Vårdnad, boende och umgänge

2015-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad har en papa för rättigheter vid en separation från sin sambo och de har en bebis på 8 veckor?Mamman ammar.De har gemensam vårdnad. Barnet är skrivet på pappans adress.Mamman packade ner alla sina och bebisens kläder och hämtades upp av sin mamma när pappan var på arbetet utan att pappan hade vetskap om det och inte kommit överens om det heller.Mamman vistas nu 20 mil bort.Pappan kontaktade familjerätten i kommunen men fick bara till svar att det var bara att gilla lägetoch att han skulle passa på att vila den här tiden mamman ammar.Han fick till slut till ett möte på kommunen där det träffades ett muntligt avtal att han ska åka och besöka barnet 2 ggr/vecka och mamman ska åka 1ggr/vecka. Detta skulle gälla så länge mamman ammar. Men nu vägrar mamman att åka, hon försöker också att sätta käppar i hjulet så det blir besvärligt de dagar pappan ska komma på besök.Fråga: Är det rimligt att pappan ska behöva åka 40 mil 2 ggr i veckan för att träffa sin nyfödda dotter några timmar?Kan mamman vägra sin del av det muntliga avtalet?Kan pappan kräva ett skrifligt avtal på detta då mamman inte är beredd att samarbeta?Pappan vill ju inget hellre än att ta del av sin dotter mer än några timmar åt gången, han vill ju helst träffa henne oftare och vara mer delaktig.Han är också rädd för att om hon vistas så långt bort att det ska vändas emot honom när det är dags för växelvis boende.Pappan vill ju helst sköta detta själv men upplever att han bara blir motarbetad.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Slutsats. Huvudregeln i svensk rätt när det gäller barns vårdnad, boende och umgänge säger att barnets bästa alltid skall vara avgörande för alla beslut som rör barnet. Extra vikt fästs vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Du skriver att ni har gemensam vårdnad om barnet. När mamman flyttar till en annan stad och tar med sig barnet utan din vetskap fattar hon ett beslut som hon ej har rätt att fatta ensam. Barnets bästa är det enda som kan rättfärdiga mammans beslut. Vad gäller avtal om boende och umgänge så finns det ett krav på skriftlighet vilket i ditt fall ej är uppfyllt. Vad gäller umgänge med barnet och det faktum att det är 20 mil till barnets vistelseort så kan man inte stoppa den ena föräldern från att flytta, däremot ska den andra föräldern i skälig omfattning vara med och bidra till resekostnaderna. Jag tycker att det verkar som om mamman har begått flera handlingar i strid med föräldrabalken. Det kan vara så att socialtjänst anser att barnets bästa just under amningen är att vara nära mamman men det innebär inte att mamman kan hindra pappan från att ha umgänge med sitt barn. Detta kallas umgängessabotage och skall dokumenteras för att kunna användas som bevis i en framtida domstolsprövning. Även alla åtgärder pappan genomför för att ha kontakt med sitt barn bör dokumenteras. Du bör påtala detta för socialtjänsten och om du ej får gehör skulle jag driva frågan vidare genom att stämma in till tingsrätt. Vill du ha hjälp att fortsättningsvis driva frågan rekomenderar jag dig att boka en tid med vår samarbetspartner Familjens jurist via denna länk http://lawline.se/boka Utredning. Barnets bästa Din fråga rör barn vårdnad boende och umgänge. Den viktigaste huvudregeln inom svensk rätt på området säger att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av föräldrabalken 6 kapitlet 2 §. Umgänge med båda föräldrarna är därmed en huvudregel i sig. Vårdnad Vid gemensam vårdnad ska ni gemensamt fatta beslut som rör vårdnaden och olika typer av juridiska beslut som rör barnet. Vid beslut av ingripande karaktär som t.ex boendefrågan kan detta inte fattas av enbart en förälder om det inte är så att barnets bästa uppenbarligen kräver det. Vid en flytt så skall båda föräldrarnas underskrift finnas på anmälan som skickas till skatteverket. Görs inte detta kan anmälan bli fördröjd. Vill du få en ändring i vårdnadsfrågan så kan du alltid gå till tingsrätt och få frågan prövad. Detta följer av föräldrabalken. Boende Eftersom barnet står under gemensam vårdnad kan tingsrätt på talan av en av föräldrarna eller båda besluta vart barnet skall bo. Avgörandet är vad som är bäst för barnet. Det innebär att växelvist boende kräver att föräldrarna har en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Ett barn skall inte tvingas byta mellan olika förskolor etc. Föräldrar kan avtala om barnets boende men då krävs att det är skriftligt och att avtalet godkänns av socialtjänsten. Hade det varit så att mamman haft ensam vårdnad så hade det varit svårt att tvinga henne att flytta t.ex inom en viss milsradie från dig. Det finns varken lagstöd eller praxis stöd som tyder på att detta är möjligt. Däremot kan det beroende på förutsättningarna vara så att mamman kan vara skyldig att i skälig utsträckning bidra till dina resekostnader. Mer om detta nedan. Umgänge. Inledningsvis skall nämnas att umgängesrätten är en rättighet för barnet och inte för föräldrarna. Däremot har båda föräldrarna en skyldighet att se till barnets bästa vilket vanligtvis innebär umgänge med båda föräldrarna. Oavsett hur det ligger till med boende har båda föräldrarna vanligtvis möjlighet till umgänge såvida inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att barnet råkar illa ut genom umgänge med föräldern det inte bor med. Föräldrar får avtala vad gäller umgänget och detta avtal skall vara skriftligt och det skall godkännas av socialtjänsten. Detta framgår av Föräldrabalken 6 kap 15 a §. Mamman har i detta fall ett särskilt stort ansvar och en skyldighet att se till att barnet får träffa sin pappa. Om hon utan anledning försöker hindra eller försvåra barnets kontakt med sin pappa kallas det umgänges sabotage. Detta är något som domstol ser mycket allvarligt på vid en senare domstolsprövning. Därför är det väldigt viktigt att noga dokumentera alla bevis som talar för att mamman beter sig på detta sätt. Är det så att barnet bor med den ena föräldern skall denne förälder ta del av den andres kostnader för resor. Detta skall ske efter vad som anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och andra omständigheter. Fördelningen av resekostnader är relativt komplicerad att räkna ut. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa er med detta. Vänliga hälsningar

Forum för ansökan ensam vårdnad

2015-11-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej jag undrar hur man gå till väga om man bor i annan stad och vill ansöka om ensamvårdnad ?
Ophelia Wigström |Hej, Tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!Om du bor en annan stad än ditt barn ska du lämna in en ansökan om ensam vårdnad till domstolen där din son har sin hemvist (https://lagen.nu/1949:381), vidare är att anse som hemvist där din son varit folkbokförd sedan den 1 november förra året (https://lagen.nu/1942:740). Alternativt istället för att gå direkt till domstol om det kan kännas känsligt så finns möjligheten att du och barnets andra förälder istället tar hjälp av Socialnämnden för att tillsammans komma överens om vårdnad, boende och umgänge för ert barn. Detta gör ni genom att kontakta socialstyrelsen i den aktuella kommunen så hjälper de er, Socialnämnden har en skyldighet att se till att frågorna rörande vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda (https://lagen.nu/1949:381).Hoppas att du har fått svar på din fråga, trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad i vårdnadstvister

2015-10-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej skulle vilja ha reda på hur vanligt det är att fadern får ensam vårdnad i ett tvistemål
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Enligt statistik från 2007 ser fördelningen av vårdnaden ut så här: Antalet barn där mamman har ensam vårdnad uppgår till 128 667.Endast 11 814 barn har pappan som ensam vårdnadshavare.Varför föräldrarna har ensam vårdnad är oklart och behöver inte alltid vara en följd av en vårdnadstvist. Klart är att könet på föräldern inte ska spela någon roll vid bedömningen av vilken förälder som är mest lämplig att vara vårdnadshavare i en vårdnadstvist. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet menar att en anledning till att fler mammor har ensam vårdnad kan vara att de innan vårdnadstvisten varit den som tagit större ansvar för barnet, därför anses de också vara mer lämpliga för ensam vårdnad än fadern. Vänligen,

Samarbetssvårigheter mellan föräldrar gällande deras barn

2015-10-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vår dotter är 13 år, vi har gemensam vårnad. Hon bor hos mig sedan 5 år tillbaka. Pappa har missbruksproblem men varit nykter i 5 år, börjat smådricka igen och är inte alltid lämplig att umgås med. Dotter vill inte åka till honom nu då hon tycker det känns oroligt, hon har pratat med honom i telefon och det slutade med att hon grät. Han ger sig dock inte utan ringer och smsar mig hela tiden. Nu svarar jag inte och han säger då att det får bli ett domslutsbeslut och att de då ska höra hela sanningen. Jag har tidigare gjort vad som krävts för att umgänget ska fungera. Hur/vad ska jag göra?Mvh//Katarina
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om föräldraansvar regleras i Föräldrabalken (FB). Vad du kan göra om du inte vill att din dotters pappa ska ta tvisten till domstol är att först påkalla ett så kallat samarbetssamtal med socialtjänsten i din kommun som syftar till att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge, se 6 kap 18 § FB. Ett samarbetssamtal är helt frivilligt. Det går således inte att tvinga pappan att medverka. Skulle han inte vilja medverka, eller är det inte möjligt att nå en lösning genom samarbetssamtal, är det slutligen domstolen som avgör frågan. Enligt 6 kap 5 § FB ska domstolen, då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Enligt paragrafens andra stycke ska vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller inte domstolen fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Att motverka att den andre föräldern inte får träffa sitt barn kallas för umgängessabotage, och kan ha negativ verkan i en tvist om vårdnad för den förälder som har motverkat umgänge. Å andra sidan ska barnets bästa alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se 6 kap 2 a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tittar fäster domstolen särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Särskild avseende fästs även vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Dessutom vill domstolen ogärna rycka upp barnet från en trygg hemmiljö. Har barnet bott länge hos en förälder och funnit sig väl till rätta där, kan det tala för att inte ändra på det. Denna tanke ger uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen. Även barnets egna åsikt kan väga tungt. Enligt 6 kap 2 a § tredje stycket FB ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom din dotter är 13 år kommer hennes åsikt med stor sannolikhet att beaktas, se rättsfallet NJA 1995 s. 398 då domstolen tog hänsyn till ett 13-årigt barns bestämda vilja. Dock måste även barnets mognad som sagt tas i beaktning. Lycka till och hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Ensam vårdnad

2015-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan! Kan jag som boendeförälder lägga in om enskild vårdnad, då fadern gav upp varannan vecka-boende till varann helg för hans nya vill ha det så. Samt att umgänget inte sker hemma hos fadern utan han lämnar sonen vidare under sina helger. Vi hade ett tilläggsavtal via f-rätten att vi skall svara varandra på både sms och samtal när det gäller sonen men han har blockerat mig så jag kan varken skicka sms eller ringa honom. På avtalet så ville fadern ha sonen på höstlovet men han var bara hos fadern 2 nätter på hela veckan, på semesterveckan var han inte med sin pappa alls för han var inte planerad i deras semester. Min son mår jättedåligt och vill inte åka till sin pappa vissa helger men jag kan väl inte hindra pappan från att hämta honom?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB).I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.Om man har gemensam vårdad och vill ha ensam vårdnad så finns det i regel två vägar att gå för att försöka få ändring av vårdnaden. Det spelar ingen roll att du är sk. boendeförälder. För det första kan man avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall pappan till barnet, om att du ska få ensam vårdnad enligt 6:6 FB. Det går ju dock inte om man inte är överens i frågan. Istället får rätten/domstolen besluta enligt 6:5 FB om du ska få ensam vårdnad om din son eller om den ska fortsätta att vara gemensam. När domstolen i vårdnadstvisten beslutar om det ska bli någon ändring av vårdnaden eller inte så ska den ta hänsyn till barnets bästa enligt 6:2a FB. Barnets egen vilja kan i vissa fall få betydelse. Det anses vara till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar vilket innebär att gemensam vårdnad är att föredra när föräldrarna inte bor tillsammans. En god och nära kontakt kan bli svår att upprätthålla om den ena vårdnadshavaren inte är intresserad av att umgås med barnet när denne ska göra det, en god och nära kontakt anses inte gå att framtvinga. Ett beteende där ena föräldern inte vill umgås med barnet brukar kallas ”umgängesvägran” och kan tala mot gemensam vårdnad. I ditt fall kan jag utifrån informationen inte göra någon bedömning av om pappans beteende skulle utgöra en sådan grad av ”umgängesvägran” att det kan tala för ensam vårdnad för din del. Eftersom att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar har stor betydelse så innebär det att beteenden från en vårdnadshavares sida som bidrar till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavare försämras kan tala för ensam vårdnad för den vårdnadshavare som får sitt umgänge saboterat. Ett sådant beteende som leder till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavaren försämras kallas för ”umgängessabotage”. Jag avråder dig från att hindra pappan från att hämta er son då ett sådant beteende eventuellt skulle kunna klassas som umgängessabotage vilket bland annat skulle kunna vara negativt för din del i en vårdnadstvist.Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så beaktar man även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Du uppger att pappan blockerat din möjlighet att kontakta honom gällande frågor som rör er son. Det framgår inte riktigt om detta är något som pågått länge eller om det är tillfälligt. Det man kan säga är dock att vissa typer av samarbetssvårigheter kan motivera ensam vårdnad istället för gemensam.Sammanfattningsvis så är det upp till domstolen att i varje enskilt fall avgöra om det är till barnets bästa att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensamt eller om ensam vårdnad är ett bättre alternativ. Gemensam vårdnad är dock utgångspunkten.Vänligen,

Förhindrande av umgänge trots domstolsbeslut

2015-11-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan! Det är så att jag och mitt ex har en son på 6 år, vi har ett domstolsbeslut. Gällande umgänge och jag har inte släppt iväg han några tillfälle, för några olika stjäl, psykiska problem våld i hemmet, men han har stämp mig nu, gällande att jag har bryttit domstolsbeslutet. Kan åklagare besluta att barnet får åka endån?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i föräldrabalken. Du skriver att ni har fått ett domstolsbeslut vilket stadgar att ditt ex har rätt till umgänge med er son. Enligt 15 § har barnet rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med. 15a § stadgar att rätten får besluta om umgänge mellan förälder och barn. När man tar beslut som rör barn ska man alltid ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Två aspekter som man tar särskild hänsyn till vid bedömningen är om barnet riskerar att fara illa, samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna, se 2a §. Jag känner inte till omständigheterna i det förevarande fallet och kan därför inte uttala mig om dem. Jag förutsätter att rätten har gjort en grundlig utredning och därefter fattat det beslut som man bedömt varit bäst för ert barn. Om man utan fog hindrar sitt barn från att träffa den andra föräldern, trots ett domstolsbeslut som berättigar till umgänge, kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. I värsta fall kan umgängessabotage leda till att man förlorar vårdnaden om barnet. Återigen känner jag inte till alla omständigheter i ert fall, utan jag svarar bara utifrån generella termer. Om du befarar att ditt barn far illa är det naturligtvis en omständighet som man måste ta på allvar. Jag råder dig att ta kontakt med någon som kan ge dig mer personlig rådgivning, förslagsvis Familjens jurist som vi på Lawline har nära samarbete med. Om du vill kan du boka tid direkt på vår hemsida.Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Rättsskydd två gånger i vårdnadstvist om samma barn

2015-10-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hade en vårdnadstvist för 10 år sedan ang hur umgänget skulle se ut.Fick då rättshjälp av mitt försäkringsbolag.Nu funderar jag på att söka enskild vårdnad om barnen eftersom det inte alls fungerar och pappan inte tar något som helst ansvar, träffar knappt barnen.Går det att få rättshjälp igen? Det gäller ju inte samma sak denna gång, samtidigt är det en vårdnads fråga.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om du kan få rättsskydd eller inte beror på ditt försäkringsbolags villkor så det bästa är att du hör med ditt försäkringsbolag. Generellt sett brukar rättsskydd beviljas i sådana här fall då det har gått så pass lång tid sen den förra tvisten. Det då rör sig i försäkringsbolagens mening om två olika tvister även om det man tvistar om är detsamma. Detta särskilt om det finns nya omständigheter som gör att tvisten uppkommit.Mitt råd är därför att du hör med ditt försäkringsbolag och trycker lite extra på de nya omständigheter som gör att situationen inte fungerar.Vänliga hälsningar,

15-årings vilja angående vårdnad

2015-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en 15,5-årig dotter som bor med mig. Vårdnaden delar jag med hennes pappa. Nu vill både hon och jag att jag ska ha full vårdnad om henne. Är det en krånglig process, eller en 15-åring har bestämmanderätt i ett sådant här fall? Hon får naturligtvis umgås så mycket hon vill med sin pappa.MvhAnneli
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Om det blir en krånglig process eller inte har antagligen mest att göra med hur pappan ställer sig till ändringen i vårdnaden. Om han går med på att du får ensam vårdnad om er dotter kan ni skriva ett avtal om detta, enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska gälla måste det godkännas av socialnämnden.Ifall pappan inte vill att du ska ha ensam vårdnad kan du väcka talan vid tingsrätten om ändring i vårdnaden, enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Då gör domstolen en prövning av vad som är bäst för er dotter och beslutar om ni ska ha fortsatt gemensam vårdnad eller om en av er bör anförtros vårdnaden. Vad domstolen kan besluta beror till viss del på vad ni yrkar. Om både du och din dotters pappa yrkar ensam vårdnad kan domstolen t.ex. inte besluta att ni ska ha gemensam vårdnad. Avgörande för domstolens beslut är barnets bästa, enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är ju större vikt brukar läggas vid barnets vilja. Eftersom er dotter är 15 år kommer domstolen vid en vårdnadstvist att lägga stor vikt vid hennes vilja. Om det finns andra omständigheter som talar starkt för att gemensam vårdnad eller att pappan får ensam vårdnad skulle vara bättre för er dotter kan domstolen dock besluta i motsats till hennes vilja, även om detta är ovanligt.Hoppas mitt svar är till hjälp för er!Vänliga hälsningar,