Om rätt till testamente

2014-05-14 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag har inga barn. Vi har därför skrivit ett testamente att kvarlåtenskapen skall gå till våra resp namngivna systrar eller deras barn. Nu har jag fått reda på att det funnits en halvsyster på min sida. Hon är död men lär ha barn.Gäller detta testamente för enbart våra helsystrar? Det är upprättat av oss personligen samt intygat och bevittnat av testamentsvittnen men är alltså ej registrerat eller utfärdat av juridisk kunnig person. Testamentet ligger i vårt bankfack.
|Hej!Tack för din fråga!Ja, testamentet gäller enbart för dem som är omnämnda i det, förutom om det finns bröstarvingar. Skulle du och din man ha haft bröstarvingar, som barn kallas i Ärvdabalken, så skulle de ha kunnat kräva jämkning av testamentet för att få ut sin laglott som är hälften av arvslotten. Barn är alltså de enda som har rätt till arv även om de inte skulle ha tagits upp i ett testamente. Det finns inget allmänt register som man kan registrera sitt testamente i, däremot är det vanligt att juristbyråer förvarar dessa åt sina klienter. Ärvdabalkens formkrav kräver inte att ett testamente ska vara upprättat av en juridiskt kunnig person, de enda formkraven som finns är att det ska vara bevittnat och signerat av två personer som inte är gift eller släkt med testatorn. Bevittnandet innebär att de ska ha bevittnat när testatorn skriver på testamentet, de behöver inte se vad som står i det. Läs mer i Ärvdabalken om formkraven för testamenten på lagen.nu. Om ni behöver hjälp med praktiska detaljer rekommenderar jag er att kontakta Familjens jurist som är Sveriges största familjerättsliga juristbyrå. Med vänliga hälsningar

Testamentsfrihet

2014-05-11 i Testamente
FRÅGA |Min mors morbror har testamenterat sin kvarlåtenskap till henne och två kusiner till henne ( lika delar)Hans fru är avliden och inga barn finns. Hur delas arvet? Har han frus släktigar rätt att ta del av arvet ( inget testament finns efter makan) Med vänlig hälsning,
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline. Testatorn kan själv välja har han i ett testamente vill förfoga över sin egendom. Det finns dock en begränsning i att laglotten inte får kränkas, men då det i ditt fall inte tycks finnas några barn är det inte laglott som är aktuellt. Därav torde fördelningen ske enligt testatorns vilja i testamentet, så länge det är giltigt till formen. Om det där framgår att arvet ska delas lika kommer sannolikt din mor att ärva en tredjedel av egendomen.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Äktenskapsförord eller testamente?

2014-05-10 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag och min fru träffades för 15 år sedan och jag flyttade då in i hennes lägenhet. Vi skrev då ett äktenskapsförord inte minst beroende på att hon hade ett barn sedan tidigare äktenskap och jag hade två barn sedan mitt tidigare äktenskap.. Vi har sedan flera år tillbaka flyttat till en hyreslägenhet och det finns inget kapital kvar efter bostadsrättsförsäljningen. Vi ska nu köpa en gemensam bostadsrätt och äga 50% var av denna. Nu till min fråga... Då vårt gamla äktenskapsförord inte är aktuellt längre så ska vi återkalla detta hos Skatteverket . Ska vi då ange att det är giftorätt som ska gälla i äktenskapet framöver? Det vi vill säkerställa är att om något skulle hända mig så ärver min fru 50% efter mig och mina 2 barn de övriga 50%. Likaledes om det skulle hända min fru något så ärver jag 50% efter henne och min frus son ärver resterande 50%... Eller omvänt...min frus son ska inte ärva efter mig och mina två barn inte efter min fru... Behöver detta anges på något specifikt sätt eller är det automatiskt så om äkenskapsförhållandet framöver anges som "giftorätt"?Jag ser fram emot att höra av er och tackar på förhand :-) 
Victoria Nilsson |Hej!För att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande så ska ni upprätta ett nytt äktenskapsförord som ni registrerar hos Skatteverket. Då upphävs det gamla äktenskapsförordet och det nya blir istället gällande, 7:3 äktenskapsbalken.Det resultat du beskriver kan dock inte uppnås med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord reglerar endast hur egendom ska behandlas vid en bodelning, inte hur ett arv ska fördelas. Om ni i ett äktenskapsförord anger att all er egendom ska vara giftorättsgods innebär det att ni, vid skilsmässa eller dödsfall, delar allt lika i en bodelning. Arvet fördelas sedan enligt ärvdabalkens regler, vilket för er del innebär att era respektive barn ärver allt, varför ni inte ärver varandra, 3:1 ärvdabalken (ÄB).Det dokument ni måste upprätta om ni vill ärva varandra är ett testamente. Genom ett testamente kan ni åstadkomma det resultat du beskriver - att ni ärver 50 % och era respektive barn resterande 50 %. För ett testamente gäller vissa formkrav, vilka ni kan hitta i 10 kap ÄB. Om ni behöver hjälp med upprättandet av ett testamente kan ni ta hjälp av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Beslut om tillgångar gällande två makar med särkullbarn

2014-05-04 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par som har fem barn 3+2, men inga gemensamma. Då vi har delad ekonomi skulle vi vilja att barnen ärver oss - precis som om de vore våra gemensamma barn. Kan barnen - som nu alla är myndiga - skriva på ett avtal som reglerar detta? Tacksam för hjälp
Lars Bålman |Hej! Som bekant är det så, att om ni inte vidtar några åtgärder så kommer arvsfördelningen ske enligt arvsordningen enligt 2-3 kap. ärvdabalken (1958:637), ÄB. Det innebär att vid ena makens bortgång så kommer hans respektive hennes biologiska barn ärva direkt (såvida de inte frivilligt väntar med att ärva tills andre maken gått bort) eftersom de är särkullbarn. (Hade det inte varit fråga om särkullbarn så hade efterlevande maken ärvt egendomen och barnen hade fått vänta tills denne gått bort.) Medan en make är i livet så kan denne givetvis skänka bort sin egendom till vem som helst. Det blir fråga om ett vanligt avtal mellan givaren och mottagaren. Avtalet behöver inte vara skriftligt. Dock kan gåvor till bröstarvingar som inte är sedvanliga, räknas som förskott på arv. (För framtida utfästelser om gåva gäller att sådana inte är bindande för givaren, så länge inte en skriftlig urkund blivit överlämnad, 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.)När det då gäller beslut om vad som ska hända med en makes egendom efter dennes bortgång så ska detta ske, om man inte föredrar ÄB:s fördelning, genom att maken skriver ett testamente. I testamentet går det utmärkt att skriva att fördelningen ska ske (enligt ÄB) som om barnen var gemensamma. Ett testamente går utmärkt att skrivas av två testatorer (de vars egendom beslutas om) tillsammans. Om testamente finns bestämmelser i 9-16 kap. ÄB. Centrala är 10 kap. 1-2 §§ ÄB, där det bland annat framgår att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Ett testamente kräver inte någon underskrift eller deltagande i övrigt av testamentstagaren/-tagarna. Dessa kan dock, när det väl är dags att agera enligt testamentet, välja att avstå från egendomen. Med andra ord kan man i slutändan inte tvinga någon att ta emot något. Värt att uppmärksamma är 3 kap. 1 § 2 st., där det finns en regel som ska skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Där framgår att den efterlevande maken alltid har rätt till ett visst belopp om inte han eller hon har så stora tillgångar i övrigt. Slutligen ska tilläggas att det är viktigt att vara tydlig när ett testamente skrivs. När personen väl har gått bort kan inte denne, vilket ju annars är fallet, förklara vad som avsetts med en otydlig eller oklar formulering.

Giltigt testamente när de som bevittnat avlidit

2014-05-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller ett testamente där en av de två som bevittnat namnunderskriften har avlidit. Ett av vittnena är fortfarande i livet. Är testamentet giltigt eller behöver det göras om? Är det lagkrav på att vittnena ska vara i livet för att testamentet ska vara giltigt?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken ska ett testamente upprättas skriftligen samt bevittnas av två vittnen. Något krav på att dessa ska vara i livet när testatorn avlider för att testamentet ska gälla finns inte. Inte heller i 13 kap. Ärvdabalken anges att det faktum att vittnena avlidit före testatorn skulle äventyra testamentets giltighet. Testamentet är således fullt giltigt även om vittnena skulle ha avlidit efter upprättandet.Vänliga hälsningar,

Förändringar efter testamentes upprättande

2014-05-10 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är ensamstående utan syskon och avser att upprätta ett testamente, men är osäker på om det ännu är rätt tidpunkt. Mina i avsaknad av testamente arvsberättigade släktingar är i första hand min mamma, därefter hennes bror och syster. Min mamma bor i en fastighet för vilken jag är lagfaren ägare. Om jag testamenterar fastigheten till henne och hon avlider före mig utan att jag upprättar ett nytt testamente, tillfaller i så fall fastigheten hennes syskon? Kan jag i ett testamente reservera mig på så sätt att jag bestämmer andrahandsarvrätt om testamentstagaren avlider före mig? Vad händer i samband med arv om en legatarie skulle ha tilldelats ett föremål som inte längre är i arvlåtarens ägo? Finns då någon möjlighet till kompensation eller kvarstår inte någon rätt till del i kvarlåtenskapen?Med vänlig hälsning
Victoria Nilsson |Hej!Om din mamma avlider innan dig kommer ditt testamente inte kunna verkställas i den del förordnandet är till din mamma. Istället kommer då ärvdabalkens arvsregler gälla. Då kommer din moster och din morbror dela arvet efter dig, 2:3 ärvdabalken (ÄB). Om du inte vill att det ska hända kan du (som du är inne på) i ditt testamente ange vem som ska ärva fastigheten, eller hela arvet, ifall din mamma inte längre är i livet när du avlider.För det fall att du i ditt testamente skrivit att en person ska ärva en viss sak (t.ex. fastigheten), ett så kallat legat, men saken inte längre finns kvar så är förordnandet utan verkan, 11:4 ÄB. Det kvarstår således ingen rätt till del i kvarlåtenskapen eller annan kompensation. Du kan däremot skriva att du önskar att så ska ske, t.ex. genom att ange att "Person A ska ärva min fastighet, eller om jag inte längre äger fastigheten vid mitt dödsfall, XX kronor." På så sätt kan personen kompenseras, ifall du vill ha det så.Om du vill ha hjälp med att upprätta och formulera ditt testamente så kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens jurist. Tid kan du boka här: http://lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Återkallande av testamente

2014-05-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! Ifall det finns två testamenten och i det senare så är det samma innehåll(alltså samma testamentstagare) men ett nytt nyare datum, det senare bli klandrat går det automatiskt tillbaka till det första testamentet då? Det senare visar bara på att det är den avlides fortsatta vilja som gäller från det första testamentet som skrevs för mer än 25 år sedan, det senare testamentet är mer ett tillägg och de vittnena vittnade på olika platser men samma dag (kanske därav klandret).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Generellt sett anses ett nytt testamente återkalla, göra det ogiltigt, ett gammalt testamente. Detta är dock inte absolut, eftersom att återkallande av testamenten kan ske formlöst. Testatorn vilja att återkalla ett tidigare testamente ska kunna utläsas otvetydigt. I detta fall verkar det nya (ogiltiga) testamentet upprepa det som tidigare varit stadgat och gjort vissa tillägg. Eftersom att det nya testamentet, trots att det är ogiltigt, inte kan sägas ge en bild av att det tidigare testamentet i sin helhet skulle återkallas, bör det gamla testamentet alltjämt vara gällande utan dess tillägg, jfr 10:5 ÄB samt NJA 1948 s. 214.Ärvdabalken (ÄB) hittar du här: https://lagen.nu/1958:637Hoppas jag svarade på din fråga.Vänliga hälsningar,

Är kopia av testamente gällande?

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Min mors sambo har nyss avlidit, och nu har vi upptäckt att originalet på testamentet är borta. Det finns dock en kopia som är stämplad och signerad att det är en kopia från orginalet, gäller denna kopia? Skall även nämnas att dottern till min mors sambo förlorar väldigt mycket om kopian gäller.
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att ett giltigt testamente ska föreligga krävs som huvudregel att testamentet har upprättats skriftligen med två vittnen enligt 10 kapitlet 1§ ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att kravet på skriftlighet ska vara uppfyllt. Dock kan en kopia av ett testamente vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet. Enligt tidigare domstolsavgöranden har exempelvis en fotokopia av ett testamente godtagits eftersom det inte ansågs finnas anledning till misstanke om att kopian inte skulle överensstämma med originalet.När originalhandlingen inte kan hittas och det endast finns en kopia av testamentet så kan det bli problematiskt att avgöra om testamentet ska anses vara återkallat och därmed inte längre gällande enligt 10 kap 5§ ÄB. Om det inte är säkert ifall testatorn (personen som upprättade testamentet) avsiktligen har förstört testamentet eller på ett annat otvetydigt sätt återkallat testamentet så är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte har återkallats. Vid bedömningen om testamentet ska anses vara återkallat tas bland annat hänsyn till om testatorn har gett uttryck för en vilja att återkalla testamentet. Framstår det som övervägande sannolikt att kopian fortfarande utgör testatorns yttersta vilja så borde den kunna godtas. I det aktuella fallet finns en stämpel och underskrift (jag utgår ifrån att det är testatorns underskrift och stämpel) på att handlingen är en kopia från originalet. Förutsatt att det inte finns några omständigheter som ger anledning att tro att kopian inte ger uttryck för testatorns yttersta vilja borde testamentet enligt mig vara att anse som gällande. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,