Testamente och laglott

2012-12-12 i Testamente
FRÅGA |Min mor och jag äger olika andelar i den bostadsrätt som hon bor i. Fördelningen oss emellan är att hon äger 1/3 och jag 2/3. Om min mor avlider kan då min syster göra anspråk på halva lägenheten om ägarförhållandet enbart finns registrerat i lägenhetsförteckningen eller måste något annat skrivas mellan mig och min mor?
johan wahlund |Hej Mathias, tack för din fråga. Om din mor avlider ska all hennes kvarlåtenskap fördelas mellan de som är arvsberättigade. Det enda sättet att bestämma vad som ska hända med det man äger efter att man har dött är att upprätta ett testamente. I avsaknad av testamente ärver i första hand makar varandra. Om din mor inte är gift ärver hennes bröstarvingar (dvs hennes barn), där ingår du och din syster. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott vilket, baserat på att ni är två syskon, utgör 25% av din mors kvarlåtenskap. Genom testamente kan din mor alltså ge dig 75% och din syster 25%. I avsaknad av testamente kommer ni att ärva hälften var. Beroende på hur din mors ekonomiska förhållanden ser ut kan olika dispositioner vara aktuella. Om lägenheten inte utgör hennes enda tillgång kan det räcka med att hon genom testamente förordnar att ni ska ärva hälften var men att du ska få hennes del av lägenheten. Man kan alltså genom testamente bestämma vilka specifika saker som ska tillfalla vem. Om din mor inte har andra tillgångar kommer en del av hennes andel i lägenheten behövas tas i anspråk för att din syster ska få ut in laglott, genom testamente kan, som sagts ovan, denna del dock göras mindre men aldrig helt utraderas. Däremot bör du som äger merparten av lägenheten kunna lösa ut din systers del och på så sätt bo kvar. Hoppas jag besvarat din fråga!

Ändring av ett inbördes testamente

2012-12-12 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag o min fru skrev ett testamente för tio år sedan att vi skulle ärva varandra med full förfoganderätt. Hon har pratat om att hon vill ändra det. Kan hon göra det utan min vetskap, eller kommer jag att få information från något håll? Isåfall varfrån?
Emma Persson |Hej! Den typ av testamente ni upprättat till förmån för varandra kallas för ett inbördes testamente. Eftersom ett testamente alltid går att återkalla kan den ena parten ensidigt återkalla testamentet genom att ändra sitt förordnande eller upprätta ett helt nytt testamente (10 kap. 5 § ÄB). Om återkallelsen ”väsentligt rubbar förutsättningarna” för det ömsesidiga förordnandet i ert inbördes testamente går den part som ändrat eller återkallat det ömsesidiga förordnandet miste om sin rätt enligt testamentet (10 kap. 7 § ÄB). Din fru kan alltså ändra i testamentet utan ditt tillstånd eller vetskap, men ändringen kan komma att innebära att hon går miste om sitt rätt enligt testamentet om hennes ändring då väsentligen rubbar förutsättningarna för ert ömsesidiga förordnande. Vad som menas med ”väsentligen rubbar förutsättningarna” avgörs genom tolkning i det enskilda fallet. Länk till ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Återkallelse av inbördes testamente

2012-12-08 i Testamente
FRÅGA |Hej om ett gift par skrivit ett testamente och en part vill återkalla det, är detta möjligt?
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för din fråga. Testamente är en juridiskt bindande rättshandling som tjänar till att reglera hur ens tillgångar ska fördelas efter ens bortgång. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav iakttas, som att testamentet är skriftligt och bevittnat. Återkallelse av testamente kan ske när som helst och det enda som egentligen krävs är att testatorn, alltså den som upprättat testamentet, tydligt måste demonstrera att han eller hon inte vill att testamentet ska vara giltigt längre. Säkrast ur bevishänseende är då såklart att på ett eller annat sätt förstöra testamentet. Även skrivandet av ett nytt testamente återkallar det förra. Reglerna angående detta går att hitta i 10 kap 5 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Som jag tolkar din fråga har ett gift par upprättat ett inbördes testamente. Alltså ett testamente där ena maken testamenterar bort sina tillgångar till andra maken och vice versa. Dessa testamenten återkallas på samma sätt som vanliga. Det måste dock beaktas att en make endast kan återkalla sin del av förpliktelserna och att detta får göras helt fritt. Här gäller dock att om den ena maken återkallar sin del av testamentet medan den andra maken inte gör det, så gäller enligt 10 kap 7 § ärvdabalken att den maken som återkallat sitt testamente även kan förlora rätten att ärva efter den maken som inte återkallat sitt testamente. Detta är en skyddsregel för maken som inte återkallat sitt testamente, då återkallelsen kan ske fritt utan att den andra maken vet om detta. Det vill säga att om du återkallar din del av testamentet, vilket du har full frihet att göra, så riskerar du att förlora rätten att ärva efter din partner. Hoppas att svaret var till hjälp! Med vänlig hälsning,

Giltighet av testamente då original saknas

2012-11-30 i Testamente
FRÅGA |Om originaltestamentet saknas, och det finns en kopia, gäller den kopian fast originalet inte finns?
Ida Persson | Hej! Tack för din fråga. En kopia av ett testamente kan vara giltigt om alla formkraven fortfarande är uppfyllda på testamentet, dessa finner du i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), http://www.lagen.nu/1958:637. Problemet kan dock bli att styrka dess giltighet då ett vanligt sätt att återkalla ett testamente är att förstöra det, återkallelse regleras i 10 kap. 5 § ÄB, det ställs stora krav på återkallelse har skett då det, i enlighet med nämnda lagrum, krävs att den avlidna ”otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja”. Återfinns inget senare testamente och personerna som bevittnade testamentet i fråga kan hjälpa till att styrka dess nuvarande giltighet kan kopian således kunna godkännas, då tydligheten i återkallandet i så fall kan ifrågasättas. Men det blir på så sätt en bevisfråga huruvida kopian kan anses avse den yttersta viljan eller inte. Med vänliga hälsningar Ida Persson

REGISTRERING AV TESTAMENTEN

2012-12-12 i Testamente
FRÅGA |Hej Var finns ett testamente registrerat som skrivits av en jurist? Hos tingsrätten?
Hampus Sabel |Hej, Det finns ingen möjlighet att registrera testamenten hos myndigheter i Sverige, däremot erbjuder vissa företag "registrering" och förvaring av testamenten mot en avgift. Har du inte fått med dig testamentet är det troligt att det finns hos juristen i fråga. Vanligast är dock att man själv får förvara sitt testamente. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om det är något annat du undrar över. Vänligen,

Återkallelse av inbördes testamente

2012-12-10 i Testamente
FRÅGA |Hejsan, Min fru och jag skrev för tio år sedan ett testamente om att den som överlever den andre, skulle få ärva den andres tillgångar med fri förfoganderätt. Nu är vi gifta och hon vill stryka testamentet. 1) Kan man göra det utan den andres samtycke? 2) Vad händer med arvslott, laglott, om hon går bort o jag begär 12:2?
Elin Sjörén |Hej, *Angående fråga 1:* Det finns endast en bestämmelse i ärvdabalken om inbördes testamenten – som är ett sådant du och din fru upprättat – och denna enda bestämmelse finns i 10 kap. 7 §. I föreskriften stadgas följande: _”Har någon genom ensidig återkallelse eller ändring av inbördes testamente väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, är han förlustig sin rätt på grund av testamentet.”_ Bestämmelsen innebär alltså att det går att återkalla sin egen del av ett inbördes testamente, utan den andra testatorns godkännande. Bestämmelsen betyder också, om man går på dess ordalydelse, att din fru förlorar sin rätt att ärva dina tillgångar med fri förfoganderätt genom att ta tillbaka sitt eget förordnande. Detta har dock diskuterats i doktrin och det har hävdats att det förordnande som av make inte återkallats, trots att maken fått veta att den andra maken har återkallat sitt förordnande, kan anses fortsätta gälla. Om din fru således återkallar sitt förordnande bör också du återkalla ditt, om du inte längre vill att din fru ska få ärva dina tillgångar med fri förfoganderätt om du inte får ärva hennes. *Angående fråga 2:* Jag vet inte om det är bestämmelsen 12:2 i ärvdabalken eller i äktenskapsbalken du syftar på. Jag ska dock ändå försöka besvara din fråga om vad som händer med arvslott och laglott om din fru går bort. Är ni fortfarande gifta vid bortgången gäller regeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Denna stadgar att kvarlåtenskapen då ska tillfalla efterlevande maken. Således blir effekten i princip samma som genom ert inbördes testamente. Har din fru dock utomäktenskapliga barn, har de rätt att få ut sin arvslott direkt. Inomäktenskapliga barn får istället ut sitt arv efter båda föräldrarnas bortgång, om föräldrarna fortfarande är gifta. Är du och din fru emellertid inte gifta och hon går bort – då ärver istället hennes barn (om sådana finns) eller hennes föräldrar (om hon inte har barn) eller syskon (om föräldrarna inte finns i livet). Hoppas att du fått svar på din fråga! Här återfinns ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Verkställande av testamentsförordnande avseende aktier som genomgått uppdelning

2012-12-05 i Testamente
FRÅGA |Jag har blivit testamenterad "mina 100 x-aktier" Testamentet skrevs 1985. X-aktierna har genomgått diverse split under åren. I bouppteckningen hade den avlidna 1000 x-aktier. Min fråga är om jag får de 1000 x-aktierna eller 100 av de 1000?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Om ett testamentsförordnande vållar osäkerhet gällande vad testator menat med detsamma, måste en tolkning av testamentet ske. Regler om detta återfinns i 11 kap. ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln i 11 kap. 1 § första stycket ÄB anger att ett testamente ska ges den tolkning som kan antas bäst överensstämma med testators vilja. Om testators vilja inte kan utläsas återfinns i 11 kap. 2-9 §§ ÄB ett antal hjälpregler som kan användas när ett testamente ska verkställas. I ditt fall handlar det alltså om att försöka tolka vad testator menat med förordnandet att du tilldelas dennes ”100 x-aktier”. Reglerna i 11 kap. 2-9 §§ ÄB ger ingen vägledning i detta fall. Om testator, när testamentet upprättades, dvs. 1985, ägde endast 100 aktier i x-bolaget, är min åsikt att testators vilja var att du skulle erhålla alla aktier. Detta innebär att du ska erhålla de 1 000 st. aktier i x-bolaget, vilka vid tidpunkten för förordnandet enbart var 100 st. Om det däremot fanns fler än 100 aktier i x-bolaget vid testamentets upprättande, blir frågan svårare att avgöra. Möjligtvis sker i sådant fall en proportionerlig fördelning av antalet aktier du erhåller ur kvarlåtenskapen. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Möjlighet att själv bestämma vem som ska ärva

2012-11-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min familjesituation ser ut som följer: sambo med ett omyndigt barn mor syster med två omyndiga barn 2 morbröder utan barn halvbror med omyndigt barn. Min fråga är nu: Ponera att jag dör och även mitt barn och min mor. Då hamnar väl mitt arv hos min syster och halvbror? Jag vill under inga omständigheter att man halvbror ska ärva mig, hur kan jag göra för att undvika detta?
Ida Persson |Hej! Tack för din fråga. Du har helt rätt i att om du, ditt barn och din mor dör så är nästa steg i arvsordningen dina syskon. Din halvbror ska i sådant fall ärva efter er gemensamma förälder och får ta del av denne förälders del så att säga. Sambor saknar arvsrätt efter varandra, vilket du verkar vara bekant med. Men då du skulle dö har din sambo rätt att begära bodelning av bostad och bohag enligt 18 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376. Det kan din halvbror således inte ärva (om du vill veta mer om bodelning sambor emellan regleras det i Sambolagens 8 § och framåt). De enda som man inte kan göra arvslös i Sverige idag är sina barn, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), http://www.lagen.nu/1958:637, de har alltid rätt till sin s.k. laglott. För att i övrigt styra vilka som ska få ärva dig bör du upprätta ett testamente, där kan du föredela din kvarlåtenskap fritt (undantaget laglotten) enligt dina önskamål. Testamentet måste dock uppfylla vissa formkrav som du återfinner i 10 kap. ÄB. På så sätt kan du undvika att någon ”oönskad” inte ska få ta del av ditt arv. Du och din sambo skulle i detta sammanhang, om ni så önskar, kunna ingå ett inbördes testamente där ni testamenterar till förmån för varandra. Med vänliga hälsningar Ida Persson