Syskonbarns efterarvsrätt

2016-05-15 i Efterarv
FRÅGA |Min farbror gift men inga barn, frun har inga släktingar. Han avlider först. Ärver hans syskonbarn ? När frun avlider.
Johan Waldebrink |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du finner här.Kvarlåtenskapen efter en arvlåtare som var gift tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Din farbrors fru ärver alltså hela hans kvarlåtenskap. Den efterlevande maken erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne står fri att förfoga över egendomen på alla sätt utom att testamentera bort den (3 kap. 2 § ÄB). När den efterlevande maken går bort har dem med den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken rätt till efterarv. Det innebär att de har rätt till en kvotdel av den sist avlidnes förmögenhet (3 kap. 2 § ÄB). Säg att den efterlevande maken har egendom till ett värde av 200 000 och erhåller 100 000 med fri förfoganderätt efter den först avlidne. Då har den först avlidnes arvingar rätt till 1/3 (100 000/300 000) av den efterlevande makens kvarlåtenskap.Vilka som har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken fastställs enligt den legala arvsordningen. Om arvlåtaren som i detta fallet inte har några barn tar dennes föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. Om ett syskon har gått bort tar syskonets barn över rätten att ärva och delar på syskonets arvslott (2 kap. 2 § ÄB). Förutsatt att din farbror varken har föräldrar eller syskon i livet kommer alltså hans syskonbarn vara dem som har bäst arvsrätt efter honom. Det som finns kvar av arvet efter din farbror när hans fru går bort kommer då att tillfalla hans syskonbarn.Vad gäller arvet efter din farbrors fru kommer även det tillfalla din farbrors arvingar, alltså hans syskonbarn, förutsatt att din farbrors fru inte har upprättat något testamente. Eftersom att din farbrors fru inte har några egna arvsberättigade släktingar går hela arvet till de som är arvsberättigade efter din farbror (3 kap. 8 § ÄB).Din farbrors arvingar har alltså alltid rätt till den kvotdel av fruns kvarlåtenskap som utgör arv efter din farbror. I det fall frun inte har upprättat något testamente har din farbrors arvingar i stället rätt till hela arvet.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Risker med ett riktat arvsavstående?

2016-05-11 i Efterarv
FRÅGA |Hej, min far är svårt sjuk och kommer lämna oss inom kort. Han är omgift, båda har barn från tidigare förhållanden och dom har inga gemensamma barn. Min far och hans fru har önskan om att jag och min bror ska vänta med att ta ut vår arvslott till hans maka avlider. Vad är de eventuella riskerna med detta? Kan hon i enkla drag göra av med hela vårt arv efter pappa? Kan man på något sätt trygga vår del av arvet utan att begära ut arvslotten direkt? Mvh Kristina
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Av intresse i ert fall är främst ÄB 3 kap., vilket du hittar här. Den vanligaste situationen när efterarvsrätt föreligger är då en efterlevande make erhållit arv enligt ÄB 3 kap. 1 § framför gemensamma bröstarvingar, men kan även uppstå genom ett av särkullbarn riktat arvsavstående enligt ÄB 3 kap. 9 §. Detta skulle därför bli aktuellt i ert fall och innebär att du och din bror därför kommer ha rätt till efterarv efter er far enligt ÄB 3 kap. 2 §. Det innebär för er del att då den efterlevande makan går bort kommer hälften av hennes bo tillfalla dig och din bror (och den andra hälften till makans barn).I bestämmelsen om efterarv stadgas att den efterlevande maken inte får genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar, dvs. dig och din bror. Den efterlevande makan får således inte testamentera bort den kvotdel ni har rätt till efter er far, men hon har däremot rätt att använda pengarna nästan hur hon vill då hon lever. Detta kallas för att man ärver med fri förfoganderätt. Om boet minskar i värde mellan makarnas dödsfall drabbar det båda makarnas arvingar lika enligt huvudregeln om efterarvets fördelning. Ett undantag från den regeln är om den efterlevande makan uppenbart missbrukar sin fria förfoganderätt till väsentligt förfång för efterarvingarnas (din och din brors) rätt. I en sådan situation ökar din och din brors andel i boet genom rätt till vederlag.I lagtexten anges gåva som exempel på vad som kan ses som missbruk av den fria förfoganderätten. Den efterlevande makan har alltså inte rätt att ge bort den del av förmögenheten som du och din bror har rätt till. Att den efterlevande makan däremot skulle leva "slösaktigt" eller bedriva dålig förmögenhetsförvaltning är inte omständigheter som gör att ses som om hon har missbrukat sin fria förfoganderätt.Tyvärr finns inga tips som garanterat fungerar vad gäller att säkra er rätt till efterarv. Det går inte att exempelvis genom testamente hindra att den efterlevande makan använder upp en hel del av pengarna i livet då hon har full rätt att spendera dem. Om hon däremot skulle förfoga över dem genom att ge bort stora gåvor (exempelvis till sina egna barn) skyddas du och din bror automatiskt av lagen om ni kan påvisa att gåvan har givits utan tillbörlig hänsyn till er samt att gåvan har inneburit en väsentlig minskning av den efterlevande makans egendom (gränsen går omkring 30 % för vad som anses som "väsentlig minskning"). Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Särkullbarn, efterarv, laglott/arvslott

2016-05-03 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller hur jag som särkullebarn ärver. Min mamma är gift med en man som inte har några barn. Om min mamma dör hur blir det då för mig? Jag förstår inte riktigt hur det fungerar med arvslott respektive laglott. Mamma och jag har delade meningar kring detta. Hon tror att jag ska ärva 50% av dem medan jag tror att jag som särkullebarn ska ärva 25% (laglott plus arvslott).Mamma och hennes man har skrivit ett testamente där mamma har skrivit över arvslotten på hennes man. Enligt mammas beräkning ärver jag då 25% och enligt min ärver jag 12,5%.Har vi båda fel eller har någon av rätt?Tacksam för svar
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB), se här. Makar ärver varandra före bröstarvingar. Särkullbarn, alltså ej gemensamma barn, har dock rätt att kräva ut sin laglott vid sin förälders bortgång. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är arvingens del av sin förälders kvarlåtenskap. Alltså är arvslotten 100% av förälderns kvarlåtenskap om inga andra arvingar finns att dela arvet med. Den del du har rätt att kräva ut direkt vid din mors bortgång är alltså 50% av dennes kvarlåtenskap, om du inte behöver dela arvet med någon annan bröstarvinge. Testamente kan aldrig kränka denna rätt. Om testamente likväl skulle kränka denna rätt, kan du enkelt begära jämkning av det.Hälften av moderns kvarlåtenskap har du alltså rätt till direkt vid moderns bortgång, oavsett testamente. Den andra hälften ärver styvfadern. När även denne går bort har du rätt till den resterande del av din mors kvarlåtenskap. Den resterande delen räknas ut som en kvotdel i styvfaderns dödsbo. Ett exempel kan illustrera hur kvotdelen beräknas.Exempel:A är gift med B. A har ett särkullbarn. B har inga barn. A dör. B ärver A:s egendom, vilken utgör 200 000 kr. A:s särkullbarn S begär ut sin laglott, alltså 200 000/2 = 100 000 kr (hälften av arvslotten, se ovan). B ägde vid A:s död totalt 500 000 kr. Kvotdelen utgör då 100 000 (arvet B får från A) / 600 000 (boets totala behållning) = 1/6.När B avlider har S rätt till resterande del av sin arvslott. Denna utgör 1/6 i B:s dödsbo.Kvotdelen du har rätt till i styvfaderns dödsbo kallas efterarvet. Som du förstår går det inte att generellt säga en procentsats som du har rätt till, eftersom att det beror på hur förmögenhetsförhållandena ser ut när den ena maken först går bort, se exemplet ovan. Det som jag redogjort för ovan är vad som gäller såvida inte testamentet med giltig verkan föreskriver att styvfadern ska ärva med "full äganderätt". Om testamentet föreskrivit full äganderätt så har du inte rätt till något efterarv, alltså inte rätt till någon kvotdel i styvfaderns dödsbo.Full äganderättFör att testamentet med giltig verkan ska föreskriva full äganderätt får det inte samtidigt finnas ett förordnande om sekundosuccession. Detta betyder att det inte samtidigt får stå något om hur arvet ska fördelas efter båda makarnas bortgång. Om det skulle göra det, blir föreskrivandet om full äganderätt inte giltigt, utan tolkas som om det inte stod något om full äganderätt. Jag hoppas att detta var till hjälp. Om ytterligare funderingar uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.

Vilket testamente gäller?

2016-05-02 i Efterarv
FRÅGA |Hej. Har en svärfar som gick bort för 2 år sedan. 1979 skrev han och hans fru ett testamente som innebar att frun ärvde allt efter hans död. Så långt är allt OK. Min fru som är en av 4 döttrar har en diskussion med sin ena syster om följande; Anta att deras mamma skrev ett eget testamente EFTER 1979 där mamman efterlämnar sin del till sin syster och inte till sina döttrar, vad gäller då. Min fru påstår att det är mammans testamente som gäller och att det enda de har rätt till är respektive systers del till laglotten, min frus syster påstår att det är pappans testamente som gäller, d.v.s. att efter att deras mamma ärvde allt för 2 år sedan så är det döttrarna som står i tur när deras mamma en dag går bort.Tacksam för svar då detta är ett stort diskussionsämne. Det hör till saken att svärmor har svårt för att läsa och skriva. Min fru vet att mamman har undertecknat ett papper, som mammans syster kom med efter svärfars död, utan att veta vad det var. OM det skulle vara ett testamente, så vill min fru att mamman skriver ett nytt testamente för att eliminera risken för foul play. Relationen inom släkten på min frus sida är inte den bästa. Detta handlar om att de 4 döttrarna skyddar sig själv.Med vänlig hälsning,Walter
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga! Vad som gäller i ert specifika fall beror lite på vad som står i det första testamentet. Knäckfrågan i detta fall är om svärmodern ärvt maken med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Jag kommer nedan förklara skillnaderna och hur det skulle kunna appliceras på ert ärende. Allmänt fungerar det så att efter att den avlidnes kvarlåtenskaps fastställts ska detta fördelas i arv. Utgångspunkten enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken(förkortas ÄB) är att den avlidnes barn har bäst rätt till arvet, och får då dela lika på hela kvarlåtenskapen. Det finns däremot ett undantag i 3 kap. 1 § som ger efterlevande make rätt att ärva barnens del med fri förfoganderätt. När sedan den andre maken går bort har barnen rätt till vad som kallas efterarv. Det innebär att när den andre maken går bort ska barnen först ärva från den först avlidna. Och därefter fastställs kvarlåtenskapen hos den maken som avled sist och slutligen ska även detta bli föremål för arv. Principen med fri förfoganderätt innebär alltså att den andre maken får förfoga över arvet men denne får exempelvis inte skänka bort alla pengar då de arvingar som egentligen ska få arvet(barnen) ska få sin del då den andre föräldern går bort. Alltså, om svärfadern testamenterade sin kvarlåtenskap med fri förfoganderätt ska först hans arv fördelas innan svärmoderns arv fördelas. Då spelar det således ingen roll vart hon väljer att testamentera sitt arv, då barnen ändå kommer ha rätt till sin del från sin far först. Om däremot testamentet anger att arvet ska ges med full äganderätt blir utgångsläget lite annorlunda. Om något ges med full äganderätt får mottagaren rätt att göra vad hen vill med egendomen/pengarna. Som ni däremot känner till har barn alltid rätt till sin laglott, vilket enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av den totala kvarlåtenskapen. Resultatet av detta blir att svärmodern fått ärva hälften(laglotten) med fri förfoganderätt och den andra halvan med full äganderätt(det som inte är laglotten). Då svärmodern sedan går bort har barnen fortfarande rätt till efterarv, men inte till lika stor del. Det vill säga, när svärmodern går bort ska först arvet från maken fördelas på barnen, vilken motsvarar laglotten. Vad som sedan blir kvar är det som utgör svärmoderns kvarlåtenskap som sedan ska bli föremål för arv. Här gäller samma regler som tidigare att barnen fortfarande har rätt till sin laglott även från sin mor. Den del som svärmodern har ”rätt att” testamentera bort är således det som blir kvar då makens arv och barnens laglott är avdragna.Sammanfattningsvis innebär detta att båda testamentena gäller. Då svärmodern går bort har barnen rätt till efterarv av fadern, hur mycket beror på formuleringen i testamentet. Därefter ska svärmoderns kvarlåtenskap fördelas och då gäller hennes testamente. Som du säkert förstår är detta ett ganska invecklat område och jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta någon av de jurister Lawline samarbetar med, här kan du boka tid http://lawline.se/bokaBästa hälsningar

Beräkning av efterarv

2016-05-13 i Efterarv
FRÅGA |Har jag förstått det rätt?Gift par har tre gemensamma barn. Han har även ett särkullbarn. Det finns ett inbördes testamente där makarna ärver med fri förfoganderätt. Makens del efter bodelning är 2 000 000 som delas på fyra barn. = 500 000 var. Särkullbarnets laglott blir då 250 000:- Resten går till makan.Efter makans död är hela behållningen 3 000 000. Hur blir fördelningen då? Blir det någon skillnad på fördelningen om behållningen ökat istället?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finner du i Ärvdabalken (här). Barnens arvsrättMannens fyra barn är hans närmaste arvingar och de ska dela lika på hans kvarlåtenskap, Ärvdabalken 2 kap 1§. Deras andel av mannens kvarlåtenskap är alltså 1/4 vardera. Eftersom att mannen var gift ska dock kvarlåtenskapen först tillfalla den efterlevande makan. Mannens barn får då först ut sina arv efter sin far när även den efterlevande makan avlidit. Mannens särkullbarn har dock rätt att få ut hela sin andel, dvs. 1/4, av fadern direkt. Om så har skett, har särkullbarnet fått rätt till 500 000kr vid sin fars död. Särkullbarnet kan dock också välja att avstå från att ta ut sitt arv direkt, i enlighet med Ärvdabalken 3 kap 9§, och då tillfaller även den delen den efterlevande makan. Så som jag förstår din fråga, har särkullbarnet tagit ut halva sin andel av arvet vid faderns död, dvs. sin laglott (Ärvdabalken 7 kap 1§). I sådana fall har den andra halvan tillfallit den efterlevande makan och särkullbarnet har nu rätt att få den halvan av sitt arv efter fadern. Den andel särkullbarnet nu har rätt att få ut är 1/8, dvs. hälften av 1/4.Ovanstående framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 2§ 1-2st.Beräkning av andelarOm fördelningen vid bodelningen mellan makarna var 50/50 (detta är fallet om makarna haft full giftorättsgemenskap), ska barnens arv efter fadern beräknas ur halva den efterlevande makans behållning på 3 000 000kr. Ena halvan av behållningen utgör nämligen mannens kvarlåtenskap, medan andra halvan utgör makans kvarlåtenskap. Det innebär att mannens kvarlåtenskap har minskat från 2 000 000kr till 1 500 000kr mellan hans och makans död. Barnens arv efter fadern beräknas efter samma andelar som de hade rätt till vid sin fars död, men istället ur behållningen på 1 500 000kr. De tre gemensamma barnen ska då få ut 1/4 av 1 500 000kr vardera, dvs. 375 000kr. Särkullbarnet ska få ut den andra halvan av sin andel av arvet från fadern, dvs. 1/8 av 1 500 000kr, vilket är 187 500kr.Den andra halvan av den efterlevande makans behållning på 3 000 000kr utgör hennes kvarlåtenskap, vilken hennes arvingar ska dela på. Hennes närmaste arvingar är hennes tre bröstarvingar och de ska dela lika på 1 500 000kr, Ärvdabalken 2 kap 1§. Vardera bröstarvinge får således 1/3 av 1 500 000kr, dvs. 500 000kr, från sin mor. Viktigt att komma ihåg är att fördelningen vid bodelningen mellan makarna inte behöver ha varit 50/50. Om fördelningen såg annorlunda ut, får också makarnas vardera kvarlåtenskap en annan storlek och det påverkar också storleken på barnens arv, Ärvdabalken 3 kap 2§ 3st.Om behållningen ökat i värdeOm den efterlevande makans behållning istället har ökat i värde, ska denna ökning tillgodoräknas mannens arvingar så länge inte den här ökningen beror på arv, gåva, testamente som makan fått efter mannens död eller av förvärvsarbete, Ärvdabalken 3 kap 4§ 1st. Det innebär att barnens arv efter fadern beräknas efter samma andelar de hade rätt till vid sin fars död, men istället ur det nya värdet på behållningen.Om det är så att den efterlevande makans ökade behållning beror på arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete, ska ökningen tillgodoräknas den efterlevande makans arvingar istället. Barnens arv efter fadern ska i sådana fall beräknas på den tidigare behållningen, dvs. 2 000 000kr.Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med här, om du har fler frågor eller vill ha hjälp med att komma vidare i frågan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Efterarv och särkullbarn

2016-05-08 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Pappa hat gått bort och mamma ärver ju honom. Har förstått att vi tre syskon får dela på pappas kvarvarande förmögenhet när mamma går bort. Och att våra 2 halv syskon och vi tre delar på mammas förmögenhet. Vem beslutat vad som finns kvar e pappa?Tittar man på förmögen som mamma ärvde elr?Är d bättre att jurist sköter bouppteckningen e pappa istf Revisor?
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du anger att din mamma kommer att ärva din pappa utgår jag ifrån att de var gifta. Er mamma kommer således mycket riktigt att ärva från er pappa. Det som sker är att det mellan dina föräldrar först görs en bodelning där din mamma då får sin del av boet och sedan er pappas del i arv. Säg att fördelningen blir 50/50 (vilket den blir om det inte finns någon enskild egendom). Ni tre syskon kommer då i efterarv av er pappa få en tredjedel var av hälften av kvarlåtenskapen er mamma lämnar efter sig. Ni fem halvsyskon får sedan en femtedel var av den andra hälften efter er mamma. Dina halvsyskon har då rätt att erhålla egendom som tillhört er mamma.Om det är så att er mamma efter er pappas död erhåller egendom i arv, gåva eller tjänar pengar genom arbete tillfaller det hennes del och därmed hennes arvingar, alltså den delen ni alla fem delar på.Vem som gör bouppteckningen är givetvis upp till er dödsbodelägare. Men tycker man att det är svårt att komma överens kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Du kan boka tid för juridisk rådgivning här eller se var er närmaste Familjens jurist finns.

Efterarv, arvslott

2016-05-02 i Efterarv
FRÅGA |Hej.Visst stämmer det inte att ett särkullbarn, som valt att ta ut sin laglott, ingen rättslig rätt att få dela den återstående styvpappas arv efter att denna gått bort sen?Den avlidna kvinnan hade 1 bröstarvinge. Hennes arv har testamenterats till hennes make som har två egna bröstarvingar.Det finns inga fler arvingar. Tack på förhand Karina
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Ett särkullbarn har alltid vid sin förälders bortgång rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är arvingens del av förälderns kvarlåtenskap. Den avlidnes barn i detta fall har alltså rätt till hela den först avlidnes kvarlåtenskap efter att båda makarna gått bort, det sk. efterarvet. Arvingen behöver ju inte dela arvet med någon då den efterlevande makens barn inte är arvingar till den först avlidne. Det är bara den del som härrör ifrån den först avlidne som kan utkrävas av dennes arvinge. Alltså stämmer det inte att arvingen har rätt till en likadel i styvfaderns dödsbo. Arvingen har dock rätt till den kvotdel som härrör från den först avlidne. Kvotdelen, dvs den del i den sist avlidnes dödsbo som den först avlidnes arvinge har rätt till, räknas ut genom att dela det den efterlevande maken ärver av den först avlidne genom boets totala behållning (alla tillgångar som den efterlevande äger + arvet från den först avlidne). Exempel:A är gift med B. A har ett särkullbarn. B har två särkullbarn. A dör. B ärver A:s egendom, vilken utgör 200 000 kr. A:s särkullbarn S begär ut sin laglott, alltså 200 000/2 = 100 000 kr (hälften av arvslotten, se ovan). B ägde vid A:s död totalt 500 000 kr. Kvotdelen utgör då 100 000 (arvet B får från A) / 600 000 (boets totala behållning) = 1/6.När B avlider har S rätt till resterande del av sin arvslott. Denna utgör 1/6 i B:s dödsbo.Alltså har särkullbarnet till modern som först avled en rätt till arv i styvfaderns bo, även om denne begärt ut sin laglott vid moderns bortgång. Hur stor del denne har rätt till beror på kvotdelen, vilken beräknas som i exemplet ovan.Det som jag redogjort för ovan är vad som gäller såvida inte testamentet med giltig verkan föreskriver att den efterlevande ska ärva med "full äganderätt". Om testamentet föreskrivit full äganderätt så har arvingen till den först avlidne inte rätt till något efterarv, alltså inte rätt till någon kvotdel i den sist avlidnes dödsbo.Full äganderättFör att testamentet med giltig verkan ska föreskriva full äganderätt får det inte samtidigt finnas ett förordnande om sekundosuccession. Detta betyder att det inte samtidigt får stå något om hur arvet ska fördelas efter båda makarnas bortgång. Om det skulle göra det, blir föreskrivandet om full äganderätt inte giltigt, utan tolkas som om det inte stod något om full äganderätt.Jag hoppas att detta var till hjälp. Om ytterligare funderingar uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.

Efterarv då någon av efterarvingarna har avlidit

2016-04-30 i Efterarv
FRÅGA |Om en efterarvvinge har dött innan bodelning skett och hon inte hade några barn, vad sker med hennes arvslott? Går den tillbaks till dödsboet eller fördelas den ut på övriga i livet varande syskon ( i det här fallet 2 andra syskon)?
Alexandra Lantz |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom dina frågor handlar om arv, är svaren på dessa reglerade i Ärvdabalken (ÄB). Dina frågor berör även bodelning och svaren på dessa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Eftersom det inte framkommer av din fråga huruvida någon av efterarvingarna redan fått ut sitt arv, utgår jag i fallet från att så inte är fallet. Då inget i frågan heller tyder på att den först avlidne maken, vars efterarv ska fördelas, har något testamente, utgår jag också ifrån att något testamente inte existerar. När testamente inte existerar, ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen i ÄB. Enligt reglerna om efterarv i ÄB 3:2, ska vid den efterlevande makens död, efterarvet efter den först avlidna maken först fördelas, innan arvet efter den efterlevande maken får fördelas. Rätten till efterarv har som huvudregel endast den först avlidne makens egna bröstarvingar (barn, barnbarn osv), som ju har fått vänta på att få ut arvet efter den först avlidne maken tills även den efterlevande maken avlidit. Svaret på dina frågor är lättast att åskadliggöra i ett exempel:Make1 och Make2, som är gifta, har tillsammans tre gemensamma barn. Make1 avlider. Bodelning genomförs då mellan Make1 och Make2 enligt ÄktB 9 kap. Någon bodelning mellan dessa två parter kommer inte att ske igen vid något senare tillfälle. Det bör uppmärksammas att bodelning inte ens säkert alltid måste göras här. Makes1:s egendom som inte ska ingå i bodelningen, och det som tillfaller Make1 genom bodelningen, utgör Make1:s kvarlåtenskap.Enligt den legala arvsordningen är det Make1:s bröstarvingar, de tre gemensamma barnen, som har rätt att ärva Make1:s kvarlåtenskap. Dock, enligt regeln i ÄB 3:1 ärver istället Make2 allt från Make1, medan de tre gemensamma barnen först får ut arvet efter Make1. Det är ju detta som kallas för efterarv.Nu när även Make2 har avlidit ska efterarvet efter Make1 fördelas mellan de tre gemensamma barnen. Ett av syskonen har nu avlidit, och då är frågan vad som händer med det syskonets arvslott. Du nämner i omständigheterna att det avlidna syskonet inte har några barn. Om det syskonet däremot har barnbarn eller barnbarnsbarn osv, kommer det avlidna syskonets arvslott att tillfalla dem. Om det avlidna syskonet däremot inte har några avkomlingar överhuvudtaget, kommer hens arvslott att fördelas lika mellan de två kvarvarande syskonen enligt ÄB 3:2 3st. Situationen förändras dock om det skulle vara så att det avlidna syskonet dör EFTER Make2, men FÖRE det att efterarvet har hunnit fördelas ut. I det fallet ska det avlidna syskonet anses ha hunnit tagit emot sin efterarvslott. Arvslotten ingår då som en del av det avlidna syskonets dödsbo, och ska som vanligt fördelas enligt arvsordningen, om inget testamente förekommer. Att notera då är att om det avlidna syskonet vid sin död inte hade några avkomlingar, men å andra sidan var gift, ärver hens efterlevande make hela kvarlåtenskapen enligt ÄB 3:1. Det avlidna syskonets två kvarvarande syskon ärver då ingenting. Jag hoppas att jag har lyckats svara på din frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss igen, eller att boka tid hos oss HÄR.Kom ihåg att man alltid kan sätta arvsordningens regler ur spel genom att skriva testamente. Skulle någon av er vilja skriva ett sådant kan vi hjälpa er med det HÄR.Vänligen,