Hyresrätt trots brottslighet

2015-04-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Skrev en fråga tidigare till er och fick svar. Nu gäller det en annan fråga. Kan man hyra lägenhet trots att man åkte dit för snatteri för 4-5 månader sen?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Det finns inget legalt hinder mot att hyra en lägenhet trots att man har begått ett brott. Däremot har hyresvärdar en frihet att välja vilka personer de vill bevilja hyresrätt. Det är möjligt att en hyresvärd ställer krav på att du som blivande hyresgäst inte ska ha begått något brott, men det är nog inte så vanligt. Krav på ordning i privatekonomin är däremot vanligt.Med vänliga hälsningar,

Skäl för uppsägning av lokal

2015-04-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande uppsägning för avflyttning från lokal. Det som i lag gäller är att det i uppsägningen angivna uppsägningsskälet är det som gäller och får inte ändras. I min uppsägning står det.Lokaluppsägning och meddelande enligt 12 kap 58 paragrafen jordabalken. Avser avflyttning.Under meddelande står det: Uppsägningen avser avflyttning. Anledningen till att förlängning vägras är följande: Utväxlat hyreskontrakt föreskriver att ni skall bedriva................ i er lokal. Ni har under en längre tid inte bedrivit någon verksamhet i lokalen och eftersom fastigheten är frivilligt registrerad för mervärdesskatt medför den uteblivna verksamheten att er hyresvärd riskerar att nekas avdragsrätt för den driftsmoms som belöper sig på lokalen.Vad i denna text är själva uppsägningsskälet? Hälsningar!
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller hyra så görs skillnad på exempelvis bostadslägenhet och lokal, se 12 kap. 1 § Jordabalken. Att en lägenhet hyrs ut som lokal innebär att lägenheten ska brukas för näringsverksamhet, denna skillnad innebär även en skillnad i beskattning. Om hyresgästerna däremot inte använder lokalen i det syftet, utan exempelvis övervägande som bostad, så har hyresvärden egentligen inte rätt att åtnjuta eventuella skattelättnader, som exempelvis avdragsrätt för driftmoms. Att ni inte använder lokalen för det avsedda ändamålet är alltså det som anförs som skäl för uppsägningen.Hyresvärden måste ange sakliga skäl för uppsägning av hyresavtalet. Enligt 12 kap. 23 § Jordabalken får lokalhyresgästen inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Att hyresgästen ändrat inriktning på verksamheten, det avsedda ändamålet för lokalen, kan alltså utgöra sakliga skäl för uppsägning. Tillstånd att ändra inriktning ska dock lämnas om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrar användning. Det gäller också att hyresvärden inte har skäl att motsätta sig den. Med beaktansvärda skäl avses att hyresgästen kan förbättra det ekonomiska utbytet av sin verksamhet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättningsskyldighet pga. rökning i hyresrätt?

2015-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA |HejMin mamma har för en månad sedan flyttat till servicehus från sin lägenhet vilken hon bott i sedan 1994. Hyresvärden vill nu ha skadestånd 20 000 kr för spärrmålning och målartvätt. Mamma har rökt vid balkongdörren som varit öppnad samt under köksfläkten. Har hyresvärden rätt att kräva ersättning eller inte? Mamma är fattig pensionär utan möjlighet att klara utgiften. Kan hon straffas för att det skett en helomvändning i synen på rökare sedan hon skrev kontraktet? Mvh Maria
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Huvudregeln är att man får lov att röka i en hyreslägenhet, om det inte uttryckligen står i hyreskontraktet att man inte får det. Som hyresgäst har man dock en vårdplikt för sin lägenhet, enligt 12 kap. 24 § jordabalken. Vårdplikten innebär att hyresgästen ska göra sådant som behövs för den löpande skötseln av lägenheten, som t.ex. att städa och hålla rent. Lagen utgår från hur en ordentlig person hade skött lägenheten. Hyresgästen är skyldig att betala skadestånd till hyresvärden för all skada som uppkommer genom att hyresgästen inte vårdar lägenheten. För att undvika att bli skadeståndsskyldig är det därför viktigt att hyresgästen försöker begränsa den negativa effekten som rökningen kan ha på målning och tapeter, genom att t.ex. regelbundet rengöra de ytor som utsätts för röken.Din mamma verkar ju ha försökt begränsa skadorna genom att bara röka under köksfläkten och vid den öppna balkongdörren. I tidigare fall från Högsta domstolen och Hovrätterna har en del hyresvärdar som krävt ersättning för rökskador blivit nekade. Det har varit när hyresgästerna ansetts ha uppfyllt sin vårdplikt när de har försökt förebygga rökskador genom att t.ex. vädra ordentligt. Eftersom jag inte vet hur stora rökskadorna är eller hur mycket arbete som krävs för att reparera dem, kan jag tyvärr inte ge något svar på om hyresvärden har rätt till ersättning från din mamma i just ert fall. I många fall krävs det omfattande reparationer för att lägenheter där rökare bott ska uppnå godtagbara förhållanden. Att synen på rökning har förändrats kan nog tyvärr inte hjälpa din mamma.Om de skador som din mammas rökning orsakat endast utgör normalt slitage eller om 20 000 kr är ett högre belopp än vad som krävs för att ersätta skadorna tycker jag att din mamma ska ta hjälp av en jurist, t.ex. hos Hyresgästföreningen (om hon är medlem där). Om din mamma bestrider skadeståndsskyldigheten, men hyresvärden ändå anser sig ha rätt till den, finns det en risk att hyresvärden stämmer din mamma i tingsrätten. Även i tingsrätten kan man få hjälp av Hyresgästföreningen. Hoppas det löser sig och att mitt svar är till hjälp för er!Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av hyreskontrakt vid separation

2015-03-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har separerat och bor kvar i hyresrätten med mina två barn.hyreskontraktet är på min före mans namn(barnens pappa).Kan värden neka att jag övertar lägenheten så att kontraktet står på mitt namn?Tack för svar
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Bestämmelserna om överlåtande av hyresrätt finns i hyreslagen (se 12 kap. jordabalken). Huvudregeln är att överlåtelse kräver hyresvärdens samtycke, 32 §.Enligt 33 § får en hyresrätt som använts som gemensam bostad för båda makarna emellertid skrivas över till den andra maken om hyresrätten tillkommer denne genom bodelning. Något medgivande från hyresvärden krävs inte. I annat fall gäller enligt 34 § att en hyresrätt får överlåtas till närstående som varaktigt sammanbott med hyresgästen, enligt praxis krävs att man sammanbott i minst 3 år. Tillstånd krävs från hyresnämnden. Ett sådant tillstånd ska medges om hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen.Med vänliga hälsningar

Makes rätt att överta hyresrätt

2015-04-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Vid dödfall kan hustrun bo kvar i makarnas lägenhet som stod i makens namn och hyresvärden överför kontraktet i hustruns namn eller kan hyresvärden avhysa hustrun som har funktionsnedsättning.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § jordabalken). Dock finns ett undantag vad gäller makar. Har den efterlevande maken, efter ett arvskifte, tilldelas hyresrätten, får denna make överta lägenheten utan att hyresvärden behöver lämna sitt samtycke (12 kap. 33 §). Hyresrätten måste emellertid ses som makarnas gemensamma bostad. En bostad räknas som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det krävs sålunda inte att båda makarna ständigt och endast bor i denna bostad, utan det är huvudsakliga syftet med bostaden som är det väsentliga. Med största sannolikhet är hyresrätten i din situation makarnas gemensamma hem. Därmed har den efterlevande hustrun rätt att överta lägenhet, oavsett vad hyresvärden tycker. En prövning av om hustrun är en godtagbar hyresgäst ska som utgångspunkt inte ske från hyresvärdens sida. När ett överförande av lägenheten skett och ni underrättat hyresvärden om detta, kommer hyresvärden att få hustrun som hyresgäst. Detta gäller även om hustrun innan makens dödsfall inte stod på hyreskontraktet.Slutligen, kan hyresvärden inte utan vidare avhysa hustrun från lägenheten, om hon tilldelats den efter bodelningen i anledning av andra makens dödsfall. Vänliga hälsningar,

Besittningsskydd och avhysning

2015-04-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet som består av två hus på tomten - ett stort bostadshus och ett mindre "gästhus". Mina föräldrar har hyrt hela fastigheten, de har sedan hyrt ut gästhuset i andra hand. Deras hyresgästerna har bott där länge, i alla fall 5-6 är.Min far har nu gått bort och huset är för stort för mamma att bo i. Jag tänker därför sälja fastigheter. Planen är också att få de nya ägarna att låta mamma bo i gästhuset. Hyresgästerna som bor i gästhuset är bra personer så jag tror inte det blir några problem men jag vill kolla upp vad som gäller för säkerhetsskull. Nu till mina frågor:1. Har hyresgästerna som bor i gästhuset, som alltså har ett andrahandskontrakt, något besittningsskydd?2. Om min mamma säger upp dem och de börjar krångla t.ex. genom att hänvisa till något besittningsskydd, hur snabbt kan ett sådant ärende avgöras? Kan jag ens påbörja försäljning av huset innan de flyttat ut eller räcker det att mamma säger upp dem och jag sedan påbörjar försäljningen? (Självklart kommer de ha tre månader på sig att flytta ut).
Viktor Persson |1. Besittningsskyddets räckviddJa, andrahandshyresgästerna har besittningsskydd gentemot din mor (dvs. förstahandshyresgästen). Men om din mors hyresavtal med dig sägs upp faller även andrahandshyresgästens hyresrätt bort. För din del spelar det därför spelar inte någon roll att andrahandshyresgästen har ett besittningsskydd. Det gäller nämligen endast mot din mor och inte mot dig som ägare av fastigheten. En annan sak är att andrahandshyresgästens besittningsskydd är svagt. I regel ger det vika när förstahandshyresgästen vill flytta tillbaka till sin bostad. Därför finns det inte några juridiska svårigheter med att få de nuvarande hyresgästerna att flytta ut. Det gäller vare sig du säger upp förstahandskontraktet med din mor, eller om ni behåller förstahandskontraktet som det är, och din mor istället väljer att säga upp andrahandskontraktet.2. Möjligheter att hantera eventuella problemDu kan börja försäljningen av bostaden oavsett om de nuvarande hyresgästerna går med att hyresrätten är uppsagd eller inte. Besittningsskyddet gäller nämligen inte mot dig som ägare av fastigheten och påverkar inte din rätt att sälja huset. Men det går inte att tvinga andrahandshyresgästerna att flytta ut så länge frågan är tvistig, dvs. när hyresgästerna bestrider uppsägningens giltighet. Tvisten måste under sådana omständigheter först avgöras innan nyttjanderätten förfaller, vilket sker antingen genom ett avgörande i domstol eller genom beslut av Kronofogden. Och vilken instans som tar beslutet beror på hur andrahandshyresgästen väljer att agera.För att tvinga hyresgästerna att flytta ut ska ni ansöka om avhysning hos Kronofogden. Om hyresgästerna bestrider föreläggandet om avhysning måste saken prövas i domstol. Av den anledningen kan det ta lite tid att få tvisten ur världen och hyresgästerna avhysta. Ni kan läsa mer om avhysning och även ladda ner den blankett som används vid ansökan till Kronofogden här: http://www.kronofogden.se/Avhysning.html.Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kan ta om andrahandshyresgästerna bestrider ansökan om avhysning och saken går till domstol. Det beror bl.a. på vilken domstol som är behöriga att pröva målet. En grov uppskattning är att det tar drygt sex månader. Om andrahandshyresgästen inte bestrider avhysningsföreläggandet, och saken därmed inte behöver prövas av domstol, verkställer Kronofogden avhysningen inom ett par veckor.Hoppas detta ger svar på era frågor. Om ni önskar hjälp med att upprätta ett avhysningsföreläggande eller med uppsägning av andrahandskontraktet kan vi bistå med de tjänsterna. Kontakta oss så återkommer vi med en offert på arbetet. Enklare följdfrågor kan vi besvara utan extra kostnad.

Ansvar för gemensam hyresrätt

2015-03-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex står båda på ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Hon tvingade mig att flytta därifrån och säger nu att jag ska betala halva hyran sen jag flyttade därifrån. Kan hon kräva det trots att det var hon som tvingade ut mig?
Julia Tigerström |Står ni båda på hyreskontraktet så har ni ett solidariskt ansvar för de skyldigheter och rättigheter som kontraktet ger upphov till. Ni är alltså till exempel båda skyldiga att se till att hyran betalas. Betalas inte hyran kan hyresvärden vända sig till vem som helst av er och kräva betalning. Att ditt ex har tvingat dig att flytta ut ur lägenheten förändrar inte det faktum att ni båda fortfarande står på hyreskontraktet. För att ditt ex ska bli ensamt ansvarig för kontraktets förpliktelser måste hon stå som ensam hyresgäst. Hon måste alltså överta din del av hyresrätten. Enligt 32 § hyreslagen (12 kap. jordabalken) får en hyresgäst inte överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. I 33 § finns dock ett undantag från denna regel. En sambo som tillagts den gemensamma lägenheten genom bodelning får överta den andra sambons hyresrätt. För tiden efter det att hyresvärden underrättats om hyresrättens övergång, svarar inte längre den hyresgäst som överlåtit sin rätt för hyreskontraktets förpliktelser. Hyresvärden kan då alltså bara vända sig till den hyresgäst som övertagit hyresrätten för att exempelvis kräva betalning för hyra. Till skillnad från vad som gäller för äkta makar, är bodelning inte obligatoriskt för sambor. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det. Det som ingår i en eventuell bodelning är den så kallade samboegendomen. Samboegendom är enligt 3 § sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom ni båda står på hyreskontraktet har hyresrätten uppenbarligen införskaffats för gemensamt bruk och utgör därför samboegendom. En annan möjlighet är såklart att helt enkelt prata med hyresvärden och se om denne kan gå med på att låta ditt ex ta över hela hyresrätten utan att någon bodelning sker. Lagen kräver inte att hyresvärden måste gå med på det, men det skadar ju inte att prova.

Besittningsskydd vid uthyrning av villa

2015-03-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Har hyreslagen ändrats gällande fr.o.m. 2015 avseende uthyrning av villa på så sätt att jag inte kan hyra ut den längre än två år för om så görs kan hyresgästen ha besittningsrätt till villan - har bara hört detta ryktesvägen. Förändringen kan gälla någonting åt detta håll.Tacksam för svar.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelser avseende uthyrning av villa i andra hand finns dels i jordabalken 12 kap, även kallad Hyreslagen, se här, och dels i lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, se här.Enligt reglerna i jordabalken 12 kap 46 § har hyresgästen i vissa fall rätt till förlängning av hyresavtalet, ett så kallat besittningsskydd, trots att avtalet sagts upp. Besittningsskyddet gäller dock inte om någon av förutsättningarna i JB 12 kap 45 § är uppfyllda. Således får exempelvis inte en hyresgäst besittningsskydd om hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet (med lägenhet avses även villa) i andra hand och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd eller hyresavtalet avser en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd.I vissa fall är det möjligt att avtala bort besittningsskyddet. Som huvudregel krävs hyresnämndens godkännande för att avtalet ska gälla, JB 12 kap 45 a §. I vissa fall gäller överenskommelsen även utan hyresnämndens godkännande, nämligen när:- ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och den som hyr ut huset ska bosätta sig där eller överlåta huset,- en hyreslägenhet som upplåts i andra hand och den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig där,- en bostadsrättslägenhet som upplåts i andra hand och bostadsrättshavaren ska bosätta sig där eller överlåta bostadsrätten,- en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig på fastigheten eller överlåta den. Senaste ändringarna i jordabalken 12 kap skedde 2014 men ingen av ändringarna avsåg hyresgästens rätt till besittningsskydd.Privatuthyrningslagen trädde i kraft 1 februari 2013 och avsikten med lagen är att underlätta för privatpersoner att hyra ut sina bostäder utan att riskera att hyresgästen får besittningsskydd till bostaden. Lagen gäller vid privatuthyrning av av bostadslägenhet till annat än fritidsändamål under förutsättning att hyresavtalet har ingåtts efter den 1 februari 2013, dock inte vid uthyrning i näringsverksamhet eller upplåtelse i andra hand (privatuthyrningslagen 1 §). Enligt lagens 3 § har inte hyresgästen rätt till förlängning av avtalet när det upphört att gälla, det vill säga hyresgästen saknar besittningsskydd.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att om hyresgästen får besittningsskydd eller inte till en uthyrd villa beror på när avtalet ingåtts, och om det ingåtts före 1 februari 2013, om hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd eller inte. Har avtalet ingåtts efter 1 februari 2013 och övriga förutsättningar i privatuthyrningslagen är uppfyllda saknar hyresgästen besittningsskydd. Har avtalet ingåtts före 1 februari 2013 gäller reglerna i Jordabalken 12 kap och då krävs det som huvudregel ett av hyresnämnden godkänt avtal om avstående av besittningsskyddet för att hyresvärden ska vara säker på att hyresgästen inte får besittningsskydd och hyresförhållandet varat över två år i följd. Vill du läsa mer om besittningsskydd finns det bra information på Hyresnämndens hemsida (klicka här), och där hittar du också blanketter för att avtala bort besittningsskyddet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,