Är det möjligt att sälja fastighet innan bodelning skett ?

2015-03-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. .1997 flyttade jag och mitt ex in i huset som han äger 100%. Han betalade ränta och amortering. Jag betalade mat och allt hushållet. 2003 gifte vi och jag skrev på äktenskapsförord som jag inte förstod det betydde. 2005 tog jag bolån för att bygga ett rum. Jag äger en mindre del på fastigheten, muntligt avtal enligt han. Hösten 2011 hände det något som jag inte klarade av att bo tillsammans med mitt ex och mitt adoptivdotter, född 1996, då tvingade jag de att flytta ut. Men det samma tid stride mitt ex att han äger 100% då måste jag flytta ut eller betala honom 5000kr/mån. Desperat hade jag inte någonstans att ta vägen med vår gemensam son, född 2004, så betalade honom det. Jag hade så dålig med ekonomi pga jag tog hand om sonen heltid och mådde dålig. Han betalade inget till min son, men han betalade bolåneräntor. Han tjänar 3 gånger mer än jag. Han köpte sig ett hus till.Nu har bättre kontroll på ekonomin. Han vill sälja fastighet som jag och min son bor. Jag vill inte! Jag vill ta över fastigheten och lånet men han vill inte och samtidigt jag fick inte lånelöfte för att lånet är så stor. Han hade tagit ut bolån och satte in på sitt bankkonto. Kan han tvinga att sälja bostad på exekutiv auktion? Han sa att om jag processer om äktenskapsförord så kommer jag inte få en krona från honom även jag är också delägare och jag kommer inte vinna pga jag hade i Sverige många år. Bodelning behöver inte göra enligt äktenskapsförord, sa han. Är det som han säger?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De frågor som jag kan utläsa att du vill ha hjälp med är; ”kan han tvinga att sälja bostad på exekutiv auktion” samt ”bodelning behöver inte göras enligt äktenskapsförordet”. Kan han tvinga att sälja bostaden på exekutiv auktion? Avseende gemensamt ägda fastigheter gäller huvudsakligen lagen om samäganderätt enligt vilken en delägare kan genomföra en tvångsförsäljning av fastighet genom en offentlig auktion (se 6 § lag om samäganderätt). Men eftersom ni har varit makar gäller istället äktenskapsbalkens regler vilka är betydligt förmånligare. I 7:5 äktenskapsbalken (ÄktB) stadgas att: "En make får inte utan den andra makens samtycke 1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,Första stycket gäller inte bostad eller bohag som är den ena makens enskilda egendom enligt 7:2 stycket 2-4."Den gemensamma bostaden definieras i äktenskapsbalken 7:4 som: ”fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.”Bestämmelsen i 7:5 ÄktB innebär alltså att det både krävdes samtycke från dig gällande det bolånet som din ex-man tog samt att det nu krävs samtycke för att sälja fastigheten. Kravet på samtycke gäller inte bara under äktenskapet utan även efter äktenskapsskillnad fram till dess att bodelning har skett och det därigenom har blivit bestämt vilken egendom som varje make ska ha. Det spelar inte heller någon roll att fastigheten är enskild egendom genom äktenskapsförord (se hänvisningen till 7:2 där det är punkterna 2-4 som är aktuella, enskild egendom genom äktenskapsförord regleras i p.1). Samtycket ska ha varit skriftligt ifrån ditt håll. Detta betyder alltså att du inte är tvingad att sälja din andel fram till dess att bodelningen har skett och det därigenom blivit bestämt vilken egendom som ska tillfalla vem. Det finns dock en möjlighet för domstolen att lämna samtycke till åtgärden även om ena maken inte samtycker (se 7 kap. 8 § ÄktB), men detta sker vanligen enbart om domstolen finner att skäl inte finns mot sådan åtgärd. Om han ändå försäljer fastigheten har du enligt 7:9 möjlighet att väcka talan i domstolen inom tre månader från och med det att en försäljning sker. Där domstolen ogiltigförklarar rättshandlingen. Du skriver däremot att någon bodelning inte ska göras enligt äktenskapsförordet. Jag behandlar den delen av din fråga nedan. Bodelning behöver inte göras enligt äktenskapsförordetEnligt 9:1 äktenskapsbalken föreskrivs det att: ”När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken”Detta innebär att du har rätt att påkalla bodelning – för att du vill ta över fastigheten. Dvs. detta är inte möjligt att avtala bort genom äktenskapsförordet. Övertaganderätten stadgas i 11:8 ÄktB och innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Detta innebär att du måste kunna lösa ut honom med annan egendom, t.ex. pengar för att få övertala fastigheten. Slutsatsen blir alltså att han inte har rätt att sälja egendomen utan ditt samtycke innan det att en bodelning enligt 9:1 äktenskapsbalken (som du har rätt till) har skett. Du har alltså rätt att bo kvar där fram tills dess. För att du ska ha rätt att överta den gemensamma bostaden krävs det att du har möjlighet att lösa ut honom. Om du inte har den möjligheten får han sälja fastigheten då det är hans egendom. Om du behöver anlita en expert inom familjerätt har vi ett samarbete med Familjens jurist, du har möjlighet att boka en tid hos dem genom denna länk: http://lawline.se/boka. Vänligen,

Jag är i skilsmässa. Kan jag begära att min make flyttar ut ur bostaden under betänketiden?

2015-03-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ligger i skilsmässa. Kan jag motsätta mig att maken bor i huset under denna tid? Han har problem med alkoholen och är full dagligen. Mina barn mår inte bra när han är hemma full och jag mår inte heller bra av detta. Vi har tre månaders prövotid kvar.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill också beklaga er svåra situation.Som jag förstår har du/ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad och väntar för närvarande på att betänketiden ska gå ut. I äktenskapsbalken finns det en regel som möjliggör för en av makarna att begära bodelning genast, även om det har bestämts om betänketid (ÄktB 9 kap. 4 §). En bodelning innebär i princip att all er egendom, utom det som enligt t.ex. äktenskapsförord ska vara enskild egendom, delas upp er emellan enligt vissa regler. Det kan vara bra att begära omedelbar bodelning för att förkorta skildmässoprocessen.Vidare kan du genom att lämna in ett yrkande hos domstolen begära ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem som ska ha rätt att bo kvar i bostaden (se ÄktB 14 kap 7 §). När man bedömer vem som ska få ta över bostaden utgår man ifrån vem som mest behöver den. Behovet bedöms huvudsakligen utifrån vem som främst kommer att ta hand om barnen, vilket jag i ert fall misstänker kommer att vara du.Vad som också kan vara av intresse är att motsvarande interimistiska beslut också kan begäras i fråga om t.ex. vårdnad om barn (FB 6 kap, 20 §). Jag rekommenderar dig att ta kontakt med socialförvaltningen i er kommun. Socialförvaltningen har en central roll när det kommer till exempelvis vårdnadsfrågor, och de kan vara ett bra stöd för dig både idag och i eventuella framtida processer. Tänk också på att det är mycket viktigt att dokumentera (dvs. samla bevis - ta bilder, skriv dagbok etc.) inför framtida processer om du vill använda din makes missbruk som grund för t.ex. talan om ensam vårdnad. Missbruk är en faktor som rätten ska ta särskild hänsyn till i vårdnadstvister (se FB 6 kap. 2 § a).Återkom om du undrar över någonting mer!Vänligen,

Bodelning vid kortvarigt giftermål

2015-03-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har gift mig sen 1 år och 8 månader här i Sverige med en man från Jordanien han är i sitt hemland på väntan på uppehållstillsånd beslut under detta tid har jag köpt en bostadsrätt på mitt namn med mina sparade pengar och ett lån från banken vill skilja mig måste jag dela med han allt som jag äger?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vanligtvis ska allt giftorättsgods delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Har ni inte föreskrivit något om köpet innebär detta att denna ska delas lika mellan er. Det finns dock en jämkningsregel i 12:1 Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230. Denna kallas för giftorättstrappan/skevdelningsregeln och innebär att allt inte ska delas lika om man varit gifta mindre än 5 år. För varje år ska 20 % av allt giftorättsgods ingå. I ditt fall har ni varit gifta i 1 år och 8 månader. Detta innebär att ni kommer att bodela 20 % (1 år) + 10 % (6 månader) = 30 % av giftorättsgodset. Observera att detta är en ungefärlig uträkning. Vill du ha en exakt uträkning rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till vår telefonrådgivning. Därmed kommer ungefär 30 % av allt giftorättsgods att ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Inget tyder på att ni varit sambor innan, men skulle så varit fallet ska även denna tid ingå i beräkningen.

Avkastning av enskild egendom

2015-02-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejVi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Avkastning från enskild egendom är giftorättsgods enligt 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Uppdelningen av vinsten från försäljningen påverkas således inte av hur han har finansierat köpet av lägenheten. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Störst behov av hyresrätt vid skilsmässa

2015-03-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Läste om hyresrätt vid skilsmässa, Om det är ägaren till hyresrätten, jag, som är den enda som har fast inkomst medan min fru inte har någon inkomst överhuvudtaget hur fungerar det då?Tillfaller hyresrätten mig?Det är jag som står som hyresrättsinnehavare, hon står inte med.OCHkan vi välja att bo kvar under samma tak tills hon hittar något nytt?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!En hyresrätt utgör makars gemensamma bostad, enligt 7 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid bodelning och lottläggning avgörs hur makarnas egendom ska fördelas. Enligt 11 kap. 8 § ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelningen. En hyresrätt brukar vanligen inte tillerkännas något värde, vilket i praktiken innebär att den ena maken får hyresrätten utan avräkning på sin lott. Vem av makarna som har bäst behov av lägenheten är en bedömningsfråga. Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad. Om makarna har gemensamma barn beaktas ofta vem av makarna som ska fortsätta bo med barnen. Att den ena maken står på hyreskontraktet spelar ingen roll i den bedömningen.I ert fall är det svårt att säga vem som har störst behov av lägenheten med utgång från den information jag fått av dig. Emellertid om din fru har svårt att få tag i en annan lägenhet talar det för att hon är i störst behov av den, även om det är du som står på kontraktet.Det finns inget som hindrar att din fru bor kvar i lägenheten tills hon hittar en ny bostad så länge ni är överens. Hoppas det var svar på din fråga!Du hittar ÄktB https://lagen.nu/1987:230.Vänligen,

överklagan av fullföljd

2015-03-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan jag få igenom en skilsmässa trots att maken överklagar fullföljd och hur lång tid tar det innan det vinner laga kraft?
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline,Vid yrkande om skilsmässa har make rätt att begära betänketid (5:2 Äktenskapsbalken, se här). Betänketiden är normalt sett 6 månader lång och innebär att någon skilsmässa inte kan komma till stånd under den tid som betänketiden löper. När betänketiden löpt ut måste någon av makarna begära fullföljd av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Om jag förstått dig rätt har du begärt en sådan fullföljd och denna har din make överklagat till hovrätten. Efter det att betänketiden löpt ut har du, oavsett vad din make tycker om saken, rätt att få till stånd en skilsmässa. Din make har således inget lagstöd för att förhindra äktenskapsskillnaden. Din makes överklagan kommer således inte vinna bifall i hovrätten. Du har också i mejl till mig frågat om det yttrande som du ska inkomma med till hovrätten. Vad som ska framgå av yttrandet är inte lagreglerat utan du bör helt enkelt göra sin ståndpunkt klar om att du vill fullfölja skilsmässan. Vilken form som yttrandet ska ha bör ha informerats dig i och med delgivningen. En dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft i och med att den inte längre kan överklagas. Normalt sett tar det 3 veckor från det att domen meddelats.Hoppas du fått svar på dina frågor. Om det är något ytterligare som du undrar över är du välkommen att kontakta migVänliga hälsningar

Lön/Utdelning från AB efter den kritiska dagen

2015-03-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag undrar vid bodelning av mitt AB vilken datum räknar man då för företags tillgångar?Är det datumet då min fru lämnade in begäran av skilsmässa eller det datumet då bodelningen sker?Om det andra datumet som gäller kan jag nu betala ut högre lön till mig själv för att betala av mina privata skulder?Mitt företag är verksamt i tjänstesektorn och tillgångarna är bara rena pengar på bankkontot. Nästan ingen inventarier.Tack på förhand
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga! Utifrån din fråga antar jag att du och din fru inte har något äktenskapsförord, och att aktiebolaget således inte är enskild egendom. De skulder som du nämner kallar du dock "privata", och jag får därför utgå från att dessa skulder hänför sig till enskild egendom, även om huvudregeln är att de absolut flesta skulder tas med i bodelningen. Slutligen utgår jag från att du är ensam ägare till bolaget, vilket gör det till ett sk. fåmansföretag. Vilka egendomsförhållanden, dvs vilka tillgångar och skulder som ingår i en bodelning avgörs som huvudregel utifrån den sk kritiska dagen, äktenskapsbalken (ÄktB) 9:2. Den kritiska dagen är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, i detta fall då din frus (stämnings)ansökan om äktenskapsskillnad inkom till rätten. Tillgångar och skulder som uppkommit efter detta datum ingår som regel inte i bodelningen. Din ägarandel i aktiebolaget är ett exempel på sådan egendom som kommer att ingå i bodelningen, medan lön som betalas ut efter den kritiska dagen eller skulder hänförlig till enskild egendom är exempel på sådant som inte ingår. När värderingen av giftorättsgodset och dess skulder ska ske är inte lagstadgat, men den dominerande åsikten är att värderingen görs så nära bodelningsdagen som möjligt. Detta innebär att man väntar så länge som är praktiskt möjligt, helst till samma dag som bodelningen (vilket dock sällan går) innan man värderar tillgångar och skulder. Det är alltså vid denna tidpunkt ditt företag kommer värderas.Nu till din situation. Den "extra lön" du pratar om är inte riktigt klar av vilket slag den är. Ren lön hänförligt till efter den kritiska dagen ingår som regel inte i bodelningen. Om du som ägare istället utnyttjar din skatterättsliga möjlighet och tar ut delar av överskottet i bolaget som utdelning gäller annat. Ett viktigt undantag från huvudregeln om den kritiska dagen är nämligen att eventuell avkastning som kommer av giftorättsgodset, tex utdelning från aktier, allt som oftast kommer att ingå i bodelningen, oavsett om avkastningen utdelas efter den kritiska dagen!När du sedan betalar av skulder hänförliga till enskild egendom blir effekterna olika utifrån vilken slags egendom du betalar skulderna med, se 11:2 ÄktB. Om du använder giftorättsgods, tex en utdelning från ditt bolag för att betala av skulderna kommer du inte att få tillgodoräkna dig denna minskning av giftorättsgodset, detta hör samman med den sk redovisningsplikten, som jag strax återkommer till. Om enskild egendom, tex lön, istället används för att betala av dessa skulder påverkas inte bodelningen. Enskild tillgång och enskild skuld hålls utanför själva bodelningen.Såhär långt kan det tyckas att en person skulle få en fördel vid en bodelning genom att ta ut mer lön till sig själv, och kanske minska ett bolags värde, för att sedan betala av privata skulder. Då får ju personen mindre "tillgångar" på sin "sida" i bodelningen. Men så fungerar det inte! Detta då varje make enligt 9:3 ÄktB har en redovisningsplikt gentemot den andra maken för all slags egendom, även enskild egendom, från den kritiska dagen fram till bodelningen. Redovisningsplikten innebär förenklat att du vid bodelningen måste informera din fru om eventuella löneutbetalningar och utdelningar från ditt aktiebolag, samt eventuella avbetalningar på skulder från den kritiska dagen fram tills bodelningsdagen. Därutöver sägs det i propositionen till äktenskapsbalken att ett uppsåtligt minskande av giftorättsgodset för att undandra den andra maken egendom efter den kritiska dagen, men innan bodelningen ses som ett brott mot redovisningsplikten, och följden av denna oaktsamhet anses bli att den oaktsamma maken tvingas att kompensera den andra maken genom att bodelningen justeras, tex med hjälp av en kompensationsfordran (se prop. 1987/87:1 s 159-160). Sammanfattningsvis:Hur du väljer att ta ut pengar ur ditt företag påverkar teoretiskt sett dina tillgångar i bodelningen. Om du tar ut lön från ditt företag efter den kritiska dagen kommer själva lönen inte ingå i bodelningen, medan eventuell utdelning kommer att så göra. Det kan tilläggas att om du tar ut lön som egentligen borde ses som utdelning/avkastning är det mycket möjligt att denna utbetalning skulle kunna komma att omklassificeras som avkastning vid en eventuell tvist, och därmed bli del i bodelningen. På samma är det troligt att avkastning som egentligen är att anse som lön skulle kunna omklassificeras även den, och då hållas utanför bodelningen. Rättsläget för denna kollision mellan skatterätt och civilrätt är dock relativt oklar. Oavsett detta gäller ovannämnda redovisningsplikt, och om du innan värderingsdagen genom utbetalning minskar giftorättsgodsets värde, tex värdet av ditt företag för att undandra egendom kommer du behöva kompensera din fru vid bodelningen! Detsamma gäller om du använder det som rätteligen är giftorättsgods för att betala av "privata" skulder. Båda valen medför alltså att du kommer få en slags skuld gentemot din fru vid bodelningen och är på inget sätt något du tjänar på. Hoppas att jag givit dig svar på din fråga! Om du önskar mer ingående hjälp med just ditt specifika fall kan jag hänvisa till till vår samarbetspartner Familjens jurist. De har kontor i flera svenska städer och kan hjälpa dig med allt som krävs vid en bodelning! Mvh

När bara den ena maken vill skiljas.

2015-02-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad gäller för gifta då den ena person vill skiljas och den andra vägrar skriva på äktenskapsskillnaden och låta det gemensamma boende gå till försäljning? Hur ska man agera? Ta hjälp av domstol? Tacksam för svar
Alexandra Wikner |Hej , och tack för din fråga. Regler om äktenskapsskillnad finner man i Äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan om när bara den ena maken vill skiljas hittar man i 5 kap. 2 § där det står att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter betänketid. Det innebär att den make som vill skiljas kan yrka på på äktenskapsskillnad, men innan dom om äktenskapsskillnad utfärdas löper en betänketid om 6 månader. Efter att betänketiden löpt ut måste maken om denne fortfarande vill skilja sig göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad vilket framgår av 5 kap. 3 §. Det särskilda yrkandet innebär i princip att man meddelar rätten att man fortfarande vill skilja sig. Man har ett år på sig för det särskilda yrkandet, sen måste man på nytt ansöka om äktenskapsskillnad (med ny betänketid om man fortfarande är oense). Så det första man får göra är att lämna in ett yrkande om äktenskapsskillnad till rätten, och vänta tills betänketiden löpt ut för att därefter göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. När sedan dom om äktenskapsskillnad meddelas, så är äktenskapet upplöst även om bara ena maken ville skiljas (se 5 kap. 6 §).Om en make inte vill medverka till bouppteckning och bodelning när en talan om äktenskapsskillnad väckts eller en dom om äktenskapsskillnad fallit kan en bodelningsförrättare utses enligt ÄktB 17 kap 1 §.Man ansöker om förordnande om förordnande av bodelningsförrättare till tingsrätten. Man kan ansöka om att bodelningsförrättare ska utses samtidigt som målet om äktenskapsskillnad pågår, de ska då avgöras tillsammans( 17 kap 2§). Bodelningsförrättaren, om sådan utsetts, ser till att bouppteckning och bodelning sker (17 kap. 6 §). Kostnaden för bodelningsförrättaren delas som huvudregeln mellan makarna (17 kap. 7 §).Som du ser finns det lagregleringar och lösningar för att få till stånd äktenskapsskillnad och bodelning även om den ena maken motsätter sig det, och då får man ta hjälp av domstolen.Hoppas att du fått svar på dina frågor och funderingar!Vänligen,