Övertaganderätt av bostad vid skilsmässa

2015-05-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag skrev och frågade er en gång tidigare. En av frågorna var kan mitt ex make tvinga att sälja bostad på exekutiv auktion? Om jag har förstått svaret rätt, jag får bo kvar så länge vi inte har gjort bodelningen. Jag pratade med han igen efter det men han hänvisade till äktenskapsförord och bodelningen inte behövs göras. Jag vill göra bodelning och jag vill ta över bostad i form av “ tar över hela bolånet. Hur går till väga om jag vill ta över bostad? Jag fick lånelöfte. Under tiden jag bor kvar vill han att jag ska betala hyran. Jag sa honom att jag betalar låneräntor men inte hyran. Nu söker han hjälp från hyresnämnden att vi ska skriva på hyreskontakt. Kan jag vägra att skriva på kontakt? Vad blir för konsekvens om jag inte skriva på? Tack.Med vänlig hälsningSomchit Berger
Fredrik Holst |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med dina frågor. Tyvärr har vi ett stort antal frågor som kommer in till oss dagligen och jag lyckas inte hitta din tidigare frågeställning. Jag förstår det som att ni äger fastigheten, eller bostadsrätten tillsammans - jag kommer besvara frågan hur du går tillväga för att ta över bostaden först, och sedan din fråga angående hyreskontraktet. Övertagande av bostadDin make hänvisade till äktenskapsförordet och hävdade att "ingen bodelning behöver göras". Regler kring bodelning vid äktenskapsskillnad hittas i äktenskapsbalken 9 kapitlet. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Då du begär att få överta bostad från din make ska alltså en bodelning göras, trots vad som framkommer av äktenskapsförordet. För att ett övertagande av bostad ska vara möjligt krävs enligt 11:8 att: Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2-4 En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Vid behövsprövningen "den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad" beaktas särskilt om det finns några barn, och vem som har vårdnaden om dem. Om det endast är din man som äger fastigheten krävs även att "ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt". Här beaktas de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden, och även affektionsvärdet för den make som äger den. Enligt 10 § krävs det att om du inte kan avräkna bostadens värde mot giftorättsgods, måste du utge ersättningen för bostaden i pengar. Om ni inte själva kan komma överens om hur ni ska bodela egendomen, dvs. din rätt att överta bostaden får du ansöka hos tingsrätten om förordnande av bodelningsförrättare. Mer information hittar du här: http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Mal-och-arenden/Arenden/Bodelning/ HyreskontraktDet jag antar att du menar med att "skriva under hyreskontrakt", är att du ska hyra bostaden under tiden som äktenskapsskillnaden går igenom. Om ni inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden kan du vända sig till tingsrätten och begära kvarsittanderätt till bostaden till dess bodelning sker. Det är viktigt att notera att rätten att bo kvar i bostaden endast gäller till dess att en bodelning görs. I bodelningen bestämt slutligt vem som ska få bostaden sig tilldelad.Något tvång att skriva under hyreskontrakt föreligger alltså inte, utan detta sker genom tingsrättens försorg. Behöver du ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att överta bostaden rekommenderar jag att du kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist, du bokar en tid med dem via denna länk: http://lawline.se/boka Vänligen,

Äktenskapsskillnad mellan svenska medborgare

2015-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru är invandrare, men vi är svenska medborgare nu.vi har varit gifta 7 år innan vi kom till Sverige. Nu kommer vi att skiljas. vilket lag vi kommer att följa? Svenska eller våra länders lag, som vår vigselbevis hade gjorts i Libanon. vi kommer att göra skilsmässan här i Sverige.
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!För att göra svaret mer tydlig har jag delat upp det i två delar, den första rörande själva skilsmässotalan, tex kraven för att ni ska få skilja er osv, och den andra rörande effekterna av skilsmässan, dvs tex rörande bodelning. Dessutom utgår jag från att ni vill att svensk lag ska tillämpas, och att ni inte avtalat om något annat.Lagvalet rörande själva skilsmässan kommer att göras i enlighet med 3 kap 4 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (se här). Detta innebär innebär att er skilsmässa, som sker mellan två svenska medborgare i Sverige, kommer att prövas i enlighet med svensk lag. Att ni gifte er i Libanon spelar alltså ingen roll för lagvalet i detta fall. För er förmögenhetsdelning efter äktenskapet, dvs själva bodelningen, så kommer i princip alltid svensk lag att tillämpas. Det finns särskilda lagar som kan tillämpas vid en bodelning under internationella förhållanden, men eftersom ni båda är svenska medborgare och inte verkar ha särskild anknytning till utlandet i form av stora egendomar där, eller att ni bor utomlands trots ert svenska medborgarskap, så kommer dessa lagar inte att förändra situationen.Sammanfattningsvis kommer alltså med stor sannolikhet svensk lag att tillämpas för hela er skilsmässa.Om ni önskar att få hjälp med skilsmässoprocessen kan jag varmt rekommendera att ni vänder er till vår samarbetspartner familjens jurist. De har kontor i de flesta svenska städer och har mycket stor erfarenhet av denna typ av frågor!Hoppas mitt svar var till hjälp!

Giftorättsgods som investerats i enskild egendom.

2015-04-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |i anledning av äktenskapsskillnad: den ene maken har en fastighet som är hennes enskilda egendom (skrevs över på henne för många år sedan av den andre maken. Den andre maken har bedrivit sin näringsverksamhet på fastigheten varvid han investerat betydande belopp som väsentligt ökat fastighetens värde. Investeringarna har gjorts med medel som anses vara giftorättsgods. Frågan: i samband med bodelningen, har den senare maken någon rätt till ersättning för det som lagts ner på fastigheten som är den andre makens enskilda egendom?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Det framgår att fastigheten utgör enskild egendom och är således inte en del av ert giftorättsgods. 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan är följaktligen vad som följer då giftorättsgods investeras i den enskilda egendomen och förbättrar denna. Då giftorättsgodset har använts för investeringar i den enskilda egendomen har dessa sammanblandats. Huvudregeln är att sammanblandningen leder till att det som tillförts den enskilda egendomen förlorat sin identitet av giftorättsgods och dess värde kan inte utfås separat. (Se exempelvis NJA 1992 s. 773 som gällde den motsatta situationen då enskild egendom sammanblandades med giftorättsgods). Avsteg från denna huvudregel skulle kunna tänkas om egendomen som tillförts verkligen är möjlig att separera från den enskilda egendomen. I fråga om fastigheter ser jag detta som närmast omöjligt då fastigheten omfattar marken huset står på (Se 1 kap. 1 § jordabalken) även ett separat fritidshus på fastigheten skulle således inte kunna avskiljas från den övriga fastigheten utan olägenhet. Detta gäller dock givetvis inte lös egendom som befinner sig på fastigheten (bilar, bohag etc.). I 11 kap. 4 § ÄktB föreskrivs att om ena maken väsentligen, inom tre år från det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, minskat sitt giftorättsgods genom att exempelvis investera denna i enskild egendom i syfte att den andra maken ska erhålla en mindre andel så ska det trots detta anses som giftorättsgods. Regeln förutsätter dock att detta har skett utan samtycke från den andra maken samt att det är makens egna giftorättsgods som använts (i de flesta fall bankmedel). Utifrån de omständigheter du nämner finner jag regeln inte tillämplig i detta fall.Sammanfattningsvis så föreligger det inga möjligheter utifrån de omständigheter du beskriver utfå den egendom som nedlagts på fastigheten. I den mån du har ytterligare frågor får du gärna kontakta mig.Vänligen,

Avgift och värderingstidpunkt - äktenskapsskillnad

2015-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Förutsättning: Vi lämnar in skilsmässoansökan till TR den 27 april genom att gå dit och lämna den.Fråga 1: Kan vi betala avgiften på plats till TR?Fråga 2: Per vilket datum ska vi då värdera t ex aktier, fonder mm till bodelningshandlingen?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni vill begära äktenskapsskillnad så kommer en avgift att tas ut vid ansökan, vilket framgår av Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 2 § första stycket. För äktenskapsmål, inklusive äktenskapsskillnad, uppgår ansökningsavgiften till 900 kronor (Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna, Bilaga ansökningsavgifter kategori A, femte stycket). Huruvida avgiften kan erläggas kontant på plats vid tingsrätten beror på den specifika tingsrättens praxis. Som utgångspunkt betalas avgiften endast via tingsrättens plusgirokonto, men vissa tingsrätter accepterar också betalning i receptionen, exempelvis Östersunds tingsrätt. För att ta reda på vilken tingsrätt din kommun tillhör, och därmed dess praxis för ansökningsavgifter, kan du använda funktionen ”Sök domstol” på Sveriges Domstolars hemsida.Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcks, det vill säga den dag då du och din make lämnar in ansökan till tingsrätten, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 9:2 första stycket. Det innebär att det giftorättsgods som ni vardera äger på denna dag kommer att ingå i bodelningen, men inte egendom som ni förvärvar därefter. Skulder som uppkommer efter denna dag beaktas inte heller vid bodelningen. Mellan denna dag och bodelningen så råder ni fortfarande över era respektive egendomar, men både du och din make har redovisningsplikt för den egendom ni vardera ägde på ansökningsdagen samt egendom som den ene maken har hand om men som tillhör den andra (Äktenskapsbalk 9:3). Denna redovisningsplikt omfattar även avkastning, exempelvis från aktier. Det kan tänkas att värdet på aktierna och fonderna förändras dramatiskt under denna period, och det är också anledningen till att ni båda har redovisningsplikt. Enligt praxis brukar värderingstidpunkten för dessa egendomar vara den tidpunkt då boet är utrett, vilket ofta ligger nära själva bodelningen i tiden eller praktiskt taget vid själva bodelningstillfället. Bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts genom dom som har meddelats och vunnit laga kraft, men det finns ingen tidsfrist för när den senast måste ha genomförts (Äktenskapsbalk 9:4).Med vänlig hälsning

Äktenskapsskillnad och boendekostnader

2015-05-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag och min exfru fick vår skilsmässa registrerad hos Tingsrätten 23/2 i år. Vi har två barn. Vi har ett gemensamt hus, som vi har påbörjat försäljningsprocessen för. Jag och min nya flickvän har köpt ett nytt hus, som vi får tillträde till den 17/6. Mitt ex kommer att bo kvar i huset tills det är sålt och hon har hittat nytt boende. Min fråga gäller ersättning för boendena under överlappningstiden. Hon påstår att jag ska betala för halva vårt gemensamma hus - medan hon inte ska betala för min halva av mitt nya hus. Jag vill påstå att vi ska dela lika på alla våra boendekostnader under denna tid. Vad gäller?Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att varje make efter en äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 6:7 första stycket. Det innebär att varje make efter äktenskapsskillnaden inte längre är skyldig att tillskjuta pengar till den andre maken i den mån den andre maken inte klarar av att bidra till sina egna personliga behov eller till de betalningar som denne har tagit på sig för familjens underhåll. Med andra ord finns det som utgångspunkt ingen skyldighet för din exfru att betala hälften av ditt nya boende, såvida ni inte har särskilt avtalat om detta. Eftersom det är du som påstår att hon har skyldighet att betala hälften av priset för din nya fastighet i enlighet med att vardera ska stå för hälften av varandras boendekostnader under en övergångsperiod så är det du som har bevisbördan för att ett sådant avtal föreligger.Möjligen så kan din exfru göras skyldig att betala underhållsbidrag till dig under en övergångstid, om du anses vara i behov av sådant för ditt underhåll när du väcker talan om sådant. Detta bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till din förmåga och övriga omständigheter (Äktenskapsbalk 6:7 andra stycket). Detta är dock en undantagsbestämmelse som tillämpas restriktivt, framförallt reserverat för de situationer där den ekonomiskt svagare maken behöver stöd för att genomgå utbildning och omskolning i syfte att skaffa förvärvsarbete och förbättra inkomsterna. Eftersom du och din flickvän har köpt ett hus så förutsätter jag att ni har fått lånelöfte, varvid jag ytterligare förutsätter att du, hon eller ni båda har förvärvsarbete. Eftersom du sannolikt har ett förvärvsarbete så är dina chanser att kunna kräva din exfru på underhållsbidrag för att täcka hälften av ersättningen för din nya fastighet närmast obefintliga.I fråga om boendekostnaderna för den fastighet som du och din exfru fortfarande äger gemensamt så är det något otydligt vad exakt du menar. Eftersom din exfru bor kvar i det gamla huset tills det är sålt och du till sommaren flyttar till ditt nya hus så tolkar jag det som att försäljningen av fastigheten avser att ni ska erhålla hälften var av ersättningen genom bodelningsförfarandet, och inte att du ska lösa ut henne från fastigheten genom att köpa hennes hälftenandel. Om ni står gemensamt för boendekostnader i den gamla fastigheten med avseende på el, vatten, bredband och dylikt så fortsätter ni som utgångspunkt att svara för varsin halva av eller solidariskt för dessa kostnader i enlighet med avtalen för dessa, vilket inte undantar att du och din exfru inbördes kan ha särskilt avtalat om en annan fördelning av kostnaderna mellan er. Om din exfru däremot har tvingat bort dig från fastigheten så kan hon anses göra en obehörig vinst när du betalar din andel i dessa boendekostnader, varvid du inte är ersättningsskyldig. Detta framgår av en färsk dom från Göta Hovrätt som meddelades i mars i år.Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om du känner att du behöver förtydliga din fråga med ytterligare uppgifter, eller behöver ett mer klargörande svar, så är du välkommen att återkomma. Med vänlig hälsning

Bostadsrätt ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt som jag är ensam ägare på. Om jag och min sambo bor där och vid senare tillfälle gifter oss. Vid eventuell skilsmässa sen har hon någon rätt till lägenheten då?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framgår i 7 kap. 2 § ÄktB:”Enskild egendom är1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.”Båda makarnas giftorättsgods läggs samman efter att skulder har dragits av, och delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB. Således om ni gifter er kommer din maka vid äktenskapsskillnad ha rätt till halva bostadsrätten, trots att det är du som har köpt bostadsrätten och står på kontraktet. Hon kan även ha en övertaganderätt på bostadsrätten om hon anses ha det största behovet av bostaden, dock mot avräkning på sin bodelningslott, se 11 kap. 8 § ÄktB. Dock kan ni göra bostadsrätten till din enskilda egendom genom äktenskapsförord, då ingår den inte i bodelningen och hela bostadsrätten tillfaller dig. Emellertid gäller fortfarande övertaganderätten om det är skälig. Nu när ni är sambor ingår bostadsrätten i en eventuell bodelning enbart om du har köpt den under tiden ni varit sambor, eller om du köpte den i syfte för att ni tillsammans skulle bo där senare. Således om du köpte bostadsrätten innan ert samboförhållande inleddes kommer din sambo inte ha rätt till din bostadsrätt vid en separation. Se 3-5 §§ Sambolagen. Dock finns även en övertaganderätt gentemot likvid i sambolagen i 22 §. Emellertid krävs det i princip att ni ska ha barn tillsammans, eller väntar barn, och att barnet ska bo hos din sambo och att hon därför bäst behöver bostadsrätten. Men för att ge ett kort svar på sin fråga: om du och din sambo gifter er kommer hon ha rätt till hälften av bostadsrätten såvida den inte är din enskilda egendom. Detta trots att det enbart är du som köpt den och står som ägare. ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Makens möjlighet till tvångsförsäljning av ej samägd fastighet

2015-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min dotter har lagfart på en fastighet där hon bor med parets gemensamma barn. Nu är hon orolig för att hennes f.d. make skall kunna begära tvångsförsäljning av fastigheten eftersom han inte godtar värderingen inför bodelningen. Fastigheten är alltså ej samägd och exmaken har varit skriven på annan adress. Fastigheten har värderats av tre av varandra oberoende mäklarföretag. De värderade alla fastigheten till ca 3 milj. kr. Hur är regeln för tvångsförsäljning av ej samägd fastighet?
Felicia Idbrant |Hej! Utgångspunkten för makars egendomsförhållanden är att varje make äger sin egendom ÄktB 1 kap 3 §. Varje make innehar däremot giftorätt i den andre makens giftorättsgods som innebär ett vilande anspråk på en viss andel av den andre makens giftorättsgods som aktualiseras vid bodelning. Giftorätten innebär inte att den ena maken äger någon andel i den andres egendom.Inledningsvis börjar jag med att redogöra för vad som gäller vid en bodelning och de eventuella paragrafer som här talar till din dotters fördel. En bodelning ska göras vid äktenskapets upplösande ÄktB 9 kap 1 §. Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods ÄktB 10 kap 1 §.Innan bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas ÄktB 11 kap 1 §. Andelsberäkningen handlar endast om hur stort värde av boet vardera maken ska ha. När andelen beräknats sker lottläggningen Äktb 11 kap 7 §. Lottläggningen innebär att man skall dela upp de fysiska sakerna så att vardera make får egendom till ett värde som motsvarar andelen. Så långt som möjligt ska varje make på sin lott få sin egendom. Detta innebär att din dotter på sin lott i första hand ska få fastigheten eftersom hon är lagfaren ägare till denna. Om din dotter genom att få fastigheten på sin lott skulle ha mer giftorättsgods än vad hon har rätt till enligt andelsberäkningen kan hon betala motsvarande belopp i pengar till hennes ex-make så att det blir jämnt ÄktB 11 kap 9 §. När det gäller bostad finns även en behovsprincip i ÄktB 11 kap 8 § som innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna på sin lott. Vad som framgår av din fråga tyder det på att det din dotter är i bäst behov av bostaden eftersom hon ska bo där med barnen. När det gäller möjlighet för din ex- make att tvinga fram en försäljning regleras detta i Samäganderättslagen. Enligt 6 § kan en delägare ansöka hos tingsrätten om att det ska bevilja en tvångsförsäljning av fastigheten även om den andra maken motsätter sig detta. Förutsättning för din dotters ex make att göra detta är således att han är samägare till fastigheten. Som du nämnt står din dotter själv som lagfaren ägare till fastigheten och fastigheten är inte samägd. Därav torde framgång för din dotters ex make att tvångsförsälja fastigheten vara liten. Med vänliga hälsningar

Skilsmässa och bodelning

2015-04-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min fru har flyttat ut ur vårat hus som jag köppte för 7 månader sen som jag står som ägare till 100% vilket jag försörjer fullt ut. Vi har gemensamt barn och skickat in till tingsrätten om skilsmässa och delad vårdnad. Jag står nu i kvalet att sälja där hon väljer att inte skriva under där hon godkänner en försäljning av fastigheten, men då dock inte heller intresserad att betala hälften pga. Hon inte kan, lever under socialens bidrag. Vad har jag för rättigheter? Äger fastigheten, bor där själv, betalar allt själv och hon är registrerad på ny adress, inga äktenskapsförord, sambos 1,5 år gifta 1,5 år. Hon är enligt lagen berättigad 30 % av min tillgångar vilket jag även erbjudit men ingen respons. Vad kan jag göra?
Viktor Persson |Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med era frågor.Eftersom ni varit gifta ska ni efter äktenskapet avslutats dela upp era gemensamma tillgångar. Detta görs genom s.k. bodelning. Utgångspunkten är att makarna är skyldiga att göra en bodelning. Och över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som visar hur egendomen fördelats. Dokumentet ska sedan undertecknas av båda makarna och utgör därefter ett bodelningsavtal. Om makarna inte kan enas finns möjligheten att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Domstolen utser därefter en lämplig person att sköta bodelningen. Det är nog detta sistnämnda alternativ som ni kommer få välja, eftersom er fru inte verkar önska samarbeta. Den som utses som bodelningsförrättare kommer i första hand att försöka få fram en samförståndslösning. Men om makarna inte kan komma överens fördelas deras gemensamma ägodelar med tvång. Det betyder att er fru inte kan undkomma bodelningen. Även om hon vägrar att godkänna försäljningen eller att samarbeta med er på annat sätt kommer era gemensamma ägodelar oundvikligen att delas upp. Ni kan läsa mer om att ansöka om bodelningsförrättare här: http://www.domstol.se/Familj/Bodelning/I bodelningen är huvudregeln att den som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom avräknad på sin lott. Det betyder att om ni behöver huset bäst kommer ni att ges äganderätten till detta framför er fru. Men det är svårt att säga på förhand vilken som kan ha bäst användning av bostaden. Om det finns barn i äktenskapet och en av makarna har ensam vårdnad brukar det leda till att den maken som har hand om barnen får rätt till bostaden.Om det blir ni som i bodelningen tillåts att överta er gemensamma bostad, och det leder till att ni tilldelas en större del av era gemensamma ägodelar än er fru, kan ni kompensera er fru direkt i pengar. Ni kan få anstånd med betalningen om ni ställer en godtagbar pant, t.ex. ställer ut ett pantbrev i huset.Vad ni nu borde göra rent praktiskt är att vänta tills tingsrätten meddelar beslut om skilsmässa. Därefter ansöker ni om bodelning hos tingsrätten som sedan kommer förordna en bodelningsförrättare till er. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.