Ändring av testamente

2014-11-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har i ett inbördes testamente med min man delat arvet mellan vår gemensamma son och makens särkullbarn 50/50.Jag vill nu ändra testamentet så att enbart vårt gemensamma barn ärver det som är min enskilda egendom. Vi är alla i livet.Vad behöver jag ta hänsyn till i detta fall? Tack,
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vill man ändra något ett tidigare testamente kan man göra det på olika sätt. Det enklaste och säkraste sättet är att förstöra testamentet och upprätta ett helt nytt testamente. På så sätt blir det tidigare testamentet ogiltigt, se 10 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB). Man kan även ändra eller lägga till i det befintliga testamentet, men överstrykningar och ändringar kan leda till att testamentet blir otydligt och i slutänden ogiltigt. Ett tillägg i testamentet måste ske i samma form som gäller för upprättande av testamente, dvs. att det ska upprättas skriftligt och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Den som är under 15 år kan inte bevittna ett testamente.Nära släktingar - bl.a. föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon - kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar. Se 10 kap. ÄB.Testamentet bör formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt, så att tolkningstvister undviks. Det är till fördel att ange i det nya testamentet att det upphäver det gamla testamentet och därmed ersätter det. När någon av er går bort kommer din enskilda egendom ingå i den bodelning som då görs mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken. Avlider du först kommer sålunda din enskilda egendom oavkortat ingå i din kvarlåtenskap, och tillfalla ert gemensamma barn. Emellertid har ert gemensamma barn inte rätt att få ut arvet efter dig förrän även din make har gått bort, eftersom kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB. Skulle din man gå bort först kommer din enskilda egendom aldrig ingå i hans kvarlåtenskap och således heller inte tillfalla hans arvsberättigade barn. Alltså kommer din mans särkullbarn aldrig ärva din enskilda egendom, oavsett av vem av er som avlider först. Men i och med att ni har angett i tidigare testamente att även särkullbarnen ska ärva den kan det vara bra att vara extra tydligt vad det gäller den biten i antingen ett nytt testamente eller i ändringen/tillägget till det gamla testamentet. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K10.Hoppas det var svar på sin fråga! Lycka till!Vänligen,

Ändring av testamentet

2014-11-16 i Testamente
FRÅGA |Hej, Det har upprättats ett testamente i början av året av en advokat, och senare har en närstående utfört ändringar som har skickats in till en annan advokat. Senare har första advokaten fått i uppdrag att utföra ändringar från det första testamentet på uppdrag av den som testamenterar. Ursprungs advokaten kände inte till att det har utförts ändringar av den närstående personen.Kan ändringen av den närstående personen ogiltigförklaras då testamentet blir fel då sista ändringen baserar på ursprungs testamentet.
Victoria Nilsson |Hej!Ett testamente är en personlig handling. En närstående till testator har därför ingen rätt att ändra i testamentet. En sådan ändring är inte gilitg, oavsett vad som skett efteråt.Om ändringen utgjort ett tillägg så omfattas ändringen av samma formkrav som upprättande av testamente, 10:6 ärvdabalken (ÄB). Ändringen måste således vara skriftlig och undertecknas av testator samt två vittnen (vilka är behöriga enligt 10:4 ÄB), 10:1 ÄB. Av detta skäl är det uteslutet för någon annan än testator själv att ändra testamentet.Om ändringen däremot utgör en återkallelse av testamentet så föreligger inga formkrav, 10:5 ÄB. Återkallelsen måste dock också göras av testator personligen.Det är således inte nödvändigt att åberopa det senare testamentet för att anse ändringen av den närstående är ogiltig. Så länge det går att visa att testator inte själv ändrat testamentet så är det inte giltigt. För säkerhets skull bär det förtydligas att testamentet inte ger uttryck för testators vilja, t.ex. genom att det förstörs.Vad gäller det första testamentets giltighet så är det beroende av en tolkning av det senare testamentet. Om testamentet ger uttryck för att tidigare förordnande upphävs så gäller endast det sista testamentet. Om det däremot ger uttryck för att det är ett tillägg till det första testamentet så är båda testamentena gällande samtidigt.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Makars arvsrätt när en har barn

2014-11-09 i Testamente
FRÅGA |Jag och min man är gifta och har inga gemensamma barn. Han har inga barn alls men jag har tre barn från tidigare äktenskap. Vad gäller om jag dör först och barnen väljer att väntar att ta ut sitt arv tills även min man har dött? Vad händer om han dör först? Jag vet att jag då ärver allt men efter jag avlidit ska några av hans släktingar då få ärva förutom mina tre barn? Ska vi skriva testamente?
Victoria Nilsson |Hej!Om du avlider först så ärver dina barn dig, 2:1 och 3:1 ärvdabalken (ÄB). De kan välja att avstå sitt arv enligt 3:9 ÄB och istället få ut sitt arv när din man gått bort. I så fall ärver de en andel av den totala kvarlåtenskapen efter din man, och din mans egna arvingar ärver hans andel. Om du och din man endast har giftortättsgods så blir andelen 50 %, om ni även har enskild egendom blir andelarna beroende på vem av er som har mest enskild egendom. Det är dock frivilligt för dina barn att avstå arvet, varför ni inte kan vara säkra på att så kommer ske. Om du vill skydda din man måste du istället upprätta testamente. Du kan testamentera bort hela arvet, men dina barn har då rätt att begära att få ut sin laglott, motsvarande halva arvet, 7:1 och 7:3 ÄB. Då kan således endast testamentera bort halva arvet efter dig med bindande verkan.Om din man avlider först så ärver du allt, 3:1 ÄB. När du avlider har hans arvingar rätt till efterarv, vilket motsvarar en andel av din totala kvarlåtenskap (precis som för dina barn om de avstått arv efter dig enligt ovan). Om du och din man endast har giftorättsgods blir andelen 50 %. Din mans arvingar, föräldrar, syskon, syskonbarn osv (2:2 ÄB), ärver således 50 % av den totala kvarlåtenskapen när du går bort och dina barn 50 %. Om din man vill ha det på något annat sätt så måste han upprätta ett testamente. Då din man inte har några barn uppstår inga problem med någon laglott, utan han kan testamentera över hela sitt arv precis som han vill.Om ni vill ha hjälp med upprättande av testamente så kan ni kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist. Ni bokar enkelt tid under lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Klander av testamente

2014-11-07 i Testamente
FRÅGA |Fick besked om att min moster avlidit ( min mor är död). Och efterlämnat ett testamente som var skrivit 4 dagar innan hennes död. Där det framgår att det är den man som hjälpt henne med ekonomin sista åren han är mäklare. Är det lagligt rätt att den man som har fullmakt att hjälpa henne kan ärva henne? Känner i magen att detta är något som inte är rätt.
Victoria Nilsson |Hej!Om jag tolkar dig rätt så står det i testamentet att mäklaren ska ärva allt efter din moster. Materiellt finns inga fel med testamentet, en barnlös person äger rätt att testamentera sin egendom till vem som helst. Det är alltså inte fel att testamentera till någon som inte är en släkting, eller en person som haft fullmakt att hjälpa personen med ekonomin.De grunder man istället kan bestrida testamentet på är formella grunder. För det första är ett testamente ogiltigt om det inte uppfyller de formkrav som finns, 13:1 ärvdabalken (ÄB). Formkraven framgår av 10 kap ÄB. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av din moster samt två samtidigt närvarande vittnen vilka inte är legala eller testamentariska arvingar till din moster eller viss typ av släkting till sådan person (se 10:4 ÄB). T.ex. kan inte mäklaren vara testamentsvittne. För det andra är ett testamente ogiltigt om testator varit påverkad av en psykisk störning, 13:2 ÄB. Om din moster inte var vid sina sinnes fulla bruk och därför inte förstod innebörden av testamentet eller vad det var hon gjorde så innebär det att testamentet är ogiltigt.För det tredje är testamentet ogiltigt om testator blivit tvingad att upprätta testamentet eller om någon missbrukat testator på visst sätt, 13:3 ÄB. Om mäklaren t.ex. missbrukat att din moster var i beroendeställning till honom eller var viljesvag eller inte förstod vad hon gjorde så är testamentet ogiltigt.Du kan om du tror att testamentet är ogiltigt på någon grund klandra det inom sex månader från det att du delgivits testamentet, 14:5 ÄB. Testamentstagaren har bevisbördan för att testamentet är giltigt till formen, men om det finns en vittnesmening enligt 10:2 ÄB, d.v.s. en mening där det stadgas t.ex. att testator var vid sina sinnens fulla bruk och och upprättat testamentet av fri vilja, presumeras testamentet vara giltigt varför istället den som klandrar testamentet måste bevisa att det föreligger formfel.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Rätt andel i kvarlåtenskap

2014-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag undrar vad som gäller vid dödbodelning. Vi är tre systrar som ska dela på lösöret efter våran far, enligt testamente ska vi dela arvet på 3, jag undra därför om det stämmer att vi kan göra på följande sätt: tex. en tavla som min syster vill ha köper hon för en summa ex 600kr(tavlan är inte värderad utan vi har kommit överens om ett rimligt pris) och jag och min andra syster delar på den summan 300kr var, då får vi varsin tredjedel av föremålet som vi har rätt till, är detta rätt eller ska vi göra på något annat sätt? MVH Britt-Marie
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Om det är en kvarlåtenskap på 600kr som skall delas på tre testamentstagare, och kvarlåtenskapen rör en tavla som en av testamentstagarna vill köpa av dödsboet bör beloppet denne betalar bestämmas till 400kr. Detta eftersom att 200kr skall tillkomma vardera testamentstagare. Om tavlan köps för 600kr förutsätts tavlans värde vara 900kr, vilket då innebär att vardera testamentstagare får 300kr från testatorns dödsbo.Mvh,

Testamente om orubbat bo

2014-11-15 i Testamente
FRÅGA |Hej,har jag rätt att bo kvar i min mammas lgh.orubbat bo,den dag hon går bort?jag har 2 syskon.Kan hon (vi)skriva ett sånt testamente?
Victoria Nilsson |Hej!Termen "orubbat bo" används inte längre i svensk arvsrätt. Det finns olika alternativ att använda istället, beroende på vad din mamma vill åstadkomma. Det är hon som måste upprätta ett testamente, inte ni tillsammans, varför detta är relevant endast om det är hon som vill att du ska bo kvar i lägenheten.Utan ett testamente delar du och dina syskon lika på arvet, 2:1 ärvdabalken (ÄB). Du har då ingen rätt att få lägenheten i arv, då alla arvingar har rätt till del i samtlig egendom, 23:3 ÄB. Att du ska få lägenheten i arv utan testamente förutsätter därför att dina syskon går med på att du tillskiftas den eller köper ut dem ur den.Din mamma kan upprätta testament med olika innehåll om hon vill att du ska kunna bo kvar i lägenheten. Det går att välja att testamentera lägenheten till dig som ett legat. Det din mamma måste ta ställning till då är om du ska få lägenheten utöver en tredjedel av arvet eller om den endast ska hamna på din lott så att du och dina syskon ändå får lika mycket i arv. Det senare alternativet innebär att hon i testamentet anger att du och dina syskon ska ärva lika mycket, men att du ska ha rätt att få lägenheten på din lott. I den mån lägenheten är värd mer än 1/3 måste du då köpa ut dina syskon.Ett annat alternativ är att din mamma anger att du ska ha nyttjanderätt till lägenheten. Oavsett vilket alternativ som väljs kan problem uppkomma på grund av att dina syskon har rätt till sin laglott. Laglotten utgör 1/6 av arvet för respektive syskon, 7:1 ÄB. Om lägenheten är värd mer än 4/6 av arvet kan den därför inte testamenteras helt till dig utan risk för att dina syskon kräver ut sin laglott, vilket innebär att förordnandet inte står sig helt. Det samma gäller vid förordnandet om nyttjanderätt då bröstarvinges har rätt till sin laglott utan någon typ av belastning, 7:5 ÄB. Om lägenheten är värd mer än 4/6 kommer därför dina syskon kunna motsätta sig förordnandet.Om din mamma vill upprätta ett testamente och hon önskar hjälp med upprättande så kan hon själv vända sig till vår samarbetspartner Familjens jurist. Tid bokar hon enkelt under lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Skapa skydd för efterlevande sambo

2014-11-09 i Testamente
FRÅGA |Hej hur ska man göra om man har särkullbarn, han har 2 och jag ett. Vi har gemensam ekonomi och är sambo. vi vill kunna bo i orubbat bo till bägge gått bort. Barnen har eget boende idag och behöver egentligen inte arvet omgående, utan kan vänta. Vad kan man göra och inte göra? Vill verkligen veta eftersom en av oss är sjukpensionär och får problem med boende och ekonomi för att starta om med lån på boendet och övriga kostnader
Victoria Nilsson |Hej!Som sambor ärver ni inte varandra. Inte heller om ni skulle gifta er skulle ni ärva varandra, då särkullbarns rätt till arv går för makes rätt till arv, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Ni måste därför upprätta testamente om ni vill ärva varandra. Om ni i ett testamente skriver att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt så innebär det att ni ärver varandra, men när ni båda gått bort så fördelas arvet mellan båda era barn. På så sätt kan ni ärva varandra utan att missgynna någon av eras barn.Det problem som uppstår för er är att era respektive barn har rätt till sin laglott. Vid sin förälders död har de rätt till 50 % av arvet oavsett vad ni skrivit i ett testamente, 7:1 ÄB. Ditt barn har således rätt till hälften av arvet efter dig, och din sambos barn har rätt till totalt hälften av arvet efter honom (25 % var). I och med att ni bara med bindande verkan kan testamentera över halva arvet så är det inte säkert att ni genom testamente kan uppnå ett fullgott skydd, då det eventuellt inte räcker för att t.ex. behålla bostaden.Ett sätt att lösa detta problem är att som komplement till testamentet teckna livförsäkring med förmånstagarförordnande. Livförsäkringen har ett visst värde, vilket tillfaller den som har utsetts som förmånstagare - i ert fall er sambo. I försäkringsersättningen har inte era respektive barn rätt till laglott, 14:7 försäkringsavtalslagen. Ni kan då teckna försäkring till ett sådant värde att det är tillräckligt för ett efterlevande sambo har råd att lösa ut den avlidne sambons barn. Om ni är intresserade av denna lösning bör ni kontakta olika försäkringsbolag för information om villkor och priser.För att upprätta ett testamente kan ni använda får avtalstjänst, http://lawline.se/vara_tjanster/avtal., eller boka tid hos vår samarbetspartner Familjens jurist, http://lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Försäkringsavtalslagen hittar du https://lagen.nu/2005:104Vänliga hälsningar,

Villkora testamente och gåvobrev?

2014-11-06 i Testamente
FRÅGA |Kan ett testamente och/eller gåvobrev utformas så att tillgångar på ett konto/kapitalförsäkring eller liknande inte betalas ut förrän ett barn/barnbarn nått en viss ålder?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Som testator har du stor frihet i utformningen av testamentet, och det finns inga hinder mot att villkora testamentet så att testamentstagaren inte får ut arvet eller delar av arvet förrän vid viss ålder. Även ett gåvobrev kan innehålla ett villkor så att gåvomottagaren inte kan förfoga över gåvan förrän vid en viss ålder. Hur det görs på bästa sätt är beroende bland annat av vid vilken ålder du vill att kapitalet ska bli tillgängligt för mottagaren, om du har synpunkter på vem som ska förvalta det fram till myndighetsdagen för omyndig och liknande. För att vara säker på att testamentet och/eller gåvobrevet rent juridiskt speglar din vilja samt att möjligheterna till andra tolkningar än den avsedda ska minimeras, så rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet. Via Lawlines sponsor kan du boka tid hos Familjens Jurist här. De återkommer då till dig, och du kan i samband med det få en prisuppgift för just ditt ärende. Lycka till!