Gemensam ekonomi - gifta

2016-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ock min man har delad ekonomi inom äktenskapet. Vi betalar hälften var av det grundläggande så som hyra, el, tv avgift och lägger lika mycket var för mat inköp.Och detta fungerar utmärkt!Nu är det så att jag har fått en löneutmätning och inte har så mycket kvar att jag kan lägga min del av kostnaderna.Kronofogden anser att vi ska ha gemensam ekonomi då vi är gifta och att så säger lagen och att min man ska stå för alla de kostnaderna nu. ( hyra, el, tv avgift och mat...)Är detta verkligen korrekt?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äktenskapsbalkens 1 kap 4 § bestämmer att makar har ett gemensamt ansvar för sysslor och för familjens ekonomiska försörjning. Kapitel 6 i Äktenskapsbalken reglerar vidare hur underhållet ska se ut mellan makar och hur det ekonomiska förhållandet ska regleras. Lagtexten i 6 kap 2 § utgår från att varje make själv står de utgifter som avser ens personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap 1 § mellan makarna efter deras ekonomiska förmåga. Den make som har behov av mer pengar än vad som belöper på dennes andel har alltså rätt att kräva att den andra maken skjuter till merbeloppet. 2 § 6 kap stadgar även att om den ena maken inte har tillräckligt mycket förmögenhet att betala sin andel av familjens behov, ska den andra maken tillskjuta mer pengar i den mån det krävs.Sammanfattningsvis innebär detta att din man ska stå för de kostnader som du inte längre kan betala och Kronofogden har alltså rätt i sitt påstående. Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varm välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende. Mvh,

Vilken egendom ingår i en senare bodelning?

2016-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska separera. Vi äger några fastigheter gemensamt och vill av olika skäl inte göra bodelningen förrän om något år. Jag tänker dock flytta nu.Min fråga:Om jag står ensam på både lägenhetskontrakt och lån, kommer det att ingå i våra gemensamma tillgångar den dag vi gör bodelningen? (Om nu bodelning är rätt begrepp, jag menar den dag vi skiljer oss och delar upp tillgångarna)
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapstalan väcktes, den s.k. "kritiska dagen", 9 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Den faktiska bodelningen ska förrättas då äktenskapet har upplösts, eller om någon av makarna begär det när det mål om äktenskapsskillnad pågår ska bodelning förrättas genast, 9 kap. 4 § ÄktB. Det finns ingen bestämd tidsgräns för när en bodelning måste förrättas. Dock finns det undantag, exempelvis så förlorade en make som underlåtit att påkalla bodelning på 24 år, rätten att göra det, se NJA 1993 s. 570. Enligt NJA 2009 s. 437 så hade dock make efter 10 år fortfarande rätt att påkalla bodelning, han hade då en förklaring till varför han väntat så länge med att påkalla bodelning.Dock ska bodelningen fortfarande enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i den "kritiska dagen". Tills dess att bodelning faktiskt sker så har makarna en redovisningsplikt gentemot varandra, 9 kap. 3 § ÄktB. Visserligen blir det svårare ju längre man väntar att utröna hur egendomsförhållandena såg ut vid den "kritiska dagen", men man ska fortfarande utgå från den tidpunkten.Svaret på din fråga blir beroende på om lägenheten är giftorättsgods eller enskild egendom. Om lägenheten är giftorättsgods så ska den ingå i bodelningen när det förrättas eftersom den var giftorättsgods vid den "kritiska dagen". Enligt 7 kap. 4 § ÄktB är makarnas gemensamma bostad exempelvis fast egendom som någon av makarna äger och det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Även en hyresrätt eller bostadsrätt anses vara makarnas gemensamma bostad om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Om lägenhetskontrakten och lånen står på dig personligen och det inte utgör giftorättsgods så ska de inte ingå i en bodelning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skriva äktenskapsförord

2016-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag tänker skriva äktenskapsförord och avser endast de pengar (konton, fondkonton, pension, kapital).Vi har inget företag, hus eller sommsrstuga, det avser endast "pengar"Hur ska jag fylla i den mall som avser äktenskapsförord då?Kan man i äktenskapsförord skriva både kapital och skulder som står i våra resp namn?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att äktenskapsförord så kan makar avtala om att viss egendom ska undantas från en eventuell framtida bodelning, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket. Det råder i princip avtalsfrihet mellan makarna vilket innebär att du och din make i princip kan avtala hur ni vill. Det finns dock vissa begränsningar i vad man kan avtala om, i praxis finns någon som kallas för "typtvång" och innebär att villkor som innebär ett osäkerhetsmoment i princip är förbjudna i ett äktenskapsförord. Exempelvis får man inte avtala om att egendom ska vara enskild om äktenskapet avslutas genom skilsmässa men att egendomen ska vara giftorättsgods om någon av makarna dör. Man får inte heller tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Det går således bra att föreskriva att "pengar" ska vara enskild egendom, så länge man är tydlig med vad det är som faktiskt ska vara enskild egendom. Ni bör även tänka på hur ni vill göra med eventuell avkastning av den enskilda egendomen, om ni vill att även avkastningen ska vara enskild egendom måste ni uttryckligen skriva in det i äktenskapsförordet. Angående pensionen så utgör den allmänna pensionen sådan rättighet som inte kan överlåtas enligt 10 kap. 3 § ÄktB och ska därför inte ingå i bodelning. Tjänstepension brukar även träffas av denna bestämmelse, det beror sig dock lite på vad som står i det avtalet. Privat pension däremot träffas inte av denna bestämmelse, om ni vill att er privata pension ska vara enskild så måste ni alltså ta med det i äktenskapsförordet. Gällande skulder så kan ni inte genom äktenskapsförord direkt avtala om att vissa skulder ska vara enskilda. Om skulden ska ingå i bodelning eller inte beror på vilken egendom skulden är hänförlig till, 11 kap. 2 § ÄktB. Om en skuld är hänförlig till något som är enskild egendom så ska skulden således inte tas upp i en bodelning. Huruvida du ska fylla i den mall du hänvisar till är svårt för mig att säga eftersom jag inte har mallen framför mig. Men om du behöver vidare hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi hjälper dig med detta mot en konkurrenskraftig kostnad.Hoppas detta är svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Möjlighet att ogiltigförklara eller jämka äktenskapsförord

2016-03-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Har en arbetskompis, en kvinna från Thailand som är sedan 3 år tillbaka gift med en svensk man. Hon fick nyligen veta att vid giftermålet, helt ovetande om vad hon skrev på, undertecknade hon även ett äktenskapsförrord som säger allt är hans enskild egendom. Vid den tidpunkten kunde hon inte svenska. Finns det möjlighet att häva detta äktenskapsförord?Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att ett äktenskapsförord är en form av avtal och jag kommer därför redovisa för relevanta bestämmelser enligt avtalslagen (AvtL) som du hittar här och de särskilda reglerna om äktenskapsförord som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.AvtalslagenEtt avtal kan förklaras ogiltigt på ett flertal olika grunder. I fallet du beskriver kan det röra sig om ett vilseledande som gör äktenskapsförordet helt ogiltigt enligt AvtL 30 §. Denna bestämmelse tar sikte på situationer då någon medvetet har fått en annan person att ingå ett avtal, genom att ljuga om eller undanhålla information. Enligt tidigare praxis i liknande fall har olika bedömningar gjorts. Det har sagts att var och en har ett mycket stort ansvar att själva sätta sig in i vilken typ av avtal de ingår och vad avtalen innebär. Har någon inte gjort tillräckligt för att skaffa sig kunskap om avtal kan det bli svårt att ogiltigförklara dem. Dock har det förekommit att ett äktenskapsförord blivit ogiltigförklarat när en person helt saknade kunskap i svenska och endast kunde förlita sig på uppgifter från sin make. I det fallet hade personen fått felaktiga uppgifter om att det var en registrering av äktenskap och inte ett äktenskapsförord som undertecknades. För att göra en säker bedömning om äktenskapsförordet är ogiltigt krävs alltså fler omständigheter om vad som skedde när äktenskapsförordet undertecknades. Dock är det sannolikt att det är att anse som ogiltigt om din arbetskompis helt saknade nödvändiga språkkunskaper och inte hade möjlighet att få hjälp att förstå avtalet från någon annan än sin make vid tillfället. För att äktenskapsförordet ska ogiltigförklaras måste din arbetskompis kunna bevisa att hon blev vilseledd och att hon inte skulle ha skrivit på äktenskapsförordet om hon insåg vad det innebar. Hon måste alltså kunna visa att hon inte kunde språket. Det bör inte vara svårt om hon exempelvis inte hade levt i Sverige någon längre tid eller har bekanta som kan intyga uppgiften. Hon måste kunna visa att hon inte hade någon möjlighet att få hjälp att förstå äktenskapsförordet. Det kan t. ex. göras genom intygande av någon som var med när äktenskapsförordet undertecknades. Slutligen ska det kunna visas att hon inte skulle godkänt äktenskapsförordet om hon kände till innebörden. Detta bör inte vara svårt, då förordet tycks vara till stor nackdel för henne. Det går alltså att ifrågasätta varför hon skulle ha gått med på det om hon kände till innehållet. Äktenskapsbalken och jämkningOm äktenskapsförordet skulle anses som giltigt finns det fortfarande möjlighet att jämka det enligt ÄktB 12:3. Denna bestämmelse innebär att äktenskapsförord eller delar av ett sådant kan jämkas eller lämnas utan avseende, vid en bodelning om äktenskapet upphör. Jämkningen kan göras om äktenskapsförordet eller delar av det är oskäliga. Bedömningen om något är oskäligt görs utifrån omständigheterna när makarna skrev under förordet, omständigheter som tillkommit senare och det faktiska innehållet i förordet. Enligt förarbeten ska regeln användas restriktivt. Den tar sikte på längre äktenskap där äktenskapsförordet skulle innebära att den ena maken fick en stor andel vid bodelning p.g.a. att denne exempelvis arbetat och den andre har skött hushållet.Om din arbetskompis och hennes make någon gång skiljer sig, så kan det vara möjligt för henne att jämka äktenskapsförordet. En yrkan om att jämka skulle sannolikt vara framgångsrik på ett par villkor. Din arbetskompis och hennes makes ekonomiska situationer bör vara sådana att maken skulle få ett avsevärt bättre utfall i en bodelning om förordet följs. Det är för jämkning också en viktig grund att din arbetskompis inte kunde språket och saknade möjlighet att sätta sig in innebörden av äktenskapsförordet när det undertecknades.SammanfattningFör att göra en bedömning av om äktenskapsförordet kan ogiltigförklaras eller jämkas måste alla omständigheter före, under och efter undertecknandet av förordet tas i beaktan. Det är alltså svårt att ge ett säkert svar. Mycket talar för att äktenskapsförordet kan ogiltigförklaras. Om din arbetskompis inte har någon önskan om att avsluta äktenskapet bör första steget vara att tala med hennes make, uppmärksamma honom om problemet och försöka komma till ett nytt avtal som båda accepterar. Ett äktenskapsförord kan ändras genom att ett nytt upprättas och registreras hos Skatteverket, enligt ÄktB 7:3. Om det inte är möjligt att komma till en gemensam lösning kan det väckas talan i domstol om ogiltigförklaring eller jämkning av äktenskapsförordet. För mer utförlig information om möjligheter att driva och nå framgång i fallet kan det vara en fördel att tala med ett juridiskt ombud. Lawline har ett samarbete med Familjens jurist som har stor erfarenhet i frågor om familjejuridik. Du eller din arbetskompis kan få mer information och boka tid här. Hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig och din arbetskamrat. Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord innan vigsel

2016-04-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min dotter gifter sig i början av juni. Hon och fästmannen förlovade sig i januari. Dottern äger en lägenhet i innerstan Stockholm sedan 5 år tillbaka. (Fästmannen har en hyresrätt). Om lägenheten ska förbli bara hennes, dvs hennes enskilda egendom även efter vigseln - hur gör hon? Kan hon skriva ett sådant dokument nu - som bara hon undertecknar? Eller måste fästmannen också underteckna - även om det skrivs före vigseln?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller egendom i äktenskap finns i äktenskapsbaken (ÄktB).Det finns ett antal sätt som egendom kan bli en makes eller framtida makes, enskilda egendom. Så länge hon inte fått lägenheten i gåva, genom testamente eller att den trätt i stället för något sådant så måste den bli hennes enskild egendom genom ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Hon och hennes blivande make måste då tillsammans bestämma att de vill skriva ett äktenskapsförord om att lägenheten ska vara hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem båda. När de skrivit under äktenskapsförordet måste de registrera det hos Skatteverket senast en månad efter att de ingick äktenskapet om det ska vara giltigt från den dagen de gifte sig. I annat fall kommer de gälla från den dag då det gavs in till Skatteverket enligt 7 kap. 3 § ÄktB.På äktenskapsförordet så ska de blivande makarnas personnummer stå så att Skatteverket kan kontrollera folkbokföringuppgifter. Det kostar 275 kronor att registrera ett äktenskapsförord och det ska skickas i original till Skatteverket. Ni kan läsa mer på Skatteverkets hemsida här.De kan såldes skriva ett äktenskapsförord redan nu men de måste båda två vara med på att lägenheten ska vara hennes enskilda egendom och fästmannen måste också underteckna äktenskapsförordet trots att det skrivs före vigseln. Vill de ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord kan de få de genom vår avtalsmall här. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om äktenskapsförords giltighet, lottläggning och enskild egendom.

2016-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |när är ett äktenskapsförord som registrerats inte giltigt till 100% vid en bodelning ge några exempel , förklara lottläggning och vem som får den egendomen om det även finns enskild egendom i boet
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). I princip råder det avtalsfrihet mellan makarna, det finns dock vissa inskränkningar som i doktrin brukar kallas för "typtvång". Det innebär att ett villkor i ett äktenskapsförord inte får innebära ett osäkerhetsmoment. Exempelvis får man inte avtala om att viss egendom ska vara enskild om äktenskapet upplöses genom skilsmässa men att samma egendom ska utgöra giftorättsgods om äktenskapet upplöses genom att någon av makarna dör. Man får inte heller tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Även om ett äktenskapsförord har blivit registrerat kan det ogiltigförklaras i de delar som det innehåller ett sådant typtvång.Lottläggningen innebär i korta drag att efter att man har beräknat makarnas andel i bodelningen så ska den faktiska egendomen också delas upp. Huvudregeln är att varje make "har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar", 11 kap. 7 § ÄktB. Detta innebär att den "fattigare" maken aldrig kommer behöva avstå från egendom till förmån till den andre maken. Den "rikare" maken kan dock välja mellan att överföra den faktiska egendomen eller att överföra ett belopp som motsvarar värdet på den egendom som skulle överförts, 11 kap. 9 ÄktB. Dock så ska den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag ha rätt att få denne egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. En make får endast överta en bostad eller bohag som tillhör den andre maken om det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om det finns enskild egendom i boet så ska denna lämnas utanför bodelningen och makarna får således behålla sin enskilda egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och kan exempelvis vara egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord, en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller egendom som ärvts med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Surrogat till enskild egendom

2016-03-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Köpeskillingen från enskild egendom betalas ut som utdelning till ett annat AB som är giftorättsgods. Blir köpeskillingen då giftorättsgods trots äktenskapsförord?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Surrogat till enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom, enligt 7 kap 2 § 6 punkten Äktenskapsbalken. Att egendomen är surrogat innebär att den har "ersatt" den gamla egendomen. I det här fallet blir köpeskillingen surrogat till den enskilda egendomen som har sålts. I paragrafen uttrycks det som att köpeskillingen har "trätt istället för" den sålda egendomen. När köpeskillingen används till utdelning blir den senare också surrogat till köpeskillingen, enligt samma resonemang som ovan. Dock kan denna huvudregel frånträdas om det framgår av det dokument (exempelvis ett äktenskapsförord) vari egendomen utpekats som enskild. Du bör alltså titta på detta dokument för att se om någon sådan föreskrift finns. Det bör här dock observeras, att om köpeskillingen sammanblandas med giftorättsgods på exempelvis ett bankkonto där uttag görs, så krävs det att köpeskillingen kan identifieras på bankkontot för att det ska behålla sin karaktär som enskild egendom. Detta kan åstadkommas genom noggrann bokföring över användningen av kontot. Om äktenskapsförordet är utformat så att all makarnas egendom är enskild, så kommer inte köpeskillingen bli giftorättsgods. Med vänliga hälsningar,

Fråga om förfarande vid ändring eller tillägg i äktenskapsförord

2016-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag och min man har redan ett äktenskapsförord sedan 3 år tillbaka. jag ska nu köpa ett hus som investering. Kan vi endast göra ett tillägg i äktenskapsförordet eller måste vi skriva om allt? Tack på förhand
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Regleringen beträffande äktenskapsförord återfinns i Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 3 §. Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl inför som under ett äktenskap. En förutsättning för att ett äktenskapsförord ska vinna giltighet är att det upprättats med iakttagande av vissa formkrav (skriftligt och undertecknat) och att det registrerats hos Skatteverket. Det går dessvärre inte att tillföra ändringar eller tillägg i ett förevarande äktenskapsförord, utan önskar man tillföra dylikt måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och i sin tur registreras hos Skatteverket även det. Detta hindrar dock inte att det nya äktenskapsförordet upprättas med samma lydelse som det gamla men att tillägget som Du önskat tillföra i det senare finns med. Behöver Du hjälp med att upprätta ett juridiskt giltigt äktenskapsförord kan jag rekommendera Lawlines webbaserade och prisvärda tjänst för just detta. Denna finner du här. Med vänlig hälsning,