Skälig tid för arvsskifte

2016-10-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Inom vilken tid kan anses som skälig för att göra ett arvsskifte?
Jens Ödman |Hej! Först när bouppteckning förrättats och godkänts av Skatteverket ska fördelningen ske genom ett arvskifte mellan testamentstagare och universella testamentstagare, jag förutsätter enligt din fråga att bouppteckningen redan är klar.Reglerna om arvskifte återfinns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kapitlet. Där föreskrivs att det ska upprättas en handling som ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare (se 23 kap 4 § ÄB), denna handling behöver inte skickas in till någon myndighet utan är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. Arvskiftet kan således ske först när samtliga parterna är överens, det som kan dra ut på tiden kan vara det fall att delägarna inte kommer överens. Om dödsbodelägarna inte kan enas kan delägare begära hos rätten att förordna om en skiftesman (se härom 23 kap 5 § ÄB). Sammantaget, om bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket saknas därefter angiven tidsfrist för när arvskifte ska eller bör ske, det sker helt enkelt när dödsbodelägarna är överens. Vissa specialfall ska emellertid noteras, om det i dödsboet ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste boet skiftas senast fyra år efter att dödsfallet inträffat,18 kap 7 § ÄB. Om det finns omyndiga barn som är delägare i boet som skall skiftas ska förmyndaren se till att arvskifte sker "så snart som möjligt", detta enligt 15 kap 2 § Föräldrabalken (FB).Ärvdabalken hittar du här.Föräldrabalken hittar du här. Hoppas du fick klarhet i din fråga! Vänligen,

Arv: Fråga om prioritet mellan likalydande bud på fastighet när bägge budgivare är dödsbodelägare

2016-10-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är fyra syskon som inte är sams gällande fastighetens budgivning mellan två av oss fyra syskon.Vi har därför en boutredare och nu har två helt lika bud lämnats, det ena den 13/6 på 800.000:- och det andra budet lades nu i september av en annat syskon också på 800.000:- . Frågan är då vilket bud gäller av dessa två?Med vänlig hälsning,
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om de likalydande buden gjorts dels av ett syskon, dels av någon som inte är dödsbodelägare, kommer syskonet att få köpa fastigheten. Stöd för detta står att finna i Högsta domstolens dom i mål NJA 1994 s. 141.Om de båda likalydande buden gjorts av två syskon blir dock frågan svårare. Boutredningsmannen bör i detta läge först och främst försöka förmå någon att ge ett högre bud. Om detta inte är möjligt bör det syskon som bjöd på fastigheten först få ta över fastigheten, d.v.s. det syskon som bjöd på fastigheten 13/6.Med vänlig hälsning

Ärva skulder från make?

2016-10-02 i Arvsskifte
FRÅGA |jag har banklån och är gift om jag skulle avlida ärver min fru då mina skulder hon har inga lån?
Cornelia Najafi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vid den bodelning som sker när ett äktenskap upphör påverkar de skulderna makarna har enbart hur mycket den skuldsatta tar med sig till det gemensamma boet. Varje part i äktenskapet ska från sin egendom avräkna de skulder som denna har, sedan ska den summa som är kvar läggs ihop med den andra makens tillgångar. Dessa sammanlagda tillgångar delas sedan lika mellan båda makarna genom en bodelning.Skulle dina skulder vara större än dina tillgångar vid din död så kommer du inte att tillföra något till den sammanslagning som kommer ske av dina och din frus tillgångar.Den make som är skuldsatt svarar för sina egna skulder. Svaret på din fråga har alltså egentligen ett kort och enkelt svar, nämligen att närstående inte kan ärva avlidnes skulder. Din skulder kommer bara att belasta ditt dödsbo. Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Hur gemensamt sparkonto fördelas vid makes bortgång

2016-09-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur fördelas likvida medel på sparinstitut vid make eller makas bortgång. Vi är gifta och har ändast ett varsit särkullbarn. Vi spar pengar tillsammans sedan flera år.Vänligen
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I samband med att du och din fru går bort kommer en bodelning att göras, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Huvudregeln i bodelningen är att ni får hälften var av giftorättsgodset, ÄktB 11 kap. 3 §. Er egendom är giftorättsgods i den mån ni inte har vidtagit speciella åtgärder för att göra det till enskild egendom, ÄktB 7 kap. 1 §. Eftersom att ni sparat på ert sparkonto tillsammans kan jag med säkerhet säga att pengarna är giftorättsgods och ska alltså tillsammans med resten av er egendom delas hälften hälften i samband med att någon av er går bort. När det finns särkullbarn har dessa rätt till att ärva direkt, vilket innebär att om din maka skulle gå bort så skulle du få hälften av pengarna på kontot och din makas särkullsbarn den andra halvan. När du sedan går bort ärver endast ditt barn den del du efterlämnar. Denna ordning kan ni ändra genom testamente. Oavsett har barnen rätt till sin s.k. laglott, vilket är halva arvslotten (i ert fall 25 %), det framgår av Ärvdabalk (ÄB) 7 kap. 1 §. Skriver ni testamente och din maka går bort skulle du erhållit 75 % av era samlade tillgångar och hennes särkullsbarn 25 %. Det finns även möjlighet att ordna så att särkullsbarnet skulle få resterande 25 % i samband med att du går bort, detta kallas efterarv. Det finns ytterligare en möjlighet. Om särkullsbarnet går med på att vänta på sitt arv till den efterlevande maken går bort så kan denne istället få sitt arv när den senare maken går bort. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente så använd gärna vår tjänst och är det några oklarheter får ni gärna ringa till numret nedan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Fördelning av arv mellan gemensamma barn och särkullbarn

2016-10-12 i Arvsskifte
FRÅGA |A och B är gifta med två gemensamma barn, A har två barn från tidigare giftemål. När A avled avstod särkullsbarnen från att ta ut sitt arv. Nu har B avlidit, hur fördelas arvet mellan särkullsbarnen och de gemensamma barnen?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om hur ett arv ska fördelas finns att hitta i ärvdabalken (1958:637).Exempel på hur en fördelning kan se utA dör och lämnar 100 000 kr. Särkullbarnen hade en möjlighet att ta ut sin del av arvet här men avstod till den efterlevande maken B:s förmån. Detta har särkullbarnen rätt att göra enligt ärvdabalken 3 kap 9 §. De gemensamma barnen har ingen möjlighet att ta ut sin del av arvet eftersom de måste vänta tills den efterlevande maken avlider, se ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 §. Dvs. den efterlevande maken ärver hela A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.B dör strax efter A och lämnar också 100 000 kr.A:s och B:s kvarlåtenskap uppgår sammanlagt till 200 000 kr.Fördelningen av A:s kvarlåtenskapVi har två särkullbarn till A (C och D) och sedan har vi två gemensamma barn (E och F).Fördelningen av A:s kvarlåtenskap:A efterlämnade 100 000 kr. Både de gemensamma barnen och särkullbarnen har rätt till att ta del av A:s kvarlåtenskap. Eftersom de är fyra personer så ska arvet delas lika mellan dem. Dvs. 100 000 / 4 = 25 000 kr.Särkullbarnen C och D får 25 000 kr från A:s kvarlåtenskap vardera.De gemensamma barnen E och F får 25 000 kr från A:s kvarlåtenskap vardera.Fördelningen av B:s kvarlåtenskapSärkullbarnen C och D har inte rätt att ta del av B:s kvarlåtenskap. Det är enbart de gemensamma barnen E och F som får ta del av B:s kvarlåtenskap. Eftersom de är två personer så ska arvet delas lika mellan dem. Dvs 100 000 / 2 = 50 000 kr.De gemensamma barnen E och F får 50 000 kr från B:s kvarlåtenskap vardera.ResultatetC ska få 25 000 kr.D ska få 25 000 kr.E ska få 25 000 kr + 50 000 kr = 75 000 kr.F ska få 25 000 kr + 50 000 kr = 75 000 kr.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fråga om arvingars ansvar för dolda fel i fastighet som arvlåtaren sålde innan arvlåtaren avled

2016-10-04 i Arvsskifte
FRÅGA |Ärver man ansvar? Om min mor nyligen sålt en fastighet, och står som ansvarig för dolda fel i denna fastighet i 10 år. Övertar jag tillsammans med mina bröder och systrar det ansvaret vid hennes bortgång?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om din mor går bort är du och dina syskon inte ansvariga för eventuella dolda fel i den fastighet som din mor sålt. Om ett dolt fel i fastigheten upptäcks innan arvet skiftats ut från hennes dödsbo till dig och dina syskon kan dock ansvar för det dolda felet riktas mot din mors dödsbo.Med vänlig hälsning

Testamentera kvarlåtenskap till bröstarvinge direkt

2016-09-30 i Arvsskifte
FRÅGA |A är gift ned B och bägge bor i bostadsrättslägenheten.A äger lgh som enskild egendom.A dör den 11 dec 2015. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket den 17 mars 2016 Enligt testamente ska sonen S ärva allt.Omfattas lgh av det som ska arvsskiftes eller tillfaller lgh sonen direkt?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Lägenheten tillfaller sonen direkt genom arvsskiftet. Makes rätt kan alltid testamenteras bort (med undantag för basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st ÄB). Vidare har särkullbarn rätt att få ut arv före make. Vid enmansbo, dvs. dödsbo där det bara finns en delägare, kan den registrerade bouppteckningen duga som underlag för överföring av tillgångar. Arvsskifte behöver då inte göras. Det är således möjligt i detta fall att strunta i arvsskifte då det bara finns en dödsbodelägare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Bodelning vid makes död samt arv

2016-09-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord. Vi har ett gemensamt barn. Jag har nyligen köpt ett fritidshus tillsammans med min syster. Om jag dör i morgon, vem ärver då fritidshuset? Min man eller min son? Jag har inget testamente skrivet. Vad behöver jag göra för att min son garanterat ska ärva?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser av intresse för din fråga finns dels i äktenskapsbalken (ÄktB), dels i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1, 1:5 ÄktB och 23:1 ÄB ska - då en gift person dör - en bodelning ske innan arvet skiftas. Enligt 10:1 ÄktB ska i en bodelning makarnas giftorättsgods ingå och av 7:1 ÄktB följer att giftorättsgods är egendom som inte är enskild. Av 7:2 följer bl.a. att egendom är enskild om den till följd av äktenskapsförord är enskild. För att det hus du nu köpt inte ska ingå i en bodelning med anledning av dödsfall bör du således skriva ett äktenskapsförord. Ett sådant ska följa formkraven som framgår 7:3 ÄktB. Detta är den första åtgärden som behöver företas. Det andra steget är upprättandet av ett testamente. Detta är nödvändigt eftersom en make annars ärver all den avlidne makens egendom för det fall att det endast finns gemensamma barn, se 3:1 ÄB. Du bör således upprätta ett testamente som förordnar om att din son ska ärva huset i händelse av din bortgång. Formkravet för testamente framgår av 10:1 ÄB. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!