bröstarvinges rätt till arv om testamente finns

2015-10-15 i Testamente
FRÅGA |Hej jag har en far som jag tyvärr inte har någon kontakt med han vill göra mig arvslös den dagen han avlider jag är hans enda biologiska barn han har skrivit testamente bla på sin sommarstuga till hans systers dotter gäller det testamentet när han har mig som biologiskt barn?
Joakim Wahlgren |Hej, tack för din fråga!När en person avlider ska arvet fördelas till de personer som enligt lag har rätt att ärva. Den legala arvsordningen kan sättas ur spel om ett testamente har upprättats. Det krävs dock att testamente är upprättat i den ordning som lagen föreskriver. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att testamentet har upprättats skriftligen och att det har bevittnats av två personer i samtidig närvaro. Personerna som bevittnar testamentet får inte vara släkt med testatorn och de får inte komma att ärva testatorn, detta framgår av enligt Ärvdabalkens 10 kap 1 § och 5 § som du hittar HÄR.Som bröstarvinge har du rätt till din laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga vad du skulle ha fått om inte testamentet funnits. I ditt fall innebär det att du har rätt till hälften av arvet som din far inte kan testamentera bort enligt Ärvdabalkens 7 kap 3 § som du hittar HÄR. Du kan begära jämkning i testamentet om din far har testamenterat bort mer än din laglott, enligt samma bestämmelse.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline om du har fler frågor.

Formulering och förvaring av testamente

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och min hustru har ett problem som måste lösas.Jag själv har inte några problem med testamentemin hustru däremot vill att vår gemensamma dotter skall ärva henne fullt ut och däribland en bostadsrätt i Malmö som hustrun har äganderätt i.Jag vill därför fråga er om man kan använda "FORMULERING AV TESTAMENTE OM SPECIFIKA SAKER "som jag har sett i er juridisk rådgivning. Jag vill även ställa frågan om man i ett sådant fall behöver låta detta passera genom olika instanser såsom tingsrätt el.dyl.Jag vill också veta om man kan få hjälp med detta hos er och vad det i så fall skulle innebär kostnadsmässigt att få ett juridisk bindande dokument i denna fråga.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så vill din fru att er gemensamma dotter ska ärva hennes kvarlåtenskap i sin helhet. Då finns ingen anledning att ange bostadsrätten som specifik egendom, eftersom bostadsrätten ingår i hennes kvarlåtenskap. Det räcker därmed med att ange t.ex. att X ska ärva min kvarlåtenskap i sin helhet. Notera att det i lag inte ställs upp några krav på hur testamentets innehåll ska se ut. De krav som finns är enbart de som återfinns i 10 kap. ärvdabalken, bl.a. att två personer ska bevittna handlingen. Du hittar samtliga krav för ett giltigt testamente här.Om hon skulle ändra sig och enbart vill testamentera bort specifik egendom så går det också bra. Det viktigaste är att det klart framgår vilken egendom som avses och vilken mottagare som avses. Det finns alltså inga krav på hur det ska uttryckas i testamentet.Ett testamente behöver inte registreras hos domstol eller någon annan instans. Det måste enbart vara upprättat i enlighet med reglerna i 10 kap. ärvdabalken.Lawline kan hjälpa dig med att upprätta ett juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat och skräddarsytt testamente till ett fast pris om 1 495 kronor. Du svarar på frågor varefter ni får testamentet skickat till er e-mail i PDF-format. Du hittar tjänsten här.Min rekommendation är att ni använder er av vår tjänst, som jag har hänvisat till ovan. Om testamentet förvaras i ett bankfack eller hemma, finns risk att det inte hittas, glöms bort eller förstörs. Ett gott råd från min sida är därför att förvara testamentet hos en juristbyrå, t.ex. Familjens jurist, för en fast kostnad om 1 500 kronor. Ni garanteras att testamentet kommer dödsboet tillhanda inom 30 dagar från dödsfallet. Ni kan boka en tid här.Du kan ta kontakt mig med mig på min mail om något i mitt svar är otydligt.Med vänliga hälsningar,

Är bostadsrätt kvarlåtenskap?

2015-10-09 i Testamente
FRÅGA |Jag och min hustru har för avsikt att skriva testamente. Vi har två barn vardera men inget gemensamt. Vi har en gemensam bostadsrätt och min fråga är om den ingår i begreppet kvarlåtenskap?VänligenUlf
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till kvarlåtenskapen räknas all den egendom som ägs av den avlidne, och därmed även bostadsrätter. Er bostadsrätt kan därmed tas upp i testamentet. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Formulering och följder av testamente mellan makar

2015-10-05 i Testamente
FRÅGA |Vi är äkta makar, där mannen (NA) har två barn i tidigare äktenskap. Hustrun har inga egna barn. Vi har äktenskapsförord som säger att "Den egendom som under äktenskapet tillfaller endera maken genom arv, testamente eller gåva skall vara enskild egendom".Vi har dessutom testamente med lydelse "Den av oss som överlever den andre ska erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om NA avlider först ska dock dennes barn M o P erhålla sin laglott. Efter den efterlevandes frånfälle ska den då varande kvarlåtenskapen delas lika mellan NA:s barn M o P.Är detta tillräckligt för att även den enskilda egendomen ärvs av M o P om NA dör först? Täcker det också hustruns kapitalförsäkringar och kapitalpension. M o P är inte insatta som förmånstagare?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ert äktenskapsförord säger att det var och en av er erhåller genom arv, testamente eller gåva ska vara er enskilda egendom. Ert testamente säger att efterlevande make ska erhålla den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Betydelsen av dokumentens sammantagna formulering är därmed att er enskilda egendom inte ska ingå i en bodelning, men att efterlevande make i händelse av dödsfall erhåller hela kvarlåtenskapen (inklusive enskild egendom) med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att efterlevande make får sälja, ge bort, m.m., men inte testamentera bort egendomen. Vid händelse av NA:s död ärver M och P deras respektive laglott, vilken är 25 procent var (totalt 50 procent) av den sammanlagda kvarlåtenskapen. Laglotten är inte knuten till viss egendom, utan den avser enbart en viss andel i boet och testamentet säger ju att den efterlevande makan ska erhålla resterande del med fri förfoganderätt. Enklast är att beräkna det i pengar alternativt egendom som enkelt går att värdera. Det är här upp till efterlevande make och barnen att göra upp om fördelningen. I begreppet laglott utryms inte din enskilda egendom. Är din vilja att även den enskilda egendomen ska ärvas av dina barn direkt, måste det tilläggas i förening med laglotten. I annat fall kommer den enskilda egendomen att ärvas av barnen först när efterlevande maka går bort. Notera att den enskilda egendom i och för sig kan ingå i laglotten om den motsvarar det värdet, men det är ingen garanti.Vad gäller kapitalförsäkring och kapitalpension så utbetalas de enligt försäkringsavtalet. Förmånstagare erhåller beloppet i första hand. Finns ingen sådan, utbetalas det normalt till dödsboet. Om din hustru går bort före dig, så verkar du få ta del av hennes försäkringar till följd av ert testamente (se gärna till så att försäkringsavtalet också säger det). Du erhåller det dock med fri förfoganderätt. Det innebär att eventuella släktingar på din hustrus sida kan göra anspråk på försäkringsbeloppen (om de har utbetalats till dödsboet) när du sedan går bort. Det är därmed inte säkert att dina barn får ta del av det efter din bortgång. Om din hustru går bort efter dig, kommer dina barn inte att ärva något från din hustrus försäkringar eftersom de inte är hennes legala arvingar (barn), om inget annat har bestämts genom försäkringsavtalet eller ett testamente.Min rekommendation är att du lägger till en mening om att dina barn även ska ärva din enskilda egendom (om så är din vilja), eftersom testamentet kan medföra en annan fördelning såsom det är formulerat nu. Avseende försäkringarna rekommenderar jag att försäkringsavtalen stämmer överens med era viljor i jämförelse med ert testamente. Vill ni att dina barn ska ta del av försäkringarna från din hustru, bör det anges i ett testamente eller i försäkringsavtalet. I testamentet kan anges att deras far i första hand ska erhålla det med fri förfoganderätt. På så sätt säkerställs att barnen tar del av det när du går bort. Tycker du att något är oklart i mitt svar är du välkommen att ta kontakt med mig på min mail. Behöver ni hjälp med något av ovanstående hänvisar jag er till en erfaren arvsjurist på Familjens jurist som kan assistera med allt möjligt. Ni kan boka en tid här. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Testamente och laglott

2015-10-14 i Testamente
FRÅGA |Vi hade tänkt oss ett inbördes testamente med fri förfoganderätt för den som överlever den andre. Inga gemensamma barn med det finns särkullsbarn på den enes sida och endast en bror på den andres. Kan man skriva in i testamentet att, ”Om någon av arvtagarna tar ut sin laglott innan både A och B är avlidna, förverkas vidare arvsrätt för denne”?/Christer
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Vad jag förstår det som vill ni i ett testamente se till att den som överlever den andra skall få så mycket som möjligt av den andras egendom. Genom testamente kan ni välja att testamentera all egendom till den maken som överlever den andra. Brodern kommer genom detta att uteslutas helt från sin arvsrätt eftersom han inte är en bröstarvinge. Han kan varken efter den första eller sedan båda av er avlidit få ut något arv. Väljer ni att testamentera allt kan dock bröstarvingen kräva sin laglott, 7:1 Ärvdabalken. För att hen skall få laglotten krävs det dock att hen aktivt kräver den genom att försöka jämka testamentet, 7:3 ärvdabalken. Bröstarvingen kan även välja att avstå sin laglott för den efterlevande makens skull, och istället vänta tills båda dött och få ut sitt arv genom efterarv 3:9 och 3:2 ärvdabalken. Ett alternativ är att ni testamenterar bort all egendom till den andra maken men inte laglotten för bröstarvingen. Man kan på detta vis begränsa bröstarvingens rätt till arv till att endast gälla laglotten, gör ni det kommer inte bröstarvingen kunna få ut något efterarv efter laglotten. Om du vill ha hjälp med att utforma ett testamente tycker jag du skall vända dig till en jurist som expert på just det, du kan boka tid för det här. Annars kan du få hjälp att utforma ett eget testamente själv här. Hoppas detta kan ge dig svar på din fråga! Med Vänlig Hälsning

Testamente - korrekt upprättat?

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit ett testamente till min bror. Är denna text korrekt formulerad?"Testator: xxx.Jag, xxx, förordnar följande som min yttersta vilja och testamente:Att min bror, xxx, om han överlever mig, ska få all min egendom med fri förfoganderätt. Efter det att, xxx, avlider, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan alla hans bröstarvingar enligt lag. Egendom som hans bröstarvinge ärver från mig skall, liksom avkastningen därav, vara dennes enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta testamente ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol."Tack på förhand för svar!
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 10:1 ÄB (Ärvdabalken) anges formkraven för att ett testamente ska vara giltigt. Där stadgas att ett testamente är giltigt om- testamentet är skriftligt,- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och - undertecknat av testatorn. Det som alltså ytterligare krävs för att ditt testamente till din bror ska vara giltigt är din underskrift samt två vittnen som bevittnar när du undertecknar testamentet. Vad gäller hur testamentet formuleras finns inga som helst krav utan det är upp till varje testator själv att avgöra. Om du trots ovan anförda svar känner dig osäker på huruvida testamentet är korrekt upprättat rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamenteVänliga Hälsningar,

Laglott enligt testamente

2015-10-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! I mina föräldrars testamente står det att jag har rätt till min laglott och resterande kvarlåtenskap tillfaller min bror. Innebär det att jag ärver 25% från arvslotten och min bror 75%? Tacksam för svar!
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Du har som bröstarvinge alltid rätt till din laglott när dina föräldrar avlider, och detta föreskrivs i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), 7 kap. 1 §, se här. Eftersom det i dina föräldrars testamente står att du har rätt till din laglott behöver du inte påkalla jämkning av testamentet för att utfå din laglott, eftersom testamentet i detta fall inte kränker din laglott. Om testamentet hade varit skrivet på ett sätt som gjort att du inte kan få ut hela din laglott ur kvarlåtenskapen, hade du behövt påkalla jämkning av testamentet för att få ut denna inom 6 månader från det att du tog del av testamentet efter någon av dina föräldrars bortgång (tänkte bara nämna detta för din vetskap).Laglotten är halva arvslotten. Din arvslott i detta fall är halva kvarlåtenskapen efter dina föräldrar då ni är två bröstarvingar. Detta innebär följaktligen att din laglott är, precis som du skriver, en fjärdedel och alltså 25 %. Resterande tillfaller då din bror eftersom testamentet är skrivet på det sättet. Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Formulering av testamente om specifika saker

2015-10-05 i Testamente
FRÅGA |"Vad behöver vara specificerat i en förälders testamente för att att ett visst barn ska ha rätt till en viss egendom utan att de andra barnen har rätt att kräva del av denna egendom vid en bodelning?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Bodelning är något som sker mellan makar när de skiljer sig eller när den ena maken dör. Barnen är därför inte inblandade i bodelningen som sådan; jag antar att du helt enkelt menar hur man formulerar ett testamente så att det rör en viss sak (t.ex. en särskild sommarstuga eller en bil). Bodelningen sker för övrigt innan arvet.För att formulera ett testamente så att det rör en specificerad sak räcker det att man uttrycker sig så att det går att räkna ut vilken sak det handlar om. Exempel på formuleringar som duger är, så länge de inte kan misstolkas, "Min sommarstuga på Öland", "Min tavla av Johan Johansson", "Min Volvo med registreringsnummer XXXXXX", "Mitt hus" eller "De pengar jag har på konto X hos Nordea" följd av "skall med full äganderätt tillfalla NN". Det räcker alltså att man utan problem kan räkna ut vilken sak testamentet rör sig om!Hoppas att jag uppfattade frågan korrekt! Återkom gärna om du har några fler frågor!Hälsningar,