Bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-05-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan!Är gift sedan 30 år, för 12 år sedan köpte vi en bostadsrätt, båda stod för lån o båda som ägare 50/50,för några år sedan ville min fru ta ett lån för att hjälpa vår dotter, men eftersom jag vid det tillfället hade skulder hos kronofogden blev jag inte godkänd av banken, dom sa att om min fru stod som ensam ägare av bostaden så skulle dom bevilja lån, vi skrev över min del på min fru genom ett överlåtelseavtal, hon fick ändå inget lån, hon står nu som ensam ägare av bostaden men vi står båda två för lånen, vi har även en kolonistuga som också står på min fru, vi har inget äktenskapsförord det finns inga villkor om enskilt ägande,enligt vad jag läst så tolkar jag det som att det ska delas lika 50/50, trots att jag inte står med som ägare, jag är också övertygad om att jag behöver juridisk hjälp vid en skilsmässa då min fru är väldigt envis.nu till min fråga: vid en skilsmässa o bodelning skall bostadsrätt o kolonistuga delas lika trots att min fru står som ensam ägare på dessa?Med vänlig hälsning E. J
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med att kort förklara äktenskapsbalkens (ÄktB) tillämpliga regler. Enligt 7 kap 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild enligt 7 kap 2 §. Som jag förstår er situation är både bostadsrätten och kolonistugan din frus egendom men hon har inte fått egendomen i gåva eller ärvt den genom testamente. Egendomen är därmed giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt 10 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgodset ska precis som du sagt, delas lika mellan makarna vid skilsmässa. Du har alltså förstått helt rätt vad som ska ingå i bodelningen mellan dig och din fru. Hoppas svaret var till hjälp. Med vänlig hälsning,

Vad händer när en make dör under pågående äktenskapsskillnad?

2016-05-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad händer om partnern dör innan skilsmässan gått igenom? Min syster lågi skilsmässa men dog innan den gick igenom. Vad har vi för rättigheter?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga sorgern över din systers bortgång. Nedan kommer jag beskriva utgångspunkterna för bodelningen och arvsreglerna i den uppkommna situationen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Enligt 9 kap. 11 § ÄktB så ska reglerna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad tillämpas när en av makarna dör när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Enligt ÄktB finns ett antal kriterier för när ett mål om äktenskapsskilnnad pågår. Målet pågår från när talan om äktenskapsskillnad väcktes till dess att domen på äktenskapskillnad vunnit laga kraft eller om domstolen avvisar eller avskriver frågan, till dess att ett sådant beslut vunnit laga kraft. Alternativt om frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan fallit för att makarna hade betänketid och ingen av dem framställde ett yrkande om äktenskapsskillnad inom ett år från att betänketiden startade enligt 9 kap. 12 § ÄktB.Som jag tolkar dig var talan om äktenskapsskillnad väckt men det hade det inte hunnit komma en dom. Detta skulle innebära att reglerna om bodelning med anlednig av äktenskapsskillnad är tillämpliga. Din syster och hennes fördetta makes egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning eftersom äktenskapet upplösts enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Denna ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Eftersom den ena maken är död så ska den din systers föredetta man och din systers arvingar och universella testamentstagare, om det finns några sådana, förrätta bodelningen tillsammans. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen kommer din systers föredetta make ha sin andel och din systers kvarlåtenskap utgör en andel. Huvudregeln är att din systers kvarlåtenskap skulle tillfallit hennes efterlevande make och att hennes arvingar sedan skulle haft erfterarvsrätt enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB. Dessa regler gäller dock inte när det pågår ett mål om äktenskapsskillnad när arvlåtaren dör enligt 3 kap. 10 §. Detta innebär att din systers föredetta make inte ärver hennes kvarlåtenskap utan den fördelas enligt de vanliga arvsreglerna till er släktningar eller enligt testamente om sådant finns. Din systers närmsta arvingar är hennes barn om hon har några vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Hade hon inga barn ska era föräldrar dela på arvet. Är någon eller båda era föräldrar döda så ska ni kvarvarande syskon dela på den förälderns lott enligt 2 kap. 2 § ÄB. Sammanfattning Eftersom din syster avled när det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ska bodelningen med anledning av att äktenskapet upphört göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Din systers arvingar och eventuella testamentstagare ska tillsammans med din systers föredetta make förrätta bodelningen. Eftersom det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ärver inte hennes tidigare make, vilket annars är huvudregeln, henne utan arvet fördelas istället genom de vanliga arvsreglerna vilket innebär att ni släktningar istället har rätt till arv om det inte finns ett testamente som säger annat. Vill du ha kontakt med jurist för ytterliggare rådgivning kan du boka det här. Jag hoppas detta var svar på dina funderingar!Vänliga hälsningar,

Bostad vid äktenskapsskillnad

2016-05-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min fru har ett äktenskapsförord sedan några åt tillbaka som säger att hon äger sin och jag äger min. Jag undrar vad som gäller om jag köper en bostad själv och tar lånet på mig för att hon är arbetslös idag och sedan vi skiljer oss. Kan hon få halva bostaden då?Tack
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en framtida bodelning ingår inte det som enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom. Om ert äktenskapsförord stadgar att all er egendom ska vara enskild behövs som utgångspunkt ingen bodelning utan ni båda lämnar äktenskapet med era respektive tillgångar. Din fru kan dock vid äktenskapsskillnad trots att ni endast har enskild egendom begära bodelning och göra anspråk på er bostad.Vid äktenskapsskillnad behandlas er gemensamma bostad lite speciellt. Det finns nämligen en skyddsregel i 11:8 Äktenskapsbalken som säger att den maken som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att överta den, detta även om den är enskild enligt äktenskapsförord. I bedömningen av vem som bäst behöver den kan man ta hänsyn till era olika ekonomiska situationer, möjligheten till annat boende och om ni har några barn var de ska bo mest. Övertagandet förutsätter att det i övrigt är skäligt och att du befrias från betalningsansvar från en eventuell pantsättning av fastigheten eller bostadsrätten. Denna skälighetsbedömning tar också sikte på er ekonomiska situation och om bostaden har något affektionsvärde för dig, t.ex. om det är en ärvd fastighet och hur länge ni varit gifta.Hoppas detta var svar på din fråga!

Utgångspunkt för bodelning, dagen man ansöker om skilsmässa

2016-05-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min man och jag har ansökt om äktenskapsskillnad och vår betänketid går ut hösten 2016Jag vill starta ett aktiebolag närmaste veckan. Min fråga är:Äger han någon del av aktiebolaget vid bodelning? Eller är företaget helt och hållet mitt?Om han skulle äga del i bolaget, hur skulle hans ansvar vara i de lån som har tagits för bolagets del.Med vänliga hälsningar
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!När två makar skiljer sig skall man genomföra en bodelning där makarnas egendom delas lika mellan dem. När man fastställer vad som skall ingå i bodelningen utgår man från hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Alltså den dagen ni ansökte om skilsmässa, detta framgår av 9:2 i äktenskapsbalken. Detta betyder att det som sker efter den dagen, och under er betänketid, inte skall räknas med i bodelningen. Ditt nystartade aktiebolag kommer alltså inte vara en del av den egendomsmassa som skall delas lika mellan er. Har du däremot investerat några av dina egna pengar in i ditt bolag, och då minskat den egendomsmassa som skulle ingå i bodelningen, kommer detta trots allt ingå i bodelningen. Man kommer då i bodelningen räkna på det som om du aldrig fört över pengarna till ditt bolag, och dela lika mellan er efter de förutsättningar som alltså rådde dagen ni ansökte om skilsmässa. Det kommer därför påverka hur mycket du får ut i bodelningen, ev att du kommer behöva betala din make för en del av de pengar du investerat i ditt bolag. Jag hoppas detta svarar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem får överta makars gemensamma bostad?

2016-05-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vem får överta lägenheten vid skilsmässa ? Då barnen a och b är under 10 år men makans inkomster är högre än makens. Tack.
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄB) är det den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som har rätt att bo kvar. Detta sker kombinerat med avräkning - den make som övertar bostaden ska alltså kompensera den andre ekonomiskt motsvarande den andel som den maken ägde av den gemensamma bostaden. En förutsättning för att en make ska få överta den gemensamma bostaden är det kan anses skäligt (rimligt) med hänsyn till samtliga omständigheter. Ett typexempel på vem som bäst behöver bostaden är den make som ska bo med barnen. Att bostaden är handikappanpassad för den ena maken eller att den ena maken är väldigt beroende att bo kvar på orten på grund av jobb eller liknande är andra omständigheter som talar för att just den maken bäst behöver bostaden. Det görs dock alltid en heltidsbedömning av samtliga omständigheter och det går tyvärr inte att ge något klart svar utan vetskap om dessa. I det fall Du beskriver verkar det dock troligt att den make som ha barnen hos sig i hemmet blir den som av domstol skulle bedömas ha bäst behov av bostaden, förutsatt att barnen inte ska bo växelvis hos båda föräldrarna. Det bör även nämnas att en make inte kan överta en bostad som utgör den andre makens enskilda egendom, om bostaden gjorts till enskild egendom genom tredje mans förordnande (exempelvis ärvt bostaden eller fått den i gåva med förbehåll om att bostaden ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Se särskilt 7 kap. 2 § första stycket 2-4 punkterna ÄB. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppdelning av giftorättsgods vid äktenskapsskillnad

2016-05-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |När min fru och jag köpte vårt hus så la jag in handpenningen på huset från min tidigare lägenhet jag ägde hon la inget nu skall vi skiljas vad gäller
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Huset kommer troligtvis att räknas som giftorättsgods. All egendom som inte är benämnd enskild egendom räknas som giftorättsgods enligt lag, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Egendom kan göras till enskild egendom via äktenskapsförord, testamente, gåvobrev med mera. Om huset då är giftorättsgods så spelar det ingen roll vem som har köpt huset. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå och det ska delas upp mellan makarna enligt lag, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Egendomen ska då delas på hälften mellan makarna, det man får dra bort från denna summa är täckning för sina skulder (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Detta är för att varje part står för sina egna skulder. Sammanfattningsvis: Om huset är giftorättsgods så ingår det i en bodelning, huset ska då delas lika mellan makarna och det spelar ingen roll vem som köpt huset eller vem som står som ägare på huset. Har ni i äktenskapsförord skrivit att huset är din enskilda egendom ska huset däremot inte ingå i en bodelning. Med vänlig hälsning

Internationell äktenskapsskillnad

2016-05-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift med en kvinna från Colombia. Vi har aldrig bott tillsammans. Hon lever i Colombia och jag lever i Sverige. Vad är det som gäller vid en skilsmässa (äktenskapsskillnad) och hur går man tillväga?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör ett äktenskap av internationell karaktär. Först behöver vi därför undersöka om svensk domstol är behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad (domsrätt). Därefter behöver vi ta reda på vilket lands lagar som ska avgöra frågan om äktenskapsskillnad (lagval).Domsrätt Svensk domstols behörighet i mål om äktenskapsskillnad regleras i första hand i den s.k. Bryssel II-förordningen. Enligt förordningens artikel 3.1 tillkommer behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad svensk domstol om sökanden (dvs. den som ansöker om äktenskapsskillnad) har hemvist i Sverige. Sökanden måste dock ha varit bosatt i Sverige i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, alternativt sex månader innan om sökanden är medborgare i Sverige.I den fortsatta framställningen utgår jag från att du uppfyller något av kraven i stycket ovan. Jag kommer därför inte att redogöra för fler behörighetsgrunder för svensk domstol, även om sådana finns.Lagval Regler om tillämplig lag i mål om äktenskapsskillnad återfinns i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Enligt 3 kap. 4 § IÄL är huvudregeln att talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag. Undantag finns emellertid om båda makarna är utländska medborgare, se närmare paragrafens andra och tredje stycke. Särskilt i det fall ingen av de utländska medborgarna haft hemvist i Sverige sedan minst ett år, kan lagen i den stat där makarna eller någon av dem är medborgare tillämpas istället.I den fortsatta framställningen utgår jag från att undantagen inte är för handen och att svensk lag därmed är tillämplig. Nedan kommer jag därför kort redogöra för det svenska förfarandet och den svenska regleringen rörande mål om äktenskapsskillnad.Äktenskapsskillnad enligt svensk rätt Regler om äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har de enligt 5 kap. 1 § ÄktB rätt till äktenskapsskillnad. Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken enligt 5 kap. 2-3 §§ ÄktB rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid om minst sex månader. I det fall makarna lever åtskilda sedan minst två år – vilket verkar vara fallet här – har var och en av dem enligt 5 kap. 4 § ÄktB rätt till äktenskapsskillnad också utan föregående betänketid.Mål om äktenskapsskillnad tas enligt 14 kap. 3 § ÄktB upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Av 14 kap. 4 § ÄktB följer att makarna gemensamt hos tingsrätten ska ansöka om äktenskapsskillnad om båda vill ha detta. I annat fall ska talan om äktenskapsskillnad väckas hos tingsrätten av den ena maken genom ansökan om stämning.Med vänliga hälsningar

Divorce Laws

2016-05-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hello:I would like to consult the general rule about the property division for divoice in Sweden for my friend.She and her husband are both swedish citizens. They have been married more than 10 years and have 2 kids. Recently they are undergoing the divoice process. The apartment they bought after their marriage is under her name and they have some cash saving. The husband owns a company. Is everything they own including the company 50%, 50% to them generally? The main concern is about his company, Can the wife have the 50% ownership of the company or equivalent value of money if they divoice?Thanks a lot for your help in advance!
Michelle Brodin |Hi and thank you for your question. Yes as you assume the general rule in Sweden is that everything is marital property and should be divided 50/50 when they divorce. You can read the law here: 7 kap. 1 § ÄktB. The exception is when a married couple have signed a prenuptial agreement, in that case you can exclude property from being marital property. Other exceptions are when the husband or wife has received a gift or heritage with the condition that it is private property(7 kap. 2 § ÄktB). In practice the following happens when a divorce take place in Sweden: First the spouses shares marital properties are calculated. Each one owns her/his property individually which means that the other one have no claim on the specific property but the nominal value. The spouse with the most property can then choose whether to transfer assets of equivalent value or give the other one a lump sum to equalize (11 kap. 9 § ÄktB). When they split up properties he can for example get full ownership of the company as long as she gets half of their total nominal value.If you have any further questions you are very welcome to send in more questions. If you would like a more in dept answer to your question you can use our payment service here.Kind Regards,