Samtycke från hyresvärd vid andrahandsuthyrning

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har en hyresrätt och ska hyra ut i andra hand i tre veckor. Måste min hyresvärd bli inkopplad och godkänna min andrahandsuthyrning.?
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline.Bestämmelser om hyresförhållanden finns i 12 kap. Jordabalken, som du hittar här. Enligt huvudregeln måste en hyresgäst ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut en lägenhet i andra hand (se https://lagen.nu/1970:994#K12P39S1). Från denna huvudregel finns det dock två undantag. Det ena är om en bostadslägenhet har upplåtits till en kommun och kommunen därefter upplåtit lägenheten i andra hand (https://lagen.nu/1970:994#K12P39S2). Det andra (och kanske lite mer aktuella i din situation) är om hyresgästen har ansökt om tillstånd från hyresnämnden som sedan beviljat ansökan. Hyresnämnden ska bevilja ansökan om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (det vill säga om andrahandshyresgästen är en skötsam person) (se https://lagen.nu/1970:994#K12P40S1). Svaret på din fråga blir alltså ja, din hyresvärd måste bli inkopplad och godkänna din andrahandsuthyrning även fast den bara är avsedd att vara i tre veckor om du inte ansökt om, och fått tillstånd hos hyresnämnden. Bra att veta är också att om du upplåter lägenheten i andra hand utan hyresvärdens samtycke och inte heller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad är hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid (se https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Är det något mer du undrar eller funderar över är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Uppsägning av andrahandskontrakt innan tillträde

2015-08-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett andrahandskontrakt som börjar gälla den 1 September. Kan min hyresvärd bryta avtalet innan jag flyttat in?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort svar: Nej, värden kan troligen inte bryta kontraktet innan du flyttat in. Långt svar: Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader, se 12 kap 4 § 2 st Jordabalken (1970:994), JB. Är det ett kontrakt på bestämd tid är uppsägningstiden minst en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,Vid speciella omständigheter aktualiseras 12 kap. 6 § JB som ger rätt att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. Situationer som faller under bestämmelsen är exempelvis hyresvärds rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att ställd säkerhet försämras och hyresgästen ej ställer ny säkerhet med vilken värden kan nöjas, hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet då hyresgästen försatts i konkurs.Med vänliga hälsningar

Uppsägning och avhysning, andrahandsuthyrning

2015-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand under en period. Sedan en månad tillbaka är andrahandshyresgästen uppsagd och ska enligt kontraktet flytta senast den 30 september. Jag har fått information om att Kronofogden kan avhysa någon om min andrahandsgäst vägrar flytta när kontraktet gått ut. Stämmer detta? Varför måste Socialstyrelsen meddelas om ett sådant beslut? Kan det beslutas om att andrahandshyresgästen får bo kvar, mot min vilja?
Daniel Scharff |Tack för din fråga.UppsägningDen s.k. hyreslagen gäller hyreslägenheter, se Jordabalken kap. 12 (JB). Jag vill ta upp några regler kring uppsägning i svaret på din fråga. 12 kap. 8 § JB säger att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig.Enligt 12 kap. 8 § JB gäller en ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas som uppsägning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. Mycket riktigt kan du alltså ansöka om avhysning hos Kronofogden, se närmare här. Det kan hända att hyresgästen bestrider förläggandet om avhysning, då måste saken prövas i domstol. Det kan ta några månader i det fallet, annars verkställs avhysningen inom några veckor. Utebliven betalning, störningar eller vanlig uppsägningJag vet inte skälet bakom uppsägningen i ditt fall. Om uppsägningen sker utan uppsägningstid p.g.a. utebliven betalning bör du titta på 12 kap. 44 § JB. Paragrafen säger att socialnämnden i kommunen ska informeras om uppsägningen sker p.g.a. utebliven betalning. Betalar hyresgästen eller socialnämnden hyran inom tre veckor och två dagar från det att de fått meddelandet får hyresgästen bo kvar. Vägrar hyresgästen flytta trots fortsatt utebliven betalning kan du begära avhysning enligt ovan.Säger du upp hyresavtalet utan uppsägningstid med anledning av störningar ska socialnämnden informeras innan du överhuvudtaget kan säga upp avtalet, se 12 kap. 25 § JB. Vägrar hyresgästen flytta efter att du uppfylllt dessa villkor kan du begära avhysning enligt ovan.Om hyresgästen sagts upp enligt vanliga regler, då uppsägningstiden normalt är 3 månader, se 12 kap. 4 § JB, gäller annat. Om hyresförhållandet varat mer än två år krävs ytterligare åtgärder innan du kan begära avhysning, bland annat hänskjutande av tvisten till hyresnämnden. I annat fall kan du direkt begära avhysning enligt ovan om hyresgästen inte flyttar.Ny lag vid uthyrning av bostadsrätterJag vill sist uppmärksamma på att en ny lag om uthyrning av bostadsrätter gäller för kontrakt som skrivits efter 1 januari 2013. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller upplåtelser i bostadsrätt som sker utanför näringsverksamhet. För hyresvärden gäller dock även här en uppsägningstid på tre månader, därefter kan avhysning bli aktuellt om hyresgästen inte flyttar, se 3 §.Området är inte helt lätt att förstå, hoppas det är något klarare nu i vart fall.Med vänliga hälsningar

Oskälig hyra och olovlig uthyrning

2015-07-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag undrar under vilka förutsättningar en andrahandshyresgäst kan ansöka om ersättning för s.k. ockerhyra i fall då förstahandshyresgästen (utan andrahandshyresgästens kännedom) har hyrt ut hyresrätten utan att ansöka om tillstånd för detta hos hyresvärden samt hur en andrahandsgäst ska gå tillväga för att anmäla den olovliga uthyrningen. Tack på förhand!
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter återfinns i 12 kap JB, som du hittar här. Enligt 12 kap 55 § ska hyran, om hyresvärden och hyresgästen tvistar om dess storlek, fastställas till ett skäligt belopp. Normalt sett kan den hyra som förstahandshyresgästen betalar till sin hyresvärd som utgångspunkt anses skälig när lägenheten hyrs ut i andra hand. Det saknas lagstadgade regler om vad en hyresgäst får göra för påslag för det fall lägenheten som hyrs ut i andra hand är möblerad. Hyresnämnden har godtagit påslag som motsvarar 10-15% av förstahandshyresgästens hyra men eftersom nämnden gör en prövning för varje enskilt fall kan utfallet bli ett annat i det enskilda fallet. Utöver detta får påslag göras för andra faktiska utgifter förstahandshyresgästen har för sådant som andrahandshyresgästen nyttjar, exempelvis för el, internet eller parkeringsplats. Om du som andrahandshyresgäst anser att du betalat oskäligt hög hyra kan du ansöka om återbetalning av den del av hyran som anses oskälig, 12 kap 55 e § JB. Då har du också rätt att få hyran sänkt för kvarstående tid av uthyrningen. Det går att ansöka om återbetalning redan under hyrestiden men sker ansökan efter det att hyresgästen lämnat lägenheten ska ansökan ske senast 3 månader efter detta och återbetalning kan då bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden. Vad ansökan ska innehålla och blankett för ansökan finns på hyresnämndens hemsida, som du hittar här. En hyresgäst får inte utan tillåtelse hyra ut hyresrätten i andra hand, se 12 kap 39-41 kap JB. Om hyresvärden utan giltigt skäl motsäger sig andrahandsuthyrningen kan förstahandshyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden för att ändå få lov att hyra ut lägenheten. Om hyresgästen utan behövligt samtycke hyr ut lägenheten och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad kan detta leda till att hyresrätten sägs upp och blir förverkad, 12 kap 42 § 3 p JB. Det lättaste du som andrahandshyresgäst kan göra för att anmäla olovlig uthyrning är helt enkelt att vända dig till hyresvärden. Tänk då på att det kan leda till att du själv måste flytta. Mer information om vad som gäller för uthyrning i andra hand hittar du på Hyresnämndens hemsida, som du hittar här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning avseende bostadsrätt

2015-08-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäst som hyr en bostadsrätt i andra hand?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Uppsägningstiden är alltså en månad, men den börjar löpa först efter den första dagen vid närmsta månadsskifte. Om du säger upp avtalet den 15 mars så börjar uppsägningstiden att löpa från och med den 1 april och avtalet upphör att gälla den 1 maj. Stöd för detta finner du i 3 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Vänligen

Krävs samtycke för andrahandsuthyrning av lokal?

2015-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej har hyrt ut min lokal i andra hand. Hittade ingenting i kontraktet om andrahandsuthyrning när jag gjorde det. Begärde således ej lov av värden. Har dock muntligt löfte att jag kan hyra ut kontorsplatser.Har nu fått mail av värden om att antingen vidta rättelse om det inte fins skäl att hyresvärden skall " tåla detta" eller om vi inte är överens så jag vi gå till hyresnämnden. Hyresvärden är större privat värd i Sth området.Vad är det som gäller vid andrahands uthyrning av lokaler för företag/juridisk person.
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.För andrahandsuthyrning av en lokal gäller i princip samma regler som för andrahandsuthyrning av bostad. Reglerna finns i den s.k. hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB: Bestämmelser angående denna situation finns i 12 kap. 39-40 §§ JB. Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning av hela lokalen ska vara tillåtet. Tillstånd för uthyrning ska lämnas av hyresnämnden om hela lokalen hyrs ut p.g.a. till exempel hyresgästens ålder, sjukdom, utlandsvistelse, studier eller andra särskilda förhållanden. TIllstånd ska även ges om det inte finns befogad anledning att vägra samtycke.Det din hyresvärd skriver verkar vara taget ur 12 kap. 41 § JB. Det som avses är partiell sublokation, när endast en del av lokalen hyrs ut, medan du samtidigt är kvar som hyresgäst. Det är tillåtet att ha någon "inneboende" utan att inhämta tillstånd om det inte medför men för hyresvärden. Om det medför men och du inte vidtar rättelse kan hyresrätten bli förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB. Hyresvärden kan också motsätta sig en andrahandsuthyrning om den som ska hyra i andra hand är olämplig att bedriva verksamhet i lokalen. Du kan givetvis hävda att din uthyrning inte medför men för hyresvärden, men det kan mycket riktigt bli en sak för hyresnämnden att avgöra. Normalt sett behöver du i vart fall inte ha tillstånd för en andrahandsuthyrning av en del av lokalen.Med vänliga hälsningar

Folkbokföring vid andrahandsuthyrning

2015-07-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Inneha bostadsrätt och hyresrätt samtidigt?Inom kort kommer Jag att ha en bostadsrätt och en hyresrätt.Jag vill hyra ut bostadsrätten under ca 6 månader för att testa bo i den nya hyresrätten.Hyresrätten kräver att jag måste stå skriven där.Kan jag äga en bostadsrätt men inte stå skriven där? Vem står då istället skriven där?Att stå skriver på en adress, har det nått att göra med ägande av en bostad?min avsikt är alltså inte att inte bo i bostadsrätten, det är bara under ca 6 månader.
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!Det finns inga hinder enligt lag att äga en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt, du kan därför hyra en hyresrätt men hyra ut din bostadsrätt om du så vill. Däremot måste du inhämta godkännande från din bostadsrättsförening som godkänner att du hyr ut din bostadsrätt. Vad gäller din folkbokföring har den inget med äganderättsförhållandena att göra. Det spelar alltså ingen roll att du är folkbokförd någon annan stans än på din bostadsrätt, du äger fortfarande bostadsrätten. Den som eventuellt hyr din bostadsrätt i 6 månader ska bokföra sig på bostadsrättens adress, även fast det är du som äger bostaden och äganderättsförhållandena ändras alltså inte av folkbokföringen. I folkbokföringslagen regleras frågor kring folkbokföring. I 6 § framgår att folkbokföring ska ske där man kan anses vara bosatt. Vidare framgår det enligt 7 § samma lag, att en person anses vara bosatt på den fastighet där den regelmässigt tillbringar, eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Du är alltså skyldig att folkbokföra dig på den adress där du regelmässigt kommer tillbringa din dygnsvila, dvs i hyresrätten. När du sedan flyttar tillbaka till bostadsrätten är du skyldig att folkbokföra dig där istället.Hoppas det var svar nog på din fråga!

Andrahandsuthyrning - ta med sin hund?

2015-07-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag hyr en bostadsrätt i andra hand i 6 mån med 1 mån uppsägningstid. I avtalet står det inget om att man inte får ha hund. Kan vi bli uppsagda pga att vi har hund?
Josefin Lind |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte står något i hyresavtalet mellan dig och bostadsinnehavaren om att hund i lägenheten inte är tillåten kommer du inte kunna bli uppsagd från lägenheten på den grunden att du även låter din hund bo i lägenheten. Jag råder dig dock att tala om för innehavaren att du ämnar att även låta din hund bo i lägenheten för att visa respekt mot han eller hon som äger lägenheten. Det kan ju vara så att ägaren eller att någon i hans eller hennes närhet är allergisk och helst inte vill att djur ska vistas i lägenheten. Antagligen ligger det inte till på detta sätt eftersom bostadsinnehavaren i sådana fall borde antecknat ned det i hyresavtalet. Kort och gott kommer du inte bli uppsagd från lägenheten för att din hund flyttar in eftersom det inte strider mot avtalet som finns mellan dig och ägaren. Av god sed är det dock snällt av dig att tala om för bostadsinnehavaren att du har en hund som kommer att bo i lägenheten. Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!Vänligen,