Har syskonbarn arvsrätt när testamente föreskriver att kvarlåtenskapen ska tillfalla särkullsbarn?

2016-04-12 i Testamente
FRÅGA |Vi har ett testamente där vi ärver vår moder och hennes man. Vår moder dog före och vi har inte tagit ut något från dödsboet. Nu har hennes man gått bort och hans systerbarn anser sig att ha rätt till dödsboet. Vi har hittat originalet av testamentet där klart och tydligt står: Efter bådas vår död skall hela kvarlåtenskapen lika fördelas mellan XXX XXX bröstarvingar XX och XX.Vem har rätt till dödsboet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. När en make med särkullsbarn går bort och den efterlevande maken ärver den avlidne maken, har den först avlidne makens särkullsbarn rätt till efterarv. Vid den efterlevande makes bortgång ska efterarvet för särkullsbarnen till den först avlidna maken beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken efterlämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 1 och 3 punkten ärvdabalken (1958:638). Av samma paragraf följer också att den efterlevande maken genom testamente inte får bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar. Detta innebär alltså att det efterarv (från er mor) som ska tillfalla er, efter det att er mors make går bort, har ni bäst rätt till. Den får inte er mors man testamentera bort och hans syskonbarn har inte någon rätt i efterarvet.Ni anger i frågan vidare att ett testamente finns som anger att ni ska ärva hela er mor och er mors man (antagligen då båda går bort). Har er mors man själv inga barn kan han mycket väl testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till er. Barn har nämligen rätt till laglott, dvs. halva sina föräldrars kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Har man inga barn (och make vid liv) kan man fritt testamentera bort sin kvarlåtenskap. Syskonbarn ingår visserligen i den legala arvsordningen men er moders man har rätten att med testamente sätta denna arvsordning ur spel. Om testamentet är i original och upprättat enligt de formkrav som finns i 10 kap. ärvdabalken är det giltigt och kvarlåtenskapen efter mors man ska tillfalla er. Kvarlåtenskapen efter er mor ska även tillfalla er i och med testamentet, som sagt har ni dock redan rätt till den delen av arvet eftersom det enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken utgör ert efterarv.Hoppas att svaret var till er hjälp. Har ni fler frågor är ni välkomna att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Testamente upprättat utomlands - giltigt i Sverige?

2016-04-07 i Testamente
FRÅGA |Är svenska medborgare folkbokförda på Malta har skrivit testamente där det står att vi vill följa svensk lag. Måste testamenet lagföras i Sverige och till vem? Skattemyndigheten?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det här är en fråga med anknytning till den internationella privaträtten. Vad gäller den svenska arvsrätten har den alltid gällt för alla med svenskt medborgarskap sedan 1937. Men år 2015 kom nya arvsrättsliga EU-regler. Istället för att tidigare ha följt medborgarskapet har det nu ändrats till att arvsrätten istället följas av hemvisten, det vill säga vart du bor någonstans. Det framgår inte av din fråga hur länge du har bott på Malta men för att erhålla ny hemvist ska det ha passerat ett år. I mitt fortsatta svar har jag därför utgått ifrån att du har bott på Malta i över ett år och därmed erhållit en ny hemvist. Huvudregeln är således att om en svensk medborgare bor på till exempel Malta kommer arvet efter honom eller henne att fördelas enligt arvsrätten som råder på Malta. Men med ett testamente kan man dock påverka arvsrätten genom att i sitt testamente skriva in vilken arvslag som ska gälla. Ett sådant lagval måste uttryckligen göras i ett testamente som ska uppfylla vissa formkrav vilket framgår av 2:3 i lagen om arv i internationella situationer. Där framgår följande angående ett testamentes formella giltighet: "Ett testamentes formella giltighet ska bedömas enligt denna paragraf i stället för enligt artikel 27 i arvsförordningen. Ett testamente ska anses giltigt till formen, om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där det upprättades eller den ort där testatorn vid upprättandet eller vid sin död hade hemvist eller var medborgare. Ett testamente som avser fast egendom ska också anses giltigt till formen, om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där egendomen finns."Sammanfattningsvis kan nämnas, för att svensk rätt ska gälla på arvsrätten, att det uttryckligt skrivs in i testamentet att svensk rätt ska tillämpas samt att testamentet uppfyller vissa formkrav. Således behöver testamentet inte lagföras i Sverige till någon myndighet exempelvis. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Hur förhåller sig ett testamente till övriga arvsberättigade?

2016-04-02 i Testamente
FRÅGA |Avliden gammelfasterInga föräldrar eller egna barnFinns syskonbarn, varav två avlidna som har egna barnHur förhåller sig arvsrätten till de två avlidna syskonbarnens barn och hur påverkas arvsrätten till dessss om den avlidne gammelfastern har skrivit testamente till ett av syskonbarnets fördel
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du änder dig till Lawline med din fråga!Enl. 2 kap 2§ 2st Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) ärver din gammelfasters syskon din gammelfaster då hon inte har egna barn eller föräldrar i livet. Är ett syskon avlidet träder dennes barn in i syskonets ställe, i de två avlidna syskonbarnens ställe träder alltså deras barn in. I detta fall då det finns ett testamente är det testamentet som gäller och inskränker därmed övriga syskonbarns och de avlidna syskonbarnens barns arv då det inte finns några bröstarvingar som har rätt till laglott enl. 7kap 1§ ÄB. Testamentet har alltså företräde framför de två avlidna syskonbarnens barn.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Testamente och lagenligt innehåll

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA |Min f.d. man har testamenterat all sin egendom till mig som enskild egendom med fri förfoganderätt. Efter min död ska den ärvda egendomen tillfalla mina syskonbarn som enskild egendom. Dör jag innan min f.d. man ska mina syskonbarn ärva allt efter honom. Är detta ett "korrekt" upprättat testamente?
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tyder jag på att du och din f.d. man upprättat ett testamente med fri förfoganderätt. Ett sådant testamente innebär, med hänsyn till dess innehåll, att den överlevande maken/makan fritt får förfoga över den kvarlåtenskap som tillkommit den döde maken/makan (dödsbon) tills den överlevande maken/makan själv dör. Med beaktande av att ni tillsammans inte har gemensamma barn (eller särkullbarn), som skulle ha arvsrätt till din och din f.d. mans kvarlåtenskap (som "arvingar" till er), kommer dina syskonbarn att kunna ärva din f.d. mans egendom om detta framgår av testamentet. Testamentet utgör en handling som uppvisar testatorns vilja och ska respekteras därefter med hänsyn till dess innehåll, se här ärvdabalken 11 kap. 1 §. Om testamentet som upprättats mellan er anger att dina syskonbarn ska ärva allt efter både dig och din f.d. man kommer alltså detta att gälla.Om det är du som dör först, och ni upprättat testamentet som du har angett i uppgifterna, innebär det att din f.d. man kommer att ha "fri förfoganderätt" över den egendom som är din kvarlåtenskap. Om testamentet säger att dina syskonbarn kommer att få kvarlåtenskapen efter att även din f.d. man dör ska testamentet följas. Enligt lag är ett sådant här testamente fullt tillåtet.Om ni har gemensamma barn (eller särkullbarn) måste du beakta att bröstarvingar, som det heter, har en arvsrätt, för arvsrätt se ärvdabalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §. Arvsrätten kan inskränkas genom ett testamente men bröstarvingar har även i ett sådant fall en så kallad laglott, se här ärvdabalken 7 kap. 1 §.Laglott innebär att bröstarvingar har rätt till hälften av arvslotten och gäller endast om bröstarvingar klandrar testamentet som har upprättats, som i ditt fall mellan dig och din f.d. man, se här ärvdabalken 7 kap. 3 §. Om testamentet inte klandras förlorar bröstarvingar sin rätt till arv och dina syskonbarn kommer att kunna få din eller din f.d. mans kvarlåtenskap enligt testamentet. Klandertalan ska föras sex månader från att arvingen har fått del av testamentet.Som svar på din fråga, testamentet som upprättats mellan dig och din f.d. man är enligt lag ett korrekt upprättat testamente.Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Syskon som testamentsvittne

2016-04-09 i Testamente
FRÅGA |Får syskon bevittna en namnteckning om de inte är arvingar till den som upprättat ett testamente eller förekommer i testamentet som personen upprättat?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som rör upprättande av testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. I 10 kap. 4 § ÄB stadgas vilka som inte får lov att vara testamentsvittnen. Ett syskon till en testator, alltså till den som upprättar testamentet får aldrig agera testamentsvittne. Det spelar ingen roll att syskonet själv inte förekommer i testamentet eller är arvinge. Ett testamente som inte är upprättat enligt lagens regler är ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som är upprättat med ett syskon som vittne är alltså inte giltigt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Bröder som testamentsvittnen

2016-04-07 i Testamente
FRÅGA |Hej Får mina bröder bevittna mitt testamente?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1) får ett testamentsvittne inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon. Dina bröder kan således inte vara vittnen till ditt testamente. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till.Med vänlig hälsning,

Testamentets företräde

2016-04-01 i Testamente
FRÅGA |Om det finns ett testamente så går det väl före arvsfonden?Bernt
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Ett testamente går före den allmänna arvsordningen. Arvsordningen som stadgas i 1kap Ärvdabalken (ÄB) blir endast aktuellt på den del som inte är reglerat i ev. testamente. (Undantaget är bröstarvingarnas rätt till sin laglott, som utgör 50% av arvslotten, går dock inte att kringgå trots testamente (7kap 1§ ÄB). Allmänna arvsfonden regleras i 5kap ÄB. 5kap 1§ ÄB stadgar att "finnes ej arvinge jämlikt ovan givna bestämmelser, skall arvet tillfalla en fond, benämnd allmänna arvsfonden". Ett testamente går före den allmänna arvsordningen, som i sin tur går före allmänna arvsfonden. Detta innebär att allmänna arvsfonden endast är aktuell om det inte finns några testamenterade arvingar eller arvingar enligt den allmänna arvsordningen i 1kap ÄB.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Ogiltigt testamente? - demens.

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA |Hej,Har en morbror som avlidit 2015. I testamentet så visade dig sig att han blivit bedragen och 2 månader innan dödsdagen skrivit ett gåvobrev samt testamente till en annan person där alla hans tillgångar tillskrivs bedragaren. Han hade månaden innan fått en hjärtinfrakt med efterföljande demens.Vi vill nu väcka talan mot gåvobrevet samt testamentet.Han hade 4 syskon varav 1 broder är avliden sen flera år sedan.Alla är överrens om att väcka talan förutom 1 person som är son till den avlidna brodern. Hans 2 andra barn vill väcka talan.Stämmer det att vi inte kan väcka talan om det förhåller sig på detta sätt.//Patric
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Så som jag har förstått din situation så rör det sig om en gåva och ett testamente som bl.a. du anser vara felaktigt på grund av att din morbror vid tiden för dess upprättande led av demens? Gällande testamentet: Ni kan väcka en klandertalan mot testamentet för att få det ogiltigförklarat. Detta måste göras inom 6 månader från det att ni fick ta del av testamentet och det måste vara en arvinge som väcker talan(en av de som skulle ha fått ta del av arvet om testamentet inte fanns). 14 kap 5 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1 .Det krävs alltså inte att alla arvingar samtycker utan det räcker att endast en anser att det föreligger skäl för att klandra för att väcka talan. Det föreligger grund för klander när testamentet är upprättat under påverkan av permanent eller tillfällig psykisk störning, 13 kap 2 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K13P2S1 . Det ska framgå att den psykiska störningen påverkat innehållet i testamentet och att testatorn inte skulle gjort likadant vid sina sinnens fulla bruk. Den som klandrar testamentet har bevisbördan för att visa sambandet mellan störningen och innehållet i testamentet, vilket innebär att ni då måste visa att morbrodern inte skulle upprättat detta om han inte varit dement. Det går också att klandra testamentet på den grunden att ”bedragaren” utnyttjat er morbrors oförstånd, 13 kap 3 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K13P3S1 men det kan vara lite svårare i ert fall. I fallet med gåvan kan gärningsmannen genom att utnyttja er morbrors dement gjort sig skyldig till brottet ocker, https://lagen.nu/1962:700#K9P5S1 . Detta är något som ge böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet anses grovt ligger straffet på lägst 6 månaders fängelse och högst 4 års fängelse. Sammanfattningsvis, klander kan väckas med endast en arvinge så ni behöver inte ha allas samtycke. Dock finns det en tidsbegränsning på 6 månader att väcka klandertalan, annars är testamentet giltigt. Den som väcker talan har bevisbördan. Vad gäller gåvan kan ett sådant förfarande räknas som brottet ocker. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar