Fråga om beslut kan tas utan båda föräldrarnas samtycke

2015-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag och min sjuårige sons pappa har gemensam vårdnad, han har umgänge varannan helg. Nu har jag anmält sonen till en danskurs för barn, vilket kommer att äga rum helt utanför hans umgängestid med pappan. Pappan är dock emot detta, han ogillar dans av vaga skäl, "det är onödigt och förstör barns mentalitet" och menar att jag på grund av den gemensamma vårdnaden måste tillfråga honom om den här typen av beslut och insisterar på att jag ska avboka kursen. Finns det överhuvudtaget grund för honom att kräva detta, alltså baserat på att han är vårdnadshavare?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Då både du och pappan är vårdnadshavare så har ni ett delat juridiskt ansvar över ert barn. Gemensam vårdnad enligt lagens mening innebär att ni tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Detta är reglerat i Föräldrabalkens 6 kapitel 11 och 13 §§ och lagen finner du: https://lagen.nu/1949:381#K6Detta innebär att det i princip krävs att föräldrarna tar gemensamma beslut vid frågor som inte rör enklare och daglig omsorg. Det här kan vara en fråga som rör enklare daglig omsorg och i det fallet så kan du ensam ta beslut i frågan om beslutet inte är av ingripande betydelse för barnets framtid.Det viktiga är att barnets bästa sätts i första hand. I det här fallet är det viktigt att din son vilja kommer till tals. Om din son vill dansa så är det även en omständighet som kan vara till din fördel i denna fråga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Från ensam till gemensam vårdnad?

2015-08-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Om en pappa har avsagt sig vårdnaden av sitt barn och mamman har skött sig exemplariskt har pappan rätt att få tillbaka vårdnaden?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn och föräldern som inte har vårdnaden, i det här fallet pappan, vill ha vårdnaden om barnet igen ska rätten enligt 6 kap 5 § föräldrarbalken (1949:381) (FB) besluta om gemensam vårdnad eller besluta att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande i sådana beslut. Även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet är av stor betydelse. Om föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad. Rätten måste alltså då besluta om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad om barnet. Som ett kort svar kan alltså sägas att vårdnaden kan bli gemensam även om en av föräldrarna haft ensam vårdad om barnet. Huruvida pappan i det här fallet kan få vårdnad om barnet är inte något jag kan avgöra med den informationen Du givit i frågan, det är upp till rätten att avgöra. Det är självklart bra att mamman, som Du skriver, skött sig exemplariskt. Avgörande är, som jag ovan skrev, vad som är bästa för barnet. För att kunna avgöra vad som är barnets bästa krävs en samlad bedömning av flera olika faktorer tillsammans. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Den ena parten ej samarbetsvillig vid gemensam vårdnad

2015-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Var vänder jag mig och hur går jag till väga om jag vill ha min dotter varannan vecka men hennes mamma inte går med på det fast vi har gemensam vårdnad?!
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni har fått en dom på att ni ska ha gemensam vårdnad ska detta följas. Om som du säger din dotters mamma inte följer detta kan du gå till tingsrätt och ansöka verkställighet av domen. Domstolen kan då förpliktiga mamman att betala vite om hon inte följer domslutet. Detta framgår av kap. 21 3 § FB. Skulle detta fortfarande inte fungera kan du ännu en gång gå till domstol och begära ensam vårdnad då mamman inte är samarbetsvillig. När frågan om vårdnaden bestäms så är barnets bästa avgörande, se 6 kap. 2a § FB. Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 6 kap. 2a§ 2 st. p.2 FB. I fråga om vårdnaden ska tillfalla den ene eller andra så tar rätten hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om ert barn, se 6 kap. 5§ 2 st. FB. Om ni som föräldrar omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Detta är såklart en aningen långtgående men om inte annat är det ett argument du kan lägga fram för att få mamman att bli mer samarbetsvillig.Ett mindre ingripande alternativ kan vara att försöka lösa problemen via samarbetssamtal. Som en del av kommunernas socialtjänst erbjuds rådgivning och samarbetssamtal till föräldrar med samarbetssvårigheter. Samarbetssamtal är frivilliga och kan ges under förutsättning att bägge föräldrarna efterfrågar sådant. Om ni som föräldrarna kommer fram till lösningar i dessa samtal kan avtal skrivas och, efter socialnämndens godkännande, få samma verkan som en dom får vid ett domstolsavgörande.Skulle det inte finnas en dom på gemensam vårdnad så kan du självklart även gå till domstol med detta ärende och begära en dom på det. Vill du ta detta vidare rekommenderar jag dig att kontakta en jurist i området som kan hjälpa dig med ansökan till tingsrätt. Vi på Lawline kan hjälpa dig att komma i kontakt med en jurist här.Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2015-08-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur går man tillväga om man ska ansöka om nytt interimistiskt beslut i ett pågående vårdnadsmål?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Tingsrätten kan i en vårdnadstvist fatta ett s.k. interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge se 6 kap. 20 § Föräldrabalken (1949:381), FB. Innan domstolen meddelar ett interimistiskt beslut ska motparten få möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen kan inhämta upplysningar från socialnämnden. Något ytterligare beslutsunderlag har domstolen oftast inte tillgång till. Domstolen har inte möjlighet att hålla vittnesförhör.Ett interimistiskt beslut ska gälla tills vidare, tills utredningen är avklarad och tingsrätten kan hålla en huvudförhandling. Du kan så länge målet pågår begära att domstolen ska fatta ett nytt interimistiskt beslut, domstolen kan när som helst ändra sådana beslut, se sista stycket i 6 kap. 20 § FB.Lycka till!

Hur får man ensam vårdnad?

2015-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt ex separerade för 2 år sen. Efter det har han hört av sig var 3:de månad om ens det och frågat hur vår son mår. Han går på depression medicin och i slutet av denna månad så har han ingenstans att bo för han har inte råd att bo kvar i sin lägenhet. Han ska då flytta till Boden och gå utbildning vilket han inte sagt till mig utan jag har fått höra på omvägar. Jag är inte trygg att lämna min son till honom då han dricker väldigt mycket, byter tjejer hela tiden, hotat med att ta livet av sig och inte sköter sig när han har honom utan låter andra ta hand om honom. Jag orkar inte mer och vet inte hur jag ska bära mig åt. Vad ska jag göra ? / Ledsen mamma
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Vem som är vårdnadshavare för ett barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Utifrån vad du skriver förstår jag det som att du och ditt ex har gemensam vårdnad om er son, antingen för att ni varit gifta eller genom fastställande av faderskap, föräldrabalken 6:3 och 6:4 se https://lagen.nu/1949:381#K6.På vilka sätt kan man få ensam vårdnad?Avtal.Ensam vårdnad om sitt barn kan man få antingen genom att vända sig till socialnämnden och komma överens med den andra vårdnadshavaren i ett skriftligt avtal om vem som ska ha vårdnaden. Socialen måste godkänna avtalet om vårdnaden, vilket de gör efter en egen bedömning av förhållandena i fråga, FB 6:6. Det som inte nog kan understrykas är att både socialnämnden och domstolen utgår ifrån barnets bästa och inte föräldrarnas vilja, även om denna kan spela in, FB 6:2 a.Det kan vara värt att inflika en alternativ lösning vilket skulle kunna vara att du och din sons pappa avtalar om att barnet ska bo hos dig. Detta påverkar inte vårdnadsförhållandena i övrigt, han är fortfarande vårdnadshavare men barnet ska då bo hos dig. Detta avtal ska precis som ett vårdnadsavtal godkännas av socialnämnden, FB 6:14 a st. 2.Kommunen i form av socialnämnden har en skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal, samtal som leds av duktiga konfliktlösare hos socialnämnden. Förhoppningsvis kan ni då under ett sådant samtal komma överens om hur ni ska gå tillväga och lösa vårdnadsfrågan, Socialtjänstlagen 5:3 se https://lagen.nu/2001:453#K5.Domstol.Kan vårdnadshavarna tillsammans med socialnämnden inte komma överens om vårdnaden kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, FB 6:5. Talan om ensam vårdnad ska föras hos den tingsrätt inom vars område barnet bor, FB 6:17. Du kan finna mer information om hur du ansöker om stämning här:http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Domstolen kan i sin tur förordna om samarbetssamtal mellan vårdnadshavarna för att försöka nå en samförståndslösning, detta är vanligt förekommande och kan ta tid. Domstolen kan även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att komma överens, FB 6:18 och 6:18 a. Tydligt i både lagstiftning och praxis är att man önskar se samförståndslösningar mellan föräldrarna. Endast då det är uppenbart att en samförståndslösning inte kommer nås går domstolen vidare för att utreda andra alternativ, t.ex. ensam vårdnad.Bedömningsgrunder för ensam vårdnad?Det har omnämnts tidigare att det är barnets bästa som är den vägledande principen, FB 6:2 a. Detta innebär att det inte är vårdnadshavarnas vilja som domstolen i första hand tar hänsyn till. Om föräldrarna kan samarbeta men inte tycker om varandra och därför vill ha ensam vårdnad är det troligt att tingsrätten avslår en sådan ansökan till förmån för barnets behov av båda föräldrarna. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna värderas högt.En annan av de grundläggande bedömningsgrunderna för ändring i en vårdnadsfråga är föräldrarnas förmåga att samarbeta, FB 6:5 st. 2. Som argument för att samarbetsförmåga inte finns kan du framföra att ni hörs av väldigt sällan, att han ska flytta till Boden inom närmaste framtiden och om han dricker på missbruksnivå så kan dessa omständigheter utgöra grund för en bedömning av att samarbetsförmåga inte finns och att därför ensam vårdnad ska godkännas. Detta är spekulativt och du bör kontakta en jurist för att få en grundligare bedömning av chanserna för ensam vårdnad. Du bör kontakta socialnämnden för att få hjälp i ditt ärende. De kan göra en bedömning av om ditt ex har agerat på ett sådant sätt att han försummat er son när sonen vistas hos honom. De kan även göra en missbruksbedömning av ditt ex, vilket kan medföra att du får ensam vårdnad. Oberoende av de andra grunderna kan du få ensam vårdnad om han skulle brista i omsorgen av er son på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Rätten ska på talan av socialnämnden, eller efter att du väckt talan, ge dig ensam vårdnad om er son om någon av grunderna ovan föreligger och kan bevisas, FB 6:7. Ekonomisk hjälp vid tvist.Det går att få ekonomisk hjälp vid en ev. vårdnadstvist. Det kan gå att få i form av antingen rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddsförsäkring kan hjälpa till att täcka ev. kostnader för ett juridisk ombud som hjälper dig i tvisten. I första hand bör du undersöka om du har rätt till rättsskydd enligt dina försäkringar. Det ingår vanligtvis i hem- och villaförsäkringar. För att se om vårdnadstvist omfattas av ditt rättsskydd får du undersöka dina försäkringsvillkor. Man kan också vara försäkrad via sitt fackförbund. Har du inte någon försäkring med rättsskydd kan du få juridiskt bistånd genom samhället via rättshjälpssystemet. Det sker lättast genom att du vänder dig till en jurist som biträder dig i ditt ärende som då samtidigt kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. För att få rättshjälp finns dock några krav som det krävs att du uppfyller. Dessa krav är bland annat att; om du inte har någon försäkring med rättsskydd men du borde haft kan du som regel inte få hjälp, du får inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr (summan av dina tillgångar minus skulder och försörjningskostnader) samt ytterligare några krav som du kan läsa om här: http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/Rattshjalphttp://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/Vill du veta mer om vad som ska ingå i en ansökan kan du läsa här: http://www.socfamratt.se/vardnad/domstol/1148-raettshjaelpSlutord.Det kan ta lång tid att driva igenom en process om ensam vårdnad, oavsett om det är via socialnämnden eller via tingsrätt. Det lättaste för alla parter är om ni tillsammans med socialen kan komma överens om hur vårdnaden av barnet ska ske. Oavsett hur du väljer att gå vidare med ditt ärende råder jag dig att kontakta socialnämnden först. Ska du gå vidare med ärendet till tingsrätten råder jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Vaccination utan förälders samtycke

2015-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får min ex fru hålla på barnens pass och vaccinera barnen utan mitt samtycke? Kan jag ansöka om enskild vårdnad pga av detta och mycket mer.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Enligt 6 kap. 2 § första och andra stycket föräldrabalken (1949:381), FB, står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnets hälsa. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavare bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare enligt 6 kap. 13 § första och andra stycket FB ska vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem båda. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En gymnasieelev kan anses ha en viss självbestämmanderätt i fråga om en vaccination. När två vårdnadshavare inte är överens kan barnet inte vaccineras, se fallet RÅ 1996 ref. 65. Även vad gäller passet så tillkommer naturligtvis båda föräldrarna en bestämmanderätt. Det ska alltså inte vara så att en förälder håller undan barnets pass.För enskild vårdnad är barnets bästa vägledande, se 6 kap. 2 a § FB. 6 kap. 5 § anger att föräldrarnas förmåga att samarbeta ska tas hänsyn till. Om ni två haft konflikter, t.ex. rörande detta, talar det också¨för att ensam vårdnad ska ges till någon av er. Däremot så krävs sannolikt mer än de saker du tar upp i frågan. Aspekter som avgör är huruvida en förälder är olämplig, använder våld, ett manipulerande sätt och lögner. Sammanfattningsvis är det alltid ert barns bästa som kommer att styra bedömningen i en domstol.Med vänliga hälsningar

Gemensam vårdnad och byte av skola

2015-08-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag är snart 34 och har två fina barn. En på 9 och den andre på 7 år. Jag är separerad sen 2009. Jag och mitt ex har inte haft bra kontakt sen vi gick isär. Hon har hunnit gifta sig och separerat och hinna en ny och flyttat en bit utanför. Nu är det ju så att mina barn har gått på samma skola sen de började dagis och har varit kvar där sen dess. Jag har alltid sett till att bo nära skolan. De har många kompisar och trivs jätte bra. Barnens mamma har nu flyttat ca 40 min från deras skola och har nu bytt skola för de. Vi har gemensam vårdnad vill jag bara tillägga. Jag har sagt nej och inte skrivit på nått papper. Skolan har även blivit kontaktad av mig och men de säger att barnen är skolpliktiga självklart. Barnen bor hos mig ons till måndag varannan vecka. Jag känner mig så maktlös och vet ej vad jag ska göra. Båda barnen har sagt att de vill inte byta skola. Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom barnen står under din och din exfrus gemensamma vårdnad så har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör deras personliga angelägenheter, inklusive frågan om de ska byta skola eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:11 och 6:13 första stycket. Det innebär att beslut som inte rör enklare och daglig omsorg måste fattas gemensamt av er båda för att kunna verkställas. Eftersom byte av skola är en ingripande åtgärd i barnens personliga angelägenheter och du i egenskap av vårdnadshavare motsätter dig detta så hade inte din exfru rätt att genomföra skolbytet för era barn. Jag förutsätter här att både den nya och den gamla skolan har kommunen som huvudman. Eftersom din exfru ändå har genomfört skolbytet för era barn, trots att du motsatte dig detta, och skolan inte tycks ha informerat sig om din inställning så har skolan brustit i den skyldighet JO anser finnas för grundskolorna att utreda båda vårdnadshavares inställning innan de tar emot nya barn.Jag rekommenderar att du påtalar för kommunen att skolan har brustit i sin skyldighet att inhämta din inställning och ber den i dess egenskap av huvudman för skolan att se till så att barnen får komma tillbaka till sin gamla skola. Skulle kommunen vägra att hjälpa dig så bör du vända dig till ett juridiskt ombud i familjerätt, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist, för att få ytterligare vägledning och stöd. Med vänlig hälsning

Barnets bästa vid vårdnadsfrågor

2015-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag undrar följande. Jag vill skilja mig från min fru. Detta blir då en stämningsansökan. Till hösten kommer vi att få barn och jag undrar ifall att om jag lämnar in en ensidig skillsmässoansökning kan detta användas mot mig i en eventuell vårdnadstvist?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Nej, det kan det inte. Vid vårdnadsfrågor ser man alltid till barnets bästa, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken. När man avgör barnets bästa beaktas:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att du ensidigt lämnat in en skilsmässoansökan är inte något som har en anknytning till barnet eller något som inverkar menligt på barnet, utan riktar sig till din partner. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,