemförsäljningslagen? Enligt paragraf 10 har jag 14 dagar på mig, oavsett. Ska jag då behöva betala 100kr för något jag inte vill ha?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Utifrån din berättelse så förutsätter jag att avgiften à 100 kronor är en sorts administrativ avgift som Webshopen kräver för att du ska kunna nyttja ångerrätten, och som inte har något att göra med fraktkostnaden i sig.Som huvudregel är det konsumenten som bär kostnaden för återsändande av vara när denne utövar sin ångerrätt i distansköpet. Ett par undantag finns rörande denna regel, nämligen om näringsidkaren går med på att stå för kostnaden eller innan avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om kostnaden att återsända varan. I sådana fall står näringsidkaren för denna kostnad, vilket framgår av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:13 första stycket.Konsumenten är med andra ord skyldig att betala för frakten, men inte att erlägga ytterligare avgifter till näringsidkaren för att överhuvudtaget kunna nyttja ångerrätten. Det är bara i ett antal undantagsfall som konsumenten är skyldig att ge viss ersättning till näringsidkaren, exempelvis för förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod eller för varans värdeminskning i det fall där konsumenten har hanterat den i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:15 punkt 1-2). Värt att nämna i sammanhanget är att Konsumentverket nyligen har riktat kritik i fråga om ångerrätten mot flera företag som har tillhandahållit distansförsäljning av utbildningstjänster. Ett av dessa företag, Studieförbundet Bilda Sydöst, fick kritik för att detta kvittningsvis tog ut en administrativ avgift i samband med att konsumenterna genom ångerrätten fick tillbaka vad de hade betalat, vilket inte står i överensstämmelse med näringsidkarens återbetalningsskyldighet (jämför Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:14 första stycket).Jag rekommenderar att du för Webshopen påtalar vad som här sagts för att övertyga dem om att slopa kravet på avgiften. Eftersom det endast rör sig om 100 kronor så kan du dock inte begära att få saken prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) om tvist uppstår och du inte vill ta upp saken i en dyr domstolsförhandling, vilket framgår av Allmänna reklamationsnämndens föreskrifter om konsumenttvister som inte prövas av nämnden 2 §. Eftersom Webshopen dock uppställer ett villkor om avgift som strider mot de rättigheter som du i egenskap av konsument tillerkänns av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så rör det sig om ett oskäligt avtalsvillkor, vilket framgår av Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 3 § första stycket, förarbeten och doktrin. Ett sådant avtalsvillkor kan du anmäla till Konsumentverket. Det finns dock ingen garanti för att Konsumentverket följer upp din anmälan och begär att Webshopen rättar sig, men med hänseende till att Konsumentverket på senare år har riktat skarp kritik mot e-handlares slarv i fråga om ångerrätten så torde chansen ändå vara påtaglig. Med vänlig hälsning

Hävning av köp av felaktig vara

2015-05-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har skrivit ett kvitto hos en bilhandlare om inbyte av min bil och köp av begagnad bil. Ingen handpenning har betalats, leverans om en vecka. Jag har ångrat mig efter jag upptäckt att bilen har trängselskattsskuld hos kronofogden och att en nyckel saknades till bilen. Kan jag strunta i kvittot, avtalet? Kan han tvinga mig att genomföra affären?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!Bilen anses som felaktig enligt 16 § konsumentköplagen. Enligt 16§ 2st 2p ska varan anses felaktig om säljaren underlåtit att upplysa köparen om något som rör varans egenskaper eller användning som säljarens antingen känt till eller borde ha känt till och som köparen haft anledning att räkna med att bli upplyst om samt om denna underlåtenhet kan anses ha inverkat på köpet. Att det fanns en obetald trängelskattsskuld och att nyckel saknades måste anses vara ett sådant förhållande som säljaren i vart fall borde ha känt till och detta har inverkat på köpet. Enligt 16§ 2st 3p är dessutom vara felaktig om den på något annat sätt avviker från var köparen haft anledning att förutsätta. Uppmärksamma dock att du, för att kunna åberopa felet, måste lämna säljaren meddelande om detta inom skälig tid från det att du märkte felet (23§ konsumentköplagen). 2 månader från det att du märkte felet har du alltid på dig. Om felet inte är av väsentlig betydelse kan du häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller om så inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (jfr 26-28§§). Enligt 29§ har du dock alltid rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig.Hoppas detta var till hjälp!

Köplagen tillämplig?

2015-05-20 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en husvagn (årsmodell 2006) för 140 000 kronor! Säljaren insisterade på hur välskött vagnen vara och att det inte skulle vara några problem med ett fukttest! Vagnen fukttestades några dagar efter köp och visade sig vara svårt fuktskadad! Offerten ligger på 70 000 kronor och säljaren tar inget ansvar! Har jag något stöd av köplagen här?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår inte om säljaren i ditt fall är en privatperson eller näringsidkare men för att finna stöd i köplagen förutsätts att det är en privatperson, annars blir konsumentköplagen tillämplig. Därför utgår jag ifrån att säljaren i ditt fall är en privatperson.Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, dock är förutsättningarna inte detsamma som i ditt fall men liknelser finns. I fallet var det fråga om köp av en husbil som senare visade sig ha fuktskador och köparen ville därmed häva avtalet. HD menande att köparen hade rätt att häva avtalet på den grund att köparen inte borde ha märkt de omfattande fuktskadorna som senare visade sig föreligga, trots att två undersökningar av husbilen genomförts. Det framgår inte om du har undersökt husvagnen du köpt men en köpare har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Således kan felpåföljder åberopas, om felet fanns redan vid riskövergången. Dock kan dina möjligheter att göra gällande felpåföljder påverkas i två fall. För det första ifall du har undersökt varan före köpet och du därmed borde ha märkt felet. För det andra att säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du därmed borde ha upptäckt felet, men att du underlåtit att följa säljarens uppmaning. Det anförda följer av 20 § köpalgen. Med stöd av 21 § köplagen ska frågan om varan är felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker som huvudregel när varan enligt avtal överlämnas till köparen, 13 § köplagen). Alltså är det enligt huvudregeln du som bär risken för fel som finns på husvagnen eftersom den är avlämnad hos dig. Dock kan säljaren ansvara för fel trots att felet visar sig efter riskövergången, dock under förutsättning att felet fanns redan innan risken gick över på köparen.Så här långt kan det alltså sammanfattningsvis tilläggas att du har rätt att åberopa fel på husvagnen såvida du inte undersökt husvagnen på ett sätt som beskrivits ovan samt att fuktskadorna ska ha funnits redan innan köpet. Fortsättningsvis måste en del andra krav vara uppfyllda för att du ska undgå ansvar för felet. Av 31-32 §§ köplagen följer att en undersökning av varan samt reklamation till säljaren ska göras för att fel i varan ska kunna åberopas. Du har både undersökt husvagnen, eftersom den har testas för fuktskador, samt meddelat säljaren härrom om jag har tolkat din ord rätt. Därför kan jag sammanfattningsvis framföra att du har stöd i köplagen och att du kan påkalla fuktskadorna som fel i husvagnen. Vilken påföljd som blir aktuell följer av 34-39 §§ köplagen och görs i fallande ordning. Jag hoppas svaret gav klarhet i frågan! Med Vänliga Hälsningar,

Krav på mer betalning vid internetköp.

2015-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en lampa på internet och nu fick jag ett mail av dem där de skriver att varans pris var felaktigt och vill att jag ska betala mer. Detta trots orderbekräftelse med priset jag betalade och som stod på hemsidan. Varan jag köpte var en lampa som jag betalade 1800 kr för, nu vill dom ha ytterligare 1000 kr. Jag har betalat med mitt visa kort, vilka rättigheter har jag?
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du köpt lampan som privatperson av ett företag. Det skulle innebära att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (härefter kallad distanslagen) gäller, se https://lagen.nu/2005:59.Huvudregeln är att ett avtalsvillkor som är till din nackdel inte tillåts enligt distanslagen 1:4. Företaget ska ge dig information i förväg om varans pris, så att en sådan här överraskning inte görs, distanslagen 2:2 1 st. p. 3. När ett distansavtal ingåtts ska orderbekräftelse ges och avtalet är då bekräftat, distanslagen 2:4. Efter att avtalet är bekräftat har de inte rätt att kräva ytterligare betalning OM inte det kan anses ha rört sig om ett uppenbart fel. Ex. på detta skulle kunna vara att lampan du köpte kostade 180 kr istället för 1800 kr. Som det ser ut nu rör det sig inte om ett fel som du borde ha insett enligt avtalslagens 32 §, se https://lagen.nu/1915:218.Som konsument kan du ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har fått varan i handen enligt reglerna om ångerrätt, distanslagen 2:10-12. Du får då på egen bekostnad skicka tillbaka varan till företaget, och företaget måste i sin tur återbetala köpeskillingen till dig, distanslagen 2:13-14.Slutsatsen är att du kan välja mellan att vägra betala eftersom de har accepterat avtalet genom orderbekräftelsen och då inte har rätt att kräva mer betalt eller så kan du ångra köpet inom ångerfristen.Om du vill ha mer hjälp med hur du ska gå tillväga eller om du behöver hjälp att bestrida en ev. faktura på den övriga betalningen kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Hoppas du har fått klarhet i ditt ärende!Med vänlig hälsning