Vem är betalningsskyldig gentemot Lantmäteriet?

2018-01-16 i Servitut
FRÅGA |För 18 år sedan avstyckade mina föräldrar en fastighet som de gav som gåva till mig. Marken runt om fastigheten gavs som gåva till en annan syster. I dokumenten från Lantmäteriet, så finns enbart en liten del av vägen uppritad, dock ej med koordinater. När jag lämnade in en avstyckningsblankett till Lantmäteriet, så menar de att jag får betala för att få detta arbete genomfört med fastställande av sträckningen av vägen och koordinatsatt väg, därför att det krävs ett servitut på den andra fastigheten på just samma väg. Jag som trodde att vägen redan var klar och att jag hade ett officialavtal på en väg till min fastighet, annars är Ju fastigheten ingenting värd. En plats som jag inte har tillgång till rent fysiskt. Den är idag enbart en kostnad för mig. Vilka rättigheter har jag? Skall jag betala Lantmäteriet för detta arbete, som enligt vad jag trodde redan var gjort?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som att dina föräldrar gav dig och din syster fastigheterna samt att avstyckningen genomfördes för 18 år sedan. Det är dock något oklart om du nu i dagsläget har skickat in något till Lantmäteriet och fått veta att du måste betala något, eller om detta också skedde för 18 år sedan men att du frågar om detta nu. Jag är heller inte helt säker på vad du menar med "officialavtal" men i sammanhanget tolkar jag det som att du menar officialservitut.Servitut är en rätt för en fastighet att använda sig av en annan fastighet på något sätt. Exempelvis för användning av en väg. I det här fallet, eftersom det är du som vill nyttja vägen på din systers fastighet, är din fastighet härskande och din systers fastighet tjänande. Det finns två olika typer av servitut: Avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är, precis som det låter, ett avtal mellan den härskande och den tjänande fastigheten. Ett sådant avtal behöver inte vara registrerat hos Lantmäteriet, men det kan vara det. Om man vill registrera ett servitut hos lantmäteriet ansöker man om inskrivning. Den som ansöker är normalt den som också betalar ansökningsavgiften. Ett officialservitut bildas genom en lantmäteriförrättning och det får bara bildas om det är av så kallad "väsentlig" betydelse för den härskande fastigheten att det bildas. För att ett officialservitut ska upphävas eller ändras krävs också en lantmäteriförrättning. I första hand ska dessa servitut, precis som avtalsservitut, grundas på fastighetsägarnas överenskommelse. Officialservitut får dock skrivas mot parternas vilja förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.När man styckar av en fastighet så är det viktigt att båda fastigheterna som bildas efter avstyckningen "fungerar" separat. Alltså; man får inte stycka av fastigheten om det blir omöjligt att exempelvis ta sig till en av fastigheterna, eller om det blir omöjligt för den ena fastigheten att nyttja avloppet. Därför beviljas inte avstyckningen om dessa problem inte går att lösa. I de flesta fall går dock denna typ av problem att lösa med just servitut och det är en kostnad för Lantmäteriet att ordna med dessa nödvändiga servitut. Den som ska stå dessa lantmäterikostnader är ofta den som ansöker om något; exempelvis den som ansöker om att servitutet ska registreras eller att en förrättning ska göras. Lantmäteriet kan dock besluta att kostnaderna ska fördelas på något annat sätt och det är vanligt att de två fastigheter som berörs av beslutet också ska dela på kostnaderna för förrättningen. Om du har fått ett beslut från Lantmäteriet är det möjligt att du kan du överklaga det om du tycker att det är felaktigt. Det ska i så fall framgå av själva beslutet.Om man har köpt en fastighet och varit i tron att det funnits ett servitut där fastigheten man köpt varit härskande, kan det utgöra ett så kallat fel i fastigheten om det visar sig att inget servitut finns. Då kan man i vissa fall få ersättning av säljaren. I ditt fall har du ju fått fastigheten i gåva av dina föräldrar, så möjligheten att få ersättning på grund av något slags avtalsbrott finns därför inte. Sammanfattningsvis: Om Lantmäteriet har fattat ett beslut som innebär att du blir tvungen att betala något avgift eller liknande, så är du generellt tvungen att betala den. Om du anser att beslutet är felaktigt kan det dock finnas utrymme att överklaga beslutet. Om du vill ha hjälp av vår juristbyrå med att titta på beslutet och kanske upprätta en överklagan kan du maila mig på edith.grundin@lawline.se.Om man blir tvungen att betala något extra för något man köpt, trots att man vid köpet hade skäl att tro att det ingick i köpet, så kan man ibland få rätt till ersättning av säljaren. Man blir alltså ändå tvungen att betala till Lantmäteriet, men kan få ersättning av säljaren därefter. I det här fallet finns det ingen säljare eftersom fastigheten var en gåva. Det är även mycket länge sedan gåvan genomfördes. Därför ser jag ingen möjlighet för dig att kräva ersättning av dina föräldrar. Med vänlig hälsning,

Förutsättningarna för att driva igenom ett officialservitut för en väg när det redan finns en annan väg

2017-12-24 i Servitut
FRÅGA |Hejsan!Vi äger en skogsfastighet med en väg rakt igenom. Trafiken till nästa fastighet, vilken är en bygdegård har ökat avsevärt över de år vi bott här. Vi flyttade därför vägen på eget bevåg och bekostnad. Tonen oss emellan är sedan tidigare ganska kylig, men nu är hembygdsföreningen verkligen förtretad. De hotar med att att söka servitut för den gamla vägsträckningen precis utanför vårt hus, vilket passar oss mindre bra. Med det ökade trafiktrycket uppfyller inte längre vår fastighet våra önskemål.Hembygdsföreningen är inte heller medveten om att de har hyfsat många "gäster"resterande delar av året, vilka alltså måste passera vårt hus. Vår fastighet är inte belagd med någon typ av servitut eller liknande(oss veterligt)utan. vägen används väl mer av gammal hävd.Vår fråga: Kan de driva igenom sin sak??Tack på förhand!Med vänlig hälsning,
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om hembygdsföreningen kan få ett servitut för den gamla vägen som gick precis utanför ert hus. Jag utgår från att det inte finns någon detaljplan.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningServitut kan skapas genom tvång, med stöd av fastighetsbildningslagen. Sannolikt sett kan dock hembygdsföreningen få svårt att driva igenom ett servitut för den ursprungliga vägsträckan, med hänsyn till att det finns en nuvarande väg och att den ursprungliga vägen var mindre lämpligt placerad.Utan närmare uppgifter kan jag dock tyvärr inte ge någon mer exakt bedömning än så.Tvångsvis upplåtet servitutServitut kan bildas tvångsvis genom fastighetsbildningslagen (FBL), se 1 kap. 1 § första stycket andra punkten FBL.För att servitut ska kunna bildas genom FBL krävs först att villkoren för fastighetsreglering i 3 och 5 kap. FBL är uppfyllda. Sannolikt sett hindrar inte 3 kap. FBL åtgärden. Där framgår bl.a. att en fastighet efter fastighetsbildning ska ha tillgång till behövliga vägar utanför sitt område (3 kap. 1 § FBL).Större problem kan hembygdföreningen få att uppfylla en del krav i 5 kap. FBL. Det nya servitutet ska innebära en värdeökning som överstiger kostnaderna för fastighetsregleringen och värdeminskningen av din fastighet (5 kap. 4 § FBL).Det kan vara tveksamt om detta villkor (d.v.s. 5 kap. 4 § FBL) verkligen är uppfyllt när det redan finns en fullgod väg som hembygdsföreningen har rätt att använda. Utan närmare uppgifter kan jag dock inte bedöma hur det ligger till i ditt fall.Den fastighet som belastas med servitutet får inte heller vara mindre lämpad för dess avsedda ändamål än före regleringen (5 kap. 8 § FBL).Jag saknar dock underlag för att bedöma om hembygdsföreningens tänkta servitut skulle innebära att din fastighet blir mindre lämpad för sitt ändamål. Det låter dock som om din fastighet, efter en reglering, skulle vara mindre lämpad för det den kan användas för.Ytterligare ett villkor för fastighetsreglering är att fastigheten inte får ändras så att dess graderingsvärde väsentligt minskas (5 kap. 8 § FBL). Graderingsvärdet kan sägas vara din fastighets långsiktiga marknadsvärde. Det fastställs med bortseende från mer tillfälliga förändringar. Bedömningen beaktar dock även fastighetsregleringens effekter för dig som fastighetsägare.Jag saknar underlag för att fastställa ett potentiellt graderingsvärde.För just servitut finns en del särskilda krav i 7 kap. FBL. Servitutet måste vara av väsentlig betydelse för den ändamålsenliga användningen av den fastighet som drar nytta av servitutet. Observera dock att man då inte tar hänsyn till frivilligt upplåtna rättigheter, varför den existerande vägen nog spelar mindre roll här (7 kap. 1 § första stycket FBL).Sannolikt sett kommer hembygsföreningen inte kunna driva igenom ett servitut för den ursprungliga vägsträckan. Jag saknar dock underlag för en närmare bedömning.Vad kan servitutet innefatta?Servitutet kommer i vilket fall inte att kunna medföra att du som fastighetsägare måste underhålla vägen (7 kap. 1 § andra stycket FBL).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med servitut är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vid nytt servitut - fråga om rimliga krav, officialservitut, samt om oenighet förhindrar förhandsbesked

2017-12-19 i Servitut
FRÅGA |Situation: jag ska köpa en tomt från grannen B i ej planlagt område. Innan lantmäteriet gör avstyckningsförrättningen ska Kommunens byggnadsnämnd ge ett förhandsbesked (som blir bilaga till ansökan om avstyckningsförrättning). Kommunen gör utifrån ansökan om förhandsbesked en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Miljöskyddsenheten på kommunen har efter platsbesök i sitt yttrande bedömt att det går att ordna enskilt avlopp. Kommunens byggnadsnämnd har vidare gjort en bedömning att det är lämpligt att placera ett fritidshus på den föreslagna tomten. Innan byggnadsnämnden tar beslut om förhandsbesked ska berörda grannar höras. B har inkommit med yttrande avseende den väg som jag måste passera för att komma till den avstyckade tomten. De flesta krav i yttrandet känns rimliga och en del orimliga. Nu har handläggaren på byggnadsnämnden kontaktat mig och vill att jag ska komma överens med B avseende vägen inför deras beslut om förhandsbesked. Mina frågor är följande. 1) Vad är rimliga krav B kan ställa på mig för att nyttja vägen? 2) Vad är orimliga krav? 3) Vad händer om vi inte kan komma överens om rättighet att använda väg? Om vi inte kan komma överens, är det då hinder för kommunen att ge förhandsbesked? 4) Om kommunen ger förhandsbesked kan då Lantmäteriet ge officialservitut? Jag är mycket tacksam för svar!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer att dela upp svaret på dina frågor i fyra delar, respektive fråga kommer att besvaras i en enskild del. Fråga 1 Det är inte helt enkelt att svara på detta då frågan är så allmänt hållen. För mig kan det framstå som rimligt att du betalar B för att få använda vägen. Hur mycket har jag ingen uppfattning om eftersom alla omständigheter inte framgår av frågan. Fråga 2 Om B ska avstycka och sälja en tomt till dig ligger det ju i B:s intresse att vägfrågan löses, i annat fall går nog inte lantmäterimyndigheten med på att avstyckning genomförs. Om du och B inte kommer överens om vägservitutet, går knappast B med på att sälja tomten till dig och då faller frågan om servitut. Om B skulle sälja en tomt som ska avstyckas utan att du och B har kommit överens om ett servitut som gäller rätt till väg, vilket jag inte tror är så sannolikt, torde inte lantmäteriet gå med på avstyckning om inte vägfrågan löses, se 3:4 fastighetsbildningslagen och i sådant fall måste vägfrågan få lösas genom ett officialservitut. Fråga 3 Förhandsbesked enligt 9:17 plan- och bygglagen gäller huruvida en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen. Huruvida detta förutsätter att vägfrågan till fastigheten är löst borde kommunens byggnadsnämnd kunna ge besked om. Fråga 4 Huruvida lantmäterimyndigheten kan besluta om ett officialservitut förutsatt att kommunen meddelar förhandsbesked kan jag inte uttala mig om. Det bestämmer lantmäterimyndigheten i samband med avstyckningen av tomten enligt de regler som gäller för officialservitut enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen. Det är ju ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett officialservitut ska kunna beviljas. Hoppas att detta besvarar dina frågor. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,

Angående underhåll av väg

2017-12-06 i Servitut
FRÅGA |Hej Vi har ett vägservitut och är härskande fastighet. Den tjänande fastigheten, har numera en ägare som inte är så bra på att gräva men som anser att allt som görs på hans mark skall han gräva eller arbetsleda. Har han rätt att ställa dessa krav? Kan vi kräva att få offert från en entreprenör eller rent av själva ta in en entreprenör? Servitutet är del av en fastighetsreglering som genomfördes 1987 mellan flera fastigheter, där en gammal samfälldavägen från laga skiftet 1856 togs bort och den nu gällande sträckningen skrevs in.
Jesper Lublin |Hej och tack för din fråga.Din fråga är utan vissa tolkningsmetoder svår att ge ett klart svar på. Till att börja med kommer jag ställa upp en utgångspunkt, vilken jag sedan kommer att dra mina slutsatser ifrån.UtgångspunkterI 14 kapitlet 6 § Jordabalken (1970:994) anges att ägaren av den härskande fastigheten ska uppträda så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än vad som är nödvändigt. Vidare anger paragrafen, i stycke 2, att om servitutet är en väg så ska denna av den tjänande fastigheten behandlas på ett sådant sätt att skada eller olägenhet inte vållas i onödan.Som förklaring till lagtext är det allmänt vedertaget inom juridiken att konsultera förarbetet till lagen. För att kunna skapa en bättre tolkning av den. I proposition 1970:20 B 2 återfinns på sida 736 vissa uttalanden som kan vara behjälpliga för att klargöra din situation. Där anger lagstiftaren att det andra stycket tar sikte närmast på det fall att ägaren av den tjänande fastigheten inte åtagit sig att själv ombesörja underhållet av väg.TolkningenDet tycks som att lagstiftaren inte har funderat kring vad man ska göra när markägaren "inte är så bra på att gräva". Däremot visar det ovan skrivna att om han inte alls hade blandat sig i detta så hade du kunnat ombesörja underhållet på eget bevåg. Jag måste nu fundera vidare för att kunna ge dig ett svar. Först och främst har vi en stark äganderättsskydd i Sverige och det skulle inte vara logiskt eller systematiskt att låta grannar kunna tvinga en annan fastighet till åtgärder som de inte är skyldiga till att företa. Det skulle så att säga bryta mot de grundprinciper vi har kring äganderätt och fastighetsrätt i Sverige. Samtidigt så kan du ställa vissa kravVägen ska uppfylla sådana krav som är standard för att du ska kunna begagna dig av den. Om du bedömer att vägen inte uppfyller detta så kan du vidta åtgärder. Jag vill dock vidhålla min ståndpunkt att huvudregeln är som ovan. Du kan inte vid det här skedet tvinga den tjänande fastighetens ägare att upphandla underhållet.Min bedömning kan också vara annorlundaAnsvaret för enskild väg ligger på de enskilda väghållarna. Oftast bildar man en organisation som har som ändamål att sköta en enskild väg men det förekommer också att skötseln regleras genom ett avtal mellan dem som har intresse av vägen eller att vägen sköts av en ideellt bildad förening. Det finns tre former av skötsel av enskilda vägar: vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Gemensamt för dessa tre organisationer är att de är bildade vid en lantmäteriförrättning. Hur väghållningen skall fungera regleras genom ett beslut av den lantmätare som utför förrättningen. Organisationerna måste sedan anta stadgar som reglerar förvaltningen m.m.Om något av instituten är för handen så får du återkomma. Detta då det kan förändra min bedömning. Mig når du på jesper.lublin@lawline.se.Med vänlig häslning,Jesper Lublin

Vem ska underhålla väg som är en del av ett officialservitut?

2018-01-16 i Servitut
FRÅGA |är det den härskande fastigheten som skall stå för underhåll och skötsel av väg som de har officialservitut på?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för officialservitut är att servitutet inte medför några skyldigheter för den tjänande fastigheten. Undantaget är dock underhåll av t ex väg. Denna regel finns i 7 kap 1§ andra stycket Fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste detta varit en överenskommelse när servitutet bildades. Finns inte en sådan överenskommelse är det alltså den härskande fastigheten som står för underhållet. Med vänliga hälsningar,

Servitut angående vatten

2017-12-23 i Servitut
FRÅGA |Hej, jag ska sälja en fastighet där vattnet tas ifrån en annan fastighet (som jag också äger)Det finns inget servitut skrivet.Hur gör jag lämpligast när jag ska sälja.Ta betalt för vattnet (sätta in en vattenmätare?)Hur sätter jag priset?Jag vill ju inte riskera att köparen kör på vattnet i källan genom t.ex. bevattning/slöseri osv.
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! När det gäller regler om fastigheter och även servitut så blir reglerna i jordabalken gällande. För att det ska gå så smidigt som möjligt är det bra att upprätta ett servitut för vattnet. Ett avtal uppförs då vilket gäller för en längre tid och det avtalet följer även med om fastigheten säljs vidare. Ett servitut skrivs av den härskande fastighetens (den fastighet där vattnet tas ifrån) ägare. Eftersom du är ägare av båda fastigheterna så kan du ensidigt förklara att servitutet är gällande. I det här fallet blir det alltså du som ska skriva servitutet. I servitutshandlingen så ska det stå vilken fastighet servitutet belastar och även vad servitutet avser. Gällande priset så ska betalning för underhållet av brunnen ske. Sedan kan även ett vederlag bestämmas om man vill. Det är svårt att säga vilket pris som är rimligt. Jag skulle rekommendera att höra med kommunen eller liknande vad det brukar kosta med vattenanvändningen. Vad som är viktigt att tänka på när ett servitut skrivs är att det måste finnas med i köpehandlingen att ett servitut finns. Du måste alltså meddela köparen innan avtalet sluts om att det finns ett servitut och skriva in det i köpehandlingen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Säkra rätt att färdas över grannens mark för att nå bostad.

2017-12-08 i Servitut
FRÅGA |Hur säkrar vi en rätt att som körväg till vår permanenta bostad, färdas över närmaste grannens mark för överskådlig framtid. Vi saknar helt andra alternativ. Dagens förutsättningar har gällt i över 100 år. Han säger, det är bara köra som alltid. Inget skriftligt finns upprättat nu. Han är 83 år, och jag vill ha ett jur riktigt avtal i skriftlig form för framtiden. • nyttjanderättsavtal ?• servtut, med årsarvode?• vägrätt enl gammal hävd ?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för din fråga.Jag rekommenderar att ni upprättar ett servitut mellan era fastigheter. Ett servitut får inte belastas med några skyldigheter som hyra eller arvode för då börjar det likna ett nyttjanderättsavtal, vilket dessutom är tidsbestämt. Ett servitut gäller för all framtid och ska vara av sådan betydelse att en fastighet är beroende av nyttjandet av en annan fastighet för att kunna fungera. Finns inga andra alternativ för er än att färdas över grannens mark till er fastighet, så är ett servitut det naturliga.Ni kan antingen upprätta ett avtalsservitut med er granne och då ska nyttjandet anses vara ändamålsenligt (i ert fall framföra bilen till bostaden) och stadigvarande (inga andra lösningar finns i dagsläget så beslutet måste bestå) vilket er ansökan förmodligen uppfyller. Om det dessutom är av "väsentlig betydelse" för er fastighet att servitutet görs gällande, kan ni ansöka om officialservitut. Normalt kommer man överens med sin granne om detta men ett sådant servitut kan bestämmas av myndigheten oavsett vad grannen tycker.Läs mer om kostnad och ansökan på www.lantmateriet.se, eller ring 0771-63 63 63Det är viktigt att liknande avtal finns för att undvika framtida diskussioner med grannar. Väldigt bra tänkt av er.Lycka till!

Stängsla in ett vägservitut

2017-12-04 i Servitut
FRÅGA |Hej. Jag har en lantbruksfastighet med en väg igenom gården som leder till grannens fastighet.Vägen går igenom gårdsplanen och vidare ut på betesmarken som i sin tur gränsar till grannens fastighet .Min fråga är: Får jag stängsla in hela min hage ink. vägen men ha en grind på själva vägens början och slut, så grannen kan ta sig både till och från sin fastighet ändå? (Hästar som går i hagen) Det finns servitut på vägen, att dom har rätt att nyttja och underhålla väg till den allmänna vägen.
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Servitut regleras främst i Jordabalkens 14 kap. som du hittar här.Eftersom det är din mark är du, såvitt inget annat avtal finns, fri att använda marken och sätta ett staket så länge du inte inskränker grannfastighetens möjlighet att använda vägen som infart/utfart. Om staketet du föreslår innebär att grannfastigheten lika lätt som tidigare kan använda vägen som infart/utfart till sin fastighet bör detta vara okej. Jag anser att du bör prata med dina grannar om du planerar att sätta upp grindar, som innebär att grannarna måste öppna/stänga dessa varje gång de ska köra på vägen över din fastighet. Alternativet är att bygga en hage på varsin sida om vägservitutet så att passagen blir fri för dina grannar utan grindar och dylikt.Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar