Risker med att skriva på ett äktenskapsförord

2016-03-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min fråga är följande. Jag och min man har varit gifta sedan 2012, har 3 barn tillsammans. Vilka jag har varit hemma och tagit hand om. Min make startade egen firma 2009, samma år som vårt första barn föddes. Så jag har tagit hand om hus och hem, barn. Ja allt som hör det till.Vilket såklart resulterat i mindre pension osv. Även har jag inte möjlighet att jobba mer än 50 % för att hinna med allt.När vi träffade hade han byggt hus. Men under årens lopp har jag varit med och ordnat trädgård och ovanvåning. Men inte lagt in "pengar". Företaget är uppe i 12 anställda. Går riktigt bra.Vi har ett sommarhus där vi båda står som ägare.Nu kom han igår och ville skriva äktenskapsförord.. Vad ska jag tänka på? Vid ev skilsmässa är det jag som kommer få ta barnen till 99% av tiden. Då han jobbar mån-fred 05.00-20.00/22.00.Hjälp mig snälla. Vill inte stå helt tom om det skulle ske.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Reglerna angående skilsmässa och äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken. Vad som händer när man skiljer sig är att äktenskapet upplöses. När detta sker skall man göra en bodelning där egendom som ni båda äger skall läggas samman för att sedan delas upp lika mellan er. Detta framgår av kap 11 § 3 ÄktB. I bodelningen ingår bara sådan egendom som utgör så kallat giftorättsgods, kap 10 §1 ÄktB. Detta är mer eller mindre all egendom som ni kan tänkas äga vid skilsmässan, bortsätt från sådan egendom skall anses vara er enskilda egendom, kap 7 §§ 1-2 ÄktB. Så länge ni inte sedan innan har ett äktenskapsförord bör detta inkludera all er egendom. Så väl huset, din mans firma och pengar ni har på banken när ni ansöker om skilsmässan. Vad som kan utgöra enskild egendom är bland annat, som sagt, det som ni genom ett äktenskapsförord gjort till enskild egendom men det kan även vara sådan egendom någon av er fått i ett arv där det varit särskilt föreskrivet att arvets skall förbli er enskilda egendom, kap 7 § 2 ÄktB. Vad detta innebär för dig är att så länge du inte skrivit på, eller skriver på ett äktenskapsförord kommer du vid en eventuell skilsmässa få ut hälften av era gemensamma tillgångar, och då din man verkar har mer egendom än dig, kommer detta innebära att han kommer få överföra egendom på dig, eller motsvarande värde av den egendomen om han inte vill skiljas från någon specifik egendom. Väljer du att skriva på ett äktenskapsförord skall du se till att det i slutändan inte blir så att du står utan något. Jag vill verkligen understryka och jag hoppas du är medveten om vilka risker det innebär för dig som inte äger så mycket om du skriver på ett äktenskapsförord. Vid en bodelning, där din mans egendom undantagit från giftorättsgodset, kommer man inte ta hänsyn till att din man har mycket enskild egendom. Det lilla du äger, kommer fortfarande delas lika mellan dig och din man eftersom detta utgör giftorättsgods. Fördelningen mellan er efter en eventuelle skilsmässa kommer då bli väldigt ojämn. I Sverige har vi i viss utsträckning en möjlighet till makesunderhåll efter en skilsmässa. Den regeln finns framförallt till för att skydda personer som varit beroende av den andra makens inkomst och underhåll under äktenskapet. Det gäller då ett underhåll som man kan få under en övergångsperiod. Denna period skall vara så länge tills du kan få möjlighet att eventuellt omskola dig och kunna skaffa ett arbeta så att du kan försörja dig själv. Detta framgår av en regel i kap 6 § 7 ÄktB. I denna regel har man även gett ett ytterligare skydd om du inte kan försörja dig själv eller om de finns så kallade synnerliga skäl för fortsatt underhåll. Regeln gäller delvis för att skydda den make/maka vars pensionsförhållanden försämrats under äktenskapet, exempelvis för att man bara arbetat halvtid. Detta skulle då kunna förlänga den övergångsperioden för dig, kap 6 § 7 andra stycket. Vad gäller vårdnaden om ert barn spelar det egentligen ingen roll vem som tagit mest hand om barnet under dennas uppväxt. När två föräldrar skall skiljas så anser i alla fall rätten det alltid är mest fördelaktigt för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad och växelvis boende. Man utgår från en tanke om att en nära kontakt till båda sina föräldrar är det bästa för barnet. Men det är dock inte rätten i första hand som avgör hur ni skall hantera eller dela upp vårdnaden om era barn. Detta är föräldrarna uppgift eftersom det ofta är ni som bäst kan avgöra vad som är den bästa lösningen för era barn och fungera bäst i ert liv. Det är först om ni inte kan samarbeta som rätten kommer behöva avgöra frågan. För din skull kan jag påpeka att om en förälder inte är samarbetsvillig kan detta vara till dennas nackdel i rätten och du skall ha i åtanke att rätten så långt det går väljer en gemensam vårdnad framför ensam vårdnad. Mitt främsta råd är att se över vad äktenskapsförordet verkligen säger, och försäkra dig om att du inte står tomhänt vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan ibland vara svårformulerat och om du har minsta oro kring formuleringar eller vad det egentligen är du skriver på skulle jag kontakta en jurist som är expert på just sådana här frågor och som kan ta tillvara på dina intressen. En jurist kan kännas dyr, men i din situation kan det vara värt det för att säkra din ekonomiska framtid vid en eventuell skilsmässa. Vill du ha hjälp att hitta en jurist kan du göra det här. Jag hoppas verkligen du fått svar på dina frågor och lycka till med allt!Med vänlig hälsning

Fråga om tid för upprättande av ett äktenskapsförord

2016-03-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag ska gifta mig med en kubansk man. Vi ska skriva äktenskapsförord . Är det viktigt att vi lämnar in äktenskapsförordet i samband med giftermålet, eller kan vi göra det när han kommer till Sverige?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Av ÄktB 7 kap. 3 § framgår att ett äktenskapsförord avser att uttrycka vad makarna kommit överens om huruvida hela eller delar av deras egendom ska betraktas så som enskild eller ingå i deras gemensamma giftorättsgods. Det finns inga hinder för att ett nytt äktenskapsförord upprättas eller upprättas senare än dagen för giftermålet, utan det som är av vikt är när det upprättas är att det sker skriftligen och undertecknas samt inges till Skatteverket. Det framgår inte av din frågeställning om det är tänkt att ni ska bo heltid i Sverige eller om ni har egendom som kan komma att omfattas av äktenskapsförordet såväl i Sverige som på Kuba. Finns det egendom på Kuba, särskilt fast sådan, kan det vara av vikt att undersöka hur kubansk rätt ställer sig i förhållande till ett svenskt äktenskapsförord. Behöver du vidare hjälp och vägledning för vad du kan behöva tänka på såvitt det finns egendom på Kuba, särskilt om denna är tänkt att ingå i ert giftorättsgods rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline för vidare vägledning. Vill du upprätta ett, enligt svensk rätt, giltigt äktenskapsförord kan jag rekommendera Lawlines prisvärda tjänst för att upprätta ett sådant. Denna tjänst hittar du här. Med vänlig hälsning,

Häva äktenskapsförord

2016-03-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi har ett äktenskapsförord gällande en bodelning reg. 1994 då min make hade eget företag.Nu har han sålt sitt företag och vi har flyttat från fastigheten det gällde och äger den nya fastigheten gemensamt. Vi önskar inte skriva något nytt äktenskapsförord och har förstått att man inte kan ta bort ett gammalt. Behöver vi göra något?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken 7 kap 3 §, du hittar den här. Enligt bestämmelsen kan makar göra egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, men genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom återigen ska vara deras gemensamma. För att ett äktenskapsförord ska upphöra att gälla krävs det alltså att makarna registrerar ett nytt äktenskapsförord. Mitt tips i er situation är att upprätta ett nytt äktenskapsförord som stadgar att ni önskar att all er egendom ska vara giftorättsgods, för tydlighetens skull och att undvika förvirring och oenighet vid en eventuell skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom och äktenskapsförord

2016-03-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi er gift og har ingen barn tilsammans,men hon har et barn og jag 2.Nu fikk jeg en arv av mine foreldrar,kan den arven skrives på meg personlig
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår nu från att det är svenska regler som gäller ert äktenskap. Dessa regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).All er respektive egendom är er egna under äktenskapet men kan komma at fördelas mellan er när det upplöses. För att förhindra att arvet fördelas mellan er den dagen, kan ni enligt 7 kap. 3 § ÄktB, tillsammans skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer att arvet ska vara din enskilda egendom. Enligt 9 kap. 1 § och 10 kap 1 § ÄktB så ingår enskild egendom inte i en bodelning mellan er när äktenskapet upplöses genom skillsmässa eller genom att en av er avlider. Arvet skulle helt enkelt fortsätta vara ditt när ert äktenskap upplöses. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Det måste dessutom registreras hos Skatteverket. Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord kan ni få det genom vår avtalstjänst. Ni kan också läsa mer om tillvägagångssättet för registreringen av äktenskapsförordet på Skatteverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Konsekvenser av äktenskapsförord vid bodelning

2016-03-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur går en bodelning till om man har skrivit äktenskapsförord? Kan den den dra ut väldigt på tiden?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då en bodelning ska upprättas av de berörda personerna tillsammans, och det inte finns några speciella formregler för vad en bodelning ska innehålla, kan denna utformas på det sätt som ni själva önskar. Bodelningen måste emellertid enligt 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken vara skriftlig och underskriven av båda personerna. Finns ett äktenskapsförord innebär det att ni bestämt att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennes enskilda egendom. En konsekvens av detta, som i vissa fall även utgör syftet med äktenskapsförordet, är att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen. Det som inte enligt ett giltigt äktenskapsförord ska vara enskild egendom betraktas vid bodelning som giftorättsgods. Det är giftorättsgodset som ska delas mellan makarna. Kan ni inte sinsemellan komma överens om hur giftorättsgodset ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som då fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen. Svaret på sista delen av er fråga är helt beroende på hur samarbetet mellan makarna fungerar. Kan ni enkelt komma överens om hur era tillgångar ska fördelas innebär inte förekomsten av ett äktenskapsförord att bodelningen då drar ut mer på tiden. Det kan snarare underlätta bodelningen.

Äktenskapsförord inför skilsmässa

2016-03-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Vi är gifta och ska skilja oss. Vi ska skriva äktenskapsförord, när det registrerars ska vi ansöka om skillsmässa. Är äktenskapsförord giltig då eller kan den hävas av en partner under skillsmässan i samband med bodelnings frågor. Tack
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om klassificering av deras egendom inför eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa) och kan ingås både inför och under äktenskap. Det finns alltså inga hinder mot att ni ingår äktenskapsförord under äktenskapet och sedan vet med er att ni ska skiljas efter det har registrerats. För att avtalet ska vara giltigt krävs att formkraven är uppfyllda, dvs det ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket (se 7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). När formkraven är uppfyllda är alltså avtalet giltigt mellan makarna. Det finns ingen ensidig rätt för en av makarna att häva äktenskapsförordet eller hävda att det inte ska gälla. I samband med bodelningen kan alltså inte en av makarna häva äktenskapsförordet. I vissa fall kan äktenskapsförord emellertid jämkas eller lämnas helt utan avseende (ogiltigförklaras) enligt 12 kap. 3 § äktenskapsbalken om de villkor som angetts anses oskäliga. Denna möjlighet utnyttjas dock restriktivt av domstolarna. Typiskt sett används jämkning om den ena maken på grund av äktenskapsförordet inte får ut någon egendom alls eller väldigt lite vid bodelningen eller om resultatet på annat sätt blir uppenbart ogynnsamt för ena maken. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord

2016-03-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag vill behålla allt som jag hade med mej in i förhållandet även det som finns banktillgångar, ska man då skriva ett giftorätt. Likaså om han går bort före mej, han har en dotter. Jag vill säkra mina saker som fanns med från början. Ska det skrivas nåt ppr eller är det testamente som gäller då. Tacksam för svar. Ska snart gifta oss.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Min rekommendation är att du använder dig av ett s.k. äktenskapsförord. Genom äktenskapsförordet kan du skriva in att det som du har med dig in i äktenskapet, även ska fortsätta vara din s.k. enskilda egendom. Vad som menas med "enskild egendom" är att denna egendom inte ska räknas in vid en eventuell bodelning som sker vid en skilsmässa av ett gift par.Dock: Ett äktenskapsförord påverkar däremot inte äganderätten, men den påverkar helt enkelt vad som ska räknas med som tillgångar vid en bodelning. Detta framgår enligt 7 kap 1-2 §§ Äktenskapsbalken som du finner här. Väldigt förenklat: Genom ett äktenskapsförord kan du således säkra majoriteten av dina tillgångar. (Vissa tillgångar går däremot inte att skriva in i ett äktenskapsförord, exempelvis avkastning på aktier). Hur du går tillväga finner du bland annat i 7 kap 3 § Äktenskapsbalken. Behöver du hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan vi hjälpa dig med detta, eller om du har några andra frågor gällande hur du ska gå tillväga. Du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@lawline.seJag hoppas att du har fått någorlunda klarhet i din fråga,Mvh,

Gåva av enskild egendom med rätt att förordna egendomen till att utgöra giftorättsgods istället

2016-03-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag har fått en fastighet i gåva, som enskild egendom, men med rätt förordna annorlunda. Hur formulerar jag ett äktenskapsord för att göra min enskilda egendom till giftorättsgods. Detta är den enda enskilda egendom som finns, allt annat är giftorättsgods. Jag har uppfattat att det inte längre behöver bevittnas,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Fastigheten som du har fått i gåva är som du beskriver enskild egendom pga. ett tredjemansförordnande enligt 7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB, dock med det villkoret att du har rätt att förordna annorlunda. Enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄktB kan makar genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom ska vara enskild, de kan vidare enligt samma lagrum genom nytt äktenskapsförord bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Möjlighet att genom äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods i annan situation än ovan nämnda verkar saknas. Dock har Hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast i ett rättsfall, RH 1994:48, att det inte har varit avsett att i äktenskapsbalken begränsa makarnas rätt att i ett fall som detta genom äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods, således är ett sådant äktenskapsförord giltigt. Det enda formkravet ett äktenskapsförord kräver är att det upprättas skriftligen och att det undertecknas av båda makarna, 7 kap. 3 § andra stycket ÄktB. Det ska även lämnas in för registrering hos Skatteverket, 7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB. Det krävs, precis som du säger, inte längre någon bevittning av detta.Vid utformningen av äktenskapsförordet är det viktigt att det framgår tydligt vilken egendom som avses, därför bör du/ni beskriva fastigheten så tydligt och preciserat som möjligt. Du/ni bör även på ett enkelt men tydligt sätt beskriva att just denna fastighet ska utgöra giftorättsgods. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,