Äktenskapsförord för blivande makar

2016-05-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss. Han äger ett hus värderat drygt 4 miljoner.Han har lån på ca 2,3 miljoner, värdeökningen sen köpet är ca 1,5 miljoner (värderat för 6 månader sedan). Vi delar på alla kostnader utom på lånen som han betalar på själv.Han har en inkomst på ca 42000 före skatt och jag 28000 före skatt så ekonomiskt har jag inte möjlighet att ta över halva lånet och att betala för summan som redan är betald på huset.Vi behöver hjälp hur vi ska tänka för att få det ekonomiska och juridiska så rättvist som möjligt för oss båda.
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så vill ni ha juridisk hjälp med att rättvist fördela samt bestämma vad som ska utgöra er egendom vid en eventuell äktenskapsskillnad. De två som ingår i ett äktenskap med varandra, blir makar och ingår i äktenskap enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1:1. När två personer ingår i ett äktenskap, är huvudregeln att vardera makes egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom ni har nu och även all egendom som ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap (se ÄktB 7:1). Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid en eventuell bodelning (se ÄktB 10:1). Till skillnad från giftorättsgods bodelas inte enskild egendom (se ÄktB 10:4). Enligt ÄktB 7:3 kan makar eller blivande makar, genom äktenskapsförord, bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem, ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt ÄktB 11:2. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna (se ÄktB 11:3)Jag rekommenderar därför att ni, genom äktenskapsförord, fastställer vem som ska äga vad och hur mycket. Om t.ex. du eller din blivande make vill att lånet (skulden) ska tillfalla honom vid en eventuell bodelning så att det inte ingår i ert giftorättsgods, kan han genom äktenskapsförord, avtala om att det ska bli hans enskilda egendom, alternativt att ni kommer överens om en annan summa/egendom som ska utgöra er enskilda egendom. Äktenskapsförord kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se: http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtalHoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!Vänligen

Äktenskapsförord mellan blivande makar

2016-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min "gubbe" är särbos. Jag har stora skulder ca 300 000 hos KF. Vi har pratat om att gifta oss, men han vågar inte, för han vill inte betala mina skulder, vilket jag förstår. Om vi gifter oss så skall vi ändå bo som särbo. Men kan mina skulder påverka honom? vid eventuell utmätning, vad händer då? Kan dom ta pengar från honom oxå om vi är gifta, men inte bor i hop ?
Evelina Largren |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att ni är oroliga för att hans tillgångar ska tas i anspråk vid en eventuell utmätning. Huvudregeln vid giftermål är att det som vardera make tar med sig till boet blir giftorättsgods, och därmed blir det möjligt att utmäta din partners egendom. Vad ni kan göra för att unvika detta är att förordna om att egendom ska vara enskild. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om detta stadgas i ett äktenskapsförord, se 7 kap 2 § ÄKtenskapsbalken. I ett äktenskapsförord kan makar, eller blivande makar, bestämma om egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt ska det vara skriftligt samt undertecknas av båda parter. Det ska även registreras hos Skatteverket. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt från och med den dag som äktenskapet ingås måste ni lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.Sammanfattningsvis, skriver ni ett äktenskapsförord som stadgar att egendom som vardera make tar med sig in i boet ska vara enskild kan ni undvika att din partners egendom tas i anspråk vid en utmätning. Ni bör även skriva att egendom som i framtiden tillfaller en make även den ska vara enskild egendom. Med fördel kan ni skriva att avkastning av enskild egendom ska vara enskild, skrivs inte detta riskerar ni att avkastningen blir giftorättsgods. Genom ett äktenskapsförord kan ni undvika att din blivande makes egendom tas i anspråk för dina skulder.Behöver ni hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan vi här på Lawline hjälpa er.Äktenskapsbalken hittar du härVänligen

Äktenskapsförord

2016-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min thailänska flickvän går i giftastankar. Jag har en bostadsrätt och en del pengar på banken. Tanken är att ta henne till Sverige och inför det sälja lägenheten och köpa hus. Jag står för hela ekonomin och skulle vilja helgardera mig att det som i dagsläget är mitt fortsätter vara mitt även vid en skiljsmässa men även det som jag kommer införskaffa i framtiden hus, materiella tillgångar, pengar och dyligt inte kan tas i från mig. Går det att helgardera sig? Finns det något annat jag bör tänka på i denna situation?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De frågor som ska besvaras rör regler som stadgas i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1). Huvudregeln är att när makar ingår äktenskap med varandra blir makars enskilda egendom giftorättsgods. I 7:1 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Det ni ska göra är att upprätta ett äktenskapsförord där det framgår vad som ska vara din enskilda egendom, exempelvis bostadsrätten och dina banktillgodohavanden. Ett äktenskapsförord är ett avtal om vilken typ egendom ska vara, enskild eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet kan omfatta båda makars egendom eller bara den ena makens egendom. I 7:3 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1) framgår att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta ska sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan vi på Lawline hjälpa er med det! Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Dela på pengar under äktenskapet men inte i en eventuell bodelning vid skilsmässa

2016-04-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man genom äktenskapsförord separera enbart gemensamma besparingar till att äga hälften var på egna personliga konton ?Allt övrigt (hus, bilar med mera) gemensamt och vid eventuell bodelning separeras.Vid en eventuell skilsmässa så skulle egna besparingar (på egna konton, fonder) inte delas upp igen ?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga så att ni alltså vill dela så att besparingar ni har gemensamt delas upp nu och sedan så ska de inte delas någon fler gång? Detta går att gör i två steg. Först en bodelning under äktenskapet och sedan ett äktenskapsförord. Jag går igenom allt i detalj nedan.Lagarna om bodelning och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB). Länk till den lagen finns https://lagen.nu/1987:230.Bodelning förknippas med något som man gör när två makar skiljer sig. Men vad som är mindre känt är att bodelning också kan bodela under äktenskapet. Detta står i 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Vid denna sorts bodelning får makarna själva välja vad som ska ingå i bodelningen och hur fördelningen ska se ut. Innan denna bodelning kan ske ska en ansökan skickas in till skatteverket, jag bifogar en länk nedan för bodelning under äktenskapet.Vad ni då ska göra är bestämma vad som ska delas och hur fördelningen ser ut. Därefter skriver ni ett bodelningspapper i vilket ni förklarar lite kort om vilka pengar som ska delas, hur mycket det är och vem som får vad. Därefter skickar ni in detta till skatteverket efter ni båda signerat bodelningshandlingen. När skatteverket registrerat bodelningen så är bodelningen giltigt. Då kan ni förflytta pengarna till era konton så det stämmer överens med bodelningen.Efter ni gjort detta så återstår att göra ett äktenskapsförord. Lagarna om äktenskapsförord finns reglerade i äktenskapsbalkens sjunde kapitel (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1).I 7 kap. 2 § ÄktB står vilken egendom som räknas till enskild egendom och här räknas äktenskapsförord upp. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i bodelning, detta står i 10 kap. 1 § ÄktB. För att era personliga sparkonton inte ska räknas med vid en eventuell bodelning måste ni alltså skriva ett äktenskapsförord. Hur ett sådant ska skrivas står i 7 kap. 3 § ÄktB. Där står att äktenskapsförord ska vara skriftliga och det ska undertecknas av er båda. Efter äktenskapsförordet är skrivet ska ni registrera det hos skatteverket. Exakt hur detta går till bifogar jag en länk till nedan.Vad som däremot ska stå i ett äktenskapsförord är upp till er. Det måste inte vara svår svenska utan det är fullt möjligt att skriva det själva. Ni ska skriva vilka ni är och så ska det vara tydligt vad äktenskapsförordet är till för. Att era personliga sparkonton inte ska ingå i bodelningen. Det är dessutom väldigt viktigt att ni skriver kontonummer så att det är tydligt vilka personliga konton som ska vara enskild egendom. Alternativt kan ni skriva att en viss summa pengar inte ska delas. Skulle ni t.ex. tycka att pengarna ni delade på först är det enda som inte ska delas, medan senare intjänade pengar ska delas så går även detta att skriva in. Det skulle kunna formuleras så att ”de summor pengar som vardera make fick efter bodelningen vid det specifika datumet är det enda som ska vara enskild egendom” och därefter skriva hur mycket pengar vardera make fick eller på annat sätt hänvisa till bodelningen ni gjort tidigare. Försök göra det så tydligt som möjligt.Skulle ni då utföra en bodelning, antingen i äktenskapet eller om äktenskapet tar slut så kommer pengarna i dessa konton inte ingå i delningen. Men eftersom ni är gifta kommer allt annat ingå, så länge det inte är undantaget enligt 7 kap. 2 § ÄktB jag skrev om ovan. Tyvärr går detta inte att göra utan en bodelning. Äktenskapsförord reglerar bara förhållandet mellan er två, det är alltså inte giltigt mot t.ex. borgenärer, och det förändrar inte ägandeförhållandet. Ska ni alltså äga lika mycket krävs det att ni gör en bodelning, äktenskapsförord är tyvärr inte tillräckligt. Hoppas detta besvarade era frågor. Har ni fler funderingar lämna en kommentar här på hemsidan.Bodelning under äktenskapet: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.htmlHur äktenskapsförord registreras: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.htmlVänligen,

Tidsfrist gällande äktenskapsförord

2016-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur länge gäller ett äktenskapsförord efter man har skilt sig?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsförordet har först och främst verkan av ett avtal mellan makar som reglerar vilken egendom som tillfaller vem vid en eventuell framtida skilsmässa. Äktenskapsförord får således betydelse först när det blir aktuellt med bodelning mellan makarna.Bodelningen ska enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken ske när ett äktenskap upplöses, vilket sker när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det kan emellertid under vissa omständigheter även förrättas under äktenskapet, eller under tiden målet i tingsrätten pågår om en make begär det.Äktenskapsförordet gäller således fram tills dess att bodelningen har förrättats. I lagen står det endast att bodelning "ska förrättas när äktenskapet upplöses". Det finns ingen sista dag för när en bodelning ska ske. Detta innebär att en bodelning mellan makar kan ske flera år efter det att äktenskapet faktiskt upplöstes. Då äktenskapsförordet är ett avtal som reglerar vilken egendom som ska vara enskild egendom vid bodelning, gäller detta avtal fram tills dess att bodelningen förrättats.

Äktenskapsförord

2016-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur noggrann måste man vara när man skriver äktenskapsförord? Ska man skriva upp alla saker man äger, som tv med mera, eller räcker det att skriva allt som jag äger idag ska jag fortsätta äga om man skiljer sig? Men samtidigt kan det då bli svårt att bevisa vad som är mitt i en skilsmässa.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det räcker att ni i äktenskapsförordet skriver att all din egendom ska vara enskild egendom (enskild egendom är sådan egendom som inte delas vid eventuell framtida bodelning). Precis som du säger kan det uppstå svårigheter att bevisa vilken make som är ägare till egendomen. Om ni inte vill skriva upp all din egendom för att underlätta bevisningen kan du skriva upp egendom den egendom du är särskilt mån om att få vid en eventuell bodelning (kom ihåg att även skriva att all din egendom är enskild egendom).Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor till oss!Med vänliga hälsningar,

Egendom som trätt istället för enskild egendom

2016-04-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Angående äktenskapsförord. Om man skriver enbart att "all egendom som var och en av oss äger innan vi gifter oss förblir enskild egendom". Om jag har 700 tusen kr i kontanter samt en bostadsrättslägenhet som enskild egendom när jag gifter mig. Jag gifter mig och säljer lägenheten och investerar hela beloppet samt de 700 tusen kr i ett hus med min maka. Detta utgör 70% av husets värde. Vid skilsmässa, är då huset 70% + hälften av det kvarvarande giftorättsgodset (30%) min enskilda egendom?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom äktenskapsförord kan du och din maka bestämma att egendom som tillhör er innan äktenskapet ska vara er respektive enskilda egendom, detta framgår av 7 kap 3 § 1 st ÄktB. Enligt 7 kap 2 § 1 p ÄktB är enskild egendom sådan egendom som enligt äktenskapsförord är enskild. Enligt p 6 i samma bestämmelse ska sådan egendom som trätt istället för den enskilda egendomen också vara enskild, om inte annat har kommit överens om i äktenskapsförord. Däremot är avkastning från den enskilda egendomen giftorättsgods om ni inte skriver annat i äktenskapsförordet. Detta innebär att om du och din maka inte skriver något annat i erat äktenskapsförord kommer egendom som trätt istället för den enskilda egendomen också att vara enskild, till exempel pengarna från bostadsrätten. Vill ni att den eventuella vinsten (avkastningen) från bostadsrätten ska vara din enskilda egendom måste ni skriva det i äktenskapsförordet. Isåfall kommer din del i huset vara din enskilda egendom eftersom att huset trätt istället för pengarna.Om de resterande 30 % i huset utgör ert giftorättsgods ska ni som du säger dela på det vid en eventuell skilsmässa. Dessa 15 % som ni får var är giftorättsgods, men egentligen kan man bara säga att det är er respektive egendom eftersom giftorättsgods och enskild egendom bara är aktuella begrepp under ett äktenskap och inte efter skilsmässa.Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan ni få det här: http://lawline.se/vara_tjanster/avtalHoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skolfråga - värdet på enskild egendom

2016-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!har fått en klurig uppgift.A & B är gifta och har ett barn.I ett äktenskapsförord säger de att det de medför till äktenskapet vid ingåendet är enskild egendom.Ett företag och en båt.Värderingen på båten står med men inte värderingen på företaget, däremot står det vad företaget är värderat vid bodelning. - 250 000 Kan man då anta att företaget vid ingående inte var värt något?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Din fråga har karaktären av en skoluppgift och vi på Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter och därför skulle jag tipsa dig att du använder vår sökfunktion för att se om det finns liknande frågor som är besvarade. Annars, eftersom värdet på enskild egendom inte har någon betydelse vid bodelning mellan makar, eller andra rättsfrågor som gäller makar, har jag svårt att tro att värdet på företaget är väsentligt i detta fall. Mvh,