Vårdnad av barn

2015-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har 2 barn som är 7 och 9. Jag och barnens pappa flyttade isär när barnen var ca 2 och 4. Har haft varannan vecka. Jag känner att det inte alls funkar och skulle vilja att umgänget förändras till att dom är hos sin pappa varannan helg. Problemen har bara eskalerat sen de började skolan och ansvaret ökat. Läxor sköts inte, han tar dom inte till aktiviteter, inga fasta måltider, ibland säger min dotter att dom endast får kakor och macka till middag. Dom har inga fasta läggtider och har mer och mer svårt att anpassa sig till att ha så olika hem. Det börjar märkas i skolan och även hemma. Han har Heller ingen koll på dom och låter dom springa ute sent själva, låter dom kolla på otäcka vuxenfilmer osv. Der finns massor mer problem men får inte med allt på 1500 tecken. Har jag någon chans att vinna i rätten ?
Anna Pieschl |Hej och tack för din fråga.Som huvudregler gäller att båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn, om rätten inte bestämt annat, se Föräldrabalken (FB) 6:2. I FB 6:3 2 st. framgår att båda föräldrarna har vårdnad om barnet, också efter äktenskapsskillnad. Den som har vårdnaden om barnet ansvarar för att barnet omvårdas, får en trygghet och en god fostran, se FB 6:1-2. Enligt det som du har berättat låter det inte som din ex-man tar det ansvaret. Beslutet om hur vårdnaden ska fördelas tar rätten, se FB 6:5. I fall som ditt, där ena föräldern inte verkar tar sitt fulla ansvar för barnet och där barnets hälsa och utveckling sätts ur spel, kan rätten anförtro dig till ensam vårdnadshavare, FB 6:7.I alla beslut som fattas i frågor kring barn, skall största vikt alltid läggas vid vad som är bäst för barnet. Vid en sådan bedömning beaktar rätten barnets egen vilja, om det finns någon risk för att barnet far illa, samt barnets behov av att ha en nära kontakt med båda sina föräldrar,FB 6:2a.Kommer du och din ex-man inte överens om hur vårdnaden ska fördelas får ni eller du begära att rätten beslutar i frågan. Jag har dessvärre svårt att förutse hur rätten kommer besluta i ditt specifika fall utan att ha all fakta. Viktigt att komma ihåg är att en rättsprocess är både tidskrävande men framförallt också krävande för alla inblandade, speciellt för barnet. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner, Familjens jurist som har jurister som är specialiserade inom familjerätt. Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad om barn

2015-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej skulle vilja ha egen vårdnad av våran dotter då hon har bott hos mig i 2 år och ej träffar mamman pga av alla soc anmälningar som hon har gjort på mig och dotter detta år hitills är det nog bara ett 20 tal Har öven polis anmält henne ett 30 tal gånger för blanannat stöld. Hot. Stalking. Blivit på körd bil mot bil. Olaga intrång. Med mera så min dotter har sagt till soc att hon aldrig mera vill se sin så kallade mamma Men hon slutar inte nu ska jag flytta 8 mil ifrån henne då bryter det väl ut ett krig misstänker jag behöver tips tack Mvh en kämpande sliten pappa
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga! Huvudregeln när det gäller barns vårdnad är att båda föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet dvs. att barnet ska stå under gemensam vårdnad av föräldrarna. Dock finns det möjlighet för den ena föräldern att få ensam vårdnad om barnet om omständigheterna skulle vara sådana att det skulle vara till barnets bästa.I frågor som rör vårdnad tillämpas föräldrabalken (1949:381) (FB). I 6 kap 5 § FB regleras möjligheten för en förälder att få ensam vårdnad. Barnets bästa är ett centralt och viktigt begrepp och i 6 kap 2a § FB stadgas att barnets bästa är det som ska vara avgörande i frågor gällande bl.a. vårdnad. Även föräldrarnas samarbetsförmåga är viktigt och 6 kap 5 § FB stadgas att samarbetsförmågan kring frågor som rör barnet särskilt ska beaktas. Detta kan handla om allt från t.ex. skolfrågor eller en inplanerad semesterresa till att medverka till att skriva på en flyttanmälan. Visar modern ingen vilja på att samarbeta kring frågor gällande Er dotter kan det tala för att Du ska ha ensam vårdad. Samarbete är inte det enda som beaktas när en vårdnadsfråga avgörs men det är en viktig aspekt. Andra aspekter som tas med i bedömningen är exempelvis föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av exempelvis omvårdnad, trygghet, måltider osv. och vikten av en trygg och säker omgivning. Man ser alltså till situationen som helhet där samarbete är extra viktigt och barnets bästa avgörande.För att få ensam vårdnad krävs att Du ansöker om detta vid en tingsrätt. Du skickar då in en stämningsansökan där Du anger yrkanden (vad Du vill, dvs. ha ensam vårdnad) och grunder (varför Du bör tillkännages ensam vårdnad). I vårdnadstvister anlitar parterna ofta ett varsitt ombud. Saken prövas av en domstol och många vet inte hur förfarandet går till och vet inte alltid vad olika saker betyder och innebär. Jag vill därför rådgöra Dig att ta kontakt med en jurist för fortsatt rådgivning och hjälp så att situationen kan lösas på bästa sätt. Du kan boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just familjerätt och vårdnadstvister genom att klicka här alternativt klicka på knappen till höger.Domstolen kan även besluta om vårdnaden utan att Du som förälder för talan om detta. Enligt 6 kap 7 § FB så ska domstolen besluta om ändring i vårdnaden om det finns allvarligare brister i omsorgen eller om en förälder exempelvis gör sig skyldig till missbruk i samband med utövandet av vårdnaden. Det stadgas att om "Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden." Jag kan också tillägga att Ni som föräldrar enligt 6 kap 6 § FB även kan avtala om att en av Er ska ha vårdnaden om Er dotter. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden. Om det finns oenigheter mellan Er eller har Ni inte samma uppfattning om hur vårdnaden ska vara fördelad, vilket jag uppfattar det som i det här fallet, kan ett avtal vara svårt att få till. Möjlighet finns också till s.k. samarbetssamtal. Dessa erbjuds av socialtjänsten och innebär att Du och Din dotters mamma träffas och samtalar under ledning av personal från socialtjänsten med syfte att nå enighet i frågor gällande just vårdnad och umgänge.Jag hoppas Du fått hjälp av mitt svar och att situationen löser sig till det bästa för Din dotter!Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares bestämmanderätt och byte av skola

2015-06-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag har min 12 åring hos mig på heltid, han bor hos sin pappa varannan helg fredag till tisdag som vi kommit överens om, nu vägrar sonens pappa att låta sonen byta skola som sonen själv vill då han bli mobbad på sin nyvarande skola och sedan så tror vi att den nya skolan har bättre arbetssett för pojken då han har en ADHD Jag vet inte vad jag har rätt till men jag tycker att det är på barnen ska lyssna på och sonen har uttryckt sig att han verkligen vill byta skola, jag frågade pappan till sonen för ett tag sedan och då sa han ok så jag har sökt till skona men när det mesta var klart då ändrade sig hans pappa och vägrar skriva på papper för skolbyte.Nu har jag en väldigt ledsen son hemma och vet inte vad jag ska göra
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du och din sons pappa har delad vårdnad. Som utgångspunkt måste ni i egenskap av vårdnadshavare fatta beslut gemensamt för att en åtgärd i fråga om er sons personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Om någon av er motsätter sig en åtgärd så innebär det att den inte kan genomföras, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Skulle någon av er dock vara frånvarande på grund av exempelvis sjukdom så får den andra vårdnadshavaren ensam fatta beslut under förutsättning att det vore olägligt att skjuta upp fattandet av beslutet. Eftersom byte av skola dock är av ingripande betydelse för barnet så får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut i frågan, även om den andre vårdnadshavaren är frånvarande, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Villkoret ”uppenbarligen” ställer med andra ord upp höga krav för att en vårdnadshavare ensam ska kunna fatta beslut i frågan om val av skola i en sådan situation (Föräldrabalk 6:13 andra stycket).Eftersom ni båda är vårdnadshavare och din sons pappa vägrar gå med på att låta sonen byta skola så kan inte bytet genomföras. Dessvärre finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någondera av er till något denne inte vill. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. En annan, mer drastisk, lösning är helt enkelt att du väcker talan för att få till stånd en ändring i vårdnaden så att du anförtros ensam vårdnad och kan på egen hand fatta beslut om din sons skolgång (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). Vad som är barnets bästa är avgörande för rättens bedömning i en sådan fråga (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). När rätten avgör vad som är barnets bästa så är den för övrigt skyldig att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Eftersom HD har uttalat att en trettonårings synpunkter, vars utveckling motsvarar dennes ålder, bör tillmätas stor vikt i en fråga om vårdnad så torde din tolvårige sons synpunkter på liknande sätt väga tungt om denne vill ha en ändring i vårdnaden för att han ska få möjlighet att gå på den skola som han själv anser är bra för honom (jämför exempelvis domarna i NJA 1988 s. 488 och NJA 1995 s. 398). I vårdnadsfrågan ska dock rätten också fästa särskilt avseende på din och din sons pappas samarbetsförmåga rörande er son (Föräldrabalk 6:5 andra stycket). Om ert samarbete i fråga om aspekter som inte har med er sons skolgång löper problemfritt så kan det tala emot att det vore för din sons bästa att du får ensam vårdnad.Sammantaget går det inte att definitivt uttala sig om vilken bedömning rätten kommer att göra, med hänseende till att vad som är barnets bästa avgörs från fall till fall. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till en byrå inriktad på familjerätt, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist via länken http://lawline.se/boka, om du vill lägga fram din sons situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden. Med vänlig hälsning

Domar i umgängesfrågor åtnjuter inte negativ rättskraft

2015-06-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min exman har erkänt att han under en lång tid använt narkotika ( han erkänner även för socialtjänst och tingsrätt)så efter kontakt med socialtjänsten så blev det så att vår gemensamma dotter bor hos mig på heltid, ( förut bodde hon 70% hos mig och 30% hos honom) eftersom han inte är nöjd med det så valde han att stämma mig och gick till tingsrätt med krav på 100% boende eller 50% av boendet. Det har gått ca 1 år som våran 8-åriga dotter bott hos mig nu på heltid.Vi kom till den muntliga förhandlingen och då vi kom vi överens via våra ombud att han fick 6 timmars umgänge/ vecka med henne utan något slutdatum så när man läser papperna så är det " för alltid" och han verkade riktigt nöjd med det till min förvåning så nu undrar jag, när han förstår vad det innebär kan han stämma mig för samma sak en gång till? Kan man bli stämd för samma sak två ggr. Tiden för att överklaga till hovrätt har gått ut!Tacksam för svar!!
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att en fråga som prövats i domstol och som inte kan / inte längre kan överklagas, inte kan prövas inför domstol igen. Detta kallas för att en dom åtnjuter negativ rättskraft.Vad gäller mål rörande vårdnad, boende och umgänge gäller dock inte denna princip. En dom rörande umgängesrätten eller vårdnaden om ett barn hindrar således inte att en ny talan om samma fråga prövas igen, se Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 311 (på s. 314).Din f.d. man kan med andra ord väcka talan om ändring i umgänget trots att frågan redan prövats inför domstol.Med vänlig hälsning

Gäller en dom om vårdnad från Filippinerna i Sverige?

2015-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Gäller ett domstolsbeslut om vårdnad från filipinerna i Sverige?
Daniel Scharff |Tack för din fråga.Utgångspunkten är att frågor om vårdnad ska hanteras av domstol i landet där barnet har sin hemvist.En filippinsk dom om vårdnad gäller normalt inte i Sverige, precis som en svensk dom inte är verkställbar i Filippinerna. Det krävs att avtal har träffats mellan staterna för att domen ska vara verkställbar i Sverige. Överenskommelser som kan göra domen giltig är exempelvis Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer. Filippinerna har inte undertecknat något av dessa avtal.Det sagda innebär att huvudregeln gäller i ditt fall, en dom om vårdnad från Filippinsk domstol blir inte giltig i Sverige.Med vänlig hälsning

När ena föräldern bryter mot domstols beslut om umgänge

2015-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår 4 årige son, detta efter dom från Tingsrätten. Umgänget med fadern är fastställt till varannan helg och även lov, högtider och sommarsemester är detaljerat specificerat om hur detta ska se ut. Nu har fadern utan förvarning åkt till sitt hemland och enligt hans sambo ska han vara borta i hela 4 månader. Vi har inte en överenskommelse om detta och han bryter mot domen. Detta påverkar även vår son negativt, då han totalvägrar ha kontakt med sin far. Kan det bli konsekvenser av att han brutit mot domen? Kan jag gå vidare med detta ? Samarbetet fungerar verkligen inte.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Jag beklagar din situation men hoppas att mitt svar kan hjälpa dig i hur du skall gå vidare. I första hand tycker jag du skall försöka komma i kontakt med pappa och uppmana honom till att följa domen. Han kan nämligen inte ta med sig barnet utomlands och bryta mot en dom om umgänge, boende eller kontakt utan att riskera konsekvenser. Eftersom ni har en dom på hur pappans umgänge skall se ut kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om verkställighet av domen. Domstolen kan då förplikta pappan att följa domen med risk att betala vite. Han riskerar alltså att behöva betala böter om han inte följer domen. Om detta kan du läsa i Föräldrabalkens 21 kapitel.Om pappan gång på gång bryter mot tingsrätten beslut så kan detta även betyda att han kommer förlora sina rättigheter att få träffa sitt barn. Du kan alltså, om han fortsätter att bryta mot domen, föra en ny process i domstol där rätten tar i beaktande att pappan till barnet inte är samarbetsvillig och har brutit mot tingsrätten domar, samt försökt sabotera ert umgänge med barnet.Jag rekommenderar att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på just vårdnadsfrågor som kan hjälpa dig ansöka om verkställande av domen och se över dina möjligheter att i tingsrätten få umgängessituationen utredd på nytt. Du kan boka tid för detta här.Jag hoppas detta varit till hjälp!Med Vänligt Hälsning

Domstolens bedömning av barnets bästa och möjlighet att överklaga

2015-06-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om det är brukligt eller förenligt med barnens bästa att i ett mål där utredning visar att den ena föräldern bör ha ensam vårdnad? När huvudförhandlingarna börjades pressades jag till den grad av ordförande att komma tlll en samförståndslösning som gav rättvisa till bägge föräldrarna . Vår tolvårige son hade uttryckt att han ville bo mer hos sin pappa men utredning bedömde att han var olämplig på många plan som vårdnadshavare . Jag gav dock efter för vad jag anser var på påtryckning på mig . Så trots utredning som visade klart och tydligt att vi inte bör ha gemensam vårdnad och att jag var den lämpligaste vårdnadshavaren så har vi nu det huvudsakliga boendet för varsitt barn . Kan man på något sätt överklaga sådant ?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Som huvudregler vid vårdnadstvister skall man arbeta för att ordna gemensam vårdnad mellan föräldrarna. Detta värderas högt i svenska domstolar, framförallt för att man har en tanke om att det i de flesta fall är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar. Vad barnet själv vill skall man ta hänsyn till. Man skall dock beakta barnet ålder och mognad. Ibland drar sig domstolar för att ta in för mycket av barnets egen vilja i bedömningen eftersom barn lätt kan påverkas av en förälder, ändra sig från dag till dag, eller helt enkelt inte vara mogen nog att fatta ett sådant beslut.Vad gäller en utredning som gjort har jag svårt att uttala mig eftersom jag inte vet vad för typ av utredning det är frågan om. Men domstolen har ett så kallat principalansvar, vilket innebär att de skall själva göra en utredning för att få den information de tycker behövs för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Domstolen är dock inte bunden av utredningen utan skall göra en egen bedömning i enlighet med barnets bästa. Detta innebär att de inte nödvändigtvis måste innebära att domstolen dömt i strid med barnets bästa för att de valt att döma motsatt till vad en utredning sagt. Domstolen kan, och skall komma fram till den lösning de anser vara bäst för barnet, även om det går emot den uppfattning som föräldrarna, utredare eller barnet har av bästa lösning. Domstolen skall även arbeta för att nå en samförståndslösning mellan förädlarna, de får dock inte tvinga en förälder till att medverka i en sådan lösning, utan om du känner att du vill få din sak prövad skall du få den prövad och avgjord i domstolen.I ditt fall utgår jag från att ni kommit till en så kallad samförståndslösning, som du nu i efterhand inte är nöjd med. En samförståndslösning är när föräldrarna i en vårdnadstvist med hjälp av domstolen kommer överens om en lösning. Det är vanligt att domstolen vid samförståndslösningar meddelar en dom över det som föräldrarna kommit överens om. En sådan dom kan överklagas. Hur, var och när ni måste göra detta skall stå hänvisat i den meddelade domen. Vill du ha vidare hjälp med att överklaga domen tycker jag du skall vända dig till en erfaren jurist som är specialiserad på dessa frågor. Om du inte redan har en sådan jurist kan du boka tid för detta genom att klicka här. Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig med ditt problem och hur du kan fortsätta driva din fråga! Med vänlig hälsning

Ensam vårdnad pga. bruk av droger?

2015-06-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag har varit deprimerad hela mitt liv. Men aldrig fått den hjälp jag behöver och måste ha. Jag är nu 25. Från ca 15 års ålder "självmedicinerade" jag med cannabis eftersom jag ej fick rätt hjälp, denna "självmedicinering" hjälpte mig att genomlida dagarna och arbetet fram till 20 års ålder, då jag träffade min nuvarande sambo, och av en slump visade det sig att hon också brukade Cannabis. Men PANG sa det så var hon plötsligt gravid och vi båda slutade bruka cannabis den stunden vi fick beskedet. Nu 3.5 år senare är hon gravid med vårt andra barn. Men förra veckan brukade jag cannabis 2 ggr för att jag fortfarande lider av deppresion blev det så att jag brukade cannabis 2 gånger för att jag mådde så jävla dåligt, nu hotar hon att hon ska ha ensam vårdnad om det barn vi redan har och det som ska födas, ENBART på grund av att jag brukade cannabis 2 gånger. Det finns absolut inget annat som gör att hon vill ha ensam vårdnad. Aldrig brukat det i närheten av vårt/våra barn vilket hon även vet. Kan hon lyckas få ensam vårdnad enbart för att jag brukade cannabis 2 gånger?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om en tvist uppstår gällande vårdnaden är det barnets bästa som är utgångspunkten för hur vårdnaden ska fördelas. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 §). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 §).Det är sålunda barnets bästa som är i fokus vid bedömningen av vårdnaden. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, dock är inte detta lämpligt om kontakten med ena föräldern är direkt skadlig för barnet. Att du som förälder använt cannabis är till din nackdel i bedömningen. Det torde emellertid inte vara tillräckligt att det skett någon enstaka gång, för att du ska förlora vårdnaden. Skulle det var så att du upprepar ditt bruk av droger och/eller tar droger i närheten av barnet, blir det svårare för dig att behålla den gemensamma vårdnaden. Det är av största vikt att du i övrigt sätter barnets intressen framför dina egna och du omsorgsfullt tar hand om barnet. Vänliga hälsningar,