Kan fadern till barnet kräva vårdnad?

2016-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag har separat med pappan till mitt ofödda barn. Vad händer när barnet föds? Får jag automatiskt ensam vårdnad eller kan han kräva delad vårdnad?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom ni inte kommer vara gifta när ert barn föds kommer du ensam stå som vårdnad för barnet enligt 6:3 föräldrabalken. Om någon av er vill ändra på vårdnaden, dvs att barnet ska stå under vårdnad av båda föräldrarna, får ni vända er till domstol som kan anförtro gemensam vårdnad, 6:4 och 6:5. Rättens beslut kommer grundas på vad som är bäst för barnet 6:2a.Slutsats: Fadern har inte en oinskränkt rätt att få vårdnaden av barnet, det är upp till domstol att besluta. Däremot anses det ofta vara till barnets fördel att ha båda föräldrarna som vårdnad om det inte är oförenligt med barnets bästa.

Förvägrat umgänge vid gemensam vårdnad

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har gemensam vårdnad, men mamma vägrar att jag träffar dem.Har hon rätt? Hon har ej något beslut av nån domare.
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om vårdnad regleras i 6 kap. i föräldrabalken. Enligt 2 § står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnad i juridisk mening avser det juridiska ansvaret för barnets person, d.v.s. vem som bestämmer över barnet (jämför med 11 §). Oftast överensstämmer vårdnaden med den faktiska vården om barnet. Med andra ord, om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn brukar båda föräldrarna dels ta hand om barnet fysiskt, dels bestämma över barnet rent juridiskt. Vid gemensam vårdnad är det också vanligt att man kommit överens om att det huvudsakliga ansvaret ska ligga hos den ena föräldern. Jag tolkar din fråga som att ni har avtalat om att ha gemensam vårdnad om era barn, men att barnens mamma nu vägrar att låta dig träffa dem. Det stadgas i 15 § att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det framgår även av bestämmelsen att föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgås med den förälder som barnet inte bor med. Utan att veta några specifika detaljer rörande ert fall kan vi konstatera att mamman inte kan förvägra dig att träffa dina barn, såvida det inte finns en dom eller ett avtal om detta. I 7 kap. 4 § i brottsbalken stadgas att om en förälder, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer ett barn under femton år från den andra föräldern (när gemensam vårdnad föreligger) gör sig skyldig till egenmäktighet till barn. Det finns således en risk för att barnens mamma gör sig skyldig till ett brott när hon undanhåller barnen ifrån dig. Ett undantag från denna regel, d.v.s. då det kan vara okej att undanhålla barnen, är om det föreligger s.k. beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är om den ena förälder flyr iväg med barnet efter att ha blivit utsatt för våld av den andra föräldern. I mitt svar utgår jag emellertid från att det inte föreligger några sådana skäl. Jag råder dig i första hand till att ta kontakt med barnens mamma för att försöka komma överens med henne. För det fall du inte når någon framgång med detta, råder jag dig att vända dig till antingen socialnämnden eller tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Frånsäga sig vårdnaden om sitt barn

2016-08-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ärende gäller frågor huruvida man har möjlighet att uppsäga sig själv som vårdnadshavare. Fallet gäller en moder som inte längre förmår att samarbeta med barnets fader. Modern är beredd att självmant säga ifrån sig vårdnaden och ge den till fadern. Hennes syfte med det, är att skapa bättre förutsättningar att vara en fungerande moder då hon får slippa den destruktiva kontakten med fadern. Bägge föräldrarna är fullt kapabla i sin föräldra roll och barnet ska inte ifråntagas att ha kontakt med bägge sina föräldrar! Modern förmår inte att konfrontera saken i någon tingsrättsförhandling och hennes önskan är därmed att kunna överlåta vårdnaden till fadern på annat och enklare sätt! Frågan är följande: Vilken/vilka möjligheter finns i denna sak fråga? Mycket tacksam för svar, MVH Camilla
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att bestämma kring vårdnaden av barn, utan att vända sig till tingsrätten, kan föräldrar avtala om att den ena av dem ska ha vårdnaden, enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska gälla ska det vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. Ett sådant avtal får då samma verkan som dom avseende vårdnaden.Modern i din fråga vill överlåta vårdnaden till barnets fader utan att behöva vara med om en tingsrättsförhandling. Det som krävs för att hon ska kunna göra detta är alltså att hon och fadern kan komma överens om ett vårdnadsavtal som båda skriver under, samt att socialnämnden godkänner avtalet. När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet (se 6 kap. 2a § föräldrabalken). Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för barnet än att fadern får ensam vårdnad godkänns inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad, eftersom det som föräldrarna kan komma överens om oftast också är det som blir bäst för barnet.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vårdnad/boende - har jag något att gå vidare med?

2016-08-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är skild sen 5 år, tillsammans har vi en dotter på 8 år. Hon bor varannan vecka hos oss, men nu vill jag söka ensam vårdnad eller åtminstone att hon bor hos mig. Min ex-make har mycket sträng syn på uppfostran - han stressar/pressar henne o hon är rädd för att förarga honom.Vid tillfällen säger vår dotter att hon hellre vill bo hos mig, men tar sen tillbaka det då hon blir orolig att hennes pappa ska bli sårad om han får veta. Vår dotter är ofta orolig att såra oss så hon vågar inte säga att hon vill bo mer hos mig. Jag anser att pappan är olämplig som vårdnadshavare då han ger vår dotter så mycket skuld o oro. Han försvårar vår dotters o min kommunikation då han förbjuder mig att ringa henne mer än en gång i veckan. Han svarar helt enkelt inte när jag ringer. Vår dotter får ringa mig säger han men hon kommer inte ihåg att göra det och så blir hon orolig att jag ska bli ledsen för det, jag anser att hon är för liten för att han ett sådant ansvar. Två tillfällen har vår dotter blivit förtvivlad i skolan för att hon inte vill till sin pappa. Han säger då att vill vår dotter inte bo hos honom kommer han att flytta ifrån stan, vilket då gör henne jätterädd att förlorasin pappa helt så då har det slutat att hon ändå följer med honom hem. Sist sa hon till honom att hon var så trött på att må dåligt, men hon skulle inte våga säga det i en domstol. Eftersom det inte är fysisk misshandel så är jag rädd att mitt fall inte är allvarligt nog, men jag vill agera nu. Har jag nåt att gå vidare med?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor som rör barnet vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnet vilja med beaktande av ålder och mognad. Vid bedömningen av vad som anses är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ha en förändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna enligt 6 kap 5§ FB. Vid denna bedömning ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Trots att det inte är fysisk misshandel inblandat så ska du absolut gå vidare med detta om du anser att er dotter inte mår bra av er vårdnad/boende-situation. Om en förälder gör sig skyldig till försummelse i vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen av barnet ska rätten enligt 6 kap 7§ FB besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet då under vårdnad av båda föräldrarna ska rätten anförtro den andra föräldern med ensam vårdnad om barnet. Enligt 6 kap 14a§ FB får rätten på talan av ena eller båda föräldrarna vid gemensam vårdnad besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo med. Om ni inte vill gå till rätten kan ni som föräldrar även avtala om er dotterns boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap 15§ FB har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Detta är alltså en rätt som tillfaller er dotter att umgås med sin pappa om utfallet blir så att hon ska bo endast hos dig. Föräldrar kan enligt 6 kap 17a§ FB få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om du och ditt ex inte kan komma överens skulle jag därför rekommendera er att vända er till socialtjänsten eller om du vill vända dig till domstol direkt för att få ett beslut gällande vårdnaden och boendet. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Allmänt om vårdnad, boende och umgänge

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Bör man dela på frågor avseende umgänge/vårdnad och bodelning?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Eftersom att din fråga inte är så specifik så kommer jag att redogöra översiktligt för hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge fungerar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa en ny.Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB). Juridiskt sett skiljer man på vårdnad, boende och umgänge. Det innebär bland annat att man exempelvis i regel har rätt till umgänge med sitt barn även om man inte har vårdnaden om barnet och liknande. Enligt 6:15 FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten till umgänge kommer därför i regel endast i fråga när barnet har sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna, det vill säga när barnet inte har ett växelvist boende.Enligt 6:2 a FB är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta är alltså gemensamt för alla dessa beslut.Om man inte är nöjd med vårdnadssituationen så finns det två sätt för att försöka få ändring av vårdnaden. För det första kan man avtala om vårdnaden med den andra vårdnadshavaren enligt 6:6 FB. Det går ju dock i regel inte om man inte är överens i frågan. I de fallen får istället rätten (domstol), på talan av någon av föräldrarna, besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Samma två sätt kan användas för att bestämma vem barnet ska bo med och huruvida barnet ska ha umgänge med någon av föräldrarna, detta framgår av 6:14a FB och 6:15a FB. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan prövas av rätten vid samma tillfälle men kan även prövas separat, exempelvis om en förälder bara vill få ändring i umgängesfrågan men inte när det gäller vårdnaden.Vänligen,

Ändring i vårdnaden

2016-08-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Kan jag ändra så min riktiga pappa inte har nått ansvar för mig längre? och att ja kan få den min mamma va gift med o som jag bott med hela mitt liv? Min riktiga pappa o jag har ingen kontakt i dagens läge o om vi träffas så säger vi 4 ord till varann!
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaBarn står som huvudregel under vårdnad av båda sina föräldrar fram till den dag då barnet fyller 18 år och blir myndigt, se 6:2 Föräldrabalken. Du som omyndig kan själv inte ändra vem som ska vara din vårdnadshavare utan detta får göras genom avtal mellan dina föräldrar som godkänns av socialnämnden i din hemkommun eller genom att de tillsammans eller någon av dem väcker talan vid domstol om ändring i vårdnaden. Socialnämnden eller domstolen gör då en bedömning i vad som är bäst för dig och om det är så att din pappa är förhindrad att utöva vårdnaden eller allvarligt brustit i vårdnaden. Med hänsyn till din ålder och mognad ska domstolen eller socialnämnden när de avgör frågan eller godkänner avtalet ta hänsyn till din vilja. För att din mammas man ska bli din vårdnadshavare kan han adoptera dig enligt 4:3 Föräldrabalken.

Båda vårdnadshavares godkännande vid passansökan

2016-08-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag skild och har ett barn med honom. Jag tänkte hälsa på mina föräldrar. Min son behöver pass men hans pappa vill inte skriva under. Han säger att hans advokat hade sagt att han ska inte skriva något under. Han är arg på mig för att jag vill inte leva med honom. Vi bodde med min son hor kvinnojouren pgv stryp och hot mm. Vi har gemensamt vårdnad. Men han följer inte vad TR hade beslutat om umgänge. I oktober blir igen siste TR om vårdnaden och umgänge. Vilken förslag kan ni ge mig så vi kan få pass åt min son och vi kan flyga var vi vill? Min son hade aldrig träffat sina morföräldrar och jag har inte sett dem för fyra år sen. Snälla hjälp mig!!!Mvh/anonym
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser kring barns vårdnad finns reglerat i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Att ha vårdnaden om barnet innebär en rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnet. Då du och barnets pappa har gemensam vårdnad så kräver de flesta frågor kring barnet bådas godkännande. Att ansöka om pass för barnet är en sådan fråga som kräver båda föräldrarnas godkännande (underskrift). Så länge ni har gemensam vårdnad så krävs det därmed att pappan också skriver under passansökan för ert barn. Enda sättet för dig att ensam kunna söka pass åt barnet är om du har ensam vårdnad, eller för det fall vid speciella omständigheter som gör att pappan inte skulle kunna gå att nå (6:13 2st. FB).Så länge ni har gemensam vårdnad så behöver ni kunna komma överens i frågor kring barnet, om det är svårt så går det att få hjälp med medling av Socialtjänstens familjeenhet. De kan då hjälpa er att medla och komma överens om lösningar. Då du säger att det har varit fysisk misshandel inblandad i ert förhållande så förstår jag att det kan vara svårt att åstadkomma någon lösning genom medling. Det bästa i så fall både för dig och barnet är kanske att försöka få ensam vårdnad, så att du kan besluta i dessa frågor själv. Jag förstod inte riktigt på din fråga om vårdnadstvisten fortfarande är aktuell eller om den är avslutad. Om vårdnadstvisten fortfarande är aktuell så bör du ändå antagligen inte åka utanför landet med barnet så länge tvisten pågår, då det kan vara till nackdel för dig i processen. Tyvärr kan jag inte ge dig mycket mer vägledning än såhär då jag inte är närmare insatt i din situation. Det du kan göra är att prata med eventuellt ombud i din vårdnadstvist och/eller kontakta socialjouren där du kan få rådgivning och där du lättare kan förklara din situation. Om du har andra frågor kring juridiken så är det bara att återkomma.Vänligen,

Gemensam vårdnad som inte kan utövas

2016-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min fd fru vägrar att acceptera dom i tingsrätten om gemensam vårdnad.Hon har även brukat fysiskt våld mot mig. Hon säger att jag inte behövs alls.Socialförvaltningen vill/kan inte hjälpa till utan jag är ensam. Vad kan jag göra?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.Om man har gemensam vårdad och vill ha ensam vårdnad så finns det i regel två vägar att gå för att försöka få ändring av vårdnaden. Jag antar att du är missnöjd med vårdnadssituationen och tänker därför redogöra för de två vägarna. För det första kan man avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall mamman till barnet, om att du ska få ensam vårdnad enligt 6:6 FB. Det går ju dock inte om man inte är överens i frågan. Istället får då rätten/domstolen besluta enligt 6:5 FB om vårdnaden ska vara ensam eller om den ska fortsätta att vara gemensam.När domstolen i vårdnadstvisten beslutar om det ska bli någon ändring av vårdnaden eller inte så ska den ta hänsyn till barnets bästa enligt 6:2a FB. Barnets egen vilja kan i vissa fall få betydelse. Det anses vara till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar vilket innebär att gemensam vårdnad är att föredra när föräldrarna inte bor tillsammans.Eftersom att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar har stor betydelse så innebär det dock att beteenden från en vårdnadshavares sida som bidrar till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavare försämras kan tala för ensam vårdnad för den vårdnadshavare som får sitt umgänge saboterat. Ett sådant beteende som leder till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavaren försämras kallas för ”umgängessabotage”. Detta kan alltså i en eventuell vårdnadstvist tala för att ensam vårdnad ges till den som utsätts för sabotaget, i ditt fall du.Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så beaktar man även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Vissa typer av samarbetssvårigheter kan motivera ensam vårdnad istället för gemensam. I regel anses det vara svårt att samarbeta om våld förekommit.Sammanfattningsvis så är det upp till domstolen att i varje enskilt fall avgöra om det är till barnets bästa att vårdnaden ska vara gemensam eller om ensam vårdnad är ett bättre alternativ. Vänligen,