Fördelning av giftorättsgods vid kortvarigt äktenskap

2017-02-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min man skall skiljas. Vi bor idag i ett hus som är hans, jag har bott där i ca 5år. Han står för alla lån. När vi nu går skilda vägar, har jag juridisk rätt att få en del av huset i pengar? Jag tänker på giftorätten? Vilka juridiska rättigheter har jag överhuvudtaget? Vi har ett gemensamt barn och varsitt sedan tidigare relationer. Förklara gärna mer vad giftorätt är och vad det innebär i mitt fall.Tack på förhand!
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning som huvudregel ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska makarnas gifträttsgods ingå enligt 10:1 ÄktB, vilket är allt som inte är undantaget som enskild egendom. Om någon av er har fått en gåva med villkor att denna ska vara enskild egendom eller om ni har ett äktenskapsförord som undantar vissa saker som enskild egendom kommer dessa föremål alltså inte att ingå i bodelningen. När en bodelningen sker lägger man ihop vardera makes giftorättsgods, efter avdrag för skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB, och delar sedan lika på denna summa enligt 11 kap. 3 §. ExempelDin makes hus är värt 100 000 kr, han har även andra tillgångar till ett värde av 50 000 kr samt skulder på 10 000 kr. Du har tillgångar till ett värde av 50 000 kr. Din makes giftorättsgods blir då 140 000 kr efter avräkning av skulder (10 000) och ditt giftorättsgods blir 50 000 kr. 140 000 + 50 000 = 190 000 / 2 = 95 000 kr. I detta fall skulle din man få 105 000 kr samt ha kvar sin skuld på 10 000 kr och du skulle få 95 000 kr, ni skulle alltså båda få tillgångar till ett sammantaget värde av 95 000 kr.Det finns en undantagsregel i 12 kap. 1 § ÄktB som säger att om det med hänsyn till äktenskapets längd eller andra omständigheter anses oskäligt att dela lika ska bodelningen istället göras så att den maken med mer giftorättsgods får behålla en större del. Om man har varit gifta en kort period och den ena maken har mycket mer tillgångar än den andre kan det vara skäl till att jämka bodelningen på detta sätt. Med kortvariga äktenskap menas sådana som inte varat längre än fem år, här räknas dock även tiden som ni bott tillsammans innan äktenskapet in. För att sammanfatta detta så har du som huvudregel rätt till värde i huset enligt uträkningen ovan. Det kan dock vara bra att veta att det finns en undantagsregel som kan tillämpas vid kortvariga äktenskap eller där det är stor ekonomisk skillnad mellan makarna. Det är svårt att säga närmare hur det kan gå i just ert fall utan mer ingående information. Om du önskar mer hjälp med detta är du varmt välkommen att kontakta en av våra jurister, du kan boka tid med dem på www.lawline.se/boka.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skulder och bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-02-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag håller på med skilsmässa. Har varit gift i två år, min man står som ägare till huset och fyra bilar , jag vet att han har lån och skulder, han vill inte dela sina egendomen med mig.Jag själv har inga skulder, han köpte huset och bilar för länge sen.Frågan är..kan banken kräva mig på pengar om han sluta betala sina skulder?Måste jag göra en bodelning?Hur blir det om han vägrar skriva under på något papper?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Banken kan inte kräva dig på pengar för din mans skulder så det behöver du inte oroa dig över. Man har själv ansvar för sina egna skulder. Vid skilsmässa ska man göra en bodelning. Det finns dock ingen sanktion för det fall att man inte gör det, vilket innebär att ingenting händer om det är så att ni inte gör någon bodelning. Det är alltså upp till dig och din man om ni vill att en bodelning ska ske. Om ni inte kan komma överens och han vägrar skriva under några papper kan du ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den egendom som ska bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer därefter ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Detta ska din man rätta sig efter så länge han inte klandrar bodelningen, vilket han isåfall ska göra inom fyra veckor från delgivningen. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad efter betänketid

2017-02-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min förhoppningsvis snart före detta make ansökte om gemensam skilsmässa. Eftersom vi har barn gemensamt har vi haft betänketid som snart löper ut. Jag vill fullfölja skilsmässan men inte han, han vägrar skriva på blanketten om att fullfölja. Vad händer då?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB) har den ena maken rätt till äktenskapsskillnad efter att betänketiden enligt 5 kap. 1 § ÄktB löpt ut. Detta trots att den andra maken motsätter sig till äktenskapsskillnad. Lagen finner du här. Det innebär med andra ord att du har rätt till skilsmässa enligt lagen trots att din make inte vill. Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord och avtal om underhållsplikt

2017-01-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, vid äktenskapsskillnad delas boet enligt 9 kap ÄktB §1. Detta lagrum kan avtalas bort genom äktenskapsförord. Jag undrar om 6 kap ÄktB §7 2 stycket kan avtalas bort på samma sätt. Det reglerar underhållsbidrag till exmake. Jag frågar för jag är sambo med en kvinna från annat land och hon har inte så stark ekonomi än. Hon vill att vi gifter oss vilket jag inte har något emot förutsatt att ovan kan ordnas på något sätt. Vi har bott tillsammans i två år.
Jenny Vilander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om äktenskapsskillnad finns, som du redan sett, i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1). Angående äktenskapsförord9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) stadgar att en bodelning mellan makarna alltid ska ske vid upplösande av ett äktenskap. Det finns dock ett undantag från detta i samma paragraf vilket är när makarna endast har enskild egendom och ingen begär om att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Man kan alltså inte generellt avtala om att någon bodelning inte ska ske och på så sätt avtala bort nu aktuella lagrum. Däremot blir detta indirekt effekten om man genom ett äktenskapsförord benämner all den egendom som makarna har som enskild istället för giftorättsgods enligt 7 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Det är nämligen endast giftorättsgods som ingår i en eventuell bodelning, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det finns även en möjlighet för makarna att inför en direkt aktuell äktenskapsskillnad ingå ett så kallad föravtal avseende bodelningen, 9 kap. 13 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P13S1). I andra fall är ett avtal om eventuell bodelning utan verkan och det är alltså endast möjligt att påverka själva egendomsförhållandet genom ett äktenskapsförord, som därefter som sagt påverkar bodelningen. Notera dock att ett villkor i ett äktenskapsförord alternativt ett föravtal som är oskäligt kan medföra att villkoret jämkas eller lämnas helt utan avseende vid bodelningen, 12 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K12P3S1). Man kan säga att äktenskapsförordet ska framstå som rättvist utifrån gällande omständigheter i det enskilda fallet.Angående underhållspliktTill att börja med är huvudregeln det som stadgas i 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1) nämligen att makar efter en äktenskapsskillnad svarar var för sig avseende den personliga försörjningen. 2 och 3 st. utgör därmed undantagsfall, dessa är dock tvingande och går alltså inte att avtala bort vilket även har slagits fast i praxis från Högsta domstolen. Visserligen kan omfattningen av skyldigheten att betala underhållsbidrag regleras genom ett avtal när frågan väl aktualiseras men en make kan inte i förväg befrias från underhållsplikten. På samma sätt är det inte heller möjligt att med bindande verkan förmå en make att i framtiden behöva betala ett underhållsbidrag som överstiger vad som eventuellt kan aktualiseras.Sammanfattningsvis är det alltså inte möjligt att på förhand avtala bort en makes eventuella underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad och det är inte heller möjligt att på förhand avtala om en eventuell bodelning. Däremot är det möjligt att genom äktenskapsförord justera klassificeringen av makarnas egendom som giftorättsgods alternativ enskild egendom vilket i sin tur påverkar bodelningen.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Värdering av fastighet vid bodelning

2017-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Bodelning av fastigheten. Villan ägs gemensamt. Belägen i Huddinge utanför Stockholm, Värderad av mäklare 6 miljoner 250 tusen kronor som utgångspris. Den genomsnittliga slutpriset i området ligger på 10-15% högre värde. Vilken summa ska användas vid beräkning. Den ena parten har för avsikt att lösa ut den andra.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Egendom ska som huvudregel värderas till sitt marknadsvärde vid bodelning. Marknadsvärdet brukar vara vad en motsvarande fastighet i samma område värderas till av en mäklare. Man bör därför utgå från en oberoende värderingsman eller mäklare värderar fastigheten till. Man skall dock göra avdrag för eventuella försäljningskostnader, latenta skatteskulder samt eventuell uppskovsskatt. Detta görs för att bättre spegla det verkliga värdet för den make som erhåller fastigheten. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Dold samäganderätt vid köp av lägenhet?

2017-02-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man har ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom. Den ena partner köper en lägenhet som enda ägare men med hjälp av den andre finansiellt.Efter skilsmässan 1,5 år vill den tidigare partner ha tillbaka sin insats.Vad gäller.
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Dold samäganderätt uppkommer i vissa fall vid köp av egendom. Det presumeras att det föreligger dold samäganderätt om följande förutsättningar är uppfyllda; ena maken har köpt egendomen i sitt namn, men för makarnas gemensamma bruk. Dessutom ska den andra maken har möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ekonomiskt tillskott och det ska kunna antas att den andra maken, den formella köparen, insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet. Har detta skett kan det presumeras att gemensam partsvilja om att egendomen ska vara samägd föreligger. I rättsfallet NJA 2008 s 826 (här) klargör HD i sina domskäl att om förutsättningarna jag beskrev ovan är uppfyllda är det en utgångspunkt, men inte mer, att egendomen ägs gemensamt. Omständigheterna i det enskilda fallet måste alltid prövas och som bekant kan presumtioner motbevisas.Är förutsättningarna för presumtion uppfyllda och presumtionen inte motbevisas föreligger samäganderätt. Om det skulle föreligga dold samäganderätt till huset är utgångspunkten enligt 1§ i lag om samäganderätt (här) att de båda samägarnas andelar är lika stora. Detta är, likt ovan, dock endast en utgångspunkt. Det krävs emellertid ganska mycket för att frångå en sådan hälftendelning (Se t.ex. NJA 2012 s 377 här). Faktorer som bedöms då andelarna ska avgöras är enligt fallet den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt. Den samägande f.d. maken kan påkalla en bodelning enligt äktenskapsbalken 9:1 (här). Genom en sådan delas värdet av tillgångarna upp mellan de f.d. makarna. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Förhindra skilsmässa efter betänketidens utgång

2017-02-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej vad händer om jag vägrar att skriva på en skilsmässa efter betänketiden har gått ut?Jag är den parten som inte vill men motparten vill,och det är ett barn inblandat i detta,har förmodligen inget att vinna på det men frågan kommer av desperation.
Sara Bengtsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB) finns regler kring äktenskapsskillnad mellan makar. Enligt 5 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K4P8S2 har makar rätt till äktenskapsskillnad om de båda är ense om att äktenskapet ska upplösas. Äktenskapsskillnaden ska emellertid föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den ena makens vårdnad. Om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas så har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid, vilket framgår av 5 kap. 2 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1 . Detta lagrum är tillämpligt inte bara då ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken, utan också i de fall då den andra maken inte yttrar sig. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Har betänketiden löpt under minst sex månader, ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Framställs inte ett sådant yrkande inom ett år från betänketidens början, faller frågan om äktenskapsskillnad, 5 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1 .Vad som kommer att ske när du inte godkänner skilsmässan efter betänketidens utgång, är att äktenskapsskillnaden ändå kommer att genomföras. Detta eftersom 5 kap. 2 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1 stadgar att den ena maken har rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Det nyss nämnda lagrummet är som sagt tillämpligt både i situationer då den andra maken bestrider ansökan om äktenskapsskillnad samt i situationer där denne inte yttrar sig överhuvudtaget. Det går således inte att förhindra att skilsmässan mellan er går igenom efter att betänketiden har löpt ut. Detta förutsätter dock att den ena maken framställer ett yrkande om äktenskapsskillnad inom ett år från betänketidens början, för att äktenskapsskillnaden ska gå igenom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning

Bodelning efter kort giftermål

2017-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Vi har varit gifta i 4 månader och ska skiljas, och hon kommer kräva hälften av bohaget( det mesta är mitt som jag hade innan vi träffades) kan hon kräva hälften efter bara fyra månader? Ska mitt lån som jag har, ska den skulden delas oxå?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är att bodelning görs när ett äktenskap upplöses. Sådan behöver dock inte ske om ni endast har enskild egendom eller ingen av er begär att få ta över bostad eller bohag från den andre maken. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Det finns dock en undantagsregel i 12 kap. 1 § ÄktB. Om det med hänsyn till äktenskapets längd men även andra omständigheter anses oskäligt att göra en bodelning enligt 11 kap. ÄktB så ska bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. För att den här regeln ska bli aktuell bör äktenskapet ha varat i mindre än fem år, men även tiden som samboende innan äktenskapet räknas in. Ett annat skäl som talar för jämkning är att en av makarna har betydligt större förmögenhet än den andra.Sammanfattningsvis bör det alltså vara möjligt att jämka bodelningen i det här fallet så att du får behålla mer av giftorättsgodset. När det gäller skulderna så delar man inte på dem utan vardera make svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!