Hur reglera det gemensamma ägandet av fritidshus med exmaken?

2015-09-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min fd make äger ett fritidshus tillsammans. När han nu ska flytta ihop med sin partner vill jag veta om vi på något sätt behöver reglera ägandet för fritidshuset. Jag vill inte riskera att hans partner ska kunna komma att göra anspråk på fastigheten.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I korthet kan jag säga att det inte kommer att bli några problem med fritidshuset så länge de bara är sambor. Det kommer ju inte på något sätt att vara en gemensam bostad för dem - framförallt för att det är ett fritidshus - och kan heller inte ingå i en sambobodelning ifall de skulle göra slut senare.Problem kan däremot uppstå om de skulle gifta sig. Vid en bodelning mellan gifta ingår ju allting som är giftorättsgods (9 kap. 1 § Ärvdabalken), vilket är allting som inte är enskild egendom. Detta skulle naturligtvis innefatta din före detta makes andel av fritidshuset. I en bodelning är det dock värdet som är det viktiga och inte de enskilda sakerna, så det skulle inte vara tvunget att hon fick del av just fritidshuset. Det kan dock naturligtvis inte uteslutas. Om din före detta make gifte sig men var med på att vilja "skydda" fritidshuset, kunde det göras till enskild egendom genom äktenskapsförord med den nya frun. Då skulle det inte ingå i bodelningen!I övrigt kan jag varken se några risker eller lösningar, men jag hoppas att det här svaret blir till hjälp!Hälsningar,

Tidpunkt för upprättande av äktenskapsförord

2015-08-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående äktenskapsförord, då jag snart ska gifta mig. Vi har en släktgård i familjen på pappas sida. Han äger hela gården själv då han köpt ut sina bröder. Han har också ett äktenskapsförord med min mamma, så hon inte äger någonting av den. Jag vill nu att gården skall stanna i familjen, och önskar att upprätta ett äktenskapsförord med min blivande man (som är helt med på detta). Frågan är när detta ska ske, då jag ju ännu inte (och förhoppningsvis inte på många år) har ärvt min del av gården (har en broder)?Till saken hör att min blivande man inte är svensk medborgare, men däremot europeisk.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill att släktgården ska vara enskild egendom finns flera alternativ för att åstadkomma detta. Först och främst skulle din pappa kunna upprätta ett testamente enligt vilket du och din bror ärver släktgården med villkoret att den ska vara er enskilda egendom. Det är också som du nämner möjligt att upprätta äktenskapsförord. Enligt 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och gäller från äktenskapets ingående om om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I äktenskapsförordet skulle ni t.ex. kunna skriva att egendom som ni ärver ska bli enskild egendom. Det är också möjligt att vänta med att upprätta äktenskapsförordet tills du ärvt släktgården.Eftersom du vill att gården ska stanna i familjen kan dock även följande vara värt att beakta. Att egendom görs till enskild innebär endast att den inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning. Det hindrar inte att din make ärver gården om du skulle gå bort. Ett alternativ skulle därför kunna vara att även upprätta ett testamente som gör att t.ex. dina barn eller din bror ärver gården.Behöver du hjälp med upprättande av äktenskapsförord eller testamente skulle jag rekommendera att du kontaktar en specialiserad jurist så att du är säker på att allt blir som du vill. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Blivande makar i särboskap

2015-08-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min pojkvän är särbos. Han bor i en bostadsrätt med sina två barn från ett tidigare förhållande och jag bor i ett hus med mina tre barn från ett tidigare förhållande.Om vi skulle gifta oss, och fortsätta vara särbos, kan vi då se till att våra bostäder inte blir gemensam egendom genom äktenskapsförord?Påverkar vårt giftermål barnens arvsrätt på något sätt? Är det något annat juridiskt som vi bör tänka på? Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Oavsett om du och din pojkvän flyttar ihop eller inte efter att ni har gift er så kommer hans bostadsrätt och din fastighet att anses som giftorättsgods, varav dessa ingår i en bodelning i händelse av en eventuell äktenskapsskillnad. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1, 9:1 första stycket och 10:1. För att se till så att de inte ingår i en bodelning så kan ni skriva ett äktenskapsförord för att göra dem till enskild egendom istället för giftorättsgods, både innan och efter att ni har ingått äktenskap. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs att det upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första, andra och tredje styckena).Eftersom ni inte varaktigt kommer att bo tillsammans efter att ni har ingått äktenskap så kommer den av er som har större inkomst eller underhållsförmåga att bli skyldig att kompensera den andre genom underhållsbidrag i det fall att den andre inte klarar av att på egen hand tillgodose era gemensamma och sina personliga behov (Äktenskapsbalk 6:1-2 och 6:6 första stycket). Dessa behov avser bland annat mat, bostadskostnader, kläder, hygien och deltagande i föreningsliv. I den mån ni båda klarar av att tillgodose dessa behov så aktualiseras dock inte någon skyldighet att utge underhållsbidrag.I händelse av att någon av er avlider under ert äktenskap så tillfaller som huvudregel kvarlåtenskapen den efterlevande maken. Eftersom ni båda dock har barn som inte är era gemensamma så har de rätt i egenskap av särkullbarn att direkt få ut sina arvslotter av deras egen förälder, istället för att behöva vänta ut den efterlevande föräldern så som hade varit fallet om de varit era gemensamma barn. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 3:1 första stycket. Det innebär att om exempelvis din make avlider före dig så kan hans egna barn begära att få ut sina arvslotter direkt istället för att låta hans kvarlåtenskap tillfalla dig. Om de däremot väljer att avstå från sina arvslotter till förmån för dig så har de istället rätt till hälften av din kvarlåtenskap vid din egen död. Här är det värt att notera att detta så kallade efterarv inte kan testamenteras bort av den efterlevande styvföräldern till nackdel för de särkullbarn som på detta vis har skjutit upp sitt arv (Ärvdabalk 3:2 första stycket, och 3:9).Om du vill ha ytterligare stöd och vägledning, eller helt enkelt hjälp med att skriva ett äktenskapsförord, så är du varmt välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Ingen betalningsskyldighet för makes lån

2015-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag skall skiljas men han vill nu köpa en egen lägenhet innan vi skiljt oss. Om han tar lån för att köpa en lägenhet och inte kan betala den pga arbetsbrist. Kan jag då bli betalningsskyldig det lånet? Av olika anledningar kan vi inte skilja oss förrän till hösten eftersom vi inte befinner oss på samma plats.Behöver jag skriva någon sorts papper för att skydda mig från hans skulder?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Inom familjerätten finns en grundprincipen som handlar om att vardera maken svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB https://lagen.nu/1987:230 )). Detta innebär att en make inte ansvarar för den andra makens skulder och kan således inte bli betalningsskyldig för dennes lån. Givetvis gäller detta endast under förutsättningen att ni inte båda står som låntagare eller på annat sätt avtalat om att betalningsskyldigheten ska gäller er båda. Vid en bodelning gäller följande. En bodelning ska göras när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå och allt ska delas lika. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§ ÄktB). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta betyder alltså att det du äger (som är giftorättsgods) ska ingå i bodelningen. Innan delning ska dina skulder avräknas på dina tillgångar, vilket föranleder att det värde som du tar med dig i likadelningen blir lägre om du har skulder. Samma sak gäller för den andra maken. Har den andra maken mer skulder än tillgångar, kommer denne att gå in i likadelningen med noll kronor. Ni kommer i detta fall endast dela på ditt överskott. Således behöver du inte oroa dig för att bli betalningsskyldig för din mans lån, även om han tecknar dem under äktenskapet.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Samboavtals giltighet efter ingående av äktenskap

2015-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om ägande när man gifter sig.Historien är så att jag träffar en man. Han skaffar en liten gård som vi flyttar in på. Han står på lånet och skriven som ägare. Vi skriver ett samboavtal och två år senare gifter vi oss. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Gäller samboavtalet? Eller äger jag hälften av gården nu? Hur blir det om vi skulle gå skilda vägar, står han kvar med skulderna?
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Ett samboavtal övergår inte automatiskt till att bli äktenskapsförord vid äktenskap. Anledningen till detta är att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (här), något som inte är ett krav för giltighet av samboavtal. Vid äktenskap är istället huvudregeln att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Om ni önskar att gården ska utgöra enskild egendom är mitt råd att ni skriver ett äktenskapsförord, ni kan få hjälp med att upprätta ett sådant via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ett annat tips är att boka tid hos en familjerättsjurist för rådgivning och hjälp med formuleringar. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.Vänliga hälsningar,

Bodelning under äktenskapet hindrar inte en senare bodelning

2015-08-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift sedan ett år tillbaka. Jag har tre vuxna barn, min man har en vuxen son. Vi har gjort en bodelning under bestående äktenskap där i princip allt tillhör mig. Vad händer om min man dör före mig? Kan hans son ärva min egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!En bodelning under äktenskapet leder i stort sett till att egendom byter ägare. Däremot leder den (något förvånande) inte till att någon bodelning inte skall göras vid äktenskapsskillnad eller dödsfall! Resultatet av detta är att om din make avlider måste ni göra en ny bodelning. Då skulle du, som har störst egendom, förstås få lämna över egendom till dödsboet. Av detta skulle din mans son ärva en andel, men andelen beror på hur många barn han har (2 kap. 2 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2). Om den nämnda sonen är hans enda barn, skulle han ärva allting, medan han skulle ärva en mindre andel om det fanns flera barn. Om några av de tre vuxna barn du har är gemensamma med maken, skulle deras andelar först gå till dig medan makens son är ett särkullbarn och skulle kunna kräva ut sin andel genast (3 kap. 1 § Ärvdabalken).Kort sagt kan makens son indirekt få ärva en del av din egendom på grund av att en ny bodelning skall förrättas om din make avlider. För att skydda din egendom skulle den behöva göras enskild i äktenskapsbalkens mening; egendom som är enskild ingår nämligen inte i bodelningen!Egendom kan göras enskild i ert fall främst genom att ni skriver äktenskapsförord om att all egendom skall vara enskild. Detta skulle innebära att ingen bodelning behövde göras, och alltså att makens son inte skulle kunna få något av din egendom. Det är också möjligt att skriva att endast viss egendom skall vara enskild, och i så fall undantas denna vid bodelningen. Äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7).Hoppas att svaret klarade upp situationen! Om det är något mer du undrar får du gärna återkomma!Hälsningar,

Sambeskattning - ett uråldrat fenomen i svensk rätt

2015-08-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag vill gifta mig, men min sambo har tagit upp "sambeskattning" som ett argument till att vi som gifta skulle gå back ekonomiskt. Detta förstår inte jag. Han har ett mkt välbetalt jobb medan jag jobbar deltid med mkt mindre lön så han står för det mesta av familjens försörjning/utgifter. Vi har ett gemensamt barn. Han förklarade att vissa tjänar på att gifta sig men andra inte och att som vi där en tjänar jättemkt och en lite så kan den som tjänar lite få samma höga skatt som den som tjänar mkt. Stämmer allt detta eller vill han bara inte gifta sig med mig helt enkelt? Eller har han rätt i sak? Förlorar vi på att gifta oss? Trots ett barn ihop? Jag har tom erbjudit att skriva ett äktenskapsförord så han inte ska få för sig att jag vill gifta mig pga att han har besparingar och inte jag. Tacksam för svar!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambeskattning Sambeskattning är en skatterättslig term som innebär att era inkomster slås ihop och beskattas gemensamt. Det innebär att om den ena makan har mycket hög inkomst och den andra relativt låg inkomst, så kommer den högavlönade makan troligtvis att betala mindre total skatt. Sambeskattning är avskaffad i Sverige sedan år 1971. Ni kommer alltså att fortsätta skatta era inkomster precis som ni gör i dag, även om ni gifter er. Barnets trygghet Du nämnder att ni har ett barn ihop. Många kan tycka att ett giftermål ger barnet större social trygghet. Om den ena makan går bort, ärver den efterlevande makan allting och kan på så sätt fortsätta försörja barnet på bästa sätt. Om ni inte gifter er, kommer barnet att ärva den bortgångne föräldern direkt, och om ni t.ex. bor i en hyresrätt så kanske hyresvärden inte vill skriva över den på sambon. Det finns många detaljer som kan förenkla barnets liv.SlutsatsEra inkomster påverkas inte av ett giftermål. Sambeskattning finns inte i Sverige. Barnet kan få större trygghet genom ett giftermål. Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

Surrogat till enskild egendom

2015-07-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gällande äktenskapsförord:Ponera att man i ett äktenskapsförord anger en bostadsrätt som enskild egendom, och denna bostadsrätt sedemera säljs. En tid efter detta skiljer sig makarna. Hur beräknas då beloppet för den enskilda egendomen (som ju ska tillfalla endast den ena parten)? Försäljningspriset eller annat? Före/efter eventuell vinstskatt?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Av ÄKtB 7:3 p. 1 framgår att egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild undantas från bodelningen. Av punkt 6 samma lagrum framgår att det som har trätt i stället (surrogatet) för den egendom som avses i punkt 1 är enskild egendom. Enkelt uttryckt är det alltså de pengar du har i handen efter försäljningen som utgör enskild egendom, alltså försäljningsbeloppet minus skatter, mäklararvoden etc. Det är ju detta belopp som "trätt i stället" för bostadsrätten.Vänligen