Vad händer med skulderna när man skiljer sig?

2018-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Under mitt äktenskap så fick jag så på lånen då min andra hälft hade anmärknigar . Vi flyttade till Portugal och då skrev jag på ägarbytet för bla husvagn,bil mm men när jag nu lämnat honom pga att han va otrogen och kommit tillbaka till Sverige så har jag fått reda på att inget hade sålts utan att jag nu har skulder på olika inkasso. När jag nu ska ansöka om skilsmässa , kommer då dessa skulder alltid vara mina eller finns det möjlighet att han får del va de
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du vUträkning av andelarna i bodelningenBodelningTill att börja med vid en skilsmässa ska värdet på alla tillgångar och skulder skrivas ner såsom de var den dagen då ni lämnade in ansökan om skilsmässa till tingsrätten, 9 kap 7 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1958:637. Vad som ingår i bodelningenI bodelningen ingår ert giftorättsgods, allt som är enskild egendom står i de allra flesta fall utanför en bodelning. Om det endast finns enskild egendom kommer inte en bodelning att behövas. I giftorättsgodset ingår er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag. Den gemensamma bostaden är den bostad där ni bor permanent, i de allra flesta fall är det här ni är bokförda, men så behöver tvunget inte vara fallet. Fritidshus och stugor utöver den här bostaden tjänar alltså inte som gemensam bostad och ingår inte i giftorättsgodset, 7 kap 4 § ÄktB. Vidare, i det gemensamma bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner, och annat inre lösöre för det gemensamma hemmet, i princip allt löst såsom inredning och dekorationer. Skulderna i bodelningen För att räkna ut hur mycket ni ska dela på måste vi räkna fram nettogiftorättsgodset, vilket är giftorättsgodset för var och en av er, minus era skulder. Alltså, om vi säger att ni har 250 000 kr var i giftorättsgods och att du har skulder på 200 000 kr, innebär det att du bara har 50 000 kr kvar av ditt giftorättsgods, vilket blir ditt nettogiftorättsgods. Säg att din ex-man inte har några skulder, då har han 250 000 kvar som sitt nettogiftoträttsgods. Båda era nettogiftorättsgods slås ihop (= 300 000 kr) och delas på hälften. Ni får alltså 150 000 kr vardera i slutändan. Det här betyder att du i realiteten har fått 350 000 kr och din man endast 150 000 kr, alltså har han indirekt varit med och betalat av skulderna. Man kan bara använda sitt eget giftorättsgods för att betala av skulder, detta på grund av att varje make ska stå för sina skulder. JämkningJämkning sker om det anses vara oskäligt att dela på ovan demonstrerat sätt, 12 kap 1 § ÄktB, vilket tillämpas restriktivt, det här betyder att det är sällan jämkning används. För att veta om något är oskäligt finns det tre olika faktorer att titta på: 1) äktenskapets längd, 2) makarnas ekonomiska förhållanden och 3) omständigheter i övrigt. Det är värt att framhålla när det kommer till jämkning att en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall, men det finns vissa faktorer som alltid kommer att tas hänsyn till.Äktenskapets längd är en betydelsefull parameter vid avgörande om jämkning, ett äktenskap som varat i mindre än 5 år anses vara ett kort äktenskap. Vid sådana tillfällen lägger man endast i andelar av giftorättsgodset i bodelningen, och inte totalen. Ex. om ni varit gift i 3 år kommer endast 3/5 av ert respektive giftorättsgods att tas me i bodelningen. Det här behöver inte vara fallet, om det finns andra skäl att ta hänsyn till. Såsom att makan behöver en större andel av giftorättsgodset för att trygga sin framtid, detta måste dock ske på villkoret att hennes make har goda utsikter att kunna försörja sig utan den andelen som förs över till henne. Vidare om ena parten har stora skulder kan det vara aktuellt med jämkning. SammanfattningsvisSom du ser kommer man vid en bodelning att först dra av skulderna från din del av giftorättsgodset och sedan lägga samman båda era delar, eftersom det då blir indirekt att han kommer att få hjälpa till att betala av skulderna. Om skulderna är större än bruttogiftorättsgodset, så kommer nettogiftorättsgodset att bli 0 kr eftersom det inte kan bli negativt. Det som blir kvar av skulderna kommer du att få stå för eftersom skulderna är i ditt namn, om du inte begär jämkning, vilket rätten som sagt är väldigt restriktiva med. Vill du ha fortsatt rådgivning av Lawline kan du bok tid hos jurist här http://www.lawline.se/boka.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man skilja sig utan makens samtycke och vad händer med gemensamt hus?

2018-02-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag vill skiljas och letar annat boende, äger idag hälften av huset och min man andra halvan. Han motsätter sig skilsmässan och har inte ens börjat leta annat boende men har inte råd att ha kvar huset själv. Vad kan jag göra? Jag vill komma bort från honom så fort som möjligt för min och min sons skull men har inte råd med dubbla hyror.
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga besvaras enklast genom att dela upp den i två frågor. En fråga om hur du lyckas med en skilsmässa och en fråga om vad du kan göra med huset. Jag tolkar frågan som att du vill skilja dig men att din make inte vill det. Sedan uppfattar jag det även som att du äger 50 % av huset och din make 50 %. Jag kommer att börja med att förklara hur reglerna ser ut angående skilsmässa och sedan förklara reglerna kring samägd egendom. Hur går en skilsmässa till? Regler kring skilsmässa finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Du skriver att din make inte vill skilja sig. Det innebär att en betänketid kommer att föregås innan äktenskapet upplöses, 5 kap. 2 § ÄktB. Regeln om betänketid gäller även om någon av er varaktigt bor med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad, 5 kap. 1 § ÄktB. Som jag tolkar det kommer inte du och din make gemensamt lämna in en ansökan om skilsmässa eftersom hen inte vill skilja sig. Det innebär att betänketiden kommer börja löpa när ditt yrkande om äktenskapsskillnad meddelas till maken. När minst sex månader har löpt på betänketiden ska någon av er framställa ett särskilt yrkande till tingsrätten om att äktenskapet ska upplösas. Från och med att betänketiden har börjat löpa har ni ett år på er att yrka att äktenskapet ska upplösas, 5 kap. 3 § ÄktB. Det är först när domen har vunnit laga kraft(dvs när den inte går att överklaga längre) som äktenskapet är upplöst, 5 kap. 6 § ÄktB. Vad har du för möjligheter angående huset? Du och din make äger 50 % av huset vardera vilket gör Lag (1904:48) om samäganderätt tillämplig. Om du och maken inte har avtalat om annat så har du rätt att hos rätten ansöka om att sälja huset på offentlig auktion. Detta görs då för bådas räkning och ni får 50 % av värdet var. Det finns dock ett hinder mot försäljning - nämligen om din make kan visa att det finns synnerliga skäl för att inte låta huset säljas. Kravet på synnerliga skäl är högt uppställt och det är sällan en part lyckas bevisa det, 6 §. Det står din make fritt att köpa tillbaka huset på auktionen och då slipper du i vart fall bördan av den hyran. En sådan ansökan ska skickas in till tingsrätt i den ort huset finns, 18 §. Sammanfattning: Din make kan inte hindra dig från att lösa upp äktenskapet efter betänketiden löpt ut. Du ansöker om en äktenskapsskillnad hos tingsrätten på den ort ni bor på eller där en av er bor på, 14 kap. 3 § ÄktB. Hen kan inte heller hindra dig från att sälja ert hus om det inte föreligger synnerliga skäl. Du ansöker om att huset ska säljas på auktion hos den tingsrätt på den ort huset är beläget. Hoppas det var svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,

Varför enskild egendom?

2018-02-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Vi fundera på när våra två gemensamma döttrar en dag ska ärva oss om vi nu borde skriva ett testamente där det framgår att arvet ska var respektive dotters enskilda egendom. Vad är bar och dåligt med detta?HälsningarPappa eter och mamma Kerstin
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Den stora anledningen till att föreskriva att arvet efter ska vara enskild egendom för arvtagaren (era döttrar i detta fall) är att arvet då blir deras enskilda, vilket i fall av eventuell skilsmässa får innebörden att den inte kommer ingå i en bodelning.Enligt äktenskapsbalken (7 kap 1 § och 10 kap 1 §) ska makar som skiljer sig dela på all egendom i boet lika. Skulle er ena dotter få arv från er utan att den är skriven som enskild egendom och sedan skiljer sig ett år senare så utfaller ju hälften av värdet på arvet till den andre maken. Är egendomen dock ärvd enligt ett testamente där det finns föreskrivet att arvet ska vara enskilt ingår egendom inte i giftorättsgodset, och vid en eventuell skilsmässa ska arvet således inte ingå i det som ska delas på. Det är därför lagstiftaren har gett möjligheten att föreskriva att arv ska vara enskild egendom.Det viktigaste skälet är alltså att ni på så sätt kan "skydda" arvet från att behöva bli inblandat i en framtida bodelning, och era barn behöver inte dela på det vid en skilsmässa.Man får själv avgöra om det är bra eller dåligt, men en arvtagare torde sällan se det som en dålig sak att få arvet "säkrad" i eventuella framtida tvister med sin exmake. Har ni fler frågor är ni välkomna att skriva till oss igen,Hälsningar

Kräver en fullföljdsansökan om skilsmässa båda makarnas underskrifter?

2018-01-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min son ligger i skilsmässa. Han och hans f.d. fru har ansökt gemensamt om detta. Betänketiden har snart löpt ut. Hur gör han om hans f.d. fru vägrar och skriva på fullföljd av skilsmässa? Kan han skicka in papperna med endast hans namnunderskrift?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din son kan skicka in skicka in sin fullföljdsansökan trots att hans fru inte har skrivit under. Detta följer av att domstolen ska meddela en dom på skilsmässa om någon av makarna begär det efter betänketiden. Hade fullföljdsansökan krävt båda makarnas underskrift hade det gjort det väldigt enkelt för den vägrande maken att förhindra en skilsmässa, vilket inte är vad lagstiftaren eftersträvar. (se 5 kap 3 § äktenskapsbalken, här)Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Överenskommelse genom bodelningsavtal vid äktenskapsskillnad

2018-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, min man och jag är gifta sedan 30 år tillbaka .Vi äger en bostadsrätt där vi står 50/50 på både bolånet och ägarandelen. Nu ska vi separera och jag ska bo kvar i lägenheten och stå för kostnaderna där, vi ska dock dela på bolånet var månad 1500kr=750 kr var,och min man ska hyra en lägenhet och ta kostnaderna för det. Vi delar upp lösöret och sparpengar och är helt överens om det. Vi vill behålla lägenheten och sälja den om några år då vi ser det som en pensionsförsäkring. Vi vill egentligen skiljas-kan vi ändå behålla upplägget som vi tycker passar oss jätte bra? Får han stå som ägare på bostadsrätten även om han inte är skriven där? Vad säger banken om bolånet om vi skiljer oss? Jag har ingen möjlighet i nuläget att köpa ut honom från bostadsrätten och han kräver inte det i heller . Med vänlig hälsning
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstod det så vill ni skilja er och ni har i stort sett en plan för hur ni tänkt att att fördela er gemensamma egendom sinsemellan, även benämnt giftorättsgods. Din fråga behandlar äktenskapsrätten, vilket i stor utsträckning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230).BodelningsavtalDet är möjligt för er att ingå ett bodelningsavtal där ni innan en äktenskapsskillnad, skilsmässa. Det innebär i korta drag att ni kommer överens om bodelningen innan den attiska bodelningen är gjord. Det ni då ska ha i åtanke är att ni behöver ingå bodelningsavtalet i nära anslutning till en äktenskapsskillnad. Ett bodelningsavtal är rättslig bindande, likt andra avtal. Det finns bland annat ett formkrav när det kommer till bodelningsavtal och det är att det ska vara skriftligt, enligt 9 kap. 5 § ÄktB. Du bör ha i åtanke att även andra generella bestämmelser behöver vara uppfyllda för att det ska vara en korrekt bodelning.Folkbokföring och ägande av bostadsrätt Det finns ingen bestämmelse i någon lag som hindrar din man att stå kvar som ägare till bostadsrätten efter en äktenskapsskillnad. Gällande bolånet så är det inte bundet till ert äktenskap eller bygger på att du och din man är gifta. Om ni är nöjda med det upplägget ni har haft även efter en äktenskapsskillnad, så har troligtvis banken ingen synpunkt på det. Annars rekommenderar jag att du och din man kontaktar banken och talar med dem.SammanfattningDet är det fullt möjligt för er att för er behålla upplägget ni har, om ni båda är nöjda med det och att de generella bestämmelserna för bodelning är uppfyllda. Det är likaså möjligt för din man att stå kvar som ägare på bostadsrätten. Du behöver inte köpa ut din man från bostadsrätten. Om ni vill ha hjälp med att ta fram ett bodelningsavtal så rekommenderar jag dig att du kontaktar våra jurister som kan stå till er tjänst.Med vänlig hälsning,

Ska mina pengar bodelas vid skilsmässan?

2018-02-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hej. har en fråga gällande rätt eller ej till pengar vid skilsmässa. jag ägde ensam en lägenhet och träffade min "fru" och jag sålde min lägenhet. satte min vinst i ett radhus där hon ej satte in några pengar i. under tiden vi bodde i radhus så gifte vi oss. har sålt det radhus och byggt nytt hus. 1 år efter det nya huset ska vi skiljas. har jag rätt att få tillbaka mina pengar som jag satte i radhuset eftersom lägenheten och vinsten var mitt och giftermål skedde efter radhusköpet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Om ni inte har skrivit något äktenskapsförord är huvudregeln att ni vid skilsmässa har rätt till täckning för era skulder och hälften av värdet som blir över efter skuldtäckningen (11:3 Äktenskapsbalk). Du har alltså inte bättre rätt till pengarna för att dom var dina innan äktenskapet, utan dom ska delas upp så att ni får ut samma värde var. Det finns en undantagsregel som blir tillämplig om ni inte varit gifta i mer än fem år (12:1 Äktenskapsbalk). Den innebär att ni inte behöver bodela all er egendom, utan bodelar en procentsats av er egna egendom. Procentsatsen står i proportion till hur länge ni har varit gifta. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Har min make/maka rätt till lägenhetens halva värde fast att jag har köpt lägenheten helt själv under äktenskapet?

2018-01-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om jag köpt en lägenhet helt själv, samtidigt som jag var gift. Om vi separerar och hon lämnar lägenheten utan att bli "utkickad" har hon då rätt till hälften utan lgh värde?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som gäller äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en separation blir det aktuellt med bodelning mellan dig och din maka, 9 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att all egendom som ni har tillsammans som räknas som giftorättsgods ska läggas samman och delas lika mellan er, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB. All egendom som inte är enskilt egendom räknas som giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Det är alltså bara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild eller som någon av er fått i gåva, genom testamente, i arv med särskild föreskrift om att det ska vara er enskilda egendom som hålls utanför bodelningen, 7 kap. 2 § ÄktB.Om du har köpt lägenheten själv och ni inte har skrivit äktenskapsförord om att lägenheten ska vara din enskilda egendom kommer lägenheten att ingå i bodelningen, och din maka kommer då få rätt till halva lägenhetens värde om ni separerar. För att detta inte ska ske bör ni skriva ett äktenskapsförord, vilket vi på Lawline gärna hjälper er vidare med!Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Rättigheter till gemensam bostad

2018-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man ville skiljas. Vi har varit gifta och bott ihop i 18 år. Vi bo i lägenhet som han köpt ett år före. Han ville sälja lägenheten och sätta mig på gatan (jag är 73 år gammal) för att han säga att han köpt lägenheten förre vi var gift. Har jag nån rättigheter?
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Din situation regleras i Äktenskapsbalken, som du hittar här.I 7 kap 5§ Äktenskapsbalken stadgas att en make inte utan den andre makens samtycke får avhända, det vill säga sälja, egendom som utgör makarna gemensamma bostad. Vad som utgör makars gemensamma bostad regleras vidare i 7 kap 4§ Äktenskapsbalken, där det i tredje punkten sägs att till gemensam bostad räknas byggnad eller del av byggnad som innehas av ena maken eller båda makarna med hyresrätt eller bostadsrätt, med huvudsakligt syfte att vara er gemensamma bostad. Er bostad borde därmed uppfylla rekvisiten för att vara er gemensamma bostad. Således utgör lägenheten som du och din man bor i er gemensamma bostad, och enligt 7 kap 5§ Äktenskapsbalken får inte din make sälja den utan ditt samtycke. Detta gäller även om ni har inlett er äktenskapsskillnad men inte än är färdiga med bodelningen och därigenom bestämt vem av er som egendomen ska tillfalla. Ett undantag från denna bestämmelse finns i 7 kap 5§ Äktenskapsbalken som säger att om din man äger lägenheten som enskild egendom krävs inte ditt samtycke för att sälja den. Huvudregeln är då enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken att all egendom en make äger är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom enligt 7 kap 2§ punkt 2-4. Egendom blir då enskild bland annat genom att maken mottagit lägenheten genom arv eller gåva, med förbehåll att lägenheten är enskild egendom. Av din fråga verkar det inte vara så i ert fall. Sammanfattningsvis gäller således att din make inte har rätt att sälja er gemensamma bostad, även om han köpt den innan ni gifte er, så länge den inte i enlighet med 7 kap 2§ Äktenskapsbalken punkt 2-4 är hans enskilda egendom. Om din man har sålt lägenheten utan ditt samtycke ska domstolen enligt 7 kap 9§ Äktenskapsbalken ogiltigförklara försäljningen om du väcker talan om detta. En sådan talan ska du skicka till domstolen inom 3 månader från det att du fått reda på att din make sålt lägenheten. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,