Testamente juridiskt giltigt

2017-01-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag undrar om ett handskrivet testamente med 2 vittnen som skrivit under är juridiskt giltigt efter dödsfall, eller om måste man till jurist för att skriva testamente? Med vänlig hälsning,
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga! Så länge formkraven för ett testamente uppfylls så är det giltigt. Formkraven för ett testamente finner du i 10 kap 1§ ÄB (se här).Testemantet ska vara:- skriftligt, - testatorn måste underteckna testamentet när två vittnen är samtidigt närvarande, - vittnena ska skriva under, - vittnena ska förstå att det är ett testamente men behöver inte känna till innehålletVittnena får vidare inte vara släkt eller gift/sambo med testatorn, de får inte heller bevittna ett förordnade till sig själva eller till någon närstående. Jag rekommenderar er att ta hjälp av någon kunnig på området för att minimera riskerna för att något ska bli fel i testamentet. Du kan enkelt upprätta ett testamente via vår avtalstjänst, se här.Hoppas du fick svar på din fråga,

Ogiltighetsgrunder för testamente

2017-01-19 i Testamente
FRÅGA |Om huvud mannen är gravt hjärnskadad och varken kan tala eller förmedla sig kan då den gode manen skriva ett testamente till förmån för sig själv. Kan ett sådant testamente vara lagligt om dem som bevittnade varken såg när hon skrev eller erkänner att de undertecknat att hon var vid sina sinnes fulla bruk.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur testamenten ska upprättas och vad som krävs för att de ska vara giltiga finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmare på lagen här. Jag kommer också beröra regler om en god mans befogenhet i föräldrabalken (FB). Du kan hitta den lagen här. Testamentets giltighet i det här fallet kan ifrågasättas på flera grunder och jag kommer i mitt svar redogöra för dem och avsluta med en sammanfattning.FormkravEtt testamente måste upprättas skriftligen och bevittnas av två personer (ÄB 10:1). Vittnena ska kunna styrka att testatorn har skrivit under testamentet eller har vidkänts sin underskrift. Om vittnen har undertecknat ett testamente presumeras det ofta att testamentet tillkommit på ett korrekt sätt, men presumtionen kan brytas (ÄB 10:2). Ett sätt att bryta presumtionen är självklart att båda vittnen hävdar att de inte har sett att testator medverkat till testamentets uppkomst genom att underteckna det. Eftersom vittnena i detta fall inte själva intygar att testatorn har undertecknat testamentet, så är vittneskravet inte uppfyllt och testamentet är inte giltigt (ÄB 13:1).Upprättande av testamente vid psykisk sjukdomEn viktig förutsättning för att ett testamente ska anses giltigt är att det faktiskt ger uttryck för testatorns vilja, att testatorn medverkat vid testamentets upprättande och att denne förstår och är medveten om testamentets innebörd. Har ett testamente upprättats under påverkan av en psykisk störning är det inte giltigt, eftersom det då kan ifrågasättas om testatorn faktiskt förstår innebörden av testamentet (ÄB 13:2). Vad som anses utgöra en psykisk störning är inte specificerat i lag, men en grav hjärnskada som påverkar personens förmåga att förstå konsekvenserna av sitt handlande och betydelsen av ett testamente bör falla under termen. Beroende på hur personen i fråga påverkas av sin hjärnskada kan giltigheten i testamentet ifrågasättas även på denna grund.God mans medverkan till testamentets uppkomstFörst och främst ska sägas att en god man ska hålla sig inom sitt förordnande. Om en god man har fått ett begränsat förordnande, så är rättshandlingar som faller utanför dennes befogenhet inte giltigt (FB 11:5). Detta kan innebära att en god man med begränsad fullmakt inte har någon möjlighet att binda huvudmannen vid rättshandlingar som testamenten eller avtal.Om en testator har blivit tvingad av någon annan att upprätta ett testamente eller om någon förmått denne att upprätta ett testamente genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, så är testamentet inte heller giltigt (ÄB 13:3). En god man har en förtroendeställning med stort ansvar för att tillvarata huvudmannens intressen. Om en god man förmår huvudmannen att upprätta ett testamente till förmån för den gode mannen, så kan det vara ogiltigt på grund av att den gode mannen utnyttjar sin förtroendeställning. Det kan också anses ogiltigt på den grund att testatorns hälsotillstånd har utnyttjats för att förmå denne att upprätta testamentet.SammanfattningDet finns flera grunder för varför testamentet i det här fallet sannolikt inte är giltigt. För ogiltighet talar att vittnena verkar ha sett att testatorn själv har skrivit under testamentet eller att personen var fullt medveten om sitt handlande. Dessutom kan testatorn eventuellt inte upprätta ett testamente till följd av bristande förmåga att förstå handlingens innebörd. Det är dock beroende av personens hälsotillstånd i stunden för upprättandet. Vidare verkar det i det här fallet finns risk att den gode mannen har utnyttjat sin förtroendeställning och testatorns oförmåga att klargöra sin egen vilja. För att få ett testamente ogiltigförklaras måste en arvinge väcka klandertalan (ÄB 14:5). Detta måste ske inom 6 månader från det att arvingen delges testamentets innehåll enligt ÄB 14:4. Exakt när tidsfristen börjar löpa beror på under vilka omständigheter arvingarna fick del av innehållet och är därför svår att bedöma utifrån uppgifterna.Vill du eller någon arvinge i detta fall väcka en klandertalan för att få testamentet ogiltigförklarat kan det vara bra att först söka mer kvalificerad juridisk hjälp först. Då kan ni få hjälp att bedöma förutsättningen att nå framgång med en talan, att ta kontakt med domstol och utforma klandertalan på ett korrekt sätt. Är detta något ni vill göra kan ni boka tid med en jurist hos Lawline här.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Testamentsfrihet när det ej finns bröstarvinge

2017-01-18 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en pappa som jag inte har någon kontakt med. Jag har inga barn så mina föräldrar är min närmsta arvingar. Går det att skriva testamente och avskriva min pappa från att han ska ärva något från mig, ifall jag skulle gå bort? Vill alltså att min mamma ska ärva allting.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arv- och testamentsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Denna lag ger regler för hur ett arv skall gå till men eftersom det finns testamentsfrihet kan den angivna ordningen i lag ändras genom testamente. Arvlåtaren kan alltså genom testamente klargöra hur dennes tillgångar skall behandlas vid dennes dödsfall, med vissa begränsningar. En av begränsningarna är den s.k. laglotten, vilket är hälften av en arvslott som en bröstarvinge har rätt till även om ett testamente finns, 7 kap. 1 § ÄB. Laglottsrätten tillfaller endast bröstarvingar d.v.s. arvlåtarens barn och inte arvlåtarens föräldrar. Således går det att skriva testamenterar bort din pappa och testamenterar allt till din mammas fördel. För att få till ett giltigt testamente finns det några formkrav enligt 10 kap. 1 § ÄB. Som huvudregel skall testamentet upprättas i skrift med två vitten som vittnar underskriften. Även vittnena skall skriva under med sina namn och signatur. Härutöver bör andra uppgifter såsom vittnenas yrke och hemvist finnas med, vilket inte är obligatoriskt men är bra att ha, se 10 kap. 2 § ÄB. Om du behöver hjälp med att skriva testamentet har Lawline har en avtalstjänst som är behjälplig för formkravet m.m. Se länken här.Med vänlig hälsning,

Formkrav testamente

2017-01-16 i Testamente
FRÅGA |Vilka är de 4 alternativ man har att välja mellan vid ett testamente?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns enbart ett sätt att upprätta ett testamente, kap. 10 § 1 ärvdabalken. Det måste vara skriftligt, signerat och två vittnen måste bevittna eller vidkänna underskriften och sedan underteckna testamentet själva. Vidare får vittnena inte vara släkt eller släktens makar (med undantag för svåger), de får inte heller bevittna ett förordnade till sig själva, enligt 4 §. Med vänlig hälsning,

Otydlig återkallelse av testamente

2017-01-20 i Testamente
FRÅGA |Hej! Den avlidne har arvingar, dock inga bröstarvingar. Ett giltigt testamente finns sedan tidigare. De senaste åren har den avlidne sagt till flera personer att de ska få ärva och att "du inte ska bli lottlös". För drygt ett år sedan kontaktade den avlidne en jurist och fick ett förslag på ett testamente, juristen uppmanade den nu avlidne att återkomma för hjälp med undertecknande och bevittning. Enligt juristen återkom aldrig den avlidne och inget papper har kunnat hittats. Gäller det gamla testamentet? Kan det hävdas att det gamla testamentet återkallats?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver finns det möjlighet att återkalla ett giltigt, upprättat testamente. Enligt 10 kap 5 § (1958:637) Ärvdabalken är förordnandet utan verkan om testatorn, i den ordning som gäller för testamentes upprättande, återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja. Hur ska då detta tolkas? Med tanke på att ett testamente, i enlighet med 10 kap 1 §, måste vara undertecknat och bevittnat har ett nytt giltigt testamente inte upprättats. Av denna anledning blir det av största vikt att utreda testatorns yttersta vilja. När det gäller återkallelse av testamente är det vanligt att svåra tolkningssituationer uppstår. Ifråga om återkallelse genom nytt testamente har i praxis i tveksamma fall ett tidigare förordnande ansetts vara bekräftat till den del det stämmer överens med det nya testamentet. I övrigt ska det anses återkallat. Problemet är att det i detta fall inte finns något giltigt nytt testamente. Beroende på om testamentsförslaget finns kvar och om det, med hjälp av juristen, går att utreda testatorns senaste/yttersta vilja skulle förslaget ändock kunna räcka såsom bevis för att en återkallelse av det tidigare upprättade testamentet har skett. Om man konstaterar att det upprättade förslaget skulle kunna ge uttryck för en vilja om återkallelse måste man fråga sig ifall testatorns motvilja att inte återvända för att underteckna det nya testamentet kan ge uttryck för en återkallelse av återkallelsen. Dessa situationer är tämligen komplicerade och finns inte uttryckligt reglerade någonstans. Det viktiga blir då att göra en samlad bedömning av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge ett säkert svar på frågan behövs således mer information om testatorns liv/hälsa. Kanske hade testatorn ingen möjlighet att komma tillbaka på grund av dålig hälsa eller sjukdom. En sådan sak skulle exempelvis kunna utgöra grund för en giltig återkallelse av det tidigare testamentet. Återigen förutsätter detta att det nya testamentsförslaget finns kvar (så att testatorns vilja går att utläsa) och att det stämmer överens med vad denne sagt till juristen.Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att utfästelserna, om att vissa personer ska få ärva och inte bli lottlösa, i sig inte är tillräckligt för en återkallelse (om det inte kan styrkas/bevisas att detta var testatorns yttersta vilja). Det skulle således innebära att det gamla testamentet fortfarande är gällande. Däremot skulle utfästelserna i kombination med en kopia av det upprättade testamentsförslaget kunna tolkas som en återkallelse, förutsatt att testatorn hade giltig grund att inte komma tillbaka och underteckna det nya testamentet. Hoppas du fått klarhet i din fråga!Mvh,

Testamente formkrav

2017-01-19 i Testamente
FRÅGA |Kan enda arvingen i ett dödsbo godkänna att ett ej undertecknat testamentsförslag blir legalt och därmed giltigt.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej tyvärr. Det föreligger strikta formkrav för ett giltigt testamente, vilka inte kan frångås för att tillgodose testators vilja. Är inte formkraven uppfyllda är inte testamentet giltigt. Formkraven för ett testamente framgår av 10:1 ÄB samt 10:4 ÄB. Det undantag som finns från dessa formkrav är nödfallstestamente vilket inte verkar vara fråga om i detta fall, se 10:3 ÄB. Mvh

Hur blir arvet barnens enskilda egendom?

2017-01-18 i Testamente
FRÅGA |hej o gomiddag!En juridisk fråga: vi vill att vår förmögenhet efter vårt frånfälle ska vara enskild egendom till våra tre barn.
Sara Ellefors |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Jag utgår från att det du vill ha besvarat är hur ni ska gå tillväga för att försäkra er om att arvet till era barn blir deras enskilda egendom? Detta är något som kan åstadkommas genom att ni upprättar ett testamente där ni förklarar att det är er vilja att arvet ska vara deras enskilda egendom. Detta får till följd att egendomen är barnets enskilda egendom även vid t.ex. en framtida skilsmässa, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Om ni inte upprättar ett testamente så kommer er förmögenhet att fördelas lika mellan era tre barn i enlighet med lagens ordning, 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Arvet från er kommer då att bli barnens giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa vilket innebär att det kommer fördelas mellan ert barn och deras make/maka, se 7 kap 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 och 9 kap 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. En viktig skillnad är således att om ni upprättar ett testamente så kommer barnens enskilda egendom att undanhållas från bodelningen medan det eljest kommer att ingå i bodelningen. För att uppnå er önskan om att arvet ska bli barnens enskilda egendom krävs således att ni upprättar ett testamente där denna önskan tydligt framgår. Vid upprättandet av testamentet är det bra att ta hjälp av en jurist för att undvika en eventuell tvist om dess innehåll. Hoppas att ni har fått svar på er fråga, Med vänliga hälsningar

Rätten till laglott

2017-01-16 i Testamente
FRÅGA |Jag är utesluten ur ett testamente. Har jag rätt till laglott?
Malin Brännström |Hej!I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 7 kan man läsa om bröstarvinges rätt till laglott. Om en bröstarvinge vill få ut sin laglott kan den påkalla jämkning av testamentet. Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från det att denne delgivits testamentet. Bröstarvingen begär jämkning genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller testamentstagarna. Om bröstarvingen inte begär jämkning inom tidsfristen vinner testamentet laga kraft, 7:3 ÄB. Om du är en bröstarvinge (d.v.s. barn till den person som avlidit) har du således rätt till laglott oavsett vad som förordnats i testamentet.