Äktenskapsskillnad mot en makes vilja

2016-08-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag vill skiljas från min 'fru' som jag inte bott ihop med på flera år! Hon vill inte av någon anledning. Vi har inga gemensamma barn, inte heller några tillgångar som ska delas! Ja, ingenting gemensamt! Hur gör jag för att upplösa äktenskapet utan hennes underskrift?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas sker äktenskapsskillnad genom att maken som vill skiljas lämnar in en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad till tingsrätten. Mer information om hur man lämnar in en sådan ansökan kan du hitta på domstolsverkets hemsida, där du även finner en färdig blankett som du kan fylla i och skicka in.Äktenskapsskillnad regleras i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Av 5 kap. 2 § ÄktB framgår att äktenskapsskillnad mot en makes vilja som huvudregel endast får ske efter betänketid. Betänketiden löper från att yrkandet om äktenskapsskillnad delges den andra maken. När betänketiden har löpt minst sex månader ska tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad om någon av makarna begär det. En sådan begäran måste dock framställas inom ett år från betänketidens början. När domen vinner laga kraft är äktenskapsskillnaden fullbordad.I 5 kap. 4-5 §§ ÄktB föreskrivs dock några undantag från kravet på betänketid. Intressant i ditt fall är särskilt 4 §, enligt vilken var och en av makarna har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid om de har levt åtskilda sedan minst två år. Jag tolkar din fråga som att så är fallet beträffande dig och din hustru. Om du begär äktenskapsskillnad utan betänketid, måste du dock kunna styrka att ni har levt åtskilda sedan minst två år. Det kan lämpligen ske genom utdrag ur folkbokföringsregistret eller genom att någon som har god insikt i era levnadsförhållanden intygar att ni har levt åtskilda sedan minst två år.Slutligen vill jag nämna att makarnas egendom enligt 9 kap. 1 § ÄktB (här) ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapsskillnad sker. Det enda undantaget från denna bestämmelse är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta gemensam bostad eller gemensamt bohag av den andra maken. Eftersom du skriver att ingenting ska delas mellan er, förutsätter jag att så är fallet. Jag vill dock erinra om att det i princip förutsätter att ni har föreskrivit i ett äktenskapsförord att all er egendom ska vara enskild. Se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB (här).Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att få äktenskapet upplöst. Om du kan styrka att ni levt åtskilda i minst två år behöver inte äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Om all er egendom är er enskilda, behöver inte heller någon bodelning ske i samband med äktenskapsskillnaden.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

underhållsbidrag om make utlovat ekonomiskt stöd

2016-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej ! Min make lämnade mig förra året. Vi sålde lägenheten och jag köpte en ny och han hyrde en lägenhet. Vi skilde oss aldrig pga olika anledningar. Efter ca 4 mån började vi träffas igen ochdet slutade med att han sade upp sin lägenhet och flyttade in hos mig. Jag sade upp mig från mitt jobb för att jag hade långa pendlingsdagar. Jag började istället på timmar på samma arbetsplats. Vi var överens om att han skulle stödja mig ekonomiskt pga detta. För att jag skulle kunna ta semester i sommar lovade han mig att stödja mig ekonomiskt för det också. För 2 månader sedan ville han lämna mig igen och flyttade till sin svärmor. Vi beslöt att gå på familjerådgivning som inte blev lyckat. Fick reda på för 1 vecka sedan att han bedragit mig med min väninna seda några månader tillbaka. Nu står jag här helt barskrapad utan en krona och han vägrar hjälpa mig ekonomiskt. Vi är fortfarande gifta och har ej gemensamma barn. Kan jag begära underhåll från honom?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter skilsmässa är huvudregeln att makarna svarar för sin egen försörjning. Underhållsbidrag utgår om den ekonomiskt starkare maken har förmåga att betala och den ekonomiskt svagare maken har ett ekonomiskt behov av bidrag och att detta behov uppstått på grund av äktenskapet. Exempelvis kan ett sådant behov uppstå om maken har varit hemarbetande under en längre tid och på så sätt inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden. Vid kortare äktenskap (ca 5 år) anses inte äktenskapet kunna ge upphov till det beskrivna behovet. Märk även att underhållsbidraget bara ska täcka grundläggande behov samt att andra möjliga bidrag går före (detta gäller dock inte försörjningsstöd, som alltså inte går före). Jag vet ju inte hur din makes ekonomiska situation ser ut (det vill säga, om han har möjlighet att betala som alltså är ett krav) och om ditt nya jobb åtminstone kan täcka dina grundläggande behov (i så fall är inte underhållsbidrag aktuellt). Men som du märker är det ganska höga krav som ställs för att få rätt till underhållsbidrag. Att din make har lovat att stödja dig ekonomiskt påverkar troligtvis inte ovan nämnda bedömning eftersom det är det ditt ekonomiska behov och hans ekonomiska förmåga som är avgörande.Jag hoppas att det löser sig för dig, och att du åtminstone fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas barns tillgångar vid äktenskapsskillnad?

2016-08-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, om ett "barn" som fyllt 18 år, samt bor i den villa vi ska göra äktenskapsskillnad på, har tillgångar (moderns barn - ej mitt) - hur fördelas dessa vid bodelning?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att ni var gifta är det giftorättsgodset som ingår vid bodelningen enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgods är enligt 7 kap 1§ ÄktB makarnas egendom i den mån egendomen inte är respektive makes enskilda egendom. Enskild egendom är enligt 7 kap 2§ ÄktB:1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Då det endast är makarnas egendom som ingår i bodelningen står alltså barnets egendom utanför bodelningen. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Hur gör vi med ekonomin efter ansökan om skilsmässa?

2016-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man har lämnat in skilsmässoansökan, hur gäller det med ekonomin nu? Delar vi lika på alla inkomster tills skilsmässan gått igenom eller hur gör vi?Vänliga hälsningar,
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Den dagen ni lämnar in en skilsmässoansökan till tingsrätten är den så kallade brytdagen (den kritiska tidpunkten). När en bodelning genomförs ska de tillgångar och skulder som finns på denna brytdag ingå i bodelning (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Efter att skulderna avräknats på tillgångarna så ska överskottet läggas samma och delas lika mellan makarna. Enskild egendom ska inte tas med i bodelningen. De inkomster ni förvärvar efter ansökan om äktenskapsskillnad ska sålunda inte ingå i bodelningen. Hur ni väljer att spendera era inkomster, som förvärvats efter brytdagen, är upp till er själva att avgöra. Tänk dock på att efter den kritiska tidpunkten, åläggs du och din make en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 §). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomar och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Om en make gör sig av med tillgångar, innan bodelningen slutförts och de tillgångarna skulle ingått i bodelningen, kan den andra maken kompenserar härför. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skulder vid skilsmässa

2016-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan Har en fråga min pappa ska skiljas o hans fru har tagit spelskulder under denna tid o tagit pengar från kontot där räkningarna ska betalas så de har fått påminnelse men sen har han betalat de lika fort men tyvärr inte kollat upp varför pengarna har försvunnit men min fråga måste han betala hennes skulder vid skilsmässa.Mvh lola dottern
Mikael Jonasson |Hej, och tack för din fråga!Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make själv för sin skulder. Det innebär att den som har t ex en studieskuld svarar för den själv. I 11 kap. 2 § ÄktB står att en makes skulder ska täckas av dennes giftorättsgods, den s.k. skuldtäckningen. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.Vid en bodelning innebär detta att den make som har skulderna får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0, det kan aldrig bli minus - då skulle man ju vara tvungen att betala sin makes skulder. Efter skuldtäckningen läggs vardera makes giftorättsgods samman (se ÄktB 11 kap. 3 §), och summan delas på två. Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det alltså att denne "bidrar" med 0 i giftorättsgods, och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Skulden behålls av den skuldsatte, skulden delas alltså inte vid bodelningen.- See more at: http://lawline.se/answers/delas-skulder-vid-skilsmassa#sthash.O7gdZoVS.dpuf

Dela på skulder vid skilsmässa

2016-08-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag har varit gift i ca 14 år och ligger i skilsmässa just nu. Min undran är att efter 14 år som gifta par går hands studieskulder över på mig med, att jag måste betala halva hans studieskulder för att jag vill skiljas?
Isabel Frick |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar frågor om äktenskap och skilsmässa är äktenskapsbalken (förkortas ÄktB) (se den lagen här).Enligt 1 kap 3 § ÄktB ansvarar vardera make för sina egna skulder, skulderna blir alltså inte gemensamma för att man gifter sig. När man sedan skiljer sig görs som huvudregel en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem. Innan en delning sker får man som make ta undan så pass mycket egendom att det täcker ens skulder. Skulle det vara så att man har mer skulder än vad man har tillgångar återstår ingen egendom till delningen. Den andre makens tillgångar används däremot aldrig för att täcka den andres skulder, allt detta framgår av 11 kap 2 § ÄktB.Som svar på din fråga behöver du alltså inte betala halva din makes studieskulder.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jämkning av bodelning

2016-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min bror fick ärva vår mors villa när hon gick bort 1989. Mamma och pappa var skilda. Både jag och min bror ville att pappa skulle flytta in i huset och så blev det. Vi skrev ett arrendeavtal där det framgår att pappa hade nyttjanderätt tills han flyttade, dock minst 10 år. Pappa har bott där tills för en månad sedan då han flyttat till en lägenhet.Jag gifte mig 1999 men nu har vi skickat in papper till tingsrätten om omedelbar skilsmässa. Jag har därför flyttat in i min och brorsans villa. Jag och min fru ska nu göra bodelning. Trots att min fru aldrig haft något med villan att göra så tänker hon kräva sin del av villan (värdet) som giftorättsgods. Undrar om det finns något i lagen som gör att vi kan förhindra det? Tyvärr skrevs inget in i arvet att det skulle vara min och min brors enskilda egendom, men eftersom vi ärvde huset 10 år innan jag gifte mig samt att min fru aldrig nånsin haft något med huset att göra under hela tiden vi varit tillsammans så undrar jag om huset kan undantas från giftorättsgods?Vänliga hälsningar,
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida en makes egendom inte är enskild är den giftorättsgods, detta framgår av 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken ska giftorättsgods ingå i en bodelning. Eftersom att huset inte är din enskilda egendom ska det ingå i bodelningen mellan dig och din fru.En bodelning kan dock jämkas enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt detta lagrum kan en make få behålla mer om det på grund av äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom i den omfattning som följer av bodelningen. Med kortvarigt äktenskap menas äktenskap som varat kortare än fem år, denna regel gäller alltså inte dig och din fru. Ett skäl för jämkning som kan hänföras till makars ekonomiska förhållanden är att den ena maken har en betydligt större förmögenhet än den andra. Är det så att ditt giftorättsgods uppgår till en betydligt större summa än vad din frus giftorättsgods gör skulle du kunna få behålla mer av ditt giftorättsgods än vad en hälftendelning skulle tillåta. Så skulle även kunna vara fallet om hon har stora tillgångar som är enskild egendom och du inte har några tillgångar som är enskild egendom.Sammanfattningsvis kan sägas att om det inte finns skäl för jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska huset ingå i bodelningen. Åktenskapsbalken hittar du härHoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Bodelning sex månader efter skilsmässa

2016-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fråga gäller bodelning . Går det att upprätta en bodelning 6månader efter skilsmässan gått igenom ?!
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar dig är ditt äktenskap upplöst sedan sex månader tillbaka. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning upprättas. Det finns ingen tidsfrist i lag för när man senast ska upprätta bodelning. Hovrätten har uttalat sig om att man fortfarande har rätt att begära bodelning så länge som sju år efter äktenskapsskillnad men att den rätten kan gå förlorad pga ev. kort livslängd och lågt värde på giftorättsgodset (RH 2003:41). Svaret på din fråga blir att det går att upprätta bodelning sex månader efter äktenskapsskillnaden.Mvh,