Fuktskada i bostadsrätt

2014-07-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag har precis köpt en bostadsrätt. Kort tid efter köpet upptäckte jag att det var en omfattande fuktskada på toaletten under klinkergolvet. Detta var inget som säljaren eller mäklaren anmärkte på, utan allt i lägenheten var felfritt enligt dem. Detta kommer kosta åtskilliga 1000 att fixa. Det har även börjat sprida sig ut till hallen. Har haft en besiktningsman från Anticimex på besök som sagt att hela klinkergolvet måste slitas upp. Jag är mögelallergiker och börjar få symptom. Vet ej om jag kommer kunna bo i lägenheten. Vad har jag för rättigheter? Kan jag häva köpet och få pengarna tillbaka? Om jag väljer att bo kvar, vem står för kostnader, självrisk, material osv? Borde väl vara förra ägaren? Tacksam för snabbt svar. Mvh Marie
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man köper en bostadsrätt använder man sig av köplagen (KöpL). För att din fuktskada ska kunna ersättas av säljaren krävs att ett fel föreligger enligt köplagens regler. Av 17 § KöpL framgår bl.a. att en den är felaktig om dess skick inte överrensstämmer med avtalet eller med vad du med fog kunnat förutsätta. Vad du med fog kan förutsätta beror på fastighetens ålder, område, skick etc.Det händer att man skriver in i avtalet att lägenheten är såld i "befintligt skick". I 19 § KöpL framgår i vilka fall lägenheten skall anses felaktig trots att den har sålts i befintligt skick. Även muntliga utfästelser i samband med avtalet är bindande.När man köper en bostadsrätt har man en så kallad undersökningsplikt.  Det är enbart de fel som du inte rimligtvis kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning som du kan göra gällande gentemot säljaren, så kallade dolda fel.Fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning innan köpet kan du inte att framställa i efterhand. Kraven som ställs vid en undersökning är ganska långtgående, men de varierar, främst med hänsyn till lägenhetens beskaffenhet. Om du exempelvis vid undersökning av lägenheten sett tecken på att det fanns en fuktskada utvidgas din undersökningsplikt. Det krävs att felet uppkommit innan du köpte lägenheten. Observera att en säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i avtalet.Säljaren har ingen genrell upplysningsplikt angående lägenheten men bör informera om avvikelse från vad som anses vara en normal standard. Det är svårt att avgöra vilket ansvar säljaren bär i det här fallet men ett lugnande besked från säljaren kan göra att undersökningsplikten återställs. Säljaren kan bli tvungen att ansvara för fel som denne låtit bli att berätta om.Om det kan säkerställas att ett fel, som du kan hålla säljaren ansvarig för, föreligger kan du kräva avhjälpning, prisavdrag eller häva köpet. Du kan även kräva skadestånd som ersättning för utgifter.Om lägenheten kan anses vara behäftad med fel är svårt för mig att avgöra. Det vore bra om du kontaktade en jurist med erfarenhet i dess frågor. Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks ibland av hemförsäkringen.Hoppas du känner att du har fått en tydligare bild av gällande rätt, tveka inte att höra av dig igen med fler frågor!Du hittar KöpL https://lagen.nu/1990:931.Vänligen,

Fel i varan

2014-07-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej,köpte en bil av en vän i november 2013 Han har uppgivit falska uppgifter, finns det möjlighet att vägen att jag ska få tillbaka mina pengar (8000) med hjälp av en advokat, eller är det lång näsa som gäller? ;)
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Såsom jag förstår din fråga så har säljaren uppgivit falska uppgifter gällande bilens beskaffenhet vilket i så fall innebär att det föreligger fel i varan enligt 17 § Köplagen.För det fall att varan är felaktig och felet inte beror på köparen så har köparen rätt till avhjälpning av felet, omleverans eller prisavdrag eller som sista utväg häva köpet i sin helehet. Det finns alltså en möjlighet för dig att få tillbaka dina pengar mot att du återlämnar bilen men det är svårt för mig att ge ett klart svar utan att ha djupare kännedom om sakomständigheterna i detta fall.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Betala annonsavgift efter hävning av köp

2014-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Köpte nyligen en vara av en privatperson efter att ha sett denna på en avgiftsbelagd annonssida. Säljaren försäkrade i vår sms konversation att allt var korrekt och artikeln förskottsbetalades av mig. När jag vid ett senare tillfälle hämtar varan hos säljaren väcker några detaljer misstankar om förfalskning ev vilka jag påtalar för säljaren. Dessa kan dock inte verifieras på plats och säljaren hävdar fortfarande att allt står rätt till så vi överenskommer att jag får göra en grundlig undersökning av varan vid ett senare tillfälle. Jag hämtar alltså varan och undersöker den grundligt samma dag. Mkt riktigt visar sig den vara en förfalskning. Jag meddelar detta samma kväll varpå säljaren går med på att ta tillbaka varan. Säljaren hävdar dock att jag ska stå för för annonskostnaden pga att säljaren skall måste lägga ut en ny annons och alltså inte återfå hela min erlagda köpeskiling. Har säljaren någon rätt att hävda detta trots att det accepterats av säljaren varan är förfalskning?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Helt enkelt är effekten av att ett köp hävs att prestationerna återgår. Det innebär i det här fallet att du lämnar tillbaka varan och att säljaren lämnar tillbaka köpeskillingen. Någon grund för skadestånd (ersätta annonskostnader) på grund av hävning föreligger inte i det här fallet. Rätt till skadestånd för säljaren föreligger bara om han hävt köpet på grund av tex ditt dröjsmål med betalningen eller om du avbeställt varan innan den levererats (egentligen ingen hävning).I det här fallet har ni helt enkelt kommit överens om att häva avtalet och då föreligger ingen skyldighet att ersätta säljaren för dennes annonskostnader. Se https://lagen.nu/1990:932#P41S1.Hoppas du är nöjd med svaret.Vänliga hälsningar,

Säljares skyldighet att avhjälpa fel

2014-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har köpt en bil på ett bilföretag för 29000:- utan garanti, nu efter 1v åkte jag och gjorde en kontrollbesiktning pga att det kändes som om något var fel fick ett kostnadsförslag på 22300:- har företaget någon skyldighet att betala eller får jag stå för allt detta själv.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Konsumentköplagen (KKL) blir då tillämplig. För att företaget ska ha skyldighet att betala något krävs antingen att ni avtalat om det eller att fel föreligger. Med fel avses enligt 16§ KKL bland annat att varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Varan får inte heller i något annat avseende avvika från vad du som köpare haft fog att förutsätta. Att en bil som köpts för 29 000 kräver en reparation för 22 300 tyder enligt mig på att fel enligt KKL föreligger. Om dock det säljande företaget t.ex. informerat dig om eventuella brister eller om bilens skick gjort att du som köpare borde anat att det kunde krävas reparationer föreligger inte något fel. Det är inte möjligt att ge något säkert svar utifrån informationen i din fråga.Föreligger fel har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22§ KKL. Du kan då enligt 26§ KKL kräva att det säljande företaget avhjälper felet. Avhjälpandet ska bekostas av företaget.Konsumentköplagen hittar du här.Vänligen,

Fel på varan

2014-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en ny telefon på en butikskedja för 10 dagar sedan och den har redan börjat krångla folk hör inte mig när jag ringer. Jag vill inte att den ska lämnas in på lagning utan vill häva köpet. Har jag rätt till att lämna tillbaka den ? Säljaren ger mig problem och säger att det inte går för att den är använd . Hur ska jag gå till väga ?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du berättar indikerar att det är fel på varan (telefonen) enligt 16 § Konsumentköplagen. https://lagen.nu/1990:932 Enligt huvudregeln ska varan vara i avtalsenligt skick. Det innebär att varan ska motsvara vad du som köpare och säljare kommit överens om. I annat fall är det fel på varan. Du ska reklamera telefonen enligt 23 § Konsumentköplagen. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Du bör tydligt beskriva felet och hur det yttrar sig i reklamationen. Du bör vidare göra reklamationen skriftligt på grund av att det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Köparen har i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan enligt 26 § Konsumentköplagen. I båda fallen ska påföljden utföras utan kostnad för köparen. Alla reparationer ska utföras inom rimlig tid och utan väsentelig olägenhet för kunden. Om Elgiganten inte går med på det har du rätt att häva köpet enligt 28 och 29 § § Konsumenttjänstlagen.

Omleverans av soffa

2014-07-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en soffa på JYSK i september 2012. För ett par dagar sedan gick soffan i sönder och benet bröts. Jag har fått svar idag att det är en godkänd reklamation och fick som svar att jag får komma in och lämna soffan sen får jag ett tillgodo kvitto eller beställer de en ny soffa. Jag har fått höra att jag har rätten att få pengarna tillbaka. Stämmer inte det enligt lagen? Jag ifrågasatte detta och fick en känsla att de försökte att blåsa mig då jag har en pojkvän som arbetar på MQ och sa att jag har rätt att få pengarna tillbaka. Vad gäller? Hade behövt information så att jag kan tala för mig. Hade varit tacksam för svar. Hälsningar Frida
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Eftersom din fråga rör köp av lös egendom av en näringsidkare är konsumentköplagen (KKL), https://lagen.nu/1990:932, tillämplig. Du har hävdat fel i vara enligt 16 § KKL och reklamerat inom tre år i enlighet med 23 § KKL. När en konsument hävdar att det är fel i varan har hen rätt att göra påföljder enligt 22 § KKL gällande. Där stadgas att man har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller att hen kan häva köpet. Dock är det bara om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, som köparen kan få prisavdrag och felet måste vara av väsentlig betydelse för att man ska kunna häva köpet. Avhjälpande och omleverans är alltså de primära påföljderna och säljaren får använda sig av dessa utan att köparen begär det.I ditt fall har köparen erbjudit omleverans vilket han alltså har rätt till. Rätten att få pengarna tillbaka inträder endast om du kan visa att felet var av väsentlig betydelse för dig. I den bedömningen vägs möjligheten till andra påföljder in. Rätten att få pengarna tillbaka är alltså ingen absolut rättighet när man reklamerar, utan det är bara när man har avtalat om det som man har rätt till det. Sen att säljare ofta går med på att ge pengarna tillbaka för att inte förlora good-will är en annan fråga. Hoppas du har fått svar!

Köpt vara som bytts mot stöldgods

2014-06-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |He har tycks hamnat i en liten soppa . det var så att jag köpte en cross av en person mot kvitto å dylikt för 4 månader sen . men i helgen visade det sig att den crossen hade varigt byt mot en annan cross som i sin tur hade varigt stulen å nu kommer den första ägaren till mig åsäger han villa ha tillbaka sin cross . Men denna person har bara ett foto på crossen men inget ramnr eller nått . Men igentligen behöver jag känna mig inblandad för skalade cross har ju varigt ägt byt hela tiden det e e ju en annan cross som e stulen å byt från första början med den crossen jag har idag .behöver jag vara orolig att dom hämtar den polisen säger det e lugnt men vad säger ni
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om jag har förstått omständigheterna rätt har du köpt en cross (A) som aldrig blivit stulen men som den ursprunglige ägaren bytte mot en annan cross (B) som senare visade sig vara stöldgods. Förmodligen tvingades han lämna ifrån sig den (B) och vill nu ha tillbaka den cross (A) han bytte bort - den du har köpt.Eftersom du har köpt crossen (A) helt enligt reglerna, dvs mot kvitto och betalat vad som verkar vara ett skäligt pris så är du rätt ägare till crossen. Att en helt annan cross senare visar sig vara stöldgods har ingen inverkan på ditt köp.Du är därför egentligen inte indragen i konflikten. Han som kräver crossen av dig får istället ge sig på personen som han bytte crossar med och kräva skadestånd. Det finns ingen risk att polisen kommer och hämtar crossen.Hoppas du är nöjd med ditt svar.Vänliga hälsningar,

Ursprungligt fel och undersökningsplikt

2014-06-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil privat för 1 vecka sedan. Det visade sig nu att jag måste göra en stor service samt byta kamrem. Summan kommer upp i halva summan av vad jag betalade för bilen. Har jag ångerrätt på köpet? Eller räknas det som att jag borde ha förstått kostnaderna eftersom jag borde ha kollat upp detta innan köpet?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!När du säger att du köpt bilen privat antar jag att säljaren också var en privatperson. I sådant fall är köplagen tillämplig. Som utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan efter det att ett avlämnande skett. Att man bär risken innebär att man själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om dessa inte beror på säljaren, se 12 § KöpL. Risken går över på dig som köparen när du tagit hand om varan, (förutsatt att du hämtade bilen), 6 § 2 st KöpL. I 20 § KöpL stadgas den undersökningsplikt man har som köpare. Den är tämligen långtgående, och säger att fel som man borde ha känt till vid köpet får ej åberopas. Huruvida man "borde upptäckt" ett fel avgörs med hänsyn till hur en "normal" person borde upptäckt felet vid en undersökning. Det är svårt att ge dig ett konkret svar på det med informationen i frågan. Är det så att du Inte borde ha upptäckt felet så låter det som att felet funnits redan innan risken gått över. I så fall är säljaren ansvarig för det, trots att det visat sig senare, se 21 § KöpL. Någon ångerrätt har du emellertid inte. Det är ett begrepp som inte är lagskyddat utan något som butiker inom detaljhandeln brukar tillämpa. Däremot har du, om varan är felaktig enligt 17 § KöpL, rätt till felpåföljder enligt 30 § KöpL. De som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är troligtvis prisavdrag eller hävning samt ev. skadestånd. (Avhjälpande och omleverans torde inte kunna företas av en privatperson). Prisavdraget regleras i 37-38 §§ KöpL. Hävning är svårare att lyckas med. Det krävs då att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta, 39 § KöpL. Det är inte lätt att hävda att säljaren bort inse omständigheterna för just dig. Skadestånd regleras i 40 § KöpL och avser direkta förluster du haft p g a varans felaktighet, ex bytet av kamrem samt servicen. För att över huvud taget kunna göra någon påföljd gällande måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid, 32 § KöpL.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,