Äktenskapsförord om enskild egendom "i förväg"

2015-10-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man bestämma att en viss del, t ex 50 procent, av en lägenhet - nuvarande eller framtida - ska vara enskild egendom och skriva äktenskapsförord angående den delen? (Bakgrunden är särkullbarnproblematiken.)
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Svaret är ja. Det går att formulera äktenskapsförord på alla möjliga sätt. Man kan till exempel skriva att "bostadsrätten på adress X skall till 50 % utgöra enskild egendom" eller att "bostadsrätter i Johan Johanssons ägo skall vid varje tidpunkt alltid till 50 % utgöra hans enskilda egendom" eller något liknande.Hoppas att svaret blir till hjälp! Återkom gärna om du har några fler frågor!Hälsningar,

Arv - enskild egendom

2015-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ärvde pengar från min pappa. Om min man går bort och det finns särkullsbarn, vid en bouppteckning hur vet man vilka pengar det är om det finns ett äktenskapsförord som säger de är min enskilda egendom? Går man efter boupptecknings pappret efter min pappas bortgång? Gabriella
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!I ditt fall är Ärvdabalken den tillämpliga lagen. Enligt denna ses arv, precis som du angett, som enskild egendom. Vid en bouppteckning kan man ha angett hur mycket arvet avser på olika sätt. Antingen kan ni ange detta i ett vanligt avtal som ni båda skriver under, genom ett äktenskapsförord, eller genom ett skriftligt bevis på hur mycket pengar det är som du fick i arv, exempelvis som du uppgav - bouppteckningspappret efter din pappas bortgång. Det har alltså ingen betydelse på vilket sätt detta anges, men ett skriftligt bevis är att rekommendera. Denna del, som avser ditt arv, ska vid en bouppteckning inte delas upp utan räknas till din enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen,

Hur man upprättar ett äktenskapsförord

2015-09-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ska gifta mig med min sambo och jag har ett landställe som jag äger tillsammans med mina två syskon och min pappa. Vi vill att detta landställe ska stanna inom familjen oavsett vad som händer i framtiden. Kan man upprätta något slags äktenskapsförord gällande enbart landstället och hur gör man smidigast och billigast?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Precis som Du skriver så är det ett äktenskapsförord Ni behöver upprätta för att landstället/landställets värde inte ska inkluderas vid en eventuell framtida bodelning. Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Klicka här för att komma till lagtexten.Egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 1 p. ÄktB.Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket. Upprättas äktenskapsförordet under äktenskapet gäller det från den dag det ges in till Skatteverket. Sluts äktenskapsförordet mellan blivande makar måste det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks för att det ska gälla från äktenskapets ingående, 7 kap 3 § ÄktB.Tänk på att avkastning av enskild egendom räknas som giftorättsgods om inte annat har föreskrivit i ex. ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 2 st. ÄktB. I äktenskapsförordet ska det anges vilken egendom som ska vara enskild. Ni ska alltså ange att landstället ska vara enskilt. Tänk på att vara tydlig och ange noga vad som ska vara enskilt genom att bl.a. ange vilken fastighet det gäller. Det är viktigt att det inte blir fel och det kan därför, om man själv känner sig osäker, vara bra att ta kontakt med en jurist. Genom att klicka här kan Du boka tid med en jurist eller genom att klicka här kan Du få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord online via Lawlines avtalstjänst.Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Detta kostar i skrivande stund 275 kronor. Hur Du registrerar det hos Skatteverket kan Du läsa här.Jag hoppas att Du fick svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

När blir ett äktenskap giltigt?

2015-09-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som jag klurat lite på gällande äktenskap. Även om vigselbeviset skickas in direkt efter vigseln till skatteverket så kan det ju ta en viss tid innan SKV registrerar äktenskapet (med en bekant som nyligen gifte sig tog det nästan två veckor). Om vi ponerar att den ena maken råkar ut för en olycka och avlider efter vigseln, men innan äktenskapet registrerats, ska man i arvsfördelning utgå ifrån att personen vid sin död var gift eller ogift? Det kan ju spela stor roll i bl.a. arvssammanhang och vid bodelning?
Ellinor Book |Hej Linda! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. HUR?En svensk vigsel anses juridiskt giltig om den förrättats enligt 4 kap 1 § och 2 § första stycket Äktenskapsbalken (ÄktB). Så här står det i 4 kap 1 och 2 §§ ÄktB:4:1 ÄktB - Äktenskap ingås genom vigsel i näraro av släktinga eller andra vittnen4:2 ÄktB 1st, 2st - Vid vigsel ska de som ingår äktenskap vara närvarande samtidig. De ska var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska därefter förklara att de är makar. Om det inte har gått till så som anges i första stycket eller om vigselförrättaren inte var behörig att förrätta vigsel är förrättningen ogiltig som vigsel. Det räcker alltså inte med att makarna har svarat "ja" för att en vigsel ska anses giltig. NÄR?Vigseln är juridiskt giltig när vigselförrättaren i vigselceremonin har förklarat personerna som makar.För att applicera vad du skrev i din fråga, följer här ett exempel: Om en vigsel sker mellan två personer på förmiddagen och den ene maken avlider senare under dagen så anses de som makar fastän vigseln ännu inte har hunnit anmälas till Skatteverket eller registrerats. Det är alltså när vigselförrättaren förklarar personernas som makar som är avgörande för att se ifall de juridiskt sett ska anses som makar. Det bör dock nämnas att det är annorlunda reglerat ifall det istället rör sig om en utländsk vigsel inför en utländsk vigselförrättare. I detta fall måste vigseln vara registrerad i det landet där den är förrättad, för att Skatteverket ska kunna pröva om den kan anses som en giltig vigsel. Äktenskapet erkänns inte i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige eller om det är sannolikt att vigseln har ingåtts under tvång. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförordets påverkan vid bodelning och arvsskifte

2015-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag är 46 år och min make är 61. Vi har 2 gemensamma barn i tonåren som bor hemma. Min make har även 3 vuxna barn/särkullbarn. Vi bor i ett hus i dagsläget värt ca.5 miljoner som står helt på min man.Min make har tillgångar på ca. 800 000 och jag har ärvt 400 000 som är min enskilda egendom.Min make har tecknat en livförsäkring där jag står som förmånstagare.Behöver vi skriva/göra något för att trygga min situation om min make skulle gå bort?Min make anser att allt blir mest rättvist fördelat om vi inte skriver något. Vi vill absolut inte att någon ska känna sig fel fördelad, men jag är livrädd att min situation blir väldigt tuff. Jag har alltid arbetat i låglöneyrken och har en minimal pension att vänta. Min man tjänar heller inte nåt vidare men tillsammans klarar vi oss hyfsat.Känner att jag inte vågar använda mina ärvda pengar till guld kant på tillvaron, att jag måste spara till sen!Det känns väldigt tungt med denna oro, snälla hjälp mig.Tack snälla på förhand.
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bedöma om ett äktenskapsförord är ett bra alternativ så bör man vara insatt med de konsekvenser som ett äktenskapsförord får, vilket jag hoppas kunna klargöra i mitt svar. Ett äktenskapsförord sätter lagens regler ur spel vilket kan vara till fördel men även till nackdel för en make. Det kan också göra att förhållandena blir mer rättvisa än vad en fördelning enligt lag skulle bli. Först får man alltså se på hur en fördelning mellan makarna enligt lag skulle resultera i och sedan se på om ett äktenskapsförord skulle kunna göra denna fördelning mer rättvis enligt makarnas önskemål. För att kunna avgöra detta måste man utgå ifrån de egendomar makarna innehar. Bodelning till följd av makes dödI ett äktenskap har makarna så kallad giftorätt i den andra makens egendom. Den egendom som på detta sätt är förenad med giftorätt kallas för giftorättsgods. Denna giftorätt aktualiseras först vid en bodelning mellan makarna på grund av upplösning av äktenskapet. En upplösning av äktenskapet sker exempelvis i samband med att en av makarna dör och då görs i de flesta fall en bodelning, Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. Vid en bodelning gör sig giftorätten gällande på så sätt att makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan dem, Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Egendom som är enskild ingår alltså inte i bodelningen. Det som den avlidne tilldelas i form av halva giftorättsgodset samt enskild egendom utgör den avlidnes så kallade kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap skall efter bodelningen fördelas mellan arvingarna genom ett arvskifte. Vad en bodelning kommer att innebära i ditt fall i den mån ni inte i förväg regalerar egendomsförhållandena är alltså att all egendom som utgör giftorättsgods kommer att läggas samman och fördelas lika mellan er. Till makens halva av giftorättsgodset läggs även den egendom som är enskild. Det som en make erhåller i samband med en bodelning är således hälften av giftorättsgodset samt den egendom som är enskild. Jag kommer att nedan kort beröra hur den egendom som du tagit upp i din fråga kommer att fördelas mellan er i en bodelning enligt lag: De 400 000 kronor som är du har ärvt som enskild egendom skall inte ingå i bodelningen. Din mans tillgångar om 800 000 kronor att ingå om de inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller på annat sätt. För livförsäkringen där du står som förmånstagare gäller som huvudregeln att det utfallande försäkringsbeloppet inte skall ingå i din makes kvarlåtenskap, Försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § 1 st. Det utfallande beloppet skall inte heller beaktas då man beräknar den efterlevande makens giftorättsandel eller bröstarvinges arvslott. Du som förmånstagare får alltså det utfallande beloppet utan att försäkringsbeloppet har någon inverkan när dina barn eller din makes barn/särkullbarn fördelar egendomen i bodelning och arvskifte. Huset som värderats till 5 miljoner kronor så kommer det också att ingå i bodelningen såvida den inte gjorts till enskild egendom. Viktigt att veta är att även om det är din man som helt står på huset så kan han inte helt fritt disponera över huset i det fall detta utgör er gemensamma bostad, Äktenskapsbalken 7 kap. 4 § 1 st. Din make får inte förfoga över er gemensamma bostad så att det går ut över dig utan för det krävs ditt samtycke. Bodelning med äktenskapsförordOm makarna inte vill att giftorättsgodset skall delas lika mellan dem vid en framtida bodelning kan de själva i ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, på förhand reglera hur egendomen skall fördelas mellan makarna vid en framtida bodelning till följd av att äktenskapet upplöses. I äktenskapsförordet kan all egendom eller viss egendom som makarna har göras enskild, Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. samt Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Den enskilda egendomen omfattas inte av makarnas giftorätt och skall därför inte ingå i bodelningen. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt skall det upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din make. Sedan skall äktenskapsförordet även lämnas in till skatteverket för registrering, Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Mer om äktenskapsförord kan du läsa här. Resultatet av att du och din man skriver ett äktenskapsförord är alltså att ni på förhand kan bestämma hur ni vill att egendomen skall fördelas vid bodelning. ArvskifteVid arvskiftet, som sker efter avslutad bodelning, ärver i första hand den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn osv.), Ärvdabalken 2 kap. 1§. Dock ärver efterlevande make bröstarvingarna med försteg vilket innebär att deras arv skjuts upp till dess att även den efterlevande maken dör. Makesarvet omfattar dock inte särkullbarns arvsrätt och dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt vid den först avlidne makens död, Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Detta innebär att när din make dör så kommer du att ärva era gemensamma barn med försteg men din makes barn/särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt. Så om kvarlåtenskapen utgör 5/5 så kommer du erhålla 2/5 i makesarv och de tre särkullbarnen kommer att erhålla 1/5 vardera (totalt 3/5). Det som den efterlevande maken erhåller i makesarv har barnen efterarvsrätt i. Detta påverkar inte den efterlevande maken i större mån än genom en begränsning i möjligheten att testamentera bort egendom. Enbart det som inte omfattas av efterarvsrätten har den efterlevande maken med full äganderätt till och kan fritt testamentera bort. Det finns dock en skyddsregel till förmån för den efterlevande maken där den efterlevande maken efter bodelningen har rätt till minst fyra prisbasbelopp. Detta innebär att om det som den efterlevande maken erhåller genom bodelningen tillsammans med enskild egendom inte uppgår till fyra prisbasbelopp har maken rätt att få egendom upp till detta belopp ur den döde makens arv, Ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 st. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor vilket innebär att den efterlevande maken skall ha egendomar som understiger 178 000 kronor för att regeln skall bli aktuell. Sammanfattning och rådDet är svårt för mig att ge ett bra råd kring huruvida ni bör upprätta ett äktenskapsförord eller inte. Fördelarna med det är att ni då kan känna er säkra på hur en fördelning kommer att bli då någon av er dör. Jag hoppas att du utifrån min beskrivning av skillnaden mellan en bodelning med respektive utan äktenskapsförord fått den hjälp som du behöver för att kunna bedöma huruvida ett äktenskapsförord för er kan vara fördelaktigt eller inte. Det är dock viktigt att veta att äktenskapsförord kan upphävas genom att man skriver ett nytt äktenskapsförord. Man kan ändra på äktenskapsförordet hur många gånger man vill. Vad som också är bra att veta är att i det fallet ett äktenskapsförord skulle ge en orättvis eller mycket skev fördelning mellan makarna vid en bodelning kan äktenskapsförordet jämkas hos domstol eller hos bodelningsförrättaren, Äktenskapsbalken 12 kap. 3 §.Vänligen

Måste jag skriva på äktenskapsförord, vad innebär det om jag gör det?

2015-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag och min man gifte oss i juni 2015 och vi fick vårt första barn i juli 2015. Vi har bott ihop sedan december 2014 i hans hus. Min man vill nu skiljas. Han har sålt huset och jag fick skriva under för godkännande. Nu vill han skriva ett äktenskapsförord (antagligen för att han sedan ska ansöka om skilsmässa). Jag har inga som helst tillgångar att skydda och för mig är ett äktenskapsförord inte nödvändigt. Han däremot har besparingar vad jag har förstått.Han vill lämna mig och vår nyfödda son och jag undrar även vad jag har för rättigheter. Behövs tex ett äktenskapsförord för att han ska kunna sälja huset? (Det är så han har uttryckt det). Om jag inte skriver under, vad händer vid skilsmässa? Och om jag skriver under, vad händer då? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Ett äktenskapsförord kan endera skrivas innan äktenskapets ingående, alltså innan man gifter sig eller under äktenskapet. Genom ett äktenskapsförord, som för att vara giltigt måste vara skriftlig, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket, så kan makarna bestämma att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom och därför inte ingå i en framtida bodelning. Allt detta framgår av Äktenskapsbalkens 7 kapitel 3 §.Så om du och din make skulle skriva ett äktenskapsförord avseende att huset ska vara hans enskilda egendom så innebär det att du vid en bodelning pga skilsmässa undantas huset, och du får alltså varken halva huset eller halva värden, vilket du annars får enligt Äktenskapsbalkens regler. Genom att skriva på ett äktenskapsförord frånsäger du dig alltså en del av det du annars enligt lag har rätt till vid en skilsmässa.Det behövs inte något äktenskapsförord för att din make ska kunna sälja huset. Med ett äktenskapsförord kan han däremot sälja huset utan ditt samtycke och utan att behöva ge dig någon del av pengarna från försäljningen. Endera vill din make helt enkelt få huset till enskild egendom för att inte behöva dela det med dig vid en skilsmässa, eller så kanske din make blandat ihop begreppen litegrann? Han kan nämligen enligt Äktenskapsbalken 7 kapitlet 5 § inte utan samtycke sälja fast egendom som är er gemensamma bostad. Hus räknas som fast egendom i lagens mening (vilket framgår av Jordabalken). Det här gäller även om maken äger hela huset, om huset är enskild egendom etc. Det krävs helt enkelt make/makas tillåtelse för att sälja den gemensamma bostaden, och utefter din fråga tycks du redan skrivit på en sådan tillåtelse? Då krävs inget mer, men intäkten från försäljningen av huset kommer att ingå i bodelningen vid en skilsmässa.Så frågan om du behöver skriva på ett äktenskapsförord, där är svaret att nej det behöver du absolut inte. Varken rent generellt eller för att han ska kunna sälja huset. Däremot måste du oavsett skriftligt godkänna att han får sälja huset för att han ska få göra det. Du behöver inte gå med på det om du inte vill. Om du skriver under behöver han inte dela med sig av något av det som omfattas av äktenskapsförordet vid en skilsmässa, vilket sannolikt innebär att du vid en skilsmässa får mindre än du annars hade fått. Om du inte skriver på gäller Äktenskapsbalkens regler fullt ut vid en skilsmässa. Jag ska mycket kort gå igenom huvudregeln enligt ÄktB samt det undantag som ev kan bli aktuellt för dig nedan.Vad gäller vilka rättigheter du har så i korthet och som huvudregel så om det inte finns något äktenskapsförord registrerat så vid en skilsmässa har vardera maken rätt till hälften av giftorättsgodset, eller värdet av det. Giftorättsgods är med några undantag allt som inte är enskild egendom. Så något förenklat så vid en bodelning så tas allt ena maken äger och läggs ihop, och från det dras av för de skulder denne har. Värdet av de sammanlagda tillgångarna minus de sammanlagda skulderna. Det som blir kvar ska ingå i bodelningen. Har man mer skulder än tillgångar blir giftorättsgodset för den personen noll. Man behöver inte betala den andra makens skulder vid en skilsmässa. Sen görs samman sak för den andra maken, summan av alla tillgångar minskas med summan av dennes skulder, och överskottet är giftorättsgods.Sedan slås de båda summorna ihop, och totalsumman delas på hälften och så får vardera maken hälften.Observera att det i lagen finns regler som hindrar att någon av makarna inför en skilsmässa börjar göra sig av med giftorättsgods för att försöka minska sin del av giftorättsgodset, alltså helt enkelt gör sig av med tillgångar för att slippa "dela med sig" vid en skilsmässa. Det är förbjudet enligt lag (ÄktB 11:4 st 2).I ditt och din makes fall har ni varit gifta en mycket kort period, och i sådana fall finns det en jämkningsregel i lagen (ÄktB 12 kap 1 §) som gör att man i vissa fall frångår den hälftendelning som är huvudregeln. Det kan vara just på grund av att äktenskapet varat mycket kort tid eller det på annat vis anses oskäligt att dela på hälften. Så det är möjligt att den skulle bli aktuell i ert fall, det är svårt att svara på utan att veta mer om ekonomiska förutsättningar osv.Mitt råd, eftersom du känner dig osäker på dina rättigheter och vad din make egentligen har för planer och motiv med sitt agerande, är att du inte skriver på någon form av avtal, godkännande eller äktenskapsförord utan att ha rådgjort med en jurist exakt vad det innebär och får för konsekvenser av dig att göra det.Jag hoppas du känner dig klokare av svaret, och du är alltid välkommen att återkomma med en ny fråga till Lawline om det är något du undrar! Vänligen,

Arvskifte då makar enbart har särkullbarn

2015-09-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gift par med enbart särkullbarn på bägge sidor, samt äktenskapsförord där bägges egendom är enskild.Make A går bort och genom testamente får make B 100000 kronor.Blir det frågan om efterarv då make B dör. Får make A s särkullbarn procent av make Bs totala förmögenhet och enskilda egendom?
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och slutsats A:s särkullsbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt vid A:s död med undantag för de 100 000 kronor som A har testamenterat bort till B. Skulle dock det som A testamenterat bort inskränka på särkullsbarnens laglott (halva arvslotten) har särkullsbarnen rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott. Särkullsbarnen har inte någon annan rätt eller efterarvsrätt till det som B får genom testamentet utan dessa pengar erhåller B med full äganderätt. Det som kan vara viktigt för den efterlevande maken (B) att veta är att den efterlevande maken är garanterad ett minimum på fyra basbelopp, Ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 st. Detta innebär att om B:s enskilda egendom tillsammans med det som B får genom testamentet tillsammans inte skulle uppgå till fyra basbelopp, har den efterlevande maken rätt, så långt kvarlåtenskapen räcker, att få ut så mycket av den avlidne makens kvarlåtenskap att denne har egendom som motsvarar beloppet. (Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor, fyra prisbasbelopp motsvarar därmed 178 000 kronor). En utvecklad förklaringEgendomsslag och bodelning När ett äktenskap upplöses genom att den ena maken dör så skall en bodelning göras, Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § 1 st. Syftet med bodelningen är att fördela makarnas giftorättsgods mellan dem, Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, Äktenskapsbalken 7 kap 1 §. Egendom kan göras enskild genom att makarna exempelvis skriver ett äktenskapsförord, Äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. I ditt fall finns ett äktenskapsförord som gör all egendom enskild, alltså finns det inget giftorättsgods att fördela mellan makarna. Eftersom båda makarna enbart har enskild egendom behöver inte någon bodelning genomföras. A:s enskilda egendom utgör dennes så kallade kvarlåtenskap som skall fördelas mellan den dödes arvingar och testamentstagare genom arvskifte. Denna fördelning sker enligt reglerna i Ärvdabalken om inte den avlidne skrivit ett testamente. Kvarlåtenskapen som fördelas efter den legala arvsordningenKvarlåtenskapen skall enligt den legala arvsordningen först fördelas på den dödes avkomlingar (bröstarvingar), alltså den dödes barn, barnbarn och barnbarnsbarn, Ärvdabalken 2 kap. 1 §. Bröstarvingarna erhåller en lika stor lott av arvet, vilket kallas bröstarvingarnas arvslott. I det fallet makarna skulle ha gemensamma barn ärver den efterlevande maken dem med försteg, vilket utgör ett så kallat makesarv, vilket innebär att barnens arv skjuts upp och att de inte får något förrän den efterlevande maken dör. Makesarvet omfattar dock inte den arvslott som tillkommer den dödes eventuella särkullsbarn utan de har rätt att få ut sitt arv direkt vid den döde makens arvskifte, Ärvdabalken 3 kap. 1 §.I ditt fall där A och B enbart har särkullsbarn kommer inte B ta makesarv efter A utan hela arvet, förutom de 100 000 kronor som A har testamenterat bort till B, skall tillfalla A:s särkullsbarn, Ärvdabalken 2 kap. 1 §. Särkullbarnen kan dock avstå från denna rätt att få ut sin arvslott till förmån för den efterlevande maken, men då blir A:s särkullsbarn arvsberättigade till en andel vid den efterlevande makens bortgång, Ärvdabalken 3 kap. 9 §. Den del av egendomen som den efterlevande maken skulle erhålla vid denna typ av arvsavstående får inte den efterlevande maken förfoga över genom testamente. Vid den efterlevande makens död har i sådana fall särkullbarnen rätt att få ut samma andel i den efterlevande makens bo, Ärvdabalken 3 kap. 2 § 3 st. Kvarlåtenskapen som tillfaller den efterlevande maken genom arvSärkullsbarnens rätt till arvslott omfattas inte av den egendom som den döde har förfogat över genom testamente. Det som tillfaller en efterlevande make genom testamente har inte den dödes särkullsbarn någon efterarvsrätt i såvida denna inte skulle inskränka på särkullsbarnens laglotter. Särkullsbarnen har alltid rätt att erhålla sin laglott, vilket utgör halva arvslotten, Ärvdabalken 7 kap. 1 §. Skulle det som testamentet ger den efterlevande maken inskränka på särkullsbarnens laglott kan dessa jämka testamentet för att de ska få ut den laglott som de har rätt till, Ärvdabalken 7 kap. 3 §. Skulle inte testamentet inskränka på särkullsbarnen laglott så har särkullsbarnen inte någon efterarvsrätt i det som tillfaller den efterlevande maken genom testamentet utan detta ärver B med äganderätt, vilket medför att denne kan förfoga över sin egendom genom testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Surrogat, enskild egendom

2015-09-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min make ägde en fastighet/stuga vilken var enskild egendom. Han har nu sålt den stugan och förvärvat en ny stuga. Betraktas även den nya stugan som enskild egendom per automatik? Jag har inte skrivit under något nytt dokument hos advokat angående enskild egendom för den nya stugan?Tack så mycket på förhand
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Regler kring enskild egendom i äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) se (https://lagen.nu/1987:230). För att egendomen skall anses vara enskild egendom krävs att den gjorts enskild på något av de sätt som anges i 7 kap 2§ ÄktB. Den fastighet som såldes var enskild egendom sedan tidigare, vilket gör att pengarna som din make fick in vid försäljningen också räknas som enskild egendom, enligt 7 kap 2§ 6p, om ni inte tidigare avtalat om något annat. Detta innebär att om den nya stugan är förvärvad med pengarna från den gamla stugan så blir den också enskild egendom, detta eftersom att den har "trätt i stället för egendom" som hade karaktären av enskild. Om den nya fastigheten betalas delvis med pengarna från försäljningen av den enskilda egendomen och delvis med pengar som hänförs till giftorättsgods är saken inte lika klar. I det fallet blir det en bedömningsfråga och fastigheten kan antingen räknas som din makes enskilda egendom eller som enskild egendom till en del och giftorättsgods till resterande. Detta är beroende av hur stor del av betalningen som härrör från surrogatet. Hoppas att du fick svar på din fråga!