Befintligt skick

2014-09-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil av en privatperson för knappt två veckor sedan. I annonsen stod det att den var utrustad med en parkeringsvärmare vilket gjorde att jag bestämde mig för att titta på bilen. Väl där bad jag säljaren demonstrera parkeringsvärmaren, varpå den inte startade. Han sa att den inte startade pga. att vi kört bilen och motorn redan var varm, men försäkrade mig om att det var fullt normalt och att det inte var något fel på värmaren. Jag köpte bilen och när jag sedan någon dag senare ska använda mig av parkeringsvärmaren när bilen var kall, så fungerade den inte. Trots att bilen stått över natten och det var nollgradigt ute. Har säljaren något ansvar i detta? Han påstår att den alltid har fungerat i hans ägo. Han skrev även i köpekontraktet, "säljes i befintligt skick". Men jag vill påstå att jag inte fick vad jag betalade för, alltså en bil med en fullt fungerande parkeringsvärmare.Jag betalade drygt 100 000kr för bilen.
Thommy Södergård Åkesson |Hej,Du har rätt i att säljaren inte är fri från allt ansvar bara för att någonting säljs "i befintligt skick". Av vad du skriver framgår det att säljaren hade berättat för dig att parkeringsvärmaren fungerade, även om han i och för sig sade att den inte gör det i vissa situationer (när bilen nyss har kört). Situationen regleras i 19 § Köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Paragrafen innebär bland annat att även om säljaren har sålt varan "i befintligt skick", måste den ha de egenskaper som den påståtts ha innan köpet så länge uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom du själv anser att det var en viktig faktor i köpet, samt frågade säljaren om parkeringsvärmaren och till och med bad honom demonstrera funktionen, bör detta krav vara uppfyllt. 20 § Köplagen innebär att du inte som fel får åberopa vad du "måste antas ha känt till vid köpet", men eftersom du har bett säljaren demonstrera funktionen och fått en förklaring till varför det inte gick vid det tillfället borde denna paragraf inte vara ett hinder.Det kan för övrigt diskuteras om "varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta", vilket även det regleras i 19 § Köplagen, men det är en svår bedömningsfråga där mer fakta skulle krävas.Det är naturligtvis en bevisfråga om säljarens påstående om att värmen alltid har fungerat innan du köpte bilen stämmer. Säljaren ansvarar i princip bara för de fel som förelåg då varan överlämnades. Om det bara har gått två veckor verkar det dock osannolikt att felet skulle ha uppstått efter att du köpte bilen.Sammanfattningsvis ansvarar alltså säljaren för den trasiga parkeringsvärmaren om den var sönder redan vid köpet. Han antagligen inte bli fri från ansvaret bara för att du köpte bilen i befintligt skick; han har ju påstått att parkeringsvärmaren fungerade.Hälsningar,

Hävning och skadestånd enligt Köplagen

2014-09-25 i Köplagen
FRÅGA |Hade en gammal traktor som vi ville sälja Kom överens med en man som ville köpa Han betalade 5000 kr i handpenning inget avtal skrevs utan vi kom överens om att han skulle hämta varan om ca 1månad Mannen kunde inte komma då men ville fortfarande fullfölja köpet Betalade ytterligare 5000 Resterande 18000 skulle han betala vid leverans Han sköt på datumet hela tiden Efter 4 månader hörde han av sig har nu inte råd utan vill häva köpet och ha tillbaka sina pengar Har han rätt att få tillbaka sina pengar ?? Vi fick nu hitta en ny köpare som betalade 3000 kr mindre än den första
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Om jag förstått din fråga rätt så kom du överens med en man om att han skulle köpa en traktor av dig för 28 000 kr. Av denna köpeskilling har totalt 10 000 kr betalats, varav 18 000 kr återstår.Då både du och köparen verkar ha ingått avtalet om köp av traktorn i egenskap av privatpersoner och en traktor utgör så kallad lös egendom så är Köplagen tillämplig på er överenskommelse, förutsatt att ni inte avtalat om någonting annat, se 1 och 3 §§ Köplagen.Enligt 51 § Köplagen finns en rad påföljder som en säljare kan göra gällande mot en köpare som inte betalar köpeskillingen i rätt tid eller annars inte medverkar till köpet. Av intresse för dig bör vara påföljderna hävning och skadestånd.Då din fråga inte innehåller några uppgifter om när resterande köpeskilling enligt er överenskommelse skulle betalas, kan två olika hävningsbestämmelser i Köplagen bli tillämplig.Om tiden för köparens betalning är inne:Om tiden för köparens betalning är inne, det vill säga han är i dröjsmål med betalningen, har du enligt 54 § 1 stycket Köplagen rätt att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalning, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.I ert fall verkar köparen ha meddelat att han inte längre tänker fullfölja avtalet, det vill säga köparen vägrar att betala resterande delen av köpeskillingen. En sådan uttalad ovilja att betala köpeskillingen, i kombination med att köparen redan är i dröjsmål med att betala de resterande 18 000 kr, utgör i princip alltid ett väsentligt avtalsbrott från köparens sida. Då du ännu inte lämnat över traktorn till köparen bör du således kunna häva avtalet, förutsatt att du hört av dig till köparen och meddelat att du häver, se 59 § 1 stycket Köplagen. Det verkar dock som att du redan hört av dig till köparen om detta.Om tiden för köparens betalning inte är inne:Om tiden för köparens betalning enligt er överenskommelse ännu inte är inne, blir dock 62 § Köplagen tillämplig. Enligt denna paragraf får en säljare häva ett köp redan innan köparen varit skyldig att betala enligt avtalet, förutsatt att det står klart för säljaren att köparen kommer att begå ett avtalsbrott som ger säljaren rätt till hävning. Då köparen meddelat dig att han inte kommer att betala resterande delen av köpeskillingen bör det stå klart att köparen kommer att begå ett avtalsbrott som berättigar dig att häva köpet.Sammanfattning hävningsfrågan:Oavsett om, enligt er överenskommelse, tiden är inne för köparen att betala resterande köpeskilling eller inte, bör du därför ha rätt att häva köpet. Skadeståndsfrågan:Förutom att få till stånd en hävning av avtalet finns även en möjlighet för dig att enligt 57 § 1 stycket Köplagen kräva skadestånd av köparen för den skada du lidit på grund av att köparen inte står fast vid köpet. Den typ av skada som du verkar ha lidit är att du fått sälja traktorn till en annan köpare för 3 000 kr mindre, det vill säga du gick miste om en vinst på 3 000 kr. Enligt 57 § 1 stycket och 67 § 1 stycket Köplagen är det möjligt för en säljare att kräva skadestånd för en sådan typ av skada.Förutsatt att du vidtagit skäliga åtgärder för att minska din skada, exempelvis att du letat efter en annan köpare, se 70 § 1 stycket Köplagen, så bör det vara möjligt för dig att kräva 3 000 kr i skadestånd av den avtalsbrytande köparen. Mot denna bakgrund bör du därför kunna behålla 3 000 kr av de 10 000 kr som du fått av den avtalsbrytande köparen. De resterande 7 000 kr måste du dock betala tillbaka.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Total påföljdsfriskrivning vid köp av lös egendom

2014-09-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en symaskin för 2 veckor sen som var ämnad att användas till mitt segelmakarföretag. Maskinen jag köpte var en inbytesmaskin och den såldes under villkor att jag som köpare inte får göra några påföljder gällande fel på maskinen. Dock erbjuds 10 % rabatt på reparationer.Det har nu blivit kortslutning i den och den fungerar såklart inte, jag vill häva köpet och ha skadestånd för förlorade försäljningsintäkter.Kan jag få det? Eller är affären jag köpte den från helt friskrivna då Köplagen är dispositiv?Tack för svar.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga!Då symaskinen synes ha förvärvats av dig i egenskap av näringsidkare är avtalsvillkor vilka avviker från den dispositiva köprättsliga regleringen enligt huvudregeln giltiga (se 1 och 3 §§ köplagen). Innebörden av detta är att påföljdsfriskrivningen skall gälla, såvida den inte träffas av någon avtalsrättslig ogiltighetsregel (se 28-36 §§ avtalslagen).Av störst relevans är troligen 36 § avtalslagen, varav följer att ett villkor kan ”jämkas eller lämnas utan avseende, om [det] är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt”. Vid bedömningen av om så är fallet skall hänsyn särskilt tas till hur undermålig symaskinen varit, huruvida någon part intagit en underlägsen ställning samt vilken grad av friskrivning som skett. Det är följaktligen inte möjligt att med utgångspunkt i given information dra några absolut korrekta slutsatser i denna del, annat än att den rabatt som erbjudits troligen anses mildra friskrivningen i ringa mån.Innebär någon ogiltighetsregel att avtalsvillkoret skall åsidosättas helt gäller istället köplagen, förutsatt att ingen ”praxis som har utbildats mellan parterna[,] handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna” medför en annan tolkning (se 3 § köplagen). Vilka möjligheter till reklamation och yrkande av påföljder som då föreligger kan utläsas här.Korteligen gäller att reklamation kan företas om ett fel föreligger för vilket säljaren ansvarar. Den sistnämnde har då (med vissa undantag) rätt att i först hand försöka avhjälpa felet eller företa omleverans, även om hävning skulle yrkas. Detta förutsätter dock, som ovan påpekats, att villkoret i sin helhet kan åsidosättas.Köplagen finner Du här och avtalslagen här.Vänligen,

Fraktkostnad vid avhjälpande

2014-09-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en soffa av ett företag. Soffan har gått sönder efter ca ett halvår. De har lovat att reparera den hos en möbeltapetserare och sa först att de skulle hämta soffan från mig. Dock bor jag 20 mil från affären och då ändrade de sig och sa att jag själv är ansvarig för att få dit soffan. Dock har jag själv inget släp. Måste jag själv stå för frakten dit och hem eller vad gäller? När vi köpte soffan tog vi själv och körde hem den då vi hade ett hyrsläp.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! Du har i egenskap av konsument införskaffat en soffa av en näringsidkare, varför konsumentköplagen blir tillämplig. Vid fel i vara har du i första hand rätt till avhjälpande (reparation) eller omleverans om inte detta medför en oskälig kostnad för näringsidkaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Huruvida något är en oskälig kostnad bedöms utifrån felets betydelse, varans värde i felfritt skick och om en annan åtgärd kan utföras med väsentligt lägre pris för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen (26 § andra stycket konsumentköplagen). Om det exempelvis skulle vara betydligt billigare för säljaren och inte vara väsentligt olägligt för köparen att företa omleverans istället för reparation, har säljaren rätt att göra detta. I ditt fall är reparation en lämplig åtgärd som säljaren ska utföra utan kostnad för dig och inom skälig tid (26 § tredje stycket konsumentköplagen). Att åtgärden ska vara utan kostnad betyder att du som köparen inte ska stå för fraktkostnaderna (jfr art. 3.4 konsumentköpsdirektivet). Vänliga hälsningar,

Övningsuppgift

2014-09-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har en övningsuppgift som jag svårt med att besvara :SFelicia Asp har ett företag, Utlandsimporten AB, som importerar begagnade bilar från Tyskland. Företaget reparera och rustar upp bilarna här i Sverige och säljer dem sedan vidare till olika bildetaljister. En av dessa, Franssons Bil AB, är intresserade av en större leverans inför hösten. Franssons inköpsansvarige, Kalle Plåt, tar därför, den 10 maj, telefonkontakt med Utlandsimporten AB. Felicia Asp meddelar att Utlandsimporten kan ha 10 bilar leveransfärdiga i september, leveransdatum sätts till den 7 september, och att hon ska skicka över ett avtalsförslag till Franssons Bil AB så snart som möjligt. Avtalet anländer till Franssons Bil AB tre dagar senare. I avtalet har 2,5 miljoner kr angivits som totalsumma. Franssons Bil AB anser att detta är ett för högt pris och innan Kalle Plåt undertecknar avtalet och skickar tillbaka det, stryker han över den angivna totalsumman och skriver dit 2,2 miljoner kronor istället. Därefter undertecknar Kalle Plåt avtalet för företagets räkning och skickar tillbaka det till Utlandsimporten AB. På avtalets framsida sätter Kalle Plåt en liten lapp med följande meddelande ”återsänder avtalet med ändringar”.Franssons Bil AB har relativt små lokaler och för att klara av lagerhållningen av de nyinköpta bilarna från Utlandsimporten AB, hyrs ett extra lagerutrymme i anslutning till redan befintliga lokaler. a) I början av september har Kalle ännu inte hört något från Utlandsimporten AB, förutom ett kort e-postmeddelande i början av juli där Utlandsimporten AB informerar Franssons Bil AB att ”allt ser bra ut med leveranserna”. Kalle funderar då på vilket pris som egentligen har avtalats mellan parterna. Han vänder sig därför till dig för att få hjälp.b) Det levereras inte några bilar den 7 september, inte heller kontaktar Utlandsimporten AB Franssons Bil AB och meddelar att det har blivit förseningar. Kalle, som är hetsig i humöret, blir rasande och skickar den 15 september ett meddelande till Utlandsimporten AB, där han meddelar att Franssons Bil AB häver köpet och kräver ersättning för hyreskostnaden. Utlandsimporten AB invänder att det inte är deras fel att leveransen har blivit försenad utan att dröjsmålet beror på leverantören i Tyskland. Har Franssons Bil AB rätt att häva köpet och få ersättning för hyreskostnaden?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Lawline har vi som policy att in att inte svara på övningsuppgifter eller hjälpa studenter med läxor. Därför kan jag tyvärr inte svara på din fråga. Vänligen,

Säljare ångrar sig

2014-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Har ett problem som jag undrar om ni kan hjälpa mig med. Följande har hänt. 16/9 köpte en motorcykel på blocket , kom överens om att betala begärt pris till säljarens konto i hsb och fick även registreringsnummer för att märka insättningen med detta. Betalade till säljaren köpesumman på 7000kr samt märkte överföringen med registreringsnummer. Skickar sedan ett kort på överföringen samt mina kontaktuppgifter via mms ( för att säljaren skulle kunna ta bort annonsen och skicka in ägarbytet till transportstyrelsen). Säljaren svarar på mitt meddelande med texten ok, kanon. Dagen efter ( 17/9) skickar jag runt lunch ett meddelande och frågar om han fått pengarna då annonsen inte var borttagen och säljaren inte svarar i sin telefon. Inget svar. När jag senare under dagen inte heller får tag i honom via telefon ber jag en kompis pröva att ringa, då svarar han, berättar att det är budgivning på mc och att han tänker sälja till en kille för 23 000kr. Jag försöker då igen nå honom men inget svar, skickar sms, inget svar. Sent på kvällen ringer han från ett annat nummer och berättar att han inte vill blåsa någon men att han inte längre kan sälja motorcykeln,det har kommit allvarliga saker i vägen som gör att han måste skicka tillbaka mina pengar, efter mycket tjat framkommer det att sålt den till en annan och att han tycker att jag ska vara glad för att han erbjuder sig att betala tillbaka mina pengar. Jag tar inte emot några pengar. Han bekräftar också att vi hade ett avtal och att motorcykeln är min men säger samtidigt att eftersom han inte tänker skickar in ägarbytet i mitt namn kan jag inte göra något. . Detta är i kort problemet. Jag anser att motorcykeln är min ägodel då jag betalt den till fullo och har ett muntligt avtal samt bevis via sms på att säljaren har sett och godkänt överföringen.Tror ni det är någon mening att driva detta vidare? Spelar det någon roll om jag köpt den som privatperson eller via ett enskilt företag? Räcker detta som bevis för att bevisa att motorcykeln är min? Mitt mål är inte att få tillbaka pengarna utan att få den motorcykel jag köpt och betalt.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Konsumentköplagen är tillämplig då säljaren är en näringsidkare. Om det istället är en privatperson som säljer motorcykeln är det Köplagen som blir tillämplig. Det gäller oavsett om du köpt motorcykeln som privatperson eller som företag. Som jag ser det så har du och säljaren ingått ett bindande avtal i och med eran smskonservation. Man kan som säljare sedan inte häva köpet då ånger inte är ett giltigt skäl för att åberopa hävningsrätten. Det är enbart om det föreligger ett kontraktsbrott från din sida som en hävningsrätt kan bli aktuell för säljaren. Du har därmed rätt att kräva fullgörelse enligt 23 § Köplagen, https://lagen.nu/1990:931. Du får därmed hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Om säljaren har ett starkt intresse av att behålla varan och det är orimligt att tvinga säljaren att fullgöra köpet så är han dock inte skyldig att göra det. Det blir då istället aktuellt med hävning. I det här fallet verkar som sagt säljaren ha ångrat sig och vill ha kvar motorcykeln. Enligt min åsikt är detta inte ett godtagbart skäl och du har därmed möjlighet att kräva fullgörelse. Du undrar om det är någon mening att driva ärendet vidare. Jag skulle råda dig att fundera ordentligt om det är värt att driva en dyr och tämligen segdragen domstolsprocess om detta eller om du ska nöja dig med att få tillbaka pengarna. Om du väljer att ta det vidare rekommenderar jag dig att du skriftligen försöker komma överens med säljaren och i andra hand fundera på att stämma säljaren i domstol. Behöver du ytterligare hjälp med juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete.

Avelsförbud på katt

2014-09-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Min sambo köpte en raskatthane av rasen Maine Coon för 10 månader sedan med köpekontrakt och stamtavla av registrerad uppfödare. Till våren tänkte hon använda katten i avel, uppfödaren fick reda på detta och förbjöd detta. Det finns inget i köpekontraktet som hindrar detta. Nu undrar vi om den juridiska delen kan en uppfödare förbjuda detta. Ni får gärna ringa mej. 
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga!I samband med köpet övergick äganderätten för katten till din sambo. Det man äger förfogar man fritt över, och uppfödaren har ingen bestämmanderätt över katten efter köpet. Om det inte stod någonting om avelsförbud i köpekontraktet kan uppfödaren inte förbjuda din sambo att avla på sin katt. Det har då inte avtalats om avelsförbud. Juridiskt räknas en katt som en lös sak, och lika lite som en säljare av en bil efteråt kan komma och bestämma hur du ska köra din bil, lika lite kan en säljare av en katt efteråt komma och bestämma hur katten ska skötas eller användas. Även om det i köpekontraktet hade stått om ett avelsförbud är det inte säkert att det varit juridiskt giltigt. Om uppfödaren räknas som näringsidkare, vilket registrerade uppfödare gör, och din sambo köpt katten som privatperson är det konsumentköplagen som är tillämplig. Enligt dess 3 § är villkor som är till nackdel för köparen jämfört med lagens bestämmelser ogiltiga. Konsumentköplagen är alltså tvingande till köparens (konsumentens) förmån och man kan inte avtala om sämre villkor än den. Om både säljare och köpare är privatpersoner eller om båda är näringsidkare gäller istället köplagen. Köplagen är dispositiv (frivillig) och man kan avtala om andra eller sämre villkor, så länge de är skäliga. Oskäliga avtalsvillkor kan nämligen jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § i avtalslagen. Att ställa upp avtalsvillkor som inskränker äganderätten, förfoganderätten eller användningsområdet för en köpt vara riskerar att att vid en tvist bedömas som oskäligt.  Om en katt är köpt till sällskap, så begränsas inte användningsområdet av ett avelsförbud, en sällskapskatt är ju inte avsedd att användas i avel. Jag vet inget fall där detta prövats i domstol, men det är möjligt att ett avelsförbud i ett sådant fall skulle anses som skäligt då det inte påverkar användningsområdet. Men ett avelsförbud måste även i ett sådant fall avtalats om vid köpet, det är inget som säljaren kan kräva i efterhand.Om det inte står något i köpekontraktet om avelsförbud kan alltså din sambo använda sin katt i avel även om uppfödaren motsätter sig detta.  Vänligen

Köprättsligt fel i bil

2014-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bil som var drygt 15 år gammal (för 17 500:- ). Anledningen att jag valde just denna bil var att den hade få ägare och enlig säljaren inte var något fel på bilen. Redan när jag provkörde bilen reagerade jag att det immade ovanligt mycket i bilen, och jag fick köra på AC:n för att få bort imman. När jag testade ändra knappen för luftcirkulation, lös inte lampan. Jag påpekade det för säljaren som tryckte flera gånger på knappen och till sist fick den igång (själva lampan på knappen tändes). Han menade sedan att nu fungerar det och han har aldrig haft problem med det. Direkt efter köpet när jag körde hem märkte jag att värmen inte fungerade i bilen. När jag ringe säljaren, sa han bara att han aldrig testat, men förmodar att det fungerade innan.Dagen efter demonterade jag kåpan under instrumentpanelen för att kolla varför inte värmen fungerar (endast i första 20 minuterna). Då ser jag att de har borrat och dragit en kabel genom luftintaget samt att de satt en skruv i spjällhuset. Detta gör att spjällen kan inte röra sig och man kan inte styra hur luften kommer in i bilen. Där av de immiga rutorna. Eftersom jag tycker att de har känt till problemet och orsaken erbjöd jag de att reparera bilen (jag erbjöd till och med att vi kan dela på kostnaden). Det enda han erbjöd var 500:- som inte täcker reparationen av värmesystemet. Nu vill jag häva köpet men han tycker att undersökningsplikten gäller. Stämmer det? Har jag någon chans om jag drar det till tingsrätten?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Det framkommer inte i din beskrivning om bilen är köpt av en privatperson eller näringsidkare, men jag kommer i mitt svar i huvudsak utgå från att köpet gjordes mellan två privatpersoner. Ditt fall har flera likheter med ett annat fall som avgjordes förra året i Göta hovrätt (målnummer T 3550-12). Fallet rörde köp mellan två privatpersoner. I detta fall hade en man införskaffat en begagnat bil och provkört den innan köpet. Köparen uppmärksammade under provkörningen att bilen kändes slö. Säljarens son försäkrade om att felet var något obetydligt och enkelt att åtgärda. Det visade sig emellertid att bilens växellåda var trasig och att bakaxeln var skev. En kort tid innan köpet hade säljaren lämnat bilen på verkstad utan att detta fel upptäcktes. Hovrätten fastslog att köparen hade rätt till nedsättning av köpeskillingen motsvarande kostnaderna för att åtgärda felen. Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 § köplagen). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Du borde sålunda låtit en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Dock mildras din undersökningsplikt om säljaren ger dig ett lugnande besked om det eventuella felet. I ditt fall bedyrade säljaren att allt var i sin ordning och att han inte visste om felen. Detta är ett visst lugnande besked. En köpare har rätt att häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet var av väsentligt betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § köplagen). I lagförarbetena uttalas att kravet på väsentlig betydelse för köparen betyder att felet berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det kan handla om ett en grundläggande egenskap saknas i varan. I ditt fall fungerar inte värmesystemet som det ska och som jag uppfattar det är detta en stor brist. För att hävning ska aktualiseras bör säljaren ges tillfälle att avhjälpa felet, det vill säga reparera bilen (34 § köplagen). I ditt fall vägrar säljaren reparera bilen. Slutsatsen blir att du undersökt bilen genom att bland annat provköra den. Du misstänkte att något var fel och lät säljaren yttra sig om det. Till nackdel för dig är att du inte genomförde en noggrannare undersökning av bilen, trots dina misstankar. Å andra sidan försäkrade säljaren att inget var fel. Jag skulle säga att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta. Du har chans att nå framgång med att få någon slags rimlig kompensation. Ingicks ditt köp med en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Här finns ingen uttalad undersökningsplikt för köparen. Dock måste du reklamera ett fel i tid (23 § konsumentköplagen). Vänliga hälsningar,