Kan man göra om enskild egendom en fått i gåva till giftorättsgods?

2017-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min make och jag har i mer 20 års tid tillsammans disponerat och förvaltat ett sommarhus. Huset tillhörde från början min mans mor, men vi tog över skötseln sedan hon blivit för gammal för att orka. För att undvika ev. arvsskatt skrev min svärmor över huset på sin son/min make som gåva med förbehållet att hon alltid skulle ha rätt att vistas där och måste samtycka till försäljning. Min svärmor är nu död sedan flera år tillbaka och det har gått upp för mig och min man att sommarhuset är hans enskilda egendom. Det känns märkligt för oss båda att vi inte äger det tillsammans. Kan man ändra detta förhållande så att vi juridiskt sett äger huset tillsammans på lika villkor? Är det en gåva på halva huset som gäller eller kan man reglera det med ett (omvänt) äktenskapsförord?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din make fått sommarstugan i gåva med förbehållet att sommarstugan ska vara hans enskilda egendom så kan den inte göras till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Enda undantaget från detta är om din makes mor i gåvobrevet uttryckt att din man fick införa giftorätt för sommarstugan, vilket inte verkar vara fallet.Din make kan dock ge halva sommarstugan i gåva till dig, precis som du skriver. Han kan då inte föreskriva att din del som sommarstugan ska bli enskild egendom i gåvobrevet utan ni måste upprätta ett äktenskapsförord där ni bestämmer att din del av sommarstugan ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Om ni väljer att göra detta så tänk på att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Om ni vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev eller ett äktenskapsförord kan ni få det här. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänligen,

Påverkar mitt äktenskap egendomsförhållandena vid försäljningen av min lägenhet?

2017-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min fru är på väg att sälja vår övernattningslägenhet (en bostadsrätt), men vi vill att vinsten på försäljningen enbart ska tillfalla mig. Min fru betalar av sin studieskuld och vill inte betala mer per år än hon i nuläget gör, vilket skulle bli fallet om vinsten räknades som vår gemensamma egendom. Jag har bott i lägenheten sedan 1993 och under en stor del av den tid jag bodde där har lägenheten till största delen ägts av min mor; den skrevs dock över på mig ett par år innan jag gifte mig med min fru år 2014. Vi undrar nu om lägenheten - och vinsten för försäljningen - räknas som min personliga egendom även efter giftermålet eller om vi bör skriva ett äktenskapsförord där vi klargör att vi vill att vinsten för försäljningen ska tillfalla mig personligen? Bör vi låta en jurist göra detta eller kan vi skriva det själva; vad bör vi i så fall tänka på? Vänliga hälsningar / Jonas och Marita
Lucas Cyrén | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln gällande makars inbördes egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalkens 1 kap. 3 §, som innebär att var make råder över sin egendom och sina skulder. Det betyder att några borgenärer till din fru inte kan göra anspråk på dina tillgångar bara på grund av att ni är gifta. Därför har det inte någon påverkan på din frus studieskuldsavbetalning om ni säljer lägenheten och placerar försäljningsvinsten på ditt konto, eftersom lägenheten tillhör dig. Din frus rätt till din egendom är med andra ord inte större än exempelvis din grannes eller gemene man på stans. I din fråga skriver du ”även efter giftermålet”, vilket jag tolkar som att du vill behålla denna vinst även efter en eventuell skilsmässa. Vid skilsmässor gäller andra regler om makars egendom, vilka jag kortfattat kommer att redogöra för nedan.Giftorättsgods och enskild egendom De mer specifika reglerna om makars egendomsförhållanden hittar du i ÄktB 7 kap. Makars sammanlagda egendom utgör som huvudregel giftorättsgods, vilket betyder att makarna vid en bodelning (vid exempelvis skilsmässa eller den ena makens bortgång) delar lika på den sammanlagda egendomsmassan, oberoende av hur egendomsförhållandena såg ut inom äktenskapet. Att den ena maken haft avsevärt större tillgångar än den andra har ingen betydelse. Från denna regel finns undantaget att viss egendom kan vara en makes enskilda egendom. Med detta menas att denna egendom ska hållas utanför bodelningen, och inte räknas med i den sammanlagda egendomsmassan som ska delas lika mellan makarna. Hur giftorättsgods görs till enskild egendom kan ske på olika sätt.Äktenskapsförord Ett vanligt sätt att göra giftorättsgods till enskild egendom är att, precis som du nämner, upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan tecknas både innan och under ett äktenskap. Viktigt att tänka på är att det enbart är den egendom som redan tillhör maken som kan göras till dennes enskilda egendom, någon överföring av egendom kan därför inte ske genom ett äktenskapsförord. Eftersom du står skriven som ägare av lägenheten borde det därför inte vara något problem att teckna ett avtal om att lägenheten eller vinsten från försäljningen ska vara din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Det finns några formkrav för att detta avtal ska vara giltigt. Avtalet måste tecknas skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in till Skatteverket. Det gäller sedan från den dagen ni lämnat in det. Det kan sedan upphävas genom att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord där ni gör enskild egendom till giftorättsgods igen. (se ÄktB 7 kap. 3 §) Viktigt att tänka på vad gäller innehållet i avtalet är att vinsten från lägenhetsförsäljningen också är enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § punkt 6. Avkastningen från sådan enskild egendom är däremot inte enskild egendom, om det inte avtalats i äktenskapsförordet, se ÄktB 7 kap. 2 § andra stycket. Ett exempel på där detta kan få betydelse är ifall du köper aktier för försäljningsvinsten. Avkastningen från dessa aktier är då, ifall inget annat avtalats, giftorättsgods medan aktierna fortfarande är enskild egendom. Detsamma gäller ränteförtjänster av kapital på banken. Vill ni ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord så erbjuder Lawline en smidig och prisvärd avtalstjänst: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ändring av äktenskapsförord

2017-03-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om vi har skrivit äktenskapsförord, där det bl.a. står att vår bostadsrätt är min mans enskilda ägendom, och vi vill ändra det till att vi båda äger lägenheten och att den ska delas lika vid en ev skiljsmässa, måste man skriva om hela äktenskapsförordet, eller skriver man ett samäganderätt som tillägg?
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7:3 1st ÄktB (Äktenskapsbalk) framgår det att för att man ska kunna ändra vad som står i ett äktenskapsförord ska man göra det genom ett nytt äktenskapsförord. Det räcker således inte med att göra ett tillägg till det redan befintliga äktenskapsförordet utan ett nytt förord måste upprättas där det står att bostadsrätten ska vara giftorättsgods. Allt som är giftorättsgods ska delas lika vid en eventuell bodelning (vid exempelvis skilsmässa). Detta gäller oavsett vem som ursprungligen ägde egendomen, i detta fall bostadsrätten, se 11:3 ÄktB. Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Kan man i ett äktenskapsförord skriva att en make ska få ett högre belopp vid en bodelning?

2017-03-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss i sommar.Vi har båda varsitt aktiesparande där hennes portfölj är värd lite mer än min så hennes tillgångar innan bröllopet är lite större än min.Går det att skriva i äktenskapsförordet att vid skilsmässa ska hon få xxx kr mer än mig från bodelning? Eller det går inte att formulera sig så?Anledningen till vi inte vill göra våra aktiedepåer till enskild egendom är för att vi sparar gemensamt och det då vore jobbigt om den ena av våra portföljer går upp mycket i värde medans den andra kanske går back 90%. Vi vill båda ta samma risk.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret på din fråga är nej. Så kan man inte skriva i ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man endast skriva att en makes egendom eller egendom som tillfaller denna ska vara enskild egendom (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Oskäliga villkor i äktenskapsförord

2017-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om äktenskapsförord. Om A och B är gifta och köper en villa och vill skriva ett äktenskapsförord på hur villan ska delas upp vid eventuell skilsmässa, går det att skriva på en viss summa istället för viss proportion? Alltså om A har halva villan + en viss summa, säg 500 000 kr i 2017 års penningvärde. Går det att skriva så i ett äktenskapsförord, och skulle det få konstiga konsekvenser?Mvh
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till äktenskapsbalken (ÄktB), se här.En makes egendom räknas som giftorättsgods om den inte anses vara enskild egendom. 7 kap. 1 § ÄktBVad som bland annat är enskild egendom är egendom som är det till följd av ett äktenskapsförord. 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktBOm ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheter vid äktenskapsförordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt så får det jämkas eller bortses ifrån helt och hållet vid bodelningen. 12 kap. 3 § 1 st. ÄktBA och B får alltså avtala om att en viss del av fastigheten ska vara enskild egendom för någon av makarna. Detta är helt okej och i enlighet med lagen. Dock ska det påpekas att om omständigheter pekar på oskälighet så kan äktenskapsförordningen alltså bortses ifrån. Om fastigheten t.ex. har köpts med lika mycket pengar av både A och B kan denna fördelning som du förklarar anses oskälig.Ett annat scenario är att fastigheten, vid skilsmässa, är värd ett litet belopp. Exempelvis, om fastigheten är värd 900 000 kr leder det till att 950 000 kr ska vara enskild egendom för A vilket alltså är oskäligt (hälften av 900 000 kr + 500 000 = 950 000 kr).MVH

Rätt att kräva ersättning i bodelning för ojämn ekonomi under äktenskapet

2017-03-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi ska skilja oss och min make säger att han i bodelningen troligtvis kommer att kräva mig på pengar eftersom han har betalat mer hemma under tiden vi varit gifta. Kan han göra det? Jag har varit hemma mer med barnen (han bara 2 månader per barn), vabbat etc.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej, han kan inte kräva dig på detta. När man är gifta ska man gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Att ni inte har bidragit lika mycket ekonomiskt under äktenskapet ger honom ingen rätt att i efterhand kräva dig på några pengar för det.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan man som gift köpa en bostadsrätt och äga den som din egen?

2017-03-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag som gift kvinna köpa en bostadsrätt och äga den som sin?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det går alldeles utmärkt! Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). Detta innebär att man själv äger det man införskaffar under äktenskapet eller har med sig sedan tidigare. Det faktum att man är gifta förändrar egentligen ingenting när det rör äganderätten, förutom den dag man eventuellt skiljer sig eller någon går bort. Då äktenskapet upplöses ska nämligen en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). En egendom kan bli enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap 2 § ÄktB). Makarna kan alltså genom äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning. Den som testamenterar bort egendom eller skänker denna i gåva till någon kan också skriva som villkor att denna ska utgöra enskild egendom. Har egendomen inte gjorts till enskild ska den alltså enligt huvudregeln betraktas räknas som giftorättsgods. I detta läge blir det alltså aktuellt vad man klassificerar egendomen som, om den ska räknas som giftorättsgods eller som enskild egendom. Allt som klassificeras som giftorättsgods ska ingå i bodelningen och sedan delas lika mellan makarna, oavsett vem som ägde den innan (11 kap 3 § ÄktB). Även om du köper en bostadsrätt och äger den som din under hela äktenskapet kan du behöva dela med dig av halva värdet på denna om ni skulle skilja er eller någon skulle gå bort. Om du inte vill att detta ska ske bör ni upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att den ska utgöra din enskilda egendom. Behöver du hjälp med detta rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Sammanfattningsvis kan du alltså köpa en bostadsrätt och äga den som din egen. Att du är gift har ingen betydelse alls för äganderätten förrän den dag äktenskapet eventuellt upplöses. Har den gjorts till enskild egendom kommer du fortsätta äga den själv och räknas den som giftorättsgods kommer ni att dela på den.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ansvar för den andra makens skulder

2017-03-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har klantat till mig ordentligt och satt mig i en stor skuldsituation. Är inte hos Kronofogden än, men några skulder är hos inkasso. Jag bor med min make sen tio år i en bostadsrätt som han och hans pappa äger. Den står alltså INTE på mig! Om det blir så att skulderna går till KFM, kan dom utmäta bostadsrätten fast den inte står på mig och det endast är jag som har skulder på mig? Min man har inga skulder.
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Makar är två självständiga rättssubjekt, som var och en ansvarar för sina skulder med sin egendom. Man har alltså ingen skyldighet att betala sin makes skulder. Det viktiga är vem som äger egendomen. Om skulden däremot inte betalas kan kronofogden i vissa fall ha rätt att utmäta egendom. Huvudregeln är att kronofogden endast har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, dvs. den av makarna som har skulden, Utsökningsbalken (UB) 4 kap. 17 §. Däremot kan egendom som makarna har i sin gemensamma besittning utmätas om det inte kan bevisas att den tillhör den andra maken, UB 4 kap. 18 §. Om din make kan bevisa att han och hans far äger bostadsrätten, t ex. genom ett köpekontrakt, kan den alltså inte mätas ut eftersom att ni då kan styrka att du inte är ägare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar