Ger folkbokföring rätt till låsbyte fastän personen ej bor där?

2018-03-09 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, skrev nyligen en fråga till er, men var tyvärr inte helt tydlig med min frågeställning.Jag undrar om det är så, att om någon utan mitt medgivande folkbokför sig på min adress i min bostadsrätt, och det inte handlar om andrahandsuthyrning, har denna person då besittningsrätt och kan med sin legitimation be en låssmed låsa upp och hävda att hen bor i min lägenhet?Om personen i fråga efter folkbokföringen väljer att flytta utomlands för längre eller kortare tid och bosättningskontrollen inte får tag på personen - vad innebär det/vad händer då?Hur kan man få personen borttagen från min adress?
Maria Makdesi |Hej igen, Det du pratar om är brottsligt, eftersom en person som folkbokför sig i en bostadsrätt aldrig har besittningsrätt/besittningsskydd till den endast pga folkbokföring. Man måste äga en bostadsrätt, dvs. stå på köpeavtalet för att ha rätt till låsbyte i lagens mening. Om en person som inte bor i/äger lägenheten byter lås, gör denne sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB, och du borde anmäla detta till polisen.Dock verkar det väldigt lätt för en person som inte bor i en lägenhet att byta lås för att denne är folkbokförd där, se https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-latt-tog-han-over-alhems-lagenhet/. Som jag tidigare skrev kan du kontakta skatteverket för att meddela att personen faktiskt inte bor där och skatteverket kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 § folkbokföringslagen. Om de finner att personen är felregistrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress enligt 31 § folkbokföringslagen, och detta föreläggande kan förenas med vite enligt 37 § folkbokföringslagen. Dock verkar detta vara det enda du kan göra för att tvinga till att en person ska ta bort sin folkbokföring på din adress, eftersom det inte är brottsligt att vara felaktigt folkbokförd.Du borde också rent tekniskt ha rätt till att byta lås igen, eftersom det är din lägenhet och du som ägare har rätt till att ha tillgång till den, och det borde då vara lika lätt för dig att byta låsen och på så vis ta över kontrollen igen om något sånt här olyckligt skulle kunna inträffa. Det är så klart inte kul att behöva kosta på sig ett låsbyte, men om personen har åkt utomlands och det inte går att få tag på denne, kan du byta lås på egen hand, det är inte brottsligt att göra på det viset. Hoppas detta svarade på din fråga!

Har hyresgäst besittningsskydd vid uthyrning av bostadsrätt?

2018-03-04 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hyr ut en uthyrningsdel av min lgh . Ska sälja . Hyresgästen har bott där 4.5 år och hävdar besittningsrätt . Ligger efter med hyran två månader .vad gör jag ?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga utgår jag ifrån att det rör sig om en bostadsrätt som du äger.Om hyresförhållandet ingicks efter 1 februari 2013 Den 1 februari 2013 trädde en ny lag i kraft vilken medför att hyresgästen aldrig får besittningsskydd när man som hyresvärd hyr ut sin bostadsrätt så länge man inte avtalat om annat. (3 § 3 st Lag om uthyrning av egen bostad) Eftersom det verkar röra sig om ett hyresavtal ingånget på obestämd tid (tillsvidareavtal) har hyresgästen rätt till 3 månaders uppsägningstid förutsatt att ni inte avtalat om längre uppsägningstid. (3 § 2 st Lag om uthyrning av egen bostad)Eftersom du skriver att hyresgästen har bott där i 4,5 år innebär det rimligtvis att hyresförhållandet ingicks någon gång i augusti/september 2013. Eftersom hyresförhållandet då ingicks efter 1 februari 2013 så har alltså hyresgästen inget besittningsskydd.Om hyresförhållandet ingicks före 1 februari 2013Om hyresförhållandet däremot ingicks före 1 februari 2013 är det Jordabalkens regler som är tillämpliga dvs. samma regler som gäller för uthyrning av hyresrätt. Först och främst blir det dock då en gränsdragning mellan huruvida upplåtelsen är att anse som en andrahandsuthyrning eller inneboende. Hyresgästen har inte besittningsskydd om denne anses vara inneboende. (12 kap. 45 § 3 p JB) Vid bedömningen av huruvida en upplåtelse är att anse som en andrahandsuthyrning eller om det är fråga om inneboende är det graden av självständighet som är avgörande. För att det ska klassas som andrahandsupplåtelse krävs att lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande. Jag kan alltså inte utifrån informationen i din fråga avgöra huruvida detta är att anse som inneboende eller andrahandsuthyrning men bedömningen beror alltså av graden av självständighet. Om det är att anse som en andrahandsuthyrning har hyresgästen besittningsskydd. (12 kap. 46 § JB) Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet trots att du som hyresvärd vill säga upp. Det finns dock vissa situationer där hyresgästen inte har besittningsskydd. En sådan situation är om du som ägare av lägenheten vill sälja den. (12 kap. 46 § 6 p JB) Hyresgästen har alltså inte besittningsskydd men rätt till en uppsägningstid om 3 månader. (12 kap. 4 § 1 p JB)Sammanfattning Oavsett om hyresförhållandet ingicks före eller efter 1 februari 2013 så har hyresgästen alltså inte besittningsskydd. Hyresgästen har dock rätt till en uppsägningstid om minst 3 månader varför hyresförhållandet kan upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen.Angående hyran kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande för att få hjälp att driva in din fordran. (2 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning) Se HÄR.Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Vem ansvarar för felaktigt monterad inglasning på balkong till bostadsrätt

2018-03-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hejsan!Jag har en bostad och 2016.04 frågat efter tillstånd av inglasning för balkongen i från bostadsföreningens styrelse.Föreningens ordförande har sagt att det inte behövs något men jag bad om att få det ändå eftersom jag vill inte köpa något inglasning och att den monteras fel och därefter blir jag skyldig. Jag tog med mig min kontrakt och visade det. Bostadsföreningens ordförande skrev ett godkännande tillstånd med enbart texten "inglasning av balkong", beviljas, datum, vilken företag som gör det och dennes underskrift.Nu gör föreningen fasad byte och det visar sig att montering av inglasning är på balkongfäste vilket inte får vara och jag som bostadsägare får stå för all kosynad av demontering och eventuell ny lösning av att sätt upp min inglasning. Notera att jag har aldrig själv gjort något i balkongen utan anlitat en företag.Får jag inte någon kompensation för detta av min förening? När man skriver på en tillstånd beviljas bör det inte betyda något?Föreningen säger att eftersom det inte står i tillståndet att inglasning får fästas på balkong fästen/räcket så är det på egen bekostnad.Tacksam för all hjälpMed vänlig hälsning
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFråganSom jag förstår din fråga så vill du veta vem som bär ansvaret för att din inglasning blivit monterad på ett sätt som föreningen nu inte godkänner. Och därmed också vem som ska stå kostnaden för demontering och eventuell montering av ny inglasning.BakgrundDu har i din fråga beskrivit att föreningen genom sin styrelseordförande godkänt uppförande av inglasningen. Det innebär att du fått tillstånd från föreningen att sätta upp inglasningen men inte på vilket sätt som helst. Du måste när du sätter upp inglasningen följa gällande byggstandard avseende alla förändringar oavsett om den kräver att du inhämtar föreningens tillstånd eller ej.Vidare har du i din fråga angett att du anlitat ett företag för att utföra monteringen av inglasningen. Ett företag som åtar sig ett uppdrag av detta slag borde veta hur inglasningen ska monteras vilket i så fall innebär att de gjort fel och att du kan kräva ersättning från företaget.Om det skulle vara så att inglasningen är monterad i enlighet med gällande byggstandard så kan du kräva att föreningen återställer din inglasning efter fasadbytet.Detta innebär alltså1.Om inglasningen är monterad på korrekt sätt enligt gällande byggstandard så kan du kräva att föreningen återställer din inglasning eller, 2.Om inglasningen inte är monterad på korrekt sätt enligt gällande byggstandard så kan du kräva företaget som utförde monteringen på ersättning.Oaktat vilket av alternativen som är tillämpligt i ditt fall så är det inte säkert att motparten erkänner det som de är skyldiga till och i detta fall kommer du behöva kontakta en jurist som hjälper dig med ärendet vidare.Handlingsplan1.Be föreningen specificera skriftligen vad i monteringen av inglasningen som är felaktigt utfört. 2.Ta med detta skriftliga underlag till företaget som utfört monteringen 3.Om detta inte leder till en lösning ta kontakt med en jurist som hjälper dig vidare.Vänligen,

Ansvarsförhållandet mellan bostadsrättshavare/förening vid vattenskada

2018-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vår granne skulle tapetsera om. När hon skulle riva tapeten upptäckte hon ett fuktskada. På andra sidan väggen är vårt kök.Ett företag kom hit och mätte fuktigheten i betongen som var 100%. Från grannens sida så bilade företaget upp väggen, lagade röret i väggen som lekte kondens och därefter så satte de igen hålet igen. När de bilade genom väggen så bilade de hela vägen in i vårt kök, i vårt köksskåp. Man såg tydligt att baksidan på vårt kök var fuktskadat, ev mögel.Vår bostadsrättsförening vill inte ta på sig detta nu när vi måste byta kök. Vad har vi rätt till juridiskt?
Anna Söderström |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline mer er fråga.Regler om ansvarsförhållandet mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening vid bl.a fuktskador finns i bostadsrättslagen (BRL) (här).Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet (det som finns utanför lägenheten) och bostadsrättshavaren för det inre underhållet (det som finns innanför lägenheten). Var gränsen mellan lägenhetens yttre och intre gräns ska dras är ibland svår att skilja på. I 7 kap 12 § BRL (här) framgår vilket ansvar bostadsrättshavaren har för lägenhetens skick. Enligt 7 kap 12 § st 1 BRL (här) är huvudregeln att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick.Undantag från detta finns dock i 12 § st 3 BRL (här) där det anges att bostadsrättsföreningen svarar för reparationer på grund av bl.a. vattenledningsskada, om inte skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av bostadsrättshavaren eller någon i bostadsrättshavarens närhet. Att bostadsrättsföreningen blir skyldig att svara för lägenheten i sådana fall framgår av 7 kap 4 § BRL (här) där det står att föreningen är "skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättsinnehavaren".Enligt 7 kap 4 § BRL (här) tillämpas 7 kap 2 § BRL (här) om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet. Då gäller att bostadsrättshavaren får avhjälpa bristen själv på bostadsrättsföreningens bekostnad, om inte styrelsen efter tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske.Vägledning för vad som gäller vid fuktskador kan också finnas i bostadsrättsföreningens stadgar. Sammanfattningsvis beror bostadsrättsföreningens ansvar på hur fuktskadan uppstått. Om den uppstod på grund av er eller någon annan bostadsrättshavares vårdslöshet eller försummelse så blir föreningen normalt inte ansvarig. I annat fall bör föreningen stå för reparationen enligt ovan nämna lagrum. Mitt råd är att ni kontaktar bostadsrättsföreningen och ber de redovisa vad som gäller vid fuktskador av denna typ enligt deras stadgar. Hoppas ni på så sätt kan reda ut ansvarsförhållandena. Vänligen,

Avsaknad styrelse

2018-03-07 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad händer om en bostadsrättsförening inte kan utse en styrelse?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförenings styrelse måste ha minst 3 medlemmar. Om antalet är lägre kan föreningen tvångslikvideras av Bolagsverket. Skulle den situationen uppstå att hela styrelsen avgår, bör om inte detta sker vid ordinarie föreningsstämma, den avgående styrelsen dessförinnan kalla till en extra föreningsstämma för val av ny styrelse. Detta förfaringssätt är också lämpligt om så många avgår att de återstående inte blir beslutföra. Några lagregler om vad som händer när hela styrelsen avgår finns inte. Om en styrelse saknas under en längre tid och bostadsrättsförening inte kan utse styrelsen, inträder en skyldighet att likvidera (avveckla) föreningen.Med vänliga hälsningar

Vem har rösträtt i en bostadsrättsförening?

2018-03-03 i Bostadsrätt
FRÅGA |Person som ej har sin dygnsvila i en bostadsrätt, med äger den och är då medlem, har personen rösträtt? Vad gäller i övrigt??
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att varje medlem i en bostadsrättsförening har en röst. Är det så att det är flera personer som äger en bostadsrätt tillsammans, så innehar de gemensamt bara en röst. Det spelar alltså ingen roll om man har sin dygnsvila i bostadsrätten eller inte. Äger man en bostadsrätt så är man även medlem i bostadsrättsföreningen och därmed rösträtt.Vänligen,

Har vi möjlighet att frånträda ett bostadsrättsköp på grund av försenat tillträde?

2018-03-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! jag har köpt en bostadrättslägenhet, som Veidekke nu håller på att bygga, när vi skriv på kontraktet med Veidekkebostad, så var inflyttning mellan 20181201 - 20190228, nu har dom gjort en revidering och har meddelat oss att inflyttningen är förskjuten till 20190301 - 20190530. Har vi någon lagligrätt att begära någon form av skadestånd eller dra oss ur kontraktet ? vi har betalat en handpenning på 50000 kr
Linn Östman |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag förstår er fråga som så att ni funderar kring möjligheterna att få ersättning för och/eller frånträda ett köp av nyproducerad bostadsrätt på grund av uppskjutet tillträde. Till att börja med regleras dessa frågor bland annat genom bostadsrättslagen (BrL).Förhandsavtal och upplåtelseavtal Av er fråga framgår inte riktigt vad det är för avtal som ni har ingått. Om det är så att ni har ingått ett förhandsavtal (dvs. ett avtal mellan er och bostadsrättsföreningen om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt) eller ett upplåtelseavtal (där ni betalar en handpenning på 10 procent av insatsen). Jag misstänker att ni har ingått ett förhandsavtal men eftersom att jag inte kan vara säker på detta så har jag tyvärr inte möjlighet att ge ett mer specifikt svar.Skälig nedsättning av årsavgift Generellt sett gäller att köparen har rätt till skälig nedsättning av årsavgiften till föreningen för den tid som köparen inte kunnat nyttja bostaden som var överenskommet enligt upplåtelsen. I denna bedömning tar man alltså hänsyn till den tidsperiod som ni inte kunnat nyttja bostaden (trots att ni enligt ursprungsavtalet skulle ha haft möjlighet att göra detta) fram tills dess att ni faktiskt fick tillträda. Utifrån detta beräknas en skälig nedsättning av årsavgiften.(7 kap. 3 § BrL). Frånträda köpet Som huvudregel i svensk avtalsrätt gäller att avtal alltid ska hållas. Köparen kan dock få rätt att frånträda köpet och säga upp bostadsrätten om förseningen med tillträdet är av väsentlig betydelse för köparen och detta inte beror på köparen själv. Vad som är av väsentlig betydelse framgår inte riktigt av praxis, utan detta avgörs genom en omständighetsbedömning i det enskilda fallet. I ert fall måste man alltså argumentera för att förseningen med tillträdet är av väsentlig betydelse för er i förhållande till den faktiska förskjutningen av tillträdet som blir. En uppsägning får som verkan att bostadsrätten återgår till föreningen och att köparen får skälig ersättning för detta. Detta motsvarar i princip marknadsmässig ersättning. Om bostadsrätten har förlorat i värde sedan upplåtelsen räcker därför inte uppsägningen i sig för att köparen ska gå skadefri.(7 kap. 3 § och 29 § BrL). Skadestånd Det ni bör fundera på är på vilken part försumligheten ligger hos - är det på byggherren eller är det på bostadsrättsföreningen? Ni som köpare kan nämligen också ha rätt till skadestånd om förseningen beror på försumlighet hos föreningen.Om ni behöver vidare hjälp med att se över det avtal som ni har ingått för att undersöka möjligheterna att frånträda köpet rekommenderar jag er att boka tid med en av Lawlines jurister. Tid- och prisinformation hittar ni här.Hoppas att ni har fått svar på era frågor!Med vänlig hälsning,

Försäljning av samägd bostadsrätt

2018-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi har en bostadsrätt och jag har inte råd att lösa ut min sambo men har man rätt att säga att den skall ut på marknaden och sambon får bjuda på den för att få den?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensamt ägande av en bostadsrätt tillämpas lagen om samäganderätt (SägL) om inget annat avtalats. Enligt lagen får vardera part fritt förfoga över sin andel av egendomen, men för förfogande över egendomen i sin helhet krävs det samtliga ägares samtycke. Det innebär att den som vill sälja sin andel är fri att göra det, men att det vid försäljning av hela bostadsrätten krävs att ni båda samtycker till försäljningen.Det finns dock ett undantag i 6 § SägL, som ger en möjlighet att tvinga fram en försäljning av egendomen på offentlig auktion. Varje delägare kan hos rätten ansöka om en sådan försäljning och några skäl till varför försäljningen sker behöver inte anges (se tex NJA 2017 s 289). Rätten får dock inte bifalla ansökan om delägarna avtalat om försäljningsförbud eller om en delägare kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Sådana synnerliga skäl i praxis exempelvis ansetts vara ett särskilt dåligt konjunkturläge (NJA 1974 s 490). Om ni inte avtalat om något försäljningsförbud och din sambo inte kan visa på synnerliga skäl för anstånd med försäljningen kan du alltså tvinga fram en försäljning på offentlig auktion.