Klandertalan eller förverkande av rätt till testamentet.

2013-01-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! För några år sen fick min mamma och min morfar veta att min morfars fosterbror testamenterat hälften av sina tillgångar till sin fosterbrors barnbarn (vilket är jag och mina två systrar) och sin sambos barnbarn, då han inte har några egna biologiska barn eller syskon. Min morfars fosterbror gick bort i mitten på november. Nu fick vi hem ett brev om boupptäckning och en kopia på testamentet. När man läser testamentet så stämmer det inte överrens med vad han sagt till min mamma och min morfar. Testamentet var ändrat två veckor innan han gick bort och till sin sambos fördel. Nu var också hennes barn inräknade i testamentet och hon skulle själv ha alla kontanta medel, allt lösöre och gratis hyra livet ut. Som vi också har förstått så har det avyttrats en hel del tillgångar precis innan han dog, kontanter som då bara tillfaller henne, så klart. Det sista halvåret innan sin bortgång blev han sjuk och blev ständigt sämre innan han dog. Han har hela tiden vårdats i hemmet av sin sambo. Vi vet inte vilka mediciner han gått på under sin sista tid i livet. Då vi känner att detta inte var hans fria vilja, kan vi göra något?
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Ett testamente ska i normala fall bland annat vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer för att vara giltigt. Ett testamente är vidare ogiltigt om det upprättats under påverka av psykisk störning (ÄB 13 kap 2§), om det kommit till stånd under tvång, missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet, beroende ställning, svikligt förledande eller sådan villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att göra testamentet. (ÄB 13 kap 3§). Lagen begränsar dock möjligheten att göra sådana ogiltigheter gällande. Även om det finns grund för ogiltighet kan testamentet bli gällande om det inte angrips av arvinge. Reglerna i (ÄB 14 kap) kräver att arvinge väcker klandertalan mot testamentstagare om de vill hävda att testamentet är ogiltigt på grund som nämns i (ÄB 13 kap.) Det är alltså endast arvingar som kan väcka klander mot ett testamente, inte testamentstagare. Arvingarna delas in i 3 arvsklasser: 1) barn till den avlidne, 2) föräldrar och syskon, 3) morföräldrar och farföräldrar. Om inga legala arvingar eller testamente finns går kvarlåtenskapen till den allmänna arvsfonden. Att den avlidne var fosterbarn (inte adopterad eller halvsyskon) medför i detta sammanhang att hans fostersyskon inte har någon arvsrätt och inga legala arvingar finns.I (ÄB 15 kap) finns dock regler om när en testamentstagare anses ha förverkat sin rätt till testamentet. (dvs. rätten till testamentet går förlorad.) (ÄB 15 kap 2§) reglerar när testamentstagaren angriper testatorsfriheten och därigenom förverkar testamentsrätten. De handlingar som kan leda till förverkande är samma som ogiltighetsgrunderna i ÄB 13:3, det vill säga tvång, förledande, missbruk av oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. ((ÄB 15 kap 2§) hindrar inte att en person genom någon slags oärlighet tillskansat sig en fördel.) Har testamentstagare genom dessa handlingar övertalat testator (den avlidne) att upprätta eller återkalla testamente, mister testamentstagaren alltså sin rätt till testamente. På samma sätt förverkas testamentsrätten om någon med uppsåt förstör eller undanlåter testamente. (ÄB 15 kap 2§) har en självständig betydelse på så sätt, att förverkandet kan göras gällande utan krav på klandertalan enl. (ÄB 14 kap.) När man talar om påverkan enligt (ÄB 13 kap. 3§) kan konstateras att det inte räcker att den aktuella testamentstagaren (i detta fall sambon) rådgivit eller diskuterat testamentet med testamentsgivaren (den avliden) för att testamentet ska anses ogiltigt och förverkat för testamentstagaren. Testamentsgivarens vilja måste vara begränsad på något vis eller baserad på felaktigheter som orsakats av testamentstagaren.  Det spelar ingen roll om testamentstagare varit i god tro. Slutligen kan nämnas att du som universell testamentstagare är att anses som dödsbodelägare (ÄB 18 kap 1§) och har rätt att begära skiftesman. En sådan utses om delägarna i dödsboet inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas. Ansökan om skiftesman ska göras till tingsrätten där den avlidne var bosatt. Vill du själv titta närmare på lagrummen se (https://lagen.nu/1958:637)Hoppas att jag kunde svara tillfredställande på din frågaMVH /Veronica Eriksson

Förmyndares uppdrag vid testamente

2013-01-25 i Testamente
FRÅGA |Hej! Om en avliden person i testamente uppgett att arv som utgår till omyndiga barn ska stå under särskild förvaltning av en viss person, startar dennes uppdrag NÄR dödsboet skiftas ut eller ska den personen företräda barnen i hela dödsboets process? Det finns En förmyndare som kan företräda barnen.
Hannah Jakobsson | Hej! Tack för din fråga. Om en underårig har fått ett förordnande genom testamente räknas barnet till kretsen av delägare i dödsboet. Delägarskapet i boet fortgår från processens början till dess att boet avvecklas. Om inga andra begränsningar framgår av testamentet bör förmyndare företräda den underåriges intressen under hela dödsboets process. Med Vänlig Hälsning

Angående testamentes räckvidd

2013-01-21 i Testamente
FRÅGA | Hej! Jag har en fråga om testamente. Min far ärver nu sin syster. Hon skrev i sitt testamente att om min far ej skulle finnas i livet, skulle arvet tillfalla hans bröstarvinge. Mina föräldrar är gifta och jag har en halvsyster på mammas sida. Min fråga är nu, hur ser arvsgången ut sedan? Om min far avlider före min mor, ärver hon då fasters förmögenhet? När mor sedan avlider, ärver då både jag och min halvsyster henne? Detta innebär ju att min fasters testamenterade arv, som skulle tillfalla mig som bröstarvinge när pappa avlider, "åker ur" blodssläkten. Är det riktigt uppfattat? Kan man göra något för att skydda detta arv från faster, så att det ej försvinner ut ur blodssläkten (d.v.s. så att min halvsyster ej ärver min pappa), som det ju blir om pappa dör före mamma och mamma ärver av honom? Som jag förstår fasters testamente, var det hennes vilja att jag som bröstarvinge, skulle ärva min far. Eller är det så att fasters testamente gäller endast i första arvsomgången och att det ej kan påverka vart hennes förmögenhet tar vägen efter min fars död? Detta händer ju ej om min mor avlider före min far. Då ärver ju jag och inte min halvsyster, eftersom hon har arvsrätt efter sin biologiske far och vår mamma.
Elin Sjörén | Hej, Testamentet, som din faster skrivit, gäller bara vid hennes bortgång (som redan har infallit). Hade din far alltså varit avliden, vid din fasters bortgång, hade hennes förmögenhet tillfallit dig. Precis som du skriver blir det nu istället så, att om din far avlider före din mor, så tillfaller arvet efter din faster din mor (om din mor och far är gifta). Det beror på att det föreskrivs i ärvdabalkens (ÄB) 3 kap. 1 § att kvarlåtenskapen, efter en arvlåtare som är gift, ska tillfalla den efterlevande maken. Barnen ärver sedan den efterlevande maken vid dennes bortgång. Det innebär i ditt fall att din halvsyster också kommer att ärva efter din mor. Det enklaste sättet att motverka ovanstående scenario är att din far upprättar ett testamente till förmån för dig, som reglerar att din fasters förmögenhet (angivet med ett visst belopp) ska tillfalla dig om din far dör före din mor. Kvarlåtenskapen efter din far ska visserligen – precis som nämnts ovan – i ett sådant fall tillfalla din mor, men hennes rätt att taga arv efter din far inskränks genom ett testamente. Den efterlevande maken har emellertid alltid rätt att få ut ett belopp som motsvarar fyra ”prisbasbelopp”. Prisbasbeloppet för år 2013 ligger på 44 500 kr, men detta varierar från år till år. Belopp som överstiger fyra prisbasbelopp kan dock testamenteras bort. Att tänka på vid upprättandet av ett testamente är att detta ska upprättas skriftligt och att det ska skrivas under av testatorn under närvaro av två vittnen (se 10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska också skriva under handlingen och de får inte vara släkt med testatorn och inte heller vara testamentstagare (enligt 10 kap. 4 § ÄB). Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Efterlevande makes arvsrätt i förhållande till särkullbarn

2013-01-18 i Testamente
FRÅGA |Hej vi är gifta men har båda särkullbarn. Kan vi via ett inbördes testamente göra så att efterlevande make ärver bil och husvagn fullt ut ?
Johanna Österlund |Din make ärver dig efter din bortgång, men om ni har särkullbarn kan barnens arvsanspråk inte inskränkas om inte barnen avstått sitt arv (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Barn har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av det arv som barnet skulle fått (7 kap. 1 § ÄB). Har du två barn ska de ärva dig med ½ var och deras laglott är alltså ¼ . Laglotten kan testamenteras bort men om arvingen påkallar jämkning kommer testamentet i den delen den inkräktar på laglotten inte att gälla. Alltså kan man i princip inte testamentera bort barnens rätt till laglott.Jag skulle rekommendera att ni i testamente uttryckligen reglerar att bil och husvagn ska ärvas av din make. Anspråk på arv är endast ett anspråk på en viss del av kvarlåtenskapen och det finns ingen rätt att få särskilda saker utan detta får arvingarna komma överens om. Så länge det finns tillräckligt med tillgångar kvar vid din bortgång så att barnen kan få sin laglott kan du vara trygg i att din make får bil och husvagn om detta följer av testamente.Med vänlig hälsning

Formkrav testamente

2013-01-26 i Testamente
FRÅGA |Två syskon äger en sommarstugefastighet gemensamt efter arv,men var sitt hus.Den äldre har inga barn. Åldersskilnaden är stor mellan syskonen.Den äldre vill att den yngre ska ärva hans del efter sin bortgång genom testamente och att hans fru får disponera allt så länge hon lever. Vad händer om han inte orkar fullfölja detta och dör före henne så hon får giftorätt så vitt jag förstår.Måste båda två skriva under ett testamente?
Victoria Nilsson |Hej!Formkraven för ett testamente framgår av 10:1 Ärvdabalken (ÄB). Det ska vara upprättat skriftligen med två vittnen. Både testator och vittnena ska underteckna testamentet. Vittnen får inte vara någon som är testamentstagare och inte heller någon av testators arvingar, 10:4 ÄB. Det yngre syskonet kan således inte vara vittne och ska inte skriva under testamentet.Om inget formenligt testamente har upprättats fördelas istället arvet i enlighet med arvsordningen i 2-3 kap ÄB. Frun har arvsrätt enligt 3:1 ÄB, så länge det inte finns några särkullbarn. Enligt 3:2 ÄB kan dock syskonet ha rätt till efterarv, vilket innebär att den får del i arvet efter det att frun dött. Det förutsätter att det inte finns några barn eller föräldrar till det äldre syskonet, då deras arvsrätt går före syskons, 2:1-2 ÄB.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar,

Hinder mot framtida utmätning av arvegods

2013-01-24 i Testamente
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att skriva in någon form av utmätningsskydd på arvegods i sitt testamente? Jag menar alltså något skydd som gör att arvegodset, i form av föremål och kanske t.o.m. pengar på något sätt inte går att utmätas av exempelvis kronofogden?
jacob sandelin |Hej, tack för din fråga. Jag skall försöka svara så kort och koncist som möjligt på din fråga.Svaret på din fråga är kort och gott ja. Alltså, det är absolut möjligt för en testator att skriva in i testamentet att arvegods skall skyddas mot en eventuell framtida utmätning. Detta följer 5 kap. 5 § Utsökningsbalken vilken du finner här; https://lagen.nu/1981:774#K4. Lycka tillJacob Sandelin 

Vad kan testamenteras bort och vem är bröstarvinge?

2013-01-18 i Testamente
FRÅGA |Morfar - Avliden och arvskifte gjordes mer an 10 ar sedan Morfars frus - avliden, testamente finns, säger att vår mamma, eller hennes bröstarvingar, skall ärva kvarlåtenskapen. Morfars fru är ej släkt med mamma. Morfar har även två särkullbarn som ärvde honom. Hur skall kvarlåtenskap från morfars fru uppdelas? Bröstarvingar finns (ej barn, enbart syskon och efterlevande barn till syskon).
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Arv och arvskiften regleras i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Som huvudregel så kan en person förfoga över hela sin kvarlåtenskap genom testamente. Finns det ett testamente och det uppfyller alla formkrav och inte har upprättats under psykisk störning eller är ogiltigt på någon annan grund så gäller det och det är i så fall din mamma som ärver hela kvarlåtenskapen efter din morfars fru, (ÄB 9 kap 1§ och 10 kap 1§). I svensk rätt så finns det ett undantag från den huvudregeln genom reglerna om laglott för bröstarvingar i 7 kapitlet. Bröstarvingar är endast den avlidnes avkomlingar dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. Syskon till den avlidne är inte bröstarvingar utan endast vanliga arvingar (ÄB 2 kap 1§ och 2 kap 2§). Eftersom din morfars fru inte verkar ha haft några egna barn så står det henne fritt att förfoga över hela sin kvarlåtenskap och den ska därför fördelas i enlighet med testamentet. Under förutsättning att testamentet är giltigt så tillfaller alltså hela kvarlåtenskapen din mamma.Med vänliga hälsningar

Testamentarisk sekundosuccession

2013-01-16 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo utan barn. Nu undrar jag om jag i mitt testamente kan skriva att den del jag testamenterar till min sambo, när han avlider ska gå tillbaka till min bror och inte till hans syskon?
Emma Persson |Hej!I sitt testamente är det möjligt att föreskriva vad som ska hända med sin kvarlåtenskap efter det att den man testamenterat sin kvarlåtenskap till gått bort. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession. Testamentarisk sekundosuccession innebär att du kan testamentera hela eller en del av din kvarlåtenskap till din sambo med fri förfoganderätt och samtidigt föreskriva vad som ska hända med din kvarlåtenskap när han avlider. Att han får egendomen med fri förfoganderätt betyder att han under sin livstid kan förfoga över egendomen som om han vore ägare till den, men han kan inte förfoga över egendomen genom testamente. Han är nämligen bunden av den föreskrift du gjort i testamentet om sekundosuccession. När han avlider kommer därför de som du i testamentet angett som sekundosuccessorer (i detta fall dina syskon) ha rätt till den del som du testamenterade till din sambo.  Med vänlig hälsning