Gemensam bostad, ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad?

2015-11-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag är gift och bor i min mans hus som han fått av sina föräldrar som enskild egendom. Vi har 2 barn under 16. Vad händer om jag vill skiljas. På pappret äger han hela huset. Kan han kasta ut mig?
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller bodelning vid äktenskapsskillnad och den lag som aktualiseras då är äktenskapsbalken, som du hittar här.Utgångspunkten vid varje äktenskapsskillnad då bodelning aktualiseras är att den egendom som anses vara makarnas gemensamma egendom, dvs. giftorättsgods, är det som ska delas mellan makarna, se äktenskapsbalken 9 kap. 1 § här och 10 kap. 1 § här. Undantaget är om någon av makarnas egendom är att anse som enskild egendom, vilka inte ingår i bodelningen. I din fråga har du angivit att huset som du, dina barn och din make bor i utgör makens enskilda egendom, som han fått av sina föräldrar. Det ska snabbt noteras att huset utgör din och din makes gemensamma bostad. I äktenskapsbalken 11 kap. 8 § (här) anges att den gemensamma bostaden kan tillfalla den make/maka som bäst behöver bostaden. Det görs då en behovsprövning för vem av er som kan komma att behöva bostaden mest. Vid prövningen tas då hänsyn till vem av er som kommer att få ensam vårdnad av er gemensamma barn. Även hänsyn till makes möjlighet att skaffa bostad på annat håll, makes ålder och hälsa samt avstånd till makes arbetsplats tas. Alltså, om det så är du som kan komma att behöva bostaden mest, kommer bostaden att tillfalla dig.Ett undantag från denna regel är om bostaden är att se som enskild egendom enligt äktenskapsbalkens 7 kap. 2 § punkt 2-4 (här). Viktigt för dig i det här fallet är att hålla koll på regeln i äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. Du har sagt att din makes föräldrar givit huset som enskild egendom till din make. För att huset inte ska ingå i bodelningen gäller att huset antingen tilldelats din make genom gåva, testamente eller genom arv. Om huset tilldelats din make genom gåva, testamente eller arv (med ett testamente som säger vem arvet ska gå till) är ett krav för att huset inte ska ingå i bodelningen att gåvan eller testamentet i dess handling uppställt ett villkor om att huset ska vara din makes enskilda egendom. I annat fall kan den ingå i bodelningen. Som svar på din fråga. Huset kan ingå i bodelningen om den är att anse som giftorättsgods, dvs. makes/makas gemensamma gods. Undantaget är om egendomen är att se som enskild egendom. Om tvist råder om den gemensamma bostaden kan bostaden tillfalla den make/maka som bäst kan komma att behöva bostaden. Denna regel gäller dock inte om bostaden är att se som enskild egendom och om den givits till maken/makan genom gåva, testamente eller arv (med ett testamente som säger vem arvet ska gå till). Ett ytterligare krav är att gåvan eller testamentet uppställer ett villkor om att egendomen ska vara makens/makans enskilda egendom.På din fråga om din make kan kasta ut dig ur huset blir svaret antingen ja eller nej; avgörande är i vilken form och hur din makes föräldrar givit huset till din make.Hoppas detta är svaret du sökte efter! Vid följdfrågor och/eller oklarheter är du välkommen att höra av dig igen!

Avräkning av skulder vid äktenskapsskillnad

2015-11-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej ! Min dotter gifte sig med en man och nu skiljer de sig. Mannen hade en skuld på flera hundra tusen till en privatperson innan äktenskapet, vilket han aldrig informerat om.Denna skuld kom upp vid bodelningen, kan min dotter bli skyldig att ta över halva denna skuld ?
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att vardera make svarar för sina skulder enligt 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Egendomsskillnaden gäller så länge äktenskapet består.Enligt 10 kap 1 § ÄktB ska vid bodelning makarnas giftorättsgods ingå. 7 kap 1 § ÄktB anger att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB. Enligt 11 kap 2 § ÄktB ska vid beräkningen av makarnas andelar i boet så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Denna bestämmelse innebär att din dotters mans skulder ska avräknas från hans giftorättsgods innan din dotter och hans giftorättsgods ska delas lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Skulle hans skulder överskrida hans tillgångar blir hans bidrag till likadelningen av makarnas gemensamma giftorättsgods 0 kr. Skulle exempelvis hans giftorättsgods uppgå till 100 000 kr, men hans skuld till 200 000 kr, blir hans bidrag till likadelningen 0 kr istället för -100 000 kr. Är det så att hans skulder överskrider hans tillgångar, kommer alltså endast din dotters giftorättsgods att delas lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Om resultatet av deras bodelning blir så som ovan har beskrivits kan det verka orättvist. Enligt 12 kap 1 § ÄktB, den så kallade skevdelningsregeln, finns det dock en möjlighet till jämkning, vilket innebär en möjlighet för din dotter att behålla mer av sitt giftorättsgods än vad som sker vid en likadelning. Man ska beakta om det särskilt med hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kapitlet. Vid tillämpning av skevdelningsregeln ska en helhetsbedömning göras. Regeln tillämpas restriktivt och tar framförallt sikte på kortvariga äktenskap, med vilket menas kortare än 5 år.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Gift i Västafrika, vill skiljas

2015-11-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har en var på en resa i västafrika och träffade en kvinna men det var en lycksökerska .träffade en annan och vi gifte oss där efter 2 veckor galet vid deras domstol jag gick i peronlig konkurs efter 1 månad Hur kan man göra om man vill få äktenskapet upp hävt ?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Svensk domstol får ta upp frågan om skilsmässa om någon av förutsättningarna i 3 kap. 2 § IÄL är uppfylld. Om så är fallet ska du alltså väcka talan i svensk domstol. Exempel på grund som räcker för att paragrafen ska vara uppfylld är att du är svensk medborgare och har hemvist här i riket.Huvudregeln är sedan att målet ska prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 §).

Måste man ha betänketid vid äktenskapsskillnad?

2015-10-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Undrar om betänketiden på 6 månader (vi har en pojke på 3år) måste följas även om båda parter är med på det?Det är så här att min fru är från Ungern och bor där nu och för att vi ska kunna ha sonen på dagis där måste hon ansöka om medborgarskap plus att hon ska jobba där så vill vi få skilsmässan avslutad med omedelbar verkan. Detta är ett gemensamt beslut.Finns denna möjlighet eller är det någon lag att det skall vara 6 mån betänketid trots att vi själva har kommit överens om detta??Mvh
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna ska föregås av sex månaders betänketid om de begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under makens vårdnad enligt 5:1 ÄktB.Svaret på din fråga är således att ni måste ha sex månaders betänketid innan äktenskapet kan upplösasVänligen,

Ansökningsblankett om äktenskapsskillnad

2015-11-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru är överens om att vi ska skilja oss. Vi ska på en långresa (tre månader) och ser båda att det är fördelaktigt att vara gifta under resan. Samtidigt vill vi skicka in handlingarna så fort som möjligt för att få en officiell tidpunkt för ansökan (med allt vad det innebär). Går det att använda "övriga yrkanden" på blanketten för att be om att ärendet ej ska tas upp i domstol innan tex. den 1 januari? Betänketid är ej intressant.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Jag råder er att ta kontakt med den tingsrätt som ska handlägga er ansökan om äktenskapsskillnad. Ni kan antingen ringa eller maila till tingsrätten, numret brukar finnas på tingsrättens hemsida. Jag hoppas att jag med detta har svarat på din fråga.Vänliga hälsingar,

Giftorättsgods

2015-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man gifte oss i bosnien 2008 och står registrerade som gifta hos skatteverket efter att vi skickade in papper till dem. Nu i februari 2016 flyttar vi in i en nyproducerad bostadsrätt och vi båda står på bostadslånet. Om vi skulle skilja oss i framtiden vilket jag hoppas att vi inte gör. Har vi båda rätt till hälften av det vi säljer lägenheten för då? Och om man inte skulle sälja lägenheten och någon stannar kvar i den, då måste väl den andra köpa ut den? Finns det något papper vi som gifta borde skriva på för att veta att man får hälften var av egendom och lägenhetspengarna efter försäljning? Tacksam för svar!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Regler kring hur egendom fördelas mellan makar vid en eventuell skilsmässa finns i Äktenskapsbalken som du hittar här. Jag förstår det som att lägenheten är avsedd för att vara ert gemensamma hem och då är det giftorättsgods som delas lika mellan er vid en eventuell skilsmässa. Vänligen,

Möjlighet för svenska medborgare som är bosatta i USA att skiljas enligt svensk lag

2015-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är båda svenska medborgare, bor i USA sedan 2013, två barn, ett under 18. Gifta sedan 2008 men sambo sedan 1992. Vi ska skiljas, vilken lag gäller, svensk eller amerikansk? Kan man välja?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!I första hand bör det klargöras vilket lands domstol som är behörig att handlägga ert äktenskapsmål. Enligt 3 kap 2 § Lag (1904:26 s. 1)om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, nedan förkortat IÄL får ett äktenskapsmål tas upp av svensk domstol om båda makarna är svenska medborgare. Ni har alltså möjlighet att lämna in er skilsmässoansökan i Sverige och få den prövad av svensk domstol. Då kommer även svensk lag att tillämpas i domstolen enligt 3 kap 4 § IÄL. Vid ansökan i Sverige kommer alltså svensk lag automatiskt att tillämpas på förfarandet. Hur det ser ut enligt det amerikanska rättssystemet kan jag inte uttala mig om, men enligt det svenska har ni alltså möjlighet att ansöka om skilsmässa i Sverige och få detta prövat enligt svensk lag. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ena parten vill inte skriva under skillsmässopapper

2015-10-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad kan man göra om ena partnern vägrar skriva på skilsmässopappren?
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att lämna in själva skilsmässoansökan till tingsrätten kräver inte båda makarnas underskrift, utan det räcker att den ena maken vill skiljas och lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad. Hur en äktenskapsskillnad går till regleras i 5 kap Äktenskapsbalken som du hittar HÄR. Där framgår det av 2§ att om endast en av makarna vill skiljas, så har den maken rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång. Denna betänketid startar när den make som inte vill skiljas får beskedet om ansökningen från tingsrätten. Det är viktigt att uppmärksamma att äktenskapsskillnad inte sker automatiskt efter sex månader. Betänketiden är till för att förhindra förhastade skilsmässor. Efter sex månader måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten. Det måste ske inom ett år. När tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad är äktenskapet upplöst. För att få igenom skilsmässan omedelbart utan betänketid krävs dock att båda parterna är överens. Dvs skriver under. Hoppas att du fick svar på din fråga.