Omregistrering äktenskapsförord

2014-01-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi har tidigare registrerat ett äktenskapsförord hos Tingsrätten , år 2009. Min fråga är om vi behöver REGISTRERA OM äktenskapsförordet hos skatteverket.
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ni ska inte behöva registrera om äktenskapsförordet ni har registrerat hos tingsrätten hos skatteverket. Om du vill vara alldeles säker på att äktenskapsförordet är registrerat i behörig ordning kan du vända dig till skatteverket och begära ett utdrag ur äktenskapsregistret, mer information om detta hittar du här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bestallauppgifterurregistret.4.5fc8c94513259a4ba1d800011154.html.  Hoppas svaret varit till hjälp! Vänligen,

Utformning av äktenskapsförord

2014-01-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Gäller detta utformande av äktenskapsförord juridiskt? --------------------------------------------------------------------------------------- Ovanstående angivna personer (”Make” respektive ”Maka”) har med detta äktenskapsförord kommit överens om att all egendom som ......... har hos Folksam, liksom all avkastning av denna egendom skall vara dennes enskilda egendom, som den andre maken således inte skall ha giftorätt i. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annans egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom. --------------------------------------------------------------------------------------- Måste man också ha vittnen??
Ingrid Benzinger | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga krav på exakt hur äktenskapsord ska vara utformat, och det förslag ni har upprättat gäller därför juridiskt. Det kan även vara bra att ange era personnummer i äktenskapsförordet, förslagsvis inom parantes efter era namn. Ni måste underteckna äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt, men det krävs inte några vittnen. Däremot måste ni registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Hur ni ska göra detta beskrivs på Skatteverkets hemsida, se följande länk http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html Jag vet inte om du har skickat in hela förslaget eller enbart en del, men jag skulle föreslå att ni fortsätter den sista meningen med det kursiverade (eller något liknande): ”Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i sådan egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom utgöra den make som erhållit arvet eller gåvans enskilda egendom. Ni kan när som helst bestämma att den berörda egendomen istället ska utgöra giftorättsgods, genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera detta hos Skatteverket. Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord

2013-12-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man få hjälp med att formulera ett nytt äktenskapsförord av er och vad blir isåfall kostnaderna
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som säger att viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom. Den enskilda egendomen ingår sedan inte i bodelningen vid en eventuell skilsmässa enligt 7 kap. 3 § st. 1 och 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Poängen med förordet är alltså att viss egendom inte ska delas lika vid en äktenskapsskillnad. Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap och det är helt upp till makarna själva exakt vilken egendom som ska vara enskild och inte.Ett äktenskapsförord kan se ut på flera olika sätt och är ofta mycket individuella beroende på vilken typ av egendom som ska omfattas. P.g.a. detta finns ingen särskild blankett om äktenskapsförord. Generellt kan dock sägas att ett äktenskapsförord, måste vara skriftligt, undertecknat av båda parterna och registrerat hos skatteverket, för att vara giltigt (7 kap. 3 § st. 2 och 3 ÄktB). Även båda parternas personnummer ska anges i förordet, så att skatteverket kan kontrollera att folkbokföringsuppgifterna stämmer. Det kan vara bra att be någon eller några personer bevittna äktenskapsförordets undertecknande, ur bevis hänseende vid en eventuell tvist. När äktenskapsförordet ska registreras hos skatteverket ska detta skickas i original och en ansökningsavgift på 275 kr ska inbetalas.Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet är tydligt så att eventuella tvister kan undvikas. Det är också viktigt att äktenskapsförordet inte är oskäligt. Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan nämligen villkoret jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning (12 kap. 3 § ÄktB). På Lawline är samtliga rådgivare studenter och för att vara helt säker på att allt du vill åstadkomma med äktenskapsförordet realiseras samt att det genomförs korrekt, föreslår jag att du tar kontakt med en Jurist. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1987:230) för ÄktB. Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson  

Vikten av ett tydligt äktenskapsförord

2013-12-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har en fråga om ett äktenskapsförord som jag eventuellt ska skriva på. Det står så här: följande idag ägd egendom eller i framtiden förvärvad egendom som anges nedan ska utgöra *** enskilda egendom, desamma gäller avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe: fastighet, mark och sin egna firma.' Därjämte överenskommer vi om att någon av oss båda parter tillhöriga bankmedel och värdepapper samt avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe ska utgöra vederbörande makes enskilda egendom i vårat äktenskap. All egendom som vi idag äger eller i framtiden förvärvar samt avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe ska utgöra giftorättsgods'. Nu till min fråga. Kan ni förklara detta på ett lättare sätt?!
Lars Bålman |Hej! Poängen med äktenskapsförord och enskild egendom att kunna se till att man får behålla viss egendom om det skulle bli äktenskapsskillnad. Det kan vara antingen för att man tycker mycket om egendomen i sig - exempelvis en fastighet som funnits i släkten i generationer. Det kan också handla om att för det fall den ene maken är välbärgad, medan den andre maken knappt har några tillgångar alls, så anser man det rimligt att den med större tillgångar får behålla en större andel än hälften vid en eventuell skilsmässa, eller när den ene avlider. Med andra ord får ett äktenskapsförord inte någon effekt medan äktenskapet ännu består. Det kan dock tilläggas att även när giftorättsgods ska fördelas så har varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. "Avkastning av egendom" kan exempelvis vara ränta på det belopp som man har insatt på bank. "Vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe" kan exempelvis vara den summa pengar som en ägare av en fastighet får när denne säljer fastigheten.Två saker tycker jag är något anmärkningsvärda med ert äktenskapsförord. Det ena är att både "fastighet" och "mark" nämns. Rent juridiskt är inte "fastighet" själva byggnaden, utan marken den står på. Byggnader tillhör fastigheten och behöver i regel inte nämnas om de inte ägs av någon annan.Det andra är att texten inte tycks hänga ihop. Först sägs att viss egendom ska vara enskild i stället för giftorättsgods och således undantas från bodelning, sedan sägs att all egendom ska vara giftorättsgods och inte enskild egendom. Äktenskapsförordet bör vara tydligare utformat då detta är en fördel om en tvist i saken skulle uppstå. Se 1 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 3 § och 11 kap. 7 § äktenskapsbalken (1987:230) samt 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § jordabalken (1970:994).

Äktenskapskontrakt som juridiskt bindande äktenskap

2014-01-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller om ett så kallat äktenskapskontrakt som upprättas inom islam har samma "status" som ett giftermål som sker exempelvis borgerligt eller inom svenska kyrkan. Det vill säga, är samtliga lika juridiskt bindande?
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga! För att ett äktenskap som ingås i Sverige ska vara juridiskt bindande måste en del formella krav vara uppfyllda.  För det första måste de som vill gifta sig gemensamt begära en hindersprövning hos Skatteverket, äktenskapsbalken 3 kap. 1§. Skatteverket kontrollerar då att båda makarna är myndiga och inte är släkt på så sätt som anges i 2 kap. 3§ och att inte någon av dem redan är gifta. Vad gäller själva vigseln måste det finnas åtminstone två vittnen, makarna måste vara samtidigt närvarande och de ska var och en efter fråga från vigselförrättaren tillkännage att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska sen förklara dem makar. Är dessa formkrav uppfyllda är äktenskapet juridiskt bindande.Vigselförrättaren måste vara utsedd av ett trossamfund, som har fått tillstånd av Kammarkollegiet att förrätta vigsel. Det finns ett antal islamiska samfund med vigselrätt.

Aktiebolag och äktenskap

2013-12-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag skall starta eget aktiebolag och min fru vill inte vara involverad eller kunna drabbas framgent. Vi avser inte skilja oss och har inga avtal mellan oss. Min tolkning är att om vi inte gör någonting så kommer hon automatiskt äga 50 % av mina aktier. Vår avsikt är att jag skall äga bolaget till 100% och min fru skall inte drabbas av vare sig vinster eller förluster. Behöver vi göra en bodelning och/eller äktenskapsförord eller finns det andra lösningar?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du på egen hand startar ett bolag under äktenskapet stämmer det inte att din fru automatiskt kommer äga 50 % av aktierna. Nej, under äktenskapet kommer du äga hela bolaget helt på egen hand. Detta framgår bland annat av äktenskapsbalken 1:3 som stadgar att "varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder".Det är först vid en eventuell äktenskapsskillnad som det kan bli tal om att dela på aktierna i bolaget. Om ni vill undvika detta kan ni skriva ett äktenskapsförord som anger att aktierna i bolaget skall vara din enskilda egendom och därmed undantagna från bodelningen.Äktenskapsbalken finns https://lagen.nu/1987:230

Enskild egendom

2013-12-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är gifta o äger vårt hus tillsammans Vi tänker köpa liten bostadsrätt i närheten av våra utflugna döttrar Kan vi skriva den som enskild egendom för min fru?Tanken är att våra gemensamma barn ska ärva bostadsrätten.Måste det finnas ett testamente?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.All tillgångar som makar har räknas till makarnas giftorättsgods, om inte annat framgår av äktenskapsförord eller villkor av gåvogivare. Så i ditt fall är huvudregeln att en bostadsrätt ni köper är giftorättsgods, men om ni i ett äktenskapsförord skriver att det är din frus enskilda egendom anses den endast tillhöra henne. Följden av det är att den vid en framtida bodelning inte ska delas mellan makarna. Bröstarvingar, alltså barn, ärver sina föräldrar. Men om den bortgångne är gift tillfaller de gemensamma barnens del den kvarlevande maken fram till dennes bortgång. I ditt fall innebär det att om din fru avlider före dig kommer du att få din frus tillgångar fram till din bortgång, och först därefter får era barn ut sitt arv efter såväl sin mor som far. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Äktenskapsförord - ingen eller förfalskad underskrift

2013-11-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar hur jag ska skriva för att bestrida ett äktenskapsförord som en kvinna säger sig aldrig skrivit på. Jag förstår att hon ska skriva till tingsrätten, men jag är osäker på hur hon ska formulera sig. Mannen har ansökt om skilsmässa, flyttat och tagit allt i lägenheten.
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som säger att viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom, och inte ingå i en bodelning vid en skilsmässa enligt 7 kap. 3§ st. 1 och 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknats av båda makarna och registrerats hos skatteverket (7 kap 3§ st. 3 och 4 ÄktB) När ett äktenskap tar slut ska enligt huvudregeln en bodelning göras (9 kap 1§ ÄktB). Bodelningen ska upprättas av parterna tillsammans, vara skriftlig och undertecknad (9 kap 5§ ÄktB). Om parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas kan man ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten. Det är ofta en advokat, som fattar beslut t.ex. om vad som ingår i bodelningen och hur sakerna ska fördelas (17 kap ÄktB). Om parterna ändå inte är överres kan talan väckas vid Tingsrätten. Ett rättsfall som påminner om det du beskriver avgjordes i Hovrätten genom mål RH 2009:49. I fallet var en bodelningsförrättare förordnad. Förrättaren upptäckte att det fanns ett äktenskapsförord som sade att vardera makes egendom skulle vara enskild och han beviljade inte fruns önskan om bodelning. Frun invände då inför förrättaren att hon inte hade skrivit under äktenskapsförordet och klandrade bodelningsbeslutet vid Tingsrätten. Hon yrkade att tingsrätten skulle förklara äktenskapsförordet ogiltigt, förordna att bodelning skulle ske samt återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren. Hovrätten ansåg att den make som gjorde gällande att ett äktenskapsförord var äkta som huvudregel borde ha bevisbördan för detta, om den andra maken bestred handlingens äkthet. I fallet var det alltså mannen som skulle ”göra övervägande sannolikt” att frun faktiskt undertecknat äktenskapsförordet. Mannen kunde inte bevisa detta bl.a. eftersom de vittnen som bevittnade äktenskapsförordets undertecknande inte hade någon klar minnesbild av att frun var med när bevittningen skedde och manens egna uppgifter om händelseförloppet inte framstod som mer trovärdiga än fruns. Hovrätten fann därför att äktenskapsförordet inte var giltigt. Hoppas att du fått en bättre inblick i förfarandet och att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1987:230) för ÄktB.  MVH /Veronica Eriksson