Registrering av bodelningshandling

2015-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag ansökte om äktenskapsskillnad i höstas och prövotiden är över och vi kommer att fullfölja skilsmässan. I höstas sålde vi vårt gemensamma hus. Vi löste då in gemensamma skulder och delade 50/50 på de vinstpengar som blev kvar efter försäljningen. Vi har båda också skattat av reavinsten. Vi har inte haft något eget sparande under äktenskapet och det vi sparat gemensamt har vi redan delat upp 50/50.Vi flyttade isär i vintras och delade då upp allt bohag mellan oss så att det skulle passa våra nya boenden. Vi gjorde vissa värderingar så att en inte fick med sig allt och den andra inget. VI skrev papper på allt vi kom överensom och signerade dem dessutom för att ha det hela på pränt.Det har varit en väldig odramatisk process och allt har gått rätt till känner vi båda. Dock är vi osäkra på bodelningen... Hur vi ska registrera bodelningen? För det har vi hört att man bör göra när man skiljer sig. Vad ska man då skriva i en sådan handling? Kan vi göra detta själva? Var och hur registrerar vi den? Tacksam för svar!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om äktenskapsskillnad behandlas i Äktenskapsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1987:230. I Äktenskapsbalken 13:6 anges att en bodelningshandling får registreras hos Skatteverket. En bodelningshandling kan alltså registreras, men det finns inget krav på att det ska ske. När en bodelningshandling registreras hos Skatteverket kommer den att kungöras och bli gällande mot era borgenärer (långivare). Det kan vara en fördel att registrera bodelningshandlingen då det kan minska risken för framtida tvister, då den uppdelning av egendom ni kommit överens om registreras.Det finns ingen särskild blankett för bodelningshandlingen, men det som ska framgå av handlingen är den egendomsuppdelning ni har kommit överens om. Handlingen ska registreras hos Skatteverket. Praktisk information om hur ni ska gå till väga hittar du här och här.Om ni behöver hjälp av en jurist med att upprätta bodelningshandlingen kan ni boka ett möte på lawline.se/boka.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Enskild egendom

2015-06-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Om man som gift har ett fritidshus som enskild egendom, och båda makarna delar 50/50 på avgifter till samfälligheten, vägavgifter, fritidshusförsäkring, tanktömning osv. Kvarstår fritidshuset ändå som enskild egendom vid en bodelning? Ägaren (den som innehar den enskilda egendomen) betalar själv amortering och räntekostnader på lånet.Om båda makarna skulle dela på kostnaden för en tillbyggnad på den enskilda egendomen (fritidshuset) eller en swimmingpool, vad blir det för följder vid en bodelning?
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Vad som är enskild egendom framgår av 7:1 och 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230.Det är endast giftorättsgods som delas vid till exempel skillsmässa, se 11:3 ÄktB.Fråga 1: Ja, fritidshuset förblir enskild egendom. Dock är huvudregeln att vardera make råder över sin egendom och står för sina skulder, se 3:1 ÄktB. Makars inbördes ekonomiska förhållanden regleras vidare i 6 kap ÄktB. Huvudregeln är att makarna ska leva efter samma ekonomiska standard.Fråga 2: Avkastning från enskild egendom är enligt huvudregeln i 7:2 sista stycket ÄktB giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i den handling som gjorde egendomen enskild. Om en make ökat värdet av sin enskilda egendom genom att i inte obetydlig omfattning använda sig av giftorättsgods, skall makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den makens giftorättsgods, se 11:4 ÄktB. Bestämmelsen sträcker sig 3 år bakåt i tiden innan då talan om äktenskapsskillnad väcktes.Exempel : Säg att ett par skiljer sig. Make As giftorättsgods uppgår till 150 tkr och make Bs till 100 tkr. Vid en delning enligt 11:3 ÄktB ska då vardera make ha rätt till 125 tkr ur boet. Det visar sig att make A ett år innan talan om skilsmässa använt 50 tkr av sitt giftorättsgods till att öka värdet på sin enskilda egendom. Det får anses vara ett inte obetydligt värde (ca 10 % av giftorättsgodset brukar anses vara betydande). Den makens giftorättsgods ska då beräknas som 200 tkr istället för 150 tkr. Effekten blir då att makarna istället har rätt till 150 tkr ur boet efter likadelning, men make A får endast rätt till 100 tkr eftersom denne redan använt de 50 tkr som egentligen skulle ha delats från början.Vidare blir saker som införskaffas gemensamt, giftorättsgods. Om en tillbyggnad görs med gemensamma medel, ägs det av båda makarna. Om en tillbyggnad görs gemensamt, räknas det alltså som giftorättsgods om ni inte avtalat om något annat i ett äktenskapsförord. Vänligen

Gåva och giftorättsgods

2015-06-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man fick en fastighet som gåva av sin far 1989. Han betalade taxeringsvärdet av fastigheten. Vi gifte oss och fick våra barn och 15 år senare såldes fastigheten med god vinst. Vi byggde, fysiskt tillsammans, ett nytt hus 2005 tillsammans . Till detta användes kapitalet från förra fastigheten. Nu, 10 år senare, 2015 står vi inför en skilsmässa och min man säger att jag inte har rätt till något av den nya fastigheten. Det är sant att allt kapital togs från förra fastigheten, men värdet av nya fastigheten är mkt mer än vad det kostat att bygga. Har jag ingen rätt till någon del av fastighetens värde eller del av värdeökning? Vi tog inga lån på fastigheten eftersom det fanns kapital. Till saken hör också att en annan fastighet införskaffades gemensamt och såldes, även den med vinst, men där han tog hand om dessa pengar och då använt dessa gemensamma pengar som uppehälle. Jag har alltså arbetat hela tiden och betalat till vårt hushåll. Han har betalat med pengar som tillhört oss båda (d.v.s. En form av sparkapital) och sedan hävdar han att de pengarna nästan är slut och att pengarna vi byggt för var hans. Jag vet att viss del av dessa gemensamma pengar också använts till huset, så jag hoppas att jag kanske har nån rätt där? Har jag, efter nästan 30 år, ingen rätt till något vi skapat under vår tid som gifta? Det finns inget äktenskapsförord utan vi har alltid varit överens om att det är gemensamt. Gåvobrev från 1989 finns gällande förra fastigheten.
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Vid äktenskapsskillnad är Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler tillämpliga, se https://lagen.nu/1987:230. Inledningsvis kan nämnas att vardera make råder över sin egendom och står för sina skulder, se 1:3 ÄktB. Det är först vid till exempel skilsmässa som det har betydelse att kartlägga vad för karaktär viss egendom har. I äktenskapsbalken görs en distinktion mellan giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods framgår av 7:1 ÄktB och 7:2 ÄktB. Av 7:1 ÄktB framgår att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom är tillexempel egendom som blivit enskild genom gåva, testamente eller äktenskapsförord. Det är vidare endast giftorättsgods som ingår vid en bodelning, se 11:3 ÄktB. Hur behandlas då huset som din exmake fick i gåva vars försäljningsvinst användes till införskaffandet av ett nytt hus? Det beror på ifall det ursprungliga huset gavs med villkoret att det skulle vara hans enskilda egendom, se 7:2 2 p ÄktB. Av 7:2 6 p ÄktB framgår nämligen att även egendom som trär i den enskilda egendomens ställe (surrogat) är att betrakta som enskild, ifall inget annat har föreskrivits i den handling som gjorde egendom till enskild från början. Sammanfattningsvis innebär det att ert nya hus är enskild egendom, ifall det hus din exmake fick i gåva gavs med villkor om att det skulle vara hans enskilda. Då ska dess värde inte delas mellan er när ni skiljer er. Presumtionen är alltså att surrogat till enskild egendom också ska vara enskild egendom. Däremot är presumtionen annorlunda vad avser avkastning ifrån enskild egendom. Av 7:2 sista stycket ÄktB framgår nämligen att avkastning från enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat föreskrivits i den handling som gjorde egendomen enskild, till exempel en gåvohandling.De pengar som kommer från den gemensamt ägda fastigheten som sålts och som använts på huset ska betraktas som giftorättsgods och ska därför delas mellan er. Även makarnas inbördes ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken. Av 6:1 ÄktB framgår att vardera make ska bidra till det gemensamma hemmet efter respektives förmåga. Man brukar säga att makarna ska leva på ungefär samma ekonomiska standard. Makarna har alltså en underhållsskyldighet. Om någon make försummar sin underhållsskyldighet kan densamme bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre maken, det framgår av 6:5 ÄktB. Underhållsbidrag kan bara betalas för tre år tillbaka i tiden om inte maken går med på att betala för en längre tid tillbaka, se 6:9 ÄktB. Vid bedömningen ifall den ene försummat sin underhållsplikt gör man en helthetsbedömning, det vill säga att man tar hänsyn till hur maken har bidragit i form av arbete hemma med mera. Kanske skulle man kunna betrakta det förhållandet att din man använt pengarna från den gemensamma fastigheten till eget uppehälle som en brist i underhållsskyldigheten. Jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp av vår professionella samarbetspartner familjens jurist. De kan hjälpa dig kartlägga vilken egendom som ska ingå vid bodelningen och kan även fastställa ifall det går att få underhållsbidrag ifrån din make. Du kan boka tid hos familjens jurist här http://lawline.se/boka.Har du frågor angående mitt svar eller om något annat var oklart kan du kontakta mig påmail : emil.forssell@gmail.comtelefon: 0766444976 Vänligen

Förhållandet mellan fritidslägenhet och giftorättsgods

2015-06-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min har sökt om skilsmässa, vi har gifta i 20 år, köpte ett hus tillsammans i Sverige. Vi köpte även en lägenhet i hemlandet som står i hans namn, vad är det som gäller gällande denna lägenheten?? MvhAbir
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! GiftorättsgodsHuvudregeln är att allt ni äger är giftorättsgods i den mån egendom inte är enskild, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Enskild egendom kan exempelvis vara egendom som ni har kommit överens om inte ska delas vid en eventuell skilsmässa genom äktenskapsförord eller egendom som en make har fått i gåva eller testamente, med villkoret att egendomen ska vara enskild egendom, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Du har inte nämnt att lägenheten är hans enskilda egendom. Av den anledningen är den att betrakta som giftorättsgods och ingår i en eventuell bodelning.Avslutande rådJag rekommenderar att du tar reda på om lägenheten är din mans enskilda egendom. Om den inte är det, så spelar det ingen roll vem som står på lägenheten, dess värde kommer att delas mellan er i en bodelning, 10 kap. 1 § och 11 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Äktenskapsbalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Makars ekonomi under betänketid

2015-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag undrar för min sons räkning....Han vill skiljas. Har varit gift i 11/2 år, har en dotter på 1år.Står inte skriven på adressen som dem bott på (står skriven hos mig). Har fått tag på en 1.a i 2.a hand. Vad har han för skyldigheter att betala för under betänketiden????
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad gäller det ekonomiska är huvudregeln enligt ÄktB 1:3 att var och en råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. En viss underhållsskyldighet finns dock vilket framgår av ÄktB 6 kap. Makar ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Om makar inte bor ihop under betänketiden ska maken med den större underhållsförmågan kompensera den andre så att de nämnda kraven uppfylls.Vad gäller din sons dotter finns en underhållsskyldighet enligt reglerna i 7 kap föräldrabalken (FB). Denna förändras inte under betänketiden. Värt att nämna är dock att din son kan bli skyldig att betala underhållsbidrag om han inte varaktigt bor med barnet. Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Bodelning mellan makar

2015-06-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Min fru vill ha skilsmässa, jag vill försöka lösa problemen. Kommer jag förlora mitt hus nu ? Vi gifte oss för knappt ett år sedan, två små barn. Jag har en del tillgångar sedan tidigare som hon inte har medverkat till, jag ägde dessutom ett hus som jag renoverat som hon flyttade in i. Min fru har investerat ca 6000:- kronor i en ny tvättmaskin, torktumlare och frysbox, hon krävde dessa vitvaror nya och vi delade kostnaden. Nu har jag via omvägar hört att hon vill bo kvar i mitt hus som hon inte investerat en krona i eller gjort ett handtag på, detta är en av våra trätomål, jag tycker det är orättvist hon får huset utan att visa minsta intresse för det. Jag har dessutom byggt garage och ett jättestort växthus åt henne men hon blir adlrig nöjd utan måste ut på krogen o ragga. Vad räknas nu som giftorättsgods, vi började skissa på äktenskapförord men jag släppte det, hon gav muntligt löfte att om vi splittar skulle jag inte behöva betala huset en gång till men detta finns det inte ett papper på. Det kommer bli mig en gigantisk besvikelse förlora det hus jag lagt så enormt mycket tid, pengar och arbete på. Tacksam för vägledning.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att vid giftermål blir alla tillgångar i äktenskapet giftorättsgods, om inget annat finns skrivet i ett äktenskapsförord. För giltigt äktenskapsförord finns ett par formaliaregler som måste uppfyllas, däribland att det ska vara skriftligt och registreras hos Skatteverket, se 7:3 äktenskapsbalken, (ÄktB). Vad jag förstår finns inget sådant i ditt fall, varefter all er egendom utgör gemensamt giftorättsgods, se 7:1 ÄktB. Enligt huvudregeln ska vid skilsmässa en bodelning ske och allt giftorättsgods ska då fördelas lika mellan parterna, se 9:1 och 10:1 ÄktB. Dock finns det jämkningsregler att ta till enligt, 12 kap. ÄktB. I 12:1 ÄktB förklaras att om äktenskapet varit kortvarigt eller att den ena parten har betydligt större förmögenhet än den andra, och det på så vis kan anses oskäligt att dela giftorättsgodset på hälften ska så inte göras. Som kortvarigt räknas äktenskap som inte varat längre än fem år. Man brukar tala om att man jämkar bodelningen med hjälp av giftorättstrappan. Äktenskap som varat längre än fem år ska dela på 100% av giftorättsgodset. För äktenskap som varat i två år ska 40% av vardera parts giftorättsgods delas på, etc. Värt att nämna är att vid beräkningen av äktenskapets längd ska också tiden som sambo-boende räknas in. Om jag utgår från det fakta du givit i frågan, utan att veta mer om eventuellt sambo-boende tiden före ert äktenskap kommer du kunna använda 12:1 ÄktB och jämka det giftorättsgods som ska inräknas i bodelningen till runt 20%. Denna regel gäller såklart också den andra parten. Jag hoppas jag lyckats förklara så du förstår. Du och din partner kommer alltså troligen endast behöva räkna in runt 20% av er egendom vid bodelningen pga. att ert äktenskap endast varat ett år.12:1 ÄktB, kan också användas om den ena parten äger majoriteten av giftorättsgodset och är betydligt mer förmögen och en likadelning därmed skulle anses oskälig. Också detta är applicerbart på ditt fall utifrån det du beskrivit ovan om att det är du som äger det mesta av egendomen. Vad gäller din fråga om du nu vid en skillsmässa kommer att förlora huset är det svårt att svara på. Det kan bli avgörande vem som får vårdnaden om era barn och om denne har någon annanstans att bo. Om mamman får vårdnaden om barnen och hon inte har någon annanstans att bo än i ert gemensamma hus, kan hon komma att ha rätt till bostaden, men då givetvis behöva betala mellanskillnaden till dig, se 11:8 ÄktB. Vad som anses som gemensam bostad specifieras i 7:4 ÄktB. Men då jag inte har någon information om hur vårdnaden av era två barn kommer fördelas eller om hur bostadsläget ser ut för din före detta fru, kan jag inte uttala mig närmare kring det.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Känner du att du behöver mer hjälp skulle jag tipsa dig om att kontakta en jurist som är expert på familjerätt och den här typen av frågor. Vår samarbetspartner Familjens jurist har lång erfarenhet om dessa frågor. Du når dem lättast på: https://www.familjensjurist.se/boka-tid.Lycka till!Vänligen,

Internationella rättsförhållande rörande äktenskap

2015-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift i Gambia. Nu vill jag skilja mig, men hon säger nej. Kan jag skilja mig i Sverige?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föreskrifter om upplösning av äktenskap som har ingåtts utomlands finns reglerat i lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL).Av 3 kap. 4 § IÄL framgår huvudregeln som antyder att äktenskapsskillnad huvudsakligen prövas enligt svensk lag. Dock framgår två undantagsregler av förevarande lagrum som gör situationen krångligare för makar som icke är svenska medborgare. Den första undantagsregeln framför att det icke finns möjlighet för två makar med utländsk medborgarskap att skilja sig om ingendera haft hemvist i Sverige i minst ett år, någondera av makarna bestrider äktenskapsskillnaden och att rätt till äktenskapsskillnad eljest icke föreligger enligt gällande rätt i den stat där makarna är medborgare. Den andra undantagsregeln fastställer att det icke föreligger fog för äktenskapsskillnad, trots att någon av makarna haft hemvist i Sverige i minst ett år, om någondera bestrider äktenskapsskillnaden med hänvisning till gällande rätten i det land denne är medborgare och med hänsyn till samma makes eller gemensamma barns intressen föreligger särskilda skäl. Mot bakgrund av det som har framförts kan jag konstatera att det torde inte föreligga förhinder för dig att pröva din rätt om äktenskapsskillnad enligt svensk lag om både du och din fru är svenska medborgare. Om ni däremot icke är svenska medborgare så ska man vid ett bestridande vara tvungen att ta ställning till andra omständigheter som exempelvis gällande rätten i det land ni innehaver medborgarskap.Vänligen,

Om ena maken äger ett hus, vad har den andra maken för rättigheter till huset vid en skilsmässa?

2015-06-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag ska separera mig jag bor med min man i hus de står allt på han va har jag för rättigheter om jag skiljer mig
Carolina Brännmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på den här frågan beror på huruvida egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) Så är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis egendom som genom äktenskapsförord är enskild, eller egendom som ena maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild, egendom som ena maken erhållit genom testamente med förbehåll om enskild egendom eller ärvt med testamente med förbehåll om enskild egendom. Detta stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, dock är det så att har makarna endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver ingen bodelning göras, detta stadgas i 9 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1), detta innebär att även om endast en av makarna äger till exempel huset, men detta utgör giftorättsgods så ingår det i bodelningen. Men är det makens enskilda egendom så räknas det inte med i bodelningen. I 11 kap. 7 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1) anges att giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Dock anges i 11 kap. 8 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1) att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Men det gäller inte om egendomen är den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2-4 p. ÄktB. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är att övertagandet i övrigt ska anses som skäligt. Definitionen för makarnas gemensamma bostad anges i 7 kap. 4 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P4S1). Gemensam bostad utgör bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd för makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål med mera. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning