Testamente till flickvän

2013-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har varit tillsammans med en Thailändsk kvinna som inte är svensk medborgare eller boende i Sverige under en längre tid, men vi är inte gifta. Jag skulle vilja skriva i mitt testamente så att hon får allt som finns kvar när jag dör, t,ex, lägenhet, bank konton. Jag har en bror som jag inte vill ska få någonting när jag dör utan så att allt går till min flickvän. Är detta möjligt? Eller kommer min bror automatiskt få en del av vad jag lämnar efter mej? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är fullt möjligt att testamentera all din egendom till din flickvän och det spelar ingen roll att din flickvän inte är svensk medborgare. Din bror har i så fall ingen rätt till del av din kvarlåtenskap. Det är endast bröstarvingar som har en ovillkorlig rätt till arv efter sina föräldrar (den s.k. laglotten). Se bara till att ditt testamente uppfyller alla formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av två icke-jäviga vittnen (din flickvän eller närstående till henne kan alltså inte vara vittne). Vittnena måste vara närvarande samtidigt när de bevittnar testamentet. Om du känner dig osäker på hur testamentet ska formuleras så finns det ett flertal mallar för detta att köpa. Du kan även kontakta en jurist som hjälper dig med upprättandet av testamentet.Om testamentet inte uppfyller formkraven så kommer din bror att ärva dig, förutsatt att det inte finns några bröstarvingar/föräldrar vid liv. Dessa kommer i så fall att ärva före din bror.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Inbördes testamente

2013-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej Efter att blivit änkeman har jag tillsammans med en kvinna i samma situation köpt ett hus. Vi vill att den av oss efterlevande skall förfoga över huset och bo kvar så länge den efterlevande orkar. Vi har var sitt barn inga gemensamma. Efter den sist avlidne skall arvet alltså huset delas lika på vårt vardera barn. Övrig kvarlåtenskap skall ej innefattas av detta avtal. Hur gå till väga
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga.  I ert fall låter det som att ni vill upprätta ett så kallat inbördes testamente. Ett inbördes testamente är ett testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Det vanliga är att det är två personer som lever i en relation som upprättar ett inbördes testamente. Testamentet används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Extra viktigt är detta för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, om de vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Ett inbördes testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro ska den som upprättat testamentet underteckna testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska styrka handlingen med sina namn. Vittnena ska vidare veta att det är ett testamente de bevittnar, de behöver dock inte känna till innehållet i testamentet. Vänligen,

Begränsningar i testamentesrätten

2013-11-15 i Testamente
FRÅGA |Jag vill att min efterlevande sambo ska ärva bostadsrätten vi äger tillsammans samt annan egendom som vi genom förvärv eller genom gåvor äger tillsammans. Samtidigt vill jag att min mamma, pappa och syster ärver 50 000 kr vardera. Hur upprättar jag det i mitt testamente?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline. Genom ett testamente kan man förfoga över hur egendom ska fördelas vid bortgång. Testatorns förfoganderätt är dock i vissa fall begränsad, varav det tydligaste exemplet är att bröstarvinges laglott inte får inskränkas.I ditt fall nämner du inte om du har några bröstarvingar, vilka i så fall skulle begränsa din möjlighet att förfoga. Därav tycks det inte finnas några begränsningar för hur du får förfoga över din egendom och det du behöver göra är endast att skriva ner din vilja i ett testamente. För att ett testamente ska ha företräde framför de turordningsregler som finns i Ärvdabalken krävs det att formkraven är uppfyllda. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Även vittnena ska underteckna och veta att det är ett testamente som undertecknas, men de behöver inte känna till innehållet. Ett vittne får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till testatorn eller testamentstagare. Om inte formkraven är uppfyllda är testamentet ogiltigt och Ärvdabalkens turordning tillämpas istället. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar, 

Testamente - fri förfoganderätt

2013-11-05 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har ett tidigare utskrivit/bevittnat testamenta (gällande min son). Där kvarlåtenskapen ska vara hans enskilda egendom. Behöver komplettera testamentet med" fri förfogande rätt". Var i testamentstexten kan jag lägga till "erhålla hela min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt"? "Det som tillfaller mottagare i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och inte heller vara föremål för samboegendom och därmed underkastas regler om bodelning enl sambolagen. Detsamma skall gälla för egendom som kan komma att trädas i dess ställe och även för avkastning av arvfallen egendom"
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Förslag till utförande:TESTAMENTEJag, XX XX (personnummer), vill genom detta testamente uttrycka min sista vilja och upphäva tidigare testamente.Hela min kvarlåtenskap ska tillfalla min son, XX XXX (personnummer), med fri förfoganderätt. Vad min son erhåller ska vara hans enskilda egendom i äktenskap, och inte heller vara föremål för samboegendom och därmed underkastas regler om bodelning enligt sambolagen. Detsamma ska gälla för egendom som kan komma att träda i dess ställe och även avkastning av arvfallen egendom.Ort och datumNamnteckningNamnförtydligandeHärmed intygar underteckande, särskilt anmodade testamentsvittnen, att XX XX denna dag med sunt förnuft och klart förstånd och av fri vilja i vår samtidiga närvaro har egenhändigt undertecknat detta testamente och förklarat att ovanstående innefattar hans yttersta vilja.Ort och datum                                   Ort och datumNamnteckning                                   NamnteckningNamnförtydligande                            NamnförtydligandeAdress                                               Adress Vänligen,

Formkrav - testamente

2013-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan köpa ett testament papper i bokhandeln och skriva det själv och ha 2 personer som bevittnar det. Blir detta lagligt och fungerar efter jag dött? Tacksam för svar. 
Per Englund |Hej! Formkraven för ett giltigt testamente är få och inte särskilt komplicerade. Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10). De formkrav som räknas upp är att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn, dvs. den testamentet gäller, ska underteckna testamentet i närvaro av de två vittena. Även vittnena ska underteckna testamentet. Notera att vittnena ska vara medvetna om att handlingen de undertecknar är just ett testamente. Ärvdabalken anger även att vittnena förslagsvis bör ange yrke och hemvist samt datum för underskrift på handlingen. Detta är dock inte ett krav. Med vänliga hälsningar

Klandertalan mot ogiltigt testamente

2013-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Min moster har avlidit.. och min syster och jag har fått hem ett testamente för godkännande..Visade sig att en syster till hennes avlidne man har bevittnat det..Får en nära släkting bevittna.. Var ej till våran fördel så vi har beslutat att ej godkänna testamentet. Hur går vi vidare sedan ?
Hanna Lundqvist |Hej Monica, och tack för din fråga! Den som bevittnar ett testamente får ej stå i svågerlag till testatorn, enligt ärvdabalken (ÄB) 10 kap 4 §. Din mosters mans syster får alltså inte bevittna sin svägerskas (din mosters) testamente.  I och med att bevittnandet skett av någon som inte var behörig att bevittna har inte formkraven för testamentet uppfyllts. Det innebär i sin tur att testamentet i sin helhet är ogiltigt (ÄB 13 kap 1 §). Endast arvingar kan göra gällande att testamente är ogiltigt (ÄB 14 kap 5 §). För att ni ska vara arvingar i lagens mening krävs att din moster inte har några barn i livet och att någon av hennes föräldrar och er mor är avliden (ÄB 2 kap 1-2 §§).Om ni som arvingar vill göra gällande att testamentet är ogiltigt kan ni väcka klandertalan i tingsrätten, inom sex månader från det att ni tog del av testamentet (ÄB 14 kap 5 §). Om denna tid överskrids förlorar ni rätten till talan. Vad gäller rättegångskostnader är huvudregeln att den förlorande parten i målet betalar både sina egna och den andra partens kostnader, enligt rättegångsbalken (RB) 18 kap 1 §. Hemförsäkringen brukar innehålla någon form av rättsskydd som kan täcka rättegångskostnaderna. Ni bör prata med ert försäkringsbolag och höra vilka kostnader som täcks.ÄB hittar ni https://lagen.nu/1958:637 och RB https://lagen.nu/1942:740. Lycka till!

Godkännande av testamente

2013-11-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är den ende anhörige till en nyss avliden äldre kvinna som bodde i en egen lägenhet på ett kommunalt servicehus. Det fanns ett testamente efter henne. Jag har inte godkänt testamentet ännu och innan jag har gjort det har det väl inte vunnit laga kraft, jag har väl 6 mån. på mig för godkännande. Nu är det så att dom som är omnämda i testamentethar har tagit en del av kvinnans kvarlåtenskap och resten har dom kört till "tippen" och lägenheten är tom, är detta en olaglig handling, kvarlåtenskapen är väl min tills jag ev. har godkänt testamentet eller har jag fel?
Veronica Eriksson | Hej, och tack för din fråga. Jag utgår ifrån att du är arvinge till den avlidne och därmed har rätt att klandra testamentet. Det stämmer att ett testamente inte vunnit laga kraft förrän det godkänts av arvingen/arvingarna. Alternativt att testamentstagarna låter delge testamentet till arvingen som sedan inte klandrar testamentet inom sex månader. Om testamentet inte klandrats inom 6 månader från delgivningsdatumet, vinner testamentet nämligen automatiskt laga kraft (14 kap 4 och 5§§ ÄB). Klandertalan anses väckt när ansökan om stämning kommer in till rätten. En arvsrätt p.g.a. testamente blir alltså inte definitiv i och med dödsfallet, utan testamentet blir gällande när det godkänts av arvingen. Arvet ska i sin tur inte skiftas förrän testamentet vunnit laga kraft. Det ska i sammanhanget nämnas att ett dödsbo är en egen juridisk person. Detta innebär att boets tillgångar hålls rättsligen skilda från dödsbodelägarna (t.ex. arvingar och universella testamentstagare) så länge dödsboutredningen pågår. Ingen av er ”äger” alltså tillgångarna förrän denna är klar. En universell testamentstagare är en testamentstagare som har andelsrätt i kvarlåtenskapen liksom en legal arvinge. (11 kap 10§ st.2 ÄB) Så länge dödsboet inte är skiftat måste någon ta hand om det dvs. förvalta dödsboet. Det handlar främst om praktiska saker som att ta hand om post, djur, betala räkningar och ibland t.ex. sälja saker. Boet förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt. De universella testamentstagarna anses också vara dödsbodelägare, även om testamentet i sig inte vunnit laga kraft. Detta innebär att de också deltar i förvaltningen. Det är möjligt att vissa åtgärder som vidtagits av testamentstagarna kan hänföras till boets förvaltning. Denna ska dock utövas av alla delägare gemensamt, ni måste enas om i princip varje åtgärd. Endast åtgärder som inte tål att uppskjutas för företas trots att någon delägares samtycke inte kan inhämtas, dvs. om man inte har tid att vänta på dennes besked. (18 kap 1§ st.1 ÄB). Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) för ÄB Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson

Inbördes testamente

2013-10-31 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Min man och jag har inga gemensamma barn. Mannen har två söner. Vi har inbördes testamente. Den av oss, som överlever den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Det är vår önskan att bröstarvinge inte skall utkräva sin laglott förrän i samband med den efterlevandes frånfälle. Efter bådas frånfälle skall den egendom som härrör från maken tillfalla och fördelas mellan hans barn och från mig enligt: -En tredjedel skall tillfalla och lika fördelas av mina syskonbarn. -En tredjedel för vardera två namngivna organisationer. Hur vet man vad som härrör från respektive egendom när man ärver med fri förfoganderätt?? Hur fördelas arvet om manen dör först. Om det omvända inträffar d.v.s. jag dör först. Tacksam för exempel på ovan med kvarlåtenskap. Tack på förhand .
Daniel Bylock |Hej,Det finns inget tvång att följa ett inbördes testamente när den ena parten har avlidit. Det innebär att om du avlider först, tillfaller allt din man. När han därefter avlider kommer hans söner ha rätt till hälften av hans tillgångar, vilket även innebär de tillgångar du har testamenterat. Därefter kommer del delen som finns kvar att tillfalla dem som din man testamenterat till, vilket kan vara annorlunda än det som var din tanke med pengarna. Du kan därmed inte vara helt säker på att dina syskonbarn eller dessa organisationer kommer få några pengar när han sedermera avlider.Om din man avlider först har du rätt till hans tillgångar men hans söner kan klandra sin rätt till laglotten, dvs. hälften av hans tillgångar. Det innebär att hälften av hans tillgångar kommer att tillfalla hans söner och hälften till dig. Därefter kommer dessa tillgångar att fördelas enligt ditt testamente när du avlider.Vänliga hälsningar