Äktenskapsförord

2017-05-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min make skall bli särbos och äga varsin egendom som enskild egendom. Vi har inga gemensamma barn och vill att respektive barn ärver det som är biologiske förälders egendom. Kan vi skriva i ett äktenskapsförord att allt som vi äger var för sig är enskild egendom inkl ev avkastning, ev arv från släktingar, ev personliga gåvor, vinst vid försäljning av egendom med mera? Och om man kan det, hur formulera så att det inte kan kringgås när någon av oss dör?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Regler om makars egendom finns i 7 kap. äktenskapsbalken. Ni kan absolut skriva ett äktenskapsförord som förkunnar att all den egendom du räknat upp, ska anses tillhöra vardera make som enskild egendom. Upprättas äktenskapsförordet enligt 7 kap. 3 § ÄktB är det giltigt och ska inte kunna kringgås vid ena makens död. Är ni osäkra på formkraven kan ni vända er till en familjejurist och anlita dem för att upprätta äktenskapsförordet åt er. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Köpt egendom innan äktenskapet - enskild egendom eller giftorättsgods?

2017-05-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min ska skiljas. Har han rätt till min sommarstuga som jag tillsammans med min mamma köpte tillsammans innan jag träffade min man?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sommarstugan som du tog med dig in i äktenskapet kommer vara giftorättsgods (och alltså ingå i bodelningen) om sommarstugan inte är din enskilda egendom. Den kan till exempel vara din enskilda egendom genom att du och din man har skrivit ett äktenskapsförord om det eller att du erhållit sommarstugan i gåva eller arv med villkor om att det ska vara din enskilda egendom. I dessa fall hade sommarstugan inte ingått i bodelningen mellan dig och din man. Du uppger i frågan att du har köpt sommarstugan. Då måste du och din man ha skrivit ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan ska vara din enskilda egendom. Om ni inte har gjort det så är sommarstugan alltså att anse som giftorättsgods och något som ska ingå i bodelningen. Jag är inte riktigt säker på vad du menar med om han har "rätt" till din sommarstuga. Det vi kan konstatera är att sommarstugan i vart fall ska ingå i bodelningen i och med att det är giftorättsgods. Det som dock bör tilläggas, är att man i lottläggningen (alltså då när man avgör vem som ska få vad) i första hand har rätt att få sin egendom på sin lott. Eftersom att du äger sommarstugan har du med andra ord förtur på att få behålla den i bodelningen. Värdet av sommarstugan kommer dock, som tidigare nämnts, att ingå i bodelningen.Bodelning är inte helt lätt! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Fråga om ett av ena maken ägt hus vid eventuell skilsmässa.

2017-05-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har ett hus som jag är ensam låntagare för. Jag hade huset när jag ingick äktenskap och jag har ensamt stått för kostnader för huset under äktenskapet. Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Det finns inget äktenskapsförord eller handling om enskild egendom, däremot är jag som sagt den som ensam står för lånet.
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller makarnas egendom inom äktenskapet är att det är giftorättsgods, se äktenskapsbalken (ÄB) 7 kap. 1 §. Det gäller oavsett när egendomen införskaffades och vem som är ägare. Att egendom är giftorättsgods innebär att värdet på den ska delas vid en eventuell skilsmässa. Om ni inte vill att huset ska delas vid en skilsmässa ska du och din partner skriftligen upprätta ett äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket (ÄB 7 kap. 3 §). I äktenskapsförordet skriver ni i så fall att huset ska vara din enskilda egendom, och då kommer det inte att ingå i en bodelning vid skilsmässa.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,

Utgör äktenskap ingånget utomlands äktenskapshinder för att gifta sig på nytt i Sverige?

2017-05-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Är det möjligt för en redan gift muslimsk man att gifta sig lagligt med en svensk kvinna? I hans hemland är det lagligt, han bor i Egypten. Vi är alla vuxna, så det är inget tvång. Det är bara så att vi älskar varandra och skulle vilja gifta oss.Med vänliga hälsningar
Lucas Cyrén | Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Kortfattat svar på din fråga: Nej, det är inte möjligt att gifta sig lagligt i Sverige om man redan har en make, från Sverige eller något annat land. Att som gift ingå nytt äktenskap är brottsligt i Sverige, och rubriceras tvegifte. Båda parterna döms som gärningsmän till brottet och straffet kan bli böter eller fängelse i upp till två år för vardera. Straffbestämmelsen hittar du här. Vad gäller äktenskap som ingåtts i andra länder så är de giltiga även i Sverige om de är giltiga i det landet där de ingicks, se 1 kap. 7 § Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap(länk har du här). Om din egyptiske partners äktenskap är giltigt i Egypten så är det alltså giltigt även i Sverige, och det utgör tyvärr äktenskapshinder för er att lagligen gifta er här.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Har du några ytterligare frågor så kan du ställa dem i kommentarsfältet här nedan.

Verkan av att en andel i egendom är enskild egendom

2017-05-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag undrar vad det betyder när det står i äktenskapsförordet " All egendom NS nedan förtecknar ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt" . Här finns en gemensam bostad som båda äger halva på.I stycket Avkastning och surrogat; "all egendom som kan komma att träda istället för NS ovan angiven egendom ska utgöra enskild egendom"Till saken finns även ett testamente. Barn på var sitt håll. Hur funkar detta vid dödsfall och skilsmässa?vänliga hälsningar
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om enskild egendom och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer också gå in på regler om arv och testamenten i ärvdabalken (ÄB) som du kan titta närmre på här.Verkan av att något blir enskild egendomOm ett äktenskap upplöses ska makar göra en bodelning. Bodelning kan också göras under ett äktenskap om makarna kommer överens om det (ÄktB 9 kap. 1 §). En bodelning görs för att dela upp makarnas egendom mellan dem. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i en bodelning (ÄKtB 10 kap. 1 §). All egendom som makarna äger tillsammans eller var för sig är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 1-2 §§). Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning och den som äger egendomen behåller den själv. Även andelar av egendom, exempelvis en fastighet, kan göras till enskild egendom.Att sådant som träder i stället för enskild egendom också blir enskild egendom betyder helt enkelt att om enskild egendom inte längre finns kvar men har ersatts med något annat, så förblir ersättningen enskild egendom och ingår inte i en bodelning. Till exempel betyder det att om någon äger en fastighet som är enskild egendom och fastigheten säljs, så blir pengarna som erhålls vid försäljningen enskild egendom.Makes enskilda egendom vid dödsfallOm en make avlider upplöses äktenskapet och innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan personens arvingar enligt lag eller testamente måste en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). Makarnas giftorättsgods fördelas då mellan den efterlevande maken och dödsboet. När det är gjort ska giftorättsgodset som tillfaller dödsboet samt egendom som den avlidne ägde men inte ingick i bodelningen – den avlidnes kvarlåtenskap - fördelas mellan den avlidnes arvingar och testamentstagare. Utgångspunkten är att den avlidnes bröstarvingar, alltså barnen, ärver kvarlåtenskapen (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidna var gift ska istället den efterlevande maken ärva all kvarlåtenskap. Efterlämnar den avlidna särkullbarn – ej gemensamma barn – har dock den efterlevande maken bara rätt till särkullbarnets arvslott om barnet väljer att avstå sitt arv. Den efterlevande maken har alltid rätt att ärva så mycket av kvarlåtenskapen att det tillsammans med egendomen som erhölls i bodelningen och den efterlevande makens egna enskilda egendom uppgår till 4 prisbasbelopp (179 200 kr år 2017). Testamenten som inskränker den här rätten är utan verkan (ÄB 3 kap. 1 §). Om särkullbarn avstår sin arvsrätt till förmån för en efterlevande make har de istället rätt till efterarv från den efterlevande maken när denne avlider (ÄB 3 kap. 2 §).Finns det ett testamente ska kvarlåtenskapen fördelas enligt testamentets innebörd. Ett testamente är inte giltigt om det skulle inkräkta på en makes rätt att få sammanlagt 4 prisbasbelopp. Skulle ett testamente betyda att en bröstarvinge inte kan få sin laglott – hälften av dess arvslott – kan denne begära jämkning av testamentet och få sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §). En bröstarvinge kan på så sätt aldrig göras arvlös, utan har alltid rätt till hälften av sin arvslott. Vad gäller andelen i bostaden?Enligt villkoren i äktenskapsförordet du beskriver görs NS andel i bostaden till enskild egendom. Skulle makarna som berörs av förordet skilja sig måste de göra en bodelning där de fördelar giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte gjorts till enskild egendom. NS andel i bostaden skulle alltså inte ingå i en bodelning, utan NS behåller andelen själv. Om NS genom en bodelning får den andra andelen av bostaden kommer hela bostaden att vara NS. Skulle den andra andelen av bostaden utgöra den andra makens enskilda egendom eller tillfalla den andra maken genom en bodelning kommer NS och den andra maken att bli delägare till bostaden.Om NS avlider kommer det först göras en bodelning och NS andel – precis som angetts ovan – kommer inte ingå utan tillfaller dödsboet och blir en del av NS kvarlåtenskap. Beroende på vad som sker med den andra andelen av bostaden kan antingen den efterlevande maken och dödsboet bli delägare av fastigheten, eller så kan dödsboet få hela bostaden. Efter bodelningen ska NS kvarlåtenskap fördelas. Utgångspunkten är att särkullbarn får sitt arv direkt om de inte avstår sin arvslott till förmån för efterlevande make. Den efterlevande maken har alltid rätt till att sammanlagt få 4 prisbasbelopp efter bodelning och fördelning av kvarlåtenskap oavsett särkullbarn och eventuellt testamente. Kvarlåtenskap som inte direkt tillfaller särkullbarn ärvs av den efterlevande maken. Om testamentet anger att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett annat sätt kommer testamentet att gälla först och främst med undantag för om det inkräktar på makens rätt till 4 prisbasbelopp, eller bröstarvingars rätt till sin laglott. Andelen i bostaden som är enskild egendom kommer alltså ingå i NS kvarlåtenskap och kan antingen tillfalla särkullbarn, efterlevande make eller någon annan beroende på de exakta familjeförhållandena, övrig egendom och testamentets formulering. Det går därför tyvärr inte att ge ett exakt svar på vad som händer i det fallet.Skulle något träda i bostadens ställe kommer den egendomen behandlas på samma sätt. Det kan till exempel röra sig om en summa pengar om bostaden säljs.Vid behov av ytterligare hjälpOm det uppstår oklarheter vid tolkning av ett äktenskapsförord och/eller testamente vid en skilsmässa eller dödsfall kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som hjälper till med bodelning och fördelning av arv. Är man osäker på hur man vill utforma äktenskapsförord eller testamente kan det också vara bra att ta hjälp av en jurist. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline här.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Vänliga hälsningar,

Finns skyldighet att dela lån som inte är gemensamt?

2017-05-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är nu skilda. Vi har gjort en bodelning sinsemellan, vi har inga gemensamma lån utan var och en står för sina lån. Men han vill att vi ska dela på två stora lån som han står för, vad gäller? Är jag skyldig att dela dessa lån med honom?
Victoria Nygren |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du är inte skyldig att dela hans lån. I 1 kap. 3 § äktenskapsbalken stadgas det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att du inte har någon skyldighet att dela dessa lån med honom som han tagit. Du och din exmake ansvarar för era egna skulder med era tillgångar såväl under äktenskapet som nu när ni går/gått skilda vägar. Du kan alltså inte tvingas dela eller betala en skuld ni inte har åtagit er gemensamt, såvida du inte t.ex. gått i borgen för hans lån. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!

Att ge make gåva och göra egendom till enskild egendom

2017-05-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och både jag och min man har barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn.Jag står som ägare på en fastighet. Min man har ärvt pengar från sin far . enskild egendom.Jag tänkte ge halva huset till min man genom gåva. Samt att han ger mig pengar som jag tänkte göra till min enskilda egendom. Jag tänkte även göra min del av fastigheten till enskild egendom.Kan man göra så?Vi har skrivit testamente att barnen har bara får ut sin laglott om en av oss dör och resten när den andra dör.Vad krävs för dokument för detta? Gåva mellan makar samt äktenskapsförord?Med vänlig hälsning
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du tar upp två frågor som du vill ha svar på, en om möjligheten att ge en gåva till sin make och en om att göra egendomen ni ger vararandra i gåva enskild egendom. Jag kommer behandla dessa var för sig nedan för att det ska bli så tydligt som möjligt. I mitt svar kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken, detta kommer jag förkorta ÄktB hädanefter. ÄktB finner ni https://lagen.nu/1987:230. SammanfattningJa det är möjligt att göra så som ni tänkt göra.För att göra vad ni vill åstadkomma krävs som allra minst ett gåvobrev. Gåvobrevet kan fylla två funktioner i ert fall, det kan ge en gåva från den ena maken till den andra och det kan göra så att gåvan blir enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan också göra egendom till enskild så skulle ni skriva ett sådant så se till att det är tydligt vad som gäller. Att vara tydlig i allmänhet är väldigt bra när det gäller sånt här. Både äktenskapsförord och gåvobrev ska registreras hos skatteverket.Utförligare svarGåva till makeFör att en gåva till en make ska vara giltig ska gåvan registreras hos skatteverket enligt 8 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K8P1S1). Det är inte svårare än så. Skatteverket har en bra mall på hur gåvor mellan makar ska registreras på följande länk: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/gavamellanmakar.4.8639d413207905e9480002472.html Ni skriver alltså två gåvobrev, ett om att din man ger dig pengar och ett om att du ger honom en del av fastigheten. Att skriva ett gåvobrev behöver inte vara svårt, det är bara viktigt att vara övertydlig. Det ska stå vad gåvan är, från vem det ges och vem som får gåvan. Detta skickas in till skatteverket som registrerar den och därefter är den giltig. Att göra egendom till enskild egendomDet finns flera sätt att göra egendom till enskild egendom. Dessa finns i 7 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Du kanske märker att det går att göra egendom enskild både genom gåva och genom äktenskapsförord. Det är alltså möjligt för er att genom gåvan ni ger till varandra göra att gåvorna ni ger ska vara enskild egendom redan då. Men vill man vara extra noggrann så kan man även reglera detta genom ett äktenskapsförord. Detta ska också registreras hos skatteverket enligt 7 kap. 3 § 3 stycket (se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte heller vara svårt. Det är bara viktigt att vara väldigt tydlig. Det ska framstå att det ska gälla mellan er, det ska vara tydligt vilka ni är (väldigt tydligt om ni inkluderar personnummer), ni ska skriva vilken egendom som ska anses vara enskild egendom. Med gåvor kan det skrivas som ”gåvan X fick av Y på Z kronor den DD/MM-ÅÅ ska anses vara enskild egendom. Det är bättre än att skriva ”X kr av Y’s pengar ska anses vara enskild egendom” då kan det bli tolkningssvårigheter mellan gåvobrevet och äktenskapsförordet. Att hänvisa till ett gåvobrev i ett äktenskapsförord och vice versa är ett bra sätt för att säkerställa vad som gäller.Skatteverket har skrivit om hur man registrera äktenskapsförord.http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Äktenskapsförord rörande uppdelning av fastighetsvärde vid bodelning

2017-04-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man köper ett radhus nu i sommar för 2.9 miljoner, vi säljer min lägenhet (som jag har äktenskapsförord på att den endast är min) och får på så sätt 680 000 kr i kontantinsats till huset. Han har ingen kontantinsats och vi kommer dela på lånet på 2.220 000. Värdemässigt kommer jag ha lagt 61.5% och han 38.5% men vi äger 50/50. Kan man i ett äktenskapsförord skriva så att vid försäljning eller bodelning inte delar 50/50?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken; nedan ÄktB, se här.Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om huruvida viss egendom t.ex. ska vara enskild istället för giftorättsgods. Ett äktenskapsförord kan dock inte förändra själva äganderätten till egendom. Det betyder att om ni enligt lagfart står som hälftenägare, kan inte ett äktenskapsförord göra så att du har rätt till mer än hälften. Med andra ord kan äktenskapsförordet bara reglera huruvida ägandet enligt lagfarten ska vara enskilt eller inte, 7 kap. 3 § ÄktB.Ett alternativ om ni vill jämna ut det så att du får tillbaka lika stor del som du betalade vid köpet är att ansöka om lagfart i enlighet med den uppdelningen som du angett ovan. Annars får ni reglera förhållandet genom skuldebrev. Det kan t.ex. göras genom att din make ger ett skuldebrev till dig på det belopp som önskas. Beloppet kan sedan enkelt kvittas vid en eventuell vinstförsäljning, så att du utfår mer av vinsten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen