Ägarförhållandet vad gäller bostadsrätt

2015-03-26 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Jag studerar juridik i Linköping och bor i en bostadsrätt köpt av mina föräldrar (men som står i mitt namn). Jag vill skriva ett avtal med mina föräldrar för att klargöra detta förhållande och se till att undvika problem med till exempel mina systrar i framtiden. Kan jag helt enkelt skriva i klartext att lägenheten tillhör dem och att de har betalat för den eller skulle ni rekommendera att skriva på något annat sätt? Hur skulle det bli i framtiden om till exempel någon skulle gå bort eller vid äktenskapsskillnad, vet att det kan bli väldigt avancerat i sådana här sammanhang och vill undvika problem inom familjen. Tack på förhand. Bästa hälsningar, Anders Wennberg
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Jag vet inte om jag helt förstår vad du vill uppnå med avtalet men jag uppfattar det som att du vill klargöra att det är dina föräldrar och inte du som äger lägenheten. Är det så att du är ägare till lägenheten räcker det inte med att skriva ett avtal, utan ägarförhållandet måste flyttas över på dina föräldrar. Detta kan göras genom exempelvis en gåva eller ett köp. I det fall dina föräldrar står som ägare finns det egentligen inget att klargöra, så länge ni har köpekontrakt etc. som bevisar att dem är ägarna. Om dina föräldrar, som är gifta, äger lägenheten och en av dem går bort kommer i första hand den maken som fortfarande lever erhålla hälften av giftorättsgodset genom bodelning och hälften i arv. Lägenheten kommer antagligen att betraktas som giftorättsgods. När den andre föräldern dör har de biologiska barnen efterarvsrätt vilket innebär att ni kommer dela lika på arvet och därmed dela lika på lägenheten, eller värdet av den. I det fall du, innan föräldrarnas död, skulle få lägenheten i gåva kommer detta presumeras vara förskott på arv, om de inte föreskriver att det inte ska vara ett förskott. I det fall äktenskapsskillnad sker kommer bodelning förmodligen att göras. Detta innebär att allt giftorättsgods kommer fördelas ut och delas lika. En av makarna kommer bli ägare till lägenheten (så vida de inte kommer överens om annat). Hoppas att detta hjälpte dig i dina funderingar!

Efterarv till annan än bröstarvinge

2015-03-15 i Efterarv
FRÅGA |Min mor är omgift och jag är hennes enda barn. Min styvfar har inga egna barn. Det finns endast en bror till min styvfar i livet. De har inte haft kontakt på många år och kommer heller aldrig att ha det. I vilken utsträckning har brodern rätt att ärva? Måste testamente skrivas för att förhindra att brodern ärver? Det är min mors och styvfars vilja att brodern inte ska ha något. Jag är medveten om att mor sitter i orubbat bo till sin bortgång, men vad gäller sedan? Brodern har 2 egna barn,I händelse av hans bortgång blir de arvtagare i sin tur?
Linn Kanter Pergament |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om arvsrätt och därför blir ärvdabalken tillämplig. När din styvfar går bort kommer din mamma att ärva från honom enligt 3:1 ärvdabalken. Detta förutsätter såklart att han avlider före din mamma. När din mamma sen går bort kommer din styvfars efterarv (som alltså din mamma ärvt) gå till brodern enligt 3:2 ärvdabalken. Din mamma kan inte reglera detta genom sitt testamente. Om brodern har avlidit vid denna tid har hans barn rätt att ärva i sin faders ställe. Genom att testamentera skulle din styvfar kunna reglera så att brodern inte får något arv. Regler om testamente finns i 10 kap ärvdabalken. Hoppas det löser sig!

Vad händer med arvet efter en ingift farbror?

2015-03-04 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag är arvtagare till en faster som gick bort för några år sedan. Min faster och ingifta farbror har inga barn eller föräldrar i livet. Eftersom min ingifta farbror levde vid min fasters bortgång fick jag och mina syskon ett brev från en juristfirma att när min "farbror" avlider inträder bodelning efter min faster. Min far är avliden ska tilläggas. Nu har min ingifta farbror avlidit. Dom enda arvtagare efter min faster är en syster till min faster och vi barn efter min fasters bror (pappa) Vad händer nu? Om jag fattar allt rätt ärver min faster 50% och vi syskon 1/6 vardera. Men vem ärver min ingifta farbror? Han har inga föräldrar eller barn i livet och han var ensamt barn. Om han inte testamenterat sina tillgångar går då arvet till allmänna arvsfonden?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Om ni är tre syskon, så har du förstått det rätt angående hur efterarvet efter din faster ska fördelas. Efterarvet efter din faster utgörs av hälften av den efterlevande makens (din farbror) bo, enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken. Hade din pappa levt hade han och hans andra syster ärvt 1/2 var av detta. Eftersom din pappa är avliden blir det du och dina syskon som ska dela på hans halva av efterarvet.När det gäller din ingifta farbrors kvarlåtenskap finns en regel i 3 kap. 8 § ärvdabalken, som säger att om det bara finns arvsberättigade efter en av makarna vid den efterlevande makens död, ska dessa arvingar ärva allt. Det blir alltså du och dina syskon som ärver allt, ingen del av arvet kommer att gå till Allmänna arvsfonden.Med vänlig hälsning,

Fördelning av efterarv

2015-02-07 i Efterarv
FRÅGA |Hejsan. Vi är tre syskon med samma mor och far och vi har två äldre halvsyskon som är från fars fd äktenskap. Nu gick vår mor bort för ett år sedan och ev arv är kvar hos far. När han går bort: hur fördelas arvet efter honom då? Är det så att vi helsyskon delar på hälften som är efter mor och sedan delas resten mellan oss plus de två halvsyskonen eller delas allt mellan oss alla fem?Tacksam för svar.Mvh/ Undrande
Tatjana Johansson |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Enligt Ärvdabalken har barnen till den avlidne bäst rätt till arvet och ska få lika stor del av arvet vardera (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Om arvlåtaren har varit gift ska emellertid arvlåtarens make ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket er far gjorde när er mor gick bort (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Att er far ärvde med fri förfoganderätt innebär att han fritt kan förfoga över kvarlåtenskapen från er mor medan han lever, men att han inte får bestämma över egendomen genom ett testamente. Er far kan alltså inte testamentera bort den del av egendomen som härrör sig från er mors kvarlåtenskap, utan denna del kommer att tillfalla er helsyskon vid hans bortgång (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det som ni helsyskon kommer att erhålla från er mors kvarlåtenskap när er far har gått bort är inte nödvändigtvis samma summa som er far ärvde, utan beräknas istället genom en kvotdel. Kvotdelen i sin tur beräknas genom att arvet som er far erhöll från er mor delas med storleken av er fars totala förmögenhet när er mor avled. Kvotdelen multipliceras sedan med er fars kvarlåtenskap och detta är summan som ni tre helsyskon får dela på när er far går bort. Förutsatt att er far inte har testamenterat bort sin egen egendom ska resterande del av kvarlåtenskapen delas lika mellan samtliga hel- och halvsyskon. Med vänliga hälsningar,

Efterarv och fastigheter

2015-03-23 i Efterarv
FRÅGA |En fastighet ägs till 100 % av maken. Han avlider och fastigheten skiftas till efterlevande hustrun. Inget testamente finns. De står bägge på lån på fastigheten men lagfart och ägande enbart på mannen.De har ett gemensamt barn, en efterarvinge.Kvinnan har i ett tidigare äktenskap 2 barn med annan man.När hon avlider, vem ärver huset?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att makan ärvt den avlidne makens fastighet med fri förfoganderätt, dvs att ett efterarv från den avlidne maken kommer att tillskiftas det gemensamma barnet, kommer en andel av den efterlevande makans kvarlåtenskap att skiftas ut till det gemensamma barnet. Detta följer av 3:1-2 ÄB (här). Med andra ord kommer en andel av kvarlåtenskapen från kvinnan vid hennes del utgöra efterarv till det gemensamma barnet. Vidare kommer barnet också få del av del av kvinnans kvarlåtenskap som inte utgör efterarv, vilket delas med de övriga två barnen.Enligt 3:5 ÄB har efterarvtagaren rätt att på sin lott erhålla den fastighet som efterlämnades som efterarv. Detta innebär att det gemensamma barnet har rätt att få fastigheten.Hoppas jag svarade på din fråga. Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Efterarv vid omgifte

2015-03-11 i Efterarv
FRÅGA |HEJ !Efter min mamma dog gifte pappa om sig, eftersom jag aldrig fick mitt morsarv undra jag om jag kan få det nu när min pappa avlidit? Jag är tveksam om det finns några pengar kvar men det finns hus och mark, är osäker på om det står i pappas namn eller nya frun? Vad bör jag göra först?Hälsningar
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då du inte uppgett att det finns något testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att något sådant inte föreligger. Regler om arv finner du i Ärvdabalken.När en person som varit gift dör är huvudregeln att efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över kvarlåtenskapen under dess livstid, men kan inte testamentera bort den delen. Se Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Ett undantag därifrån är om den avlidne har särkullbarn, barn som ej är makarnas gemensamma, då de har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Se 3 kap. 1 § andra meningen. När din mamma avled ärvde således din pappa kvarlåtenskapen från henne då du som gemensamt barn får vänta på att få ut sitt arv tills den efterlevande maken avlidit.När den efterlevande maken avlider är huvudregeln att hälften av kvarlåtenskapen ska gå till den först avlidnes arvingar, se 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Dock, om kvarlåtenskapen från den först avlidne utgjorde annan andel än hälften, exempelvis 1/3 istället för 1/2, så ska 1/3 av kvarlåtenskapen gå till den först avlidnes arvingar istället för hälften, se 3 kap. 2 § tredje stycket Ärvdabalken. Efterarvet utgör alltså inte nödvändigtvis samma summa som din pappa ärvde, utan baseras på en kvotdel. Då din pappa var gift så gäller, som jag redogjort för ovan, att efterlevande make ärver med undantag för särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. Du har alltså rätt att få ut ditt arv från såväl din mamma som din pappa. Från din mamma i form av efterarv och från din pappa då du är särkullbarn. Vid beräkning av efterarv ska hänsyn inte tas till den nya makans egendom eller giftorättsanspråk, se 3 kap. 6 § 1 stycket Ärvdabalken. Den först avlidnes, din mors, släktingar tilldelas alltså hälften av nettobehållningen och den andra hälften ingår i bodelningen mellan den efterlevande makens, din fars, arvingar och den nya maken. Man tittar på din fars samlade tillgångar och undantar er/din andel av efterarvet innan bodelning görs. I en bodelning mellan din pappa och hans nya maka är det giftorättsgodset som ingår. I huvudsak allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, dock ej enskild egendom eller egendom för personligt bruk. Enskild egendom kan vara sådant som den ena maken fått i gåva, i arv som enligt testamente ska vara dess enskilda, gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, glasögon m.m. Med andra ord, så länge ingenting har gjorts till enskild egendom så ska allt makarna äger ingå i bodelningen, därmed även hus och mark. Däremot ska egendom som under äktenskapet tillhört ena maken kvarstanna på den makens lott. Vardera makes arvingar har alltså rätt att få kvarlåtenskap som tillhört sin respektive arvlåtare, se 3 kap. 5 § Ärvdabalken.Observera dock att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (ca 180 000). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom. Har den efterlevande maken redan fått minst 4 prisbasbelopp från bodelningen så har maken alltså inte rätt till arv om den avlidne endast har särkullbarn. Det som bör göras först, om det inte redan är gjort, är att upprätta en bouppteckning. Det kan göras privat eller med hjälp av en jurist. Skatteverket tillhandahåller en tydlig redogörelse för vad som ska göras när en anhörig dör, se länk: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/arvskifte.4.3528414214b3f875805caf.html. Först efter att bouppteckningen är klart kan arvskifte ske. Behöver du hjälp med arvskifte kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Vänlig hälsning,

Syskonbarns arvsrätt

2015-02-25 i Efterarv
FRÅGA |Jag och och mina tre syskon har en moster som precis gått bort. Hon hade inga egna barn. Hon gifte sig på gamla dar med en man som inte heller hade några barn. Han dog några år efter dom gifte sig och min moster ärvde hans tillgångar. Hans närmsta anhöriga är hans syskonbarn. Ärver hans syskonbarn nåt från min moster nu när hon gått bort?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid avsaknad av bröstarvingar (barn, barnbarn etc) ärver den avlidnes föräldrar eller vid deras bortgång, deras bröstarvingar. Det här innebär alltså att makens syskonbarn har arvsrätt efter maken, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Det står ingenting om testamente där din moster ska ha ärvt med full äganderätt, varför jag antar att din moster ärvde maken i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). I så fall har syskonbarnen rätt till efterarv efter mosterns make, 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Sammanfattningsvis ärver alltså inte syskonbarnen din moster, utan de ärver mosterns man med efterarv. Det innebär att syskonbarnen kommer att få arv vid mosterns bortgång, vilket är andelen de skulle fått vid makens död om inte mostern ärvt maken med förtur.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Efterarv och arvsordning

2015-02-05 i Efterarv
FRÅGA |Följande text står i vårt inbördes testamente mellan makar:Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla hälften av den avlidnes kvarlåtenskap och återstoden ska tillfalla och delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar. Efter den sist avlidne skall egendomen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag.Vår fråga är: vad innebär "enligt lag" i detta fall?Tacksam för svar.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Till att börja med kommer alltså hälften av den först avlidna makens kvarlåtenskap tillfalla den andra maken med fri förfoganderätt. Det här innebär att arvingar, i det här fallet bröstarvingar då det enligt lydelsen verkar finnas sådana, har rätt till efterarv av den hälft av kvarlåtenskapen som den kvarlevande maken tilldelades, 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det här beräknas i andelar. Det är alltså inte summan som ärvdes med fri förfoganderätt som ärvs i efterarv, utan en kvot. Summan kan vara större eller mindre än vid den först avlidna maken bortgång.Resterande kvarlåtenskap, den som inte är efterarv till den först avlidnes bröstarvingar, kommer att ärvas av den andra makens arvingar. I första hand bröstarvingar (barn, barnbarn etc), i andra hand föräldrar och syskon, i tredje hand mor- och farföräldrar, se turordningen för arv i 2 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).Sammanfattningsvis innebär "enligt lag" i det här fallet att den först avlidnes bröstarvingar ärver med efterarv, resterande ärver den andra makens arvingar.Jag hoppas att svaret gjorde det klarare för er!Med vänliga hälsningar,