Utländska vårdnasmåls giltighet iu sverige

2018-02-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag är svensk medborgare, bosatt I Kenya och gift med en Kenyansk medborgare.Vi har en dotter som föddes i maj 2015, och pappan har inte sett henne, eller försökt bibehålla en relation till henne sedan han lämnade oss i Juli 2015.Jag har precis ansökt om skilsmässa och kommer med största sannolikhet att få ensam vårdnad här i Kenya.Kommer det domslutet även vara giltigt i sverige? Eller hur får jag ensam vårdnad i sverige?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Huruvida en utländsk vårdnadsdom ska erkännas i Sverige har prövats av högsta domstolen och de har kommit fram till att då det saknas lagstöd kan inget erkännande ske (HD:s dom Ö 5110-12). Lagstöd för erkännande finns inom EU i Bryssel 2 förordningen och gentemot andra länder kan lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsdomar användas. Dessa regelverk bygger samtliga på ett rättsligt samarbete om erkännande av vårdnadsdomar mellan Sverige och de andra länder. Kenya är tyvärr inte med i något sådan samarbete enligt varken Bryssel 2 eller enligt den svenska lagen och därmed kommer den Kenyanska domen inte kunna verkställas här i Sverige.Sättet du får ensam vårdnad i Sverige bör därmed vara att du ansöker om vårdnad inom ramen för ett vanligt vårdnadsmål i tingsrätten. Tingsrätten kan då anse att de kan tillmäta den kenyanska domen en bevisverkan. (Se NJA 2015 not n 6)Hoppas du fick svar på din fråga!

Om föräldrar går med på gemensam vårdnad över barnen vid tidpunkten för deras separation kan då ena föräldern i framtiden begära ensam vårdnad?

2018-02-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,min sambo och jag ska separera. Vi har tre barn, 6 och 8 år, vi har gemensam vårdnad.Min sambo är alkoholist och har utsatt barnen för fara ett par gånger under åren. Han har insett att han har problem, han tar en massa hjälp av bl.a.. AA och är nu nykter sedan ett par månader.Min fråga är: om jag "går med på" att dela 50/50 på vårdnaden nu, vilket man ju gör vid gemensam vårdnad som vi har, och han tar ett återfall, med eller utan barnen, om låt säga ett år eller två, är det då "kört" att begära egen vårdnad för att vi kom överens om 50/50 nu, eller spelar det ingen roll vad vi kommer överens om nu, om det skulle visa sig att han faller tillbaka? Jag hoppas det går att förstå frågan... Jag vill tro på honom, att han är nykter för gott, men samtidigt vill jag inte vara naiv och utsätta barnen för fara och sedan inte kunna återkalla det beslutet vi tar idag.
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du i framtiden kan begära ensam vårdnad över era barn även om du går med på gemensam vårdnad nu. Lagen som reglerar dessa situationer är Föräldrabalken.Kan du begära ensam vårdnad i framtiden?Först och främst vill jag säga att svaret på din frågan är ja, du kan begära ensam vårdnad i framtiden även om du går med på gemensam vårdnad nu. Det finns två sätt att ändra vårdnaden.1. Vårdnadshavarna kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden över barnet (6 kap 6 § Föräldrabalken). Ett sådant avtal blir gällande om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet. För att ändra vårdnaden på detta sätt krävs att du och din sambo är överens om att du ska få ensam vårdnad.2. Om ni inte kommer överens kan ni vända er till domstol som då ska besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden av barnen till en av er (6 kap 5 § Föräldrabalken). Jag tänkte kort förklara vad som krävs för att ensam vårdnad ska kunna utdömas under nästa rubrik.Vad krävs för att ensam vårdnad ska kunna utdömas?Utgångspunkten är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det krävs alltså rätt mycket för att domstolen på talan av ena vårdnadshavaren ska förändra vårdnadssituationen.För att få ensam vårdnad krävs exempelvis att en av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare (6 kap 7 § Föräldrabalken). Det som domstolen tar störst hänsyn till är barnets bästa (6 kap 2 a § Föräldrabalken). I bedömningen om vad som är barnets bästa ingår bland annat:-Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna -Risken att barnet far illa-Barnets vilja med beaktande av ålder och mognad.-Kontinuitet för barnetDomstolen tittar på många faktorer och gör en helhetsbedömning. Detta innebär att även om du begär ensam vårdnad nu eller i framtiden så kommer domstolen att göra bedömningen efter vad som är bäst för barnet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Regler och krav för ensam vårdnad

2018-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar vad det är för regler och krav som måste vara godkända för att få ensamvårdnad av ett barn. Vilka styr detta? Är det socialstyrelsen i respektive kommun? Givetvis förstår jag att det ska vara noggrant utrett och varje nämnd måste gå igenom det, så det blir korrekta beslut. Men vad är det som tar dessa ärenden så lång tid?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att exakt säga vad det är för regler och krav som måste vara uppfyllda för att ena föräldern ska få ensam vårdnad. Det är domstolen som bestämmer om ensam vårdnad ska tilldelas ena föräldern, varför en stämningsansökan måste skickas in till tingsrätten. Föräldern som vill ha ensam vårdnad måste ange grunder och bevisning i sin stämning som sedan prövas i en rättegång. När rätten fattar dom i frågor som rör ensam vårdnad måste den beakta barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barn ska ha rätt till omvårdnad och trygghet av båda sina föräldrar varför rätten eftersträvar delad vårdnad i förstahand. Är det däremot så att delad vårdnad är till nackdel för barnet med hänsyn till bl.a. grova samarbetssvårigheter, risk för misshandel av barnet eller någon annan i familjen, någon av föräldrarna har alkoholproblem, risk för kriminalitet m.m. Listan kan göras lång men kortfattat så ska En kunna styrka att barnets bästa äventyras genom delad vårdnad varför En själv ska vårdnaden. Socialen har en stor betydelse i frågor som rör vårdnad eftersom de oftast lämnar sina synpunkter i dessa typer av ärenden. Du som förälder kan vända dig till dem för en utredning av barnets levnadssituation. Du tillsammans med barnets mamma/pappa har även rätt till samtal med socialen för att få eran gemensamma vårdnad att fungera om ni exempelvis har samarbetssvårigheter. Det som tar tid med dessa typer av ärenden går inte att svara på eftersom det kan se olika ut för alla. Däremot kan det vara så att fråga om brott måste utredas parallellt med dessa ärenden eftersom det ligger till grund för önskan om ensam vårdnad. Det kan även vara så att rätten väntar på att socialen ska utreda något.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Kan min tidigare psykiska ohälsa påverka en vårdnadstvist?

2018-02-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min sambo har nu varit tillsammans i tio år och har även två barn tillsammans. Vi har dock inte haft det vidare bra tillsammans på många år och jag har kommit till insikt med att vi rent av måste gå skilda vägar. Vi har testat allt, försökt i många år men inget blir bättre, bara tvärtom egentligen... nu till mitt dilemma och min rädsla.. när jag var yngre (14-20 år) så hade jag problem till och från med både depression och anorexi och det jag undrar är om min sambo skulle kunna använda sig utav det emot mig i en eventuell vårdnadstvist... Jag har behandlats och ätit mediciner så det finns registrera i form av journaler... jag har ingen psykisk ohälsa idag, men kan det gamla påverka? Har börjat förstå att min sambo är duktig på manipulation och alla avgudar honom så givetvis orolig att han ska lyckas charma in sig även i den här frågan... (tänker inte ens ta upp separationen med honom om det finns minsta risk att jag förlorar mina barn!!!)
Simon Rydberg |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När man ska avgöra hur vårdnaden av barnen ska se ut finns det två olika sätt som gör att den ena föräldern får ensam vårdnad, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Eftersom din fråga gäller hur dina gamla problem kan påverka en eventuell vårdnadstvist kommer jag inte gå in på det första sättet. Det är tingsrätten som i första hand fastställer vem som ska ha ensam vårdnad om barnen. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja. Den utgångspunkt som tingsrätten förhåller sig till är att gemensam vårdnad är det bästa för barnen och det är endast i speciella situationer som domstolen ger ensam vårdnad till den ena föräldern.När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnen. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnen negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp.Min bedömning utifrån förutsättningarna i din fråga är att dina gamla problem inte bör påverka bedömningen i en eventuell vårdnadstvist. Detta grundar jag på att du säger att du inte lider av några psykiska problem idag och att det endast är i extrema fall som tingsrätten bedömer en förälder vara olämplig som vårdnadshavare. Om du känner att du är i behov av ytterligare rådgivning är du välkommen att använda dig av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätten till att träffa gemensamt barn vid delad vårdnad

2018-02-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min sons pappa och jag har delad vårdnad om våran son. Men ändå så får jag inte ta hand om sonen den tid jag har rätt till därför att han inte tycker om eller litar på min nya partner. Jag har försökt att bjuda in honom till samarbetssamtal genom kommunen men han vill inte gå. Och läget är i princip låst. Snälla hjälp mig. Hur ska jag gå tillväga för att få ta min son den tid jag har rätt till?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är en vårdnadsfråga och regleras framförallt i Föräldrabalk (1949:381). Som jag förstod det så har fadern till din son och du delad vårdnad om er son. Det innebär i korta drag att både du och sonens far är ansvariga för vårdnaden av er son. Av frågan förstår jag det också som att sonens far kvarhåller honom och inte tillåter honom att träffa dig trots att du har rätten att träffa2 din son. Att sonens far håller kvar barnet utan grund innebär att det finns en risk att han förlora vårdnaden om er son. Rätten vid delad vårdnadI 6 kap. 2 § FB fastställs det att vårdnaden av barnet sker av en eller både föräldrarna om inte en domstolen beslutat om annat. Innebörden blir i juridisk mening att föräldrarna som vårdnadshavare förväntas ta hand om barnet fysisk, men också bestämma över barnet. Det framgår inte av informationen du gett hur barnets boende situation ser ut, men du bör notera att enligt 6 kap. 15 § FB framgår det att det att barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor hos.Brottslig handlingBrottsliga handlingar regleras primärt i Brottsbalk (1962:700). Enligt 7 kap. 4 § BrB kan det vara brottsligt för din sons far att kvarhålla din son från att träffa dig.SammanfattningDu kan gå tillväga på sådant sätt att du kontaktar socialnämnden i den kommun du bor i eller genom att ta upp ärendet i tingsrätten. Om du vill ha ytterligare juridisk expertis rekommenderar jag dig att du kontaktar våra jurister som kan bistå dig i ärendet.Med vänlig hälsning,

Anmälan till förskola utan andra vårdnadshavarens tillstånd är inte ett brott

2018-02-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att en mamma anmäler sitt barn till förskola och får även en plats för barnet beviljad trots att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och dessutom är pappan föräldraledig? Mamman har inte informerat pappan om detta utan den informationen fick pappan av en helt utomstående person. Till saken hör att mamman och pappan bor inte ihop och ligger i vårdnadstvist. Om den här typen av handling från mammas sida betraktas som olaglig vad kan det då bli för straffpåföljder?Tacksam för svar!
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Att anmäla sitt barn till förskola utan den andra vårdnadshavarens samtycke är inte ett brott. Att anmäla sitt barn till förskola utan den andra förälderns samtycke kan dock innebära andra problem. Nedan tänker jag därför förklara hur vårdnadstvisten kan påverkas när mamman har anmält barnet till en förskola utan pappans samtycke. Bestämmelserna om vårdnadshavares ansvar för barnet finns i föräldrabalken (FB) 6e kapitel. Föräldrarnas ansvar för barnets personliga förhållanden Som jag förstår det har både pappan och mamman just nu gemensam vårdnad. Eftersom de har gemensam vårdnad om barnet så skall de tillsammans bestämma över barnets personliga förhållanden, FB 6 kap 2 § 2 st. Om barnet skall gå på förskola och i så fall på vilken förskola, är en del av barnets personliga förhållanden. Det är därför något som föräldrarna skall bestämma tillsammans. Att mamman har anmält barnet till en förskola utan att pappan vet om detta visar på att samarbetsförmågan inte är så bra. I en vårdnadstvist skall det avgörande vara barnets bästa, FB 6 kap 2 a §. Barnets bästa är bland annat att föräldrarna har en bra samarbetsförmåga. Det kan därför vara bra att veta att när mamman anmäler barnet till en förskola utan pappans samtycke så finns det en risk för att domstolen ser det som att föräldrarna inte kan samarbeta. Om domstolen bedömer att föräldrarna inte kan samarbeta så kan de besluta att en av föräldrarna skall få ensam vårdnad.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Information till andra föräldern vid delad vårdnad

2018-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag och min ex har delad vårdnad om vår son (8 år). Jag undrar om mitt ex har laglig rätt att neka mig detaljinformation om var hon tänker resa utomlands med vår son. Jag har bett om info om flyg, ort och hotell men får inte det då hon säger att jag inte lagligen kan kräva det.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna beslut tillsammansFrågor beträffande vårdnad av barn regleras i föräldrabalken 6 kap. Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut i frågor avseende barnet och dess personliga angelägenheter (FB 6:13). Som utgångspunkt gäller sålunda att en förälder inte kan åka utomlands med barnen utan den andra förälderns tillåtelse. Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om barnet. Det förutsätter att den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller till nackdel för barnet. Boföräldern har rätt att fatta beslut om den dagliga omsorgenFöräldern som bor med barnet (boföräldern) har rätt att ensamt fatta vissa beslut avseende den dagliga omsorgen (FB 6:13 2st). Båda vårdnadshavarna behöver därför inte delta i alla vardagliga avgöranden. Den allmänna uppfattningen är att ett beslut rörande en kortare utlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Troligtvis anses en resa på 1vecka som en kortare utlandsresa. Viktigt att komma ihåg är att resan inte får kränka barnets umgängesrätt med den andra föräldern. Utrikesdepartementet har i sin publikation "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" skrivit att vid resa utomlands med barn krävs samtycke från den andra vårdnadshavarens. Publikationen förtydligar dock inte om detta även gäller vid kortare resor utomlands. Generellt innebär detta att det vid gemensam vårdnad i normalfallet är svårt för en förälder att utan sakliga skäl motsätta sig en kortare semesterresa utomlands. Däremot bör du underrättas av boföräldern om resan.Vänligen

Barnets bästa avgörande vid vårdnadstvist.

2018-02-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min fru håller på att genomgå en skilsmässa vi har en dotter på 3,5 år som absolut inte vill vara med sin mamma då mamman aldrig tagit hand om henne.. Jag har varit både mamma och pappa till vår dotter, just nu är min dotter hos hennes mamma från måndag-fredag och hos mig lördag-söndag men om möjligheten finns har ja henne så ofta de går sålänge jobbet tillåter de.. men till frågan jag undrar om jag som pappa har rätt till ansöka om ensam vårdnad och vad chanserna är att de går igenom? sedan undrar js om det är lagligt att min ex fru skickar min dotter med barnets mormor till en annan stad utan mitt medgivande... tacksam för svar
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom jag inte har någon insikt i varken din eller din ex frus livssituation och inte heller er inbördes relation så kommer jag här peka på vad lagen säger och vad man ofta fäster särskild vikt vid i vårdnadstvister. Vårdnad och boende enligt lagenVårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (1949:381) kapitel 6. Jag vill börja med att erinra om att vårdnad i lagens mening endast avser det "juridiska" ansvaret för barnet, d.v.s. beslutanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se särskilt 6 kap. 11§ och 6 kap. 13§. Den faktiska vårdnaden, d.v.s. den som har barnet hemma och tar hand om barnet, är en annan sak. Exempelvis kan två föräldrar ha gemensam vårdnad över ett barn men barnet bor huvudsakligen hos en förälder, varav den föräldern har den faktiska vårdnaden om barnet. Beslut om barnets boende regleras i 6 kap. 14a§ och blir aktuellt när två föräldrar har gemensam vårdnad men inte kan enas om var barnet ska bo. Ansökan om ensam vårdnad eller boende för barnetOm barnet står under vårdnad av bägge föräldrarna så kan en förälder som önskar ensam vårdnad ansöka om det enligt 6 kap. 5§. På samma sätt kan en förälder ansöka om att barnet ska bo hos sig enligt 6 kap. 14a§.Bedömningen i vårdnadstvisterI 6 kap. 2a§ slås det fast att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid beslut både vad gäller barnets vårdnad och boende. Vad som är barnets bästa avgörs utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vissa omständigheter som rätten särskilt ska fästa vikt vid är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller på annat sätt far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med bägge föräldrar. Utgångspunkten är en gemensam vårdnad då det vanligen främjar en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I de fall då vårdnaden om ett barn ska anförtros en av föräldrarna beaktar rätten ofta vem av föräldrarna som kan antas bäst främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den andra föräldern, se prop. 1981/82:168 s. 66 och rättsfallen NJA 1992 s. 666, NJA 1998 s. 675.I 6 kap. 5§ sägs att vid en bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om bägge föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så får rätten inte besluta om det. Gemensam vårdnad förutsätter vanligen att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete, se prop. 2005/06:99 s. 51. Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad men en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så ska ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam, se 6 kap. 7§. Enligt tidigare nämnda 6 kap. 2a§ ska hänsyn också tas till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja ska tillmätas betydelse. Det varierar från fall till fall. Yngre barns vilja är man mindre benägen att ta hänsyn till eftersom de inte anses ha en lika uttalad uppfattning om situationen, se prop. 1994/95:224 s. 53. Vad en 3 1/2-åring säger är inte särskilt troligt att rätten tar någon större hänsyn till såvida det inte står och väger i fallet. Rätten lägger i så fall större vikt vid övriga omständigheter. En vårdnadshavares rätt att bestämma över barnet utan medgivande av den andre vårdnadshavarenEnligt prop. 1975/76:170 s. 178 så innebär en gemensam vårdnad inte att bägge vårdnadshavarna behöver delta i alla de vardagliga avgöranden som måste träffas när det gäller vårdnaden om barnet. Om vårdnadshavarna inte sammanbor måste det med nödvändighet bli så att den av dem som har barnet hos sig till stor del kommer att träffa de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Det gäller exempelvis hur barnet skall tillbringa sin fritid. Endast beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid måste fattas av vårdnadshavarna gemensamt, exempelvis vad gäller barnets skolgång eller bosättning. Jag tolkar frågan så att din ex fru skickar med er dotter med barnets mormor som en del av er dotters fritid, vilket hon alltså har rätt att besluta om. Hoppas du har fått lite vägledning av mitt svar. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma med en ny fråga! Vänligen,