Lån med fastighet som säkerhet: hur fungerar försäljning och testamentering?

2015-02-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, Om jag har etc lån i en fastighet, sommarstuga med tillhörande tomt, och banken har fastigheten som säkerhet, vad kan jag då göra med fastigheten? Kan jag T ex sälja den, överlåta den eller testamentera den? Vad händer om jag säljer den? Naturligtvis betalar jag av banklånet så snart försäljningen är genomförd. Vad händer om jag testamenterar den till mina barnbarn? Ärver de skulden? Tacksam för svar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Om du testamenterar fastigheten till dina barnbarn så kommer de inte att ärva skulden som huslånet utgör. Dock så kommer långivaren att kunna utmäta fastigheten från de som ärvt, och göra den till sin, om inte lånet betalas av till långivaren enligt de avtalade villkoren. Att ha ett lån med säkerhet i fastigheten är en lite speciell företeelse, eftersom att säkerheten utgörs av fast egendom. Regler om detta hittar man i https://lagen.nu/1970:994#K6. Kort om lån med säkerhet i fastighet:Man kan lite förenklat säga att det som händer är att man registrerar hos "inskrivningsmyndigheten" (en del av lantmäteriet) att man vill ta ut ett lån med sin fastighet som säkerhet till ett visst belopp, https://lagen.nu/1970:994#K6P1S1. Man får som bevis för denna registrering ("inteckning") ett pantbrev. När man "tar lånet i fastigheten" så överlämnar man pantbrevet till långivaren som säkerhet. https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1. Dock att detta idag är datoriserat, och att några fysiska brev inte (brukar) överlämnas. Det som nu kan verka lite konstigt är att oavsett vem som själva fastigheten säljs, skänks eller testamenteras till, så kvarstår det registrerade beloppet (inteckningen) i ett centralt register. Trots att fastigheten byter ägare så kan pantbrevet vara kvar i långivarens hand hela tiden. Om låntagaren då inte sköter sina förpliktelser enligt lånet så kan långivaren med hjälp av pantbrevet begära utmätning i fastigheten, med effekten att ett värde motsvarande pantbrevet/inteckningen blir långivarens. Om du säljer fastigheten så kommer pantbrevet alltså att finnas kvar, och om du skulle missköta ditt lån så kommer långivaren kunna utmäta en del av fastigheten från den nye ägaren. Den nye ägaren kommer då förmodligen att kunna kräva dig på de pengar som det handlar om (dock så är detta i praktiken väldigt ovanligt, det här är en av flera saker som mäklare är skyldiga att utreda och klarlägga vid en husförsäljning). Om du testamenterar fastigheten så gäller samma princip. Dock så ärver man aldrig en skuld, utan dessa ska betalas med dödsboets medel, https://lagen.nu/1958:637#K21P1S1. Om dödsboet då inte kan betala av resten av det som är kvar av skulden så kommer långivaren alltså kunna göra en utmätning i fastigheten, vilket skulle vara till nackdel för den som ärvt fastigheten. Det är dock inte omöjligt att långivaren går med på att man byter låntagare, så det kan vara en god idé att höra sig för med banken/långivaren hur denne ställer sig till ett eventuellt testamente. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Om det är något mer du undrar över kan du återkomma i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Giltig pantsättning av fastighet

2013-07-30 i Fastighetspant
FRÅGA |2 syskon ägare av fastighet, förvärv gåva från förälder med förbehåll mot belåning, pantsättning eller försäljning utan givarens samtycke. Ägare A tar banklån med fastigheten som pant. Blir ägare B också betalningsskyldig ? Kan han tvingas till exekutiv försäljning av sin andel om ägare A blir utsatt för utmätning ?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Jordabalken 6 kap 2 § https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1 upplåtes giltig pant i fastighet genom att fastighetens ägare överlämnar ett pantbrev till panthavaren som säkerhet för en fordran. Om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna ska vara giltig. A ska således inte kunna pantsätta fastigheten utan B:s samtycke. Vänligen

Panträttens innebörd när låntagaren avlider

2013-04-08 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. Min mans (och hans systers) gamla föräldrar har pantsatt ett fritidshus för att borga ett lån på 250 000 kr. Fritidshuset är värt mer än detta. Om min mans föräldrar avlider innan lånet är betalt; vad händer då? Kan man ärva en pantsatt fastighet? Vad gör banken? Kräver de dödsboet på något sätt?
André Isacson |Hej och tack för din fråga!En panträtt som här är i fråga avser fastigheten i sig. Om din mans föräldrar avlider innan lånet är betalt övergår skulden till dödsboet. Om dödsboets medel inte räcker för att täcka skulderna får banken ta panten i anspråk för att täcka sin fordran.Med vänlig hälsning,

Panträtt - företrädesordningen

2012-10-04 i Fastighetspant
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga gällande pantbrevs turordning. Låt säga att vi har 2 pantbrev med olika nummer och belopp. Hur bestäms turorningen på pantbreven, har yngre eller äldre prioritet? Till ex om jag har pantbrev 1 från 2011-11-01 och sedan pantbrev 2 från 2012-01-14. Jag tror att äldre går före yngre, betyder det att pantbrev 1 går före pantbr 2? var hittar man lagregel om det? Tack så mkt på förhand!!!
Sofia Timoudas |Hej, Det korta svaret på din fråga är följande. Posterna i en sakägarförteckning sätts upp med företräde ”enligt lag”, vilket framgår av UB 12:26 1 st. Vad gäller fordringar med panträtt rangordnas de med hänsyn till tidpunkten för inteckningsbeslutet enligt JB 17:6 1 st. Det är alltså det pantbrev med äldst inteckningsbeslut som har prioritet.

Pantbrev på redan utmätt fastighet

2013-08-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Går det att ta ut pantbrev på redan utmätt fastighet? Mvh
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om hela fastigheten är utmätt innebär detta inte hinder för att ta ut nya pantbrev på fastigheten (22:3 jordabalken e contrario). Dessa nya pantbrev är dock ofta inte så värdefulla, då de t.om. har sämre förmånsrätt än den som sökte utmätningen (4:30 utsökningsbalken).Om däremot endast viss andel av fastigheten är utmätt föreligger hinder mot att ta ut nya pantbrev (22:3 p. 6 jordabalken).Jordabalken finns https://lagen.nu/1970:994Utsökningsbalken finns https://lagen.nu/1981:774

Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.

2013-05-06 i Fastighetspant
FRÅGA |6:7 vs 18:2 jordabalken? Har stora problem med att förstå skillnaden mellan dessa lagrum. Tacksam för svar! :)
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.Att tolka paragrafer kan ibland vara problematiskt. Jag ska försöka bryta ner dem och bringa klarhet till situationen. Båda paragraferna behandlar Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.18:2 JB innehåller bestämmelser om godtrosskydd för borgenär i det fallet att upplåtaren av panträtten förvisso erhållit lagfart på sitt förvärv men fastigheten faktiskt ägdes av annan.  6:7 JB reglerar dels det fallet att en tidigare ägare, efter överlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den, dels det fallet att en förvärvare nummer två, efter dubbelöverlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den. Förvärvet består om borgenären var i god tro angående äganderättsöverlåtelsen.   Alltså, den först nämnda paragrafen reglerar situationen då en person upplåter panträtt i en fastighet som inte tillhör denne. Den andra paragrafen reglerar situationen då någon som såld en fastighet upplåter panträtt i fastigheten trots att denne inte längre äger fastigheten. 6:7 reglerar även situationen då den nye ägaren upplåter panträtt   Förhållandena kan göras allt mer komplicerade men detta är huvuddragen av bestämmelserna. Om du har ytterligare frågor är det bara att återkomma.   Lycka till.  

Pant i fast egendom

2013-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Om jag lånar 5 miljoner för ett bostadsköp mot att jag pantsätter fastigheten - och sen inte kan betala lånet - så tar de ju kåken och säljer den. Men anta att värdet på huset då har fallit så att försäljningen inte ger banken täckning för hela skulden - kan de då kräva mig på resten av pengarna - eller fungerar det som på pantbanker att har de tagit panten så är man kvitt?
Hanna Wingren |Hej och tack för er fråga,Panträtt innebär att en panthavare har rätt att sälja den pantsatta egendomen under vissa förutsättningar och på så sätt få betalt för sin fodran. Pant är alltså en säkerhetsrätt som en borgenär kan kräva för att bevilja ett lån. Skulden är ett eget rättsförhållande mellan gäldenären och borgenären. Om den pantsatta egendomen skulle säljas till ett värde som understiger den resterande skulden har kvarstår alltså en skuld på det belopp som inte kunnat återbetalas till borgenären.Vänliga hälsningar,

Pant i fastighet och arvskifte

2012-09-19 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Vi är 3 syskon med ett gammalt oskiftat dödsbo efter vår far. Innehåller en fritidsfastighet. Min bror har sin 3del i pant hos mig för ett större lån från mig; täcks troligen helt av marknadsvärdet för 3delen. Nu vill vi göra arvsskiftet. Hur gå tillväga? Måste vi sälja?
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* _Detta svar har sin utgångspunkt i att du med pant menar fastighetspant och som blivit intecknad varvid pantbrev har utfärdats._ (1) Det finns inga hinder för er att göra arvskiftet trots att din bror valt att pantsätta sin del: Din bror har fortfarande rätt till sin tredjedel. Man kan säga att han, även om han pantsatt den, äger han fortfarande till sin tredjedel men att du, om han inte kan betala, kan realisera panten. Däremot är inte panten begränsad til just hans tredjedel utan inteckningen gäller hela fastigheten. *Ni kan sälja om ni vill.* Du har givetvis kvar din panträtt (under förutsättning att det gått till enligt spelets alla regler om fastighetspant). Du kommer fortfarande att ha kvar din panträtt även om huset säljs. En panträtt i fast egendom antecknas i fastighetsregistret och en köpare kan inte vara i god tro om att fastigheten därmed inte är belastad av pant. (1) se 6 kap. jordabalken *Allt gott!* Filip Henriksen