Ansöka om ensam vårdnad.

2017-02-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min man har ansökt om skiljsmässa. Han reser mycket i arbetet kanske 3 av 5 dagar i veckan och jag funderar på enskild vårdnad. Jag tycker inte att han kan hjälpa till med barnens personliga trygghet och praktiska göromål på daglig basis.Båda av oss skulle säkert anses som lämpliga vårdnadshavare i övrigt.Han säger att vi får dela upp loven i skolan och då växelvis ha barnen boende hos oss.Har jag chans att få egen vårdnad av barnen?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad finns i 6kap Föräldrabalken (FB). Det är möjligt att avtala om att en förälder ska ha ensam vårdnad enligt 6kap 6§ FB, men jag antar att ni inte är överens i denna frågan.Rätten kan på talan av en förälder besluta om ensam vårdnad enligt 6kap 5§, vid bedömningen ska då läggas vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Barnets bästa är alltid utgångspunkten i vårdnadstvister och det är alltid svårt att avgöra från fall till fall, varför det blir svårt att avgöra på förhand i ditt fall med enbart den omständigheten att han reser mycket i jobbet. Det bästa är givetvis alltid om föräldrarna kan komma överens så innan man söker om ensam vårdnad är det en bra idé att få hjälp av familjerätten genom att gå på s.k. samarbetssamtal i första hand, vilket jag också tycker att ni bör göra.Om du vill ha ett ombud i en vårdnadstvist är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline.se/bokaHoppas svaret hjälpte dig och att situationen löser sig!

Vem bestämmer vid gemensam vårdnad?

2017-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vår 13-åriga dotterdotter bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa.Vi ska under påskveckan resa till Holland med wtt av våra andra barnbarn. Elin vill följa med men hennes pappa nekar henne.Hon ska vara hos honom onsdag till onsdag. Frågan gäller allts onsdagkväll till måndag morgon. Han hindrar henne att följa med för han räknar minuter. Han kan få igen tiden senare men det hjälper inte. Elin vill ju få umgås med sina kusiner men hon får inte .Vad finns att göra? Vart ska hon vända sig?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att Elins föräldrar har delad vårdad ansvarar föräldrarna gemensamt för hennes personliga angelägenheter och att hennes behov blir tillgodosedda. (6:2 Föräldrabalken (FB)) Vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter men ska i takt med att barnet blir äldre beakta barnets vilja. (6:11 FB) Vi gemensam vårdnad ska dessa beslut fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. (6:13 FB) Vårdnadshavarna har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt det är möjligt tillgodoses. (6:15 3st FB) En sådan person anges i förarbetena till lagen exempelvis vara barnets mor- och farföräldrar. Förutsatt att föräldrarna har gemensam vårdnad har alltså pappan rätt att säga nej men samtidigt är det inte något han kanske bör göra om Elin gärna vill åka då, han som sagt ovan, ska ta hänsyn till hennes vilja. Om föräldrarna har problem med att samarbeta i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan de få hjälp med detta hos Socialnämnden genom samarbetsamtal. (6:18 FB) Dit skulle alltså mamman kunna vända sig om hon inte anser att samarbetet fungerar, dock är det inte obligatoriskt för den andra föräldern att dyka upp. Ett annat alternativ är att ansöka om en förändring i vårdnaden hos Tingsrätten eller att föräldrarna gemensamt kommer överens om en förändring i vårdnaden genom avtal som ska godkännas av Socialnämnden. (6:5-6 FB)Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Vårdnadshavares beslutanderätt

2017-02-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är boende förälder till mitt barn på 3 år. Pappan och jag har gemensam vårdnad. Barnet är hos pappan varannan helg. Pappan vill ta med barnet på utlands resa en vecka till sommaren. Har jag rätt att neka? Jag tycker barnet är för liten å bör iaf fylla 5-6 år innan flygresa. Mvh Josefin
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalkens 6 kap. 11§ framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter kan vara val av skola och boende. Enligt samma lag 6 kap. 13§ föreskrivs vidare att om ett barn står under vårdnad av två, ska bestämmandet i frågor gälla vårdnadshavarna tillsammans. Att ta med sitt barn på en utlandsresa av kortare karaktär anses enligt den allmänna uppfattningen vara beslut av vardaglig karaktär, dvs. beslutet går inte under 11 och 13§§. Beslut av vardagligare karaktär kan en förälder ensamt besluta om. Gäller det däremot en längre resa och utlandsvistelse kan det däremot anses vara ett beslut av personlig angelägenhet som går under nämnda §, och beslutet ska därför fattas gemensamt. Vid det fall att föräldern skulle ta med barnet, utan den andre förälderns samtycke kan eventuellt tyda på samarbetssvårigheter och umgängessabotage, något som kan ha betydelse om eventuell vårdnadstvist uppkommer, om du vill yrka på ensam vårdnad. Gällande mindre resor, kan en förälder med största sannolikhet utan den andre förälderns samtycke ta med barnet på en kortare utlandsresa. Ett förslag är att ni vänder er till kommunen för eventuellt samarbetssamtal, för att få fram ett beslut och enighet i tvisten. Detta framgår av Föräldrabalkens 6 kap. 18§, och Socialtjänstelagens 5 kap. 3§. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Juridisk rådgivning

2017-02-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är mamma till en 9åring,delad vårdnad.Men jag är hotad ganska mycket av pappan.Hotad som att de ska ta mitt barn ifrån mig för att jag är en dålig mamma mm. Jag mår jätte dåligt över detta då de inte har en aning om hur jag är som mamma.MIn dotter trivs bäst hos mig då hon känner lugn o ro. Nu känner jag att jag vill ha egen vårdnad.Vart kan man vända sig? Även för att bara prata om detta.
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Advokatbyråer och juridiska byråer kan ge familjerättslig rådgivning när det kommer till vårdnadsfrågor. Tänk på att alltid komma överens om pris och tidsåtgång för rådgivningen. Vissa byråer erbjuder dessutom gratis rådgivning. Kontaktuppgifter finner du i gula-sidorna eller på internet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Vårdnadstvist

2017-02-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ex vill ta ensam vårdnad om våran son och även min pappa ledighet. Har tidigare haft ett drog problem men varit ren länge och bevisar det med negativa drog tester. Sköter planen som är gjord för mig.Mina föräldrar äger lägenheten hon bor i mec mitt barn. Vad jan jag göra? Vad kan hon göra? - Rädd pappa som älskar sin son
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att en föräldern ska få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6 kap. 5§. Man kan även, utan att väcka talan, avtala föräldrarna emellan, om vårdnaden. Domstolen kommer därefter göra en bedömning med utgångspunkt i hur föräldrarna samarbetar i olika frågor som rör barnet. Frågor som exempelvis rör vart barnet ska gå i skola, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Om den ena föräldern har grova samarbetsproblem, jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden. Den främsta beaktningen kommer tas gällande vad som är det bästa för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§. Man kommer vidare även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och moget det är. Barnet vilja kan i regel väga tungt. Vidare vad som är barnets bästa är utgångspunkten att man ska undvika att barnet far illa om det kommer bo eller ha vårdnaden av den ena föräldern. Både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon ska även detta vägas in, att syskon inte ska slitas ifrån varandra (även halvsyskon beroende på relationen).En fråga som är viktig att ta ställning till är om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet. Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Tyvärr är det svårt att ta ställning till hur det blir i just ditt fall då det ej framgår hur omständigheterna ligger till, då det är oerhört avgörande från fall till fall.Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Ensam vårdnad då partner saknar uppehållstillstånd

2017-02-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är gift. Vi bor dock ej tillsammans. Min man har ansökt om uppehållstillstånd. Ej folkbokförd i Sverige. Har jag rätt till ensam vårdnad?
Alban Dautaj |Jag har för lite information för att med säkerhet känna att jag tolkat frågan rätt. Har valt att tolka det som att du undrar om du pga av omständigheten att du är den enda av dig o din make som har uppehållstillstånd, har rätt tillensam vårdnad av ert barn.Frågor som handlar om vårdnad om barn behandlas i 6 kap Föräldrabalken (FB) som du hittar här.Vad beaktar domstolen vid ett avgörande gällande vårdnadsfrågor? Man utgår från vad som betraktas som barnets bästa i varje enskilt fall, 2a § FB. Vad som är barnets bästa är en svår fråga och varierar från fall till fall. Det anses oftast vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är bara om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Rätten beaktar också föräldrarnas förmåga att samarbeta rörande frågor som rör barnet innan domstolen beslutar för ensam eller delad vårdnad.Enligt 6:13 föräldrabalken (FB) kräver delad vårdnad av barn ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Således kan det, precis som du skriver, bli problematiskt om den ena föräldern kanske inte bor i landet. Det faktum att pappan tvingas flytta utomlands föranleder inte att han förlorar vårdnaden. Dock kan överföring av vårdnad i enlighet med 6:5-6 FB bli aktuellt! Överföring av vårdnad kan ske genom avtal eller dom. Om du och barnens pappa inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare till barnen kan du alltså vända dig till domstol och ansöka om ensam vårdnad.Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det men i ditt fall kan det bli aktuellt om fadern inte har tillstånd att vara kvar i landet. Du och din man är välkomna att inkomma med fler frågor, med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer dom om vårdnad, boende eller umgänge?

2017-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mina barns mamma fick ensam vårdnad.I domslutet av Tingsrätten fastställdes att jag skulle ha insynsfullmakt och hur mitt umgänge med barnen skulle vara.Insynsfullmakten rev barnens mamma upp nästan direkt och nu har hon meddelat att jag inte får träffa eller ha kontakt med mina barn.Är detta rätt?Måste inte en domstol ändra de beslut som en domstol utfärdat.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand bör du uppmana barnens mamma att följa domen men gör hon inte detta kan du ansöka om verkställighet av domen vid Tingsrätten enligt 21 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Innan Tingsrätten beslutar om verkställighet kan rätten ge socialnämnden eller socialtjänsten i uppgift att få mamman att fullgöra domen frivilligt enligt 21 kap 2§ FB. Om rätten beslutar om verkställighet kan mamman föreläggas att vid vite fullgöra domen eller att barnet hämtas genom Polismyndighetens försorg enligt 21 kap 3§ FB. Du skulle annars enligt 6 kap 18§ FB kunna vända dig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal mellan dig och mamman men dessa samtal är dock inget som hon måste gå på.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Emancipation or force father to supply information required for university application in the United States?

2017-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |My daughter is applying for financial aid to study at university in the United states, her father who has a history of mental health issues and alcoholism refuses to supply his economical information which is requirement of the application.Is there any way she can become emancipated from him legally?Or summons him to supply the information required?Supplying the information makes him in no way responsible to pay any part of her university tuition.
Michelle Gaudin González |Hello, and thank your for using Lawline!Based on the information you have provided, I am assuming your daughter and her father are Swedish citizens. Since 1989 emancipation is not an institute upheld in Sweden. Emancipation would anyway mean that a person has the same authority to make decisions as an adult (not minor) would, see 9:1 FB, meaning that neither you nor her father would be regarded as being her guardians. There is no legal way to force him to supply his economical information.Instead there is a possibility for you to file for sole legal custody, according to 6:5 FB.Hopefully the answer helped you. You are welcome to ask more questions if needed. Best regards