Vårdnad av barn

2014-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag är mormor åt 3 stycken på 2-3 år nu är det så att pappan vill inte ha barnen något mer men han vägrar att skriva över vårdnaden fast han säger att han inte ens känner nåt för barnen och vill inte ha dom alls nå mer! Detta är så tragiskt allra helst för barnen, hur ska min dotter gå till väga?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett barn har, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB), rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och detta är vårdnadshavarnas (eller ensam vårdnadshavares) ansvar, enligt 6 kap. 2 § FB. Se 6:1 och 6:2 FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P1 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2.När det är fråga om vårdnad av barn och den ena föräldern vill få ensam vårdnad av barnen/barnet blir reglerna i 6 kap. FB aktuella.I detta fall där pappan inte är villig att skriva över vårdnaden, blir nästa steg att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det framgår av 6 kap. 5 § FB att en vårdnadshavare som vill få ensam vårdnad ska ansöka om detta hos en domstol. Den centrala frågan i domstolens beslut om upplösning av gemensam vårdnad är vad som är barnets bästa, som står stadgat i 6 kap. 2a § FB. Det ska bl.a. beaktas om barnet/barnen eller annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet/barnen riskerar kidnappas, hålls kvar mot sin vilja eller på annat sätt far illa samt barnets/barnens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Se 6:5 FB och 6:2a FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2a.Enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB ska även föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas. I detta fall är det tydligt att pappan inte vill samarbeta. Det krävs emellertid att problemen är djupt rotade och det handlar om svåra samarbetsproblem, t.ex. att den ena vårdnadshavaren har misshandlat den andra vårdnadshavaren. Samarbetsproblemen ska visa att den gemensamma vårdnaden inte är barnets/barnens bästa. Se 6:5 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5S2.Det som kan tala för ensam vårdnad är om pappan är så pass frånvarande att han missar viktiga beslut rörande barnen och på så sätt brister i sitt ansvar enligt 6:1 FB.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller angående boende och vårdnad

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter vill bo hos mig hela tiden nu trots att vi har haft varannan vecka boende på henne. Pappan vägrar varav dottern blir ledsen. Vad gäller?
Kim Shaw |Hej,Tack för din fråga.Som jag förstår din fråga rör dina funderingar ditt barns vårdnad och boende. Jag kommer redogöra lite generellt för vad som gäller i vårdnad och boende frågor.Dessa frågor regleras i föräldrabalken (FB) 6 kapitel. Frågor om vårdnad regleras i 6 kapitlet 5§ FB. 6 kapitlet 5§ FB ger en möjlighet för föräldrarna att få till en förändring i vårdnaden. Möjligheterna för rätten är att antingen anförtro vårdnaden åt båda föräldrarna eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna. Vid avgörandet av dessa frågor kommer barnets bästa vara väsentlig. Andra faktorer som kan komma att vara av betydelse är exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet 14a§ FB. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna kan rätten besluta över hos vem barnet ska bo. Det finns även möjlighet att sluta avtal om detta, ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. Således finns det möjligheter för dig att få till stånd dels ensam vårdnad om du skulle vilja det, eller möjlighet att avtala eller få en dom över att barnet ska bo hos dig.Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag dig att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Upprepade vårdnadstvister

2014-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vi har en dom från tingsrätten i en vårdnadstvist. Vårdnaden är gemensam. Umgänget är definierat och beskrivet i denna dom. Kan den ena parten när som helst under barnets uppväxt gå till tingsrätten för nytt domslut? Vad krävs av den part som vill ha en ändring? Räcker det självklara faktum att barnet växer o blir äldre? Eller gäller en dom tills andra nya omständigheter uppkommer?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Frågor om vem som har vårdnaden samt om hur den flyttas över och så vidare regleras i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dess 6 kap. 5 § innebär att rätten skall besluta om vårdnaden om en av föräldrarna (eller båda) vill det, bland annat enligt bestämmelser som finns i de följande paragraferna.Principiellt finns ingen begränsning i hur många gånger man kan gå till tingsrätten med frågan. Dock finns det möjlighet för tingsrätten att avvisa en "uppenbart ogrundad talan" enligt 42 kap. 5 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740), vilket kan vara aktuellt om det är helt uppenbart att inga omständigheter har förändrats. I vårdnadsmål är det dock inte vanligt att tillämpa denna bestämmelse, men den torde åtminstone hindra att talan väcks flera gånger under relativt kort tid. En annan sak är vidare att den förlorande parten kommer att få stå för rättegångskostnaderna, vilket gör flera onödiga tvister osannolika.I varje fall krävs det självklart att det finns skäl för att man skall förändra vårdnaden, och en tidigare dom är naturligtvis ett starkt argument för att inte ändra vårdnaden så länge omständigheterna inte har ändrats; situationen är ju så att säga redan fastslagen. Däremot skulle naturligtvis förutsättningarna kunna förändras under uppväxten även om ingenting dramatiskt inträffar, men det är inte sannolikt att endast tidens gång skulle förändra bedömningen. Det är ju "barnets bästa" som skall avgöra frågan, och det kan därmed exempelvis bli olämpligt att gång på gång ändra vårdnaden.Hälsningar,

Ensam vårdnad?

2014-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ensam vårdnad av två barn , 13 och 11 år gamla. Idag bor barnen hos båda föräldrarna växelvis boende. I stort sett trivs barnen bra hos båda föräldrarna. Nu vill deras mor av anledning dålig kommunikation med fadern ha ensam vårdnad. Med tanke på att barnen inte känner till att det kan förekomma dålig kommunikation mellan föräldrarna, vilket inte lider till att det far illa till. Många gånger har mamman ringt och bett om råd i hur man ska uppfostra och bete sig, både pappan och hans fru har ställt upp och gett råd, med tanke på att barnens lotsas mamma är pedagog. Kommunikation brukar brista när mamman ständigt hattar på allt som görs hemma hos pappan och hittar hon inget att säga blandar hon då in 10-15 år gammal historia som hon upplevt den tiden hon var gift med pappan. Barnens pappa tar både kontakt med henne och är villig till kommunikation så länge hon visar respekt och glömmer dåtiden. Han vill dock inte vara bästa vän med henne. Båda föräldrarna är idag gifta och har både barn och jobb. Nu undrar pappan om mamman har rätt till ensam vårdnad trots att de har det bättre hos honom?? Och endast för att mamman tycker att dålig kommunikation finns? Vad kan pappan nu göra? Och vad bör han göra för att behålla barnen?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I föräldrabalkens 6 kap. regleras frågor om vårdnad. I 2a§ anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt ska även fästas vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrar. Enligt 5§ kan föräldrar ansöka om ensam vårdnad hos rätten (se även 6 kap. 17§). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta men även ovannämnda paragraf gällande barnets bästa. I praxis (tidigare domstolsavgörande från högre instans) så har det ställts höga krav på samarbetssvårigheter då HD (högsta domstolen) uttalat att gemensam vårdnad i beaktande av barnets bästa (2a§) torde vara huvudregel. Se exempelvis NJA 1999 s. 451 (https://lagen.nu/dom/nja/1999s451). I det angivna fallet så hade maken i det tidigare äktenskapet enligt kvinnans utsaga psykiskt misshandlat henne vilket lett till skilsmässa. HD fann dock inte anledning att anförtro henne ensam vårdnad då mannen fortfarande hade en god relation med barnen och det ansågs ligga i deras bästa att gemensam vårdnad förelåg. I sammanhanget är även NJA 2000 s. 345 (https://lagen.nu/dom/nja/2000s345) intressant då det i detta fall dömdes till ensam vårdnad då kvinnan begått grova våldsbrott mot mannen vilket inneburit att sådana samarbetssvårigheter ansågs föreligga att gemensam vårdnad inte var möjlig. Med ovanstående i beaktande så vill jag påvisa att det krävs starka skäl för domstolen att besluta om ensam vårdnad. Med den information du har angivit i din fråga så är det enligt min mening inte troligt att ensam vårdnad kommer att ges till mamman. Mitt råd är att mannen helt enkelt då frågan kommer till rätten motsätter sig ensam vårdnad.Önskas hjälp vid en eventuell rättsprocess så hänvisar jag vidare till våra samarbetspartners. Vänligen,

Ändring av vårdnad.

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Min dotter har varit i familjehem sedan hon vart 11 månader. Jag blev sjuk utmattningsdepression och pappan kunde ensam inte sköta barnet. Dottern är idag 6år och nu har soc bestämt sej för att ansöka om att dotterns farmor nu ska få vårdnaden om dottern. Jag har gått med på saken, men undrar nu om jag kan begära vårdnade tillbaka till mej (mamma) om jag känner och märke att dottern inte vill eller har det bra hos sin farmor soc sa till mej att jag kan lämna ine en stämning till tinget om detta men att det ska mycket till för att det ska gå igenom. Jag önskar ett bra svar på detta.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag antar ur de omständigheter du nämner att dotterns farmor ska utses som särskilt förordnad vårdnadshavare. Ändring av sådan vårdnad regleras i föräldrabalkens 6 kap. 10§ där det föreskrivs att om barnet står under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare så kan barnets förälder/rar ansöka om att rätten ska förordna vården till dem gemensamt eller en av dem. Frågan om vårdnad enligt 10§ tas upp i domstol i den ort där barnet har sin hemvist. 6 kap. 17§ föräldrabalken. Du har således en möjlighet att, såsom socialnämnden påkallat, genom ansökan hos domstol få vårdnaden överförd till dig. Vid en sådan bedömning ska barnets bästa stå i fokus där bland annat barnets behov av en trygg uppväxt, men också närhet till föräldrar ska premieras. Även barnets egna önskemål kan i anledning av stigande ålder och mognad beaktas. 6 kap. 2a§ föräldrabalken. I den mån du skulle uppleva att dottern inte trivs med rådande vårdnadssituation är detta således omständigheter som talar för en ändring i vårdnaden.Vänligen,

Barns boende

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag har två barn och den yngsta är 2, 5 år. Det har förekommit mycket psykisk våld i relationen från pappan och han flyttade när den minsta var ett år. Jag tycker att den minsta har behov av att bo på ett ställe och jag tycker att jag har ett stabilt liv att erbjuda barnen. Det är otroligt svårt att samarbeta med pappan efter separationen, vad gäller det mesta kring barnen. Jag tycker det finns brister i omsorgen kring barnen och jag tycker han har svårt med empati med inslag av manipulation och mycket lögner. Vilka är mina chanser att få barnen att bo mestadels hos mig?
Kim Shaw |Hej,Detta svar kommer vara av mer generell karaktär. Då det krävs mer information för att i det enskilda fallet kunna avgöra hur stora chanserna är för en förälder att kunna få barnet boende enbart hos sig själv.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet FB. Vid avgörande av frågor angående vårdnad, boende och umgänge är barnet bästa av väsentlig betydelse (6 kap 2a§ FB). Vad som är bäst för barnet är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.Om du vill ha barnet boende hos dig finns det möjlighet att väcka talan om detta. I detta fall kommer den gemensamma vårdnaden fortsätta, men rätten kan avgöra hos vem barnet ska bo (6 kap 14a§ FB).Sedan kan du väcka talan om en förändring av vårdnaden. Enligt 6 kapitlet 5§ FB kan rätten anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad. Barnet kommer sedan bo hos den förälder som har vårdnaden om barnet. Vid avgörande av hur vårdnaden ska se ut är, utöver barnets bästa, exempelvis föräldrarnas förmåga att kunna samarbeta med varandra. Rätten kommer vid avgörande av både boendefrågan och vårdnadsfrågan se till det specifika fallet och omständigheterna till det. Det är som sagt därför svårt att avgöra dina chanser. Hoppas det blev lite tydligare genom ovanstående förklaring. Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Ensam vårdnad och vad det innebär

2014-09-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar hur stor chans jag har att få ensam vårdnad. Mitt ex drack mycket när vi bodde ihop, jag va med barnen jämt själv, han kunde va borta hela helgerna o dricka utan att komma hem. När jag lämnade honom så hotade han mig mycket och en gång kom han hem till mig och hotade mig med kniv, det åtalet vart nedlagt pga att det inte fanns vittnen. Han dricker fortfarande mycket och på sista tiden har folk ringt mig och sagt att han börjat lite med droger också. Han har suttit i fängelse 2 gånger för grov misshandel och bedrägeri. Han har varit åtalad för mordförsök med lades ner. Det känns inte tryggt att lämna barnen hos honom, han bor med sin mamma och det är enda anledningen till att jag låter de åka dit ibland för jag vet att hon är bra och ansvarsfull. Men jag skulle vilja veta vad jag skulle ha för chanser att få ensam vårdnad och vad det innebär att ha.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med utgår man vid bedömningen av vårdnad, boende och umgänge rörande barn utifrån barnets bästa, det här regleras i 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Det läggs generellt stort hänsyn till att en god kontakt med båda föräldrarna anses vara det bästa för barnet.Omständigheter som talar för ensam vårdnad är om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller annars brister i omsorgen om barnet och detta medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). Alltså är utgångspunkten här hur barnens pappa beter sig när han har hand om barnen. Utifrån det du har skrivit verkar det som att han i dagsläget dricker mycket alkohol och brukar narkotika, vilket talar för att du har en chans att få ensam vårdnad eftersom han kan ses som en olämplig vårdnadshavare Det här är förstås slutligen upp till domstol att bedöma.Vidare kan ensam vårdnad tillges en förälder om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Jag vet inte om det här föreligger i ditt fall, men det jag kan säga är att det enligt praxis ställs höga krav på vad stora samarbetssvårigheter är. Ensam vårdnad innebär att den förälder som är ensam vårdnadshavare har rätt att ensamt bestämma om var barnen ska bo, vilken skola barnen ska gå på, ansökan om pass och så vidare. Vårdnadshavaren fattar helt enkelt beslut kring sådant som föräldrar med gemensam vårdnad gör gemensamt, med skillnad att den förälder som ensamt har vårdnaden fattar dessa beslut själv. Jag vill slutligen påpeka att det kan vara svårt att hos domstol få ensam vårdnad om ena föräldern motsätter sig det, det här är på grund av att det krävs starka skäl för att en förälder ska tilldelas ensam vårdnad. Jag bedömer att det finns en chans att du kan tilldelas ensam vårdnad i enlighet med 7 § som jag berörde ovan. För att ansöka om ensam vårdnad väcker du en talan i tingsrätt.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Vårdnadstvist

2014-07-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min son har ett barn, 9 år och har gått igenom en vårdnadstvist som har varit långdragen och smärtsam. Mamman har fått vårdnad och min son har barnet varannan vecka fredag - måndag. Mamman vill inte ha med pappan att göra och inte med oss (farmor o farfar till barnet) . Vi har en mycket god kontakt med barnet och älskar honom över allt men mamman förbjuder pojken att träffa oss. Hon säger att sonen hatar pappan och oss. Det är mycket förödmjukande, Till problemet hör att mamman inte släpper sonen de dagar som domen har beslutat. Vår son har i 5 år kämpat för rätten att ha delad vårdnad medan mamman har dragit igång vårdnadstvisten. I dag önskar han hjälp av oss han orkar snart inte kämpa för barnet utan vill ha hjälp med att gå vidare i ärendet. Varje gång han lämnar och hämtar sonen så skriker mamman och förnedrar pappan inför sonen och säger vilken dålig pappa han är- Vad har vår son för rättigheter i nuläget. Vad har vi för rättigheter att träffa sonen. Kan en mamma bete sig hur som helst. Vår son har en advokat som inte hjälper till eftersom fallet är avslutat enl. vår sons advokat. Finns det någon rättvisa för pappor och för farmor o farfar att få ta del av sitt barn och barnbarn i framtiden?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!När det gäller vårdnadsfrågan är det barnets bästa som är vägledande. Ett barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om dessa inte bor tillsammans. Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge utgår ifrån den uppfattningen.Ur barnets perspektiv är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Denna grundprincip finns också i barnkonventionen. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är viktigt att förstå att begreppet umgänge i första hand syftar till barnets rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är inte fråga om den förälderns rätt till umgänge med barnet.Det finns ingen absolut plikt för barnet att umgås med en förälder, men det anses normalt vara till fördel för barnet att ha kontakt med och umgås med båda sina föräldrar. En förälder har inte någon absolut rätt till umgänge med sitt barn.Det som alltid är avgörande för domstolens bedömning av barnets boende är vad som anses vara bäst för barnet. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. För att domstolen ska kunna göra en sådan bedömning måste den genomföra en utredning av något slag. Domstolen ansvarar för att hänsyn till barnets vilja beaktas utifrån dess ålder och mognad.När domstolen genomför sin utredning kring barnets bästa är det inte domstolen själv som utför utredningen, utan den uppdrar åt socialtjänsten att genomföra den. Det ligger i socialtjänstens ansvar att under sådana utredningar skapa möjlighet för barnet att uttrycka sin mening.Jag rekommenderar därför er att kontakta socialtjänsten då mammans agerande framför barnen inte är acceptabelt.  Det finns risk att barnet manipuleras till en viss uppfattning om situationen och relationen till pappan. Ni ska begära att socialtjänsten intervjuar barnet ensamt, utan mammans närvaro, detta för att barnet inte ska känna sig pressat och för att den riktiga sanningen ska komma fram. Då kan socialtjänsten skaffa sig en objektiv uppfattning. Välkomna att ringa vår telefonrådgivning där ni även vid intresse kan bli vidareslussade till familjerättsjurist.Bästa hälsningar