Vaccination utan förälders samtycke

2015-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får min ex fru hålla på barnens pass och vaccinera barnen utan mitt samtycke? Kan jag ansöka om enskild vårdnad pga av detta och mycket mer.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Enligt 6 kap. 2 § första och andra stycket föräldrabalken (1949:381), FB, står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnets hälsa. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavare bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare enligt 6 kap. 13 § första och andra stycket FB ska vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem båda. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En gymnasieelev kan anses ha en viss självbestämmanderätt i fråga om en vaccination. När två vårdnadshavare inte är överens kan barnet inte vaccineras, se fallet RÅ 1996 ref. 65. Även vad gäller passet så tillkommer naturligtvis båda föräldrarna en bestämmanderätt. Det ska alltså inte vara så att en förälder håller undan barnets pass.För enskild vårdnad är barnets bästa vägledande, se 6 kap. 2 a § FB. 6 kap. 5 § anger att föräldrarnas förmåga att samarbeta ska tas hänsyn till. Om ni två haft konflikter, t.ex. rörande detta, talar det också¨för att ensam vårdnad ska ges till någon av er. Däremot så krävs sannolikt mer än de saker du tar upp i frågan. Aspekter som avgör är huruvida en förälder är olämplig, använder våld, ett manipulerande sätt och lögner. Sammanfattningsvis är det alltid ert barns bästa som kommer att styra bedömningen i en domstol.Med vänliga hälsningar

Gemensam vårdnad och byte av skola

2015-08-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag är snart 34 och har två fina barn. En på 9 och den andre på 7 år. Jag är separerad sen 2009. Jag och mitt ex har inte haft bra kontakt sen vi gick isär. Hon har hunnit gifta sig och separerat och hinna en ny och flyttat en bit utanför. Nu är det ju så att mina barn har gått på samma skola sen de började dagis och har varit kvar där sen dess. Jag har alltid sett till att bo nära skolan. De har många kompisar och trivs jätte bra. Barnens mamma har nu flyttat ca 40 min från deras skola och har nu bytt skola för de. Vi har gemensam vårdnad vill jag bara tillägga. Jag har sagt nej och inte skrivit på nått papper. Skolan har även blivit kontaktad av mig och men de säger att barnen är skolpliktiga självklart. Barnen bor hos mig ons till måndag varannan vecka. Jag känner mig så maktlös och vet ej vad jag ska göra. Båda barnen har sagt att de vill inte byta skola. Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom barnen står under din och din exfrus gemensamma vårdnad så har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör deras personliga angelägenheter, inklusive frågan om de ska byta skola eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:11 och 6:13 första stycket. Det innebär att beslut som inte rör enklare och daglig omsorg måste fattas gemensamt av er båda för att kunna verkställas. Eftersom byte av skola är en ingripande åtgärd i barnens personliga angelägenheter och du i egenskap av vårdnadshavare motsätter dig detta så hade inte din exfru rätt att genomföra skolbytet för era barn. Jag förutsätter här att både den nya och den gamla skolan har kommunen som huvudman. Eftersom din exfru ändå har genomfört skolbytet för era barn, trots att du motsatte dig detta, och skolan inte tycks ha informerat sig om din inställning så har skolan brustit i den skyldighet JO anser finnas för grundskolorna att utreda båda vårdnadshavares inställning innan de tar emot nya barn.Jag rekommenderar att du påtalar för kommunen att skolan har brustit i sin skyldighet att inhämta din inställning och ber den i dess egenskap av huvudman för skolan att se till så att barnen får komma tillbaka till sin gamla skola. Skulle kommunen vägra att hjälpa dig så bör du vända dig till ett juridiskt ombud i familjerätt, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist, för att få ytterligare vägledning och stöd. Med vänlig hälsning

Barnets bästa vid vårdnadsfrågor

2015-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag undrar följande. Jag vill skilja mig från min fru. Detta blir då en stämningsansökan. Till hösten kommer vi att få barn och jag undrar ifall att om jag lämnar in en ensidig skillsmässoansökning kan detta användas mot mig i en eventuell vårdnadstvist?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Nej, det kan det inte. Vid vårdnadsfrågor ser man alltid till barnets bästa, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken. När man avgör barnets bästa beaktas:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att du ensidigt lämnat in en skilsmässoansökan är inte något som har en anknytning till barnet eller något som inverkar menligt på barnet, utan riktar sig till din partner. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller en dom om vårdnad från Filippinerna i Sverige?

2015-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Gäller ett domstolsbeslut om vårdnad från filipinerna i Sverige?
Daniel Scharff |Tack för din fråga.Utgångspunkten är att frågor om vårdnad ska hanteras av domstol i landet där barnet har sin hemvist.En filippinsk dom om vårdnad gäller normalt inte i Sverige, precis som en svensk dom inte är verkställbar i Filippinerna. Det krävs att avtal har träffats mellan staterna för att domen ska vara verkställbar i Sverige. Överenskommelser som kan göra domen giltig är exempelvis Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer. Filippinerna har inte undertecknat något av dessa avtal.Det sagda innebär att huvudregeln gäller i ditt fall, en dom om vårdnad från Filippinsk domstol blir inte giltig i Sverige.Med vänlig hälsning

Den ena parten ej samarbetsvillig vid gemensam vårdnad

2015-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Var vänder jag mig och hur går jag till väga om jag vill ha min dotter varannan vecka men hennes mamma inte går med på det fast vi har gemensam vårdnad?!
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni har fått en dom på att ni ska ha gemensam vårdnad ska detta följas. Om som du säger din dotters mamma inte följer detta kan du gå till tingsrätt och ansöka verkställighet av domen. Domstolen kan då förpliktiga mamman att betala vite om hon inte följer domslutet. Detta framgår av kap. 21 3 § FB. Skulle detta fortfarande inte fungera kan du ännu en gång gå till domstol och begära ensam vårdnad då mamman inte är samarbetsvillig. När frågan om vårdnaden bestäms så är barnets bästa avgörande, se 6 kap. 2a § FB. Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 6 kap. 2a§ 2 st. p.2 FB. I fråga om vårdnaden ska tillfalla den ene eller andra så tar rätten hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om ert barn, se 6 kap. 5§ 2 st. FB. Om ni som föräldrar omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Detta är såklart en aningen långtgående men om inte annat är det ett argument du kan lägga fram för att få mamman att bli mer samarbetsvillig.Ett mindre ingripande alternativ kan vara att försöka lösa problemen via samarbetssamtal. Som en del av kommunernas socialtjänst erbjuds rådgivning och samarbetssamtal till föräldrar med samarbetssvårigheter. Samarbetssamtal är frivilliga och kan ges under förutsättning att bägge föräldrarna efterfrågar sådant. Om ni som föräldrarna kommer fram till lösningar i dessa samtal kan avtal skrivas och, efter socialnämndens godkännande, få samma verkan som en dom får vid ett domstolsavgörande.Skulle det inte finnas en dom på gemensam vårdnad så kan du självklart även gå till domstol med detta ärende och begära en dom på det. Vill du ta detta vidare rekommenderar jag dig att kontakta en jurist i området som kan hjälpa dig med ansökan till tingsrätt. Vi på Lawline kan hjälpa dig att komma i kontakt med en jurist här.Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2015-08-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur går man tillväga om man ska ansöka om nytt interimistiskt beslut i ett pågående vårdnadsmål?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Tingsrätten kan i en vårdnadstvist fatta ett s.k. interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge se 6 kap. 20 § Föräldrabalken (1949:381), FB. Innan domstolen meddelar ett interimistiskt beslut ska motparten få möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen kan inhämta upplysningar från socialnämnden. Något ytterligare beslutsunderlag har domstolen oftast inte tillgång till. Domstolen har inte möjlighet att hålla vittnesförhör.Ett interimistiskt beslut ska gälla tills vidare, tills utredningen är avklarad och tingsrätten kan hålla en huvudförhandling. Du kan så länge målet pågår begära att domstolen ska fatta ett nytt interimistiskt beslut, domstolen kan när som helst ändra sådana beslut, se sista stycket i 6 kap. 20 § FB.Lycka till!

Vårdnad av barn

2015-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har 2 barn som är 7 och 9. Jag och barnens pappa flyttade isär när barnen var ca 2 och 4. Har haft varannan vecka. Jag känner att det inte alls funkar och skulle vilja att umgänget förändras till att dom är hos sin pappa varannan helg. Problemen har bara eskalerat sen de började skolan och ansvaret ökat. Läxor sköts inte, han tar dom inte till aktiviteter, inga fasta måltider, ibland säger min dotter att dom endast får kakor och macka till middag. Dom har inga fasta läggtider och har mer och mer svårt att anpassa sig till att ha så olika hem. Det börjar märkas i skolan och även hemma. Han har Heller ingen koll på dom och låter dom springa ute sent själva, låter dom kolla på otäcka vuxenfilmer osv. Der finns massor mer problem men får inte med allt på 1500 tecken. Har jag någon chans att vinna i rätten ?
Anna Pieschl |Hej och tack för din fråga.Som huvudregler gäller att båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn, om rätten inte bestämt annat, se Föräldrabalken (FB) 6:2. I FB 6:3 2 st. framgår att båda föräldrarna har vårdnad om barnet, också efter äktenskapsskillnad. Den som har vårdnaden om barnet ansvarar för att barnet omvårdas, får en trygghet och en god fostran, se FB 6:1-2. Enligt det som du har berättat låter det inte som din ex-man tar det ansvaret. Beslutet om hur vårdnaden ska fördelas tar rätten, se FB 6:5. I fall som ditt, där ena föräldern inte verkar tar sitt fulla ansvar för barnet och där barnets hälsa och utveckling sätts ur spel, kan rätten anförtro dig till ensam vårdnadshavare, FB 6:7.I alla beslut som fattas i frågor kring barn, skall största vikt alltid läggas vid vad som är bäst för barnet. Vid en sådan bedömning beaktar rätten barnets egen vilja, om det finns någon risk för att barnet far illa, samt barnets behov av att ha en nära kontakt med båda sina föräldrar,FB 6:2a.Kommer du och din ex-man inte överens om hur vårdnaden ska fördelas får ni eller du begära att rätten beslutar i frågan. Jag har dessvärre svårt att förutse hur rätten kommer besluta i ditt specifika fall utan att ha all fakta. Viktigt att komma ihåg är att en rättsprocess är både tidskrävande men framförallt också krävande för alla inblandade, speciellt för barnet. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner, Familjens jurist som har jurister som är specialiserade inom familjerätt. Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad om barn

2015-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej skulle vilja ha egen vårdnad av våran dotter då hon har bott hos mig i 2 år och ej träffar mamman pga av alla soc anmälningar som hon har gjort på mig och dotter detta år hitills är det nog bara ett 20 tal Har öven polis anmält henne ett 30 tal gånger för blanannat stöld. Hot. Stalking. Blivit på körd bil mot bil. Olaga intrång. Med mera så min dotter har sagt till soc att hon aldrig mera vill se sin så kallade mamma Men hon slutar inte nu ska jag flytta 8 mil ifrån henne då bryter det väl ut ett krig misstänker jag behöver tips tack Mvh en kämpande sliten pappa
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga! Huvudregeln när det gäller barns vårdnad är att båda föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet dvs. att barnet ska stå under gemensam vårdnad av föräldrarna. Dock finns det möjlighet för den ena föräldern att få ensam vårdnad om barnet om omständigheterna skulle vara sådana att det skulle vara till barnets bästa.I frågor som rör vårdnad tillämpas föräldrabalken (1949:381) (FB). I 6 kap 5 § FB regleras möjligheten för en förälder att få ensam vårdnad. Barnets bästa är ett centralt och viktigt begrepp och i 6 kap 2a § FB stadgas att barnets bästa är det som ska vara avgörande i frågor gällande bl.a. vårdnad. Även föräldrarnas samarbetsförmåga är viktigt och 6 kap 5 § FB stadgas att samarbetsförmågan kring frågor som rör barnet särskilt ska beaktas. Detta kan handla om allt från t.ex. skolfrågor eller en inplanerad semesterresa till att medverka till att skriva på en flyttanmälan. Visar modern ingen vilja på att samarbeta kring frågor gällande Er dotter kan det tala för att Du ska ha ensam vårdad. Samarbete är inte det enda som beaktas när en vårdnadsfråga avgörs men det är en viktig aspekt. Andra aspekter som tas med i bedömningen är exempelvis föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av exempelvis omvårdnad, trygghet, måltider osv. och vikten av en trygg och säker omgivning. Man ser alltså till situationen som helhet där samarbete är extra viktigt och barnets bästa avgörande.För att få ensam vårdnad krävs att Du ansöker om detta vid en tingsrätt. Du skickar då in en stämningsansökan där Du anger yrkanden (vad Du vill, dvs. ha ensam vårdnad) och grunder (varför Du bör tillkännages ensam vårdnad). I vårdnadstvister anlitar parterna ofta ett varsitt ombud. Saken prövas av en domstol och många vet inte hur förfarandet går till och vet inte alltid vad olika saker betyder och innebär. Jag vill därför rådgöra Dig att ta kontakt med en jurist för fortsatt rådgivning och hjälp så att situationen kan lösas på bästa sätt. Du kan boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just familjerätt och vårdnadstvister genom att klicka här alternativt klicka på knappen till höger.Domstolen kan även besluta om vårdnaden utan att Du som förälder för talan om detta. Enligt 6 kap 7 § FB så ska domstolen besluta om ändring i vårdnaden om det finns allvarligare brister i omsorgen eller om en förälder exempelvis gör sig skyldig till missbruk i samband med utövandet av vårdnaden. Det stadgas att om "Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden." Jag kan också tillägga att Ni som föräldrar enligt 6 kap 6 § FB även kan avtala om att en av Er ska ha vårdnaden om Er dotter. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden. Om det finns oenigheter mellan Er eller har Ni inte samma uppfattning om hur vårdnaden ska vara fördelad, vilket jag uppfattar det som i det här fallet, kan ett avtal vara svårt att få till. Möjlighet finns också till s.k. samarbetssamtal. Dessa erbjuds av socialtjänsten och innebär att Du och Din dotters mamma träffas och samtalar under ledning av personal från socialtjänsten med syfte att nå enighet i frågor gällande just vårdnad och umgänge.Jag hoppas Du fått hjälp av mitt svar och att situationen löser sig till det bästa för Din dotter!Med vänlig hälsning,