Hur får man ensam vårdnad?

2017-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag har två barn och har gemensam vårnad med min ex fru men hon är psykisk sjuk hon har varit i sjukhuset därför att hon försökte ta livetav sig flera gånger. Ny vill jag fråga om jag kan ha ensam vårnad ..
Simon Rydberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur får man ensam vårdnad?Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Om du och modern tror att ni kan komma överens i frågan om vårdnaden ska ni tillsammans vända er till socialtjänsten i er hemkommun. Om du inte tror att ni kan komma överens i frågan behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att i en dom fastställa vem som ska ha ensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja.När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Eftersom jag inte vet samarbetet mellan er föräldrar är kan jag inte avgöra ifall detta är en grund som blir aktuell i ert fall. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem eller är svårt psykiskt sjuk. Den andra grunden är den som jag anser att du bör grunda din ansökan om ensam vårdnad på, men eftersom jag inte har mer information än den du givit kan jag inte avgöra ifall du skulle nå framgång med en sådan talan. Ifall du behöver hjälp med att ansöka om ensam vårdnad rekommenderar jag dig att ta kontakt med en familjerättsbyrå som kan hjälpa dig med stämningsansökan. Vänligen,

Var kan man få hjälp med frågor om barns boende och underhållsbidrag efter skilsmässa?

2017-10-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag skilde mig från min exmake för ca 5 år sedan. Vi har två barn ihop som är 10 respektive 14 år gamla. Min dotter som nu är 14 år gammal vill inte bo hos sin pappa längre. Tidigare hade vi barnen varannan vecka. Alla utgifter jag har för min dotter har jag stått för själv dem senaste 7 månaderna. Han vägrar betala om vår dotter inte vill bo hos honom. Min exmake säger även att han inte är skyldig att betala varken underhåll eller något annat för vår dotter så länge han inte nekar henne att bo hos honom. Stämmer detta? Anledningen till varför hon inte vill bo hos honom är för hon inte trivs i hans hem, han är inte alltid så snäll mot henne heller. Min ekonomi är begränsad och vi har fortfarande gemensam vårdnad. Men min dotter vill inte ha något med sin pappa att göra längre och önskar att bo hos mig i all framtid. Bör jag ansöka om ensam vårdnad? Hur går jag tillväga för att få rätt till underhåll av honom? Vi har även ett gemensamt hus som båda står på lånen för. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt få honom att ta över lånen helt, men utan resultat. Jag skulle behöva lite tips och råd i hur jag ska gå vidare med allt detta. Jag vet verkligen inte var jag ska börja eller vart jag ska vända mig i första hand. Är väldigt tacksam om jag kan få hjälp med detta.
Charlotta Nermark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag säga att din fråga innehåller många aspekter och att jag endast kan svara generellt på vad som gäller juridiskt. Frågor som rör vårdnad, barns boende och underhåll regleras i Föräldrabalken. Frågor som rör äktenskap och skilsmässa regleras i Äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska normalt en bodelning göras Beträffande din fråga om huset och lånen så brukar detta regleras vid en bodelning. Bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Om ni ännu inte gjort en bodelning bör ni göra det och då komma överens om fördelning av era lån etc.(ÄktB 9:1). Våra jurister på Lawline kan hjälpa till med bodelning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Kan ni inte komma överens kan tingsrätten utse en bodelningsförättare. Här kan du läsa mer om det. Barnets vilja ska beaktas vid frågan om var barnet ska boJag uppfattar det som att ni har gemensam vårdnad om era barn. Som utgångspunkt ska då beslut som rör barnen fattas av vårdnadshavarna tillsammans. Om man inte kan komma överens om med vilken förälder barnen ska bo kan en domstol avgöra frågan (FB 6:14a). Avgörande för domstolens beslut är barnets bästa. När domstolen bestämmer var barnet ska bo tas också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB 6:2a). Äldre barn har därför som regel större inflytande över var de ska bo. Då din dotter är 14 år kan jag principiellt säga att hennes vilja troligtvis skulle tillmätas stor vikt vid domstolens beslut. Underhållsskyldighet när barnet endast bor tillsammans med en av vårdnadshavarna En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. (FB 7:2) Som jag tolkar din fråga så bor din dotter endast hos dig. Därför kan din dotters pappa vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom. (FB 7:2)Underhållsstöd och information från FörsäkringskassanOm ni inte kan komma överens om underhållsbidraget kan ni få hjälp av Försäkringskassan. På deras hemsida kan du boka ett webbmöte med en handläggare för att få hjälp med att räkna ut underhållsbidraget och att skriva ett avtal. Jag vill även kort nämna möjligheten att få underhållsstöd från Försäkringskassan. Om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr kan Försäkringskassan betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida. Kommunen erbjuder gratis samarbetssamtal Ett första steg kan vara att kontakta socialtjänsten i din kommun för gratis samarbetssamtal kring vårdnad, boende och barnens försörjning. Kommunen kan erbjuda er hjälp med att hitta gemensamma lösningar för barnens bästa. Jag hoppas detta gav dig mer klarhet i vad som gäller. Om du vill få mer stöd och råd kring din situation råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist eller socialtjänsten i din kommun. Är något oklart är du varmt välkommen att kommentera nedan .Med vänlig hälsning

Bör jag ansöka om ensam vårdnad?

2017-10-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Är ensam vårdnad att föredra? Har 2 pojkar (9 och 16) med en kvinna som har funktionshinder. Vi gick ifrån varandra 2010 och då blev det bestämt att jag skulle vara boendeförälder och hon umgängesförälder. Hon har flertalet gånger misskött sig ex gjort sig okontaktbar, inte hämtat pojkarna vid umgängeshelg, visat sin oförmåga i sitt föräldraskap på flera sätt. Bristande kommunikation. Känner att ensam vårdnad är att föredra då jag i praktiken har helhetsansvar över pojkarna, mamman och hennes man (båda sjukpensionärer) anser sig inte ens ha råd att tillhandahålla hygien för pojkarna samt att tandborstning är bristfällig. Makens alkoholvanor också oroande, då dom tänkte hämta pojkarna en timme efter alkoholintag.
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad av barn regleras i Föräldrabalkens 6 kapitel. Utgångspunkten gällande frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge är att alla beslut ska tas med utgångspunkt i barnets bästa. Detta framgår av 2a §.Vidare framgår det av 2§ att den som har vårdnaden om ett barn ansvarar över och är skyldig att tillgodose barnets personliga förhållanden och även att barnets behov ska bli tillgodosedda. Bland dessa behov gäller barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 1 §. Om någon av föräldrarna som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som kan medföra bestående men för barnet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Då barnet står under båda föräldrars vårdnad och endast en av föräldrarna brister i detta ska den andra ensam ha vårdnad om barnet. 7 §. Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, som i ditt fall, och någon av er skulle önska ändring i vårdnaden så kan antingen en av er eller båda vända er till tingsrätt för att pröva talan. Rätten ska då besluta om gemensam vårdnad alternativt anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 5 §. Målet ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hem, 17 §.Sammanfattningsvis har man som vårdnadshavare en skyldighet att tillgodose och ombesörja för barnen. Om, som du beskriver det i din fråga, den ena vårdnadshavaren brister omfattande i sin omsorg så skulle det finnas skäl för att ta upp frågan om ensam vårdnad. Om ni skulle själva komma överens om att ensam vårdnad är det optimala kan ni vända er till socialtjänsten för att själva avtala om detta. I annat fall så kan du vända dig till tingsrätt som då gör en bedömning utifrån vad som kan anses vara bäst för era barn gällande vårdnad. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Ensam vårdnad om barn

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min första fru är skillda och har gemensamt vårdnad för vår 11prings son som är folkbokförd hös henne men från måndag till fredag är hös mig och på helgerna bor hös henne. Jag ska flytta till en annan kommun och vill ta barnet med mig och på helgerna hös henne då har vi en timme med bilen mellan oss. Hon vägrar att släppa barnet men hon är analfabet och kan inte hjälpa barnet. Jag måste ansöka om stämning men villka tips kan ni ge mig?Tack på förhand !
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du önskar ha ensam vårdnad om barnet. Begreppet ensam vårdnad regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB) första stycket som säger följande:"Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna." Dock domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, enligt 6 kap. 5 § FB andra stycket.Vidare säger lagstiftaren i 6 kap.5 § FB tredje stycket att "Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskaps- skillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa." Diskussion om ensam vårdnadFörutsättningar för att du ska anses som mer lämplig som vårdnadshavare är om du har jobb, bostad mm. Om du vid detta tillfälle fortfarande motsätter dig gemensam vårdnad, kommer rätten behöva avgöra hur vårdnaden skall se ut med hänsyn till barnets bästa. Av det som du har beskrivit uppfattar jag att det skälet att din fru inte sköter barnet på ett lämpligt sätt vill du driva framåt. För att få positiv resultat ska du precisera skälet i och med att på vilket sätt hon egentligen missköter sig, var föreligger brist i vårdnad från hennes sida osv. Du ska inte glömma att sådana frågor som var är lämpligast för barnet att gå till skolan, var barnet trivs bättre eller övriga liknande frågor kommer vara vägledande i utredningen. Rätten ska ta alla omständigheterna i bedömning och ska utgå från vad som är bäst för barnet vid den aktuella tidpunkten. Samarbetsavtal om ensam vårdnadNi kan även avtala om att vårdnaden ska tillfalla endast en av er. Detta ni kan göra hos socialnämnden som ska godkänna ett samarbetsavtal sinsemellan, dvs. ett avtal där ni går igenom t.ex. hur mammans umgänge med barnet skall se ut, enl. 6 kap. 6§ FB. I detta avtal kan ni bestämma frågor såsom: om hon skall vara med varje gång du träffas med barnet eller om hon får vara ifred med barnet eller om hon ska få rätt att ta barnet på semester mm. Om ni inte kan komma överens i dessa frågor, har du inget annat val än att gå till domstol och låta rätten avgöra hur hennes umgänge med barnet skall se ut. Umgänges rättDu ska inte glömma att även om du får ensam vårdnad ska inte din fru tappa möjlighet att umgås med barnet. Huvudregeln är att barnets bästa ska stå i främsta rummet, därför ska ni samarbeta med varandra för att tillgodose barnets behov. Du ska se till att barnets behov av umgänge med din fru tillfredsställs därmed, enl. 6 kap. 15§ FB. Du kan vägra umgänge av den orsaken att du är ensam vårdnadshavare enligt 6:11 FB men då riskerar du också att din fru eller socialnämnden väcker talan om umgängesrätt enligt 6:15a FB.SammanfattningAvslutningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det. Men om du lyckas att få det ska du se till att barnets bästa tillgodoses genom att tillåta kontakt med frun då hon har fortfarande kvar umgängesrätt.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Samarbetssvårigheter med barnens pappa - kan jag få ensam vårdnad?

2017-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur stor chans har jag att få ensam vårdnad över mina tre barn? Vi separerade för ca 2 år sedan och barnen som är 6, 5 och 2 år bor hos mig. Pappan har inte träffat barnen på ca ett år då han själv valt detta. Innan dess kunde han träffa dem en söndag varannan vecka, dessförinnan varje söndag och innan dess dök han upp när han kände för det. Hela tiden har han ställt in och ändrat merparten av de gånger han skullat träffa barnen. Ibland har det kunnat gå månader mellan gångerna utan att vi ens har hört av honom. Han byter telefonnummer hela tiden då han inte vill att jag ska kunna kontakta honom vilket gör det ganska omöjligt för mig att få det att fungera. Papper som ska skrivas på blir alltså en evig kamp. De papper som rör skola och dagis har jag fått be dem skicka hem till honom. Då har han skrivit på dem efter mycket om och men tillslut. Det här tar väldigt mycket kraft från både mig och barnen. Nu till våren/sommaren ska vi flytta lite närmare samhället för att barnen ska få lekkamrater runtomkring boendet och för vi ska få närmre till skola/dagis/jobb. Nu är jag rädd att han kommer vägra skriva under flyttanmälan. Så nu undrar jag hur stor chans jag har att kunna få ensam vårdnad vid en stämningsansökan. Jag har tröttnat på allt krabb med pappan då det förstör så mycket för både mig och barnen.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring vårdnad av barn regleras i föräldrabalken. I bedömningen för om en förälder kan få ensam vårdnad utgår man alltid från vad som är barnets bästa. Utgångspunkten i den bedömningen är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet eftersom det är viktigt att barnen har en möjlighet att ha en relation med båda sina föräldrar, se 6 kap. 2a § föräldrabalken. Ibland kan det dock vara bättre för barnen med ensam vårdnad för en av föräldrarna om föräldrarna har samarbetssvårigheter i frågor som rör barnen. Om domstolen anser att samarbetssvårigheterna går ut över barnen och denna konflikt inte verkar vara tillfällig kan de besluta om ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken. I ett rättsfall i Högsta domstolen har domstolen dömt ut ensam vårdnad just på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter. I målet la domstolen vikt vid att föräldrarna inte kunde få till ett fungerande samarbete om barnets vårdnad. För att man ska bedöma att gemensam vårdnad är det bästa för barnen krävs att föräldrarna kan ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Såhär sa domstolen i målet: Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Det är uppenbarligen till nackdel för barnet om en förälder genomgående och för att obstruera motsätter sig den andra förälderns initiativ. Samt såhär: Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa.Jag vill inte lova någonting men sett utifrån rättsfallet verkar det finnas relativt goda möjligheter för dig att få ensam vårdnad om barnen. Att dra problemet till domstol bör dock alltid vara en sistahandslösning då det både kan kosta tid och pengar. Det jag skulle råda dig att göra i första hand är att utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som socialnämnden erbjuder, då du och pappan till barnen kan få hjälp med att diskutera vårdnaden av barnen. Detta har ni rätt till enligt 6 kap. 18 § föräldrabalken. Socialnämnden kan då också hjälpa er att upprätta ett avtal över hur ni ska sköta frågor kring barnen. Det kan även vara en fördel för dig när du ansöker om ensam vårdnad att kunna visa på att du försökt med alla medel att få till ett samarbete mellan dig och pappan, så även av den anledningen kan det vara klokt att försöka få till ett samarbetssamtal innan du ansöker om ensam vårdnad. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vårdnadshavare med samarbetssvårigheter

2017-10-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Det gäller en vårdnadstvist då vårdnadshavarna ej kan samarbeta kring barnen. Mamman har barnen heltid och pappan umgängesrätt varannan helg. Pappan vill ha barnen varannan vecka men hon samarbetar inte kring detta . Betalar underhåll för 3 barn och hon behöver pengarna för att dra runt sina bostadskostnader. Kommer ej till avtalade möten utan avbokar hela tiden . Hur länge kan man göra så utan påföljd? Detta har nu pågått ca 3 år och han tycks kämpa i motvind . Vill inget hellre än ha sina barn . Vad är det som säger att denna mamman har rätten på sin sida att få göra så här ? Finns det ingen som helst etik och moral i detta ?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BarnperspektivetVid vårdnadstvister ska varje enskilt fall bedömas utifrån en princip om barnet bästa samt utifrån ett barnperspektiv. Barnperspektivet innebär bland annat att domstolarna ska bedöma vilken vårdnadslösning som kan anses vara bäst för barnet, aldrig vad en förälder anser bäst eller mest rättvist. 6 kap 2 a § - Barnets bästaBarnet bästa innehåller olika kriterier som räknas upp i 6 kap 2 a § Föräldrabalken. Lagstiftaren har ansett att en riskbedömning ska göras, vilket innebär om det finns några faktorer som tyder på att barnet har eller kan fara illa hos den ena föräldern. Det anses även ligga i barnets behov att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är det kriteriet som talar för att barnet behöver mer umgänge med sin pappa. Samtidigt ska dessa 2 kriterier vägas in i en bedömning där man även tar hänsyn till barnet vilja i den mån som är rimligt med hänsyn till ålder och mognad. Det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall, vilket gör det svårt att säga definitivt att barnet har rätt till mer umgänge med pappan. Barnets kontinuitet och stabilitet spelar även en roll i bedömningen. Umgängessabotage och tillvägagångssättI 6 kap 15 § Föräldrabalken stadgas att barnet har en umgängesrätt till föräldern barnet inte bor med och att föräldrarna har en ömsesidig skyldighet att tillgodose den i den största möjliga mån. I detta fallet verkar mamman inte sabotera den umgängesrätt som finns överenskommen men motsäga sig att pappan vill utöka denna rätten. Jag råder denna pappan till att ansöka om samarbetssamtal i hans stadsdelsförvaltning där dessa vårdnadshavarna kan få hjälp att upprätta bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Därefter, om ingen lösning kan nås eller mamman inte samarbetar, är nästa steg att lämna in stämningsansökan till tingsrätten om ytterlig umgängesrätt eller vad nu pappan känner är bäst för barnen. Att mamman motsätter sig mer umgänge än vad som är överenskommet är i sig inte olagligt men att inte medverka till samarbetssamtal kan få konsekvenser vid en bedömning av vårdnadstvist i domstol då domstolen värdesätter en vårdnadshavares vilja och förmåga att samarbeta, det är vad som är bäst för barnet.Lycka till! Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Ansöka om ensam vårdnad

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat. Vi har en son på 2år och jag vill ha ensam vårdnad. Pappan har aldrig betalat eller hjälpt till hemma i hushållet. Han ha aldrig engagerat sig i våran son heller. Sonen har mest varit ett hinder när pappan ska göra saker utanför hushållet och aldrig fått följa med. Han vaknar inte när sonen vaknar om nätterna och gråter och söker tröst/närhet. Min egen mamma har fått fara till oss och väckt pappan för han inte vaknat när ungen skrek å grät. ( jag va inne på operation och vi hade hantverkare hemma som ringde mig och sa att ungen gråter men pappan vakna inte när dom ropa. Dom renovera övervåningen medans vi va där nere på källarplan den tiden.) Med andra ord har jag som mamma. Tagit hand om barnet alla timmar om dygnet. Jobbar och betalat allt i hushållet. Nu vill pappan ha gemensam vårdnad men det vill inte Jag. Jag tycker att kan man knappt ta hand om sig själv ska man inte ha ansvar för ett barn. Han har inte visat ett engagemang tidigare så varför göra det nu?. Han har redan förlorat 2 andra barn i tidigare förhållanden så detta är 3dje gången han hamnar i denna sits. Kan jag söka ensam vårdnad eller kommer det ändå inte gå igenom är min fråga.
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Du kan ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Domstolen kommer att grunda sin bedömning på barnets bästa, dvs. en avvägning mellan riskerna med gemensam vårdnad mot fördelarna med att barnet har nära kontakt med båda föräldrarna. Pappans vilja att bidra med omvårdnad, trygghet och en god fostran har betydelse för bedömningen. Om domstolen bedömer att riskerna kan förebyggas med något hjälpmedel, t.ex. en kontaktperson, minskar dina chanser att vinna framgång i målet. Många uppfattningar och känslor får betydelse för utgången i målet, varför det är svårt att närmare ge dig besked om dina chanser. Inled gärna med samtal hos socialnämnden så får du bättre uppfattning om dina chanser i domstol. Nedan finner du en kortare utredning om vårdnadsmål och vad en domstol tittar på. Hör av dig om något är oklart i svaret.Ansöka om ensam vårdnadTingsrätten fattar beslut om ändring i vårdnaden om er son efter antingen din eller pappans ansökan (6 kap. 5 § föräldrabalken). Du och pappan kan även komma överens om att du ska ha ensam vårdnad genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 §).Barnets bästa är avgörandeUtgångspunkten är gemensam vårdnadI frågor om vårdnad är utgångspunkten alltid att gemensam vårdnad ska föreligga. Detta har lagstiftaren bestämt är bäst för barnen. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnets bästa tittar domstolen på bland annat risken för att barnet far illa, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och kontinuitet för barnet (6 kap. 2 a §). Detta är ingen uttömmande uppräkning, utan domstolen ska beakta alla omständigheter som kan vara av betydelse för barnets bästa. En helhetsbedömningI förarbetena till lagen uttalas att frågan om vad som ska anses vara barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena och att hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling varvid så långt möjligt ska beaktas såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet. Det framhålls att det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet och att det till sist blir domstolens respektive socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande (proposition 1997/98:7 s. 104).Risken för att barnet far illaMed "barnet far illa" avses att barnet vid umgänget t.ex. måste vistas i en olämplig miljö på grund av pappans missbruk. I ett tidigare vårdnadsmål ansågs en pappa med hastigt uppträdande personlighetsförändringar och svängningar i humöret samt koncentrationssvårigheter utgöra en risk för barnet. Risken kunde enligt Högsta domstolen däremot motverkas genom att umgänget sker i begränsad omfattning under medverkan av en kontaktperson (NJA 2003 s. 372).Barnets behov av kontakt med båda föräldrarnaAvseende barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, sägs det i förarbetena att det utan tvekan är bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, men att detta inte får innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden (proposition 2005/06:99 s. 42). Småbarn förutsätts ha ett stort behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro, varför överflyttning av vårdnad inte får innebära en fullständig omvälvning i barnets liv (NJA 1998 s. 675).Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad

2017-10-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och mitt ex har en dotter tillsammans som är 3,5år. När hon var 10 månader så var han otrogen och blev tillsammans med en annan tjej. Under tiden med den nya tjejen så började han använda droger igen. Detta hände år 2015. I november 2016 åkte han in i fängelse för drograttfylla,rattfylla och massa olovliga körningar. Han kom ut i juli 2017. Han missbrukar åter igen, kör bil (även blivit tagen av polis då han körde bil) och jag har nu fått nog (för dotterns skull) , min fråga är; Har jag stor möjlighet att få ensam vårdnad?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Barnets bästaDet är svårt att ge ett klart svar på om du har stor möjlighet att få ensam vårdnad om er dotter. När en domstol ska avgöra frågan om en vårdnadshavare ska få ensam vårdnad så ska barnets bästa ligga i fokus. Varje enskilt fall ska avgöras utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och det går därför inte att säga exakt vad som menas med begreppet "barnets bästa". Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, samt långsiktiga och kortsiktiga effekter för barnet. Utgångspunkten är alltså barnets perspektiv. I föräldrabalken ges några omständigheter som ska beaktas när domstolen ska avgöra vad som är det bästa för barnet:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp- att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar- att barnet far illa- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Men det är inte det enda domstolarna har att beakta, utan ska alltså se till samtliga omständigheter i fallet.Gemensam vårdnadOm ditt ex fortfarande vill ha gemensam vårdnad, så kommer domstolen besluta om gemensam vårdnad om det är det bästa för er dotter. Om ingen av er vill ha gemensam vårdnad är domstolen dock skyldig att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge någon av vårdnadshavarna ensam vårdnad. Vem som får ensam vårdnad beror återigen på vad domstolen anser är det bästa för barnet. Ditt ex inställning till vårdnadsfrågan är alltså också av betydelse för vilket vårdnadsbeslut domstolen får fatta.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer fatta ett beslut utifrån vilket vårdnadsalternativ som är bäst för barnet. Generellt kan sägas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran under sin uppväxt (6 kap. 1 § föräldrabalken). När vårdnadshavare inte är överens om vårdnad om barn kan ett första alternativ vara att vända sig till kommunen, som kan erbjuda bland annat samarbetssamtal. Om det inte leder till någon lösning, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på ensam vårdnad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,