Äktenskapsskillnad och arv

2014-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag har ställt frågan tidigare utan att ha fått något svar. Bakgrund: Min mor dog en månad före min frus och min skilsmässohandling var inlämnad till tingsrätten. Jag har två frågor. 1, tas det hänsyn vid bodelning 2 genom äktenskapsskillnad att mitt arv är så nära förestående, att det ej är skiftat etc.?2. I arvet ingick en lägenhet där jag redan ägde 25 % som enskild egendom genom gåva. Mina två syskon ägde vardera 25% således var vårt gemensamma arv 25% av lägenhetsvärdet. "Smittar" det att den redan var enskild egendom? Eller utgör arvet giftorättsgods?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.När ett äktenskap upplöses sker det en bodelning och huvudregeln är då att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor, t.ex. i testamente, är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som ska ingå i bodelningen avgörs utifrån vad för egendom som ägdes den dagen då äktenskapsskillnaden väcktes, 9:2 äktenskapsbalken. Ett arv anses tillfalla arvingen vid dagen för dödsfallet, och därmed var du ägare till arvet vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och arvet ska ingå i bodelningen. Enskild egendom är den egendom som genom äktenskapsförord eller villkor är utpekad. Att en del av en egendom är skriven som enskild smittar inte resten.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Rätt till svensk skilsmässa för utomlands bosatta medborgare

2014-04-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru och jag är bada svenska medborgare. Vi bor i Schweiz. Kan vi skiljas i Sverige? I sa fall hur?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom både din fru och du är svenska medborgare så kan ansökan om äktenskapsskillnad prövas i Sverige. Ni använder den blankett som finns på Sveriges domstolars hemsida samt betalar ansökningsavgiften på 450 kr. Ansökan ska skickas till Stockholms tingsrätt, eftersom ingen av er har hemvist i någon annan svensk kommun. Mer information och ovan nämnda blankett hittar du här: http://www.domstol.se/Familj/Skilsmassa/Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Vägran att underteckna skilsmässoansökan och bouppteckning

2014-03-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Om min före detta fru vägrar skriva på skilsmässopappren och bouppteckningen, hur går jag då tillväga? Mvh Tobbe
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att lämna in själva skilsmässoansökan till tingsrätten kräver inte båda makarnas underskrift, utan det räcker att den ena maken vill skiljas och lämnar in en ansökan. Hur en skilsmässa går till regleras i 5 kap Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Där framgår det av 2§ att om endast en av makarna vill skiljas, så har den maken rätt att skiljas först efter en betänketid som är minst sex månader lång. Denna betänketid startar när den make som inte vill skiljas får beskedet om skilsmässoansökningen från tingsrätten. Det är här väldigt viktigt att uppmärksamma att skilsmässan inte sker automatiskt efter sex månader, eftersom att betänketiden är till för att förhindra förhastade skilsmässor. Efter sex månader måste den make som fortfarande vill skiljas framställa ett nytt yrkande om detta till tingsrätten, vilket måste ske inom ett år från denna tidpunkt. När tingsrätten sedan meddelar sin dom om skilsmässan så är äktenskapet upplöst.Vad gäller bouppteckningen, så framgår det av 9 kap 7§ i Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K9P7S1) att det inte finns någon ovillkorlig skyldighet att upprätta en bouppteckning vid äktenskapsskillnad, vilket kan utläsas av formuleringen ”i den omfattning det behövs”. Att upprätta en bouppteckning är därför inte ett absolut krav vid äktenskapsskillnad, och anledningen till detta är att två makars egendomsförhållanden ibland kan vara så enkla att bouppteckningen blir överflödig. Om ni ändå vill att en bouppteckning ska upprättas men inte kan komma överens, så kan en speciell bodelningsförrättare utses. Detta sker genom att en av makarna ansöker till domstolen om bodelningsförrättare, och domstolen utser då en verksam jurist eller advokat till att vara bodelningsförrättare (17 kap 1§ Äktenskapsbalken). Bodelningsförrättaren sköter då bodelningen och har rätt att få alla uppgifter som behövs för detta. Att tillsätta en bodelningsförrättare kan innebära en del kostnader, men dessa kostnader ska delas lika mellan makarna (17 kap 7§).Hoppas att detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar, 

Äktenskapsskillnad

2014-02-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej min son är gift och vill separera. De har inga barn och hon är införstådd med läget och de vill acceptera varandra som vänner. Min son har en enskild egendom vid köp av bostadsrätt som de köpte tillsammans ett år innan de var gifta. De äger hälften var men hans insats är i form av enskild egendom knuten till köpet motsvarande hälften av priset på lägenheten och deras gemensamma är lån på resterande hälften. De har inga barn och vill ha de saker som tillhör var och en. Vilken blankett ska de fylla i? mvh tacksam för svar!
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga. Vill man att ett äktenskap ska upplösas så har man rätt till äktenskapsskillnad enligt 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Om bara en av makarna vill skiljas har man rätt till betänketid enligt 5 kap 2 §. Ansökan om skiljsmässa ska skickas in till tingsrätten där en av makarna har sin hemvist enligt 14 kap 3 §. Blanketten man ska skicka in kan du hitta här http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Blanketter/. Vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad om ena parten inte vill

2014-04-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men gift med en afghansk medborgare och äktenskapet är registrerat i Sverige. Hon bor fortfarande i Afghanistan och har aldrig varit i Sverige. Vi har inga barn tillsammans och bott max 9 månader tillsammans i Afghanistan. Jag vill nu skilja mig, men hon vägrar. Hon har gjort det klart för mig att hon inte tänker skriva under skillsmässan. Nu undrar jag om jag kan ansöka om skillsmässa hos en domstol i Sverige och hur ställer sig domstolen till hennes vägran att skriva under? Betyder hennes vägran att skriva under att jag aldrig kommer att kunna skilja mig från henne?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om bara du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. När det bara är du som vill skiljas får ni en betänktetid på minst sex månader och högst ett år. Om du fortfarande vill skiljas när de sex månaderna har gått, måste du meddela det till tingsrätten. Det framgår inte från frågan om ni har bott isär i mer än två år. Om ni har bott isär mer än två år kan ni får skilsmässa direkt, även om ni inte är överens om att skiljas. Du behöver i så fall bifoga särlevnadsintyg från två vittnen.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente eller gåva

2014-03-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Ett gift par funderar på att skilja sig. Inget äktenskapsförord finns. Nu vill maken, makens skilda föräldrar och makens bror att föräldrarna skriver var sitt testamente, i vilka båda föräldrarnas vilja ska framgå att båda sönerna ska få ärva och dela jämt på all deras respektive kvarlåtenskap. Föräldrarna är ej omgifta/sambo med någon ny. Oavsett vem av föräldrarna som avlider först, ska i vilket fall ett fritidshus (som gemensamt ägs av föräldrarna) därigenom tillfalla sönerna som enskild egendom. FRÅGA 1: Hur ska maken skydda sin hälft av fritidshuset (och övrig egendom från en avliden förälder) från makan om hon gör gällande giftorätten??? Hon vill inte underteckna ett äktenskapsförord som de nu har det ska sägas. FRÅGA 2: Gör det någon skillnad om föräldrarna i var sitt gåvobrev ger bort fritidshuset (samt ev. annan egendom) såsom enskild egendom till sönerna redan nu???
Victoria Nilsson |Hej!Genom att i testamente skriva att egendom ska utgöra enskild egendom så kommer den inte utgöra giftorätt och därmed inte ingå i en bodelning, 7:2 och 10:1 äktenskapsbalken. Frun kan därför inte göra gällande giftorätt i fritidshuset om det enligt testamente är enskild egendom. Egendom som ärvts utan att det anges att den ska vara enskild egendom blir däremot giftorättsgods och ingår i en bodelning.Resultatet blir detsamma om föräldrarna under sin livstid ger sönerna fritidshuset med förbehåll i gåvobrevet om att det ska utgöra enskild egendom, 7:2 äktenskapsbalken. Inte heller då kan frun göra gällande giftorätt i fritidshuset vid äktenskapsskillnad. Samma resultat kan således uppnås genom testamente och gåva, det viktiga är att det i testamentet eller gåvobrevet skrivs att egendomen ska vara enskild.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Regler om äktenskapsskillnad i stater utanför EU och Europakonventionens område

2014-03-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, har en fråga om skilsmässa, jag har gift mig utomlands i Irak och här i Sverige har vi registrerat hos, jag och min fru. Saken är att vi funkar inte ihop och vill skilja oss. Min fråga är att, om man skiljer sig här i Sverige, gäller det även i Irak, eller måste man skilja sig även där för att avsluta det hela?
Lars Bålman |Hej! För att kunna besvara din fråga måste man ha kunskaper i irakisk rätt, och dessvärre har vi på Lawline inte det. Svenska domstolar, som har hand om ansökningar om äktenskapsskillnad (se 5 kap. äktenskapsbalken (1987:230)), har jurisdiktion (kan bestämma) inom Sveriges gränser, inte i Irak. Jag föreslår att du vänder dig till den irakiska ambassaden i Stockholm för att få svar på detta. Om ambassaden inte själv har svaret, kanske den kan hänvisa er vidare. Här följer adressen till ambassaden.http://www.iraqembassy.se/e/embe.htm

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2014-02-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru och jag är på väg att skilja oss och jag önskar förstå lite mer i detalj hur en bodelning egentligen ska gå till d v s vad är det som ska delas. Här är en grov uppdelning av vad jag tänker på. 1. Gemensam lägenhet 2. Gemensam sommar bostad 3. Gemensamma möbler 4. Bil skriven på mig 5. Studieskuld på min fru 6. Sparkonto skrivet på mig 7. Aktieoptioner via mitt företag 8. Aktier på min depå på.
Johanna Axelsson |Hej, tack för din fråga! Vid äktenskapsskillnad ingår i bodelningen makarnas giftorättsgods, Äktenskapåsbalk 10:1. Huvudregeln är att all egendomen utgör giftorättsgods och därmed tillhör er båda enligt 7:1, förutsatt att det inte finns något äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente om att viss egendom ska vara makes enskilda 7:2. Vad det gäller skulder svarar vardera part för sina egna skulder enligt 1:3. Detta innebär att lägenheten,möblerna, bilen och sommarhuset ska delas mellan er. Din fru svarar för sin studieskuld och för att aktierna samt pengarna på sparkontot ska bli din enskilda egendomen måste det framgå i ett äktenskapsförord. Mvh