Förarbeten till konsumentköplagen

2014-11-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vilket nummer har förarbetena (propositionen) till konsumentköplagen?
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineDen proposition som ligger till grund för nuvarande konsumentköplag är prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag. Vissa ändringar har också gjorts senare i prop. 2001/02:134 ändringar i konsumentköplagen.Vänlig hälsning

Hävning vid lämnande av felaktiga uppgifter före köpet

2014-11-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Hur är det med fel i annonsen vid bilförsäljning som privatperson?Jag har råkat skriva att det är antispinn fast den inte har det. Köparen provkör, tittar på bilen och köper den. Vi pratar aldrig om någon antispinn. Sedan ringer han och vill häva köpet efter 24tim pga att det inte finns någon antispinn i bilen? Kan han det?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!I den här fallet blir köplagen tillämplig. Fel föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § köplagen). Dessa förutsättningar är troligtvis uppfyllda i den föreliggande situationen. Har köparen före köpet undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § köplagen). Jag kan tyvärr inte bedöma om köparen under provkörningen borde ha märkt att bilen saknade antispinn, utan det är något som du får avgöra. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Huruvida detta är uppfyllt eller ej är svårt att besvara endast utifrån uppgifterna i din fråga, men det är tänkbart att en domstol hade funnit att det föreligger förutsättning för hävning i det här fallet.Om hävning inte blir aktuellt har köparen istället rätt att kräva prisavdrag (37 § köplagen).Med vänliga hälsningar,

Döv hundvalp, prisavdrag för fel i vara eller hävning?

2014-10-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag vet inte riktigt hur ni jobbar men jag skriver lite kortfattat om ett problem jag har så får vi se:)Jag har sålt en valp som vid vet.besiktningen var ua. En månad efter hon var såld hörde köparen av sig och sa att hon misstänkte dövhet på valpen.Det konstaterades att valpen är döv på båda öron. Köparen krävde av mig ersättning, halva köpeskillingen el. återköp 100%. Jag sa då att jag skulle kolla upp mina rättigheter/skyldigheter. Då valpen var helt frisk förövrigt och kunde leva ett normalt liv gick det inte på doldafel försäkringen. Och eftersom jag inte hittat någonstans vad som "gäller" vid ett sånt här fall och köparen inte varit så trevlig i mail konversationerna så sa jag att jag köper tillb. hunden för 8000kr. 100%.Men nu vill köparen behålla hunden och få 4000 i ersättning. Min fråga: Kan köparen välja om Jag säljaren skall köpa tillbaks hunden eller betala ersättning?Vore så himla tacksam för svarMVH 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Svaret beror lite på om du är att se som näringsidkare eller privatperson vid själva försäljningen. Föder du upp hundar och har registrerat kennelnamn hos SKK eller liknande är du troligen att betrakta som näringsidkare. Om du däremot har tagit en kull hundvalpar på din hund som hobby är räknas du troligen som privatperson.Om du är näringsidkare och den som köpt en privatperson så gäller Konsumentköplagen (KKöpL). Du ansvarar för fel i varan som fanns vid köpet även om felen visar sig senare, dock inte senare än tre år efter köpet (23 §). De första sex månaderna antas felet automatiskt ha förelegat vid köpet, efter det måste köparen bevisa att felet fanns vid köpet (20a §). Ett exempel på vad som anses som fel i varan är att den inte uppfyller det som avtalats om (16 §) eller avviker vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st.). Att den köpta valpen är döv är utan tvekan ett fel som förelåg vid köpet, och att en valp ska höra får anses vara något en valpköpare kan förutsätta.Enligt Konsumentköplagen kan köparen kräva att du åtgärdar felet eller vidtar omleverans i första hand, och i andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 §). Köparen får även häva köpet om felet var av väsentlig betydelse för denne(29 §). Av din fråga framgår att köparna inte i slutänden vill häva köpet, utan de vill ha prisavdrag. Att avhjälpa felet är inte möjligt i ert fall då det inte går att göra valpen hörande. Omleverans skulle kunna komma ifråga om du kan ta tillbaka den döva valpen och leverera en likvärdig valp som inte är döv. Det framgår inte av din fråga om du har möjlighet till det, men om du inte kan det är det prisavdrag eller hävning kvar som alternativ. Du har erbjudit dig att ta tillbaka valpen (att köpet hävs), men säljarna vill hellre ha prisavdrag. Om du är privatperson och de som köpt valpen är en privatperson så är det Köplagen (KöpL) som är tillämplig. Även enligt KöpL ska varan överensstämma med avtalet (17 §), men köparen får inte som fel åberopa sådant som han märkt om han undersökt varan innan köpet (20 §). För en lekman är det svårt att undersöka om en valp är döv, och i ert fall så var valpen veterinärbesiktigad utan anmärkning (det kan vara svårt även för en veterinär att märka att en liten valp är döv) så min bedömning är att om köparen är en privatperson så är dövheten fel i varan även enligt KöpL. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller att häva köpet (30 §). I KöpL har säljaren ett ansvar för fel i varan som fanns vid köpet men visar sig senare under en period av 2 år (32 §). Således blir det i slutänden samma resonemang som ovan kring de olika alternativen.Oavsett om KKöpL eller KöpL är tillämplig så gäller att köparen måste reklamera felet inom skälig tid efter att det upptäckts, och det har din köpare gjort då det skett inom 1 månad efter köpet. Sammanfattningsvis så oavsett om du är näringsidkare eller privatperson så har du ett ansvar för fel i varan som fanns vid leveransen, och ett sådant bedömer jag att dövheten hos valpen är. Kan ni kommer överens om ett prisavdrag så är det en väg, men kan ni inte komma överens finns bara hävning kvar som alternativ. Du kan dock vid en hävning pga fel i varan även behöva betala för de utgifter köparna har haft bl.a. för att fastställa dövheten(felet) (KKöpL 32 §, KöpL 40 §).Det allra bästa är alltså om ni kan komma överens om en lösning som ni båda är nöjda med, och utefter det du skrivit tycks ett prisavdrag vara det rimligaste. Ett prisavdrag ska enligt både KöpL och KKöpL motsvara vad priset skulle varit om köparen redan från början köpt en felaktig vara, dvs i ert fall så vad valpen skulle ha kostat om man visste att den var döv. Är "normalpris" för en döv valp 50% av det normala valppriset så är ett prisavdrag på 50% det rätta. Om däremot en dövhet hos en valp generellt gör att priset sätts ner med 25% jmf med normalt, då ska prisavdraget vara 25%. Möjligen kan Svenska Kennelklubben vara behjälplig med hur mycket priset bör minska om en valp är döv men i övrigt frisk? Allmänna reklamationsnämnden har i en tvist om döv valp bedömt att ett prisavdrag på just 50% var skäligt.Lycka till och jag hoppas ni kommer överens!Vänligen, 

Säljares ansvar för lämnade uppgifter

2014-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en begagnad bil från en återförsäljare. när jag köper bilen har gjort tjänsten 120000 km efter servicebok måste bytas kamrem, jag undrar om detta är gjort, kan han inte svara på, men kommer att få det undersökt, han återvänder och säger att det har förändrats och jag köper bilen. Nu visar det sig att det inte var sant och bilen är med en skadad motor efter 47000 km, har jag möjlighet att hålla återförsäljaren ansvarig?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Det är då konsumentköplagen (KKL) som ska tillämpas på köpet. För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren i det aktuella läget krävs att fel föreligger. Vad som avses med fel står att finna i 16-21a§§ KKL. Frågan om en vara är felaktig ska enligt 20§ KKL bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Enligt 19§ KKL föreligger fel i varan om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Som jag tolkar din fråga har säljaren sagt till dig att kamremmen har bytts varpå du beslutat att köpa bilen. Bilen du köpt är därför enligt mig troligen att anse som felaktig enligt denna bestämmelse. Förmodligen kan bilen även anses felaktig enligt 16§ KKL då den avviker från vad du avtalat om med säljaren (även muntliga uppgifter kan bli avtalsinnehåll).Om varan är felaktig har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22§ KKL. Det som i första hand borde bli aktuellt här är avhjälpande (reparation) enligt 26§ KKL. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare. Du kan naturligtvis även yrka på andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning men säljaren har då enligt 27§ KKL rätt att istället välja att försöka avhjälpa felet eller företa omleverans.Konsumentköplagen hittar du här.Vänligen,

"Dolt fel" i bostadsrätt

2014-11-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Kan en underkänd golvbrunn i toaletten i en bostadsrätt räknas som dolt fel?Mvh Sean
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!När det gäller köp av bostadsrätter finns egentligen, rent juridiskt, ingenting som heter dolda fel. Köpet regleras av bestämmelserna i köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Kort sagt innebär det att köparen inte har lika stark undersökningsplikt innan köpet som om det gällde en fastighet, utan att det är enklare för köparen att påtala fel i efterhand. Om det är fel på bostadsrätten, kan köparen exempelvis kräva avhjälpande säljaren enligt 34 § Köplagen. I detta fall bör detta innebära att säljaren står för den renovering som krävs. Säljaren har även rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet enligt 36 § även om köparen inte skulle kräva detta. Först i andra hand, om avhjälpande inte kommer till stånd, har köparen rätt att kräva prisavdrag enlgit 37 § Köplagen. I vart fall måste köparen dock så snart som möjligt efter att du upptäckte felet höra av sig om det till säljaren, enligt 32 § Köplagen.För att det skall föreligga ett fel, måste i korthet följande krav uppfyllas:Felet måste ha funnits vid köptillfälletFelet skall inte ha varit upptäckbartFelet skall inte ha varit förväntatLägenhetens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat.Att felet inte skall ha varit upptäckbart innebär att köparen vid en normal granskning inte skall ha kunnat upptäcka det. Det kan alltså i detta fall bero av hur uppenbart det var att golvbrunnen inte var i normalt skick, men om det exempelvis inte enkelt gick att lyfta på brunnens lock går det nog att hävda att felet inte var upptäckbart.Att felet inte skall ha varit förväntat innebär att det inte objektivt skall ha varit att räkna med. Vid köp av en bostadsrätt som används normalt borde en felaktig golvbrunn inte vara att räkna med.Det sista kravet innebär att köparen inte får ha varit informerad om felet vid köpet; i så fall är det självklart att köparen inte kan hävda att det föreligger ett fel. I praktiken innebär detta att säljaren har en upplysningsplikt om fel i bostadsrätten, men säljaren behöver inte ha uttryckt sig helt specifikt. Ett uttryck som "...men badrummet behöver fortfarande renoveras lite." skulle exempelvis kunna innebära att köparen har anledning att räkna med fel som inte är alltför otänkbara.Sammanfattningsvis uppfyller troligen golvbrunnsfelet kraven för att vara ett "dolt fel", förutsatt att köparen inte vid köpet informerats om det och det inte varit mycket enkelt att upptäcka felet.

Rätt att ångra köp

2014-10-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag säljer något på blocket tex en jacka. Jag får betalt av köparen och skickar jackan, hon bekräftar att hon fått jackan men är inte nöjd med den och kräver att hon ska ha sina pengar tillbaka. Kan hon göra det? Mvh Sara
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Beroende på om ni båda är privatpersoner eller om du är en näringsidkare och köparen en privatperson tillämpas antingen köplagen eller konsumentköplagen. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan vara tillämplig. Endast distansavtalslagen reglerar ångerrätt, medan köplagen och konsumentköplagen reglerar rätt till att häva köpet. Rätten att häva köpet beror på om det finns fel på varan. Ångerrätten kan regleras i avtalet mellan er och då gäller avtalets villkor före köplagen och konsumentköplagen (undantag: villkor till nackdel för konsumenten gäller inte enligt konsumentköplagen, 3 § KköpL). Se 3 § KöpL och 3 § KköpL, https://lagen.nu/1990:931#P3 och https://lagen.nu/1990:932#P3Köplagen (1990:931)Om ni inte har reglerat ångerrätten i ert avtal, kan köparen inte ångra sitt köp efter att avtalet har ingåtts. Köparen kan dock hävda att det är fel på varan enligt 17,18 eller 19 §§ KöpL. Dessa fel kan inte åberopas om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL.  Även här kan ert avtal gå före KöpL, t.ex. om ni har avtalat om jackans kvalité.Se KöpL, https://lagen.nu/1990:931Konsumentköplagen (1990:932)Enligt konsumentköplagen föreligger fel på varan enligt bestämmelserna 16-21 §§. Påföljderna vid fel på varan är: skyldighet att avhjälpa felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd, enligt 30-32 §§ KköpL. Eventuellt avtal går före konsumentköplagens regler, om inte villkoren är till nackdel för köparen.Se KköpL, https://lagen.nu/1990:932Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen)Enligt denna lag har konsumenten 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 §). Frågan om lagen är tillämplig beror på om avtalet har ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och att kommunikationen uteslutande skett på distans fram till det att avtalet träffas, enligt 1 kap. 2 § distansavtalslagen. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge ett klart svar på den frågan.Se distansavtalslagen, https://lagen.nu/2005:59För att sammanfatta kan rätten att ångra köpet utnyttjas om det regleras i avtalet eller om distansavtalslagen blir tillämplig, annars kan det föreligga rätt att häva köpet beroende på vad som har avtalats eller om det är fel på varan enligt köplagen eller konsumentköplagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Konsumentköplagen eller Köplagen?

2014-10-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller om man köper ett fordon som står hos ett företag men säljs av en privatperson? I det här fallet så står det en massa salubilar i företagets bilhall och även en motorcykel, motorcykeln sägs säljas privat av en anställd på firman. Jag köpte fordonet och har nu fått problem med det (oljan innehåller vatten, något man inte kan kontrollera med annat än att byta olja i växellådan, något jag inte tycker kan krävas vid köp), vilken lag har jag rätt att använda/hänvisa till?
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Om personen som sålde motorcykeln till dig gjorde detta i egenskap av privatperson är det Köplagen som blir tillämplig. I vissa fall har domstolen ändå ansett att Konsumentköplagen ska tillämpas när en sak säljs av en privatperson i nära samband med personens näringsverksamhet. Konsumentköplagen används även när köpet förmedlas av en näringsidkare. Denna bestämmelse har till syfte att förhindra ett kringgående av Konsumentköplagen vid försäljning till konsument genom att försäljaren väljer att inta en förmedlingsposition i stället för att formellt uppträda som säljare. För att avgöra om köpet förmedlats av näringsidkaren i syfte att kringgå Konsumentköplagen brukar man titta på omständigheter som att saken såldes i företagets lokaler, att företagets formulär användes för att skriva köpekontraktet, att den som påstås vara säljare är anställd på företaget och att köparen betalade till företaget. Alla dessa omständigheter måste inte alltid vara uppfyllda, det beror på hur det ser ut i den enskilda fallet. Av din beskrivning kan jag tyvärr inte avgöra om försäljningen ska falla under Köplagen eller Konsumentköplagen i just ditt fall.Om det är Köplagen som gäller för köpet innebär detta att du inte får åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet eller, om du undersökte varan innan köpet, fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § Köplagen). Vilka fel som borde ha upptäckts avgörs av vad en "normal" person i köparens ställe skulle ha upptäckt. S.k. "dolda fel" har du rätt att åberopa. Det är fel som inte kunnat upptäckas vid en sedvanlig undersökning. Om felet är ett sådant fel som du får lov att åberopa enligt Köplagen så har du rätt att kräva vissa påföljder enligt 30 § Köplagen. Du kan i första hand begära att säljaren avhjälper felet (34 § Köplagen). Om säljaren inte gör detta kan du själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaden eller så kan du begära prisavdrag (37 § Köplagen). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt att häva köpet (39 § Köplagen).Om det i stället är Konsumentköplagen som gäller hamnar du i en bättre position eftersom Konsumentköplagen inte innehåller någon regel som motsvarar 20 § Köplagen. Enligt 22 § Konsumentköplagen har du rätt till samma påföljder på grund av felet som enligt Köplagen.Vänliga hälsningar,

Betalt vara har inte hämtats - sälja vidare?

2014-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min far har sålt en flygel för ca 250 000 kr som blev betalt på plats med kontakter. Det har nu gått 4 år och mannen som köpte flygeln har inte gjort någonting för att hämta ut den. Min far har nu varit tvungen att betala ca 50 000 kr för att bevara den köpta flygeln. I köplagen § 76 står det "Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske." Samtidigt vill en annan kund köpa flygeln. Hur skall han göra?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv nämner är 76 § Köplagen en intressant paragraf i det här läget. Eftersom din far har fått full betalning finns naturligtvis inget intresse av att häva köpet utan istället är det just vårdplikten som är det centrala.76 § Köplagen reglerar både de fall då säljaren, din far, får sälja flygeln vidare och dessutom de fall då han skall sälja den vidare - dvs är skyldig att göra så.I det här fallet är det, enligt min uppfattning, tydligt att din far får sälja flygeln vidare eftersom köparen inte hämtat varan på 4 år, något som måste ses som en oskäligt lång tid. Vidare får den säljas på den grunden att köparen inte ersatt din far för dessa 50 000 kr i utlägg som han haft för att uppfylla sin vårdplikt. Det är köparen nämligen skyldig att göra enligt 75 § Köplagen. Om din far därför vill sälja flygeln vidare är det min uppfattning att han kan göra så. Han kan då tillgodogöra sig ersättning för de försvarliga kostnader han haft för vården av varan och resten ska redovisas mot köparen, 78 § Köplagen. Vad gäller en eventuell skyldighet att sälja varan vidare föreligger en sådan bland annat när vårdkostnaderna blir alltför stora. Det hade ju varit orimligt att betala låt oss säga 300 000 kronor i vårdkostnader för en flygel som inte är värd mer än 250 000 kronor. Det är svårt att säga exakt var gränsen går. Det bästa är naturligtvis att föra en dialog med köparen för att få en uppfattning om hur mycket han eller hon är villig att lägga ut på att vårda varan.Sammanfattningsvis har din far en rätt att sälja varan men inte säkert en skyldighet att göra så. När en sådan skyldighet inträder beror mycket på det enskilda fallet.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera nedan så att vi kan förtydliga.Vänliga hälsningar,