Vårdnad om barn

2016-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min ex-man har 2 barn 4 och 6 år gamla, vi har gemensam vårdad, Pappan har träffat barnen varannan helg i 1 års tid nu, men jämt lämnat dem hos en nära anhörig, utom nu de senaste 2 månaderna, han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma, kan han nu begära att barnen skall bo hos honom varannan vecka?
Anna Thörne |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vårdnad om barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB). I FB 6:2 sägs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och vårdnadshavarna har enligt 6:2 st 2 ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska enligt FB 6:2 a alltid barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt tas hänsyn till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Jag tolkar din fråga som att boendesituationen hos barnens pappa inte är stabil och att han inte skött vårdnaden om barnen så som du önskar men att du ändå försöker få den gemensamma vårdnaden att fungera och värdesätter att barnen fortsätter träffa sin pappa. När ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni komma överens om hur mycket barnen ska bo hos respektive förälder. Om ni inte kan komma överens om vårdnad eller boendet kan ni antingen avtala om vårdnaden enligt FB 6:6 eller om barnens boende enligt FB 6:14 a. Det är också möjligt att vända er till domstol för ändring av vårdnaden enligt FB 6:5. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Considerations before a divorce in regards to the future custody of children.

2016-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hi. I have come in a very difficult position. Iam married and have a child. But I unfotunatley don't want to be with my wife anymore. She is verbaly abusive and insults me all the time. Eveeything I do is wrong.I don't want my son to witness this and have traumas. Beside life is to short for this. However my wife threatens to take our son and wants to use lies and any means possible to get custody over our almost 4 years old son.She has no shame in life. What can I do here to keep my son or have shared custody.He is my entire world. Please give legal advise what to do before I fill in for divorce. Thanx in advance
Erik Claeson |According to chapter 6 § 2 a Föräldrabalken (FB) the child’s best interest is important in questions regarding the custody. In said paragraphs second passage it is also stated that it is especially important for the child to have a good contact with both parents. The main rule is that the parents share custody of the child after a divorce. This is stated in chapter 6 § 3 2st FB. The courts can decide to grant only one of the parents custody if one or both of the parent requests this, chapter 6 § 5 FB. The courts will then base its decision on whether or not the two parents can cooperate in issues concerting the child’s best interest or not. If one of the parents is abusing drugs, alcohol or such or otherwise fails to care for the child the courts may also decide to grant one parent sole custody. For these reasons (amongst others) it is good to refrain from such abuse etc to not add fuel to potential lies and exagerations.All this considered, it is always a good start to have witness' that can vouch for your side of the story, should your wife start fabricating lies. However as this is a very delicate and important situation my advice has to be for you turn to a professional lawyer for further counsel.They will have a good understanding of how best to handle situations such as this.I hope this atleast partially answered your question.Kind regards,

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2016-05-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag vill ansöka om enskild vårdnad på mina barn 17, 14 och 14 år alla tre vill detta. Deras far har flyttat 10 mil till annan kommun och då han inte vill ha kontakt med mig så blir det väldigt svårt med alla papper som måste skrivas under gemensamt. Hur ansöker man om enskild vårdnad på bästa sätt?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor som rör vårdnad om barn finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Det finns två sätt att ändra vårdnadsförhållandet varav det ena sättet fungerar bra om du och barnens pappa (den andra vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen och det andra sättet är tillämpligt om du och barnens far inte kommer överens om hur vårdnaden skall fördelas mellan er.Om du och barnens far (den andre vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du och den andra vårdnadshavaren skriva ett avtal på detta. För att avtalet skall bli juridiskt bindande skall avtalet vara skriftligt och godkännas av socialnämnden i den kommun där barnen är folkbokförda, se 6:6 FB och 6:17a st.2 FB. I detta avtal kan ni även reglera frågor som rör barnens boende och umgänge med er som föräldrar. Avtalet kan även vara tidsbegränsat om ni vill det. I den mån du och den andra vårdnadshavaren behöver hjälp för att nå en överenskommelse angående detta kan du kontakta socialnämnden i kommunen där barnen är folkbokförda och be om hjälp. Socialnämnden kan exempelvis anordna samarbetssamtal för er tillsammans med en samtalsledare för att nå en överenskommelse. Alla kommuner är skyldiga att tillhandahålla sådan hjälp enligt 5:3 Socialtjänstlagen (SoL). Att båda vårdnadshavarna kan komma överens och skriva ett avtal (som skall godkännas av socialnämnden) angående vårdnaden är oftast det ”bästa sättet” att få ensam vårdnad på eftersom man slipper att koppla in domstolen och därmed undviker man eller begränsar kostnaderna för exempelvis advokater. Det är dock viktigt att poängtera att för att socialnämnden skall godkänna ett avtal om ensam vårdnad måste överenskommelsen vara i enlighet med ”barnets bästa”, detta följer av 6:2a FB. Det innebär att socialnämnden kommer att göra viss prövning huruvida avtalet är i enlighet med ”barnets bästa”. Vad som är barnets bästa går inte att ge något svar på eftersom det skiljer sig åt från fall till fall. I samma lagrum framgår bl.a. att vid bedömningen av vad som är barnets bästa skall man ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom alla dina barn är relativt gamla kommer deras egen vilja i denna fråga få betydelse. Om du och barnens far inte kommer överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du ansöka hos tingsrätten om att du skall få ensam vårdnad, se 6:5 FB. En sådan stämningsansökan skall skickas till den tingsrätt där barnet/barnen har sin hemvist, detta framgår i 6:17 FB. Domstolen kommer besluta om vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet/barnen, se 6:2a FB. Eftersom domstolen skall besluta i vårdnadsfrågan utifrån barnens bästa bör du vara medveten om att domstolen kan besluta i strid mot en av parternas vilja, dvs. besluta att vårdnaden skall vara fortsatt gemensam, att du skall ha ensam vårdnad eller att barnens far skall ha ensam vårdnad. Däremot kan inte domstolen inte besluta om fortsatt gemensam vårdnad om båda vårdnadshavarna motsätter sig det, se 6:5 st.2 FB. Som ovan beskrivits skall barnets egen vilja beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Även domstolen skall alltså beakta barnens vilja i frågan. En domstolsprocess blir ofta tidsmässigt långdragen och ekonomiskt kostsam eftersom man kan behöva anlita ett juridiskt ombud och det tillkommer även en ansökningsavgift på 900 kr. Sammanfattningsvis - Det finns två olika sätt att ändra vårdnadsförhållandet, vilket sätt som används är högst beroende av om du och den andra vårdnadshavaren kan komma överens i frågan. Den stora skillnden är alltså att socialnämnden inte kan "besluta"/godkänna avtal mot någon av parternas vilja. Domstolen däremot kan besluta i vårdnadsfrågan mot den ena partens vilja. Att skriva avtal om att du skall ha ensam vårdnad och få avtalet godkänt av socialnämnden, med eller utan hjälp av samarbetssamtal, är det mest ekonomiska och mest tidseffektiva sättet att ändra vårdandsförhållandet. Kommer ni däremot inte överens måste du ansöka om ändring av vårdnaden hos tingsrätten. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Ensam vårdnad

2016-04-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejvad menas med ensam vårdnad?mvh
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vårdnad av barn finner du i Föräldrabalken 6 kap.Huvudregeln är att föräldrarna har gemensam vårdnad och därmed tillsammans beslutar kring frågor som rör barnet. Det kan vara frågor som rör skolgång, boende m.m.Föräldrarna kan avtala om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, Föräldrabalken 6 kap 6§.Om föräldrarna inte kan enas om hur vårdnaden ska se ut för barnet, kan rätten besluta att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Det som kan påverka rätten till ett sådant beslut är exempelvis om föräldrarna har samarbetssvårigheter, om någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt hur föräldrarna själva ställer sig till vårdnadsfrågan. Om båda föräldrar motsätter sig en gemensam vårdnad måste rätten besluta om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Detta framgår av Föräldrabalken 6 kap 5§. När en förälder har ensam vårdnad om ett barn, är den föräldern ansvarig för de beslut som ska tas gällande barnet och föräldern ska se till att barnets grundläggande behov tillgodoses, enligt Föräldrabalken 6 kap 2§ 2st. Exempel på sådana behov är trygghet, omvårdnad, skolgång och fostran. Dessutom är vårdnadshavaren ansvarig för hantering av myndighetskontakter, kontakt med sjukvård, hantering av pass och liknande frågor. Den förälder som har vårdnaden har rätt att fatta beslut rörande barnets vårdnad utan godkännande från den andra föräldern, Föräldrabalken 6 kap 11§. I samband med att rätten beslutar om ensam vårdnad beslutas även hur umgänget för den andra föräldern ska se ut, men vanligtvis har även den förälder som förlorar vårdnaden rätt till umgänge med barnet. Att en förälder har ensam vårdnad innebär alltså inte att man kan frånta den andra förälderns rätt till umgänge. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vårdnadstvist

2016-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min sambo har befunnit sig i vårdnadstvist sedan september 2015. Igår fick han domen ifrån Svea hovrätt att mamman får ensam vårdnad pga dålig kommunikation sinsemellan föräldrarna och att han endast får träffa dem varannan lördag mellan 10.00 och 17.00. De får alltså inte sova över eller åka på semester med oss ? Den dåliga kommunikationen beror på att mamman till barnen vägrar prata med min sambo men han har alltid kommit för att hämta barnen då han ska. vi tycker detta är mycket märkligt och orättvist beslut. Vad kan vi göra nu ? barnen är blir 3 år i september.Hälsningar Helén
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn hittas i Föräldrabalken (FB). Barnets bästa är det som är avgörande när man bedömer fall om vårdnad 6:2a FB. Vad som utgör barnets bästa är dock inte helt enkelt att fastslå. Rätten ska i första hand pröva om det är möjligt med gemensam vårdnad. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter anses det i vissa fall bättre för barnet om en av dessa får vårdnaden, 6:5 FB. Något som man också tar hänsyn till är den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att det i många fall anses bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den andra föräldern inte är direkt olämplig. Barnets behov av umgänge med den förälder som den inte bor med anses mycket viktigt, det är barnets behov av umgänge med föräldern som bedöms och således är det inte förälderns rätt att träffa sitt barn som det handlar om utan barnets rätt att träffa sin förälder 6:15 FB. De sju timmarna varannan lördag är det minsta din sambo har rätt att träffa barnen, föräldern med vårdnaden om barnen får inte motverka umgänget. Sedan kan givetvis han och mamman avtala om att barnen får sova över eller åka med er på semester, men det finns dessvärre ingen juridisk rätt utan det som domstolen beslutat gäller. Se 6:15a 3 stycket FB. En förälder till ett barn kan föra talan om ändring av umgänge enligt NJA 1994 s.128. Det är alltså möjligt för din sambo att få utökat umgänge i framtiden. Högsta domstolen har i NJA 1993 s.226 uttalat "att dom, som vunnit laga kraft, har meddelats angående vårdnaden om ett barn hindrar inte att vårdnadsfrågan prövas på nytt". Detta innebär att det även går att ompröva vårdnadsfrågan. Störst sannolikhet att lyckas ändra vårdnads- och umgängesfrågan är om din sambo avvaktar och sköter de umgängestider som domstolen beslutat samt samarbetar med mamman så gott det går. Lycka till!

Ensam vårdnad

2016-05-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om mitt barn är 16 år och jag söker ensam vårdnad för att barnet själv vill det, är chansen större att jag får det?
Jens Ödman |Hej! Frågor som rör vårdnad om barn regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB), den hittar du här. Som utgångspunkt ska, vid beslut om vårdnad, boende och umgänge barnets bästa beaktas, detta enligt 6:2a FB. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av att träffa barnet. Ytterligare följer av ovan nämnda paragraf att det vid bedömningen huruvida vad som är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller håls kvar eller annan far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. En prövning ska göras i varje enskilt fall. Rent generellt anses det ofta vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna, av den anledningen är det relativt svårt att få ensam vårdnad om barn, såtillvida man inte är överens om att barnets vårdnad ska flyttas till en av föräldrarna (se 6:6 FB). Ibland kan det dock finnas omständigheter som talar för att ensam vårdnad är det bästa alternativet. I lagen nämns sådana omständigheter som till exempel om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (se 6:7 FB). En annan sådan omständighet är om en förälder varaktigt är förhindrad att utföra vårdnaden (se 6:8a FB). I praxis har man även tagit stor hänsyn till om föräldrar har svårt att samarbeta i frågor om barnet (se även 6:5 2 st FB), om det förekommit våld mellan föräldrarna samt att en förälder inte tagit det ansvar för barnet som krävs.Du nämner i din fråga att det är för att ditt barn själv vill det. Utgångspunkten är som nämnt alltid barnets bästa, barnets vilja anses inte alltid nödvändigtvis som synonymt med barnets bästa. Emellertid kan man tänka sig situationer då det är svårt att bedöma vad som är bäst för barnet, varför barnets vilja som fristående omständighet i dessa situationer kan bli avgörande. En omständighet som talar för ensam vårdnad i ditt fall är barnets ålder, i och med att barnet är 16 år är chansen stor att domstolen tillmäter barnets vilja stor vikt i sin bedömning. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att chansen är större i och med barnets ålder, men inte nödvändigtvis ensamt avgörande då bedömningen är beroende av flera omständigheter i det enskilda fallet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Frånvarande förälder rätten till umgänge

2016-05-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en dotter 11 år. Hennes far bara försvann från vårt gemensamma hem när hon knappt va 3 år. Han flyttade till Göteborg och skaffade ny familj fick jag sen veta. Varken jag eller min dotter hörde något på flera år och efter 4 år ringde jag upp honom för att begära ensam vårdnad. Han gick med på att ge mig det om han fick börja träffa min dotter igen. Efter mycket funderande och bekräftelse från honom att han aldrig skulle överge henne igen gick jag med på det. Det fungerade bra i ca 6 månader, sedan kunde det gå veckor och ibland månader innan han hälsade på eller svarade I telefon. Efter ca 1 år dog kontakten helt och hållet och det har nu gått 2 år sen vi hörde något. Efter all besvikelse min dotter har fått ta har jag nu bestämt att han får hålla sig borta från henne. Jag undrar vad som kan hända om han tar kontakt och försöker få igenom nån slags umgängesrätt. Kan han få rätt efter att ha håll sig undan så många år? Kan han få gemensam vårdnad om han går till rätten? Jag vill inte se min dotter må dåligt mer över att han bara försvinner och tycker det bästa för henne är att bara låta oss vara. /Orolig mamma
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!I alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa vara avgörande enl. 6 kap 2a§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska fästas särskilt avseende vid risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Vad jag förstår har du nu alltså ensam vårdnad om dottern och är orolig för att hennes pappa och du kan få gemensam vårdnad om han går till rätten. Enl. 6 kap 5§ FB ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om någon av föräldrarna eller båda vill få en ändring i vårdnaden. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten ska även besluta om ändring i vårdnaden om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen enl. 6 kap 7§ FB. Jag kan tyvärr inte att säga hur rätten kommer döma om han skulle yrka gemensam vårdnad eller umgängesrätt då jag inte har all information. Din dotter har enl. 6 kap 15§ FB rätt att träffa pappan då hon inte bor med honom. Detta är en rätt som tillfaller dottern och pappan har alltså inte någon rätt att träffa henne om hon inte vill. Föräldrar har dock ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern barnet inte bor med tillgodoses. Enl. 6 kap 15a§ FB får rätten på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och föräldern, även här är självklart barnets bästa avgörande. Anser rätten att det är i din dotters bästa intresse att hon får umgås med sin pappa är umgängesrätt en trolig utgång. Enl. 6 kap 18§ FB kan föräldrar genom samarbetssamtal hos socialtjänsten få hjälp att enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge varför jag skulle rekommendera er att söka hjälp där först innan ni eventuellt tar det till domstol. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Ensam vårdnad vid brist på intresse av ena föräldern

2016-04-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag är ensam mamma till en 7 årig flicka. Hennes pappa bor i Borås och det är jag som ska påminna honom helatiden om att han kan träffa vår dotter. Han bara jobbar och kan åka på semester närsomhelst. Frågan är om jag kan få ensam vårdnad till min flicka istället?
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du och flickans pappa har gemensam vårdnad om flickan. Enligt Föräldrabalken 6 kap 5 § kan domstol ändra vårdnadsförhållandena om du väcker talan om detta.För att du ska få ensam vårdnad krävs att det kan anses vara i ”barnets bästa” enligt Föräldrabalken 6 kap 2 a §. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till om barnet kan befaras komma till skada hos pappan. Dessutom ska hänsyn tas till det behov barnet anses ha av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. En utgångspunkt är alltså att gemensam vårdnad är det bästa för barnet.Som du har beskrivet det framstår det som att pappan inte alls är delaktig i barnets liv annat än på ditt initiativ. Viss hänsyn ska tas till den känslomässiga anknytning föräldrarna har till barnet vid vårdnadsfrågor, förutsatt att detta kan påverka föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Om pappan är oförmögen att ta hand om barnet på grund av sin brist på intresse är det troligt att han anses ha brustit i sin vårdnadsplikt enligt Föräldrabalken 6 kap 2 § st 2. Vårdnadsplikten innefattar en skyldighet enligt Föräldrabalken 6 kap 1 § att man som vårdnadshavare ser till att barnet får den omvårdnad och trygghet som behövs. En frånvarande vårdnadshavare som inte sätter barnets behov framför sina egna kan inte anses uppfylla denna vårdnadsplikt. Detta skulle i sin tur tala för att han inte är en lämplig vårdnadshavare och att det ligger i ”barnets bästa” att endast du har vårdnaden. Med andra ord beror det på hur frånvarande han är och om han kan anses ta hand om flickan på ett godtagbart sätt när han är med flickan. Ytterligare något som skulle tala för att du ska få ensam vårdnad är om du och pappan har så pass ingripande samarbetsproblem så att detta går ut över barnet, se Föräldrabalken 6 kap 5 § st2. Samarbetsproblem talar för att gemensam vårdnad inte är den bästa lösningen, om pappan dessutom är mindre lämplig som vårdnadshavare är det lämpligare att du har ensam vårdnad om flickan. I sådana fall kan det vara i barnets intresse att ha regelbundna umgängestider med pappan.Frågor om vårdnad ska tas upp vid domstol i ort där barnet har sin hemvist enligt Föräldrabalken 6 kap 17 §. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.