Res judicata i mål om vårdand och umgänge?

2014-12-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Fick för några år sedan dom på umgänge samt vårdnad om min dotter. Nu har förutsättningarna ändrats lite och jag tycker att min dotter och jag idag har möjlighet att ses oftare än vad som var fallet då. Min dotter vill träffa mig också men hennes pappa hänvisar till domen. Min fråga är nu; går det att väcka talan om samma sak igen i domstol? Har läst om res judicata men i familjemål så ändras ju saker snabbt och det är sorgligt för alla inblandade om en dom ska gälla under en så lång tid. Tacksam för svar!
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Res judicata, som innebär att ett mål som rör samma sak som redan avgjorts ska avvisas, gäller inte i mål om vårdnad eller umgänge. Detta motiveras av den grundläggande principen om att vårdnads och umgängesfrågan vid varje tidpunkt ska lösas efter vad som är bäst för barnet. Principen om barnets bästa har alltså ansetts viktigare. 

Vårdnadsöverförflyttning

2014-11-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Nu har socialen ansökt om vårdnadsöverflytt på min 6åriga dotter till familjehemmet (farmor) då de går efter 3års tiden jag har sagt nej till detta, vad händer om tinget inte går med på vårdnadsöverflytten? Och vad kan jag göra om vårdnadsöverflytten går igenom? Är det en överklagan på detta då för mej som mamma? Och hur arbetar jag bäst på att på sikt få hem min dotter igen? Hon har bott där sedan 11månader och har LVU.
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om ett barn har varit placerat i samma familjehem under 3 år så ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överförflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Detta stadgas i 13§ 3 st LVU. Anledningen till att jag utgår från LVU och inte från Socialtjänstlagen är att du i frågan uppger att dottern får vård enligt LVU. När det blir aktuellt ska Socialtjänsten noggrant överväga skäl för och emot en vårdnadsöverflyttning. Allt ska göras med barnets bästa i åtanke enligt 1§ 5 st LVU.Om socialnämnden skulle komma fram till att vårdnadsöverflyttning inte är aktuellt i ert fall så kommer du fortfarande ha vårdnaden, men eftersom din dotter är omhändertagen enligt LVU så har du som mamma begränsad bestämmanderätt över ditt barn. Jag tror att för din del kommer fortsätta som det gjort under dessa tre år, dvs innan vårdnadsöverflyttning blev aktuellt. Om socialnämnden skulle komma fram till att vårdnadsöverflyttning är aktuellt så innebär det att du inte kommer kunna fatta beslut i frågor som rör din dotters personliga angelägenheter. Däremot har du som förälder en laglig rätt till umgänge med ditt barn (så länge det bedöms som bäst för ditt barn). Enligt praxis så kan du överklaga socialnämndens beslut om det angår dig och går dig emot. Eftersom beslutet kan komma att påverka din rättsliga ställning så borde du ha talerätt (rätt att överklaga) i beslutet om vårdnadsöverförflyttning. Detta är nog det bästa sättet för dig att försöka behålla vårdnaden om din dotter. Det är svårt för mig, utan att veta mer om din och din dotters situation att uttala mig om hur du på bästa sätt kan agera för att få hem din dotter igen. Det beror mycket på anledningen till att din dotter omhändertogs från början och hur er situation ser ut nu. Jag hoppas oavsett att det löser sig för er på bästa sätt!

Vem övertar/kan överta vårdnaden av barn?

2014-10-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag är en pappa som är ensamvårdnad till min 8 ring dotter sedan 2 år. under det här tid mamman har inte träffat barnet regelbundet. Om jag avled, kan min befintlig fru få vårdnaden? jag och in fru har 2 andra barn som är halvsystrar till min 8 årings dotter.Tack i förand
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att barnets andra förälder ska få vårdnaden (på hans/hennes ansökan eller socialnämndens anmälan), enligt 6 kap. 9 § 2 st. föräldrabalken (FB). Om det efter en helhetsbedömning, med barnets bästa som grund för bedömningen, framstår som olämpligt att utse den andra föräldern som vårdnadshavare kan vårdnaden överlämnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Se 6:9 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P9S2Vid en bedömning om en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses tar man hänsyn till om personen/personerna kan ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6 kap. 10a § 1 st. FB. Se 6:10a 1 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P10aS1I det enskilda fallet tar man hänsyn till bl.a. barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren, enligt förarbetena. Det vanliga brukar vara att någon med släktrelation till barnet blir vårdnadshavare, men det är inte helt säkert. Att mamman till barnet inte har träffat barnet regelbundet kan påverka helhetsbedömningen. Om din dotter bor med dig, din fru och dina andra barn kan även det påverka helhetsbedömningen.Du kan även önska att en viss person tar över vårdnaden av ditt barn om du avlider, enligt 6 kap. 10a § 4 st. FB. För att en förälders önskemål om vårdnadshavare ska ha betydelse krävs det oftast att föräldern var vårdnadshavare innan dödsfallet, enligt förarbetena. Se 6:10a 4 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P10aS4Kort sagt så gör rätten en bedömning om vem som är den bäst lämpade vårdnadshavaren till barnet utifrån barnets bästa och dina önskemål som ensam vårdnadshavare kan påverka bedömningen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnad av barn

2014-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag är mormor åt 3 stycken på 2-3 år nu är det så att pappan vill inte ha barnen något mer men han vägrar att skriva över vårdnaden fast han säger att han inte ens känner nåt för barnen och vill inte ha dom alls nå mer! Detta är så tragiskt allra helst för barnen, hur ska min dotter gå till väga?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett barn har, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB), rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och detta är vårdnadshavarnas (eller ensam vårdnadshavares) ansvar, enligt 6 kap. 2 § FB. Se 6:1 och 6:2 FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P1 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2.När det är fråga om vårdnad av barn och den ena föräldern vill få ensam vårdnad av barnen/barnet blir reglerna i 6 kap. FB aktuella.I detta fall där pappan inte är villig att skriva över vårdnaden, blir nästa steg att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det framgår av 6 kap. 5 § FB att en vårdnadshavare som vill få ensam vårdnad ska ansöka om detta hos en domstol. Den centrala frågan i domstolens beslut om upplösning av gemensam vårdnad är vad som är barnets bästa, som står stadgat i 6 kap. 2a § FB. Det ska bl.a. beaktas om barnet/barnen eller annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet/barnen riskerar kidnappas, hålls kvar mot sin vilja eller på annat sätt far illa samt barnets/barnens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Se 6:5 FB och 6:2a FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2a.Enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB ska även föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas. I detta fall är det tydligt att pappan inte vill samarbeta. Det krävs emellertid att problemen är djupt rotade och det handlar om svåra samarbetsproblem, t.ex. att den ena vårdnadshavaren har misshandlat den andra vårdnadshavaren. Samarbetsproblemen ska visa att den gemensamma vårdnaden inte är barnets/barnens bästa. Se 6:5 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5S2.Det som kan tala för ensam vårdnad är om pappan är så pass frånvarande att han missar viktiga beslut rörande barnen och på så sätt brister i sitt ansvar enligt 6:1 FB.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Barnets bästa

2014-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag befinner mig i en mycket svår situation, jag har en dotter på snart 6 månader men en man som jag tidigare haft en relation med. Vi har aldrig bott ihop och förhållandet tog slut före flickans födelse. Vi har samarbetssamtal på kommunen där vi planerar umgänge. Umgänget sker hos mina föräldrar då jag och fadern ej kan vistas i samma rum utan att det blir konflikt. Jag är ej med på dessa möten utan det sker med min mamma eller pappa närvarande i huset, dock ej inom synhåll från varken flickan eller fadern. Nu kräver fadern att hon ska börja äta mat istället för att ammas som hon hittills har gjort. Jag vill såklart fortsätta amma så länge som möjligt grundat på min professionella erfarenhet och kunskap som sjuksköterska, livsmedelsverket (enligt WHO bör barn ur hälsosynpunk ammas minst 6 månader, gärna upp till ett år om möjligt) skall barn ammas fullt, om möjligt, upp till minst 6 månaders ålder, och vid 8-10 månaders ålder bör barnet kunna äta minst ett helt mål. Min önskan är såklart att fortsätta amma min dotter till minst 8 månaders ålder om hon fortsätter att växa och utvecklas normalt och får i sig tillräckligt via modermjölken. Min fråga är har han som fader, han är ej vårdnadshavare då jag har enskild vårdnad, möjlighet att tvinga mig att övergå till mat eller har jag rätt att fortsätta amma så länge som möjligt i enlighet med rekommendation och har han rätt att ge henne mat utan min tillåtelse?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Barnets bästa ska alltid stå i första rummet och om det finns rekommendationer som är beprövade och godkända av sjukvården så är min bedömning att dessa ska fullföljas. Han kan inte tvinga dig att övergå till mat. Däremot har han rätt till att ge barnet mat då barnet är hos honom, under förutsättning att maten han ger är lämplig för barn i den ålder och inte skadar barnet. 

Hur få till stånd umgänge?

2014-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min bror har separerat från sin fru och har två barn i åldrarna 12 och 10. Dombeslutet blev gemensam vårdnad. Nu har mamman inte låtit barnen träffa sin pappa på 4 veckor och hon låter inte barnen ens ha telefonkontakt med pappan. Pappan kontaktade familjerätten som säger att de inte kan göra något utan att han ska skriva till tingsrätten och klaga. Är detta verkligen korrekt, ska min bror behöva göra en anmälan om detta och starta ett nytt mål? Tacksam om jag och min bror kunde få lite vägledning eftersom han snart bryter ihop pga depression. Kan mamman göra som hon vill?
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så har domstolen meddelat dom där det stadgas att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Tyvärr framgår det inte av frågan vart barnen ska bo, eller om pappan fick någon umgängesrätt med barnen. Den informationen hade underlättat  men jag hoppas ändå att mitt svar ger er lite hjälp. Det är korrekt att ni måste vända er till tingsrätten för att reda ut situationen. Om det är så att pappan fick umgängesrätt i domen som meddelats, kan han ansöka om verkställighet. Verkställighet kan ske genom att mamman vid hot om vite ska medverka till umgänget. Det kan också ske med hjälp av polismyndigheten, och att de i ett sådant fall kan bistå med hjälp genom att hämta barnen. Även om detta är något som sker i väldigt få fall. Om det är så att pappan ej fick umgängesrätt kan han väcka talan om att få det. Det finns dock ingen absolut rätt för föräldrar att få umgängesrätt med sina barn utan bedömningen kommer utgå från barnens bästa. Om det är så att domen inte stadgar vart barnen ska bo kan pappan väcka talan om detta. Om han gör det kan utfallet bli som sådant att barnen bor med honom och mamman får umgängesrätt. Talan om vårdnad kan, även om det redan finns en dom, väckas igen. Pappan kan således också väcka talan om ensam vårdnad, om det är så att det hänt något sedan den första rättegången som kan leda till ett annat beslut. Att mamman inte medverkar till umgänge kan vara en sådan omständighet. Kontinuitetsprincipen är dock en princip i familjemål som också påverkar bedömningen. Principen stadgar att man ser till vart barnet bor nu, och vilka nackdelar det kan komma att leda till att flytta över vårdanden och boendet till den andra föräldern. Således är det tyvärr så han måste vända sig till tingsrätten för att reda ut situationen, om det är så att mamman inte frivilligt vill medverka till umgänge.

Ensam vårdnad av barnen

2014-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har två barn 7, 13 år. Deras pappa valde att flytta till Sydamerika för 11 månader sedan då vi separerade. Han har under denna tid inte visat något intresse för barnen. Försvårat för mig gällande pass, flyttanmälan. Barnen har bönat och bett att han ska komma hem och även jag. Han har inte för avsikt att bo i Sverige utan endast hälsa på. Han har avsagt sig ansvaret och bett att jag ska ta vårdnaden så han slipper oss sen ångrar han sig och säger att han vill hamna i rätten för att det ska kosta mig. Han ställer ultimatum till barnen som att om de är med min nya kille är han inte deras pappa och jag bor med min nya kille som barnen älskar. Han lovar barnen att komma och har gjort minst 5 gånger men han kommer inte. När jag försöker resonera skriver han bara elaka saker och kränkningar till mig som person. Innan han åkte försökte han ta sitt liv och tvingade då vår son att sitta och prata med honom i timmar i telefon för han mådde så dåligt. Det är en lång historia bakom men ett skäl till separation var att han inte var snäll mot sonen. Säger att barnen svikit honom mm. Jag skulle helst vilja att han hade barnen också men det kommer inte att hända. Jag kan inte ens öppna ett sparkonto till barnen. Vad ska jag göra? Barnen mår inte bra av detta och jag känner att situationen med gemensam vårdnad är ohållbar. nu efter 11 månader vill han ha barnen till Colombia över jul och nyår och de vill såklart dit men jag är rädd att han inte släpper hem dem. Han håller absolut ingenting av de han lovar. I s in ADHD utredning framkommer det också att han inte har något större intresse för barnen. Han vill alltså komma åt mig och bara bråka. Vid tillfällen jag arbetade kväll fick sonen ofta gå till sina morföräldrar för pappan kunde säga så elaka saker. Jag gjorde en polisanmälan om detta och det lades ner. Även en socanmälan som inte ledde någonstans eftersom barnen är med mig. Jag har inte råd med en advokat. vad ska jag ta mig till. Har jag goda chanser till ensam vårdnad för såhär kan jag och barnen inte ha det. 
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du och dina barn tycks ha en turbulent vardag med en del konflikter. Detta drabbar alla inblandade, men främst barnen. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Som jag uppfattar det, låter barnens pappa konflikterna mellan honom och dig även drabba barnen. Det är vidare problematiskt att pappan försvårat för dig gällande bland annat flyttanmälan och tillverkningen av pass. Detta påverkar bedömningen i negativ riktning för pappan. I din frågeställning klargörs inte hur barnen känner för pappan, dig och situationen som den är, även om du beskriver att du uppfattar situationen som ohållbar. Barnen, i alla fall det äldsta barnet, har nått en sådan mognad att hans vilja är ytterst relevant och avgörande. Vill barnen umgås och bo med pappan? Med anledning av att pappan flyttat till Sydamerika, blir det i realiteten du som har hand om vårdnaden. Kärnan är alltså att fokus sätts på barnets bästa för att bedöma hur vårdnaden ska fördelas. Du kan ansökan hos tingsrätten om ensam vårdnad. Som läget är nu, där barnen hamnar i kläm på grund av pappans ovilja att samarbeta och agera som en pålitlig förälder, så har du chansen att tilldelas ensam vårdnad. För att hålla nere dina eventuella rättegångskostnader, måste du inte anlita en advokat eller så kan du endast rådgöra med en advokat i en begränsad omfattning. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § föräldrabalken). Hoppas det löser sig och att du och dina barn får en mer stillsam vardag. Vänliga hälsningar,

Ändring av vårdnad.

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Min dotter har varit i familjehem sedan hon vart 11 månader. Jag blev sjuk utmattningsdepression och pappan kunde ensam inte sköta barnet. Dottern är idag 6år och nu har soc bestämt sej för att ansöka om att dotterns farmor nu ska få vårdnaden om dottern. Jag har gått med på saken, men undrar nu om jag kan begära vårdnade tillbaka till mej (mamma) om jag känner och märke att dottern inte vill eller har det bra hos sin farmor soc sa till mej att jag kan lämna ine en stämning till tinget om detta men att det ska mycket till för att det ska gå igenom. Jag önskar ett bra svar på detta.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag antar ur de omständigheter du nämner att dotterns farmor ska utses som särskilt förordnad vårdnadshavare. Ändring av sådan vårdnad regleras i föräldrabalkens 6 kap. 10§ där det föreskrivs att om barnet står under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare så kan barnets förälder/rar ansöka om att rätten ska förordna vården till dem gemensamt eller en av dem. Frågan om vårdnad enligt 10§ tas upp i domstol i den ort där barnet har sin hemvist. 6 kap. 17§ föräldrabalken. Du har således en möjlighet att, såsom socialnämnden påkallat, genom ansökan hos domstol få vårdnaden överförd till dig. Vid en sådan bedömning ska barnets bästa stå i fokus där bland annat barnets behov av en trygg uppväxt, men också närhet till föräldrar ska premieras. Även barnets egna önskemål kan i anledning av stigande ålder och mognad beaktas. 6 kap. 2a§ föräldrabalken. I den mån du skulle uppleva att dottern inte trivs med rådande vårdnadssituation är detta således omständigheter som talar för en ändring i vårdnaden.Vänligen,