Fördelning av överlåtet arv inom äktenskap

2014-04-19 i Make
FRÅGA |Hej.Har en fråga angående arv. När min mans far gick bort så ärvde han en del, min fråga är har jag rätt till häften?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Arvsrätten tillfaller den avlidnes avkomlingar, i detta fall din man. När utredning av dödsbo och skifte av arv sker är det således din man som innehar rättigheterna gällande sin del i dödsboet. Hur ni väljer att fördela era ekonomiska tillgångar inom äktenskapet är en fråga som inte regleras i lag. Vad som här kan sägas är att det förekommer två situationer där det kan bli fråga om rättighet eller inskränkning gällande din möjlighet att ta del av egendomen som överlåtits i samband med arvet.För det första kan fallet vara så att egendomen i samband med överlåtelsen villkorades med att den ska vara din mans enskilda egendom. Detta medför rättsligt att vid en äktenskapsskillnad kommer egendomen att falla utanför bodelningen om ni inte beslutar om annat. Din man kommer genom ett sådant villkor i samband med arvsöverlåtelsen få hela den ärvda egendomen. Däremot finns det inte heller i detta fall några regler gällande disponeringen av arvet under äktenskapets pågående, hur ni väljer att använda egendomen är alltså upp till er själva.Den andra situationen som kan föreligga medför en rättighet för dig. Det är om den egendom som överlåtits i samband med arvet till din man inte villkorats med att den ska vara enskild egendom. I sådant fall utgör egendomen giftorättsgods (om inte du och din man har beslutat annat genom äktenskapsförord) och kommer vid en äktenskapsskillnad utgöra en del av det giftorättsgods som ska fördelas lika mellan er. I en sådan situation kommer du indirekt få ta del av hälften av arvet genom den uppsplittring av egendom som görs.Någon direkt rätt att ta del av hälften av ett arv som överlåts till make förekommer således inte enligt lag.Vänligen,

Arvsrättsliga konsekvenser av äktenskap

2014-04-05 i Make
FRÅGA |jag har tidigare varit gift och fått 3 barn. min man avled. Är nu sambo, som oxå har ett barn från tidigare förhållande. ( alla barn är vuxna) vi har fixat försäkring med banken och även skrivit papper. vi har köpt hus tillsammans som vi renoverat. Men frågan är, är det en fördel om vi gifter oss? vi vill ju skydda varandra och att barnen få sitt när vi inte lever längre.
Victoria Nilsson |Hej!För er kommer det inte bli någon skillnad vad gäller arv om ni gifter er, då ni båda har särkullbarn och inga gemensamma barn. Särkullbarns arvsrätt går nämligen före makes arvsrätt, 3:1 ärvdabalken, varför dina tre barn kommer dela på arvet efter dig och din sambos barn kommer ärva hen. Om ni vill kunna ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Ett äktenskap får dock andra juridiska konsekvenser för er, främst gällande skydd vid en separation. Som sambor delar ni endast samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen), men som makar delar ni all egendom, förutsatt att den inte är enskild egendom enligt 7:2 äktenskapsbalken (10:1 äktenskapsbalken).Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Efterlevandes rätt till arv och enskild egendom

2014-03-23 i Make
FRÅGA |Hej Jag är gift och min make har ett barn sen tidigare. Vi har inga gemensamma barn. Min fråga. Om min man avlider är de pengar som finns på mitt privatkonto min enskilda egendom då eller ska jag dela det med säekullebarnet? Tacksam för svar
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När ett äktenskap upplöses, på grund av dödsfall eller med anledning av äktenskapsskillnad, ska först och främst en bodelning göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta innebär att makarnas egendom ska fördelas mellan dem eller de som företräder någon av dem, vid dödsfall företräder dödsboet den avlidne maken, 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandet var den dag då make avled. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset utgörs av samtlig egendom i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Med enskild egendom avses framförallt sådan egendom som gjorts enskild till följd av äktenskapsförord, gåva från annan än den andra maken med förbehåll om att gåvan ska vara enskild samt egendom som gjorts enskild genom förbehåll vid arv eller testamente till någon av makarna, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.För att de pengar som du innehar på ditt privatkonto ska undantas i en bodelning måste de ha gjorts till enskild egendom. I det fall de inte tillförts dig med anledning av arv, testamente, gåva eller liknande där förbehåll om enskild egendom har angivits så måste pengarna på ditt privatkonto göras till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord upprättat mellan dig och din man för att ett undantagande ska vara möjligt.Vid bodelningen ska varje makes andel i boet beräknas, här beräknar man varje makes tillgångar och räknar av de skulder som finns innan varje makes del kan fastställas. Därefter slås vad som återstår av varje makes giftorättsgods samman med den andre makens och delas lika mellan makarna.När en bodelning har gjorts har den egendom som du och din make innehaft delats upp i två delar där den ena delen tillfaller dig och inte blir del av den egendom som utgör din avlidne makes kvarlåtenskap. Din avlidne makes kvarlåtenskap ska sedan fördelas enligt reglerna om arv.Av den del som utgör din makes kvarlåtenskap (det vill säga hälften av ert giftorättsgods) har du enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken rätt att ta del av hela din makes kvarlåtenskap. Dock gäller att när din make efterlämnar särkullbarn har denne rätt till sin arvslott, det vill säga hela kvarlåtenskapen om något testamente ej upprättats. Ett avstående kan göras av särkullbarnet enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.För att ekonomiskt skydda den efterlevande maken stadgas i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken en skyddsregel som ger efterlevande make en ovillkorlig rätt att ur kvarlåtenskapen från den avlidne maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, erhålla egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom som den efterlevande maken erhållit vid bodelningen samt dennes enskilde egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller för tiden för dödsfallet (2014: 177 600 kr). Denna rätt går alltså före särkullbarnens rätt till arv.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Jag hoppas dina funderingar besvarats, i annat fall är du välkommen att vända dig till oss med ytterligare frågor!Vänligen,

Testamentera bort makes arvsrätt

2014-02-10 i Make
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att skriva ett testamente så att bröstarvinge inte behöver dela arvet med make/maka vid en eventuell framtida skilsmässa?
Alexandra Leppälä |Hej! Det är i princip möjligt att i ett testamente förordna att dina bröstarvingar inte ska behöva dela sitt arv med efterlevande make. Efterlevande make/maka har dock alltid rätt att få ut ett belopp motsvarande fyra basbelopp (2014: 44 400 x 4) vilket framgår i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Vid en makes död företas först en bodelning, om efterlevande maken redan vid denna erhåller ett belopp som motsvarar fyra gånger basbeloppet eller mer blir basbeloppsregeln inte tillämplig. Om efterlevande make dock inte får ut motsvarande genom bodelningen kommer den avlidne makes tillgångar användas till att täcka de eventuella bristerna så att efterlevande make får fyra gånger basbeloppet. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Efterlevande makes rätt till arv

2014-04-15 i Make
FRÅGA |Har jag tolkat riktigt om arv till maka och särkullbarn? Min make dog och efterlämnade mig och barn från tidigare förhållande. Min make och jag har alltid haft gemensam ekonomi. Inga gemensamma barn. Hur fördelas arvet efter min, make? Ärver hans barn hela hans del av vårt gemensamma och jag ingenting?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När någon som är part i ett äktenskap avlider ska först en bodelning göras. Då du uppger att ni har gemensam ekonomi innebär det att all egendom utgör giftorättsgods, om inte annat har avtalats er emellan genom ett äktenskapsförord eller att någon av den egendom som ni innehar har kommit i er besittning med förbehåll om att den ska utgöra enskild egendom. Genom en bodelning delas er egendom upp i två lika delar. Den del som är att härröra till din makes dödsbo utgör hans kvarlåtenskap. Den andra halvan är din egendom.Enligt ärvdabalken gäller att om arvlåtaren varit gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (särkullbarn) upphör den rätten och kvarlåtenskapen ska fördelas mellan din makes bröstarvingar. Dessa delar således lika på kvarlåtenskapen om inte annat har uttryckts genom testamente. Såhär långt har du tolkat lagen helt riktigt!Dock finns det två möjligheter för dig som efterlevande maka att få del av din makes kvarlåtenskap;Enligt den första möjligheten kan en eller flera av din makes arvingar avstå från sin rätt till arv till förmån för dig i egenskap av efterlevande maka. Har sådant avstående gjorts inträder arvingens rätt till arv först efter att du har avlidit.Den andra möjligheten ger dig rättighet att ta ur kvarlåtenskapen efter din avlidne make (så långt kvarlåtenskapen räcker) till ett så stort värde att den, tillsammans med den egendom som du erhållit vid den tidigare bodelningen eller som utgör din enskilda egendom, motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller för tiden för dödsfallet (år 2013 178 000 kr och år 2014 177 600 kr).Föreligger någon av dessa två situationer har du som efterlevande maka alltså möjlighet att ta del av din avlidna makes kvarlåtenskap. I annat fall föreligger inte någon sådan rätt utan särkullbarnens rätt till arv går före.Vänligen,

Arvsrätt till hus med nyttjanderätt för efterlevande

2014-03-27 i Make
FRÅGA |Hej. Fråga 1: Jag och min sambo ska gifta oss. Jag har 1 barn och han 3 barn sedan tidigare men vi har inga gemensamma. Jag äger fastigheten vi bor i och vill vid en eventuell skilsmässa behålla det. Om jag dör före min blivande make vill jag att han ska få bo kvar så länge han vill och kan, utan att behöva lösa ut mitt barn. Hur löser jag detta? Fråga 2: Kan jag testamentera bort ägodelar till mina barnbarn?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Ett sätt att behålla huset vid skilsmässa och att det tillfaller dina barn vid ett dödsfall är att genom äktenskapsförord göra huset till enskild egendom. Då skulle det inte ingå i en bodelning i någotdera fallen. Om det inte är så att du fortfarande vill att din make ska kunna tillgodoräkna sig halva värdet vid en skilsmässa så kan du köpa ut honom alltså lämna ersättning för halva värdet. Eftersom varje make i huvudsak behåller sin egen egendom skulle du troligen kunna behålla huset då. Om du skulle dö före din make, så föreslår jag att du upprättar ett testamente. I det kan du skriva att dina barn ska ärva huset men att din make får nyttjanderätt tills han avlider. Det innebär alltså att dina barn kommer äga huset men att din make kan bo där så länge hen önskar. Om du skulle skriva äktenskapsförord och gör huset till enskild egendom måste du också införa i testamente att hen får nyttjanderätt.Du kan testamentera bort ägodelar till dina barnbarn så länge inte värdet överskrider dina barns laglott. I övrigt har du fri testationsrätt.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Makes arvsrätt och förbehåll om enskild egendom

2014-03-23 i Make
FRÅGA |Jag och min make har inga gemensamma barn, men han har två sedan tidigare. Vi har inget äktenskapsförord eller testamente, och han är inte villig att skriva något sådant. Om han går bort ärver hans barn hälften av all egendom, även min, och har rätt att få ut det direkt. Detta är om barnen inte skriver på arvsavstående för särkullsbarn, i vilket fall de får ut arvet först när jag gått bort. Är detta riktigt? När mina föräldrar går bort, kan de undanhålla att mitt arv efter dem går till särkullsbarnen vid min makes död om de skrivit i sina testamenten att arvet ska vara min enskilda egendom?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När ett äktenskap upplöses, på grund av dödsfall eller med anledning av äktenskapsskillnad, ska först och främst en bodelning göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta innebär att makarnas egendom ska fördelas mellan dem eller de som företräder någon av dem, vid dödsfall företräder dödsboet den avlidne maken, 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandet var den dag då make avled. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset utgörs av samtlig egendom i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Med enskild egendom avses framförallt sådan egendom som gjorts enskild till följd av äktenskapsförord, gåva från annan än den andra maken med förbehåll om att gåvan ska vara enskild samt egendom som gjorts enskild genom förbehåll vid arv eller testamente till någon av makarna, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.Vid bodelningen ska varje makes andel i boet beräknas, här beräknar man varje makes tillgångar och räknar av de skulder som finns innan varje makes del kan fastställas. Därefter slås vad som återstår av varje makes giftorättsgods samman med den andre makens och delas lika mellan makarna.När en bodelning har gjorts har den egendom som du och din make innehaft delats upp i två delar där den ena delen tillfaller dig och inte blir del av den egendom som utgör din avlidne makes kvarlåtenskap. Din avlidne makes kvarlåtenskap ska sedan fördelas enligt reglerna om arv.Av den del som utgör din makes kvarlåtenskap (det vill säga hälften av ert giftorättsgods) har du enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken rätt att ta del av hela din makes kvarlåtenskap. Dock gäller i enlighet med vad du angivit att när din make efterlämnar särkullbarn har denne rätt till sin arvslott. Ett avstående kan göras av särkullbarnet enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.För att ekonomiskt skydda den efterlevande maken stadgas i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken en skyddsregel som ger efterlevande make en ovillkorlig rätt att ur kvarlåtenskapen från den avlidne maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, erhålla egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom som den efterlevande maken erhållit vid bodelningen samt dennes enskilde egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller för tiden för dödsfallet (2014: 177 600 kr). Denna rätt går alltså före särkullbarnens rätt till arv.I enlighet med vad som sagts ovan kan i den bodelning som görs mellan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo från bodelningen undantas sådan egendom som gjorts enskild genom testamente med villkor att den skall vara mottagarens enskilda eller egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda, 2 kap. 7 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. I det fall dina föräldrar i testamente villkorar att arv eller testamenterad egendom ska vara din enskilda kan denna således undantas från den bodelning som görs mellan dig och din avlidna mans dödsbo. Skulle dina föräldrar inte upprätta sådant testamente medför det att den egendom som tillfaller dig vid deras bortgång kommer att bli giftorättsgods och således ska fördelas lika vid bodelning mellan dig och din avlidna mans dödsbo.Sammanfattningsvis så har du bra koll på läget, det som gäller är att särkullbarnen kommer ta del av hela din avlidna makes kvarlåtenskap om de inte gör ett avstående. Dock har du visst ekonomiskt skydd genom regeln i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. För att undvika att egendom som du erhåller i arv från dina föräldrar blir del av det som ska fördelas mellan dig och din mans dödsbo i en bodelning så måste den villkoras så som enskild egendom genom ett förbehåll i testamente som dina föräldrar upprättar.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänligen,

Efterlevande makes relation till den avlidnes skulder

2014-02-02 i Make
FRÅGA |Mina föräldrar är gifta men har flyttat isär. Nu vet jag att min pappa tar massa snabb lån i sitt namn. Vad händer om han dör, ärver min mamma hans skulder då.
Lars Bålman |Hej. Ärvdabalken (1958:637), ÄB, är tillämplig. Efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet, 18 kap. 1 § ÄB. Dödsboet som sådant, inte de enskilda dödsbodelägarna personligen, övertar ansvaret för skulderna, och den efterlevande maken ingår i dödsboet. I 21 kap. ÄB återfinns regler som rör den dödes skulder. Den dödes skulder ska normalt betalas någon gång under en tidsperiod som sträcker sig från en månad efter det att bouppteckning har gjorts och bodelning och arvskifte sker; de senare får inte ske innan skulderna betalats, 21 kap. 1 och 3 §§ ÄB. Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades får borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka inte har förfallit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet, 21 kap. 2 § ÄB.