Bestrida äktenskapsförord

2016-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Om man har skrivit ett äktenskapsförord i god tro kan detta i så fall bestridas vid skilsmässa? Mvh Maria
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tanken och huvudregeln med ett äktenskapsförord är att ett sådant avtal ska respekteras. Dock så finns det regler som kan leda till jämkning av ett äktenskapsförord eller delar av det om äktenskapsförordet är oskäligt. Detta stadgas i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken. Vid bedömningen av om ett äktenskapsförord är oskäligt tar man hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Det är en helhetsbedömnings som görs. Något som kan anses oskäligt är till exempel om en av parterna använt sig av tveksamma metoder för att få ett äktenskapsförord till stånd eller om äktenskapsförordet skulle leda till en uppenbar snedfördelning av parets egendomar. Svaret på din fråga är alltså att ett äktenskapsord går att jämka. Prognosen för om en sådan jämkning av ett äktenskapsförord skulle vara god beror på om det föreligger någon omständighet som anges ovan. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma. Mvh

Kapitalförsäkring

2016-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan en kapitalförsäkring vara enskild egendom?
Adrian Nylén |Hej!Ur Äktenskapsbalken (ÄB) framgår i kapitel 7 § 1 att all egendom utgör giftorättsgods i den mån det inte gäller enskild egendom. Då en kapitalförsäkring räknas som lös egendom utgör den alltså en del utav giftorättsgodset.För att kapitalförsäkringen ska räknas som enskild egendom krävs alltså att någon av punkterna i kapitel 7 § 2 ÄB är uppfyllda. Till exempel kan kapitalförsäkringen genom 7 § 2 punkten 1 avtalas till att utgöra enskild egendom genom ett äktenskapsförord.Det är alltså möjligt för kapitalförsäkringar att vara enskild egendom.Hoppas detta besvarade er fråga!

Vigsels ogiltighet

2016-06-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, min svärfar är döende i cancer. Vi var på läkarbesök 9 juni och läkaren sa att han har kort tid kvar att leva.Han går på starka mediciner så som lugnande och ångestdämpande. Av en slump fick vi nu höra att hans sambo gift sig med honom 7/6. Hon har inte sagt detta till någon i familjen så vittnena kan vara personliga assistenter.Vi tycker bara att det är märkligt beteende då det känns som svärfar inte alltid är närvarande samt medveten om vad han gör. Är det ok att gifta sig så? Eller kan bröllopet ogiltigförklaras?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi har i svensk rätt inte någon lag som uttryckligen gör det möjligt att ogiltigförklara en vigsel, men visst utrymme för ogiltigförklaring har fastslagits av HD. Reglerna som blir relevanta för att besvara din fråga finner du i kapitel 4 i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen hittar du här. Av särskilt intresse är också domstolsavgörandet NJA 2010 s 648. Innan jag redogör för svaret på din fråga kommer jag kort beskriva begreppet rättshandlingsförmåga, eftersom det också är relevant.RättshandlingsförmågaBegreppet rättshandlingsförmåga används för att beskriva någons rätt och möjlighet att ingå avtal eller utföra andra rättsligt relevanta handlingar. De flesta har rättshandlingsförmåga från dagen då de blir myndiga. Den kan begränsas om någon p.g.a. ett sjukdomstillstånd inte praktiskt kan göra det som krävs för att företa rättshandlingar. Rättshandlingsförmågan kan också vara begränsad om en person till följd av exempelvis en psykisk sjukdom inte har förmåga att förstå eller förutse konsekvenser av en viss rättshandling.Eftersom din svärfar inte alltid är närvarande eller medveten om sitt eget handlande p.g.a. sin sjukdom och/eller sin medicinering, så kan hans rättshandlingsförmåga vara begränsad. Om han utför en rättshandling vid ett tillfälle då han inte är fullt medveten om vad han gör, så kan det ifrågasättas om det gjordes enligt hans faktiska vilja och därmed kan även handlingens giltighet ifrågasättas.Äktenskaps upphörande och ogiltighetSom utgångspunkt upphör ett äktenskap endast genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad, ÄktB 1 kap. 5 §. Det finns inga regler som direkt möjliggör att en vigsel ogiltigförklaras p.g.a. en persons bristande rättshandlingsförmåga. För att en vigsel ska anses ha uträttats på ett korrekt sätt krävs enligt ÄktB 4 kap. 2 § att båda personer vara närvarande och de ska inför en behörig vigselförrättare uttrycka sin vilja att ingå äktenskap. Om vigseln inte sker på detta sätt kan den anses ogiltig och därmed medför den inga rättsliga konsekvenser som normalt kommer av ett äktenskap.Högsta domstolen slog i NJA 2010 s 648 fast att det genom kravet på en viljeförklaring i ÄktB 4 kap 2 § finns ett ytterst begränsat utrymme att ogiltigförklara en vigsel p.g.a. att någon brustit i sin vilja att ingå äktenskap, alltså saknat rättshandlingsförmåga, till följd av exempelvis psykisk sjukdom, eller ett jämförbart tillstånd. Det finns en stark presumtion för att en vigsel är giltig om en behörig vigselförrättare har genomfört den efter att båda makar har uttryckt att de vill gifta sig. För giltighet krävs att en person brustit till så stor grad i sin vilja att ingå äktenskap att det är uppenbart att det inte fanns något samtycke. Detta är ett högt ställt krav som det kan vara svårt att nå upp till i fråga om bevisning.Vad gäller för din svärfar?Det finns alltså en begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad och på så sätt undvika att regler om bodelning och makesarv blir tillämpliga. Det måste dock vara uppenbart att din svärfar inte samtyckte till vigseln, eller att han till följd av sin sjukdom eller medicinering inte kunde samtycka, eller insåg vad han samtycket till. Om en behörig vigselförrättare valde att genomföra vigseln och om vittnen som närvarade anser att han uttryckte en vilja att ingå äktenskap är möjligheten för att ogiltigförklara vigseln mycket begränsad, eftersom det då skulle vara svårt att bevisa motsatsen. Att din svärfar tillfälligtvis är omedveten om sitt handlande och inte är närvarande räcker sannolikt inte, eftersom det är hans samtycke vid tillfället för vigseln som är avgörande och en viss brist på rättshandlingsförmåga inte i sig är tillräcklig.När ogiltigförklaring inte är ett alternativ kan ett äktenskap förutom genom dödsfall endast upplösas genom äktenskapsskillnad. Dock kommer vigseln i dessa fall medföra rättsliga konsekvenser så som makarnas giftorätt och rätt till makesarv.Om det finns en oro hos din svärfar, hans maka eller övrig familj för vad som kommer ske med hans egendom i framtiden, så kan det i detta fall vara relevant att fundera över äktenskapsförord och testamente. Ni kan genom oss på Lawline få hjälp med dessa dokument online här, eller för mer utförlig rådgivning boka tid med en jurist här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

​Äktenskapsförord i efterhand

2016-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är gift och det finns inga äktenskapsförord eller dylikt. Jag kommer snart att ärva en större summa pengar och undrar då om min man får rätt till detta om det inte specifikt står enskild egendom i testamentet? Om min man har rätt till mitt arv, går det att skriva ett äktenskapsförord i efterhand ang detta? Tack!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om samlevnad i äktenskap regleras av äktenskapsbalken, se här. Regler om äktenskapsförord hittar du specifikt i äktenskapsbalken 7 kap 3 §.Ett äktenskapsförord kan skrivas vid äktenskapets ingående eller under äktenskapet vilket framgår av samma paragraf. Ett äktenskapsförord kan även senare ändras genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord, för att upprätta ett sådant krävs ingen föregående bodelning, då detta är ett avtal mellan makarna som bygger på att dessa två är överens.För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av båda makarna samt registreras hos skatteverket, se här. Äktenskapsförordet blir giltigt från och med registreringen, äktenskapsbalken 7 kap 3 § 2 – 3 st. Äktenskapsförordet skall ange den egendom som skall vara enskild egendom, i detta fall de pengar som du skall får ärva. Tänk dock på att avkastning av enskild egendom blir giftorättsgods, exempelvis sparränta som bankkontot inbringar. Om du vill att även avkastningen skall vara enskild egendom måste det framgå i äktenskapsförordet. Sammanfattningsvis går det bra att skriva ett äktenskapsförord efter äktenskapsets ingående, men de formella kraven som jag angett ovan måste vara uppfyllda (skriftlighet, undertecknat av båda makarna samt registreras hos skatteverket). Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig med att upprätta ett äktenskapsförord om du behöver hjälp med det. I nuläget finns Lawlines jurister i Stockholm men de har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här. Via Lawline kan du även få juridisk rådgivning via vår webb- och telefonrådgivning, se här.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänligen

Kan KFM utmäta huset min fru äger för mina skulder?

2016-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej min fru och jag är gifta sen snart ett år tillbaka. Jag har stora kronofogd skulder. Hon har bara liten skuld som snart är betald. Hon har möjlighet att få ett privat lån för att köpa huset vi hyr. Kan vi på nåt sätt skriva papper så hon äger huset och att inte fogden tar det pga mina skulder? Vi har en hyra på 5000:- idag och skulle hamna på 2000:- - 3000:- i månaden. Vilket skulle göra att jag kunde betala av mer. Mvh
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det "papper" du tänker på är nog att ni skriver ett äktenskapsförord. Det kan göras innan äktenskapet eller när som helst under äktenskapet. Genom äktenskapsförordet kan ni ange att huset ska vara din frus enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket, vilket framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 3 §. Genom äktenskapsförordet kan egendom som annars skulle vara giftorättsgods göras till din frus enskilda egendom.Ett äktenskapsförord är dock inte nödvändigt för att skydda huset från utmätning om det är din fru som köper det. Om din fru lånar pengar och ensam köper huset och ensamt står som ägare på lagfarten så är huset hennes egendom. Det kommer att räknas som giftorättsgods den dag bodelning gör, men fram till dess är det hennes egendom och kan inte utmätas för dina skulder. Om ni däremot båda äger huset gemensamt och båda står på lagfarten så kan din del av fastigheten utmätas (vilket i praktiken innebär att din frus del av fastigheten 'dras in' och fastigheten säljs på exekutiv auktion och vardera maken får halva värdet från försäljningen). Så din fru kan låna pengar och köpa huset ensamt i sitt namn, och huset kommer inte kunna utmätas för dina skulder. Om ni vill se till att huset även vid en bodelning är hennes enskilda egendom så är det ett äktenskapsförord som ni ska skriva.Om du är intresserad av att upprätta ett äktenskapsförord kan du göra det till fast pris här.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Omvandla giftorättsgods till enskild egendom

2016-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller enskild egendom. Hur omvandlas gemensam egendom till enskild egendom? Med vänliga hälsningar Erik Heisl
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gemensam egendom (giftorättsgods) kan omvandlas till enskild egendom i ett äktenskap genom att båda makarna skriver under ett äktenskapsförord. Där kan makarna då föreskriva vilken egendom som ska bli enskild och för vem. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, det måste sedan registreras hos Skatteverket. Även i ett samboförhållande så är det möjligt att genom ett samboavtal dela upp vilken egendom som ska vara gemensam och vilken som ska vara parternas enskilda. Ett samboavtal behöver inte registreras vid någon myndighet men ska även det vara skriftligt och undertecknat av båda.Om du är intresserad av att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal så erbjuder Lawline en avtalstjänst där du enkelt kan upprätta ett personligt avtal. Du kan läsa mer om det här: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Ansvar för makes skulder

2016-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur gör jag om jag vill gifta mig men inte vill blanda in den andra halvan i kronofogdeärenden?Eller går inte det att ha helt delad ekonomi som gifta?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1:3 ÄktB råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Den ena maken svarar således aldrig för den andra makens skulder. Vissa undantag finns då den ena maken givit den andra en gåva, då kan den mottagande maken i vissa fall få svara för den andra makens skulder intill gåvans värde, detta följer av 8:3 ÄktB. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsköp, dold samäganderätt och enskild egendom

2016-06-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi har ett äktenskapsförord att all våra tillgångar, även framtida anskaffningar, ska vara enskild egendom. Nu har jag köpt ett fritidshus, köpeavtalet står i mitt namn, men maken har bidragit med en liten del av köpeskillingen. Är huset ändå att anse som min enskilda egendom? Dvs är det namnet på köpeavtalet eller vem som betalar som avgör?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid fastighetsköp är det den person som står på köpeavtalet som tillskrivs äganderätten. Det är alltså Du som är ägare till fritidshuset och inte maken, oavsett vem det är som har betalat. Det finns emellertid regler om så kallad dold samäganderätt som innebär att den make (eller sambo) som inte står med på köpeavtalet ändå blir samägare till fastigheten, trots att vederbörande alltså inte står med på köpeavtalet. Dessa regler härrör från domstolspraxis och innebär att makarna presumeras vara samägare till en fastighet om fastigheten förvärvats för gemensamt bruk och den make som inte står med på köpeavtalet har lämnat någon form av ekonomiskt bidrag till köpet, vilket din make har. Såvida ni inte har kommit överens om att fastigheten ska vara enbart din och att ni därigenom förklarat att ni inte avser att äga den gemensamt (trots att din make bidrog med en liten del av köpeskillingen) kommer ni troligtvis att presumeras vara samägare till fritidshuset. Huruvida ni är samägare eller inte är dock irrelevant för avgörandet om fritidshuset är enskild egendom eller giftorättsgods. Såvida äktenskapsförordet är giltigt (det ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos skatteverket enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken) är alltså huset enskild egendom eftersom det har gjorts till sådan i ett äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § 1 p äktenskapsbalken). Följden av att huset är enskild egendom är det inte ingår i bodelningen vid eventuell skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Har ni kommit överens om att huset är ditt och att ni inte ska vara samägare tillhör äganderätten till huset enbart dig och det är enbart din enskilda egendom. Skulle det vara så att den förvärvats för gemensamt bruk och ni inte uttryckligen kommit överens om att huset enbart ska vara ditt har din make anspråk på halva äganderätten av huset och det är således även hans enskilda egendom. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,