Avkastning av enskild egendom

2015-02-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejVi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Avkastning från enskild egendom är giftorättsgods enligt 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Uppdelningen av vinsten från försäljningen påverkas således inte av hur han har finansierat köpet av lägenheten. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Särlevnadsintyg vid äktenskapskillnad

2015-02-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min far är senildement och bor pa vårdhem for dementa. Hans fru (sedan 10 år tillbaka) vill skilja sig. Hon vill yrka särlevnad då min far inte bott i deras genemsamma bostad under de senaste två åren (pga demens). Det finns inga fullmakter, inte heller god man eller förvaltare for min far. Anses det att makarna har levt separat i detta fall; dvs accepteras ett särlevnadsintyg under dessa omständigheter?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Äktenskapsbalken 5 kap. 4 § kan äktenskapsskillnad (det man till vardags kallar för skilsmässa) ske utan betänketid om makarna har levt åtskilda sedan minst två år. Betänketid löper annars som huvudregel om makarna har gemensamma minderåriga barn, eller om bara den ena maken vill skiljas. I lagtexten framgår inte mer än att makarna ska ha levt isär under minst två år. Om man tittar på lagens förarbeten så anges att paragrafen är tillämplig oavsett orsaken till särlevnaden, man säger att "orsaken till särlevnaden saknar betydelse". (se prop. 1973:32 s. 143). Är din far folkbokförd på vårdhemmet så brukar utdrag ur folkbokföringen som visar att makarna varit folkbokförda på olika adresser de senaste två åren godtas som s.k. särlevnadsintyg. I annat fall får frun bevisbördan för särlevnaden om din pappa (eller hans ombud) skulle förneka särlevnad. Kan den inte bevisas löper betänketid innan äktenskapsskillnad. Med tanke på uttalandet i förarbetena att orsaken till särlevnaden saknar betydelse och att din far bevisligen bott på vårdhemmet och hans fru på annat ställe under minst två år kommer särlevnad mest troligt att godkännas så länge din far inte protesterar. Vänligen,

Fördelning av makars egendom

2015-02-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hejjag var gift inom kort tid, ungerfär 2 år sen kommer skilmässa.vi måste göra en bodelning med en bodelningförättare.jag har inget ekonomi att betala avgift for den bodelninf förättare och jag är under social bidrag.vad ska jag få om vi kommer att dela saker eftersom vi var gifta inom kort tid?kan jag ängra mig och han behålla allt darför att jag har inget inkomst att betala avgift den bodelningförättare.vad sager svenska lag?tack för hjäpen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom skilsmässa (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Efter upplösningen ska en makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).Alltså, om ingen enskild egendom finns och har personlig egendom i skälig omfattning undantagits, ska allt annat ingå i bodelningen och delas lika mellan er. Om en likadelning är oskälig kan jämkning ske (12 kap. 1 §). Vid bedömningen av oskäligheten, tas hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och om ena maken har ansenligt mer tillgångar än den andra maken. Vid en bodelning måste ni inte ha en bodelningsförrättare om ni inte vill eller inte kan betala för den. Bodelningsförrättare bör dock förordnas om ni inte är överens (17 kap. 1 §).Vänliga hälsningar,

Betänketid vid äktenskapsskillnad när man aldrig bott ihop samt fråga om uppehållstillstånd

2015-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift med en man från maroco och har varit det i ca 3 år, vi står skrivna på samma adress men vi har inte bott ihop några längre perioder. Han har alltid haft "sin egna" övernattningslägenhet/kontor. Men vill nu skilja mig pga av min makes upprepad otrohet och hans utnyttjande och respektlöshet imot mig inte bara som hans fru utan som människa.Så vad jag undrar är hur fungerar när man ansöker om äktenhetskapskillnad och det är intyget där 2 vittnen skrivit under att vi inte levt ihop senaste 2 åren? Begärs det ingen betänketid då?Och vad händer med hans uppehållstillstånd och arbetstillstånd? Jag vill bli av med han, men om han förlorar det känns ju det väldigt olustigt för det är inte det jag är ute efter.Tacksam för svar Linda
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Vad gäller det första, är det ju självklart så att du kan få äktenskapsskillnad beviljad genast så länge ni i princip har bott isär i minst två år (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#A2). Ni har ju aldrig varaktigt bott ihop, så det är väl inget tvivel om den saken. När det gäller intyg, är det ju bara en bevisfråga. Visserligen har ni varit skrivna på samma adress, men om du och två andra "vittnar om" att ni aldrig har bott ihop kan det mycket väl vara ett starkare bevis än att ni är skrivna tillsammans, särskilt om du på något annat sätt också kan bevisa att han har haft andra ställen att sova på. Naturligtvis är det ännu bättre om du kan få honom att intyga att ni aldrig har bott ihop, men det kanske inte är aktuellt här. Avslutningsvis måste man verkligen också kunna säga att ni inte har bott ihop under de senaste två åren. Även kortare perioder kan ju räknas, men inte till exempel några dagar eller en något längre period så länge det hela tiden var klart att ni inte skulle bo ihop varaktigt.När det gäller uppehållstillstånd, är det ingen fara så länge han har beviljats permanent uppehållstillstånd. Så länge man inte har haft ett skenäktenskap eller liknande bara för att få till uppehållstillståndet, får man stanna utan problem. Vad det framgår av din fråga har ni ändå varit gifta i tre år och varit ett "seriöst par". Det torde inte bli några problem med din makes uppehållstillstånd!Om du undrar något mer angående det här, är det bara att återkomma! Lycka till!Hälsningar,

När bara den ena maken vill skiljas.

2015-02-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad gäller för gifta då den ena person vill skiljas och den andra vägrar skriva på äktenskapsskillnaden och låta det gemensamma boende gå till försäljning? Hur ska man agera? Ta hjälp av domstol? Tacksam för svar
Alexandra Wikner |Hej , och tack för din fråga. Regler om äktenskapsskillnad finner man i Äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan om när bara den ena maken vill skiljas hittar man i 5 kap. 2 § där det står att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter betänketid. Det innebär att den make som vill skiljas kan yrka på på äktenskapsskillnad, men innan dom om äktenskapsskillnad utfärdas löper en betänketid om 6 månader. Efter att betänketiden löpt ut måste maken om denne fortfarande vill skilja sig göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad vilket framgår av 5 kap. 3 §. Det särskilda yrkandet innebär i princip att man meddelar rätten att man fortfarande vill skilja sig. Man har ett år på sig för det särskilda yrkandet, sen måste man på nytt ansöka om äktenskapsskillnad (med ny betänketid om man fortfarande är oense). Så det första man får göra är att lämna in ett yrkande om äktenskapsskillnad till rätten, och vänta tills betänketiden löpt ut för att därefter göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. När sedan dom om äktenskapsskillnad meddelas, så är äktenskapet upplöst även om bara ena maken ville skiljas (se 5 kap. 6 §).Om en make inte vill medverka till bouppteckning och bodelning när en talan om äktenskapsskillnad väckts eller en dom om äktenskapsskillnad fallit kan en bodelningsförrättare utses enligt ÄktB 17 kap 1 §.Man ansöker om förordnande om förordnande av bodelningsförrättare till tingsrätten. Man kan ansöka om att bodelningsförrättare ska utses samtidigt som målet om äktenskapsskillnad pågår, de ska då avgöras tillsammans( 17 kap 2§). Bodelningsförrättaren, om sådan utsetts, ser till att bouppteckning och bodelning sker (17 kap. 6 §). Kostnaden för bodelningsförrättaren delas som huvudregeln mellan makarna (17 kap. 7 §).Som du ser finns det lagregleringar och lösningar för att få till stånd äktenskapsskillnad och bodelning även om den ena maken motsätter sig det, och då får man ta hjälp av domstolen.Hoppas att du fått svar på dina frågor och funderingar!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-02-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska separera (gifta mer än 5 år och gemensamt barn) och äger en lgh 50-50. Jag vill bli utköpt eller att vi säljer den och delar på vinsten, han vill inte sälja men kan kanske inte köpa ut mig beroende på egenföretagare/för låg inkomst enligt banken. Jag har hittat nytt boende och behöver vinsten på befintlig som kontantinsats. Vad gäller?
Johan Hagelqvist |Hej Eva,Tack för att du använder dig av lawline.se.Vad jag förstår av din fråga skall du och din man genomgå en äktenskapsskillnad och i anledning av denna fördela er gemensamma egendomen mellan er. Under förutsättning att denna inte utgör enskild egendom enligt äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ är detta att anse som giftorättsgods vilket skall fördelas mellan er båda.Egendomen fördelas genom en bodelning, vilket naturligtvis även innefattar egendom i form av en bostad. Kan man inte i en bodelning komma överrens om vad som skall tillkomma vem finns en möjlighet att ansöka till tingsrätten om en s.k bodelningsförättare hos tingsrätten i enlighet med äktenskapsbalkens 17 kap. 1§.Att din man saknar möjlighet att köpa ut dig påverkar inte din rätt till viss egendom i anledning av äktenskapsskillnaden.Du är välkommen att kontakta oss via telefon alternativt via hemsidan om du har några fler frågor eller funderingar.Med vänlig hälsning,

Är bodelning vid äktenskapsskillnad ett krav?

2015-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,jag och min exfru ska nu separera efter att vi i tre år levt ihop som skilda. Jag har ett äktenskaps förord upprättat sedan innan vi gifte oss och flyttade ihop. Vi har inga dispyter om våra ägodelar eller hus, behöver vi utföra en officiell Bodelning? Och i så fall hur ska vi gå tillväga?Mvh.Reine
Jakob Borin |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Vid ett äktenskaps upplösande krävs som huvudregel att makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Från denna huvudregel finns ett undantag. Bodelning behöver inte göras om:Makarna endast har enskild egendom och Ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.Under förutsättning att du och din exfru endast har enskild egendom, dvs ingen egendom är giftorättsgods, samt att ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behöver ni således inte genomföra en bodelning. Detta framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. En uppräkning av vad som utgör enskild egendom återfinns i 7 kap. 2 § ÄktB. Bestämmelsen hittar du här.Med vänlig hälsning,

Betalningsansvar för lån efter skilsmässa

2015-01-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Om man under äktenskapet tar lån där bara den ene av makarna står som låntagare och sen skiljs. Ska den maken som inte står med på lånet vara med och betala efter en skilsmässa?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Till att börja med så kan jag nämna att vardera maken i ett äktenskap har ansvar för sina skulder och råder över sina tillgångar, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 1 kap 3 §, här. Vid en skilsmässa så ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods ska fördelas. I en bodelning ingår inte så kallad enskild egendom, som är ena makens enskilda egendom t.ex. på grund av testamente eller äktenskapsförord. Då lånet står på den ena maken i det fall du beskriver, så ska summan av detta lån först dras av från den makens tillgångar. De tillgångar som sedan återstår läggs sedan ihop med den andra makens giftorättsgods och dessa sammanlagda tillgångar delas sedan mellan makarna. Lånet som tagits i den ena makens namn är alltså personligt och dras därför endast från densamme makes tillgångar innan tillgångarna delas i en bodelning. Detta lån som den ena maken tagit i sitt namn ska alltså betalas av denna maken efter en skilsmässa. Om det till exempel är en bank som givit lånet så kan inte banken kräva den andra maken på pengar, eftersom denne inte står som medsökande eller liknande på lånet. Den andra maken är således inte betalningsskyldig för lånet.Med vänliga hälsningar