Säkerställande av barns arv

2012-11-13 i Testamente
FRÅGA |Hej! Är sambo med ett gemensamt omyndigt barn. Min fråga är vad som händer med min egendom ifall jag dör innan mitt barn är myndig? Som jag förstår det så får min sambo automatiskt vårdnaden av vårt barn och blir därmed även dess förmyndare? Stämmer detta? Hur gör jag så att min sambo inte kan sätta sprätt på arvet min omyndiga son får från mig?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga. Det stämmer som du säger. Enligt föräldrabalken (FB) 6 kapitlet 9 § så ska den kvarlevande föräldern ensam ha vårdnaden om barnet ifall den ena föräldern dör. Denne kommer även i fortsättningen att vara barnets förmyndare. För att säkerställa att barnet kommer att få ut sitt arv när det blir myndigt och att din sambo inte kan göra slut på pengarna innan så kan du i ett testamente förordna att medlen ska överförmyndarspärras. Denna föreskrift gör att din sambo kommer behöva överförmyndarens samtycke varje gång denne vill göra ett uttag. Länk till FB: https://lagen.nu/1949:381. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

Är ett testamente giltigt när det skrivits under påverkan av narkotiska läkemedel?

2012-11-09 i Testamente
FRÅGA |Är ett testamente giltigt,när det skrivits under påverkan av narkotiska läkemedel såsom morfin o metadon samt ångestdämpande och cellgifter? Kan man då anse att denna person är vid fullt förstånd?
Amanda Rasmusson |Hej, och tack för din fråga till Lawline! Regler om testamentes ogiltighet återfinns i 13 kap. Ärvdabalken (ÄB) se https://lagen.nu/1958:637. Av 13 kap. 2 § ÄB framgår att ett testamente inte är giltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Psykisk störning täcker in både permanenta och tillfälliga tillstånd. Det man vill säkerhetsställa och skydda är att personens egen vilja riskerar att inte komma till uttryck. Er fråga har bl.a. aktualiserats i Högsta Domstolens dom NJA 1963 s. 526. När den sjuke skrev upprättade testamentet befann sig den sjuke i ett utpräglat fysiskt svaghetstillstånd och hennes psykiska reaktionsförmåga var höggradigt nedsatt. Hon var visserligen medveten om att det var ett testamente som skulle upprättas, men var inte i stånd att uttrycka egna önskemål om kvarlåtenskapens fördelning och testamentets närmare utformning i övrigt. Det måste det antagas, den sjuke då hon undertecknade testamentshandlingen, inte var medveten om innehållet i testamentet. Testamentet är följaktligen, såvitt angår nämnda förordnande, icke gällande. Det beror alltså på om den sjuke är medveten om testamentets närmare utformning och om det med säkerhet kan sägas att personens egna vilja har kommit till uttryck i testamentet.

Testamente, rätt till laglott

2012-11-02 i Testamente
FRÅGA |Inskickat till Skattemyndigheten efter Bouppteckning av den först avlidna som hade 3 barn,änkan har inga barn: att arvslotten är Fördelad enligt inbördes testamente 1994-12-09. och sen står det att: Arvsavstående daterat 2003-10-17 av XX som avstår 150000kr sitt arv.Men i Testamentet står att den som tar ut laglotten efter den först avlidna ej ska ha något mer.Då ska dom väl ej ha något mer.Det som var inskickat till Skattemyndigheten måste väl räknas och kan väl ej tas bort,arvingarna menar dom ej fått några pengar men det är ju bara för dom ska ha ut mer pengar.Visst har jag rätt!! MVH Anne
Lars Bålman |___Tack för din fråga. Ärvdabalken (1958:637), ÄB, är tillämplig, så det du inte finner i mitt svar kan du söka efter där. Jag utgår från att såväl testamentstagare som testator är behöriga, samt att testamentet är giltigt. Eftersom testatorn, den avlidne, troligen är myndig så får han ge sin egendom till den han/hon vill, 9:1 ÄB. Vissa förbehåll gäller dock. Bröstarvingar, det vill säga barn till arvlåtaren (den avlidne), har rätt att påkalla jämkning av ett testamente, och har då rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten. Om denne inte begärt jämkning inom sex månader från det att denne erhöll del av testamentet enligt 14 kap ÄB så är hans rätt förfallen, 7:1-3 ÄB. Om någon arvstagare, testamentstagare eller någon annan på egen hand skulle ta något av kvarlåtenskapen utan vederbörlig tillåtelse, så kan detta utgöra ett brottsligt och straffbart beteende. Vad gäller arvsavtal och arvsavstående är det 17:1-2 ÄB som är relevant: "1 § Har någon i fråga om arv efter den som ännu lever träffat avtal med annan än denne, är det ogillt. Samma lag vare om avtal angående rätt på grund av testamente. 2 § Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest, skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge äger dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller testamente med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv är stadgat. En underårig får inte avsäga sig arv. Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte avsäga sig arv utan förvaltarens skriftliga samtycke. Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar." Kontentan är följande: det är vad som står i testamentet som gäller, inte vad någon myndighet, några arvstagare eller andra inblandade säger. Testamentet ska tolkas i enlighet med testators vilja, ÄB 11:1 1 st.. Ingen får göra något på egen hand innan kvarlåtenskapen är fördelad enligt testamentet.

arv och testamente

2012-10-29 i Testamente
FRÅGA |Hej, vi har har hittat följande förslag till testamente för två makar som var för sig har barn i tidigare äktenskap, men inga gemensamma barn. Vi undrar dock om vi kan vara säkra på att barnen till den först avlidne har full rätt att få ut resterande del av sin arvslott när den andre maken avlider. "Vi, makarna A och B, förordnar härmed som vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre ska ha all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag för den avlidnes barns laglotter Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag."
Sara Olsson Okfors |Hej och tack för din fråga! De svenska arvsreglerna fungerar på det sätt ni vill ordna för era barn. Barnen till den först avlidna har rätt till sin laglott vid denna tidpunkt och resten går till den efterlevande maken med fri förfoganderätt tills att denna går bort. Först då har den först avlidnes barn rätt till resterande del av arvet. Det testamente ni skrivit verkar överensstämma med dessa regler, och bör därför fungera för att åstadkomma det ni vill arvsrättsligt. Som jag ser det ser testamentet bra ut men understryker alltså endast det som faktiskt står i lagen. Det är dock bra att förtydliga vad ni verkligen genom ett testamente, vilket ni nu gjort på ett bra sätt. Se till att testamentet uppfyller de formkrav som arvsreglerna ställer på det, bland annat att det ska undertecknas av er båda och era underskrifter skall bevittnas. Det kan också vara bra att kanske skriva varsitt testamente, där innehållet framgår i bådas.

Testamente v.s. rätt till laglott

2012-11-12 i Testamente
FRÅGA |Hur skriver man ett avtal som ger den efterlevande ett odelat dödsbo,när ena parten har barn i tidigare äktenskap?
Axel Bonning |Hej, Genom att upprätta ett testamente kan var och en bestämma hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter att man avlidit. Ett testamente ska upprättas skriftligen och skrivas under av två vittnen, detta framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör dessutom anteckna sina yrken och deras hemvist på testamentet. I 7 kap. äktenskapsbalken regleras bröstarvingars rätt till laglott. Bröstarvingarnas laglott utgör hälften av det bröstarvingarna skulle fått ärva enligt lag, eller med andra ord hälften av det bröstarvingarna skulle fått ärva om inget testamente finns. Varje bröstarvinge är garanterad att kunna få ut sin laglott, oavsett om deras föräldrar har testamenterar bort hela kvarlåtenskapen till någon annan. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att en make kan upprätta ett testamente och testamentera allt den äger till den andra maken, men barn från tidigare äktenskap kan +alltid+ begära att få ut sin laglott. Med vänlig hälsning

Ändring av gemensamt testamente

2012-11-03 i Testamente
FRÅGA |När min mamma dog fanns det ett testamente som är upptagit i bouppteckningen efter henne att när både hon och hennes man som avled nu i juli var döda skulle deras tillgångar delas lika mellan hennes o hans barn.nu har han skrivit ett nytt testamente 2008 men det andra måste väl gälla att vi får 50 procent som det står i deras gemensamma....han kan väl inte ta bort detta helt så vi inte får vår del....vad han gör med sina 50 kan vi ju inte göra något åt
Victoria Nilsson |Hej! Efter att din mamma gått bort kan din mammas make ändra sina egna förpliktelser enligt testamentet, dock kan han inte ändra din mammas del av testamentet genom att testamentera bort hennes kvarlåtenskap. Beroende på hur egendomsförhållandena sett ut när din mamma avled finns två möjliga scenarier. Förutsatt det det inte fanns något äktenskapsförord mellan din mamma och hennes make ska vid hennes död en bodelning ha gjorts, 9:1 Äktenskapsbalken, innebärande att hälften av deras totala egendom tillfallit maken och den andra hälften utgjort din mammas kvarlåtenskap, 11:3 Äktenskapsbalken. Din mammas kvarlåtenskap har genom testamente tillfallit hennes make. Den bör dock, enligt min tolkning, ha tillfallit hennes make med fri förfoganderätt, då er mamma önskat att ni ska utfå hennes kvarlåtenskap i efterarv. Det innebär att din mammas make inte kan testamentera bort den andel som ni ska utfå i efterarv, 3:2 Ärvdabalken. Ni har således rätt till 50 % av egendomen vid er mammas makes dödsfall. Om det däremot förelegat ett äktenskapsförord blir följden en annan, i vart fall om er mamma varit den fattigare parten. Säg till exempel att er mammas make vid bodelningen vid er mammas dödsfall på grund av äktenskapsförordet fått 70 % av den totala egendomen, och er mammas kvarlåtenskap endast utgjort 30 %. Även om er mammas make inte kan ändra er mammas del av testamentet kan han ändå ändå ändra sina egna förpliktelser enligt testamentet. Han kan då efter er mammas död genom nytt testamente förfoga över de 70 % som tillhör honom. De 30 % som tillhört er mammas ska dock tillfalla er i efterarv enligt 3:2 Ärvdabalken. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklaring av testamente och fullmakt som ingåtts under psykisk störning

2012-10-30 i Testamente
FRÅGA |Min pappa led av svår demens de sista tre åren, under den tiden lyckades min syster få tre fullmakter påskriva utan att pappa vet vad han skrev på. Dessa gav henne möjlighet att fritt förfoga över allt pappa ägde. Hon har sålt hans hus,lösöre och värdpapper (detta av ett stort värde.)När pappa avled i augusti, tog hon komandot över hela situationen, jag har bett att få redovisning av allt hon gjort, men hon vägrar med hänvisning till att hon ska ärva allt.för några veckor sedan fick jag ett rek som innehöll ett testamente, där det står att min syster ska ärva allt, skulle min syster ocks vara avliden, ska hennes barn ärva på samma vilkor och om jag skulle utkräva min laglott så ska den bara bestå av kontanter. Testamentet är bevittnat av testamentestagarens dotters man och sonhustru. Är hennes agerande lagligt? Testamentet är troligen inte äkta. Vad ska jag göra?
Pierre Olsson |Hej! Fullmakterna Om din pappa led av svår demens när han skrev på fullmakterna så kan de ogiltigförklaras med stöd av antingen Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning eller Avtalslagen 33§. Detta har till följd att de olika avtalen som din syster ingått som fullmäktig kan fås att gå tillbaka och hon kan bli ersättningsskyldig för skada mot de tredjemän hon ingått avtal med Avtalslagen 25§ se https://lagen.nu/1924:323 och https://lagen.nu/1915:218. Testamentet Vid frågor om arvskiften och testamenten så är Ärvdabalken tillämplig se https://lagen.nu/1958:637. Som såkallad bröstarvinge så har du mycket riktigt rätt till din laglott oavsett vad testamentet säger. Laglotten är hälften av din arvslott 7 kap 1§. För att kräva ut din laglott måste du begära jämkning av testamentet senast sex månader efter att det har delgivits dig 7 kap 3§. Vad gäller testamentet i sig så låter det som att det sannolikt är ogiltigt. Om det är förfalskat så är det ej upprättat i laga form och är därmed ogiltigt 13 kap 1§. Ett testamente får inte heller upprättas under påverkan av psykisk störning vilket innebär att även om det är din pappa som har skrivit på testamentet så är det inte gällande 13 kap 2§. Tänk på att även här måste du väcka talan inom sex månader för att inte förlora din talerätt 14 kap 5§. Vad gäller frågan om hennes agerande är lagligt eller inte så är det brottsligt att förfalska ett testamente enligt Brottsbalken 14 kap 1§ och det kan leda till fängelse. Jag tycker att det här låter allvarligt och jag råder dig att omgående anlita ett juridiskt ombud. Tänk på att du måste agera snabbt så att du inte försitter sexmånadersfristen. Eftersom du verkar ha blivit delgiven i augusti så kommer din talerätt alltså att försvinna i februari 2013. Med Vänliga Hälsningar

Testamente, fri förfoganderätt, efterlevande makes arvsrätt

2012-10-25 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta och skall skriva inbördes testamente med full förfoganderätt för våra barn, men, vi vill att om barnet avlider, arvet skall gå till deras barn ej make_/maka.
Frida Karlsson |Hej! Fri förfoganderätt kan åstadkommas genom ett förordnande i testamentet som innebär att arvtagaren får förfoga över arvet fritt under t ex. sin livstid. Det går då att besluta om att arvet ska gå vidare till t ex. barnbarnen när den fria förfoganderätten upphör. Det skulle alltså innebära att ert barns make/maka inte skulle ärva den delen som ärvts med fri förfoganderätt utan den delen går direkt till barnbarnen. Det finns dock något som kallas laglott. Laglotten är hälften av det arv ni efterlämnar och det är en del ni inte kan testamentera bort utan det har era barn alltid rätt till, enligt Ärvdabalken (ÄB) 7 kap 1 §. Eftersom man inte får testamentera bort laglotten är det därför inte möjligt att göra så att era barns laglotter ärvs med fri förfoganderätt. Detta kommer efterlevande make alltså att ärva om inte era barn själva skriver testamenten som tar bort efterlevande makes arvsrätt. Efterlevande makes arvsrätt regleras i ÄB 3 kap 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) hittar ni här: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas ni fått hjälp med er fråga! Vänligen