Villkora fastighetsköp

2016-07-20 i Köpavtal
FRÅGA |Kan man vilkora ett fastighetsköp. Ex: att fastigheten inte får överlåtas till annan köpare eller styckas upp inom 10 år?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst måste köpeavtalet innehålla de formkrav som ställs upp i 4 kap. 1 § jordabalken (JB) för att vara giltigt. Köpeavtalet måste innehålla uppgift om köpeskillingen, överlåtelseförklaring, köpobjekt samt båda parternas underskrift. Vidare enligt 4 kap. 3 § 1 st. 3 p. JB så är ett villkor som exempelvis stadgar att fastigheten inte får överlåtas till en annan köpare eller styckas upp inom 10 år fullt giltigt, men endast om villkoret är intaget i köpehandlingen. Villkoret kan alltså inte vara muntligt, det måste vara skriftligt och finnas i köpehandlingen. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av andel i samägd fastighet

2016-06-29 i Köpavtal
FRÅGA |Jag äger 50 % av vårt hus och mina söner 25% vardera vilket de ärvde då deras far gick bort för 3 år sedan. Nu vill ena sonen köpa eget men jag och andra sonen vill gärna behålla huset och därmed köpa ut honom. Vi r överens alla tre om denna lösning.Hur går man tillväga och visst kan man göra så? Tacksam för svar Mvh Maria.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du och din ena son kan absolut köpa din andra sons andel av fastigheten. Det ni behöver göra är att:1. Upprätta köpehandling, 4 kap. 1 § jordabalkenNi tre måste skriftligen upprätta en köpehandling som skrivs under av alla tre där det framgår att din sons andel på 25 % av fastigheten överlåts, dvs. säljs, till dig och din andra son och att ni tar över 50 % vardera av hans andel. Ni bör även ange fastighetens namn, till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun. Av handlingen ska även framgå vilket pris ni har kommit överens om för köpet.2. Ansök om lagfartNär ni har upprättat och skrivit under köpehandlingen är andelen i fastigheten överlåten på dig och din son. Det krävs då enligt 20 kap. 1 § jordabalken att ni ansöker om lagfart för den andel ni har köps (ni har lagfart sedan tidigare för den andel ni för närvarande äger). Ni måste, enligt 20 kap. 2 § jordabalken, ansöka om lagfart inom tre månader från det att köpehandlingen upprättats.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Muntligt avtals giltighet vid fastighetsköp

2016-06-22 i Köpavtal
FRÅGA |Hej!Jag har avtalat med en person om att få köpa dennes fastighet sedan ca 10 år tillbaka i tiden. Senast förra året gjordes en omfattande genomgång av fastigheten med bankman och sakkunnig person för förberedelse inför affären. Det sägs nu att en annan person ska ha fått lov att köpa den. Är mitt muntliga avtal värdelöst nu? Vad kan jag göra?
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Köp av fastighet är ett av de få områden där avtalsreglerna styrs av formkrav, även kallat för formalavtal. Av 4 kap. 1 § jordabalken framgår det att köp av fastighet sluts genom upprättandet av en skriftlig köpehandling med båda parters underskrift inklusive som innehåller en överlåtelseförklaring och att priset ska framgå av avtalet. Paragrafens 3 st. stadgar att avtal som inte uppfyller formkraven är ogiltiga. Detta innebär att fram tills att ett skriftligt avtal upprättas och skrivs under är inte parterna bundna av någon muntlig överenskommelse.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Villkorat köp av fastighet

2016-04-24 i Köpavtal
FRÅGA |Ett företag har för avsikt att köpa en tomt av tre privatägare. Hur upprättar jag en viljeförklaring till framtida försäljning/köpeavtal. Kommunen måste ju acceptera kommande byggnation på marken först.Med vänlig hälsning
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det lättaste alternativet är att företaget köper fastigheten av de tre nuvarande ägarna och att köpet villkoras av att det ifrågavarande bygglovet blir beviljat av byggnadsnämnden (dvs. kommunen) (jfr 4:4-6 JB). I köpeavtalet ska det då framgå att köpet går tillbaks, dvs. att eventuell erlagd betalning återgår till köparen och att fastigheten återigen blir säljarens, om företaget inte får bygglov för åtgärden.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänligen,

Medborgarskapskrav vid köp av hus eller lägenhet

2016-07-18 i Köpavtal
FRÅGA |Måste man ha svenskt medborgarskap om man vill köpa hus lägenhet?
Petter Westergren |Hej och tack för din fråga!Jag antar att din fråga handlar om ett köp av ett hus eller en bostadsrätt. Det finns inga krav på svenskt medborgarskap vid köp av sådana. Vid köp av bostadsrätt kan det nämnas att bostadsrättsföreningen avgör om man får bli medlem i den, men att särskilt medborgarskap inte får vara ett krav. Mer om detta hittar du i bostadsrättslagen: https://lagen.nu/1991:614 (se framförallt 2 kap 2 §). Alltså måste man inte vara svensk medborgare för att få köpa hus eller lägenhet i Sverige.

Muntlig överenskommelse vid fastighetsköp

2016-06-29 i Köpavtal
FRÅGA |Är muntlig överenskommelse med handslag bindande för fastighetsköp?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som utgångspunkt är muntliga avtal gällande i svensk rätt. Dock gäller vid fastighetsköp vissa krav på avtalets form för att avtalet ska vara gällande. Dessa krav är att avtalet ska vara skriftligt och att det ska vara underskrivet av både säljare och köpare, vidare ska avtalet innehålla en överlåtelseförklaring och ett pris, Jordabalken 4kap 1§. Detta innebär alltså att en muntlig överenskommelse med handslag inte är bindande för fastighetsköp. Hoppas detta gav svar på din fråga! MVH

Formkrav vid köp av fastighet

2016-05-31 i Köpavtal
FRÅGA |Jag blev erbjuden att köpa mark för 50000 kr. Men nu har det löftet brutits. Jag har inget skriftligt men har det inspelat. Vad kan jag göra?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!För att en försäljning av mark, det vill säga en fastighet, ska komma till stånd måste det upprättas ett skriftligt kontrakt där det bland annat framgår att fastigheten har överlåtits (4 kap 1 § jordabalken). Ett muntligt avtal om försäljning är inte giltigt. I ditt fall finns det alltså ingenting du kan göra.Vänliga hälsningar,

Frågor om överlåtelse av fastighet

2016-04-22 i Köpavtal
FRÅGA |Jag och min bror har fått mors stuga som gåva. Till och börja med ville jag sälja halva fastigheten till min bror och han ville köpa den. Vi har skrivit ett eget papper på detta, där vi båda har skrivit under. Idag har jag mera kunskaper kring beskattning vilket innebär att jag vill ändra på min och min brors överenskommelse. Jag har föreslagit till min bror att om han går med på det så ger jag honom hela stugan i motprestation att han ger mig en gåva i form av en summa pengar. Om vi båda är överens om detta,är det lagligt att göra så?Följd fråga: Kan jag ta tillbaka vårt eget handskrivna papper på att jag ska sälja min del av stugan till min bror för en viss summa pengar? Och istället behålla min del av stugan.Tack för hjälpen på förhand.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. BeskattningPå kapitalvinster sker en kapitalvinstbeskattning. Enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Avyttrande av fastighet kan leda till en kapitalvinst uppkommer och säljaren av fastigheten ska då betala en kapitalvinstskatt. Av köpeavtalet framgår vad ersättningen för fastigheten är och kapitalbeskattning sker utifrån detta. Köp av fastighetAtt du överlåter fastigheten som gåva till din bror och han sedan ger dig pengar i gåva innebär att ni faktiskt, om än inte på papper, säljer din fastighet till honom, men att fastigheten övergår utan ersättning varför någon kapitalvinstbeskattning inte sker. Jag rekommenderar inte att ni gör detta. Enligt 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994) gäller det att om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen ska vara bindande.FastighetsköpeavtalEnligt svensk rätt blir man bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Har du och din bror ingått ett köpeavtal om halva fastigheten ska den i så fall gälla. För fastighetsköpeavtal uppställs dock särskilda formkrav på köpeavtalet. Uppfylls de inte är avtalet ogiltigt, enligt 4 kap. 1 § 3 st. jordabalken. Har ni inte utformat avtalet enligt formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken anses ni därmed inte ingått avtalet och är därmed inte bundna vid det. Enligt 4 kap. 1 § jordabalken ska avtal om köp av fast egendom ingås genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Har ni ingått köpeavtalet enligt formkraven men kommer sedan överens om att ni ändå inte fullfölja avtalet kan ni självklart inte tvingas till att genomgå affären. Annars kan en avtalspart om den så vill göra gällande att köpeavtalet ska stå fast. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar