Störningar i boendet

2015-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har problem med min granne som bor i lägenheten ovanför mig. Han sover inte på natten, går tvärs över rummet och knackar starkt fötterna på golvet. Han bjuder in vänner för natten och de var mycket högt skratt, prata och diskutera något. Detta går på hela natten. Jag tillrättavisade honom och sa till honom att det hindrar oss från att sova. Men han fortsätter att göra buller nattetid. ag har skrivit flera klagomål till Fastighetsägaren. Men situationen har inte förändrats. Vad ska jag göra? Ska jag skriva ett klagomål till Hyresnämnden? Hur man gör det?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om störningar i boendet från en hyresgäst finns i jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 §. Där anges att när en hyresgäst använder lägenheten skall denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, se här. Om det förekommer störningar så ska hyresvärden ge en tillsägelse till den hyresgäst som stör att detta omedelbart ska uppöra. Generellt kan sägas att ni som omkringboende ska kunna sova ostört på natten, men att man får räkna med och tåla mer liv och rörelse under dagtid. I ditt fall verkar det som att din grannes företeelser om natten kan röra sig om sådana störningar som du som hyresgäst inte ska behöva tåla, men detta måste självklart bedömas från fall till fall och det är svårt att säga något konkret utan fler detaljer (tex hur länge det pågått, under vilka tider, grad av störning osv). Men om du sagt till hyresvärden borde denne lämnat en tillsägelse till den som stör om det kan bedömas röra sig om en sådan störning som anges i lagen. Om en hyresgäst trots detta inte bättrar sig utan fortsätter att störa andra hyresgäster inom fastigheten, så kan det utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet med den som stör.Jag rekommenderar att du först igen pratar med din hyresvärd för att ta reda på om denne lämnat en tillsägelse till den hyresgäst som stör, och igen påtalar att inga förbättringar har skett. Ett annat tips är även att ta kontakt med Hyresgästföreningen för att få ytterligare råd om hur du ska gå vidare i just ditt fall, exempelvis om kontakt med hyresnämnden i din kommun är nödvändig.Hoppas detta svar var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar

Röka inomhus - uppsägning av hyresavtal

2015-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, det är så här i mars sa jag till min inneboende att om han fortsätter röka inne så får han flytta ut, i början på maj gjorde han det igen. Så jag sa att jag ville ha ut han i slutet på månaden efter lite tjafs fick han till slutet av juni på sig, och nu kommer han och säger att han har rätt till att bo kvar till slutet av augusti? Vad gäller här?
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline, Gällande uthyrning av privatbostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad (se här). Om ingenting särskilt avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst gäller en uppsägningstid om 3 månader (3 § st 3). Det faktum att din hyresgäst röker inomhus borde inte föranleda någon annan bedömning. I vanliga hyresförhållanden har rökning inomhus i praxis inte ansetts vara grund för vräkning. Troligt är att detsamma gäller för det fall då hyresrätten utgör en en del av en egen bostad. Oavsett om grund för vräkning föreligger eller inte så krävs det av dig som hyresvärd att du skriftligen varnar hyresgästen innan vräkning kan komma till stånd.Enligt uppsägningstiden om 3 månader har din hyresgäst rätt att bo kvar i lägenheten till slutet på augusti/början på september och det är tveksamt om rökandet kan ligga till grund för en lagenlig vräkning. Mitt råd till dig är därför att så fort som möjligt saga upp hyreskontraktet så att uppsägningstiden börjar löpa. Du bör inte försöka dig på någon omedelbart vräkning. Hyresgäster har ett starkt skydd av lagen och de har ofta möjlighet att få hjälp med denna typ av ärenden av hyresnämnden. Vänligen

Sambo överta hyresrätt vid separation

2015-06-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Om man bor sambos i en hyresrätt och separerar får jag bo kvar fast jag inte har förstahands kontrakt?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns flera olika sätt som kan leda till att en sambo kan ha rätt att bo kvar i hyresrätten efter en separation trots att den andra sambon är innehar hyresavtalet till en lägenhet. Enligt sambolagen (2003:376), se här, ska en bodelning göras mellan sambor vid en separation, om någon av samborna begär det. Om hyresrätten har skaffats för gemensam användning, dvs att ni ska bo där gemensamt, kommer den att ingå i en sådan bodelning eftersom den då är samboegendom. Om du då erhåller hyresrätten i en bodelning så har du rätt att överta hyresrätten, vilket följer av jordabalken (1970:994) 12 kap. 33 § st 2, se här.Om hyresrätten inte är samboegendom och det är den andra sambon som innehar hyresrätten, så kan du ändå ha rätt att ta över hyresrätten när samboförhållandet upphör om du bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Se sambolagen 22 § samt jordabalken 12 kap. 33 § st 2 som innebär att du har rätt att ta över bostaden om 22 § i sambolagen är uppfylld.En annan möjlighet att få ta över hyresrätten är att din sambo överlåter hyresrätten till dig som närstående enligt jordabalken 12 kap. 34 § (se här), men då krävs det att du varaktigt sammanbor med sambon som innehar hyresrätten och hyresnämnden ska lämna tillstånd till ett sådant överlåtande om inte hyresvärden godkänner en sådan överlåtelse, vilket ges om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen av hyreskontraktet. Detta är oftast fallet om den som ska ta över lägenheten har möjlighet att kunna klara av att betala hyran. Vad som är ett varaktigt sammanboende finns ingen exakt tidsgräns på, men en treårsgräns kan användas som riktmärke.Hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar

Uppsägning av hyresavtal och besittningsskydd

2015-06-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag säga upp en hyresgäst med anledning av att jag själv vill bo i den lägenheten. Hyresgästen har inte missköt sig på något sätt utan det är bara så att jag vill bo där.Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!När det är fråga om hyresbostadslägenheter krävs, för att hyresvärden ska få säga upp hyresavtalet, att någon av de grunder som räknas upp i 12 kapitlet 46 § Jordabalken är uppfyllda. Paragrafen är uppbyggd på så sätt att inledningsvis 9 uttryckliga grunder att säga upp ett hyresavtal anges, varmed slutligen en 10:e mer allmän punkt ger möjlighet för hyresvärden att, efter en intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen, säga upp hyresavtal även i andra fall. Den situation som du nämner omfattas inte av någon av de 9 uttryckliga punkterna i paragrafen.Emellertid finns, såsom nämnts, i paragrafens sista punkt, en allmänt hållen grund för att hyresavtalet ska kunna sägas upp. Punkten stadgar att ett hyresavtal får sägas upp om det i annat fall än vad som föreskrivits i de övriga 9 punkterna inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresavtalet upphör. Det blir således fråga om en avvägning mellan hyresvärdens skäl och intressen av att hyresavtalet upphör och hyresgästens intresse av att bo kvar i hyreslägenheten.Att du önskar att använda hyreslägenheten som bostad för dig själv får anses utgöra ett berättigat intresse.Då jag inte vet någonting om hur hyresgästens situation ser ut är det dock svårt för mig att avgöra om ditt intresse av att bo i hyreslägenheten väger tyngre än hyresgästens intresse av att bo kvar. Om du dock erbjuder dig att hjälpa hyresgästen med att hitta en någorlunda likvärdig hyreslägenhet någon annanstans ökar dock chanserna för att intresseavvägningen utfaller till din förmån, det vill säga att du har rätt att säga upp hyresavtalet.I mitt svar har jag utgått från att du äger den lägenhet som du hyr ut och den byggnad som lägenheten är belägen i och att du inte endast innehar lägenheten med bostadsrätt, det vill säga att du hyr ut lägenheten i andra hand. Om du hyr ut lägenheten i andra hand och vill bosätta dig i lägenheten har du nämligen alltid rätt att säga upp avtalet enligt 12 kapitlet 46 § 7 punkten Jordabalken, det vill säga en av de 9 uttryckliga punkterna i paragrafen är då uppfylld.Hoppas detta svarar på din fråga!Med vänlig hälsning

Varning till hyresgäst från hyresvärd

2015-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Kan en hyresgäst få en varning av hyresvärden för att av misstag ha kräkts över räcket på sin balkong så att det hamnat en del på grannens balkong?
Catharina Danielsson |Hej, Tack för din fråga!Utifrån din fråga är 12e kapitlet i Jordabalken (JB) tillämplig. Kapitlet behandlar hyresfrågor. Enligt 25 § i kapitlet ska en hyresgäst vid användningen av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Dessutom ska hyresgästen i övrigt göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Om detta inte upprätthålls från hyresgästens sida, ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse - alltså en varning. Alltså ter det sig utifrån lagen som att hyresvärden vid en situation som ni frågar om har haft rätt att ge ut en varning. Hoppas att svaret hjälpt er.Med vänlig hälsning,

Angående grunder för uppsägning av hyresavtal från hyresvärdens sida och besittningsskydd

2015-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyreslägenhet i en privat fastighet. Gjort i ca 12 år, inte varit några problem tidigare. I nuläget finns 6 lägenheter (tidigare fanns 8 stycken) och hyresvärdens kontor. Förra året gjorde hyresvärden en renovering av husets utsida, tak, fönster samt kontoret, 2 lägenheter på andra våning gjordes om till kontor oxå.I samma veva tillfrågades jag om att flytta upp till tredje våning för dom ville ha min lägenhet som kontor oxå då dom blivit trångbodda. Tittade på lägenheten som är likadan fast spegelvänd men upplevde att jag byter ner mig i förhållande till den lägenhet jag har och då menar jag inte skicket på lägenheten utan själva utseendet,för smaken är ju olika, frågade även om dom kan tvinga mig att flytta i och med att jag inte vill flytta. Det blev ingen flytt. Nu har frågan åter lyfts upp då lägenheten blivit ledig återigen.Nu till mina fråga: Kan hyresvärden tvinga mig att flytta? Det finns ju en anledning till varför jag bor där jag bor, trivs med lägenheten och hur den ser ut och vill inte ha något annat. Det har nu blivit en stor klump i magen och jag känner mig i stort sett tvingad i och med att hyresvärden tar upp frågan igen, jag har ju fortfarande inget annat svar än att jag vill bo kvar där jag bor, men frågan är vilka skyldigheter och rättigheter jag har.Med vänlig hälsning
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av din fråga framgår att ditt hyresavtal löper på obestämd tid. Av 4 § 1 stycket 1 punkten hyreslagen (12 kap. jordabalken, se här) framgår beträffande ett sådant hyresavtal, att det kan sägas upp för att upphöra att gälla med 3 månaders uppsägningstid. Eftersom hyreslagen enligt 1 § 5 stycket är tvingande till hyresgästens förmån, så gäller alltså minst 3 månaders uppsägningstid om hyresvärden vill säga upp kontraktet. Bara för att hyresvärden kan säga upp ditt hyreskontrakt med en uppsägningstid på 3 månader, betyder det emellertid inte att du kan tvingas att flytta från lägenheten som huvudregel. En hyresgäst har nämligen som utgångspunkt ett så kallat besittningsskydd enligt 46 § hyreslagen, vilket innebär en rätt till förlängning av hyresavtalet i fall då hyresvärden har sagt upp detta. I 46 § stadgas dock även s.k. besittningsbrytande grunder, som fråntager hyresgästen sin rätt till förlängning av hyresavtalet om de är uppfyllda. Den grund på vilken besittningsskyddet i ditt fall främst kan komma att brytas, är enligt min bedömning 5 punkten i 46 §. Där stadgas att om lägenheten inte vidare ska användas som bostad och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, så har inte hyresgästen någon rätt till förlängning av hyresavtalet.Vad som menas med att det inte får vara ”oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör” uttrycks inte i anslutning till just denna punkt direkt i praxis eller lagkommentarerna. Samma formulering används emellertid i både punkt 3 och 4 i 46 §, och i anslutning till de punkterna har uttalats i praxis och lagkommentererna att det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, om hyresvärden tillhandahåller en annan bostad som hyresgästen rimligen kan nöja sig med. Det kan t.ex. vara fråga om att hyresgästen erbjuds en likvärdig bostad i samma hus. Mot bakgrund av detta och den information du gett i frågan gör jag bedömningen att 46 § 5 punkten hyreslagen är tillämplig i ditt fall, vilket alltså dessvärre bryter besittningsskyddet och rätten till förlängning av hyresavtalet för det fall din hyresvärd säger upp detta. Det ska dock tilläggas att om det föreligger en tvist mellan dig och din hyresvärd angående rätten till förlängning av avtalet så är uppsägningen utan verkan, om inte hyresvärden senast en månad efter hyrestidens utgång hänskjuter tvisten till hyresnämnden. Detta framgår av 49 § hyreslagen.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor i formuläret nedan.Med vänliga hälsningar,

Hyresvärd vägrar låta sambo överta hyresavtal

2015-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo skall separera efter 8 år. Vi har bestämt att jag flyttar och han bor kvar i vår hyresrätt. Dock är det bara jag som står på hyresavtalet och hyresvärden vägrar att överlåta bostaden på honom. De har däremot erbjudit honom en annan lägenhet (nyrenoverad och med dubbla hyran!) eller att han kan få hyra lägenheten av mig i andra hand. Det känns jättekonstigt, det är ju vårt gemensamma hem. Det är en privat värd som säger att de inte överlåter hyresavtal. Får de göra så?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga!Regler som gäller för hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, enligt 12 kap. 32 § jordabalken. I 12 kap. 33 § andra stycket jordabalken anges att en hyresrätt som sambor har använt huvudsakligen som gemensam bostad får överlåtas från den sambo som står på hyreskontraktet till den andra sambon, om den andra sambon övertagit hyresrätten enligt 22 § sambolagen. För att få överta hyresrätten enligt sambolagen krävs det att din sambo är den av er som har störst behov av bostaden och att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har barn tillsammans krävs det att det föreligger synnerliga skäl för att din sambo ska få ta över hyresrätten. Att sambon har bott i lägenheten under en lång tid anses inte utgöra synnerliga skäl. Er hyresvärd kan motsätta sig att förutsättningarna för att din sambo ska få överta hyresrätten enligt sambolagen föreligger.En annan möjlighet för er finns i 12 kap. 34 § jordabalken. Där anges att en hyresgäst som inte avser att använda sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom/henne, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Hyresvärden ska lämna tillstånd om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. För att ni ska räknas som sammanboende krävs det att ni i huvudsak har haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans, eftersom denna regel inte gäller för inneboende. Eftersom er hyresvärd vägrar ge tillstånd till överlåtelsen kan ni höra av er till närmsta hyresnämnd (www.hyresnamnden.se), för att få tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden ska som sagt ge tillstånd om den anser att hyresvärden skäligen kan nöja sig med att ha din sambo som hyresgäst i stället för dig. Hyresvärden ska i princip nöja sig med detta om din sambo har ekonomi till att klara av att betala hyran och inte är ovanligt misskötsam. Ett tillstånd att överlåta hyreskontraktet kan vara förenat med villkor. Villkoren i hyresavtalet får dock inte ändras, eftersom det är det hyresavtal som du har nu som ska övertas. Villkor kan till exempel vara något högre hyra eller liknande, men inte att man måste flytta till en annan, dyrare lägenhet. Hoppas mitt svar kan hjälpa er!Vänlig hälsning,

Avflyttning vid lokalhyra

2015-05-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresgäst som hyr lokal har själv sagt upp sig den 1/10-14 med 6 mån uppsägningstid. (Gäller 9 mån i detta fallet ?)Hyresgästen har ännu ej flyttat ut den 22/5-15 och har minst 3 månadshyror obetalda. Hyresgästen ska även återställa lokalen i befintligt skick (riva några innerväggar, täta tak och laga port). Vad behöver göras för att snarast avhysa hyresgästen, få in hyror samt även få åtgärdat återställandet?Om hyresgästen inte återställer lokalen själv kan jag göra detta på hyresgästens bekostnad och i så fall när? Kan jag stänga av el och vatten omg? (el o va mäts via undermätare)Skulle även jag sagt upp kontraktet och inte bara bekräftat hans uppsägning?Har släppt in hantverkare i lokalen för att montera nytt inbrottslarm och nytt uppvärmningssystem. Var det ok att gå in i lokalen och göra dessa åtgärder?Ett antal kunder till hyresgästen har försökt få tillbaka sina motorcyklar som skulle åtgärdas i dennes verkstad utan att få tillbaka dessa (ibland i flera år)Kan jag på något sätt hjälpa dessa ?Ny hyresgäst är på väg in.
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det föreligger ett lokalhyresavtal mellan parterna och reglerna om hyra av lokal återfinns i 12 kap jordabalken (1970:994, JB) som också kallas hyreslagen. Reglerna i hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel om inte annat framgår av bestämmelserna, 12 kap 1 § 5 st JB. Hyreslagen begränsar alltså vad man kan avtala om i det individuella avtalet, men det finns fortfarande visst utrymme för individuella avtalsvillkor. Detta utrymme är klart större för lokalhyra än bostadshyra.I första hand innehåller hyreslagens regler om de villkor som hyresvärden kan ställa för upplåtelsen och i detta ingår en principiell rätt att få avtalet förlängt för en ny avtalsperiod när den innevarande perioden går ut, 12 kap 57 § JB, samt ett skydd mot förtida uppsägning om inte grunden för uppsägningen är tillräckligt stark, 12 kap 42-43 §§ JB.Uppsägning och avhysningFör att kunna avhysa hyresgästen måste hyresavtalet ha sagts upp på ett korrekt sätt så att avtalet inte längre gäller mellan parterna vid tiden för avhysning. Om det är hyresvärden som säger upp avtalet gäller det 9 månaders uppsägningstid. Om kortare uppsägningstid har avtalats gäller den tiden när hyresgästen säger upp avtalet men inte när hyresvärden säger upp det.En uppsägning från hyresgästens sida måste vara skriftlig enligt 12 kap 8§ JB. Den får lov att vara muntlig enbart om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Av vad som framgår av frågan har uppsägningen uppfyllt formkraven.I det här fallet har det avtalats att det ska gälla 6 månaders uppsägningstid och eftersom det är hyresgästen som sade upp avtalet till upphörande gäller 6 månaders uppsägningstid. Hyresgästen har alltså inte flyttat när avtalet slutade gälla och hyresvärden kan då avhysa hyresgästen. Du kan även begära ersättning för den överskridande tid som hyresgästen har besuttit lokalen i form av skadestånd.Eftersom det inte gäller något besittningsskydd för hyresgästen när denne själv säger upp avtalet hindrar inte heller det avhysning. Du kan därför kontakta kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Obetald hyraDu kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten om du vill ha hjälp att driva in obetalda hyror. Om du begär avhysning kan kravet göras i samma blankett.Återställande av lokalOm det är avtalat att lokalen ska vara återställd i ursprungligt skick vid avflyttning ansvarar hyresgästen för att så sker. Efter vad du skrivit i din fråga har ni avtalat om att den ska vara återställd i befintligt skick. Exakt vad det innebär får avgöras via avtalstolkning. Om lokalen uppläts i befintligt skick och det sedan står att loaklen ska återställas i befintligt skick kan det tänkas att ursprungligt skick avses. Dock innebär begreppet befintligt skick, skicket som det är just vid den tidpunkten och i så fall har hyresgästen ingen skyldighet att återställa lägenheten. De bör alltså ta reda på vad som står i avtalet. En annan formulering som är vanlig i lokalhyresavtal är att lokalen ska vara återställd i godtagbart skick. Då finns det inte heller någon skyldighet att återställa lägenheten om förändringarna inte försämrat skicket på lokalen. Om avtalet innebär att lokalen ska vara återställd i ursprungligt skick beror det lite på vad som står i avtalet vad du kan kräva. Det är mycket möjligt att du kan kräva att hyresgästen bekostar hela återställandet om den möjligheten inte begränsats i avtalet. Eftersom lokalen skulle vara återställd vid avtalets slut kan du antagligen göra det när som. Annars kan du troligen åtminstone kräva ersättning för uteblivna hyresintäkter för att lokalen inte var återställd vid avflyttning.Du kan stänga av el och vatten eftersom hyresgästen inte längre har någon besittningsrätt till lokalen. Avtalet er emellan gäller inte längre och dina skyldigheter gentemot honom existerar inte längre. Av samma anledning hade du rätt att bereda dig tillträde till lokalen även utan hyresgästens samtycke. Om avtalet fortfarande gäller hade du haft rätt till tillträde för att genomföra förändringarna, men potentiellt hade du behövt hyresgästens samtycke. Inget sådant krav finns nu.KundernaDet finns ingen möjlighet för dig att hjälpa kunderna att få tillbaka sina motorcyklar. Du har ingen rätt att ta dem och ge tillbaka dem och du har ingen möjlighet att via kronofogden dela ut motorcyklarna till deras rätta ägare. Det går tillbaka till principen att man inte kan föra tredjemans talan. Kunderna får alltså på egen hand kräva tillbaka sina motorcyklar.SammanfattningEftersom hyresavtalet sagts upp av hyresgästen gäller avtalad uppsägningstid om 6 månader. Uppsägningen är giltig så länge den var skriftlig, alternativt muntlig men att hyresvärden skriftligen erkänt uppsägningen. Då hyresgästen är i dröjsmål med avflyttning kan du ta hjälp av myndigheterna för att förmå hyresgästen att avflytta. Du kan även kräva in obetald hyra genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du får via avtalet avgöra om du kan kräva att hyresgästen återställer lokalen i ursprungligt skick. Detta avgörs genom hur klausulen är formulerad. Om han inte återställer lokalen kan du med stor sannolikhet återställa lokalen på hyresgästens bekostnad, men det beror åter igen på vad det står i avtalet.