Innebörden av "skälig tid" i bostadsrättslagen 5kap 8§.

2017-11-10 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående förhandsavtal nyproduktion och "försummelse och skälig tid".Bostaden som jag tecknat förhandsavtal för har fått inflytten uppskjuten 2 månader (dec 2017 till feb 2018), vilket gör det komplicerat för mig då mitt nuvarande bostadskontrakt går ut vid årsskiftet. Vad innebär "skälig tid"? Kan dessa 2 månader räknas som skälig tid så jag kan avträda från avtalet? Tack på förhand!Mvh
Binh Tran |Hej där! Kul att du hör av dig till oss på Lawline!När det gäller "skälig tid" just vid förhandsavtal för nyproduktion så ska "skälig tid" tolkas restriktivt. Förarbetena (proposition 1990/91:92) till lagen skriver såhär: "Förhandstecknaren får frånträda avtalet, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten. Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" är avsett att tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet". Det kan endast tolkas att två månader är för lång tid och orsaken till fördröjningen spelar alltså ingen roll sålänge det inte är ditt eget fel. Du bör alltså kunna frånträda avtalet! Ha en bra dag, med vänliga hälsningar!

Borde mäklaren ha framfört budet?

2017-11-07 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag var i kontakt med en mäklare i Stockholm, och la ett bud på en lägenhet.Han avfärdade det med att det var för lågt.Ska han ändå inte framföra detta ?MvhBjörn
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med god fastighetsmäklarsed är mäklaren skyldig att till säljaren redovisa alla spekulanter som har visat intresse för att förvärva förmedlingsobjektet (lägenheten). Om du har lämnat ett bud på en lägenhet borde alltså mäklaren ha framfört budet till säljaren. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida hittar du mer information om vilka skyldigheter mäklaren har vid en budgivning. Du kan även kontakta Fastighetsmäklarinspektionen om du har ytterligare frågor. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vad har jag för skyldighet som gäst i en bostadsrättsförening?

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har fått detta påstående från en bostadsrättsföreing, "Det åligger således varje person som bor eller vistas på föreningens område att vara medveten om det regelverk som gäller."Om jag är på besök hos vän i dennes bostadsrätt en kortare tid, är det då min skydlighet att sätta mig in i bostadsrättsföringens regelverk? Vad händer om jag nyttjar deras besöksparkering, utan att besöka någon i föreningen, är jag även då skyldig att känna till föreningens deras regelverk? Det står inget om att parkeringen endast är till för besökande till föreningens medlemmar.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så är inte denna fråga reglerad i bostadsrättslagen, vilket är den lag som innehåller dom grundläggande reglerna om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Det dokument i en bostadsrättsförening som man kan beskriva som föreningens regelverk är föreningens stadgar. Dessa stadgar antas av föreningens medlemmar i demokratisk ordning. Eftersom du som gäst i en bostadsrätt inte har någon relation till bostadsrättsföreningen såsom exempelvis en bostadsrättsinnehavare har så ålägger stadgarna inte dig några skyldigheter och du har därför inte heller någon skyldighet att sätta dig in i dessa. En helt annan sak är at den bostadsrättsinnehavare som har dig som gäst kan ansvara för skador och liknande som du orsakar, och av den anledningen så kan det vara lämpligt för dig att sätta dig in i regelverket. När det gäller din fråga om besöksparkeringen så kan det mycket väl vara så att föreningen har beslutat om regler gällande vad som gäller för besöksparkering, den bostadsrättshavare som tar emot dig som gäst har då en skyldighet gentemot föreningen att ta reda på vad som gäller och tala om detta för dig. Bara för att du parkerar på en bostadsrättsförenings parkering trots att du inte besöker någon i föreningen betyder inte att du har någon allmän skyldighet i att sätta dig in i föreningens stadgar. Att man inte bör parkera på föreningens parkering utan att vara besökande är en annan sak. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor! Vänligen,

När preskriberas hyresvärdens krav på att erhålla hyresbetalningar retroaktivt?

2017-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |HejMin bror och jag har en bostadsrätt i en stad och betalar en månadsavgift dit. Vi har haft den i tio (10) år och har den fortfarande. I april i år gick betalningsförfarandet över till till en annan bostadsrättsförening. Nu påstår den nya föreningen att vi är skyldiga pengar retroaktivt som vi inte betalt in till vår ursprungliga bostadsrättsförening. Det har varit många turer och många olika summor som mejlats fram och tillbaka. Min bror och jag har tagit fram utdrag från banken som visar att vi betalt allt vi ska från år 2015 och framåt, vilket är inom den period de påstår att det är fel. Nu har de kommit med ny information om att skulden ligger kvar från år 2013. Tyvärr har jag, av olika anledningar, ingen möjlighet att ta fram siffror från så långt tillbaka i tiden och vi är färdiga att ge upp. Det handlar inte om mycket pengar, 3500 kr, men deras tillvägagångssätt är mycket irriterande . Någon tipsade mig om att preskribtionstiden är tre (3) år för konsument i sådana här fall. Vi har inte fått någon påminnelse om dessa pengar tidigare. Kan ni hjälpa oss att reda ut detta så vore vi mycket tacksamma.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline! Det finns en bestämmelse i 12:61 Jordabalken här om preskription av hyresfordringar, där tiden för detta är två (2) år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Under ett pågående hyresförhållande gäller dock den vanliga preskriptionsfristen på tio (10) år enligt 2 § preskriptionslagen (se här). Det innebär alltså att hyran ännu inte är preskriberad och du därför är skyldig att betala denna om det är så att den inte redan är betald. Hoppas du fick svar på din fråga!Väl mött.

Får grannen klaga på att barnen stör?

2017-11-07 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi bor i bostadsrätt, som är över 100år gammalt, och vår granne klagar på våra barn.Jag har ngnstans hört att man inte "får" klaga på barn? Barn är ju barn? Och bor man i ett hus som är över 100år gammalt tycker jag att man får ta att det är lyhört? Vi hör t.ex grannens katt när den hoppar ner på golvet, som då är vårt tak.Men hur är det rent juridiskt?Finns det ngt att förhålla sig till?// Monica
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. 9 § bostadsrättslagen regleras dina skyldigheter som bostadsrättshavare i användningen av lägenheten. Här anges bland annat att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bedömningen av vad som ses som störningar i boendet är förhållandevis generös, det anses att vissa störningar måste accepteras i ett flerfamiljshus. Lekande och gråtande barn är en sådan "störning" som måste accepteras. Din granne kan förvisso klaga på att barnen låter, men detta kommer inte rent juridiskt att leda till några konsekvenser för er. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hur lång tid fordras för att dröjsmål vid nyproduktion ska anses utgöra väsentlig betydelse? Frånträda förhandsavtal

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag tecknade för ett år sedan ett förhandsavtal gällande en nyproducerad bostadsrätt, och erlade strax där efter en förskottsbetalning. Beräknad inflytt var Q1 2018. Sedan dess har inflytt flyttats fram 2 gånger och senaste besked var att inflytt nu ska ske Q3 2018. Hur lång försening kan man i detta fall acceptera innan förseningen anses som skälig och man kan frånträda avtalet?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om du inte får tillträda lägenheten i rätt tid när nyproduktionen ska tillträdas första gången och om dröjsmålet inte beror på dig, har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kan använda lägenheten. Om förseningen är av väsentlig betydelse får du frånträda bostadsrätten (7 kap. 3 § bostadsrättslagen).Vilken tid för dröjsmål som utgör väsentlig betydelse till grund för frånträdande av förhandsavtal beror helt på omständigheterna och vad du kan anses tåla. Här gör domstolen (om överlåtaren inte godtar ditt meddelande om frånträdande av avtalet) en skönsmässig bedömning av ert fall eftersom det saknas föreskrifter eller rättspraxis kring vad denna tid kan vara. Om ni inte har ett annat boende och det gått mer än ett kvartal kan denna tid mycket väl utgöra grund för frånträdande av förhandsavtal till nyproduktion av bostadsrätt. Om ni meddelar motparten om uppsägningen ska ni även ha tillbaka vad ni betalat i handpenning eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Är bostadsföreningen skyldig att bekosta installation av en ny avloppsledning?

2017-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! För drygt tre år sedan köpte vi ett bostadsrättsradhus, byggår 1983. Nu har vi börjat renovera tvättstuga och badrum. Det upptäcktes då att golvbrunnen i tvättstugan inte var kopplad till avloppet. Allt vatten har runnit ner under huset. Föreningen vill inte stå för kostnaden av installationen av avloppet. Vi trodde avloppet var föreningens ansvar enligt lag. Har vi någon rättighet här gentemot någon?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Bostadsrättsföreningens ansvar för medlemmarnas lägenheter regleras dels i bostadsrättslagen (vilken det hänvisas till nedan), dels i föreningens egna stadgar. Eftersom jag saknar kännedom kring stadgarnas lydelse i din förening kommer den aspekten inte att beröras fortsättningsvis.Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren själv ansvarar för åtgärder inuti den egna lägenheten (7 kap. 12 §). Enligt samma lagrum gäller dock undantag för bl.a. reparationer av ledningar för avlopp som föreningen "har försett lägenheten med". Avgörande är alltså att det inträffat en skada på en ledning som bostadsrättsföreningen från början har utrustat lägenheten med. I en situation där det inte finns någon ledning överhuvudtaget uppstår inget ansvar för föreningen att bekosta en nyinstallation.Min tråkiga bedömning är följaktligen att du inte har rätt att få den aktuella åtgärden finansierad av bostadsrättsföreningen. Om problemet uppdagats tidigare hade säljaren eventuellt haft ett ansvar för dolt fel enligt bestämmelser i köplagen. Men eftersom så pass lång tid har förflutit bedömer jag att det är utsiktslöst att söka kompensation även den vägen.Med vänlig hälsning, Marcus Bäckström

Rätt att byta bostadsrätt inom samma förening

2017-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Det är nämligen så att att jag har tecknat ett förhandsavtal vad gäller en bostadsrätt vid en nyproduktion, som står klar först om 2 år. Nu är det så att jag har ångrat mig och inte är intresserad av aktuell bostadsrätt, utan istället är intresserad av en annan bostadsrätt inom just samma nyproduktion och förening. Vad har jag för möjligheter att få till detta? Liksom hur bör jag så tillväga? För jag är ju trots allt intresserad av att köpa en bostadsrätt inom samma nyproduktion (förening), fast bara en annan bostadsrätt.Tack på förhand!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ingen lag eller föreskrift som reglerar den uppkomna situationen och inte heller någon sorts lagstadgad omplacering eller bytesrätt inom avtalsförhållanden. Detta är främst en ren avtalsfråga och huvudregeln är att avtal ska hållas. Eftersom du är intresserad av en annan bostadsrätt men inom samma förening torde föreningen med utgångspunkt i god avtalssed vara villiga att undersöka möjligheten för dig att göra ett byte. Om denna situation regleras genom det undertecknade förhandsavtalet så är det dessa villkor som avgör frågan, såvida ni inte kommit överens om annat på efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar