Äktenskapsmål för filippinsk medborgare (Divorce for Philippine citizen)

2014-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hi everyone! I am a Filipino citizen and have been granted of 2yrs sambo visa. I am married in the Philippines but we have been separated for almost 14 yrs. I have filed an annulment in the Philippines but can't pursue unless i go back there and wait for a long time before they give decision. My question is: Is it possible for me to apply divorce in Sweden or i need to wait until i have my permanent visa? If yes, when?Thank you and have a nice day!
Thommy Södergård Åkesson |Hello!As I understand it, you are currently living in Sweden with someone. If I understand you correctly, your visa (what you mean is known as residence permit, but I will call it visa in this answer) is valid for two years, although you could also mean that you have been living here for two years.If you have already been living here for some time with the intention of remaining here, you propably have Swedish domicile; it is especially likely, since you have aquired visa. If you have had Swedish domicile for at least one year, you can file for divorce or annulment of marriage here in Sweden (according to the 3:rd chapter, 2 paragraph "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap", which you can find, although in Swedish, here: https://lagen.nu/1904:26_s.1). If you have not yet had Swedish domicile for at least one year, you can propably not file for divorce, since it is possible for you to return to the Philippines to do so. If you cannot afford that, or there is some other good reason not to go there, you should just wait until one year has passed since you moved here.The court will, according to the same law mentioned above (its 3:rd chapter, 4:th paragraph), apply Swedish law with a few exceptions. Since both you and the one you are married to are Philippine citizens, either of you can claim that there is no reason for annulment or divorce according to Philippine law. If there are "special interests" at stake, divorce cannot be granted. Since you have been separated for 14 years, this is very unlikely.Basically, Swedish law gives you the right to get a divorce right away if you have been separated for at least two years (According to "Äktenskapsbalken", 5:th chapter, 2 paragraph, which can be found here: https://lagen.nu/1987:230#A2).In short: If you have been living in Sweden for at least a year with a serious intention of remaining here, you should be able to file for divorce.I hope I have answered you question satisfactory.Good luck!

Kvarsittanderätt vid skiljsmässa

2014-10-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag och min make har haft det lite trassligt i äktenskapet ett tag. Vi äger tillsammans ett fritidshus och en bostadsrätt. I dagsläget är dessa två värda ungefär lika mycket. Vi har endast vuxna barn. Nu undrar jag om vi kan skriva ett papper på att jag ska ha kvarsittanderätten på fritidshuset och han på lägenheten? Behövs det någon som bevittnar våra namnteckningar? Är ett sådant papper juridiskt bindande? Ska det registreras hos Skattemyndigheterna? Eller hur ska man annars göra för att jag ska kunna känna mig trygg med att jag får bo kvar i fritidshuset vid en ev. skilsmässa? Vill verkligen inte hamna i en situation då jag måste lösa ut honom med en massa pengar utöver, om han får bostadsrätten. Undrande
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett alternativ för er, särskilt då de två bostäderna är värda undefär lika mycket, är att ni gör vad som kallas för en bodelning under äktenskapet för att se till att du står som ensam ägare till fritidshuset och din man som ensam ägare till bostadsrätten. En bodelning under äktenskapet måste anmälas hos Skatteverket, du kan läsa mer om hur ni går till väga här. Där efter kan ni upprätta ett äktenskapsförord för att på så vis göra bostäderna ni äger till er respektive enskilda egendom. Enskild egendom hålls nämligen utanför den bodelning som sker vid en skiljsmässa och ingår med andra ord inte i makarnas bohag vilket ska delas på hälften. Ett äktenskapsförord ska undertecknas av er båda och sedan registreras hos Skatteverket. Avtalet blir bindande från och med den dag det registrerades. Vill ni ha hjälp med hur det ska formuleras så erbjuder vi på Lawline skräddarsydda avtalsmallar som du kan hitta här på vår hemsida. Gör ni så som jag beskriver ovan kan du känna dig helt trygg i att du kommer att få bo kvar i fritidshuset utan att behöva köpa ut din make. Ni delar upp en del av er egendom (bostäderna) redan nu så att den delen är klar om ni i framtiden beslutar er för att ta ut skiljsmässa.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor!

Makars skulder och rätt att bodela

2014-10-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om ena parten tar upp ett lån under äktenskapet och är ensam lånetecknare och senare skiljer sig, är båda parterna ekonomisk ansvariga för lånet vid bodelning, eller enbart den som skrivit ut lånehandlingarna? Ange § i äktenskapsbalken. Finns det någon bortre gräns för att lämna in en bodelning efter en skilsmässa?
Linn Munthe |Hej!Makar i ett äktenskap svarar för sina egna skulder. En make kan andra ord inte bli återbetalningsskyldig för den andres lån (Äktenskapsbalken (ÄktB) 1:3) En annan sak är att en make som har skuldsatt sig har rätt att räkna av skulderna från sitt giftorättsgods. Skulden kommer därför påverka de tillgångar som maken bidrar med vid bodelningen (ÄktB 11:2). Om en makes skulder överstiger dennes tillgångar kommer maken inte att bidra med något giftorättsgods vid bodelningen men skulden kommer inte heller att belasta den andre maken (ÄktB 1:3).I äktenskapsbalken finns ingen lagstadgad bortre gräns för när bodelning senast kan ske. Rätten att bodela kan inte heller preskriberas. En make som under en lång tid underlåter att begära bodelning kan däremot anses ha nöjt sig med den fördelning som skett och därmed eftergivit sin bodelningsrätt. Så var fallet i NJA 1993 s 570 där begäran om bodelning framställdes 24 år efter skilsmässan. En liknande bedömning gjordes även i NJA 1937 s 180. I NJA 2009 s 437 framställdes begäran om bodelning tio år efter skilsmässan och den part som framställde bodelningsanspråket kunde då även ge en rimlig förklaring till dröjsmålet. Rätten att bodela ansågs då inte ha eftergivits.

Löpande utgifter under betänketiden

2014-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej vi har ansökt om äktenskapsskillnad och min fråga är vad händer om min fru inte betalar våra gemensamma räkningar under betänketiden? Låt säga att hon flyttar till en annan lägenhet och har inte råd då att betala våra gemensamma räkningar.Får jag betala allt själv eller får jag "räkna" mig detta till godo när väl skilsmässan träder ikraft?Tänker främst på gemensamma huslån, dagisavgift, bilförsäkringar, vatten sopavgifter mm.Tacksam för snabbt svar.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) är att efter äktenskapsskillnad står vardera make för sin egen försörjning, se 6 kap 7§. Under betänketiden har äktenskapsskillnad inte trätt i kraft, och ni är fortfarande gifta. Enligt 6 kap. 1§ ÄktB ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till gemensamma och personliga behov utefter efter sin förmåga, och makarna ska leva på samma ekonomiska standard.Vad gäller de kostnader du tar upp så nämner du bland annat gemensamma huslån, och då finns det alltså ett gemensamt ägt hus. Det innebär att ni samäger huset, och enligt Samäganderättslagen 2 § krävs samtyckte i frågor kring huset och dess förvaltning. Ni ska alltså gemensamt komma överens om frågor kring huset (ev försäljning, reparationer osv). Enligt 15 § ska för kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Äger ni halva huset var får ni betala hälften av kostnaderna så länge ni samäger det, om ni inte själva kommer överens om annat. Så länge ni är makar ska ni som nämnts leva på samma ekonomiska standard, en följd av det blir att en make med större inkomst får täcka en större del av de gemensamma utgifterna. Detta gäller även under betänketiden. Om din fru inte har råd att betala men du har det innebär det att du får stå för en större del av kostnaderna för att ni ska leva på samma ekonomiska standard, alltså att du får betala en större del av räkningarna. Det gör att det är svårt att utifrån avgöra vad som kan vara skäligt att din fru ska vara med och betala för kostnader om hon flyttar till en lägenhet under betänketiden. Den ledning man i övrigt kan få är från samäganderättslagen. I fall som det du nämner, när makarna lever åtskilda under betänketiden finns en bestämmelse i ÄktB 9 kap. 4 § som bl a finns till för att underlätta i sådana situationer, nämligen att bodelning på begäran av ena maken kan förrättas under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår. Annars är ju huvudregeln i samma paragraf att bodelning sker när äktenskapet har upplösts. Det är hur förhållandena var den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten) som ska ligga till grund för bodelningen (se ÄktB 9 kap. 2 §). Man "fryser bilden" den dagen helt enkelt. Mellan den kritiska tidpunkten och  till dess att bodelning sker föreligger redovisningsplikt för respektive make, som ska kunna visa hur egendomen har påverkats på olika sätt ( t.ex. genom köp, försäljning osv). Redovisningsplikten gäller alltså även under betänketiden. Du har alltså ingen rätt att kompenseras vid bodelningen för utgifter du haft efter den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.Det låter som att det skulle det vara av värde i ditt och din frus fall att göra en bodelning under betänketiden. Då bestämmer ni hur ni ska göra med huset, bilen osv (om det ska säljas eller vem av er som ska tillskiftas det), och om egendomen tillskiftas den ena är det ju den som blivit ensam ägare till den som efter bodelningen står för samtliga kostnader för den.Hoppas du fick svar på dina frågor. Vänligen, 

Fråga om äktenskapsskillnad & betänketid

2014-10-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |I ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad, står i upplysningar till blanketten: Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit OM BÅDA MAKARNA BEGÄR BETÄNKETID. 5 KAP2 § Äktb står "Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid."Tolkar det som om blankettinformationen inte överensstämmer med lagtexten.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsskillnad hittas i 5 kap. äktenskapsbalken (1987:230), som du själv har noterat.Det framgår av 5:1 och 5:2 ÄktB att äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om:Båda makarna begär det (5:1) eller,Om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5:1) ellerEndast en av makarna begär äktenskapsskillnad (5:2)Se 5:1 och 5:2, https://lagen.nu/1987:230#K5P1 och https://lagen.nu/1987:230#K5P2Betänketiden är sex månader och inleds när båda makarna gemensamt skickar in sin ansökan eller när den ena maken delges om den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad, enligt 5:3 ÄktB. Syftet med betänketiden är att försöka hindra förhastade beslut om skilsmässor och/eller skydda barnets/barnens intressen.Se 5:3 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P3Det finns undantag från betänketiden i 5:4 ÄktB. Om makarna har levt åtskilda i minst två år har de rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Detta måste styrkas av makarna, t.ex. genom att visa utdrag från folkbokföringen. Se 5:4 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P4Jag tolkar det som att blankettinformationen överensstämmer med 5:1 ÄktB. 5:2 ÄktB ger en make rätt till äktenskapsskillnad om bara han/hon vill att äktenskapet ska upplösas. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man annullera ett utländskt äktenskap i Sverige.

2014-10-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag undrar kan man annullera ett äktenskap i Sverige om man gift sig utomlands?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!I svensk rätt finns det enbart två sätt ett äktenskap kan upphöra, genom ena makens död eller genom dom om äktenskapsskillnad (det som man i vardagligt tal kallar skilsmässa). Det framgår av Äktenskapsbalkens 1 kap. 5 §. Det går alltså inte att annullera ett äktenskap i Sverige.Genom en EU-förordning (Bryssel II-förordningen) så kan däremot en annullering i ett annat EU-land få giltighet (erkännas) även i Sverige. En dom eller ett beslut i en annan medlemsstat ska nämligen erkännas och vara giltigt i de andra medlemsstaterna. Men då måste någon av makarna ha nära anknytning till landet som har lagar som medger annullering. Omvänt så gäller att ett äktenskap respektive en skilsmässa som skett och är giltig i Sverige erkänns även i övriga EU.Om en svensk medborgare eller någon som har sin hemvist i Sverige gifter sig utomlands, och det vid giftermålet förelåg äktenskapshinder enligt svensk lag så är äktenskapet inte giltigt i Sverige även om det är giltigt i landet det är ingånget i. I ett sådant läge betraktas parterna inte som gifta enligt svensk lag. Så är det verkligen annullera du menar, så är svaret på din fråga nej - det är inte möjligt. Om frågan istället är om du i Sverige kan ansöka om skilsmässa från någon du gift dig med utomlands så beror det lite på i vilket land du gift dig. Är det inom EU, så enligt Bryssel II-förordningen (art. 3) är den domstol där makarna har hemvist är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad. Om någon av er är svensk medborgare och har varit bosatt i Sverige sedan minst 6 månader är alltså svensk domstol behörig att meddela dom om äktenskapsskillnad för ett äktenskap ingått i ett annat EU-land.Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänligen, 

Betänketid vid äktenskapsskillnad

2014-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering kring äktenskapsskillnad. Jag har en väninna som är gift med en man sen 12 år. De har tre gemensamma minderåriga barn. Saken är den att min väninnas man inte är så snäll mot henne, jag har försökt att fråga henne hur hon har det men har inte fått några riktiga svar. Jag misstänker dock starkt att mannen misshandlar henne både psykiskt och fysiskt (men när jag är där är allt frid och fröjd). Min väninna har dock flertalet gånger gett "hintar" till mig att hon vill skiljas. Min fråga är nu om hon har rätt till en skilsmässa utan betänketid fast att barnen finns, på den grunden att han kan vara farlig för både henne och barnen efter att äktenskapsskillnaden lämnats in?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Är det bara en av makarna som vill skiljas kan det bara ske efter betänketid, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Detta betyder emellertid inte att makarna måste bo tillsammans under betänketiden och personen i fråga kan alltså flytta ut under denna tid! Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Ångra ansökan om äktenskapsskillnad

2014-09-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min fru har skrivit under skilsmässopappren för ca 3 månader sen och skickat in de till tingsrätten . men nu ångrar jag det och vill försöka lappa ihop äktenskapet eftersom vi har barn ihop. Min fråga är det för sent nu , kommer skilsmässan gå igenom per automatik , kan jag ringa till rätten och fråga om de kan avvakta med att verkställa skilsmässan? Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!När tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad och den domen vunnit laga kraft är äktenskapet upplöst enligt reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) 5 kap. 6 §.I ert fall har ni barn tillsammans, så jag antar att ni har betänketid enligt ÄktB 5 kap. 1 §. I sådana fall behöver ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas efter betänketiden, någon av er behöver alltså efter betänketiden yrka på att dom ska meddelas. Om ingen av er gör det inom ett år fallet målet och vill ni fortfarande skiljas får ni ansöka om äktenskapsskillnad igen. Men det räcker att en av er efter betänketiden fortfarande vill skiljas och yrkar på att dom ska meddelas för att skilsmässan ska gå igenom.Ett annat sätt att ångra sig är att återkalla yrkandet om äktenskapsskillnad.Enligt ÄktB 14  kap 11 § kan dock om ena maken vid en gemensam ansökan ångrar sig yrkandet ändå prövas om den andra maken fortfarande vill det.Om parterna är överens om att försöka "lappa ihop äktenskapet" så kan man alltså återkalla yrkandet om äktenskapsskillnad eller efter betänketiden inte yrka på att dom ska meddelas. Men om ena parten fortfarande vill skiljas, så kan inte den andra parten ensam stoppa skilsmässan. Så är du och din fru överens om att ge det en chans till så återtar ni ansökan om äktenskapsskillnad helt enkelt. Är ni inte överens om att återta ansökan finns det inte mycket du kan göra tyvärr.Lycka till!Vänligen,