Kan man avbryta umgänge med förälder vid farhågor om våld mot barnet?

2017-04-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vilka rättigheter har en boendeförälder för att skydda sitt barn? I korta drag så har sonen som är tre år gammal, en skadlig kontakt med den juridiska modern. Hon övergav honom för två år sedan och det har varit omöjligt att skapa en fungerande kontakt då hon vägrar att samarbeta för sonens skull. Hon har utsatt sonen för vanvård och eventuell misshandel. Hon träffar nu sonen ett par timmar en gång i veckan med sin mamma. Efter dessa träffar mår sonen väldigt dåligt, har mardrömmar, blir våldsam mot sig själv och andra, går tillbaka i utvecklingen osv. Efter träffarna berättar sonen att de (både den juridiska modern som han nämner vid namn och mormodern) att de knuffar honom, kastar saker på honom, att de är farliga och dumma. Han klagar mycket på ont i huvudet och i magen. Det finns nu starka misstankar om att sonen misshandlas under dessa träffar, särskilt då mormodern öppet har visat sig vara våldsam gentemot andra. I och med att det finns starka misstankar om misshandel och en oro för sonens säkerhet, kan då Pappan som även har sonen på heltid få vara med under träffarna, exempelvis ute i en lekpark för att se att sonen inte far illa? Kan då Pappan välja hur umgänget ser ut så att sonen inte utsätts för våld, exempelvis att de ses ute i en lekpark eller kan den juridiska morden verkligen kräva att deras träffar sker "bakom stängda dörrar" och att Pappan inte har någon rätt att veta hur det går under umgänget?
Matilda Bona |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du har ensam vårdnad i frågan. Som vårdnadshavare har du inga rättigheter att skydda ditt barn, du har en skyldighet att göra detta. I alla fall där ditt barn kan komma till skada skall du såklart ingripa, förekommer det dessutom våld mot till barn skall du anmäla detta till polisen och socialnämnden omedelbart. Att din son skall ha umgänge med sin mamma beror på att man anser att det nästan alltid är för barnets bästa att man skall ha en kontakt med båda sina föräldrar, det är en central tanke i den svenska familjerätten. Men eftersom barnets bästa alltid skall beaktas i fall om umgänge får detta inte gå ut över barnets välmående och hälsa. Man har som förälder ingen rätt till att umgås med sitt barn, utan det är en rättighet ditt barn har att få ha en nära kontakt med båda sina föräldrar. Så om modern missbrukar sitt umgänge genom att skada sitt barn kan umgänget såklart avbrytas av socialnämnden. Det är viktigt att du i detta fall blandar in myndigheter, antingen socialnämnden eller polis och inte bara avbryter umgänget utan att anmäla detta till myndigheterna, då kan du anklagas för umgängessabotage. För att du inte skall anklagas för umgängessabotage(att du försöker förstöra din sons relation till sin mamma) skall du kontakta socialnämnden som kan hjälpa dig med att ordna med umgänge utan att din son kommer till skada. Umgänge kan ske i samband med socialnämnden eller över exempelvis telefon. Mitt råd till dig är att snabbt anmäla dina farhågor om mamman och mormoders beteende till socialnämnden och om det förekommer våld av något slag skall du även kontakta polisen omedelbart eftersom detta är brottsligt. Jag hoppas detta svar kan hjälpa dig! Med vänlig hälsning

Fråga om ensam vårdnad.

2017-04-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Skiljde mig från barnen pappa 2012 mina barn idag son 20 år och dotter 9 år. Vi har delad vårdnad men barnens pappa har aldrig tagit ansvar barnen har bott hos mig på heltid. Han betalar inte för barnen så jag får underhållsstöd från försäkringskassan. Min fråga är hur går jag till väga för att ansöka om ensamvårdnad samt byta min dotters efternamn? Min son som är 20 år har redan bytt efternamn.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ansökan om ensam vårdnadOm man vill ansöka om ensam vårdnad så ska man skicka in en stämningsansökan till en tingsrätt. I stämningsansökan ska du ange att du ansöker om ensam vårdnad och varför. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist i samband med ansökningen. Domstolen kommer sedan pröva vad som är barnets bästa. Vad som kan vara bra att veta är att en domstol alltid utgår från att barnets bästa är gemensam vårdnad. Skäl för ensam vårdnad kan vara antingen djupgående konflikter mellan föräldrarna eller att den ene föräldern missbrukar, är sjuk eller på annat sätt är oförmögen att ta hand om sitt barn. Byte av efternamnVad gäller namnändring så finns det inga hinder för barnet att byta namn till något namn som en av föräldrarna heter. Det gör man genom att skicka in en ansökan till skatteverket. Ansökan måste vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Här kan du hitta ansökan: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7630.4.39f16f103821c58f680007056.html. Lycka till med allt! Vänligen,

Tvist om vårdnad. Umgängessabotage från ena parten

2017-04-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Min sambo har en son från ett tidigare förhållande. Mamman flyttade efter separationen till en annan kommun men min sambo och hon har fortfarande delad vårdnad om pojken som är skriven hos oss.Mamman vägrar tyvärr att samarbeta och motarbetar oss konstant när vi försöker medla med henne. Hon har bland annat vägrat att skriva på pojkens adressändring när vi flyttade till en större lägenhet inom kommunen och vägrar nu också att skriva på pappren angående förskoleplats inom denna kommun. Hon säger att hon ska ha ensam vårdnad om pojken och att pojken inte ska få träffa sin pappa mer än 1 timme i veckan (helt utan belägg). Utöver detta har hon åkt iväg med pojken till en annan stad samma dag som vi skulle hämta honom (vi har honom varannan vecka) och utan att säga till oss/fråga oss först. Detta är bara några få exempel.Vi är väldigt oroliga för att mamman kommer vinna vårdnadstvisten eftersom det har framkommit, av pojken som fyller 6 år, att hans nya styvpappa bestraffar honom bland annat genom att kasta vatten över hela pojken när han varit stygg. Vi är dessutom oroliga eftersom mamman vill begränsa umgänget med pappan såpass mycket.Hur kan vi bevisa att sådana olämpliga bestraffningar sker i deras hem och hur stora är våra chanser att vinna vårdnaden baserat på informationen jag gett? Vi är helt för att samarbeta och vill att pojken ska få träffa både hans mamma och pappa lika mycket.Med vänliga hälsningar från en väldigt orolig styvmamma.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här typen av frågor regleras i föräldrabalken(FB).I ditt fall har alltså mamman och pappan gemensam vårdnad om barnet. I 6 kap 5 § första stycket FB står det att rätten får anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden. I andra stycket samma paragraf står det att rätten ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbetet i frågor som rör barnet. I det här fallet framgår det av vad du skriver att det är svårt för föräldrarna att samarbeta då mamman helt enkelt vägrar samarbete. I ett sådant fall kommer rätten troligtvis inte att anse att gemensam vårdnad är för barnets bästa.I 6 kap 2 a § FB hittar vi utgångspunkten för alla beslut som har att göra med vårdnad, boende och umgänge. Den säger att barnets bästa alltid ska vara avgörande. Kan föräldrarna inte samarbete så ska således vårdnaden anförtros åt endast en av föräldrarna. Vilken av föräldrarna är då mest lämplig för barnet? I 6 kap 2 a § andra stycket FB står det att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska de fästas särskild avseende vid - Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Du säger att pojkens nya styvpappa bestraffar pojken genom att kasta vatten över honom. Ett sådant beteende från mammans partners sida tar rätten naturligtvis mycket allvarligt på! Barnet ska som sagt inte riskeras att utsättas för övergrepp eller annars fara illa. Vidare framgår det att mamman uttryckligen sagt att hon kommer hindra att pojken träffar sin pappa mer än en timme i veckan. Hon har dessutom aktivt förhindrat pappan att träffa pojken vid överenskomna tillfällen. Ett sådant här beteende kallas umgängessabotage. Som jag skrev ovan så ska det särskilt tas hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Förhindrar mamman detta talar mycket för att pappan kommer att få vårdnaden ensam, då han helt är med på att pojken ska få träffa både mamman och pappan lika mycket.Som slutsats så skulle jag säga att mycket talar för att pappan(din sambo) kommer att få ensam vårdnad till barnet, då han, utifrån det du beskrivit, uppenbarligen bör anses som den mest lämpliga föräldern. Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

När man kan avtala om ensam vårdnad

2017-04-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min man och jag ligger i skilsmässa. Vi har en dotter ihop som jag fått ensam vårdnad om, och han har gått med på att jag även ska få ensam vårdnad om vårt kommande barn som ska födas innan skilsmässan kommer ha gått igenom. Har två frågor: 1) Kan vi redan nu ansöka om ensam vårdnad för bebisen i magen eller måste vi vänta tills barnet är fött? 2) Kan han senare ändra sig och kräva delad vårdnad igen om några år? Till saken hör att han har varit våldsam mot mig både fysiskt och psykiskt, och jag har krävt ensam vårdnad av rädsla för att barnen ska råka illa ut annars. Dock inte polisanmält honom, utan jag har lovat att låta bli det om jag får vårdnaden om barnen, och om han söker hjälp för sina aggressionsproblem. Vi har alltså gemensamt skrivit på skilsmässopapper där jag får hela vårdnaden och slipper därför tack och lov vårdnadstvist i nuläget!
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om vårdnad återfinns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Om föräldrarna är gifta står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, FB 6 kap. 3 §. Eftersom att du och din man fortfarande kommer att vara gifta vid barnets födelse innebär detta alltså att ni kommer att ha gemensam vårdnad om barnet till en början. Enligt föräldrabalkens mening “existerar” barnet inte innan det är fött och det är därför inte möjligt att besluta om vårdnaden innan födseln. Däremot verkar det som att ni är överens om hur vårdnaden ska se ut, vilket innebär att ni vid barnets födsel kan avtala om att det är du som ska stå som ensam vårdnadshavare. Om avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden, ska det gälla, FB 6 kap. 6 §. Även om ni beslutar om ensam vårdnad kan ni alltid ändra beslutet i framtiden. Om barnets pappa vill ha gemensam vårdnad mot din vilja krävs dock att han ansöker om detta till domstolen som sedan ska ta ett beslut. Vid domstolens bedömning ska rätten beakta föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet, FB 6 kap. 5 §. Dessutom ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2a §. Det är givetvis svårt att med säkerhet säga hur rätten skulle besluta i ert fall, men det faktum att barnets pappa har varit våldsam mot dig och att du känner rädsla för honom kan vara något som beaktas vid bedömningen kring er samarbetsförmåga. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Faderskapstest bevisar faderskap - gemensam vårdnad?

2017-04-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Kan modern neka till att skriva på papper om gemensam vårdnad? Även om man tar faderskapstest som bevisar att barnet är pappans som vill ha delad vårdnad. Föräldrarna skall gå isär.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det faktum att ett faderskapstest bevisar att mannen är biologisk far till barnet gör inte att han har rätt att få gemensam vårdnad. Om modern har ensam vårdnad och vill fadern få en ändring i vårdnaden får han vända sig till domstol som får avgöra vad som anses vara barnets bästa. (6 kap. 5 § FB) Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Modern har ingen skyldighet att skriva på papper om gemensam vårdnad men om rätten beslutar att gemensam vårdnad är det bästa för barnet har hon skyldighet att rätta sig efter domstolens dom.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen ett återkomma!Med Vänlig Hälsning

Vad gör man när barnet inte vill åka till sin förälder enligt umgängesavtalet?

2017-04-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Vad händer när barnen inte vill bo hos sin pappa?Tjejen blir 15 och killen 11.Vi har gemensam vårdnad men båda barnen står skrivna hos mig.Tösen har bott hos mig sen förra året i juni, och pojken ville inte åka varannan vecka som han gjort sen1,5 mån tillbaka.Han grät och var nästintill otröstlig. Han sa att han bara varit hos sin pappa för att han inte ville att han skulle vara så ensammen. Nu har exmannen varit till soc och där vill han få fram ett umgängesavtal vilket ska innefattas med att dom bor hos han, vilket dom inte vill. Dom vill ha ett umgänge med sin pappa och jag har hela tiden strävat efter att dom ska ha det, men då det inte fanns när vi alla bodde ihop så är jag tveksam om att han får det att funka då det inte gjort det hitills. Finns mycket mer att skriva ang detta, då båda jag och barnen farit illa hos honom. Men enligt han så är det bara lögner från min sida.Hoppas ni kan göra mig ngt klokare, jag tänker inte svika mina barn.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du är i en mycket tuff situation och att det är alltid svårt att veta vad som är det bästa i dessa lägen. Eftersom jag inte vet så mycket om ert fall eller bakgrund så redogör jag bara kort om hur man brukar resonera i liknande situationer och hoppas att det kan vara till viss hjälp. Ett barn har alltid rätt till umgänge med den föräldern det inte bor tillsammans med. Det är inte föräldrarna som har en rätt att ha barnen hos sig utan det är som sagt barnens rättighet. Umgänget, och alla frågor som rör barn, ska bestämmas efter vad som anses vara barnets bästa. Den förälder som barnet bor hos måste uppmuntra och bidra till att umgänge kan ske med den andra föräldern. Generellt sett kan man säga att umgängesavtal måste hållas. Att en förälder säger att barnen egentligen inte vill åka till den andre fäster rätten/socialen inte alltid så stor vikt vid. Barn kan ju över lag vara ledsna när de ska byta hem och kan tycka att det känns obehagligt att träffa en förälder de inte har bott med på det senaste. Den förälder som har barnen boende hos sig måste alltså, för att agera "rätt", fortsätta uppmuntra barnen till umgänge och i så stor utsträckning som möjligt se till att umgänge sker som avtalat. Detta även om barnen uttryckligen säger att de inte vill åka, gråter och liknande. Föräldern ska helt enkelt stå på sig, vilket ju kan vara mycket svårt. Om man i en vårdnadsutredning eller samtal med barnen skulle komma fram till att barnet verkligen inte vill åka till/ha umgänge med sin andre förälder ser man dock annorlunda på saken. Detta kan man fästa stor vikt vid och därmed ändra på förutsättningarna för umgänget eller ta bort det helt. När ett barn är över 12 år gammalt beslutar man nästan alltid så som denne önskar, viljan får stor betydelse. Även barns vilja under 12 år kan få stor betydelse, beroende på barnets individuella mognad. Om din dotter i en utredning berättar att hon bara vill bo hos dig, utan umgänge med sin pappa, så kan det mycket väl bli så. När det gäller din son kan även hans vilja tillmätas betydelse, särskilt eftersom han snart fyller 12 år. Oavsett hur gammalt barnet är strävar man alltid efter barnets bästa. Om man misstänker att barnet inte mår bra av att umgås med en förälder skulle man aldrig besluta om detta. Det är viktigt att du berättar för socialtjänsten hur det ligger till och hur barnen känner så att de kan få till en utredning om hur umgänget bör gå till. Du kan också ansöka om stämning till tingsrätten om du vill ta upp frågan om barnets umgänge, till exempel att det inte bör gå till som ursprungligen avtalat. Rätten har alltid en skyldighet att se till att alla frågor blir tillräckligt utredda. Socialnämnden ska alltid yttra sig i denna fråga och rätten måste utöver detta inleda en utredning om det behövs. I dessa fall kommer barnen att få ha samtal med socialnämnden där deras vilja kommer fram. Om barnet inte vill ha umgänge med en förälder eller endast ställer upp för att vara snäll kommer detta att komma fram då. I första hand bör du samtala med pappan till barnen och se om ni kan ändra förutsättningarna för umgänget. Din son kanske kan tänka sig att vara med sin pappa några timmar på dagarna men inte sova över eller liknande. Om ni inte kan komma fram till någon bra lösning tillsammans kan ni ta kontakt med socialnämnden. I tredje hand kan ni ansöka om stämning för att få frågan ordentligt utredd och få en bindande dom. Att endast förklara att barnen inte vill åka och är ledsna inför umgänget räcker tyvärr inte som "ursäkt" att inte få till stånd något umgänge. Om ett visst umgänge är beslutat har man ett ansvar för att se till att detta sker och vara uppmuntrande inför det. Det bästa är om socialnämnden eller rätten kan hjälpa er få till ett bra umgängesavtal där barnens vilja och bästa är av allra yttersta vikt. Om exmannen vänder sig till socialen för att få till stånd ett umgängesavtal får du möjlighet att bestrida detta vilket antagligen kan leda till att man utreder barnets vilja och barnets bästa ordentligt. Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!Med vänlig hälsning

Får ena föräldern resa iväg med barnen utan att informera andra föräldern?

2017-04-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har 2 barn som bor hos mig på heltid, pappan har dom endast varannan helg.Får pappan resa iväg med barnen i detta fall 15 mil bort över helgen utan att låta mig veta det?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror framförallt av hur vårdnaden ser ut, jag kommer därför dela upp svaret utifrån att du är ensam vårdnadshavare eller att ni har gemensam vårdnad.Ensam vårdnadshavareSom ensam vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i era barns personliga angelägenheter och ska i takt med era barns stigande ålder och mognad ta hänsyn till deras vilja och önskemål. (6 kap 11 § Föräldrabalken (FB)). Du har alltså som vårdnadshavare rätt att säga nej till en resa då detta rör dina barns personliga förhållanden och du har alltså därför även rätt att få veta om pappan reser iväg med dem. Om man reser via en resebyrå krävs ofta även intyg av vårdnadshavarens godkännande. Gemensam vårdnadVid gemensam vårdnad har ni som vårdnadshavare rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i era barnens personliga angelägenheter och ska i takt med barnens stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnens vilja och önskemål. Angående utomlandsresor ser rättsläget däremot mindre tydligt ut vid gemensam vårdnad eftersom vårdnadshavare vid gemensam vårdnad gemensamt ska bestämma i barnets personliga angelägenheter. Utrikesdepartementet har skrivit i sin publikation om "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" att en utomlandsresa kräver den andre vårdnadshavarens samtycke. Publikationen ger dock inte svar på om detta även ska gälla för kortare semesterresor under umgängestiden med den andre föräldern. Lagen reglerar inte uttryckligen utomlandsresor men enligt praxis kan man generellt säga att kortare semesterresor inom och utrikes med barnet är något som är svårt för den andre vårdnadshavaren att motsätta sig förutsatt att det inte finns skäl som talar för att det inte skulle vara det bästa för barnet.SammanfattningFör att sammanfatta kan man säga att om du har ensam vårdnad bestämmer du ensam (med beaktande av barnens vilja) och du har då rätt att veta om pappan reser iväg med barnen. Om ni däremot har gemensam vårdnad är rättsläget oklart då ni som vårdnadshavare gemensamt ska bestämma och det finns inget i lagen som säger att han måste informera dig, däremot kan det vara bra att göra det ändå för att underlätta samarbetet mellan er som vårdnadshavare.Hoppas detta kan något klarare bild av hur rättsläget ser ut, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Möjlighet för styvförälder att få vårdnad då barnet motsätter sig

2017-04-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Min pappa hade fått full vårdnad om min 15-åriga halvsyster, vi kallar henne Bea, och gift om sig med en annan kvinna, henne kallar vi Anna. Beas biologiska mamma har flytt från Sverige pga olagligheter hon gjort. Nu har pappa tyvärr gått bort och Anna vill ha vårdnaden om Bea. Anna är från Kuba och pratar om att flytta tillbaka dit igen. Kan Anna tvinga Bea att flytta dit om Bea inte vill? Bea ska strax börja gymnasiet och har bott i Sverige alltid.Tacksam för er hjälp!MvhAnton
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då Beas pappa avlider står hon utan någon vårdnadshavare, då styvföräldrar inte har några som helst juridiska rättigheter gentemot sin partners barn. Då en förälder med ensam vårdnad avlider ska tingsrätten enligt 6 kap 9 § föräldrabalken efter anmälan av den andra föräldern eller socialnämnden, förordna den andra föräldern eller någon annan till vårdnadshavare. Eftersom Beas mamma har lämnat landet framstår det för mig som att hon inte bör vara lämpad att förordnas till vårdnadshavare. Då ska socialnämnden ansöka om att en annan person förordnas till vårdnadshavare.Om Anna är intresserad av att bli vårdnadshavare så bör hon kunna förordnas till detta. Det som talar för att Anna utses till vårdnadshavare är att hon och Bea tidigare levt tillsammans. Vid denna bedömning är det dock barnets bästa som är utgångspunkten. Då Bea är 15-år kommer domstolen sannolikt ta stor hänsyn till hennes önskemål. Om hon skulle motsätta sig att Anna blir hennes vårdnadshavare med hänvisning till att hon inte vill flytta till Kuba en flytt till Kuba skulle detta tala för att Anna kanske inte bedöms vara en lämplig vårdnadshavare. Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,