Meddelande efter betänktetid vid skilsmässa

2015-08-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur skriver man till tingsrätten när man vill fullfölja skilsmässan efter betänketiden? Personbevis skall ju bifogas, men behöver man skriva något brev?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du skriver, att nya personbevis ska skickas in efter betänktetidens slut om ni fortfarande vill skilja er. Ni ska förutom personbeviset även meddela tingsrätten om att ni vill fullfölja skilsmässan. Det finns inga formkrav för meddelandet utan se det mer som ett förtydligande för tingsrätten att det är en skilsmässa ni vill fullgöra. Det enklaste är förmodligen att tillsammans med personbeviset skicka ett brev där ni berättar att ni vill fullfölja skilsmässan, sedan ska det vara klart.Hoppas att du fick det något förtydligat, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Hur kan en make få betänketid vid äktenskapsskillnad?

2015-08-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Om båda makar vill skiljas (skriver på), och barnen är över 16 år, och en av makarna önskar prövotid på sex månader, medan den andre inte vill det -Finns det ett sätt att ändå få prövotid?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.5 kap. i Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, innehåller regler om betänketid. 5 kap. 2 § ÄktB anger att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Det viktiga är om ansökan om äktenskapsskillnad görs av makarna gemensamt eller av endast den ena. Direkt när den ena makens ansökan delgivits den andre, kan denne motsätta sig att det genast döms till äktenskapsskillnad. En av makarna kan frånfalla en gemensam ansökan som ingivits till domstol. På samma sätt kan i ett mål där den ena make som först medgivit den andres yrkande om äktenskapsskillnad senare återkalla sitt medgivande. En ensidig återkallelse av en gemensam ansökan eller en återkallelse av ett medgivande som inkommer till tingsrätten innan dom har meddelats i målet kommer att utlösa betänketid.Jag hoppas du blir hjälpt av svaret, hör gärna av dig igen annars!Med vänliga hälsningar

Femårsregelns tillämplighet vid skilsmässa

2015-08-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag har skilt mig och sedan efter fyra månader gift om mig med samme man. Huset skrevs över på min man vid skilsmässan och nu när vi gift om oss äger han huset själv. Vi var gifta i 15 år och sambo ca 10 år innan dess och har tre barn tillsammans som nu är vuxna. OM vi nu mot förmodan skulle skilja oss igen så undrar jag om skilsmässan gör att femårsregeln träder in om vi skulle skilja oss innan fem år har gått eller om vår historia gör så att jag har rätt till halva huset utan att jag äger det på papperet? Jag vill känna mig trygg om det värsta skulle hända.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Femårsregeln som du refererar till ska inte tolkas bokstavligt. Syftet med regeln är att motverka orättvisa fördelningar i ett äktenskap som tar slut fort. I femårsregeln bör medräknas sådan tid då ni före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det framgår av utredningen innan regeln infördes. Det, tillsammans med samtliga omständigheter kring ert äktenskap, är av betydelse för om regeln ska få tillämpas.Jag tolkar regeln (och dess syfte) som att femårsregeln inte börjar löpa på nytt i ert nya äktenskap.Vänligen

Skilsmässa och betänketid

2015-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur lång tid tar en skilsmässa utan barn? Vad gör man med gemensamma lån kan man vända sig till banken o be om en delning av lånet?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!En skilsmässa utan barn behöver inte ta lång tid alls. Om endast en av makarna önskar skilsmässa kan den andra maken tvinga fram en 6 månaders lång betänketid. Efter denna period tagit slut kan den maken pånytt ansöka om, och genomdriva äktenskapsskillnaden hos tingsrätt som meddelar detta genom dom. Rörande den tid som går åt beträffande de ekonomiska spörsmålen beror detta helt och hållet på i vilken utsträckning parterna kommer överens om hur de gemensamma tillgångarna och skulderna ska fördelas. Om det finns gemensamma lån som inte är knutet till specifik egendom kan man vända sig till banken för att omförhandla dessa.

Fiktiv kompensation vid bodelning

2015-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej vi har skilt oss men inte gjort bodelning.Vi tänkte ta med vårt gemensamma hus och att 1 person köper ut den andra.Är det riktigt att personen som bor kvar ska kompenseras direkt för reavinsten?Ska man kompenseras för ngt mer, fiktivt mäklararvode? Vad skriver man sen i deklarationen?Med vänlig hälsningÅsa
Gabriella Lundqvist |Hej!Det stämmer att man ska kompenseras för reavinst liksom mäklararvoden som fiktiva summor. Jag kan tyvärr inte svara på hur er deklaration ska färdigställas efter detta men kontakta gärna telefonrådgivningen för mer hjälp!

Skilsmässa med spansk man, domsrätt

2015-08-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag är gift med en Spansk man i Spanien men nu bor vi i Sverige. Vilka regler gäller om vi ska skiljas?
Daniel Scharff |Hej,tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.Genom den s.k. Bryssel II-förordningen regleras vilka länder som har domsrätt i mål rörande skilsmässa. Förordningen gäller inom EU, förutom Danmark. Enligt Bryssel II artikel 3 kan du ansöka om skilsmässa i landet där du/ni har hemvist. Det finns andra behörighetsgrunder, men detta är huvudregeln.Det sagda innebär att ni kan skilja er i Sverige enligt svenska regler.Med vänliga hälsningar

Lagfarts betydelse vid äktenskapsskillnad

2015-08-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har lagfarten på huset. Vad innebär det vid skilsmässa?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Makars egendom är giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en separation ska giftorättsgodset delas lika mellan dem. För att en sak ska vara en makes enskilda egendom måste den falla inom någon av de områden som räknas upp i Äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Genom ett äktenskapsförord kan makarna välja vilken egendom som ska vara enskild. Egendom kan också vara enskild om den ena maken tagit emot den i form av en gåva eller ett arv på villkoret att det skulle vara den makens enskilda egendom. Även vissa försäkringspengar och sådan egendom som köpts för eller bytts mot enskild egendom kan vara enskild.Sammanfattningsvis har det inte någon betydelse vem som står på lagfarten. Ert hus är giftorättsgods om det inte faller in under något av det ovan nämnda. Huset tas med i en bodelning. Att en make står ensam på lagfarten innebär att huset tas upp som hans egendom vid en bodelning. Är den ena makens del större än den andres måste denne lämna i från sig så pass mycket att båda får lika mycket.Du har alltså rätt till halva värdet av huset trots att du inte står på lagfarten. Det är dock inte säkert att du får behålla det, du kanske får pengar eller annan egendom istället. Om även du står på lagfarten får du större inflytande över vem som får behålla huset vid en skilsmässa.Med vänliga hälsningar

Svenskt medborgarskap och skilsmässa för person med permanent uppehållstillstånd

2015-08-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru är svensk medborgare och vi även har ett barn , jag har permanent uppehållstillstånd och vi kommer att skilja sig snart. Så jag har en fråga att , kan jag få svensk medborgarskap om jag skiljer med min fru. och vi är registrerad här som gifta i skatteverket, så kan man skilja här i Sverige , eller?.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.MedborgarskapLagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, innehåller regler om hur man blir medborgare i Sverige. Du kan efter skilsmässan genom ansökan få medborgarskap om du kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd, hemvist här sedan fyra år om du är statslös eller flykting enligt utlänningslagen eller annars sedan fem år. Vidare krävs ett hederligt levnadssätt, d.v.s. att du inte har begått något brott under senaste tiden. Detta finns att läsa i 11 § MedbL. Om din identitet inte kan styrkas måste du ha haft hemvis i Sverige i åtta år. Ansökan kostar 1500 kronor.Migrationsverket har en bra hemsida om medborgarskap där bland annat blanketter finns, se här.SkilsmässaLagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL, borde gälla er skilsmässa. 3 kap. 2 § IÄL innebär att mål om äktenskapsskillnad får tas upp av svensk domstol om:båda makarna är svenska medborgare käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton årkäranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett årsvaranden har hemvist här i riketsaken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighetdet i annat fall än som avses i 1-5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvistDet är med andra ord möjligt att ta ut skilsmässa i Sverige. Skilsmässan sker enligt svensk lag, se 3 kap. 4 § IÄL.SammanfattningDu kan ansöka om svenskt medborgarskap om du har bott i Sverige i fem år (styrkt identitet krävs). Skilsmässan kan ske i Sverige och enligt svensk lag.Med vänliga hälsningar