Makes arvsrätt och särkullbarn

2014-09-06 i Make
FRÅGA |Hej, Om ena maken avlider i ett äktenskap utan gemensamma barn, enskild egenom eller testamente, blir då den avlidnes levande förälder dödsbodelägare eller har föräldern och senare eventuellt syskon till den avlidna endast rätt till efterarv?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller makar och arvsrätt är huvudregeln när den ena maken avlider att egendomen tillfaller den andra med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken, ÄB). Det innebär i stort sett full frihet för den efterlevande maken att råda över egendomen, med undantag för att testamentera den vidare. När den efterlevande maken sedan avlider ska den del som tillhörde den först avlidne istället tillfalla dennes arvingar. De har rätt till s k efterarv från den först avlidne.Om makarna inte har några gemensamma barn kommer föräldrarna, och om någon av dessa alternativt båda inte är i livet, syskonen till den avlidne att ärva, precis som du skriver (se 2 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken har dock förtur enligt regeln ovan vilket innebär att förälder alternativt syskon således kommer att få vänta på sitt arv tills även den efterlevande maken har avlidit. De får en rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB.Tilläggas kan att den enda som egentligen har förtur framför efterlevande makes arvsrätt är s k särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma utan enbart bröstarvinge till den avlidne. Dessa har enligt 3 kap. 1 § ÄB rätt att få ut sitt arv direkt (om de inte väljer att avstå sitt arv till fördel för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB).Hoppas du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Testamentera bort makes arv?

2014-08-01 i Make
FRÅGA |Min mamma är 90 år och gravt dement och min pappa vill testamentera sin laglott direkt till mig och min bror är det möjligt?
Victoria Nilsson |Hej!Make har ingen ovillkorlig rätt att få arv, varför det är möjligt att genom testamente testamentera hela eller del av arvet, t.ex. barnens laglott, till annan än maken. Det enda skydd som finns är den basbeloppsregel som finns i 3:1 st. 2 ärvdabalken. Enligt regeln har efterlevande make rätt till egendom motsvarande fyra basbelopp (177 600 kr år 2014), men det är inklusive vad maken själv äger och får genom bodelning. Så om maken redan har mer än 177 600 kr finns det inga hinder för andre maken att testamentera sin egendom till annan person. Det är således möjligt för er pappa att testamentera att ni ska få ut era laglotter direkt för det fall att han avlider före er mamma.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Arvsrätt mellan makar består efter bodelning under äktenskap

2014-07-13 i Make
FRÅGA |Min man och jag ingick bodelning inom äktenskapet 2002. Gäller detta fortfarande? Ärver vi varandras egendom vid eventuellt dödsfall eller måste vi upprätta något speciellt dokument för att så ska ske? Går det att ta bort skälva bodelningen?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till Lawline!Enligt 9 kapitlet 1 § 2 stycket Äktenskapsbalken får makar utföra en bodelning utan att ett mål om äktenskapsskillnad föreligger, det vill säga en så kallad bodelning under äktenskapet. Genom en sådan bodelning uppnås ungefär samma effekt som en gåva, det vill säga den maken med minst delningsbart giftorättsgods får egendom eller pengar av den maken med mer delningsbart giftorättsgods.En bodelning under äktenskapet påverkar inte den efterlevande makens rätt till framtida arv. När den ena maken avlider kommer således enligt 23 kapitlet 1 § Ärvdabalken en ny bodelning att göras enligt reglerna om bodelning i äktenskapsbalkens 9 - 13 kapitel varefter den avlidnes egendom efter bodelningen tillfaller den efterlevande maken som arv enligt 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken.Ni behöver därför inte upprätta ett särskilt dokument för att i egenskap av makar få arvsrätt efter varandra.En bodelning under äktenskapet som ni båda var med på går inte att ändra. Genom att ge varandra gåvor enligt reglerna om gåvor mellan makar i 8 kapitlet och 16 kapitlet 1 - 3 §§ Äktenskapsbalken eller genom att genomföra en ny bodelning under äktenskapet enligt 9 - 13 kapitlen Äktenskapsbalken kan ni däremot förändra vem av er som äger vad, varför behovet av att kunna ångra en bodelning är litet.Med vänlig hälsning

Efterlevande makes arvsrätt och särkullbarn

2014-06-09 i Make
FRÅGA |Hej! För ett par år sedan var vi hos jurist i Sthlm men känner fortfarande en osäkerhet i svaret då det aldrig förekommer i några frågespalter. Vi är gifta sen 70-talet och har ett gemensamt barn, maken har två särkullebarn. Vi bor i hus som jag står som ensam ägare till och har alltid gjort (37år). Vi har dessutom en del besparingar/arv där allt är på konton endast i mitt namn. Maken är sjukpensionär sen 70-talet och har därför inte mycket pengar sparat. Om maken dör först får särkullebarnen ärva endast det som finns på hans konto (laglotten). Dör jag först får vår gemensamma son ärva allt (om det finns ngt kvar) som var skrivet på mig (dvs hus o besparingar) vid makens frånfälle. Vid eventuell skilsmässa delas dock allt lika. Har vi uppfattat allt korrekt?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under förutsättning att något testamente eller äktenskapsförord inte fastslår något annat är följande stadgat i Ärvdabalken (ÄB). Om din make dör först finns tre arvingar: dels ert gemensamma barn och dels två särkullbarn. Det är korrekt som du skriver att särkullbarnen får ut sin del direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB (såvida de inte efterger sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB). Däremot kommer ert gemensamma barn att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Du kommer således som efterlevande make att få ärva den del av arvet som kommer att tillfalla ert gemensamma barn när du avlider (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Om du avlider först finns det enbart en arvinge: ert gemensamma barn. Enligt samma resonemang som ovan kommer din make att ärva hela kvarlåtenskapen och den gemensamma bröstarvingen kommer att få vänta på sitt arv tills båda makarna avlidit.När det gäller själva egendomen är huvudregeln att makar delar allt lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Särkullbarnen har de rätt att få ut hela sitt arv (inte bara laglotten) när din make dör enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Eftersom vardera make har rätt till hälften av egendomen kommer särkullbarnen inte endast ha rätt till det som finns på hans konto, utan rätt till hälften av all den egendom som utgör giftorättsgods. Undantaget är sådan egendom som är din enskilda egendom (t ex genom äktenskapsförord, arv eller gåva). Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Makes rätt till arv vid särkullbarn

2014-08-21 i Make
FRÅGA |Min mans mamma har skrivit ett testamente tillsammans med sin man. Där står det att min man ärver allt när hon dör. Nu har mamman dött och hennes man tycker inte testamentet ska gälla utan han vill ha ut hälften av arvet. Hur ställer sig lagen kring detta. Mannen har inga egna barn.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt har din mans mamma skrivit ett testamente där din man ska ärva all hennes kvarlåtenskap när hon dör och nu vill hennes man ärva hälften av mammans kvarlåtenskap.Det är endast arvingar som kan klandra ett testamente, se 14 kap 5 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1). I det fall den avlidne har barn, som i det här fallet, är det bröstarvingarna som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, 2 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Din man är mammans bröstarvinge och alltså närmsta arvinge. Mammans make hade ärvt din mans del av kvarlåtenskapen endast om din man hade varit makarnas gemensamma barn. Mannen hade då ärvt i förtur med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det här hade också gällt om din man hade avstått sin rätt enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.Svaret är alltså att din man, om han är ensam bröstarvinge förstås, hade ärvt mammans hela kvarlåtenskap oavsett testamente. Testamentet kan inte klandras av mammans man eftersom han inte är arvinge.Återkom gärna om jag har missförstått förutsättningarna i frågan!Med vänliga hälsningar,

Efterlevande makes egendom i arvskifte?

2014-07-28 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart, jag har sedan tidigare 2 barn. Min sambo och jag har gemensamt köpt hus som vi bott i ett antal år. Han äger skog och en fastighet sedan tidigare. Om jag skulle avlida vet jag att mina barn skall ha ut sin lagliga del direkt, men kan jag genom testamente och ett äktenskapsförord skapa trygghet för min sambo så att hans tidigare mark/skog o fastighet inte är med i denna arvs del? Kan jag sedan skriva ett testamente där jag tilldelar vissa möbler m.m. direkt till mina barn?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Då en avliden är gift vid sin död ska en bodelning mellan makarna göras innan arvskifte kan göras, Ärvdabalken 23:1 (här). Bodelningen sker enligt äktenskapsbalkens regler (här) och innebär att båda makarnas giftorättsegendom delas lika mellan den kvarlevande maken och dödsboet. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts till enskild egendom, t.ex. genom äktenskapsförord. Den make som har mest egendom kommer att få utge egendom till ett värde som motsvarar skillnaden till den andra maken, eller till dödsboet. Är det din man som har störst nettotillgångar kommer han vara tvungen att utge en summa pengar eller egendom, men det kommer att vara hans val vilken egendom som han vill utge, ÄktB 11:7.Det innebär att ni kan skriva ett äktenskapsförord om att din makes fastighet och skog ska vara hans enskilda egendom, då kommer den inte ingå i bodelningen och kan inte överföras till dödsboet. Detta kommer att innebära att din make kommer att få en större del av er gemensamma giftorätt och därmed kommer dödsboet, och dina arvingar, att få en mindre andel än annars. Då fastigheten och skogen är din makes egendom kan du inte förfoga över denna genom ett testamente. Till dina barn kan du testamentera viss egendom. Det ska framgå vilken egendom som testamentet avser. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen, se Ärvdabalken kap. 10 (här)Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord kan du vända dig till våran våran avtalstjänst som du kommer till genom att klicka här.Vänligen,

Basbeloppsregeln för efterlevande make

2014-06-17 i Make
FRÅGA |Båda makarna har äktenskapsförord som gäller enskild egendom för all respektive egendom.Hur funkar det med 4 basbeloppsregeln, då inget giftorättsbelopp finns ?Endast särkullbarn finns.
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Basbeloppsregeln är en regel som gäller till förmån för efterlevande make och regleras i Ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st, https://lagen.nu/1958:637#K3. Basbeloppsregeln är till för att ge ett minimiskydd för den efterlevande maken. Basbeloppsregeln ger efterlevande maken rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt det räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som maken erhöll  vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar 4 basbelopp. Denna rätt går således före särkullbarnens arvsrätt och även den avlidnes enskilda egendom ingår. Man ser således först vad den efterlevande maken har i form av enskild egendom, har fått genom bodelningen samt fått genom eventuellt arv eller testamentslott. Enbart om detta understiger 4 basbelopp har den efterlevande maken rätt till del av arvlåtarens kvarlåtenskap. Prisbasbeloppet är 44 400 kr för 2014 och 44 500 för 2013.  Vänligen

Makes arvsrätt vid särkullbarn

2014-06-08 i Make
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående makes arvsrätt när det finns ett gemensamt barn och ett omyndigt särkullbarn. Har den efterlevande maken arvsrätt efter den avlidne maken och varför ärver han direkt när det finns ett särkullbarn? och vilka rättskällor stödjer detta? Jag har för mig att en make alltid har arvsrätt efter sin avlidne make men är det någon skillnad på direkt arvsrätt när det finns ett särkullbarn? Tack på förhand!!
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande arvsrätt när det finns såväl kvarlevande make, gemensamt barn samt ett särkullbarn efter den avlidne finns lagstöd i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB är den avlidnes barn dess närmsta arvingar och att flera barn ska ta lika del av arvet enligt 2 st. Detta innebär att som grundregel gäller att barnen till en avliden har rätt att ärva med lika delar. I detta fall skulle således det gemsamma barnet och särkullbarnet dela på arvet.I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB återfinner vi den situation att den avliden var gift när han eller hon avled. Här gäller som grundregel att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, dock gäller att om den avlidna maken efterlämnar ett särkullbarn har det barnet rätt att få sin del av arvet direkt. Detta skulle i din fråga innebära att maken får ta del av halva arvet och särkullbarnet den andra halvan. I vissa fall kan särkullbarnet avstå från sin del av arvet för den efterlevande makens förmån, se 3 kap. 9 § ÄB. Har särkullbarnet avstått sin rätt från arvet får han eller hon senare rätt att del i den efterlevande makens bo när han eller hon avlider istället enligt reglerna i 3 kap. 2 § ÄB.Här ska även tilläggas att när den efterlevande maken avlider har det gemensamma barnet rätt att få ut såväl arvet efter den först avlidna som efter den sist avlidna av dennes föräldrar, 3 kap. 2 § ÄB.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Hoppas du har fått insikt i rättsläget, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.Vänligen,