Förnya ett äktenskapsförord

2016-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Jag och min make önskar ändra vårt äktenskapsord till giftorätt . Räcker det med att upprätta ett nytt med texten: Tidigare äktenskapsförord upprättat (1998-01-04) mellan makarna Nisse Nilson (196xxxx-xxxx), och Eva Nilsson (1966xxxx-xxxx) skall annulleras/upphöra, istället ska Giftorättsgods vara gällande.Eller behövs det förtydligas ytterligare?Vänligen Christina
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. De bestämmelser som reglerar äktenskapsförord regleras i 7 kap 3§ Äktenskapsbalken. Denna paragraf anger i första stycket, första meningen att makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Samma paragraf anger vidare i första stycket, andra meningen att det går att göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord. Ett nytt äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. (Se länk för närmare beskrivning av hur detta görs: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html) Således krävs det att ett nytt äktenskapsförord registreras hos SKatteverket, för att ett tidigare äktenskapsförord ska sluta att gälla. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,

Att ingå äktenskap

2016-11-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HEJVi är ett par i övre medelåldern som träffades för 6 år sen o har nu sammanbott i hyreslägenhet i 1½. Vi har köpt nyare bil o tänker nu skaffa egenägt boende. Då jag har barn sen tidigare känner vi att det vore juridiskt bäst att ingå äktenskap, men känner inte att vi vill ha nåt som helst ståhej, då jag gift mig så tidigare o ingen av oss nu är intresserade av det, utan vi har bara en önskan att bara få det på papper. Är det möjligt o hur går man tillväga?! Alternativt gå till jurist o få det skrivit "som om vi vore gifta"?Har kontaktat vår kommun (Kalmar) ang borgelig vigsel, men där är man tvungen att ha en kort ceremoni, vilket vi bara tycker känns fjantigt o tillgjort. Vi vill helt enkelt bara sätta oss ned på ett kontor o erkänna att vi vill ingå äktenskap o skriva på. Kan kommunen förneka oss detta?! De anser att vi måste till Rådhuset o svara ja el nej med vittnen... Känns omodernt o onödigt. Eller finns möjlighet att ingå äktenskap via skatteverket el d? Finns det någon lag/förordning som man kan ta del av? Kommunen hänvisade till slut till SFS, när jag efterfrågade va de "gick" efter, men den är ju upphävd 1988, står det...:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1964678-med-narmare-foreskrifter-om_sfs-1964-678Kan ni hjälpa oss med annan länk el att på något sätt få kommunen att låta oss ingå äktenskap på "vårt" sätt eller ge råd hur vi annars kan gå tillväga tack!
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!Ett äktenskap är juridiskt och ekonomiskt sätt ett stort åtagande som får långtgående konsekvenser. Av denna anledning finns det en del formkrav som måste uppfyllas för att ingå ett äktenskap. De krav som äktenskapsbalken ställer upp är följande:4kap 1§ ÄktB - Det ska finnas vittnen vid äktenskapet. Det krävs minst 2 men dessa behöver inte vara släktingar eller vänner utan kan vara helt oberoende. Länsstyrelsen bör kunna tillhandahålla två vittnen.4kap 2§ ÄktB - Både du och din partner måste vara närvarande vid äktenskapsingåendet och ni ska samtycka till äktenskapet. I Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare specificeras närmre hur en borgerlig vigsel ska gå till och det är denna länsstyrelsen har att rätta sig efter. Den kungörelse ni har fått ta del av är precis som du nämnde upphävd och gäller inte längre.4§ i förordningen fastställer frågorna som ska ställas till er. De lyder som följande: Vid vigsel ska vigselförrättaren rikta följande ord till paret:Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?(Svar: Ja.)Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?(Svar: Ja.)Jag förklarar er nu för äkta makar.Denna procedur kan göras varsomhelst, inklusive på ett kontor hos kommunen t.ex, så länge det genomförs av en giltig vigselförrättare utsedd av länsstyrelsen. Det finns alltså krav på närvaro,vittnen och samtyckesförklaring vid ingående av äktenskap som ni inte kan kringgå. Att ingå äktenskapet kan dock, om ni vill, hållas mycket kortfattat och utan några ceremoniella inslag.En jurist kan inte viga er om denne inte blivit utsedd till giltig vigselförrättare och måste oavsett följa de regler som jag nämnt ovan i det fall den skulle vara en giltig vigselförrättare.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om enskild egendom

2016-11-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man i efterhand skriva att en pengagåva ska vara enskild egendom?Vi pratade om det när det var aktuellt, men blev aldrig av att sätta på pränt.När de gifte sig ägde maken ett litet hus, som de med hjälp av mina pengar (jag är mor till "frun i huset" )byggde ut. Det rör sig om ca 500 000. Hur blir det vid en skilsmässa? De står båda skrivna för fastigheten.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga är nej, det går inte att föreskriva att pengagåva ska vara enskild egendom i efterhand. Penninggåvan blir således giftorättsgods så snart den fullbordas, se 7:2 äktenskapsbalken. Vad gäller själva huset så är huvudregeln vid äktenskap att all egendom som inte är undantagen genom äktenskapsförord, eller t.ex. genom testamente med föreskrift om att egendomen ska förbli enskild, är giftorättsgods. Detta innebär, enligt huvudregeln, att huset blev giftorättsgods och således deras gemensamma egendom när de gifte sig. Detta innebär att värdet för fastigheten kommer delas på de båda makarna vid en skilsmässa. Den som bor kvar får köpa ut den andra maken, antingen genom s.k. skifteslikvid (som innebär en skuld) eller genom att låta den andra maken ta en större del av bohaget för att täcka upp skillnaden. Det går inte att besvara mer precist än så här utan att veta hur din dotter och hennes make har överenskommit t.ex. vad gäller äktenskapsförord. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Utformning av äktenskapsförord/testamente

2016-10-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min man och jag är överens om att om någon av oss blir dement ska den som är frisk få sköta hela ekonomin, t.ex. Sälja en fastighet etc. Om båda vill vi att våra barn ska sköta detta. Finns det något sätt att skriva på detta medan vi är friska? Det kanske finns färdiga underlag?Vänliga hälsningar Lena Klingberg
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Något färdigt underlag finns det inte för det du önskar skriva, och inte heller reglerat i lag. Däremot är det ju fritt att avtala om vad som helst. Smidigast är att föra in en sådan önskan i antingen ett testamente eller i äktenskapsförord. Om du vill så kan jag sätta dig i kontakt med en av våra familjerättsliga jurister som kan hjälpa dig att upprätta det. Du kan maila mig dina kontaktuppgifter så skickar jag dem vidare till en av våra jurister.Min mail är: anna.pieschl@lawlinse.seMed vänlig hälsning

Äktenskapsförord efter ingått äktenskap

2016-11-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Person A med förmögenhet bl.a på banken gifter sin med person B som inte har någon förmögenhet.Person A vill skriva ett äktenskapsförord att all egendom är enskild.Person B vägrar skriva på detta äktenskapsförord.Ej heller andra papper.Vad händer då ?Äktenskapet ingicks för 1,5 vecka sedan. Gäller andra regler när äktenskapet är så nytt ?Kan person A skriva ett eget papper som skyddar hen ?Kan person B föra över pengar från person A:s konton till sina konton ?Vad skall person A göra för att skydda sin förmögenhet ?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Ett äktenskapsförord kan skrivas efter att äktenskapet ingåtts (7:3 ÄktB). Dock har man ingen skyldighet att skriva på ett äktenskapsförord utan precis som de allra flesta avtal gäller att man har en frihet att välja om man vill ingå avtalet. Det som händer när två personer (makarna) gift sig utan att skriva ett äktenskapsförord är att egendomen personerna har tillsammans utgör s.k. giftorättsgods. (Detta regleras i 10:1 ÄktB). Att egendomen är giftorättsgods innebär att den ingår i bodelningen vid äktenskapets upplösning. Enligt huvudregeln delas (efter skuldavräkning) giftorättsgodset lika mellan makarna. Makarna får alltså hälften var. (11:3 ÄktB)Ett undantag till denna huvudregel är en sorts skyddsregel reglerad i 12:1 ÄktB. Enligt denna regel kan bodelningen (då makarna skiljer sig) i stället göras så att A får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att A ska lämna egendom till B enligt huvudregeln. Andelen som får behållas av A beräknas på det sätt som är mest lämpligt i det särskilda fallet. Exempel på omständigheter som skulle kunna göra det oskäligt ärÄktenskapets längd (fem år brukar anses vara kortvarigt äktenskap, inklusive gemensam boendetid innan äktenskapet) ochMakarnas ekonomiska förhållanden (t.ex. att den ena maken har betydligt mer än den andra, så som det verkar vara i det här fallet). Märk väl att detta endast har relevans vid en BODELNING, då A och B eventuellt skulle skilja sig (vilket alltså innebär att äktenskapet upplöses, 1:5 ÄktB), och alltså inte är något som sker under tiden A och B är gifta. Vad gäller frågan om B kan överföra pengar från A:s konto till sitt konto gäller att vardera maken äger sin respektive egendom, även om det är giftorättsgods (1:3 ÄktB). Huruvida egendom är enskild eller giftorättsgods har alltså endast betydelse vid äktenskapets upplösning, inte under tiden äktenskapet gäller. Detta innebär att B inte kan överföra pengar från A:s konto till sitt konto utan A:s tillstånd. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Säljande av hus utan makes samtycke

2016-11-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Mina tre barn bor i vårt hus med min man o jag har flyttat till lägenhet, vi ska skiljas. Vi har äktenskapsförord o jag står som ensam ägare till huset. Kan jag utan hans samtycke sälja huset?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga så vänder vi oss till äktenskapsbalken. I mitt svar utgår jag ifrån att ni fortfarande är gifta.Som huvudregel gäller att makar råder över sin egendom. 1 kap. 3 § Vad som är avgörande i denna fråga är vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom och på vilket sätt egendomen har blivit enskild. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods. 7 kap. 1 § Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. Vi kan alltså konstatera att ditt hus är enskild egendom p.g.a. äktenskapsförordet.En make får dock inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden. Detta förbud gäller inte bara giftorättsgods utan även viss enskild egendom. Den enskilda egendomen som förbudet gäller är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord. 7 kap. 5 § 1 st. 1 p. Det hus som du själv äger räknas ändå som gemensam bostad då den vart avsedd som ert gemensamma hem och den innehas huvudsakligen för detta ändamål. Bedömningen kan dock vara annorlunda om man bedömer att tiden du inte bott i huset är relativt lång. 7 kap. 4 § 1 st. 1 p.Sammanfattningsvis så får du inte sälja huset som din familj bor i utan din makes samtycke. Om din make vägrar att lämna samtycke så kan du dock vända dig till domstol som då kan tillåta säljandet av huset utan makens samtycke. 7 kap. 8 §Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Äktenskapsförord och enskild egendom!

2016-11-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man med ett äktenskapsförord få ut allt av sina egna pengar (exklusive egendom, arv osv.) eller delas alla pengar 50/50 automatiskt när man gifter sig?
Arash Ghavamnejad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses pga. äktenskapsskillnad (skilsmässa) så måste ibland en bodelning ske. Bodelning sker om det finns giftorättsgods i boet. Giftorättsgods är den enda egendom som ingår i en bodelning och Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i en bodelning. Vanligtvis är vardera makens ägaregendom giftorättsgods och som du säger så innebär detta automatiskt vid en eventuell bodelning på grund av äktenskapsskillnad att makarnas sammanlagda giftorättsgods, efter skuldavräkningar, ska delas lika mellan dem, det råder en s.k. likadelningsprincip. Vad ska du göra för att behålla så mycket som möjligt av din egendom vid en eventuell skilsmässa? För att se till att din egendom, som du äger, inte ska delas lika mellan dig och din make vid en eventuell skilsmässa så kan Ni genom ett äktenskapsförord förrätta att båda makarnas eller bara ena makens hela egendom ska utgöra dennes eller vardera makens enskilda egendom. Dock kan detta enbart ske om båda makarna går med på att skriva under ett sådant förord. För att förordet ska vara giltigt krävs det, förutom att den ska vara skriftlig och underskriven av båda makarna, dessutom att förordet lämnas in och registreras hos skatteverket. Detta innebär att om din make inte vill skriva under ett äktenskapsförord så kan du inte "förvandla" din egendom till enskild. Har du till syfte att enbart göra viss specifik egendom, som du äger, till din enskilda egendom?, krävs det att du är specifik och tydlig med vad det är för egendom som du vill göra till enskild. Här råder det ett s.k. specifikationskrav förutom de krav som redovisats enligt föregående stycke, för att innehållet ska anses vara giltigt. I den juridiska litteraturen har man dock sagt att om man vill att fortlöpande innehav av egendom inte är tillåtet att förorda om att vara den makens enskilda egendom. Exempel på fortlöpande innehav är aktier eller pengar på sitt konto inte ska gå att specifikt göra till sin enskilda. Anledningen är att du som make i ska kunna ändra din egendomsmassa genom detta fortlöpande innehav och därmed utan din makes samtycke "förvandla" egendom till enskild egendom. Vill du att pengarna på ditt konto eller att ditt aktieinnehav ska utgöra din enskilda så måste Ni troligen skriva ett äktenskapsförord som innebär att all egendom, som du äger, ska utgöra din enskilda egendom. Men som jag sa tidigare krävs ett samtycke från din make, och troligen kommer hen också vilja att all dennes egendom ska utgöra dennes enskilda genom samma äktenskapsförord. Tillämpliga regler: Äktenskapsbalken 7 kap 1-3§§, 9 kap 1§, 10 kap 1§, 11 kap 1-3§§Hoppas du fått ett svar på din fråga.Vänligen,

Egendom som träder istället för enskild egendom

2016-10-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Maken har enskild egendom (tomt) som byts mot andra tomter med andra beteckningar är den nya tomten då automatisk enskild egendom?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan så undrar du vad som händer med enskild egendom som omvandlas till annan egendom. Dessa typer av frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § 1 st 6 punkten ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) så är huvudregeln att egendom som har omvandlats från enskild egendom antas fortfarande vara enskild egendom. Denna nya egendom kallas surrogat i juridiska sammanhang. Emellertid kan det vara nödvändigt att titta på rättshandlingen som gjorde den ursprungliga egendomen till enskild. Enskild egendom görs bland annat genom en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller genom ett upprättat äktenskapsförord (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om det exempelvis i gåvobrevet står att egendom som trätt i stället för den enskilda egendom inte ska vara enskild så blir ju inte den nya egendomen enskild.Om det inte finns några villkor om egendom som trätt istället för den enskilda egendomen så gäller huvudregeln att nya egendomen ska fortsätta vara enskild.Jag ger nedan två exempel så det blir lättare att förstå:Exempel 1:Eva ger Thomas en tomträtt med villkoret att det ska vara Thomas enskilda. Eva ger ytterligare ett villkor och det är att egendom som träder i stället för denna enskilda egendom inte ska vara enskild egendom. Om nu Thomas byter bort sin tomt mot andra tomter så blir inte dessa tomter enskild egendom på grund av villkoret i den ursprungliga rättshandlingen. Exempel 2:Anna och Thomas är gifta och har upprättat ett äktenskapsförord där det framgår att Thomas tomt ska vara hans enskilda egendom. Om Thomas nu byter bort denna tomt mot andra tomter så blir dessa hans enskilda egendom eftersom det inte finns något villkor i den ursprungliga rättshandlingen om att egendom som träder istället för den enskilda egendom inte ska vara enskild egendom.Hoppas detta svar gav dig klarhet!Med vänlig hälsning