Reglering kring antal inneboende samt folkbokförda på en adress

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan en hyresgäst ha hur många "inneboende" som helst?Krävs tillstånd från hyresvärden?Finns det reglerat någonstans hur många c/o adresser som är tillåtna på en adress?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Att ha en inneboende kräver inget tillstånd från hyresvärden, då en inneboende endast hyr en del av lägenheten till skillnad från en andrahandshyresgäst som hyr hela lägenheten (vilket kräver tillstånd).Ett maximalt antal tillåtna inneboende finns inte reglerat i lag, men däremot är man som hyresgäst enligt 12 kap 24 § jordabalken skyldig att hålla lägenheten i gott skick och inte slita på mer på lägenheten än vad som anses vara "normalt slitage". Av detta följer att det inte går att bo hur många som helst i en lägenhet, och antalet boende begränsas därmed av lägenhetens yta och slitagets omfattning.Någon reglering kring hur många som får vara folkbokförda på samma adress samtidigt finns inte heller, men däremot krävs att man faktiskt är bosatt på adressen man är folkbokförd på, se 6-7 §§ folkbokföringslagen.Hoppas att svaret kan vara till hjälp.Vänligen,

Krav på godkännande vid hyresvärds tillträde till lägenhet

2016-01-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Får min hyresvärd gå in i min lägenhet, utan mitt samtycke, för att kontrollera ett fel i ventilationen som jag har felanmält?
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!Din frågeställning berör regler som finns i jordabalken, i den så kallade hyreslagen, 12 kap. JB (här). Hyreslagen är tvingande till dig som hyresgästs förmån vilket innebär att din hyresvärd inte kan ge dig sämre villkor än vad som föreskrivs i lagen, 12:1 5 st. JB. Huvudregeln är att en hyresvärd är beroende av hyresgästens godkännande vid tillträde till lägenhet, och detta även om hyresvärden innehar en reservnyckel. Att som hyresvärd tillträda lägenheten utan att meddela dig eller utan ditt godkännande kan under vissa förutsättningar till och med vara brottsligt.Det undantaget som finns för din hyresvärd att utan godkännande tillträda lägenheten är för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12:26 1 st. JB. Att hyresvärden i dessa situationer inte kräver hyresgästens godkännande innebär inte att hyresvärden på egen hand får gå in i lägenheten utan hyresvärden får i sådana fall, om hyresgästen vägrar tillträde, ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, 12:26 5 st. JB.Sammanfattningsvis kan konstateras att i ditt fall föreligger inget av ovan undantag och alltså krävs ditt godkännande för att hyresvärden ska få tillträda din lägenhet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hyresgästens uppsägning av hyresavtalet

2016-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur gör jag en formell uppsägning av ett hyresavtal på en bostad som jag hyr av fastighetsägaren? Måste jag få en skriftlig bekräftelse av hyresvärden att han mottagit uppsägningen för att uppsägningen ska gälla? Eller räcker det om jag skickar en uppsägning med rekommenderat brev?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du får säga upp ditt bostadshyresavtal såväl skriftligt som muntligt. En muntlig uppsägning kräver dock att hyresvärden lämnar en skriftlig bekräftelse av uppsägningen (12:8 1 st JB). En skriftlig uppsägning får skickas med rekommenderat brev om din hyresvärd har hemvist i Sverige. Uppsägningen har då skett när den har avlämnats för postbefordran under hyresvärdens vanliga adress (12:8 4 st JB). Vid skriftlig uppsägning behöver du alltså inte få någon skriftlig bekräftelse av uppsägningen.Vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyresavtal vid vanvård

2016-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan man säija upphyresavtal , om hyres gäst van söter lägenheten.?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. JB. Vad gäller uppsägning av hyresavtal i förtid anges i 42 § följande. - Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, 6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,Ett hyresavtal kan således sägas upp på den grund att hyresgästen vanvårdar lägenheten.Vänligen,

Låg inomhustemperatur

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |I mitt hyresavtal ingår värme men jag har nästan ingen värme.Temperaturen ligger på 15.Vad gör jag,trots att jag har klagat 2 månader?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Av 12 kap. 15 § jordabalken framgår det att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Inom ramen för rekvisitet "fullt brukbar" faller även en dräglig inomhustemperatur. Mot bakgrund av vad som framgår av socialstyrelsens riktlinjer är inomhustemperaturen hos dig inte tillfredsställande, eftersom att värmetillståndet är under 18 grader vilket är en vedertagen minimigräns. Ni har med andra ord fog att anföra klagomål till hyresvärden. I enlighet med 12 kap. 16 § jordabalken kan ni såväl begära ersättning som nedsättning av hyra. Om hyresvärden inte tar dina klagomål på allvar kan ni istället vända er till hyresnämnden med ett så kallat åtgärdsföreläggande. Hyresnämnden kommer därefter att framföra krav på hyresvärden vilket kan resultera i vite såvida hyresvärden inte åtgärdar felet. Vänligen,

Hyresrättens skick och avhjälpande av fel

2016-01-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd lovade mig vid inflyttning att tvättstugan skulle renoveras i vinter. Jag har tjatat på honom om när det ska göras men får inget svar. Har jag rätt att bryta kontraktet? Också många osynliga fel som uppdagades först efter inflytt. Spisen fungerade inte tex och det tog flera veckor innan det löstes. Jag är trött på min hyresvärd som inte gör vad han lovat och gör han det så är det för att jag tjatat om det många gånger. Flyttade in i oktober och han har ännu ej gjort allt som han lovade.
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! När du flyttar in i din lägenhet så ska den vara i sådant skick att den enligt allmän uppfattning är fullt brukbar, om det dessutom finns ett avtal om bättre skick så ska även detta skick vara uppfyllt, detta enligt jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12P9S1). Eftersom ett avtal om en hyresrätt inte behöver vara skriftligt så skulle du kan säga att det ingår i avtalet att tvättstugan ska renoveras. Du har då rätt att anta att lägenheten ska vara i den standard som ni avtalat om och kan enligt lag säga upp avtalet. Detta kan du dock bara göra efter tillsägelse och om felet är av väsentlig betydelse för dig, se https://lagen.nu/1970:994#K12P11S1. Det finns även andra åtgärder som du kan vidta till exempel nedsättning av hyran enligt samma bestämmelse som hänvisats till ovan. Gällande de dolda felen så ska hyresvärden se till att lägenheten är i ett fullt brukbart skick när inflyttning sker som nämnts ovan, detta gäller även under hyrestiden enligt lag, se https://lagen.nu/1970:994#K12P15S1. Påverkar felen lägenhetens skick så att den enligt allmän uppfattning inte är fullt brukbar så ska alltså hyresvärden stå för reparation av dessa fel. Om hyresvärden inte gör detta kan du vidta åtgärder enligt lag (https://lagen.nu/1970:994#K12P11S1) eller vända dig till hyresnämnden. Med vänlig hälsning

Uthyrning av egen bostad – besittningsskydd och uppsägningstid

2016-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Min exman som jag här skild från sedan 4 år bor tillfälligt i mitt hus sedan 1 mån tillbaka, han är inte skriven på min adress, i väntan på att kunna köpa en lgh. Kan han efter en viss tid åberopa besittningsrätt alt del i mitt hus igen? Bör vi skriva ngt avtal eller liknande?Tacksam för hjälp
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är endast vid hyra (dvs. en upplåtelse av hus eller del av hus mot ersättning, 12:1 JB) som det finns regler om besittningsskydd. Om din före detta make inte betalar ersättning (i pengar eller t.ex. mat) för sitt nyttjande är det inte ett hyresavtal och han har inte besittningsskydd. Detsamma gäller i ditt fall även om det skulle vara fråga om hyra enligt 3 § 3 st lag om uthyrning av egen bostad (jfr 12:45 1 st 3 p JB). Din före detta make har alltså inget besittningsskydd.För att din exmake ska tvingas flytta krävs däremot att du säger upp hans avtal med iakttagande av viss uppsägningstid. Om det är fråga om hyra och ni inte har avtalat om någon bestämd tid då han ska flytta gäller tre månaders uppsägningstid (3 § 2 st lag om uthyrning av egen bostad). Även det inte är hyra, pga. att han ej betalar ersättning, kommer viss uppsägningstid att gälla men här är det mer oklart hur lång tid som skulle bli aktuell.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Hyresvärds renoveringsansvar

2016-01-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Har min hyresvärd skyldighet att renovera min lägenhet. Har bott i den i 25 år.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresvärdens skyldigheter regleras i 12 kap Jordabalken, även kallat "hyreslagen".Hyresvärden är skyldig att under hyrestiden hålla lägenheten i fullt brukbart skick, 12:15. Detta innebär inte bara att tekniska anordningar o liknade i lägenheten ska fungera utan även ytskikt likt tapeter och golv ska vara i godtagbart skick.Hyresvärden har även en skyldighet att under hyrestiden med jämna mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk, 12:15 st2. Det går inte att göra generella uttalanden om hur ofta detta bör ske utan det varierar från lägenhet till lägenhet bland annat beroende på vilket sätt lägenheten brukas (jämför en barnfamilj med en person som bor ensam). Denna skyldighet kan dock avtalas bort genom att det i hyresavtalet intagits avvikande bestämmelser som bygger på överenskommelser enligt hyresförhandlingslagen, 12:15 st2 p2.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen