Ensam vårdnad av barnen

2014-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har två barn 7, 13 år. Deras pappa valde att flytta till Sydamerika för 11 månader sedan då vi separerade. Han har under denna tid inte visat något intresse för barnen. Försvårat för mig gällande pass, flyttanmälan. Barnen har bönat och bett att han ska komma hem och även jag. Han har inte för avsikt att bo i Sverige utan endast hälsa på. Han har avsagt sig ansvaret och bett att jag ska ta vårdnaden så han slipper oss sen ångrar han sig och säger att han vill hamna i rätten för att det ska kosta mig. Han ställer ultimatum till barnen som att om de är med min nya kille är han inte deras pappa och jag bor med min nya kille som barnen älskar. Han lovar barnen att komma och har gjort minst 5 gånger men han kommer inte. När jag försöker resonera skriver han bara elaka saker och kränkningar till mig som person. Innan han åkte försökte han ta sitt liv och tvingade då vår son att sitta och prata med honom i timmar i telefon för han mådde så dåligt. Det är en lång historia bakom men ett skäl till separation var att han inte var snäll mot sonen. Säger att barnen svikit honom mm. Jag skulle helst vilja att han hade barnen också men det kommer inte att hända. Jag kan inte ens öppna ett sparkonto till barnen. Vad ska jag göra? Barnen mår inte bra av detta och jag känner att situationen med gemensam vårdnad är ohållbar. nu efter 11 månader vill han ha barnen till Colombia över jul och nyår och de vill såklart dit men jag är rädd att han inte släpper hem dem. Han håller absolut ingenting av de han lovar. I s in ADHD utredning framkommer det också att han inte har något större intresse för barnen. Han vill alltså komma åt mig och bara bråka. Vid tillfällen jag arbetade kväll fick sonen ofta gå till sina morföräldrar för pappan kunde säga så elaka saker. Jag gjorde en polisanmälan om detta och det lades ner. Även en socanmälan som inte ledde någonstans eftersom barnen är med mig. Jag har inte råd med en advokat. vad ska jag ta mig till. Har jag goda chanser till ensam vårdnad för såhär kan jag och barnen inte ha det. 
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du och dina barn tycks ha en turbulent vardag med en del konflikter. Detta drabbar alla inblandade, men främst barnen. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Som jag uppfattar det, låter barnens pappa konflikterna mellan honom och dig även drabba barnen. Det är vidare problematiskt att pappan försvårat för dig gällande bland annat flyttanmälan och tillverkningen av pass. Detta påverkar bedömningen i negativ riktning för pappan. I din frågeställning klargörs inte hur barnen känner för pappan, dig och situationen som den är, även om du beskriver att du uppfattar situationen som ohållbar. Barnen, i alla fall det äldsta barnet, har nått en sådan mognad att hans vilja är ytterst relevant och avgörande. Vill barnen umgås och bo med pappan? Med anledning av att pappan flyttat till Sydamerika, blir det i realiteten du som har hand om vårdnaden. Kärnan är alltså att fokus sätts på barnets bästa för att bedöma hur vårdnaden ska fördelas. Du kan ansökan hos tingsrätten om ensam vårdnad. Som läget är nu, där barnen hamnar i kläm på grund av pappans ovilja att samarbeta och agera som en pålitlig förälder, så har du chansen att tilldelas ensam vårdnad. För att hålla nere dina eventuella rättegångskostnader, måste du inte anlita en advokat eller så kan du endast rådgöra med en advokat i en begränsad omfattning. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § föräldrabalken). Hoppas det löser sig och att du och dina barn får en mer stillsam vardag. Vänliga hälsningar,

Ändring av vårdnad.

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Min dotter har varit i familjehem sedan hon vart 11 månader. Jag blev sjuk utmattningsdepression och pappan kunde ensam inte sköta barnet. Dottern är idag 6år och nu har soc bestämt sej för att ansöka om att dotterns farmor nu ska få vårdnaden om dottern. Jag har gått med på saken, men undrar nu om jag kan begära vårdnade tillbaka till mej (mamma) om jag känner och märke att dottern inte vill eller har det bra hos sin farmor soc sa till mej att jag kan lämna ine en stämning till tinget om detta men att det ska mycket till för att det ska gå igenom. Jag önskar ett bra svar på detta.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag antar ur de omständigheter du nämner att dotterns farmor ska utses som särskilt förordnad vårdnadshavare. Ändring av sådan vårdnad regleras i föräldrabalkens 6 kap. 10§ där det föreskrivs att om barnet står under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare så kan barnets förälder/rar ansöka om att rätten ska förordna vården till dem gemensamt eller en av dem. Frågan om vårdnad enligt 10§ tas upp i domstol i den ort där barnet har sin hemvist. 6 kap. 17§ föräldrabalken. Du har således en möjlighet att, såsom socialnämnden påkallat, genom ansökan hos domstol få vårdnaden överförd till dig. Vid en sådan bedömning ska barnets bästa stå i fokus där bland annat barnets behov av en trygg uppväxt, men också närhet till föräldrar ska premieras. Även barnets egna önskemål kan i anledning av stigande ålder och mognad beaktas. 6 kap. 2a§ föräldrabalken. I den mån du skulle uppleva att dottern inte trivs med rådande vårdnadssituation är detta således omständigheter som talar för en ändring i vårdnaden.Vänligen,

Barns boende

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag har två barn och den yngsta är 2, 5 år. Det har förekommit mycket psykisk våld i relationen från pappan och han flyttade när den minsta var ett år. Jag tycker att den minsta har behov av att bo på ett ställe och jag tycker att jag har ett stabilt liv att erbjuda barnen. Det är otroligt svårt att samarbeta med pappan efter separationen, vad gäller det mesta kring barnen. Jag tycker det finns brister i omsorgen kring barnen och jag tycker han har svårt med empati med inslag av manipulation och mycket lögner. Vilka är mina chanser att få barnen att bo mestadels hos mig?
Kim Shaw |Hej,Detta svar kommer vara av mer generell karaktär. Då det krävs mer information för att i det enskilda fallet kunna avgöra hur stora chanserna är för en förälder att kunna få barnet boende enbart hos sig själv.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet FB. Vid avgörande av frågor angående vårdnad, boende och umgänge är barnet bästa av väsentlig betydelse (6 kap 2a§ FB). Vad som är bäst för barnet är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.Om du vill ha barnet boende hos dig finns det möjlighet att väcka talan om detta. I detta fall kommer den gemensamma vårdnaden fortsätta, men rätten kan avgöra hos vem barnet ska bo (6 kap 14a§ FB).Sedan kan du väcka talan om en förändring av vårdnaden. Enligt 6 kapitlet 5§ FB kan rätten anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad. Barnet kommer sedan bo hos den förälder som har vårdnaden om barnet. Vid avgörande av hur vårdnaden ska se ut är, utöver barnets bästa, exempelvis föräldrarnas förmåga att kunna samarbeta med varandra. Rätten kommer vid avgörande av både boendefrågan och vårdnadsfrågan se till det specifika fallet och omständigheterna till det. Det är som sagt därför svårt att avgöra dina chanser. Hoppas det blev lite tydligare genom ovanstående förklaring. Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Ensam vårdnad och vad det innebär

2014-09-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar hur stor chans jag har att få ensam vårdnad. Mitt ex drack mycket när vi bodde ihop, jag va med barnen jämt själv, han kunde va borta hela helgerna o dricka utan att komma hem. När jag lämnade honom så hotade han mig mycket och en gång kom han hem till mig och hotade mig med kniv, det åtalet vart nedlagt pga att det inte fanns vittnen. Han dricker fortfarande mycket och på sista tiden har folk ringt mig och sagt att han börjat lite med droger också. Han har suttit i fängelse 2 gånger för grov misshandel och bedrägeri. Han har varit åtalad för mordförsök med lades ner. Det känns inte tryggt att lämna barnen hos honom, han bor med sin mamma och det är enda anledningen till att jag låter de åka dit ibland för jag vet att hon är bra och ansvarsfull. Men jag skulle vilja veta vad jag skulle ha för chanser att få ensam vårdnad och vad det innebär att ha.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med utgår man vid bedömningen av vårdnad, boende och umgänge rörande barn utifrån barnets bästa, det här regleras i 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Det läggs generellt stort hänsyn till att en god kontakt med båda föräldrarna anses vara det bästa för barnet.Omständigheter som talar för ensam vårdnad är om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller annars brister i omsorgen om barnet och detta medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). Alltså är utgångspunkten här hur barnens pappa beter sig när han har hand om barnen. Utifrån det du har skrivit verkar det som att han i dagsläget dricker mycket alkohol och brukar narkotika, vilket talar för att du har en chans att få ensam vårdnad eftersom han kan ses som en olämplig vårdnadshavare Det här är förstås slutligen upp till domstol att bedöma.Vidare kan ensam vårdnad tillges en förälder om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Jag vet inte om det här föreligger i ditt fall, men det jag kan säga är att det enligt praxis ställs höga krav på vad stora samarbetssvårigheter är. Ensam vårdnad innebär att den förälder som är ensam vårdnadshavare har rätt att ensamt bestämma om var barnen ska bo, vilken skola barnen ska gå på, ansökan om pass och så vidare. Vårdnadshavaren fattar helt enkelt beslut kring sådant som föräldrar med gemensam vårdnad gör gemensamt, med skillnad att den förälder som ensamt har vårdnaden fattar dessa beslut själv. Jag vill slutligen påpeka att det kan vara svårt att hos domstol få ensam vårdnad om ena föräldern motsätter sig det, det här är på grund av att det krävs starka skäl för att en förälder ska tilldelas ensam vårdnad. Jag bedömer att det finns en chans att du kan tilldelas ensam vårdnad i enlighet med 7 § som jag berörde ovan. För att ansöka om ensam vårdnad väcker du en talan i tingsrätt.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Vårdnad av barn

2014-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag är mormor åt 3 stycken på 2-3 år nu är det så att pappan vill inte ha barnen något mer men han vägrar att skriva över vårdnaden fast han säger att han inte ens känner nåt för barnen och vill inte ha dom alls nå mer! Detta är så tragiskt allra helst för barnen, hur ska min dotter gå till väga?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett barn har, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB), rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och detta är vårdnadshavarnas (eller ensam vårdnadshavares) ansvar, enligt 6 kap. 2 § FB. Se 6:1 och 6:2 FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P1 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2.När det är fråga om vårdnad av barn och den ena föräldern vill få ensam vårdnad av barnen/barnet blir reglerna i 6 kap. FB aktuella.I detta fall där pappan inte är villig att skriva över vårdnaden, blir nästa steg att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det framgår av 6 kap. 5 § FB att en vårdnadshavare som vill få ensam vårdnad ska ansöka om detta hos en domstol. Den centrala frågan i domstolens beslut om upplösning av gemensam vårdnad är vad som är barnets bästa, som står stadgat i 6 kap. 2a § FB. Det ska bl.a. beaktas om barnet/barnen eller annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet/barnen riskerar kidnappas, hålls kvar mot sin vilja eller på annat sätt far illa samt barnets/barnens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Se 6:5 FB och 6:2a FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2a.Enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB ska även föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas. I detta fall är det tydligt att pappan inte vill samarbeta. Det krävs emellertid att problemen är djupt rotade och det handlar om svåra samarbetsproblem, t.ex. att den ena vårdnadshavaren har misshandlat den andra vårdnadshavaren. Samarbetsproblemen ska visa att den gemensamma vårdnaden inte är barnets/barnens bästa. Se 6:5 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5S2.Det som kan tala för ensam vårdnad är om pappan är så pass frånvarande att han missar viktiga beslut rörande barnen och på så sätt brister i sitt ansvar enligt 6:1 FB.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller angående boende och vårdnad

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter vill bo hos mig hela tiden nu trots att vi har haft varannan vecka boende på henne. Pappan vägrar varav dottern blir ledsen. Vad gäller?
Kim Shaw |Hej,Tack för din fråga.Som jag förstår din fråga rör dina funderingar ditt barns vårdnad och boende. Jag kommer redogöra lite generellt för vad som gäller i vårdnad och boende frågor.Dessa frågor regleras i föräldrabalken (FB) 6 kapitel. Frågor om vårdnad regleras i 6 kapitlet 5§ FB. 6 kapitlet 5§ FB ger en möjlighet för föräldrarna att få till en förändring i vårdnaden. Möjligheterna för rätten är att antingen anförtro vårdnaden åt båda föräldrarna eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna. Vid avgörandet av dessa frågor kommer barnets bästa vara väsentlig. Andra faktorer som kan komma att vara av betydelse är exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet 14a§ FB. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna kan rätten besluta över hos vem barnet ska bo. Det finns även möjlighet att sluta avtal om detta, ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. Således finns det möjligheter för dig att få till stånd dels ensam vårdnad om du skulle vilja det, eller möjlighet att avtala eller få en dom över att barnet ska bo hos dig.Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag dig att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Upprepade vårdnadstvister

2014-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vi har en dom från tingsrätten i en vårdnadstvist. Vårdnaden är gemensam. Umgänget är definierat och beskrivet i denna dom. Kan den ena parten när som helst under barnets uppväxt gå till tingsrätten för nytt domslut? Vad krävs av den part som vill ha en ändring? Räcker det självklara faktum att barnet växer o blir äldre? Eller gäller en dom tills andra nya omständigheter uppkommer?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Frågor om vem som har vårdnaden samt om hur den flyttas över och så vidare regleras i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dess 6 kap. 5 § innebär att rätten skall besluta om vårdnaden om en av föräldrarna (eller båda) vill det, bland annat enligt bestämmelser som finns i de följande paragraferna.Principiellt finns ingen begränsning i hur många gånger man kan gå till tingsrätten med frågan. Dock finns det möjlighet för tingsrätten att avvisa en "uppenbart ogrundad talan" enligt 42 kap. 5 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), vilket kan vara aktuellt om det är helt uppenbart att inga omständigheter har förändrats. I vårdnadsmål är det dock inte vanligt att tillämpa denna bestämmelse, men den torde åtminstone hindra att talan väcks flera gånger under relativt kort tid. En annan sak är vidare att den förlorande parten kommer att få stå för rättegångskostnaderna, vilket gör flera onödiga tvister osannolika.I varje fall krävs det självklart att det finns skäl för att man skall förändra vårdnaden, och en tidigare dom är naturligtvis ett starkt argument för att inte ändra vårdnaden så länge omständigheterna inte har ändrats; situationen är ju så att säga redan fastslagen. Däremot skulle naturligtvis förutsättningarna kunna förändras under uppväxten även om ingenting dramatiskt inträffar, men det är inte sannolikt att endast tidens gång skulle förändra bedömningen. Det är ju "barnets bästa" som skall avgöra frågan, och det kan därmed exempelvis bli olämpligt att gång på gång ändra vårdnaden.Hälsningar,

Ensam vårdnad?

2014-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ensam vårdnad av två barn , 13 och 11 år gamla. Idag bor barnen hos båda föräldrarna växelvis boende. I stort sett trivs barnen bra hos båda föräldrarna. Nu vill deras mor av anledning dålig kommunikation med fadern ha ensam vårdnad. Med tanke på att barnen inte känner till att det kan förekomma dålig kommunikation mellan föräldrarna, vilket inte lider till att det far illa till. Många gånger har mamman ringt och bett om råd i hur man ska uppfostra och bete sig, både pappan och hans fru har ställt upp och gett råd, med tanke på att barnens lotsas mamma är pedagog. Kommunikation brukar brista när mamman ständigt hattar på allt som görs hemma hos pappan och hittar hon inget att säga blandar hon då in 10-15 år gammal historia som hon upplevt den tiden hon var gift med pappan. Barnens pappa tar både kontakt med henne och är villig till kommunikation så länge hon visar respekt och glömmer dåtiden. Han vill dock inte vara bästa vän med henne. Båda föräldrarna är idag gifta och har både barn och jobb. Nu undrar pappan om mamman har rätt till ensam vårdnad trots att de har det bättre hos honom?? Och endast för att mamman tycker att dålig kommunikation finns? Vad kan pappan nu göra? Och vad bör han göra för att behålla barnen?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I föräldrabalkens 6 kap. regleras frågor om vårdnad. I 2a§ anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt ska även fästas vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrar. Enligt 5§ kan föräldrar ansöka om ensam vårdnad hos rätten (se även 6 kap. 17§). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta men även ovannämnda paragraf gällande barnets bästa. I praxis (tidigare domstolsavgörande från högre instans) så har det ställts höga krav på samarbetssvårigheter då HD (högsta domstolen) uttalat att gemensam vårdnad i beaktande av barnets bästa (2a§) torde vara huvudregel. Se exempelvis NJA 1999 s. 451 (https://lagen.nu/dom/nja/1999s451). I det angivna fallet så hade maken i det tidigare äktenskapet enligt kvinnans utsaga psykiskt misshandlat henne vilket lett till skilsmässa. HD fann dock inte anledning att anförtro henne ensam vårdnad då mannen fortfarande hade en god relation med barnen och det ansågs ligga i deras bästa att gemensam vårdnad förelåg. I sammanhanget är även NJA 2000 s. 345 (https://lagen.nu/dom/nja/2000s345) intressant då det i detta fall dömdes till ensam vårdnad då kvinnan begått grova våldsbrott mot mannen vilket inneburit att sådana samarbetssvårigheter ansågs föreligga att gemensam vårdnad inte var möjlig. Med ovanstående i beaktande så vill jag påvisa att det krävs starka skäl för domstolen att besluta om ensam vårdnad. Med den information du har angivit i din fråga så är det enligt min mening inte troligt att ensam vårdnad kommer att ges till mamman. Mitt råd är att mannen helt enkelt då frågan kommer till rätten motsätter sig ensam vårdnad.Önskas hjälp vid en eventuell rättsprocess så hänvisar jag vidare till våra samarbetspartners. Vänligen,