Principen om särförvaltning

2016-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan min make bli betalningsskyldig på en faktura/avtal som endast jag står på?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Enligt äktenskapsbalken, där regler om äktenskap återfinns, råder en princip som kallas principen om särförvaltning. Principen stadgas i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken och innebär att makarna i ett äktenskap råder över sin egendom, och svarar för sina egna skulder. Det betyder att de skulder en make ådrar sig inte kan leda till betalningsskyldighet för den andre maken. Detta gäller sålänge det rent civilrättsligt faktiskt bara är ena makens skuld. Om det är båda makarnas skuld, kan båda självfallet bli betalningsskyldiga.För att tydligt svara på din fråga: nej, din make kan inte bli betalningsskyldig om det är din skuld.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Skydda egendom från framtida bodelning mellan makar - äktenskapsförord

2016-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Hur skyddar jag 100% av min egendom vid en skilsmässa om jag gifter mig med en Thailanska?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett sätt att skydda sin egna egendom från att ingå i en bodelning mellan sig och sin make/maka som giftorättsgods (gemensam egendom) är att upprätta ett avtal mellan sig och maken/makan. Detta kallas för ett äktenskapsförord och det är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Med andra ord: Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa eller ett dödsfall.Ett äktenskapsförord kan i stort sett se ut hur som helst, därför finns inga direkta krav på vad det ska innehålla annat än att det ska vara ett skriftligt avtal som är undertecknat av båda makarna. Detta avtal måste även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, se mer på skatteverkets hemsida här.Hos oss på Lawline finns en tjänst som hjälper dig att upprätta ett säkert och tydligt avtal. Denna tjänst är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. För mer information klicka här.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Behöver jag skriva ett äktenskapsförord för att skydda mina tillgångar pga makens skulder?

2016-08-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag är gift sedan 2 år tillbaka, min man och jag har två barn och han har två barn sedan ett tidigare förhållande som han inte var gift med. Min man har ett bolån kvar på en bostad som han köpte innan vi träffades, vi varken äger eller bor i den, bostaden är såld och vi fick inte tillräckligt för den för att täcka lånet. Jag står inte med på lånet men däremot hans mamma.Jag undrar om jag behöver skriva ett äktenskapsförord för att skydda mina tillgångar? Om vi skulle skilja oss eller om han dör, behöver jag betala denna skulden med mina pengar jag har på banken? Jag har aktier till exempel. Ingår det i giftorätten? Eller ingår bara det vi äger gemensamt i giftorätten? Vi har inga tillgångar gemensamt, äger inget ihop. Vi hyr bostaden och bilen står på mig. Finns det något jag bör tänka på när det gäller det här lånet? Några andra lån har vi inte förutom CSN-lån båda två och jag lite lån kvar på bilen. M v h
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är ett vanligt missförstånd att tro att makar delar på varandras skulder. Så är inte fallet. I äktenskapsbalken 1 kap 3§ https://lagen.nu/1987:230#A1 stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Vid en eventuell bodelning mellan er (som sker både om makarna skiljer sig eller en make dör) kommer hans egendom först att användas till att täcka hans skulder, och det som eventuellt blir över efter skuldtäckningen kommer att delas mellan er två. Detsamma gäller för dig. Om en make har höga skulder så kommer det inte finnas några tillgångar över för att dela med den andra maken, men den andra maken blir aldrig skyldig att skjuta till av sin egendom för att täcka den andres skulder.Allt du äger (förutom strikt personlig egendom såsom kläder och smink) ingår i giftorätten så vida du inte skriver ett äktenskapsförord.Sammanfattningsvis och för att svara på din sista fråga så är din mans lån inget som du behöver tänka på. Ett äktenskapsförord skulle jag rekommendera dig att skriva om du t ex har någon jättedyr egendom som du vill skydda från en eventuell framtida bodelning, t ex en egen fastighet. För det mesta brukar dock båda makarna ha egendom till ungefär samma värde och då brukar det för det mesta jämna ut sig ganska bra med en likadelning.Med vänlig hälsning,

Olagligt att förlova sig med en som är gift?

2016-08-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej får man förlova sig med en som är gift?
Jens Ödman |Hej! Sedan den nya Äktenskapsbalken infördes 1987 saknar förlovningen helt rättsverkningar. Inledningsvis kan alltså sägas att det inte finns något som förpliktigar personer som har bytt ringar och kallar sig förlovade att faktiskt gifta sig med varandra. Det finns inte heller något förbud mot att förlova sig med någon som faktiskt är gift. Notera dock att det däremot är det straffbart att gifta sig med någon som är gift, se 7:1 Brottsbalken (BrB), den hittar du här. Vänligen,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2016-08-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är gifta och vill skriva ett enkelt äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild egendom. Vi har delvis en samägd fastighet där båda parterna äger 50%. samt ytterkigare en fastighet som ägs av ena parten till 100%. Hur ska vi ta upp fastigheterna i äktenskapsförordet ?
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni kan skriva ett äktenskapsförord som helt enkelt tydliggör det du skrev i din fråga. Att ni vill att all er egendom ska vara enskild. Om ni vill kan vi på Lawline hjälpa er med detta så ni båda känner er trygga med vad som gäller, se här, annars är ni fria att utforma ert eget. Tänk på att äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Om ni anger att all er egendom ska vara enskild kommer den inte att ingå i en framtida bodelning utan ägarförhållandena kommer att vara oförändrade även efter en eventuell äktenskapsskillnad. Har ni bara enskild egendom och ingen gör anspråk på bostad eller bohag har man inte ens någon bodelning. Är någon av fastigheterna er bostad behandlas den lite speciellt vid en äktenskapsskillnad och en av er kan göra anspråk på att få bo kvar trots att den andra maken äger hela eller halva fastigheten och att den utgör enskild egendom. Den som ska få rätt att bo kvar måste då bedömas ha störst behov av detta och det ska i övrigt inte anses oskäligt. Denna regler återfinns i 11:8 Äktenskapsbalken och den tar inte hänsyn till eventuella äktenskapsförord.

Vad ska man tänka på innan man gifter sig?

2016-08-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi tänker gifta oss med varandra. Vi har barn på var vårat håll sedan tidigare. Vad gäller och vad måste vi tänka på då vi blivit gifta? Blir jag automatiskt delägare av det hus som min sambo köpt för 30 år sedan ?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Vad gäller det hus som din sambo köpte för 30 år sedan blir du inte automatiskt delägare. Enligt 1 kap. 3 § ÄktB råder varje make över sin egendom. Huset kommer därför fortsätta vara din sambos så länge du inte får det, eller delar av det, i gåva av personen. Den dagen ert äktenskap upplöses, för att någon av er dör eller genom äktenskapsskillnad, så ska ni fördela er respektive egendom mellan er genom bodelning, enligt 3 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. All er egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom kan vara t ex egendom som en make har fått som gåva eller ett arv där det är föreskrivet att det ska vara mottagarens enskilda eller att egendomen blivit enskild genom äktenskapsförord vilket framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det kan därför vara bra att fundera på om ni vill skriva ett äktenskapsförord innan, eller när ni gift er, om det är så att ni vill att en del av er egendom ska vara just enskild och inte ingå i bodelningen.En annan sak som kan vara bra att tänka på är hur era tillgångar fördelas när ni avlider. Utgångspunkten är att era närmsta arvingar är era avkomlingar, dessa kallas bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln är dock att om arvlåtaren var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Men då ni båda två har barn som inte är era gemensamma, vilka brukar kallas särkullbarn, så gäller denna huvudregel inte. Ni kommer därför inte ärva varandra automatiskt. För att ni ska få ärva varandras kvarlåtenskap framför era barn så måste era respektive barn välja att avstå sitt arv till förmån för den andra maken, som då kommer vara den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB. Om barnen väljer att göra det kommer den andra av er ärva sin makes kvarlåtenskap och barnen kommer sedan få så kallad efterarvsrätt. Detta innebär att de kommer ärva sina arvlotter från sin förälder sedan när den efterlevande maken dör istället för när barnens förälder avlider. Ett sätt att ändra arvsordningen på är att skriva testamente. Då kan ni förändra arvsordningen t ex genom att testamentera er egendom till varandra. Det som är viktigt att tänka på dock är att hälften av varje barns arvslott utgör detta barns laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om man inskränker bröstarvingars laglott genom ett testamente har de rätt att begära laglottsjämkning och på så sätt få ut sina laglotter ändå.Fundera på om det är så att ni vill ha ett äktenskapsförord och om det är aktuellt att skriva ett testamente. Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan ni få det via vår avtalstjänst här. Vill ni ha hjälp med äktenskapsförord finns det här. Hoppas det var svar på er fråga!Vänliga hälsningar,

Gäller äktenskapsförord utomlands?

2016-08-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gäller ett äktenskapsförord om man flyttar utomlands?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!Äktenskapsförord går att upprätta och ändra när som helst under äktenskapet. Förutsättningen för att äktenskapsförordet ska vara giltigt är att det är skriftligt, undertecknat och har registrerats hos Skatteverket, se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Har du och din make upprättat ett undertecknat äktenskapsförord som ni skickat in till Skatteverket för registrering och betalat ansökningsavgiften ska handlingen finnas sparad och registrerat hos Skatteverket i deras äktenskapsregister, se äktenskapsbalken 16 kap. 1 §, 16 kap. 2 § 1 st. och 16 kap. 4 §. Äktenskapsförordet förlorar inte sin verkan i och med att du flyttar utomlands om det registrerades hos Skatteverket när du och din make hade hemvist i Sverige, se 5 § 3 st. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Det som kan bli problematiskt är om det mellan dig och din make skulle uppstå en tvist angående äktenskapsförordets giltighet och du bytt hemvist till utlandet. Målet kan då komma att prövas av utländsk domstol om det är din make som väcker talan mot dig. Din make är då kärande och du svarande. Enligt rättegångsbalken ska tvistemål prövas i det land där svarande har sin hemvist, se rättegångsbalken 10 kap. 1 §. Denna regel gäller dock bara om svensk domstol är behörig att döma i målet och förtydligar vilken av de svenska domstolarna som är den behöriga. Dessutom kan du som svarande godkänna att saken prövas i svensk domstol, se 2 § 1 st. 5 p. lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ansvarar jag för min makes skulder?

2016-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är sambo och kommer att gifta oss. Jag har studieskulder som jag får betala av själv och min fråga är om jag på något sätt p.g.a. giftermålet blir tvungen att betala av på hans skulder som är rätt stora p.g.a. spelberoende och som ligger hos kronofogden.
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.HuvudregelHuvudregeln är att vardera make ansvarar för sina skulder och råder över sin egendom i ett äktenskap, se äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § här. Du och din man bär således era egna skulder även efter giftermålet, men ansvarar inte för den andres. Vid en eventuell utmätningDet sagda innebär att den ena makens egendom inte får utmätas för den andre makens skulder. Vid utmätningar är det ofta svårt att avgöra vem som är ägare till föremålen i hemmet. I utsökningsbalken (UB) 4 kap. 19 § (se här) görs därför gällande att gäldenären som utgångspunkt anses vara ägare till lös egendom som finns i det gemensamma hemmet. Utgångspunkten bryts, om det görs sannolikt att egendomen samägs av makarna eller tillhör den andra maken. Det räcker inte med ett påstående om att samägande föreligger för att utgångspunkten ska brytas, utan det kräver någon ytterligare omständighet som talar för det, till exempel en faktura eller ett kontoutdrag som motsvarar föremålets värde.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Mvh,