Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,

Gemensamma barn och äktenskap

2014-04-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gemensamma barn räknas de då som gifta utan att vara gifta
Farhad Niroumand |Hej,Nej, man ses ej som gift endast av den anledning av att man har gemensamma barn tillsammans. För vigsel i Sverige krävs först en hindersprövning hos Skatteverket samt att ni vigs inom ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel) eller inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat (borgerlig vigsel).Med vänlig hälsning,

Skulder vid äktenskap.

2014-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Då vi är i startgroparna och skall gifta oss men förbli särbos så är min fråga ang skulder som jag har med mig sedan innan, kan kronofogden göra en utmätning av min blivande makes hem/tillgångar och/eller på min lön? Om så är fallet finns det något vi kan skriva innan som är lagligt gällande, även om vi väljer att bli sammanboende?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Jag besvarade tidigare en fråga som i mycket liknar din och hänvisar dig därför vidare till den http://lawline.se/answers/skulder-vid-giftermal Notera att eftersom ni i dagsläget är särbos så torde min diskussion i hänvisad fråga rörande utmätning i gemensamt bohag inte bli aktuell för er del. I den mån ni senare blir samboende är denna diskussion dock relevant.Vänlig hälsning,

Kan man anpassa äktenskapsförord efter äktenskapets längd?

2014-02-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej ! Min fråga är hur min man och jag kan göra. Han har en egendom och har äktenskapsförord om att det är hans enskilda egendom. Vi vill ändå vid en eventuell skilsmässa att jag får ut en lämplig del av värdet. Baserat på hur länge vi varit gifta.Går det att göra ett sådant avtal? Min man har en son. Hur mycket ärver jag vid dödsfall ? 
Victoria Nilsson |Hej!Inom svensk rätt är det inte möjligt att upprätta ett äktenskapsförord som successivt utökar giftorättsgemenskapen, varför det inte i ett äktenskapsförord kan regleras att du ska få en större andel efter x antal år av äktenskap. Den möjlighet som finns är att upprätta nya äktenskapsförord allt eftersom där ni varje gång föreskriver en större andel som giftorättsgods. Det går att i äktenskapsförord skriva att en viss andel, t.ex. 50 %, av ena/båda makarnas totala egendom ska vara giftorättsgods, eller en viss andel av en specificerad tillgång, t.ex. en fastighet. Då kan ni allt eftersom utöka mängden giftorättsgods, varför mer kommer ingå i en bodelning vid en skilsmässa/dödsfall. Lösningen förutsätter dock att ni vid varje nytt tillfälle kommer överens om att upprätta äktenskapsförordet. Om ni först har ett äktenskapsförord enligt vilket allt är enskild egendom och vid senare tillfälle ska upprätta nytt äktenskapsförord men ena parten inte vill så kommer det första äktenskapetsförordet stå sig. Det är dock den enda lösningen, då det inte på förhand går att i äktenskapsförord föreskriva att andelen giftorättsgods ska öka vid ett visst tillfälle.Då din man har ett särkullbarn ärver inte du din man, om ni inte även har gemensamma barn, se 3:1 ärvdabalken. Om ni vill att du ska ärva måste din man upprätta testamente. Det går också bra att upprätta ett gemensamt testamente.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K3.Vänliga hälsningar,

Bodelning under bestående äktenskap

2014-04-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Min man och jag gifte oss i början av 60-talet, några år senare ärvde min man en mindre gård av bekanta (ej släkt). Den utökades senare med ytterligare jord. Jorden såldes senare och istället investerades det i skog. Gården såldes så småningom och ett nytt hus byggdes och där bor vi nu. Min man har haft hand om det ekonomiska så jag har haft mycket lite insyn när det gäller detta. Det har inte skrivits något om enskild egendom.. Nu undrar jag hur det vi nu äger delas vid en ev. skilsmässa och om det går att göra en bodelning under fortsatt äktenskap även om man inte är överens om det?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Din frågeställning besvaras till stor del i Äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1.När ett äktenskap upplöses vid skilsmässa eller dödsfall ska egendomen som makarna äger delas mellan dem. Det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, ÄktB 10:1. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och egendom kan endast anses vara enskild egendom och därmed undantas från bodelningen i vissa fall, ÄktB 7:1. Du skriver att inget har skrivits om enskild egendom och då utgår jag ifrån att så är fallet. Det kan dock vara värt att notera att arvegods kan bli enskild egendom om det är arvlåtarens vilja, och gården som din man ärvde och den egendom som trätt istället för den kan vara enskild egendom även om inte du personligen har skrivit på papper om att den ska vara enskild egendom, ÄktB 7:2.Utgår vi från att all egendom är giftorättsgods skall all egendom ingå i bodelningen. Bodelningen går till så att man avräknar eventuella skulder från värdet av ert giftorättsgods, lägger sedan samman er respektive egendom och värdet delas därefter lika mellan makarna, ÄktB 11:3. Utgångspunkten är alltså en hälftendelning, och du kommer att få hälften av värdet på allt ni äger. Vem som sedan får vilka ägodelar bestäms vid lottläggningen. Hur man där väljer att fördela ägorna är till stor del upp till makarna själva, men utgångspunkten är att man börjar med att fylla sin lott med sin egen egendom. Det betyder alltså att du som utgångspunkt har rätt att behålla de saker du äger. I den mån någon av makarna måste lämna ifrån sig egendom för att makarna ska få hälften var, har den maken som lämnar bort egendom rätt att få välja vad han eller hon vill ge bort, ÄktB 11:7. En bodelning under bestående äktenskap kan endast göra om makarna är överens om detta, ÄktB 9:1 2 st. Skulle ni komma överens om att göra en bodelning under bestående äktenskap kan ni hitta mer praktisk information om hur ni skall göra på Skatteverkets hemsida, http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html. Om ni väljer att gå vidare med bodelningen kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om ni önskar kan du boka ett möte med en familjejurist direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Enskild egendom avseende fonder

2014-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar om jag kan köpa fonder i mitt namn utan att det ingår i giforättsgodset? Hur gör jag detta? Min man har särkullsbarn och jag vill spara pengar för framtiden och ha ett efterlevandeskydd om han avlider före mej. Hur gör jag detta. Kan jag ha ett "eget" konto? Tack för svar
Johannes Spansk |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln vid äktenskap är att egendom som inte är enskild ska vara giftorättsgods. För att ordna så att egendom blir enskild krävs det att man upprättar ett äktenskapsförord gällande egendomen enligt Äktenskapsbalken 7 Kap 1-2 §§, se här (https://lagen.nu/1987:230)Det är fullt möjligt i ditt fall att köpa fonder och att du och din man upprättar ett äktenskapsförord som anger att denna egendom ska vara din enskilda. Fonder brukar vanligen ha någon form av avkastning och denna kommer att ses som giftorättsgods ifall ni inte förordar om att den ska vara din enskilda egendom, se ÄktB 7:2 § 2 st.Det är därför viktigt i ditt fall att ni isåfall upprättar ett förord där det stadgas att både fonderna och avkastning från dessa ska vara din enskilda egendom.MVH

Skulder vid giftermål.

2014-03-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan I sommar ska jag och min sambo gifta oss vad jag undrar nu är om mina skulder som jag har drabbar honom vid giftermål? Jag vill ju inte att han ska drabbas av mina skulder Stämmer det att de är mina?Tycker det vore konstigt om det drabbar honom Tacksam för skriftligt svar så jag kan visa honom
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Den grundläggande principen inom äktenskap är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. 1 kap. 3§ äktenskapsbalken.I den mån du har skulder hos kronofogden kan dock sådant som ni anser är din sambos, såsom tavlor, möbler och annat som ingår i det gemensamma bohaget komma att utmätas. För att undvika detta måste ni kunna styrka att de verkligen är din sambos, mer om detta kan du läsa här http://www.kronofogden.se/Utredningutmatningochavbetalningsplan.htmlVill du själv läsa om äktenskapsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1987:230Vänligen,

Giftorättsgods och enskild egendom

2014-02-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har funderingar på att gifta om mig. Har träffat en man som har fem miljoner och jag bara 2,5 miljoner. Vilken lösning brukar användas.. 1 Vi skriver äktenskapsförord på de olika beloppen och slår samman våra ekonomier och skapar ett bra gemensamt liv. 2 Vi slår ihop 2,5 miljoner var och han behåller sin överskjutande del för egna ändamål.
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för dina juridiska frågor!Rent generellt måste jag säga att det inte finns någon lösning som brukar användas. Det som närmast kommer tillhands är att påstå att de flesta inte skriver ett äktenskapsförord, vilket innebär att all egendom (med undantags givetvis) blir makarnas giftorättsgods. Med andra ord är det "normalt" att inte reglera egendom mellan sig i ett äktenskap.Jag tänker kommentera de alternativ som du beskriver i din fråga. 1. I ett äktenskapsförord kan man reglera att en makes egendom ska vara enskild och att ny egendom också är enskild. Att den är enskild innebär att den inte ingår i en bodelning vilket påverkar resultatet av en skilsmässa, dödsfall och arvsskifte. Jag uppfattar det som att ni via äktenskapsförordet reglerar att era tillgångar på 5 respektive 2,5 miljoner ska vara er enskilda. Detta skulle i korthet innebära att vardera make behåller sin egendom vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall (med undantag för makes arvsrätt om det finns gemensamma barn). Slår ni ihop era ekonomier kan separationsproblem rörande vem som äger egendomen uppkomma, vilket skulle kunna leda till att egendomen anses vara giftorättsgods (vilket i sin tur innebär att den delas mellan er vid separation) trots att det finns ett äktenskapsförord.2. Om ni gifter er utan äktenskapsförord kommer er egendom att bli giftorättsgods. Detta inkluderar den del av hans egendom som hålls utanför "sammanblandningen". Detta kommer då ingå i en bodelning mellan er.Hoppas jag svarade på din fråga.Mvh