Måste ett äktenskapsförord bevittnas?

2015-06-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min make har nu varit gifta i nästan ett år. Vi har nu beslutat att upprätta ett äktenskapsförord då detta är det mest praktiska för oss. Hörde att detta självfallet ska skrivas under av bägge makar men att det inte behöver bevittnas innan det skickas in till Skatteverket. Stämmer det? För mig verkar detta lite konstigt.Tack på förhand!
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord måste skrivas under av båda makarna samt lämnas in till Skatteverket för att bli giltigt. Det fanns tidigare ett krav på bevittning av äktenskapsförord, men detta är numera borttaget. Sålunda stämmer det att äktenskapsförordet inte behöver bevittnas för att vara gällande. Vänliga hälsningar,

Konto med enskild egendom

2015-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och det finns 3 särkullbarn.Jag äger en fastighet som är enskild egendom. Om min man avlider före mig så har jag denna fastighet men kan man ha ett bankkonto avsatt för denna fastighets drift och underhåll och kan detta bankkonto anses som enskild egendom?Fastigheten ärvs av två av särkullbarnen efter min bortgång.Tacksam för hjälp
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Ja, det går att upprätta ett sådant konto. Det krävs emellertid att du och din make upprättar ett så kallat äktenskapsförord, se 7:1 , 7:2 och 7:3 Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230 där ni avtalar om att kontots medel ska vara enskild egendom.Hur ett äktenskapsförord upprättas återfinns i 7:3 Äktenskapsbalken. Det ska bland annat vara skriftligt och lämnas in till skatteverket. Vänligen

Äktenskapsförord och makes arvsrätt

2015-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min make har avlidit.Vi hade äktenskapsförord. båda har vi bara särkullbarn. Min makes skulder överstiger tillgångarna och jag har betalat begravningskostnader och gravsten. Makens dotter säger att hon nu tar samtliga hans ägodelar (möbler,köksutrustning,tv, dator m.m.) och även hälften av giftorättsgodset eftersom jag inte har rätt att behålla någonting av hans ägodelar p.g.a. äktenskapsförordet. Har jag inte rätt till någonting efter min man efter alla år vi levt ihop? Att jag stått för begravningskostnader och sten känns helt rätt för mig,eftersom det var ett löfte till min man, men har jag ingen rätt att behålla några möbler av vårt gemensamma hem vi byggt upp under åren? Hoppas på ett svar. Hälsning från förtvivlad änka.
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga. I ditt fall är ärvdabalken den främst tillämpliga lagen. Enligt 3 kap 1 § i lagen så har särkullbarn rätt att ärva före efterlevande make, alltså i detta fall din avlidna makes dotter. Om din make endast har ett särkullbarn och ni inte har några gemensamma barn så ärver hon allting, men alltså endast hans egendom och inte din egendom. Dottern till din make har även möjlighet enligt 3 kap 9 § i lagen att avstå från sitt arv till förmån för dig och hon skulle då få ut arvet när du avlider. I detta fall låter det som att dottern inte avstått från detta. Avseende den egendom som dottern menar ska tillfalla henne, så ges riktlinjerna i äktenskapsbalken. Där anges i det 7e kapitlet att egendomen är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Det innebär att allting du och din avlidna make äger gemensamt, ska delas upp på två. Hälften ska tillfalla dig och resterande hälften är arvet från din avlidna make som alltså ska tillfalla dottern. Undantag från denna regel om giftorättsgods görs om ni angett något annat i ett giltigt äktenskapsförord. Det som anges i äktenskapsförordet gäller alltså, under förutsättning att särkullbarnet åtminstone får sin del av arvet. Det ni inte äger gemensamt, som inte heller är reglerat i äktenskapsförordet, ska tillfalla den make som äger det. Exempelvis om ni har en möbel som du fått som gåva, så är det din enskild egendom som inte ska delas upp när ni beräknar giftorättsgodset. Alltså rekommenderar jag för dig att noga titta igenom äktenskapsförordet och se vad som där sägs. Om inget där sägs om någon egendom som ni ägt gemensamt så ska värdet på detta delas upp så att du åtminstone får din del, alltså hälften av värdet och dottern har rätt till andra hälften.Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Erkännande av utländskt äktenskap

2015-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag är från Syrien. Jag kom till Sverige den 29 juli och jag fick permanent uppehållstillstånd den 22 April 2015.Jag är gift och har tre barn .Frågan är att jag vill flytta min familj till Sverige. Jag var hos skatteverket för att hämta familj personbevis när jag kollade min person bevis det stod att jag var ogift.Sedan kontaktade jag med skatteverket och ställde jag frågor angående detta.De säger att när jag gifte mig med min fru, var vi min fru 14 år gammal.Skatteverket säger att det är olagligt gifta sig vid den här åldern enligt svensk lag. Men jag inte gifte mig i Sverige och jag gifte mig lagligt i Syrien.Jag lämnade äktenskapsintyg hos skatteverket.Kan ni ge råd till mig vad ska jag göra.Med vänliga hälsningar .
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Grundprincipen i svensk internationell privaträtt, beträffande erkännande av utländska äktenskap, är att dessa äktenskap ska godtas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks (1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Du beskriver att ditt äktenskap var fullt laglig i ditt hemland, men att det inte erkänts av Skatteverket. Anledningen till det kan vara att äktenskapet anses strida mot bestämmelsen om ordre public (7 kap. 4 §). Denna regel föreskriver att ett beslut om äktenskap inte får gälla i Sverige om det skulle anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket. Ditt fall har vissa likheter med ett fall som avgjorts av Kammarrätten (KamR 934-08). Här var det frågan om att kvinnan i äktenskapet var just 14 år och att äktenskapet ingicks helt lagligt i hemlandet (Irak). Dessa makar hade varit gifta i mer än tio år innan de ansökte om ett erkännande hos Skatteverket. Dessutom hade makarna tre barn tillsammans. Dock bodde kvinnan och barnen fortfarande kvar i Irak. Domstolen vägrade erkänna äktenskapet, eftersom den menade att äktenskapet uppenbart var oförenligt med grunderna i svensk rättsordning. Kammarrätten anförde vidare att ett icke-erkännande inte skulle leda till allvarliga ekonomiska eller sociala följer för paret samt att det inte fanns särskilda skäl att erkänna äktenskapet. I Sverige är huvudregeln att ett äktenskap inte kan ingås av en person under 18 år. Emellertid kan giltiga utländska äktenskap bli gällande här i riket även om ena parten var under 18 år. Att Skatteverket inte erkände ditt äktenskap beror förmodligen på att det anses strida mot grundprinciperna i svensk rätt att kvinnan endast var 14 år när äktenskapet ingicks. Ditt fall skiljer sig något från Kammarrättens fall ovan, men detta torde inte föranleda en annan bedömning, om det inte finns särskilda skäl i ditt fall. Du skulle sålunda kunna ge välgrundade argument till varför ett icke-erkännande skulle få allvarliga följer och varför det finns särskilda skäl i ditt fall. Om ditt äktenskap inte erkänns, blir alternativet att ni får gifta er här i riket.Vänliga hälsningar,

Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag flyttade in till min mans villa för 9 år sedan och därefter gifte vi oss med äktenskapsförord. Efter ytterligare något år köpte vi en bostadsrätt där vi äger 50% var och delat lika på lånet. Som insats användes vinsten från min mans husförsäljning. Nu är vi på väg att skilja oss och ska sälja bostadsrätten. Vad händer med eventuell vinst? Gäller äktenskapsförordet där, eller delar vi lika?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att vid giftermål blir all egendom giftorättsgods som vid separation delas lika mellan parterna, se 7:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som inte är giftorättsgods utgör enskild egendom om det faller under någon av punkterna i 7:2 ÄktB. Egendom som i ett äktenskapsförord utpekats som enskild egendom är därför inte giftorättsgods. Om jag förstår din fråga rätt bodde du tillsammans med din make i nio år, varvid ni därefter skrev ett äktenskapsförord när ni gifte er. Då jag inte vet vad som står i ert äktenskapsförord har jag svårt att göra en bedömning om vad som utgör enskild egendom i ditt fall. För giltigt äktenskapsförord gäller att det är upprättat skriftligen och att det pekar ut specifik egendom som är enskild och sedermera inte ska ingå vid bodelning, se 7:3 ÄktB. Vad gäller bostadsrätten som ni äger 50 % vardera ser jag inget annat än att ni vid försäljning också delar på vinsten. Återigen, då jag inte vet vad som står i ert äktenskapsförord får jag utgå från att bostadsrätten är giftorättsgods, då ni båda äger den till lika delar. I ÄktB 9:1 framgår att bodelning ska ske vid separation och att makarnas egendom då ska delas lika. Vidare i ÄktB 10:1 framgår att den egendom som ska delas lika vid bodelningen är giftorättsgodset. Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma. Lycka till och glad sommar!Vänligen,

Nytt äktenskapsförord

2015-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och äger 100% av fastigheten vi bor på, nu vill min fru ha del i fastigheten, (vi har äktenskapsförord på att jag äger hela fastigheten), kan jag ge min fru i gåva halva fastigheten, med förbehåll att jag får ta över hennes del och bo kvar på fastigheten vid en eventuell skilsmässa .Eller kan jag reglera detta med ett nytt äktenskapsförord?
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Ja, du kan reglera detta genom ett nytt äktenskapsförord. Det är också det bästa alternativet. Det framgår uttryckligen av 7 kap 3 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230. Vem som ska få bo i fastigheten vid eventuell separation går inte riktigt att avtala hur som helst, se 11 kap 8 § Äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger bland annat att den som bäst behöver det gemensamma hemmet har rätt att ta över det, om det är skäligt. Vidare gäller inte bestämmelsen för sådan egendom som är enskild på grund av tredjemansvillkor (gåva eller testamenterad fastighet med villkor om att den ska vara enskild). Däremot omfattar bestämmelsen ett hus som är enskild på grund av äktenskapsförord. Vänligen

Äktenskapsförord

2015-06-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan ! Vi är ett gift par med 3 barn som bor i en fastighet som mannen ägde innan vi träffades. Har nu hört att det kan bli problem för frun om mannen blir sjuk och inte kan tala om hur han vill ha det och stället behöver säljas. Ev. till nåt av barnen. Hur gör vi bäst?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om jag förstod din fråga rätt, undrar du vad du och din man kan göra för att undvika problem och ouppklarade frågetecken i framtiden vad gäller fastigheten ni bor i.Som huvudregel är att allt som du och din make äger tillsammans kallas för giftorättsgods, se 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en makes bortgång tillfaller då allt giftorättsgods den överlevande maken. Vill man istället precisera att specifik egendom ska tillfalla någon specifikt, är mitt råd till dig är att ni skriver ett äktenskapsförord. Däri kan ni reglera exakt till vem fastigheten ska tillfalla och vid vilken tidpunkt det ska ske. I 7:3 ÄktB preciseras vilka formaliaregler som gäller vid upprättandet av ett äktenskapsförord. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga.Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer till oss.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord, skulder och särbo

2015-05-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min fästman ska i sommar gifta oss. Vi har varsitt barn från tidigare förhållanden, min son är vuxen och bor inte längre hemma, min fästmans son är 11 år och är hos oss varannan vecka. Vi bor inte ihop och är således skrivna på olika adresser och så kommer vi fortsätta vara, vi äger ingenting tillsammans. Jag äger en mc som jag står som ägare på och lika med min blivande, men alltså ingen lgh eller annan fast egendom som vi äger bägge två. Är det något speciellt vi bör/ska tänka på och ev få nedskrivet i ett testamente eller liknande? Både jag och min blivande har div skulder men som sagt det är mina resp hans avbetalningar på lån osv, och som jag har förstått det hela så kan man inte ärva varandras skulder som uppstått innan vi ingick äktenskap?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Enligt huvudregeln delas all egendom lika mellan makarna vid eventuell separation (se 10 kap. 1 § resp. 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas enskild egendom, vilket är sådan egendom som t.ex. ena maken fått i arv/gåva med villkor om att denna ska vara makens enskilda. Egendom kan också undantas som enskild genom äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § ÄktB). Detta är utgångsläget, vilket innebär att om ni båda är överens om att likadelning är det utfall ni önskar finns inget behov av äktenskapsförord, testamente eller liknande. Eftersom ni inte bor tillsammans eller äger egendom gemensamt kanske det dock är betydligt lämpligare att skriva ett äktenskapsförord av vilket det framgår att all makes egendom är enskild. Annars äger ni all egendom gemensamt, trots att ni inte införskaffat den tillsammans. Det beror på vilket alternativ ni föredrar. Kanske äger den ena maken betydligt mer än den andra, varför en eventuell framtida likadelning riskerar att medföra snedfördelning. Det kan också vålla problem gällande särkullbarnen. De har enligt lag rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB), vilket kan medföra att den make som inte är förälder till barnet i fråga kan tvingas lämna ifrån sig "sin" egendom i fall den avlidne makens egendom inte täcker arvet. Ur den synpunkten kan ett äktenskapsförord vara att föredra (vilket ni kan få hjälp att upprätta här).När det gäller skulderna ansvarar var och en av makarna för sina skulder med sina tillgångar inom äktenskapet. Din makes skulder kommer således att dras av från hans egendom i första hand vid separation. Däremot kan det i praktiken innebära (om ni inte har äktenskapsförord eller testamente och all egendom därmed ska delas lika mellan er) att ena makens skulder indirekt påverkar den andre makens egendom då skulderna dras av före likadelning av giftorättsgodset (d.v.s. de gemensamma egendomen) enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Denna risk uppstår om den ena makens enskilda egendom inte klarar av att täcka skulderna i fråga. På så sätt riskerar då den andre maken att få mindre giftorättsgods på grund av den första makens skulder, då skulderna i fråga kan dras av från giftorättsgodset. Jag skulle därför rekommendera att ni skriver ett äktenskapsförord där ni reglerar detta för att vara på den säkra sidan.Nämnas kan också att det finns en presumtion för att egendom i makes hem tillhör bägge makarna (förutsatt att makarna bor tillsammans), varför denna gemensamma egendom kan användas vid utmätning om inte den andra maken gör sannolikt att egendomen i fråga tillhör honom eller henne (se 4 kap. 19 § utsökningsbalken, UB). Detta är dock inte aktuellt i ert fall såvida ni inte flyttar ihop. Med hopp att ni fått svar på era funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,