Fördelning av arv bland syskon

2015-11-21 i Arvsskifte
FRÅGA |Vår bror är avliden. 80.000kr ska fördelas mellan ett helsyskon, ett halvsyskon samt tre syskonbarn till annan avliden bror. Hur ska vi fördela pengarna?
Azra Huzejrovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Ärvdabalken (ÄB) finns bestämmelser gällande arvsrätten. I första hand är det den avlidnes barn enligt 2 kapitlet 1 § ÄB som ärver. I det fall att barn saknas ska arvlåtarens föräldrar dela lika på arvet enligt 2 kapitlet 2 § ÄB. I det fall att föräldrarna har avlidit är syskon arvsberättigade enligt samma bestämmelse. Syskonen ska då dela lika på sin förälders lott. Har ett syskon avlidit blir det avlidna syskonets barn arvsberättigade enligt 2 kapitlet 2 § ÄB, arvet ska även bland dessa fördelas lika. Halvsyskon är enbart arvsberättigade den lott som skulle kommit deras förälder till del. Halvsyskon har då rätt till lika stor del som de andra syskonen enligt samma bestämmelse. Detta medför att ena delen av arvet ska fördelas lika mellan dig, din avlidne brors barn samt ditt halvsyskon (en tredjedel var) medan den andra delen ska fördelas lika mellan dig och din avlidne brors barn (hälften var). Sedan får de tre syskonbarnen dela lika på sin fars del.Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Oenighet vid arvsskifte

2015-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Vad kan man göra vid ett dödsbo skifte mellan två syskon där den ena parten inte är villig att disskutera delningen över huvudtaget? Där den ena parten har försökt få till en delning under 28 år.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Arvskiftet är i grunden en privat förrättning mellan arvingarna och universella testamentstagare (23 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (1958:637) [ÄB]). Vid oenighet kan man som delägare vända sig till tingsrätten och ansöka om en skiftesman. Skiftesmannen bekostas av dödsboet (23 kap. 5 § 1 st. ÄB). Skiftesmannens uppgift är att vid tvist värdera och fördela arvet. Med vänliga hälsningar

Arvsskifte och efterarv gemensamma barn

2015-10-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Modern har enbart delat ut arv efter faderns död till ett av helsyskonen. Systern har fått sin del genom ett köp av familjens sommarstuga där arvsdelen på ca 500 000 räknats av. Modern vägrar nu dela ut de 500 000 som brodern skulle få i arvsskiftet enligt bouppteckningen. Är detta lagligt?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 23 kap. 5 § ÄB har man möjlighet att hos tingsrätten begära att en skiftesman utses. Denne har då som uppgift att verkställa arvskiftet.Dock så bör påpekas att en make/maka har rätt att få hela arvet som de gemensamma barnen skulle ha fått efter sin avlidne make/maka med fri förfoganderätt (använda pengar som denne vill med undantag att denne inte får testamentera bort det) se 3:1 ÄB och 3:2 ÄB. Detta innebär att bröstarvingarna(dvs. de gemensamma barnen) får efterarv efter den efterlevande maken/makan(mor eller far) när denne sedan avlider. I detta fall innebär det att brodern måste vänta på sitt arv efter modern gått bort då han är faderns och moderns gemensamma barn. Vad systern då har fått är enligt huvudregeln ett förskott på arv som kommer avräknas på hennes kvotdel när modern går bort, se 6 kap. 1 § ÄB. Vid efterarv räknar man nämligen i kvotdelar vilket innebär att den summan modern får efter fadern räknas ut som en kvotdel varav denna kvotdel utbetalas till barnen när modern sedan går bort. Med detta i åtanke så har brodern därmed ingen rätt att få ut sitt arv efter fadern på en gång om han är modern och faderns gemensamma barn, han måste vänta på att modern avlider. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Bodelning samt arvskifte vid makes bortgång

2015-10-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag har väldigt stort problem med bodelning och arvsskifte och vet inte hur allt ska fördelas. Jag och min avlivade man är makar (jag blir då änka) och hade 2 gemensamma barn (bröstarvingar). Min döde man hade dock 1 barn med någon annan (särkullbarn). Min man efterlämnade giftorättsgods till ett värde av 1 miljon kronor och enskild egendom till ett värde av 900 000 kronor. Jag själv har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kronor. Varken jag eller min make har skulder. Det hade varit underlättande om Ni kunde ge mig svar genom mina siffror, då det blir lättare för mig att förstå. Min fråga är då, hur ska bodelningen förrättas och hur ser arvsskiftet ut? Tack!
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon av makarna i ett äktenskap avlider upphör äktenskapet och en bodelning ska ske. Huvudregeln i en bodelning är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne maken, se 10:1 samt 11:3 äktenskapsbalken. BodelningDin make hade 900 000 kr i enskild egendom. Denna ska inte ingå i bodelningen. Det som ska ingå i bodelningen är hans giftorättsgods på 1 000 000 kr samt ditt giftorättsgods på 200 000 kr. Detta ska läggas ihop och sedan delas på hälften, alltså 1 000 000 + 200 000 = 1 200 000 kr. 1 200 000 / 2 = 600 000 kr. 600 000 kr ska alltså till dig och blir din egendom efter bodelningen. 600 000 kr från bodelningen plus din makes enskilda egendom, 600 000 + 900 000 = 1 500 000 kr, blir din makes kvarlåtenskap. Arvskiftet Nu ska alltså din makes kvarlåtenskap på 1 500 000 kr fördelas mellan hans arvingar. Enligt huvudregeln i 2:1 ärvdabalken är det den avlidnes barn som ska ärva. Men eftersom din make var gift är det du som ärver i era gemensamma barns ställe, se 3:1 ärvdabalken. Du ärver deras del med fri förfoganderätt, se 3:2 ärvdabalken. Era gemensamma barn ärver sedan sin far när du avlider. Din make hade även ett särkullbarn. Detta barn får ärva sin far på en gång, se 3:1 ärvdabalken. Dock har detta barn möjlighet att avstå sin rätt till arv till förmån för dig som maka och istället få ett så kallat efterarv. Särkullbarnet kommer då alltså också ärva sin pappa när du avlider, se 3:9 ärvdabalken.Eftersom det är tre barn delar vi kvarlåtenskapen på tre, 1 500 000 / 3 = 500 000 kr. Alla barn ärver alltså 500 000 kr var. Dock ärver du de två gemensamma barnens del, alltså 1 000 000 kr, med fri förfoganderätt. Särkullbarnet får ut sin del på 500 000 kr direkt om denne inte väljer att avstå från sitt arv till förmån för dig. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du fortfarande har frågor är du välkommen att återkomma.Mvh

Behöver arvskifteshandlingen registreras?

2015-11-20 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min mamma har dött och hon var änka och vi inväntar besked på att bouppteckningen är klar. Sen ska det ske ett arvsskifte. Vi är fem döttrar som är helt överens om hur vi ska fördela eventuella tillgångar. Min fråga är nu; måste arvskiftet skickas in och registreras någonstans eller kan vi fördela oss emellan utan att skicka in arvskiftet?
Stina Jansson |He,j och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kap. Du hittar reglerna här. Arvskiftet kan göras efter egen överenskommelse och är en privat handling som upprättas av er själva. Det är alltså ett privat avtal mellan er döttrar, som inte behöver registreras någonstans eller skickas in till Skatteverket. Arvskifteshandlingen måste vara skriftlig och undertecknad av samtliga som har del i dödsboet. Detta framgår av ÄB 23:4, som du hittar här. Det krävs alltså att samtliga av er fem döttrar skriver under handlingen. Trots att handlingen inte behöver registreras eller skickas in till Skatteverket är den ändå viktig och nödvändig för att tillgångarna skall föras över till er döttrar och att dödsboet upphöra. Arvskifteshandlingen är alltså ett bevis om äganderätten till den ärvda egendomen.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Arvsskifte

2015-10-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej, hur funkar arvet om min mor och far går bort? Eller om bara den ena går bort först?Jag är det gemensamma barnet. Jag har 2 st halvsystrar på min mors sida. Min mor och far har äktenskapsförord, dvs. Dom har varsitt fritidshus som enskild egendom. Hur funkar det med laglott, arvslott i dessa fall? Jag vet att pappas enskilda egendom tillfaller mig. Men hur funkar det med min mors? Låt oss säga att hennes enskilda egendom är värd 600 000 kr. Hur värderas denna och hur fördelas Laglott, arvslott, mm. För denna enskilda egendom.
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Fördelning av egendomen när någon av dina föräldrar dör När en av dina föräldrar dör kommer först en bodelning att göras. Då räknas deras gemensamma egendom (giftorättsgodset, äktenskapsbalken 10 kapitlet 1 §) samman genom bodelning (äktenskapsbalken 9 kapitlet 1 §) alltså det som inte av någon anledning är enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kapitlet 1 § och 7 kapitlet 2 §). Sedan delas den summan hälften (äktenskapsbalken 11 kapitlet 3 §). Efter det så fördelas arvet.Giftorättsgods är den egendom varje maka ska dela med den andra. I giftorättsgodset är den enskilda egendomen alltså inte inräknad. Som exempel kan vi anta att din mamma (efter att eventuella skulderna har dragits av enligt äktenskapsbalken 11 kapitlet 2 §) innehar 1 500 000 kr i giftorättsgods och din pappa (efter att eventuella skulder har dragits av) innehar 500 000 kr. Tillsammans blir det 2 000 000 kr. Dessa 2 000 000 kommer att delas på hälften. 1 000 000 kr är alltså din pappas del och 100 000 kr är din mammas del. Utöver det har alltså din mamma även enskild egendom och arvingarna kommer att dela på den enskilda egendomen om 1 600 000 kr. Det ska då delas på 3 och särkullbarnen skulle således kunna få ut lite över 500 000 kr var och den sista delen går till din pappa fram tills att han avlider och du ärver allt. Om din mamma avlider förstDe barn som din mamma har sedan tidigare kallas särkullbarn och de har enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1 § rätt att ärva sin mamma när hon avlider. Om din mamma avlider först så behöver de inte vänta tills att även din pappa avlider för att få ut arvet från sin mamma. Särkullbarnen får ut sin del av arvet direkt om de begär det. Du kommer dock att få vänta med att få ut något arv tills att även din pappa avlider. De pengar som finns kvar av din mammas arv efter att särkullbarnen har fått sin del kommer din pappa att ha fri förfoganderätt över fram till sin död. Särkullbarnen kan vänta med att få ut sitt arv, de avstår då arvsrätten vid din mammas död och ärver vid din pappas död som om de varit gemensamma barn.Om din pappa avlider förstDå ärver din mamma allting med fri förfoganderätt fram tills att hon avlider och din pappas del kommer du då att ärva. Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.E-mail: emilia.larson@lawline.se

Arvtagare vill inte skriva under

2015-10-26 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är tre syskon som ärver en summa pengar från våra avlidna föräldrar,som vi delar lika ,för att hämta ut dessa,krävs att alla syskon skriver på,en vägrar att skriva sin namnteckning,så nu kan ingen få sitt arv.Hur gör man då för att få sin del?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga.För att arvsskifte ska kunna ske måste en arvskifteshandling upprättas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det framgår av 23:4 Ärvdabalken som du hittar HÄR. Som jag förstår det är det denna handling det ena syskonet inte vill skriva under. Om syskonet inte kommer skriva under kan ni begära skiftesman enligt 23:5 Ärvdabalken HÄR. Skiftesmannen kan genomföra ett tvångsskifte, vilket inte kommer kräva att släktingen skriver under. Ni kommer att behöva stå för arvode till skiftesmannen vilket kan användas som incitament för det sista syskonet att skriva under.Hoppas att du fick svar på in fråga. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du undrar något mer!

Arv efter fader avliden i Italien, italiensk medborgare - svenska särkullsbarn

2015-10-12 i Arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har dött. Bodde i Italien och italiensk medborgare. Var gift. Jag och min bror är särkullbarn. Finns inga andra barn. Hur går proceduren till? Finns det bouppteckning? Blir man kallad? Kan hans fru hålla inne med pengar som är våra? Pappa hade skrivit ett testamente där det står att lägenheten är min och min brors men att frun får bo där tills hon inte längre vill eller dör. Han har också skrivit att deras gemensamma konto ska frun få. Gäller ett sånt testamente? //Anna
Ophelia Wigström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med har din situation internationell karaktär vilket gör att det första som måste fastställas är vilken stat som har behörighet att handlägga frågan samt vilket lands lagar som ska tillämpas på arvet i dess helhet. Med andra ord, hur hela proceduren kommer att gå till, om det finns en bouppteckning, om du och din bror kommer att bli kallade samt om din avlidne fars hustru har rätt att nyttja lägenheten och om hon kan "hålla inne med pengar som är era" kommer de materiella lagarna i den behöriga staten att avgöra. Eftersom både Sverige och Italien är anslutna till EU så är det Successionsförordningen som ska vara avgörande vid fastställande av tillämplig lag på arvet i dess helhet. Enligt artikel 4 så är det domstolarna i det land där din far avled som är behöriga att pröva frågan, vidare enligt artikel 21 är den allmänna bestämmelsen att tillämplig lag ska vara den statens lag där den avlidne hade hemvist vid sin död, i det här fallet Italien. Enligt artikel 22 finns det en möjlighet att göra lagval för arvet i dess helhet, det vill säga att välja vilken lag som ska tillämpas på arvet, den rätten grundar sig på medborgarskap, lex patriae. Så, om din far hade både svenskt och italienskt medborgarskap förelåg det en rätt att välja om förfarandet ska gå enligt svensk eller italiensk lag, eftersom inget lagval har gjorts så pekar allt på att arvet i dess helhet kommer prövas enligt italiensk lag. Vidare härifrån är det således italiensk materiell rätt om kommer att styra proceduren, rätten till lägenhet och resterande frågor som gäller förfarandet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med välig hälsning,