Fråga om hyresgäst har rätt att ta med sig fast skruvat badrumsskåp vid flytt

2012-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Flyttat från en hyresrätt och tagit med mig ett skåp som jag köpte av förra hyresgäst. Sitter i badrummet. Nu är det så att hyresvärden vill kräva mig på utbyta av kakeln som sitter på väggen. Kan tillägga att vi inte fått tagit del att besiktningsdokumentet. Vi har bott i hyresrätten i 1år.
Lisa Sennerby |Hej Jon! Ett hyresavtal ger endast hyresgästen en nyttjanderätt till egendom. Hyresavtal ger alltså inte dig som hyresgäst äganderätt till någonting. Detta innebär att du är skyldig att återställa lägenheten så som den var när du flyttade in. Som hyresgäst har du ingen rätt att ta med dig fast skruvade badrumsskåp, köksskåp etc som hör till fastigheten. Som hyresgäst har du inte ens rätt att montera dit dina egna saker utan särkskild tillåtelse från hyresvärden. Den ända förändring en hyresgäst kan göra utan hyresvärdens tillåtelse är att utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder, se 12 kap 24a § Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Frågan om skyldighet för hyresgästen att betala ersättning enligt första stycket prövas av hyresnämnden. Med vänlig hälsning,

Förverkande av bostadsrätt

2012-09-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! I vår brf har vi en hyresgäst som vållar oss problem. Han "hinner inte hem" utan urinerar bland buskar och häckar runt huset. Det blir väldigt otrevligt och många reagerar. Är det skäl nog att skicka ett varningsbrev till honom om uppsägning ifall det inte upphör? Tacksam för snabbt svar!
Emily Töyrä |Hej! Enligt 12 kap 25 § Jordabalken (JB), se https://lagen.nu/1970:994, har hyresgästen en skyldighet att inte störa sin omgivning i en sådan grad att det kan anses vara skadligt för hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen ska också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om hyresgästen bryter mot detta ska han eller hon meddelas. Om hyresgästen ändå fortsätter med störningar kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap 42 § 6 p Jordabalken. Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. Det betyder att små störningar inte kan medföra förverkande. Det finns få avgöranden inom denna typ av störningar, men troligtvis så anses detta vara en störning som inte är ringa om det händer ofta samt medför försämrad bostadsmiljö för övriga grannar. Ni bör därför kunna skicka ett varningsbrev med uppsägning om inte störningarna upphör. Med vänlig hälsning,

Bostadsrätt - störningar

2012-09-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Önskar hjälp med förtydligande/tolkning av bostadsrättslagen kap 7 § 9 som även ni hänvisat till. VEM är den lag o regelrätta bedömmaren ang störningsgraden? För om det är styrelsen är man redan stenkörd i o m de är dom vidare som meddelar dig och vidare avhyser dig om ingen förbättring. Toleransnivån är enormt olika från brf till brf finns det en riktgräns för vad som är störande eller inte?
Aina Rasol |Av 7:9 bostadsrättslagen framgår att en bostadsrättshavare ska ta hänsyn till dem som bor i omgivningen. Man ska alltså inte utsätta andra för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön, att de inte skäligen bör tålas. Vart den gränsen går kan skilja sig mellan olika föreningar, precis som du själv skriver. Man får se till den aktuella föreningens stadgar, ortens sed och praxis. Av paragrafen framgår det vidare att det är föreningen som bedömer ifall man varit hänsynslös. Får man klagomål och tillsägelser som till slut leder till att föreningen vidtar åtgärder, får man bestrida detta och ta det till domstol. Det blir då en tvist mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. Mvh

Förlängning av bostadsarrende

2012-09-26 i Arrende
FRÅGA |Jag har ett 50-årigt arrende som löper ut om ett år,nu har bolaget som äger marken erbjudit mig och mina barn ett-nyttjanderättsavtal för byggnad på ofri grund.denna är (liksom arrendeavtalet )avgiftsfritt, upplåtelsen gäller tills vidare och kan inte överlåtas.I första arrende kontraktet står att området är avsett att nyttjas såsom tomtplats för en på den samma uppförd sommarstuga.I det nya avtalet får den inte användas som fritids eller permanentbostad utan användas som rastplats.Har jag rätt att förlänga arrendet,det verkar inte bolaget vilja,Jag känner mig lite misstänksam!
Frida Karlsson |Hej! Av vad jag kan bedöma utifrån din fråga rör sig ditt arrendeavtal om ett bostadsarrende vilket innebär att du har ett ganska långtgående besittningsskydd. Det betyder att du normalt sett har rätt att förlänga arrendeavtalet. De situationer då du inte har rätt till förlängning regleras i Jordabalken 10 kap 5 § och om någon av punkterna där är tillämpliga i ditt fall kan de neka dig förlängning av arrendeavtalet. Jordabalken: https://lagen.nu/1970:994 Vänligen,

Överklaga bygglovsansökan

2012-09-28 i Fastighet
FRÅGA |Stadsbyggnadskontoret har hjälpt en granne att få ett 4,14 m högt uthus att först passera som friggebod, därefter som 3,30 m högt komplementhus. Har refererat till fel detaljplan, sänkt höjden i bygglovsansökan och i ritningarna, inte behandlat markhöjning i bygg- eller marklov etc. Ska vi anlita advokat? Eller bara överklaga?
Angelica Rigborn |Hej Gösta och tack för din fråga! Jag förstår inte riktigt vad du menar med att stadsbyggnadskontoret hjälpt din granne att passera en ansökan på felaktiga grunder. Jag kommer svara på din fråga så gott jag kan med de förutsättningar du angivit. Hur som helst rekommenderar jag dig att du överklagar till stadsbyggnadskontoret då tidsfristen för att överklaga är relativt kort. Innan bygglov kan lämnas till dina grannar ska byggnadsnämnden bereda kända sakägare och boende som berörs tillfälle att yttra sig, om bygget innebär en avvikelse från detaljplanen (jag förutsätter att en detaljplan finns, om detta inte skulle vara fallet ber jag dig återkomma med mer uppgifter) Du har alltså rätt att yttra dig och därför rätt att överklaga bygglovet. Byggnadsnämnden har en skyldighet enligt lag att informera dig om detta. Det som är viktigt att tänka på när man överklagar är att fristen för överklagandet är 3 veckor från det att ni tog del av beslutet att bygglovet beviljats. Din skriftliga överklagan ska skickas in till stadsbyggnadskontoret som gör en rättidsprövning (om överklagan kommit in i rätt tid) har detta skett överlämnar de samtliga handlingar till länsstyrelsen för prövning. Lagen som reglerar detta rättsområde är PBL; (https://lagen.nu/2011:338#K6). Med vänlig hälsning,

Hyresavtal på bestämd tid, hyresgästens rätt till uppsägning med uppsägingstid.

2012-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag ställde tidigare en fråga om hyreskontakt men blev inte nöjd med svaret. Jag ställer om frågan... Jag hyr ett hus o har ett kontakt som löper på två år. Från ett datum till ett annat. Ingen uppsägningstid i huvudtaget. Då överenskommelsen var att jag skulle bo i huset i två år. Om jag flyttar tidigare ( ca 6 mån) blir jag tvungen att betala dom 6 måndaderna tiden ut. Överenskommelsen var att bo där hela tiden o utflyttningen när konttraket löper ut.
Marina Rönnquist |Hej! 12 kap Jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K12) är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att det inte spelar någon roll vad hyresvärden och hyresgästen avtalat. Detta följer av 12 kap 1 § 5 st JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5). Enligt 12 kap. 5 § JB har hyresgästen en *ovillkorlig rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid *(gäller endast om man hyr en bostadslägenhet, även hus kallas för lägenhet i lagen). Denna regel gäller oavsett om hyresavtalet gäller på bestämd tid. Det här innebär att du kan säga upp hyresavtalet 3 månader innan det datum du vill flytta. I sånt fall kan inte hyresvärden tvinga dig att betala hyra för kvarvarande 6 månader, eftersom avtalet upphört att gälla då uppsägningstiden gått ut. Det spelar ingen roll att ni avtalat att du ska bo i huset hela tiden och att ni inte avtalat om någon uppsägningstid, eftersom 12 kap JB som sagt är tvingande. Hoppas du blev nöjd med svaret denna gång, annars är det bara att höra av dig ännu en gång!

Farans övergång vid fastighetsöverlåtelser

2012-09-26 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vi sålde vår fastighet sept.2009 med tillträde jan.2010. I nov 2009 frös poolöverdraget fast detta informerades köparna om och att de var tvugna att skotta av poolöverdraget om det blev för mycket snö.Veckan innan tillträdet var köparna och gick förbi poolen och måste ha sett att poolöverdraget var fastfruset. Ingen ny nederbörd föll fram till tillträdesdagen. Efter tillträdet kom det mycket snö. Köparna påstår att vi inte har informerat dom om detta och att de inte har sett att poolöverdraget var kvar. Pga. att köparna inte skottade av poolöverdraget blev poolen skadad. Köparna kräver av oss ersättning för skadorna på poolen. Vilka skyldigheter har köparna att informera sig om poolens skötsel och vad är deras undersökningsplikt och vårdplikt. Poolen var 28 år vid köpetillfället
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga! Överlåtelse av fastigheter regleras i 4 kap. jordabalken och avtal om köp av fastighet är ett sk. formalavtal. Detta innebär att avtalet måste uppfylla vissa krav för att vara bindande. När dessa krav är uppfyllda enligt 4 kap. 1 § JB är fastigheten överlåten. Dock är det säljaren som bär risken för eventuella skador som kan uppkomma fram till den dagen då köparen tillträtt fastigheten. Detta framgår av 4 kap 11 § JB. Eftersom skadan uppkom efter det att avtalet ingåtts men innan köparen tillträtt, är det ni som säljare som står risken för skadorna på poolen. Detta beror på att köparen inte rimligtvis kan råda över fastigheten fysiskt förrän han/hon fått tillträde. I praktiken innebär detta att köparen har rätt till prisavdrag för skadan på poolen. Allt detta är under förutsättning att ett formenligt avtal ingicks i september. Om detta avtal förutsatte att exempelvis ett ytterligare köpebrev skulle upprättas blir svaret ett helt annat. Alla skador som fanns innan ett formenligt avtal ingicks omfattas av reglerna om fel i fastighet och då skulle frågan om köparens undersökningsplikt kunna aktualiseras. Av din fråga kan dock inte utläsas annat än att ni redan ingått ett formenligt avtal. Jordablken: https://lagen.nu/1970:994 Med vänlig hälsning

Svävarklausul

2012-09-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad är en svävarklausul och vilket lagrum kan man hänvisa till?
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga! En svävarklausul innebär klausuler som gör att köpets fullbordan eller bestånd är beroende av olika villkor, t.ex. något måste uppfyllas för att avtalet ska bli giltigt. Svävarklausuler regleras i 4 kap. 3 § punkt 1 Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994). Dessa villkor måste tas in skriftligt i avtalet för att gälla. Det kan t.ex. vara att säljaren vill kunna frånträda avtalet om han inte får ett jobb på annan ort. Enligt 4 kap. 4 § Jordabalken får dessa villkor inte gälla under mer än 2 år. Med vänlig hälsning