Betalningsansvar för lån efter skilsmässa

2015-01-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Om man under äktenskapet tar lån där bara den ene av makarna står som låntagare och sen skiljs. Ska den maken som inte står med på lånet vara med och betala efter en skilsmässa?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Till att börja med så kan jag nämna att vardera maken i ett äktenskap har ansvar för sina skulder och råder över sina tillgångar, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 1 kap 3 §, här. Vid en skilsmässa så ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods ska fördelas. I en bodelning ingår inte så kallad enskild egendom, som är ena makens enskilda egendom t.ex. på grund av testamente eller äktenskapsförord. Då lånet står på den ena maken i det fall du beskriver, så ska summan av detta lån först dras av från den makens tillgångar. De tillgångar som sedan återstår läggs sedan ihop med den andra makens giftorättsgods och dessa sammanlagda tillgångar delas sedan mellan makarna. Lånet som tagits i den ena makens namn är alltså personligt och dras därför endast från densamme makes tillgångar innan tillgångarna delas i en bodelning. Detta lån som den ena maken tagit i sitt namn ska alltså betalas av denna maken efter en skilsmässa. Om det till exempel är en bank som givit lånet så kan inte banken kräva den andra maken på pengar, eftersom denne inte står som medsökande eller liknande på lånet. Den andra maken är således inte betalningsskyldig för lånet.Med vänliga hälsningar

Skillnad i äktenskap mellan svensk medborgare och utlandsbosatt icke-medborgare

2015-01-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag vill skilja mig med min hustru, men hon skriver inte under gemensamt papper på att vi skall skilja oss hon drar ut på det. Jag undrar om jag själv skickar in en ansökan som jag förstår så börjar en betänketid att gälla då hon blir delgiven. Jag undrar hur lång tid det tar för henne att bli delgiven då hon bor i Tanzania och söker uppehållstillstånd här i detta nu. Jag undrar samtidigt om jag själv ansöker om äktenskapskillnad och betänketiden påbörjas och hon sedan ger efter och vill skriva under äktenskapskillnaden måste jag fortfarande vänta ut betänketiden?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Som du säger löper betänketiden från det att din hustru blir delgiven. Det går inte att veta exakt hur lång tid delgivningen tar, men bland andra metoder används delgivning via annat lands myndighet eller brev. Annat lands myndighet kan naturligtvis också använda sig om brev. Det torde alltså inte ta mycket längre än det tar att skicka ett brev, och sannolikt aldrig mer än någon vecka.Om det nu är så att din hustru skulle ändra sig och ge efter, kan ni helt enkelt ansöka gemensamt om skilsmässa trots att betänketiden löper; en "ny" gemensam ansökan går att genomföra trots att man egentligen redan har ansökt själv.Om det är så att ni redan har levt åskilda sedan två år, kan du för övrigt få äktenskapsskillnad även utan betänketid enligt 5 kap. 4 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#A2)Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Bodelning och äktenskapsförord

2014-12-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite hur detta funkar. När jag och min man gifte oss, hade han drivit eget i många år och vi skrev då äktenskapsförord. Kändes inte som några problem alls, helt ok. Jag flyttade in i hans hus som han bott i 1 år. Nu 18 år senare så är det skilsmässa på gång och då säger han till mig att bara gå ut genom dörren för jag har inget att hämta där för jag har skrivit på äktenskapsförord. Men har jag inte rätt till någonting? Under åren har vi byggt ut och renoverat jättemycket. Huset värde har stigit en del. Jag har lagt mitt liv här. Jag känner mig väldigt lurad. Är det så här det fungerar? Skulle kännas bra att veta.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Efter upplösningen ska en makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).Vad som kommer att ingå i bodelningen är beroende av vad som är skrivet i ert äktenskapsförord samt andra omständigheter. Det är endast egendomen som gjorts till enskild och egendom som uteslutande används för personligt bruk som inte ska vara med i bodelningen. Allt annat ska vara med och delas lika. Vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad

2014-12-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |vilken datum gäller när bara den ena parten har begärt skillsmässa till tingsrätten är det när det inkommer från den som ansöker eller när motparten skriver under delgivningskvittot
Christopher Escalante |Hej!För äktenskapsskillnad räcker det för det första att en av makarna initierar det, därav så ska exempelvis egendomsförhållanden vid dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes ligga till grund för bodelningen. Se 9 kap. 2§ äktenskapsbalken (ÄktB). Således gäller i detta fall dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och inte då motparten skriver under delgivningskvittot.Det ska märkas att detta måste skiljas från den situation då betänketid ska löpa. Sådan betänketid ska löpa om någon av dem bor varaktigt med barn under 16 år som står under dess vårdnad eller om endast en av makarna vill upplösa äktenskapet. 5 kap. 1§, 2§ ÄktB.Denna betänketid löper från och med att makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller då yrkandet om äktenskapsskillnaden delges den andra maken. 5 kap. 3§ ÄktB. Här löper således betänketiden från det att den andra maken delgivits. Det beror således på i vilket sammanhang man vill fastställa att en viss tid löper. Vänligen,

Vad gör man om man glömt begära äktenskapsskillnad efter betänketid?

2015-01-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag och min fd har gått isär och vi begärde skiljsmässa men på något sätt att vi missat att vi skulle skicka in en begäran om fullföljelse innan ett år och nu undrar vi hur vi skall gå tillväga. Vi båda vill skiljas då vi har hittat nya partners och bott isär över ett år med
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Grundregeln är att två makar kan skilja sig genast bara båda är med på det (5:1 Äktenskapsbalken). Undantagsfallen är att en betänketid tillämpas om makarna begär det eller om någon av makarna bor med ett eget barn under 16 år. Jag förmodar att minst en av er bor med ett så ungt barn, men om så inte är fallet kan ni genast ansöka om äktenskapsskillnad och få den beviljad utan problem.Om det nu är så att en betänketid skall löpa, går det tyvärr inte att göra något åt saken i dagsläget. Alternativen som återstår är att ansöka om äktenskapsskillnad igen, vänta sex månader och sedan begära fullföljd eller att vänta tills det har gått två år sedan ni flyttade isär. Om det har gått två år, behövs nämligen ingen betänketid (5:4 Äktenskapsbalken).Sammanfattningsvis bör ni antingen skicka in en ny begäran om äktenskapsskillnad och denna gång fullfölja den. När det har gått två år sedan ni flyttade isär, har ni dock rätt att få äktenskapsskillnad utan betänketid vare sig ni har barn eller inte.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

All egendom enskild vid äktenskapsskillnad

2014-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min mor och far har äktenskapsförord där det står att ett hus är fars enskilda egendom men sedan står det även: "Vidare skall all egendom i övrigt som tillhör eller tillfaller någon av oss jämte avkastning därav tillhöra den maken enskilt."Mor som varit hemmafru under alla år (är nu 75 år) har inte tjänat egna pengar och far har arbetat och köpt fastigheter (andra än den specificerade i äktenskapsförordet) som han hyr ut och får in hyror för plus att det finns en del bankkonton med sparade medel. Är det vid en ev separation så att hon inte får ett öre för sitt arbete i hemmet under alla dessa år? Då båda är pensionärer delar de på utgifterna för hyra och mat men därefter är mors pension slut!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det finns ingenting som hindrar sådana äktenskapsförord som innebär att all egendom är enskild. Det konkreta resultatet är ju att ingenting som tillfaller någon av makarna är giftorättsgods, och därmed att bodelningen inte innefattar någon egendom alls. Alltså skulle din mor teoretiskt sett inte ha rätt till någonting av din fars egendom om de skilde sig. Åtminstone kunde hon dock ha rätt till underhållsbidrag enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230); i detta fall skulle det förmodligen föreligga så starka skäl som krävs eftersom din mor varit gift med din far länge (förmodligen flera decennier, att döma av din fråga) och genom hemarbete bidragit till att din far kunnat arbeta och investera sina pengar samt i och med den förmodat stora inkomstskillnaden dem emellan.En annan sak är att hon åtminstone har arvrätt efter din far, om han skulle avlida innan hon.Om du har några fler frågor är det bara att återkomma!Hälsningar,

Äktenskapsskillnad för svensk medborgare gift med kenyansk medborgare

2014-12-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag är borgerligt gift med en Kenyansk medborgare sedan 2004. Själv är jag svensk medborgare. Sedan maj 2014 är jag bosatt i Sverige med våra två barn på grund av min mans otrohet. Kan jag skilja mig från min man här i Sverige? Han är fortfarande bosatt i Kenya tillsammans med en annan kvinna. Jag är registrerad som gift i Sverige naturligtvis.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du är svensk medborgare och bosatt här, har du rätt att ansöka om äktenskapsskillnad här (se 3 kap. 2 § Internationella äktenskapslagen (https://lagen.nu/1904:26_s.1).Äktenskapsskillnad och annat som hör till äktenskapet regleras främst i Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. I dess 5 kap. 2 § framgår att en make har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad utan den andres samtycke. Nackdelen med detta är att en betänketid på 6 månader som huvudregel tillämpas så länge man inte bott åtskilda sedan två år, men efter att  betänketiden är ute kan man yrka på äktenskapsskillnad, och då upplöses äktenskapet.  Kort sagt har du rätt till äktenskapsskillnad direkt om ni flyttade isär för mer än två år sedan. Om det var mindre än två år sedan ni flyttade isär, måste du ansöka om äktenskapsskillnad och sedan vänta sex månader.Om du och din man gemensamt ansökte om äktenskapsskillnad, skulle det ändå bli aktuellt med betänketid om era barn är under 16 år. Om barnen är äldre än så skulle ni kunna söka tillsammans och genast få skiljas, men eftersom han bor i Kenya kanske det är svårt att ordna rent praktiskt.Till detta kommer ett par begränsningar. 3 kap. 4 § Internationella äktenskapslagen. Detta behöver du bara bry dig om om du även är utländsk medborgare; annars spelar det ingen roll.  Om det föreligger särskilda intressen för den andre maken eller gemensamma barn kan man då nämligen inte döma till äktenskapsskillnad om detta inte är möjligt enligt den relevanta utländska lagen (här väl främst kenyansk lag). Dels är det väl dock möjligt att kenyansk lag faktiskt tillåter äktenskapsskillnad (din man har ju varit otrogen och ni har bott isär ett bra tag), och dels kan man knappast säga att det finns särskilda skäl emot att döma till äktenskapsskillnad. Ni bor ju i varsitt land, och han lever med en annan kvinna.Sammanfattningsvis har du följande alternativ:1. Ansök om äktenskapsskillnad nu, och vänta tills betänketiden på 6 månader har löpt ut. Efter det ansöker du hos domstolen igen, och så blir ni skilda.2. Vänta tills det har gått två år sedan ni flyttade isär. Då kan äktenskapsskillnad beviljas genast.Lycka till! Är det något mer du undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,

Giltig bodelning innan äktenskapsskillnaden meddelats och vunnit laga kraft?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är en bodelningshandling ogiltig enligt lagen om den är undeskriven av makarna dagen/dagar innan äktenskapsskillnad är registrerad i tingsrätten? Annuleras den i så fall automatiskt eller efter rättsprocess eller på annat vis, t.e.x gemensam överenskommelse?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska en bodelning som sker på grund av äktenskapsskillnad förrättas först när äktenskapet har upplösts, dvs. när en dom på äktenskapsskillnad meddelats av domstolen och domen vunnit laga kraft (se Äktenskapsbalken 9:4). Det finns dock möjlighet att få igenom en bodelning på ett tidigare stadium. Så fort talan om äktenskapsskillnad har väckts och mål om äktenskapsskillnad pågår (se 9:12), kan en make eller båda makar tillsammans begära att en bodelning ska förrättas genast.  Är makar överens om äktenskapsskillnad och bodelning kan bodelningsförfarandet med andra ord komma i gång redan samtidigt som de lämnar in sin gemensamma ansökan om skilsmässa till tingsrätten.Bodelningen, som ska förrättas gemensamt av makarna, ska dokumenteras i en skriftlig handling som båda makar skriver under (se 9:5). Vidare kan handlingen registreras hos Skatteverket men det är inte nödvändigt för att handlingen ska anses juridiskt bindande.Kort sagt, var ni överens om att förrätta er bodelning redan innan domen på äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft är det helt i linje med lagen. Så länge formkraven, att handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av er båda, är uppfyllda är er bodelningshandling fullt giltig.