Testamentera bort all egendom till sambo

2016-10-03 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag och min bror undrar om min far kan testamentera bort "hela hans kvarlåtenskap med full ägande rätt till hans sambo"?vänligen Nils Bonnevier
Ahmet Ercin |Hej Tack för att Du vänder Dig till Lawline! Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) (1958:637) Laglottsrätten och jämkningBröstarvingar har alltid en laglottsrätt enligt 7 kap. 1 § ÄB. till hälften av en avliden förälders kvarlåtenskap. För att Ni ska få ut er laglott kan Ni påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Viktigt att veta är att det enligt 7 kap. 3 § andra stycket ÄB föreskrivs en tidsfrist i vilken regeln är att om Ni inte tillkännager Er anspråk på laglottsrätten till testamentstagaren inom sex månader från att Ni tagit del av ett testamente, gäller testamentet oavsett om det helt eller delvis kränker laglotten. Ni kan alltså gå miste om Er laglott om Ni inte inställer Er vid de regler som gäller om tillkännagivande av anspråk på laglott.Om Er mor och far varit giftaOm Er mor och far var gifta och Er mor gått bort ska hennes kvarlåtenskap ha tillfallit Er far genom arv enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hälften av arvet ärvdes då av Er far med full äganderätt, dvs. Han får göra vad han vill med egendomen. Den andra hälften ärvdes av Er far med fri förfoganderätt. Vad arvet med fri förfoganderätt innebär är att den efterlevande maken inte får testamentera, eller ge bort egendomen till skillnad mot förutsättningarna vid full äganderätten. Anledningen är som påpekats innan, bröstarvingarnas laglottsrätt till arv om hälften av enligt 7 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna ärver denna hälft först vid den efterlevande makes död. Detta kallas sekundosuccessionen eller efterarvsrätt.Innan en eventuell bodelning mellan den efterlevande maken och dennes sambo sker, ska först bröstarvingarnas laglott efter den först avlidne maken tas ut motsvarande bröstarvingars laglott enligt 3 kap. 7 § andra stycket ÄB. Detta innebär att om Er mor och far var gifta innan Er far träffade sin sambo har Ni rätt till att innan bodelning sker få ut egendom som motsvarar hälften av Er fars kvarlåtenskap.Den egendomen som inte utgör Er rätt till arv kan Er far välja att testamentera bort. Om Er far ärvde 1 000 000 kr från Er mor, så ska Ni innan en bodelning sker mellan Er far och sambo få ut 250 000 kr var av hans kvarlåtenskap dvs. 1/4 var. Utöver detta ska Ni också få ut 125 000 kr var av resterande 500 000 kr på grund av Er laglottsrätt enligt 7 kap. 1 §, och om det föreligger testamente förutsätter er laglottsrätt att ni påkallat jämkning inom den tidsfrist som anges enligt 7 kap. 3 §. Om exemplet som framförts ovan om förhållandet mellan Er mor och far inte förekommit och Ni inte sitter på en vilande efterarvsrätt från Er mor, ska ändå laglottsrätten respekteras och Ni får då ut 1/2 av Er fars kvarlåtenskap. Denna kvotdel förutsätter att Er far inte har andra bröstarvingar, om han har det ska kvotdelen minskas i motsvarande mån så att alla bröstarvingar får lika mycket av totalt hälften av Er fars kvarlåtenskap. Om exemplet om Er mor och far däremot förekommit ska Ni sammanlagt ärva 3/4 av hans kvarlåtenskap vid hans bortgång, innan bodelning sker mellan Er far och hans sambo.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Blir det huvudförhandling om jag inte bestrider talan?

2016-10-02 i Testamente
FRÅGA |Har fått en stämningsansökan från tingsrätten i Ystad angående klandran av testamente. Vad händer om jag inte bestrider testamentet. Blir det ändå rättegång?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din frågan!I den stämningsansökan som delgetts dig ska finnas uppgifter om att rätten uppmanar dig att bemöta ansökan i ett så kallat svaromål, se rättegångsbalken (1942:720) (RB) 42:5. Om du anser att det parten yrkar i stämningsansökan är korrekt och riktigt kan du i svaromålet ange att du medger yrkandet, se RB 42:7 1 st. p 2. Det betyder att rätten kommer kunna döma i målet på handlingarna, se RB 42:18 1 st. 3 p. Det blir då ingen huvudförhandling utan processen blir mycket enkel och kortvarig. Ett medgivande får effekten att rätten dömer i enlighet med vad din motpart yrkat.Om ditt svaromål är så pass ofullständigt att det inte går att tyda om du håller med din motpart eller inte och av vilka skäl, kan rätten, om de informerat din om detta, meddela tredskodom, se RB 42:11 1 st. och RB 44:7a 2 st. Detsamma gäller om du inte svarar alls, se RB 44:7a 1 st. Det får samma effekt som ett medgivande. Tingsrätten meddelar dom i målet i enlighet med yrkandet i stämningsansökan, se RB 44:8 2-3 st. Någon huvudförhandling hålls inte utan domen meddelas på handlingarna, se RB 42:18 1 st. 2 p.Dock har din motpart en möjlighet att motsätta sig att en tredskodom meddelas och istället begära att målet avskrivs. En sådan begäran lämnar motparten oftast om denne finner att du gjort rätt för dig och inte vill belasta dig som tappande part med rättegångskostnader.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Låta gemensamt barn ärva egendom före särkullbarn

2016-09-30 i Testamente
FRÅGA |Min sambo och jag äger ett torp tillsammans och vi har ett gemensamt barn. Jag har även ett barn sedan tidigare. Hur går jag tillväga om jag vill att vårt gemensamma barn ska ärva torpet till fullo?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att låta ert gemensamma barn ärva torpet kan du skriva ett testamente. Du äger halva torpet och lär endast kunna testamentera din halva, du kan inte testamentera bort din sambos egendom. I testamentet bör du då tillskriva din andel av torpet till ert gemensamma barn. Om din sambo inte har några tidigare barn går hans kvarlåtenskap till ert gemensamma barn automatiskt. När sedan både du och din sambo har gått bort kommer ert gemensamma barn ha ärvt hela torpet av er. En enklare lösning kan vara att du och din sambo skriver ett inbördes testamente, alltså ett testamente där ni förordnar om er gemensamma egendom. Där kan ni tillsammans komma överens om att torpet ska gå till ert gemensamma barn. Du kan dessutom ge din del av torpet till din make så att han får hela äganderätten, då behöver inget testamente skrivas eftersom ert gemensamma barn då får hela torpet genom den legala arvsordningen efter din sambo. Detta alternativ är dock inget jag rekommenderar eftersom risken alltid finns att ni separerar och då har du förlorat din rätt till torpet. Testamente bör vara det säkraste alternativet. Notera dock att ditt barn sedan tidigare alltid har rätt till sin så kallade laglott. En laglott utgörs av en halv arvslott. Dina två barns arvslott kommer vara 50 % var av din kvarlåtenskap (din sambo ingår inte i arvsordningen efter dig), laglotten blir alltså 25 % av din totala kvarlåtenskap. Den andelen kan du aldrig neka ditt andra barn. Alltså måste du försäkra dig om att den egendom du har utöver torpet utgör åtminstone 25 % av det totala värdet på din egendom vid din bortgång, annars kan inte din del av torpet gå endast till ert gemensamma barn.Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig i dina funderingar.Med vänlig hälsning,

Testamentera pengar till barn och dennes föräldrar

2016-09-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är gift och har två barn, varav det ena är myndigt och särkullebarn, och det andra är omyndigt och gemensamt. Till dessa två barn sparar jag pengar på två separata konton i mitt namn. Jag har äktenskapsförord på all egendom. Jag vill nu försäkra mig om att behållningen på de två kontona tillfaller respektive barn vid mitt frånfälle, och att båda barnen får tillgång till pengarna med en gång. Utöver dessa konton vill jag testamentera 40% till respektive barn och 10% till barnens fäder. Räcker det att upprätta ett testamente där jag anger detta? Avsikten är att det myndiga barnet skall få mer pengar än det omyndiga, och att det skall vara så oberoende av hur mina tillgångar i övrigt ser ut eller fördelas. Om jag har 1000kr på konto A avsatt för myndiga barnet, och 100kr på konto B avsatt för omyndiga barnet, och har 10000 i övriga tillgångar vill jag att fäderna skall få 1000kr var, barnen 4000kr var och myndiga barnet de 1000kr på hans konto och omyndiga barnet de 100kr på hennes konto.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.Ja, du kan skriva ett testamente med dessa önskemål. Som jag ser det finns det inget som hindrar att ett sådant testamente blir giltigt. Det kränker ingen laglott och makes rätt till arv kan testamenteras bort. Behöver du hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan vi på Lawline bistå dig genom vår avtalstjänst, se här angående testamente.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Testamentera bort brorsdotter

2016-10-03 i Testamente
FRÅGA |Min faster hade inga barn men sin bror ( vår pappa har 2 döttrar) jag o min syster. Håller på med juridisk bråk i solna tingsrätt om Testamensklander, nu undrar jag är det lagligt att min faster testamenterar bort mig ?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Syftet med ett testamente är att en arvlåtare ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Enligt den legala arvsordningen är det först barn till arvlåtaren som har rätt till arv. Har ett barn avlidit och barnet själv har barn så är det arvlåtarens barnbarn som ärver. Dock så har en make till en avliden rätt till arv före gemensamma bröstarvingar. Finns det inga barn eller make till arvlåtaren så är det den avlidnas föräldrar som ärver. Lever inte föräldrarna och arvlåtaren har syskon så träder syskonen in i dess ställe. Har något syskon avlidit men syskonet har barn så ärver det barnet istället - det är alltså först här som du kan träda in som legal arvstagare. Som sagt, så kan testamente sätta den legala arvsordningen i spel. De enda som inte får gå utan arv vid testamente är bröstarvingar till arvlåtaren, som alltid har rätt till en laglott av kvarlåtenskapen. En efterlevande make har också en starkare ställningen men detta är inte relevant i din fråga. Du som syskonbarn har dock ingen speciell absolut rätt till arv vilket gör att din faster kan testamentera bort din rätt till arv. Ett testamente kan dock vara ogiltigt på vissa grunder. Dessa grunderna är bland annat om formkraven på testamenten har brustit, eller om testatorn upprättade testamentet under påverkan av psykisk sjukdom, eller om om någon t.ex. har tvingat/lurat testatorn att skriva testamentet. Skulle du misstänka att så är fallet så måste du klandra testamentet och det gör du genom att väcka talan i domstol inom 6 månader från delgivandet av testamentet. Sammanfattningsvis så finns det dock ingenting som säger att din faster inte får testamentera bort dig. Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Upprätta testamente

2016-10-01 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi är sambos. Vi önskar att få en formulering till ett testamente, där det framgår, att den som överlever den andre, ska få sitta kvar i orubbat bo (i vårt fall en bostadsrätt) och tills vidare behålla det gemensamt förvärvade bohaget. Alla övriga tillgångar ska tillfalla våra resp. barn. Vi har inga gemensamma barn.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Huvudregeln gällande testamente när någon har avlidet är att man ska respektera testatorns vilja så långt som det är möjligt. Man tittar på testamentets ordalydelse men man tittar främst på HUR ordalydelsen ska tolkas genom att undersöka testatorns verkliga vilja – vad har testatorn egentligen avsett/tänkt när han skrev testamentet? Det är den subjektiva viljan som är det viktiga. Testamentet behöver inte tolkas bokstavligt utan det kan tolkas mera personligt ur testatorns synvinkel. Detta innebär att själva innehållet i testamentet bara kräver att er vilja tydligt framgår. Formkraven för själva upprättandet är däremot mer viktiga. Formkraven för ett testamente är att det ska vara skriftligt, underskrivet av testatorn, samt så ska det finnas två vittnen som samtidigt närvarar och undertecknar handlingen. Om kraven inte uppfylls så blir heller inte testamentet giltigt. Lawline tillhandahåller en tjänst för upprättande av testamente, ni hittar tjänsten genom att klicka här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Ni kan alltid vända er till info@lawline.se om ni vill ha vidare hjälp med ert ärende. Mvh,

Möjligt att frångå den legala arvsordningen?

2016-09-29 i Testamente
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga som jag inte kan hitta någonstans på nätet!Nämligen "Kan BARN göra så sina föräldrar inte får ärva något"?Så min fråga är: om jag avlider, kan jag testamentera allt jag äger till min sambo och på så sätt se till, att mina biologiska familj INTE får ärva någotHar hittat massor med folk som skrivit på nätet att de vill se till så att sina barn inte ärver något från sin förälder. Så min fråga är tvärt omKan jag testamentera allt jag äger till min sambo så att min biologiska familj inte ärver något?
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsordningen regleras i 2 kap Ärvdabalken. I 2 kap 2 § Ärvdabalken stadgas att om det inte finns några bröstarvingar delar föräldrarna lika på kvarlåtenskapen. Det är dock fullt möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Endast bröstarvingar har rätt till laglott, 7 kap 1 § Ärvdabalken, och kan därför inte göras arvlösa. Övriga arvingar har inte detta skydd och det är därför fullt möjligt för dig att testamentera all din egendom till din sambo och därmed se till så att din biologiska familj inte ärver någonting. När du upprättar ditt testamente måste särskilda formkrav uppfyllas för att testamentet ska bli giltigt. Enligt 9 kap 1 § måste du ha fyllt 18 år för att genom testamente förordna om din kvarlåtenskap. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen, se 10 kap 1 § Ärvdabalken. I 10 kap 4 § Ärvdabalken stadgas vem som får vara testamentsvittne. Sammanfattningsvis kan sägas att det står dig fritt att upprätta ett testamente till förmån för din sambo. Upprättar du ett sådant testamente innebär det att din biologiska familj inte ärver. När du upprättar ett testamente är det dock viktigt att du följer de formkrav som finns. Vid behov kan Lawline hjälpa dig med att upprätta ett testamente. Ärvdabalken hittar du här.Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Upprätta testamente?

2016-09-28 i Testamente
FRÅGA |Har en psykisk sjuk dotter som har morbröder vid liv kan jag som mamma skriva ett testamente och göra klart till henne innan jag avlider har en svår sjukdom (cancer)?
Cornelia Najafi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Genom testamente kan du ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Din kvarlåtenskap kommer då att fördelas enligt din vilja.Det som krävs är att testamentet uppfyller formkraven vilket är att det ska vara skriftligt, underskrivet av dig och så ska ska finnas två stycken vittnen som samtidigt närvarar och också skriver under handlingen. Annars finns det inga speciella hinder mot att upprätta ett testamente utan det krävs enligt huvudregeln att man är myndig och att man själv upprättar testamentet. Handlingen kan inte upprättas av t.ex. en ställföreträdare eller ett bud. Enligt den legala arvsordningen (arvsordningen om testamente inte finns) så är det din dotter som ärver före hennes morbröder, alltså dina syskon och om du vill att din dotter ska ärva allt och inte dina morbröder så behöver du egentligen inte upprätta något testamente. Dock, har du en make så ärver maken före dina barn.Reglerna för detta hittar du i Ärvdabalken. Genom att klicka här så erbjuds du en tjänst hos oss där vi hjälper dig att upprätta ett testamente. Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att höra av dig till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende.