Har min fru rätt till egendom som köptes innan vårt förhållande om vi skiljer oss?

2017-04-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Jag och min fru ska kanske skilja os efter en kort period som gifta.Jag ägde min lägenhet innan, alla låt och andra papper står på mig.Har hon rätt till samtliga inventarier,bil och lägenhet fast att allt köptes innan vårat förhållande ??
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hur makars egendom ska delas mellan dem vid en skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB), den hittar du här. Om du och din fru skiljer er så ska en bodelning ske där er egendom delas upp mellan er. Det framgår av ÄktB 9 kap. 1§. Enligt ÄktB 10 kap. 1§ är det bara erat så kallade giftorättsgods som ska delas mellan er i bodelningen. Av ÄktB 7 kap. 1§ och 2§ framgår att all din och din frus egendom är giftorättsgods såvida inte egendomen är er enskilda egendom. En sak räknas som din enskilda egendom om det står i exempelvis ett äktenskapsförord att saken ska vara din enskilda. En sak kan även bli din enskilda egendom om du har ärvt den eller fått den i gåva med villkoret att den ska vara din enskilda. Endast det faktum att du har köpt en sak innan erat förhållande innebär alltså inte att saken blir din enskilda egendom. Om lägenheten, bilen och inventarierna inte är din enskilda egendom så räknas de som giftorättsgods och ska därmed delas mellan er i bodelningen. Utgångspunkten i en bodelning är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna, enligt ÄktB 11 kap. 3§. Svaret på din fråga är alltså som utgångspunkt ja, om du och din fru skiljer er har din fru normalt rätt till hälften av samtliga inventarier, bil och lägenhet om dessa inte är din enskilda egendom. Detta gäller tyvärr oavsett om du köpt dem innan erat förhållande. Av ÄktB 12 kap. 1§ framgår dock att om det kan anses oskäligt att ditt och din frus giftorättsgods ska delas helt lika mellan er så kan du få behålla mer av ditt giftorättsgods i bodelningen. Att du och din fru ska dela lika på erat giftorättsgods skulle kunna anses oskäligt om exempelvis ni inte varit gifta längre än 5 år. En hälftendelning skulle även kunna anses oskälig om du har en betydligt större förmögenhet än din fru. Eftersom du skriver att du och din fru endast har varit gifta en kort period skulle det alltså kunna finnas utrymme för dig att, i samband med bodelningen, argumentera för att erat giftorättsgods inte borde delas på hälften. På så sätt kan du eventuellt få behålla en större del av ditt giftorättsgods. Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående vad som händer om du och din fru skulle skilja er är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Kommer bilen vara med i bodelningen?

2017-04-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift sedan ca 5 år. Vi planerar skilsmässa och bodelning. Jag behöver köpa mig en bil innan bodelningen och innan det har ansökts om skilsmässa, dvs. inom äktenskapet. Jag har egna pengar att köpa en bil för. Inget billån ska tas. Skatt, försäkring och bensin kommer att tas från gemensamt konto. Jag kommer att stå som ägare. Är hela bilen då min vid skilsmässan och bodelningen? Behöver den bilen bodelas?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.All egendom som man har när man är gift är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). För att bilen ska bli din enskilda egendom krävs det att du och den du är gift med upprättar ett äktenskapsförord där ni anger att bilen är din enskilda egendom (7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken). Detta gäller om du köper bilen själv. Om du får en bil i arv eller gåva kan den bli din enskilda egendom om arvlåtaren eller givaren på något sätt anger (t.ex. i gåvobrev) att bilen ska vara din enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt inskickat till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Vid en skilsmässa ska er egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag när talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är den dagen när tingsrätten får in ansökan om äktenskapsskillnad som räknas, så om du kan vänta med bilköpet tills ni skickat in ansökan till tingsrätten så ska inte bilen omfattas av bodelningen. Om du behöver köpa bilen innan ansökan om äktenskapsskillnad hunnit komma in till tingsrätten kommer bilen att vara med i bodelningen. Eftersom du kommer stå som ägare till bilen har du rätt att få bilen på din lott i bodelningen (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Exempel på hur er bodelning kan se ut:Din bil: 30 000 kr (räknas som giftorättsgods om den inte är enskild egendom, även om du står som ägare)Övrigt giftorättsgods: 2 000 000 kr (t.ex. bostad, möbler och annan egendom)Sammanlagt värde som ska delas lika: 2 000 000 + 30 000 = 2 030 000 krVad ni får var efter bodelningen: 1 015 000 kr Enligt mitt exempel får du din bil, värd 30 000 kr + annan egendom, värd 985 000 kr. Skillnaden om bilen omfattas av bodelningen eller inte är att den du skiljer dig från får fördelar av bilens värde om bilen omfattas av bodelningen, eftersom giftorättsgodsets värde höjs motsvarande bilens värde.Hoppas detta besvarar dina funderingar, annars är du välkommen att höra av dig igen.Med vänlig hälsning,

Köp av bostad under skilsmässa och makes redovisningsskyldighet

2017-04-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi skiljer oss och är ovänner vi har ingen fastighet .(manen är våldsamt ) Min man säger att han har inga pengar på konto att han har förlorat på kasino (jag vet att han ljuger och han vill undvika bodelning även de pengarna vi hade sparat för att köpa hus nu vill han lura och få del av mina sparande även jag hade försörjt vår familj köpt mat, kläder till barn, aktiviteter osv. ) Jag vill köpa hus på mina egna pengar men jag vill inte att huset ska bodelas sedan när skilsmässa pågår. Om han är våldsamt och jag har ringt några gånger till polis allt är registrerat även soc,kvinnojouren inblandat kan man ha huset som jag ska köpa även om vi är fortfarande gifta bara för mig själv som ska inte ingå i bodelning? Tack på förhand Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Äktenskapsfrågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) se här.BostadÄktenskap upplöses när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Till dess har ni giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Giftorättsgods är all egendom som ni har (pengar, bil, hus osv.) som inte är enskild egendom. Egendom kan för en make endast bli enskild om detta står skrivet i ert äktenskapsförord eller om det rör sig om gåva, arv osv. som en make mottagit från annan. Huvudregeln är att giftorättsgodset fördelas lika mellan makar, men för detta råder avtalsfrihet emellan makar. Giftorättsgodset ska genom bodelning fördelas på sätt som ni kommer överens om. Fram till bodelning skett kan du inte köpa en bostad om inte ni kommit överens om det tillsammans.RedovisningsskyldighetOm ni inte kommer överens om bodelning kan en av er alltid begära att få en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten. I första hand avser bodelningsförrättaren att hjälpa er komma fram till en överenskommelse. Om ni inte kan komma överens kan bodelningsförrättaren tvångsdela er egendom emellan er enligt äktenskapsbalkens regler.Efter dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten, "den kritiska tidpunkten", träder makarnas redovisningsskyldighet in. Redovisningsskyldigheten innebär att en make, sedan ansökan om skilsmässa kommit in, måste redovisa allt som händer med den gemensamma egendom eller enskilda egendom som maken förfogat över/använt. Eftersom din make har tillgång/hand om ert gemensamma konto, betyder detta att han måste redovisa varje aktivitet på kontot efter den kritiska tidpunkten eller eventuellt också innan den kritiska tidpunkten. Allt som en make gjort som kan påverka bodelningen måste redovisas för bodelningsförrättaren. Det kan alltså vara bra att ansöka om att få en bodelningsförrättare med tanke på omständigheterna i ditt fall. Om han förlorat pengar på kasino eller om han tagit ut kontanter och gömt dem kommer detta att redovisas för och dras av från hans andel i bodelningen. Om han olovligen konsumerat vad som skulle ha blivit din andel så kan han bli återbetalningsskyldig.SammanfattningDu kan inte köpa en bostad under pågående skilsmässa, såvida ni inte kommit överens om detta. Om ni har svårt att komma överens om bodelning eller misstänker du att din före detta make undanhåller egendom från bodelning, bör du ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Fullföljd av skilsmässa och övriga yrkanden

2017-04-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ansökte om skilsmässa i slutet av september förra året, en ansökan som min man vägrade skriva under. Jag yrkade i ansökan på att få bo kvar i vår gemensamma bostad och att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos mig, vilket medgavs från Tingsrätten. Nu har det gått sex månader av prövotid och jag har utöver mina ursprungliga yrkanden yrkat på ensam vårdnad av barnen. Hur ska jag gå tillväga för att begära att skilsmässan fullföljs? Jag är osäker på vad som händer med mina yrkanden när jag begär fullföljd. Finns de kvar med automatik eller måste jag påpeka att jag vill att dessa kvarstår? Med vänlig hälsning L
Gustav Persson |Hej!Hur ska jag gå tillväga för att begära att skilsmässan fullföljs?För att fullfölja skilsmässan samt dina övriga yrkanden måste du meddela tingsrätten. Det gör du genom att fylla i en blankett om fullföljd vilket du kan hitta här. En fullföljd kan ske efter att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ni måste dessutom ge in nya personbevis. Om meddelande om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet. Vilket i ditt fall betyder att du har till september på dig att begära fullföljd. Skillsmässan gäller då från den dag domen vinner laga kraft, det brukar normalt sätt ta tre veckor efter domens datum. Tingsrätten kommer då skicka ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som då registrerar skilsmässan och efter detta anses äktenskapet upplöst. Jag är osäker på vad som händer med mina yrkanden när jag begär fullföljd. Finns de kvar med automatik eller måste jag påpeka att jag vill att dessa kvarstår? Finns det pågående mål hos tingsrätten om skilsmässa och du har begärt att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad av barn och övertagande av gemensam bostad, kommer denna fråga att handläggas i målet om skilsmässan.Dina övriga yrkanden finns kvar, men på precis samma sätt som med skilsmässan behöver du begära fullföljd. Du fullgör dina yrkanden i samma blankett genom att kryssa i rutan under ”övriga yrkanden” att du (står fast vid) de övriga yrkanden som du tidigare har framfört. Jag kan rekommendera dig att läsa vidare på hemsidan för Sveriges Domstolar som beskriver allting jättebra angående om hur du går tillväga för att begära fullföljd och hur domstolen handlägger olika typer av ärenden. Jag bifogar en länk här. Hoppas det var svar på dina frågorMed vänliga hälsningar

Fråga om tillträde till gemensam lägenhet.

2017-04-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag bor med min hustru i en bostadsrätt som är i hennes namn, men inskaffades under vårt äktenskap och det är jag som betalar mest.Hon är mamma ledig, barnet 1 år. Vi har gått i tankar att skilja oss, det finns 3 månaders kvar till betänketiden träde i kraft, men hon tog mina nycklar, så jag inte kan bo där.Vad har jag göra.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lägenheten efter skilsmässaNär ett äktenskap avslutats gör man något som kallas äktenskapsskillnad, makarnas gemensamma egendom delas på två mellan dem. Det råder ingen tvekan om att lägenheten är er bådas, det spelar i sig ingen roll att bostadsrätten endast står i hennes namn. Om/när skilsmässan sedan går igenom så kommer lägenheten betraktas som giftorättsgods och delas mellan er. Föregående regleras i Äktenskapsbalken, du kan läsa den här. Egentligen kan man säga att allt som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord eller genom avtal i arv eller gåva är giftorättsgods och värdet av allt giftorättsgods delas alltid på två mellan makarna. Lägenheten idagEftersom att er skilsmässa inte gått igenom så har ni idag båda rätt att utöva er äganderätt på lägenheten. Genom att hindra dig att ta dig in i er lägenhet så gör hon sig skyldig till olovligt förfogande, detta regleras i 10 kap. 4 § Brottsbalken, läs paragrafen här. Det kan vara en bra idé att informera din hustru om detta och berätta att du har rätt att göra en polisanmälan mot henne på grund av detta. Förhoppningsvis lyssnar hon och släpper in dig tills dess att skilsmässan går igenom och ni kan göra en äktenskapsskillnad, se ovan. Lycka till med allt!Vänligen,

Lawline svarar inte på lektionsuppgifter

2017-04-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Henning och Kristin som har varit gifta i 25 år har nu bestämt sig för att skiljas. De ansöker om äktenskapsskillnad och bodelning ska förrättas. I boet finns följande tillgångar: Kristin har en fastighet som hon ärvt av sin mormor, värderad till 1.000.000 kr. På sitt bankkonto har hon 250.000 kr. Hon har även en aktieportfölj som sedan hon köpte aktierna för 50.000 kr har stigit i värde till 90.000 kr. Kristin har inga skulder. Henning i sin tur har också en fastighet, nämligen den söta sommarstugan vid insjön Bolmen. Den har han fått som gåva med villkor enskild egendom. Stugan har ett taxeringsvärde om 100.000 kr men är värderad av mäklare Frans G. Bengtsson till 225.000 kr. Vidare har han sin ögonsten, en knallröd Ford Mustang som ingen annan än han själv får köra. Värdet på den uppskattas till 70.000 kr. Han har dessutom ”en samling” veteranbilar som tillsammans värderas till 160.000 kr. Henning som studerade länge vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har studieskulder på 380.000 kr. Hjälp Henning och Kristin att förrätta bodelning.
Malin Brännström |Hej! Lawline har som policy att inte svara på lektionsuppgifter. Ett litet tips kan vara att leta i Äktenskapsbalk (1987:230) och Ärvdabalk (1958:637).Jag hoppas att tipset kan hjälpa och att du kommer fram till ett svar på din fråga. Vänligen,

Ska lägenhet som make ägde innan äktenskapet ingå i bodelningen?

2017-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej , jag har varit gift i 5 månader och skiljde oss i december 2016. Han ägde lägenheten innan vårt giftemål . Hur blir det bodelningen? Har jag rätt att få något från lägenheten?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni skiljde er fördelades egendomen mellan er genom bodelning förutsatt att ni båda två inte endast hade enskild egendom och förutsatt att någon av er begärde att en bodelning skulle ske. (9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB)) I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och huvudregeln är att giftorättsgodset ska fördelas lika mellan er efter att avdrag gjorts för skulder. (10:1 ÄktB och 11:3 ÄktB) All egendom som en make har anses utgöra giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild. (7:1 ÄktB) Enskild egendom är (7:2 ÄktB): 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Om lägenheten inte anses utgöra enskild egendom blir frågan om lägenheten anses utgöra er gemensamma bostad och då av den anledningen ska ingå i bodelningen som giftorättsgods. Om lägenheten var avsedd att utgöra ert gemensamma hem och ägdes för detta ändamål anses den utgöra er gemensamma bostad och ska då i regel ingå i bodelningen. (7:4 3p ÄktB) Då ni endast var gifta under fem månader finns det en möjlighet att begära jämkning om det anses oskäligt med en hälftendelning med hänsyn till bl.a äktenskapetslängd. (12:1 ÄktB) Ett äktenskap som varat kortare än fem år anses som kortvarigt och kan föranleda jämkning. Om någon av er har begärt jämkning av bodelningen och då att ni ska behålla respektive giftorättsgods har du ingen rätt till lägenheten.Förutsatt att lägenheten inte anses utgöra enskild egendom och att jämkning inte har begärts har du rätt till hälften av värdet av lägenheten.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Giftorätt

2017-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag är gift och vi ska inte skiljas. Jag är arbetslös och har bara sjuk och aktivitetsersättning. Har jag rätt till hans lön. Vad gäller vid giftorätt. Äger man hälften var eller vad är det som gäller. Finns inga äktenskapsförord.MvhIngegerd Hellgren
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawlline!Jag tolkar din fråga såhär och kommer nu att göra en ansats att försöka besvara den. - Vem äger vad i ett äktenskap? - Vad är giftorätt? - Vad har jag rätt till vid en eventuell skilsmässa. Jag kan börja med att tipsa dig om att svaren på de flesta äktenskapsrättsliga frågor finner du i äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB) som du kan finna här. I ÄktB 1 kapitlet 3§ stadgas huvudregeln som besvarar frågan vem som äger vad i ett äktenskap. Där står det att ”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. Det innebär i sin tur att det som en make köper för egna pengar före och under ett äktenskap är således den makens egendom. Detta gäller även för skulder. Det finns självklart undantagsregler som utarbetats i praxis och ifall du vill läsa mer om dessa kan du läsa om t.ex, dold samäganderätt som kort innebär att trots att en make står ensam på t.ex. ett fastighetskontrakt så kan fastigheten samägas under vissa förhållanden. Detta tar oss vidare till fråga 2 angående giftorätt. Giftorätt är ett latent anspråk på hälften av det du och din make äger vid en eventuell skilsmässa. Då det i ert fall inte föreligger något äktenskapsförord eller annat jämförligt förhållande som innebär att viss enskild är att avse som enskild egendom så är huvudregeln alltså att allt ska delas lika. Reglerna stadgas i 9-11 kap ÄktB och huvuddragen innebär att båda makarna är skyldiga att redovisa för sina tillgångar och skulder, där tillgångarna sedan räknas av mot skulderna och överskottet läggs ihop med den andre makens överskott för att sedan delas lika makarna emellan. Även här finns undantagsregler som innebär att exempelvis vid korta äktenskap (under 5 år) kan vissa jämkningar ske och andra diverse mer undantagsliknande förhållanden. För att sammanfatta och besvara din fråga så äger du och din make er egen egendom ensamt tills dess att ni skulle skiljer er. Giftorätt är inget direkt anspråk på hälften av egendomen utan endast ett latent äganderättsanspråk. Du har rätt till som huvudregel hälften av överskottet av din makes + dina tillgånger efter att ni båda dragit av värdet för era skulder. Vad som kan vara värt att nämna är att makarna ska leva på ungefär samma ekonomiska standard. Detta kan du läsa mer om i ÄktB 6kap 1§. Detta är en uttalad princip i äktenskapsrätten som innebär att, varje make ska bidra till hushållet i den mån det behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Detta förtydligas senare i ÄktB 6kap 2§ som stadgar att ifall det behövs så ska den andre maken skjuta över pengar för att bidra till att den andre makens personliga behov och gemensamma familjens behov uppfylls. Ifall detta inte sker finns de faktiskt en paragraf i ÄktB 6kap 5§ som stadgar att en make kan bli dömd i domstol att betala underhållsbidrag till den andre maken. Lagen används restriktivt och sällan men möjligheten finns. Jag hoppas att jag har hjälpt dig i just ditt fall och att du har en fortsatt trevlig tisdag. Ifall du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister. Mvh,