Makes försäljning av gemensam bostad

2014-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Fråga 1. Kan den make som står som ensam ägare till en fastighet utan äktenskapsförord sälja huset utan den andre makens medgivande? Fråga 2. Kan samme övelevande make som står som ensam ägare utan äktenskapsförord och testamente sälja fastigheten utan att dela med sig till deras gemensamma barn.Tacksam för svar via email då jag har nedsatt hörsel.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! I äktenskapsbalken finns regler vad gäller försäljning av makars gemensamma bostad. Reglerna hittar du https://lagen.nu/1987:230#K7P4S1.Där anges att en fastighet som makarna/en av makarna äger och som används som bostad anses vara en gemensam bostad. Vid försäljning av en sådan krävs i regel samtycke från den andra maken. Undantag från denna regel hittar du i 7-8 §§, t.ex. kan en domstol medge försäljning trots att den andra maken inte gett sitt samtycke.Jag tolkar din andra fråga som att du undrar vad som skulle hända om maken utan ägande i fastigheten avlider och den överlevande maken vill sälja fastigheten. Då någon i ett äktenskap avlider sker en bodelning, i denna bodelning ingår allt giftorättsgods. Eftersom maken som står som ensam ägare inte har gjort huset till enskild egendom genom äktenskapsförord kommer huset att ingå i bodelningen. På så sätt kan ett värde tillkomma den avlidne maken beroende på vem som har mest giftorättsgods. I annat fall ser jag inget skäl till varför den överlevande maken inte skulle kunna sälja huset utan att dela med sig till barnen.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Bör man skriva ett äktenskapsförord?

2014-05-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej min dotter ska gifta sig och undrar varför hon och blivande maken behöver kontakta jurist, (enligt min rekomendation). Hon har delad vårdnad om två barn från en tidigare relation. Hon köpte själv ett hus för ett år sedan och har möblerat upp det med egna medel. Hon äger en bil. Den blivande maken har inga inkomster och har inte tillfört hemmet några kapitalvaror idag. De ska gifta sig inom kort. Min dotter är rädd att diskutera detta med blivande maken av rädsla att såra och vara egositisk. Jag menar att det handlar om att se till barnens bästa och att hon månar om sina investeringar om det blir skilsmässa eller dödsfall. Och vad händer om en part dör för hennes barn och deras eventuella gemensamma barn. Vad är er rekomendation när det gäller för dem att kontakta jurist före bröllopet?
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår det vill du att din dotter ska kontakta en jurist för att skriva ett äktenskapsförord tillsammans med sin blivande make. Som du har beskrivit situationen mellan din dotter och hennes blivande make ser det ut som att hon behöver se till sina egna intressen och skriva ett äktenskapsförord som är till fördel för henne. Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken, se här och det kan en erfaren jurist hjälpa paret med. Det finns inget enkelt svar på ifall ett par behöver skriva ett äktenskapsförord eller inte utan det beror på hur man själv känner. Vad som skulle ske med barnen vid ett dödsfall är inget som kan regleras i ett äktenskapsförord utan där ser man till barnets bästa. Med vänliga hälsningar

Hjälp med äktenskapsförord

2014-05-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän håller på att formulera vårt äktenskapsförord. Vi undrar om ni har tips på giltig formulering gällande tjänstepension och statlig pension (dvs denna fråga gäller inte privat pensionssparande). Vi tror att en av oss kommer att jobba deltid under några år och vi vill skriva in i äktenskapsförordet hur vi ska göra för att detta inte ska påverka dennes ekonomi negativt vid ev. skilsmässa, dvs den som jobbat deltid ska få kompensation så att det blir blir rättvist. Vi tänker oss att hänsyn ska tas till hur många år vi varit gifta. Har ni förslag på hur vi kan skriva?
Farhad Niroumand |Hej,Om du behöver hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan du använda vår avtalstjänstMed vänlig hälsning,

Äktenskap - underhållsskyldighet mellan makar

2014-04-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till min mans lön? Jag har ingen inkomst och min man ger mig bara 500 kr i månaden när han tjänar 20 000 kr. Nu vill han köpa lägenhet och tvinger mig att skriva under dokument var jag säger upp min rätt till lägenheten. Kan jag få mina pengar från honom om han vill så här försäkra sina pengar och ge mig ingenting ifall vi skiljer oss? Vad säger lagen angående detta? Mvh! Jane
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga berör underhållsskyldighet mellan makar och svaret på din fråga hittar vi således i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230 .Utgångspunkten i ett äktenskap är att vardera make ska ombesörja de utgifter som avser sina personliga behov själv 6:1 ÄktB. Om den ena makens inkomst inte räcker till föreligger dock en skyldighet för den andra maken att tillskjuta det belopp som krävs för att den förstnämnda maken ska kunna tillgodose sina personliga behov som t.ex. utgifter för kläder, hygien och liknande 6:2 ÄktB. Det samma gäller för ert gemensamma behov.Du kan vända dig till domstol för att tilltvinga dig detta belopp enligt 6:5 ÄktB.Jag råder dig att kontakta en riktig jurist som kan hjälpa dig med det här problemet som verkar vara en väldigt allvarlig situation som du beskriver det.Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Hur undviker man fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad?

2014-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,jag och min fästmö vill gifta oss nästa år. Fast vi vill dess innan sätta upp ett äktenskapsförord gällande en egendom/lägenhet som jag är delägare i tillsammans med andra vänner.Lägenheten/egendomen/delägarskapet införskaffades innan förlovning och därmed kommer vara något som arrangerats innan giftermål. Det vi vill undvika är att vid eventuell bodelning/skiljsmässa att mitt delägarskap med mina andra vänner ska tvistas med och på många vis undvika att de dras in vid eventuella äktenskapsproblem. Min fråga är då främst om detta delägarskap ens blir delningspliktigt vid eventuell skiljsmässa?Om så är fallet så funderar vi på att skaffa ett äktenskapsförord för att specifikt täcka denna egendom.
Joel Sandin Persson |Hej,Delägarskapet i bostadsrätten kommer att ingå i den egendomsfördelning som kommer äga rum när äktenskapet upplöses (antingen genom skilsmässa eller vid makes bortgång). Alltså kommer andelsrätten enligt huvudregel delas lika mellan dig och din make i ett sådant läge.Emellertid har ni helt riktigt i det att problemet kan lösas genom ett äktenskapsförord. Ifall ni upprättar ett äktenskapsförord där ni anger att hela din andelsrätt utgör din "enskilda egendom" så kommer egendomen inte att ingå i den kommande bodelningen. Äktenskapsförordet kan upprättas redan innan äktenskapets ingående och kommer gälla från och med dagen för äktenskapets ingående ifall det registreras senast en månad efter ni ingått äktenskap. I annat fall kommer äktenskapsförordet börja gälla från dagen då det registreras hos skatteverket.Har du ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Formkrav äktenskapsförord

2014-05-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan vi ha ett sparkonto där vi kontinuerligt sparar pengar som enskild egendom i ett äktenskapsförord? Hur skriver man i så fall det?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Först och främst måste du beakta de obligatoriska formkraven som gäller för ett äktenskapsförord. Mer om det kan du läsa i en tidigare besvarad fråga, här.I övrigt är det viktigt att precisera, inte minst när ni skall ha (som det låter i beskrivningen) ett gemensamt konto. I äktenskapsförordet bör ni således förtydliga vilket konto det avser samt hur stor andel som vardera äger! Hoppas det gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Begreppet egendom

2014-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande fru ska skriva ett äktenskapsförord. Om man skriver in följande formulering - All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar samt avkastning av den enskilda egendomen.Då är min fråga vad ingår i begreppet egendom (pengar, aktier, fonder, pensionsförsäkringar, bostadsrätt, hus, skog och mark)? Är det något som inte ingår i begreppet egendom?Vänliga hälsningar H-O
Matilde Hellsten |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Begreppet egendom omfattar allt som kan omfattas av äganderätt och har ett förmögenhetsvärde. Äganderätten ger ägaren frihet att göra i princip vad han vill med saken (inom vissa gränser), bl.a. sälja, låna ut, pantsätta osv. Man kan ha äganderätt till såväl lös som fast egendom. Även finansiella tillgångar som aktier, bankmedel m.m. ingår i detta.Med vänliga hälsningar,

Giltighet av utländskt partnerskap?

2014-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, 2007 ingick jag partnerskap på Island med mitt ex. Vi registrerade det dock aldrig i Sverige utan såg det som en ren kärlekshandling, så vi står båda som ogifta i folkbokföringen. Vårt förhållande tog slut 2009 och idag är jag i en relation med en kvinna från Kanada. Jag planerar att flytta dit inom 2 år och troligtvis kommer vi att gifta oss i framtiden. Min fråga är om jag är listad som gift i nåt internationellt register, och måste ansöka om skilsmässa på Island? Eller räcker det med att jag är ogift i den svenska folkbokföringen?Tacksam för svar!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Något internationellt giltigt register för gifta/partnerskap som de nationella folkbokföringsmyndigheterna granskar finns inte. Med reservation för hur reglerna ser ut i Kanada torde huvudregeln enligt den internationella äktenskapsrätten vara att ett äktenskap (eller motsvarande) som ingåtts på ett giltigt sätt enligt utländsk rätt vara giltigt även i utlandet. En förutsättning för att det tidigare äktenskapet ska få rättsverkan är dock att någon gör gällande att det finns ett äktenskapshinder då personen önskar gifta om sig i utlandet (jfr de svenska reglerna: https://lagen.nu/1904:26_s.1#K1P7S1). Detta gäller som sagt med reservation för min okunskap om Kandadensisk rätt. För sakens skull skulle jag nog ändå råda dig undersöka möjligheterna att upplösa det Isländska partnerskapet för att undvika otrevliga överaskningar.