Behålla efternamn efter äktenskapsskillnad

2016-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Jag vill att min ex fru ta sin efternamn tillbaka. Jag vill inte att hon har min kvar. Hur kan jag tvinga henne att göra och är det möjligt att göra detta.
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Regler kring efternamn finns i Namnlagen, den hittar du här. I samband med att ett äktenskap ingås har makarna rätt att byta efternamn. I 9§ står det att makarna kan välja mellan att antingen ha den enes eller den andre efternamn som gemensamt efternamn eller att var och en behåller sitt efternamn från tiden innan giftermålet. Den enda begränsningen är att makar inte får välja ett efternamn som någon har fått genom tidigare äktenskap. Som jag förstår din fråga så valde du och din maka att gemensamt ta ditt efternamn vid giftermålet. Din fråga rör huruvida din före detta maka har rätt att behålla ditt efternamn efter äktenskapsskillnad och om det finns någon möjlighet för dig att tvinga henne att byta efternamn. I tidigare lagstiftning fanns en rätt för make/maka att behålla ett efternamn förvärvat genom äktenskap så länge denne inte gifte om sig. När lagen sedan gjordes om uttalades i förarbetena att rätten att behålla ett efternamn som make/maka fått genom äktenskap skulle bestå (Prop. 1981/82:156, s 22). Enligt nuvarande Namnlagstiftning har alltså din före detta maka rätt att behålla ditt efternamn, de enda begränsningen är att din före detta maka inte har möjlighet att överföra ditt namn på maken i ett eventuellt nytt äktenskap.Detta innebär att din före detta maka har rätt att behålla ditt efternamn om hon vill. Hon har dock möjlighet att själv välja att byta efternamn till det hon senast bar som ogift. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skulder från den andra maken vid skilsmässa

2016-01-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag ska skilja oss. Huset vi bor i är enskild egendom på hans sida, samt att han har en enskild firma som ligger i minus. Han säger att jag kommer att gå härifrån med skulder. Är det möjligt? Jag tänker att hans enskilda hus borde ligga som säkerhet för skulderna på hans enskilda firma eller fungerar det inte så?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (se här) (ÄktB) är den lag som reglerar makars ekonomiska förhållanden. Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. Enligt 10 kap 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Enligt 11 kap 2 § 1 stycket ÄktB har båda makarna rätt att få täckning för sina skulder ur giftorättsgodset. Har en av makarna mer skulder än tillgångar finns det ingenting kvar till delningen. Den andre makens tillgångar används inte för att täcka den andres skulder.I ditt fall innebär detta att din make har rätt att få täckning för sina skulder ur giftorättsgodset även fast har har enskild egendom. Den enskilda egendomen ska bara täcka de skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i den enskilda egendomen (till exempel fastighetspant), bara om den enskilda egendomen inte räcker till får man använda giftorättsgodset för att täcka de skulderna. Eftersom att det inte framgår om din makes skulder har särskild förmånsrätt i den enskilda egendomen skulle jag säga att han har rätt att få täckning för dem genom giftorättsgodset. Har han mer skulder än tillgångar finns ingen egendom kvar till delningen från hans sida. Du kommer däremot inte behöva använda din egendom för att täcka hans skulder.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppdelning av egendom vid skilsmässa

2016-01-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har varit gift för 10 år och vi har ett barn tillsammans, vi bor i en villa nu vi ska skilja; en av oss äger 3 lägenhet i Spanien och en villa här i Sverige. Vi undrar om vi ska dela också lägenheterna som är i Spanien fast att lägenheterna i Spanien hade jag dem innan jag gifta mig.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har man som makar inte skrivit/avtalat om att ens egendom ska vara enskild är egendomen istället giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller även om man haft egendomen innan äktenskapet. Vid skilsmässan ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Detta innebär i ert fall att lägenheterna i Spanien ska ingå i bodelningen om de inte är enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Värdering av egendom vid bodelning.

2015-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är gifta och ska ta ut skilsmässa. Ena har enskild firma som renskötare. Hur ska renarna i företaget beräknas till marknadsvärdet inför bodelningen? Är det slaktvärde, vad en annan renägarna kan tänkas betala för en en levande ren, framtida avelsvärde etc?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel ska vid bodelning egendomen beräknas till marknadsvärdet. I detta fall torde detta vara det pris renarna kan säljas för. I vissa fall är det dock mer lämpligt att värdera egendomen till tex bruksvärdet. Mot bakgrund av att jag inte är insatt i hur renar bör värderas och inte heller kan hitta någon praxis på området rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på bodelningar. En byrå som arbetar mycket med äktenskapsskillnader är familjens jurist. Genom att klicka på länken nedan kan du enkelt boka en tid för rådgivning.Med vänlig hälsning,

Bodelningsavtal under äktenskap

2016-01-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. I början av processen ingick vi ett "sämjeavtal" underskrivet av oss båda och vidimerat av några utomstående, i vilket bland annat står att jag ska ta över vår gemensamma bil mot att jag "tar med mig" 200.000 kr av existerande lån på den. Det står också att min f.d. fru ska ta över mina lån på vårt gemensamma hus eftersom hon vill bo kvar, samt att hon i händelse av försäljning av huset under 2016 ska dela ev vinst med mig 50-50. Detta avtal gäller tills skilsmässan går igenom hos tingsrätten, vi har 6 mån betänketid fr.o.m 24/11, alltså 24/5.Detta avtal ingicks under väldigt traumatiska omständigheter, och jag har efterhand börjat "vakna upp" och inse att avtalet inte direkt är till min fördel och skrivet i affekt. Huset har t.ex ökat i värde med ca 800.000 kr sedan vi köpte det, en värdeökning som jag givetvis vill ha del av, oavsett när/om min fd fru säljer.Min fråga är: Vi har inget äktenskapsförord. Är det så då att äktenskapsbalken och dess lagar om bodelning kan gälla "över" ett avtal som vårt, där vi utan juridisk inblandning skrivit under, eller är vårt avtal juridiskt bindande? Själv skulle jag kunna tänka mig tre alternativ på rättvis fördelning.Jag tar över bilen utan lånen på den. Då måste vårt avtal brytas/ändras.Vi säljer huset enligt gällande bodelningsregler och delar vinsten. Vi ingår ett nytt avtal där hon förbinder sig att betala hälften av vinsten vid försäljning av huset till mig oavsett när försäljning sker.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör giltighet av avtal om bodelning. Eftersom du och din fru fortfarande är gifta så rör sig ditt avtal om ett bodelningsavtal under äktenskap. För att en bodelning skall kunna ske under äktenskapet krävs parternas samtyckte samt att avtalet skickas in till skatteverket, påskrivet av båda. Finns inte längre samtycket och avtalet ej har skickats in till skatteverket har inget giltigt bodelningsavtal träffats. Det torde inte röra sig om ett s.k föravtal ( 9 kap 13 § ÄB) som skrivs inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad.. Därmed torde du kunna begära att bodelningsförrättare utses i stället när det är dags för bodelning. Vad gäller innehållet i boet så är det bara det giftorättsgods som fanns i boet vid tidpunkten för ansökan om äktenskapsskillnad som räknas in. Vad gäller värdet på detta så är det dock inte värdet vid tidpunkten för ansökan utan värderingen görs vid en tidpunkt strax före bodelningen. Detta innebär att även om bodelningen blir en utdragen process så kommer du få tillgång till en eventuell värdeökning. SlutsatsHuvudregeln är att man inte kan avtala om en framtida eventuell bodelning. Eftersom det inte rör sig om ett föravtal med anledning av en omedelbart förestående äktenskapsskillnad så torde inga andra undantag aktualiseras. Svaret blir därmed att ni inte har ett bindande avtal om det inte är så att bodelningen redan har genomförts. Om så är fallet så är du bunden av den bodelningen. Vad gäller dina förslag på rättvisa utfall från en bodelning så är det absolut bästa att du och din fru kommer överens. Går inte detta så rekommenderar jag att ni ansöker om att få en bodelningsförrättare. Även om detta innebär en kostnad så blir det ett rättvist resultat. Med det sagt så tror jag det är svårt att skriva ett avtal som gäller för evig tid angående en senare försäljning av huset. Med vänliga hälsningar

Äktenskapsskillnad och bodelningsjämkning

2016-01-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur kan man ta ut skilsmässa från ens Filipinska fru. Vi gifte oss första gången hon var till Sverige, 2013, Nästa gång hon kom till Sverige för permanent boende så stannade hon hos mig i 2 månader innan hon for till Stockholm för att hon ville jobba. Hon har varken givit mig något namn på sin arbetsgivare eller vilken adress hon bor på. Eftersom jag känner att man bara varit hennes biljett till Sverige.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDet finns tillsynes inget hinder mot att du ansöker om äktenskapsskillnad. Detta gör du hos tingsrätten (mer info här). Vad beträffar adressen är detta en nödvändig uppgift. Detta är något Skatteverkets folkbokföringsenhet borde kunna hjälpa till med (se vidare här).I detta fall bör även, med hänsyn till den beskrivna situationen, att du kan vara berättigad till så kallad bodelningsjämkning enligt 12:1 Äktenskapsbalken. Detta innebär att en del av din egendom fråntas bodelningen.UtredningÄktenskapsskillnad:Reglerna om äktenskapsskillnad återfinns i 5 kap Äktenskapsbalken. Det är i huvudsak ett okomplicerat förfarande, men den särskilda betänketiden om sex månader är värd att erinra om. Denna aktualiseras dels i de fall båda makarna begär det eller den ena maken sammanbor med gemensamt barn under 16 år, dels i de fall ena maken vill upplösa äktenskapet. Begärs betänketid måste ett yrkande om äktenskapsskillnad lämnas in senast sex månader från dess att betänketiden löpte ut. Se vidare 5:1-3 Äktenskapsbalken. Ett undantag till bestämmelsen om betänketid återfinns i 5:4 Äktenskapsbalken. Rätten till betänketid upphör i de fall makarna levt åtskilda i minst två år. Bodelning: Sedan äktenskapet har upplöst ska bouppteckning och bodelning äga rum. Huvudregeln i detta förfarande är hälftendelning, sedan egendom för personliga skulder undandragits. Se 11:1-3 Äktenskapsbalken. Som ovan nämnt finns det skäl att upplysa om den särskilda bodelningsjämkningen enligt 12:1 Äktenskapsbalken. För att en make ska åtnjuta bodelningsjämkning krävs att en traditionell bodelning enligt 11:3 Äktenskapsbalken framstår som oskälig. Makarnas förmögenhetsförhållanden tas givetvis hänsyn till, men även äktenskapets längd. Ett äktenskap som varat kortare tid än fem år anses höra till de fall då bodelningsjämkning kan vara aktuellt. Avslutande ordBehöver du ytterligare stöd i ärendet kan du kontakta en jurist kvalificerad inom ditt område, här. Du är även välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Skulder vid skilsmässa

2016-01-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag o min man har skiljt oss. Han har skulder på ett hus med sitt gamla ex. Måste jag betala deras hus skuld nu när vi har genomgått skiljsmässa. Jag har aldrig bott i deras hus. Mvh : Katarina Andersson
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skilsmässa ska vanligen en bodelning ske och man delar då på makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Innan bodelningen sker ska var och en av makarna få täckning för sina respektive skulder genom giftorättsgodset, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Skulderna är alltså inget man delar på om man inte har dem gemensamt. Du behöver alltså inte betala din förre detta mans och hans förra frus huslån.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ansöka om skilsmässa, även fråga om svenskt medborgarskap

2015-12-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej är gift på tredje året vill skiljas, men inte hon! Hon vill vänta på sv.medborgarskap,tror det försämrar hennes chanser! vad göra?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du ska vända dig till tingsrätten i den ort där du bor och ansöka om skilsmässa (14 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om din fru inte vill, föregås skilsmässan av en obligatorisk betänketid om sex månader (5 kap. 2 §). Först när det har gått sex månader, kan du framställa ett särskilt yrkande hos tingsrätten för att skilsmässan ska realiseras (5 kap. 3 §).Om hon kan styrka sin identitet, fyllt arton år, har permanent uppehållstillstånd, bott i landet i mer än fem år och kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt, påverkas hon inte lika mycket av en skilsmässa (11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap). Det är först när hon inte uppfyller dessa krav som ert giftermål har stor betydelse för hennes chans att få svenskt medborgarskap (12 §).Med vänliga hälsningar,