Giftorätt & pensionsförsäkringar

2016-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, vad händer med företaget som min snart exman äger. Vi har varit gifta i 16 år & han har startat företaget under den tiden. Jag har en pensions försäkring vad händer med den. Med vänlig hälsning Helén
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din blivande ex-makes företag (aktierna) ingår som huvudregel i bodelningen, såtillvida det inte avtalats om att dessa ska vara enskild egendom.Vad som händer med pensionsförsäkringen vid bodelning beror på vilken typ av pensionsförsäkring det är. Den allmänna pensionen och premiepension undantas alltid från bodelningen. Vad gäller tjänstepensionsförsäkringar så beror deras ingående i bodelningen eller inte på på om arbetsgivaren eller arbetstagaren äger försäkringen, äger den förra försäkringen är den oöverlåtbar och ingår således inte i bodelningen, medan om arbetstagaren äger den så ingår den i bodelningen.Privata pensionsförsäkringar och pensionssparanden ska som huvudregel ingå i en bodelning, såvida det inte finns omständigheter som gör det oskäligt att hela, eller åtminstone delar av den ingår i bodelningen - beroende på makarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Vad som är oskäligt ska bedömas med utgångspunkt i om en likadelning skulle leda till ett oskäligt resultat, vilket alltså är en bedömning som måste göras från fall till fall.Hoppas detta gav dig lite klarhet.Med vänlig hälsning,

Försörjningsskyldighet under betänketid vid äktenskapsskillnad

2016-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skilja oss, efter att hon varit otrogen. Hon är långtidssjukskriven, och kommer att aa ensam vårdnad tills jag skaffat lägenhet, kommer att bo hos en vän så länge då jag inte kan bo hemma längre efter det dom hänt. Är jag försörjningsskyldig gentemot henne för att vi är gifta, och gäller det hela betänketiden i ett halvår eller tills skilsmässopapperna kommit in?Mvh Mickael
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1) ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Denna försörjningsskyldighet gäller så länge ett äktenskap föreligger. När äktenskapet sedan upplöses genom äktenskapsskillnad svarar däremot varje make för sin egen försörjning, se 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1).Av din fråga att utläsa verkar det som att er äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om ett halvår. Tidpunkten för äktenskapsskillnad i ert fall är därmed först efter att denna period har löpt ut samt att någon av er har begärt att äktenskapsskillnaden ska verkställas. Med tanke på att ni är gifta även under betänketiden så gäller således den lagstadgade försörjningsskyldigheten gentemot din maka fram till dess att äktenskapsskillnaden verkställs, dvs. efter betänketiden om ett halvår. Detta innebär att du under prövotiden är skyldig att stödja din maka ekonomiskt om inte hennes pengar räcker till.Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde.Med vänlig hälsning

Underhåll efter upplöst äktenskap

2016-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |skild i sverige från fillipinska sedan 8år,jag har inte varit där sedan 2007.& hon har inte varit i sverige sedan 2006.gifte oss borgerligt i fillipinerna,nu hör hon av sig och vill ha pengar.hur ska jag avsluta detta?
Jenny Tylbrant |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att efter äktenskapsskillnad, alltså efter skilsmässan, svarar varje make själv för sin försörjning, 6 kap. 7 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1. Efter att ett äktenskap har tagit slut har man alltså vanligen ingen skyldighet att bidra till försörjning av sin ex. make. Från denna huvudregel finns några få undantag. Den första är ifall den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångsperiod efter det att äktenskapet upplösts, i sådana fall kan den maken ha rätt till underhåll av den andra maken utefter vad som är skäligt, 6 kap. 7 § 2 st. ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S2. Det andra undantaget kan vara ifall den ena maken har svårt att försörja sig efter ett långvarigt äktenskap, till exempel om den ena maken varit hemmavarande medan den andra arbetat, 6 kap. 7 § 3 st. ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S3. För att i en sådan situation ha rätt till underhåll från sin ex. make krävs dock att det föreligger synnerliga skäl varpå regeln tillämpas mycket restriktivt. Dessa undantagsregler torde inte vara tillämpliga i din situation med tanke på att så lång tid förflutit sedan äktenskapet upplöstes. Min bedömning är således att du inte är skyldig att utge några pengar till din tidigare maka. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sparkonto vid skilsmässa

2016-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har ett sparkontko med en större summa pengar som står på honom. Vi har inget äktenskapsförord. Vi lever upp mina pengar och han sparar sina. Vad händer vid en skiljsmässa?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Enligt svensk rätt gäller att den egendom som ni har med er in i äktenskapet eller förvärvar under äktenskapet är s.k. giftorättsgods. Dvs, sparkontot som din make har är egendom som ska klassas som giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar här. I enlighet med 10 kap 1 § ÄktB är giftorättsgods egendom som skall ingå i en kommande bodelning, antingen under äktenskapet eller efter äktenskapsskillnad/skilsmässa. Det innebär således att värdet på din mans sparkonto kommer att tas upp i bodelningen så länge ni inte har avtalat att detta är hans enskilda egendom. Enskild egendom ska inte tas med vid en eventuell bodelning enligt 10 kap 1 § ÄktB.För att egendom skall kunna göras till enskild egendom måste ni särskilt avtala om detta i ett äktenskapsförord i enlighet med 7 kap 2 § ÄktB. Detta har ni således inte gjort, vilket leder till att sparkontot som din man har ska tas med i bodelningen. Slutsats: Om ni använder upp dina pengar och din man sparar sina, kommer detta knappast spela någon roll vid en eventuell skilsmässa, så länge ni inte gör om din mans sparkonto till hans enskilda egendom. De pengar ni har kommer att räknas in vid bodelningen och därefter delas lika vid själva lottläggningen. Kort exempel: Vi kallar dig för A och din man för B. A har 10 000kr sparade. B har 100 000kr sparade. A:s pengar spenderas. Kvar finns således 100 000kr på B:s sparkonto.Vid en eventuell skilsmässa kommer dessa 100 000kr att räknas som giftorättsgods och om det inte finns några övriga tillgångar som kan klassas som giftorättsgods så blir det denna summa som ska delas lika vid lottläggningen. Således får A 50 000kr och B får 50 000kr vid skilsmässan. (100 000kr / 2 = 50 000kr). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. (Du kan även välja att lämna en kommentar nedan). Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Vad gäller för makars egendom och besparingarna vid bodelning?

2016-07-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man har sparade pengar som man har jobbati hop,måste man dela det vid en skilsmässa? Och får andra parten placera om dom utan att den andra vet om det??Hon med hans pengar..
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp svaret i två delar för att svara på dina frågor och inleder med vad som ingår i bodelningen i samband med makars skilsmässa. Först redovisar jag för lagen och förklarar sedan hur den påverkar dig i situationen. Reglerna om makars egendom, äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen kan du hitta här. Vad ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad?När ett äktenskap upplöses genom t ex äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår giftorättsgods (ÄktB 10:1). En makes giftorättsgods är all dennes egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7:1). Egendom görs till enskild egendom genom bl a äktenskapsförord eller ett arv eller en gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (ÄktB 7:2). Förutom enskild egendom får varje make också i skälig omfattning ta undan personliga tillhörigheter, som kläder och personliga gåvor (ÄktB 10:2). Viss egendom kan en make också tillgodoräkna sig för skuldtäckning (ÄktB 11:2). Detta innebär att en make ska få behålla så mycket av sitt giftorättsgods att denne kan betala eventuella skulder. Giftorättsgodset som blir kvar efter skuldtäckningen är det som läggs samman med den andre makens giftorättsgods och sedan delas lika mellan dem (ÄktB 11:3). Din fråga gäller pengar som sparats ihop genom arbete. Eftersom dessa inte kan ha gjorts till enskild egendom genom villkor för en gåva eller i ett testamente, så beror svaret på om det finns ett äktenskapsförord. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dessa pengar till enskild egendom, så gäller det. Pengarna ingår då inte i en bodelning. Om det inte finns ett sådant äktenskapsförord, så är pengarna giftorättsgods. Eftersom sparade pengar inte är sådana personliga tillhörigheter som kan undantas, så ska de ingå i en bodelning och delas mellan makarna. Om maken som äger pengarna har skulder så kan dock besparingarna gå till att täcka dessa. Får en make förfoga över den andres pengar?Varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Detta betyder att ett äktenskap inte skapar samägande eller en rätt för makarna att råda över varandras saker eller pengar. En person som sparar pengar som denne tjänar genom arbete får antas vara ensam ägare av pengarna. Det är ägaren som avgör vad pengarna ska användas till och hur de ska placeras. För att någon annan ska få förfoga över pengarna genom att exempelvis placera om dem ska ägaren ge sitt samtycke till det. Samtycket kan ges i förväg eller i efterhand, muntligt, skriftlig eller genom att agera på ett sätt som tyder på att den gick med på handlingen. SammanfattningFör att sammanfatta så är svaret på din första fråga att sparade pengar som utgångspunkt är giftorättsgods och ingår i en bodelning. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dem till enskild egendom, så ingår de inte. Beroende på ägarens ekonomiska situation, så kan de även räknad bort från bodelning för skuldtäckning. Svaret på din andra fråga är att en make inte har rätt att råda över pengar som den andre äger utan någon form av tillåtelse, eftersom makar själva råder och ansvarar för sin egendom och sina skulder. Avslutningsvis rekommenderar jag att makar som vill ha större kontroll över vad som kommer ingå i en eventuell bodelning upprättar ett äktenskapsförord. I ett sådant kan makar i detalj bestämma vad de vill ska ingå i en bodelnin. Om detta är något som känns aktuellt för dig, så kan du få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Gåva innan äktenskapsskillnad samt jämkning av bodelning med anledning av studielån

2016-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och frugan är eventuellt på väg att skiljas. Jag har lite aktier och tillgångar. Vi har ej äktenskapsförord. Jag hade tänkt skänka pendel till välgörenhet. Kommer det att dras av från min del när vi skiljs om jag gör det nu strax innan vi undertecknar skilsmässopappren eller vid vilket datum fastställs vilka tillgångar och skulder som ska delas? Min fru har studielån. Räknas de in så att hon får dra av dem från mina tillgångar? Mvh
Evelina Largren |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap 2 § Äktenskapsbalken ska bodelning göras utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut när ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Det är alltså den dagen som ansökan kommer in som det fastställs vilka skulder och tillgångar som ska ingå i bodelningen. Om en make skulle få egendom eller göra sig av med egendom efter denna tidpunkt spelar ingen roll, i bodelning räknas det som om någon förändring i egendomsförhållandena inte skett. Detta innebär att om ni ännu inte har lämnat in någon skilsmässoansökan kan du ge pengar till välgörenhet. Har ni däremot lämnat in en skilsmässoansökan kommer de pengar du ger till välgörenhet att behandlas som om du forfarande hade pengarna. Om ni inte har lämnat in någon skilsmässoansökan är det ändock av vikt hur mycket pengar du ger bort. I 11 kap 4 § Äktenskapsbalken stadgas att om en make utan den andre makens samtycke inom tre år från det att talan om äktenskapskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods ska bodelningen förättas som om denna gåva inte getts. Detta innebär att om du ger bort så pass mycket pengar att ditt giftorättsgods anses vara minskat i inte obetydlig omfattning räknas gåvan in i ditt giftorättsgods som om du hade pengarna. Säg exempelvis att du ger en gåva på 100 000. Vid skilsmässan har du 50 000 i giftorättsgods. Eftersom att gåvan ska räknas med som om du aldrig gett bort pengarna anses du vid bodelningen ha 150 000 i giftorättsgods. Vad som anses vara i inte obetydlig omfattning är en bedömning utifrån omständigheterna i varje specifikt fall. Generellt kan sägas att bedömningen görs utifrån gåvans storlek i förhållande till det övriga giftorättsgodset. Ju mer du har detso mer kan du alltså ge bort. Angående studielånen är de skulder och skulder ska normalt sett räknas in i en bodelning och täckas av den skuldbelastade makens giftorättsgods, se 11 kap 2 § Äktenskapsbalken. Värt att tillägga är att om hennes giftorättsgods inte räcker för att täcka skulderna behöver inte du täcka din frus skulder med ditt giftorättsgods, det räknas istället som om hon har noll i giftorättsgods. Det finns en möjlighet till jämkning, detta enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Jämkning kan ske på grund av äktenskapets längd, men även på grund av makarnas ekonomiska förhållanden. Om det efter att din frus studielån har avräknats från hennes giftorättsgods framstår som oskäligt att du ska ge egendom till henne i den omfattning som följer av vanliga regler om bodelning kan en jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken vara aktuell. Jämkningen görs på så sätt att du får behålla mer av ditt giftorättsgods. En förutsättning för att 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska vara aktuell är att du är den rikare parten, du kan alltså inte genom denna regl få mer av din frus tillgångar. Om det är möjligt att jämka eller inte beror på hur förmögenhetsförhålladena ser ut. Det krävs i princip att du på grund av din frus studielån skulle behöva ge henne oskäligt mycket, men vad som är oskäligt mycket varierar från fall till fallÄktenskapsbalken hittar du härHoppas att detta svarade på dina frågor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänligen

Bäst behov av gemensamma bostaden

2016-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man ska skilja sig men kan inte komma överens om vem som ska bo kvar i en hyresrätt, hur gör man då? Båda har fast anställning, båda vill bo kvar, bådas namn står på kontraktet. Men en är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd. Hur avgör man vem som har mest behov av lägenheten och vad kan man göra för att kämpa för att få behålla den?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken, se här. Den paragraf i lagen som rör frågan om vem som ska ha rätt till den gemensamma bostaden vid äktenskapsskillnad är 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. I paragrafen stadgas att den make som har bäst behov av bostaden ska få denna med avräkning på sin lott. I ert fall rör bostaden en hyresrätt som inte juridiskt sett har ett värde, vilket leder till att någon avräkning på den som får bostadens lott inte ska ske. Om den ene maken vill överta en bostad som den andre maken äger (räcker med samägande), behöver även övertagandet vara skäligt med beaktande av övriga omständigheter.Behovs- och skälighetsprövningSom ovan nämnts ska den make som har bäst behov av bostaden få denna, om övertagandet i övrigt är skäligt. Skäl som kan åberopas för att erhålla bostaden kan vara att maken kommer att få ensam vårdnad om gemensamma barn om sådana finns, eller att den maken blir boförälder efter äktenskapsskillnad. Vem som har bäst möjlighet att skaffa ny bostad kan även spela in. I övrigt kan ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats ha betydelse. Samtliga omständigheter kan i princip åberopas, även om inte alla har samma tyngd i bedömningen. Att den ene maken får ensam vårdnad om barn eller blir boförälder får anses ha avgörande betydelse. I ert fall, om inte gemensamma barn finns, har troligen respektive makes möjlighet att skaffa en ny bostad störst betydelse.Vid skälighetsprövningen tas hänsyn till ekonomiska förutsättningar att kunna behålla bostaden. Att den make som ska överta bostaden har möjlighet att lösa ut den andre har betydelse. I ert fall behöver dock inte den övertagande maken lösa ut den andre eftersom att det rör sig om en hyresrätt. Att bostaden har ett affektionsvärde för en make spelar roll. Om det är så att ni förvärvade hyresrätten tillsammans och ingendera har problem ekonomiskt att behålla bostaden samt att det inte finns något affektionsvärde, torde behovsprövningen vara det avgörande. Vid behovsprövningen kan de omständigheter jag nämnde ovan åberopas.Jag hoppas att detta var till hjälp! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom i kommentarsfältet nedan.

Jämkning av bodelning vid kortvarigt äktenskap

2016-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Har varit tsm med min nuvarande fru i knappt 2 år och för ca 9 månader gifte vi oss också, och frågan är då jag har ett hus jag köpte och allt har jag köpt in med möbler osv. Under tidenq vi inte varit sambo också. Nu ska vi skilja oss, måste jag dela allt 50/50 Inc huset som är under helrenovering då hon säger att allt ska värderas sedan splitta på mvh
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid bodelning på grund av skilsmässa är att makarna delar 50/50 på giftorättsgodset. Att enbart giftorättsgods ingår i bodelningen framgår av 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Att makarna ska dela lika på giftorättsgodset framgår av 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Undantag görs dock för kortvariga äktenskap, alltså äktenskap som har varat kortare än 5 år. Detta undantag finner du i 12 kap 1 § Äktenskapsbalken och regeln kallas för femårsregeln. Enligt denna regel jämkas bodelningen på så sätt att allt giftorättsgods inte delas lika på om äktenskapet varat under en kortare tid. Som jag förstår det bodde ni inte tillsammans före äktenskapet. Om ni lämnar in skilsmässoansökan nu efter ett år ska ni därför enbart dela lika på en femtedel av giftorättsgodset. Säg till exempel att när era tillgångar delas upp har du 1 000 000 och din fru 2 000. Istället för att allt läggs samman och ni delar lika tas endast 1/5 från vardera makes giftorättsgods. Från din sida läggs 200 000 (1 000 000 x 0,2) i potten och från din frus sida 400 (2000 x 0,2), resterande pengar behåller ni som era egna. Totalt sett blir detta 200 400 och det blir istället denna summa som ni delar lika på. Vid en likadelning får ni då 100 200 vardera. Detta innebär att du efter bodelningen har 900 200 (800 000 + 100 200) och din har 101 800 (1600 + 100 200). Vid kortvariga äktenskap sker alltså ingen fullständig likadelning utan en jämkning sker beroende på äktenskapets längd. Är det så att ni var sambor innan ni gifte er räknas denna tid till den tid ni varit gifta. Var ni sambor i ett år innan giftermålet ska därför 2/5 delas lika på istället för 1/5. Beräknas längden på äktenskapet till tre år blir det 3/5 osv. Utifrån de förutsättningar som du givit mig verkar gemårsregeln vara tillämplig på ert äktenskap. En jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska därför vara möjlig.Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.Äktenskapsbalken hittar du härVänligen