Bankkonto som enskild egendom

2015-11-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Kan ett äktenskapsförord innehålla ett bankkonto som enskild egendom.Eller måste ett belopp anges som enskild egendom
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att viss egendom ska vara enskild, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det går bra att ange att tillgångar på ett visst bankkonto ska vara enskild egendom, men det finns några saker som kan vara bra att tänka på. Avkastning av enskild egendom blir automatiskt giftorättsgods, såvida inget annat stadgas i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st.). Om man vill att även avkastningen av tillgångarna ska vara enskild egendom måste man således ange detta i äktenskapsförordet.En annan viktig sak att tänka på är att "sammanblandning" av giftorättsgods och enskild egendom kan leda till att tillgångarna som ska vara den ena makens enskilda egendom kan förlora sin karaktär av enskild egendom. Med det sagt är det viktigt att man inte använder bankkontot som ska innehålla enskild egendom till exempelvis gemensamma utgifter. Det är därför att rekommendera att man öppnar ett särskilt konto som endast används för de tillgångar som är enskild egendom. För att vara säker på att äktenskapsförordet får den innebörd ni avser, rekommenderar jag er att upprätta det tillsammans med en jurist. Lawline samarbetar med erfarna jurister som kan hjälpa er med detta. Länk hittar ni på vår hemsida.Med vänliga hälsningar,

Ändring till giftorättsgods genom äktenskapsförord

2015-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag är relativt nygift (november 2014), och skulle vilja skriva ett äktenskapsförord, då jag ändrar enskild egendom till giftorättsgods.Min syster som jag delade en ärvd sommarstuga med, skilde sig för ett antal år sedan och tyckte att det var bättre att jag som hade bättre ekonomiska förutsättningar, behöll stugan själv. Hon skrev därför ett gåvobrev, där hon gav mig hennes del i stugan som enskild egendom. Hon skrev dock tillägget att jag kunde få göra den till giftorättsgods om jag önskade det. Det är alltså detta jag vill göra nu.Hur gör jag då? Kan vi skriva ett eget formulerat äktenskapsförord och skicka in till Tingsrätten? Och kommer det gå igenom? När man läser på nätet verkar det som att det ibland avslås, trots att gåvogivaren/testatorn gett mottagaren rätt att bestämma själv.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förhållandena om makars egendom regleras i 7 kap. Äktenskapsbalken. Enligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken utgör en gåva enskild egendom om gåvan förenats med villkor att gåvoobjektet skall vara mottagarens eget. Det är dock möjligt att ett sådant villkor upphävs genom att gåvogivaren ger gåvomottagaren rätt att bestämma för sig själv huruvida gåvan skall förbli enskild egendom. Eftersom din syster har skrivit att du får själv välja går det att förordna att stugan blir giftorättsgods. Ett sätt att göra detta är genom att skriva ett äktenskapsförord, vilket gäller enligt praxis. De tre viktiga kraven för att få ett giltigt äktenskapsförord är att 1) det skall vara skriftligt, 2) det undertecknas av båda makarna och 3) det skickas in till Skatteverket för registrering. Se 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Det går att skriva eget formulerat äktenskapsförord men då finns det en risk att det inte blir helt rätt. Ett tips är att vara tydligt med vilken egendom som skall omfattas av äktenskapsförordet. Om vi vill vara säkert på att få ett äktenskapsförord som är giltigt så tillhandahåller vi specialanpassade mallar för äktenskapsförord i vår avtalstjänst: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.För mer information om registrering av ett äktenskapsförord hänvisar jag dig till Skatteverkets hemsida. Med vänlig hälsning,

Enskild egendom utan äktenskapsförord

2015-11-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Behöver hjälp! Min man vill skiljas efter många som gifta. Jag har för några år sedan fått en sommarbostad som enskild gåva av mina föräldrar. Det har de skrivit i gåvobrevet jag fått av dem. Nu har jag lätt panik då en vän nämnde att hon trodde att vi utöver detta måste ha skrivit in det som ett äktenskapsförord. Vad gäller? Tacksam för svar
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå i den bodelning som ska göras (äktenskapsbalken 9 kap 1 §). Gifoträttsgods är all er egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1 §). Det är inte alls så att ni nödvändigtvis måste ha skrivit in det som äktenskapsförord för att det ska räknas som enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen. Regeln som finns i 7 kap 1 § 2 p nämner att även gåva som ena maken har fått med villkoret att det ska vara dennes enskilda räknas som enskild egendom. Om det inte står något om att egendomen ska vara din enskilda är inte gåvobrevet i sig tillräckligt för att bostaden ska räknas som din enskilda egendom. Men om det i gåvobrevet står att sommarbostaden ska vara din enskilda så räcker det alltså för att den inte ska ingå i bodelningen.Hoppas du fått svar på din fundering!Med vänlig hälsning,

Makars ansvar för varandras skulder

2015-11-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad är makarnas ansvar för varandras och gemensamma skulder?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bestämmelser om makars samlevnad regleras i äktenskapsbalken. I 1 kap. 3 § stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken. Det finns dock en situation där den ena make indirekt kan behöva svara för den andra makens skulder. Om den ena makens skulder skulle överstiga dennes tillgångar kan utmätning bli aktuell enligt utsökningsbalkens 4 kap. Enligt 19 § anses gäldenären vara ägare till lös egendom som finns i makars gemensamma besittning, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen om samägande och om det inte heller framgår att egendomen tillhör den andra maken. Detta innebär att lös egendom som tillhör den ena maken, men som finns i makarnas gemensamma besittning, kan utmätas om man ej kan bevisa att egendomen endast tillhör den ena maken. Vill man försäkra sig om att viss egendom ska vara den ena makens enskilda, kan det därför vara klokt att upprätta ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § i äktenskapsbalken. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av makarna, samt ingivet för registrering hos Skatteverket. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord och testamente

2015-11-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Om man skriver ett äktenskapsförord och ett testamente daterat samma dag, gäller äktenskapsförordet den dagen det blir registrerat hos Skatteverket? Eller gäller ändå testamentet?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 7:3 stycke 3 äktenskapsbalken stadgas att ett äktenskapsförord som slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. För att ett äktenskapsförord ska börja gälla samma dag som det skrivs måste det alltså vara tal om ett par som nyligen gift sig och inom en månad lämnar in äktenskapsförordet till Skatteverket. Om makarna däremot har varit gifta ett tag och väljer att upprätta ett äktenskapsförord gäller det först från och med den dag Skatteverket får äktenskapsförordet tillhanda. Testamenten är giltiga trots om äktenskapsförord är upprättade eller ej och påverkas inte heller av om Skatteverket fått ta del av äktenskapsförordet eller inte. Således är ett testamente fristående från ett äktenskapsförord. Ett testamente börjar att gälla omedelbart så länge formkraven i 10:1 ärvdabalken är uppfyllda: - testamentet är skriftligt,- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och - undertecknat av testatorn.Hoppas du fick svar på din fråga! Med Vänliga Hälsningar,

Upphävande av äktenskapsförord

2015-11-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om ett äktenskapsförord skrivits tex. 2010 och man sedan skriver ett testamente 2012, där det framgår att tidigare förordnanden upphävs. Då gäller väl inte äktenskapsförordet längre?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!I 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken stadgas att egendom som gjorts enskild genom ett äktenskapsförord kan åter göras till giftorättsgods genom ett nytt äktenskapsförord. Man ersätter således ett gammalt äktenskapsförord med ett nytt.Ett testamente aktualiseras vid testators dödsfall, medan ett äktenskapsförord aktualiseras vid äktenskapsskillnad (kan vara både vid skilsmässa och dödsfall). Detta innebär att om äktenskapet skulle upphöra p.g.a. skilsmässa kommer testamentet inte att "ta ut" det gamla äktenskapsförordet, då detta endast blir aktuellt vid dödsfall. Om ni vill vara säkra på att innehållet i det gamla äktenskapsförordet inte längre ska gälla, råder jag er därför att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Lawline har ett nära samarbete med duktiga jurister som kan hjälpa er att upprätta ett sådant. Ni hittar länken på vår hemsida.Med vänliga hälsningar,

Samtycke behövs inte av make för att ge pengar i gåva

2015-11-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejGift och har fått en allvarlig fysisk sjukdom och begränsad tid kvar av livet. Ovisst hur lång tid kvar.Kan man ge bort 100 000 av egna sparpengar till tre personer utan att fråga den andra parten om lov?Tacksam för svarHälsningarLisbeth Karlsson
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Enligt äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 5 § behöver du inte samtycke av din make för att ge bort dina sparpengar. Du behöver alltså inte be om lov för att ge bort pengarna.Vänligen

Giftorättsgods - bostadsrätt

2015-10-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Efter att ha varit sambo i 14 år (2015), har vi gift oss. Vi flyttade ihop 2002 samtidigt som jag köpte en lägenhet.Blir min maka automatiskt hälften delägare i lägenheten, enligt giftorättslagen. Eller måste vi upprätta någon form av dokument?
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln enligt 7 kap. 1§ Äktenskapsbalk (1987:230) föreskriver att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Din maka blir dock inte delägare i lägenheten per automatik utan hon har endast giftorätt i egendomen. Vill du att hon ska bli delägare till lägenheten, kan ni åstadkomma detta genom att upprätta ett gåvobrev. Om ni vill kan ni ta hjälp av vår avtalstjänst (klicka här) för att upprätta en juridisk korrekt gåvohandling.