Vägservitut och underhållsskyldighet

2012-08-17 i Servitut
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang ett servitut. Vi är två familjer som delar på en grusad utfart. Vi "äger" vägen och grannen har rättighet att bruka vägen. Kan vi kräva att våran granne är med och betalar för underhåll av vägen, tex för grus? Kan man häva ett Servitut? Tacksam för svar! Mvh.
jacob sandelin |Hej, kul att du kommit till oss för svar på din fråga. Angående underhåll i samband med servitut, är utgångspunkten att den tjänande fastigheten inte skall åläggas några positiva förpliktelser. Av 14 kap. 1 § 2 st. jordabalken framgår dock att ett servitut får förenas med underhållsskyldighet. Det går alltså att lägga till underhållsskyldighet i servitutet. Se; http://www.lagen.nu/1970:994#k14. Om en sådan klausul inte tagits med i servitutet åligger det alltså den som äger fastigheten att även stå för underhållet. Beträffande uppsägning av servitut är utgångspunkten att ingendera parter kan säga upp detta. I vissa fall kan dock ett servitut bli föremål för hävning enl JB 14:6-10 bl.a. om någon av fastigheterna åsidosatt sina skyldigheter. Vidare han servitut upphävas om det inte längre tjänar sitt syfte. Sammanfattningsvis kan dock sägas att det är sannolikt att det är ni i den ägande fastigheten som skall stå för underhållet, om inte annat framgår. Vad ni dock gör klokt i är att studera servitutet noggrant så ni inte missar något innehåll som kan visa sig vara betydelsefullt. Lycka till.

Gårdsstöd vid muntligt arrendeavtal

2012-08-16 i Arrende
FRÅGA |Vad är den juridiska skillnaden mellan skriftliga och muntliga arrendeavtal. Har man rätt till gårdbidraget vid muntligt arrendeavtal.Det finns inget skriftligt avtal om detta.
Ingrid Faxing |Hej, Ett muntligt arrendeavtal är inte juridisk bindande, se http://lawline.se/answers/5640. Ni borde därmed upprätta ett skriftligt arrendeavtal för att kunna söka gårdsstöd (det är inte ett bidrag). För att söka gårdsstöd ska ni göra en SAM-ansökan på jordbruksverkets hemsida, http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html. /Ingrid

Avtal med fastighetsförvaltande förening eller bolag

2012-08-16 i Fastighet
FRÅGA |Vi har köpt en liten fastighet (2 ha) med en ruin, lite ängsmark, några träd och lite fiskevatten. En lokal förening har erbjudit sig att sköta om hela fastiheten. Vilken typ av avtal är det då fråga om?
Emelie Fyhrqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det är det en så kallad fastighetsförvaltande förening eller ett bolag ni har kommit i kontakt med. Dessa föreningar/bolag handhåller med skötsel av fastighetens yttre och enklare reparationer. I detta fall bör det röra sig om ett vanligt uppdragsavtal mellan er som privatpersoner och föreningen/bolaget. Se till att vara noga att kontrollera vad föreningen/bolaget skall svara för och vad som skall gälla vid eventuella problem såsom misskötsel och dylikt. Välkomna att höra av er om ni har ytterligare funderingar! Vänligen, Emelie Fyhrqvist

Servitutsavtal och hävning av detsamma

2012-08-14 i Servitut
FRÅGA |När vi köpte vårat hus till en avstyckad tomt så ingick det ett servitut som fordonsinfart.Äganderätten är grannen som sålde vår fastighet.Nu har det blivit problem med grannen, som inte delar skötsel med oss sommar eller vintertid.Problemet började när ägarrättsinnehavaren av servitutet beställde plogning av parkering kommunen(privat?) vintertid inte åtgärdade efterkommande problem när grus på väg skyfflades över på vår tomt i flera tusen kilo.Grannen säger att detta är vårt grus, ej deras eftersom det är icke deras tomt. Vi köpte därför en snöslunga för 2 år sedan för att slippa alla problem med grannens tråkiga ursäkter samt dialoger. Nu vill vi gäna veta hur lag och förordning ligger till när dettta uppstår? vid
Erik Lindgren |Hej, Så som jag uppfattat frågan är din fastighet belastad med ett servitut som innebär att grannfastigheten har rätt att utnyttja en infart som finns på din fastighet. Vidare så uppfattar jag det som att ägaren till grannfastigheten, enligt din uppfattning har misskött sin rätt enligt servitutsavtalet (d.v.s. bruka infarten). *Rättslig reglering* Frågor om servitut regleras bl.a. i jordabalkens 14:e Kap. Av 14 Kap 7 § framgår att i det fall den härskande fastighetens ägare (i ditt fall grannfastigheten) överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet enligt servitutsavtalet så åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts, samt ersätta uppkommen skada (se https://lagen.nu/1970:994#K14P7S1). Av 8 § samma kapitel följer också att det finns möjlighet att häva servitutsavtalet om de åtgärder som vidtagits enligt 7 § varit av väsentlig betydelse för den drabbade fastigheten (d.v.s. din fastighet). Hävning kan ske om den som är ansvarig för skadorna inte inom skälig tid åtgärdat dessa efter påminnelse från ägaren till den drabbade fastigheten. Den fastighetsägare som vill häva servitutet måste meddela den andre fastighetsägaren om detta utan oskäligt dröjsmål. Görs inte detta anses rätten till hävning förlorad. *Slutsats* Om du anser att grannfastigheten har missbrukat sin rätt enligt servitutet och inte heller verkar välvilligt inställd till att återställa skadorna/kompensera dig enligt 7 § har du möjlighet att underrätta honom om att du vill häva servitutsavtalet. Med reservation för att jag uppfattat frågan korrekt är min bedömning att grannfastighetens ägare, i och med underlåtenheten att ta hand om de stora mängder grus som han spridit på din fastighet, har missbrukat sin rätt enligt servitutet. Vänligen,

Ska markägare eller arrendator stå för kostnaden vid översvämning

2012-08-17 i Arrende
FRÅGA |Arrenderar en tomt av förening.Tomten gränsar till en å som svämmade över i våras. Skall bekosta en vall för ca 20-25 tusen kronor.Vem skall stå för kostnaden ? jag eller föreningen.
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Det är svårt att ge något exakt svar på din fråga då jag inte vet vilken typ av arrende det rör sig om. Jordabalken, som är tillämplig lag, är dessutom sparsam med information som gäller just kostnadsfördelning mellan arrendator och markägare. Rent allmänt kan noteras att 8 kap 10 § i jordabalken stadgar att, för det fall arrendestället minskas eller försämras genom vattenflöde, jordras eller annan sådan händelse som arrendatorn inte är vållande till, så kan arrendatorn ha rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften. Han har också möjlighet att säga upp avtalet om förändringen ej är av ringa betydelse. Det nu nämnda gäller för alla typer av arrenden och ger visst stöd för att du kan ha rätt till ersättning om det skulle bli så att du får stå för kostnaden för vallen. Rör det sig om ett jordbruksarrende stadgar 9:15 jordabalken att arrendatorn har en skyldighet att vårda och underhålla arrendestället. En tolkning av detta ger visst stöd för att arrendatorn ska stå för vissa kostnader. Om detta gäller mer än det ordinarie underhållet är oklart. Jag skulle råda dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt för att få ytterligare klarhet i frågan. Lycka till! Vänligen,

Allmänt om gåva av fastighet

2012-08-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej, Jag har blivit tillfrågad av min pappa om jag vill ta över hans landställe. Det ska i så fall ses som en gåva/förskott på arv så jag ska alltså inte köpa det av honom. Inga andra arvtagare finns. Rent formellt vet jag att vi måste skriva gåvobrev men sen vet jag inte mycket mer än det. Vad medför en sådan här överlåtelse? Åker jag på skatter i form av förmögenhetsskatt (tänkte med tanke på husets värde, ligger idag ute på Hemnet för 1 750 000) eller skatt/andra avgifter vid mottagande av huset? Inga lån finns att överta. Finns det andra saker jag bör tänka på i denna situation? Tacksam för svar!
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Det är helt rätt att ett gåvobrev måste skrivas om din pappa avser att ge dig fastigheten. För att du ska bli ägare till fastigheten krävs vidare att du ansöker om lagfart för densamma. Detta sker genom att gåvobrevet tillsammans med en särskild blankett skickas in till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet). Blanketten hittar du genom att klicka på länken till höger (http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=15368). Kostnaden för detta är ca 825 kronor. Du kommer varken att behöva betala förmögenhets- eller gåvoskatt då båda är avskaffade. Vid en framtida försäljning kan det vara bra att veta att du då kommer att överta din pappas anskaffningsvärde av fastigheten. Vänligen,

LAGFART - SPANSK FASTIGHET

2012-08-15 i Fastighet
FRÅGA |Min man och jag, gifta sedan många år, äger en fastighet i Spanien sedan ca 30 år tillbaka för vilken min man ensam står som ägare/lagfart. Vi önskar nu få gemensam lagfart. Hur gör vi och vad kostar det? Mvh
Hampus Sabel |Hej, Spanska lagfarter kallas escritura publica. Lagfart söks inför en notarius publicus. Förfarandet kostar normalt mellan 600 och 800 euro. Notera att det kan tillkomma skatter och andra offentliga avgifter. Ovanstående är de allmänna lagfartsregler jag lyckats gräva fram. Det är mycket möjligt att det finns andra regler som gäller makar söker gemensam lagfart på en redan ägd fastighet. För ett uttömmande, detaljerat svar och andra råd rekommenderar jag er att ta kontakt med en spansk jurist eller någon annan expert på spanska fastighetsaffärer. Lycka till! Hör gärna av er igen om ni skulle ha ytterligare frågor. Vänligen,

Oskäligt hög hyra

2012-08-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr en lägenhet i andra hand och misstänker nu att jag utsatts för ockerhyra från december till dags datum. Lägenheten är en bostadsrätt och uthyraren har tillstånd att hyra ut lägenheten till september. Jag vart uppringd av uthyraren som meddelade mig att uthyrningen skulle fortsätta som vanligt från september men nu säger föreningen att dom inte kommer att ge henne tillstånd att hyra ut i andra hand på grund av att hon verkar ta ut oskälig hyra av mig. Vi har ingått ett kontrakt på obestämd tid och med 3 månaders uppsägningstid. Min fråga är om hon bryter mot kontraktet gällande uppsägningstiden då det bara blir drygt 1,5 månad tills vi skall vara ute? Min andra fråga är om jag då i min tur kan säga upp kontraktet med omedelbar verkar från 1 augusti och inte betala in hyran som betalas i förskott pga detta kontraktsbrott? Mvh /Andreas
Angelica Rigborn |Hej Andreas och tack för din fråga! Vid upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter. Hyran ska vara skälig och den är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Om du som andrahandshyresgäst har betalat en oskäligt hög hyra har du rätt att i ett år i efterhand begära att få mellanskillnaden tillbaka. Du har även rätt att få hyran sänkt för den fortsatta uthyrningen. Reglerna om återbetalning av överhyra kan du hitta i 12 kap. Jordabalken, (https://lagen.nu/1970:994#K12). Jag tycker att du ska vända dig till hyresnämnden och begära att få tillbaka det belopp som du betalat för mycket. Om du går in på hyresnämndens hemsida, (http://www.hyresnamnden.se/) kan du se vad din ansökan ska innehålla för uppgifter. Du kan ansöka om återbetalning trots att du fortfarande bor i lägenheten. Hyresnämnden fastställer då också hyresvillkoren för den hyrestid som återstår. Med vänlig hälsning,