Köparens dröjsmål med betalning

2014-01-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en valp i augusti förra året på avbetalning. Valpköparen ska betala 500 kr i månaden tills dess att valpen är helt betald då valpen egentligen kostar 10 000 kr. För tre månader sen började valpköparen strula och gav mig bara 400 kr och i december betalade hon inget alls. Nu för januari skulle jag ha 1100 kr och hon lovade att betala det men jag fick bara 500 kr. Hon velar massor och är dryg. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, om jag ska kontakta kronofogden för att få pengarna för valpen eller om det är kontraktsbrott. Då hon mer eller mindre kommer med ursäkter för att slippa betala det hon är skyldig. MVH Sandra
Johanna Axelsson |Hej, tack för din fråga. Köparen uppfyller i detta fall inte sina skyldigheter enligt det avtal som ni har ingått och gör sig därmed skyldig till avtalsbrott. Är det fråga om ett köpavtal mellan er två som privatspersoner blir Köplagen tillämplig. Enligt Köplagen 54 § har du som säljare rätt att häva köpet om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott. Vill du kräva din betalning kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att fastställa skulden genom betalningsföreläggande. När kronofogden fastställt rättsförhållandet kan du begära verkställighet av skulden vilket innebär att ärendet går vidare till kronfogdens indrivningsenhet. http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html Ett annat allternativ är att ansöka om stämning vid tingsrätten som genom dom fastställer skulden så den sedan kan drivas in.  http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Mvh

Avräkning vid återtagande av vara vid kreditköp

2014-01-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag går en utbildning där vi diskuterar bl a Konsumentkreditlagen. Där står bl a Sköts inte betalningen av krediten kan varan återtas av kreditgivaren. Det jag funderar över är om den återtagna varans värde minskar skulden eller om hela skulden kvarstår till betalning, trots återtagandet av varan?
Olle Andersson |Hej,Om kreditgivaren återtar varan på grund av att köparen inte fullgjort sin del av avtalet, ska en avräkning göras mellan kreditgivaren och köparen. Detta innebär att köparen från kreditgivaren erhåller ett belopp som motsvarar varans värde vid tidpunkten för återtagandet av varan. Detta värde beräknas efter vad kreditgivaren kan antas få ut genom en försäljning av varan (se 40§ Konsumentkreditlagen). Av detta belopp får köparen dra av räntekostnad, eventuell kostnad för transport, utsökningsavgift m.m. (se 40§ 3-4 stycket konsumentkreditlagen).Konsumentkreditlagen hittar du https://lagen.nu/2010:1846. Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Reklamation av jacka

2014-01-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte en vinterjacka för ca 2 månader sedan. Luvan har en avtagbar päls (äkta), vars ena fästknapp som man fäster pälsen på luvan är borta. Pälsen är även sydd invändigt överallt men just i mitten är den plötsligt sydd utvändigt. Detta tycker jag inte är acceptabelt då jackan kostade cirka 3500. Redan nu efter knappt en månads användning har även några dunfjädrar kommit ut, vilket oroar mig med tanke på att den då inte kommer hålla i längden om fjädrar fortsätter att komma ut. Detta kan jag dock inte bevisa. Kan jag ändå reklamera jackan? Vad säger lagen om detta? Det har även blivit ett hål i ena fickan. Med vänliga hälsningar En konsument
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du är en privatperson som köpt en vara av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig http://lagen.nu/1990:932 (KKöpL).Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas och säljaren ansvarar för fel som uppkommit vid den tidpunkten även om felet visar sig först senare, 20 § KKöpL. Enligt 20a § KKöpL så ska ett fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet anses ha funnits vid köpet om inte annat visas. Det ligger alltså på säljaren att bevisa att felet på jackan inte kan ha funnits när du köpte den, utan att felet endast beror på ditt slitage. Med hänsyn till pris, felets art och den olika variationen på fel skulle åtminstone jag anse att felet funnits redan vid avlämnandet. Du måste reklamera omgående eftersom köparen måste lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att hen märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, men man bör skynda sig för att vara på den säkra sidan.De troligaste påföljderna är att du får en ny jacka eller att de lagar jackan, 26 § KKöpL. Om inte detta är möjligt kan du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, 29 § KKöpL.Lycka till!

Höjt pris vid renoveringsarbete

2013-12-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Under 2012 gjorde en rörmockare ett renoveringsarbete i vårat hus. Via muntligt samtal gav han oss ett pris på mellan 40-50 000 i materialkostnader samt 100 timmar i arbetskostnader. Vi har vittne på att han lämnat detta pris till oss. Nu 18 månader senare har vi fått fakturan (vi har tjatat för att han ska skicka den tidigare men han har skyllt på att han inte hunnit för att han haft så mycket att göra). Fakturan är materialkostnader på 150 000 och arbetstismmar på 100 timmar. Kan man göra så här att man skickar en faktura på 100 000kr mer än vad som är avtalat? Är det här ett fall man kan ta upp i rätten och i så fall är chansen stor att man vinner? Vi har inte så mycket pengar att vi kan betala en faktura på ett så här stort belopp.
David Hedendahl |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!I de fall en näringsidkare utför tjänster åt konsumenter är konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL) tillämplig. KtjL hittar ni https://lagen.nu/1985:716. Vad angår er tvist om priset bör KtjL 36 § vara av intresse. Av paragrafens andra stycke framgår att en ungefärlig prisuppgift lämnad av näringsidkaren inte får överskridas med mer än 15 procent, om någon annan prisgräns inte har avtalats eller om näringsidkaren inte har rätt till pristillägg. Huvudregeln i det här fallet borde alltså innebära att materialkostnaderna inte får överstiga 57 500 kr, dvs. 15 procent överskridande de 50 000 kr som rörmokaren angav som ungefärlig maxkostnad.Huruvida näringsidkaren har rätt till pristillägg anges i KtjL 38 § 1 st. p 1-2. Rätten omfattar de fall då näringsidkaren (1) utfört tilläggsarbete eller (2) "tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades." Jag förutsätter att andra punkten inte är aktuell, utifrån era uppgifter.Bestämmelsen om tilläggsarbete återfinns i KtjL 8 §. Om sådant arbete "lämpligen bör utföras" ska näringsidkaren som regel underrätta konsumenten. Om konsumenten inte kan anträffas eller anvisningar inte givits av denne till näringsidkaren får tilläggsarbete utföras i två fall:1. Om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. Om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.Nu framgår det inte av era uppgifter att rörmokaren har utfört något tilläggsarbete men även om så var fallet skulle inget av dessa fall kunna aktualiseras, enligt min uppfattning. 100 000 kr är knappast en obetydlig summa för en genomsnittskonsument och jag har svårt att tro att rörmokaren kan hävda att särskilda skäl förelegat. Det är svårt att göra en bra bedömning av huruvida ni kan nå framgång i en process med hänsyn till de oklara omständigheterna, bl.a. om tilläggsarbete utförts. Jag vill dock belysa att konsumentlagstiftningens syfte är att skydda den i allmänhet svagare avtalsparten i konsumentförhållanden, dvs. konsumenten. En prishöjning med 100 000 kr är troligen ganska svårt att komma undan med rättsligt. Att ni dessutom har ett vittne till det angivna priset hjälper er definitivt. Rent spontant tror jag därför att ni har en fördel.Ber om ursäkt för ett långt och eventuellt svårtytt svar. Juridik kan vara krångligt och det är inte roligt när man hamnar i rättstvister. Har ni fler frågor är ni välkomna att ställa dem här. Hoppas att det löser sig med tvisten!MVH

Fel i vara vid konsumentköp

2014-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte i september 2013 en HTC One på Elgiganten. När jag fick den så var en pixel sönder i mitten av skärmen så gick tillbaka med den till affären och fick en ny. Den nya telefonen började för ett par veckor sedan tappa kontakt med sim kort så jag lämnade in den till Elgiganten. Elgiganten skickar iväg telefonen till en reparatör och 3 veckor senare får jag tillbaka min telefon. Men nu är min telefon inte den samma, en ny pixel är död på telefonen, skärmen går inte att ändra ljusstyrka på, batteri tiden är dålig och de ”smyger” upp lite svart i nedre kant. Har jag rätt till att gå tillbaka och få en likvärdig, eller lägga till pengar för att köpa en annan telefon på Elgiganten? Vad har jag rätt till? Med vänlig hälsning, Christoffer
Hanna Lundqvist |Hej Christoffer, och tack för din fråga!Du har som konsument köpt en vara av en näringsidkare och därför är konsumentköplagen (KKL) tillämplig, enligt KKL 1 §. En vara ska anses vara felaktig bland annat om den inte går att använda för det ändamål den är ägnad åt, eller om varan avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (KKL 16 §). I ditt fall innebär det att telefonen är felaktig, då den inte går att använda för det den är tänkt till, eller i alla fall avviker från vad du med fog kunnat förutsätta. Felet verkar ha funnits där vid köpet, och säljaren ansvarar därför för felet (KKL 20-20a §§). Vad har du då för möjligheter och rättigheter gällande en felaktig vara? I första hand har du rätt till avhjälpande eller omleverans, det vill säga att få telefonen lagad eller få en ny telefon (KKL 26 §). Säljaren har alltid rätt att göra ett avhjälpande eller omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (KKL 27 §). Elgiganten har alltså rätt att först och främst laga telefonen, men om det inte hjälper har du rätt att få en ny, likadan telefon. Om du skulle få en ny telefon och även den skulle vara felaktig kan man dock troligen säga att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som konsument. Du skulle då ha rätt till prisavdrag eller att häva köpet och få pengarna tillbaka (KKL 28 §). Prisavdraget ska svara mot felet, och du har även rätt till ersättning för att själv avhjälpa felet om den kostnaden inte täcks av prisavdraget (KKL 28 § st 2). För att häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket är ett kriterium som är svårt att uppfylla (KKL 29 §). Det innebär i princip att varan ska vara helt onyttig för dig, till exempel att du inte kan använda telefonen alls även om avhjälpande, omleverans och prisavdrag har skett. Detta är troligen därför inte ett alternativ.Du nämner att du kan tänka dig att lägga till pengar för att köpa en annan telefon. Det är inget du har rätt till enligt KKL, utan i så fall något som Elgiganten gör frivilligt.KKL hittar du https://lagen.nu/1990:932.Lycka till!

Hävning och skadestånd vid fel i vara.

2014-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har köpt en 50 m3 rostfri silon i Bollnäs. Jag pratade med säljaren och han sa att bredden på silon var 3.05 m. Min lastbilschaufför pratade också med honom och fick höra samma sak. När vi kommer dit är silon 3.5 m. Vilket innebär att den måste ha specialtransport. Vi har alltså åkt 42 mil i onödan. Silon har jag redan betalt. Kan jag häva köpet och ev få halva kostnaderna betalt.
Arnela Hadzisakovic |Hej och tack för din fråga!  Jag utgår ifrån att du köpt varan (silon) i egenskap av näringsidkare och kommer därför att tillämpa köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Om du som privatperson köpt varan från en annan privatperson tillämpas samma bestämmelser. Om du däremot köpt varan i egenskap av konsument av en näringsidkare ska konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932) tillämpas istället - du får gärna återkomma om så är fallet.  Av 17 § 1 st. följer att varan i fråga om art, mängd, kvalité, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. En vara som inte stämmer överens med avtalet är i köplagens mening behäftad med fel, 17 § 3 st. Vid bedömningen om fel föreligger tar man utgångspunkt i den information som parterna muntligen eller skriftligen lämnat. Eftersom säljaren sagt att silon är 3,05 är en avvikelse från det måttet att betrakta som ett fel.  Om varan är felaktig och det inte beror på köparen får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 §. Notera dock att köparen måste meddela säljaren (reklamera) att varan är felaktig inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet för att kunna åberopa att varan är felaktig, 32 §.  Hävning är inte en "primär påföljd" vilket innebär att det är först när avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, som köparen får häva köpet, 37 §. För att kunna häva köpet måste dock avtalsbrottet (dvs. felet) vara av väsentlig betydelse för köparen, 39 §. Säljaren ska dessutom insett, eller bort inse, att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Köparen ska även meddela säljaren att han vill häva köpet, 39 § 2 st.  Vid bedömningen om felet är av väsentlig betydelse är omständigheterna i det enskilda fallet av betydelse. Om det går att avhjälpa felet eller företa omleverans kan det påverka bedömningen. Utan vidare uppgifter kan jag inte avgöra om felet är väsentligt i just din situation, men generellt kan sägas att avvikelsen om 0,45 m är betydande.  Enligt 40 § har köparen rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig. Skadeståndet omfattar utgifter på grund av avtalsbrottet, således omfattas hela din transportkostnad. Med vänlig hälsning,

Förvaring av väska i garderob

2014-01-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag var på ett nyårsfirande på vemdalsskalet. Där lämnade jag in min jacka och väska i en bemmanad garderob som de såklart tog en avgift för. När jag går hem så hämtade jag endast ut jackan men inte väskan. När jag sen kontaktar dom dagen efter så säger dom att inga väskor finns kvar, så alltså har dom lämnat ut den till ngn annan. Är det så att dom är ersättningsskyldig då? Jag fick ju en nummerlapp som man måste ha för att hämta ut sakerna. Alltså måste dom lämnat ut den till någon som påstått att den var deras. Hur ska mangå tillväga en sådan gång?
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När du lämnade in din väska mot en avgift i garderoben ingick ni ett avtal om förvaring och konsumenttjänstlagen http://lagen.nu/1985:716 (KtjL) är tillämplig. Enligt lagen ska tjänsten utföras fackmannamässigt och det har den inte gjort i detta fall. Det föreligger alltså fel i tjänsten enligt 4 § KtjL och du har rätt att kräva ersättning. 31 § KtjL behandlar den ersättning du kan kräva för skadan du orsakats, och du har rätt att kräva ersättning för väskans värde om inte företagaren kan visa att det berodde på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde ha räknat med och vars följder han inte kunde ha övervunnit. Med andra ord kommer företaget med stor sannolikhet inte kunna undgå ansvar i detta fall och du har rätt till ersättning för väskans fulla värde.Om de skulle argumentera att de på något sätt friskrivit sig från ansvar så är inte det möjligt när konsumenttjänstlagen är tillämplig eftersom den är tvingande och de inte kan undgå ansvar, se 3 § KtjL.Om du skulle få problem med att få ut ersättning från företaget är det bästa att kontakta Allmänna reklamationsnämnden som ofta behandlar liknande fall. Du kan kontakta dem här: http://www.arn.se/Konsument/Lycka till!

Dolt fel vid köp av häst

2013-12-27 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en häst i maj 2013 för 40000 kr av en privatperson. Säljaren stod för veterinärbesiktningen s.k. gårdsbesiktning. Efter någon vecka belv hästen sjuk i någon infektion. När detta väl gått över och hästen kunde börjas ridas fungerade den inte i ridningen. Den skakade på huvudet och ville inte gå framåt.Tog via sms och telefon kontakt med säljaren och ville häva köpet. Hon ville inte gå med på detta utan kunde istället tänka sig rida till hästen och sälja den vidare. Jag tog hästen till veterinären och det visade sig att den var halt på alla fyra benen. Den hade en lös benbit i höger framkota vilken opererades bort samma dag. Hältan i de andra benen berodde på felbelastning då hästen haft ont i höger framkota och dessa behandlades tre gånger. Det visade sig att hästen hade en måttlig broskskada på kotan efter den lösa benbiten. Kan jag stämma säljaren och få henne att betala mina veterinärskostnader och ev prissänkning av hästen? Hästen är ju inte längre värd 40000 kr. Veterinären har skrivit ett intyg och kunnat konstatera att skadan uppkommit innan köpetillfället, när hästen var föl eller unghäst. Vid köpet var hästen 7 år gammal. Jag är inte intresserad att lämna tillbaka hästen till säljaren längre eftersom jag då befarar att hon inte har det bra. Det bör nämnas att säljaren varit i kontakt med en advokat i frågan och denne har brevväxlat med mig men sagt att säljaren inte godtar mina ersättningsanspråk.
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Då en häst utgör lös egendom och du köpt den av en privatperson blir köplagen tillämplig (https://lagen.nu/1990:931), se 1 §. Varan ska i fråga om t ex kvalitet stämma överens med vad som följer av köpeavtalet enligt 17 §. Regleras detta inte i köpeavtalet ska enligt paragrafens andra stycke varan bl a vara funktionsduglig. En halt häst som inte kan ridas är inte funktionsduglig och ett fel i varan föreligger därmed enligt tredje stycket.Säljaren svarar för fel som förekommit vid varans överlämnande, även om felet upptäcks senare enligt 21 §. I ditt fall har du veterinärintyg som kan visa på att felet uppkommit långt tidigare. Du har krävt prisavdrag av säljaren, som inte är samarbetsvillig. Prisavdrag regleras i 37-38 §§ och ska motsvara skillnaden mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Som köpare har du även rätt till ersättning för skada som uppkommit på grund av en felaktig vara. I ditt fall innebär det veterinärskostnader.Enligt de uppgifter du anger bedömer jag att du har goda chanser att lyckas i en skadeståndstalan mot säljaren med stöd av 40 §. Märk väl att utgången i en domstolsprocess beror på vad som kan anses bevisat i målet och att en domstol inte nödvändigtvis kommer att göra samma bedömning.Lycka till! Med vänliga hälsningar