Tenant's liability for damage in the apartment

2018-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA |I have rented a shared room in the apartment and stayed for 6 months. Once I have moved out from the apartment, my owner who is sharing the apartment is saying that there is a problem with the bed bugs in the apartment and demanding 25000 Swedish Krones in 3-4 days. And she is also threatening me by saying that she will talk to my boss at the workplace (where I work). So, I am really worried about the case and I don't know what to do. And when I asked her to provide bills and papers, she is refusing to pay.So can someone help me out what to do?Thanks in advance.
Simon Wikström |Hi, and thank you for your question!Tenancy is regulated in the 12th chapter of the Swedish Land Code (s. jordabalken). Pursuant to Section 24, a tenant should take good care of the apartment and its fixtures during the term of the tenancy. Accordingly, the tenant is liable for damages, such as vermin, owing to his fault or to negligence or neglect on the part of any person belonging to his household or visiting him. However, it is the responsibility of the landlord to prove that you have caused the vermin through negligence or recklessness. This also means that simple accidents does not entail any liability. Unless the landlord can provide any evidence proving that either you or someone visiting you, by negligence or recklessness, have caused the vermin, you are not liable for the damages and thus not obliged to give her any money. I'm unsure what she intends to say to your boss. Under the Employment Protection Act, employees in Sweden enjoy a far-reaching occupational safety. Hence, an employee cannot be fired without objective grounds. Damaging your personal apartment is not an objective ground.I hope my answer was helpful!Sincerely,

Kan hyresvärden säga upp mig för att hen inte trivs med mig?

2018-02-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har inte fått kontrakt av min hyresvärd . Nu vill hon säga upp mig för att hon inte trivs med mig . Jag betalar hyran i tid och stör henne inte .
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättigheter och skyldigheter mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i jordabalkens (JB) 12 kap, den s.k. hyreslagen. Observera att jag i mitt svar så utgår jag ifrån att du hyr i förstahand, bedömningen kan bli en annan vid andrahandsuthyrning om förstahandshyresgästen hyr ut/har hyrt ut i andrahand till flera personer, då blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig före hyreslagen.När du skriver att du inte fått kontrakt av din hyresvärd så utgår jag ifrån att du menar att du inte har fått något skriftligt hyresavtal utan att ni endast kommit överens om uthyrningen muntligen. Hyresförhållande är giltigt och hyreslagen blir gällande oavsett om det finns skriftligt avtal eller inte, däremot kan det vara svårare att bevisa att avtal har ingåtts och vad man har kommit överens om ifall det inte finns skriftligtEtt hyresavtal kan löpa på obestämd tid eller bestämd tid. Ett hyresavtal löper på obestämd tid om inte annat avtalats (3 §). Huruvida en uppsägning från hyresvärden är korrekt eller inte beror på vad den grundar sig på. För att hyresvärden ska kunna säga upp en hyresgäst som hyr på obestämd tid så krävs att hyresrätten förverkas. Grunder för förverkande stadgas i 42 §. Enligt 42 § första stycket p. 6 så kan hyresrätten förverkas till följd av att hyresgästen orsakat störningar vid användandet av lägenheten. På den grunden får dock inte uppsägning ske förrän socialnämnden underrättats (42 § tredje stycket). Om störningar förekommer så är dock hyresvärden skyldig att först komma med en tillsägelse (25 §) och det är först om hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelsen som det kan föreligga grund för förverkande. Det är endast om det rör sig om särskilt allvarliga störningar i boendet som uppsägning kan ske utan tillsägelse (42 § fjärde stycket).Vad som räknas som störningar i boendet är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Nu har jag ingen upplysning om exakt vad din hyresvärd hävdar att du skulle ha gjort, men det är relativt höga krav för att man ska anses orsaka sådana störningar som grundar en uppsägning. Det räcker inte med att det t.ex. låter från ens lägenhet på dagtid. Du skriver i din fråga att du betalar hyran i tid och inte stör, med det som utgångspunkt så låter det ju som att det inte finns någon direkt grund för uppsägning. Din hyresvärd kan därmed inte säga upp ditt hyresavtal endast för att hon t.ex. inte tycker om dig som person eller dylikt. Det krävs att du på något sätt agerat på sätt som står i strid med hyresavtalet eller hyresförhållandet i övrigt och om hon skulle hävda att det rör sig om störningar i boendet så ska du som regel först ha fått en tillsägelse och möjlighet att rätta dig efter tillsägelsen.Jag råder dig att du till att börja med ber din hyresvärd att specificera vad för grund hon anför för att säga upp dig (om hon inte redan gjort det), skulle du anse att hyresvärden har sagt upp dig av otillåtna skäl så kan du överklaga uppsägningen till hyresnämnden eller boka tid med en av våra verksamma jurister för vidare rådgivning.Vänligen,

Lokalhyra, andrahandshyresgäst och kontraktsbrott vid uppsägning

2018-02-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Det är så här att mitt AB hyr en del av ett lager i andra-hand av ett företag som har förstahandskontraktet mot hyresvärden (stort fastighetsbolag). Att tilllägga har vi skrivit på ett 3 årigt andrahands-kontrakt med 9 månaders uppsägning.Någon vecka sen ringde företaget vi hyr delen av och sa att han har sagt upp lokalen och vi måste flytta ut inom en månad. Jag kontaktade då fastighetsbolaget om att vi hyr lokalen i 2:a hand och kommer inte kunna flytta ut förrens kontraktet löper ut (ca 11månader). Då fick jag ett mail om att företaget jag har andrahands kontraktet med inte står kvar som hyresgäst utan att man ändrat kontraktet i sommras till ett annat företag som också ägs av samma person (utan vår vetskap) och att vi har 1 månad på oss att flytta ut annars kommer fastighetsbolaget yrka på de hela hyran för hela lokalen de månader vi sitter kvar (fast än vi bara hyr en del).Vad ska vi göra i denna situation?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan är hyresrättslig och regleras av jordabalken (JB) 12 kap, den s.k. "hyreslagen" där det finns vissa gemensamma regler för bostads- och lokalhyresrätt. Uppsägningstider regleras i JB 12 kap 3-4 §§ och lokaler regleras främst från JB 12 kap 56 § och framåt.Om lokalhyresrätt i andrahand.När man hyr en lokal i andra hand har man ett så kallat indirekt besittningsskydd om inte hyresförhållandet upphör innan det varat i nio månader. Detta innebär att andrahandshyresgästen i vissa fall kan få ersättning för förlust denne drabbas av på grund av att hyresförhållandet upphör. Det finns dock möjlighet att avtala om avstående från det indirekta besittningsskyddet. Därför måste ni granska ert hyresavtal. Enligt JB 12 kap 58 § stadgas att om en hyresvärd, i detta fall förstahandshyresgästen, säger upp avtalet ska han i uppsägningen underrätta hyresgästen om de villkor som han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Hyresvärden ska även informera om de villkor som han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Förutom detta ska uppsägningen dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, inom två månader från uppsägningen ska hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Om er hyresvärd inte informerar om detta skriftligt är uppsägning ogiltig.Om hyresvärden har informerat om allt detta korrekt och om hyresgästen inte vill lämna lokalen utan att få ersättning enligt 58 b §, har hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom två månader från delgivning. Gör han inte det, förfaller rätten till ersättning. Ersättningen utgör normalt att hyresvärden ska betala ersättning till hyresgästen med ett belopp som motsvarar en årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet. Om hyresgästen på grund av att hyresförhållandet har upphört har orsakats en förlust som inte täcks av ersättning ovan, skall hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen för denna förlust. Det kan till exempel röra sig om förlorad omsättning på grund av den förtidiga uppsägningen som strider mot hyresavtalets överenskomna uppsägningstid även flyttkostnader kan täckas.För övrigt krävs det samtycke från hyresvärden för att förstahandshyresgästen lagligt ska kunna hyra ut hela sin lokal i andrahand däremot krävs inget samtycke från hyresvärden när man hyr ut en del av lokalen s.k. partiell andrahandsuthyrning.Kort om avtal i allmänhetEnligt avtalsrättsliga principer kan man endast kräva någon att uppfylla förpliktelser enligt avtal om denne är en part i avtalet. Om du inte har skrivit något avtal med fastighetsbolaget kan du inte krävas på pengar av det bolaget. Fastighetsbolaget kan däremot kräva den som de har hyrt ut lokalen till på hyra (förstahandshyresgästen. Ett undantag kan ha uppstått genom avtal i form av konkludent handlande, om du betalat hyra för hela lokalen direkt till hyresvärden trots att ingen skriftlig överenskommelse finns förutsatt att ingen annan har hyreskontrakt samma period. Detta framstår som mindre troligt i detta fall. Du har alltså ingen skyldighet att betala mer i hyra än det du har avtalat om med förstahandshyresgästen. Om du får oriktiga betalningskrav bör du bestrida dessa med rekommenderat brev.SvarDet är möjligt att din uppsägning är ogiltig om inte du blivit korrekt uppsagd enligt ovan, förutsatt att du inte har avtalat bort ditt besittningsskydd. Annars gäller följande: Eftersom du hyr i andrahand har du inget besittningsskydd i förhållande till fastighetsbolaget utan du har besittningsskydd i förhållande till förstahandshyresgästen förutsatt att du inte har avalat bort besittningsskyddet. Har du besittningsskydd, kan du föra en förlängningstvist i hyresnämnden samt yrka på ersättning enligt JB 12 kap 58b §. Har du inte besittningsskydd kan du föra en tvist vid tingsrätten för att får ersättning för förstahandshyresgästens kontraktsbrott mot ert avtal.Du kan alltså kräva förstahandshyresgästen på ersättning för avtalsbrott och för eventuella förmögenhetsskador som t.ex. förlorad omsättning. Ni bör hänskjuta tvist om uppsägning och ersättning för kontraktsbrott till antingen tingsrätten eller hyresnämnden beroende på vad som står i ert avtal och om uppsägningen har gått korrekt till. I vart fall kan ni föra en tvist om ersättning för skador som förstahandshyresgästen har orsakat er. Troligen täcker din företagsförsäkring den här typen av tvist men du bör höra efter med ditt försäkringsbolag. Preliminärt framstår det som att du har goda möjligheter att vinna en sådan tvist förutsatt att du har ett skriftligt avtal för lokalen.Eftersom du inte har något avtal med fasstighetsbolager har du ingen rätt att vistas i deras lokaler och du kan därmed bli vräkt om fastighetsbolaget ansöker om avhysning hos kronofogden därför är det bäst att flytta snarast om du inte kan ta över förstahandshyreskontraktet för hela lokalen.RekommendationMin rekommendation är att du antigen bör försöka hitta en annan lokal och flytta inom en månad och stämma förstahandshyresgästen på skadestånd för dina uppkomna kostnader, kontraktsbrott och eventuell förlorad omsättning eller att du förhandla med fastighetsbolaget om du vill ta över hela förstahandskontraktet själv för en treårsperiod, om möjligt. Du kan i så fall själv hitta en andrahandshyresgäst och hyra ut delar av lokalen. Det framgår inte ur din fråga men det kan vara så att förstahandshyresgästen har förverkat sin hyresrätt om du (andrahandshyresgäst) ensam haft tillgång till hela eller stora delar av lokalen och har hyrt ut i andrahand utan fastighetsbolagets samtycke.Jag rekommenderar att du anlitar en jurist som bistår dig i tvisten, hjälper till att skriva en stämningsansökan och går igenom avtal. Du kan även ta hjälp av en jurist för att förhandla om avtalsvillkor mot stora fastighetsbolag. Om du vill anlita en av våra jurister kan ni mejla mig, då sätter jag er i kontakt med en kollega. jessica.konduk@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Betalningsskyldig för att man ringer störningsjouren?

2018-02-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej.Jag läste angående vissa frågetecken rörande betalning för störningsjouren.Det hittade jag på denna sida: http://www.lawline.se/answers/storningsjour-vem-betalarDär framgår det vad jag uppfattar det som att hyresavtalet är något "luddigt" vilket i sintur egentligen ålägger hyrsvärden i det fallet att stå för kostnaden. Det pga det skrivna iavtalet de har sinsemellan.Mitt dilemma ligger i att jag hade en störande person ringde på alla porttelefoneroch gjorde sig oerhört obekväm utanför porten i hyreshuset där jag bor. Detta slutade medatt jag då det var juldagen runt kl 16.00 fick lova att ringa störningsjouren. De anlände menpersonen hade avvikit. Nu ska det tilläggas att jag vet troligen vem det var, och hyresvärden antar att det var mig denne person slutligen ville komma i kontakt med.Nu fick jag en räkning på ca 4000Kr av min hyresvärd, med hänvisning till att störningsjourenfick rycka ut, något förvånande kan jag säga. Detta då det både i trapphuset finns anvisat nrtill störningsjouren, samt på deras hemsida. INGENSTANS står det att jag som ringer skall betala.Jag har läst igen mitt hyreskontrakt och där finns det inget reglerat om vem som skall stå fören ev merkostnad vid tillkallande av störningsjouren. Inte heller på deras hemsida. Faktum äratt de har via mail kommenterat händelsen och sagt att det var bra att jag vidtog de åtgärderman bör göra.Så min naturliga fråga är naturligtvis, är jag en betalningsskyldig i detta fallet? Jag anser inte det.
Emil Duberg |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!Principen i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas enligt de villkor man avtalat om (som det också står i det svar du hänvisar till). Därför är det bra att du läst igenom ditt hyreskontrakt och konstaterat att det inte står något om att den som tillkallar störningsjouren ska betala för utryckningen. Dessutom kan det hävdas att din rätt enligt 12 kap. 25 § Jordabalken (hyreslagen) att inte utsättas för störningar i praktiken begränsas om det är så att den som påtalar störningar måste betala för utryckningen.Mitt råd är att du kontaktar din hyresvärd och förklarar att det inte avtal ni ingått (som du beskrivit ovan) inte föreskriver att den som tillkallar störningsjouren ska betala för detta, varför denne inte har någon grund för att göra dig betalningsskyldig. Gör det så fort som möjligt så att inte några påminnelseavgifter inte läggs på.

Kan hyresvärden neka oss lägenhetsbyte?

2018-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi (ett par med två lägenheter som vill ha en större) har fått nej på vår bytesansökan då vår bytesparts (ett par som separerar) hyresvärd säger att de har två andra lägenheter i sitt bestånd att tillhandahålla. Det separerande paret vill hellre ha våra lägenheter. Vi tycker inte att lägenheterna är likvärdiga. Alla har stabila inkomster. Har hyresvärden rätt att neka oss att byta?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB), som också brukar kallas hyreslagen.Ni som hyresgäster får överlåta hyresrätterna till era bostadslägenheter genom att byta till en annan bostad om hyresnämnden lämnar tillstånd till ett sådant byte. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om ni som hyresgäster har beaktansvärda skäl för bytet och detta inte skapar en påtaglig olägenhet för hyresvärden och det inte heller finns några andra skäl emot bytet (12 kap. 35 § JB). Hyresvärden behöver alltså inte godkänna ett byte men er bytesparter kan begära att hyresnämnden prövar om tillstånd ska lämnas för ett byte. Eftersom de andras hyresvärd har lägenheter att tillhandahålla är min preliminära bedömning utifrån det du berättar att det inte finns beaktansvärda skäl för bytet. Om de vill ansöka hos hyresnämnden om att få bytet prövat så finns information om hur en sådan ansökan går till här. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Besittningsrätt för hyresgäst vid överlåtelse av hyresobjektet

2018-02-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi hyr ut ett hus på våran gård. När vi köpte huset så "fick vi med" en hyresgäst. Han hade inget kontrakt sen innan så vi skrev ett efter att vi tog över gården. Han har bott där sen 2012. Vi flyttade in 2014. Så kontraktet är påskrivet 2014. Nu har vi sagt upp honom. Enligt privatuthyrningslagen har han ingen besittningsrätt. Men han vägrar flytta för att han har bott där sen 2012, han har muntligt kontrakt med tidigare ägare. Vad gäller?
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man hyr ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, har hyresgästen mycket riktigt inget besittningsskydd. Hyresavtal som ingåtts enligt den lagen går alltså att säga upp utan att hyresgästen har rätt till förlängning. Dock började privatuthyrningslagen gälla först 1 februari 2013. Det innebär att jordabalkens 12 kapitel fortfarande gäller för hyresavtal ingångna innan lagen trädde i kraft.. Enligt 12 kap. 46 § i jordabalken har hyresgäster besittningsskydd. Er uppsägningsrätt beror således på om det har kommit till stånd ett nytt hyresavtal efter den 1 februari 2013 i ert fall. Det hyresavtal som hyresgästen hade med den förre ägaren är gällande även mot er. Om detta avtal fortfarande är det som grundar hans hyresrätt har han därför besittningsrätt. Om däremot kontraktet ni skrev på 2014 utgör ett helt nytt hyresavtal kan besittningsrätten ha försvunnit för honom. Således hänger det på om ni i samband med er inflyttning ingick ett helt nytt hyresavtal eller om det bara var en skriftlig bekräftelse av det avtal som redan fanns.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ansvar vid skada i hyresrätt

2018-02-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Toalettdörren i lägenheten var inte funktionell och hade tidigare varit problematisk. Jag blev fast på toaletten och var tvungen att bryta mig ut, vilket resulterade i en trasig dörr. Vem bär ansvaret för att ersätta dörren?Det är en hyresrätt.
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss!Innan man flyttar in till hyresrätt så ska "lägenheten i sådant skick att den enligt denallmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avseddaändamålet", sägs i 9 § Hyreslagen. Vidare anger lagstiftaren att det ligger i hyresvärdens ansvar om det uppkommer ringa skador i lägenhet innan tillträdesdagen, se 11 § Hyreslagen. Även efter tillträdesdagen kan det föreligga ansvar hos hyresvärden om det inte hyresgästen orsakat skada enligt 16 § Hyreslagen.Sammanfattningsvis kan man säga att eftersom det inte du som förorsakat skadan på att toaletdörren var inte funktionell under en längre tid och även att du blivit tvungen att skada dörren för att ta sig ut, ansvaret i detta fall bör liga hos hyresvärden.Hoppas att jag har svarat på din fråga.Med vänliga hälsningar

Är hyresgästen skyldig att återställa en skada som beror av hyresvärden?

2018-02-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej ! Ska lämna min lägenhet som jag har hyrt i andrahand och allt är i samma skick som när jag flytta in men, inte badrummet. Har bara duschat precis som alla andra vanliga människor gör. Men golvet inne i badrummet sviktar och det visar sig att våtskicktet i brunnen inte är riktigt jord. Och det har i sin tur gjort att fogar och kakel lossnar på golvet, och några plattor har spruckit. Har jag någon skyldighet hatt återställa det? När hon ev har anlitat svart jobb eller dåliga våtrums anläggare ?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om du måste återställa golvet i lägenheten.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu har ingen skyldighet att återställa golvet. Du kan dock bli skyldig att ersätta hyresvärden för skadan.Det låter på dina uppgifter som om du inte har orsakat skadan. Då kan du inte bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden.Hyresgästens vårdpliktHyresgästen är skyldig att ersätta den skada han eller hon orsakar (12 kap. 24 § första stycket jordabalken).Det rör sig bara om en ersättningsskyldighet. Det finns ingen egentlig skyldighet för hyresgästen att själv åtgärda skadan.Skada som du inte orsakat ansvarar du inte för. Du ansvarar dock inte heller för skador som utgör normalt slitage.Det finns dock ytterligare en spärr mot ansvar. Skadan ska ha orsakats genom att du har varit oaktsam.Du är alltså inte ansvarig för en skada om du gjort vad du kan och ska för att förhindra skadaDet låter på dina uppgifter som om du inte har orsakat skadan. Då kan du inte bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med hyresgästens vårdplikt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,