Ensam vårdnad

2015-02-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hur man gör får att skaffa ensam vårdnad eftersom min sambo kommer hem bara 1-3 gånge per vecka och hälsa barnet men ger inge trygghet hon är ansvarlös vi har tre barnt
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Som föräldrar kan ni själva avtala om saker som umgängesrätt, vart barnen skall bo eller vem som skall ha vårdnaden(se kap 6 i Föräldrabalken). Ni behöver alltså inte vända er till domstolen direkt. Detta kräver ju dock att ni som föräldrar är överens. Är ni inte överens får du vända dig till en domstol för att kunna få ensam vårdnad om dina barn. Har ni gemensam vårdnad i dagsläget kan du alltså vända dig till en domstol för att få detta upphävt( se 5 § kap 6 Föräldrabalken)När en domstol bedömer om vårdnaden så utgår de alltid utifrån vad som är barnets bästa. Detta kan ibland vara väldigt svårt att avgöra, men som huvudregel anser man att barnets bästa är att ha god kontakt med båda föräldrarna och domstolen föredrar därför en gemensam vårdnad när föräldrarna bor isär. Det är bara om båda föräldrarna vill ha egen vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Om du inte kan få ensam vårdnad om barnen kan domstolen ändå besluta att de skall bo hos dig om det är bäst för barnet.Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Självklart skall ju inte barnet inte få komma till skada hos en av föräldrarna. Men detta är alltså upp till en domstol tillsammans med socialnämnden att avgöra.Frågor om vårdnad eller boende bedöms av den tingsrätt i orten dina barn bor. För att de skall pröva din fråga ansöker du om stämning genom att lämna in en blankett där du säger att du vill ha ensam vårdnad om dina barn och varför. Information om detta och hur du kan gå till väga hittar du HÄR. Behöver du hjälp med att ansöka om stämning, ensam vårdnad eller upprätta ett avtal för ensamvårdnad tycker jag att du skall boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på vårdnadstvister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka eller klicka HÄR. Hoppas detta kan hjälpaMVH

Bedömning av ensam vårdnad

2015-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag tänkte söka ensam vårdnad då min dotters pappa inte träffar henne alls och under vår skilsmässa så valde han att slänga ut både mig och dottern så vi fick bo på vandrarhem genom socialen i 3 månader. Jag undrar nu hur stor chans finns de för mig att få ensam vårdnad och är det anledning nog för mig? Jag har haft dottern heltid hos mig sedan 15 juli.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan förälder få ensam vårdnad genom avtal med den andra föräldern, vilket måste godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P6S1) eller genom att ansöka om ensam vårdnad hos rätten, 6 kap. 5 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1).Huvudregeln vid mål gällande vårdnad av barn är att man ska utgå från barnets bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Domstol beaktar förstås alltid barnets bästa i det enskilda fallet, men man brukar anse att det är barnets bästa med en god och nära kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen kring barnets bästa ser man även till barnets behov av kontinuitet, stabilitet och dylikt.När föräldrarna har gemensam vårdnad och en förälder vill ansöka om ensam vårdnad, ser domstol till bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, 6 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1). Om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter, då att konflikten mellan föräldrarna är djupt rotad och svår/omöjlig att lösa, är det incitament för domstol att tilldela ena föräldern ensam vårdnad om barnet.Andra faktorer som tyder på att rätten bör tilldela ena föräldern ensam vårdnad är om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse av barnet eller på annat sätt utsätter barnet för bestående fara för barnets hälsa och utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1).Beroende på hur gammal din dotter är fäster rätten olika stort avseende vad dotterns vilja är, med beaktande av ålder och mognad. En tumregel är att i praxis har det diskuterats att när det gäller barn som är 13 år och uppåt ska rätten fästa stor vikt vid barnets vilja. Sammanfattningsvis är det alltså många faktorer som spelar in vid en bedömning av rätten gällande ensam vårdnad, vilket gör att det är svårt för mig att uttala mig gällande hur eventuell domstol skulle bedöma fallet. Att pappan slängde ut dottern och dig från er bostad och inte har träffat dottern på många månader kan tyda på att du bör tilldelas ensam vårdnad. Stor vikt ligger som sagt vid bedömningen av barnets bästa och föräldrarnas samarbetsförmåga.Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!Vänligen,

Växelvis boende - i barnets intresse

2015-02-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om jag har möjlighet att få växelvis boende med min dotter? Hon är fyra år idag och har hittills bott hos sin mamma på heltid. Jag har haft umgänge med min dotter ca 1 helg i månaden hittills. Det 2 senaste åren har jag bott i Helsingborg. Min dotter bor i Luleå och jag undrar om jag har möjlighet att få växelvis boende med min dotter om jag flyttar tillbaka till Luleå. Hennes mamma vägrar detta. Vad har jag för möjlighet att vinna en rättslig process om växelvis boende? Och vad kan det kosta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Reglerna i föräldrabalken styr barnets boende och vårdnadshavarnas inbördes förhållande till varandra. Det framgår inte hur vårdnadssituationen ser ut för dig, har ni delad vårdnad eller har mamman ensam vårdnad? I den mån ensam vårdnad föreligger har vårdnadshavaren ensam rätten att besluta om barnets boende. Även om barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrar ska premieras. 6 kap. 2a §, 6 kap. 11, 14a §§ föräldrabalken. I den mån ni har gemensam vårdnad ansvarar ni båda för frågor om barnets boende, om du skulle flytta tillbaka till Luleå talar mycket för att det bästa för er dotter är, i hänsyn till att barnet ska kunna ha en nära relation med båda föräldrar, växelvis boende. Detta är dock upp till domstolens bedömning.Om mamman har ensam vårdnad krävs en ändring till gemensam vårdnad om mamman inte samtycker till växelvis boende. Du har rätt att ansöka om detta hos domstolen enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Enligt andra stycket ska det särskilt läggas vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga, detta ska dock vägas mot barnets behov och rätt till en relation med båda föräldrar. 6 kap. 2a § föräldrabalken. Barnets bästa är alltid centralt gällande frågor om boende, vårdnad och umgänge.Det är svårt att ge en kostnadsanalys, många byråer ger dock inledande gratis rådgivning och kan även ge uppskattning om hur mycket ett visst ärende kan kosta. Vill du ha rådgivning hur du ska fortsätta i ditt ärende vill jag rekommendera Lawlines samarbetspartner Familjens jurist som är specialiserad på familjerätt och finns i ett stort antal orter i Sverige.Vänligen,

Vårdnad av barn

2015-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag har tre barn i åldrarna 5-10, som jag har och pappan har gemensam vårdnad om. Vi har separerat sedan tre år tillbaka och har dem 50/50. Vi har en god relation och samarbetet har fungerat friktionsfritt tills nu.Jag har en relation med en man tidigare dömd för sexbrott mot barn (4 år sedan). Han tillbringade 2 år i fängelse. Vi har en nära och varaktig relation.Pappan har "förbjudit" honom från att träffa barnen, det föreligger inget domslut där och hotar med en vårdnadstvist om jag låter pojkvännen träffa barnen. Han har träffat dem tidigare innan domen blev känd för pappan, jag informerade själv dock honom på ett tidigt stadium, så det var inte okänt för pappan.Har jag över huvud taget någon rimlig chans i en ev vårdnadstvist (att behålla den gemensamma vårdnaden, jag skulle aldrig försöka få egen vårdnad). Det föreligger inte något annat som skulle göra mig olämplig som förälder. Straffet är avtjänat och han bedöms inte få återfall. Pappan vägrar samarbetssamtal tillsammans med mig och pojkvännen. Med mig går bra, men han tänker inte på några villkor ge pojkvännen en chans att yttra sig.Vad säger lagen?
Niklas Bolin Djanaieff |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller vårdnad av barn är det speciellt Föräldrabalken 6 kap 2a§ som är avgörande. Utgångspunkten är att barnets bästa alltid skall vara avgörande. Hänsyn skall tas till stabilitet och kontinuitet i barnets omgivning. När en bedömning av vad som är bäst för barnet görs, skall särskild hänsyn tas till tre avseenden:1. risken för att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp.2.barnets skall ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna.3. beroende på barnets ålder skall även hänsyn tas till barnets vilja, jfr. FB 6 kap 11§.Om någon av vårdnadshavarna vill få en ändring i vårdnaden kan denne begära att rätten skall besluta i frågan.Jag föreslår att du kontaktar en jurist för att få juridisk hjälp.

Ansökan om ensam vårdnad av barn

2015-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur man gör får att skaffa ensamvårdnad eftersom min sambo kommer hem bara 1-3 gånger per vecka och hälsa barnet men ger ingen trygghet hon är ansvarlös vi har tre barn.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).Om ni kan komma överens om att du ska ha vårdnaden av barnen kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden, enligt 6:6 1 st. FB. Om avtalet går emot barnets bästa ska socialnämnden inte acceptera avtalet, 6:6 2 st. FB.Om ni inte kan komma överens, kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, enligt 6:5 FB, och då sätter rätten vikt vid vårdnadshavarnas förmåga att samarbeta, 6:5 2 st. FB. Barnens bästa är utgångspunkten när beslut som gäller barnen ska fattas, men om vårdnadshavarna inte kan samarbeta pga. djupa konflikter mellan vårdnadshavarna eller att den ena vårdnadshavaren är olämplig som vårdnadshavare ska vårdnaden anförtros åt en förälder. En vårdnadshavare kan anses vara olämplig om denne har gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Ansökan om ensam vårdnad ska göras hos tingsrätten i den ort där barnen har sin hemvist, enligt 6:17 FB.Se 6 kap. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Barnets boende

2015-02-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och min fd sambo har en dotter på snart 6 år. När vi separerade flyttade mitt ex 30 mil bort utan diskussion om vårdnad och dyligt. Eftersom jag vill att min dotter ska ha båda sina föräldrar har jag gått med på växelvis boende, vi har henne 2 v åt gången. Nu till mitt problem : papper om att hon ska börja förskoleklass har kommit till mig där hon är skriven och nu säger pappan att han vill att hon ska gå i skolan hos honom.. vad händer nu? Jag vill ju naturligtvis att hon ska gå och bo hos mig.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Reglerna i föräldrabalken (FB) styr barnets boende och vårdnadshavarnas inbördes förhållande till varandra. I din fråga framgår det inte om du har ensam vårdnad om er dotter, eller om ni delar den. Har du ensam vårdnad har du rätt att besluta om barnets boende, dock alltid med beaktan av barnets bästa. (FB 6:11, 6:2a) Detta i jämförelse med om ni har gemensam vårdnad och då tillsammans ska komma överens om vart er dotter ska bo. Återigen med beaktan av vad som är bäst för er dotter. Avseende barnets bästa och frågor rörande barnets boende, vårdnad och umgänge ska i bedömningen fästas vikt vid eventuella risker för barnet, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja. Er dotter som är sex år gammal har uppnått en ålder där hon själv kan uttrycka någon form av egen vilja. Det är viktigt att beakta denna.Har ni gemensam vårdnad om er dotter och en överenskommelse er emellan inte går att nå kan du vända dig till rätten som får besluta i saken. (FB 6:14) En rättsprocess är många gånger väldigt slitsamt för barnet varvid en överenskommelse mellan dig och din fd. sambo otvivelaktigt är att sträva mot.Känner du att du behöver ytterligare rådgivning om hur du ska fortsätta ditt ärende kan du vända dig till våra samarbetspartners - Familjens jurist som är specialiserad på familjerätt och finns i ett stort antal orter i Sverige. Boka tid på https://www.familjensjurist.se/boka-tid Lycka till och jag hoppas att mitt svar gav dig en första rådgivning. Vänliga hälsningar,

Beslut om gemensam vårdnad

2015-02-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag har haft ensam vårdnad för min son sedan födseln. Han blir 9 år i år. Han har träffat sin pappa sporadiskt under alla år. Hans pappa har inte visat så mycket intresse till en far och son relation. Min son fick diagnos Adhd och tourettes syndrom för 4 år sedan och har själv i perioder inte velat träffa sin pappa. Nu vill hans pappa att vår son ska bo hos han varannan vecka. kan hans pappa då ha chans att få gemensam vårdnad? Fast han knappt känner sin son eller förstår hur adhd och tourettes fungerar. Jag har även sett negativa beteende förändringar hos sonen när han varit hos sin pappa. Tack för mig.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid alla beslut som rör barns boende, vårdnad och umgänge ska utgångspunkten vara barnets bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Alltså går barnets intresse först.En presumtion som föreligger är att det är barnets bästa att ha nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det här tar sig även uttryck vid exempelvis umgängesrätt.När en förälder ansöker om ändring i vårdnaden fäster rätten särskilt anseende vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor rörande barnet. Har du och barnets pappa svårigheter att samarbeta kan det alltså tala mot gemensam vårdnad. Du beskriver att pappan inte känner sonen eller vet hur sonens diagnoser fungerar samt att sonen visat negativa förändringar efter umgänge med pappan. Man kan ta viss vägledning i 6 kap. 7 § 1 st (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1) föräldrabalken som beskriver situationen om en förälder missköter vårdnad av barnet när det föreligger gemensam vårdnad. Möjligtvis kan pappans okunskap kring sonen och hans beteende tyda på att gemensam vårdnad inte bör dömas ut.Vidare skriver du att barnet i perioder inte har velat träffa sin pappa. Rätten mäter barnets åsikt olika betydelse beroende på barnets ålder. En vägledning enligt praxis är att när barnet är 13 år ska dess åsikt tillmätas stor betydelse. Din son är 9 år och hans åsikt bör tillmätas viss betydelse.Sammanfattningvis är det alltså mycket som tas hänsyn till vid beslut om gemensam vårdnad. Presumtionen är som sagt att barnet ska ha nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket talar för gemensam vårdnad. Däremot har pappan okunskap kring sonen att och sonen har uttryck ovilja till att umgås med pappan tyda på att rätten inte borde besluta om gemensam vårdnad, även samarbetssvårigheter är en aspekt som talar mot gemensam vårdnad. Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!Med vänliga hälsningar,

Från gemensam till ensam vårdnad

2015-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad och växelvist boende för min 3,5 åriga dotter.Jag har i 3 år påvisat och orosanmält till familjerätten då hennes mamma missbrukar alkohol och tramadol. (hon har recept på tramadol men överskrider receptet)Nyligen överdoserade hon och trillade ihop i nån form av epileptiskt anfall då hon utförde vårdnaden om vår dotter och hennes 9 månaders dotter. Innan när jag påvisat att barnet/barnen far illa i hennes händer har hon nekat till alla påståenden, nu när hon däremot blivit testad positivt och även blivit inlagd har hon erkänt sina problem och är supersamarbetsvillig och beredd att göra allt som soc begär. Min oro är dock långt från över och jag vill söka om ensam vårdnad.Jag har lite svårt att tyda föräldrabalken här. Det står att "om ena föräldern brukar". Kan någon hänvisa till att hon inte gör det längre?Det känns som det är så socialen resonerar; Det spelar ingen roll vad hon har gjort innan, det är bara just nu om det återigen påvisas att barnet far illa akut för stunden har jag rätt att hämta barnet.Det ska tilläggas att vi har en ca 1,5 år gammal dom som säger att vårdnaden och umgänget ska regleras enligt beskrivet ovan. Har jag någon möjlighet att få igenom ensam vårdnad eller är det bara att ge upp. Att vända mig till soc är inte en variant längre då jag är så missnöjd med deras agerande och hanterande av ärendet.Tack på förhand
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Det är sålunda barnets bästa som är i fokus vid bedömningen av vårdnaden. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, dock är inte detta lämpligt om kontakten med ena föräldern är direkt skadlig för barnet. Att ena föräldern missbrukar droger och inte sätter barnets intressen framför sina egna, talar detta starkt för att vårdnaden bör anförtros den andra föräldern som omsorgsfullt tar hand om barnet. Du kan låta frågan om vårdnaden avgöras av domstolen och bör så göra om ni inte genom frivilligt avtal kan komma överens. Vänliga hälsningar,