Flytta med gemensamt barn utan den andra förälderns samtycke?

2016-10-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan!Jag och min sambo separerade juli 2016 och har ett gemensamt barn på 15 månader.Vi har gemensamvårdnad samt växelvist boende. Han bor hos mig ca 13-14 dagar i månaden och resterande hos henne .Självklart så skiljer detta lite beroende på hur veckorna ser ut men vi har fasta dagar samt hämta & lämna tider.Våran står registrerade hos henne då jag gick med på det för hon skulle få bland annat sitt bostadsbidrag för jag vet hon har svårt med pengar.Nu är det så att vi har hamnat i en lite dispyt gällande boende. I nuläget så bor vi på samma ort vilket inte skapar problem för någon av oss.Nu har boendeföräldern fått för sig att flytta ca 65 mil ifrån mig , alltså att jag träffar sonen mindre.Självklart tycker jag inte detta är okej.Då är hennes lösning på detta att man ska hämta och lämna , alltså att en 15 månader ska få åka ca 120 mil varje helg för att få träffa sin föräldrar.Jag personligen är helt emot detta för jag tycker inte att en 1 åring ska behöva transporteras 120 mil varje helg bara för att få träffa sina föräldrar.Som sagt , vi har gemensam vårdnad och vi har det jättebra nu med hämta och lämna .Vad kan jag göra och vad kan hon INTE göra mot mig ? 
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik bestämmelse som reglerar just din fråga. Däremot kan man ta utgångspunkt i de allmänna bestämmelserna i Föräldrabalken där 6 kap. reglerar vårdnad, boende och umgänge. Av 1-2 §§ i detta kapitel framgår det att de som har vårdnaden om barnet ska ansvara för barnets personliga förhållanden och verka för att barnets behov av omsorg, trygghet och en god uppfostran blir tillgodosedda. . Avgörande för alla beslut som fattas kring barnet är att detta belsut ska vara för barnets bästa. Enligt 11-13 §§ framgår det att vårdnadshavarna gemensamt ska fatta beslut kring barnets framtid. Båda föräldrarna måste samtycka till ingripande beslut som fattas, att flytta barnet till en annan ort är ett sådant ingripande beslut. Det framgår också av lagförarbetena till Föräldrabalken (prop. 1975/76:170 s. 178) att barnets bosättning är en sådan fråga som föräldrana gemensamt ska besluta över. Om ni inte kan enas kring denna frågan eller om ni i övrigt har svårt att samarbeta finns det möjligthet enligt 5 § att få en ändring i vårdnanden. Detta är dock något som domstolarna är relativt restriktiva med då barnets bästa ofta hänger samman med att en nära och god kontakt med båda föräldrarna främjas. Vidare kan tilläggas att om en av föräldrarna flyttar med barnet utan den andra förälderns samtycke kan denna dömas till egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § Brottsbalken. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Rättegångskostnader i mål om vårdnad

2016-10-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag sitter i vårdnadstvist med mitt ex ang våra 2 tjejer på 10 år, och 5år. Jag har stämt honom på, att jag vill ha ensam vårdnad, stadig varande boende hos mig. Ingen kontakt med 10-åringen efter hennes egna önskemål, då hon sagt upp sin kontakt med sin pappa för över ett år sedan. 5-åringen's och exets umgänge ska diskuteras fram då hon vill att ett umgänge. Familjerätten har lagt som förslag till beslut, efter utredning och lämnade följande förslag. Jag ska få ensam vårdnad och barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos mig. Man respekterar 10-åringens önskan. Och umgänge mellan exet och 5-åringen till varann helg, alt en helg i månaden och 1-2vardagar 1-2 veckor med övernattning. Till min fråga nu, Om tingsrätten kommer döma efter familjerättens beslut, har jag då "vunnit" för att be honom att betala rättegångskostnaderna? Är det något min advokat borde yrka om? Enligt henne så ska jag betala detta och eftersom jag är studerande just nu får jag hjälp med kostnaderna som min advokat har ordnat, som sluta med att jag betalar 30% av det totala summa.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör vårdnadstvist finns bestämmelser om detta i föräldrarbalken (FB), som du hittar här. När ett mål rör vårdnad, umgänge eller boende gäller som huvudregel att varje part ska betala sina rättegångskostnader, FB 6:22. En part kan dock bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader om rättegången är en onödig rättegång det vill säga när det inte funnits anledning till rättegången eller den vinnande parten har gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, RB 18:3. En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten. Ytterligare en grund för att en part ska betala den andra partens rättegångskostnader är om det finns särskilda skäl, vilket till exempel är fallet om en förälder som inte har vårdnaden upprepade gånger väcker talan om vårdnad. Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad. Undantag finns dock som nämnt ovan men av vad som framgår i din fråga bör huvudregeln om att var och en står för sina kostnader gälla i ert fall. MVH

Krav för ensam vårdnad

2016-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Modern till våra barn vill ha Enskild Vårdnad. Vad kan jag göra som pappa till barnen för att förhindra att detta sker?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar att redovisa för vad som krävs för att enskild vårdnad ska kunna utdömas. Det föreligger en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra. I det fall föräldrar inte kan enas leder det ofta till stora konflikter och att barnet kan fara illa, så går man ifrån presumtionen om gemensam eller ensam vårdnad och domstolen måste då göra en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande; - Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare - Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan. Barnets bästa: Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa. Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande: - Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.- Kontinuiteten för barnetDetta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet i det enskilda målet. Sammanfattningsvis:Det är alltså ganska mycket som ska vägas in och det finns ingenting speciellt som du kan göra för att ensam vårdnad ska/inte ska föreläggas. Domstolarna tittar på många olika faktorer och gör en övergripande bedömning. Gemensam vårdnad kan förordnas av rätten även om en av föräldrarna motsätter sig till det, detta t.ex. om föräldrarna har svårt att enas i vissa frågor, som frågan om hos vem barnet ska bo hos (6:14a Föräldrabalken). Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om BÅDA föräldrarna motsätter sig det. Detta innebär att bara för att mamman till dina barn vill få igenom en ensam vårdnad så leder det inte till att det kommer bli så.

Domar i vårdnadsfrågor åtnjuter inte negativ rättskraft

2016-10-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom en vårdnadstvist och "vunnit" den så att säga. Motpartern har överklagat till Svea hovrätt och ej fått prövningstillstånd. Dom laga kraft april-15.Nu tänker motparten skicka in en ny stämningsansökan. Går det? Hur stor är chansen att beslut ändras om INGET har hänt? Med vänlig hälsning,
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Det finns inga hinder för en part i en vårdnadstvist att, efter en lagakraftvunnen dom i vårdnadstvisten, skicka in en ny ansökan om vårdnad (detta kallas på juristspråk för att domar i vårdnadsfrågor inte åtnjuter negativ rättskraft), se Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 311. Den lagakraftvunna domen kommer dock med stor sannolikhet att väga tungt då domstolen tar ställning till den nya ansökan varför det bör krävas relativt stora förändringar i barnets situation för att domstolen ska komma till ett annat beslut än i den lagakraftvunna domen.Med vänlig hälsning

Kan en umgängesförälder ta med sig barnen på semester mot boendeförälderns vilja?

2016-10-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag och min exman är skilda sedan drygt 1 år. Barnen är skrivna hos honom för det var jag som flyttade men jag skulle vilja ha dem skrivna hos mig. Jag vill resa på en charter resa med mina barn men han nekar att ge mig passen. Kan jag exempelvis bila ner i Europa på skidsemester och meddela barnets pappa när vi är där vart vi är, eller hur ska jag göra?Tack på förhandVänligen
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga om ni i samband att du flyttade kom överens om att barnens far skulle ha ensam vårdnad, en möjlighet ni har enligt föräldrabalkens 6 kap. 6 §, eller om ni har gemensam vårdnad om barnen, så jag redogör för båda scenarion. Om du inte har vårdnad om barnen, utan enbart umgängesrätt, måste du först ansöka hos tingsrätten om att du ska få gemensam vårdnad. Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig i den vägledningen. Saknar du vårdnad om barnen, har du inte heller någon rätt att fatta beslut om att de kan åka på semester med dig, då det är vårdnadshavaren som har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, du kan läsa mer här.Om ni har gemensam vårdnad, antingen genom att ni haft det sen barnen föddes eller det uppkommit enligt ovanstående stycke, gäller följande. Alla beslut som fattas kring barnet, ska huvudsakligen fattas gemensamt av vårdnadshavarna, med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Omvänt kan man säga att vardera förälder har rätt att säga nej till beslut som fattas av den andre, en form av ”vetorätt”. När det kommer till den förälder barnen bor med, boendeföräldern, finns ett större mandat att fatta beslut. Alla beslut som rör barnens dagliga omsorg kan fattas av den föräldern utan den andre förälderns, umgängesförälderns, samtycke. Inom den dagliga omsorgen brukar man säga att kortare utlandsresor kan ingå. Det är alltså boendeföräldern som kan fatta dessa beslut. Det framgår inte hur länge ni planerar att bila i Europa, men blir det en längre semester ingår detta inte i boendeförälderns mandat och om barnen skulle blir skrivna hos dig, kommer det ändå inte vara möjligt.Är det en kortare semester och du vill att barnen ska bli skrivna hos dig, gäller följande. För att ändra vilken vårdnadshavare barnen bor hos, måste du här ansöka om att en domstol förordnar om förändring i förhållandet om vem av er barnen ska bo hos. Det domstolen då gör är beakta vad som är bäst för barnen. Här är det flera faktorer såsom barnens ålder, mognad, relation till vardera av föräldrarna, föräldrarnas samarbetsförmåga, barnens skolgång och dylikt som avgör. Det krävs mycket till för att domstolen på talan av ena vårdnadshavaren helt ska förändra boendesituationen för era barn. Sannolikt får ni i sådana fall vad man kallar växelvis boende, d.v.s. att barnen åker mellan er, om det inte skulle innebära att de behöver byta skola eller det är orimligt att kräva att barnen pendlar. Att få dem skriva hos dig enbart på grundval av att kunna vilja ta med dem på semester, är inte ett godtyckligt skäl domstolen kommer beakta. Vill du däremot att de ska vara skrivna hos dig och motiverar det med andra skäl, är detta självklart en möjlighet. Har ni växelvis boende kan kortare semestrar bara innefatta den period barnen är hos dig under den tid du är barnens boendeförälder. Semestern får inte kränka den andre förälderns rätt till det boende rätten förordnat. För att komma undan att behöva den andre förälderns godkännande på beslut om längre resor krävs att du blir ensam vårdnadshavare. För detta krävs att ensam vårdnad är vad som är bäst för barnen och att det, på grund av exempelvis vårdnadshavares samarbetssvårigheter, inte är rimligt att vårdnaden är gemensam. För att överta vårdnaden helt krävs enligt praxis exempelvis att en av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare. Jag vet inte vad barnens far har för motivering till att inte lämna sitt medgivande till utlandsresan, men i normalfallet är detta inget som gör honom till en direkt olämplig vårdnadshavare. Avslutningsvis vill jag starkt rekommendera dig att inte ta med barnen utanför Sverige och i efterhand meddela barnens far. Det framgår inte vilken ålder era barn har, men under vissa förutsättningar är detta ett brott med fängelse som påföljd. Du kan läsa mer om egenmäktighet med barn här. Det säkraste är att samtala med barnens far och gå igenom resplanen, diskutera upplägget på resan och hur detta kommer påverka barnens. Försök komma överens. För att undvika problem krävs i princip båda vårdnadshavares tillstånd om detta, eftersom du för tillfället inte är boendeföräldern. En vanlig följdfråga vid barnrätts-och vårdnadsfrågor är om man med domstols hjälp kan "köra över" den andre vårdnadshavaren när man inte kommer överens, som exempelvis i frågor om att ta med barnen på semester. Svaret på detta är nej. En domstol har i dessa mål i huvudsak bara behörighet att ändra förhållanden i vårdnad, boende och umgänge och inga andra undantagsregler är tillämpliga här.Vill du komma i kontakt med en praktiserande familjerättsjurist angående detta, kan du kontanta våra jurister här http://lawline.se/boka. Hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för ensam vårdnad?

2016-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har lite funderingar kring gemensam/ensam vårdnad. Sambon och hans ex har gemensam vårdnad men hon har under alla år försökt att motarbeta umgänget med sambon och hävde att barnet inte mår bra hos honom osv, nu nekar hon till pass, ljuger om medicinering av barnet (hon är emot läkemedel så hon uppger att hon behandlar med läkemedel men ger naturpreparat), det senaste nu vägrade hon att svara på om hon ens behandlat barnet utan hänvisar till att "han bara får lita på att hon gör det hon ska". Hon har ringt till olika myndigheter och försökt svartmåla min sambo, inkl dagischefen, BVC, vårdcentral osv. Hon har heller inte informerat om att hon nu skaffat en ny sambo/pojkvän (vet inte om man måste informera om det?), då min sambo uppsökt läkare och en astmautredning startade på dotter ringde hon läkaren och bad dom lägga ned utredningen. Vidare ljuger hon om sina egna läkarbesök med dottern om sambons misstanke om sjukdom stämmer (exempelvis sökte hon för knävärk hos dottern medan min sambo trodde det var växtvärk, när läkaren sa att det var växtvärk informerade mamman att läkarna inte visste vad som var felet. Detta kunde vi sedan läsa oss till i journalen. )Min fråga är; HUR långt kan en mamma få gå bara för att hon är mamma, innan vårdnaden ryker??
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Svensk barn-och föräldrarätt föreligger det en presumtion för gemensam vårdnad vilket innebär att man inte bara hur som helst förlägger att enskild vårdnad ska föreligga - gemensam vårdnad är utgångspunkten och det som man vill föredra. Denna presumtion kan man dock komma ifrån i de fall föräldrar inte kan enas och det leder till stora konflikter samt att barnet riskerar fara illa. Då gör domstolen en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation. Det domstolen tittar på vid den avvägningen är följande; - Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare- Hur föräldrarnas samarbetsförmåga ser ut - En gemensam vårdnad kräver ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Annars är det kanske bättre i vissa fall att den ena är ensam vårdnadshavare. För att detta dock ska leda till ensam vårdnad så måste menar HD i fallet NJA 2007 s. 382 att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter. Om man tillfälligtvis har en hög konfliktnivå hindrar inte det en gemensam vårdnad och domstolen fokuserar på om vårdnadshavarna över en tid kommer kunna lösa sina konflikter och om man kan förutse att konflikterna kommer att kunna redas ut.- Vidare tittar man på hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med punkten ovan.Barnets bästa: Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa.Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, och t.ex. rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska BARA bry sig om barnets bästa och barnets intressen. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och det kan även vara olika för olika barn om vad som är barnets bästa. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa så tittar man på följande:- Risken för att barnet far illa - Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Riskbedömningen ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiskt omständigheter, så som tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom.- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna- Barnets vilja - Ju äldre barnet blir desto större genomslag ska barnets vilja få.- Kontinuiteten för barnetDetta är dock ingen uttömmande uppräkning och domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går alltså inte att definiera vad som är barnets bästa utan man måste göra en individuell bedömning av barnet och situationen i det enskilda målet.Det är domstolen som gör bedömningen tillsammans med socialtjänsten och det är därför svårt för mig att kunna ge något svar på hur långt barnets mamma kan gå. En utredning om ensam vårdnad är väldigt omfattande och ingenting som sker över en natt. Det som domstolen lägger mest vikt vid är som sagt barnets bästa och risken för att barnet far illa. Är din sambo intresserad av att få ensam vårdnad över barnet så kan kan hen ansöka om det vid tingsrätten. Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Hur länge kan en vårdnadstvist hålla på?

2016-10-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har varit i en vårdnadstvist i över två år. Vi har varit på 2 förberedelser till muntlig förhandling, pappan och dottern har haft umgänges stöd och vi har även gått ca 10 till 15 gånger på möte hos familjerätten i något som heter konflikt och försoning. Det har inte blivit bättre alls och vi kan inte komma överens på något plan. Min fråga är nu hur låg tid enligt lag en vårdnadstvist får hålla på?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det finns inga regler om hur lång tid en vårdnadstvist får hålla på. Detta eftersom det kan komma upp till olika instanser och handläggningen hos framförallt tingsrätten kan vara väldigt lång. Det låter som att ni har deltagit i s.k. samarbetssamtal, vilket är något som en vårdnadstvist brukar inledas med, och som domstolarna brukar förorda om. Om detta inte fungerar och ärendet måste avgöras i domstol, kan rätten besluta om ett s.k. interimistiskt beslut enligt 6 kap 20 § Föräldrabalken.Detta är ett beslut under rättegången som ska sedan gälla under hela processen fram till dess att dom eller beslut om vårdnad har vunnit laga kraft. Så även om vårdnadstvisten kan hålla på under väldigt lång tid, finns det möjlighet att få ett tillfälligt beslut om vårdnaden av domstolen! Hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp vid en eventuell vårdnadstvist är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så kan vår byrå se över ert ärende.Ha en trevlig dag,Mvh

Gemensam vårdnad, flytta med barn

2016-10-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min ex har ett gemensamt barn som vi har delad vårdnad för. I nuläget är dottern skriven hos mig, men vi försöker ha henne ungefär lika mycket. Nu vill min ex flytta från Uppsala till Stockholm där exet har sin bror och syster med familijer. Dottern är bara 4 år och jag har mina syskon och deras familjer här i Uppsala, där även mina föräldrar bor och dotterns förskola ligger. Kan mitt ex flytta med vår dotter eller vad har jag för rättigheter att sätta mig emot eftersom jag är rädd för att tappa min dotter? Och vart kommer hon gå i skolan?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381) (FB). Av 6 kap 1-2 §§ FB framgår att de som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Allmänt sätt kan man säga att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta framgår även av 2a § FB.I enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När det föreligger gemensam vårdnad får dock inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Barnets bosättning och val av skola är bl.a. sådana saker som anses vara av ingripande betydelse och därmed kräver enighet mellan föräldrarna. Detta framgår även av lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s. 178). En flytt ska dessutom anmälas till Skatteverket och när det gäller barn under 18 år ska anmälan vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Om ni inte kan enas kan barnets bostadsort därmed inte ändras. Om ditt ex, trots detta och utan din tillåtelse, skulle flytta med barnet så riskerar hon att dömas för egenmäktighet med barn i enlighet med 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700). För att modern ska kunna flytta med barnet, utan ditt samtycke, krävs ensam vårdnad. Kan ni inte enas om barnets bosättning har ni möjlighet att ansöka om ensam vårdnad och begära att den gemensamma vårdnaden ska upplösas 6 kap 5 § FB. Notera dock att det normalt anses vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Valet av skola blir således inte aktuellt förrän eventuellt beslut om ensam vårdnad har beviljats och flytt har skett, men även här kommer beslutet grundas på barnets bästa 2a § FB.Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh