Skillnaden mellan gåva och testamente

2015-02-23 i Testamente
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan testamente och gåva och går det att testementera till personer utomlands?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Den främsta skillnaden mellan gåva och testamente är att testamentet träder i kraft och egendomen överlåts när testatorn (den som skrivit testamentet) dör. En gåva är något man ger till någon medan man lever, i vissa fall genom ett gåvobrev som skriftligt bevis/"kvitto" på överlåtelsen. Andra skillnader mellan gåva och testamente är att vissa formkrav ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt, samt att en gåva i gåvolagens mening enbart innefattar lös egendom.Även personer som är bosatta utomlands kan vara testamentstagare. Viktigt att tänka på är att ett testamente som upprättas utomlands ska uppfylla lagstiftningen i det landet för att vara giltig i Sverige.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 och gåvolagen https://lagen.nu/1936:83Vänliga hälsningar,

Särskilt villkor om att avkastning hänförlig till enskild egendom också ska utgöra enskild egendom

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA |Hej Tack för snabbt svar men gäller det om det i testmentet står att avkastningen från den enskilda egendomen också skall vara enskild egendom?2015-02-22 14:30
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Om det i ett testamente är särskilt villkorat att avkastning från enskild egendom också ska utgöra enskild egendom, gäller detta. Alltså ska avkastningen inte ingå i giftorättsgodset och därmed inte föremål för bodelning.Du är varmt välkommen att vända Dig till oss med Dina framtida juridiska frågor.Vänligen,

Arv vid testamentstagares bortgång

2015-02-21 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min mormor testamenterade lösöre till min mamma & 2 syskon. Hennes sambo fick leva i orubbat bo. Därefter skulle 3 syskon dela möbler mm. Men min mamma & syskon har gått bort. Går det då vidare till barnbarn? Tack för hjälpen!
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln vid tolkning av testamente är att man ska tolka testamentet i enlighet med testators vilja, alltså din mormors vilja, 11 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1).När testamentstagare (din mamma och syskon) har avlidit finns det en presumtion att testamentstagarens avkomlingar ärver i testamentstagarens ställe om dessa varit berättigade arv från testator. Det innebär att bröstarvingar som hade varit berättigade att ärva testator enligt de vanliga arvsreglerna i 2 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) ärver lösöret. Det här gäller om inte din mormor uttryckt att avkomlingar inte ska ärva och följer av 11 kap. 6 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1).Presumtionen är alltså inte tillämplig om din mormor uttryckligen sagt att avkomlingarna inte ska ärva i testamentstagarnas ställe, till exempel om hon uttalat att en annan person ska ärva om din mamma och syskon avlidit innan hennes bortgång.Sammanfattningsvis gäller alltså att om din mormor inte uttalat att avkomlingar inte ska ärva istället för testamentstagare vid deras bortgång att gällande din mammas arv tilldelas det din mammas bröstarvingar (barn, barnbarn etc) eftersom ni är berättigade arv av testator. Gällande syskonens arv tilldelas det deras bröstarvingar om det finns sådana.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänliga hälsningar,

Skydda barnens arv mot efterlevande förälder

2015-02-19 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag undrar om min ex-sambo kan komma åt mina pengar via våra två gemensamma barn (10 och 14 år) om jag skulle avlida? Om ja, hur i så fall göra för att förhindra detta?
Alexandra Wikner | Hej, och tack för din fråga!Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) så får som huvudregel den som är under 18 år (och alltså omyndig) inte själv råda över sin egendom. Omyndigs tillgångar förvaltas istället av förmyndare, och om en förälder är förmyndare (vilket är det vanligaste) så bestämmer föräldern hur de av barnets tillgångar som står under förälderns förvaltning ska användas eller placeras, om inte annat följer av lag (FB 13 kap 1 §). Det innebär att förenklat kan dina barns pappa, alltså din exsambo, förvalta dina barns arv efter dig såsom han finner lämpligast. Det ska ske med beaktandet av barnets bästa osv,men i stort har han samma rätt att bestämma över barnens tillgångar som du har nu att bestämma över dina barns ev tillgångar. Om en omyndigs tillgångar överskrider 8 basbelopp gäller lite andra regler, och de ska enligt 13 kap FB anmälas till överförmyndarnämnden. De ställs sedan under särskild kontroll. Det innebär förenklat dels att så stor del av egendomen som möjligt ska omvandlas i kontanter, som ska sättas in på räntebärande bankkonto eller motsvarande, dels att det krävs tillstånd från överförmyndare för att göra vissa saker med pengarna. Ett sätt att hindra att din exsambo förvaltar era barns pengar "fritt" efter din bortgång är att du skriver ett testamente där du anger att arvet från dig till dina barn ska stå under särskild förmyndarkontroll. Om detta görs så gäller enligt FB 13 kap 2 § reglerna om förvaltning i 13 kapitlet även när tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp. Som sagts ovan ska så stor del av egendomen som möjligt omvandlas i kontanter och sättas in på räntebärande konto. Om de står under särskild förmyndarkontroll så krävs tillstånd av överförmyndaren för att ta ut pengar från kontot (FB 13 kap. 8 §). Överförmyndaren kan givetvis ge tillstånd till barnens far att ta ut pengar för visst ändamål, men det blir en extra kontroll och minskar risken att barnens far ska slösa bort pengarna (om det var det du avsåg med "komma åt"). Vänligen,

Villkor i testamente

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA |Min man har en dotter sedan tidigare. Jag har övertagit mina föräldrars landställe. Vi har äktenskapsförord på det. Nu vill jag säkerställa att våra två gemensamma barn ärver landstället om jag dör. Därför vill jag göra ett nytt äktenskapsförord där det ingår att vid min död ärver våra barn landstället inte min make. Hur gör jag då?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Vill du reglera ett framtida arv av din egendom så rekommenderar jag dig att skriva ett testamente, där det tydligt framgår att du vill att ditt landställe ska tillfalla dina barn vid arvskiftet. Jag rekommenderar dig också att skriva att dina barn ska ärva sommarstället som "enskild egendom" för att hindra att det blir föremål för en bodelning om ett av dina barn separerar från sin partner. I övrigt är det viktigt att tänka på att ditt testamente uppfyller alla formkrav i ärvdabalkens tionde kapitel för att testamentet ska vara giltigt. För att vara helt säker på att ditt testamente rent juridiskt speglar din vilja så rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Klander samt jämkning av testamente

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min mans morfar har gått bort. Han han har två barnbarn och två systrar kvar i släkten. Han hade två barn som avlidit. Dottern som avlidit har två söner som lever. Han skrev ett testamente 2012 där barnbarnen skulle ärva allt. På hösten 2013 fick han veta att han hade cancer. I januari 2014 fick han besked att han hade ett ca ett år kvar att leva. På våren blev han väldigt deprimerad och fick mycket mediciner. Nu har det kommit fram ett nytt testamente där han vill att systrarna ärver allt. Det skrevs på våren 2014 och är bevittnat av hans flickvän och hennes syster. Morfadern var väldigt mån om sina barnbarn och sista tiden innan han avled så pratade han mycket om att de kommer få mer pengar och sälja hans hus när han dör . Det känns som att han skrev detta testamente när han mådde väldigt dåligt. Dessutom har systrarna å flickvännen hållit det hemligt fastän de också hört han säga att barnbarnen kommer få ärva. Finns det nått de kan göra för att få hela arvet?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Reglerna för arvsrätt och testamenten finns i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Utifrån din berättelse ser jag två framkomliga vägar för barnbarnen att få ut arv efter sin morfar. Det ena är med en ogiltigförklaring av testamentet och det andra är med jämkning av testamentet.Ett testamente kan klandras och ogiltigförklaras under vissa särskilda förutsättningar, till exempel att formkraven i 10 kap ÄB inte har iakttagits. Värt att notera här är att om flickvännen även var sambo till morfadern får hon inte vara vittne och testamentet kan finnas vara ogiltigt på den grunden, ÄB 10:4 och ÄB 13:1. Ett testamente kan vidare förklaras vara ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning, ÄB 13:2. Testamentet är även ogiltigt om testatorn har blivit tvingad eller förmådd att upprätta testamentet genom att någon har missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, ÄB 13:3. Det är givetvis svårt att säga om det faktum att morfadern mådde dåligt under den här perioden gör att han var under påverkan av en sådan psykisk störning att testamentet kan ogiltigförklaras. Baserat på din berättelse finns det vissa saker som talar i riktning för att så kan ha varit fallet, men det är viktigt att veta att om barnbarnen vill klandra testamentet så är det de som måste visa att en sådan psykisk störning förelåg, se här rättsfallet NJA 2009 s. 249, https://lagen.nu/dom/nja/2009s249. Det faktum att morfadern har talat om att barnbarnen ska få hans pengar, sälja hans hus osv skulle möjligtvis kunna tala för att han har återkallat sitt förordnande till förmån för systrarna. För detta krävs dock att han "otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja", vilket gör att det krävs visst mått av tydlighet, och det är inte givet att uttalandena du nämner gör att förordnandet är återkallat. Om man vill väcka en klandertalan så är det viktigt att komma ihåg att det måste göras senast sex månader efter att arvingen delgetts testamentet, ÄB 14:5. Den andra vägen att gå, som kanske är mer framkomlig, är att barnbarnen kräver ut sin laglott som de har rätt till då de är bröstarvingar, ÄB 7:1. Laglotten är hälften av arvslotten (det vill säga vad de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits). I det här fallet finns två bröstarvingar, som då har rätt att få ut sin laglott som är hälften av deras halva av morfaderns kvarlåtenskap. För att få ut sin laglott måste barnbarnen begära jämkning, även detta senast sex månader efter delgivning, ÄB 7:3. Denna väg kan barnbarnen alltså bara få ut sin laglott, och inte hela arvet, men det är troligare än lättare väg än klander av testamentet ovan. Skulle ni behöva hjälp med att gå vidare med detta finns det möjlighet att boka rådgivning med en jurist genom hemsidan, se lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fördela tillgångar genom upprätta testamente

2015-02-20 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min far har bett om hjälp med att skriva lite saker som han önskar efter sin bortgång. Då vi är 4 st biologiska syskon (inga halvsyskon finnes oss veteligen) som inte samspråkar så bra så önskar min far skriva ett "Testamente" där det framgår tydligt vad han önskar att respektive barn skall få ärva. Vi pratar här om möbler som legat i släkten i ett par generationer och jag vet i dagsläget så har vi alla olika önskemål om dessa ting. Det borde egentligen inte vara några problem men jag är rädd för den konflikt som ev kan uppstå.Min pappa är särbo med en kvinna som har ett fåtal saker i hans hem och jag har bett henne att hon skriver ner och fota det som är hennes så det inte råder några tvivel om detta.Hur kan vi skriva ett bra papper som visar vad vi barn önskar ärva och sen, hur skall det bevittnas så det inte uppstår några konflikter oss syskon emellan? Vi vill även tillägga särbons ägodelar i detta brev. Mycket tacksam för svarMed vänlig hälsningEva Dahlin
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder våra tjänster!Det "papper" ni efterfrågar är onekligen ett testamente. För att er far ska kunna styra hur tillgångarna fördelas efter hans bortgång, måste det ske genom testamente för att få bindande verkan. Eftersom det är er fars egendom det är fråga om, är det endast han som kan styra över denna fördelning. Ni som är arvtagare kan självklart meddela er far hur ni önskar att fördelningen ska ske, men där finns inget formellt sett för er att styra över er fars egendom medans han fortfarande är i livet. Den här tjänster lämpar sig tyvärr inte för att föreslå något innehåll i testamente, för att ge den effekt ni önskar. Utan för det rekommenderar jag å det starkaste att ni kontaktar en professionell jurist för att upprätta en sådan handling. Skulle en sådan handling upprättas och skulle något vara fel i själva innehållet, kan det ge väldigt svåra konsekvenser när dödsboet väl ska skiftas. Det är inte ovanligt att tvister av sådant slag kan pågå i flera år. Om ni ska kontakta en professionell jurist så föreslår jag vår sponsor som är störst i Sverige på det här området. Dem hittar du i länken nedanMed vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Arvsordningsfråga och testamentsfråga

2015-02-18 i Testamente
FRÅGA |Min gamle far gifte om sig 2006 efter att varit änkemannen en tid. Hans fru är idag på ett demensboende . Hon har två barn i tidigare äktenskap och min far har två barn. Dom har aldrig skrivit något testamente eller äktenskapsförord. Nu när min far själv känner att livet tar en ny vändning vill han skriva ett testamente. Hur går han till väga? Skulle han avlida ärver hans demenssjuka fru honom och senare hennes barn när hon avlider eller har vi barn arvsrätt innan hans fru avlider?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag besvarar dina frågor i omvänd ordning då det blir lättast så både att svara och att förstå svaret. Din far har 2 barn från ett tidigare äktenskap, och din fars fru har även hon 2 barn från ett tidigare äktenskap. Sådana barn, som alltså inte är makarnas gemensamma, kallas för särkullsbarn. Särkullsbarn har som huvudregel rätt att få ut sin arvslott direkt vid förälderns frånfälle, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna avlidit för att få ut sin arvslott. Detta framgår av Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §.Om din far avlider utan testamente innebär det att du och ditt syskon (dvs din fars särkullsbarn) som huvudregel har rätt att få ut sitt arv direkt. Ni kan välja att avstå från att ta ut ert arv direkt och istället vänta tills efter er fars nya fru avlidit (se ÄB 3 kap. 9 §), och ni får då ut ert farsarv när hans nya fru avlidit. Det är helt frivilligt att avstå eller ej. Din fars fru ärver honom inte (däremot är hon berättigad till att tillsammans med sitt giftorättsgods och sin enskilda egendom få ut 4 basbelopp enligt den sk basbeloppsregeln i ÄB 3 kap. 1 §).Så svaret på din sista fråga är att du och ditt syskon har rätt att få ut efter arv direkt vid er fars bortgång, ni behöver inte vänta till hans fru har avlidit. Arvet skiftas efter bodelning mellan makarna, så först sker en bodelning för att dela upp egendomen i din fars del och hans frus del. Sedan ärver ni två syskon er fars del med hälften var (ÄB 2 kap. 1 §).Nu till frågan om testamente. I ett testamente kan er far förordna om en annan fördelning av arvet än som följer av Äktenskapsbalken. Du och ditt syskon har i egenskap av bröstarvingar alltid rätt till er laglott, som är hälften av arvslotten (ÄB 7 kap. 1 §). Som redan nämnts ärver ni lika stor del var av er fars kvarlåtenskap enligt ÄB 2:1, er arvslott är alltså 50% vardera. Laglotten är hälften av det, och således vardera 25% av kvarlåtenskapen. Denna kan er far inte testamentera bort, ett testamente som kränker laglotten är ogiltigt. Observera att ni måste inom 6 månader begära att få ut er laglott genom att begära jämkning av testamentet i det fall de kränker laglotten (ÄB 7 kap. 3 §). Sker inte det förlorar ni rätten till laglotten.Rätten att upprätta testamente finns i 9 kapitlet i ÄB och formkraven för ett testamentes giltighet finns i 10 kapitlet samma balk. Ett testamente ska för att vara giltigt som huvudregel vara skriftligt, undertecknat av testator och bevittnat av två vittnen. Vittnena måste vara samtidigt närvarande när testator skriver under testamentet och de måste veta att det är en testamentsunderskrift de bevittnar. De behöver dock inte ha vetskap om innehållet i testamentet. Er far kan alltså på egen hand upprätta ett testamente med det innehåll han föredrar, samt underteckna det i två vittnens närvaro, vittnen som sedan undertecknar att de bevittnat namnteckningen. Vittnena får inte vara testamentstagare, släkt med testator osv (ÄB 10 kap. 4 §). Då det kan vara svårt som lekman att veta att en skrivning verkligen kommer få den innebörd och tolkas som avsett kan det vara en bra ide att ta hjälp vid upprättandet av testamentet. Detta är dock inget krav, är testamentet upprättat enligt formkraven är det giltigt. Hjälp att upprätta testamente kan din far få via t ex Lawlines avtalspartner Avtal24 där det finns pedagogiska, interaktiva tjänster till fast pris - se här, Din far kan också boka tid med en jurist och gå igenom sin situation och vad han vill reglera via testamente. Tid hos Familjens Jurist kan enkelt bokas här. Vänligen,