Upprättande av testamente

2015-08-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän har två gemensamma barn, men på grund av vissa anledningar kan vi inte gifta oss på Skatteverket, och inga av oss har tidigare varit gift. Min fråga är hur kan vi göra så att den ena föräldern får ärva allt vad den andra föräldern har och kommer att få efter sin död?Tack på förhand
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom ni inte är gifta med varandra så åtnjuter ni inte det lagstadgade skyddet som finns för den efterlevande maken gällande arv efter den avlidna make. Det enda sättet för er att ärva från varandra är genom att ni upprättar ett inbördes testamente till förmån för varandra. Då skulle ni exempelvis kunna reglera så att ni vill använda er av den arvsfördelningen som finns för makar. För makar gäller, förenklat, att om endast gemensamma barn finns så ärver den andra (efterlevande) maken från den maken som gått bort. Barnen får då ut sitt arv när den sista föräldern avlidit.För att snabbt upprätta ett korrekt testamente, rekommenderar jag att ni använder er av vår prisvärda avtalstjänst här: http://lawline.se/avtal/testamenteVänliga hälsningar,

Särkullbarns rätt till laglott vid tesamente

2015-08-17 i Testamente
FRÅGA |Min far dog nyligen och han är omgift och hans fru har 3 barn och vi är 2 syskon. Det finns ett testamente som ger henne rätt att behålla alla tillgångar tills hon går bort och först då får vi barn ärva det som finns.Kan hans fru i princip göra vad hon vill med alla tillgångar även min pappas del? Kan hon skänka pengar till sina barn? Om hon träffar en ny man kan dom då i princip spendera alla pappas tillgångar o hennes?
Mikaela Nordh |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom svensk rätt finns det två olika successionsformer, dessa är arv och testamente och regler om dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Arv fördelas enligt den legala arvsordningen, vill man att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt kan man, med några få undantag, göra det genom testamente. De viktigaste av dessa undantag är bröstarvingars rätt till laglott och basbeloppsregeln som gäller för makar och sambos. Du och ditt helsyskon har alltså rätt till hälften av arvslotten, detta utgör er laglott, se 7:1 ÄB. Resterande del av arvslotten kan din far testamentera bort om han vill. Detta betyder alltså att din fars testamente är ogiltigt i den delen det kränker din och ditt syskons laglott och ni kan därför klandra testamentet. Anser en arvinge att ett testamente (eller ett tillägg) är ogiltigt måste denna klandra testamentet, 14:5 ÄB. Klander ska ske inom sex månader från delgivning och sker genom att arvingen väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. Viktigt att poängtera är att klander endast gäller för den arvinge som inlett rättegången, dvs är ni flera som vill klandra testamentet måste samtliga väcka talan vid allmän domstol. Om klandertalan inte väcks eller om talan ogillas blir testamentet gällande trots ett eventuellt formfel. Vid en klandertalan och rättegång är det testamentstagaren som har bevisbördan för att testamentet upprättats i enlighet med formkraven. Klandrar ni testamentet blir detta inte gällande mot er och då återgår man till den legala arvsordningen. I 3:1 ÄB anges att om en make har barn från ett tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att plocka ut sitt arv direkt. Väljer särkullbarn istället att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande maken har gått bort är detta okej. I sådana fall innehar den efterlevande maken pengarna med fri förfoganderätt vilket innebär att det inte är möjligt att testamentera bort egendomen, att spendera pengarna är dock tillåtet. Viktigt att komma ihåg är att man vid sekundosuccession har rätt till en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap och inte till ett visst bestämt belopp.Med Vänliga Hälsningar,

Vem ärver om en testamentstagare är avliden?

2015-08-16 i Testamente
FRÅGA |Har just fått svar på en fråga om arvsrätt efter en (hypotetiskt) avliden arvtagare. Ett arv efter en faster. Glömde bara att nämna att brorsonen inte har några barn. Är gift utan egna barn, endast ett "bonusbarn."
Thommy Södergård Åkesson |Hej igen!Det var jag som svarade på din förra fråga, så här återkommer jag.Även om det inte finns några barn, gäller det som står i början av förra svaret (http://lawline.se/answers/vem-arver-om-en-testamentstagare-ar-avliden), men det blir förstås lite svårare att utreda vem som skall ärva om inte specialregeln i 11 kap. 6 § Ärvdabalken. Som sagt i det förra svaret innebär denna regel i princip att man skall anta att testators vilja var att man skulle tolka testamentet enligt regeln. När det inte finns några barn, är det bara regeln i 11 kap. 1 § Ärvdabalken som kan tillämpas, vilken ju innebar att man måste utreda vad som kan antas stämma med testators vilja.Vad detta betyder är inte lätt att avgöra. Om man vet att testator till exempel har sagt att han eller hon vill att arvet skall gå vidare till någon i andra hand, kan dock det vara ett bevis. Man kan också ta hänsyn till familjeanknytning; om t.ex. fastern och brorsonens bonusbarn skulle ha haft en ganska nära "släktingrelation" kunde detta spela in. I sista hand, om man verkligen inte kunde fastställa testators vilja, skulle resultatet bli att arvet istället skedde enligt arvsreglerna i lagen ( Främst 2 kap. 1-3 §§ Ärvdabalken). I så fall skulle, förutsatt att ingen av fasterns föräldrar vore i livet, i första hand hennes syskon och i andra hand dessas barn ärva. Om brodern var hennes enda syskon och brorsonen är det enda syskonbarnet, skulle det ju inte finnas några arvingar och i så fall skulle arvet gå till den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § Ärvdabalken).Eftersom frågan rör en hypotetisk situation skulle jag trots allt rekommendera att fastern helst genom (nytt) testamente förtydligade vad som skulle hända med arvet om brorsonen var avliden.Hoppas att frågan blev ordentligt besvarad den här gången!Hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt och basbeloppsregeln

2015-08-07 i Testamente
FRÅGA |Hej jag heter Ulla Sjödin och är gift med Kenth Sjödin. sen 5 år tillbaka . vi har inga gemensamma barn . men jag har 2barn sen tidigare och han har 2 barn sen tidigare .vi har bara ett äktenskapsförord och nu undrar jag om man måste ha ett testamente om någon skulle gå bort före den andra Kenth har parkinsion och har haft det i många år. har hört att det är lite mervänliga hälsningar komplicerat när man inte har barn ihop. vänliga häls Ulla sjödin
Stina Bagge |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt ärvdabalken 3 kap 1§ tillfaller en arvlåtares kvarlåtenskap efterlevande make. Du skriver att ni har två särkullbarn var. I en sådan situation har arvlåtarens barn rätt att få ut sin arvslott på en gång. Till skydd för efterlevande make finns dock den så kallade basbeloppsregeln. Den efterlevande maken har rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (den s.k. basbeloppsregeln). I det totala värdet ska inkluderas det som den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom.Om arvlåtaren väljer att skriva testamente till förmån för efterlevande make har särkullbarnen ändå rätt att kräva ut sin laglott. Med vänlig hälsning,

Testamente mellan sambor

2015-08-20 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Jag och min sambo sedan många år önskar att den som överlever den andra ska ärva allt, och sedan ska efter den som sist avlider kvarlåtenskapen delas lika mellan ett antal barn till mina och hennes syskon.Av största värdet är en bostadsrätt som vi äger hälften var och vi har skrivit ett testamente som beskriver önskan enligt ovan.På min sida har jag en äldre bror och jag undrar om det är möjligt att han avsäger sig, inte avstår, sin laglott till förmån till min sambo?..en separat handling som då blir en bilaga till vårt testamente, och på så sett skulle vår önskan kunna uppfyllas.TACK PÅ FÖRHAND
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det går bra att skriva ett testamente där ni förklarar att den efterlevande sambon ska ärva all den avlidnes kvarlåtenskap. Det går även bra att skriva att någon annan ska ärva kvarlåtenskapen efter den sambon som avlider sist. Din äldre bror har ingen rätt till laglott, det är endast biologiska barn till den avlidne som har det. Du kan alltså fritt testamentera bort din egendom utan att din bror har någon rättighet att ingripa. Du kan lämna honom arvslös om du vill. Ni kan enkelt uppfylla era önskningar genom att upprätta varsitt testamente. Det gör ni lättast genom att använda er av Lawlines avtalstjänster där ni svarar på några frågor och får ett skräddarsytt testamente i PDF-format i er mail så fort ni är klara. Ni hittar formuläret här.Vänligen

Vittne vid upprättande av testamente

2015-08-17 i Testamente
FRÅGA |Två söner ska son hustru vara med vid testamentets öppnande
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag uppfattar din fråga undrar du om en hustru kan vara med vid upprättande av testamente? Enligt Ärvdabalken 10 kap. 1§ ska ett testamente vara bevittnat och undertecknat av två vittnen annars är det ogiltigt. En fru kan dock inte vara vittne enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Det innebär att det krävs två andra vittnen än frun. Det finns dock inget som hindrar frun från att närvara vid förfarandet.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Testamentsexekutors skyldighet att skicka ut vidimerade kopior av testamentet til dödsbodelägare

2015-08-14 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan en testamentesexekutor som bevittnat ett testamente även skicka ut kopior av testamentet som han vidimerar med sin namnteckning till dödsbodelägarna som aldrig har sett originaltestamentet?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Testamentsexekutorn inte bara kan, utan har en skyldighet, att skicka ut vidimerade kopior av testamentet till samtliga dödbodelägare. Detta då de ska ha möjlighet att antingen godkänna eller klandra testamentet. Med vänlig hälsning,

Vad händer om ett testamente inte kan hittas?

2015-08-01 i Testamente
FRÅGA |HejFör tio år sedan fick jag en gåva av en äldre vän som då skrev ett gåvobrev med tillägget " gåvan ska ses som förskott på arvet " och gåvobrevet bevittnades av två personer som kände till vår relation.Enligt Skatteverket har inget testamente hittats när man utrymt lägenheten och därför har tillgånger tillfallit Allmänna arvsfonden.För mig känns det snopet och jag undrar nu om gåvobrevet är ett tillräckligt starkt " bevis " för att en tilläggsbouppteckning ska kunna göras och jag ska få mitt arvJag vet att det fanns ett enkelt handskrivet testamente men firman som städade hittade ingetjag har kontaktat byrån som gjorde bouppteckningen men inte fått något svarÄr det lönt att kontakta advokat?Med vänlig hälsningBirgitta Nilsson
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ditt gåvobrev skulle absolut kunna påverka tolkningen av ett testamente; 11 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K15) innebär nämligen i princip att man skall tolka testamentet utifrån testators vilja, vilket kan innebära att man tar hänsyn till vad vederbörande har sagt i andra sammanhang eller vad som har skrivits i gåvobrev eller andra handlingar. Gåvobrevet kan dock naturligtvis inte i sig vara ett testamente; förutom att det knappast går att utläsa tillräckligt angående arvet ur det, uppfyller det förmodligen inte formkraven i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (att det skall vara bevittnat av två vittnen, som vetat vad det var för handling de såg skrivas under). Om det inte går att hitta testamentet finns det därför tyvärr knappast någon möjlighet att komma till rätta med situationen. Det är ju helt enkelt inte möjligt att bevisa att testamentet existerar!Kort sagt är det tyvärr så att det inte är mycket att göra åt saken om det inte går att hitta testamentet.Hoppas att svaret trots allt är till någon hjälp!Hälsningar,