Vårdnadsfrågor i händelse av ensam vårdnadshavares död

2016-02-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har ensam vårdnad om pojke 7år , är sambo sedan en tid , om jag skulle avlida vad händer då med mitt barn? finns det möjlighet han kan /får bo kvar hos min sambo som han tycker om /trygg med ? Är det någon skillnad om vi är gifta ?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har ensam vårdnad för din son så kommer rätten, i det fall att du avlider, på ansökan av pappan eller på socialnämndens anmälan att anförtro vårdnaden åt pappan, eller åt en särskilt förordnad vårdnadshavare om det anses lämpligare. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:9 andra stycket. Det innebär att pojkens pappa i princip har ett försprång för övertagande av vårdnaden, men vid rättens prövning så ska alltid vad som är det bästa för din son vara avgörande (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). Eftersom din sons bästa är avgörande så kommer rätten i ett sådant fall att särskilt beakta vilka relationer barnet har till olika vuxna. Eftersom din son känner sig trygg med din sambo så talar det för att vårdnaden mer lämpligen bör anförtros honom, särskilt med tanke på att hänsyn ska tas till din sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Huruvida ni är gifta eller inte har ingen större betydelse i detta sammanhang.Om rätten finner att det är lämpligare att överföra vårdnaden till någon annan än din sons pappa så har den att bestämma sig för vem som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare. Om du i ett sådant fall vill vara mer säker på att vårdnaden anförtros till din sambo så kan du ge din önskan till känna genom att exempelvis underrätta socialnämnden under din levnad. Följden av en sådan önskan är att din sambo kommer att förordnas per automatik i händelse av din död, om särskild vårdnadshavare ska utses, såvida det inte är olämpligt för din son (Föräldrabalk 6:10 a fjärde stycket). Eftersom din son känner sig trygg med din sambo så talar det för att det inte ska anses som olämpligt, såvida din sambo vid denna tidpunkt anses kapabel att också ge omvårdnad och god fostran enligt de allmänna kraven för särskilt förordnat vårdnadskap (Föräldrabalk 6:10 a första stycket). Med vänlig hälsning

Barns ställning i vårdnadstvister

2016-01-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har tre frågor gällande barnets ställning i vårdnadstvister. Spelar barnets ålder roll när det kommer till möjligheten att ha något att säga till om? Är det vanligare att vårdnaden blir delad jämt på båda föräldrarna eller att någon av dem får hela vårdnaden? Hur betydelsefull är barnets vilja när det ska fattas ett beslut? Tacksam för svar.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadsfrågor behandlas i 6 kapitlet i föräldrabalken (FB) (se här). Enligt 6 kap 2a § FB ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder. Åldern kan alltså spela roll i detta fall, ett barn som har nått sådan mognad att viljan har betydelse kan alltså ha mer "att säga till om". Gäller det väldigt små barn har deras vilja inte lika stor betydelse.På din fråga om det är vanligare med gemensam vårdnad eller enskild vårdnad är svår att besvara. Vilken vårdnadsform som domstolen beslutar om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det man kan göra är att titta på tidigare avgöranden. Däremot kan sägas det att barnets bästa är det som ska vara avgörande i frågor om vårdnad. Det bästa för barnet brukar normalt sätt vara en god kontakt med båda sina föräldrar och detta har ansetts uppfyllas bäst genom gemensam vårdnad.I frågan om hur mycket man tar hänsyn till barnets vilja är det som ovan nämnt med beaktande av barnets ålder. Det som man tar stor hänsyn till är vad som är bäst för barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vårdnad samt umgänge och umgängesstöd.

2016-01-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |En mamma som fråntas rätten för umgänge med sin barn utan kontaktpersons närvaro.Hur går hon tillväga för att återfå rätten för delad vårdnad?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!När man pratar om umgänge och vårdnad så måste man ha klart för sig att vårdnad och umgänge inte nödvändigtvis är samma sak. Juridiskt sätt skiljer man på vårdnad, boende och umgänge. Det innebär bland annat att man exempelvis i regel har rätt till umgänge med sitt barn även om man inte har vårdnaden om barnet och liknande. Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB). Enligt 6:2 a FB är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.Jag börjar med att förklara huvuddragen i reglerna om umgänge. Enligt 6:15 FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten kan på talan av förälder som vill umgås med barnet besluta om umgänge mellan förälder och barnet, 6:15 a FB. Jag tolkar det du anger som att mamman inte får umgås med sitt barn utan kontaktperson. Jag antar att du då menar det som enligt FB kallas för umgängesstöd. Enligt 6:15 c FB får rätten, när den beslutar om umgänge, samtidigt besluta att en person som utses av socialnämnden (även kallad kontaktperson) ska medverka vid umgänget. Ett sådant beslut tas med hänsyn till barnets behov och inte föräldrarnas. Det är alltså barnets intresse som är avgörande för huruvida umgängesstöd ska beslutas om eller inte. Ett beslut om umgängesstöd är en del av beslutet om umgänge och för att få en ändring av umgängesstödet krävs det att en talan väcks om ändring av umgänget. Talan om ändring av umgänget väcks på samma sätt som jag beskrivit ovan enligt 6:15 a FB, dvs på samma sätt som när det gäller att väcka talan om att man vill ha umgänge.När det gäller frågan om vårdnad, vilket som jag tidigare beskrivit inte krävs för umgänge, så tolkar jag det som att den andra föräldern har ensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna vill få ändring av vårdnaden ska rätten efter talan om detta enligt 6:5 FB besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Precis som jag tidigare nämnt är det enligt 6:2 a FB barnets bästa som är avgörande för alla beslut om vårdnad.Hoppas att du fick lite mer klarhet i situationen.Vänligen,

Kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad?

2015-12-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |En förälder får ensam vårdnad nu. Kan föräldrarna senare besluta om delad vårdnad?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, även om det nu är beslutat om ensam vårdnad för ett barn kan föräldrarna alltid senare ändra till gemensam vårdnad. Om båda föräldrarna är eniga om att gemensam vårdnad är det bästa för barnet kan de avtala om att den ensamma vårdnaden ska ändras till gemensam. För att ett sådant avtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt och godkänt av socialstyrelsen, 6:6 föräldrabalken.Om föräldrarna inte kan komma överens om ett avtal för att endast en av dem vill ha ändring i vårdnaden kan en förälder väcka talan hos en domstol, se 6:5 föräldrabalken, så att domstolen beslutar om vem som ska ha vårdnaden. Man väcker talan om ändring i vårdnad hos domstol genom att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt i den ort där barnet bor. När en domstol gör en sådan prövning tittar de mycket på föräldrarnas samarbetsförmåga, alltså om föräldrarna kan samarbeta gällande frågor om barnet. Det som är avgörande är dock vad som är det bästa för barnet. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Växelvis boende vid gemensam vårdnad

2016-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt ex har idag gemensam vårdnad om vår 12 åriga dotter samt att vi är skrivna i samma stad. Jag har sedan 2013 arbetat i en annan stad än den jag är idag mantalsskriven i och därmed pendlar emellan. Kan jag mista vårdnaden om jag skriver mig i den stad jag arbetar i? Jag har kvar mitt boende i den stad jag idag bor i.
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skriver dig i en annan stad innebär det inte automatiskt att du mister vårdnaden om din dotter. Däremot kan det uppstå en konflikt mellan dig och din före detta huruvida vårdnaden ska fortsätta vara gemensam, vilket skulle kunna föranleda en ändring i vårdnaden genom att ni själva avtalar om den, eller genom att domstol avgör tvisten. Det har dock betydelse för frågan om din dotter bor med endast en av er eller växelvis mellan er. Om ditt beslut att skriva dig i den stad du arbetar i också innefattar att du och din dotter ska bo där med dig helt eller delvis, kan din före detta sätta sig emot en sådan flytt. Enligt 6 kap. 13 § Föräldrabalken (FB) ska ni nämligen gemensamt ta alla beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt samma paragraf 2 stycket sista meningen får den ena vårdnadshavaren inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid innefattar till exempel barnets bosättning och skolgång. Sådana beslut måste ni således ta tillsammans.Eftersom det inte verkar på din fråga som att någon flytt är aktuell för dig eller din dotter ska det inte vara några problem att endast skriva dig i en annan stad. Har jag missuppfattat informationen i din fråga får du gärna höra av dig igen så kan jag berätta vidare om just flytt vid gemensam vårdnad. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Skäl för enskild vårdnad

2016-01-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag har en dotter och har delad vårdnad. Min dotters mamma har inte jobbat i Sverige och har ingen inkomst. Hon bor i andrahand. Hon lever på minimum resurs, alltså blir det inga pengar över varje månad. Hon har ingen släkting har i sverige, hon är ensam. Jag jobbar och har inkomst och har bostad. Jag har min mamma och alla syskon i Sverige. Jag kan jobba minimum och umgås och ändå försörja mig och min dotter utan problem. Jag har t.o.m. oanvända pappa dagar.Så min fråga är kan jag få ensam vårdnad av min dotter på grund av detta? Eller vad är det mer som krävs?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad om barn regleras i 6 kap familjebalken (se här) (FB). I 6 kap 2a § FB betonas att barnets bästa ska vara utgångspunkten vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är också att det är bäst för barnet att ha så god kontakt som möjligt med båda sina föräldrar, och då anses gemensam vårdnad bäst kunna tillgodose detta.Skulle en av eller båda föräldrarna vilja ändra i vårdnadsförhållandena ska enligt 6 kap 5 § FB hänsyn också tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Tidigare rättsfall (se till exempel NJA 1999 s. 451) har visat att det krävs stora samarbetssvårigheter mellan föräldrar för att man ska gå ifrån gemensam vårdnad, som anses vara det bästa för barnet.Med hänsyn till det ovan sagda är det du berättar inte skäl nog för att få enskild vårdnad. Vad jag kan utläsa föreligger det inga samarbetssvårigheter och eftersom att det är i barnets intresse att ha god kontakt med båda sina föräldrar och det är barnets bästa som är avgörande blir det svårt att få ensam vårdnad på de grunder du nämner.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem får vårdnaden om barnet när ena föräldern dör?

2016-01-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Min dotter har en son tillsammans med en kille som inte vill ha någon kontakt med vare sig henne eller barnet. Dottern är tilldömd enskild vårdnad i tingsrättsförhandling. Fråga: Vad skulle hypotetiskt ske gällande barnet om dottern skulle gå bort i olycka eller dylikt. Finns trots allt en hotbild sedan tidigare. Alltså, vem skulle få vårdnaden?Tacksam för svar
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalkens 6:e kapitel som du hittar här. Som huvudregel utses den andre föräldern som ny vårdnadshavare om din dotter skulle gå bort. Om det anses lämpligare anförtros istället vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det kan till exempel vara släktingar eller gudföräldrar. Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till barnets bästa och där väger man bland annat in risken för övergrepp. Barnets egen vilja beaktas i relation till dess ålder och mognad. Din dotter kan själv skriva ner vem hon tycker ska få vårdnaden om barnet i händelse av hennes bortgång. Då bör hon även motivera varför barnets far inte är lämpligt.Vänligen,

Från gemensam till ensam vårdnad

2015-12-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en son på 1,5 år. Jag lämnade fadern för ca 4 månader sedan. Han har under tiden vi levt tillsammans missbrukat diverse droger bakom min rygg, medan jag har tagit hand om barn och hushåll samt jobbat.Han har vid flera tillfällen uttalat dödshot mot mig och hållt fast mig så jag har fått blåmärken samt tagit strypgrepp vid 1 tillfälle. Detta är anmält samt inspelade samtal finns på detta. Då det har varit svårt att kunna samarbeta har Jag har tagit kontakt med familjerätt o vi har varit på samtal där. Vi lade upp en planering som han sedan inte kunde följa o vägrat lämna drogprover. Jag har nu tagit kontakt med advokat och begärt enskild vårdnad. Det är många tankar som snurrar och skulle vilja ha en bedömning av hela min situation. Tack på förhand.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bedömningen av vårdnaden kan följande sägas. Utgångspunkten för bedömningen är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 §). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. En vårdnadshavaren som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på så sätt att det finns fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 §). Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 §).Som nämnts ovan, har barnet en rätt att träffa båda föräldrarna. Det anses i normalfallet vara barnets bästa. Däremot är det inte förenat med barnets bästa att ena föräldern till exempel upprepade gånger brukar narkotika. Att pappan hotat dig, hållit fast dig m.m. indikerar att han har ett riskfyllt beteende som kan komma barnet till skada. Till slut leder detta till att du bör anförtros ensam vårdnad. Vänliga hälsningar,