Förverkan av bostadsrätt.

2018-02-21 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Vi har återkommande störningar och delvis bevis på detta hos en av våra bostadsrättsinnehavare. Vi har talat med honom flertal gånger samt gjort anmälan till soc och polis. Många av deras grannar har till slut sålt och flyttat för de inte står ut med honom. Hur gör vi i föreningen lämpligast för att stävja detta?
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vilka åtgärder som kan vidtas då en bostadsrättsinnehavare stör de övriga bostadsrättsinnehavarna, detta regleras i bostadsrättslagen (BRL). I ert fall är förverkande av bostadsrätten aktuellt.En bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Vidare ska bostadsrättshavaren i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick (7 Kap 9 § BRL). Kan bostadsrätten förverkas?En bostadsrätt är förverkad och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om någon av punkterna i 7 kap 18 § BRL är uppfylld. En av punkterna är föreskriver att om bostadsrättsinnehavaren åsidosätter sin skyldighet enligt 7 Kap 9 § BRL, dvs. skyldigheten att ej störa samt iaktta sundhet, ordning och gott skick, kan bostadsrätten förverkas. I ert fall finns det alltså en grund att förverka bostadsrätten.För att uppsägning krävs att bostadsrättsinnehavaren fått tillsägelse om att vidta rättelse samt att socialnämnden i den kommun ni är belägna i underrättas (7 Kap 20 § BRL). Av vad du angivit framgår det att han fått tillsägelse samt att ni har meddelat socialnämnden. Bostadsrätten kan alltså förverkas.Hur uppsägningen sker.Uppsägningen ska vara skriftlig (7 Kap 26 § BRL). Den ska även delges bostadsrättsinnehavaren genom att uppsägningshandlingen lämnas personligen till mottagaren eller skickas genom rekommenderat brev (7 Kap 27 § BRL).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Får man som bostadsrättshavare flytta icke bärande väggar utan föreningens tillåtelse?

2018-02-17 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Med hänvisning till bostdasrättslagen kap. 7 § 6 och 7 så får man inte göra stora förändringar i sin bostadsrättslägenhet utan tillstånd av styrelsen. Generellt brukar detta omfatta ombyggnationer som kräver bygglov och ändringa i bärande väggar etc. Jag vill göra ändringar av ickebärande väggar, flytta dessa inte helt ta bort. Konstruktör har tagits till plats och intygat att väggarna inte är bärande. Styrelsen säger nej på grund av att man är rädd för ljud och sättningar. Men i styrelsens stadgar står "medlem får ej utan styrelsens godkännande företaga väsentliga förändringar i lägenheten eller fastigheten i övrigt. Med väsentliga förändringar avses alltid sådana förändringar som erfordrar byggnadslov". Har de verkligen rätt att neka?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har helt rätt i att BRL 7 kap. 7 § säger att man inte får göra så kallade "väsentliga förändringar" av lägenheten utan styrelsens tillstånd. Styrelsen kan avvika från detta i sina stadgar genom att ange att sådana förändringar får göras utan tillstånd av styrelsen. Föreningen kan dock inte ta in föreskrifter i stadgarna som innebär att bostadsrättsinnehavaren inte får vidta icke-väsentliga förändringar. BRL 7 kap. 7 § tredje stycket. I propositionen till BRL kan man hitta ledning i hur paragrafen ska tolkas. Här nämns att förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper normalt sett inte är sådana förändringar av lägenheten som är att anses som väsentliga, det kan dock finnas undantag till detta. Om lägenheten har ett kulturhistoriskt värde så kan förflyttandet av väggarna innebära att detta värde inte tas tillvara och föreningen kan ha rätt att vägra åtgärden på den grunden. Detta verkar dock inte vara en omständighet som föreningen har åberopat. Det krävs inget bygglov för att flytta eller ta bort icke-bärande väggar och föreningens föreskrift om att bygglovspliktiga åtgärder alltid ska ses som väsentliga förändringar bör därför inte spela någon roll i detta fallet. Det mesta pekar därför på att förflyttningen av väggarna inte är en väsentlig förändring av lägenheten. Även om förflyttandet av väggarna skulle vara att ses som en väsentlig förändring av lägenheten så kan inte föreningen neka tillstånd ifall åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det kan vara så att förändringen av planlösningen innebär att lägenheten blir svår att avyttra, detta kan enligt propositionen ses som en sådan omständighet. Att lägenheten blir svår att avyttra är ju dock något som drabbar den som ska sälja lägenheten mer än det drabbar föreningen. Sammanfattningsvis så talar det mesta för att du borde få göra ombyggnationen utan styrelsens tillåtelse. Det kan dock finnas olika byggnadstekniska skäl till varför det inte är lämpligt att flytta på väggar i en fastighet även om dom inte är bärande. Om styrelsen inte lämnar tillstånd eller underlåter att lämna något tillstånd, kan du som bostadsrättshavare ytterst vända dig till tingsrätten för att pröva frågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Förhandsavtal till nyproduktion av bostadsrätt kan vara ogiltigt eller möjligt att frånträda

2018-02-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit ett förhandsavtal på en nyproduktion, bostadsrätt som jag vill träda ifrån, dels för att det har blivit försenat och dels för att de har haft stora problem med de första etapperna.I mitt avtal står det att beräknad upplåtelse tid är 3e kvartalet 2017 och tillträde 1a kvartalet 2018. Vi skulle enligt info få information om inflyttsdatum i januari men har inte fått vidare info en preliminär inflytt i Juni.Nu till min fråga: jag har önskat häva avtalet och få bokningsavgiften åter, pga försening men byggherren godkänner inte detta, vad bör jag göra nu och vad är mina chanser att häva detta avtal?Med vänlig hälsning,
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du inte har skrivit något upplåtelseavtal ännu utan endast har skrivit ett förhandsavtal.FörhandsavtalEtt förhandsavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och en förhandstecknare om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som förhandstecknat sig för lägenheten. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt (5 kap. 1 § BrL).Förhandsavtalet är eventuellt ogiltigtFörhandsavtalet måste uppfylla vissa formkrav. Om avtalet inte uppfyller dessa är det ogiltigt (5 kap. 4 § BrL). Ett av formkraven är att avtalet ska innehålla en "beräknad tidpunkt för upplåtelse" (5 kap. 3 § BrL). Det handlar alltså om en beräknad tidpunkt för när upplåtelseavtalet ska signeras av parterna.Fastighetsbolagen verkar ha slarvat med detta och istället skrivit in en preliminär tidsperiod för upplåtelse i föravtalet. Detta finns ofta uttryckt som hela kvartal, vilket också är fallet i ditt avtal (3:e kvartalet 2017). Detta är en beräknad tidsperiod om tre månader, vilket åtminstone språkligt avviker från lagtextens "tidpunkt". Frågan har aldrig prövats i Högsta domstolen men det är inte otroligt att ett sådant förhandsavtal är ogiltigt på grund av formfel. Anledningen är att de tidigare årens prisuppgång har gjort att det inte funnits intresse att ifrågasätta förhandsavtalen.Om förhandsavtalet är ogiltigt har du rätt att få tillbaka de pengar du har betalat in till föreningen och behöver inte gå vidare med köpet.Det kan finnas rätt att frånträda förhandsavtalet även om det är giltigtI den mån förhandsavtalet bedöms vara giltigt kan det ändå vara möjligt att frånträda avtalet. Du får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen (5 kap. 8 § 2 p. BrL). Uttrycket "skälig tid" är enligt lagkommentaren avsedd att tolkas så att upplåtelsen bör ske i nära anslutning till den beräknade tidpunkten i förhandsavtalet. I ditt fall skulle upplåtelse ha skett senast i slutet av Q3 2017, alltså i slutet av september 2017. Redan idag är alltså upplåtelsen försenad i närmare 4,5 månader.Kravet på föreningens försumlighet innebär dock att det finns tillfällen när köparen inte har rätt att häva, även om det inte är köparens fel att upplåtelsen drar ut på tiden. Det borde kunna gälla fall där försumligheten istället ligger hos byggherren. I ditt fall verkar föreningen än så länge bestå av byggherren och det får antas att byggherren varit försumlig när projektet drar ut på tiden. Det innebär att det finns goda skäl att anse att föreningen varit försumlig eftersom den har så nära relation till byggherren. Sammantaget ser chanserna goda ut för att du ska ha rätt att frånträda förhandsavtalet på grund av försenad upplåtelse.Om det finns förutsättningar för hävning kan du få tillbaka det belopp som han betalat i förskott, samt även ersättning för vissa andra kostnader (5 kap. 9 § BrL).Sammanfattning och rådDet finns viss chans att ditt förhandsavtal är ogiltigt, eftersom den beräknade tidpunkten för upplåtelse i avtalet finns beskriven som en tidsperiod på tre månader. Frågan är dock inte prövad av Högsta domstolen ännu så rättsläget är oklart. Om avtalet inte är ogiltigt finns det ändå goda chanser att häva avtalet eftersom upplåtelsen redan har försenats med 4,5 månader och detta troligtvis beror på försumlighet hos föreningen som i detta fall kan likställas med byggherren.Vi har en jurist på Lawline Juristbyrå som driver ett antal ärenden liknande ditt. Jag rekommenderar att du anlitar honom om du vill ha hjälp med att frigöra dig från avtalet och få tillbaka bokningsavgiften. Han kan hjälpa till med att förhandla med byggherren och även föra din talan i en eventuell domstolstvist. Kostnaden är 1699 kr i timmen. Om du är intresserad av detta kan du maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vår jurist med en offert.Med vänliga hälsningarJohan Landström

Måste köparen av en bostadsrätt häva köpet om bostadsrättsföreningen nekar medlemskap?

2018-02-13 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!En köpare av en bostadsrätt nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen enligt gällande praxis och lagar. Vad ska köparen då göra? Har köparen möjlighet att häva köpet?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du vad köparen ska göra när bostadsrättsföreningen nekar medlemskap.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningAvtalet är ogiltigt. Köparen behöver inte häva köpet. Det köparen bör göra är att kräva tillbaka köpeskillingen.Avtalet finns inteAvtalet blir ogiltigt om köparen nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första stycket bostadsrättslagen).Förenklat sett betyder detta att avtalet inte längre finns. Detta betyder bl.a. att köparen inte längre har någon rätt till bostadsrätten. Samtidigt har t.ex. säljaren ingen rätt att behålla köpeskillingen.Köparen behöver alltså inte häva köpet. Avtalet finns inte.Köparen bör alltså istället kräva tillbaka köpeskillingen. Säljaren har ju inte längre någon rätt till den.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med köp av bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Uppsägning och ogiltighet av förhandsavtal om bostadsrätt

2018-02-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |I höstas 2017 skrev jag på ett förhandsavtal där preliminär inflyttning anges Q2 - Q4 2019 och preliminär tid för upplåtelse är Q4 2018 - Q2 2019.I det "finstilta" som rör övertagandet, står det att Förhandstecknaren förbinder sig att förvärva lägenheten med bostadsrätt och även att inflyttningsdag är preliminär. Går det att säga upp ett sådant avtal?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förhandsavtal beträffande bostadsrätter hittar du i bostadsrättslagen (BRL). Ett förhandsavtal är ett avtal som innebär att en bostadsrättsförening blir skyldig att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt åt en förhandstecknare, som i sin tur förbinder sig förvärva lägenheten (5 kap. 1 §). Nedan kommer jag att redogöra för när man som förhandstecknare har möjlighet att dra sig ur ett förhandsavtal.Uppsägning av förhandsavtalOm förhandstecknaren säger upp avtalet har han rätt att få tillbaka förskottsbetalningen samt rätt till skälig ersättning för kostnader beträffande inredning och utformning av lägenheten, som till följd av uppsägningen blivit onyttiga för honom (5 kap. 9 § BRL). En förhandstecknare får bl a säga upp avtalet om 1) lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen,2) upplåtelsen på grund av försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller 3) avgifterna för bostadsrätten är väsentligt högre än de som angavs i förhandsavtalet (5 kap. 8 § BRL).Uppsägning med anledning av omständigheterna i punkt 2 kan ske så länge fördröjningen inte beror på förhandstecknaren själv. Det har ingen betydelse vad orsaken till fördröjningen är. Begreppet "skälig tid" ska tolkas restriktivt och innebär att en upplåtelse bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet.Gemensamt för de tre uppsägningsgrunderna är att de inte blir aktuella förrän i slutet av köpprocessen. Eftersom den beräknade tidpunkten för upplåtelse sträcker sig väldigt långt i tiden är det svårt att på förhand säga om uppsägning kan komma att bli aktuellt. En sådan formulering kan däremot göra att ert förhandsavtal är ogiltigt (se nedan). OgiltighetFör att ett förhandsavtal ska var giltigt krävs det att avtalet uppfyller vissa formkrav. Avtalet ska bland annat ange den beräknade tidpunkt för upplåtelsen (5 kap. 3 § första stycket BRL). Ett avtal som strider mot formkraven är ogiltigt (5 kap. 4 § BRL). På senare år har det uppmärksammats att förhandsavtal inte sällan anger ungefärliga upplåtelsetidpunkter som sträcker sig långt i tiden. I juridisk litteratur har det uttalats att upplåtelsetidpunkten inte får sträcka sig längre en ett par veckor. En beräknad upplåtelsetidpunkt som sträcker sig sex månader bör på så vis innebära att förhandsavtalet är ogiltigt i sin helhet. SammanfattningEftersom den beräknade upplåtelsetidpunkten ditt förhandsavtal har angetts som ett tidsintervall om sex månader, misstänker jag att förhandsavtalet är ogiltigt. I så fall har du rätt att få tillbaka eventuell förskottsbetalning jämte ränta. Med tanke på att frågan handlar om så pass stora summor rekommenderar dig att kontakta en av våra jurister. Det kan du göra här.Med vänlig hälsning,

Åtgärder vid störning i bostadsrättsförening

2018-02-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hur ska jag förhålla mig:Om jag är i en intressekonflikt med:Min föreningMin bostadsrättNär det gäller störning, Hur ska jag göra då?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Störningar i bostadsrätt regleras i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614), vari stadgas att en bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö på så sätt som skäligen inte bör tålas. Är det fråga om störning kontaktar föreningen socialnämnden (7 kap. 9 § 2 st. 2 p. bostadsrättslagen) samtidigt som bostadsrättshavaren får en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra.Sammanfattningsvis måste en förening agera. Du får alltså avvakta tills du hör från föreningen eller socialnämnden. Alternativt kontaktar du föreningen eller socialnämnden i din kommun för att höra huruvida det gått vidare i ärendet.Vänligen

Vem står för att bostadsrätten är försedd med element?

2018-02-13 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag köpte en lägenhet för ca 6 månader och har nu reagerat på att det är väldigt kallt. Jag kan se att det tidigare funnits ett element, som är borttaget, eftersom man fortfarande kan se ledningarna som sticker ut från väggen. Troligen har elementet plockats bort i samband med att en balkong byggdes. Föreningen säger att jag får ansvara för att betala ett nytt element och installera det. Min uppfattning är att värme och därmed element är föreningens ansvar. Värmen håller inte "folkhälsomyndighetens allmänna råd" som det ser ut nu.Vems ansvar är det att se till att det är varmt nog i lägenheten, och i detta fall betalar för ett nytt element?
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall aktualiseras bestämmelserna i bostadsrättslagen (jag utgår från det eftersom du anger att du "köpt en lägenhet). Enligt 7:1 BrL är föreningen vid ditt tillträde skyldiga att tillhandahålla bostadsrätten i "sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen är full brukbar för det avsedda ändamålet". Att din bostadsrätt inte har något element och således låg värme är inte godtagbart enligt ovannämnda lag. Eftersom du uppmanat föreningen om att avhjälpa felet och de inte gjort det har du rätt att på föreningens bekostnad avhjälpa felet själv (7:2 BrL). Detta innebär att du får införskaffa element men att det är föreningen som får stå för kostnaden för detta. I sista meningen till 7:2 BrL anges det även att du har rätt till skälig nedsättning av hyran under den tiden bostadrätten varit i bristfälligt skick.Vänligen,

Går det att häva ett avtal om köp av bostadsrätt som inte har undertecknats?

2018-02-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan man häva köp av bostadsrätt, när inte kontraktet har undertecknats.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om du kan häva ett köp av en bostadsrätt p.g.a. att köpekontraktet inte har undertecknats.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet går inte att häva ett avtal om köp av bostadsrätt som inte har undertecknats, eftersom avtalet då är ogiltigt. Det finns inget avtal att häva.Ogiltigheten måste dock slås fast av domstol. Annars blir avtalet giltigt. I ett sådant fall är det ytterst tveksamt att avtalet skulle gå att häva. Sannolikt sett går avtalet inte att häva då.FormkravEtt avtal om köp av bostadsrätt måste följa en del formföreskrifter. Avtalet ska bl.a. undertecknas av såväl säljaren som köparen (6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen (BrL)).Har avtalet inte undertecknats är det ogiltigt (6 kap. 5 § tredje stycket BrL). Att ett avtal är ogiltigt kan sägas i princip innebära att avtalet inte existerar. Då finns det inget avtal att häva.En domstol måste dock slå fast ogiltigheten. Slås ogiltigheten inte fast av en domstol faller den efter två år (6 kap. 5 § tredje stycket BrL). I sådana fall finns visserligen ett avtal att häva, men jag lutar mot att avtalet då inte går att häva.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med köp av bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,