Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

2015-10-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man inte har skrivit äktenskaps förord och man skiljer sig. Hon köper ett nytt ställe innan skiljsmässan är klar. Har jag då rätt till att kräva hälften av vad stället köptes för? Likaså om det gäller bilkö?
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om inget äktenskapsförord finns betyder detta att all egendom ses som giftorättsgods och kommer delas på hälften mellan makar vid en skilsmässa. En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan inkommer till rätten. Detta innebär att det blir en teoretisk frysning av egendomsförhållandena vid denna tidpunkt. En särskild redovisningsplikt uppstår för vardera maken under tiden från ansökans inlämnande fram till det att en bodelning genomförs. Detta betyder att vardera make är tvungen att förvalta sin egendom i båda makarnas intresse eftersom giftorättsanspråket realiseras i samband med ansökan. Då din make innan skilsmässan gör av med pengar som annars skulle delas mellan er kompenseras du vid bodelningen genom att din hustru tvingas ta upp en redovisningsfordran på motsvarande värde vid bodelningen, vilket kommer att ge dig större andel vid bodelningen.Med vänlig hälsning,

Gifta om sig efter äktenskapsskillnad

2015-09-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Hur långt efter ektenskapsskillnad kan man gifta om sig?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom kan du gifta om dig. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft, 1 kap. 5 § ÄktB . För övrigt kan vara bra att tillägga att beslut om äktenskapsskillnad kan ta olika tid beroende på omständigheterna. Om ni båda makar är överens om att ni vill skiljas kan ni få till en omedelbar äktenskapsskillnad vid en gemensam ansökan, 5 kap. 1 § ÄktB. Om bara en av er vill skiljas eller om någon av er har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås med en betänketid på 6 mån, se 5 kap. 1 § och 5 kap. 2 § ÄktB. Att betänketiden löper ut innebär inte att äktenskapsskillnad meddelas per automatik. När betänketiden löpt ut måste nämligen ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas av endera make (5 kap. 3 § ÄktB). Det spelar ingen roll om ansökan fullföljs av båda makar eller endast en av dem. I det fall att makarna levt åtskilda i minst två år bortfaller kravet på betänketid helt i ovan angivna fall; vardera make har under sådana omständigheter en oinskränkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 4 § ÄktB). Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

När måste betänketid föregå en skilsmässa?

2015-09-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är det lag att det ska vara betänketid vid äktenskapsskillnad??Vi har ansökt om äktenskapsskillnad och att det inte skulle föregås av betänketid. Vi har ett gemensamt barn, om det har någon betydelse.Mvh Mikael
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.5 kap. i Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, innehåller regler om betänketid. 5 kap. 1 § ÄktB anger att betänketid ska föregå skilsmässan, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. 5 kap. 2 § ÄktB säger att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid.Det avgörande för om betänketid ska föregå skilsmässan är således om det finns ett barn under 16 år inblandat eller om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas. I ditt fall så kommer det således krävas betänketid om barnet är under 16 år.Med vänliga hälsningar

Meddelande efter betänktetid vid skilsmässa

2015-08-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur skriver man till tingsrätten när man vill fullfölja skilsmässan efter betänketiden? Personbevis skall ju bifogas, men behöver man skriva något brev?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du skriver, att nya personbevis ska skickas in efter betänktetidens slut om ni fortfarande vill skilja er. Ni ska förutom personbeviset även meddela tingsrätten om att ni vill fullfölja skilsmässan. Det finns inga formkrav för meddelandet utan se det mer som ett förtydligande för tingsrätten att det är en skilsmässa ni vill fullgöra. Det enklaste är förmodligen att tillsammans med personbeviset skicka ett brev där ni berättar att ni vill fullfölja skilsmässan, sedan ska det vara klart.Hoppas att du fick det något förtydligat, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Påverkar vem som står som ägare vad som ses som giftorättsgods?

2015-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |2 makar gifta i >50 år. Hustrun har 1 barn (A) före äktenskapet, paret har 1 gemensamt barn (B). Inga äktenskapsförord mellan makarna.Hustrun avlider. I boet är praktiskt taget allt skrivet på maken, däribland lägenheten,bilen, bankmedel. Av någon anledning står hustrun för ett lån.Fråga: Är inte allt i boet gemensamt, dvs i hustruns kvarlåtenskap ingår 1/2:a lägenheten, bilen,lånet osv. ?Tvist råder mellan efterlevande maken och särkullbarnet A, där maken hävdar att hustrun äger ingenting utom lånet och alltså ärver barn A inget efter sin mor.Tacksam för svar till god vän till båda parter.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag har förstått din fråga som att hustrun avlidit under äktenskapet, dvs när makarna fortfarande var gifta, så mitt svar utgår från den situationen. Då inget äktenskapsförord finns så är Äktenskapsbalkens regler fullt tillämpliga. Om man börjar att titta på ÄktB 7 kap 1 § så anger den att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild på grund av äktenskapsförord, något som inte fanns i dina bekantas fall. Sedan kan även egendom som ena maken fått via gåva eller arv utgöra enskild egendom pga villkor i testamentet/gåvobrevet etc (se 7 kap 2 §). Din fråga ger inte svar på om sådan egendom finns i fallet du beskriver, jag utgår från att så inte är fallet för enkelhetens skull. Det innebär att allt makarna äger är giftorättsgods. Här är viktigt att tänka på att äganderätten är en sak, ena maken kan äga precis allting på pappret, och den äganderätten ifrågasätts inte. Men egendomen är ändå giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap 1 §.När ett äktenskap upplöses ska bodelning som huvudregel ske (9 kap 1 §). Ena makens död är en anledning till äktenskapets upplösande. Alltså, när hustrun dör ska en bodelning göras och äktenskapet upplösas. Detta görs innan man fördelar ev arv. I bodelningen ingår giftorättsgodset (10 kap 1 §). Det första man gör att beräkna makarnas andel i boet (11 kap 1 §), och det går till så att man tar vardera makens giftorättsgods, det sammanlagda värdet av det och sedan minskar man det med den makens sammanlagda skulder (11 kap 2 §). Summan kan dock inte bli negativ, om en make har mer tillgångar än skulder blir dennes andel till giftorättsgodset 0. När man beräknat andelen för båda makarna lägger man ihop vardera makes giftorättsgods och delar det sedan på hälften och makarna tar vardera en hälft. (11 kap 3 §)Så, säg att hustrun har 5000 kr i tillgångar och 50 000 kr i skulder, då blir hustruns giftorättsgods 0 (eftersom det inte får bli negativt, man blir inte skyldig betala den andres skulder). Om mannen har tillgångar på 500 000 kr och skulder på 100 000 kr blir hans giftorättsgods 400 000 kr. Det läggs sedan ihop, i detta fall 400 000 kr + 0 = 400 000 kr, som delas på hälften. Hustrun får alltså 200 000 och maken 200 000. Det maken äger har han rätt att behålla rent i sak, men då får han istället kompensera ekonomiskt. Hustrun i exemplet ska alltså ha endera egendom/tillgångar till ett värde av 200 000 kr, eller så ska hustrun kompenseras med 200 000 kr i kontanter, se ÄktB 11 kap 7 och 9 §§. Vad gäller det gemensamma huset och bohaget ska det tillfalla den som bäst behöver det oavsett vem som äger det, men om ena maken tillskrivs andra makens egendom (t ex hus) ska då maken som blir av med egendom kompenseras för detta (11 kap 10 §).Så, för att besvara din första fråga, så ja som huvudregel när äktenskapsförord saknas och om egendomen inte är enskild så är hustruns del i det 1/2 även om det är maken som står på ägandet. När bodelning sedan skett och äktenskapet upplösts, då tar själva arvskiftet vid. Som särkullbarn har A rätt att få ut sin arvslott direkt (det framgår av Ärvdabalken 2 kap 1 § och 3 kap 1 §). Om det är A och det gemensamma barnet som är enda bröstarvingar innebär det att A ärver 1/2 av hustruns kvarlåtenskap, och den andra 1/2 ärver makarnas gemensamma barn, men den efterlevande maken förfogar över det gemensamma barnets arv, som får ut arvet efter sin mor när även fadern avlidit. Det är inget som påverkar A. Så, utefter det du beskriver så har maken fel och A helt rätt. Då äktenskapsförord saknas så för att maken ska få gehör för sitt synsätt måste han då kunna bevisa att all den egendom han står på är enskild egendom, något som inte låter troligt utefter det du berättar. Jag rekommenderar dig som vän till de båda att rekommendera A att kontakta en jurist för att få hjälp att bevaka sin rätt gentemot den efterlevande maken och rätten till arvet efter sin mor. Via Lawlines sponsor Familjens Jurist kan A boka tid på ett kontor nära där hon bor, se här: Boka tid hos Familjens jurist.Vänligen,

Bodelning med endast giftorättsgods

2015-09-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ska skiljas, vi äger ett hus 50% var. Min man vill ha kompensation för att han bidragit med hundra tusen mer vid husköpet. Medan jag har bidragit med pengar till möbler och annan utrustning, detta kan jag inte redovisa. Äktenskapsförord oc enskild egendom finns ej. Vad gäller?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Makars egendomsförhållanden behandlas i äktenskapsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1987:230. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, ÄktB 9:1. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, ÄktB 10.1. Den egendom ni äger är som utgångspunkt giftorättsgods. I och med att ni inte har något äktenskapsförord eller enskild egendom är därför huset giftorättsgods. Värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, ska läggas samman och delas lika mellan makarna. Huset kommer alltså oavsett att din make betalade mer vid husköpet att ingå i en bodelning och värdet av huset tillsammans med era andra tillgångar kommer att delas lika mellan er. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Äktenskaps giltighet i Sverige och möjlighet till äktenskapsskillnad

2015-09-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |2012 gifte jag mig med en Amerikan i USA. Närmare bestämt Reno. Jag hade ingenting med mig från Sverige som hindersprövning eller något dylikt utan gick egentligen rätt in i ett kapell och gjorde det. Är jag nu gift i Sverige också eller "bara" i "the state of California och Nevada" som står i dokumentet jag fick? Och i så fall, hur kan jag skilja mig?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen om vissa internationella rättsförhållanden vid äktenskap och förmynderskap (IÄL) 1 kap 7 § så är ett äktenskap som ingåtts utomlands giltigt i Sverige om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Under förutsättning att ditt äktenskap är giltigt enligt de lagar som gäller i Nevada där Reno ligger så är det också giltigt i Sverige. Dock finns det vissa undantag. Det framgår av 1 kap 8 a § i samma lag tre undantag som stipulerar när ett äktenskap som ingåtts utomlands inte kommer att erkännas i Sverige. Iså fall måste ett av följande krav vara uppfyllda:1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.Observera att om det föreligger synnerliga krav för att äktenskapet ska erkännas kan det erkännas i Sverige trots att något av kraven ovan är uppfyllt enligt 1 kap 8 a § 2 st. Beträffande dina möjligheter att skiljas är de delvis beroende av de internationellt privaträttsliga reglerna som gäller i Nevada eftersom domstolarna där troligen har behörighet att handlägga ert äktenskapsmål. Under vissa förutsättningar föreligger dock även domstolsbehörighet i Sverige enligt 3 kap 2 § IÄL. Ett äktenskapsmål får tas upp i Sverige om en av följande förutsättningar är uppfyllda:Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om 1. båda makarna är svenska medborgare, 2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år, 3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år, 4. svaranden har hemvist här i riket, 5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller 6. det i annat fall än som avses i 1-5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. Lag (2009:256).Det framgår inte av frågan hur din situation ser ut, men troligen kan den svenska domstolsbehörigheten grundas på p.2 under förutsättning att du haft din hemvist i Sverige sedan du fyllt 18 år. Definitionen av begreppet hemvist framgår av 7 kap 2 § IÄLoch är beroende av om man kan anses vara stadigvarande bosatt i Sverige eller stadigvarande har vistats här. Om du bott i Sverige i minst ett år sen den dag då skilsmässoansökan inkommit till svensk domstol kan den svenska domstolsbehörigheten även grundas på p.3 ovan.Om någon av de punkterna enligt ovan är uppfyllda är svensk domstol behörig att uppta din ansökan om skilsmässa och du kan ansöka om detta vid svensk domstol. Om ingen av punkterna är uppfyllda avgörs behörigheten enligt de lagar som är tillämpliga i delstaten Nevada. Talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag om inte båda makarna är utländska medborgare enligt 3 kap 4 § IÄL. Sammanfattningsvis är alltså ditt äktenskap giltigt i Sverige under förutsättning att det är giltigt i Nevada. Vill du skilja dig kan du lämna in skilsmässoansökan till svensk domstol om någon av de förutsättningar i 3 kap 2 § IÄL är uppfyllda. Svensk lag kommer att tillämpas på förfarandet om inte både du och din make är utländska medborgare enligt 3 kap 4 § IÄL. Observera att domstolsbehörighet troligen även föreligger i Nevada och du kan alltså välja om du vill skilja dig i Sverige enligt svensk lag eller i Nevada enligt de lagar som är tillämpliga där. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Fiktiv kompensation vid bodelning

2015-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej vi har skilt oss men inte gjort bodelning.Vi tänkte ta med vårt gemensamma hus och att 1 person köper ut den andra.Är det riktigt att personen som bor kvar ska kompenseras direkt för reavinsten?Ska man kompenseras för ngt mer, fiktivt mäklararvode? Vad skriver man sen i deklarationen?Med vänlig hälsningÅsa
Gabriella Lundqvist |Hej!Det stämmer att man ska kompenseras för reavinst liksom mäklararvoden som fiktiva summor. Jag kan tyvärr inte svara på hur er deklaration ska färdigställas efter detta men kontakta gärna telefonrådgivningen för mer hjälp!