Efterarv efter den först avlidna maken

2013-12-23 i Efterarv
FRÅGA |Karin och Åke var gifta och hade inga barn. (Föräldrar döda) Åke dog 1997, ärvde Karin då honom helt? I November 2013 dog Karin och hon har testamenterat till min pappa och hans syster. Ska Åkes syskon ha ut ett arv nu när även Karin dött? Hur stor del? Åke har inte skrivit något testamente ang arv. Vi får olika besked om detta och skulle vilja ha rätsida så det inte blir fel. Vi har fått tre olika svar: 1. Åkes syskon ska ha 50% av arvet. 2. Karin ärvde hälften av Åke när han dog och nu ska hans syskon ha 25% av det totala arvet. 3. Karin ärvde sin make helt och därmed ska Karins släkt ärva 100%. Vad stämmer? Med vänlig hälsning 
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) som du finner https://lagen.nu/1958:637. När en gift arvlåtare (Åke) avlider, ska hela arvet tillfalla den efterlevande maken (Karin) enligt 3 kap 1 § 1 st ÄB. Eftersom Åke inte hade skrivit något testamente bör hela hans kvarlåtenskap ha tillfallit Karin. Före arvet efter Åke fördelas bör dock en bodelning ha gjorts. Den del Karin erhöll i bodelningen äger hon med full äganderätt och denna del kan hon förfoga över fritt, till och med testamentera bort. Den andra delen, dvs Åkes andel i bodelningen, ärver Karin med fri förfoganderätt. Det innebär att hon får förfoga fritt över egendomen, t.ex. konsumera den, men hon får inte testamentera bort den egendomen enligt 3 kap 2 § 1 st. Den andel som Karin ärver efter Åke ska Åkes arvingar ärva i form av efterarv när Karin avlider. De arvingar som kan komma i fråga är Åkes föräldrar, syskon eller syskons avkomling. För att avgöra hur stor del av Karins kvarlåtenskap som ska utgöra efterarv efter Åke ser man på hur förmögenheten fördelades vid arvskiftet efter Åke. Om Karin erhöll 500 000 kr i bodelningen och 500 000 kr i arv efter Åke ska 50 % av Karins kvarlåtenskap utgöra efterarv efter Åke, oavsett om Karins kvarlåtenskap är mindre eller större än 1 miljon kr när hon avlider. Denna lösning som lagstiftaren valt innebär att efterarvet kan bli både mindre och större än vad den var vid den första makens död, beroende på hur förmögenheten förvaltats.Svaret på din fråga om hur stor andel som ska utgöra efterarv efter Åke beror således på hur stor andel Karin erhöll genom bodelning respektive hur stor andel hon ärvde från Åke. Samma andel som hon ärvde ska ligga till grund för efterarvet efter Åke. Alternativ 3 bör vara uteslutet eftersom Karin inte har full äganderätt till arvet efter Åke och således inte kan testamentera bort hans andel. Vänligen

Efterarv trots ekonomisk kompensation vid arvsskiftet?

2013-12-05 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min far testamenterade en fastighet, lösöre, bohag med fri förfoganderätt till hans maka, ej min mor. Makan har inga egna barn. Är dbo-delägare. Vid arvskiftet fick jag (ej makan) en kontant ersättning för denna fastighet, ersättningen uppgick till halva taxvärdet. Vid makans bortgång: kommer jag att omfattas av något efterarv? 
Victoria Nilsson |Hej!Om du kommer ha rätt till något efterarv är beroende av vad som står i den arvsskifteshandling som du har undertecknat (23:4 Ärvdabalken). Det är möjligt att som efterarvinge vid arvsskiftet avstå från anspråk på efterarv, så om det är anledningen till att du fått den kontanta ersättningen så kommer du inte ha rätt till efterarv.Om det däremot inte gjorts någon sådan överenskommelse så kommer du ha rätt till efterarv, så tillvida att den kontanta ersättningen inte motsvarar hela din arvslott, och du därför redan fått ut hela ditt arv. I och med att du endast fått ut halva taxeringsvärdet borde värdet inte motsvara hela din arvslott, så till vida att ni inte är fler efterarvingar. Taxeringsvärdet är oftast lägre än marknadsvärdet, vilket är vad som ska ligga till grund för arvsberäkningen, varför det är troligt att du har rätt till efterarv.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K23.Vänliga hälsningar,

Särkullbarns rätt till arv

2013-11-11 i Efterarv
FRÅGA |Hej. Min mamma äger en fastighet. Det gör även hennes man (inte min pappa). Jag har ett helsyskon och två halvsyskon. Om mammas man dör först så ärver mamma hans fastighet. Vad händer sen med uppdelningen av fastigheterna mellan oss syskon när mamma avlider?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Utifrån de fakta du presenterat i din fråga så utgår jag från att det inte finns något testamente för någon av parterna. Finns inget testamente så regleras frågan om hur egendom ska fördelas i anledning av dödsfall helt av Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637).   Om din mammas man avlider innan henne så kommer din mamma att, som efterlevande maka, ärva hela kvarlåtenskapen då alla hans barn är gemensamma med mamman (3 kap, 1§). Gemensamma barn måste vänta tills den efterlevande maken/makan avlider för att få ut sitt arv, enbart om det finns särkullbarn så har de rätt att få ut sin arvslott omedelbart. Avlider din mamma efter sin make så kommer du och ditt helsyskon endast att ärva av henne medan dina halvsyskon kommer få ut sitt efterarv från sin pappa samt sin arvsrätt från er gemensamma mamma (3 kap, 2§). Dina halvsyskons efterarv räknas ut i kvotdelar och det är sedan dessa kvotdelar av er gemensamma mammas kvarlåtenskap de får ut i arv efter sin pappa.Kvoten räknas ut i procent och man utgår ifrån bodelningen som görs i anledning av pappans död.  Vid beräkning av kvotdelen så ser man till hur stor del av boets totala tillgångar vid dödsfallet som arvet efter pappan utgjorde.  Ett exempel ska ges för att förtydliga. Om det i boet vid dödsfallet enbart finns giftorättsgods på 1 000 000 kronor så kommer vid bodelning i anledning av dödsfall vardera part erhålla 500 000. Efterarvet för dina halvsyskon kommer vara deras pappas 500 000 delat på boets totala tillgångar, alltså 1 000 000. Då 500 000/1 000 000 är 0,5 så kommer dina halvsyskon kunna kräva tillsammans 50 % av er gemensamma mammas kvarlåtenskap i efterarv från sin pappa. Resterande kvarlåtenskap efter er mamma kommer delas lika mellan alla syskonen. Vem som ska få rätt till just fastigheten är svårare att besvara. Har inget testamente upprättats så är huvudregeln att man ärver en viss summa, eller har rätt till en viss kvot, inte specifik egendom. I vissa fall så kan en arvinge har förtur att ärva, alternativt köpa ut om det behövs, vad som tillhört den man ärver utav (3 kap, 5§). Dock så aktualiseras detta inte då er mamma var ägare till fastigheten och ni alla ärver henne. Arvet beräknas således på en viss summa, inte en specifik egendom och det går inte att säga att någon har rätt att ärva just fastigheten.  Vänligen, 

Fördelning av efterarv

2013-09-28 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min pappa har två barn sedan tidigare äktenskap och mig och min syster med nuvarande äktenskap. Min mamma och pappa har äktenskapsförord men min mamma köpte en fastighet när hon var gift med min pappa. Jag undrar vad som händer med min mammas förmögenhet när hon dör? Kommer min pappa att ärva allt om det inte finns testamente? Om ja, kommer jag då att behöva dela min mammas förmögenhet som min pappa har ärvt med mina andra två halvsyskon när han går bort? Tack på förhand!
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!När någon i ett äktenskap avlider ärver efterlevande make före de gemensamma barnen om det inte finns något testamente enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 § https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 . Om din mor skulle dö före din far görs i första hand en bodelning på den egendom i deras äktenskap som utgjorde giftorättsgods. Äktenskapsförordet mellan dem kan ange att viss eller all egendom ska vara enskild egendom, sådan egendom ingår då inte i en bodelning. Den del som din far erhåller i bodelningen äger han med full äganderätt, vilket innebär att han kan göra vad han vill med den egendomen, även testamentera bort den. Den del din mors dödsbo erhåller i bodelningen samt hennes eventuella enskilda egendom ärver din far med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han fritt får disponera egendomen så länge han lever, men han får inte testamentera bort den, ÄB 3 kap 2 § 1 st https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 . Den del som han ärver av er mor ska ni två barn sedan erhålla i form av efterarv när er far dör. På detta sätt ärver inte era halvsyskon er mor. För att avgöra hur stor andel av er fars kvarlåtenskap som utgör efterarv efter er mor ser man på hur fördelningen av förmögenheten såg ut vid arvskiftet efter er mor. Säg att er far erhöll 300 000 kr i bodelningen och ärvde 600 000 kr efter er mor. Av den totala förmögenhetsmassan utgjorde således 2/3 arv efter er mor. När er far dör ska därför 2/3 av hans förmögenhetsmassa fördelas till er två i form av efterarv efter er mor och resterande 1/3 fördelas lika mellan er 4 syskon förutsatt att inget testamente förekommer, ÄB 3 kap 2 § 3 st https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 . Denna lösning som lagstiftaren valt innebär att efterarvet kan bli både mindre och större än vad den var vid den första makens död, beroende på hur förmögenheten förvaltats. Vänligen

Testamente med efterarv

2013-12-21 i Efterarv
FRÅGA |Min mamma gick bort 2009, hon var sambo sedan 10 år tillbaka med en man (som inte har några egna barn) Mamma hade inte så mycket egna tillgångar och vid hennes bortgång skrevs ett testamente att vi (3 barn) skulle få ärva hennes man istället. testamentet bevittnades av min systers man och en vän till honom. Är detta testamentet giltigt? Mannen har träffat en ny kvinna. vad händer om han flyttar ihop med denna kvinna? Vad behöver vi göra för att säkerställa vårt arv från vår mamma?
Matilda Hellström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag har kunnat utläsa två alternativa tolkningar av din fråga; antingen att det var din mor som upprättade testamentet eller att din mors sambo upprättade det efter att din mor gått bort. Vad gäller giltigheten av testamentet framstår det som formenligt. Enligt 10 kap. 1§ ärvdabalken ska ett testamente upprättas skriftligen med två vittnen och både testatorn och vittnena ska skriva på testamentet. Eftersom inget av vittnena står i rakt upp- eller nedstigande led till testatorn, är make eller svåger eller syskon, eller är själv testamentstagare skulle jag säga att testamentet är fullt giltigt. Om det var din mor som upprättade testamentet innebär det att hennes sambo erhöll egendomen med fri förfoganderätt och kan alltså disponera över egendomen som han vill under sin livstid, men är bunden av att ni har rätt till efterarv när han går bort. Det innebär att han inte kan testamentera bort den andelen ni har rätt till och att den egendomen inte heller skulle ingå i en potentiell bodelning med hans nya kvinna. Ert efterarv kommer då brytas ut innan resten av hans kvarlåtenskap fördelas.Om det är så att det inte fanns några tillgångar att ärva efter er mor och att hennes sambo då istället upprättade ett testamente som skulle ge er rätt till del i hans kvarlåtenskap, finns det tyvärr inget ni kan göra för att säkra er rätt till arv efter mannen. Han förfogar fritt över sin egendom och kan välja att återkalla eller upprätta ett nytt testamente.  

Tidpunkten för efterarv

2013-11-27 i Efterarv
FRÅGA |Min frus far dog för 2 år sedan och hennes mor bor nu på ett hem. Huset säljs nu och vi undrar om hon kan kräva ut sin del från hennes fars sida? Hon har även en bror. Modern inte helt tillräknelig.
Victoria Nilsson |Hej!Efterarvingar har rätt till arv efter den första arvlåtaren, det vill säga din frus far, först när den andra arvlåtaren, det vill säga din frus mor, avlider, 3:2 Ärvdabalken. Under sin livstid får din frus mor förfoga över arvet som hon ser passar, vilket inkluderar en rätt att sälja huset. Din fru har därför ingen rätt att kräva ut sitt efterarv efter sin far förrän hennes mor avlidit.Om modern inte är helt tillräknelig och din fru därför är orolig över hur hon sköter sin ekonomi så är det möjligt för henne att ansöka om god man för sin mor, se 11:4 och 11:15 Föräldrabalken. En god man har dock till uppgift att göra vad som är bäst för sin huvudman, 12:3 Föräldrabalken. Det innebär att gode mannen, om sådan kan förordnas, ska ta hänsyn till vad som är bäst för din frus mor, inte för eventuella arvingar.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.Vänliga hälsningar,

Avstående av arv till förmån för efterlevande make

2013-10-14 i Efterarv
FRÅGA |Hej Min mor avled och har 3 barn sedan ett tidigare äktenskap, i nuvarande äktenskap finns 2 gemensamma barn samt att maken har ett barn i ett tidigare äktenskap. hur blir fördelningen av arv om vi barn i mammas första äktenskap avstår vårt arv till vår styvfars frånfälle.
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga. Frågor om arvsordning regleras i ärvdabalken (ÄB), som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Om ni väljer att avstå erat arv till förmån för er styvfar, kommer egendomen som ni skulle ha ärvt att tillfalla er styvfar direkt, se ÄB 3 kap. 1 §. Styvfadern ärver egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att han har behörighet att förfoga som han själv vill över egendomen, med undantag för att testamentera bort den. Han kan t.ex. välja att sälja eller konsumera hela egendomen, så att det inte finns något kvar av den när han avlider. Han kan även förfoga över den så att den ökar i värde. Ni syskon som har avstått erat arv till förmån för efterlevande make, har rätt till efterarv, vilket framgår av ÄB 3 kap. 2 §. Efterarvets storlek beräknas vid eran mors bortgång som en kvotdel i en framtida förmögenhetsmassa. Ni har rätt till samma andel av eran styvfaders kvarlåtenskap, som utgjorde summan av styvfaderns arv efter er mamma plus hans egendom efter bodelningen. Utgör denna andel t.ex. 3/8 så har ni rätt till 3/8 av styvfaderns kvarlåtenskap när han avlider. Detta innebär i praktiken att summan av erat framtida arv beror på hur eran styvfader har förfogat över sin egendom. Har egendomen ökat i värde kommer ni att få ut ett större arv än vad ni hade fått om ni hade valt att ta ut arvet efter er mamma direkt. Har egendomen minskat i värde kommer ni därmed att få ut ett mindre arv än om ni hade tagit ut arvet direkt. Vänliga hälsningar

Efterarv och särkullebarn

2013-08-19 i Efterarv
FRÅGA |Vi är tre särkullebarn som ej ärvde något efter vår far. Han är omgift och har två barn med henne. Nu har hon också avlidit och vi undrar om det är alla vi fem barn som ska ärva. I testamentet står det bl.a Vid den sist avlidnes makens frånfälle skall respektive makes andel i kvarlåtenskapen fördelas enligt lag mellan våra bröstarvingar. Tacksam för svar.
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Om ingen av er tre tog arv vid er fars bortgång, utan avstod det till förmån för er fars maka, har ni rätt till ert arv vid hennes bortgång. De tillgångar som finns kvar efter makan kommer att procentuellt delas upp mellan vad som är arv efter er far och vad som är hennes tillgångar. Därefter delas den del som är arv efter er far mellan alla fem arvingar och delen efter makan mellan hennes två barn. Hoppas det gav svar på din fråga.Hälsningar,