Ska arv ingå i bodelningen?

2016-12-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om en av parterna i en skilsmässa är dödsbodelägare och har rätt till en del av ett arv, ska den delen av arvet ingå i bodelningen mellan makarna? Det hade inte skett ett arvskifte utan endast en bouppteckning vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden.
Tova Andersson |Hej och tack för din fråga!Vilken egendom som ska ingå i bodelningen mellan makarna ska avgöras med utgångspunkt i förhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, med andra ord vad makarna ägde den dag då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. Denna dag kallas även för ”den kritiska tidpunkten”. (Äktenskapsbalken 9 kap. 2 §)Rätten till arv inträder redan vid tidpunkten för dödsfallet och vad som har betydelse för om arvet ska ingå i bodelningen är alltså om dödsfallet inträffade före eller efter den kritiska tidpunkten. Inträffade dödsfallet före, så ska arvet anses ingå i makens egendom och därmed ingå i bodelningen. Inträffade dödsfallet efter, ska arvet inte ingå.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Krav för skilsmässa i svensk domstol

2016-11-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ansöka om skilsmässa från Sverige fast jag gifte mig i USA?Jag gifte mig i Kalifornien för 7 år sedan. Jag har nu flyttat tillbaka till Sverige, och jag och min fru, som är kvar i USA, vill skiljas. Vi är överens om det.Jag är själv brittisk medborgare, men har permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan länge, och det är här jag vill bo nu.Det viktiga nu är att få till stånd en skilsmässa gäller i Sverige. Kan jag ansöka om skilsmässan i Sverige, till svensk domstol?Vad är i så fall kraven för det?Jag flyttade tillbaka till Sverige 1 juni i år, men blev folkbokförd 2016-09-19.
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De frågor du har rör det som brukar kallas för internationell privaträtt, och innebär att när flera länder har anspråk på ett förhållande så finns vissa regler som bestämmer vilket lands domstol som ska döma, vilket lands regler som ska användas osv. I ditt fall har ditt äktenskap anknytning till både Sverige, England och USA. Därför måste man bestämma vilket av dessa länder som har rätt att pröva äktenskapsmålet i domstol och i så fall vilket lands lag som ska användas. Reglerna kan vara ganska krångliga men jag ska försöka redogöra för dem så enkelt som möjligt, är det något som är oklart är det bara att fråga!Din fråga gäller i första hand domsrätt, det vill säga vilken av länderna som är behöriga att pröva målet. När det ska bestämmas vilket land som är behöriga att avgöra mål om äktenskapsskillnad regleras detta i Bryssel II-förordningen. Art 3 i förordningen föreskriver olika alternativ som kan göra en domstol inom EU behörig. Det enda alternativet som skulle passa in på dig och din fru är: om ansökan är gemensam, där någon av makarna har hemvist (art 3.1.a strecksats 4). Dvs om ni gemensamt ansöker om skilsmässan kan ni göra det i svensk domstol, din fru måste alltså då "vara med på ansökan" och det måste framgå att ni är överens om att skiljas. Det går alltså att ansöka om skilsmässa i svensk domstol. Detta beror dock på din frus nationalitet, om hon inte är från ett EU-land så gäller inte förordningen (enligt art 6) utan istället gäller IÄL. Enligt IÄL gäller att svensk domstol får döma om i de fall som nämns i 3:2 IÄL.I så fall ska det i ditt fall inte föreligga domsrätt, dvs svensk domstol kan inte pröva målet, de har ingen rätt att pröva målet. Det får ni istället göra i Storbritannien eller i USA som sannolikt har domsrätt. Vilket av dessa länder som har domsrätt framgår av deras lagstiftning. Det har jag tyvärr inte koll på. Sannolikt är det dock så att ni kan välja om ni vill skiljas i England eller USA. Sverige erkänner alla äktenskapsskillnader från Storbritannien (detta framgår av EU-förordningar). Även om målet prövas i USA så kommer detta erkännas i Sverige enligt 3:7 IÄL. Oavsett vart målet prövas behöver du alltså inte oroa dig för att det ska erkännas i Sverige. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Äktenskapsskillnad, vårdnad

2016-11-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag undrar när ena parter vill skilja sig.Kan den andra parten få hyreslägenhet eller?Vem får barnen?Skiljer de sig om ena av partner har fast jobb fast den andra har bara vikariat ?Om man nu ansöker om skilsmässa hur går man tillvägar och vilken pappret ska man ansöka?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna för skilsmässa, äktenskapsskillnad, finner du i äktenskapsbalk (1987:230) 5 kap. Här framgår av 2 § att om bara en av makarna vill skiljas föregås äktenskapsskillnaden av betänketid på 6 månader. Efter äktenskapsskillnad sker en boldening 9 kap 1 § där giftorättsgods ska ingå 10 kap 1 §. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, 7 kap 1 §. Detta ska alltså fördelas enligt huvudregeln om likadelning 11 kap 1-3 §§. Den av makarna som bäst behöver den gemensamma bostaden får ta denna som avräkning på sin lott. Eftersom inte hyresrätt inte tillkännages något värde, kommer inte denna är räknas bort i avräkningen på sin lott. När det kommer till barnen brukar man se till vad man kallar "barnets bästa", vilket enligt praxis innebär att båda föräldrarna har vårdnaden, såvida inte särskilda skäl föranleder annat. Det spelar alltså ingen roll att den ena parten endast har vikariat, utan detta gör inte att man anses olämplig som förälder.Här kan du läsa mer om hur den formella delen av ansökan går till: http://www.domstol.se/Familj/Skilsmassa/Hoppas att du fick svar på din fråga!

Undgå betänketid

2016-11-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Angående skilsmässa. Om jag har barn men jag och min man bott ifrån varandra i mer än två år. Går undantaget enligt 5:4 ÄktB före kravet på betänketid om jag bor med barn under 16 år enligt 5:1 ÄktB?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer. Kravet på betänketid, som uppställs i 5:1 faller bort om ni levt isär i mer än 2 år. Om ni ansöker om skilsmässa gemensamt, räcker det gott med utdrag ur folkbokföringsregistret för att ni ska undgå betänketid. Anledningen till att betänketiden finns är ju just att förhastade beslut inte ska tas. Men har ni levt isär under så pass lång tid, fyller knappast betänketiden någon generell funktion och ni bör slippa den, något som även styrks av Högsta Domstolens dom NJA 2014 s. 750. Med vänlig hälsning,

Vårdnad vid äktenskapsskillnad

2016-12-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vem har rätt att ta hand om barnet vid en skilsmässa
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om barnet står under bådas vårdnad fortsätter barnet att göra detta även efter äktenskapsskillnad (6 kap 2 § Föräldrabalken). Om du/ni vill få till en ändring i vårdnaden kan rätten besluta om detta enligt 5 §. Hänsyn ska då tas till hur väl föräldrarna kan samarbeta och framför allt vad som är barnets bästa. Utgångspunkt är dock att man har delad vårdnad efter en skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga!

När ansökan om äktenskapsskillnad ska ske

2016-11-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vi ska skilja oss, är helt överens och gör detta i samförstånd. Vi har sedan nästan 20 år ett hus som vi äger hälften var, som ska säljas. Det vi undrar över är när vi i tiden ansöker om äktenskapsskillnad för att göra det så enkelt som möjligt. Är det när huset är sålt (vid tillträdesdagen) eller ska/kan man göra det innan? Har även en fråga om bodelning, vi ser inte att detta kommer vålla några problem oss emellan. Ska vi skapa ett dokument över bodelning(pengar, saker etc) som vi har som "bevis" att vi delat och att saken är utklarad oss emellan? Tänker främst på om/när någon av oss gifter om sig, avlider etc. Hur vi undviker att våra nu vuxna barn drabbas av detta framöver? Hoppas att jag uttryckt mig något så när klart.Tack på förhand.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawlline med din fråga.Regler gällande bodelning och äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). Det finns ingen lagregel som stadgar när i tiden äktenskapsskillnad ska äga rum, däremot reglerar 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) att bodelning först sker när ett äktenskap har upplöst. För att få vägledning i när äktenskapet anses som upplöst får man kolla i 5 kap. 6 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K5P6S1) där ett äktenskap anses upplöst när en dom om äktenskapsskillnad har kommit vilket innebär att äktenskapsskillnad måste ske innan bodelningen kan göras. I ert fall kan ni alltså ansöka om äktenskapsskillnad oberoende om huset har sålts eller ej, däremot blir det relevant med husförsäljningen under bodelningen.Gällande bodelningen stämmer det mycket riktigt att ni behöver upprätta ett dokument. Det kallas bodelningsavtal och ska skrivas under av bägge makarna enligt 9 kap. 5 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1) och där skriver man in vem av makarna som ska få vilken egendom, Genom ett sådant avtal förrättar makarna själva över sin bodelning och avtalet blir bindande när det har skrivits under av bägge parterna.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rättsföljd av enskild egendom

2016-11-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Enskild egendom efter arv. Ett brors-barn har erhållit ett belopp i arv som enskild egendom under tiden de var sambo och gifte sig senare. Nu är de separerade och skilda. Bodelning skall förrättas. Hur påverkar arvet uppdelningen av överskjutande del av egendom som de gemensamt ägde?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln med all egendom i ett äktenskap är att den är giftorättsgods. Enda undantagen är i 7:2 äktenskapsbalken, och är just - egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,- egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,- egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,Likaså är allt som trätt i den enskilda egendomens ställe, enskild egendom (dvs. om egendomen sålts, är ersättningen för egendomen också enskild). Uppfyller ditt brorsbarn något av ovanstående är egendomen enskild. Funktionen med enskild egendom är just att den undantas bodelning vid en eventuell separation. Har ditt brorsbarn fått ett exempelvis en byrå med förordnande om enskild egendom, är denna inte giftorättsgods. I en bodelning från makar, ingår bara giftorättsgods, vilket framgår av 10:1 äktenskapsbalken. Eftersom den undantas kommer den inte påverka den övriga egendomen alls. Är byrån värd 20 kronor och de har övrigt giftorättsgods på 100 kronor, skulle om förordnandet om enskild egendom inte funnits, de fått 60 kronor vardera efter bodelningen. Nu undantas byrån direkt, och brorsbarnets make/maka får 50 kronor, varpå brorsbarnet själv får 50 kronor ur bodelningen samt behåller värdet för byrån om 20 kronor. Hoppas jag förklarade tydligt nog och att det inte blev fler frågetecken. I sådana fall är det bara att höra av sig igen. Behöver ni hjälp med upprättandet av bodelningen kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur delas pengarna vid en skilsmässa?

2016-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag gifte mig för 8 månader sedan. Har en gård värd 10 miljoner samt tillgångar på 3 miljoner. Har inget äktenskapsförord. Har nu upptäck att hon förbrukar massor med pengar och jag känner mig lurad. Hur delar vi om jag begär skilsmässa. Hon vägrar.Jag frågar för en väns räkning.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!När skilsmässa har skett ska det som huvudregel ske en bodelning där er egendom ska fördelas mellan er, 9 kap 1 § och 4 § ÄktB. Det är de egendomsförhållanden som föreligger den dag då talan om skilsmässa väcktes, som ska ingå i bodelningen, 9 kap 2 § ÄktB.Bodelningen får egentligen ske hur ni vill, äktenskapsbalkens regler används i det fall att ni är oense. Du hittar äktenskapsbalkens regler här!I bodelningen kommer ert giftorättsgods att ingå, dvs all egendom som inte är enskild (till exempel genom gåva, arv eller testamente), 10 kap 1 § och 7 kap 1 § och 2 § ÄktB. Den enskilda egendomen behåller var make för sig själv. Ni båda kommer självklart få ta undan kläder och andra föremål som bara används för personligt bruk, 10 kap 2 § ÄktB. Det finns även vissa andra undantag från vad som ska ingå i bodelningen, se 10 kap 2a § och 3 § ÄktB. Hur bodelningen går till förklaras i 11 kap ÄktB. Först beräknas era andelar i boet. Egendomen ska då listas. Din gård (10 miljoner) och dina tillgångar (3 miljoner) ska då listas under rubriken "giftorättsgods", du får då alltså 13 miljoner i giftorättsgods. Skulle en del av din egendom vara enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, kommer den delen listas under rubriken "enskild egendom". Även skulder ska listas och sedan avräknas från giftorättsgodset. Skulle det finnas skuld hänförlig till eventuell enskild egendom och den egendomen inte täcker skulden, kommer resterande dras av från giftorättsgodset. Har du skulder kan alltså ditt giftorättsgods minska för att du ska få behålla pengar att betala av skulden med. Det som sedan återstår av ert giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika. Om du inte har några skulder kommer alltså du bidra med 13 miljoner till delningen. Exempel: Du har 13 miljoner i giftorättsgods, anta att din exfru har 5 miljoner i giftorättsgods. Anta också att inga skulder finns. Ni ska då dela lika på 18 miljoner, dvs ni får 9 miljoner var. Du måste då ge 4 miljoner till din exfru för att ni båda ska få 9 miljoner. (Det kan även tilläggas att vederlag kan utgå om man till exempel genom gåva minskat sitt giftorättsgods med minst 10% eller om man har en skuld som uppkommit på grund av brott (t.ex. skadestånd). Den vederlagsgrundande omständigheten får inte ha skett mer än 3 år innan talan om skilsmässa väcktes, då utgår inget vederlag.)När man delat det sammanlagda giftorättsgodset lika mellan sig, ska man på det beloppet lägga på det man har fått behålla för att täcka sina skulder. De nya summorna utgör er respektive andel i boet. Exempel: Du har 13 miljoner i giftorättsgods, anta att din exfru har 5 miljoner i giftorättsgods. Du har skulder på 2 miljoner, dessa ska dras av från ditt giftorättsgods. Du kommer då bidra med 11 miljoner till delningen. Totalt ska ni dela lika på 16 miljoner, dvs ni får 8 miljoner var. Du måste ge 3 miljoner till din exfru för att hon ska komma upp i 8 miljoner. På dina 8 miljoner läggs det du fått behålla för att täcka dina skulder. Din andel i boet blir därför 10 miljoner och din exfrus andel blir 8 miljoner. Härefter ska giftorättsgodset, dvs 18 miljoner, fördelas på lotter mellan er. Du ska få egendom värd 10 miljoner och din exfru ska få egendom värd 8 miljoner. Det man själv äger har man rätt att få på sin lott, dvs du har rätt att få behålla det du äger. Dock ska du ge 3 miljoner till din exfru, vilket gör att du tvingas ge bort en del av det du äger. Du kan välja att ge 3 miljoner till henne i egendom och/eller pengar. Att ni bara har varit gifta i 8 månader är till din fördel vad gäller fördelningen av egendomen. Det kan nämligen ske en jämkning med hänsyn till äktenskapets längd enligt skevdelningsregeln, 12 kap 1 § ÄktB. Denna regel syftar till att man inte ska kunna "skilja sig till" egendom. Vid äktenskap som varat i ca 1 år kan båda makarna ta bort 4/5 av sitt giftorättsgods, dvs bara 1/5 av vardera makes giftorättsgods går till delning. I äktenskapets längd ska inrkänas även den tid ni bott tillsammans innan äktenskapet. Kommer ni då istället upp till 2 år kommer bara 2/5 av ert respektive giftorättsgods att gå tilldelning (3 år --> 3/5, 4 år 4/5, vid äktenskap över 5 år gäller som huvudregel att allt giftorättsgods går till delning). Att påkalla jämkningsregeln innebär att du får behålla en betydligt större del av ditt giftorättsgods för dig själv. Exempel: Du har 13 miljoner i giftorättsgods. Anta att din exfru har 5 miljoner. Inga skulder. Påkallar du jämkningsregeln kommer bara 2,6 miljoner av ditt giftorättsgods och bara 1 miljon av din exfrus giftorättsgods att gå till delning. Ni får då 1,8 miljoner var (3,6 miljoner / 2). Du kommer då bara behöva ge din exfru 800 000 kr. Sammanfattningsvis, om ni är oense om hur bodelningen ska ske kommer äktenskapsbalkens regler att bli tillämpliga. Enligt dessa ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen. Bådas giftorättsgods slås samman och delas lika. Du, som har mest egendom, måste ge en del av den till din exfru för att jämna ut förhållandena. Detta kan innebära mycket pengar om det är stora skillnader mellan er. Om du inte vill att din exfru ska få en så stor del av ditt giftorättsgods kan du påkalla jämkningsregeln eftersom ni inte har varit gifta en mycket kort tid. En annan lösning är att skriva ett äktenskapsförord, innan skilsmässa begärs, där ni gör viss egendom enskild, sådan egendom ingår ju inte i bodelning. Detta kräver förstås att ni båda är med på det. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Med vänlig hälsning,