Vad händer med gemensamt ägd bostad vid skilsmässa?

2016-06-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har ett generellt äktenskapsförord men hur gör man med huset som vi köpte ihop som gifta. Vi gick in med lite olika summor i handpenningen. Vi står som 50% ägare och har betalat av hela lånet under åren, men vi har betalat av olika mkt pga olika inkomstnivåer. Vad gäller nu vid vår separation?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem som får vilken egendom när ett gift par skiljer sig avgörs först och främst av om egendomen i fråga är enskild egendom eller giftorättsgods. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord eller genom tredje mans förordnanden, exempelvis arv där det i testamente stipulerats att egendomen som tillfaller arvingen ska vara dennes enskilda (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Du har angett att ni har ett ''generellt äktenskapsförord'' och av resterande information i frågan gör jag tolkningen att det inte anges i detta äktenskapsförord att huset ni har köpt är enskild egendom. Huset i fråga är således giftorättsgods. Enligt 11 kap. 8 § har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få denna på sin lott mot avräkning, vilket innebär att den andre maken ska kompenseras för den ekonomiska förlust denna gör genom att inte längre inneha huset som egendom. Detta gäller emellertid inte om bostaden i fråga har blivit enskild egendom genom tredje mans förordnande, men denna regel verkar inte aktuell i ert fall. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att huset hamnar hos den som bäst behöver den. Här gör man en helhetsbedömning där samtliga omständigheter ska beaktas. Om makarna har barn tillsammans och den ena maken ska vara boendeförälder efter skilsmässan anses denne oftast ha bäst behov av bostaden. Att bostaden är handikappanpassad för ena maken eller att andre maken av någon anledning måste bo vid ett visst geografiskt läge väger också tungt för denne. Det är således tyvärr omöjligt att ge ett klart och tydligt svar angående just ert fall utan detaljerad information om villkoren er emellan. Du är välkommen att kommentera svaret för kompletteringar, förtydliganden eller klargöranden.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skilsmässa mot någons vilja

2016-06-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Skilsmässa från fru som nekar? Inga barn.
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Enligt svensk rätt behöver man inte vara överens för att skiljas. En skilsmässa kan alltså genomföras mot den ena partens vilja. Frågor om äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1:5 ÄktB upplöses ett äktenskap antingen genom den ene makens död eller genom äktenskapsskillnad. Om bara den ena av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har denne enligt 5:2 ÄktB bara rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Betänketiden är 6 mån. Av 5:3 ÄktB framgår att när betänketiden gått ut krävs det att en av makarna begär fullföljd av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Detta måste göras inom max 1 år från att betänketiden börjar löpa.Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-05-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan!Är gift sedan 30 år, för 12 år sedan köpte vi en bostadsrätt, båda stod för lån o båda som ägare 50/50,för några år sedan ville min fru ta ett lån för att hjälpa vår dotter, men eftersom jag vid det tillfället hade skulder hos kronofogden blev jag inte godkänd av banken, dom sa att om min fru stod som ensam ägare av bostaden så skulle dom bevilja lån, vi skrev över min del på min fru genom ett överlåtelseavtal, hon fick ändå inget lån, hon står nu som ensam ägare av bostaden men vi står båda två för lånen, vi har även en kolonistuga som också står på min fru, vi har inget äktenskapsförord det finns inga villkor om enskilt ägande,enligt vad jag läst så tolkar jag det som att det ska delas lika 50/50, trots att jag inte står med som ägare, jag är också övertygad om att jag behöver juridisk hjälp vid en skilsmässa då min fru är väldigt envis.nu till min fråga: vid en skilsmässa o bodelning skall bostadsrätt o kolonistuga delas lika trots att min fru står som ensam ägare på dessa?Med vänlig hälsning E. J
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med att kort förklara äktenskapsbalkens (ÄktB) tillämpliga regler. Enligt 7 kap 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild enligt 7 kap 2 §. Som jag förstår er situation är både bostadsrätten och kolonistugan din frus egendom men hon har inte fått egendomen i gåva eller ärvt den genom testamente. Egendomen är därmed giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt 10 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgodset ska precis som du sagt, delas lika mellan makarna vid skilsmässa. Du har alltså förstått helt rätt vad som ska ingå i bodelningen mellan dig och din fru. Hoppas svaret var till hjälp. Med vänlig hälsning,

Vad händer när en make dör under pågående äktenskapsskillnad?

2016-05-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad händer om partnern dör innan skilsmässan gått igenom? Min syster lågi skilsmässa men dog innan den gick igenom. Vad har vi för rättigheter?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga sorgern över din systers bortgång. Nedan kommer jag beskriva utgångspunkterna för bodelningen och arvsreglerna i den uppkommna situationen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Enligt 9 kap. 11 § ÄktB så ska reglerna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad tillämpas när en av makarna dör när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Enligt ÄktB finns ett antal kriterier för när ett mål om äktenskapsskilnnad pågår. Målet pågår från när talan om äktenskapsskillnad väcktes till dess att domen på äktenskapskillnad vunnit laga kraft eller om domstolen avvisar eller avskriver frågan, till dess att ett sådant beslut vunnit laga kraft. Alternativt om frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan fallit för att makarna hade betänketid och ingen av dem framställde ett yrkande om äktenskapsskillnad inom ett år från att betänketiden startade enligt 9 kap. 12 § ÄktB.Som jag tolkar dig var talan om äktenskapsskillnad väckt men det hade det inte hunnit komma en dom. Detta skulle innebära att reglerna om bodelning med anlednig av äktenskapsskillnad är tillämpliga. Din syster och hennes fördetta makes egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning eftersom äktenskapet upplösts enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Denna ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Eftersom den ena maken är död så ska den din systers föredetta man och din systers arvingar och universella testamentstagare, om det finns några sådana, förrätta bodelningen tillsammans. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen kommer din systers föredetta make ha sin andel och din systers kvarlåtenskap utgör en andel. Huvudregeln är att din systers kvarlåtenskap skulle tillfallit hennes efterlevande make och att hennes arvingar sedan skulle haft erfterarvsrätt enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB. Dessa regler gäller dock inte när det pågår ett mål om äktenskapsskillnad när arvlåtaren dör enligt 3 kap. 10 §. Detta innebär att din systers föredetta make inte ärver hennes kvarlåtenskap utan den fördelas enligt de vanliga arvsreglerna till er släktningar eller enligt testamente om sådant finns. Din systers närmsta arvingar är hennes barn om hon har några vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Hade hon inga barn ska era föräldrar dela på arvet. Är någon eller båda era föräldrar döda så ska ni kvarvarande syskon dela på den förälderns lott enligt 2 kap. 2 § ÄB. Sammanfattning Eftersom din syster avled när det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ska bodelningen med anledning av att äktenskapet upphört göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Din systers arvingar och eventuella testamentstagare ska tillsammans med din systers föredetta make förrätta bodelningen. Eftersom det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ärver inte hennes tidigare make, vilket annars är huvudregeln, henne utan arvet fördelas istället genom de vanliga arvsreglerna vilket innebär att ni släktningar istället har rätt till arv om det inte finns ett testamente som säger annat. Vill du ha kontakt med jurist för ytterliggare rådgivning kan du boka det här. Jag hoppas detta var svar på dina funderingar!Vänliga hälsningar,

Minskning av giftorättsgods i äktenskap

2016-06-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Vi ska skiljas men ännu inte skickat in ansökan (görs om ngn vecka). Har barn, inga äktenskapsförord. Befarar att min man nu kommer börja "djävlas" med vår ekonomi, försöka föra över våra tillgångar till egna konton, spärra kort mm innan skilsmässan är klar. Blir svårt för mig att betala allt under tiden. Han kommer nog också börja föra över småsummor till sina familjemedlemmar inför bodelningen, unna sig lite extra etc. Vad kan jag göra?
Jesper Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni är gifta är bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpliga.När ni skiljer er ska en bodelning förrättas, detta enligt 9 kap. 1 §. I bodelningen ska er gemensamma egendom ingå och delas lika. Med tanke på hur du beskrivit situationen aktualiseras bestämmelsen i 11 kap. 4 §. Av bestämmelsen framgår att om din make utan ditt samtycke genom gåva minskar sitt giftorättsgods eller använder sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska din andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande hade ingått i din makes giftorättsgods. Din makens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas i motsvarande mån. Det krävs att minskningen varit av inte obetydlig omfattning. Bestämmelsen tar sikte på situationer som inträffat inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väckts.Det spelar ingen roll huruvida din make agerat avsiktligt eller ej, av avgörande betydelse är ifall minskningen varit av inte obetydlig omfattning.Sammanfattningsvis innebär detta att det vid er bodelning kommer tas hänsyn till din makes minskning av sitt giftorättsgods. Din andel kommer därför att beräknas som om minskningen aldrig ägt rum.Jag hoppas att svaret hjälpte dig!Vänliga hälsningar,

Fördelning av egendom vid skilsmässa

2016-05-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ligger i skillsmässa. Min man har köpt kontant en segelbåt som är värt 500.000 kr, han har ärvt ett lantställe, som han äger hälften av tillsammans med sin bror på värde ca 5 miljoner. Han har aktier värt 6 miljoner. Vi har inget äktenskapsförord. Kan jag kräva hälften av dessa som min rätt i skillsmässa? Tänkte fråga detta innan jag anlitar en jurist.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hur makarnas egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad (= skilsmässa) finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.Enligt Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycke ska en bodelning ske när du och din man skiljer er. Då ska all den egendom som är giftorättsgods delas mellan er. Egendom är, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§, giftorättsgods om den inte är enskild egendom. En sak kan bara bli enskild egendom genom äktenskapsförord, eller genom att en gåva/arv har som villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 stycket. Om ni inte har något äktenskapsförord och din man inte ärvt hans egendom med villkoret att den ska vara hans enskilda är alltså allt ni äger giftorättsgods. Innan giftorättsgodset delas upp mellan er gör man avdrag för era skulder, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 2§ 1 stycke. När avdrag har gjorts för era skulder ska allt ert giftorättsgods läggas samman och därefter delas på hälften, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 3§. Svaret på din fråga är alltså att du som utgångspunkt har rätt till hälften av allt ert samlade giftorättsgods, minus era skulder. Jag vill dock upplysa om att bland annat beroende på hur länge ni har varit gifta finns det en möjlighet för dig eller din man att begära jämkning vid bodelningen enligt Äktenskapsbalkens 12 kap. 1§ om den skulle bli oskälig. Då kan uppdelningen av er egendom bli annorlunda. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Vem får överta makars gemensamma bostad?

2016-05-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vem får överta lägenheten vid skilsmässa ? Då barnen a och b är under 10 år men makans inkomster är högre än makens. Tack.
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄB) är det den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som har rätt att bo kvar. Detta sker kombinerat med avräkning - den make som övertar bostaden ska alltså kompensera den andre ekonomiskt motsvarande den andel som den maken ägde av den gemensamma bostaden. En förutsättning för att en make ska få överta den gemensamma bostaden är det kan anses skäligt (rimligt) med hänsyn till samtliga omständigheter. Ett typexempel på vem som bäst behöver bostaden är den make som ska bo med barnen. Att bostaden är handikappanpassad för den ena maken eller att den ena maken är väldigt beroende att bo kvar på orten på grund av jobb eller liknande är andra omständigheter som talar för att just den maken bäst behöver bostaden. Det görs dock alltid en heltidsbedömning av samtliga omständigheter och det går tyvärr inte att ge något klart svar utan vetskap om dessa. I det fall Du beskriver verkar det dock troligt att den make som ha barnen hos sig i hemmet blir den som av domstol skulle bedömas ha bäst behov av bostaden, förutsatt att barnen inte ska bo växelvis hos båda föräldrarna. Det bör även nämnas att en make inte kan överta en bostad som utgör den andre makens enskilda egendom, om bostaden gjorts till enskild egendom genom tredje mans förordnande (exempelvis ärvt bostaden eller fått den i gåva med förbehåll om att bostaden ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Se särskilt 7 kap. 2 § första stycket 2-4 punkterna ÄB. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppdelning av giftorättsgods vid äktenskapsskillnad

2016-05-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |När min fru och jag köpte vårt hus så la jag in handpenningen på huset från min tidigare lägenhet jag ägde hon la inget nu skall vi skiljas vad gäller
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Huset kommer troligtvis att räknas som giftorättsgods. All egendom som inte är benämnd enskild egendom räknas som giftorättsgods enligt lag, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Egendom kan göras till enskild egendom via äktenskapsförord, testamente, gåvobrev med mera. Om huset då är giftorättsgods så spelar det ingen roll vem som har köpt huset. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå och det ska delas upp mellan makarna enligt lag, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Egendomen ska då delas på hälften mellan makarna, det man får dra bort från denna summa är täckning för sina skulder (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Detta är för att varje part står för sina egna skulder. Sammanfattningsvis: Om huset är giftorättsgods så ingår det i en bodelning, huset ska då delas lika mellan makarna och det spelar ingen roll vem som köpt huset eller vem som står som ägare på huset. Har ni i äktenskapsförord skrivit att huset är din enskilda egendom ska huset däremot inte ingå i en bodelning. Med vänlig hälsning