Vad är ett dolt fel i en fastighet?

2018-01-12 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om dolt fel vid husköp.Vi har köpt ett hus med taxeringsår 1909. Vid köpet blev vi informerade om att et par klinkers i duschutrymmet var lösa och att fuktspärren troligen behövde åtgärdas. Vi ska laga provisoriskt i väntan på byggare och när vi tar bort de lösa plattorna ser vi att alla plattorna runt avloppet har lossat från golvet. Det syns inte från ytan. Vi tar bort dem och skrapar bort den tidigare fuktspärren och ser då att avloppet är fel installerat. Det är inte fixerat och sitter snett, skruvat direkt i golvspånskivan, som sitter med ca 30 cm tomrum ner till golvbotten. Golvet omkring avloppet är nu bara "kex" och kommer att behöva bytas. Vi ser också att fuktspärren upp i väggen sitter fel.Alltså: Vi visste att klinker och fuktspärr behövde bytas, men nu kommer hela golvet och ev även väggarna att behöva tas bort och göras om pga felaktig installation. Är detta ett dolt fel?Vi har även hittat felaktigt utförda elinstallationer, dragna inne i väggar när vi tagit bort innerväggar. Vi kommer att behöva dra om elen. Samma fråga där - är det ett dolt fel?
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller ett fysiskt konstruktionsfel i fastighet och därför kommer Jordabalkens (JB) regler att tillämpas. För att det ska vara ett fel måste följande förutsättningar vara uppfyllda:1. Felet måste ha funnits vid köpet.2. Hade ni som köpare fog att förutsätta att avloppet och elinstallationerna var väl fungerande samt stämmer huset överens med vad som följer av avtalet med er säljare.3. Felet borde vidare inte ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten (4 kap. 19 § JB). Jag kommer att dela upp frågan i dels felet i avloppet dels felet med elinstallationen.Bedömningen gällande avloppetFelet i ert fall är att avloppet är fel installerade vilket har lett till skador i golvet, detta fel kan anses ha uppkommit före ni köpte huset. Det fanns alltså redan vid köpet.Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ert fall förklarar jag detta allmänt. Jag tolkar frågan som att huset ni köpt byggdes 1909. När de gäller äldre hus finns det en mer långtgående plikt för er som köpare att undersöka huset. Fel ni borde ha upptäckt, med hänsyn till er undersökningsplikt av en så gammal fastighet, kan inte göras gällande (NJA 1983 s. 865), om det inte är fråga om ett dolt fel. Ni visste ju redan att klinker och fuktspärr måste bytas så frågan blir om ni också borde ha vetat att avloppet var felaktigt.Utan att känna till alla omständigheter kan ni inte anses ha vetat att renoveringen av huset skulle bli så omfattande. Att ni blev informerade om att ett par klinkers och en fuktspärr borde åtgärdas kan antagligen inte anses ge anledning till att göra en ännu mer omfattande undersökning av om hur avloppet är installerat. Hänsyn måste visserligen också tas till vad er säljare uttryckligen sagt gällande duschutrymmet. Har hen gett lugnande besked eller någon garanti om dess skick?Att avloppet är fel installerat kan även eventuellt anses vara en så kallad kärnegenskap, det vill säga en så grundläggande egenskap i ett hus att er säljare får anses försäkra det och svara för det oberoende.Bedömningen gällande elinstallationenDen felaktiga elinstallationen kan anses vara ett dolt fel. Undersökningsplikten jag beskrivit ovan är relativt långtgående men inte så långtgående att väggar behöver rivas för att den ska vara uppfylld.Detta beror också på vad er säljare har utfäst eller garanterat gällande väggarna.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det i båda fallen blir det fråga om hur mycket ni som köpare borde ha undersökt huset. Speciellt med hänsyn till husets ålder och vad säljaren har utfäst eller garanterat.Elinstallationen är med stor sannolikhet ett dolt fel som ni kan begära prisavdrag och eventuell ersättning för (4 kap 12 § JB). Avloppet är däremot en mer komplex fråga eftersom säljaren upplyst om att vissa åtgärder måste vidtas i duschutrymmet, borde ni då ha vetat om att avloppet också var fel.Om ni vill ha mer rådgivning kan ni ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!Med vänlig hälsning,

Köparens undersökningsplikt vad gäller dolda fel

2018-01-03 i Fel i fastighet
FRÅGA |Sålde ett hus för tre år sedan, hade haft en besiktning som köparen tog mot att jag gick ner I pris, och således ej gjorde någon egen besiktning, och jag tog ej ngn dolda fel försäkring. Vi hade anlitat en byggare och gjort en utbyggnad 2005, bytt tak I föreningen 2012. Nu I lördags visar det sig att det börjar läcka genom taket I utbyggnaden. Köparen har varit I kontakt med sitt försäkringsbolag och mäklaren som hänvisar till mig och att det eventuellt kan vara ett dolt fel. Vad är praxis I ett läge som detta. Bör köparen själva ha haft en besiktning och eventuellt upptäckt detta fel? Vet ej om det är takläggaren som föreningen anlitat som gjort ngt fel, kan vara vad som helst egentligen.Hur ofta om det blir en rättssak får säljaren ta ansvaret. Jag förmodar att det är köparen som bär bevisbördan I detta, eller vem avgör om det är ett dolt fel eller inte. Hur mycket väger det in till min eventuella fördel att de ej gjort ngn undersökning av huset själva. Min besiktning visar inget fel på tak eller liknande I utbyggnaden. Tacksam för hjälp.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om köp av fastighet finns i jordabalken (JB)Köparens undersökningpliktAv lag följer att köpare av fast egendom har en undersökningsplikt. Denna skyldighet är relativt långtgående och köparen har därmed inte rätt att påpeka sådana fel i fastigheten som hade gått att upptäcka vid en noggrann utförd undersökning (4 kap. 19 § 2 stycket JB). Även svårtillgängliga utrymmen kan omfattas av undersökningsplikten och finns anledning till att misstänka fel i fastigheten ökar undersökningsplikten ytterligare. Även i fall som ditt, där en besiktning skett från säljarens sida föreligger undersökningsplikt för köparen. Har säljaren däremot lämnat särskild utfästelse om någon del av fastigheten brukar normalt sätt undersökningsplikten inte omfattas av denna del. Dolda fel och bevisbördaDolda fel är sådant som inte förväntas upptäckas av köparen vid en noggrann undersökning av fastigheten och ansvaret för dolda fel ligger därför på säljaren. Det är dock som du förmodat köparen som har bevisbördan för att dolt fel föreligger. Eftersom undersökningsplikten som sagt är relativt vidsträckt är det normalt svårt att bevisa att dolt fel föreligger. Att köparen i ditt fall inte gjorde någon egen besiktning av fastigheten borde generellt sätt vara till din fördel, men är felet att betrakta som ett dolt fel så spelar denna omständighet ingen roll då felet är ett sådant som inte skulle ha upptäckts även om en noggrann undersökning från köparens sida hade skett. Vem som kan avgöra om dolt fel föreligger är den som är sakkunnig på området, d.v.s. i regel en besiktningsman. Jag rekommenderar att du begär dokumentation från köparen om det påstådda dolda felet med uttalanden från en sakkunnig (om du inte redan mottagit sådan uppgift). Beroende på utfallet av besiktningen kan du sedan själv rådfråga en sakkunnig som då antigen kan bekräfta eller motsätta sig uppgifterna. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Skulle problemet inte lösa sig er parter emellan och du behöver hjälp med att ta ärendet vidare hänvisar jag dig till att ta kontakt med någon av våra jurister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka. Vänligen,

Så som köpare kan man inte förlita sig på en av säljaren utförd överlåtelsebesiktning vid köp av fastighet

2017-12-30 i Fel i fastighet
FRÅGA |Fel fastighet.Hej!Radhus med krypgrund som vi bott i 1,5 år.Hade ingen egen besiktningsman.Säljaren hade gjort en överlåtelsebesiktning via Anticimex.För några veckor sedan lossade en golvlist i köket som var fastspikad. Under den på väggen / tapeten var det helt svart. Vi "grävde" vidare och upptäckte att en hel vägg och även bjälkar är kraftigt angripna av svartmögel. Möglet sitter på insidan av tapeterna och under golvet. Ej synligt från utsidan. Vid detta utrymme är en tvättmaskin och diskbänk.Ingen konstig lukt, eller verkade fuktangripet från utsidan vid köptillfället Anticimex har ej undersökt i detta område. Inga anmärkningar på överlåtelsebesiktningen. Vi kommer att behöva total- sanera golv och väggar i hela köket.Är detta ett dolt fel som säljaren, eller Anticimex skall stå för? Om inte, kan man använda sin hemförsäkring istället?Mvh
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller vad du som köpare med fog kan förutsätta vid köpet har man rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare får man dock inte åberopa fel som man borde upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § jordabalken).Det innebär att det är vad ni borde ha upptäckt eller haft fog att förutsätta vid köpet som är avgörande för huruvida det föreligger ett dolt fel eller inte. I ett fall som prövats i Högsta domstolen i år slår domstolen fast följande:"[...] att nöja sig med att ta över en av säljaren beställd och i dennes intresse utförd överlåtelsebesiktning i stället för att anlita en egen besiktningsman, har köparna inte gjort vad de hade kunnat göra för att undvika eller i allt fall minska den köparrisk som följer med riskfördelningen enligt 4 kap. 19 § JB" (se NJA 2017 s. 113, punkt 49 och 50 i Högsta domstolens domskäl). Det innebär att man som köpare inte kan använda sig av en av säljaren beställd överlåtelsebesiktning utan man har en skyldighet att själv utföra en besiktning. För att ni ska kunna hävda dolt fel krävs således att man, vid en besiktning som ni som köpare beställt, inte hade kunnat upptäcka felet. Vad som framkommit vid säljarens överlåtelsebesiktning kan således inte läggas till grund för att hävda dolt fel.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Dolt fel i hus?

2017-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Min dotter och hennes sambo köpte ett hus sommaren 2017, och fick nu bekymmer med avloppet.Efter att vi grävt upp avloppsrören så såg vi att orsaken till bekymret var att avloppsröret var krokigt på grund av undermåligt utfört markarbete som har gjort att rörets pressats ned på grund av marktrycket.Huset är utbyggt 1999 och i samband med det lades nya avloppsrör ned. De har även kopplat dräneringen till avloppet för gråvatten, vilket i sig inte heller kan vara korrekt!Avloppet är kopplat till en tre-kammarbrunn med infiltration.Kan dessa båda felen anses som dolda fel?Tacksam för hjälp
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din dotter och hennes sambo har köpt ett hus blir jordabalkens fjärde kapitel tillämplig, då det rör sig om köp av fast egendom. Vad är ett dolt fel?Ett dolt fel är något som finns vid köpet av bostaden och som ni inte har kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Som köpare ska man inte heller behöva räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick eller omständigheter vid köpet (se 4 kap 19 § jordabalken).Vad ingår i en köpares undersökningsplikt?Som köpare har man en undersökningsplikt vid köpet. Denna undersökningsplikt kan, beroende på omständigheterna, vara långtgående. Din dotter och hennes sambo måste ha gjort en noggrann undersökning av fastigheten för att upptäcka eventuella fel. I undersökningsplikten ingår att undersöka bland annat el, vitvaror, mark m.m. Alla utrymmen och delar av fastigheten som kan undersökas utan förstörande ingrepp ska undersökas. Skulle ni vid undersökningen märkt att det exempelvis var något problem med avloppet, eller om säljaren ger er en upplysning om detta, så utvidgas er undersökningsplikt och en ännu mer ingripande undersökning hade behövts göras.Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1980 s. 555) angett att svårtillgängliga utrymmen, så som ett kryputrymme under en byggnad, ingår i undersökningsplikten. Ingrepp i mark är däremot sådana åtgärder som oftast undantas från undersökningsplikten (ex NJA 1979 s. 790). Av din fråga förutsätter jag att felet upptäcktes nyligen och att ni på grund av detta var tvungna att gräva upp rören och där fann orsaken till felet. Detta är därför något som skulle kunna klassas som ett dolt fel och ni kan därmed ha rätt till prisavdrag på köpet. Klaga på ett dolt fel:Som köpare av ett hus har ni upp till 10 år på er att klaga på ett dolt fel (4 kap. 19 b § jordabalken). Utöver detta måste ni som köpare reklamera köpet till säljaren inom en rimlig tid från att felet upptäcktes (4 kap. 19 a § jordabalken). Vad som är en rimlig tid avgörs från fall till fall. Ni har rätt till tid för att bedöma eller bekräfta felet genom att anlita ytterligare tekniskt biträde och för undersökning av dina möjligheter att göra felet gällande mot säljaren (NJA 2008 s. 1158).Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Trasig brunn vid köp av fast egendom

2018-01-09 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,jag har köpt ett hus med egen brunn, åretruntvatten.När jag flyttar in fungerar inte vattnet. ringde direkt säljare/mäklare och påtalade detta. det spottar och fräser, kommer lite vatten, sen spottar det och fräser. Omöjligt att duscha.när jag spolade i toaletten, diskmaskin, tvättmaskin lät det som om rören skulle sprängas. rörmokare var där i 3 månader och upptäckte fel efter fel. hydropress trasig, läcka i en koppling under huset som var inbyggt i en låda, pumpen var trasig i brunnen. i samma veva gjorde jag ett vattenprov där det visar sig att vattnet är otjänligt, radon 1180 bq. jag bor permanent så allt måste ju funka. har haft kontakt med säljare/mäklare hela tiden. ett kravbrev är skickat nu när allt är färdigt. totalkostnad 80 000 kr. säljare svarar inte nu...vad göra? mvhjessica
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av fastighet är köparens undersökningsplikt omfattande. Däremot omfattas sådan plikt inte av "dolda fel" i fastighet, det vill säga sådana vill som köparen inte kunnat upptäcka vid besiktning. Dolda fel är exempelvis att det skulle krävas att man bryter upp plankor i golvet för att hitta ett fel. När ett hus har egen brunn ställs det dock ganska stora krav på köparen som bör ta ett vattenprov/begära ett sådant för att se om vattnet kan vara otjänligt. Däremot skulle jag säga att en trasig hydropress, en läcka i koppling samt trasig pump i brunnen är att anse som dolda fel, vilket ligger utanför ramen för köparens undersökningsplikt, eftersom du inte kunnat upptäcka felen tidigare. Enligt 19 § jordabalken (JB) har köparen rätt till avdrag på köpesumman om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. I andra stycket framgår att enbart fel som inte borde ha upptäckts vid en sådan besiktning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet, dvs. dolda fel såsom i ditt fall. Köparen måste dessutom enligt 19 a § JB reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet.Jag skulle rekommendera dig att kontakta en fastighetsjurist för att få ytterligare hjälp att få avdrag på köpesumman. Du kan dessförinnan kontakta ditt försäkringsbolag för att se om rättshjälp omfattas, vilket hjälper dig att täcka vissa rättsliga kostnader för att driva en process mot säljaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Säljare av fastighet med dolda fel hänvisar eventuella ersättningsanspråk till annan

2017-12-31 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,Vi köpte en villa för 4 år sedan. Säljaren var ett Aktiebolag.Nu har vi, efter ett vattenläckage, upptäckt att det finns dolda fel i våtutrymmena (dusch och VVS är felaktigt monterade, vilket inte gick att se vid en besiktning).Aktiebolaget hävdar det är ansvarsförsäkringen hos den hantverkare som byggde toaletten som ska täcka kostnaden. Men hantverkaren svarar inte på vår kommunikation.Om det säljande bolaget är nedlagt och inte finns längre, har inte ägaren till aktiebolaget något ansvar? Eller "försvinner" ansvaret när bolaget inte längre finns aktivt?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!ReglerEnligt 19 § jordabalken (JB) har köparen rätt till avdrag på köpesumman om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. I andra stycket framgår att enbart fel som inte borde ha upptäckts vid en sådan besiktning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet, dvs. dolda fel såsom i ditt fall. Köparen måste dessutom enligt 19 a § JB reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Av 19 b § JB framgår även att preskriptionstiden för en fordran på grund av fel i fastigheten är 10 år, denna tid förlängs med ytterligare 10 år för varje gång du avbryter preskriptionen. Bestämmelsen i 5 § preskriptionslagen anger på vilka sätt du kan avbryta preskriptionen.Vem ska anspråket riktas mot?Såsom du ser ska ett anspråk på prisavdrag på grund av fel riktas mot säljaren. Såvida säljaren inte är hantverkaren, ska reklamation och anspråk på prisavdrag riktas mot aktiebolaget. Om bolaget är nedlagt, är det istället ställföreträdaren eller ägaren som personligen bär ansvaret. Ansvaret försvinner inte enbart på grund av att bolaget inte längre är aktivt.Ditt fallMin rekommendation är att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om rättshjälpen i hemförsäkringen täcker rättsliga kostnader för att pådriva en process mot säljaren i just den här frågan. Det finns en hel del rättstvister som hemförsäkringen normalt inte täcker. Din situation torde emellertid omfattas av rättshjälpen.Svaret ingår i gratisrådgivningen och jag hoppas att du varit nöjd med den. Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du har fler frågor om hur du kan gå vidare och hur vi kan hjälpa dig tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.Vi på Lawline önskar dig ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar

Utökad undersökningsplikt vid upptäckt fuktskada

2017-12-30 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Köpte ett hus av suturäng modell med en atriumgård i mitten av huset på överplan.Under atriumgården är en kulvert. Vi tillträdde 2015-08-30.Säljaren hade gjort en överlåtelsebesiktning via Anticimex. Av den framkom att en ökad fuktmängd hade uppmätts i matsals golvet mot ytterväggen som leder till atriumgården.Anticimex rekommenderar att man skulle göra en utökad undersökning av golvet i matsalen, vilket vi inte gjorde..tyvärr.Atriumgården är ca 30kvm stort och på golvet hade förra ägaren för många år sedan lagt murbruk och därpå klinkers. Vi köpte huset på sommaren när det var torrt och fint. Allting såg ok ut.Ett år senare när vi skulle skura klinkersplattorna upptäcktes att hela golvet satt löst.Alla plattor var lösa och murbruket under var i princip sand. Under detta 10 cm tjocka lager var det helt fuktigt. Som en vattenpöl under hela golvet. Det visade sig också att förra ägaren hade satt igen brunnen i mitten på gården med fogskum och vattnet kunde därmed ej rinna undan.Vi förstod nu varför golvet i matsalen hade förhöjd fukthalt, men detta hade aldrig en besiktningsman upptäckt med mindre än att lyfta hela övre lagret av golvet.Vi har haft en betongkonsult som säger att hela betongen är skadad och behöver lagas för stor kostnad. Vi anser att detta är ett dolt fel, som hade varit svårt att upptäcka vid besiktning.Vi hade inte förväntat oss att hela golvet skulle lossa i atriumgården.Vad tror ni om detta?Mvh
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller vad du som köpare med fog kan förutsätta vid köpet har man rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare får man dock inte åberopa fel som man borde upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § jordabalken).Det innebär att det är vad ni borde ha upptäckt eller haft fog att förutsätta vid köpet som är avgörande för huruvida det föreligger ett dolt fel eller inte. Hade skadan kunnat upptäckas vid en utökad besiktning föreligger således inget dolt fel. Finns det indikationer på fukt som i ert fall utökas er undersökningsplikt och det blir svårare att åberopa omständigheter kring fuktskadan såsom dolt fel.Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Problem med avlopp i fastighet, dolt fel?

2017-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag har skrivit på och betalat handpenning på en fasighet som jag fått veta har krångel med avloppet. Den xx jan måste jag fullfölj köpet eller begå avtalsbrott. Jag fick på omvägar höra att huset har problem med avloppet.Jag har kontaktat en advokat som inte kommer någon vart med säljarna. Säljarna säger bara att men får räkna med att gamla hus har gamla avlopp. Säljarna visste det här men sa inget vid försäljningen. De har nu sagt att man måste att spola med högtryckstvätt innifån huset i förebyggande syfte. Jag är inte säker på vad det förebygger. De säger ett par gånger om året. xx spolar i gatan varje månad och ibland får de ringas ut extra. Säljarna har sagt att det luktar då.Säljarna har halat ut på tiden genom att inte svara min advokat när han skrivit och sagt att jag inte vill ha huset längre, men de vägrar också att gå ner i pris för det här med avloppet. Säljarna ger inte med sig en enda krona och jag vill inte ha det här huset. vad ska jag ta mig till. Så här vill jag inte ha det. Har jag några rättigheter och måste jag fullföja köpet?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Du som köpare får inte åberopa sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten (4 kap. 19 a § jordabalken). Din undersökningsplikt är väldigt långtgående och omfattar i princip alla åtkomliga utrymmen i fastigheten. Du förväntas t.ex. krypa under svåråtkomliga utrymmen men förväntas inte göra ingrepp i byggnad och mark och inte heller att riva ner väggar, ta bort tapeter, bjälkar eller golv. Lugnande och specifika besked från säljaren om fastighetens skick minskar omfattningen av din undersökningsplikt medan varningssignaler ökar den. Det förväntas alltså, generellt sett, av en köpare att undersöka vattenanläggningar såsom avlopp. Om överlåtelsen avser en äldre fastighet får man som köpare räkna med att större risk för fel föreligger och att undersökningsplikten därför skärps. Ju äldre fastigheten eller ju sämre skick fastigheten är i, desto mer måste man som köpare undersöka fastigheten för att i ett senare skede kunna göra gällande dolda fel. Huruvida du har uppfyllt din undersökningsplikt beror på de enskilda omständigheterna vid just denna överlåtelse. För att göra en mer utförlig bedömning behöver vi gå igenom hela ditt case.Om vi utgår från att du har gjort vad som förväntas av en köpare i din position, betraktas det bristande avloppet som ett dolt fel. Ett sådant fel kan göras gällande mot säljaren under förutsättning att en reklamation har gjorts i skälig tid efter det att felet upptäcktes. Jag kan, baserat på informationen du har angett, inte rekommendera om du bör tillträda fastigheten eller inte. Jag hoppas att utredningen ovan bidrar till ditt beslutsunderlag. Om du funderar på att inte betala köpeskillingen och i stället göra gällande fel i fastigheten mot säljaren, är du välkommen att höra av dig till mig så kan vi diskutera eventuellt vidare arbete. Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig upprätta kravbrev och företräda dig i rätten. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.seMed vänlig hälsning,