Ensam vårdnad?

2014-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ensam vårdnad av två barn , 13 och 11 år gamla. Idag bor barnen hos båda föräldrarna växelvis boende. I stort sett trivs barnen bra hos båda föräldrarna. Nu vill deras mor av anledning dålig kommunikation med fadern ha ensam vårdnad. Med tanke på att barnen inte känner till att det kan förekomma dålig kommunikation mellan föräldrarna, vilket inte lider till att det far illa till. Många gånger har mamman ringt och bett om råd i hur man ska uppfostra och bete sig, både pappan och hans fru har ställt upp och gett råd, med tanke på att barnens lotsas mamma är pedagog. Kommunikation brukar brista när mamman ständigt hattar på allt som görs hemma hos pappan och hittar hon inget att säga blandar hon då in 10-15 år gammal historia som hon upplevt den tiden hon var gift med pappan. Barnens pappa tar både kontakt med henne och är villig till kommunikation så länge hon visar respekt och glömmer dåtiden. Han vill dock inte vara bästa vän med henne. Båda föräldrarna är idag gifta och har både barn och jobb. Nu undrar pappan om mamman har rätt till ensam vårdnad trots att de har det bättre hos honom?? Och endast för att mamman tycker att dålig kommunikation finns? Vad kan pappan nu göra? Och vad bör han göra för att behålla barnen?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I föräldrabalkens 6 kap. regleras frågor om vårdnad. I 2a§ anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt ska även fästas vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrar. Enligt 5§ kan föräldrar ansöka om ensam vårdnad hos rätten (se även 6 kap. 17§). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta men även ovannämnda paragraf gällande barnets bästa. I praxis (tidigare domstolsavgörande från högre instans) så har det ställts höga krav på samarbetssvårigheter då HD (högsta domstolen) uttalat att gemensam vårdnad i beaktande av barnets bästa (2a§) torde vara huvudregel. Se exempelvis NJA 1999 s. 451 (https://lagen.nu/dom/nja/1999s451). I det angivna fallet så hade maken i det tidigare äktenskapet enligt kvinnans utsaga psykiskt misshandlat henne vilket lett till skilsmässa. HD fann dock inte anledning att anförtro henne ensam vårdnad då mannen fortfarande hade en god relation med barnen och det ansågs ligga i deras bästa att gemensam vårdnad förelåg. I sammanhanget är även NJA 2000 s. 345 (https://lagen.nu/dom/nja/2000s345) intressant då det i detta fall dömdes till ensam vårdnad då kvinnan begått grova våldsbrott mot mannen vilket inneburit att sådana samarbetssvårigheter ansågs föreligga att gemensam vårdnad inte var möjlig. Med ovanstående i beaktande så vill jag påvisa att det krävs starka skäl för domstolen att besluta om ensam vårdnad. Med den information du har angivit i din fråga så är det enligt min mening inte troligt att ensam vårdnad kommer att ges till mamman. Mitt råd är att mannen helt enkelt då frågan kommer till rätten motsätter sig ensam vårdnad.Önskas hjälp vid en eventuell rättsprocess så hänvisar jag vidare till våra samarbetspartners. Vänligen,

Ensam vårdnad.

2014-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag och min förra pojkvän gick isär för tre månader sedan. Vi har en gemensam son som är 10 månader. Jag vill ha full vårdnad över han då hans pappa inte hör av sig, har han eller på något sätt visar intresse över han. Om jag inte hör av mig till han kan det gå veckor innan han hör av sig. Sonen trivs inte där, blir väldigt gnällig och gråter extremt mycket när jag hämtar. Det är bara jag som ska hämta/lämna. När jag hämtat honom så klänger han fast vid mig och vägrar släppa. Hur jag går jag tillväga för att få ensam vårdnad över han? Och har jag någon chans? Mvh
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Jag hänvisar dig vidare till en tidigare fråga jag besvarat som handlade om ansökan om ensam vårdnad. Omständigheterna i ditt och det andra fallet skiljer sig åt men förfarandet är densamma. http://lawline.se/answers/ensam-vardnad-vid-missbrukVänligen,

Överföring av vårdnad

2014-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar hur jag går tillväga för att få ensam vårdnad av mina två äldsta barn. Dem har inte träffat sin pappa på flera år och vill inte träffa honom heller. Det har varit mycket alkohol o våld inblandat. Kan mina barn få välja själva? Dem är 10 år och 13 år. Hur går man tillväga i sådana fall?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.En vårdnadshavare företräder omyndig person i huvudsak gällande frågor som rör den omyndiges person. Den som har vårdnad om ett barn har således ansvar för barnets välfärd. Vårdnaden kan indelas i gemensam och ensam vårdnad. Gemensam vårdnad är huvudregel. En gemensam vårdnad kan i vissa fall upplösas av domstol enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken eller genom avtal mellan vårdnadshavarna som har godkänts av socialnämnd enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken.Gällande avtal enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken kan vårdnadshavare komma överens genom avtal att vårdnaden ska överflyttas till någon av dem ensamt. Detta förutsätter således i ert fall att ni båda samtycker till en överföring av vårdnaden. Sådant avtal ska sedan godkännas av socialnämnden. Vid socialnämndens bedömning tas hänsyn till barnens bästa gällande om avtal skall godkännas eller ej. Godkänns avtalet kan sådan avtal verkställas i likhet med ett domstolsavgörande, dock utan att någon process verkligt behöver föras.Enligt 6 kap. 5 § 1 st. föräldrabalken gäller att om barn står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av dem vill få ändring i vårdnaden skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Detta förfarande blir tillämpligt om vårdnadshavarna ej lyckats komma överens genom avtal. Vid den bedömning som domstolen gör av vårdnaden skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, se 2 st. Detta innebär att om det för barnets bästa är att vårdnad tilldelas en av föräldrarna har rätten att förordna så. Avgörande faktor här kan således vara att vårdnadshavarna ej har tillräckligt gott samarbete gällande frågor om barnen och att det i sin tur påverkar barnen på ett negativt sätt, barnets bästa förespråkar i sådan situation att vårdnaden tilldelas en av föräldrarna ensam. Även faktorer så som att den ena vårdnadshavaren ej tar hänsyn till barnets bästa i frågor om dennes välfärd eller inte deltager över huvud taget i vårdnaden kan vara avgörande fråga för vem som ska tilldelas vårdnaden. Huvudregeln är som ovan nämnts att vårdnaden ska vara gemensam och det måste därmed föreligga så starka omständigheter för ensam vårdnad att denna presumtion bryts. Att alkohol och våld varit inblandat medför således inte någon direkt överföring utan det ska påvisas att dessa faktorer påverkar barnen negativt för att de ska kunna vara av betydelse i samband med överföring av vårdnaden.En ansökan om enskild vårdnad görs genom att stämningsansökan inskickas till behörig tingsrätt med begäran om överföring av vårdnad. På domstolens hemsida finns stämningsansökan att fylla i och skriva ut.Angående din fråga om barnens möjlighet att påverka så har barnen inte själva någon direkt möjlighet att avgöra vem som ska ha vårdnaden för dem då de ej har talerätt i mål om vårdnad. Däremot kan barnen vid särskilda fall komma att höras i rätten vid eventuell tvist men då mer i upplysande syfte för att kunna tillgodose principen om barnets bästa.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Samarbetsproblem vid gemensam vårdnad

2014-06-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har två barn 16 och 14 år gamla som bor heltid hos mig sedan 2010. Jag o barnens pappa separerade 2006 och de bodde mest hos honom i början. Sedan varanna vecka och år 2010 efter att jag flyttat 35mil bort kom barnen till mig för att bo på heltid då pappans nya fru varit elak verbalt under en längre tid och barnen vägrade bo kvar hos pappa. Jag o barnens pappa har extremt svårt att prata och samarbete finns inte. Jag ville, efter en vända i tingsrätten, att vi skulle gå på samtalsterapi men han vägrade. Problemet är att han bråkar med mig så fort det handlar om t e x ledighetsansökan från skolan, påskrifter av olika slag osv...Han har ett mycket litet umgänge med barnen. Det senaste var att jag ansökte om ledigt för barnen i skolan 2 dagar för vi skulle hälsa på mina föräldrar, som bor i samma stad som pappa. Jag pratade först inte med honom om det eftersom han aldrig tar ledigt för barnen själv samt inte har så mkt umgänge. Han fick reda på det och ringde skolan o sa att han inte beviljade ledigheten. Å andra sidan planerade han en träff med barnen på vår resa... Detta resulterade i att barnen fick 11 timmars frånvaro i betyget. Detta är bara ETT ex på hur det kan vara. Jag funderar allvarligt på att begära enskild vårdnad för hans agerande drabbar ju barnen först och främst. Har inte tidigare velat bråka om vårdnaden för jag har tyckt att han har rätt till den likväl som jag. Men jag börjar ledsna nu... Vad ska jag göra?
Ellinor Svensson |Hej!Utgångspunkten i svensk familjerätt är barnets bästa. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Föräldrarna ska kunna samarbeta i frågor som rör barnet. En viktig förutsättning för gemensam vårdnad är därför att föräldrarna kan samarbeta. Att gå i samtalsterapi kan vara ett sätt att få ett fungerande samarbete, något som pappan i erat fall inte vill. Utifrån din fråga låter det som att pappan inte kan samarbeta med dig kring barnen och att detta drabbar dem negativt. Huruvida du kommer få enskild vårdnad går inte på förhand att säga, utan det är upp till en domstol att bedöma. Om domstolen beviljar dig enskild vårdnad har pappan fortfarande kvar sin umgängesrätt med barnen.

Vårdnadstvist

2014-07-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min son har ett barn, 9 år och har gått igenom en vårdnadstvist som har varit långdragen och smärtsam. Mamman har fått vårdnad och min son har barnet varannan vecka fredag - måndag. Mamman vill inte ha med pappan att göra och inte med oss (farmor o farfar till barnet) . Vi har en mycket god kontakt med barnet och älskar honom över allt men mamman förbjuder pojken att träffa oss. Hon säger att sonen hatar pappan och oss. Det är mycket förödmjukande, Till problemet hör att mamman inte släpper sonen de dagar som domen har beslutat. Vår son har i 5 år kämpat för rätten att ha delad vårdnad medan mamman har dragit igång vårdnadstvisten. I dag önskar han hjälp av oss han orkar snart inte kämpa för barnet utan vill ha hjälp med att gå vidare i ärendet. Varje gång han lämnar och hämtar sonen så skriker mamman och förnedrar pappan inför sonen och säger vilken dålig pappa han är- Vad har vår son för rättigheter i nuläget. Vad har vi för rättigheter att träffa sonen. Kan en mamma bete sig hur som helst. Vår son har en advokat som inte hjälper till eftersom fallet är avslutat enl. vår sons advokat. Finns det någon rättvisa för pappor och för farmor o farfar att få ta del av sitt barn och barnbarn i framtiden?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!När det gäller vårdnadsfrågan är det barnets bästa som är vägledande. Ett barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om dessa inte bor tillsammans. Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge utgår ifrån den uppfattningen.Ur barnets perspektiv är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Denna grundprincip finns också i barnkonventionen. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är viktigt att förstå att begreppet umgänge i första hand syftar till barnets rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är inte fråga om den förälderns rätt till umgänge med barnet.Det finns ingen absolut plikt för barnet att umgås med en förälder, men det anses normalt vara till fördel för barnet att ha kontakt med och umgås med båda sina föräldrar. En förälder har inte någon absolut rätt till umgänge med sitt barn.Det som alltid är avgörande för domstolens bedömning av barnets boende är vad som anses vara bäst för barnet. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. För att domstolen ska kunna göra en sådan bedömning måste den genomföra en utredning av något slag. Domstolen ansvarar för att hänsyn till barnets vilja beaktas utifrån dess ålder och mognad.När domstolen genomför sin utredning kring barnets bästa är det inte domstolen själv som utför utredningen, utan den uppdrar åt socialtjänsten att genomföra den. Det ligger i socialtjänstens ansvar att under sådana utredningar skapa möjlighet för barnet att uttrycka sin mening.Jag rekommenderar därför er att kontakta socialtjänsten då mammans agerande framför barnen inte är acceptabelt.  Det finns risk att barnet manipuleras till en viss uppfattning om situationen och relationen till pappan. Ni ska begära att socialtjänsten intervjuar barnet ensamt, utan mammans närvaro, detta för att barnet inte ska känna sig pressat och för att den riktiga sanningen ska komma fram. Då kan socialtjänsten skaffa sig en objektiv uppfattning. Välkomna att ringa vår telefonrådgivning där ni även vid intresse kan bli vidareslussade till familjerättsjurist.Bästa hälsningar 

När träder ett beslut om vårdnad i kraft?

2014-06-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |om man har gemensam vårdnad och den ena bestämmer sig för att avsäga sig vårdnaden via ett ombud , hur lång tid tar det innan beslutet träder i kraft?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Står ett barn under gemensam vårdnad och en av föräldrarna vill få till stånd en ändring i vårdnaden kan denne föra talan om en sådan ändring (se föräldrabalken (1949:381) (FB) 6 kap. 5 §. Är föräldrarna överens om ändringen kan de föra talan tillsammans genom en gemensam ansökan, FB 6 kap. 17 §. Rättens bedömning om huruvida talan ska bifallas eller ej ska grundas på vad som är bäst för barnet. Rättens beslut om vårdnad vinner laga kraft efter tre veckor och går därefter inte att överklaga, se lagen (1996:242) om domstolsärenden 38 §. När så är fallet kan verkställighet av beslutet sökas hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist, se FB 21 kap. 1 §.Hoppas att detta gav svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att ställa en följdfråga här nedan.MVH

Ansöka om ensam vårdnad

2014-06-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej vi har separerat och är väldigt infekterat. Vi har en gemensam dotter som jag vill ansöka om full vårdnad. Hon har vid ett tillfälle lämnat vår femårig dotter med sin 8 åriga son som ansvarig i mellan 2- 3 timmar för att träffa sin nya kille. Hon skrämde livet ur min 15 åriga son som var hemma och trodde att hon var ute och lekte. När han skulle gå ut och hämta in henne så fanns hon ingenstans hon hade åkt utan att meddela min son. Detta tycker jag inte är ok. Hon har vid flera tillfälle visat att hon inte bryr sig om vår dotter. Vad ska jag göra och vad har jag för rättigheter? Nås efter 16 vardagar.
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Barnets bästa är avgörande för alla beslut som berör barnets vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) https://lagen.nu/1949:381. Utifrån din frågeställning antar jag att ni i nuläget har gemensam vårdnad över eran dotter. Enligt 6 kap 5§ FB kan rätten, efter ansökan av dig, besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Utifrån din information i frågan går det inte att svara på hur dina möjligheter till ensam vårdnad ser ut. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån en granskning av förhållandena. Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjejuridik. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Tvistigt mellan vårdnadshavare

2014-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har två barn, 12 och 16 år. Vi föräldrar skildes när barnen var 4 och 8 år. Pappan ville inte skiljas, Jag gifte om mig och var på grund av min nya mans arbete tvungen att flytta 14 mil bort och barnens pappa accepterade under förutsättning att barnen bodde mest hos honom och vi tog på oss alla umgängesresor och underhåll. Jag accepterade och så var det i nästan tre år. De senaste 3 åren bor barnen hos oss onsdag/torsdag-söndag och vi har nu ett boende i ursprungsstaden igen men är skrivna drygt mil bort (pga min mans jobb). Barnen kommer från augusti bo varannan vecka hos varje förälder. Nu säger barnens pappa att han inte har något som helst ansvar för körning mellan våra boenden utan vi har skyldighet att hämta och lämna 100% fortfarande. Har han rätt i detta?Vår 16-åring börjar i Gymnasiet i den stad där jag och min man är skrivna och vill helst bo mest hos oss. Det går bara om även 12-åringen bor hos oss. Pappan kommer att sätta sig emot. Har han rätt till det? Hur går man tillväga?Tacksam för ett svar.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Primärt gäller att om det finns två vårdnadshavare så skall dessa gemensamt bestämma över barnens personliga angelägenheter, se 6 kap. 11-13§§ föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381. När det gäller ditt 16 åriga barn, så skulle jag säga att denne har rätt att vara med och bestämma över saker som rör honom/henne. Vill barnen bo hos dig, så skall man fästa stor vikt vid deras vilja. Fadern har rätt att sätta sig emot att barnen mest ska bo hos er. Detsamma gäller körningen! Om ni vårdnadshavare inte kommer överens om detta tycker jag att ni bör pröva frågan i domstol. Dock bör det ses som sista utvägen då inget annat fungerat/fungerar. Då skall du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som då har göra en bedömning. Du kan föra din talan själv, dock skulle jag rekommendera att du tar kontakt med en jurist.Med vänlig hälsning,