Bostadsrätt ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt som jag är ensam ägare på. Om jag och min sambo bor där och vid senare tillfälle gifter oss. Vid eventuell skilsmässa sen har hon någon rätt till lägenheten då?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framgår i 7 kap. 2 § ÄktB:”Enskild egendom är1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.”Båda makarnas giftorättsgods läggs samman efter att skulder har dragits av, och delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB. Således om ni gifter er kommer din maka vid äktenskapsskillnad ha rätt till halva bostadsrätten, trots att det är du som har köpt bostadsrätten och står på kontraktet. Hon kan även ha en övertaganderätt på bostadsrätten om hon anses ha det största behovet av bostaden, dock mot avräkning på sin bodelningslott, se 11 kap. 8 § ÄktB. Dock kan ni göra bostadsrätten till din enskilda egendom genom äktenskapsförord, då ingår den inte i bodelningen och hela bostadsrätten tillfaller dig. Emellertid gäller fortfarande övertaganderätten om det är skälig. Nu när ni är sambor ingår bostadsrätten i en eventuell bodelning enbart om du har köpt den under tiden ni varit sambor, eller om du köpte den i syfte för att ni tillsammans skulle bo där senare. Således om du köpte bostadsrätten innan ert samboförhållande inleddes kommer din sambo inte ha rätt till din bostadsrätt vid en separation. Se 3-5 §§ Sambolagen. Dock finns även en övertaganderätt gentemot likvid i sambolagen i 22 §. Emellertid krävs det i princip att ni ska ha barn tillsammans, eller väntar barn, och att barnet ska bo hos din sambo och att hon därför bäst behöver bostadsrätten. Men för att ge ett kort svar på sin fråga: om du och din sambo gifter er kommer hon ha rätt till hälften av bostadsrätten såvida den inte är din enskilda egendom. Detta trots att det enbart är du som köpt den och står som ägare. ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Makens möjlighet till tvångsförsäljning av ej samägd fastighet

2015-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min dotter har lagfart på en fastighet där hon bor med parets gemensamma barn. Nu är hon orolig för att hennes f.d. make skall kunna begära tvångsförsäljning av fastigheten eftersom han inte godtar värderingen inför bodelningen. Fastigheten är alltså ej samägd och exmaken har varit skriven på annan adress. Fastigheten har värderats av tre av varandra oberoende mäklarföretag. De värderade alla fastigheten till ca 3 milj. kr. Hur är regeln för tvångsförsäljning av ej samägd fastighet?
Felicia Idbrant |Hej! Utgångspunkten för makars egendomsförhållanden är att varje make äger sin egendom ÄktB 1 kap 3 §. Varje make innehar däremot giftorätt i den andre makens giftorättsgods som innebär ett vilande anspråk på en viss andel av den andre makens giftorättsgods som aktualiseras vid bodelning. Giftorätten innebär inte att den ena maken äger någon andel i den andres egendom.Inledningsvis börjar jag med att redogöra för vad som gäller vid en bodelning och de eventuella paragrafer som här talar till din dotters fördel. En bodelning ska göras vid äktenskapets upplösande ÄktB 9 kap 1 §. Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods ÄktB 10 kap 1 §.Innan bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas ÄktB 11 kap 1 §. Andelsberäkningen handlar endast om hur stort värde av boet vardera maken ska ha. När andelen beräknats sker lottläggningen Äktb 11 kap 7 §. Lottläggningen innebär att man skall dela upp de fysiska sakerna så att vardera make får egendom till ett värde som motsvarar andelen. Så långt som möjligt ska varje make på sin lott få sin egendom. Detta innebär att din dotter på sin lott i första hand ska få fastigheten eftersom hon är lagfaren ägare till denna. Om din dotter genom att få fastigheten på sin lott skulle ha mer giftorättsgods än vad hon har rätt till enligt andelsberäkningen kan hon betala motsvarande belopp i pengar till hennes ex-make så att det blir jämnt ÄktB 11 kap 9 §. När det gäller bostad finns även en behovsprincip i ÄktB 11 kap 8 § som innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna på sin lott. Vad som framgår av din fråga tyder det på att det din dotter är i bäst behov av bostaden eftersom hon ska bo där med barnen. När det gäller möjlighet för din ex- make att tvinga fram en försäljning regleras detta i Samäganderättslagen. Enligt 6 § kan en delägare ansöka hos tingsrätten om att det ska bevilja en tvångsförsäljning av fastigheten även om den andra maken motsätter sig detta. Förutsättning för din dotters ex make att göra detta är således att han är samägare till fastigheten. Som du nämnt står din dotter själv som lagfaren ägare till fastigheten och fastigheten är inte samägd. Därav torde framgång för din dotters ex make att tvångsförsälja fastigheten vara liten. Med vänliga hälsningar

Skilsmässa och bodelning

2015-04-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min fru har flyttat ut ur vårat hus som jag köppte för 7 månader sen som jag står som ägare till 100% vilket jag försörjer fullt ut. Vi har gemensamt barn och skickat in till tingsrätten om skilsmässa och delad vårdnad. Jag står nu i kvalet att sälja där hon väljer att inte skriva under där hon godkänner en försäljning av fastigheten, men då dock inte heller intresserad att betala hälften pga. Hon inte kan, lever under socialens bidrag. Vad har jag för rättigheter? Äger fastigheten, bor där själv, betalar allt själv och hon är registrerad på ny adress, inga äktenskapsförord, sambos 1,5 år gifta 1,5 år. Hon är enligt lagen berättigad 30 % av min tillgångar vilket jag även erbjudit men ingen respons. Vad kan jag göra?
Viktor Persson |Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med era frågor.Eftersom ni varit gifta ska ni efter äktenskapet avslutats dela upp era gemensamma tillgångar. Detta görs genom s.k. bodelning. Utgångspunkten är att makarna är skyldiga att göra en bodelning. Och över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som visar hur egendomen fördelats. Dokumentet ska sedan undertecknas av båda makarna och utgör därefter ett bodelningsavtal. Om makarna inte kan enas finns möjligheten att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Domstolen utser därefter en lämplig person att sköta bodelningen. Det är nog detta sistnämnda alternativ som ni kommer få välja, eftersom er fru inte verkar önska samarbeta. Den som utses som bodelningsförrättare kommer i första hand att försöka få fram en samförståndslösning. Men om makarna inte kan komma överens fördelas deras gemensamma ägodelar med tvång. Det betyder att er fru inte kan undkomma bodelningen. Även om hon vägrar att godkänna försäljningen eller att samarbeta med er på annat sätt kommer era gemensamma ägodelar oundvikligen att delas upp. Ni kan läsa mer om att ansöka om bodelningsförrättare här: http://www.domstol.se/Familj/Bodelning/I bodelningen är huvudregeln att den som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom avräknad på sin lott. Det betyder att om ni behöver huset bäst kommer ni att ges äganderätten till detta framför er fru. Men det är svårt att säga på förhand vilken som kan ha bäst användning av bostaden. Om det finns barn i äktenskapet och en av makarna har ensam vårdnad brukar det leda till att den maken som har hand om barnen får rätt till bostaden.Om det blir ni som i bodelningen tillåts att överta er gemensamma bostad, och det leder till att ni tilldelas en större del av era gemensamma ägodelar än er fru, kan ni kompensera er fru direkt i pengar. Ni kan få anstånd med betalningen om ni ställer en godtagbar pant, t.ex. ställer ut ett pantbrev i huset.Vad ni nu borde göra rent praktiskt är att vänta tills tingsrätten meddelar beslut om skilsmässa. Därefter ansöker ni om bodelning hos tingsrätten som sedan kommer förordna en bodelningsförrättare till er. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Äktenskapsskillnad/ bodelning/ eget bolag

2015-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan, jag skulle behöva få svar på en fråga som har med äktenskap att göra ur en ekonomisk perspektiv. Det är så att jag är ihop med en tjej och vi bor tillsammans, men tänker gifta oss. Så frågan är ifall jag börjar jobba kan det då påverka oss rent ekonomiskt. Det är så att jag tänker jobba med en kompis och vi tänker dela på allt, dvs att jag blir delägare på en bilfirma. spelar det nån roll ifall vi är gifta eller inte.
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äganderätten förändras inte i och med att ni ingår äktenskap, din fru kommer således inte att äga någon del i bolaget. På så vis är svaret nej, i nuläget spelar det ingen roll, du och din kompis kommer äga och sköta om bolaget på samma sätt, oavsett om du är gift eller inte. Det som däremot bör nämnas i sammanhanget är vad som händer vid en eventuell skilsmässa. Det som inte utgör enskild egendom utgör istället giftorättsgods, detta följer av 7:1 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB), läs gärna paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Vid en eventuell äktenskapsskillnad så ska egendomen fördelas genom bodelning, detta enligt 9:1 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Är makarna ense om hur egendomen ska fördelas så kan en bodelningen göras på så vis. Jag ska dock nedan kort redogöra för vad som lagenligt gäller för bodelning, i det fall makarna ej är ense om hur tillgångarna ska fördelas. Det som utgör giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen, enligt 10:1 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Var och en av makarna kommer att få göra avdrag från sitt giftorättsgods för eventuella skulder, vad som sedan återstår ska läggas samman och delas lika mellan makarna, detta enligt 11:3 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1. Ni kommer alltså att dela lika på det som utgör giftorättsgods. Som du förstår kan detta bli problematiskt även gällande bolaget. Graden av denna problematik beror på såväl dina andelars värde i förhållande till dina totala tillgångar som dina tillgångar i förhållande till dina och din framtida frus gemensamma tillgångar. Vill ni utesluta risken för denna typ av problematik bör ni skriva ett äktenskapsförord i vilket ni låter egendom vara enskild egendom, denna egendom kommer på så vis inte utgöra giftorättsgods vid en eventuell äktenskapsskillnad. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Giftorättsgods som investerats i enskild egendom.

2015-04-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |i anledning av äktenskapsskillnad: den ene maken har en fastighet som är hennes enskilda egendom (skrevs över på henne för många år sedan av den andre maken. Den andre maken har bedrivit sin näringsverksamhet på fastigheten varvid han investerat betydande belopp som väsentligt ökat fastighetens värde. Investeringarna har gjorts med medel som anses vara giftorättsgods. Frågan: i samband med bodelningen, har den senare maken någon rätt till ersättning för det som lagts ner på fastigheten som är den andre makens enskilda egendom?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Det framgår att fastigheten utgör enskild egendom och är således inte en del av ert giftorättsgods. 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan är följaktligen vad som följer då giftorättsgods investeras i den enskilda egendomen och förbättrar denna. Då giftorättsgodset har använts för investeringar i den enskilda egendomen har dessa sammanblandats. Huvudregeln är att sammanblandningen leder till att det som tillförts den enskilda egendomen förlorat sin identitet av giftorättsgods och dess värde kan inte utfås separat. (Se exempelvis NJA 1992 s. 773 som gällde den motsatta situationen då enskild egendom sammanblandades med giftorättsgods). Avsteg från denna huvudregel skulle kunna tänkas om egendomen som tillförts verkligen är möjlig att separera från den enskilda egendomen. I fråga om fastigheter ser jag detta som närmast omöjligt då fastigheten omfattar marken huset står på (Se 1 kap. 1 § jordabalken) även ett separat fritidshus på fastigheten skulle således inte kunna avskiljas från den övriga fastigheten utan olägenhet. Detta gäller dock givetvis inte lös egendom som befinner sig på fastigheten (bilar, bohag etc.). I 11 kap. 4 § ÄktB föreskrivs att om ena maken väsentligen, inom tre år från det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, minskat sitt giftorättsgods genom att exempelvis investera denna i enskild egendom i syfte att den andra maken ska erhålla en mindre andel så ska det trots detta anses som giftorättsgods. Regeln förutsätter dock att detta har skett utan samtycke från den andra maken samt att det är makens egna giftorättsgods som använts (i de flesta fall bankmedel). Utifrån de omständigheter du nämner finner jag regeln inte tillämplig i detta fall.Sammanfattningsvis så föreligger det inga möjligheter utifrån de omständigheter du beskriver utfå den egendom som nedlagts på fastigheten. I den mån du har ytterligare frågor får du gärna kontakta mig.Vänligen,

Avgift och värderingstidpunkt - äktenskapsskillnad

2015-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Förutsättning: Vi lämnar in skilsmässoansökan till TR den 27 april genom att gå dit och lämna den.Fråga 1: Kan vi betala avgiften på plats till TR?Fråga 2: Per vilket datum ska vi då värdera t ex aktier, fonder mm till bodelningshandlingen?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni vill begära äktenskapsskillnad så kommer en avgift att tas ut vid ansökan, vilket framgår av Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 2 § första stycket. För äktenskapsmål, inklusive äktenskapsskillnad, uppgår ansökningsavgiften till 900 kronor (Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna, Bilaga ansökningsavgifter kategori A, femte stycket). Huruvida avgiften kan erläggas kontant på plats vid tingsrätten beror på den specifika tingsrättens praxis. Som utgångspunkt betalas avgiften endast via tingsrättens plusgirokonto, men vissa tingsrätter accepterar också betalning i receptionen, exempelvis Östersunds tingsrätt. För att ta reda på vilken tingsrätt din kommun tillhör, och därmed dess praxis för ansökningsavgifter, kan du använda funktionen ”Sök domstol” på Sveriges Domstolars hemsida.Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcks, det vill säga den dag då du och din make lämnar in ansökan till tingsrätten, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 9:2 första stycket. Det innebär att det giftorättsgods som ni vardera äger på denna dag kommer att ingå i bodelningen, men inte egendom som ni förvärvar därefter. Skulder som uppkommer efter denna dag beaktas inte heller vid bodelningen. Mellan denna dag och bodelningen så råder ni fortfarande över era respektive egendomar, men både du och din make har redovisningsplikt för den egendom ni vardera ägde på ansökningsdagen samt egendom som den ene maken har hand om men som tillhör den andra (Äktenskapsbalk 9:3). Denna redovisningsplikt omfattar även avkastning, exempelvis från aktier. Det kan tänkas att värdet på aktierna och fonderna förändras dramatiskt under denna period, och det är också anledningen till att ni båda har redovisningsplikt. Enligt praxis brukar värderingstidpunkten för dessa egendomar vara den tidpunkt då boet är utrett, vilket ofta ligger nära själva bodelningen i tiden eller praktiskt taget vid själva bodelningstillfället. Bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts genom dom som har meddelats och vunnit laga kraft, men det finns ingen tidsfrist för när den senast måste ha genomförts (Äktenskapsbalk 9:4).Med vänlig hälsning

Betänketid vid äktenskapsskillnad

2015-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man har skilt oss. Och jag undrar om man kan påskynda betänktetidsprocessen och slipper vänta? Vi har varken barn tillsammans och är överens om att vi ska skilja oss. Jag skulle uppskattas om du kunde besvara min fråga. /mvh
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K5. I 5 kap 1 § ÄktB stadgas att om båda makarna vill att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. Den ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Enligt 5 kap 2 § ÄktB gäller vidare att om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Som jag förstår av din fråga gäller detta varken dig eller din make. Därför har ni rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. För att genomföra en äktenskapsskillnad måste ni lämna in en gemensam ansökan om det till tingsrätten som är närmast där ni bor (se https://lagen.nu/1987:230#K14P3S1 och https://lagen.nu/1987:230#K14P4S1). När dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft är äktenskapet upplöst, detta enligt 5 kap 6 § ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Bäst behov av hyresrätt

2015-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |ÄktenskapsskillnadHej,Jag har varit gift i mindre än 6 månader, nu har vi separerat under betänketiden. Jag har en hyresrätt, alltså hyresavtalet sen 2012. Jag bor i lägenheten som ligger nära mitt jobb och min familj. Min ex bor hos hennes föräldrar och har aldrig haft hennes adress hos mig för att hon pluggar i en annan kommun som ligger ca. 70 Km från min kommun. Nu hävdar hon att hon har störst behov till lägenheten och behöver ha den. Har hon rätt till lägenheten? Jag har störst behov av lägenheten eftersom jag jobbar där och har ingen annan plats att bo i.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning ske. Där fördelar makarna sina tillgångar och avräknar sina skulder. I normalfallet har makar en gemensam bostad, som ska delas lika vid en bodelning. Emellertid tycks din hyresrätt inte vara er gemensamma bostad. En bostad anses som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Hyresrätten förvärvade ni inte tillsammans för att bo där, utan denna innehade du sedan tidigare. Dessutom bodde din före detta maka inte där stadigvarande. Detta innebär att vi inte ens behöver gå in på bedömningen av vem som har bäst behov av hyresrätten (11 kap. 8 §). Men skulle hyresrätten, mot förmodan, betraktas som ert gemensamma hem, talar det mesta för att det är du som har det största behovet. Vid bedömningen av vem som har bäst behov av bostaden ska man bland annat beakta den makes möjlighet att skaffa annan bostad, om det finns barn i och att den ena maken har ensam vårdnad om barnet samt avståndet till makes arbetsplats.Sammanfattningsvis så antyder allt på att det är du som har rätt att bo kvar i din hyresrätt. Din före detta maka har sålunda inte rätt att kräva att få överta hyresrätten.Vänliga hälsningar,