Testamentstagares rätt

2013-03-16 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag skriver för min sambo och hans syskons skull. Deras mormor och morfar gick just bort med en månad emellan. I onsdags dog mormor och igår begravdes deras morfar. Problemet är deras mamma som de inte har kontakt med. Hon bröt kontakten med morföräldrarna för ca 15 år sedan. Hon har som bröstarvinge rätt till hälften och enligt testamente ska de tre barnbarnen dela på de resterande 50%. Det är barnbarnen, alltså min sambo och hans syster och bror som varit närmast morföräldrarna och hjälpt till under deras sjukdom och suttit vid deras dödsbäddar. När nu deras mamma vet att de är döda vill hon ha alla pengar och framförallt vill hon inte att några pengar från dödsboet ska gå till begravningen. Kan man göra så? De vet hur mormor ville ha sin begravning och det är en fin enkel som hon önskar sig men mamman motsätter sig detta helt för att inte pengar ska tas från arvet. Hur fungerar detta?
Susanne Cermenius |Hej!Tack för din fråga!Jag utgår i din fråga att din mamma har ett syskon, eftersom du skriver att hon som bröstarvinge har rätt till hälften. Är hon ensambarn är hennes arvslott allt, men hennes laglott är hälften av hennes arvslott Ärvdabalken (1958:637) 7:1.Detta innebär att om inget testamente finns ärver hon sin fulla arvslott, men en testator kan med giltig verkan testamentera hur han/hon vill - så länge bröstarvingarna får sin laglott.Ni har rätt att få ut det som står i testamentet eftersom testators vilja ska respekteras Ärvdabalken 11:1.Begravningskostnaderna kommer ni att kunna betala med de tillgångar ni får av testamentet.Med vänlig hälsning,Susanne Cermenius

Testamente med villkor om enskild egendom

2013-03-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! Kan jag och min man testamentera alla våra tillgångar till våra två barn? Vill att allt ska tillfalla dem och inte deras respektive man och sambo. Vill att de själv får bestämma om de vill dela med sig av arvet. Om ja - finns det något speciellt formulär som bör användas?? Tack på förhand!
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga!Visst kan du och din man testamentera alla era tillgångar till era barn! Era barns make och sambo har inte någon lagstadgad rätt att få ut något arv efter er. Däremot skulle de kunna göra anspråk på egendom som era barn ärver efter er vid en eventuell skiljsmässa/separation i samband med bodelning. För makar gäller att bodelning i princip alltid ska ske när äktenskapet upplöses, se ÄktB 9:1. Vad gäller sambos ska bodelning ske vid samboförhållandets upplösande om någon av samborna begär detta, se sambolagen 8 §. Något förenklat kan man säga att en bodelning innebär att makars giftorättsgods respektive sambors samboegendom delas på hälften mellan makarna/samborna. Enskild egendom ingår däremot inte i bodelning enligt ÄktB 10:1 samt sambolagen 4 & 8 §§. Du och din make kan göra så att egendomen som era barn ärver blir enskild egendom genom att skriva detta som ett villkor i testamentet. Genom att skriva att egendomen ska utgöra enskild egendom undviker ni alltså att barnens make respektive sambo kan göra anspråk på egendomen vid en eventuell bodelning. Det finns alltså inte något speciellt formulär för detta, utan villkoret om enskild egendom skrivs in i testamentet.Äktenskapsbalken (ÄktB) hittar du https://lagen.nu/1987:230Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Testamente, bevittning

2013-03-06 i Testamente
FRÅGA |Kan de två personner som skall bevittna namnteckning på ett testamente komma från samma familj men olika generationer ? Inga släktband finns till testamentstagarna eller testatorn.
Christoffer Treutiger |Hej! Regler om ett testamentes bevittning står att finna i Ärvdabalkens 10:e kapitel. Vem som bevittna regleras närmare i 4§. Make till testator eller testamentstagare får inte agera vittne. Inte heller den som står i rakt upp eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testator/testamentstagare får bevittna testamentet.  Det finns emellertid ingenting som hindrar att två vittnen, som uppfyller de ovanstående kraven, är släkt. Ärvdabalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm MvH

Tolkning av testamente

2013-02-28 i Testamente
FRÅGA |Hur bör arvet efter min far fördelas då jag är enda bröstarvingen. I ett enskilt testamente har pappa bara skrivit ganska allmänt "villan och tillhörigheter går till dig och dina fyra barn". Muntligt har han ofta sagt att jag ger mina barn så mycket jag själv vill och han önskade också att jag skulle betala av mina egna stora huslån. Självklart vill jag ge alla mina barn lika mycket var men hur ska jag tolka det?
Frida Karlsson |Hej,Hälften av din fars kvarlåtenskap utgör din laglott och denna kan inte testamenteras bort. Den andra hälften av din fars kvarlåtenskap kan han testamentera bort och det är denna del som isf berörs av testamentet. Det är svårt att säga hur en domstol skulle tolka testamentet men min tolkning utifrån det som står är att det ska fördelas lika mellan er 5. Att din far kan ha haft ett annat syfte med det han skrivit kan vägas in i bedömningen, t ex. det han sagt till dig. Hur testamentet ska tolkas är som sagt en bevis- och tolkningsfråga och det är därför svårt att ge ett svar på vad som är en korrekt tolkning.Vänligen,

Testamente - kvarlåtenskap

2013-03-13 i Testamente
FRÅGA |Hej!Har en fråga vad som gäller med skrivet testamente? Min far har nyligen gått bort och var gift ,inga papper var skrivna mellan han och sin maka och nu har de kommit fram ett testamente som finns registrerat där han tydligen vill att vi tre barn ska ärva alla tillgångar efter vår far.Detta var upprättat i sitt tidigare äktenskap.Går inte ett skrivet testamente före giftorättsgods mellan gifta?Eller har makan lika rätt som oss barn?
Lisa Sennerby |Hej och tack för din fråga! Man har rätt att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente, jfr. 9 kap. 1 § ÄB, se här. I denna rätt finns emellertid ett par inskränkningen i svensk lag, dels laglottsskyddet för bröstarvingar (barn och deras avkomlingar) i 7 kap. ÄB (se här), dels den s.k. stora basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB, se här. Denna rätt kan inte inskränkas genom testamente. Sammanfattningsvis kan din far fritt förfoga över sitt kvarlåtenskap genom testamente såvida det inte inskränker i makens rätt enligt stora basbeloppsregeln. Med vänlig hälsning,

När testamentstagare avlidit före testator - representationsrätt

2013-03-08 i Testamente
FRÅGA |Min farbror och faster har avlidit. Gifta och barnlösa. Två respektive ett avlidet syskon. I testamentet är även jag som är brorsdotter inräknad som syskon. Får väl då min del som syster men vad händer med min avlidne fars del som skulle tillfalla mig? Jag är enda barnet.
Emma Persson |Hej! Genom testamente är det möjligt att sätta den lagstadgade arvsordningen ur spel. Finns testamente som reglerar hur arvet ska delas gäller därför testamentet istället för den lagstadgade arvsordningen. Om det är syskonen som enligt testamentet ska ärva finns något som kallas för representationsrätt, vilket innebär att om en testamentstagare dör innan testatorn ska testamentstagarens avkomlingar träda i hans ställe. En förutsättning för detta är dock att avkomlingarna även skulle ha vart arvsberättigade efter testatorn (11 kap. 6 § ärvdabalken (ÄB)). Kretsen av arvsberättigade framgår av 2 kap. ÄB, och enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB ingår syskonbarn i den krets av personer som kan vara arvsberättigade. Detta betyder att du kan träda in i din avlidne fars ställe och den del som skulle tillfalla din far tillfaller då istället dig. ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637Med vänlig hälsning,.

Analys av namnunderskrift

2013-03-05 i Testamente
FRÅGA |Vart kan man skicka ett testamente för undersökning om namnunderskrifterna är underskriven av samma person. Har sökt överallt på nätet efter namn och adress.
Martin Bogg |Hej!Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) tillhandahåller denna typ av tjänster även till privatpersoner. Du måste naturligtvis betala för detta, priset varierar beroende på vilken typ av tjänst som efterfrågas.För mer information kontakta SKL: http://www.skl.polisen.se/tjanster/MVH,

Arvsskifte som ej beaktat testamente med förordnande om legat

2013-02-26 i Testamente
FRÅGA |Hej. Arvskifte som ej beaktat att testamente förelåg och ej utbetalt legatet. Kan man i efterhand överklaga detta då det framkommit sedan testamentstagaren avlidit. Är det förskingring av arvsdel?
Hannah Jakobsson | Hej! Tack för din fråga. Förutsatt att testamentet vunnit laga kraft och legatet inte äventyrar laglotterna ska sedan detta utgå innan arvsskiftet. (ärvdabalk (ÄB) 11:2 och 22:1 st. 1) Innan testamente vunnit laga kraft kan legatarien dock inte göra gällande sitt anspråk. Laga kraft vinner ett testamente antingen 6 månader efter delgivning av testamente om detta inte klandras eller tidigare om arvingarna väljer att godkänna testamentet. (ÄB 14:4-5) Vinner testamentet laga kraft blir detta giltigt och fordran kan riktas mot de som hade att fullgöra legatet. Om inte boet företräddes av boutredningsman innebär detta dödsbodelägarna. Om arvsskifte sker innan legat har utgetts kan delägarna till boet bli gemensamt ansvariga så som om skifte inte har ägt rum. (ÄB 18:6 eller 19:18) Har arvsskifte redan skett kan legatet istället krävas i den redan skiftade egendomen. Avser legatet viss sak ska den arvinge som fått denna sak på sin lott förpliktas utge densamma till legatarien. Legatarien kan inte kräva mer än vad denne har rätt till genom testamentet. Om den oskiftade kvarlåtenskapen inte var tillräckligt stor eller om det fanns hinder för utbetalning av legatet ligger bevisbördan för detta på de som förvaltat boet. (ÄB 22:1) Sammanfattningsvis finns det en möjlighet för dig att med giltigt testamente föra talan mot dödsbodelägarna alt. bouppteckningsman. På detta sätt kan du vinna rätt till det legat som du förordnats genom testamente. Väljer du att gå vidare och överklaga detta ärende blir mitt råd till dig att kontakta yrkesverksam jurist för ytterligare vägledning. Ärvdabalk: https://lagen.nu/1958:637 Med Vänlig Hälsning