Om en make inte vill skiljas eller sälja fastigheten

2017-06-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag vill skiljas och sälja fastigheten. Min man vill inte
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst uppfattar jag det som att du undrar hur du ska gå tillväga då du vill skiljas men inte din make. Äktenskapsfrågor regleras till att börja med i Äktenskapsbalken (ÄktB). För att skilsmässa ska bli aktuellt krävs inte att båda parterna samtycker om detta. Däremot lagstadgas det om en betänketid på 6 månader i 5 kap 2 § ÄktB om enbart en av parterna vill skiljas. Det enda undantaget för betänketid nu när din make inte samtycker till skilsmässa, är om ni bott isär under de två senaste åren. Det du behöver göra är att själv yrka om äktenskapsskillnad till rätten. Betänketiden börjar enligt 5 kap 3 § ÄktB löpa då den andre parten delgetts om ditt yrkande. Efter de 6 månaderna har gått måste du sedan göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad, dvs. meddela rätten att du fortfarande vill skiljas. Därefter har äktenskapet upplösts.Vidare undrar du vad som händer med fastigheten efter äktenskapsskillnaden då din make inte vill sälja. Efter en skilsmässa ska alla tillgångar delas lika i en bodelning med undantag för vad som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev enligt 7 kap 2 § ÄktB. Den som har störst behov av bostaden får bo kvar. Ofta innebär detta att den som har vårdnaden för barnet har förtur till bostaden. Däremot måste den andra parten kompenserar ekonomiskt om den ena vill bo kvar.För att summera mitt svar har du rätt att skilja dig från din make även om han inte vill. Det tar däremot oftast lite längre tid med tanke på betänketiden. Vidare har du, om inget äktenskapsförord till exempel finns, rätt till hälften av värdet av fastigheten. Vill din man behålla fastigheten, är han tvungen att köpa ut dig.Jag hoppas att jag uppfattade din fråga korrekt och att du fick svar på det du undrade!

Skilja sig inom EU när man är gift i tredje land

2017-06-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag träffar en tjej i Italien vi har träffat varandra nu i nästan ett år och är väldigt kära i varandra. Hon är fortfarande gift med sin EX make, han har fått 4 år fängelse. Dem har två gemensamma barn en som är 8år och en 7år. Min fråga är dem gifte sig i Makedonien och flytta sen till Italien nu ska vill hon ju skiljas måste hon göra det i Makedonien eller kan hon göra det i Italien? Hon har redan börjat med skilsmässan i Makedonien vilket jag tror är rätt så dumt för det tar väldigt lång tid i och med henne Ex sitter inne. Förra advokaten lurade henne bara på pengar.. Och jag har sagt till henne att det är bättre hon gör detta i Italien, är jag ute och cycklar eller?Skulle vara tacksam för ett snabbt svar snälla då!!Mvh Avdi Bubani
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan hon skilja sig i Italien?Om hon kan skilja sig i Italien beror på hennes koppling dit. Italien är bundet av Rådets förordning nr 2201/2003 (också kallad Bryssel II-förordningen) där bland annat internationella äktenskap regleras. I Bryssel II-förordningens art. 3 sägs att italienska domstolar är behöriga att ta upp fråga om deras skilsmässa om sökanden (din flickvän) har hemvist och har bott i Italien i minst ett år eller om hon är italiensk medborgare och har hemvist och har bott där i minst sex månader. Med ”hemvist” menas i princip att hon faktiskt ska bo där och planerar att stanna där under en längre tid. Det verkar på din fråga som om hennes make är helt bunden till Makedonien (det vill säga varken italienskt medborgarskap eller italiensk hemvist) så då är det bara hennes behörighet vi kan gå på. Detta är för att dessa regler är reglerade av EU, vilket Makedonien inte är medlem i. Om hon uppfyller något av dessa rekvisit, kan hon skilja sig i Italien. Gör hon inte det, säger Bryssel II-förordningens art. 7 att italiensk lag ska avgöra om det går att skilja dem åt ändå. Varför Italien? Det som vore bra med att kunna skilja sig i Italien är att skilsmässan automatiskt gäller i hela EU, detta är inte lika självklart om de skiljer sig enbart i Makedonien. Om de bara skulle skilja sig i Makedonien, skulle Sverige sannolikt erkänna detta. Sverige har som huvudregel här 2 kap. 7 § i Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap som säger att vi erkänner utländska avgöranden om det är skäligt att det prövades där. Om detta gäller i Italien är helt upp till italiensk rätt och för detta får ni tyvärr vända er till en italiensk advokat. Samtidigt kan det vara bra att även fullföra skilsmässan i Makedonien, då det inte är säkert att de erkänner en italiensk skilsmässodom. SammanfattningJag rekommenderar att ni vänder er till italienska domstolar för skilsmässan då en italiensk skilsmässodom gäller i hela EU per automatik. Om din flickvän har bott och har hemvist där i minst ett år (eller om hon har medborgarskap = 6 månader), kan italienska domstolar skilja dem. Jag tycker också att ni låter processen i Makedonien fortgå, dels då den redan är startad men även då de då blir skilda även där. Hoppas du fått lite klarhet i din fråga. Med vänlig hälsning,

Bodelning. Hur delar vi?

2017-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi var ett par i 18 år varav gifta i 9. Jag ägde fastighet, allt bohag, bil och mycket kontanter när vi flyttade ihop. Han ägde en bil. Jag har alltid tjänat mer. När vi skilde oss var jag ensam ägare av vår lägenhet. Hur delar vi? Inget äktenskapsförord.
Marie Gergi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om ni ska ingå skilsmässa så kommer ni behöva göra en bodelning. Hur er egendom fördelas under bodelningen kan påverkas av hur lång tid ert äktenskap har varat. Om det har varit ett kort äktenskap kan det anses vara oskäligt med en likadelning. Detta står i Äktenskapsbalken 12 kap 1 §. En bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Tanken är att man inte ska kunna ”gifta till sig egendom” genom ett kort äktenskap. Parterna kan därför vid ett kort äktenskap inte få en full bodelning genom den allmänna jämkningsregeln. Om jämkning blir aktuellt så kommer den make eller maka som har mest giftorättsgods att få behålla mer av sin egendom.Denna jämkning av bodelningen ska räknas på en femårsperiod. Om makarna har varit gifta i 5 år eller mer så ska allt giftorättsgods delas lika. Men om makarna har varit gifta i exempelvis 2 år så ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om ni har varit sambor omedelbart före äktenskapet så kommer er sambotid också att inräknas i denna period.Exempel: Två sambor har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i Äktenskapsbalken 12 kap 1 § används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.Svaret på din fråga blir då sammanfattat att denna korta tid räknas stegvis på en femårsperiod. Vid en skilsmässa efter 9 år som gifta ska då enligt huvudregeln all giftorättsgods delas lika. Ifall bostaden är att se som din enskilda egendom så kommer bostaden inte att ses som giftorättsgods och därmed inte heller delas lika mellan er.Enskild egendom är enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 §:1. egendom som pga. äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har fått genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

När krävs betänketid vid aktenskapsskillnad? Kan en försäljning av den gemensamma bostaden förhindras?

2017-05-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Vi står inför en skilsmässa och det föranleder några frågor. Vi har varit gifta länge och har endast ett barn som bor hemma och hen blir myndig i sommar; alltså under den möjliga betänketiden. På Domstolsverkets hemsida står det först att det bara är om man har barn hemma som är under 16 år som betänketid måste tillämpas men i blanketten så är det barn under 18 år som man har gemensam vårdnad om som ska anmälas. Vad är det som gäller? Det blir ju lite speciellt för oss då 18-årsdagen uppnås rätt snart. Vill alltså helst slippa betänketid helt och kan vi hamna i en situation att betänketiden "avbryts" när hen blir 18? Sen gäller det huset som vi äger tillsammans 50/50. Jag vill inte sälja, jag vill bo kvar och lösa ut henne och det har jag räknat på och klarar. Vi har inga stora lån. Men hon vill inte det, hon vill att huset säljs. Kan hon verkligen tvinga mig till detta? Visst, huset kan komma ut på marknaden och sen kan jag själv buda på det om jag önskar men det krånglar bara till det och ger dessutom en massa onödiga kostnader. Att det måste värderas och sättas ett marknadsmässigt korrekt pris är självklart men det går att ordna på annat sätt. Men hon verkar inte nöja sig med en sån värdering och vill att marknaden (läs: budgivning) sätter priset. Vill slippa bli osams för vi står på god fot med varandra i övrigt men just detta kan bli en fråga som föranleder ett bråk. Vilka legala möjligheter har jag att förhindra en försäljning?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken, den hittar du här. Ni behöver inte ha någon betänketidVid skilsmässa gäller en betänketid på 6 månader om ni båda begär det eller om någon av er varaktigt bor med och har vårdnaden om ett barn under 16 år. I ert fall ska det alltså inte gälla någon betänketid. Att det står att ni ska ange barn under 18 år i blanketten är förmodligen för att domstolen ska veta hur många barn ni har och hur gamla de är. (5 kap 1 § äktenskapsbalken)Du kan förhindra en försäljningInnan bodelningen gäller att din fru inte får sälja er gemensamma bostad utan ditt samtycke. Om hon ändå skulle göra det ska du väcka talan i domstol, som kommer att förklara försäljningen ogiltig. Fastigheten återgår då till er och det blir som att försäljningen aldrig skett. (7 kap 5 och 9 §§ äktenskapsbalken)Efter bodelningen gjorts och det därigenom bestämts hur mycket var och en av er ska få, gäller som huvudregel att var make tar sin egendom. Vid bostad kan det dock finnas en rätt att överta bostaden för den som har bäst behov av det, till exempel den av er som ert barn ska bo hos eller den som har svårast att skaffa ny bostad. Får du rätt att överta bostaden genom denna bestämmelse har hon inte rätt att sälja den, utan du kommer istället få kompensera henne med annan egendom. (11 kap 8 § äktenskapsbalken) Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att kommentera här nedan om något är oklart! Vill du ha mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawline Juristbyrå, det kan du göra här.Med vänliga hälsningar,

Räcker det med en fullmakt vid skilsmässa?

2017-06-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man sitter i fängelse måste han ändå skriva under skilsmässo papper? Eller räcker det jag skriver under? Har en fullmakt i hans namn
Gustav Persson |Hej! Din man måste skriva på skilsmässopapperna om ni vill göra en gemensam skilsmässa utan någon betänketid, alltså om ni vill att äktenskapet ska upplösas direkt. Skilsmässan kommer inte att beviljas av tingsrätten med en fullmakt. Du kan dock ansöka om skilsmässa ensam och lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Ansöker du ensam kommer den dock då föregås av en betänketid på sex månader från det att han blivit meddelad om att du vill skiljas. Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till. Är ni båda överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det blir då ingen betänketid. (det kräver då att din man skriver på papprena)Om det blir så att du ansöker ensam och 6 månaders betänketid är över måste du eller din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad i domstol för att äktenskapet ska upplösas. Detta yrkande ska göras inom 6 månader från att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Framställer ingen av er yrkande efter betänketiden så kommer inte äktenskapsskillnad att meddelas och äktenskapet kommer såldes inte att upplösas. Du kan hitta skilsmässoblanketter här. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Skilsmässa, inkomster och pension

2017-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid en skilsmässa, hur räknas inkomst och pension som intjänats vid en internationell organisation där inkomsten inte är beskattningsbar? Jag har varit utskriven ur Sverige sedan 2006. Min man skrev in sig i Sverige 2012 eller 2013. Vad ingår i giftorättsgods?Våra barn är 17 och 20. De går i privata skolor in USA och Singapore. Jag betalar alla utgifter även om min man jobbar. Han hävdar att han inte behöver betala då jag tjänar mer än vad han gör.Vi äger en gemensam fastighet i Sverige där vi inte har några lån.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan redogör jag för vad som ingår i en bodelning, d.v.s. vad som utgör giftorättsgods samt lite om vad som gäller sedan. Regler av intresse finns främst i äktenskapsbalken (ÄktB).När makar skiljer sig, ska en bodelning ske (9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras därmed i princip negativt, genom att lagen anger att allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. För att ta reda på vad som är giftorättsgods måste vi därmed veta vad som är enskild egendom. Egendom kan vara enskild t.ex. till följd av att det finns ett äktenskapsförord eller på grund av att ena maken fått gåva med villkoret att gåvan ska vara den makens enskilda egendom (7 kap 2 § ÄktB). Om ni inte har ett äktenskapsförord eller dylikt är således allt det du äger ditt giftorättsgods och allt det din man äger är hans giftorättsgods. Detta inkluderar även sånt som finns utomlands eller som intjänats utomlands. Att inkomsten ej har beskattats har heller ingen betydelse för frågan. Även fastigheten utgör således giftorättsgods. Beträffande pensionen kan sägas att huvudregeln är att rätt till pension från arbetsgivare ej ingår i bodelningen. Rätt till pension på grund av privat pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Dock kan en viss del av av rätten till pension på grund av privat pensionsförsäkring undandras bodelning, om särskilda skäl föreligger (10 kap 3 § ÄktB).Vad ni betalar för era barns skolgång har ingen direkt betydelse för frågan om skilsmässan, även om jag endast kan konstatera att ni ska svara för barnens underhåll efter eran samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § föräldrabalken). När vi vet vad vardera make har för giftorättsgods gäller följande. Värdet av vardera makes giftorättsgods ska - efter att vardera make i princip dragit av sina skulder från värdet - delas lika mellan makarna. SammanfattningJag har redogjort för vad som utgör giftorättsgods och vad som därmed ingår i en bodelning samt hur pensionen behandlas. Jag kommer att ringa dig vid 16-tiden på onsdag (7 juni). Passar denna tid ej är du välkommen att maila mig på mattias.lindner@lawline.se. Vänligen,

Spelar en tidigare skilsmässa roll vid en senare skilsmässa?

2017-06-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Ligger i skilsmässa för andra gången. Första skilsmässan var färdig 1997 och min fråga är om det är relevant i nuvarande skilsmässa. Tack på förhand. Mvh
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Man får gifta sig och skilja hur många gånger man vill och det spelar ingen roll om man tidigare genomgått skilsmässa när man skiljer sig.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur skyddar en sin inkomst om maken inte vill skiljas?

2017-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift sedan sju år och min man har inte arbetat alls utan levt på min inkomst. Vi har inga barn. Nu vill jag skiljas men han vägrar skriva på ansökan om äktenskapsskillnad eftersom jag för tillfället tjänar betydligt mer än jag brukar och han har förklarat att han vill ha ut så mycket som möjligt av mig innan skilsmässan vinner laga kraft. Således kräver han betänketid. Om jag skickar in en ansökan till TR som endast är underskriven av mig, finns det någon som helst möjlighet för mig att "skydda min inkomst" de kommande månaderna? Finns det någon brytpunkt?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Dagen för ansökan är avgörandeNär bodelning ska göras med anledning av äktenskapsskillnad ska utgångspunkten tas i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. (ÄktB 9 kap. 2 §) Denna dag är den s.k. ”kritiska tidpunkten” (brytpunkten) som avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen, och alltså inte den dag då skilsmässodomen vinner laga kraft. Vad du tjänar efter ansökan är inkommen blir därför ”skyddat” från din man.Ensam ansökan om skilsmässa är möjligtEftersom din man vägrar skriva på ansökan kan du ensam skicka in en ansökan om stämning för äktenskapsskillnad till tingsrätten. (Tänk på att detta är en annan blankett än den för gemensam ansökan.) Om din man motsätter sig ansökan kan ni få betänketid på minst sex månader upp till högst ett år. (ÄktB 5 kap. 5 §) Även om ni får betänketid gäller ovan nämnda regel om att det är egendomsförhållandena den dag din ansökan kom in som är utgångspunkt. När betänketiden är slut måste någon av er begära dom om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning