Enskild egendom enligt 7 kap. 2 § p. 6 äktenskapsbalken (1987:230)

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har fått en en enskild gåva av min far i enskild egendom, men jag sålde den och köpte för pengarna köpte jag en annan. Vad gäller då om den nyköpta lägenheten om jag ska skilja mig? Räknas det nyköpta lägenheten som enskild egendom då det har köpts för pengarna jag sålde den andra lägenheten för?
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. I 7 kap. 2 § p. 6 äktenskapsbalken (1987:230) stadgas att vad som trätt istället för enskild egendom också är enskild egendom. Med andra ord, eftersom du har använt pengarna från försäljningen av lägenheten som du fått i gåva för att köpa den nya lägenheten, är även den nya lägenheten enskild egendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Med vänliga hälsningar

Internationell rätt - skilsmässa

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag gifte mej I Storbrittannien med en brittisk man. Vill nu skilja mej, absolut helst genom Sverige da han ar aggressiv och kommer inte skriva pa ngra papper har.Jag ar fortfarande skriven I Sverige. Kan jag ansoka om skilsmassa sjalv, utan att han maste skriva pa? Detta ar min forhoppning.Maste jag ha hans personbevis?Ar i kontakt med svenska ambassaden son rekommenderade er.Tack pa forhand.Hanna Lindstrom
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt artikel 3(i)a i Bryssel II-förordningen (som reglerar internationella förhållanden mellan EU-länder) att de makarna har hemvist i Sverige, om de senast hade gemensam hemvist i Sverige eller om svaranden (din man) har hemvist i Sverige. Utöver detta finns en möjlighet att stämma i Sverige om du har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under Minst sex månader innan ansökan om skilsmässa.Dessutom finns möjlighet att stämma i Sverige om sökanden har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under minst 6 månader innan ansökan. Med hemvist förstås där du spenderar din tid, arbetar och vistas. Det är svårt att avgöra din hemvist utifrån din fråga, men du är välkommen att kommentera med ytterligare detaljer så kan jag utveckla mitt svar! Vänligen,

Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom.

2015-07-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Jag äger ett hus som är värt 3000000 kr och har ett barn, jag står själv som ägare i kontraktet och lånelöftet är på mitt namn. Nu har jag träffat en kille och vi vill gifta oss, ifall att vi bestämmer oss i framtiden att skilja oss o vill inte bo längre tillsammans och vara gifta, har han rätt att ta halva huset?? Jag hörde att regeln sägar att han har rätt till det? Tycker att det är orättvis men hoppas att någon kan svara på mitt fråga tack!!
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av 9 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att i bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. i 7 kap. 1 § ÄktB stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Tex kan nämnas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Svaret är att din kille, om ni bestämmer er för att gifta er, har rätt till halva huset vid en skilsmässa. Ni har dock möjlighet att skriva ett äktenskapsförord som stadgar att huset ska vara din enskilda egendom och inte delas vid en eventuell skilsmässa. Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord skulle jag rekommendera att ni tar hjälp av våran avtalstjänst. http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ni får då hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor!Med vänlig hälsning,

Gemensamt boende vid skilsmässa

2015-07-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Måste man vara gift tills huset är sålt .Jag äger huset 100% maken står med som låntagare. Vi ska skiljas, maken påstår att vi måste vänta tills huset är sålt med att skicka in gemensamt skilsmässa papper.Behöver snabbt svar!Mvh/Mariawww . mariakarlsson63@hotmail.com
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga,Det finns ingen lag som anger att ni måste vara gifta tills huset är sålt. Om ni inte längre är gifta men bor där tillsammans så har du rätt att be din make flytta ut. Detta då han inte längre har rätt till huset. Förslagsvis kan ni skriva ett avtal som båda undertecknar där ni uppger att ni ska bo i huset tillsammans tills det är sålt trots att ni inte är gifta.Med vänlig hälsning,

Rättigheter vid eventuell äktenskapsskillnad

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Maken har stämt mig till äktenskapsskillnad. Jag vill inte skiljas.Vi har två barn vardera från tidigare förhållanden som alla är under 16 år.Jag har diagnosen utmattning sedan sommaren 2013. Är inte frisk ännu och har inget arbete.Maken vill skiljas bums och huset ska säljas nu enligt honom.Jag har inga möjligheter att klara egen försörjning ännu.Vad kan jag göra?Vad har jag för rättigheter/skyldigheter?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I 5 kap äktenskapsbalken stadgas reglerna om äktenskapsskillnad (se https://lagen.nu/1987:230#K5). Äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid om en av makarna begär det eller om ni har gemensam vårdnad om något barn under 16 år (se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Denna paragraf verkar dock inte vara tillämpligt i ditt fall. Däremot enligt 6 kap 2 § äktenskapsbalken, där det stadgas att om endast en av makarna vill skiljas måste äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid. Betänketiden inleds när den ena makens yttrande om äktenskapsskillnad delges den andre maken. Dom om äktenskapsskillnad ska fastställas om ett nytt yrkande om detta sker efter sex månader (se https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1). Din man kan alltså inte "skiljas bums" och inte heller sälja huset nu på en gång. Detta skulle strida mot 7 kap 5 § äktenskapsbalken. Om det skulle bli så att äktenskapet upplöses efter betänketiden ovan, svarar varje make för sin egen försörjning. Men om du behöver bidrag till ditt underhåll under en övergångstid har du rätt att få underhållsbidrag av den andra maken, efter vad som är skäligt till denna makes förmåga och övriga omständigheter (se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1). Utifrån din fråga tolkar jag det som att du är i en sådan situation att detta skulle kunna bli aktuellt.Jag hoppas att du har fått åtminstone lite vägledning av mitt svar. Hör gärna av dig igen om du behöver ytterligare hjälp!Med vänlig hälsning,

Fastighetssurrogat av enskild egendom

2015-07-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ska skiljas och mina svärföräldrar vill att pengar de givit min make under äktenskapets gång ska vara hans enskilda egendom och undantas från bodelningen. Visst måste det finnas riktiga gåvobrev om så ska bli fallet? Kan han fortfarande kräva pengarna om de påstår att det fanns en muntlig överenskommelse om enskild egendom? Om de helt plötsligt plockar fram en massa gåvobrev som jag aldrig sett eller hört talas om kan jag bestrida dom på något sätt (dvs jag kommer att misstänka att dessa är efterkonstruerade...) De pengar han/vi fått är förbrukade, tex använt vid köp av hus. Om nu dessa pengar blir enskild egendom, är det den summan han ska ha eller egendomen den använts till han har rätt till?Hur gör man med huset? Pengarna från svärföräldrarna använde vi som kontantinsats vid husköpet och tog ett gemensamt lån på resten. Om han har rätt till de pengar vi satte in i huset, men det blir en lägre summa över efter att vi löst lånet, vad händer då?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör enskild egendom och giftorättsgods regleras i 7 kap äktenskapsbalken. I 2 § 2 p anges att egendomen som ena maken fått i gåva från annan än den andra maken utgör enskild egendom, under förutsättning att detta var villkorat vid gåvotillfället. Vid gåva från tredje man ska därför villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda ställas upp när gåvan lämnas. Villkoret anses inte kunna föreskrivas i efterhand men det krävs däremot inte att mottagaren är gift när gåvan lämnas. Svärföräldrarna måste därför kunna uppvisa gåvobrev, som är utställda från tiden för gåvan. Om du misstänker att dessa är förfalskade bör du naturligtvis väcka talan om detta, kontakta då någon av våra partners. Förutsatt att pengarna som getts i gåva är att anse som enskild egendom, vilket de utifrån dina uppgifter troligen inte är, så framgår i 7 kap 2 § 6 p att även annan egendom som trätt istället för pengarna utgör enskild egendom, så kallat surrogat. Den stora frågan blir då hur mycket av fastigheten som är att anse som enskild egendom. Att den del som utgör kontantinsats får anses tämligen givet. Vad gäller den resterande delen, som ni tillsammans har tagit ett gemensamt lån för, är mer osäkert. I NJA 1978 s 526 behandlades nämligen en liknande fråga. Kontantinsatsen betalades med pengar som var enskild egendom, och resten genom lån. Trots att kontantinsatsen utgjorde en mycket liten del ansågs hela fastigheten vara enskild egendom. Här stod dock endast den ena maken som låntagare. NJA 1995 s 577 är mer likt din situation. Där förvärvade två makar gemensamt en fastighet. Kontantinsatsen betalades gemensamt, och ena maken använde då pengar som utgjorde enskild egendom. Resterande del betalades genom ett gemensamt lån. Här ansåg Högsta domstolen att halva fastigheten utgjorde enskild egendom till den make som betalat kontantinsatsen med enskild egendom. Jag kan inte hitta något prejudikat som berör precis din situation, men det är tänkbart att minst hälften kommer att anses utgöra enskild egendomMed vänlig hälsning,

Delade utgifter under betänketiden

2015-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har 6 mån. Betänketid. Endast min man vill skiljas. Vi bor i huset fortf. Ska vi inte dela utgifter äktenskapet ut? Ha likvärdig möjlighet att semestra och ordna nytt boende?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken (ÄktB https://lagen.nu/1987:230) är att efter äktenskapsskillnad står vardera make för sin egen försörjning, se 6 kap 7§. Under betänketiden har äktenskapsskillnad inte trätt i kraft, och ni är fortfarande gifta. Enligt 6 kap. 1§ ÄktB ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till gemensamma och personliga behov utefter efter sin förmåga, och makarna ska leva på samma ekonomiska standard.Jag utgår ifrån din fråga att ni har ett gemensamt ägt hus, och därmed gemensamma huslån. Det innebär att ni samäger huset, och enligt Samäganderättslagen 2 § krävs samtyckte i frågor kring huset och dess förvaltning. Ni ska alltså gemensamt komma överens om frågor kring huset (ev. försäljning, reparationer osv). Enligt 15 § ska för kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Äger ni halva huset var får ni betala hälften av kostnaderna så länge ni samäger det, om ni inte själva kommer överens om annat. Så länge ni är makar ska ni som nämnts leva på samma ekonomiska standard, en följd av det blir att en make med större inkomst får täcka en större del av de gemensamma utgifterna. Detta gäller även under betänketiden. Om din man inte har råd att betala men du har det innebär det att du får stå för en större del av kostnaderna för att ni ska leva på samma ekonomiska standard, alltså att du får betala en större del av räkningarna. Det gör att det är svårt att utifrån avgöra vad som kan vara skäligt att din man ska vara med och betala för kostnader om han flyttar till en lägenhet under betänketiden. Den ledning man i övrigt kan få är från samäganderättslagen. När makarna lever åtskilda under betänketiden finns en bestämmelse i ÄktB 9 kap. 4 § som bl.a. finns till för att underlätta i sådana situationer, nämligen att bodelning på begäran av ena maken kan förrättas under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår. Annars är ju huvudregeln i samma paragraf att bodelning sker när äktenskapet har upplösts. Det är hur förhållandena var den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten) som ska ligga till grund för bodelningen (se ÄktB 9 kap. 2 §). Man "fryser bilden" den dagen helt enkelt. Mellan den kritiska tidpunkten och till dess att bodelning sker föreligger redovisningsplikt för respektive make, som ska kunna visa hur egendomen har påverkats på olika sätt (t.ex. genom köp, försäljning osv). Redovisningsplikten gäller alltså även under betänketiden. Du har alltså ingen rätt att kompenseras vid bodelningen för utgifter du haft efter den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Hoppas du fick svar på dina frågor. Vänligen,

Domsrätt vid äktenskapsskillnad enligt Bryssel II

2015-07-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare och gift med en brittisk medborgare. Vi har varit gifta i 10 år och är bosatta i London. Nu vill jag ansöka om skilsmässa och undrar om jag kan skilja mig i Sverige och hur jag går till väga. Tacksam för snabbt svarJoakim
Daniel Scharff |Hej,tack för din fråga!Genom att titta i den s.k. Bryssel II-förordningen kan man se vilka länder som har domsrätt i mål rörande skilsmässa. Förordningen gäller inom EU, förutom Danmark. Enligt förordningens artikel 3 kan du ansöka om skilsmässa i landet där du/ni har hemvist/domicil (d.v.s. i GB). Det finns andra behörighetsgrunder, men detta är huvudregeln. Den möjlighet som finns att ta upp frågan om skilsmässa i Sverige består i att du flyttar till Sverige och har haft din hemvist här i minst sex månader. Med vänliga hälsningar