Ingått äktenskap utomlands - vill gifta om sig i Sverige

2016-05-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag gjorde något så knäppt som att gifta mig med en amerikan i somras på min resa i USA. Står inte som registerad gift i Sverige och har inga planer på att söka Greencard eller flytta till USA. Vill så småningom gifta mig med min sambo i Sverige och undrar om det gör något att jag är gift i USA? Hur går jag tillväga? Min "make" i USA är ganska arg och har blockat mig samt sagt upp kontakten med mig. Amerikanska ambassaden kan inte hjälpa mig, kan ni?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige föreligger äktenskapshinder enligt 2 kap 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB) om en person redan är gift, se här. Knäckfrågan är därför om det i utomlandet ingångna äktenskapet är gällande här i Sverige, dvs om äktenskapet kan erkännas i Sverige. Huvudregeln är att en utländsk vigsel är giltig i Sverige om den är giltig i den stat äktenskapet ingicks enligt 1 kap 7 § 1 st 1 p i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL), se här. Av 1 kap 7 § 2 st IÄL framgår att även i annat fall än vad som avses i första st ska äktenskap som ingåtts utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller de stater där makarna var medborgare eller hade hemvist. Det finns dock en regel i 1 kap 8a § 1 st IÄL som säger att en utländsk vigsel inte ska erkännas i Sverige om äktenskapsförhinder förelåg enligt svensk rätt och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade svensk hemvist. Som äktenskapshinder kan vara att någon av er är minderårig, dvs under 18 år eller att någon av er redan var gifta eller om äktenskapet ingicks mot den ena personens egna vilja. Med det sagda ovan innebär detta att om äktenskapet är giltigt enligt amerikansk lag samt svensk lag så ska äktenskapet även gälla här i Sverige. Du måste alltså ansöka om äktenskapsskillnad för att kunna gifta om dig. Enligt 3 kap 2 § IÄL kan du väcka talan om äktenskapsskillnad i svensk domstol förutsatt att du bott här i minst ett år. Hoppas mitt svar hjälpte dig, återkom gärna om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Makars förfogande över egendom och giftorätt

2016-05-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om min syster, som är gift, står som egen ägare till en fastighet och vill skänka 1/2 som gåva till mig behöver hennes make samtycka på gåvobrevet?
Jenny Tylbrant |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på den blir beroende av ifall fastigheten är din systers enskilda egendom eller om den utgör giftorättsgods mellan henne och hennes man samt ifall fastigheten fungerar som deras gemensamma bostad. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Observera att det faktum att en make har giftorätt i den andre makens egendom inte innebär att makarna har en gemensam äganderätt. En make kan fortfarande vara ensam ägare av till exempel en fastighet trots att den andra maken samtidigt har giftorätt i den. Betydelsen av giftorätten aktualiseras främst vid en bodelning. All egendom som är giftorättsgods ska nämligen ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB se här, inför beräkningen av makarnas andelar i boet, 11 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1. När andelarna har beräknats och lottläggningen sedan äger rum har dock varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom (om hen så önskar), 11 kap. 7 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1. Äganderätt och giftorätt är således inte samma sak. När egendom ska anses utgöra enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Exempel på sådana fall är att ena maken fått egendom en i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra makens enskilda. Makarna kan även tillsammans bestämma att egendom som varit giftorättsgods istället utgöra den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan sedan ersättas med ett nytt ifall makarna ändrar sig, 7 kap. 3 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1.En make får inte avhända sig, alltså överlåta genom till exempel en gåva, fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andres samtycke, 7 kap. 5 § 1 st. 1 p. ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P5S1. I samma paragraf finns dock ett undantag från detta som säger att ovanstående inte gäller om egendomen, fastigheten, utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 § p. 2-4 ÄktB. Innebörden är alltså att om fastigheten skulle tillfallit din syster som enskild egendom genom gåva eller testamente med ett villkor om att fastigheten ska vara hennes enskilda så behöver hon inte sin makes samtycke, fastän fastheten skulle fungera som makarnas gemensamma bostad. För att förtydliga så innebär detta också att om det skulle vara så att din syster och hennes make gjort fastigheten till hennes enskilda genom ett äktenskapsförord krävs ändå makens samtycke till överlåtelsen. Undantaget träffar således enbart egendom som erhållits genom gåva eller testamente som varit villkorad. För det fall att fastigheten inte utgör makarnas gemensamma bostad, till exempel om det rör sig om ett fritidshus, krävs ändå den andre makens samtycke för att en överlåtelse ska få ske ifall fastigheten utgör giftorättsgods vilket också framgår av 7 kap. 5 § ÄktB.Din syster kommer alltså behöva sin mans samtycke på gåvobrevet ifall fastigheten utgör giftorättsgods eller om fastigheten är henne och hennes mans gemensamma bostad och hon inte har fått den som enskild egendom genom gåva eller testamente med villkor att den ska vara enskild. Ifall samtycke saknas när det enligt ovan krävs får dock domstolen tillåta överlåtelsen på ansökan av den som vill företa den, din syster alltså, 7 kap. 8 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P8S1. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2016-05-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejMin sambo har ärvt 50% av en fastighet som enskild egendom av sin mor. Hans syster har ärvt de andra 50%. Vi planerar att köpa dem av henne. Nu till frågan: Jag vet att det inte går att skriva bort hans enskilda egendom genom äktenskapsförord eftersom det inte stod något om det i testamentet. Kan vi istället efter att vi köpt de resterande 50 % skriva ett äktenskapsförord som säger att de 50% vi köpt är min enskilda egendom fast vi köpt dem tillsammans? Vi vill ha rätt till 50 % var som trygghet för oss båda. Vi ska gifta oss. Om vi inte gör det kommer ju jag bara ha rätt till 25 % av fastigheten vid en separation/skilsmässa eftersom de 50 % vi köpt skulle vara giftorättsgods och delas lika mellan oss dvs. 25-25. I slutändan är ju ägandeförhållandet då 75-25MVHJenni
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att ni inte genom äktenskapsförord kan göra den av din sambo ärvda delen av fastigheten till giftorättsgods. Om ni skulle köpa den andra delen av din sambos syster är ni fria att genom äktenskapsförord göra den till din enskilda egendom. Tänk på att äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknat av er båda och registreras hos Skatteverket. Ni kan också få hjälp att upprätta ett av oss här på Lawline! På så sätt har ni en halva var i er enskilda egendom och fastigheten kommer inte ingå vid en eventuell framtida bodelning.Ett äktenskapsförord förutsätter givetvis att ni gifter er. Annars kan ett samboavtal reglera hur fastigheten ska delas vid en eventuell separation.Hoppas det var svar på din fråga!

Äktenskapsförord för blivande makar

2016-05-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss. Han äger ett hus värderat drygt 4 miljoner.Han har lån på ca 2,3 miljoner, värdeökningen sen köpet är ca 1,5 miljoner (värderat för 6 månader sedan). Vi delar på alla kostnader utom på lånen som han betalar på själv.Han har en inkomst på ca 42000 före skatt och jag 28000 före skatt så ekonomiskt har jag inte möjlighet att ta över halva lånet och att betala för summan som redan är betald på huset.Vi behöver hjälp hur vi ska tänka för att få det ekonomiska och juridiska så rättvist som möjligt för oss båda.
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så vill ni ha juridisk hjälp med att rättvist fördela samt bestämma vad som ska utgöra er egendom vid en eventuell äktenskapsskillnad. De två som ingår i ett äktenskap med varandra, blir makar och ingår i äktenskap enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1:1. När två personer ingår i ett äktenskap, är huvudregeln att vardera makes egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom ni har nu och även all egendom som ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap (se ÄktB 7:1). Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid en eventuell bodelning (se ÄktB 10:1). Till skillnad från giftorättsgods bodelas inte enskild egendom (se ÄktB 10:4). Enligt ÄktB 7:3 kan makar eller blivande makar, genom äktenskapsförord, bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem, ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt ÄktB 11:2. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna (se ÄktB 11:3)Jag rekommenderar därför att ni, genom äktenskapsförord, fastställer vem som ska äga vad och hur mycket. Om t.ex. du eller din blivande make vill att lånet (skulden) ska tillfalla honom vid en eventuell bodelning så att det inte ingår i ert giftorättsgods, kan han genom äktenskapsförord, avtala om att det ska bli hans enskilda egendom, alternativt att ni kommer överens om en annan summa/egendom som ska utgöra er enskilda egendom. Äktenskapsförord kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se: http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtalHoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!Vänligen

Kan man göra om enskild egendom man fått i gåva till giftorättsgods?

2016-05-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag äger en sommarstuga som jag fått som gåva från mina föräldrar.I gåvobrevet anges att det skall vara enskild egendom.Jag vill inte att den skall vara enskild egendom utan att jag och min fru äger den gemensamt på samma sätt som allt annat.Fråga: Hur gör man enskild egendom till gemensam egendom.MVH
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).I vanliga fall gäller att man kan reglera vad man som ska utgöra enskild egendom och var som ska vara giftorättsgods (DVS det man delar på vid en eventuell bodelning) i ett äktenskapsförord 7:3 ÄktB. Dock gäller särskilda regler när man fått något i ett testamente eller i gåva med förbehåll att det ska vara enskild egendom. Vid gåva och testamente som föreskriver enskild egendom är det inte möjligt att ändra detta eftersom det ses som ett villkor för att man ska få gåvan. Anledningen till detta är att man inte kan ändra en föreskrift som tredje man har gjort utan dennes tillstånd. Det är alltså inte möjligt att avtala om att sommarstugan ska vara giftorättsgods om inte dina föräldrar godkänner det.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Äktenskapsförord framför samboavtal

2016-05-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min partner ska ingå äktenskap. Vi vill att vid en ev äktenskapsskilnad ska vi få behålla våra kontaninsatser som vi har betalat in för köp av vår gemensamma bostadsrätt. Sedan får allt annat delas enligt lagarna.Behöver vi skriva äktenskapsförord eller annat avtal? Vi har redan ett samboavtal där detta framgår.Med vänliga hälsningar,
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! När du och din partner ingår äktenskap, så är ni inte längre sambor, vilket gör att ert samboavtal inte längre gäller. Min rekommendation till er är därför att skriva ett äktenskapsförord där ni anger att era kontantsatser till bostadsrätten ska faststå vid en äktenskapsskillnad. Detta betyder således att ert samboavtal inte gäller när ni gifter er, utan ett nytt avtalsförhållande måste upprättas. Praktiks information rörande ett äktenskapsförord, är att det blir giltigt om det är skriftligt samt har undertecknats av båda parter. Det ska tillika ha registreras hos Skatteverket. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt från och med den dag som äktenskapet ingås måste ni dessutom lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänlig hälsning,

Rättsläget kring arv och äktenskapsförord

2016-05-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift sedan 8 år tillbaka. Min man o jag köpte ett hus för 10 år sedan o står som hälften ägare båda två. Jag har under hela tiden betalat på lånen vilket gör att vi är överens om att jag ska äga huset ensam. Vi har 3 barn vardera från tidigare äktenskap o inga gemensamma. Vi vill inte riskera att min mans barn ska ha rätt till hälften av huset ifall min man går bort före mig. Räcker det att vi kontaktar vår bank ang detta och kan sedan skriva denna överenskommelse och få det bevittnat av 2 personer.
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskap och arv regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalk (ÄB). När två makar är gifta och den ena går bort görs en bodelning innan arvsskifte äger rum. Först får bedömas vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Som utgångspunkt är all egendom giftorättsgods och giftorättsgods ingår i bodelningen, det framgår av ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Enligt huvudregeln så ingår inte egendom i bodelningen som är ena makens enskilda egendom, det framgår av ÄktB 10 kap. 4 §. Alltså, även om ni har kommit överens om att fastigheten är din egna så kommer den ingå i bodelningen om den fortfarande är giftorättsgods. Ingår den i bodelningen så kommer den läggas ihop med all övrig egendom (som är giftorättsgods) och sedan kommer den egendomen delas på hälften, du kommer att få ena halvan och din makes arvingar kommer att få den andra halvan, det framgår av ÄktB 11 kap. 3 §. Efter bodelningen kommer din makes arvingar att ärva hans halva, hans arvingar är hans bröstarvingar (hans barn) enligt ÄB 2:1. För att undvika att din makes barn ärver halva fastigheten så kan ni antingen låta barnen ta annan egendom som motsvarar värdet av hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Eller så kan ni göra fastigheten till din enskilda egendom och därmed så står den utanför bodelningen och den kommer då inte ingå i arvsskiftet efter din make det framgår av ÄktB 7 kap. 2 §. Ni måste i så fall avtala om ett äktenskapsförord enl. reglerna i ÄktB 7 kap. 3 §. Reglerna stadgar att äktenskapsförordet ska vara skriftligt och registreras hos Skatteverket. Förutom de lagstadgade reglerna så ska äktenskapsförordet vara tydligt och klart formulerat och fastigheten ska vara klart individualiserad, ni kan alltså inte bara skriva "min fastighet" utan ange fastighetsbeteckningen. Samt och detta är viktigt; äganderätt kan inte överföras genom äktenskapsförord. Ni har köpt fastigheten gemensamt och äger den också gemensamt. Att ni inbördes kommit överens om att du ska äga hela är inte tillräckligt utan din man måste överlåta fastigheten till dig innan ni genom ett äktenskapsförord kan göra den till din enskilda. Sammanfattningsvis, först ska ni överlåta fastigheten på dig, därefter ska ni upprätta ett formriktigt äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om överlåtelse av fastighet eller äktenskapsförord är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Tidsfrist gällande äktenskapsförord

2016-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur länge gäller ett äktenskapsförord efter man har skilt sig?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsförordet har först och främst verkan av ett avtal mellan makar som reglerar vilken egendom som tillfaller vem vid en eventuell framtida skilsmässa. Äktenskapsförord får således betydelse först när det blir aktuellt med bodelning mellan makarna.Bodelningen ska enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken ske när ett äktenskap upplöses, vilket sker när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det kan emellertid under vissa omständigheter även förrättas under äktenskapet, eller under tiden målet i tingsrätten pågår om en make begär det.Äktenskapsförordet gäller således fram tills dess att bodelningen har förrättats. I lagen står det endast att bodelning "ska förrättas när äktenskapet upplöses". Det finns ingen sista dag för när en bodelning ska ske. Detta innebär att en bodelning mellan makar kan ske flera år efter det att äktenskapet faktiskt upplöstes. Då äktenskapsförordet är ett avtal som reglerar vilken egendom som ska vara enskild egendom vid bodelning, gäller detta avtal fram tills dess att bodelningen förrättats.