Testamenten och halvsyskons rätt.

2014-05-31 i Testamente
FRÅGA |en kvinna som avlider har testamenterat allt till sin särbo. Det finns halvsyskon och de har samma mor. vilket gäller? tacksam för svar
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Förutsatt att testamentet är giltigt och att den avlidna kvinnan inte har några barn torde allt tillfalla särbon i enlighet med testamentet. Den begränsning i rätten att testamentera sina kvarlåtenskaper som följer av reglerna om laglott (ärvdabalkens regler hittar du https://lagen.nu/1958:637#K7) skyddar enbart bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens "avkomlingar" (som de kallas i Ärvdabalken 2 kap. 1§).Jag hoppas att det är svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Testamente till fördel för en förälder och formkrav

2014-05-30 i Testamente
FRÅGA |Kan en ogift vuxen person utan barn eller sambo genom testamente bestämma att endast den ena av föräldrarna skall ärva henne eller honom? Kan man själv upprätta ett testamente och finns det i så fall formulär för det? Något annat man bör tänka på?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, en ogift vuxen person utan bröstarvingar kan testamentera sitt kvarlåtenskap till endast en förälder. Föräldrar har nämligen ingen absolut arvsrätt så som bröstarvingar har, som har rätt att kräva ut laglott.Du kan själv upprätta ett testamente, det finns diverse forumlär att hitta på internet. Lawline har till exempel här på hemsidan en tjänst där du betalar en summa och på så sätt får ett juridiskt korrekt testamente.I 10 kap. ärvdabalken stadgas upprättande (och återkallelse) av testamente, (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Det du bör tänka på när du ska upprätta ett testamente är att det 1) ska vara skriftligt och 2) det krävs två vittnen för att testamentet ska anses giltigt, det här stadgas i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör anteckna sin hemvist och yrken samt bekräfta tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, 10 kap. 2 § ärvdabalken.Vittnena får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vidare får inte heller testators make, sambo, släktskap eller svågerlag i rakt upp- och nedstigande led eller testators syskon vara vittnen, 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det ska alltså vara oberoende vittnen.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Efterarv när testamente finns?

2014-05-28 i Testamente
FRÅGA |Min moster har avlidit. I sitt testamente har hon skrivit att hennes make skall ärva allt efter henne. De har inga barn. Min moster hade 4 syskon varav 2 hade barn, min mamma och en avliden moster. Nu säger bouppteckningsmannen att när min morbror avlider så har mina kusiner rätt att få ut arv efter min moster, d.v.s. det som skulle ha gått till hennes avlidna syster. Gäller detta verkligen då min moster hade skrivit ett testamente att min morbror ensam skulle ärva honom. Har han inte rätt att göra vad han vill med pengarna då?
Victoria Nilsson |Hej!Om din mamma och dina kusiner får något arv när din mosters man gått bort beror på hur testamentet är formulerat. Det går att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om det står att din mosters man ärver med fri förfoganderätt innebär det att din mosters egna släktingar, dvs dina kusiner, din mamma och eventuella andra syskon till din moster som är i livet, ska få ut sitt arv efter att hennes man gått bort, så kallat efterarv. Om det däremot står full äganderätt kommer all egendom gå till din mosters mans egna arvingar efter hans bortgång, och således ärver din mamma och dina kusiner ingenting.Det behöver dock inte uttryckligen stå "fri förfoganderätt" för att efterarv ska bli aktuellt. Om det på annat sätt uttryckts att arvet efter din moster ska gå tillbaka till hennes egna arvingar så har din mamma och dina kusiner rätt till efterarv. En vanlig formulering är t.ex. "efter bådas vår bortgång ska egendomen fördelas mellan våra respektive arvingar". Du bör således undersöka hur testamentet är formulerat för att få reda på svaret. Om det på något sätt uttrycks att mosterns egna arvingar ska ärva efter hennes mans bortgång så blir så fallet. Om inte så föreligger ingen efterarvsrätt för din mamma och dina kusiner.Vänliga hälsningar,

Möjligheten att testamentera bort sina tillgångar

2014-05-24 i Testamente
FRÅGA |Har bara en son som är grav missbrukare sedan många år, han har 4 barn med olika mödrar, jag äger egentligen bara en fastighet som är obelånad, jag vill ge allt eller så mycket som möjligt till mina barnbarn och så lite som möjligt till min missbrukande son. Hur gör jag?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken är det din son som ärver efter dig. För att ändra det som stadgas i ärvdabalken och låta någon annan ärva efter dig kan du upprätta ett testamente. Du kan i testamentet uttrycka din vilja att dina barnbarn ska ärva.Trots att du upprättar ett testamente så har din son enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken ändå rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av det arv din son skulle fått om du inte skrivit ett testamente. Om din son är din enda arvinge så är hela fastighetens hans om du inte upprättar ett testamente. Du kan du testamentera bort halva fastigheten till dina barnbarn. Ett testamente, måste för att vara giltigt, vara skriftligt. Det måste finnas två vittnet som bevittnar när du skriver under testamentet. Vittnena ska veta om att det är ett testamente som de skriver under. Vittnena hemvist samt deras yrke ska antecknas på testamentet. Tiden för när testamentet undertecknades ska finnas med. Hur ett testamente ska upprättas och vad som ska finnas i det hittar du i 10 kap Ärvdabalken. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 för mer information.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan jag rekommendera att kontakta en jurist.Hoppas att dina frågor har besvarats.Vänligen, 

Förordnande om nyttjanderätt till fastighet i testamente

2014-05-31 i Testamente
FRÅGA |Jag äger en fastighet och vill testamentera den till våra gemensamma barn efter min död men att min make skall ha rätt att bo kvar så länge han vill i fastigheten. Kan man göra så?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Man kan absolut göra så att din make får bo kvar i fastigheten medan dina barn äger den. För att det ska ske så förordnar du i testamente att fastigheten ska tillfalla dina barn, men att din make så ha nyttjanderätt till fastigheten. Detta sker då i enlighet med 12 kap 2 § ärvdabalken (ÄB), https://lagen.nu/1958:637. Du kan ange vad nyttjanderätten ska innebära i testamentet eftersom det är din vilja som avgör testamentets utfall. I de fall din vilja i testamentet är otydlig så finns det ett antal tolkningsregler i 12 kap ÄB som träder in. I de reglerna står det exempelvis att dina barn inte kan sälja fastigheten utan din makes samtycke, 12 kap 6 §, och att fastigheten inte kan utmätas för skulder som dina barn har, 12 kap 7 §. Hoppas du har fått svar!

Testators rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap

2014-05-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som rör arvsrätt. Om en person väljer att skriva ett testamente om vem som ska ärva hans förmögenhet, skulle han då kunna dela upp det precis som han vill? Om han t.ex. har både fru och barn men bestämmer sig för att hans fru ska ärva all hans förmögenhet, är detta tillåtet enligt svensk lag? Tack på förhand.
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller arv är det riktigt att den som väljer att skriva testamente kan fördela sin kvarlåtenskap som han eller hon önskar. Vid tolkning av testamente är det först och främst testatorns vilja som ska gälla (11 kap. 1 § Ärvdabalken).En begränsning finns dock gällande bröstarvingar (arvlåtarens avkomlingar, omfattar såväl biologiska som adopterade barn) i och med den s k laglotten. Laglotten består av halva arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om den avlidne har två barn som ska dela på arvet blir således laglotten 1/4 av det totala arvet (arvslotten = 1/2 och laglotten hälften av arvslotten, dvs. 1/4). Den del av arvet som utgör laglott kan testatorn inte testamentera bort, utan bröstarvinge har alltid rätt att utfå sin laglott förutsatt att han eller hon jämkar testamentet (7 kap. 3 § 1 st. Ärvdabalken). I övrigt är testatorn fri att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente.Vidare kan också nämnas att när det gäller make finns enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken en arvsrätt för den efterlevande maken. Enligt huvudregeln (förutsatt att inte testamentet stadgar något annat) tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken, och gemensamma bröstarvingar får vänta på sitt arv tills båda makarna avlidit. Detta gäller även laglotten. Det är således endast om det finns bröstarvingar som inte är den efterlevande makens (s k särkullbarn) som arvet kan begäras ut direkt när första maken avlider, såvida inte dessa särkullbarn avstår från sitt arv enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Villkorad arvsrätt

2014-05-25 i Testamente
FRÅGA |A som saknar bröstarvingar har i testamente förordat att all hans kvarlåtenskap skall gå till B, C och D att fördelas lika dem emellan. I det fall t.ex. C redan har avlidit när A avlider går ju C's del normalt till C's arvingar. Kan man ändra på detta genom att skriva: "Om någon av ovan nämnda arvingar avlidit skall den avlidnes del av kvarlåtenskapen tillfalla de övriga att fördelas lika mellan dem." ?
Johan Hult |Hej, Ja, det stämmer. A har inga skyldigheter gentemot C:s arvvingar, så din föreslagna formulering skulle vara giltig.Med vänlig hälsning,

Formkrav testamente

2014-05-22 i Testamente
FRÅGA |Hej!En av mina föräldrars syskon gick nyligen bort utan att hen hunnit färdigställa sitt testamente. I detta ofärdiga testamente namnges min förälder samt jag själv och mina syskon som arvingar. Eftersom testamentet ej blev färdigställt antar jag att det enligt lagen måste anses vara ogiltigt. Problemet är att det nyligen kom fram att det finns två halvsyskon som inte tidigare har haft någon kontakt med vår familj över huvudtaget.Har jag, min förälder och mina syskon någon möjlighet att hävda att det ofärdiga testamentet ändå är den bortgångnes önskan? Kommer jag och mina syskon att helt uteslutas utan möjlighet att överklaga?Väldigt ledsen och förvirrad. Enormt tacksam för hjälp!
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap (här). I 10 kap 1 § ÄB anges formkraven som måste uppfyllas för att ett testamente skall vara giltigt. Jag staplar upp dessa överskådligt;Testamentet måste:- Upprättas skriftligen, - Med två vittnen- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande- Vittnena skall skriva under- Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)Uppfylls inte samtliga dessa krav är testamentet ogiltigt och det finns dessvärre ingen regel som säger att ofullständigt testamente kan bli giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,