Testamente sambo

2015-09-23 i Testamente
FRÅGA |HejMin fråga är om en Far i sitt testamente skrivit att en av sönerna ska få en skogsfastighet med ett mindre tillhörande hus. Något år senare innan han dör säljer han skog på rot på denna fastighet plus säljer det mindre huset. Får han verkligen göra på det viset?
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan.Så som jag förstår din fråga har en person skrivit ett testamente om att hans son ska ärva hans skogsfastighet när han avlider. Han har sedan sålt av vissa delar som ingår i denna fastighet. Din fråga är alltså om detta testamente är bindande för den som skrivit det (testamentatorn), dvs att han inte får frångå sitt egna testamente. Ett testamente kan utan vidare återkallas detta enligt 10:5 ärvdabalken som du hittar här. En person som har skrivit ett testamente kan alltså hur som helst ändra detta testamente i efterhand, det är inte på något vis bindande för testamentatorn. Han kan helt enkelt riva sönder det om han så vill. Ett testamente är alltså inte bindande för testamentatorn på samma sätt som tex en utfästelse (att någon lovat att ge bort något) om gåva är. En utfästelse om gåva är under vissa omständigheter bindande och där kan givaren ej återkalla sin gåva, men detta gäller alltså inte för en testamentator. När han istället väljer att sälja den del som han har testamenterat kommer detta ses som att han inte längre önskar att den person som testamentet är ställt till ska ärva just den egendomen. Han är alltså inte förhindrad att sälja saker som han har testamenterat bort. Man faller då istället tillbaka på den lagstadgade arvsordningen som säger att bröstarvingarna (alla barn) ska ärva lika mycket om inget testamente finns. Hoppas det var svar nog på din fråga!

Åsidosättande av den legala arvsordningen

2015-09-20 i Testamente
FRÅGA |Min mans syster vill att våra barn, dvs hennes syskonbarn, ska ärva henne. Hon har även halvsyskon. Hon vill inte att halvsyskonen eller deras barn ska ärva henne. Har hon rätt att göra sina halvsyskon / halvsyskonbarn arvslösa? Om hon bara vill att helsyskonen och deras barn ska ärva henne borde hon då skriva ett testamente? Gäller det i så fall?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga regler inom svensk rätt som hindrar att din mans syster upprättar ett testamente som gör att du och/eller dina barn ärver henne. Kraven som ställs för att ett testamente ska vara giltigt står att finna i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). De innebär i korthet följande:1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.När det gäller testamentsvittnena måste de vara fyllda 15 år. Nära släktingar(föräldrar, barn, barns makar, testators make och syskon) kan inte varatestamentsvittnen. Inte heller kan någon som nämns i testamentet vara vittne.Vill ni ha hjälp med upprättandet av testamentet rekommenderar jag att ni bokar en tid med någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Detta kan du göra på http://lawline.se/boka. Vänligen,

Kan man upphäva eller ändra legat efter testators död?

2015-09-19 i Testamente
FRÅGA |Vår mor efterlämnade vid sin död ett bevittnat legat för att ge mig och min bror en lika stor summa var, innan resten av arvet fördelades, detta som tack för våra tjänster och ekonomiska bidrag till henne. Min bror ville riva legatet då han ansåg sig ha rätt till en större summa än jag, tvärt emot vår mammas önskan. Jag gick inte med på detta och vi är nu osams sen en tid tillbaka. Vem av oss har rätt? Kan man upphäva eller ändra ett legat till sin egen fördel?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ett legat är ju ingenting annat än egendom man tilldelas genom en testamentsbestämmelse. Det rör sig alltså vad jag förstår om att er mor har testamenterat en summa var åt er, och nu när hon har avlidit skall legaten utgå.Givetvis kan inte din bror ändra på vad er mor har testamenterat. Han kan varken höja sin summa eller på något annat sätt påverka legatet. Inte ens tillsammans skulle ni kunna ändra på vad som är testamenterat. I praktiken kan man naturligtvis förstöra ett testamente så att dess existens inte kan bevisas, men jag kan inte se att det skulle kunna gynna din bror.Kort sagt är det vad er mor har testamenterat som gäller, och det går inte att ändra på det i efterhand!Hälsningar,

Hur skall man datera ett testamente?

2015-09-12 i Testamente
FRÅGA |Hur skall man datera ett testamente? Räcker det med årtal?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Formkraven för testamenten står att finna i 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testatorn fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej. Något krav på datering ställs alltså inte för testamentets giltighet. Av 10 kap. 2 § ÄB framgår dock att vittnena vid sina namn bör skriva sina yrken, hemvister, tiden för bevittnandet och eventuella övriga omständigheter av betydelse. Detta kan t.ex. vara att testatorn enligt vittnenas uppfattning handlat med sunt förnuft och fullt förstånd. Här bör datum skrivas, alltså inte endast årtal. Testamentets giltighet påverkas inte men i bevishänseende är det att föredra. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Om prepositioner och viljeyttring i testamentstolkning

2015-09-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Om en person ärvt mark (via testamente) där det står att personen inte får bygga på marken på 17år, Gäller det då även att man inte får gräva ner te.x. avloppsanläggning på marken, eller klassas det som annat?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom testamentet uttrycker prepositionen ”på” så kan det uttolkas som att det avser endast befintligheter ovanpå eller i nära samband med marken, med hänseende till en av Svenska Akademiens ordboks (SAOB) definitioner av ordet. Detta kan i sin tur innebära att byggförbudet inte omfattar installationer långt under markytan. I fråga om testamentstolkning så har dock ordalydelsen mindre betydelse än hos andra rättshandlingar. Som utgångspunkt ska man uttolka testamentet i enlighet med vad som kan antas vara testatorns vilja, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 11:1 första stycket. Skulle ordalydelsen i testamentet skilja sig från testatorns vilja på grund av grammatiska misstag, felskrivningar eller dylikt, så ska testamentet ändå tillämpas i enlighet med vad testatorn åsyftat. Detta förutsätter dock att testatorns vilja överhuvudtaget kan uppdagas (Ärvdabalk 11:1 andra stycket).Det innebär med andra ord att testatorns vilja måste uttolkas utifrån testamentets ordalydelse och syfte samt övriga omständigheter, exempelvis vad denne muntligen har uttalat i närvaro av vittnen, för att avgöra om avloppsanläggningen kan grävas ner i marken trots testamentets byggförbud. Här är det värt att notera att fri bevisföring råder, det vill säga att alla bevismedel är tillåtna för att avgöra vad testatorn åsyftade.Eftersom din berättelse är alltför knapphändig så kan jag inte göra någon form av bedömning av vad testatorn åsyftade. Det lämpligaste vore dock att be en jurist specialiserad på testamentsrätt göra en kvalificerad helhetsbedömning av vad som kan antas vara testatorns vilja utifrån testamentets ordalydelse och de uppgifter du eventuellt förfogar över om vad testatorn har sagt under sin levnad. Förslagsvis kan du i detta ärende vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Testamentera samägd egendom

2015-09-20 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag vill fråga om det är lagligt att testamentera en kolonistuga till min halvsyster. Min son blir inte lottlös en lägenhet och del i en fjällstuga tillvaller honom. Det är endast min syster som vill vistas på min och min mans kolonistuga, vi äger hälften var. Därför är frågan hur skall vi skriva?Vänligen och tACKSAM FÖR SVARGunilla Sjöberg
Ellinor Book |Hej Gunilla! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall du önskar att din kvarlåtenskap skall fördelas på annat sätt än vad som följer enligt lag (ärvdabalken), kan du upprätta ett testamente där man anger hur du vill att din egendom skall fördelas efter att du har avlidit. Utgångspunkten är att testatorn (du) fritt kan testamentera bort din kvarlåtenskap. Begränsningar i rätten att testamentera bort sin egendom uppstår främst om testatorn har bröstarvingar, som i ert fall. Begreppet bröstarvingar syftar på den avlidnes avkomlingar; barn, barnbarn och så vidare. Efterlämnar den avlidne någon bröstarvinge har denne alltid rätt att få ut sin så kallade laglott ur den avlidnes kvarlåtenskap, precis som ni beskrev att er son får i frågan. Efterlämnar den avlidne istället en make eller maka, så har maken/makan alltid rätt att få ut egendom till ett visst värde från kvarlåtenskapen. Skulle den avlidne ha upprättat ett testamente som inkräktar på makens/makans rätt, så går makens/makans rätt före vad som stadgas i testamentet.För att besvara din fråga ifall det är lagligt att testamentera bort egendom till ex. sin halvsyster så är svaret ja. Man får testamentera bort i princip vad man vill till vem man vill. De hinder som kan förekomma i ditt fall är om din man får sin del av arvet, ifall din son får sin laglott samt om det föreligger samägande på borttestamenterad egendom. Eftersom du äger kolonistugan tillsammans med din man, uppstår vissa problem. Man kan nämligen inte fritt testamentera bort samägd egendom. Vid samägande har varje delägare en ideell andel i den samägda egendomen (kolonistugan). Har delägarna inte avtalat om hur de ska förvalta den samägda egendomen är det samäganderättslagens regler som gäller. Enligt samäganderättslagen måste alla beslut som rör den samägda egendomen fattas i full enighet. Samäganderättslagens regler kan dock avtalas bort, om man gör detta är det viktigt att lagens regler ersätts med ett samäganderättsavtal. Om du vill att er halvsyster ska ärva kolonistugan, så kan hon få din del genom testamente. Kvar är dock er mans del, som förblir hans oberoende av vad ni skriver i ert testamente. Denna del kan er halvsyster få genom en överlåtelse (köp/gåva/etc) från er man, ifall han står kvar som ägare även efter att ni har avlidit. Alternativet är att din man överlåter sin del till dig redan nu innan testamentet skrivs. Då är det du som äger hela kolonistugan och kan därför testamentera bort den. Var noga med att skriva avtal på ev. överlåtelse!Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Återkallande av testamente

2015-09-18 i Testamente
FRÅGA |Hur går jag tillväga, när jag inte godtar ett testamente?Min far (som är död) och hans sambo (som lever) upprättade ett testamente, men sen flyttade de till äldreboenden med dels olika adresser och dessutom delade upp alla tillhörigheter.Testamentet låg nu i en burk tillsammans med skräp, men ett barnbarn till sambon hörde av sig och tyckte det skulle gälla.Min far hade sagt tidigare, att det gällde inte och likaså sa sambon till mig.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Ett korrekt upprättat testamente är giltigt fram till dess att testatorn, som det uttrycks i Ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 5 §, otvetydigt givit tillkänna att förordnandet inte är uttryck för dennes yttersta vilja. Detta verkar testatorn ha givit tillkänna för dig, men det lär troligtvis vara du som åläggs bevisbördan för detta tillkännagivande vid en eventuell tvist. Mitt tips till dig är att, med den efterlevande sambons hjälp, förklara för barnbarnet att testamentet upphört att gälla eftersom det inte längre gav uttryck för din fars yttersta vilja. Om det skulle leda till en tvist i tingsrätt bör den efterlevande sambon kunna verka som ett vittne för att bevisa detta.

Testamente som lämnar maka arvslös - åtgärder

2015-09-09 i Testamente
FRÅGA |Ett par som varit gifta sen 1969. Mannen vårdats i äldreboende senaste 6 åren. Mannens personnummer XXXXXX-XXX. Fruns personnummer XXXXXX-XXXX.Inga gemensamma barn. Frun 2 barn sen tidigare äktenskap.Mannen avled hastigt för 2 veckor sen efter lång tids sjukdom. Frun skött mindre jordbruksfastighet och underhåll sen 2009.Mannen står som ägare till fastigheten. Mannen har testamenterat alla sina tillgångar och hus till en av barnen i fruns tidigare äktenskap.Barnet ifråga har lagt en kopia av testamentet i änkans postlåda. Änkan undrar med oro vad innebär det för henne.Tacksam för svar fortast möjligt./
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avseende bodelning i avslutat äktenskap När en maka avlider ska bodelning göras, om den efterlevande makan kräver det. Det innebär att den efterlevande makan i detta fall först har rätt att få hälften av all egendom (giftorättsgods), till den del egendomen inte är enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord. Vidare har den efterlevande makan också möjlighet att ta över den gemensamma bostaden om det anses skäligt. Med tanke på hennes ålder anser jag att det är skäligt. Om bostaden är giftorättsgods, dras hälften av värdet från hennes lott, det vill säga att hon köper ut den.Avseende arvsrätt En efterlevande maka ärver normalt all kvarlåtenskap från den avlidne makan, men denna ordning kan sättas ur spel genom ett testamente som förordnar en annan ordning. I detta fall är ett testamente upprättat, och det har företräde framför lag. Den efterlevande makan har dock alltid rätt att få ut 178 000 kronor, fastän testamentet i detta fall har lämnat makan arvslös. I beloppet ingår 1) det giftorättsgods som makan erhåller i bodelningen och 2) eventuell enskild egendom som den efterlevande makan har. Om den efterlevande makan får egendom motsvarande 100 000 kronor ur bodelningen och har 20 000 kronor på banken som är enskild egendom, innebär det alltså att mellanskillnaden upp till 178 000 kronor ska späs på från det som har testamenterats bort. Avseende testamentet Den efterlevande makan bör kontrollera att testamentet är upprättat på ett korrekt sätt, eftersom det annars är ogiltigt. Testamentet ska ha upprättats skriftligen med två vittnen. Den avlidne (testator) ska ha undertecknat testamentet i vittnenas närvaro, och vittnena ska ha bestyrkt testamentet med deras namnteckning. Vittnena ska även ha ägt vetskap om att det var ett testamente de skrev under. Vittnena ska vara över 15 år och inte vara drabbade av någon psykisk störning. Den som är testators make, sambo, syskon eller någon annan nära släkting får inte vara vittne.Anledningen till att hon har fått en kopia, är för att hon enligt lag måste delges testamentet. Visar det sig att testamentet kan vara ogiltigt, måste det klandras (klagas över, överklagas). Det görs via domstol. Det kan även vara bra att säkerställa att testamentets original fortfarande finns, eftersom kopian som utgångspunkt anses som betydelselös.Sammanfattning Först ska en bodelning mellan makarna göras där den efterlevande makan har rätt till hälften av all egendom, under förutsättning att ingen egendom är enskild. Bostaden kan även tillfalla den efterlevande makan om denne begär det. Hon har även rätt att totalt inneha egendom motsvarande 178 000 kronor efter bodelningen, i annat fall får mellanskillnaden skjutas på. Det kan vara bra att säkerställa att testamentet är giltigt, eftersom den efterlevande makan annars får ärva samtlig kvarlåtenskap i första hand.Rekommendation Jag rekommenderar att den efterlevande makan:1. Begär bodelning.2. Begär att få bostaden på sin lott om hon önskar.3. Begär att få ut mer egendom om hon inte når upp till spärrgränsen (178 000 kr).4. Säkerställer att testamentet är giltigt.5. Klandrar (klaga över) testamentet via tingsrätten om det är ogiltigt. Behöver ni hjälp med ovanstående steg, t.ex. med att granska testamentet, upprätta korrekta juridiska texter till testamentstagarna eller till tingsrätten, eller annars har funderingar/frågor över mitt svar är ni välkomna att ta kontakt med mig på min mail så återkommer jag.Vänligen