Bevittna testamente

2015-01-08 i Testamente
FRÅGA |Hej,min fru och jag tänker upprätta ett inbördes testamente. Vi har två söner och vill att de skall ärva oss först sedan vi båda avlidit. Nu undrar jag om det är ok att min syster och hennes man bevittnar testamentet?HälsningarRoland Nord
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler kring testamenten och arv finns i Ärvdabalken(ÄB)den finner du https://lagen.nu/1958:637.Om sönerna är era gemensamma barn så ärver alltid den efterlevande maken eller makan all egendom från den avlidne, med fri förfoganderätt. Fritt förfogande innebär att personen får disponera egendomen men inte testamentera bort den(ÄB 3:1).Bröstarvingarna(era söner)har alltid rätt till sin laglott vilket utgör hälften av arvet efter er som föräldrar. Denna del kan inte testamenteras till någon annan(ÄB 2:1 och 7:1).Om ni upprättar ett testamente så kan din syster inte vara vittne men däremot din svåger(ÄB 10:4).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Upprättande av testamente

2014-12-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är gift och har två barn med min hustru samt ett särkullebarn. Särkullebarnet har jag haft sporadisk kontakt med och jag skulle, i händelse av att jag går bort, vilja att min hustru och mina två barn inom äktenskapet skulle få större delen av bankmedel samt hus. I dag står huset på min hustru men finns det något sätt att lösa detta utan att behöva skilja sig och eventuellt ta ut pengarna på banken och gömma undan dem?MVHGeorg
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Den lösningen jag föreslår är att Du upprättar ett testamente i förmån till din fru samt era gemensamma barn. Som huvudregel gäller att all er egendom är att betrakta som giftorättsgods under förutsättning att egendomen inte är att betrakta som enskild. Vid ett upphörande av äktenskap, antingen genom äktenskapsskillnad eller att någon av er två går bort, skall en bodelning göras. Huvudregeln är då att en likadelning skall göras av all giftorättsgods! Vidare skall en bouppteckning upprättas och eventuella dödsbodelägare skall lokaliseras.I ditt fall gäller följande: * Då det finns särkullbarn med i bilden så har denne rätt att direkt ärva dig. Ditt särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från din kvarlåtenskap om Du går bort. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap, se https://lagen.nu/1958:637 . Särkullbarnet har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av din kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. dina tre barn tar en lika stor del av din kvarlåtenskap! * Då ni även har gemensamma barn, så gäller att din fru kommer att ärva dig och barnen kommer att få ta del av dels ditt arv, men även hennes, först då hon går bort.Viktigt att känna till är att Du kan testamentera bort all din egendom till förmån för din fru och era gemensamma barn, men ditt särkullbarn kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637 . Särkullbarnet kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet!Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente . Jag rekommenderar starkt att Du upprättar ett testamente om Du vill att din fru och era gemensamma barn skall ärva dig. Således inskränker Du delvis särkullbarnets arvsrätt! Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga huruvida testamentet är giltigt eller ogiltigt

2014-12-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, En fadder/morbror till mig som avled för några månader sedan, och han efterlämnade sig ett testamente, som testamentstagarens namn är överstruket med bläckpenna, men man ser testamentstagares namn o födelsenummer och det finns ingen som bevittnat överstrykningen. Är den då giltig? Om den så är kan man då framhäva sin rätt till arvet? (Bröst arvingar finns, men en av dessa mot sätter sig det.)
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I din fråga framgår inte hur testamentet var upprättat eller bevittnat. Det finns nämligen vissa krav för att ett testamente ska vara giltigt, se 10:1 Ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det testamentet upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator skriva under testamentshandlingen och vittnena ska därefter styrka handlingen med sina namn. Vittnena får inte vara testamentstagare, under 15 år eller för nära släkt med testator och inte testators gode man, förmyndare eller förvaltare, 10:5 Ärvdabalken. I vissa fall kan formkraven vara av annan form, se bland annat 10:3 Ärvdabalken där man kan avge ett muntligt testamente inför två samtidigt närvarande testamentsvittnen. Även ett skriftligt testamente som är undertecknat av testator är giltigt trots frånvaron av två vittnen men för att ett sådant testamente ska gälla krävs det att testator varit förhindrad av sjukdom eller nödfall att upprätta ett formriktigt testamente. Är formkraven uppfyllda så är även testamentet giltigt och testamentstagaren kan då framhäva sin rätt till arvet även fast testamentstagarens namn är överstruket. Ett testamente blir utan verkan endast om det finns ett nytt formenligt testamente, om testamentet förstörs eller om testator på något annat otvetydigt sätt gjort klart att testamentet inte är ett uttryck för hans yttersta vilja. Det räcker inte med att enbart stryka över testamentstagarens namn, det ska framgå av testamentet att det inte är ett uttryck för testators vilja samt ska två vittnen signera detta, på samma sätt som det har upprättats. Om du får problem skulle jag råda dig att boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid hos Familjens Jurist, en av Lawlines sponsorer och som är specialiserade på familjejuridiska frågor av den här arten. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor är du välkommen att kontaka mig på:

Testamentering av pengar mellan makar

2014-12-25 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är nygift och planerar att sätta in 100 000 kronor på ett konto i min frus namn för att hon, om jag går bort först, ska få en tryggare ekonomisk situation. Min fråga är nu: om däremot HON går bort först så skulle jag vilja ärva dessa pengar av henne (hon har flera barn). Hur gör jag då? Kan jag/vi skriva i ett testamente att vi vill ha det så? Blir det i så fall godkänt vid en bodelning? Tack på förhand
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det hela kan ju bero lite på hur er situation ser ut. När någon av två makar avlider, görs ju allra först en bodelning. Pengar räknas generellt som giftorätts om de inte uppfyller något av kraven i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10) för att vara enskild egendom; här är de giftorättsgods och skall ingå i bodelningen. Om det är så att din frus egendom "slutar på plus" när skulder har dragits bort, kommer du ju dels att redan här kompenseras till en del för de 100000 kr.Om din frus särkullbarn skulle kräva ut sitt arv redan vid hennes död enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) skulle det förstås leda till att du inte fick någonting alls ifall ni inte hade gemensamma barn (det som tillhörde dem skulle först gå "via dig"). Dock kan ni naturligtvis testamentera. Man kan i princip testamentera bort halva sin egendom.Med beaktande av allt som står ovan rekommenderar jag att ni skriver testamente till förmån för varandra. Din frus särkullbarn kommer fortfarande att ha rätt att begära hälften av vad de skulle ha fått om arvet gick efter lagen, men du har goda chanser att få tillbaka åtminstone en del av pengarna.Alternativt kan du helt enkelt testamentera pengarna till henne istället, men då finns ju motsvarande risk åt andra hållet ifall du har egna barn. Det kanske inte heller är aktuellt om du har skulder, eftersom dessa ju går före.Sammanfattningsvis:Ett testamente som säger att ni skall ärva varandra ger goda chanser att få tillbaka åtminstone delar av beloppet om din fru skulle avlida först. Om hennes egendom är tillräckligt stor (i princip över 200000 kr då skulder har dragits av) kan du få hela beloppet.Hoppas att svaret är till någon hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Testamentes effekter på arvets fördelning

2015-01-04 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en hypotetisk fråga.Om en mor har tre barn med två olika fäder och vill testamentera all kvarlåtenskap till barn A som hon har ihop med man nr. 2. Hur mycket får då barn A i % och hur mycket får barn B och C som hon har ihop med en tidigare man dela på? Svara gärna i procent tex. barn A får 50 eller 75% och barn B och C får dela på resten.Tack på förhand!
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna rörande arvinges rätt till arv finns i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637Om modern testamenterar allt till barn A så får hen hela arvet (100%). För att detta skall hindras måste B och/eller C säga att de vill ha sin laglott ÄB 7:3, vilket är hälften av det som de enligt lag har rätt till ÄB 7:1. I detta fallet skulle B och C haft rätt till 33% var av arvet om det inte fanns något testamentet ÄB 2:1 st 2. Om endast B begär att hen skall få sin laglott får A 83,5% av arvet, B 16,5% av arvet och C 0% av arvet ÄB 2:1 & 7:1 & 3. Om både B och C begär att få sin laglott så får A 66% av arvet, B 16,5% av arvet och C 16,5% av arvet ÄB 2:1 & 7:1 & 3.Bästa hälsningar

Formulering av testamente

2014-12-28 i Testamente
FRÅGA |Kan man anse detta testamente helt ok. INBÖRDES TESTAMENTE.Vi undertecknade makar, förordnar härmed, med upphävande av våra tidigare testamentariska förordnanden, såsom vår yttersta vilja och vårt testamente följande.1. Om jag, Britt-Marie, avlider före Leif ,skall han med fri förfoganderätt erhålla all mina kvarlåtenskap, efter det att min dotter, Anne-lee fått ut sin laglott. 2. Om jag, Leif avlider före Britt-Marie, skall hela min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt tillfalla henne.3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge. 4. Vad som med äganderätt tillfaller mottagare enligt detta testamente, liksom vad som trätt i stället för sådan egendom, skall utgöra mottagarens enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastning av allt som nyss sagts.Linköping 2014- ------------------------- -------------------------- Leif Nilsson 430428-9335 Britt-Marie Nilsson 480331-2083 Att Leif och Britt-Marie Nilsson denna dag med sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente och dörunder egenhändigt te tecknat sina namn intygas av undertecknade, särskilt anmodade vittnen. Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande1.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag ser inga större problem med testamentet, utan det verkar vara helt okej. Formuleringen under "3", "...enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge..." kan dock vara bra att ändra; det kan vara bra att förtydliga att laglotten efter bådas död endast tillfaller Anne-lee om den inte redan har gjort det enligt "1" (ifall du avled först). Visserligen kan betydelsen nästan läsas ut redan, men för att undanröja alla tvivel föreslår jag att "3" formuleras såhär:"3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee, om hon inte redan fått ut denna enligt ovan, medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge."Om det är något mer ni undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,

Underrätta dödsbodelägare

2014-12-27 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag skriver i denna stund ett manus till en bok och har en fråga ang testamente. Om en avlägsen bekant till mej från ett annat land har testementerat ett hus till tex mig, på vilket sätt skulle jag få vetskap om detta, och av vem skulle jag troligen få veta detta. Tex av advokat, eller av den avlidnes familj, och hur tex via telefon eller via brev (rekomenderat från advokat) skulle underlätta för mig att veta det troliga mest sannolika förloppet för ett sannolikt manus. Tack.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det mest naturliga är nog att det är den som har dödsboet i sin vård(i normal fallet är det maken/makan alt. någon nära släkting) som tar kontakt med dödsbodelägarna. I Sverige föreligger även en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet! I normalfallet sker underrättelse av familjemedlemmar genom telefon alt. brev/email. Jag säga att samma sak nog gäller om det är en jurist som underrättar vederbörande!Med vänlig hälsning, 

Testamente och enskild egendom

2014-12-23 i Testamente
FRÅGA |Hej,Om en far säljer en fastighet till exempelvis sonen. Kan den då som säljer skriva ett testamente om att fastigheten säljs som enskild egendom?Med vänlig hälsning,
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamenten är i sig en väldigt speciell avtalsform eftersom det inte får verkan för ens testatorn har avlidit. Generellt kan sägas att det står fritt fram att testamentera till vem man vill och gällande all sin egendom, även om testamentet kan komma att inskränkas av exempelvis bröstarvingar (testatorns barn) som alltid har rätt att få viss kvot av arvet. Det finns dock ett par begränsningar när det gäller vad man kan testamentera bort. Det kan tyckas självklart, men man kan bara testamentera bort sådan egendom som vid dödstillfället är testatorns egna egendom, alltså det som personen har äganderätt till. Om fadern i detta fall skulle sälja egendomen till sin son innan denne avlidit skulle alltså denne inte kunna testamentera bort egendomen. Fadern skulle därför inte heller kunna göra förbehåll om att den ska innehas på visst sätt (enskild egendom) eftersom denne inte har kvar rådigheten att bestämma över egendomen. Om det skulle skrivas in ett sådant förbehåll i testamentet skulle detta bli utan veckan. Är det så att din far önskar att sälja egendom till dig som du ska inneha som enskild egendom skulle jag rekommendera dig att upprätta ett äktenskapsförord med din partner där ni förordnar om att egendomen ska vara din enskilda. Det går även att göra förbehåll om att egendom ska mottas som enskild egendom om din far skulle ge egendomen till dig som gåva. Förbehållet skrivs då in i det gåvobrev som upprättas mellan er. Det är dock viktigt att tänka på att om egendomen skulle överlåtas som gåva kommer detta högst sannolikt att när din far avlider, räknas som förskott på arv för dig. Detta innebär förenklat uttryckt att det värde för egendomen du redan fått som gåva av din far kommer att räknas av på den del du har rätt till som arv vid arvskiftet. Gäller det ex en fastighet som ju har ett högt värde, kan det vara väldigt viktigt att reflektera över vilken överlåtelseform som är att föredra i just ert fall. Behöver ni mer konsultation skulle jag rekommendera er att vända er till en erfaren jurist som kan hjälpa er mer på djupet. Önskar ni att göra det finns en direktlänk här direkt till höger. Hoppas du har fått tillräckliga svar på din fråga!