Uppsägningstid bostadslägenhet

2016-06-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Har en hyresvärd som bett mig flytta via sms såfort som möjligt för dem vill inte jag ska bo kvar. Och nu har jag hittat en lägenhet men måste flytta in direkt. Och idag sa jag det till min hyresrätt men då kräver hon 3 månaders uppsägning trots ett antal sms där det står klart och tydligt att hon vill ha ut henne från lägenheten fortast möjligt. Har två barn så dubbla hyror går inte ihop med min budget. Frågan är om hon kan göra så.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande hyresrätt regleras i jordabalken, (JB), 12 kap. Jag utgår ifrån att du hyr din lägenhet i första hand och att du gör det på obestämd tid. Detta spelar roll vid vilka regler som blir tillämpliga. Uppsägning av kontraktet ska vara skriftligt om hyresförhållandet har varat längre än tre månader. Ett sms får nog ses som skriftligt, då det finns nerskrivet. Hyresvärden har dock inte rätt att säga upp dig med omedelbar verkan. Bostadslägenhet som hyrs på obestämd tid får inte sägas upp med kortare uppsägningstid än tre månader, 12:4 JB. Samma uppsägningstid gäller för dig som hyresgäst. Det finns ett par undantag när hyresvärden har rätt att säga upp dig som hyresgäst med omedelbar verkan. De listas b la i 12:42 JB. Av vad som framgår i din fråga aktualiseras inget av de undantag som finns, varvid din hyresvärd inte har rätt att säga upp dig med omedelbar verkan. Har du fler frågor är du vänlig att återkomma till oss igen. Vi har kostnadsfri rådgivning över telefon där du kan förklara ditt problem mer utförligt och inkomma med ytterligare detaljer kring hur ditt hyreskontrakt ser ut osv. Öppettiderna för telefonrådgivningen är mån-ons: kl. 10 – 16 telefonnummer: 08-53330004. Ha en bra dag.Vänligen,

Störningar i hyresrätt

2016-06-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur mycket oljud(musik och biltutande) nattetid måsta man tåla i ett hyresförhållande?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt och att det är dina grannar som stör, det är då 12 kap. i Jordabalken (JB) som blir tillämpligt. Som boende i en hyresrätt måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Man får alltså som hyresgäst räkna med en del liv och rörelse under dagarna.Som hyresgäst är man dock enligt 12 kap. 25 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) skyldig att inte störa sin omgivning och att bevara ordning och gott skick inom fastigheten. De störningar som omfattas av bestämmelsen är till exempel högt ljud och oväsen men även annat olämpligt beteende. Störningarna ska vara i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och som inte skäligen bör tålas. Det får göras en avvägning av vad som ska anses vara en störning i boendet eller en mindre eller tillfälligt övergående störning. En tillfälligt övergående störning kan exempelvis vara om en granne rustar sin lägenhet. En sådan tillfällig störning måste en hyresgäst tåla. Särskilt allvarligt är det dock om det (som i ditt fall) sker störningar vid upprepade tillfällen under kvällar och nätter.Enligt 12 kap. 25 § 2 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om hyresvärden däremot inte gör någonting åt saken och man själv inte får slut på störningarna kan man ansöka till hyresnämnden om att de ska förelägga hyresvärden att göra någonting. I samband med detta kan man även få nedsatt hyra under den tid störningarna pågår.Om hyresgästen inte bättrar sig efter att han fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1). I ditt fall verkar det alltså handla om sådana störningar som omfattas av 12 kap. 25 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P25S1) och som inte skäligen bör tålas.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Slitage i hyreslägenhet

2016-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA |hej !jag har precis flyttat ut från min lägenhet (bostadsrätt som ägs av en person som hyrt ut den i andra hand till mig) men nu vill han ha 8000 kr för slitage (fett fläckar på väggarna )! Jag är så förvirrad för alla runt om mig säger att han försöker lura mig men samtidigt är jag ingen som vill lura någon jag vill att tätt ska vara rätt! Vad räknas som normal slitage? Några fettfläckar på väggarna ska väl inte kosta 8000 kr speciellt om han ska tapetsera själv som han nu säger?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om hyra av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (populärt kallad för Hyreslagen), och de gäller även då en person hyr ut sin bostad i andra hand. I 24 § föreskrivs att hyresgästen ska "väl vårda lägenheten" och ersätta all skada som uppkommer genom hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse.Samtidigt gäller enligt 15 § och 9 § att hyresvärden har en vårdplikt för lägenheten, och ska se till att lägenheten hålls i acceptabelt skick. Man brukar säga att hyresvärden ska ansvara för normalt slitage medan hyresgästen ansvarar för saker som hon själv har orsakat på ett lite mera vårdslöst sätt, såsom då en glasflaska tappats i handfatet i badrummet. Hyresgästen ska sköta den löpande rengöringen och liknande.Just fettfläckar på väggarna är relativt vanligt förekommande och det är omtvistat huruvida det ska anses vara normalt slitage eller inte. Underrätterna tycks ofta ha ansett att sådana skador inte är att anse som normalt slitage, däremot är det hyresvärden som har bevisbördan för att en hyresgäst brustit i sin vård av lägenheten. I flera fall har det inte kunnat fastställas att lägenheten varit i bra skick då hyresgästen flyttade in, och det har alltså inte kunnat bevisas att hyresgästen orsakat skadorna. Märk dock att det inte är hugget i sten vad som gäller, och det går att argumentera för att det ska anses vara normalt slitage då det saknas avgöranden från Högsta domstolen.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att fettfläckar som sådana mycket väl kan vara något som du ska betala för, men hyresvärden måste bevisa att det är du som har orsakat dem (dvs att de inte fanns där då du flyttade in).En lite annan sak är att 8000 kr låter väldigt mycket för så små skador som det rör sig om i ditt fall. Eftersom det är en form av skadeståndsyrkande så ska den som begär skadestånd visa varför han yrkar just detta belopp, förslagsvis genom kvitton, beräkningar, värderingsintyg eller liknande.

Preskriptionstid gällande fordringar med grund i hyresavtal

2016-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Skulle vilja veta vad som gäller av följande: Ett hyreskontrakt är uppsagt i november, uppsägningstiden är 3 månader. Det vill säga att kontraktet avslutas den 31 januari. Ingen besiktning görs då av hyresvärden. 4 månader senare anklagas den föredetta hyresgästen av hyresvärden för en tapetskada på väggen. Är den föredetta hyresgästen tvungen att betala skadan trots att kontraktet redan gått ut?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Din fråga regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:61 JB får fordringsanspråk som grundar sig i hyresavtalet framställas inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten. I andra fall är rätten förlorad. Det innebär att hyresvärden alltså kan kräva ersättning efter att avtalet upphört. Detta gäller oavsett huruvida besiktning gjorts. En annan fråga är den som rör vilka fall en hyresgäst ska vara skyldig att ersätta hyresvärden, till exempel för tapetskador.När det gäller hyresgästens skadeståndsansvar, det vill säga skyldigheten att ersätta skador, så finns en regel om detta i 12:24 JB. Där framgår det att hyresgästen bara är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det innebär att för att hyresgästen ska vara skyldig att betala krävs det att denne på ett oaktsamt sätt orsakat tapetskadan. När man hyr en lägenhet brukar man säga att man visserligen har en vårdplikt men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet. Huruvida du är ersättningsskyldig blir därför en fråga om huruvida du ”visat den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person”. I detta fall finns inte tillräckligt med info för att göra en bedömning av skadans karaktär och liknande.Vänligen,

Hyresgästs skyldighet att lämna tillträde vid försäljning

2016-06-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo hyr ett hus där hyresvärden nu sagt upp kontraktet då fastigheten ska säljas. Vi har 3 månaders uppsägningstid. Har vi skyldighet att upplåta fastigheten för visning mm under denna tid? Har sett lite olika alternativen här på sidan hur hyreslagen skall tolkas när det gäller detta. Mvh Clara
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gällande frågor angående hyresrätt så är det Jordabalkens (JB) 12 kapitel som gäller, den s.k. hyreslagen. Definitionen av lägenhet, som lagen avser, omfattar även uthyrning av enfamiljshus. Enligt 12:26 JB så har hyresvärden rätt till tillträde till bostaden för visning av lägenheten när lägenheten är ledig till uthyrning. Formuleringen ger därmed inte någon skyldighet för hyresgästen att lämna tillträde med anledning av en planerad försäljning, utan endast i fall då hyresvärden planerar att ge visning för uthyrning.Ni har därmed ingen skyldighet att under uppsägningstiden lämna tillträde åt hyresvärden med anledning av försäljningen. Jag hoppas jag gav svar på din fråga. Behöver du vidare rådgivning så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se, lycka till!Vänligen,

Åtgärder vid störningar i hyresrätt

2016-06-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag blir störd varje dag kväll natt av mina grannar som har ett barn med diagnos, störningarna är omfattande och mest på nätterna, 22 till 4- 5. Dem vill inte försöka dämpa ljud och bryr sig inte, hyresvärd vill inte hjälpa mig, jag vill bo i lung o ro kunna sova på nätterna och gå till mitt jobb på morgonen, vem kan hjälpa mig? Vad kan jag göra? Och vad måste hyresvärd göra?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga så tolkar jag det som att du bor i en hyresrätt och likaså dina grannar, det är då Jordabalkens (JB) 12 kapitel som gäller, den s.k. hyreslagen, som gäller mellan hyresvärd och hyresgäst.En hyresgäst har som skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar till sådan grad att det kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (12:25 JB). Även i övrigt ska hyresgästen iaktta det som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Lättare störningar kan givetvis förekomma i ett bostadshus utan att det kan åtgärdas, då vissa former av störningar får anses kunna tålas. Det finns generellt dock en strängare syn på störningar som förekommer nattetid då det kan störa de boendes hälsa och boendemiljö om det påverkar deras möjligheter till sömn.Primärt finns det en skyldighet för hyresvärden att ge hyresgästen som stör en tillsägelse för att denne ska vidta åtgärder för att störningarna ska upphöra, om störningarna är så omfattande att de ej bör tålas. (12:25 2st JB). Om störningarna ej upphör efter tillsägelse av hyresvärden så finns en möjlighet för hyresvärden att förverka hyresrätten, vilket gör att hyresavtalet upphör att gälla (12:42 1 st. 6p).Om din hyresvärd inte vidtar åtgärder och hyresgästen inte heller själv lyssnar när du pratat med denne så finns en möjlighet för dig att vända dig till Hyresnämnden och driva ärendet själv. Hyresnämnden kan, om störningarna är tillräckligt allvarliga, besluta att hyresvärden ska vidta åtgärder för att störningarna ska upphöra. För din egen skull kan det vara bra att dokumentera störningarna, så som att skriva ner tider och omfattning av störningarna, för att lättare kunna återge dessa. Det kan eventuellt även finnas möjlighet till nedsättning av hyran för den period som störningarna pågår räknat från din anmälan om störningarna till hyresvärden. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen kan de hjälpa dig att göra en bedömning av huruvida du skulle kunna ha framgång med ditt ärende. Om du har tillgång till en störningsjour på den ort där du bor kan det även vara bra att veta att man kan höra av sig till dem när störningen pågår. De åker ut och gör en bedömning av ljudet och kan knacka på hos hyresgästen och be dem dämpa sig. De rapporterar även till hyresvärden.Lycka till och behöver du vidare juridisk rådgivning så kan du även kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Avhysning och betalningsföreläggande

2016-06-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Mitt namn är Isabella Reuter och jag har problem med min hyresgäst som inte har betalat hyran på 3 månader(april maj och juni)Han påstår att hans bolag ska betala hyran men jag har skrivit kontrakt med min hyresgäst och inte med hans bolag. Jag har ingenting att göra med hans bolag och det är hans ansvar och inte hans bolag. Om hans bolag inte betalar min hyra då han tänker inte betala hyran från hans konto och han bor grattis hos mig och så vi har inte kommit överens.Han är skyldig mig 54 000 sek.Vad kan jag göra och vem kan hjälpa mig?Ni har skrivit fel mitt namn på Kunduppgifter.Jag heter Reuter Isabella inte Teiter Isabella. KunduppgifterTeiter Isabella jag heter Reuter5404272147Hälsningar Isabella Reuter
Jessica Konduk |Hej. Tack för din fråga! Din fråga rör Hyreslagen, Jordabalkens (JB) 12 kap. Det är den personen som står skriven på hyreskontraktet eller du som du har ingått muntligt avtal med som är skyldig att betala hyran. Som hyresvärd har du rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran, en vecka från förfallodagen. Uppsägningen ska ske skriftligen och du ska ange vilka skäl du har för uppsägningen. Det är hyresgästen som ska bevisa att hyran har betalats. Angående uppsägning av hyresgästen gäller 12 kap. JB, eftersom du är att betrakta som hyresvärd gentemot din hyresgäst.Du har rätt att säga upp hyresgästen utan uppsägningstid om hyran inte är betalad en vecka efter förfallodatum, man säger då att hyresgästen har förverkat sin rätt, 12 kap. 42§ 1 p. JB. Du måste då ange till hyresgästen att avtalet upphör i förtid och underrätta denne om hur han ska betala för att avvärja hävningen av hyreskontraktet enligt 12 kap. 43§ jordabalken. Om hyresgästen betalar hyran innan uppsägning skett så finns inte längre någon rätt för dig som värd att, på denna grund, säga upp hyresavtalet. När uppsägning sker på grunden att hyresgästen inte betalat ska denne även få ett meddelande om att han eller hon kan bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Då räcker det att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta. Hyresgästen kan tvingas att flytta först två dagar efter att dessa tre veckor har förflutit. Du har även en skyldighet att underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till uppsägningen, 12 kap. 44§ jordabalken. Meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Om socialnämnden åtar sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande och hyran har betalats så snart det varit möjligt, kan avhysning ske. Betalningen måste senast ske när tvisten om avhysning avgörs i första instans. En ansökan hos domstol med yrkanden att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning. Detta gäller även en ansökan som gjorts till Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (för utestående hyresskuld med ränta) och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. http://www.kronofogden.se/Avhysning.htmlAngående dröjsmålsräntan, om ni har kommit överens om en ränta i avtalet gäller den räntan. Ifall ni däremot inte kommit överens om en ränta kan du debitera ränta enligt 6 § Räntelagen. Räntan du har rätt att debitera är den av Riksbanken fastställda referensräntan, för nuvarande 0%, med ett tillägg på 8%. Det här betyder att du kan ta ut 8% i dröjsmålsränta. Räntan utgår från förfallodagen för varje avtalsenlig hyra, 3 § Räntelagen. Räntelagen hittar du här. Sammanfattningsvis så kan du kräva skulden för de obetalda hyrorna med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM) i första hand och sedan genom stämning i Tingsrätten om hyresgästen fortfarande vägrar betala. Du kan få hjälp med avhysning av hyresgästen hos Kronofogdemyndigheten.Ifall du behöver hjälp med att skriva ansökan om avhysning och betalningsföreläggande så är du varmt välkommen att kontakta mig så återkommer vi med en offert. yesim.konduk@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Höjning av hyra

2016-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Om en hyresvärd vill höja hyran, bör han då ange vad jag får för den ökade hyran? Som det ser ut idag är han dålig på att sköta om reparationer och lägenheten behöver rustas upp. Jag vill inte betala en högre hyra om han inte sköter sådant bättre. Vad gäller och vad kan jag göra?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Hyresavtal fungerar som andra avtal vilket innebär att de inte ensidigt kan ändras. Din hyresvärd kan därför inte höja hyran utan att du går med på det. Vissa andra regler gäller om förhandlingsordning finns, det vill säga om en förhandlingsklausul finns i ditt avtal. Då du inte angivit någon om detta utgår jag från att sådan saknas (om du har en sådan klausul kan du kommentera nedan så förklarar jag vad som gäller i ett sådant fall). Det som gäller är alltså att hyresvärden som huvudregel inte kan kräva en högre hyra om du inte går med på detta.Frågor om hyra och liknande regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:54 JB ska hyresvärden, om denna vill att hyresvillkoren ska ändras (exempelvis storleken på hyran), skriftligen meddela hyresgästen om ändringen. Något särskilt krav om att hyresvärden måste ange vad ”hyresgästen får” för den ökade hyran finns dock inte. Om hyresgästen inte går med på ändringen, det vill säga höjningen av hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. I dessa fall är det alltså hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. När hyresnämnden avgör en sådan tvist ska hyran enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp. Vid bedömning av skäligheten tillämpas den så kallade bruksvärdesregeln vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser.Avgörandet av om hyran är skälig eller inte görs alltså med hänsyn till hur hyrorna i lägenheter med likvärdigt bruksvärde ligger. Bruksvärde avgöras med hänsyn till många olika faktorer, bland annat storlek, reparationsstandard och modernitet. Om den hyra som din hyresvärd begär är påtagligt högre än likvärdiga lägenheter med samma bruksvärde som din lär den alltså inte anses skälig vid en prövning av hyresnämnden. En sådan prövning förutsätter dock, som jag ovan nämnt, att hyresvärden ansöker om ändring hos hyresnämnden.Vänligen,