Bifoga specifikation till äktenskapsförord

2015-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! När man skriver ett äktenskapsförord att allt ska vara enskild egendom, både den egendom som båda makarna äger vid ingången av äktenskapet och det som anskaffas efteråt, samt även avkastning av all enskild egendom - behöver man ändå till äktenskapsförordet bifoga en specifikation över var och ens enskilda egendomen vid äktenskapets början?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 7 kap. 3 § äktenskapsbalken framgår formkraven för ett äktenskapsförord. Av bestämmelsen framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av makarna samt ingivet för registrering hos skatteverket. I bestämmelsen stadgas ingenting om att man till äktenskapsförordet behöver bifoga en specifikation över den egendom man vill ska vara enskild. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord rekommenderar jag att ni använder er av våran avtalstjänst. Ni kan göra det genom att klicka på denna länk http://lawline.se/vara_tjanster/avtalMed vänlig hälsning,

Makar bosatta på olika adresser

2015-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min pojkvän vill gifta oss. Dock finns det bekymmer som gör att det är svårt för oss att bo på samma adress. Kan man vara gift men bo på olika adresser? Hur blir det då med lagar för det ekonomiska till exempel? Hur mycket får han vistas i mitt hem utan att det blir problem för oss juridiskt?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns där inte någon regel i som hindrar att ni gifter er men bor på olika adresser. Vad gäller det ekonomiska är huvudregeln enligt ÄktB 1:3 att var och en råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. En viss underhållsskyldighet finns dock vilket framgår av ÄktB 6 kap. Makar ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Om makar inte bor ihop ska maken med den större underhållsförmågan kompensera den andre så att de nämnda kraven uppfylls.Vad gäller din sista fråga finns inte några regler som gör att ni skulle kunna hamna i juridiska svårigheter beroende på hur mycket din make vistas hos dig. Vänligen,

Äktenskapsförord om framtida egendom

2015-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |jag och min partner ska gifta oss men vi vill ha ett äktenskapsförord som ska gälla framtida egendom då jag och mina syskon planerar på att bygga ett hus för oss och våra familjer. Det kommer dock vara mig som det kommer så på. Kan man skriva ett äktenskapsförord redan nu angående framtida egendom?Måste man komplettera in kvitton och sånt senare och hur gör man för att inte det gemensamma boendet (om det bara står på mig) hamnar under enbart min egendom?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äktenskapsförord Egendom som enligt äktenskapsförord ska vara ena makens enskilda egendom, ingår inte i en eventuell bodelning eftersom det inte är giftorättsgods, 7 kap. 1-2 §§ och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det äger giltighet från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det går att formulera ett äktenskapsförord baserat på framtida egendom. Det är viktigt att iaktta största möjliga tydlighet rörande vilken egendom det rör sig om, exempelvis genom att specificera egendomen så mycket som möjligt. Äktenskapsförord går att uppdatera, varför det kan rekommenderas att specificera egendomen i takt med att bygget avancerar. Hör med Skatteverket om eventuella kvitton fordras.Den gemensamma bostaden Den gemensamma bostaden är giftorättsgods och kommer att delas mellan er. Den är din enskilda egendom endast om du har gjort den till din enskilda egendom genom äktenskapsförord eller om du har fått bostaden i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska vara din enskilda, 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken.Sammanfattning Det går att utforma ett äktenskapsförord enligt din önskan. Jag understryker vikten av att iaktta största möjliga tydlighet i utformandet. Glöm inte heller att registrera det hos Skatteverket eftersom det annars är verkningslöst. Er gemensamma bostad påverkas inte av äktenskapsförordet eftersom det endast berör huset som du avser göra till din enskilda egendom. Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett äktenskapsförord, kan du kika på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Måste ett äktenskapsförord bevittnas?

2015-06-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min make har nu varit gifta i nästan ett år. Vi har nu beslutat att upprätta ett äktenskapsförord då detta är det mest praktiska för oss. Hörde att detta självfallet ska skrivas under av bägge makar men att det inte behöver bevittnas innan det skickas in till Skatteverket. Stämmer det? För mig verkar detta lite konstigt.Tack på förhand!
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord måste skrivas under av båda makarna samt lämnas in till Skatteverket för att bli giltigt. Det fanns tidigare ett krav på bevittning av äktenskapsförord, men detta är numera borttaget. Sålunda stämmer det att äktenskapsförordet inte behöver bevittnas för att vara gällande. Vänliga hälsningar,

Anspråk på makes/makas lägenhet vid bodelning

2015-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |En släkting har nyligen gift sig, men han och hans partner bor på olika orter och kommer med största sannolikhet aldrig att bo tillsammans.Vi andra i släkten tycker att han beter sig fruktansvärt, då han suttit och skroderat om att enda anledningen till att han gifte sig med kvinnan är att hon sedan tidigare äger en lägenhet i Turkiet.Han säger att han tänker skilja sig från henne, men sedan använda lägenheten.Har han rätt att göra så? Är det inte så att det fortfarande är hennes lägenhet?
Michaela Selin |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelser som rör äktenskap finner du i äktenskapsbalken, här. Eftersom din morbror är gift så presumeras deras egendom vara giftorättsgods, ÄktB 7:1. Giftorättsgodset är det som skall ingå vid en eventuell bodelning vid t.ex. skilsmässa. ÄktB 10:1. Giftorättsgodset skall som utgångspunkt fördelas lika mellan parterna efter det att skulder räknats av, ÄktB 11:3.För att lägenheten inte skall ingå vid bodelningen krävs att den utgör enskild egendom. För att lägenheten skall vara enskild krävs att någon av punkterna i ÄktB FB 7:2 är uppfyllda. En av punkterna är t.ex. att man genom äktenskapsförord avtalat om att viss egendom skall vara enskild.Det finns dock regler för att förhindra möjligheten att ”skilja sig till pengar”. Den så kallade giftorättstrappan gör att man vinner tillgång till den andra makens egendom med 20 % varje år. Det är alltså först efter fem år som all egendom utgör giftorättsgods, och först då din morbror kan göra anspråk på ”halva” lägenheten. Man tar alltså hänsyn till bland annat hur långt äktenskapet har varit. ÄktB 12:1.Vad som är viktigt att notera är att din morbror inte äger lägenheten, det finns alltså ingen samäganderätt, ÄktB 1:3. Detta innebär att din morbror kan göra anspråk på lägenheten först vid en eventuell bodelning.För att din morbror kunna göra anspråk på lägenheten krävs alltså först och främst en bodelning. Dessutom krävs att lägenheten utgör giftorättsgods samt att de varit gifta i fem år. Vänligen,

Fråga om vem som bär bevisbördan i fråga om misstanke om skenäktenskap såsom ett undantag från rätten till uppehållstillstånd för familjeförening

2015-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag är en svenskmedborgare och har ett jobb sen 10 år tillbaka. Jag har försökt att hämta min fru och barn i kosovo i 4 år snart men migrationsverket beviljar inte uppehållstillstånd för dem. Förhållandet framstår som seriöst hos migrationsverket men dem beviljar inte uppehålltillstånd för min fru och barn, de säger att jag kan återförenas med dem i Kosovo. Migrationsverket anser att jag har planerat detta som någon skenförhållande, vilket absolut stämmer inte als.Jag känner att migrationsverket kränker mina rättigheter och låter mig inte återförenas med min familj.Vilka rättigheter har jag och vad kan jag göra så att min fru och barn kan komma hem till Svergie och återförenas med mig? Har dem rätt att skicka tillbaks mina barn om jag nu hämtar dem i Svergie?
Rosa Nicole Abas |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, Enligt huvudregeln har makar/sambor rätt till uppehållstillstånd för familjeåterförening i Sverige under förutsättning att något av undantagen enligt (2005:716) utlänningslag (UtL) inte föreligger. I 5 kap. 17 a § UtL (se https://lagen.nu/2005:716#K5P17aS1) återfinnes dessa undantag från rätten till uppehållstillstånd med anledning av anknytning till en make/sambo; däribland s.k. skenäktenskap. Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den sökande maken/sambon ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det ankommer alltså på Migrationsverket att göra sannolikt att makarna/samborna inte har för avsikt att leva tillsammans. Omständigheter som ligger till grund för ett avslagsbeslutet ska vara fastställda. Migrationsverket, som bär bevisbördan, måste inkomma med bevisning och en fördjupad utredning som ligger till grund för misstanken. Ett avslagsbeslut ska bedömas utifrån objektiva grunder och får således inte grunda sig på subjektiva konstateranden. Det krävs sålunda att Migrationsverket påvisar en eller också flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet.I det fall det kan konstateras att makar inte har för avsikt att leva tillsammans och att det är fråga om ett s.k. skenäktenskap kan en ansökan om familjeåterförening avslås även om äktenskapet inte är formellt upplöst.Det Du främst bör göra är att överklaga beslutet om att inte bevilja Din fru uppehållstillstånd genom att belysa det faktum att Migrationsverket måste göra sannolikt - bevisa - att det är fråga om skenäktenskap och att de måste påvisa konkreta omständigheter som ligger till grund för misstanken om att det är fråga om ett skenäktenskap.Vänligen,

Enskild egendom genom köpeavtal

2015-06-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |För ungefär tjugo år sen köpte min man som då var min sambo ett litet skogsbruk av sin far. På kontraktet står det att det ska vara enskild egendom. Nu ska vi skiljas och jag undrar om det är så att det ska betraktas som enskild egendom trots det köptes som gemensamt bruk för gemensamma pengar. Eller om det ska tas upp i bodelningen?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 7:2 Äktenskapsbalken se https://lagen.nu/1987:230 krävs det i detta fall att äktenskapsförord föreligger som talar om att skogsbruket ska vara enskild egendom. Man kan diskutera hur mycket din partner köpte skogsbruket för. Är det en så pass låg köpeskilling att det lika gärna kunnat vara en gåva kan det komma att falla inom skyddet för enskild egendom, men generellt krävs alltså ett äktenskapsförord.

Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag flyttade in till min mans villa för 9 år sedan och därefter gifte vi oss med äktenskapsförord. Efter ytterligare något år köpte vi en bostadsrätt där vi äger 50% var och delat lika på lånet. Som insats användes vinsten från min mans husförsäljning. Nu är vi på väg att skilja oss och ska sälja bostadsrätten. Vad händer med eventuell vinst? Gäller äktenskapsförordet där, eller delar vi lika?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att vid giftermål blir all egendom giftorättsgods som vid separation delas lika mellan parterna, se 7:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som inte är giftorättsgods utgör enskild egendom om det faller under någon av punkterna i 7:2 ÄktB. Egendom som i ett äktenskapsförord utpekats som enskild egendom är därför inte giftorättsgods. Om jag förstår din fråga rätt bodde du tillsammans med din make i nio år, varvid ni därefter skrev ett äktenskapsförord när ni gifte er. Då jag inte vet vad som står i ert äktenskapsförord har jag svårt att göra en bedömning om vad som utgör enskild egendom i ditt fall. För giltigt äktenskapsförord gäller att det är upprättat skriftligen och att det pekar ut specifik egendom som är enskild och sedermera inte ska ingå vid bodelning, se 7:3 ÄktB. Vad gäller bostadsrätten som ni äger 50 % vardera ser jag inget annat än att ni vid försäljning också delar på vinsten. Återigen, då jag inte vet vad som står i ert äktenskapsförord får jag utgå från att bostadsrätten är giftorättsgods, då ni båda äger den till lika delar. I ÄktB 9:1 framgår att bodelning ska ske vid separation och att makarnas egendom då ska delas lika. Vidare i ÄktB 10:1 framgår att den egendom som ska delas lika vid bodelningen är giftorättsgodset. Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma. Lycka till och glad sommar!Vänligen,