Förskott av arv eller testamenterad gåva?

2015-12-13 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera något, t.ex. sina smycken, till sin dotter och skriva att de ej ska inräknas i arvslotten?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Ärvdabalken ska vad man under sin livstid gett en bröstarvinge (t.ex. sin dotter) avräknas som förskott på dotterns arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits. Du kan alltså skriva att smyckena inte ska ingå i arvslotten och därmed inte påverka storleken på hennes arv sen.Sedvanliga gåvor ska aldrig avräknas från bröstarvinges arv om värdet på gåvorna inte står i missförhållande till givarens villkor. Om smyckena inte är väldigt värdefulla kan du alltså ge din dotter dem i gåva när som helst utan att det ska påverka storleken på hennes framtida arv. Men om de är värdefulla är det säkrast att uttryckligen skriva att de inte ska ingå i arvet.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur stor del kan man testamentera bort?

2015-12-07 i Testamente
FRÅGA |Hur mycket kan jag testamentera bort?Om både jag och mina tre barn avlider samtidigt - hur mycket kan jag testamentera bort till en utomstående eller en organisation?Mina föräldrar är döda. Jag har en bror som är gift och har barn och barnbarn.Mina barn är inte gifta eller sambos och har inga barn. Längre bort i släktkedjan finns endast fem kusiner med familjer. Tacksam för svar!
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Regler kring arv och testamente hitta du i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här. Du kan själv förfoga över din kvarlåtenskap genom att testamentera bort den till t.ex. utomstående eller organisationer och som utgångspunkt ska ditt testamente respekteras, se mer om det i 9 kap ÄB. För att arvet ska fördelas på ett sätt som inte är förenligt med ditt testamente krävs att någon antingen begär jämkning eller klandrar testamentet. Jämkning: Att begära jämkning av ett testamente är främst något bröstarvingar kan göra för att få ut sin laglott. I 2 kap 1§ ÄB står det att bröstarvingar är arvlåtarens barn, eller om dessa inte lever längre, arvlåtarens barnbarn. Om det finns barn eller barnbarn i livet kan alltså dessa begära att testamentet jämkas och således få ut laglotten, vilket motsvarar halva arvslotten, se 7 kap ÄB. Om du har testamenterat bort hela din kvarlåtenskap och någon begär jämkning kommer alltså bara hälften av det du testamenterat bort att fördelas efter testamentet. Andra situationer då ett testamente kan jämkas är exempelvis om det finns en efterlevande make/maka och testamentet strider mot dennes rätt att få ut kvarlåtenskap till visst värde, om personen som ska ärva enligt testamente uppsåtligen dödat testatorn eller om testamentstagaren inte går att hitta. Klander av testamente: Ett testamente kan klandras om det är ogiltigt. Att det är ogiltigt kan exempelvis bero på att det upprättats i strid med lag angående rätten att upprätta testamente eller i strid med de villkor som gäller vid själva upprättandet. Det kan exempelvis handla om egenskaper hos testatorn eller att något formkrav inte uppfyllts. Om du vill läsa mer om detta så finns bestämmelser främst i 9-14 kap ÄB. Så sammanfattningsvis kan man säga att du har rätt att testamentera bort hela din kvarlåtenskap. Om någon bröstarvinge finns och får sin rätt till arv kränkt på grund av testamentet kan denne begära jämkning. Om ditt testamente är ogiltigt av någon anledning kan det även klandras. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man skriva testamente vid demens?

2015-12-06 i Testamente
FRÅGA |HejMin ensamstående mor är dement och har inget testamente, vad jag vet.Jag är enda sonen och är gift, inget äktenskapsförord mellan oss finns.Vi har en son tillsammans.Kan min mor skriva ett testamente trots sin sjukdom?Om hon avlider och inget testamente existerar vad gäller då?Närmast i släktled har jag tre kusiner
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sammanfattning och rådAtt din mor är dement utesluter inte i sig att hon skulle kunna skriva ett testamente. Om hon skriver ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen, så är testamentet giltigt förutsatt att formkraven också är uppfyllda. Om din mor inte skriver något testamente är det du som ärver hennes egendom.Jag föreslår att du pratar med din mors läkare för att höra dennes bedömning kring om din mor kan skriva ett ett testamente utan påverkan av hennes demenssjukdom.UtredningFrågor kring testamente och arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB).Kan din mor skriva ett testamente trots sin demenssjukdom?För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, exempelvis ska testamentet vara skriftligt och bevittnat av två personer, annars är testamentet inte gällande se ÄB 10:1 och ÄB 13:1. Just demens påverkar dock inte främst möjligheterna att nå formkraven för ett testamente.Av ÄB 13:2 framgår istället vidare att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Demens diskvalificerar inte i sig någon från att skriva ett testamente, eftersom även om man har demens kan man ha längre eller kortare stunder när man förstår vad som händer i nuet och således kan skriva ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen. Demens kan alltså vara en psykisk störning som påverkar testamentets upprättande, men man måste göra en bedömning i det enskilda fallet. För att man ska kunna skriva ett giltigt testamente måste man helt enkelt förstå vad man gör när testamentet skrivs.Vad gäller om din mor avlider utan att ha skrivit något testamente?Av ÄB 2:1 framgår att närmaste arvingar är arvlåtarens avkomlingar. Detta innebär att du, som din mors enda son (vilket jag tolkar som din mors enda barn) ärver all din mors egendom om din mor inte skriver något testamente.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Delgivning av testamente

2015-12-04 i Testamente
FRÅGA |Hej,Vår bror har gått bort och efterlämnar en maka, båda saknar barn. I deras testamente står att makan ska ärva allt med fri förfoganderätt. När hon avlidit skall vår brors andel fördelas enligt lag. Testamente följer ju således lagen. Måste detta ändå skickas ut och delges samtliga syskon, syskonbarn etc.? Testamentet är ju inte till nackdel för någon. Tack på förhand!
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Enligt ärvdabalken så ska ett testamente delges till testamentstagarens arvingar. Testamentet behöver dock inte delges om arvingen redan har godkänt testamentet enligt lagen (https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1). Alltså ska testamentet efter din bror delges och skickas ut till alla arvingar men om alla har godkänt det innan så behövs inte det. Om inte alla godkänner det så ska testamentet delges dem som inte sagt att de godkänner testamentet så att även de har chans att godkänna det. Med vänlig hälsning

Måste man gå till en jurist för att skriva ett testamente?

2015-12-07 i Testamente
FRÅGA |Vi vill skriva ett testamente. Måste vi gå till en jurist eller kan vi skriva ett eget och få det bevittnat av två icke jäviga personer?
Caroline Orava |Hej,och tack för din fråga.Upprättande av testamente regleras i 10 kap. ärvdabalken. Formkravet för ett testamente är, enligt 1 §, att testamentet ska upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen. Testatorn ska underteckna testamentet i vittnenas närvaro och vittnena ska bestyrka handlingen med sina underskrifter. 4 § anger vem som får vara vittne till ett testamente. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Make eller sambo och vissa andra nära släktingar till testatorn får inte heller vara testamentsvittne.Det finns inget krav på att man måste ta hjälp av en jurist för att skriva ett testamente, men det kan vara bra att göra det för att testamentet ska tolkas på rätt sätt och fördelningen av den framtida kvarlåtenskapen ska bli som man har tänkt sig. Det är till exempel viktigt att veta att om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) så kan man inte testamentera bort hela sin kvarlåtenskap, eftersom bröstarvingar alltid har rätt till hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten).Vänliga hälsningar,

Återkallelse av testamente

2015-12-06 i Testamente
FRÅGA |Skrev för många år sedan ett testamente med min dåvarande sambo. Vi la även till tjänsten förvaring av testamente. Nu är jag gift (med någon annan) och har barn. Jag tror vi begärde ut testamentet och rev sönder det när vi separerade men är osäker på att vi verkligen gjorde detta. 1. Om detta inte är gjort kommer mitt ex att ärva mig isf?2. Kan jag kontrollera om det är gjort? Har inga dokumentet kvar själv gällande detta testamente överhuvudtaget.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5§ Ärvdabalken (ÄB). Se https://lagen.nu/1958:637#K10P5S1. Ett testamente återkallas på samma sätt som man upprättar ett testamente, eller genom att man förstör testamentshandlingen. Om man väljer att återkalla ett testamente enligt samma regler som gäller för upprättande så är det reglerna i 10 kap. 1 § ÄB som gäller. Det innebär att återkallelsen ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Vittnena ska se dig underteckna återkallelsen och de ska även själva underteckna den. Vittnena ska de veta vad det är för typ av handling de undertecknar men de behöver inte veta dess exakta innehåll.Om det fortfarande finns ett giltigt testamente mellan er kommer ditt ex att ärva dig till vissa delar. (Dina barn har rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och ärver därför en del av din kvarlåtenskap som ditt ex därför inte får del av). Det du kan göra är att kontakta de som ni anlitat för att förvara testamentet och se om det finns kvar där, och om du kan förstöra testamentet. Alternativet är att du själv upprättar en återkallelse av testamentet i enlighet med formkraven, så är din del av testamentet definitivt återkallad. Det är kanske det enklaste alternativet för dig att säkerställa att testamentet är återkallat. När du återkallat din del av den ömsesidiga överenskommelsen i testamentet som från början fanns så faller också din rätt att ärva något av ex:et även om hon inte återkallat sin del. Det följer av 10 kap 7 § ÄB. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Får en förmånstagares barn bevittna testamentet?

2015-12-06 i Testamente
FRÅGA |Bevittning av testamente- Får en förmånstagares barn bevittna aktuellt testamente?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, en förmånstagares barn får inte bevittna testamentet.Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).Av ÄB 10:4 st. 1 framgår att den som är under femton år inte får vara testamentsvittne, vilket innebär att inget barn under 15 år får bevittna testamenten.Av ÄB 10:4 st. 2 framgår vidare att ingen får bevittna ett testamentsförordnande till någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till honom eller henne. Detta innebär att ingen person får bevittna ett testamente som gör personens förälder till förmånstagare, även om personen är äldre än 15 år. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Krav för att få vara testamentsvittne

2015-11-30 i Testamente
FRÅGA |Jag är testamentstagare i min moster och morbrors testamente.Kan min dotters sambo vara testamentsvittne?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!I 10 kap. 4 § i ärvdabalken anges vilka krav som ställs för att testamentsvittnet ska vara "godkänt". Den som är under femton år eller lider av psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen får inte vara vittne. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, styv- eller svärförälder till testatorn. Du skriver att din moster och morbror ska upprätta ett testamente och att din dotters sambo vill vara vittne till detta. Då dotterns sambo inte tillhör någon av ovannämnda kategorier går det således bra att han/hon är vittne. Med vänliga hälsningar,