Äktenskapsskillnad

2014-12-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |vilken datum gäller när bara den ena parten har begärt skillsmässa till tingsrätten är det när det inkommer från den som ansöker eller när motparten skriver under delgivningskvittot
Christopher Escalante |Hej!För äktenskapsskillnad räcker det för det första att en av makarna initierar det, därav så ska exempelvis egendomsförhållanden vid dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes ligga till grund för bodelningen. Se 9 kap. 2§ äktenskapsbalken (ÄktB). Således gäller i detta fall dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och inte då motparten skriver under delgivningskvittot.Det ska märkas att detta måste skiljas från den situation då betänketid ska löpa. Sådan betänketid ska löpa om någon av dem bor varaktigt med barn under 16 år som står under dess vårdnad eller om endast en av makarna vill upplösa äktenskapet. 5 kap. 1§, 2§ ÄktB.Denna betänketid löper från och med att makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller då yrkandet om äktenskapsskillnaden delges den andra maken. 5 kap. 3§ ÄktB. Här löper således betänketiden från det att den andra maken delgivits. Det beror således på i vilket sammanhang man vill fastställa att en viss tid löper. Vänligen,

Ska en CSN-skuld beaktas i bodelningen?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min dotter och hennes man har efter 19 års åktenskap tagit ut skilsmässa. Hon studerade i början av deras äktenskap till sjuksköterska och idag återstår ett CSN lån på ca 97 00 kr. Ska detta tas upp som en skuld i hennes giftorätt vid bodelningen?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, en CSN-skuld ska tas med i bodelningen förutsatt att skulden är äldre än målet om äktenskapsskillnad. Av Äktenskapsbalken 9 kapitlet 2 § framgår att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den så kallade "kritiska tidpunkten"). Med andra ord ska så mycket avräknas ifrån det av makens egendom som utgör giftorättsgods att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 11 kapitlet 2 §).Skulder som inte tas med i beräkningen är för det första sådana som maken ådragit sig efter den kritiska tidpunkten. För det andra beaktas skulder som är förenade med en särskild förmånsrätt i makes enskilda egendom (alltså sådan egendom som hålls utanför bodelningen) endast i den mån de inte kan täckas med den egendomen. Det samma gäller skulder som som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är kopplade till den egendomen.

Tidpunkt för äktenskapsskillnad

2014-12-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min fru beslutade oss i början av sommaren att skiljas. Vi skrev båda på äktenskapskillnadspapperna i juni. Sen flyttade jag ut och skaffade eget boende medan min fru bodde kvar i huset. När jag för några veckor sedan frågade om det inte snart var dags att fullfölja skilsmässan efter våra 6 månaders betänketid så kom det fram att hon varken skickat in eller betalt in de 900 kronorna till tingsrätten som hon skulle ha gjort i somras. Inte av någon som helst tanke på att vi ska fortsätta vara gifta enligt henne, utan ekonomiska anledningar. Eftersom vi har gemensamma barn så har vi ju en betänketid på sex månader innan vi kan fullfölja skilsmässan vilket borde ha varit snart.Jag tog då saken i egna händer och betalde in avgiften och beställde nya personbevis. Eftersom jag vill komma vidare i mitt liv och ha så lite som möjligt att göra med hennes liv så undrar jag nu när vår betänketid påbörjas? Jag hade ju hoppats på att det snart skulle vara slut. Skilsmässopapperna är ju påskrivna i somras men ej inskickade. Om våra sex månader påbörjas nu när papperna är inskickade, finns det i så fall något sätt att hävda att det borde vara det datum som papperna är påskrivna?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Tyvärr så får du vänta ytterligare 6 månader. Båda har ett ansvar vid ansökningen att se till att den har fullföljts på korrekt sätt. Du kunde exempelvis ha kontrollerat hos tingsrätten om avgiften var inbetald eller inte. Svårt att tänka på då man självklart litar på andra parten, men båda har ett ansvar. 

Giftorätt och arvsrätt för makar

2014-11-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är omgift och har flyttat in i min makes hus där han står som ensam lagfaren ägare. När vi la om lånen på huset så står vi bägge på lånen. Vad har detta för betydelse vid ev. dödsfall eller skilsmässa?Vi har båda barn i tidigare förhållanden.
Sandra Nordin |Hej!Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga! Makars egendom kan delas upp i två olika kategorier, giftorättsgods (7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB)) och enskild egendom (7:2 ÄktB).  Vid eventuell skilsmässa ska makarna dela lika på giftorättsgodset om det inte finns någon slags jämkningsgrund (exempelvis kort äktenskap), 11:3 ÄktB, genom en bodelning. Då huset inte verkar vara någon enskild egendom ska således huset vid eventuell skilsmässa delas lika mellan er, även fast din make är lagfaren ägare av huset. Då man självklart inte rent  fysiskt delar ett hus i två delar, gör man istället en lottläggning av den egendomen som finns, 11:7 ÄktB. Huvudregel är att man ska utgå från ägarförhållandena, dock är det annorlunda gällande er gemensamma bostad, 11:8 ÄktB. Där gäller behovsprincipen, vilket i korthet betyder att den som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott. Finns det barn med i bilden brukar detta vara ett starkt skäl för att den maken som ska ha vårdnaden övertar bostaden. Vid ett eventuellt dödsfall av din make så ärver du din make. Makar har således inbördes arvsrätt, 3:1 Ärvdabalken (ÄB). Dock så har din makes barn som inte är era gemensamma, dina särkullsbarn förtur. Hans barn är i första arvsklassen och ärver allt från sin förälder. Finns det inga andra gemensamma barn så ärver dina särkullsbarn din makes kvarlåtenskap, 2:1 ÄB. Innan detta så kallade arvskifte sker efter din make ska en bodelning mellan er ske, då äktenskapet har upplösts, 1:5 ÄktB. I bodelningen har du som sagt rätt till hälften av din makes giftorättsgods. Det som blir kvar på hans lott är din makes kvarlåtenskap. Eftersom din make har särkullsbarn kommer de ärva före dig, trots din arvsrätt som make, 3:1 ÄB. Slutligen kommer alltså dina särkullsbarn ärva din makes kvarlåtenskap om inget testamente finns som säger annat. Man kan sammanfattningsvis säga att det egentligen inte spelar roll (rent arvs- och äktenskapsrättsligt) om du står på lånen eller inte, just i detta avseende. Med vänlig hälsning,

Giltig bodelning innan äktenskapsskillnaden meddelats och vunnit laga kraft?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är en bodelningshandling ogiltig enligt lagen om den är undeskriven av makarna dagen/dagar innan äktenskapsskillnad är registrerad i tingsrätten? Annuleras den i så fall automatiskt eller efter rättsprocess eller på annat vis, t.e.x gemensam överenskommelse?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska en bodelning som sker på grund av äktenskapsskillnad förrättas först när äktenskapet har upplösts, dvs. när en dom på äktenskapsskillnad meddelats av domstolen och domen vunnit laga kraft (se Äktenskapsbalken 9:4). Det finns dock möjlighet att få igenom en bodelning på ett tidigare stadium. Så fort talan om äktenskapsskillnad har väckts och mål om äktenskapsskillnad pågår (se 9:12), kan en make eller båda makar tillsammans begära att en bodelning ska förrättas genast.  Är makar överens om äktenskapsskillnad och bodelning kan bodelningsförfarandet med andra ord komma i gång redan samtidigt som de lämnar in sin gemensamma ansökan om skilsmässa till tingsrätten.Bodelningen, som ska förrättas gemensamt av makarna, ska dokumenteras i en skriftlig handling som båda makar skriver under (se 9:5). Vidare kan handlingen registreras hos Skatteverket men det är inte nödvändigt för att handlingen ska anses juridiskt bindande.Kort sagt, var ni överens om att förrätta er bodelning redan innan domen på äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft är det helt i linje med lagen. Så länge formkraven, att handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av er båda, är uppfyllda är er bodelningshandling fullt giltig.

Skilsmässa i Sverige men fortfarande gift utomlands?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift med en kvinna från Afrika som tidigare varit gift med en annan svensk man som hon flyttat till i Sverige. Dom gifte sig i Afrika . Dom skiljde sig för 5 år sen i Sverige. För ett år sen fick jag reda på deras äktenskap inte var avregistrerat och var fortfarande giltigt i det afrikanska landet. Vad gäller nu ? Är vårt äktenskap ogiltigt i Sverige eftersom hon fortfarande var gift med en annan man när vi gifte oss för 4 år sen
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan svensk domstol i en rad fall pröva mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) även om makarna gift sig utomlands. Det faktum att din frus exman är svensk medborgare och att de båda bodde i Sverige grundar en sådan rätt. Enligt samma lag så förklarar den svenska domstolen äktenskapet upplöst utifrån vad som gäller i svensk lag. Bara i det fall att båda makarna är utländska medborgare kan den svenska domstolen vara tvungen att ta hänsyn till den lag som gäller i landet där äktenskapet ingicks. Din fru, som separerat enligt svensk lag i Sverige, var med andra ord fri att gifta sig med dig efter sin skilsmässa. Svensk lag tillåter som du säkert vet inte månggifte och innan äktenskap kan ingås görs en så kallad hindersprövning. Enligt svensk lag anses det juridiska bandet mellan din fru och hennes exman upplöst och därför förelåg inget hinder för att du och din fru skulle kunna gifte er. Kort sagt är ditt och din frus äktenskap giltigt enligt svensk lag och giltigheten i Sverige påverkas inte av om skilsmässan accepteras i det land där din fru och hennes exman gifte sig. Hur den juridiska situationen betraktas i det landet bestäms av landets egen lagstiftning och det kan jag därför tyvärr inte svara på. 

Skilsmässa när all egendom är enskild

2014-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har fundering på att skilja mig, det finns ett äktenskapsförord där det står att all egendom som var och en av oss medför i boet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar, liksom det som sätts i stället för egendomen och avkastningen av egendomen, ska vara vardera makens enskilda egendom, vari andra maken inte har giftorätt. I vårt äktenskap kommer det således inte att finnas något giftorättsgods.Vi står i dags läget på 50% var på vårat gemensamma hus, min man har därutöver en lägenhet i Stockholm som han själv står på.Min man har ett välbetalt jobb i Stockholm och är bara hem under helger.Hur räknas Ekonomin vid en skiljsmässa ?Har 2 barn 16 och 18 år som bor hemma
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då all er egendom är enskild behöver ingen bodelning göras. Ni behåller således er egendom var för sig vid skilsmässan. Om en av makarna begär att ta över den gemensamma bostaden kan dock bodelning bli aktuellt, eftersom övertaganderätten även innefattar enskild egendom. Övertaganderätten innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att ta över denna. Vid behovsprövningen ska särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och den ena maken ensam får vårdnaden om barnen. Om du skulle ta över bostaden får du betala ersättning till din make för hans andel av huset. Den lägenhet som din make har i Stockholm är hans enskilda enligt äktenskapsförordet och kommer därför inte att vara föremål för någon delning. Om barnen efter skilsmässan skulle bo hos dig, ska din man betala underhållsbidrag till för barnen. En förälders underhållsskyldighet sträcker sig tills dess att barnet fyller 18 år, eller tills dess att barnet går ut gymnasiet. Underhållsbidrag grundas på barnens behov samt förälderns ekonomiska förmåga. Reglerna om underhållsskyldighet finner du i 7 kap Föräldrabalken som du finner https://lagen.nu/1949:381#K7.Vänligen 

Vad gäller angående min bostadsrätt?

2014-11-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Lawline,Jag köpte en bostadsrätt, som endast står på mig, för över 12 år sen och min blivande ex-fru och jag har varit gifta och bott i lägenheten i ca 3 år. Lägenheten är idag värd nästan det dubbla och min fråga är om jag kommer vara tvungen att lösa ut henne eller är den min för att jag äger den och har gjort så en ansenlig längre tid?Mvh
Caroline Orava |Hej,Tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Det är ingenting i din fråga som tyder på att lägenheten skulle vara din enskilda egendom enligt 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Om lägenheten inte är din enskilda egendom är den giftorättsgods, 7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken, och ska ingå i bodelningen mellan er enligt 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken och 10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Detta innebär att du kommer bli tvungen att lösa ut din blivande ex-fru.En bodelning mellan makar görs genom att man lägger samman giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Detta delas sedan på lika andelar för makarna, 11 kapitlet 3 § äktenskapsbalken. Efter detta ska giftorättsgodset fördelas på lotter, 11 kapitlet 7 § äktenskapsbalken. Den första andelsberäkningen rör endast ekonomiska värden. I lottläggningen avgörs vem som får vad. Här har varje make rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Eftersom ni har bott tillsammans i lägenheten räknas den som er gemensamma bostad enligt 7 kapitlet 4 § punkt 3 äktenskapsbalken. Detta innebär att den som bäst behöver lägenheter efter skilsmässan har rätt att få den genom avräkning på sin "lott", 11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken. Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad.Med vänlig hälsning,