Fastighetsombildning vid gåva till syskon?

2018-01-17 i Klyvning
FRÅGA |Kan ett syskon ge bort delar av sin jordbruksfastighet till ett annat syskon utan att fastighetsbildningslagen hindrar detta?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Fast egendom är indelad i fastigheter (Jordabalk 1:1), för att kunna ge bort fast mark måste det vara fråga om en hel fastighet, då du vill ge bort en del av din nuvarande fastighet måste fastigheten ombildas. Det sker genom förrättning som handläggs av lantmäteriet (Fastighetsbildningslag 2:2). Du kan alltså inte ge bort en del av din fastighet utan måste först företa en fastighetsbildning. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Krav på klyvning av fastighet och pris

2017-03-30 i Klyvning
FRÅGA |Hur stora kostnader kan det bli vid en klyvning av samägd fastighet och hur många hektar ska fastigheten vara för att man ska göra en klyvning?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Hur en klyvning sker Klyvning av en fastighet som innehas med samäganderätt regleras i Fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Klyvning sker på ansökan av delägare till fastigheten (11 kap. 1 § FBL). En sådan ansökan ska ske till Lantmäterimyndigheten, som bedömer om en klyvning av fastigheten är möjlig.Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål (3 kap. FBL) . Det måste även stå klart att ändamålet inte kan tillgodoses på annan sätt än genom fastighetsbildning.Svar på dina frågorDet finns inga utpekade gränser för hur stor en fastighet måste vara för att en klyvning ska vara möjlig. Det som lantmäteriet kräver är helt enkelt att varje ny fastighet som bildas är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. Om ändamålet till exempel är villatomter krävs tillgång till väg, vatten och avlopp och en areal lämpad att bo på. Om fastigheterna är skogsfastigheter ställs lägre krav på vatten och avlopp men desto större areal krävs för att de ska vara lämpade för sina ändamål. Gällande priset för en klyvning så beror det på fall till fall. Lantmäteriet ger ett exempel där en bostadsfastighet på 2,3 hektar klyvs och blir två nya fastigheter. Samägarna är överens om klyvningen. Väg och bostadshus, med vatten och avlopp, finns på varje fastighet som därmed redan är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. En sådan klyvning ges en uppskattad kostnad på 47 000 kr. Detta får dock ses som ett relativt enkelt fall hos Lantmäteriet vilket bör innebära att detta bör ses som en ungefärlig lägsta kostnad vid en klyvning. Priset kommer delas mellan delägarna efter vad som anses skäligt. Då jag inte vet omständigheterna kring just din fastighet rekommenderar jag att du kontaktar Lantmäteriet för ytterligare handläggning. Detta kan du göra här. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen

Klyvnings företräde framför försäljning vid samäganderätt

2017-02-28 i Klyvning
FRÅGA |Min ex man och jag äger 1/3 av en fastighet. Två släktingar till mig äger 1/3 vardera. Nu har den ena släktingen lämnat in till tingsrätten att hon vill sälja. Vi andra tre lämnade i augusti månad in en ansökan om klyvning till Lantmäteriet. Nu undrar jag om det stämmer att klyvning går före försäljning enl. Samägandelagen som släktingen som vill sälja åberopat?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller samägd egendom är att det krävs samtycke från alla delägare för att förfoga över egendomen eller vidta åtgärd kring dess förvaltning (se 2 § samäganderättslagen). Om klyvning av fastigheten kan komma i fråga så kan en delägare dock ansöka om detta (11 kap. 1 § FBL). För det fall annan delägare ansöker om försäljning så ska klyvning av fastigheten gå i första hand, såvida ansökan om klyvning gjorts före ansökan om försäljning är avgjord i domstol. Frågan om försäljning ska isåfall vilandeförklaras fram tills det visar sig om klyvning kommer till stånd eller ej. Om klyvning ej kommer till stånd så kan försäljningsförfarandet återupptas, kommer klyvning till stånd ska det avvisas (se 7 § samäganderättslagen).Det stämmer därmed att ett i tid sökt klyvningsförfarande fungerar som ett hinder mot försäljning av fastigheten så länge som klyvningsförfarandet pågår. Ni bör därmed upplysa rätten om att ansökning om klyvning redan har gjorts och därmed be rätten vilandeförklarat frågan om försäljning.Vänligen,

Fråga om klyvning av skogsfastighet

2016-04-13 i Klyvning
FRÅGA |Vi är två syskon som äger hälften var av en skogsfastighet. Vi kommer inte överens om delning och min bror anser att jag inte har rätt till min del utan han tycker att det är ahns egendom. Vad finns det för regler som kan visa en rättvis fördelning och tvinga honom att gå med på delning?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Såvitt ni båda står som lagfarna ägare till hälften av fastigheten innehar ni denna gemensamt med samäganderätt. Om du önskar att dela denna i två kan detta vara möjligt genom en s.k. klyvning av fastigheten. En klyvning innebär att fastigheten delas i lämpliga lotter mellan de fastighetsdelägare som begär det (om det bara är två delägare torde en lottdelning innebära att båda ägare får hälften var). Förfarandet regleras genom fastighetsbildningslagens (FBL) 11 kap, och kommer till stånd genom ansökan om detta från någon av fastighetsdelägarna (det behövs således inte samtliga fastighetsdelägares samtycke). Ansökan lämnas hos den lantmäterimyndighet som svarar för orten där fastigheten är belägen. Lantmäterimyndigheten kommer inför en eventuell klyvning att bedöma lämpligheten av att fastigheten klyvs för att säkra att fastigheterna efter klyvningen är ändamålsenliga att självständigt utgöra bestående fastigheter. Såvitt en klyvning inte skulle bedömas vara aktuellt har du som fastighetsdelägare istället en möjlighet att genom samägandelagens 6 § ansöka om att fastigheten säljs på offentlig auktion för samtliga fastighetsdelägares räkning. En sådan auktion är möjlig att prisbestämma med ett lägsta accepterat pris och det står fastighetsägarna fritt att själva lägga bud på fastigheten. Skulle du behöva hjälp att ansöka om klyvning alternativt att fastigheten försäljs genom offentlig auktion är givetvis vi på Lawline behjälpliga med detta. Oss når du enklast genom att klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning,

Klyvning av samägd fastighet

2017-04-01 i Klyvning
FRÅGA |Hej,Min mor och hennes svägerska äger en fastighet tillsammans - Samägd fastighet. Det finns inte någonstans avtalat eller definierat något som helst om vem som äger vilken del etc.Svägerskan har ansökt om klyvning av fastigheten.Kan man göra så, när det inte finns beskrivet något enligt ovan? På vilka grunder kan man klyva en fastighet som är samägd?Tack på förhand för er snabba hjälp.Vänligen Cathrine
Karl Montelius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med kan jag konstatera att det inte är möjligt att avtala om att två som samäger en fastighet ska äga en viss bestämd del av fastigheten. Samägare till en fastighet äger alltid en ideell andel i hela fastigheten. Ett sådant avtal kallas sämjedelning och är förbjudet enligt jordabalken 1 kap. 1 §. Ändringar av fastighetsindelningen måste alltid ske genom Lantmäterimyndigheten.För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Det är ganska allmänt hållna bestämmelser, och de som främst är av betydelse är att fastigheterna efter en klyvning ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (1 §) och att klyvningen inte får ske i strid mot kommunens detaljplan över markanvändningen (2 §). I övrigt får klyvningsåtgärden inte motverka lämplig användning av marken och om vägar behöver läggas om kan det också hindra.Särskilda villkor för klyvning finns i 11 kap. FBL. Det första villkoret är att det måste vara fråga om en samägd fastighet för att den ska kunna klyvas. Det största hindret som jag kan se är om det finns byggnader som kommer hamna på någon av de nya fastigheterna efter klyvningen (FBL 11 kap. 3 § 3 stycket). Det som menas med regeln är att om en av ägarna får byggnaden på sin lott vid klyvningen kan denne behöva ersätta den andra ägaren om lotten är värd mer än andelen i den ursprungliga fastigheten. Det kan vara en stor ekonomisk olägenhet att behöva betala sådan ersättning, och då kan inte klyvningen genomföras.Sammanfattningsvis är det inte ett hinder mot att ansöka om klyvning att fastigheten inte är uppdelad i avtalet. Det är upp till Lantmäterimyndigheten att avgöra om klyvningen är lämplig.Vänliga hälsningar,

Hur går en klyvning av fastighet till?

2017-03-27 i Klyvning
FRÅGA |Jag äger idag en tredjedel av en gård, min far äger två tredjedelar, hur går en klyvning till ?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Klyvning av en fastighet regleras i fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Genom en klyvning delas en samägd fastighet upp så att varje delägare, det vill säga du och din far, får en ny, egen fastighet motsvarande er andel. Ni får således varsin areal av fastigheten istället för att fortsätta äga en ideell andel. En förutsättning är alltså att ni innehar den med samäganderätt. Om du eller din far ansöker om klyvning ska ärendet bedömas av Lantmäterimyndigheten. En förrättningslantmätare kommer att utreda huruvida en klyvning av fastigheten i ert fall är lämplig att genomföra eller inte. Tiden för förfarandet beror på den enskilda fastigheten. Ibland kan de allmänna lämplighets- och planvillkoren utgöra ett hinder mot klyvning, (3 kap. FBL). Det krävs nämligen att berörda fastigheter blir lämpade för sitt ändamål och däribland tillgång till väg, vatten och avlopp. Till exempel så är det ofta inte möjligt att klyva en vanlig villatomt som ägs med samäganderätt, eftersom de nybildade fastigheterna då skulle vara för små för att anses ändamålsenliga. Ett annat exempel är att en jordbruksfastighet kräver en utformning som gör den lämplig att användas till just jordbruk. Ansökan om klyvning kan du eller din far göra genom Lantmäteriets hemsida här. Samtycke av den andre delägaren krävs inte för att få genomföra en klyvning. Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga. Hör av dig vid ytterligare funderingar!

Tvångsförsäljning i konkurrens med klyvning

2016-11-24 i Klyvning
FRÅGA |En av fem delägare har via sin advokat vänt sig till Tingsrätten om förordnande av god man och offentlig auktioin enligt samäganderättslagen. Övriga fyra delägare, som motsätter sig försäljning av helheten på offentlig auktion, har vänt sig till Lantmäteriet och fått ett ärendenummer med begäran om sammanslagning och klyvning. Vad har företräde? Kan Tingsrätten sätta igång en God man även om en ansökan enligt ovan ligger hos Lantmäteriet?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en delägare till en samägd fastighet har ansökt om att tingsrätten ska utse en god man för försäljning, men de andra hellre vill se om ett klyvningsförfarande är tillämpligt, måste detta påkallas inför tingsrätten innan frågan om god man ska utses är avgjord. Det som reglerar detta är 7 § samägandelagen, ur vilken vi kan utläsa att ”Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke. ”Lagtexten är kanske något krångligt skriven, men betyder i helhet det som står ovan, det vill säga att ansökan om klyvning kommer till tingsrättens kännedom innan de fattar beslut om försäljningen, ska de vänta på vad resultatet av klyvningsansökan blir. Överklagas beslutet, kan fastigheten ändå försäljas, vare sig ni beviljats klyvning eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du kontakta någon av våra jurister, når du dem på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Beslut om avstyckning av en samägd fastighet

2016-03-23 i Klyvning
FRÅGA |HejJag äger ett fritidshus tillsammans med min bror. Jag önskar att stycka av tomten och undrar om jag behöver ha min brors godkännande?
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om två personer äger en fastighet tillsammans gör de detta med samäganderätt. Detta innebär att alla beslut som rör fastigheten måste fattas gemensamt enligt 2 § Samägandelagen. Du får alltså inte stycka av tomten utan din brors godkännande.Vänligen,