Rätt till prisavdrag för felutrustad bil

2014-08-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Förra veckan köpte jag en bil av en stor bilfirma. Problemet är att bilen inte har den utrustning som den påstods ha. På papper står det att den ska ha värme i ratten, men i verkligheten finns det inget sådant. Man har helt enkelt tagit betalt för något som inte finns. Vad kan man göra?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att det är du som privatperson som har köpt bilen, vilket är av betydelse för att fastställa vilken lag som blir tillämplig på problemet. För köp genomförda av privatpersoner så gäller nämligen Konsumentköplagen, jämfört med Köplagen som gäller för köp mellan näringsidkare.I konsumentköplagens första paragraf (se https://lagen.nu/1990:932#P1S1) kan man se att lagen gäller för köp av lösa saker, även kallad "lös egendom". Till denna kategori hör bilar, vilket gör att vi kan använda oss av lagen.I konsumentköplagens 16§ börjar bestämmelserna om vad som avses med en felaktig vara och vad som sedan gäller när en vara konstaterats vara felaktig. I paragrafens första stycke framgår att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet (se https://lagen.nu/1990:932#P16S1). Vidare kan man även utläsa av tredje punkten i andra stycket att varan ska stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. I paragrafens sista stycke framgår sedan att varan anses som felaktig om den avviker från något av det som framgår i första och andra stycket. Om det framgår i själva avtalet att bilen ska vara utrustad med värme i ratten så anses det som ett fel i varan redan i och med paragrafens första mening. Om det inte framgår i själva avtalet, men att säljaren i sin beskrivning eller att det i dokument om bilen påstås att rattvärme finns, så är det fortfarande att anse som ett fel i varan enligt tredje punkten i andra stycket.Ytterligare en paragraf som skulle kunna vara tillämplig, beroende på vilket sätt som informationen om värmen i ratten framgår, är 19§. Där framgår det att en vara är felaktig om den inte överensstämmer med den information som säljaren har lämnat om varan i marknadsföringen eller annars före köpet. Om det till exempel var i en annons som bilen påstods ha värme i ratten trots att detta saknas så kan denna paragraf bli tillämplig - dock inte om säljaren har rättat de felaktiga uppgifterna i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte inverkat på köpet, tredje stycket. Vi kan alltså konstatera att den uteblivna värmen i ratten är ett fel i varan i konsumentköplagens mening. Det första du då måste göra är att kontakta säljaren för att reklamera köpet. Detta måste göras inom skälig tid, vilket inte är något bekymmer för dig eftersom att du köpte bilen så sent som förra veckan (se 23§). För att få veta vilka åtgärder som vi kan vidta mot detta får vi gå vidare till 22§ (se https://lagen.nu/1990:932#P22S1). Där framgår det att köparen kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning när det är fel i varan. Dessa åtgärder har en viss inbördes rangordning som man måste ta hänsyn till, där de minst kostsamma och mest tidsbesparande åtgärderna har företräde framför andra. Att häva ett köp är alltid den sista utvägen.Enligt 26§ så har du som köpare rätt att kräva antingen avhjälpande eller omleverans av varan, det vill säga installation av värme i ratten eller en omleverans av bilen, om det kan ske utan en oskälig kostnad för säljaren. Eftersom att det rör sig om en så pass värdefull vara som en bil så är det troligt att både en nyinstallation av rattvärme och omleverans är alldeles för omfattande åtgärder för säljaren. Du har då istället rätt att kräva prisavdrag enligt 28§, vilket även ter sig som den mest praktiska lösningen för båda parterna. Prisavdraget ska då motsvara värdet för värme i ratten, det vill säga hur mycket den utrustningen är värd. Hoppas att detta var till hjälp, och lycka till!Med vänliga hälsningar, 

Ansvar för dolt fel vid allmän friskrivning och möjlighet till uppgörelse i samförstånd

2014-08-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde min MCn häromdagen i "befintligt skick" (skrivet på kvitto) och köparen fick möjlighet att provköra och undersöka MCn. En dag senare ringer en upprörd köpare och säger att motorcykeln dör när den kommer upp i högre hastighet (runt 100) och säger att han vill häva köpet.Nu är min fråga om han har rätt till detta? Jag körde själv hojen i 110 samma dag som jag sålde den utan problem, och jag vet ju inte om han själv orsakat felet? Har kikat lite på köpeslagen och så och jag har lite svårt att tolka det här vem som har vilken skyldighet vid dolda fel som ingen kände till..Vem har rätt/fel i ärendet? Går det att få till någon kompromiss? jag vill inte sälja något och känna att köparen känner sig lurad.. Alla kvitton och ägarbyten är påskrivna och inskickade om det gör någon skillnad.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Då köpavtalet ingåtts mellan vad som förefaller vara privatpersoner är mycket riktigt köplagen tillämplig (se 1 och 4 §§ köplagen). Nedan presumeras därutöver att villkoret om ”befintligt skick” inte endast noterats på kvittot utan varit en del av avtalet.Vad först beträffar ansvaret för den brist som upptäckts fordras för att det alls skall vara tal om något ansvar att det rör sig om ett fel (i rättslig bemärkelse). I 19 § 1 st. 1 p. ovan nämnda lag stadgas att varan (motorcykeln) trots friskrivning av allmänt slag (befintligt skick eller dyl.) är att anse som felaktig om den ej ”överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet”. Har preciserade uppgifter av berört slag lämnats och haft en inverkan på köparens beslut att förvärva motorcykeln är den följaktligen att anse som felaktig vid avvikelse från den lämnade informationen, trots friskrivningen.Vidare kan enligt 19 § 1 st. 2 p. ev. underlåtenhet från din sida att upplysa köparen om ett ”väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som [Du] måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om” innebära att fel föreligger, förutsatt att underlåtenheten även i detta fall ”inverkat på köpet”. Eftersom Du själv anger att bristen ej var dig veterlig (Du noterade inget fel då Du själv provkörde motorcykeln) synes fel enligt denna punkt kunna uteslutas, såvida det ej kan anses att Du verkligen ”måste” ha känt till felet, vilket är ett högt krav som påverkas av din sakkunskap och andra omständigheter (torde här ej heller komma ifråga).Av 19 § 1 st. 3 p. följer att varan anses felaktig om den ”är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till [dess] pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta”. Viktigt att notera i detta fall är att en friskrivning av allmänt slag innebär en noterbar sänkning av varans abstrakta standard (den standard varor av samma slag som utbjuds under likvärdiga förhållanden i allmänhet har). Därtill krävs att varan är i avsevärt sämre skick än vad köparen med fog kunnat antecipera, vilket även det bidrar till inskränka bedömningen till din förmån. Att motorcykeln ”dör” vid en viss hastighet (antar att det rör sig om ett visst varvtal) är förstås ett allvarligt fel då det förtar dess syfte samtidigt som det innebär en allvarlig fara för föraren och andra trafikanter (utgår ifrån att det inte är förarens körteknik som föranleder problemet). Huruvida sagda fel är att anse som väsentligt kan dock inte avgöras utan vetskap om dels motorcykelns pris och egenskaper samt dels övriga omständigheter kring köpet. Typiskt sätt torde dock gälla att en motorcykel som säljs till ett pris motsvarande andra fullt funktionsdugliga av samma modell och snarlik ålder skall vara funktionsduglig trots en allmän friskrivning.Föreligger enligt ovan något fel återstår att bedöma vem som ansvarar för det. Var motorcykeln befäst med ett dolt (för köparen okänt) fel redan vid köpet (riskens övergång) är Du i egenskap av säljare ansvarig för felet, förutsatt att det ej bort ha upptäckts vid företagen undersökning (se 17-19, 20 och 21 §§ köplagen). Är situationen den motsatta ligger ansvaret på köparen. Oavsett vilket åligger det köparen att bevisa att felet förelåg vid köpet och då var dolt. Tilläggas bör att ett fel kan föreligga vid köpet även om det manifesterar sig först senare. Det kan sålunda inte uteslutas att felet är ursprungligt enkom för att det visat sig först efter köpet, om än sannolikheten för att så skulle vara fallet förstås minskar, vilket påverkar den bevisbörda som åligger köparen.Konstateras Du vara ansvarig för felet har köparen rätt att efter företagen reklamation yrka påföljd, vilket i detta fall gjorts (se 31 och 32 §§ köplagen). Lyckligtvis har Du dock möjlighet att trots köparens krav på hävning endera avhjälpa felet eller företa omleverans (det sistnämnda kan förstås te sig aningen komplicerat då det rör sig om en begagnad produkt), förutsatt att ”detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av [dig]” (se 36 § köplagen). Vore så ej fallet äger köparen emellertid kräva att köpet hävs om ”avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och [Du] insåg eller borde ha insett detta” (se 37 och 39 §§ köplagen). Köparen har därjämte rätt till skadestånd om kriterierna för detta uppfylls (se 40 § köplagen).Vad angår frågan om frivillig uppgörelse i samförstånd föreligger, eftersom det rör sig om ett spörsmål varom förlikning är tillåten, inga hinder mot en fredlig kompromiss. Viktigt är dock att skriftligen notera det som ev. överenskommes för att undvika framtida bevissvårigheter, i händelse av tvist rörande en parts avtalsbrott.Köplagen i dess helhet finner Du här.Vänligen,

Båt befäst med allvarligt fabrikationsfel

2014-08-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag har, som privatperson, köpt en båt på blocket av en annan privatperson. Båten är annonserad som en 2008:års modell och var vid tillfället prissatt som andra båtar av samma typ och årsmodell. Efter några månaders användning av båten upptäcktes ett allvarligt fel på den. Det visade sig att detta var ett fabrikationsfel som gällde samma byttyp men av 2007 års modell. När jag vidare undersöker detta visar det sig att båten är en 2007:a och har detta fabrikationsfel. Felet är inte av ringa karraktär utan innebär direkt livsfara att använda båten. Nu vill jag självklart häva köpet. Vilka möjligheter har jag?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att båten är befäst med ett fel synes av din beskrivning att döma vara ostridigt. Vilken typ av fel det rör sig om är dock svårare att bedöma då det vare sig kan utläsas vad som är avtalat eller exakt vilka uppgifter som lämnats (annat än båtens tillverkningsår). Hursomhelst torde den standard Du har fog att vänta dig vara hög då priset var genomsnittligt och båten är förhållandevis ny, varför åtminstone abstrakt fel torde föreligga (jfr. 17-19 §§ köplagen).För att felet alls skall vara rättsligt relevant krävs emellertid att det förelåg redan vid avlämnandet/riskens övergång (det behöver ej ha manifesterat sig redan vid denna tidpunkt), att det ej upptäckts eller bort ha upptäckts av köparen vid undersökning av varan (att det var dolt) samt att reklamation skett i rätt tid (se 20, 21, 31 och 32 §§ köplagen).Eftersom det här rör sig om ett fabrikationsfel synes det tveklöst ha förelegat vid varans avlämnande. Huruvida det bort ha upptäckts vid en undersökning är svårare att uttala sig om då en rad omständigheter påverkar köparens undersökningsplikt (däribland uppgifter lämnade av säljaren). Dock kan konstateras att undersökningsplikten som utgångspunkt ej varit mer ingående än för andra båtar av samma märke och modell tillverkade år 2008 i aktuell prisklass (endast normalt slitage bör ha anteciperats), varför det ej bör ha funnits skäl att vänta sig och sålunda särskilt undersöka ett allvarligt fel båtar av en annan årsmodell haft. Har det berörda felet varit tämligen enkelt att upptäcka vid en regelrätt undersökning är det dock betydelselöst att det i regel åtföljt äldre exemplar av aktuell båtmodell såvida inte säljaren utfäst att båten varit felfri i avsett hänseende. Säljarens lämnade uppgifter samt ev. friskrivningar och det köparen själv uppmärksammar vid undersökningen är följaktligen av avgörande betydelse för undersökningspliktens omfattning.Vad beträffar reklamation anges i köplagens 32 § att sådan skall företas inom skälig tid från det att köparen upptäckt eller bort ha upptäckt felet (jfr. 31 § köplagen), dock senast två år från avlämnandet om ej säljaren ”handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder” (se 33 § köplagen). Den tid det tar att utreda sakförhållandena och förvissa sig om att felet ger rätt att yrka påföljd anses typiskt sett vara skälig (skäligt rådrum måste ges).Har reklamation gjorts i rätt tid äger Du yrka påföljd (se 30 § köplagen). De påföljder som synes rimliga i detta fall är endera avhjälpande, prisavdrag eller hävning eftersom omleverans kan te sig närmast omöjlig då båten köpts begagnad av en privatperson. Observeras bör att säljaren har rätt att ”på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för [dig] och utan risk för att [Du] inte får [dina] egna kostnader ersatta av säljaren”, även om Du yrkar att köpet skall hävas (se 36 § köplagen). Vidare finns alltid möjligheten att istället för att häva köpet själv låta avhjälpa felet på säljarens bekostnad om denne ej fullgör sin skyldighet (se 34 § köplagen).Först om avhjälpande (eller omleverans) ej kommer ifråga eller sker inom skälig tid efter reklamationen kan hävning ske (se 37 § köplagen) (då endast hävning tycks vara av intresse bortses här från prisavdrag). Därtill förutsätts att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren bort ha insett detta, vilket onekligen tycks vara fallet. Vidare fordras att Du upplyst säljaren om dina intentioner ”inom skälig tid efter det att [Du] märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §” (se 39 § köplagen).Vad Du bör göra är sålunda att reklamera båten och yrka påföljd för att inte gå miste om din rätt. Notera dock att redogörelsen ovan i vissa delar förenklats då viss information saknats i din fråga, varför Du inte utan att ha utrett föreliggande oklarheter kan grunda ev. krav mot säljaren på det som skrivits.Köplagen finner Du här.Vänligen,

Avvikelse från angiven ljudnivå (klimatanläggning)

2014-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte som privatperson en klimatanläggning från en e-handel nu i sommar. Det som var viktigast för oss gällande valet är bullernivån på produkten, vilket också är listat tydligt på webbplatsens detaljinformation. Man kan exempelvis jämföra produkter på den här egenskapen, så även de borde anse den viktig. Det var också värdet här som gjorde att vi slutligen valde vilken vi köpte. Vid leverans tyckte vi att den lät lite väl mycket men tänkte att det kanske är rätt ändå. Efter cirka en vecka började jag skarpt tveka på att specifikationerna stämde då den skulle hålla 50dB i sitt lägsta läge. Som det var nu gick det knappt att prata när den var igång. Jag bestämde mig för att testa mäta ljudnivån för att se hur läget låg och sökte information via arbetsmiljöverket som talar om hur man kan mäta bullernivåer. Efter en timmes mätning hade vi en ljudnivå med ett ett snitt på 63dB i sovrummet när klimatanläggningen stod på i absolut lägsta läge, endast fläkt och utan kylning igång.Jag lämnade in en reklamation (inom 2 veckor efter leverans) till e-handeln baserat på detta och refererade till hur arbetsmiljöverket säger att man kan mäta bullernivån och fick svaret att de skickat frågan vidare till leverantören.Ett antal dagar senare återkommer de och säger att produkten är korrekt, de mäter dB på ett annat sätt och med andra verktyg. Jag blir givetvis upprörd då de tydligt skriver ut bullernivån på produkten och sedan påstår att man inte kan mäta det? Hade inte specifikationen av den låga bullernivån stått på produkten, hade vi inte köpt den!Under tiden som ärendet fortgått och de nekat till att produkten skulle vara felaktig, har även fläkten börjat bete sig. Detta gör att de erbjudit garantiservice för fläkten. Detta kommer dock inte åtgärda det vi huvudsakligen reklamerade produkten för, vilket var ljudnivån. Där de bara säger att produkten är korrekt trots den för oss 13dB stora skillnaden i bullernivå! Så då skulle den skickas in för reparation men fortfarande vara felaktig enligt oss. Kan vi häva köpet baserat på den hos oss uppmätta nivån eller kräva en annan produkt? Det är lite svårt att argumentera mot att de säger produkten är som den ska vara trots vår upplevelse.Den köpta produkten har under ärendets tid (ca 4 veckor nu) även utgått från deras sortiment.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!En avvikelse från de egenskaper som angivits i information vilken lämnats före köpet är i köprättslig mening att betrakta som ett konkret fel (i detta fall enl. 19 § 1 st. konsumentköplagen). För att det alls skall vara fråga om ett fel fordras sålunda att en avvikelse kan konstateras.Av avgörande betydelse för frågan om någon avvikelse, som innebär fel, är för handen är förstås hur förekomsten av olika mättekniker skall bedömas. En rad variabler såsom avstånd till ljudkällan samt omgivningens utformning kan föranleda en avsevärd värdemässig diskrepans, varför det är av vikt att fastställa vilken mätteknik som är riktig. Lyckligtvis har ett antal regler om energimärkning instiftats inom ramen för den europeiska unionen, vilka torde kunna tas till intäkt då spörsmålet utreds.Av 3 och 5 §§ lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter följer att vissa utvalda egenskaper hos en produkt, vilken omfattas av lagen, skall anges när produkten saluförs på ett sätt som innebär att etiketter och dylikt, som annars fordras, inte uppvisas. Vilka egenskaper som skall anges och i vilka enheter detta skall ske följer av mer ingående förordningar, där det i förekommande fall även anges hur mätning skall tillgå (om detta ej framgår av angiven enhet).Då det av din fråga ej kan utläsas exakt vilken typ av produkt som inhandlats är det inte möjligt att i detalj ange vad som gäller i ditt fall. Vad som förefaller mest sannolikt är emellertid att det rör sig om någon form av luftkonditioneringsapparat. Är så fallet finns i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater bestämmelser om hur märkning skall ske samt i vilka enheter egenskaper skall anges, varav torde följa hur mätning skall tillgå.Sammantaget gäller sålunda att Du som konsument högst sannolikt ej skall behöva förvänta dig annat än att decibelnivån angivits i den stadgade ordningen. Förekommer en inte obetydlig avvikelse från den nivå som angivits i produktinformationen (uppmätt i enlighet med förordningens bestämmelser) föreligger ett konkret fel, vilket ger dig rätt att efter reklamation kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag alternativt ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (se 19 § 1 st., 22 § samt 23-29 §§ konsumentköplagen). Även skadestånd kan yrkas om felet föranlett ersättningsgill skada (se 30-34 §§ konsumentköplagen).Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter finner Du här, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater här och konsumentköplagen här.Upplever Du ett behov av att rådgöra med en yrkeserfaren jurist kan tid med sådan bokas här.Vänligen,

Fråga huruvida köparen har rätt att häva köp av begagnad cykel

2014-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Har sålt en beggad cyckel på blocket. Han testade cyckel och tykte att den fungerade bra och köpte den. Jag hade ägt cyckel ca 2 månader och har cycklat med den ca 2 veckor och allt fungerade som det ska. Vi skrev inget kvitto. Nu anser han att det var fel på cyckel och han vill häva köpet. Vad ska jag göra. 
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga.Tillämplig lag i ditt fall är Köplagen, https://lagen.nu/1990:931 eftersom det är ett köp mellan två privatpersoner. När en vara säljs begagnad så säljs den i befintligt skick enligt 19 § Köplagen. Befintligt skick är en slags friskrivning för säljarens del. Det innebär att köparens undersökningsplikt av en vara som säljs i befintligt skick är större, 20 § Köplagen. Varan och i detta fall cykeln är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte anses stämma, att säljaren haft vetskap om felet men inte upplyst köparen eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta.Det framgår inte av frågan vad köparen anser är fel på cykeln. Men om köparen anser att det är fel på cykeln så får köparen inte åberopa sådant som han borde ha känt till vid köpet och har köparen undersökt cykeln och i detta fall även testat cykeln och tyckt att den fungerade bra så får köparen inte åberopa vad köparen borde ha märkt vid undersökningen, 20 § Köplagen. Detta är under förutsättning att du som säljare inte handlar i strid mot tro och heder. Du skriver att du ägt cykeln i två månader och att allt fungerat bra och avgörande är då om köparen borde upptäckt felet eller inte. 

Utebliven undersökning och riskens övergång

2014-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej, sålde ett motionsband till en väns syster. Bandet fungerade som det skulle när vi packade ner det i förpackningen igen. Vi kom överens om 1000 kr som skulle betalas till mig den 25/7. Skulle lagt ut det på blocket för 1200 men det blev ett "kompis pris". Min vän kom och hämtade bandet den 24/7 och skulle transportera hem det till sin släkting. Vi kom överens om att det var deras ansvar när vi hade lastat in bandet. Dom har ännu inte betalat för bandet. Dagen efter ringer min vän och säger att det hackar, men en annan släkting till dom skulle försöka fixa bandet och smörja det. Den 27/7 skickade jag till min vän och frågade om när betalningen skulle komma. Fick till svar imorgon. Jag fick pengarna den 28/7. Sen den 9/8 ringer min väns släkting och säger att hon vill lämna tillbaka bandet och få igen sina pengar annars ska hon stämma mig. För enligt den personen har hon rätt att inspektera varan och lämna tillbaka den om hon inte är nöjd. Men jag anser att hon har inspekterat varan ordentligt innan hon ens betalade och sen har dom smörjt och skruvat med bandet och det gick mer än 14 dagar innan hon hörde av sig. Så vad är det som gäller egentligen?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av din redogörelse att döma har din vän då hon hämtat motionsbandet antingen agerat som fullmäktig för köparens (fullmaktsgivarens) räkning (någon form av konkludent fullmakt), och då genom sina rättshandlingar bundit köparen, (se 10 § avtalslagen) eller endast utgjort transportör.Har din vän agerat såsom fullmäktig är eventuella brister, varom köparen ej ägt kännedom, att betrakta som dolda eftersom din vän (indirekt köparen) vare sig synes ha företagit eller anmodats företaga någon undersökning av motionsbandet före hämtningen (se 13, 20 och 21 §§ köplagen). Innebörden av detta är att alla eventuella fel som förelegat vid köpet, vilka köparen ej känt till, berättigar påföljder efter företagen reklamation (sådan företogs av allt att döma 25/7 då felet påtalades, se 32 § köplagen). Detsamma gäller om din vän endast agerat transportör då undersökning även i det fallet skall ske före riskens övergång (överlämnandet till transportören) (se 15, 20 och 21 §§ köplagen). Att Ni kommit överens om att ”ansvaret”/risken skulle övergå på köparen efter att varan hämtats innebär ingen avvikelse från köplagens dispositiva bestämmelser, och föranleder följaktligen inget annat utfall i denna del.I enlighet med vad i föregående stycke angivits innebär ej den uteblivna undersökningen att brister uppkomna efter hämtningen skulle ge rätt till reklamation. Köparen bär, om inte annat avtalats, efter traditionen (besittningsövergången) risken för att varan försämras till följd av annat än vid farans (riskens) övergång föreliggande fel. Har de problem som påstås ha visat sig efter köpet icke existerat före varans överlämnande berättigar de således inga påföljder.Vad gäller möjligheten att häva köpet, om beskrivet fel förelegat före hämtningen och då varit dolt, bör nämnas att Du i egenskap av säljare alltid har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans (det sistnämnda kan förstås te sig svårt då det rör sig om ett begagnat motionsband), även om köparen yrkar hävning eller prisavdrag, förutsatt att ”detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av [dig]” (se 36 § köplagen). Vore avhjälpande eller omleverans uteslutet synes emellertid inget hinder mot hävning föreligga (se 39 § köplagen).Slutligen bör nämnas att det vid tvist om fel hos såld vara som utgångspunkt åligger köparen att bevisa att felet förelåg redan vid riskens övergång (i detta fall hämtningen av varan). Lyckas köparen ej med denna uppgift anses fel ej föreligga i berört avseende, varför inga påföljder kan göras gällande.Avtalslagen finner Du här och köplagen här.Vänligen,

Möjlig nedsättning av köpeskillingen för begagnad båt?

2014-08-09 i Köplagen
FRÅGA |Köpt begagnad fritidsbåt Uttern i maj i år av privatperson. I mitt kontrakt med säljaren står årsmodell 2008. Detta är falskt. Det visar sig nu att båtens årsmodell är 2007 Detta har intygats av bolaget som först sålde båten till den första ägaren. Har skrivit brev till min säljare och sagt att jag vill ha 50.000 kr nedsättning på priset. Har betalt 350000 kr. Säljaren har lämnat detta obesvarat. Hur skall jag agera ? Skriva ett nytt brev och hota med advokat? Jag vill göra upp detta i godo utan inblandning av advokat helst. Har jag någon chans att vinna en process.? Mycket tacksam för ert svar hur ni ser på detta.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som framförallt är relevant i ditt fall är köplagen. Lagen reglerar köp av lös egendom då försäljningen skett mellan två privatpersoner. Enligt 17 § ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet annars anses den felaktig. Det samma gäller enligt 18 § om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Då årsmodellen antagligen var en viktig faktor då du beslutade dig att köpa båten och även påverkade vilket pris ni kom överens är det fråga om en sådan uppgift som avses i 18 §.Att en vara sålts begagnat eller med ett förbehåll om att den "sålts i befintligt skick" hindrar inte att den anses som felaktig om den inte lever upp till vad säljaren sagt om dess egenskaper innan köpet. Däremot kan du som köpare gå miste om möjligheten att åberopa ett fel om du undersökte båten innan köpet och då borde ha lagt märke till att det rörde sig om 2007 års modell. Som köpare har man nämligen en undersökningsplikt enligt 20 §. Visserligen är denna plikt inte ovillkorlig men har köparen faktiskt företagit en undersökning eller struntat i att göra en undersökning trots att säljaren uppmanat till det kan han inte senare påtala sådant som han borde ha upptäckt. Att säljaren uttryckligen lovar något i avtalet, till exempel att det ska vara fråga om 2008 års modell, lindrar dock undersökningsplikten och stod det inte tydligt på båten att det var 2007 års modell är det knappast något du borde ha upptäckt. Jag tror kort sagt att du har rätt då du menar att båten är felaktig, du har inte fått den vara ni kom överens om.Om säljaren inte svarar på ditt brev är mitt råd trots allt att du anlitar professionell hjälp eftersom det rör sig om en stor summa pengar för din del. Det kan vara svårt att gå vidare på egenhand men du kan förstås prova att kontakta säljaren igen och tydligt hänvisa till köplagen för att lägga mer tyngd i ditt krav. Väljer du att anlita en jurist kan du få hjälp att ordna en förlikning mellan dig och säljaren, troligtvis vill inte heller säljaren ta tvisten till domstol. Bestämmer du dig för att du vill ha sådan hjälp är du välkommen att kontakta mig så kan vi på Lawline återkomma med ett prisförslag eller sätta dig i kontakt med en duktig jurist.Lycka till!

Ångerrätt vid konsumentköp

2014-08-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag skall flytta till en ny lägenhet och jag får tillgång till den 1september 2014. Jag vill köpa en soffa från Chilli som måste beställas och tar 3-5veckor att levereras till deras uthämtningslager. Soffan levereras tydligen i ett stycke, alltså monterad och klar och detta gör mig orolig eftersom att den eventuellt inte kan föras in i den nya lilla lägenheten (som jag ej var mått på) som hel. Men Chilli säger att dom absolut inte har något öppet köp/bytesrätt/ångerrätt och det tycker jag känns fel då den är en beställningsvara. Jag undrar om dom kan göra så eller om jag har 14 dagars ångerrätt enligt lag från att jag hämtat ut den, självklart förutsatt att den är i obrukat skick.
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När en privatperson(konsument) köper en vara från en näringsidkare, i ditt fall från en butik, så blir Konsumentköplagen tillämplig, den hittar du https://lagen.nu/1990:932.För att få 14 dagars ångerrätt så krävs det att man köpt varan på distans eller via hemförsäljning och ångerrätten gäller inte vid köp i butik. Se Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler https://lagen.nu/2005:59#K2.Butiken kan välja att erbjuda ångerrätt, som oftast kallas öppet köp, men de är inte skyldiga att göra det enligt Konsumentköplagen.Om butiken inte erbjuder ångerrätt och du ändå vill avbeställa soffan så har du rätt att göra det fram tills leveransen men säljaren får i sin tur rätt till skadestånd(37 §). Skadeståndet ska täcka de merkostnader som säljaren får pga. att du inte vill fullfölja köpet(41 §). Säljaren har en skyldighet att begränsa sina förluster och kostnaderna måste vara skäliga(42 §).Jag rekommenderar att du tar kontakt med butiken för att se om ni kan komma fram till en gemensam lösning.Lycka till och tveka inte att höra av dig till oss med ytterligare frågor!Med vänlig hälsning