Krav för ett giltigt testamente

2013-03-19 i Testamente
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt, sommarställe och har lite pengar på banken. När jag dör vill jag att det jag lämnar efter mig ska tillfalla mina 3 barn som enskild egendom. - Räcker det att jag skriver just så i mitt testamente? Och måste barnens namn och personnummer anges? - Kan min partner som inte bor på samma adress som jag bevittna min namnteckning i testamentet? Tacksam för svar
Emina Gaspar-Vrana |Hej och tack för Din fråga!Enligt 9 kap 1 § ärvdabalken kan den som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom ett testamente. Vidare föreskrivs i 10 kap 1 § att testamentet ska upprättas skriftligen och med två vittnen. Du som testator ska i deras samtidiga närvaro skriva under testamentshandlingen. För vittnena gäller att de också ska skriva under testamentshandlingen och även ange sitt yrke, hemvist samt tiden för bevittnandet. De behöver däremot inte veta om innehållet i testamentet, utan behöver bara ha kännedom om handlingens egenskap av testamente. Utan vittnena föreligger enligt huvudregeln inget giltigt testamente.Det räcker därmed att Du anger att Du vill att Din kvarlåtenskap ska tillfalla barnen som enskild egendom och det är då att föredra att Du anger deras namn och personnummer för att undvika framtida förvirring. Däremot räcker det alltså inte med att endast Din partner bevitnnar och skriver under testamentshandlingen enligt ovan, utan Du behöver alltså ännu ett vittne. Lagen uppställer inte några ytterligare krav förutom dessa för att få till stånd ett giltigt testamente. Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till! Med vänlig hälsning,Emina Gaspar-Vrana

Att ogiltigförklara testamente

2013-03-17 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min sambo har avlidit och nu vill Döttrarna ogiltighetsförklara testamentet. Dom har ringt till den ena tjejen som har bevittnat underskriften och frågat en massa konstiga frågor nu är hon orolig vad hon har svarat. Är detlagligt att legaterna får ringa ill vittnen och intervjua dom? Nu har även advokat blivit inblandad. Vad har jag/vi för rättigheter?
Emma Persson |Hej! Ett testamente kan endast ogiltigförklars under vissa i lagen angivna förutsättningar. För att ett testamente ska ogiltigförklaras måste också de arvingar som anser testamentet vara ogiltigt klandra detta genom att väcka talan om att testamentet ska ogiltigförklaras inom sex månader från det att arvingen blev delgiven testamentet. Om talan inte väcks inom sex månaders-fristen anses testamentet giltigt och kan inte angripas (14 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB)). Grund för klander föreligger om testator inte var behörig att upprätta testamente, eller om formkraven i 10 kap. ÄB inte iakttagits (13 kap. 1 § ÄB). Grund för klander föreligger också om testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning eller då testator upprättat testamentet till följd av att någon utövat tvång mot testator eller missbrukat testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Att testator blivit svikligen förledd till att upprätta testamentet eller varit omedveten om faktiska förhållanden som haft avgörande inflytande på testators vilja att upprätta testamentet utgör också grund för klander av testamentet (se 13 kap. 2 & 3 §§ ÄB). Eftersom testamente endast kan ogiltigförklaras om någon av dessa klandergrunder föreligger, betyder det att testamentet är giltigt om någon av grunderna inte föreligger. Om den tjej som varit vittne uppfyller kraven i 10 kap. 4 § ÄB kan testamentet i alla fall inte klandras på den grunden. Det räcker dock inte med att någon av dessa grunder föreligger för att testamentet ska vara ogiltigt, utan det krävs alltså även att arvinge väcker talan om ogiltigförklaring av testamentet inom sex månader. Väcker arvinge klandertalan är det du som testamentstagare som måste visa att formkraven är uppfyllda, medan den som klandrar testamentet måste kunna visa att någon av de andra klandergrunderna föreligger. Det kan påpekas att bröstarvingar (testators barn) har rätt att utfå sin laglott, även om testator har uteslutit dessa ur testamentet. För att bröstarvingar ska ha rätt att utfå sin laglott krävs att de inom sex månader från delgivningen av testamentet framställt sitt anspråk till, eller väckt talan mot, testamentstagaren (7 kap. 3 § ÄB). ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning,

Ett upprättat testamente med en avsaknad av undertecknande av vittnen

2013-03-16 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min ensamstående moster har före sin död bett mig ta hand om en påse när hon gått bort.I denna ligger en lapp där det handskrivet står:Allt som finns i påsen skall givas till xxxxxx (dvs mig) ,undertecknat av mostern. Även muntligen sagt att jag ska ha påsen,som visade sig innehålla kontanter.Hur hantera detta? Är det juridiskt hållbart nu när mostern gått bort.
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för din fråga, Reglerna för hur ett testamente ska utformas regleras i 10 kap. ärvdabalken (ÄB), se här. I 10 kap. 1 § ÄB stadgas att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, och i deras samtidiga närvaro ska testator underskriva testamenteshandlingen. Vittnena är solennitetsvittnen, dvs. utan dem föreligger enligt huvudregeln inget giltigt testamente. Därav ska vittnena bestyrka handlingen med sin underskrift. Om någon däremot av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett testamente kan formkraven åsidosättas och ett s.k. holografiskt nödtestamente upprättas. Detta får ske utan bevittning om det sker skriftligen. Bestämmelsen om nödtestamente återfinns i 10 kap. 3 § ÄB. Av din fråga framgår att handlingen undertecknats av testatorn med en avsaknad av undertecknande av två vittnen, det blir då fråga om huruvida situationen varit en sådan nöd- eller sjukdomssituation som avses. Att observera är att det alltid förutsätts att testator var vid sina sinnens fulla bruk vid tiden för upprättandet. Ett holografiskt testamente som upprättats under påverkan av en psykisk störning är ej giltigt. Med förhoppningar om att du fått svar på dina frågor, önskar jag Dig ett lycka till!Vänligen,

Testamente - kvarlåtenskap

2013-03-13 i Testamente
FRÅGA |Hej!Har en fråga vad som gäller med skrivet testamente? Min far har nyligen gått bort och var gift ,inga papper var skrivna mellan han och sin maka och nu har de kommit fram ett testamente som finns registrerat där han tydligen vill att vi tre barn ska ärva alla tillgångar efter vår far.Detta var upprättat i sitt tidigare äktenskap.Går inte ett skrivet testamente före giftorättsgods mellan gifta?Eller har makan lika rätt som oss barn?
Lisa Sennerby |Hej och tack för din fråga! Man har rätt att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente, jfr. 9 kap. 1 § ÄB, se här. I denna rätt finns emellertid ett par inskränkningen i svensk lag, dels laglottsskyddet för bröstarvingar (barn och deras avkomlingar) i 7 kap. ÄB (se här), dels den s.k. stora basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB, se här. Denna rätt kan inte inskränkas genom testamente. Sammanfattningsvis kan din far fritt förfoga över sitt kvarlåtenskap genom testamente såvida det inte inskränker i makens rätt enligt stora basbeloppsregeln. Med vänlig hälsning,

ÅTERKRÄVA GÅVA

2013-03-18 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Ifall man fått ett arv för många år sedan som var testamenterat till bara den personen. Och denna personen har syskon (som ej nämns i testamente) men personen väljer ändå att dela med sig av arvet till sin syskon. Kan personen senare kräva tillbaka den del av arv den gett bort pga orättvisa i en ny arvstvist där syskonen vägrar göra samma sak mot denna personen. De behåller allt själva och lämnar den personen utan allt denna gång.
Hampus Sabel |Hej,När en gåva fullbordats är det inte möjligt att återkräva den. En gåva avseende lös egendom, exempelvis kontanter, är fullbordad när egendomen kommit i mottagarens besittning. I ditt fall när pengarna överförts. Det är därför inte möjligt att återkräva pengarna i det fall du beskriver.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.Vänligen,Hampus Sabel 

Villkor i testamente

2013-03-16 i Testamente
FRÅGA |Testamente. Jag och min hustru håller på att upprätta nytt inbördes testamente. Hon har två särkullbarn och har en önskan om att skydda ena barnets arv utöver att det ska vara enskild egendom genom att sätta av pengarna till en pensionsförsäkring eller liknande så att arvet inte består av likvida medel. Är det möjligt att ställa sådana villkor i ett testamente?
Alexandra Leppälä | Hej! Ett testamente är ett uttryck för testatorns, i detta fall din hustrus, sista vilja. Som huvudregel gäller därför att testatorn fritt kan bestämma olika villkor för vad som ska hända med egendomen efter testatorns död. Ett vanligt sådant villkor är som du nämner att bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom som därför inte ingår i exempelvis en bodelning. Det finns inget som talar emot att testatorn även kan sätta upp andra villkor som att pengar ska gå till en pensionsförsäkring, fonder eller dylikt sparande/investerande. Villkor som dock inte kommer vara giltiga är sådana som exempelvis berövar bröstarvingar deras rätt till sin laglott. Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att ställa upp sådana villkor i ett testamente som säger att pengarna ska gå till ett pensionssparande. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning, 

Testamentstagares rätt

2013-03-16 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag skriver för min sambo och hans syskons skull. Deras mormor och morfar gick just bort med en månad emellan. I onsdags dog mormor och igår begravdes deras morfar. Problemet är deras mamma som de inte har kontakt med. Hon bröt kontakten med morföräldrarna för ca 15 år sedan. Hon har som bröstarvinge rätt till hälften och enligt testamente ska de tre barnbarnen dela på de resterande 50%. Det är barnbarnen, alltså min sambo och hans syster och bror som varit närmast morföräldrarna och hjälpt till under deras sjukdom och suttit vid deras dödsbäddar. När nu deras mamma vet att de är döda vill hon ha alla pengar och framförallt vill hon inte att några pengar från dödsboet ska gå till begravningen. Kan man göra så? De vet hur mormor ville ha sin begravning och det är en fin enkel som hon önskar sig men mamman motsätter sig detta helt för att inte pengar ska tas från arvet. Hur fungerar detta?
Susanne Cermenius |Hej!Tack för din fråga!Jag utgår i din fråga att din mamma har ett syskon, eftersom du skriver att hon som bröstarvinge har rätt till hälften. Är hon ensambarn är hennes arvslott allt, men hennes laglott är hälften av hennes arvslott Ärvdabalken (1958:637) 7:1.Detta innebär att om inget testamente finns ärver hon sin fulla arvslott, men en testator kan med giltig verkan testamentera hur han/hon vill - så länge bröstarvingarna får sin laglott.Ni har rätt att få ut det som står i testamentet eftersom testators vilja ska respekteras Ärvdabalken 11:1.Begravningskostnaderna kommer ni att kunna betala med de tillgångar ni får av testamentet.Med vänlig hälsning,Susanne Cermenius

Testamente med villkor om enskild egendom

2013-03-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! Kan jag och min man testamentera alla våra tillgångar till våra två barn? Vill att allt ska tillfalla dem och inte deras respektive man och sambo. Vill att de själv får bestämma om de vill dela med sig av arvet. Om ja - finns det något speciellt formulär som bör användas?? Tack på förhand!
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga!Visst kan du och din man testamentera alla era tillgångar till era barn! Era barns make och sambo har inte någon lagstadgad rätt att få ut något arv efter er. Däremot skulle de kunna göra anspråk på egendom som era barn ärver efter er vid en eventuell skiljsmässa/separation i samband med bodelning. För makar gäller att bodelning i princip alltid ska ske när äktenskapet upplöses, se ÄktB 9:1. Vad gäller sambos ska bodelning ske vid samboförhållandets upplösande om någon av samborna begär detta, se sambolagen 8 §. Något förenklat kan man säga att en bodelning innebär att makars giftorättsgods respektive sambors samboegendom delas på hälften mellan makarna/samborna. Enskild egendom ingår däremot inte i bodelning enligt ÄktB 10:1 samt sambolagen 4 & 8 §§. Du och din make kan göra så att egendomen som era barn ärver blir enskild egendom genom att skriva detta som ett villkor i testamentet. Genom att skriva att egendomen ska utgöra enskild egendom undviker ni alltså att barnens make respektive sambo kan göra anspråk på egendomen vid en eventuell bodelning. Det finns alltså inte något speciellt formulär för detta, utan villkoret om enskild egendom skrivs in i testamentet.Äktenskapsbalken (ÄktB) hittar du https://lagen.nu/1987:230Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376