Bodelning efter makes död - enskild egendom

2015-05-26 i Make
FRÅGA |Arv: Jag är gift o vi ha 2 barn tillsammans samt min man har 4 vuxna barn sedan innan. I 2006 skrev vi äktenskapsförord"allt vad. Vardera parter idag över och framledes förvärvar,oavsett på vilket sett det sker,skall utgöra den partens enskilda egendom, i vilken andra maken ej ska äga giftorätt.samma skall gälla makens gäller". I februari jag 2013 köpte jag ett hus o jag äger huset själv, jag har skuld o betalar det. Min man är mycket äldre än jag. När han gå bort har hans barn rätt till något arv (del av huset?). Pga av äktenskapsförord kände att jag och våra ganska små barn är trygga men hörde att hans barn har rätt till arv ( mitt hus). Blev jätteoroligt. Med vänlig hälsning, Magdalena
Jessica Knecht |Hej Magdalena och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upplöses pågrund av att någon av makarna avlider så ska en bodelning ske enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). En bodelning behöver dock inte ske om makarna endast, som i ert fall, har enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, detta enligt ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om din make avlider före dig så har du som efterlevande maka rätt att ärva din makes kvarlåtenskap (som då består av din makes enskilda egendom) med fri förfoganderätt, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Att kvarlåtenskapen erhålls med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över egendomen hur du vill men inte genom att testamentera bort den. Det finns dock ett undantag från denna regel. Detta är om din make har barn som inte är era gemensamma barn (så kallade särkullbarn). Din man har, som av frågan framgår, fyra stycken barn sedan tidigare. Dessa har alltså rätt att direkt vid deras pappas död få ut sin del av arvet, enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1)Hur ska då din makes kvarlåtenskap fördelas?Eftersom din make har sex stycken barn, så kallade bröstarvingar, så ska kvarlåtenskapen efter din make (hans enskilda egendom) fördelas lika mellan dessa. Detta innebär att 4/6 av kvarlåtenskapen direkt kommer att gå till din makes särkullbarn. Resterande 2/6 (som indirekt tillfaller era två gemensamma barn) kommer du som efterlevande maka att ärva med fri förfoganderätt. Era två gemensamma barn kommer sedan, vid din bortgång, att erhålla arvet från deras pappa samt ärva din kvarlåtenskap. Din makes särkullbarn kommer såldes inte att ha någon rätt att ärva ditt hus/delar av ditt hus eftersom det utgör din enskilda egendom och såldes inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make om din make avlider före dig. De ärver, som sagt, delar av din makes kvarlåtenskap som endast består av hans enskilda egendom. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Fördelning av arv efter först avlidne make

2015-04-19 i Make
FRÅGA |Hej, har haft svårt att hitta exakt rätt svar på följande enkla fall:1 man dör. Han efterlämnar en fru, som han har tre barn med + en son, som han har sedan tidigare med annan kvinna, som han inte var gift med.Som exempel kan sägas att han tillsammans med sin maka har nettotillgångar på 600 000 kr.Hur fördelas arvet?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230) och reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637). När ett äktenskap upplöses på grund av makes bortgång ska en bodelning ske enligt ÄktB 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt ÄktB 10 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Hur en bodelning ska gå till framgår av ÄktB 11 kap. Där framgår att det gemensamma värdet av makarnas giftorättsgods ska läggas samman (600 000 kr i detta fall) för att sedan delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Detta innebär att varje make erhåller tillgångar för 300 000 kr vardera. Eftersom den avlidne maken i detta fall har fyra stycken bröstarvingar skall den avlidne makes kvarlåtenskap (300 000 kr) fördelas lika mellan dessa fyra barn. Varje barn ska såldes erhålla 75 000 kr var (300 000/4). MEN, enligt huvudregeln som återfinns i ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) så ärver den efterlevande maken den avlidne maken före deras gemensamma barn. Detta innebär att den efterlevande maken ärver det som skulle ha tillfallit deras gemensamma barn (75 000 kr x 3 = 225 000 kr). Den efterlevande maken ärver denna del med fri förfoganderätt vilket innebär att maken fritt kan förfoga över dessa tillgångar. Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort detta arv. När den efterlevande maken sedan avlider, ärver de tre gemensamma barnen det som kvarstår av den först avlidne makens kvarlåtenskap tillsammans med kvarlåtenskapen från den sist avlidne maken. Vad gäller sonen som den först avlidne maken hade sedan ett tidigare förhållande så gäller följande. Han utgör såldes ett särkullbarn och har därmed rätt att direkt ärva den avlidne föräldern vid dennes bortgång. Detta enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Detta innebär att sonen ärver 75 000 kr direkt vid den först avlidne makens bortgång. Sammanfattningsvis så ärver den efterlevande maken ¾ av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken. Detta med fri förfoganderätt. Den återstående delen på ¼ (75 000 kr) av kvarlåtenskapen ärver sonen, från det tidigare förhållandet, direkt efter faderns bortgång. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Möjligt att åsidosätta den legala arvsordningen genom testamente

2015-03-16 i Make
FRÅGA |Jag vill att min kvarlåtenskap ska gå till mina tre bröstarvingar och inte deras fruar och inte heller till den jag är gift med eftersom han är mycket slarvig med pengar, lån etc. Kan man göra en bolagsformer ex aktiebolag eller på annat sätt kringgå att han kommer få hälften av min kvarlåtenskap och mina tre söner dela på den andra 50 procenten. Allt är förvärvat under äktenskapet och är inte arv. Jag är mycket orolig för framtiden. Bara den senaste månaden har jag fått stoppat två lån han skrivit på. ska vi bilda aktiebolag?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du skulle avlida kommer en bodelning ske eftersom ditt äktenskap upphör. Den går till så att värdet av ditt och din makes giftorättsgods (efter avdrag för skulder) läggs samman varpå detta delas i två delar. ”Din” del utgör kvarlåtenskapen efter dig.Genom testamente kan du göra så att dina barn ärver hela kvarlåtenskapen. Du kan även föreskriva att den egendom som de ärver ska utgöra enskild egendom vilket gör att egendomen inte kommer att ingå i eventuella skilsmässor. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Vill du ha ytterligare rådgivning skulle jag rekommendera att du kontaktar en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med, du kan boka en tid direkt på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Efterlevande makes rätt till bostad

2015-03-06 i Make
FRÅGA |Vi är gifta har 2 barn var inga gemensamma min man är Dansk o jag Svensk, min man äger (100%) huset vi bor i vad händer om min man "går bort"? skall vi skriva över huset så vi äger 50% var!Tack på förhand.
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om ett äktenskap upplöses genom att en av makarna avlider så ska en bodelning ske där det ekonomiska värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman för att sedan delas lika mellan dem. Detta efter att avdrag för eventuella skulder har skett, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Observera att det endast är giftorättsgods som ska ingå vid bodelningen. Egendom som utgör enskild egendom skall såldes inte ingå. Vad som utgör enskild egendom regleras i ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) där det bland annat framgår att egendom som till följd av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev utgör enskild egendom. Av frågan framgår det inte om huset ifråga utgör din makes enskilda egendom eller inte. Är så fallet så ska huset inte ingå vid en bodelning vilket skulle resultera i att det är din makes barn som ärver huset, om inget testamente finns som säger annat (återkommer till detta nedan). Är huset inte enskild egendom så utgör det giftorättsgods och skall således ingå vid bodelningen. Det spelar med andra ord ingen roll vid en bodelning om din make äger huset till 100 % eller om ni äger 50% vardera. Vid bodelningen skall som sagt egendom som utgör giftorättsgods delas lika mellan er. Nästa steg leder oss in i Ärvdabalken (ÄB) (här). I ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) stadgas att kvarlåtenskapen (din makes del efter bodelningen samt dennes enskilda egendom) ska tillfalla dig som efterlevande make. Det finns dock ett undantag från denna regel som aktualiseras när den först avlidne maken har barn från ett tidigare förhållande. Enligt ÄB 3 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) har dessa i egenskap av bröstarvingar (särkullbarn) till den avlidne maken rätt att direkt efter dennes död få ut sin arvslott. Din makes barn skall alltså dela på den avlidne makens kvarlåtenskap vilket innebär att du troligtvis skulle bli tvungen att lösa ut dem från huset. En möjlighet, för att motverka detta, skulle vara att din make upprättar ett testamente till förmån för dig som efterlevande make. Testamentet skulle såldes kunna reglera att det är du som ärver huset om din make skulle avlida före dig. Kom bara ihåg att din makes särkullbarn, trots testamentet, ändå alltid har rätt till halva sin arvslott i form av laglott enligt ÄB 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Denna rätt kan inte kränkas genom testamente. En annan möjlighet är att din makes barn skjuter upp sin rätt att ta ut sitt arv direkt till förmån för dig enligt ÄB 3 kap. 9§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Detta skulle resultera i att de har rätt till så kallat "efterarv" vilket innebär att de ärver en kvotdel av din kvarlåtenskap när du avlider. Slutligen vill jag bara säga att Ärvdabalkens regler om arv även tillämpas då den avlidne var medborgare i ett annat nordiskt land (Danmark) men hade sin hemvist här i Sverige vilket innebär att så länge din make har hemvist i Sverige, dvs. bor här stadigvarande och planerar att stanna här, kommer svensk lag bestämma hur arvet efter din make skall fördelas. Detta enligt 2 kap 1 § Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (https://lagen.nu/1937:81#K2P1S1). Undantag gäller för det fall att din makes bosättningen hade varat mindre än fem år och dödsboet begär att den avlidnes nationella lag ska tillämpas. Detta enligt 1 § lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Har min make arvsrätt?

2015-05-06 i Make
FRÅGA |År 2000 skrev jag ett testamente "att kvarlåtenskapen ska tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt, det testamentstagaren erhåller skall vara dennes enskilda egendom med rätt att införa gifträtt i egendomen"Jag var då skild och arvingarna mina egna biologiska barn.Därefter är jag omgift, vi har inga gemensamma barn och har ej upprättat något testamente. Vad jag förstår ärver vi inte varandra utan vid dödsfall görs en bodelning och giftorättsgodset delas lika före skiftning (om inte efterlevande begär att behålla sitt giftorättsgods?). Om jag dör först ärver då mina barn hälften av giftorättsgodset enligt testamentet? Eller måste det skrivas om på ngt sätt?Båda personerna som bevittnade testamentet 2000 har avlidit, är testamentet fortfarande giltigt?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Jag fastnade för en sak i ditt testamente. Du har testamenterat din egendom som enskild men samtidigt infört en rätt att göra om egendomen till giftorättsgods. Jag är osäker på detta men min magkänsla säger mig att du inte testamenterar det som enskild egendom. När man testamenterar egendom som enskild är tanken att arvingarna inte ska kunna bestämma om det ska vara giftorättsgods, vilket de kan i ditt testamente. Vid en eventuell skilsmässa funderar jag därför på om detta verkligen kommer räknas som enskild egendom. Som sagt är jag osäker på detta, men du kan alltid kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning som kan svara närmare på en sådan fråga 08- 533 300 04.Nu till frågan:Du är omgift vilket innebär att din make först kommer att få hälften av allt giftorättsgods genom bodelning. I testamentet har du förskrivet att arvingarna har rätt till sitt arv enligt lag, detta är laglotten vilket motsvarar halva arvslotten, se Ärvdabalken 7:1 https://lagen.nu/1958:637#K6. Resterande kommer att tillfalla din make enligt 3:1 ÄB. I 10:1 ÄB föreskrivs formkraven för upprättande av testamente. Att vittnena därefter dör leder inte till att testamentet är ogiltigt.

Arvsrätt för efterlevande make

2015-03-30 i Make
FRÅGA |Hejär gift sedan många år tillbaka och vi har tre vuxna barn, har en liten fundering nu när jag börjar komma till åren.jag skulle vilja ge förskott på arv till min fru så att jag vet att hon klarar sig i framtiden om ngt skulle hända mig förskottet gäller både fastigheter och pengar/aktier.-hur är lämpligt att göra?mvhThomas
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga!Vid arvsfrågor är Ärvdabalken tillämplig lag (se här). Av 3:1 Ärvdabalken framgår att den efterlevande maken ärver den bortgångna makens kvarlåtenskap. Egendomen ärvs med fri förfoganderätt, vilket innebär att din fru kan göra vad hon vill med egendomen förutom att testamentera bort den, se 3:2 Ärvdabalken. Du behöver därför inte oroa dig över att ge förskott på arv till din fru eftersom hon automatiskt ärver all din kvarlåtenskap. Desto viktigare är det att upprätta ett testamente där du beskriver hur du önskar fördela din egendom barnen emellan. Din fru får inte rätt till det som du testamenterar till dina barn, men det finns en skyddsregel i 3:1 Ärvdabalken som säger att efterlevande make alltid har rätt till en viss andel av kvarlåtenskapen oavsett testamente.Vänligen

Efterlevande make, rätt till arv

2015-03-08 i Make
FRÅGA |Min man har ett barn sen tidigare sk särkullbarn och sedan har vi fyra gemensamma barn. Om min make dör och vi säger att giftorätten är 2 miljoner kr. Vad jag har förstått så har jag rätt till hälften vilket motsvarar 1 miljon kr. Har särkullbarnet rätt till den andra miljonen då? Isåfall får särkullbarnet 50 % och våra gemensamma barn endast 12,5 % var den dagen jag dör. Kan det stämma att särkullbarnet får så mycket större del?Tack på förhand!
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637). Precis som du säger så har du rätt till 50 % av giftorättsgodset, i detta fall 1 miljon kronor. Resterande del (1 miljon kronor) ska fördelas mellan den avlidne makens bröstarvingar. Eftersom din make har 5 stycken bröstarvingar ska dennes kvarlåtenskap således fördelas mellan dessa 5 barn vilket resulterar i att varje barn ska ärva 200 000 kr (1 000 000/5). Här sker dock en skillnad beträffande din makes särkullbarn och era gemensamma barn. Enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) så ska efterlevande make ärva kvarlåtenskapen från den avlidne maken, detta om ni har gemensamma barn. Detta innebär såldes att du som efterlevande make kommer att få ärva (med fri förfoganderätt) den del som tillfaller era gemensamma barn, d v s 800 000 kr (4/5 av 1 000 000 kr). Du som efterlevande make ärver alltså 800 000 kr med fri förfoganderätt vilket innebär att du får förfoga över dessa pengar hur du vill, ex genom att nyttja, sälja (om det hade rört sig om annan egendom) eller ge bort i gåva. Du får dock inte testamentera bort dessa pengar. När du sedan avlider kommer kvarlåtenskapen som är kvar efter din make (den först avlidne maken) samt din kvarlåtenskap att ärvas av era gemensamma barn. Dessa ärver alltså er båda först när du avlider. Vad gäller din makes särkullbarn så har denna en rätt att direkt efter din makes bortgång få ut sin del av arvet (200 000 kr) enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Finns ett testamente till förmån för exempelvis den efterlevande maken som säger att denna skall ärva all kvarlåtenskap efter den först avlidne maken, så har särkullbarnet ändå en rätt enligt ÄB 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) att få ut sitt arv i form av laglott, vilket är halva arvslotten. Denna rätt går såldes inte att kränka genom ett testamente. För att få ut sin laglott måste dock särkullbarnet kräva jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Något att observera är att särkullbarnet också har en möjlighet att avstå från sin rätt att direkt ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken vilket framgår av ÄB 3 kap. 9§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Detta innebär att särkullbarnet skjuter fram sin arvsrätt fram till den efterlevande makens död. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Efterlevande makes möjlighet till arv

2015-02-06 i Make
FRÅGA |Hej. Jag är gift och min man har två särkullbarn. Min fråga är om de ärver 50% och jag 50% efter min man eller ärver de allt? Ex vi äger huset 50/50 blir jag 75% ägare och måste lösa ut barnen 25% eller ärver de halva huset? Har hört att man kan testamentera bort halva arvslotten, eller vad det heter.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några gemensamma barn och att det endast är din man som har barn sedan tidigare. Om ett äktenskap upplöses genom att en make avlider (eller om ni begär äktenskapsskillnad), ska en bodelning ske. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I de allra flesta fallen finns giftorättsgods och bodelning ska därav genomföras. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Emellertid har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Dock så går inte den efterlevande maken helt lottlös. Han eller hon har nämligen rätt till att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). Har maken efter bodelningen tilldelats minst fyra prisbasbelopp, kan maken inte få ytterligare tillgångar, med hänsyn till särkullbarnens rätt till omedelbart arv (3 kap. 1 § 2 st). Vad gäller att testamentera bort halva barnets arvslott, är detta fullt möjligt. Barnen har en ovillkorlig rätt till sin laglott, som motsvarar 50 % av arvslotten. Resterande 50 % kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Sammanfattningsvis så ska en bodelning göras när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom skilsmässa). I bodelningen ska allt ingå, förutom enskild egendom och personliga ägodelar. Efter att en bodelning skett ska arvet fördelas. Har den efterlevande maken fått minst fyra prisbasbelopp från bodelningen så har maken inte rätt till arv om den avlidna maken endast har särkullbarn (och inga gemensamma barn finns) och dessa särkullbarn också väljer att utfå arvet direkt. Vänliga hälsningar,