Rätten att få egen egendom vid skilsmässa

2017-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej har en fråga när jag och mitt ex va gifta köpte vi en husvagn har jag rätt till den nu när vi är skilda
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du inte nämner något om ett äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar ifrån att något sådant inte finns. Vid äktenskap är huvudregeln att all egendom som två makar äger inklusive husvagnen är ert gemensamma giftorättsgods. (7 kap 1 § ÄktB) När två makar skiljer sig har den andre maken ”rätt” till hälften av vad den andre maken äger. Vid skilsmässa görs en bodelning där era gemensamma egendomar (giftorättsgodset) förenklat läggs samman och delas på två efter det att man gjort avdrag för eventuella skulder (1 kap 5 §, 9 kap 1 §, 11 kap 3 § ÄktB). Den ena halvan blir din och den andra din ex-makes.När man sedan delar upp egendomarna mellan er enligt ovan så har du rätt att i första hand få din egen egendom (11 kap 7 § ÄktB). Om det var du som köpte husvagnen så är alltså chanserna stora att du ska få rätt till husvagnen. Om det var du som köpte husvagnen och husvagnens värde skulle överstiga värdet av din halva, så har du rätt att istället betala motsvarande belopp i pengar. Om du ställer säkerhet som ditt ex godtar eller ordnar med pant eller borgensförbindelse så kan du också få anstånd med en sådan betalning på upp till sex månader. (11 kap 9 § ÄktB). Om det inte var du som köpte husvagnen så får du försöka prata med henne och försöka kompromissa er fram till en lösning.Lycka till!Vänligen

Avhänt sig giftorättsgods genom att sälja bostadsrätt till underpris

2017-08-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är nyligen skild och nu håller vi på med vår bodelning. Vi hade i vårt gemensamma giftorättsgods en bostadsrätt som vi inte bodde i, utan endast hyrde ut. Min exman stod som ensam ägare på kontraktet men vi hade gemensamma lån och då är jag att räknas som "smygande" delägare. Jag har för en tid sedan fått reda på att han sålt lägenheten utan att informera mig och dessutom har han sålt den till ett lägre pris, än ett tidigare bud han fått.Min frågor är:Vad gäller för honom då han brustit i informationsskyldighet och vårdplikt gentemot mig?Hade han rätt att sälja den överhuvudtaget då jag faktiskt var delägare?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En makes giftorätt i den andre makens egendom innebär ett anspråk som kan göras gällande vid en bodelning någon gång i framtiden. Så tillvida som du nämnder ett "sovande" eller latent anspråk, som inte hindrar att vadera maken i princip fritt råder över sitt giftorättsgods. Trots att det inte längre finns någon vårdplikt under äktenskapet har det ändå ansetts finnas ett behov av att genomföra en korrigering av bodelningsresultatet, om en make inför en förstående upplösning av äktenskapet har gjort ekonomiska transaktioner i illojalt syfte för att skaffa sig förmåner på den andre makens bekostad. Följaktigen har det införts en regel, som ger möjlighet till ingripande mot makars transaktioner under de tre sista åren innan talan om äktenskapsskillnad har väckts.Även om en make inte i den andre makens intresse är underkastad någon särskild vårdplikt i fråga om sitt giftorättsgods, finns det dock regler i Äktb som inskränker ägarens s.k. rådighet över viss egendom. Rådighetsinskräkningarna enligt Äktb gäller främst makarnas gemensamma bostad och bohag. I Äktb 7 kap 4 § ges särskilda definitioner på vad som skall förstås därmed. Begreppen är viktiga eftersom de har betydelse som underlag för dels de redan antydda begränsningarna i makens förfoganderätt över sin egendom, dels för rätten för den mest behövande maken att överta bostaden vid bodelning (se 11 kap 8 § Äktb)Av 7 kap 5 § framgår att make inte utan den andra makens samtycke får förfoga över den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget. Dock skyddas du ej av dessa regler eftersom bostaden inte har använts som er gemensamma bostad. Därmed får din exmake sälja bostadsrätten utan ditt samtycke utifrån äktenskapsbalkens regler. Hade han rätt att sälja den överhuvudtaget då jag faktiskt var delägare?Egentligen inte. Dock finns det inte så mycket att göra nu. Eftersom du var delägare så innehade ni bostaden med samäganderätt. Därmed blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt samäganderättslagen 2 § gäller som huvudregel att en samägare inte får förfoga över den samägda egendomen i dess helhet utan övriga delägares samtycke. Han hade utan några som helst problem fått sälja sin andel av bostadsrätten utan ditt samtycke (praktiskt sätt går det inte), men din del fick han egentligen inte sälja. Dock är lagen lite dumt utformad eftersom det inte finns några sanktionsregler om vad som händer om delägare säljer allt utan den andres samtycke. Dessutom om du hade vägrat samtycke, så hade han kunnat begära i rätten att den skulle säljas i alla fall, dock skulle den i så fall utbjudits till försäljning på offentlig auktion. Den enda talan man kan föra här är att man har drabbats av någon form av skada till följd av försäljningen. Dock är det en ganska avancerad skadeståndstalan. Vad gäller för honom då han brustit i informationsskyldighet och vårdplikt gentemot mig?En make har inte genom Äktb någon generell vårdplikt av sin egendom under äktenskapet till skydd för den andre makens giftorättsnanspråk. Dock har det ansetts finnas ett behov av en regel, som skyddar den andre maken mot en makes illojala beteenden under en viss tidsrymd före en äktenskapsskillnad. Genom en sådan regel kan man ge den andre maken ett kompisationskrav vid bodelning för den händelse att en make vidtagit ekonomiska dispositioner för att minska sitt giftorättsgods inför den förstående skilsmässan.Detta skydd har angivits i 11 kap 4 § Äktb. Den riktar sig mot transaktioner som maken har gjort inom tre år innan talan väcktes om äktenskapsskillnad. Enligt 11 kap 4 § 1 st uppkommer ett kompensationskrav om en make under de angivna åren utan den andre makens samtycke antingen i inte obetydlig omfattning (praxis säger ca 10 % minskning av giftorättsgodset) genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sina enskilda egendom. Innebörden av kompensationskravet är att den andre makens andel vid bodelning skall beräknas "som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnde makens giftorättsgods.Sammanfattningsvis: Det man rent juridiskt kan göra är att i första hand försöka angripa med 11 kap 4 § och hävda att försäljningen som skedde till underpris var att se som en gåva och därmed att han avhänt sig inte en obetydlig del av sitt giftorättsgods. I andra hand får man yrka på ersättning för att du har lidit någon form av skada av att han sålde fastigheten till underpris. Som du märker är det inte helt lätt att angripa detta problem. Därför rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig att föra din talan. Du boka en tid här eller ringa oss så ska vi försöka hjälpa dig. Äktenskapsbalkens regler kan du hitta härSamäganderättslagen hittar du härKontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas svaret vägledde dig en bit på vägen! Med vänliga hälsningar

Gemensamma skulder vid äktenskapsskillnad

2017-08-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har skulder kvar efter min skillsmässa. Dessa skulder var min xfrus och mina gemensamt. Vissa av dom iaf. Vissa lån var för en assistans kring våran dotter som egentligen xfrun stod för och andra skulder lånade vi (jag) upp för att renovera färdigt vårat hus. Min xfru fick inte låna då utan jag gjorde det. Nu har vi hamnat i en konflikt pga detta. Hon säger att det inte är hennes skulder. Bara mina. Vad gäller egentligen kring detta? Tacksam för svar!
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln vid skilsmässa är att var och en svarar för sina egna skulder. När man gör en bodelning ska skulderna dras av från den personens del av giftorättsgodset, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om ni bråkar om vem skulden hör till handlar det om bevisning. Om någon har tagit ett lån hos en bank och står på det lånet är utgångspunkten att det enbart är den personens skuld. Om det skulle vara så att lånet egentligen är gemensamt måste det kunna ledas i bevis, vilket kommer vara svårt om det bara är en person som står på lånet och det inte finns några dokument som säger något annat. Jag förstår det dessutom som att er skilsmässa har gått igenom. I så fall har ni antingen kommit överens om bodelningen och skickat in den till Skatteverket eller så har ni lämnat över det hela till en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättares beslut kan klandras inom fyra veckor, 17 kap. 8 § äktenskapsbalken. Om ni däremot har kommit överens om hur bodelningen skulle se ut blir det svårt att i efterhand hävda att det ska se ut på ett annat sätt. Sammanfattningsvis är det alltså en bevisfråga om en skuld är gemensam eller individuell. Om du står skriven på lån och ni har gått igenom en skilsmässa kommer det bli svårt för dig att kräva att ni ska stå för dessa skulder gemensamt. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars går det bra att kommentera nedan!Med vänliga hälsningar,

Laglig rätt att bo kvar i bostad vid under skilsmässa

2017-08-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag äger huset enligt äktenskapsförord. Nu vill jag skiljas. Har han någon laglig rätt att bo kvar en period?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Oftast brukar en skilsmässa förenad med en betänketid på sex månader. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till och om man ska ha betänketid eller inte.Är ni båda varit överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det hade då inte blivit någon betänketid. (har man barn under 16 år, måste man ha en betänketid se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB)Skickar ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni istället kommer överens om att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol.I ditt läge verkar det bara vara du som vill skiljas. Då är det du på egen hand får skicka in en stämningsansökan om att du vill skiljas till tingsrätten. När bara ena parten skickar in en ansökan så ska den föregås av en sex månaders betänketid innan ni kan skiljas (se 5:2 ÄktB). Denna betänketid börjar löpa från den dagen din man fått meddelande om att du har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa till domstol. (14:4 ÄktB). När du gjort en ensam ansökan om skilsmässa kommer den föregås av sex månaders betänketid innan ni väl kan skilja er. När betänketiden är över måste du eller din make, om du eller ni fortfarande vill skiljas, framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa). Har han någon laglig rätt att bo kvar en period?Perioden är 6 månader. Betänketiden är just till för att kunna ställa om, så som att få tid på sig att flytta ifrån varandra samt komma överens om eventuell bodelning. Det går inte att skicka ut någon hur som helst eftersom att det finns både ett socialt och ekonomiskt skydd i lagen. Även fast bostaden är din genom äktenskapsförord så räknas den fortfarande som gemensam bostad i lagens mening, tills dess att betänketiden löpt ut och en bodelning är gjord (se 7 kap 4 § Äktb). När väl bodelning är klar och det finns bodelningsavtal som visar på att du ska bo kvar i bostaden kan du börja kräva att han ska flytta. Men innan dess har din make rätt att bo kvar i huset.Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Tidsfrist för att begära bodelning

2017-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om två personer har skiljt sig och det har gått nu ett år efter skilsmässa. Man har inte gjort ett äktenskapsförord och ingen av partnerna har yrkat sig om bodelning eller delning av tillgångar. Min fråga är: om en av partnerna ändrar sig och vill begära delning på tillgångar, hur länge efter skildmässa har man rätt att ändra sig?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9:1 äktenskapsbalken ska bodelning ske vid skilsmässa. Lagtexten ger dock inte någon begränsning i tid inom vilken parterna måste påkalla en bodelning för att en sådan ska ske. Det är alltså inte klarlagt exakt hur lång tid en person kan vänta med att begära en bodelning. I praxis finns det exempel på fall där Högsta domstolen har underkänt rätt att påkalla bodelning med hänvisning till att lång tid förflutit sedan äktenskapsskillnaden. Det finns alltså en bortre gräns för hur länge en person kan vänta med att påkalla bodelning vid skilsmässa. I de fallen har det dock varit fråga om betydligt längre tid än ett år från äktenskapsskillnaden. I rättsfallet NJA 1993 s 570 hade det till exempel gått 24 år mellan äktenskapsskillnaden och kravet på bodelning, vilket gjorde att möjligheten att påkalla bodelning gått förlorad. Hovrätten ansåg i RH 2003:41 att rätten till bodelning gått förlorad sju år efter äktenskapsskillnaden. I det fallet hade dock viss praktisk uppdelning skett och dessutom var de föremål som bodelningen avsåg av mindre värde. Det finns även ett fall där Högsta domstolen godkände att bodelning påkallades tio år efter äktenskapsskillnaden (NJA 2009 s 437). Sammanfattningsvis är därför rättsläget att bodelning kan begäras en ganska lång tid efter skilsmässa, men att det finns gränser för hur lång den perioden är. Gränserna varierar också lite från fall till fall eftersom omständigheterna kan skilja sig åt. I det fall du beskriver finns det dock ingenting som tyder på att det är för sent att påkalla en bodelning.

Ångra domen om äktenskapsskillnad efter den vunnit laga kraft

2017-08-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Min fru ville skiljas och efter betänketiden på 6 månader gick ut skickade vi in papprena till Attunda Tingsrätt som dömde till äktenskapskapsskillnad. Men vi båda ändrade oss inom de tre veckor man har på sig att överklaga vilket vi nu gjort till Svea Hovrätt.Tingsrätten har med det inte begått något juridiskt fel utan dömt enligt vår vilja.Dock ändrade vi oss. Finns det något stöd enligt lag för Hovrätten att riva upp Tingsrättens beslut?Vi får i och för sig svar av Hovrätten inom 6-8 veckor men vi undrar hur lagen ser ut och hur praxis fungerar?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett äktenskap är upplöst när en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft 5 kap 6 § Äktenskapsbalken (Äktb), och ändra fram till den tidpunkten kan en make återkalla sin ansökan om eller sitt samtycke till äktenskapsskillnad.I RH 1994:29 utgör ett exempel på en återkallelse av samtycke. Mannen hade i tingsrätten gått med på äktenskapsskillnad utan betänketid. Sedan han ångrat sig överklagade han tingsrättens dom på äktenskapsskillnad. Skilsmässodomen undanröjdes av HovR som dessutom förklarar att betänketid skulle löpa. Ett annat rättsfall är RH 1998:5 där sedan en betänketid löpt under sex månader hade underrätten dömt till äktenskapsskillnad på makarnas gemensamma begäran; det återstod då omkring fyra månader av den maximala betänketiden om ett år (man ska ju begära fullföljd inom ett år från det att sex månadersbetänktetiden har löpt ut vilket framgår av 5 kap 3 § Äktb) Efter överklagande av makarna, som ångrat sig, blev domen undanröjd av hovrätten som i enlighet med makarnas begäran och enligt grunderna för 5 kap 1 § Äktb förordnade att betänketiden skulle fortsätta löpa.Så troligtvis kommer Hovrätten att döma i utfallet som RH 1998:5 och kommer att besluta att betänketiden ska fortsätta löpa. När betänketiden har löpt ut (1 år) och ni inte har gjort ett nytt yrkande inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit. Ni bör kunna vara lugna! Hoppas det var svar på din fråga!

Vad ska ingå i bodelningen vid skilsmässa?

2017-08-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag och min man har varit gifta i 20 år.Vi separerade för 2.5 år sedan.Jag bor med mina 3 barn och köpte en lägenhet för 4 månader sedan.Han pluggande och har CSN skulld på 182.000.Nu har vi ansökt om jämensam slillmässa vad händer med bostad och hans skuld.Ska vi dela på det fast jag stör på lägenheten..kredit och var separerad då.Mvh jag
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, d.v.s. sådan egendom som inte är enskild (10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vidare ska bodelningen ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om ätenskapsskillnad väcktes, alltså den dag som ansökan inkommit till tingsrätten (9 kap 2 § Äktenskapsbalken). Det avgörande är alltså inte när ni valt att separera utan när ni skickat in papper till domstol. När man gör en bodelning så ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap 1 § Äktenskapsbalken).Vid en sådan beräkning ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att de täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap 2 § Äktenskapsbalken). Därefter läggs värdet av resterande giftorättsgods samman och fördelas sedan lika mellan makarna (11 kap 3 § Äktenskapsbalken). Exempel: x äger tillgångar värda 500 000 och har skulder på 300 000, andelen från x blir 200 000. Y äger tillgångar värda 800 000 och har skulder på 100 000, andelen från y blir 700 000.200 000 + 700 000 = 900 000900 000/2 = 450 000 var till makarna efter bodelning Vilken make som ska få vilken egendom löses på så sätt att giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den make som ska lämna över del av sitt giftorättsgods till den andra maken, så att resultatet med andelsberäkningen stämmer, har rätt att välja vilken egendom som hen vill utge (11 kap 7 § Äktenskapsbalken). För att besvara din fråga kommer alltså lägenheten att ingå i bodelningen så länge den inte utgör enskild egendom. Gällande din makes skuld så kommer den avräkas på hans del av giftorättsgodset likt exemplet ovan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När måste jag lösa ut min make från bostaden?

2017-08-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man har bestämt oss för att separera. Vi har precis skickat in vår skillsmässoansökan. Jag vill bo kvar i vårt hus och måste därmed lösa ut min man. Min man vill nu att jag löser ut honom direkt. Jag har dock svårt att få fram pengarna så snabbt. Jag undrar därför om han lagligt kan kräva att jag löser ut honom ur huset innan skillsmässan gått igenom och bouppteckningen är gjord?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att ingen av er äger huset såsom enskild egendom och att det är en del av giftorättsgodset. Stämmer det så kommer du att ta över huset genom bodelning med anledning av skilsmässan. Det kommer alltså inte att ses som en försäljning. För att du ska bli tvungen att betala honom för hans del av bostaden innan skilsmässan har gått igenom så krävs alltså att ni gör en bodelning. En bodelning kan begäras av både dig själv och din make och kan ske innan mål om äktenskapsskillnad, under pågående mål om äktenskapsskillnad och efter dom i mål om äktenskapsskillnad har meddelats. Beroende på vart ni befinner er i processen mot skilsmässa blir alltså olika bestämmelser om bodelning tillämpliga. Men oavsett så kommer du inte tvingas att betala din make förrän huset har blivit bodelat. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.