Frågor rörande arvsrätt efter sambo respektive make

2014-11-25 i Make
FRÅGA |hej Jag är sambo. Har fyra barn, min sambo har två barn. Jag äger en Brf värd ca 2 .2milj. Min sambo äger ca 300.000 och jag 200000:- Vad behöver göras för att mina barn ska få hela värdet av min lägenhet efter bådas bortgång. Vill inte att min sambos barn ska ha del av denna. Vi har samma summa kontanter om man räknar in bohaget som inköpts av mig. Ett alternativ kanske är att min sambo lånar pengar och köper in sig i brf? Inköpt för 1600000, mitt lån 1250000. Kommer att ärva ca 200000 enskild egendom efter min mamma Ska vi gifta oss.. Vad tänka på då ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!I svensk rätt ärver sambor inte varandra. Om en utav samborna avlider ska emellertid en bodelning mellan samborna göras innan den avlidne sambons arvingar (i ditt fall dina barn, se 2 kapitlet 1 § Ärvdabalken) kan få del av den avlidne sambons arv, förutsatt att den efterlevande sambon begär att en bodelning ska ske, se 23 kapitlet 1 § Ärvdabalken.I en bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom, det vill säga sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 och 8 §§ Sambolagen. Egendom som utgör sambos enskilda egendom ska inte ingå i bodelningen, se 3 och 4 §§ Sambolagen. Detsamma gäller för bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål samt bostad och bohag som samborna i ett så kallat samboavtal har bestämt inte ska ingå i bodelningen, se 7 och 9 §§ Sambolagen.Vad gäller din bostadsrättslägenhet så är det av betydelse om du ägde lägenheten innan din sambo flyttade in hos dig eller om du förvärvade denna i samband med att ni blev sambor.Om du ägde lägenheten innan ni blev sambor utgör lägenheten inte samboegendom enligt Sambolagen, då den inte är förvärvad för gemensam användning, se 3 § Sambolagen. Den ska då inte ingå i bodelningen varigenom dina barn kommer att ärva hela lägenhetens värde.Om det istället är så att lägenheten förvärvades av dig i samband med att du och din sambo blev sambor utgör lägenheten dock samboegendom då lägenheten utgör er gemensamma bostad och lägenheten är förvärvad för er gemensamma användning, se 3 § Sambolagen. Förutsatt att din sambo begär bodelning kommer lägenheten således att ingå i en bodelning mellan ditt dödsbo och din sambo. För att vara på den säkra sidan kan det därför vara bra om du och din sambo skriver ett så kallat samboavtal där ni avtalar om att lägenheten inte ska ingå i en bodelning mellan er, se 9 § Sambolagen.Ett annat alternativ är, såsom du påpekat, att din sambo köper in sig i lägenheten. De pengar du då erhåller från henne som köpeskilling kommer nämligen inte att ingå i en framtida bodelning mellan er då pengar inte omfattas av begreppet samboegendom, se 3 och 8 §§ Sambolagen.Om ni gifter er:Vad gäller arvsrätten mellan makar så kan konstateras att din sambo (make) i princip inte skulle få ärva någonting alls efter dig då du och din sambo (make) inte har några gemensamma barn och din make förmodligen kommer att få över 177 600 kr genom bodelningen, se 2 kapitlet 1 § och 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken.Liksom för sambor ska dock, då en make avlider, en bodelning göras innan arvingarna efter den avlidne  maken (i ditt fall dina barn, se 2 kapitlet 1 § Ärvdabalken) kan få ut sitt arv, se 23 kapitlet 1 § Ärvdabalken.Till skillnad från sambor omfattar en bodelning mellan makar all makarnas egendom (inte bara gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning utan även exempelvis pengar), förutsatt att egendomen inte utgör makarnas enskilda egendom, se 7 kapitlet 1 och 2 §§ och 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken.För att din bostadsrättslägenhet inte ska omfattas av en bodelning mellan dig och din make krävs således att egendomen görs till din enskilda genom att du och din blivande make upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att lägenheten ska vara din enskilda, se 7 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. En bra idé kan då vara att upprätta äktenskapsförordet innan ni gift er. Detta är enligt samma paragraf möjligt. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs enligt samma paragraf att äktenskapsförordet registreras hos skatteverket.Registrering sker genom att äktenskapsförordet, undertecknat av dig och din blivande make, skickas in till skatteverket, se 16 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Fördelning av arv mellan makar beroende på vem som avlider först

2014-11-12 i Make
FRÅGA |Förutsättning: Gift par, inga egna barn, inga särkullbarn maken har inga syskon eller levande föräldrar, makan har syskon som har egna barn Inget testamente har upprättats.Hur fördelas arvet? Blir det skillnad på slutgiltiga fördelningen av arvet beroende på vem som går bort först?Den make/maka som först blir ensamstående får ju fri förfoganderätt på den avlidnes egendom. När den andre avlider skall makans egendom tillfalla hennes arvtagare (syskon/syskonbarn) och makens egendom tillfalla Allmänna arvsfonden. Blir det så oberoende av vem som avlider först?
Caroline Orava |Hej, tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Om den avlidne var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, enligt 3 kapitlet 1 § första stycket ärvdabalken. Detta gäller oavsett vilken av makarna i din fråga som avlider först.Om det är makan som avlider först har hennes arvingar, precis som du skriver, rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, enligt 3 kapitlet 2 § ärvdabalken. Detta betyder att hälften av den efterlevande makens bo som huvudregel ska tillfalla makans syskon (eller syskonbarn om syskonen/syskonet har avlidit före efterlevande make). Ett undantag som blir tillämpligt i detta fall finns i 3 kapitlet 8 § ärvdabalken och anger att om det vid den efterlevande makens död endast finns arvsberättigade efter en av makarna ska dessa ärva allt. Detta leder till att det blir makans syskon (eller syskonbarn) som ärver allt.Om maken avlider först leder detta till samma sak: först tillfaller kvarlåtenskapen makan och när även hon avlidit tillfaller hela arvet hennes syskon/syskonbarn, enligt 2 kapitlet 2 § andra stycket ärvdabalken. Allmänna arvsfonden får inte del av arvet i något av fallen.Med vänlig hälsning,

Makes arvsrätt och särkullbarn

2014-09-06 i Make
FRÅGA |Hej, Om ena maken avlider i ett äktenskap utan gemensamma barn, enskild egenom eller testamente, blir då den avlidnes levande förälder dödsbodelägare eller har föräldern och senare eventuellt syskon till den avlidna endast rätt till efterarv?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller makar och arvsrätt är huvudregeln när den ena maken avlider att egendomen tillfaller den andra med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken, ÄB). Det innebär i stort sett full frihet för den efterlevande maken att råda över egendomen, med undantag för att testamentera den vidare. När den efterlevande maken sedan avlider ska den del som tillhörde den först avlidne istället tillfalla dennes arvingar. De har rätt till s k efterarv från den först avlidne.Om makarna inte har några gemensamma barn kommer föräldrarna, och om någon av dessa alternativt båda inte är i livet, syskonen till den avlidne att ärva, precis som du skriver (se 2 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken har dock förtur enligt regeln ovan vilket innebär att förälder alternativt syskon således kommer att få vänta på sitt arv tills även den efterlevande maken har avlidit. De får en rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB.Tilläggas kan att den enda som egentligen har förtur framför efterlevande makes arvsrätt är s k särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma utan enbart bröstarvinge till den avlidne. Dessa har enligt 3 kap. 1 § ÄB rätt att få ut sitt arv direkt (om de inte väljer att avstå sitt arv till fördel för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB).Hoppas du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Testamentera bort makes arv?

2014-08-01 i Make
FRÅGA |Min mamma är 90 år och gravt dement och min pappa vill testamentera sin laglott direkt till mig och min bror är det möjligt?
Victoria Nilsson |Hej!Make har ingen ovillkorlig rätt att få arv, varför det är möjligt att genom testamente testamentera hela eller del av arvet, t.ex. barnens laglott, till annan än maken. Det enda skydd som finns är den basbeloppsregel som finns i 3:1 st. 2 ärvdabalken. Enligt regeln har efterlevande make rätt till egendom motsvarande fyra basbelopp (177 600 kr år 2014), men det är inklusive vad maken själv äger och får genom bodelning. Så om maken redan har mer än 177 600 kr finns det inga hinder för andre maken att testamentera sin egendom till annan person. Det är således möjligt för er pappa att testamentera att ni ska få ut era laglotter direkt för det fall att han avlider före er mamma.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Reglering av tillgångar och arv inför ett stundande giftermål

2014-11-20 i Make
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo ska gifta oss.Jag äger en bostadsrätt samt betydligt större övriga tillgångar än min sambo.Vi båda har även barn ifrån tidigare äktenskap.Jag vill inte att min framtida frus barn ska få ärva mig.Jag vill dock att min framtida fru ska kunna bo kvar i bostadsrätten.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till skillnad från sambor så ärver makar varandra. Enligt 3:1 ärvdabalken ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Undantag finns för särkullbarn till den avlidne maken. Dessa kommer ärva hela sin del av arvet om de inte gör ett arvsavstående enligt 3:9 ärvdabalken. Med arvsavstående menas att den efterlevande maken ärver även särkullbarnens andel med fri förfoganderätt. Särkullbarnen har då efterarvsrätt när den efterlevande maken sedan avlider. Dina barn kommer med andra ord att ärva din del av er gemensamma egendom såvida du inte väljer att reglera saken eller dina barn gör ett arvsavstående.När äktenskap upplöses, vid äktenskapsskillnad eller om någon av makarna avlider, ska bodelning ske enligt 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen sker i grova drag genom att makarnas samlade giftorättsgods delas lika mellan makarna. Om ni inte reglerar saken kommer hälften av det ni äger tillsammans att tillfalla din blivande maka, och detta kommer senare att ärvas av hennes arvingar när hon avlider.Ni kan reglera ert förmögenhetsförhållande genom ett äktenskapsförord enligt 7:3 äktenskapsbalken. Ni kan då bestämma att egendom ska vara er enskilda, och denna egendom kommer därmed inte att ingå vid en bodelning. Efterlevande makes arvsrätt omfattar dock även enskild egendom som den avlidne lämnar efter sig, vilket gör att det är inte garanterat att enskild egendom tillfaller dina bröstarvingar. För att se till att dina barn i förlängningen ärver din enskilda egendom, och även att din fru får sitta kvar i orubbat bo om du skulle avlida först, så kan du reglera detta genom ett testamente. Du kan t.ex. testamentera att din fru ärver allt med fri förfoganderätt, och göra dina barn till sekundosuccessorer enligt 12:1 ärvdabalken. Med fri förfoganderätt innebär det att din fru fritt får disponera över egendomen, men hon får inte lov att förfoga över den genom att testamentera bort den. Med sekundosuccessorer menas att egendom som tillkommer din fru ska tillfalla dina barn sedan din fru gått bort.Dina barn har alltid rätt att få ut sin laglott när du går bort, oavsett testamente. Det finns en del att tänka på när man utformar dessa dokument, och du kan via vår avtalstjänst få hjälp med att upprätta t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord, se vår hemsida. Du kan även boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på upprättande av testamente och äktenskapsord. Du kan boka tid direkt via vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Makas arvsrätt

2014-11-09 i Make
FRÅGA |Om kvinnan och mannen tillsammans har 400 000. Men kvinnans egendom är tillsammans 225 000 och mannens 175 000. Om mannen dör kommer kvinnan att hålla 225 000 eller kommer hon att få hälften av det de har tillsammans? Alltså får hon 200 000 eller 225 000 eller något annat? De har inte ett äktenskapsförord.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Förutsatt att något testamente inte existerar och att mannen i äktenskapet inte har några särkullbarn, dvs. barn som kvinnan inte är förälder till, tillfaller mannens hela kvarlåtenskap (175 000 kr) kvinnan. Detta framgår av ärvdabalken (1958:637) 3 kap. 1 §.MVH

Makes rätt till arv vid särkullbarn

2014-08-21 i Make
FRÅGA |Min mans mamma har skrivit ett testamente tillsammans med sin man. Där står det att min man ärver allt när hon dör. Nu har mamman dött och hennes man tycker inte testamentet ska gälla utan han vill ha ut hälften av arvet. Hur ställer sig lagen kring detta. Mannen har inga egna barn.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt har din mans mamma skrivit ett testamente där din man ska ärva all hennes kvarlåtenskap när hon dör och nu vill hennes man ärva hälften av mammans kvarlåtenskap.Det är endast arvingar som kan klandra ett testamente, se 14 kap 5 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1). I det fall den avlidne har barn, som i det här fallet, är det bröstarvingarna som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, 2 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Din man är mammans bröstarvinge och alltså närmsta arvinge. Mammans make hade ärvt din mans del av kvarlåtenskapen endast om din man hade varit makarnas gemensamma barn. Mannen hade då ärvt i förtur med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det här hade också gällt om din man hade avstått sin rätt enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.Svaret är alltså att din man, om han är ensam bröstarvinge förstås, hade ärvt mammans hela kvarlåtenskap oavsett testamente. Testamentet kan inte klandras av mammans man eftersom han inte är arvinge.Återkom gärna om jag har missförstått förutsättningarna i frågan!Med vänliga hälsningar,

Efterlevande makes egendom i arvskifte?

2014-07-28 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart, jag har sedan tidigare 2 barn. Min sambo och jag har gemensamt köpt hus som vi bott i ett antal år. Han äger skog och en fastighet sedan tidigare. Om jag skulle avlida vet jag att mina barn skall ha ut sin lagliga del direkt, men kan jag genom testamente och ett äktenskapsförord skapa trygghet för min sambo så att hans tidigare mark/skog o fastighet inte är med i denna arvs del? Kan jag sedan skriva ett testamente där jag tilldelar vissa möbler m.m. direkt till mina barn?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Då en avliden är gift vid sin död ska en bodelning mellan makarna göras innan arvskifte kan göras, Ärvdabalken 23:1 (här). Bodelningen sker enligt äktenskapsbalkens regler (här) och innebär att båda makarnas giftorättsegendom delas lika mellan den kvarlevande maken och dödsboet. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts till enskild egendom, t.ex. genom äktenskapsförord. Den make som har mest egendom kommer att få utge egendom till ett värde som motsvarar skillnaden till den andra maken, eller till dödsboet. Är det din man som har störst nettotillgångar kommer han vara tvungen att utge en summa pengar eller egendom, men det kommer att vara hans val vilken egendom som han vill utge, ÄktB 11:7.Det innebär att ni kan skriva ett äktenskapsförord om att din makes fastighet och skog ska vara hans enskilda egendom, då kommer den inte ingå i bodelningen och kan inte överföras till dödsboet. Detta kommer att innebära att din make kommer att få en större del av er gemensamma giftorätt och därmed kommer dödsboet, och dina arvingar, att få en mindre andel än annars. Då fastigheten och skogen är din makes egendom kan du inte förfoga över denna genom ett testamente. Till dina barn kan du testamentera viss egendom. Det ska framgå vilken egendom som testamentet avser. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen, se Ärvdabalken kap. 10 (här)Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord kan du vända dig till våran våran avtalstjänst som du kommer till genom att klicka här.Vänligen,