Hinder mot framtida utmätning av arvegods

2013-01-24 i Testamente
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att skriva in någon form av utmätningsskydd på arvegods i sitt testamente? Jag menar alltså något skydd som gör att arvegodset, i form av föremål och kanske t.o.m. pengar på något sätt inte går att utmätas av exempelvis kronofogden?
jacob sandelin |Hej, tack för din fråga. Jag skall försöka svara så kort och koncist som möjligt på din fråga.Svaret på din fråga är kort och gott ja. Alltså, det är absolut möjligt för en testator att skriva in i testamentet att arvegods skall skyddas mot en eventuell framtida utmätning. Detta följer 5 kap. 5 § Utsökningsbalken vilken du finner här; https://lagen.nu/1981:774#K4. Lycka tillJacob Sandelin 

Vad kan testamenteras bort och vem är bröstarvinge?

2013-01-18 i Testamente
FRÅGA |Morfar - Avliden och arvskifte gjordes mer an 10 ar sedan Morfars frus - avliden, testamente finns, säger att vår mamma, eller hennes bröstarvingar, skall ärva kvarlåtenskapen. Morfars fru är ej släkt med mamma. Morfar har även två särkullbarn som ärvde honom. Hur skall kvarlåtenskap från morfars fru uppdelas? Bröstarvingar finns (ej barn, enbart syskon och efterlevande barn till syskon).
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Arv och arvskiften regleras i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Som huvudregel så kan en person förfoga över hela sin kvarlåtenskap genom testamente. Finns det ett testamente och det uppfyller alla formkrav och inte har upprättats under psykisk störning eller är ogiltigt på någon annan grund så gäller det och det är i så fall din mamma som ärver hela kvarlåtenskapen efter din morfars fru, (ÄB 9 kap 1§ och 10 kap 1§). I svensk rätt så finns det ett undantag från den huvudregeln genom reglerna om laglott för bröstarvingar i 7 kapitlet. Bröstarvingar är endast den avlidnes avkomlingar dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. Syskon till den avlidne är inte bröstarvingar utan endast vanliga arvingar (ÄB 2 kap 1§ och 2 kap 2§). Eftersom din morfars fru inte verkar ha haft några egna barn så står det henne fritt att förfoga över hela sin kvarlåtenskap och den ska därför fördelas i enlighet med testamentet. Under förutsättning att testamentet är giltigt så tillfaller alltså hela kvarlåtenskapen din mamma.Med vänliga hälsningar

Testamentarisk sekundosuccession

2013-01-16 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo utan barn. Nu undrar jag om jag i mitt testamente kan skriva att den del jag testamenterar till min sambo, när han avlider ska gå tillbaka till min bror och inte till hans syskon?
Emma Persson |Hej!I sitt testamente är det möjligt att föreskriva vad som ska hända med sin kvarlåtenskap efter det att den man testamenterat sin kvarlåtenskap till gått bort. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession. Testamentarisk sekundosuccession innebär att du kan testamentera hela eller en del av din kvarlåtenskap till din sambo med fri förfoganderätt och samtidigt föreskriva vad som ska hända med din kvarlåtenskap när han avlider. Att han får egendomen med fri förfoganderätt betyder att han under sin livstid kan förfoga över egendomen som om han vore ägare till den, men han kan inte förfoga över egendomen genom testamente. Han är nämligen bunden av den föreskrift du gjort i testamentet om sekundosuccession. När han avlider kommer därför de som du i testamentet angett som sekundosuccessorer (i detta fall dina syskon) ha rätt till den del som du testamenterade till din sambo.  Med vänlig hälsning

Testamente och förskott på arv

2012-12-27 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min farmor dog nyligen och hade enligt min far och faster inget testamente. Fast sedan 2004 har min mor, min syster och jag hört att farmor upprättade ett testamente där jag och min syster skulle ärva en del. Jag tog även 2004 ut ett lån på 100000kronor med noll procent ränta och ingen återbetalningsdatum av min farmor som min faster upprättade (min faster har i 20 år skött min farmors ekonomi). Min farmor, faster och far sa alla att det inte var ett lån utan ett förskott på arv (detta var när man endast kunde ge gåvor under tio tusen kr). När min syster och jag frågade var far om testamente sa han först att det inte fanns något, men när vi sa att vi hört att det fanns ett, skruvade han på sig och sa att det fanns ett men farmor hade tagit tillbaks det. Vi vet inte hur hon tog tillbaks det. Vad ska vi göra?
Emily Töyrä |Hej! Angående testamentet finns inget offentligt register av dessa handlingar. Det är möjligt att förvara testamentet hos vissa privata företag, som då ser till att det når testamentsexekutor, som verkställer testamentet, när någon går bort. Detta sker oftast inom 30 dagar och har det gått längre tid än så bör du räkna med att ingen sådan förvaring använts. Du kan prova att vända dig till den bank din farmor använde, då det är vanligt att testamenten förvaras i bankfack. Att dra tillbaka ett testamente är relativt enkelt och har inga egentliga formkrav. Av bevisskäl är det många som förstör dokumentet samt även meddelar anhöriga att detta skett, men det är inte ett krav för att återtagandet ska vara giltigt. Det är du som testamentstagare som har bevisbördan för att ett giltigt testamente finns. Angående lånet från 2004 så bör det ses som förskott på arv i enlighet med 6 kap 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) och därmed avräknas på arvet. Hoppas det ger svar på dina frågor. Med vänliga hälsningar,

Angående testamentes räckvidd

2013-01-21 i Testamente
FRÅGA | Hej! Jag har en fråga om testamente. Min far ärver nu sin syster. Hon skrev i sitt testamente att om min far ej skulle finnas i livet, skulle arvet tillfalla hans bröstarvinge. Mina föräldrar är gifta och jag har en halvsyster på mammas sida. Min fråga är nu, hur ser arvsgången ut sedan? Om min far avlider före min mor, ärver hon då fasters förmögenhet? När mor sedan avlider, ärver då både jag och min halvsyster henne? Detta innebär ju att min fasters testamenterade arv, som skulle tillfalla mig som bröstarvinge när pappa avlider, "åker ur" blodssläkten. Är det riktigt uppfattat? Kan man göra något för att skydda detta arv från faster, så att det ej försvinner ut ur blodssläkten (d.v.s. så att min halvsyster ej ärver min pappa), som det ju blir om pappa dör före mamma och mamma ärver av honom? Som jag förstår fasters testamente, var det hennes vilja att jag som bröstarvinge, skulle ärva min far. Eller är det så att fasters testamente gäller endast i första arvsomgången och att det ej kan påverka vart hennes förmögenhet tar vägen efter min fars död? Detta händer ju ej om min mor avlider före min far. Då ärver ju jag och inte min halvsyster, eftersom hon har arvsrätt efter sin biologiske far och vår mamma.
Elin Sjörén | Hej, Testamentet, som din faster skrivit, gäller bara vid hennes bortgång (som redan har infallit). Hade din far alltså varit avliden, vid din fasters bortgång, hade hennes förmögenhet tillfallit dig. Precis som du skriver blir det nu istället så, att om din far avlider före din mor, så tillfaller arvet efter din faster din mor (om din mor och far är gifta). Det beror på att det föreskrivs i ärvdabalkens (ÄB) 3 kap. 1 § att kvarlåtenskapen, efter en arvlåtare som är gift, ska tillfalla den efterlevande maken. Barnen ärver sedan den efterlevande maken vid dennes bortgång. Det innebär i ditt fall att din halvsyster också kommer att ärva efter din mor. Det enklaste sättet att motverka ovanstående scenario är att din far upprättar ett testamente till förmån för dig, som reglerar att din fasters förmögenhet (angivet med ett visst belopp) ska tillfalla dig om din far dör före din mor. Kvarlåtenskapen efter din far ska visserligen – precis som nämnts ovan – i ett sådant fall tillfalla din mor, men hennes rätt att taga arv efter din far inskränks genom ett testamente. Den efterlevande maken har emellertid alltid rätt att få ut ett belopp som motsvarar fyra ”prisbasbelopp”. Prisbasbeloppet för år 2013 ligger på 44 500 kr, men detta varierar från år till år. Belopp som överstiger fyra prisbasbelopp kan dock testamenteras bort. Att tänka på vid upprättandet av ett testamente är att detta ska upprättas skriftligt och att det ska skrivas under av testatorn under närvaro av två vittnen (se 10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska också skriva under handlingen och de får inte vara släkt med testatorn och inte heller vara testamentstagare (enligt 10 kap. 4 § ÄB). Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Efterlevande makes arvsrätt i förhållande till särkullbarn

2013-01-18 i Testamente
FRÅGA |Hej vi är gifta men har båda särkullbarn. Kan vi via ett inbördes testamente göra så att efterlevande make ärver bil och husvagn fullt ut ?
Johanna Österlund |Din make ärver dig efter din bortgång, men om ni har särkullbarn kan barnens arvsanspråk inte inskränkas om inte barnen avstått sitt arv (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Barn har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av det arv som barnet skulle fått (7 kap. 1 § ÄB). Har du två barn ska de ärva dig med ½ var och deras laglott är alltså ¼ . Laglotten kan testamenteras bort men om arvingen påkallar jämkning kommer testamentet i den delen den inkräktar på laglotten inte att gälla. Alltså kan man i princip inte testamentera bort barnens rätt till laglott.Jag skulle rekommendera att ni i testamente uttryckligen reglerar att bil och husvagn ska ärvas av din make. Anspråk på arv är endast ett anspråk på en viss del av kvarlåtenskapen och det finns ingen rätt att få särskilda saker utan detta får arvingarna komma överens om. Så länge det finns tillräckligt med tillgångar kvar vid din bortgång så att barnen kan få sin laglott kan du vara trygg i att din make får bil och husvagn om detta följer av testamente.Med vänlig hälsning

Testamentslott och sambo

2012-12-29 i Testamente
FRÅGA |Testamentslotten är den hälften av en arvslott som en arvlåtare fritt kan förfoga över genom testamente. En testamentslott kan avse hela eller en viss del av arvet. I testamentslotten till sambon har min mor tilldelat sin fastighet. I och med detta är min tolkning att sambon inte skall ha del i några andra tillgångar. Pengar och tillgångar som finns på andra konton är ej medräknade i testamentslotten och skall därav inte ingå. Stämmer det eller har jag tolkat detta fel?
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för din fråga. För att tydliggöra så är testamentslotten den del av arvet som tillkommer en testamentstagare genom testamentet. Huvudregeln är att sambo inte ärver varandra, förutsatt att man inte upprättat ett testamente. Att din mor testamenterat bort sin fastighet till sin sambo innebär att hon genom testamentet tilldelat hennes sambo den delen av sin förmögenhet som utgörs av fastigheten. Detta innebär att om inget vidare framgår av testamentet sambon endast har rätt till själva fastigheten och ingen annan egendom utöver den. Du verkar alltså ha tolkat rättsläget rätt. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Testamente

2012-12-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Sedan ett par år tillbaka är jag adopterad av en "ny" mamma, som inte har någon koppling till mina biologiska föräldrar. Jag har behållt lite kontakt med min far, men både han och jag har varit medvetna om att jag inte har någon arvsrätt efter honom. Men sist jag pratade med honom så talade han om att han hade fått ett mindre arv, som han ändå vill att vi alla skall dela på. Jag har två biologiska syskon på hans sida. Han funderar på om han trots att jag är adopterad kan skriva ett testamente så att även jag får en del. Så det är min fråga, kan han upprätta ett testamente så att vid hans bortgång delas hans kvarleve på tre?
Maria Granat-Hamnerg |Hej och tack för din fråga! Din biologiska pappa kan upprätta ett testamente där han anger att du ska ärva. Det som han ska beakta när han är de formkrav som finns i Ärvdabalken kapitel 10. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat. Det är ett krav på att det ska vara två vittnen och att dessa inte är under 15 år, inte är sinnesrubbade, inte själva är testamentstagare eller vara nära anhörig till testator eller testamentstagare. Det finns två andra saker att beakta, och det är bröstarvingarnas (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv.) laglotter och efterlevande make/sambos rätt till en viss summa. Laglott är den del av arvslotten som en arvinge har rätt till trots däremot stridande testamente. (Endast bröstarvingar har rätt till laglott) Laglottens storlek är häften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen (Ärvdabalken kapitel 7 § 1). En efterlevande make har alltid rätt att få ut egendom till ett så stort värde att det tillsammans med det som maken får ut efter en bodelning, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. (Ärvdabalken kapitel 3 § 1 st. 2) Med andra ord kan din biologiska pappa se till att du ärver av honom genom att upprätta ett testamente. För att testamentet ska vara giltigt måste formkraven i Ärvdabalken kapitel 10 vara uppfyllda.