Vårdnad av barn

2015-01-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min fd har en 4-årig pojk ihop och har gemensam vårdnad, för ca 2 år sedan flyttade hon till Kvänum och numera bor han där på veckorna och hos mig varje helg. Jag hämtar och lämnar för hon sa att enligt lag ska jag stå för det, stämmer detta? Vilka rättigheter har jag? Och när det gäller tider för lämning så kommer vi inte överens om denna, vad kan jag göra då?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Bestämmelserna om vårdnad av barn återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel som du hittar här.Vid alla frågor som rör vårdnaden av ett barn utgår lagen alltid från barnets bästa. (6:2a FB). Alla beslut och ändringar i vårdnaden, eller annat som kan komma att påverka barnet ska göras med beaktan av barnets bästa.Är du missnöjd med hur vårdnaden är uppdelad i dagsläget kan du vända dig till rätten, för att få frågan prövad. (6:5 FB). Vid avgörandet av frågor rörande vårdnadens uppdelning kommer rätten att fästa stor vikt vid barnets bästa. Andra faktorer som kan komma att vara av betydelse är exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta. Dock råder jag dig och din före detta att försöka komma fram till en lösning utan att behöva gå till rätten. Detta då en process kan vara väldigt påfrestande för såväl er, men framförallt för er son. Vad gäller din före dettas påstående om att du enligt lag ska hämta och lämna er son, så finns det inget i lagen som säger det. Återigen handlar det om för er som föräldrar att samarbeta och ta beslut som ser till er sons bästa.Jag hoppas att mitt svar ger dig en första vägledning. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Hjälp att verkställa interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2014-12-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag har ett interimistisk beslut. Som lagligen ska följas. Jag sitter mitten av en vårdnadstvist. Jag vill träffa min dotter och det är nästa vecka på fredag. Jag har skickat ett sms till mamman att jag har avsikt att hämta min dotter enligt det interimistiska beslutet och får inget svar. Om mamman inte dyker upp med dotter. Vad är det man kan göra?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Frågor kring vårdnad och umgänge av barn regleras i Föräldrabalken(FB), den hittar du https://lagen.nu/1949:381.Om mamman till ditt barn inte fullgör vad som åligger henne enligt ett interimistiskt beslut kan du få hjälp genom tingsrätten. Interimistiska beslut kan verkställas på samma sätt som en dom som vunnit laga kraft (FB 6 kap. 20 § tredje stycket). Möjligheten att verkställa interimistiska beslut hänger samman med att det är angeläget att barnets faktiska förhållanden så snart som möjligt ändras enligt domstolens avgörande. Du kan ansökan om verkställighet hos tingsrätten i den ort där ditt barn har sin hemvist(FB 21 kap 1§). Tingsrätten kommer endast pröva om det föreligger hinder för överlämnandet och de ska även se till ditt barns bästa och beakta dennes vilja(FB 21 kap 5,6 §). Rätten kan utse en lämplig person exvis från socialtjänsten som ska verka för att ditt barns mamma frivilligt ska följa det intermistiska beslutet(FB 21 kap 2 §).De kan också förelägga vite eller besluta att ditt barn får hämtas med hjälp av polisen(FB 21 kap 3 §). Tingsrätten vill sällan besluta om polishämtning då det är att anse som alltför ingripande och kan vara mycket traumatiskt för barnet men i vissa fall är det den enda möjliga vägen för barnet att träffa den andra föräldern.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du vill ha stöd i denna process kan du få hjälp av jurister som är specialiserade inom familjerätt, du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Barnets bästa

2014-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag befinner mig i en mycket svår situation, jag har en dotter på snart 6 månader men en man som jag tidigare haft en relation med. Vi har aldrig bott ihop och förhållandet tog slut före flickans födelse. Vi har samarbetssamtal på kommunen där vi planerar umgänge. Umgänget sker hos mina föräldrar då jag och fadern ej kan vistas i samma rum utan att det blir konflikt. Jag är ej med på dessa möten utan det sker med min mamma eller pappa närvarande i huset, dock ej inom synhåll från varken flickan eller fadern. Nu kräver fadern att hon ska börja äta mat istället för att ammas som hon hittills har gjort. Jag vill såklart fortsätta amma så länge som möjligt grundat på min professionella erfarenhet och kunskap som sjuksköterska, livsmedelsverket (enligt WHO bör barn ur hälsosynpunk ammas minst 6 månader, gärna upp till ett år om möjligt) skall barn ammas fullt, om möjligt, upp till minst 6 månaders ålder, och vid 8-10 månaders ålder bör barnet kunna äta minst ett helt mål. Min önskan är såklart att fortsätta amma min dotter till minst 8 månaders ålder om hon fortsätter att växa och utvecklas normalt och får i sig tillräckligt via modermjölken. Min fråga är har han som fader, han är ej vårdnadshavare då jag har enskild vårdnad, möjlighet att tvinga mig att övergå till mat eller har jag rätt att fortsätta amma så länge som möjligt i enlighet med rekommendation och har han rätt att ge henne mat utan min tillåtelse?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Barnets bästa ska alltid stå i första rummet och om det finns rekommendationer som är beprövade och godkända av sjukvården så är min bedömning att dessa ska fullföljas. Han kan inte tvinga dig att övergå till mat. Däremot har han rätt till att ge barnet mat då barnet är hos honom, under förutsättning att maten han ger är lämplig för barn i den ålder och inte skadar barnet. 

Hur få till stånd umgänge?

2014-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min bror har separerat från sin fru och har två barn i åldrarna 12 och 10. Dombeslutet blev gemensam vårdnad. Nu har mamman inte låtit barnen träffa sin pappa på 4 veckor och hon låter inte barnen ens ha telefonkontakt med pappan. Pappan kontaktade familjerätten som säger att de inte kan göra något utan att han ska skriva till tingsrätten och klaga. Är detta verkligen korrekt, ska min bror behöva göra en anmälan om detta och starta ett nytt mål? Tacksam om jag och min bror kunde få lite vägledning eftersom han snart bryter ihop pga depression. Kan mamman göra som hon vill?
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så har domstolen meddelat dom där det stadgas att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Tyvärr framgår det inte av frågan vart barnen ska bo, eller om pappan fick någon umgängesrätt med barnen. Den informationen hade underlättat  men jag hoppas ändå att mitt svar ger er lite hjälp. Det är korrekt att ni måste vända er till tingsrätten för att reda ut situationen. Om det är så att pappan fick umgängesrätt i domen som meddelats, kan han ansöka om verkställighet. Verkställighet kan ske genom att mamman vid hot om vite ska medverka till umgänget. Det kan också ske med hjälp av polismyndigheten, och att de i ett sådant fall kan bistå med hjälp genom att hämta barnen. Även om detta är något som sker i väldigt få fall. Om det är så att pappan ej fick umgängesrätt kan han väcka talan om att få det. Det finns dock ingen absolut rätt för föräldrar att få umgängesrätt med sina barn utan bedömningen kommer utgå från barnens bästa. Om det är så att domen inte stadgar vart barnen ska bo kan pappan väcka talan om detta. Om han gör det kan utfallet bli som sådant att barnen bor med honom och mamman får umgängesrätt. Talan om vårdnad kan, även om det redan finns en dom, väckas igen. Pappan kan således också väcka talan om ensam vårdnad, om det är så att det hänt något sedan den första rättegången som kan leda till ett annat beslut. Att mamman inte medverkar till umgänge kan vara en sådan omständighet. Kontinuitetsprincipen är dock en princip i familjemål som också påverkar bedömningen. Principen stadgar att man ser till vart barnet bor nu, och vilka nackdelar det kan komma att leda till att flytta över vårdanden och boendet till den andra föräldern. Således är det tyvärr så han måste vända sig till tingsrätten för att reda ut situationen, om det är så att mamman inte frivilligt vill medverka till umgänge.

Om vårdnadshavare avlider

2014-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har ensam vårdnad om min dotter och pappan har aldrig varit närvarande. Om jag avlider så förstår jag att pappan kan ansöka om att få vårdnaden då om det är lämpligt. Såg även i 6 kap FB att det finns en möjlighet för mig att ge till känna vem jag vill ska ta hand om mitt barn om jag avlider. Mina frågor är då 1) har pappan, trots att jag har föreskrivit att jag önskar min mor som vårdnadshavare, första "tjing' om han vill? 2) hur exakt ska jag utforma min vilja? Ska det ske muntligt eller krävs testamente? Tack på förhand!
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Föräldrabalken (FB) 6 kap. 9 § 2 st. reglerar situationen att ett barn står under vårdnaden av en av föräldrarna och denna förälder avlider. I så fall ska den andra föräldern, på ansökan av denne eller socialnämnden tillförordnas vårdnaden. Om det är lämpligare ska istället en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare anförtros vårdnaden av barnet. Och precis som du säger kan du som vårdnadshavare i förebyggande syfte ge tillkänna vem eller vilka du vill se som särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket framgår av FB 6 kap. 10 a § 4 st.Det följer av FB 6 kap. 9 § 2 st. att den andra föräldern i första hand bör förordnas som vårdnadshavare. Detta är dock inte hugget i sten och kan påverkas av flera faktorer, exempelvis att den andra föräldern anses olämplig som vårdnadshavare eller att barnet motsätter sig en överföring av vårdnaden till denne. Har barnet uppnått tillräcklig mognad spelar dess vilja stor roll i sammanhanget. Att pappan inte heller varit närvarande talar för att ditt önskemål om vårdnadshavare bör tillmätas större betydelse.Angående utformningen finns det inget formkrav på hur du ska uttrycka din vilja. För att undanröja eventuella bevissvårigheter rekommenderar jag dock att du upprättar ett skriftligt dokument som kan användas som underlag vid tvist. Du kan även infoga ditt önskemål i ett testamente. MVH

Res judicata i mål om vårdand och umgänge?

2014-12-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Fick för några år sedan dom på umgänge samt vårdnad om min dotter. Nu har förutsättningarna ändrats lite och jag tycker att min dotter och jag idag har möjlighet att ses oftare än vad som var fallet då. Min dotter vill träffa mig också men hennes pappa hänvisar till domen. Min fråga är nu; går det att väcka talan om samma sak igen i domstol? Har läst om res judicata men i familjemål så ändras ju saker snabbt och det är sorgligt för alla inblandade om en dom ska gälla under en så lång tid. Tacksam för svar!
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Res judicata, som innebär att ett mål som rör samma sak som redan avgjorts ska avvisas, gäller inte i mål om vårdnad eller umgänge. Detta motiveras av den grundläggande principen om att vårdnads och umgängesfrågan vid varje tidpunkt ska lösas efter vad som är bäst för barnet. Principen om barnets bästa har alltså ansetts viktigare. 

Vårdnadsöverförflyttning

2014-11-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Nu har socialen ansökt om vårdnadsöverflytt på min 6åriga dotter till familjehemmet (farmor) då de går efter 3års tiden jag har sagt nej till detta, vad händer om tinget inte går med på vårdnadsöverflytten? Och vad kan jag göra om vårdnadsöverflytten går igenom? Är det en överklagan på detta då för mej som mamma? Och hur arbetar jag bäst på att på sikt få hem min dotter igen? Hon har bott där sedan 11månader och har LVU.
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om ett barn har varit placerat i samma familjehem under 3 år så ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överförflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Detta stadgas i 13§ 3 st LVU. Anledningen till att jag utgår från LVU och inte från Socialtjänstlagen är att du i frågan uppger att dottern får vård enligt LVU. När det blir aktuellt ska Socialtjänsten noggrant överväga skäl för och emot en vårdnadsöverflyttning. Allt ska göras med barnets bästa i åtanke enligt 1§ 5 st LVU.Om socialnämnden skulle komma fram till att vårdnadsöverflyttning inte är aktuellt i ert fall så kommer du fortfarande ha vårdnaden, men eftersom din dotter är omhändertagen enligt LVU så har du som mamma begränsad bestämmanderätt över ditt barn. Jag tror att för din del kommer fortsätta som det gjort under dessa tre år, dvs innan vårdnadsöverflyttning blev aktuellt. Om socialnämnden skulle komma fram till att vårdnadsöverflyttning är aktuellt så innebär det att du inte kommer kunna fatta beslut i frågor som rör din dotters personliga angelägenheter. Däremot har du som förälder en laglig rätt till umgänge med ditt barn (så länge det bedöms som bäst för ditt barn). Enligt praxis så kan du överklaga socialnämndens beslut om det angår dig och går dig emot. Eftersom beslutet kan komma att påverka din rättsliga ställning så borde du ha talerätt (rätt att överklaga) i beslutet om vårdnadsöverförflyttning. Detta är nog det bästa sättet för dig att försöka behålla vårdnaden om din dotter. Det är svårt för mig, utan att veta mer om din och din dotters situation att uttala mig om hur du på bästa sätt kan agera för att få hem din dotter igen. Det beror mycket på anledningen till att din dotter omhändertogs från början och hur er situation ser ut nu. Jag hoppas oavsett att det löser sig för er på bästa sätt!

Vem övertar/kan överta vårdnaden av barn?

2014-10-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag är en pappa som är ensamvårdnad till min 8 ring dotter sedan 2 år. under det här tid mamman har inte träffat barnet regelbundet. Om jag avled, kan min befintlig fru få vårdnaden? jag och in fru har 2 andra barn som är halvsystrar till min 8 årings dotter.Tack i förand
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att barnets andra förälder ska få vårdnaden (på hans/hennes ansökan eller socialnämndens anmälan), enligt 6 kap. 9 § 2 st. föräldrabalken (FB). Om det efter en helhetsbedömning, med barnets bästa som grund för bedömningen, framstår som olämpligt att utse den andra föräldern som vårdnadshavare kan vårdnaden överlämnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Se 6:9 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P9S2Vid en bedömning om en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses tar man hänsyn till om personen/personerna kan ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6 kap. 10a § 1 st. FB. Se 6:10a 1 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P10aS1I det enskilda fallet tar man hänsyn till bl.a. barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren, enligt förarbetena. Det vanliga brukar vara att någon med släktrelation till barnet blir vårdnadshavare, men det är inte helt säkert. Att mamman till barnet inte har träffat barnet regelbundet kan påverka helhetsbedömningen. Om din dotter bor med dig, din fru och dina andra barn kan även det påverka helhetsbedömningen.Du kan även önska att en viss person tar över vårdnaden av ditt barn om du avlider, enligt 6 kap. 10a § 4 st. FB. För att en förälders önskemål om vårdnadshavare ska ha betydelse krävs det oftast att föräldern var vårdnadshavare innan dödsfallet, enligt förarbetena. Se 6:10a 4 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P10aS4Kort sagt så gör rätten en bedömning om vem som är den bäst lämpade vårdnadshavaren till barnet utifrån barnets bästa och dina önskemål som ensam vårdnadshavare kan påverka bedömningen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar