Umgänge över telefon

2015-04-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min sambo har ensam vårdnad om sina två barn.Barnen har umgängesrätt två gånger i veckan med sin pappa. Jag ska börja jobba utomlands snart och tanken är att min sambo och barnen ska flytta med.Kan umgängesrätten ske exempelvis via telefon eller hur går man tillväga? Med vänlig hälsning,Sebastian
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det umgänge som gäller är det de har kommit överens om tidigare (t ex en dom). Barnets föräldrar kan emellertid själva komma överens om hur de vill att umgänget ska utövas, umgänge kan utövas på flera olika sätt - t ex över telefon. Jag skulle råda er att först försöka komma överens tillsammans, men ifall inte det går finns alltid möjlighet att gå till domstol för att få umgänget ändrat.Vänliga hälsningar,

Ensam eller gemensam vårdnad

2015-04-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min sambo vägrar låta mig vara vårdnadshavare för vår nu 3-månader gamla dotter. Jag kan ingenting om lagen och vet inte vad jag ska ta mig till. Jag sålde min egen bostadsrätt för att få pengar till vår dotter flyttade in i flickvännens hyresbostad tillfälligt, trodde jag. Detta för att vi skulle kunna köpa nåt gemensamt sen. Nu visar det sig att hon nästan aldrig jobbat utan är sjukskriven hela tiden så vi kommer aldrig med min lilla heltidslön och hennes två söner sen tidigare att få lån till en bostad som räcker för oss. Jag känner mig sviken och sårad. Finns det en chans att hon lyckas manipulera familjerätten eller vad det heter, att inte låta mig få bli vårdnadshavare? Hennes familj är mycket kontrollerande och har en stark religion och jag är rädd att det kommer bli mycket svårt att samarbeta, då hon manipulerat mig från första början och bestämt och kontrollerat allt. Jag känner mig helt maktlös. Vad ska jag ta mig till? /anonym far som älskar sin dotter
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du och din sambo sammanbor med varandra men inte ingått äktenskap, med andra ord är ni inte gifta med varandra. Av vad jag kan utläsa är det din sambo som står som ensam vårdnadshavare i dagsläget och att du har en önskan om att vårdnaden ska bli gemensam. Enligt Föräldrabalkens 6 kapitel 3 § har modern ensam vårdnad över barnet om föräldrarna inte är gifta vid barnets födsel eller senare ingår äktenskap med varandra. Om jag uppfattat din situation på korrekt sätt är alltså din sambo ensam vårdnadshavare till er dotter enligt lagens regler. Om du vill ha gemensam vårdnad över er dotter och därmed bli vårdnadshavare till henne finns det en möjlighet att ändra vårdnaden från ensam till gemensam genom att vända sig till rätten. I Föräldrabalkens 6 kapitel 5 § stadgas att en ändring av vårdnaden kan ske om talan härom väcks. Du har alltså en rätt att bli vårdnadshavare till din dotter om rätten godkänner det. Vad rätten bland annat kommer bedöma ifall vårdnaden ska bli gemensam är huruvida din och din sambos förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet fungerar. Beslutet kommer i grund och botten att grundas på vad som är bäst för er dotter. Sammanfattningsvis har du alltså en rätt att få gemensam vårdnad över er dotter under förutsättning att samarbetet i frågor som rör er dotter fungerar väl mellan dig och din sambo samt att gemensam vårdnad är det bästa för er dotter. Hoppas jag gav klarhet i frågan! Vänliga Hälsningar,

Vårdnaden av barn

2015-04-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hejsan jag och min man har varit gifta i ungefär 7 år. Jag vill skilja mig, då vi vill åt helt olika håll och min man inte vill kompromissa, men skulle jag och min man skilja oss, vem skulle då få vårdnad av vår 7 och ett halvt åriga dotter?
Emil Forssell | Hej och tack för din fråga!Vid frågor som rör vårdnaden av barn, är Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel tillämpligt, se https://lagen.nu/1949:381.Som utgångspunkt har ni gemensam vårdnad över er dotter, se 6 kap 3 § 1 st FB. Vid skilsmässa kan rätten besluta om att upplösa den gemensamma vårdnaden enligt 6 kap 5, 7 eller 8 §§ FB. Barnets bästa är av avgörande betydelse för alla beslut som rör barnets vårdnad, umgänge och boende, se 6 kap 2 a § FB. Hänsyn tas även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. För mer detaljer kring vad en domstol tar hänsyn till vid en vårdnadstvist, se igenom 6 kapitlet i FB och då särskilt ovan nämnda bestämmelser. För att få en uppfattning om hur en vårdnadstvist kan se ut så kan du läsa rättsfall, till exempel NJA 2000 s 345 och NJA 2007 s. 382, se https://lagen.nu/dom/nja/2000s345 respektive https://lagen.nu/dom/nja/2007s382.Vänligen

Flytt utomlands utan ena vårdnadshavarens samtycke

2015-03-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min fru och jag ligger i skilsmässa (6mån betänketid nu). Hon är från USA och hotar ständigt att flytta dit. Barnen är båda minderåriga, 14 o 11 år gamla. Har hon rätt att flytta till USA emot min vilja? Hur skulle det vara om hon får barnens samtycke till flytt? Barnen är födda och 100% uppväxta här i Sverige, och vi har gemensam vårdnad. Bör jag agera på något förebyggande sätt?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga! Enligt Föräldrabalkens (FB) bestämmelser har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Detta går att utläsa i FB 6:11. Lagen finner du: https://lagen.nu/1949:381#K6R3Vidare står det i 6:13 i berörd lag att reglerna i 6:11 § ska gälla för båda föräldrarna om de har gemensam vårdnad över barnet. I er situation betyder det att ni båda tillsammans ska bestämma om viktiga frågor som rör era barn. Det betyder att din fru inte kan ta ett sådant beslut i lagens mening utan ditt samtycke. En förälder kan alltså inte flytta eller resa från Sverige med barnen utan den andra förälderns medgivande. Detta gäller även om barnen enbart bor hos ena föräldern.Du kan även läsa mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/28/66/3e84b7a2.pdfOm du och din fru inte kan komma överens om barnens boende kan ni enligt 6:14a FB, genom enskild eller gemensam talan hänskjuta ärendet till rätten, som beslutar vem av föräldrarna barnen skall bo tillsammans med. Det framkommer inte i din fråga hur din relation till era gemensamma barn är. I rätten kommer beslutet att grunda sig på vad som anses vara bäst för barnen. Att flytta till ett annat land innebär en stor omställning för ett barn och det kommer förmodligen rätten beakta. Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!Hälsningar,

Om att få ensam vårdnad

2015-04-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har en 15 årig dotter som inte alls kommer överrens med sin pappa. Jag och pappan har varit skilda i mer än tio år och dottern har bott hos mig alla dessa år. Fram till dottern var 11 år var hon hos sin pappa på helgerna men har nu de senaste åren endast varit där ett fåtal gånger då det sista slutade i att jag fick hämta henne mitt i natten. Både jag och min dotter skulle känna att allt blev lättare om jag hade ensam vårdnad då de inte alls kommer överrens. Eftersom min dotter är 15 år och inte vill ha något med sin pappa att göra, hur ska jag gå tillväga för att få ensam vårdnad över henne? Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom din dotter står under din och exmakens gemensamma vårdnad och du vill ha ändring i vårdnaden så kan du väcka talan i frågan genom stämning i domstol, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:5 tredje stycket och 6:17 första och andra styckena. Rätten ska då fatta beslut om vårdnaden ska anförtros dig eller om den ska vara fortsatt gemensam (Föräldrabalk 6:5 första stycket). Rätten har i sådana frågor en skyldighet att tillbörligt utreda omständigheterna i fallet, vilket bland annat innebär att socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar (Föräldrabalk 6:19 första och andra styckena).I fråga om ett beslut om vårdnad så är barnets bästa avgörande (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Föräldrabalk 6:2 a andra stycket, punkt 2). I fråga om vårdnaden ska anförtros den ena av föräldrarna eller inte så fäster rätten också sin uppmärksamhet på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om barnet (Föräldrabalk 6:5 andra stycket). Om föräldrarna omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet.Eftersom barnets bästa är avgörande för beslutet så tas dock hänsyn till barnets vilja med hänseende till dess ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Eftersom din dotter är 15 år gammal så har hennes inställning att hon inte vill att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam en närmast avgörande betydelse för rättens beslut, oavsett om du och din exmake någorlunda klarar av att samarbeta eller inte.Jag rekommenderar att du tar kontakt med en familjerättsjurist, förslagsvis hos Familjens Jurist, för att hjälpa dig med vidare rådgivning och att skriva stämningsansökan. Med vänlig hälsning

Ensam vårdnad samt umgänge

2015-04-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Är skild sen 1 år och har 3 barn med min exmake. De är 2, 5 och tvillingar på 4 år. Vi har gemensam vårdnad. Tyvärr är han väldigt svajig i umgänget och en period har han dem varannan vecka sedan varannan helg. Så har det nu varit sen vi separera. Jag har haft dem mesta av tiden. Barnen är väldigt oroliga och har reagera allt mer av det här. Jag vill få till ett fast umgänge för barnen så de känns bra och tryggt. Pappa säger sig vilja de med men fortsätter att ändra på umgänget och jag känner att jag måste göra något nu. Hur kan jag gå vidare? Har jag möjlighet till ensam vårdnad då det har drabbat barnen negativt? Jag vill att han ska vara delaktig i barnens liv men han verkar ta allt mer avstånd. Förutom det här har vårt samarbete fungera bra. Men det känns som att jag inte når fram till honom och han inser inte hur illa barnen farit. Vi har inte något skrivet avtal idag utan har själva kommit fram till hur umgänget ska vara. Har föreslagit familjerätten för samtal men han ville inte. Så hur ska jag göra? Tack på förhand
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det handlar om vårdnad och umgänge får man titta i 6 kap föräldrabalken och utgångspunkt tar man alltid i barnets bästa (6 kap 2a § föräldrabalken) och det är detta som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för att barnet utsätts för övergrepp, blir olovligt bortförd eller far illa. Dessutom är det av vikt för barnets bästa att upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även se till behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet. Det finns olika alternativ när det kommer till din fråga om ensam vårdnad. Om det skulle vara så att du och din exmake kan komma överens om att du ska ha vårdnaden om barnen kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden (6 kap 6 § 1 st föräldrabalken). Även här måste man beakta barnets bästa. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten (6 kap 5 § föräldrabalken). Domstolen tittar då på er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen. Åter igen är utgångspunkten barnets bästa, men om inte vårdnadshavarna kan samarbeta (konflikter, ena vårdnadshavaren olämplig osv) kan rätten till vårdnad anförtros åt en förälder. Sammanfattningsvis är det barnets bästa som är avgörande vid bedömningen av vårdnaden. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, däremot ska de inte fara illa av detta. Här verkar det främsta problemet inte vara vårdnaden utan själva umgänget. Enligt 6 kap 15 § föräldrabalken ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Enligt 2 st har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge, med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, tillgodoses. Jag nämnde innan att man kan sluta avtal, detta gäller även umgänget (6 kap 15a § 3 st föräldrabalken). Detta avtal ska även det godkännas av socialnämnden. Umgängesrätten tillhör, enligt föräldrabalken, barnet och inte en förälder. Han kan då emellertid inte tvingas till ett umgänge, även om det handlar om att tillgodose barnets rätt och behov. Detta kan verka underligt men man ser det så att ett påtvingat umgänge inte är bra för barnet. Alltså, det går inte tvinga din exmake till umgänge som han inte vill ha. Ett annat alternativ är samarbetssamtal för att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 18 § föräldrabalken). Du skriver dock att din exman har motsatt sig samtal, däremot om tvisten skulle dras inför domstol kan rätten uppdra socialnämnden eller annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan er föräldrar. Vidare kan även rätten bestämma att ni ska få hjälp av en medlare, du kan läsa mer om detta i 6 kap 18a § föräldrabalken. Då jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt att ge ett fullständigt svar på hur du ska gå tillväga för att lösa detta på bästa sätt. Skulle du känna att du behöver mer hjälp i vårdnads/umgängesfrågan kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Boende av barn

2015-03-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsanjag och mitt ex har 2 barn. vi har ett avtal från tingsrätten att jag ska ha boendet oh han umgänge. nu testade vi på att han skulle ha boendet. vilket inte har funkat vi har inte skrivit nåt avtal om det. dem har bott där ca 1 månad. kan jag då ta tillbaka boendet och återgå till det avtalet som vi har i tinget?/Emilie
Anna Pieschl |Hej Emilie och tack för att du vänder dig till Lawline.Som huvudregel i alla tvister gällande vårdnad och boende av barn ska hänsyn tas till barnets bästa i enlighet med föräldrabalken (FB) 6:2a.Vad gäller boendet av dina barn står sig det som tingsrätten har beslutat, tills dess ditt ex tar upp ärendet igen för att få det ändrat, FB 6:14a.Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga.För experthjälp i tvister gällande vårdnad och boende av barn tveka inte att höra av dig till vår samarbetspartner på familjens jurist.Vänligen,

Vårdnad om barn

2015-03-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är en ogift, blivande pappa till ett barn vars blivande mamma och jag inte längre bor tillsammans, och nu i två olika städer. Jag ska, när chansen ges, flytta till samma stad så jag kan vara nära mitt barn. Jag vill ha gemensam vårdnad. Min före detta flickvän, blivande mamman, säger att detta kanske får bli ett framtida beslut, då hon inte känner sig beredd på att lämna över barnet till mig, då barnet fortfarande kommer att vara litet. Är detta hennes beslut att ta och vad har jag för rättigheter? Jag sätter självklart barnets bästa i fokus och kan se att vi får gemensam vårdnad efter barnet slutat amma. Har jag rätt att ha barnet boende på halvtid hos mig även innan denna perioden är över och har jag rätt att ha barnet boende halvtid hos mig efter detta?
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller vårdnad så regleras det i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten i vårdnadsmål är vad som är bäst för barnet och man ser till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6:2a FB). Eftersom du och barnets mamma inte är gifta kommer endast hon att bli vårdnadshavare när barnet föds (6:3 FB). Om du vill ha gemensam vårdnad och din före detta flickvän motsätter sig detta kan du väcka talan i domstol. Rätten kommer då döma till gemensam vårdnad så länge det är förenligt med barnets bästa. Detta avgörs genom att t ex se till hur bra du och barnets mamma kan samarbeta i frågor rörande barnet. (6:4-5 FB) Hoppas det löser sig för er!