Giftorätt och arvsrätt för makar

2014-11-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är omgift och har flyttat in i min makes hus där han står som ensam lagfaren ägare. När vi la om lånen på huset så står vi bägge på lånen. Vad har detta för betydelse vid ev. dödsfall eller skilsmässa?Vi har båda barn i tidigare förhållanden.
Sandra Nordin |Hej!Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga! Makars egendom kan delas upp i två olika kategorier, giftorättsgods (7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB)) och enskild egendom (7:2 ÄktB).  Vid eventuell skilsmässa ska makarna dela lika på giftorättsgodset om det inte finns någon slags jämkningsgrund (exempelvis kort äktenskap), 11:3 ÄktB, genom en bodelning. Då huset inte verkar vara någon enskild egendom ska således huset vid eventuell skilsmässa delas lika mellan er, även fast din make är lagfaren ägare av huset. Då man självklart inte rent  fysiskt delar ett hus i två delar, gör man istället en lottläggning av den egendomen som finns, 11:7 ÄktB. Huvudregel är att man ska utgå från ägarförhållandena, dock är det annorlunda gällande er gemensamma bostad, 11:8 ÄktB. Där gäller behovsprincipen, vilket i korthet betyder att den som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott. Finns det barn med i bilden brukar detta vara ett starkt skäl för att den maken som ska ha vårdnaden övertar bostaden. Vid ett eventuellt dödsfall av din make så ärver du din make. Makar har således inbördes arvsrätt, 3:1 Ärvdabalken (ÄB). Dock så har din makes barn som inte är era gemensamma, dina särkullsbarn förtur. Hans barn är i första arvsklassen och ärver allt från sin förälder. Finns det inga andra gemensamma barn så ärver dina särkullsbarn din makes kvarlåtenskap, 2:1 ÄB. Innan detta så kallade arvskifte sker efter din make ska en bodelning mellan er ske, då äktenskapet har upplösts, 1:5 ÄktB. I bodelningen har du som sagt rätt till hälften av din makes giftorättsgods. Det som blir kvar på hans lott är din makes kvarlåtenskap. Eftersom din make har särkullsbarn kommer de ärva före dig, trots din arvsrätt som make, 3:1 ÄB. Slutligen kommer alltså dina särkullsbarn ärva din makes kvarlåtenskap om inget testamente finns som säger annat. Man kan sammanfattningsvis säga att det egentligen inte spelar roll (rent arvs- och äktenskapsrättsligt) om du står på lånen eller inte, just i detta avseende. Med vänlig hälsning,

Gemensamt företag vid en äktenskapsskillnad

2014-10-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag och min man har skickat in anmälan om äktenskapsskillnad. Det är så att vi har ett företag gemensamt och jag vill sälja min halva medan han behåller den andra halvan. Så var det tänkt men nu börjar han hota mig att han kommer att köra företaget i botten och är inte alls samarbetsvillig. Vi har även gemensamma lån utanför företagen på ca 700' . Nu undrar jag vad ni råder mig att göra? Kan jag sälja min halva själv, utan hans godkännande? Vad händer med lånen när vi skiljs? Tacksam för svar.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Om vi börjar med företaget så kommer dina möjligheter sälja företaget bero på i vilken bolagsform ni bedriver verksamheten i. Det finns 3 tänkbara former av bolag ni skulle kunna använda er av: aktiebolag, handelsbolag eller enkelt bolag. Om ert företag är ett aktiebolag har du som utgångspunkt alltid rätt att sälja din andel, dvs. dina aktier, se 4:7 aktiebolagslagen som du hittar här. Om din man sänker värdet på företaget kommer han att bli skadeståndsskyldig till bolaget oavsett om han gör det i ställning av aktieägare eller styrelseledamot enligt 29:1 eller 29:3 ABL. För de flesta beslut av båda stämman och styrelsen gäller ett majoritetskrav på mer än hälften av rösterna, vid lika blir ordföranden utslagsgivande. Det finns alltså möjlighet att du kan hindra beslut som förstör aktiebolagets verksamhet innan du säljer dina aktier. Du har också en möjlighet att påkalla en likvidation av aktiebolaget om din man missbrukar som ställning och bryter mot bl.a. aktiebolagslagen enligt ABL 25:21, här, vilket innebär att verksamheten avvecklas och kvarvarande kapital i bolaget delas ut till aktieägarna.Är företaget ett Handelsbolag eller ett enkelt bolag gäller i stället lagen om handelsbolag och enkla bolag, bolagslagen. Ett handelsbolag behöver vara registrerat, men för ett enkelt bolag krävs endast att ni avtalat att samverka för gemensamma ändamål och att ni förpliktigat er att verka för det ändamålet. Det är alltså möjligt att ha ett enkelt bolag utan att vara medveten om att man har det och i så fall gäller reglerna i bolagslagen för eran samverkan. Det krävs det för en försäljning av sin andel att övriga bolagsmän samtycker om det innebär att det tillkommer en ny bolagsman, se 2:2 HB. Det finns även här ett skadeståndsansvar för bolagsmän som skadar bolaget i, 2:14 HB. Vill du endast utträda ur bolaget kan du kräva att bolaget ska likvideras. Om bolagsavtalet löper på obestämd tid kan du säga upp det när som helst. Om det löper på bestämd tid kan du endast säga upp om en bolagsman åsidosätter sina skyldigheter eller om det annars finns en viktig grund. Du kan alltså ändå ha rätt att likvidera bolaget om din man förstör verksamheten. se 2:24-25 HB här. Om bolaget likvideras kommer kvarvarande egendom skiftas ut mellan ägarna.Du har alltså goda möjligheter att komma ur företaget även utan att sälja det genom likvidation och om din man förstör verksamheten kan han komma att få betala tillbaka till bolaget genom skadestånd. Angående det gemensamma lånet. Era skulder kommer inte att påverkas genom bodelningen, man delar bara på nettotillgångarna. Se äktenskapsbalken 11:2, här. För gemensamma lån är man oftast solidariskt betalningsansvarig, vilket innebär att borgenären kan kräva betalning full betalning av båda gäldenärerna. Den som betalat kommer då att få kräva tillbaka den andel denne inte skulle betalad av den andra gäldenären. Lånet kommer som sagt att förbli opåverkat av er skilsmässa men ni kan alltid gå till borgenären och dela på betalningsansvaret. Men det kräver att borgenären går med på det, vilket ställer krav på bådas betalningsförmåga.Vänligen,

Tvångsförsäljning av fastighet vid skilsmässa

2014-10-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Situationen är att jag står inför en skilsmässa. Jag och min fru äger gemensamt vårt hus. Jag är villig att köpa min frus andel i huset och bo kvar. Min fru vill inte bo kvar i huset ,men vill inte sälja sin andel till mig. Hon vill att vi skall sälja huset till utomstående. Är jag tvingad att sälja min andel ?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avseende gemensamt ägda fastigheter gäller huvudsakligen lagen om samäganderätt enligt vilken en delägare kan tvinga ut fastigheten på offentligt auktion (se 6 § lag om samäganderätt). När det gäller makar/par som står inför skilsmässa gäller dock istället äktenskapsbalkens regler vilka är betydligt förmånligare. Enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) får inte den ena maken utan den andres samtycke sälja den gemensamma bostaden. Sådant samtycke ska lämnas skriftligen. Detta förutsätter att fastigheten som ni äger gemensamt också utgör er gemensamma bostad vilket normalt är fallet om fastigheten är avsedd som gemensamt hem och huvudsakligen används för detta ändamål (se 7 kap. 4 § ÄktB). Är så fallet är du inte tvingad att sälja din andel fram tills dess att bodelningen skett och det därigenom blivit bestämt vilken egendom som ska tillfalla vem.Det finns dock en möjlighet för domstolen att lämna samtycke till åtgärden även om ena maken inte samtycker (se 7 kap. 8 § ÄktB), men detta sker vanligen enbart om domstolen finner att skäl inte finns mot sådan åtgärd. Hoppas du fått svar på din fråga och har du fler funderingar är du mer än välkommen att ställa en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om äktenskapsskillnad & betänketid

2014-10-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |I ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad, står i upplysningar till blanketten: Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit OM BÅDA MAKARNA BEGÄR BETÄNKETID. 5 KAP2 § Äktb står "Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid."Tolkar det som om blankettinformationen inte överensstämmer med lagtexten.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsskillnad hittas i 5 kap. äktenskapsbalken (1987:230), som du själv har noterat.Det framgår av 5:1 och 5:2 ÄktB att äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om:Båda makarna begär det (5:1) eller,Om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5:1) ellerEndast en av makarna begär äktenskapsskillnad (5:2)Se 5:1 och 5:2, https://lagen.nu/1987:230#K5P1 och https://lagen.nu/1987:230#K5P2Betänketiden är sex månader och inleds när båda makarna gemensamt skickar in sin ansökan eller när den ena maken delges om den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad, enligt 5:3 ÄktB. Syftet med betänketiden är att försöka hindra förhastade beslut om skilsmässor och/eller skydda barnets/barnens intressen.Se 5:3 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P3Det finns undantag från betänketiden i 5:4 ÄktB. Om makarna har levt åtskilda i minst två år har de rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Detta måste styrkas av makarna, t.ex. genom att visa utdrag från folkbokföringen. Se 5:4 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P4Jag tolkar det som att blankettinformationen överensstämmer med 5:1 ÄktB. 5:2 ÄktB ger en make rätt till äktenskapsskillnad om bara han/hon vill att äktenskapet ska upplösas. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller angående min bostadsrätt?

2014-11-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Lawline,Jag köpte en bostadsrätt, som endast står på mig, för över 12 år sen och min blivande ex-fru och jag har varit gifta och bott i lägenheten i ca 3 år. Lägenheten är idag värd nästan det dubbla och min fråga är om jag kommer vara tvungen att lösa ut henne eller är den min för att jag äger den och har gjort så en ansenlig längre tid?Mvh
Caroline Orava |Hej,Tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Det är ingenting i din fråga som tyder på att lägenheten skulle vara din enskilda egendom enligt 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Om lägenheten inte är din enskilda egendom är den giftorättsgods, 7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken, och ska ingå i bodelningen mellan er enligt 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken och 10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Detta innebär att du kommer bli tvungen att lösa ut din blivande ex-fru.En bodelning mellan makar görs genom att man lägger samman giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Detta delas sedan på lika andelar för makarna, 11 kapitlet 3 § äktenskapsbalken. Efter detta ska giftorättsgodset fördelas på lotter, 11 kapitlet 7 § äktenskapsbalken. Den första andelsberäkningen rör endast ekonomiska värden. I lottläggningen avgörs vem som får vad. Här har varje make rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Eftersom ni har bott tillsammans i lägenheten räknas den som er gemensamma bostad enligt 7 kapitlet 4 § punkt 3 äktenskapsbalken. Detta innebär att den som bäst behöver lägenheter efter skilsmässan har rätt att få den genom avräkning på sin "lott", 11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken. Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad.Med vänlig hälsning,

Skriftlig ansökan om äktenskapsskillnad

2014-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag vill skiljas men vill inte skriva på papper. Vad ska jag göra?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att upplösa ett äktenskap måste en skriftlig ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till en tingsrätt där en av makarna har sin hemvist, se 1 kap. 5 §, 5 kap. 1 § och 14 kap. 3 § äktenskapsbalken. En ansökan måste alltså ske skriftligt. Om makarna är överens om en äktenskapsskillnad, dvs. att båda makarna vill skilja sig, kan de ge in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Vill enbart den ena maken skilja sig kan denna ansöka om stämning om äktenskapsskillnad, se 14 kap. 4 § äktenskapsbalken. Den maken har då rätt till äktenskapsskillnad efter en betänketid på sex månader, se 5 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om du vill skiljas finns det alltså inte något annat alternativ än att skriva under ansökan. Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänligen,

Äktenskapsmål för filippinsk medborgare (Divorce for Philippine citizen)

2014-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hi everyone! I am a Filipino citizen and have been granted of 2yrs sambo visa. I am married in the Philippines but we have been separated for almost 14 yrs. I have filed an annulment in the Philippines but can't pursue unless i go back there and wait for a long time before they give decision. My question is: Is it possible for me to apply divorce in Sweden or i need to wait until i have my permanent visa? If yes, when?Thank you and have a nice day!
Thommy Södergård Åkesson |Hello!As I understand it, you are currently living in Sweden with someone. If I understand you correctly, your visa (what you mean is known as residence permit, but I will call it visa in this answer) is valid for two years, although you could also mean that you have been living here for two years.If you have already been living here for some time with the intention of remaining here, you propably have Swedish domicile; it is especially likely, since you have aquired visa. If you have had Swedish domicile for at least one year, you can file for divorce or annulment of marriage here in Sweden (according to the 3:rd chapter, 2 paragraph "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap", which you can find, although in Swedish, here: https://lagen.nu/1904:26_s.1). If you have not yet had Swedish domicile for at least one year, you can propably not file for divorce, since it is possible for you to return to the Philippines to do so. If you cannot afford that, or there is some other good reason not to go there, you should just wait until one year has passed since you moved here.The court will, according to the same law mentioned above (its 3:rd chapter, 4:th paragraph), apply Swedish law with a few exceptions. Since both you and the one you are married to are Philippine citizens, either of you can claim that there is no reason for annulment or divorce according to Philippine law. If there are "special interests" at stake, divorce cannot be granted. Since you have been separated for 14 years, this is very unlikely.Basically, Swedish law gives you the right to get a divorce right away if you have been separated for at least two years (According to "Äktenskapsbalken", 5:th chapter, 2 paragraph, which can be found here: https://lagen.nu/1987:230#A2).In short: If you have been living in Sweden for at least a year with a serious intention of remaining here, you should be able to file for divorce.I hope I have answered you question satisfactory.Good luck!

Kvarsittanderätt vid skiljsmässa

2014-10-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag och min make har haft det lite trassligt i äktenskapet ett tag. Vi äger tillsammans ett fritidshus och en bostadsrätt. I dagsläget är dessa två värda ungefär lika mycket. Vi har endast vuxna barn. Nu undrar jag om vi kan skriva ett papper på att jag ska ha kvarsittanderätten på fritidshuset och han på lägenheten? Behövs det någon som bevittnar våra namnteckningar? Är ett sådant papper juridiskt bindande? Ska det registreras hos Skattemyndigheterna? Eller hur ska man annars göra för att jag ska kunna känna mig trygg med att jag får bo kvar i fritidshuset vid en ev. skilsmässa? Vill verkligen inte hamna i en situation då jag måste lösa ut honom med en massa pengar utöver, om han får bostadsrätten. Undrande
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett alternativ för er, särskilt då de två bostäderna är värda undefär lika mycket, är att ni gör vad som kallas för en bodelning under äktenskapet för att se till att du står som ensam ägare till fritidshuset och din man som ensam ägare till bostadsrätten. En bodelning under äktenskapet måste anmälas hos Skatteverket, du kan läsa mer om hur ni går till väga här. Där efter kan ni upprätta ett äktenskapsförord för att på så vis göra bostäderna ni äger till er respektive enskilda egendom. Enskild egendom hålls nämligen utanför den bodelning som sker vid en skiljsmässa och ingår med andra ord inte i makarnas bohag vilket ska delas på hälften. Ett äktenskapsförord ska undertecknas av er båda och sedan registreras hos Skatteverket. Avtalet blir bindande från och med den dag det registrerades. Vill ni ha hjälp med hur det ska formuleras så erbjuder vi på Lawline skräddarsydda avtalsmallar som du kan hitta här på vår hemsida. Gör ni så som jag beskriver ovan kan du känna dig helt trygg i att du kommer att få bo kvar i fritidshuset utan att behöva köpa ut din make. Ni delar upp en del av er egendom (bostäderna) redan nu så att den delen är klar om ni i framtiden beslutar er för att ta ut skiljsmässa.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor!