Kan en av delägarna sälja en fastighet mot en annan delägares vilja?

2013-06-26 i Köpavtal
FRÅGA |Hej Jag äger en 1/3 del i en ärvde gård efter min avlidne make, nu vill hans ena syskon ev den andre sälja gården. Jag och mina barn med familjer vi ha den kvar. Vad gäller ? Kan de sälja utan vårt samtycke. Gården används som fritids hus med tillhörande skog. Gården har funnits i släktens ägo sedan 1900.
Lars Bålman |Hej! Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt är tillämplig, se 1 §. Enligt 2 § krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över fastigheten. Hans syskon kan följaktligen inte sälja gården utan att du, som är delägare, samtycker till detta. Emellertid följer av 6 § att varje delägare får, om ni inte kommit överens om något annat, hos tingsrätten ansöka om att fastigheten för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion. Rätten får dock inte besluta detta om du som delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl är inte helt klart, men HD tycks vara restriktiv vid sådan prövning, se NJA 1974 s. 490 och NJA 1979 s. 562. Detta måste dock gå via beslut av domstol. Skulle hans syskon ansöka om detta, bör du absolut åberopa att det handlar om en gammal släktgård.

Är det juridiskt bindande att teckna avtal om försäljning av bostadsrätt?

2013-03-31 i Köpavtal
FRÅGA |Hej! En väninna till mig hade hittat en bostadsrätt på blocket, tagit kontakt och sedan kommit överens med ägaren att hon skulle köpa den. De båda skrev ett handskrivet avtal på plats där pris och adressen till lägenheten framgick samt dagens datum. Båda skrev under och de kom överens om att betalningen och bankkontakt skulle ske när den nuvarande hyresgästen flyttat ut, ca 2 månader fram i tiden. När 2 månader hade gott tog min väninna åter kontakt enligt överenskommelse. Säljaren säger nu att hon har fått ett nytt bud ifrån annan part och att min väninna måste bjuda högre om hon vill ha lägenheten?  Får säljaren göra så här? Vilka konsekvenser leder ett avtalsbrott till och vad händer med lägenheten som min väninna skulle köpa? Har hon fortfarande rätt att köpa den? Alla lån är färdiga, hon vill ha lägenheten. Tack för en bra sida.
Amanda Wiggh |Hej, tack för din fråga. Huvudregeln är att ingångna avtal ska hållas, ”pacta sunt servanda”. Ett avtal är alltså juridiskt bindande för de parter som ingått det, oavsett om det har slutits muntligt eller skriftligt. Vad gäller köp av bostadsrätt krävs det dock att vissa formkrav är uppfyllda för att avtalet ska anses giltigt, se 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen, https://lagen.nu/1991:614#K6P4S1. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av både köparen och säljaren. Köpehandlingen ska även innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses och vilket pris som avtalats. Av den information som du har givit verkar det som att formkraven är uppfyllda i din väninnas fall – det föreligger i sådana fall ett giltigt köpeavtal. Säljaren har då inte rätt att dra sig ur köpeavtalet med hänvisning till att denne blivit erbjuden ett högre pris. Av omständigheterna verkar det alltså som att din väninna har rätt att köpa lägenheten till det pris som avtalats. Om säljaren vägrar kan hon ha rätt till skadestånd, vilket bland annat stadgas i 22 § Köplagen (https://lagen.nu/1990:931).     Med vänlig hälsning,

Övföring av äganderätt till fastighet

2012-09-29 i Köpavtal
FRÅGA |vill överlåta äganderätten 50% till annan person. vore tacksam om jag kunde få någon form av dokument för överföringen.
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! En överlåtelse av fastighet eller del av fastighet kan ske genom aningen gåva eller köp. Vid gåva övertar gåvomottagaren givarens inköpsvärde och kapitalskatt utgår inte. Är det istället fråga om köp utgår skatt på ev. värdestegring på fastigheten/ delen av av fastigheten. Den nya ägaren får därmed ett eget inköpspris som dennes ev. vinst vid en framtida försäljning ska beräknas utifrån. *Följande formkrav gäller för gåvobrev:* -Att fastigheten är angiven med fullständig fastighetsbeteckning. -Att det tydligt framgår att givaren överlåter fastigheten och att det är hela eller en andel av fastigheten -som överlåtes, exempelvis ½ om det är hälften. -Att gåvohandlingen är undertecknad av både givare och gåvotagare. -Att givarens namnteckning är bevittnad av två personer. *Följande formkrav gäller för överlåtelsehandling vid köp:* -Att fastigheten är angiven med fullständig fastighetsbeteckning -Att det tydligt framgår att säljaren överlåter fastigheten och att det är hela eller en andel av fastigheten som överlåts, exempelvis ½ om det är hälften -Att köpeskillingen är redovisad -Att köpehandlingen är undertecknad av både säljare och köpare -Att säljarens namnteckning är bevittnad av två personer Om säljaren är gift/har varit gift ska den andra maken godkänna försäljningen. Godkännandet ska göras skriftligen i själva köpehandlingen eller i separat bilaga. Alternativt ska handling skickas in som visar att makesamtycke/före detta makesamtycke inte behövs. Blankett för att ansöka om lagfart finner du på inskrivningsmyndighetens (lantmäteriet) hemsida. Länk till dessa blanketter finner du nedan. http://lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=15368 Vänligen,

Sälja bostadsrätt privat

2012-09-10 i Köpavtal
FRÅGA |Hej Undrar vad det är för skillnad att sälja en bostadsrätt privat eller genom mäklare. Min dotter ska skiljas och behöver ett överlappnings lån på 1 mån till en ny lägenhet. Har skickat alla papper till bank men kan inte få det . Varför?
Johan Wahlbom |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga. En stor skillnad mellan att sälja en bostadsrätt privat respektive med hjälp av en mäklare är att den sistnämnda kan bistå med alla avtal och övrig juridisk expertis i och med överlåtelsen av bostadsrätten. Exempel på hur ett överlåtelseavtal kan dock finnas på Internet för den som ändå vill sälja privat. För till exempel HSB-fastigheter finns följande standardiserade avtal: http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.129599.1331716342!/%C3%B6verl%C3%A5telseavtal_av_bostadsr%C3%A4tt2011.pdf På följande sida (Juridikfokus) kan en person, för en mindre summa pengar, köpa ett standardiserat avtal: http://www.juridikfokus.se/blanketter/index.php?kategori=1&gclid=CJjWtqT7qrICFcotmAodUUkA3Q Förutom avtalsfrågan finns det såklart flera mer praktiska skillnader. När säljaren betalar en mäklare gör han/hon det bland annat i syfte att slippa all administration (kontakta bostadsrättsföreningen med mera) bakom försäljningen. Vid en privataffär bör parterna kontakta sina respektive banker, om bostadsrätten är pantsatt respektive ska pantsättas i syfte att få ett lån, och särskilt upplysa dessa om affärens privata natur. Anledningen är helt enkelt att vid bostadsköp handlar det oftast om stora summor pengar och om då affären gjorts upp privat kan det hända att bankerna gärna vill ha lite mer insyn än om affären slutits med hjälp av en auktoriserad mäklare. Gällande er dotters avslag gällande överlappningslån. Rörande denna fråga kan jag tyvärr bara spekulera och i sådana fall är det bättre att ni vänder er till er bank för ett bättre svar. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Äganderättsövergång fritidshus vid sambors separation

2013-04-22 i Köpavtal
FRÅGA |Separerat - hur göra med fritidshus? Jag och min fd sambo köpte fritidshus 2007. Båda betalade lika del handpenning, vi står som 50% ägare och har delat lån. Ursprungligt lån (uppdelat på 3 lån med olika bindningstider) var 510.000:- och nu är det 381.000:- Jag har betalat lånet varje månad sedan köpet via autogiro från mitt lönekonto. Jag har betalat ytterligare ca 100.000:- från mitt eget konto för renoveringar och reparationer. Nu har vi separerat, hon vill inte ha fritidshuset men det vill jag. Jag vill veta hur vi enklast, billigast och smartast ser till att jag äger 100% av huset. Vi har inget samboavtal eller liknande.
Victoria Nilsson |Hej!Fritidshus ingår inte i bodelning mellan sambor då det inte är samboegendom, 3 § Sambolagen. För att överföra äganderätten får ni istället använda er av ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal, dvs. ett köpeavtal eller ett gåvobrev. Vad du ska betala för att köpa ut din sambo ur fritidshuset avgör ni själva, men naturligt är att relatera priset till ett beräknat marknadsvärde med avdrag för lån som övertas i samband med överlåtelsen. Du har dock ingen ovillkorlig rätt att ta över det gemensamma lånet, utan det är upp till er bank. Ni bör därför kontakta er bank för att undersöka möjligheterna för dig att ta över hela lånet. Vad gäller de kostnader du haft för renovering så kan ni själva avgöra om du på något sätt ska kompenseras för dem, t.ex. genom ett lägre pris.För överlåtelse av fast egendom finns det formkrav. Ni måste upprätta ett skriftligt köpeavtal/gåvobrev som ni både skriver under, se 4:1 och 4:29 Jordabalken.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.Vänliga hälsningar,

Äganderättens omfattning

2012-12-19 i Köpavtal
FRÅGA |Hej,Jag står i valet och kvalet att köpa en fastighet som jag själv ska bo i när en omfattande renovering är gjord.I köpeavtalet ska den nuvarande ägaren, som är ensamståend,få nyttjanderätt till egendomen så länge denne är i livet. Vad händer om denne person gifter sig och vill bo i fastigheten med sin familj? Vilken rätt har jag som fastighetsägare att begränsa detta avtal?
Dhurata Hasani |Hej, Tack för din fråga. Som fastighetsägare har du äganderätt till din fastighet genom ditt fastighetsköp- detta innebär att du har total och full rätt till egendomen. Att nuvarande ägare ska ha nyttjanderätt till egendomen är ett annat avtal skilt från ert köpeavtal. Sådana avtal är nyttjanderätter. Detta innebär att du som ägare har vida möjligheter att i era överenskommelser om avtal sätta gränserna för hur långtgående hans framtida nyttjanderätt till din fastighet ska vara. Beroende på vad respektive part vill med nyttjanderätten finns möjlighet att begränsa denna i tid, utrymme och användning. Rent generellt betyder det att den förra ägaren inte kan ställa krav att få total kontroll över egendomen om denna gifter sig utan att köpa tillbaka egendomen.

Avtal om att i framtiden försälja fastighet

2012-09-18 i Köpavtal
FRÅGA |MIn mammas nya sambo vill bli delägare i huset med 50%. Tanken är att jag ska få köpa huset om ca 3 år. till ett rabatterat pris. Min fråga är om något papper kan upprättas för detta? Kan min mammas nya sambo som delägare hävda att han inte vill sälja det om 3 år till mig?
Sebastian Fahlgren |Hej och tack för din fråga. Huvudregeln i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet. I praktiken innebär detta att man i princip kan avtala om vad som helst. Därmed är det fullt möjligt att upprätta ett bindande avtal med innehållet att du från din mamma och dennes sambo ska få förvärva fastigheten vid en viss tidpunkt och till ett viss i förväg fastställt pris. Det förefaller dock märkligt att din mors nya sambo insisterar på att bli samägare till fastigheten om avsikten är att du inom en snar framtid ska få förvärva den till ett rabatterat pris. Avtalet bör därmed rimligen upprättas innan din mors nya sambo blir ägare till fastigheten, när denne efter förvärvet kan motsätta sig att upprätta något avtal. Lag om samäganderätt bör dock i sammanhanget uppmärksammas. För det fall din mors nya sambo blir ägare till fastigheten blir din mor och dennes sambo samägare till fastigheten. Lag om samäganderätt blir då tillämplig. Av 6 § samäganderättslagen framgår att varje ägare har rätt att ansöka om försäljning av fastigheten, såvida ingenting annat har avtalats mellan ägarna. Det innebär att, om avtal saknas, kan var och en av samägarna kan ansöka hos tingsrätten att försäljning av fastigheten skall ske. Fastigheten säljs då dock till högstbjudande. Lag om samäganderätt finner du här: https://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänligen

Delägares samtycke och nödvändig fastighetsbildning.

2012-08-13 i Köpavtal
FRÅGA |Hej, 5 syskon äger en gård med tillhörande skog ihop. Om en släkting får förvärva 4 av dessa 5 delar. Vad har den sista delen för rättigheter? Måste den sälja sin del i något fall?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Nej, den sista delen måste inte säljas. Observera dock att ett sådant köp inte får ske utan att samtliga fem syskon som är delägare i fastigheten har gått med på försäljningen, 2 § lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt. Dessutom är det så att köp, som innebär att visst område av fastighet kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning, som är sökt senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades och, om förrättningen ej är avslutad vid utgången av nämnda tid, ska verkställas på grundval av köpet. Den som köpt andel i fastighet utan villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna, 4 kap. 7-8 §§ jordabalken (1970:994). Med andra ord: om inte fastighetsbildning sker i samband med köpet i överensstämmelse med fastighetsbildningslagen (1970:988), så blir antingen köpet ogiltigt, eller så blir den nye ägaren endast delägare i hela fastigheten. Det blir fråga om antingen avstyckning eller klyvning och lantmäterimyndighetens medverkan är nödvändig. Lagarna hämtade från lagen.nu