Dödsbodelägare?

2014-07-10 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är två syskon som ärvt en fastighet efter våra föräldrar och är alltså dödsbodelägare. Är våra barn då också dödsbodelägare. Vi har fått ett förelägga från Statens VA-nämnd ställt till våra barn som dödsbodelägare men inte till oss syskon som fortfarande båda lever.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!Det kan vara så att era barn är universiella testamentstagare. I sådana fall är era barn också dödsbodelägare, 23:1 Ärvdabalken. https://lagen.nu/1958:637 Dödsbodelägare är någon som omedelbart har rätt till arv. Jag tycker ni ska kolla upp om era föräldrar upprättade ett testamente för att kunna avgöra om era barn är dödsbodelägare.

Vilka skriver under arvskifteshandling?

2014-06-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej ! Min Syster och jag är dödsbodelägare. Dessutom är våra barn universella testamentstagare. Räcker det att min syster och jag skriver på arvsskifteshandligen.
Victoria Nilsson |Hej!Arvskifteshandling ska skrivas under av arvingar och universiella testamentstagare då båda är dödsbodelägare, 23:1 och 23:4 ärvdabalken. Om era barn är universiella testamentstagare ska de därmed också skriva under arvskifteshandlingen.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Begäran om skiftesman

2014-06-16 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej, bouppteckning efter min mamma gjordes 2013, registrerad hos skatteverket, vad jag har förstått så kan man skifta arvet efter att bouppteckningen är registrerad, Nu till min fråga, min bror förvaltar dödsboet och han vägrar göra skiftet av ngn outgrundlig anledning, har han rätt att göra så? vad kan jag göra för att få ut mitt arv? Jag vill av flera anledningar få allt det överstökat och klart, finns ngn juridisk möjlighet för mig att tvinga fram arvsskiftet?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 23:5 ÄB har du möjlighet att hos tingsrätten begära att en skiftesman utses. Denne har då att verkställa arvskiftet. Som jag ser det är detta den möjlighet som finns för att få arvskiftet framtvingat på juridisk väg.Hoppas jag besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,

Arvsskifte

2014-04-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej,om det finns ett testamente kan den som är inskrivet i det,hämta ut saker ur ett dödsbo utan att bouppteckningen är klar och skulder o tillgångar är uträknade??Räcker det bara att visa upp ett testamente och två namnunderskrifter för att göra så här?
Simon Adolfsson |Hej! Tack för din fråga!För att ett testamente ska bli verkställt, krävs att det upprättas ett arvsskiftesavtal. Att hämta egendom ur ett dödsbo är inte lagenligt, trots att man har ett testamente.Hoppas jag svarade på din fråga!

Arvlåtarens skulder

2014-06-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej, Min mormor vill ge sitt hus till mig som en gåva, men hon har fortfarande ett lån på 300 000kr! Hon ska fortfarande bo i huset tills hon dör och hon har skrivit testamente att den som tar över huset får allt! Min fråga; När hon dör och jag övertar huset som gåva och hon har skulder kvar hur blir det då med den kvarvarande skulden? Övertar jag den också? Och så fort jag fått huset blir jag ägare o får betala fastighets skatt mm?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller skulder ska dessa betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Arvtagare övertar inte den avlidnes skulder, utan de avskrivs om tillgångarna i boet inte räcker till. När det gäller fastigheten är det möjligt att den måsta säljas, såvida inte den avlidnes övriga tillgångar räcker för att betala dennes skulder.När man ärver en fastighet går äganderätten över från den avlidne till arvingen. Således är det arvingen som i fortsättning ska bekosta fastighetsavgift etc. för fastigheten, såvida inte ett testamente anger något annat.Hoppas du fått svar på dina frågor.Vänligen, 

En makes skyldigheter vid den andre makens dödsfall

2014-06-18 i Arvsskifte
FRÅGA |Min make dog den 8 maj 2014, han lämnade inget efter sig. Vi har äktenskapsförord. Vi har 3 barn tillsammans, min make 1 barn till. Vad är mina skyldigheter? Vart vänder jag mig eller barnen?
jacob frank |Enligt reglerna i äktenskapsbalken behöver bodelning inte ske om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Förutsatt att ert äktenskapsförord är registrerat och föreskriver något i stil med "enligt vilket all makarnas respektive egendom är enskild" behöver alltså ingen bodelning genomföras. Detta framgår av 7:1, 7:2 p. 1, 7:3 samt 10:1 Äktenskapsbalken.Då bodelning inte ska ske och förutsatt du inte är testamentstagare, är du ingen dödsbodelägare, jfr 18:1 st. 2 Ärvdabalken. Detta medför att du inte har något med dödsboet att göra och följaktligen uppkommer inga skyldigheter för dig som annars åvilar dödsbodelägare.Däremot kan skyldighet uppkomma för din del enligt 18:2 Ärvdabalken. Paragrafen lyder "Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.". Av reglen framgår med tydlighet vilka skyldigheter som åvilar dig.Dina barn tillsammans med din makes övriga barn är dödsbodelägare ska ska gemensamt förvalta dödsboet. Fördelning av din avlidne makes egendom sköts som utgångspunkt av delägarna själva, som kan fördela egendomen mellan sig bäst de vill. Uppstår osämja rekommenderar jag att dina söner kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. De kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Familjerätt; Arvsskifte och boutredningsman

2014-06-13 i Arvsskifte
FRÅGA |Arvskifte: När bekostar dödsboet inte en skiftesman? Alltså är man själv tvungen att bekosta skiftesman i något läge? Mvh Lars-Åke
jacob frank |Hej och varmt välkommen till Lawline.Man kan säga, att utgångspunkten är att dödsbodelägarna (dvs arvingar och ev. testamentstagare) själva sköter själva arvsskiftet. Begär någon delägare att skiftesman ska utses, så sker emellertid också detta, se 19:1 Ärvdabalken. Det är i så fall dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesmannen, se 23:5 Ärvdabalken. Möjligen kan det finns ett undantag till denna regel i en situation där boet saknar medel för arvode och kostnadsersättning. Det finns en uttrycklig regel för detta fall vad gäller boutredningsman, se 19:19 Ärvdabalken. Är det så, att dödsboet saknar medel rekommenderar jag att du återkommer till oss.Hoppas att du fått svar på din fråga. Det kan slutligen vara värt att observera att de personer som förordnas av rätten under ett arvsskifte har olika beteckningar enligt lagen på grund av att de har olika uppgifter. Notera att om en boutredningsman är förordnad är denne utan särskilt förordnande både bodelningsförrättare och skiftesman.

Om testamente och arvsrätt för make

2014-03-20 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej Min fru har avlidit. Hon har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sina särkullebarn. vi var gifta, inget äktenskapsförord. Ärver jag som make ingenting av hennes tillgångar, t.ex. sparkapital. Inget giftorättsgods alls?
Daniel Morgansson |Hej Kjell,Först får jag beklaga förlusten.Mitt svar kommer att vara uppbyggt i två steg. I första steget kommer jag att behandla din och din frus äktenskapsskillnad och bodelning som triggas av att en av er har gått bort, och i det andra steget arvet efter din fru.ÄktenskapsskillnadenÄktenskapsbalken säger oss att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. (ÄktB 7 kap 1 §) Det betyder att allt det som ni äger var och en av er, är er gemensamma egendom, om det inte särskilt är bestämt att det bara skall tillhöra dig eller henne. Alla undantag hittar du i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §, där äktenskapsförord är ett av dessa sex olika undantag. I fortsättningen kommer jag bara att fokusera på er gemensamma egendom, giftorättsgodset. Det första som varje make får göra är att plocka bort egendom till ett lika stort värde som samma make har skulder. Det som finns kvar hos var och en är det giftorättsgods som nu skall delas lika mellan makarna i bodelningen. Här är en tabelluppställning:                         Make 1   Make 2Giftorättsgods    100         150Skulder               140         80Till delningen        0            70Att dela                       70Efter delning        35           35Som du ser så spelar det ingen roll vilken form giftorättsgodset har (bil, hus, båt, sparkonto, konst, etc.), utan det är bara värdet som är intressant för bodelningen. Kläder, smycken och vissa andra småsaker får däremot plockas bort utan att det påverkar värdet på giftorättsgodset.Om t.ex. ert gemensamma hus är värt mer än din del på raden längst ner (35 i exemplet ovan) så uppkommer situationen att du måste lösa ut dödsboet för att kunna bo kvar i huset, om inte arvingarna efter din fru låter dig behålla det ändå för att sedan få ut den delen av arvet först när du går bort. (Mer om detta nedan) Du kan lösa ut arvingarna med egendom och/eller pengar.Det är enligt den här principen som du som efterlevande make får behålla egendom. Du ärver alltså inte din fru, utan får "hälften" av er gemensamma egendom i bodelningen från äktenskapet.ArvetDin frus del, hennes 35 från delningen ovan, är det som ska täcka begravning och andra kostnader som dödsboet kan ha, innan det blir dags för arvsskifte. Arvet ska sedan i första hand fördelas lika mellan din frus barn, som kan vara antingen gemensamma med dig, eller från ett annat förhållande (särkullbarn). Barn till din fru som har gått bort innan din fru ersätts av barnets egna barn, om det finns. Alla hennes barn får en lika stor del av de här 35. Låt säga att varje barn ärver 1000 kr. Hälften, 500 kr, av dessa kallas för laglott. Laglotten kan din fru aldrig ta ifrån sina barn. Resterande del, 500 kr från varje barn, kan din fru välja att testamentera till någon annan person, förening, eller annat syfte. Om jag förstår dig rätt så har din fru testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sina särkullbarn. Om ni har gemensamma barn så blir detta en sanning med modifikation. Hon kan nämligen inte testamentera bort något barns laglott, till någon annan, och därmed göra något av sina barn helt arvslös. Hon kan som sagt däremot testamentera 50% av varje barns del.Det här är en väldigt generellt svar om hur det fungerar när en make dör, och vad som händer vid arvet. Det finns många omständigheter som kan förändra vad som händer vid både bodelning och arvsskifte. Mitt konkreta råd till dig blir att sätta dig ner med en jurist hos t.ex. Familjens jurist och gå igenom hela din situation grundligt för att allt ska bli rätt, och ingen inblandad ska känna sig felfördelad. Arv är tyvärr en vanlig, men ack så onödig, källa till mycket osämja. Du bokar enklast tid med en av Familjens jurister via den här länken: http://lawline.se/bokaHoppas att det löser sig!Med vänliga hälsningar