Registrering av enskild egendom

2017-02-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Måste en enskild egendom registreras för att vara giltig?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att göra egendom till enskild egendom, och inte giftorättsgods, måste du skriva in att just den egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord (7 kap 2 § 1p. ÄktB).Ett äktenskapsförord har tre stycken krav som alla ska vara uppfyllda för att det ska vara giltigt, 7 kap 3 § ÄktB:- Det måste vara skriftligt- Det ska undertecknas/signeras av båda makarna- Det ska lämnas in och registreras hos SkatteverketHär är en länk från Skatteverkets hemsida där det står hur du ska gå tillväga för att registrera ett äktenskapsförord.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Äktenskapsskillnad

2017-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |När en av parterna vid en skilsmässa begärt betänketid och tiden har börjat löpa kan den parten då ångra sig och ändra så att skilsmässan genomförs direkt innan 6månader har gått?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Enligt Äktenskapsbalken 5 kap. 1§ framgår att om makarna är ense att äktenskapet ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Detta innebär att vid samförstånd behövs inte betänketid. Vid det fall att makarna begär det eller någon av dem har ett barn som är under 16 år och står under makens vårdnad, ska även betänketid fortlöpa. Samma gäller om någon av makarna begär det, Äktenskapsbalken 5 kap. 2§. Vid det fall att ni senare är överens, och att ni inte har barn under 16 år, kan ni under samförstånd skilja er utan betänketiden enligt Äktenskapsbalken 5 kap. 1§, då förutsättningarna för direkt äktenskapsskillnad föreligger, om du samtycker!Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Äktenskapsförords typtvång

2017-02-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande äktenskapsförord. Att göra båda makarna egendom till enskilda är tänkt att skydda egendomen vid ev skillsmässa.Men vid dödsfall så önska vi att resp make få ärva allt enl giftorättsgods.Går detta att förena, att ett äktenskapsförord endast gäller vid skillsmässa, men inte vid dödsfall då allt återigen ska räknas som giftorättsgods? Eller kan detta uppnås av ett testamente som överrider ett äktenskapsförord, vid dödfall?MVH B
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Genom ett äktenskapsförord kan makar, precis som du skriver, bestämma att egendom ska tillhöra personerna som dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord ska vara skriftliga och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska vidare sedan registreras hos Skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 3§. Då man skriver äktenskapsförord är det viktigt att dokumentet är tydligt vad för egendom det handlar om, denna ska identifieras på ett tydligt vis. Dessvärre går det inte att skriva ett äktenskapsförord som du frågar om, då äktenskapsförord aldrig får vara villkorade, eller innehålla andra villkor som innebär ett osäkerhetsmoment vid dess infriande. Exempelvis att vid det fall någon går bort ska egendomen ändras till giftorättsgods. Tydlighet och förutsebarhet är krav! För att åstadkomma vad du frågar enligt min tolkning att skriva ett äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild egendom. På så vis skyddar ni er mot att inte behöva giva in någonting till bodelning. För att uppfylla möjligheten, att den andra personen ärver vid dödsfall, är testamente den enklaste lösningen där ni föreskriver att partnern ska ärva antingen allt, eller särskild utpekad egendom! För vidare hjälp att upprätta sådant äktenskapsförord och testamente, hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå, som ni antingen finner under fliken "Boka tid med jurist", eller att ni skickar ett mail till info@lawline.se.Hoppas att svaret var till hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Utländskt äktenskap och hinderprövning

2017-02-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru hade mycket bråk med varandra från 2013 då kunde vi inte förstår varandra då sa till henne jag vill skiljer men hon vill inte. I 2014 när jag gick på semester jag träffade en Terje där blev för älskade så 2015 vi gift ås när jag är fortfarande gift med min fru i Sverige. 2016 skilde vi ås med min fru i Sverige min fråga är om det är giltig äktenskap i Sverige om jag regestarade det här i Sverige
Marcus Carlsson |Hej och tack för att du vänder dig till LawlineI 7§ Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap föreskrivs att Sverige godkänner äktenskap som ingåtts lagligt i ett annat land. Dvs. om ni gift er lagligt utomlands så ska Sverige godkänna detta. 8 a § i samma lag stadgar dock ett undantag. Undantaget säger att om det vid äktenskapets ingående förelåg en omständighet som hade gjort att det inte skulle godkänts i Sverige så kommer Sverige inte att registrera äktenskapet som giltigt. Att ingå ett äktenskap när man redan är gift är ett sådant hinder i Sverige, se 2:4 ÄktB. Detta gäller endast om en av makarna är svensk medborgare eller att en av makarna hade Sverige som hemvist vid äktenskapets ingående. Det vill säga, äktenskapet kan trots allt vara giltigt om ni båda saknar direkt koppling till Sverige. Det ovan skrivna innebär att äktenskapet som ni ingick troligtvis inte kommer godkännas av Sverige eftersom du redan var gift när du ingick det nya äktenskapet och du har anknytning till Sverige.

Möjlighet att påkalla bodelning 10 år efter äktenskapsskillnad

2017-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min exman var sambos i cirka fem år innan vi gifte oss. Äktenskapet blev kort, två månader, bland annat på grund av min exmans alkoholproblem. Vid skilsmässan, det är snart tio år sedan, tog vardera part sina tillhörigheter och huset vi bodde i såldes och vi delade på pengarna. Men vi gjorde ingen bodelning och hade inget äktenskapsförord. Under den tid vi var sambos så köpte min sambo en större skogsfastighet till mycket förmånligt pris av en äldre släkting till honom. Han fick ekonomisk hjälp av min far för att kunna genomföra köpet. Min far fick igen sina pengar då skogen avverkades. Jag var delaktig i skötseln av gården men stod aldrig som ägare. Några år efter att vi skilt oss kontaktade min exman mig och behövde mitt godkännande för att, som han sa, sätta om lånen på fastigheten. Det fick han, skriftligen, vilket lämnades in till Lantmäteriet. Det visade sig senare att han sålde fastigheten. Min far menar att jag borde haft rätt till del av vinsten, vilket jag aldrig krävde.Min fråga är dels om jag hade kunnat/kan kräva ekonomisk ersättning och dels om en bodelning behöver ske alls? Kan det vara en nackdel för någon av oss i framtiden att vi aldrig gjort en bodelning? (Sedan dess har jag blivit sambo och har två barn med min nuvarande sambo. Min exman har gift om sig. Han hade under tiden vi var ihop två barn sedan tidigare med två olika kvinnor. Han har inga barn med sin nuvarande).
Jenny Vilander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken, (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#A1).När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske. En bodelning behöver dock inte ske ifall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad/bohag från den andre, 9:1 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Huvudregeln är alltså att när man varit gifta ska man genomföra en bodelning. Det finns inte någon särskilt angiven tidsfrist som en bodelning ska påkallas inom. Man kan alltså säga att det inte finns någon generellt preskriptionstid för giftorättsanspråket. Huvudregeln är att makars egendom utgör giftorättsgods, 7:1 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Egendom kan dock göras enskild genom bl.a. äktenskapsförord och testamente, se 7:2-3 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Att egendom ska utgöra den ena makens enskilda innebär att den inte ska ingå i bodelningen, där ingår bara egendom som klassas som giftorättsgods, 10:1 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Att egendom utgör giftorättsgods innebär dock inte att makarna per automatik samäger egendomen. Det är den som köper något äger det och giftorätten aktualiseras först vid bodelningen. På så viss är det alltså skillnad på äganderätt och giftorätt. Ifall ni inte genom ett äktenskapsförord hade reglerat att skogsfastigheten skulle utgöra din ex makes enskilda egendom skulle den vid en bodelning anses som giftorättsgods, fastän han köpt den innan ni gifte er. Det innebär alltså att du vid en bodelning skulle haft rätt till hälften av fastighetens värde, 11:3 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Din ex make skulle dock först haft rätt att dra av eventuella skulder från fastighetens värde, 11:2 ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). Som jag tidigare skrev finns det inte någon generell preskriptionstid för giftorättsanspråk. Det skulle alltså vara möjligt för dig att nu, 10 år senare, begära att en bodelning görs. Vid en bodelning utgår man från egendomsförhållandet så som det var vid den tid ni skilde er, 9:2 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1). Den långa tid som förflutit sedan äktenskapet faktiskt upphörde skulle dock kunna medföra en prövning av ifall du förlorat din rätt att göra anspråk. I och med att det inte finns en särskild tidsfrist att ta hänsyn till blir det en bedömning från fall till fall. Den omständigheten att en make, utan någon rimlig förklaring, under lång tid underlåter att påkalla bodelning kan emellertid medföra att maken får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett. Från rättspraxis kan utläsas att just anledningen till att man väntat så länge med att påkalla bodelning kan få betydelse vid bedömningen. Även vad för egendom man genom bodelning gör anspråk på är av betydelse. Högsta domstolen har uttryckt att man måste vara särskilt försiktig med att låta ett dröjsmål får verkan att en rätt att göra anspråk går förlorad när giftorätten avser fast egendom. I det fallet, NJA 2009 s. 437, begärdes en bodelningsförrättare tio år efter det att äktenskapet upphört. Högsta domstolen valde att bevilja ansökan om bodelningsförrättaren men uttalade också att även om man hade rätt att påkalla en bodelning skulle olika omständigheter kunna få betydelse för utslaget av bodelningen. Du hittar rättsfallet här.För att summera så är läget som sådant att vid en bodelning skulle du ha en giftorätt i skogsfastigheten. Det finns ingen generell preskriptionstid för ett giftorättsanspråk varpå det potentiellt skulle vara möjligt att påkalla en bodelning trots den tid som förflutit. Denna tid och övriga omständigheter som kan finnas i er situation skulle dock kunna medföra att resultatet av bodelningen påverkas.Jag hoppas du har fått svar på dina funderingar! Bästa hälsningar,

Gåvor mellan makar

2017-02-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min pojkvän ska gifta oss. Han står som ensam ägare till huset i dagsläget. Han vill ge mig 8 % av huset i gåva, i samband med detta ska en betalning införas till honom som jag ska betala in. När ska vi göra detta innan eller efter äktenskapsförordet ?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Viktigt att tänka på i fallet är att vid det fall gåvan sker efter det att ni gift er, ska en gåvohandling överlämnas till motparten, denna ska även registreras hos Skatteverket för att bli gällande paret emellan, samt mot makens borgenärer i framtiden. Detta framgår av Äktenskapsbalken 8 kap. 1§.Vill du att din andel av huset därefter ska vara enskild egendom, krävs att äktenskapsförordet är skrivit efter gåvomottagandet. Man kan inte skriva äktenskapsförord om någonting man inte ännu äger! Det kan även noteras att om ni väljer att skriva ett äktenskapsförord innan dess att gåvan blivit fullbordad spelar detta ej någon roll. Äktenskapsförord kan senare även under äktenskapsförordet skriva ett nytt äktenskapsförord där man föreskriver att särskild egendom ska vara enskild. Det är då, om ni väljer att skriva ett nytt äktenskapsförord, att ni registrerar detta hos Skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 3§. Sammanfattningsvis: för att göra gåvan till enskild egendom krävs att äktenskapsförord upprättas efter gåvomottagandet.Hoppas att svaret var till din hjälp, och ha en fortsatt trevlig dag!

Gift - med och utan äktenskapsförord

2017-02-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man gift sig utan att ha skrivit något som helst kontrakt, vad innebär detta? Vad finns det för olika slags äktenskapskontrakt? Finns det information om svenska äktenskapskontraktsregler att tillgå på franska, alternativt engelska?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man gifter sig utan att ha skrivit något äktenskapsförord har man giftorätt i varandras egendom. Det innebär att man har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar (efter avdrag för skulder) - alltså även sådant man har skaffat var för sig före äktenskapet. Kort sagt innebär det att man, när man skiljer sig, delar 50-50 på allting som man har. För att undvika detta kan man skriva äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild egendom och således inte delas med hälften var när man skiljer sig. Äktenskapsförordet måste ni sedan registrera hos Skatteverket. Jag hittade en sida där det står lite om detta på engelska. Klicka här. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Äktenskapets inverkan på äganderätten mellan makar

2017-02-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag har gift mig med en kinesisk kvinna i Kina. vi väntar på hennes uppehållstillstånd här i Sverige.Min fråga gäller min bostadsrätt. Äger hon halva min bostadsrätt eftersom vi är gifta, eller vad gäller?Vet inte hur de svenska lagarna tolkar det.Tack på förhand!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagstiftning för din fråga är äktenskapsbalken. När två personer gifter sig kan man se att deras egendom delar upp i två former, man talar man om giftorättsgods respektive enskild egendom. Jag ska förklara vad man menar med de begreppen, vilket kommer underlätta att sedan förstå svaret på din fråga! Jag lägger in en sammanfattning av mitt svar längst ner. Egendom kan bli enskild genom bland annat äktenskapsförord eller genom arv/testamente med ett villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). All egendom som du och din fru äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods.Vad är då poängen med att dela upp egendom i enskild egendom och giftorättsgods? Jo, när två makar skiljer sig eller den ena avlider ska en bodelning ske mellan makarna där egendomen delas mellan de två. Den enskilda egendomen är i en sådan bodelning fredad från att delas - det är alltså bara giftorättsgodset som delas mellan makarna. Nu mer konkret till din fråga.Nej, din fru äger inte hälften av din bostadsrätt på grund av ert äktenskap. En vanlig missuppfattning är att äganderätten delas mellan de två som gifter sig. Du bör snarare se det som att giftorättsgodset gör att ni som makar har en framtida rätt att eventuellt få en viss del av den andres egendom, ett slags latent anspråk som blir aktuellt först vid bodelning. Ifall bostadsrätten är giftorättsgods (dvs inte täcks av något av kraven för att vara enskild egendom) kommer den ingå i en framtida bodelning mellan dig och din fru. Det innebär att din fru kan få rätt till bostadsrätten. Men i nuläget äger hon inte din bostadsrätt, det gör du.Jag antar att ni kommer bo ihop i din bostadsrätt, den kommer då utgöra er gemensamma bostad vilket definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Vi kan sedan i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken se att den make som har störst behov av den gemensamma bostaden får rätt till den vid en skilsmässa. Teoretiskt sett kan alltså din fru tillerkännas rätten till bostaden i framtiden. Faktorer som kan göra att hon anses ha störst behov av bostaden är t.ex. att ni får ett barn som hon får vårdnaden om. Den här övertaganderätten stoppas ifall din bostadsrätt är enskild egendom eftersom du fått den i arv/testamente med ett villkor att den ska vara enskild egendom. Om din fru får bostaden i en bodelning kommer den att "räknas av från hennes lott" vilket innebär att du kompenseras i form av annan egendom så att du ändå får hälften av giftorättsgodset.Sammanfattning: Som du ser får ert äktenskap verkningar på äganderätten av din bostad först ifall ni skiljer er. Din fru har ingen äganderätt i din bostadsrätt bara på grund av ert äktenskap utan kan få det först vid bodelningen ifall hon anses ha störst behov av den. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,