Testamentera kvarlåtenskap till bröstarvinge direkt

2016-09-30 i Arvsskifte
FRÅGA |A är gift ned B och bägge bor i bostadsrättslägenheten.A äger lgh som enskild egendom.A dör den 11 dec 2015. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket den 17 mars 2016 Enligt testamente ska sonen S ärva allt.Omfattas lgh av det som ska arvsskiftes eller tillfaller lgh sonen direkt?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Lägenheten tillfaller sonen direkt genom arvsskiftet. Makes rätt kan alltid testamenteras bort (med undantag för basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st ÄB). Vidare har särkullbarn rätt att få ut arv före make. Vid enmansbo, dvs. dödsbo där det bara finns en delägare, kan den registrerade bouppteckningen duga som underlag för överföring av tillgångar. Arvsskifte behöver då inte göras. Det är således möjligt i detta fall att strunta i arvsskifte då det bara finns en dödsbodelägare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Bodelning vid makes död samt arv

2016-09-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord. Vi har ett gemensamt barn. Jag har nyligen köpt ett fritidshus tillsammans med min syster. Om jag dör i morgon, vem ärver då fritidshuset? Min man eller min son? Jag har inget testamente skrivet. Vad behöver jag göra för att min son garanterat ska ärva?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser av intresse för din fråga finns dels i äktenskapsbalken (ÄktB), dels i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1, 1:5 ÄktB och 23:1 ÄB ska - då en gift person dör - en bodelning ske innan arvet skiftas. Enligt 10:1 ÄktB ska i en bodelning makarnas giftorättsgods ingå och av 7:1 ÄktB följer att giftorättsgods är egendom som inte är enskild. Av 7:2 följer bl.a. att egendom är enskild om den till följd av äktenskapsförord är enskild. För att det hus du nu köpt inte ska ingå i en bodelning med anledning av dödsfall bör du således skriva ett äktenskapsförord. Ett sådant ska följa formkraven som framgår 7:3 ÄktB. Detta är den första åtgärden som behöver företas. Det andra steget är upprättandet av ett testamente. Detta är nödvändigt eftersom en make annars ärver all den avlidne makens egendom för det fall att det endast finns gemensamma barn, se 3:1 ÄB. Du bör således upprätta ett testamente som förordnar om att din son ska ärva huset i händelse av din bortgång. Formkravet för testamente framgår av 10:1 ÄB. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver efter delägare i ett dödsbo?

2016-08-20 i Arvsskifte
FRÅGA |Mina syskon och jag är dödsbodelägare. Min make och jag har tre gemensamma barn. Han har ett äldre barn (särkullebarn). Vem ärver dödsboet? Hur skriver man ett äktenskapsförord eller testamente?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 1 stycket är det dina barn som slutligen kommer att ärva all din kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = all den egendom du efterlämnar) när du går bort. Dina barn kommer alltså att ärva din del av dödsboet som en del i din kvarlåtenskap. Eftersom du är gift kommer dock din kvarlåtenskap först att tillfalla din make, och dina barn kommer sedan att få ut arvet efter dig (inklusive dödsboet) när även din make har gått bort. Det framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§. Enligt Ärvdabalkens 3 kap. 2§ 1 stycket får din make fri förfoganderätt, men inte full äganderätt, till din kvarlåtenskap. Det innebär att han kan använda egendomen som han vill under sin livstid, men han har inte rätt att testamentera bort någon del av den eller liknande. Kvarlåtenskapen efter dig kommer istället att tillfalla dina barn när maken avlider. Svaret på frågan vem som ärver dödsboet är alltså att först din make och därefter era gemensamma barn kommer att ärva dödsboet. Eftersom det är du, och inte din make, som är dödsbodelägare kommer din makes äldre barn inte att ärva någon del av dödsboet. Vad gäller hur man upprättar ett testamente finns regler för det i Ärvdabalkens 9-10 kap. Här står bland annat att man måste ha fyllt 18 år för att få skriva ett testamente och att det måste vara skriftligt samt bevittnas av två personer. Regler för vad som gäller vid upprättande av äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§. Äktenskapsförord måste bland annat vara skriftliga, undertecknade av båda makarna och registrerade hos Skatteverket för att vara giltiga. På Lawlines hemsida har vi färdiga avtalsmallar där ni till ett fast pris själva kan sätta ihop både äktenskapsförord och testamenten. Dem hittar ni här. Hoppas att detta var svar på dina frågor!Har du fler frågor är du välkommen att ställa dina frågor till oss på Lawline igen.Vänligen,

Hur ska kvarlåtenskapen fördelas?

2016-07-21 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min far äger en sommarstuga som han byggt själv. När han går bort så vill han att jag tar över stugan eftersom det är jag som mest bor där. Men jag har två syskon som antagligen kommer vilja sälja stugan eller kräva att jag löser ut dom. Enligt arvsrätten så har dom ju också rätt till stugan, vilket jag förstår. Men dom visar inget som helst intresse för stugan nu och därför vill min far se till att det blir jag som får stugan, dels på grund av att han vet att jag kommer få problem med dom sen. Hur kan man gå tillväga? Kan han testamentera stugan till mig eller skriva över det på mig redan nu? Eller ska jag köpa det av honom, för då har väl inte mina syskon rätt att kräva försäljning sen? Taxeringsvärdet ligger på ca 700 000:- och han har belånat det en gång på ca 200 000:-Tacksam för svar!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsreglerEnligt arvsrätten har dina syskon inte rätt till sommarstugan i sig men dem har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen som dig då varje barn tar lika lott enligt 2 kap 1§ 2st Ärvdabalken (ÄB). Om din far inte vill att kvarlåtenskapen ska fördelas på detta sätt kan han i testamente fördela sin kvarlåtenskap så som han önskar. Att observera är dock att bröstarvingar (alltså din fars barn) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket är det som en bröstarvinge skulle erhållit om det inte funnits något testamente enligt 7 kap 1§ ÄB. Bröstarvinges rätt till laglott kan alltså inte inskränkas genom testamente. Då jag inte vet hur din fars tillgångar ser ut i övrigt blir mitt svar ganska generellt utformat men om din far har tillgångar så att du kan erhålla sommarstugan och dina syskon kan erhålla sina lagotter utan att du behöver köpa ut dem kan han föreskriva detta i sitt testamente. Han kan exempelvis göra detta genom att skriva att du erhåller sommarstugan och att dina syskon ska erhålla sina laglotter. Om det sedan visar sig att hans tillgångar inte räcker till deras laglotter kommer du behöva "köpa ut" dem så de erhåller sina laglotter, detta kan ju då tyvärr innebära att du måste sälja sommarstugan. Om din far inte föreskrivit att dina syskon endast ska erhålla sina laglotter tillämpas ärvdabalkens regler om likadelning och varje barn har då rätt till sin arvslott. Då din far har 3 barn innebär detta att varje barn erhåller 1/3 av kvarlåtenskapen. Angående att din far skriver över sommarstugan på dig Att han i dagsläget skulle skriva över sommarstugan till dig innebär ju att han ger dig den. Detta skulle ses så som förskott på arv då allt som arvgivaren ger till bröstarvinge under livstiden ska beaktas som detta enligt 6 kap 1§ ÄB om inte annat är föreskrivet i gåvobrev. Om han i gåvobrev skriver att sommarstugan inte ska ses så som förskott på arv skulle dock en undantagsregel bli aktuell då jag förutsätter att sommarstugan utgör en stor del av hans tillgångar. I 7 kap 4§ ÄB stadgas nämligen att om arvlåtaren under livstiden ger bort egendom på sådant sätt att gåvan till syftet är att likställa med testamente har bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott. Om du alltså erhåller sommarstugan av din far nu skulle troligen dessa regler kunna tillämpas och du kommer ändå att behöva "köpa ut" dina syskon då din far avlider då de har rätt till sin laglott. För att erhålla denna måste dina syskon dock påkalla jämkning i testamente inom 6 månader enligt 7 kap 3§ ÄB.Om sommarstugan är att se så som förskott på arv kommer samma regler bli tillämpliga då värdet av sommarstugan vid gåvotillfället kommer avräknas på din arvslott. Inskränker gåvan dina syskons laglott får du "köpa ut" dem om dem påkallar jämkning. Angående att du köper sommarstuganOm du köper sommarstugan rekommenderar jag att du tar in en mäklare som gör en värdering av sommarstugan, gärna flera för att vara på den säkra sidan. Om du köper sommarstugan till taxeringsvärdet kommer skillnaden mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet ses som förskott på arv. Köper du sommarstugan till marknadsvärdet innan din far avlider är det du som äger sommarstugan och dina syskon kan då självklart inte kräva försäljning när din far avlider då det är du som är ägare.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Hur gemensamt sparkonto fördelas vid makes bortgång

2016-09-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur fördelas likvida medel på sparinstitut vid make eller makas bortgång. Vi är gifta och har ändast ett varsit särkullbarn. Vi spar pengar tillsammans sedan flera år.Vänligen
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I samband med att du och din fru går bort kommer en bodelning att göras, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Huvudregeln i bodelningen är att ni får hälften var av giftorättsgodset, ÄktB 11 kap. 3 §. Er egendom är giftorättsgods i den mån ni inte har vidtagit speciella åtgärder för att göra det till enskild egendom, ÄktB 7 kap. 1 §. Eftersom att ni sparat på ert sparkonto tillsammans kan jag med säkerhet säga att pengarna är giftorättsgods och ska alltså tillsammans med resten av er egendom delas hälften hälften i samband med att någon av er går bort. När det finns särkullbarn har dessa rätt till att ärva direkt, vilket innebär att om din maka skulle gå bort så skulle du få hälften av pengarna på kontot och din makas särkullsbarn den andra halvan. När du sedan går bort ärver endast ditt barn den del du efterlämnar. Denna ordning kan ni ändra genom testamente. Oavsett har barnen rätt till sin s.k. laglott, vilket är halva arvslotten (i ert fall 25 %), det framgår av Ärvdabalk (ÄB) 7 kap. 1 §. Skriver ni testamente och din maka går bort skulle du erhållit 75 % av era samlade tillgångar och hennes särkullsbarn 25 %. Det finns även möjlighet att ordna så att särkullsbarnet skulle få resterande 25 % i samband med att du går bort, detta kallas efterarv. Det finns ytterligare en möjlighet. Om särkullsbarnet går med på att vänta på sitt arv till den efterlevande maken går bort så kan denne istället få sitt arv när den senare maken går bort. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente så använd gärna vår tjänst och är det några oklarheter får ni gärna ringa till numret nedan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Bodelning innan arsskifte

2016-08-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej min mamma avled i somras. Jag har 2 syskon. Mamma var omgift med en man och han har 1 barn. Mammas make avled 3 veckor efter att min mamma gick bort. Nu säger begravningsbyrån att mammas o hennes makes pengar ska läggas ihop och sen ska mammas makes barn får ärva 50 % av det och jag och mina syskon får dela på dom andra 50 %.Stämmer det verkligen att hon (mammas makes barn ska ärva vår mamma) Mvh
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom din mamma och hennes makes äktenskap upplöstes när hon avled så ska det förrättas en bodelning mellan dem enligt 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB så ska din mamma och hennes makes giftorättsgods ingå i bodelningen. All egendom som inte är enskild egendom genom t ex förbehåll i testamenten, genom äktenskapsförord eller gåvor med förbehåll är giftorättsgods och ska därför ingå enligt 7 kap. 1 och 2 §§. Efter att det skett en bodelningen kommer 50 % av de totala tillgångarna vara din mammas kvarlåtenskap och 50 & hennes mans kvarlåtenskap, om det inte fanns någon enskild egendom eller skulder endast hänförliga till den enas giftorättsgods. Efter bodelningen ska arven fördelas. Närmsta arvingar är ni barn enligt 2 kap. 1 § ÄB. Du och dina syskon är alltså din mammas arvingar och hans barn är hans arvinge. Ni syskon kommer att ärva din mammas kvarlåtenskap och din mammas makes barn kommer ärva hans kvarlåtenskap. Begravningsbyråns förklaring av hur arvet kommer fördelas är därför korrekt även om jag inte exakt kan säga hur bodelningen kommer falla ut. Rent juridiskt ärver inte er mammas makes barn er mamma utan endast sin pappa men innan arvskifte kan ske måste det alltid förrättas en bodelning där er mammas giftorättsgods samt hennes makes giftorättsgods ska delas mellan dem. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ge bort ärvd egendom

2016-07-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej.I höstas avled min farfar och i hans testamente stod det att hans arvingar ska ärva honom och att min farmor inte har någon rätt i dödsboet eftersom ägodelarna delades upp mellan farfar och farmor när dom skildes för snart fyrtio år sen.Saken är den att min farbror planerar att ge massa saker till min farmor fast det stod i farfars testamente att hon inte hade någon rätt till detta. Är det inte ett brott mot min farfars testamente? Min pappa vill inte att farmor ska ha några saker men min farbror struntar i vad han tycker. Vad ska man göra i detta fall?Tacksam för svar.MVHJennifer
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt går det till så att det sker ett arvsskifte efter din farfar där hans kvarlåtenskap fördelas mellan hans arvingar. Din farbror kommer få sin del, din pappa sin del och eventuella övriga arvtagare sin del. Allas respektive arv är sedan denna personens egendom. Din farbror får göra vad han vill med sin egendom, testamentet kan inte hindra honom från att ge av sin egendom till din farmor. Testamentet innebar endast att din farmor inte hade någon arvsrätt efter din farfar och därför inte skulle vara med och dela på arvet vid arvsskiftet. Det enda ni kan göra är att prata med varandra och se om det går att komma fram till en lösning där alla känner att det känns okej.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fördelning av kvarlåtenskap

2016-07-15 i Arvsskifte
FRÅGA |HejMin far har nyligen gått bort. Han skaffade en ny familj när jag var liten. Totalt hade han 4 barn, min bror och jag och två barn i det nya äktenskapet. Hans fru, mina halvsystrars mor, gick bort för några år sedan.Det finns ett testamente mellan min far och hans nya fru som säger att den av dem som överlever den andra ska erhålla all kvarlåtenskap från den andra med undantag av bröstarvingars rätt till laglott.Halvsystrarna fick ut en stor summa pengar vid moders bortgång.Hur ska kvarlåtenskapen efter min far nu fördelas?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I ett inbördes testamente brukar det förordnas att den som överlever den andra ska ärva med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om din far ärvde med full äganderätt innebär det att tillgångarna ska fördelas enligt vanliga arvsregler efter honom. Om han ärvde tillgångarna med fri förfoganderätt innebär det istället att en så stor andel av hans kvarlåtenskap som han ärvde efter sin fru ska gå i efterarv till hennes arvstagare nu. Full äganderättOm din far ärvde sin fru med full äganderätt innebär det att hans kvarlåtenskap ska fördelas efter vanliga arvsregler. Detta innbär att du, din bror och era två halvsystrar som är hans bröstarvingar ska dela på arvet enligt 2 kap. 1 § ÄB. Ni fyra ska ta lika lott i hans kvarlåtenskap vilket innebär att ni ärver 1/4 var av hans totala kvarlåtenskap. Fri förfoganderättOm testamentet innebar att din far ärvde med fri förfoganderätt så har dina halvsystrar rätt till efterarv efter sin mamma innan resten av kvarlåtenskapen fördelas genom vanliga arvsregler mellan alla er syskon. Efterarvsandelen räknas ut genom att man tar det som han ärvde från henne delat med hans totala tillgångar efter det arvsskiftet. Detta blir ofta 1/2 och innebär då att innan arvet efter er far fördelas så ska efterarvsandelen läggas undan och fördelas mellan hans frus arvingar. Om vi utgår från att er far ärvde henne med fri förfoganderätt och att efterarvsandel är 1/2 så innebär det att dina halvsystrar ärver 1/4 av er fars kvarlåtenskap var som efterarv från sin mamma. Den andra hälften av er fars kvarlåtenskap ska ni alla fyra dela på som arv efter er pappa enligt 2 kap. 1 § ÄB. Då ärver ni 1/8 var av hans totala kvarlåtenskap.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,