Samarbetssvårigheter avseende barnets vårdnad

2015-05-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan! Jag är mamma till en son på 12år och har stora samarbetsproblem med sonens pappa. Vi har gemensam vårdnad och delade på umgänget i början under sonens uppväxt. Men på grund av problem hos pappan bodde han enbart hos mig vissa perioder. Sen hade vi varannan vecka tills för något år sedan. Sonen ville då bara bo hos sin pappa på helgerna och pappan blev sur och sa att han inte behövde bo där alls om han inte skulle bo där så han slapp betala underhåll, detta rakt till våran son. Jag har sedan fått kämpa med att försöka få ihop dom igen och tjatat på min son att börja vara där varannan helg. Nu är han där varannan helg om pappan inte byter helg, men sonen vill helst vara där mindre. Pappan motarbetar mig hela tiden när jag tar upp frågor gällande vår son, skola, aktiviteter mm. Fast han inte tar något ansvar och går på möten eller engagerar sig i sonen. Nu kommer sommaren och jag har fått min son att motvilligt gå med på att vara hos sin pappa två veckor. Men nu tjafsar pappan och undrar varför sonen skulle vilja vara där i två veckor, om underhållet och vilka två veckor det ska vara. Jag blir så ledsen att allt ska motarbetas när jag bara försöker få honom att umgås med sin son eller engagera sig mer. Jag har så lite kontakt som möjligt med pappan eftersom är otrevlig och bråkar med mig istället för att tänka på sin son. Jag orkar inte hålla på med detta längre jag har försökt med samarbetsamtal och hos kurator men det fungerar inte att ha en vänlig normal kontakt med honom. Han vägrar ge mig vårdnaden och skriva papper på umgänge. Ska jag lyssna mer på min son och hur han vill ha det och sen gå till tinget och försöka gå den vägen. Är så less på dessa bråk som återkommer vid varje kontakt med pappan. Tacksam för svar.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Jag förstår att er situation är påfrestande, då samarbetssvårigheterna påverkar i er vardag i hög utsträckning. Det är därför viktigt att ni kan enas om en lösning som passar er båda föräldrar men – framförallt – ert gemensamma barn.Regler om vårdnad, boende och umgänge till barn finns främst i Föräldrabalken, FB, som du hittar här. Den utgångspunkt man ska ha vad gäller alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Denna princip är stadgad i FB 6 kap 2a § första stycket och ska vara avgörande vid alla beslut. I denna paragrafs andra stycke sägs bland annat att en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vara särskilt viktig vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. I tredje stycket sägs vidare att hänsyn ska tas till vad barnet vill. Ju äldre barnet är och ju mer moget det anses vara, desto mer vikt läggs vid vad barnet säger sig vilja.Hela lagstiftningen genomsyras av principen om barnets bästa. Detta innebär att det är barnet som har rätt till umgänge med förälder om barnet vill, barnet som kan ha rätt till vårdnadsbidrag osv. I ditt fall, då din son är 12 år, bör relativt stor vikt läggas vid vad han vill, då han bör anses relativt mogen att bedöma och förstå sin situation och sina beslut.Det är bra att ni har försökt lösa problemen via samarbetssamtal, då detta oftast är att föredra framför ett mer omfattande domstolsförfarande. Dels eftersom en domstolsprocess ofta är mer påfrestande mentalt, dels eftersom den är dyrare då varje part står för sina egna kostnader i dessa mål (enligt FB 6:22 andra stycket.)Dessvärre verkar samtalen inte ha lett till några resultat. Det verkar inte heller som att ditt barns far är intresserad av att skriva avtal om vårdnaden, boendet eller umgänget, vilket annars bör övervägas innan en domstolstalan väcks. Enligt 6:17 a §, som hänvisar till socialtjänstlagen, kan ni få hjälp att sluta avtal om du tror att detta skulle kunna vara genomförbart.Då ni uppenbarligen har stora problem att samarbeta och fatta gemensamma beslut i viktiga frågor om barnet skulle jag - om varken samarbetssamtal eller avtal är möjligt - råda dig att väcka talan i tingsrätten och yrka på ändring i vårdnaden. Denna möjlighet stadgas i FB 6:5. I 6:5 2 stycket sägs att vid bedömningen om gemensam eller ensam vårdnad ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta vid frågor som rör barnet. Detta argument bör du trycka på vid en eventuell domstolstalan. Era samarbetssvårigheter påverkar sonen. Du bör visa att samarbetssvårigheterna finns hos barnets far och inte hos dig, att du har försökt komma överens flertalet gånger för att din son ska få behålla en god kontakt med sin förälder men att det inte har gett några resultat. Du bör framhäva sonens inställning i frågan och att den beklagliga situation som nu föreligger i stor utsträckning går ut över din son.Tilläggas kan även att din sons far inte kan undgå att betala underhåll genom att inte stadigvarande bo med barnet. Föräldrabalkens sjunde kapitel innehåller regler om underhållsskyldighet. I 7:2 sägs att förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet dels om föräldern varken har vårdnad om eller varaktigt bor tillsammans med barnet, dels om föräldern har del i den gemensamma vårdnaden men barnet inte bor varaktigt hos denne. Så länge er son inte bor lika mycket hos båda föräldrar har du alltså rätt att kräva att pappan betalar visst underhållsbidrag till er son. Det finns regler för avräkning i 7:4, där pappan under vissa förutsättningar får räkna av de dygn han haft hand om barnet från den månatliga kostnaden. I övrigt ska han alltså betala sin del av underhållsbidraget som ska täcka barnets behov, med eventuell justering beroende på hur era respektive inkomster ser ut etc., se FB 7:1. Underhållsbidraget fastställs via avtal eller dom och beräknas enligt följande formel: barnets behov x den bidragsskyldiges överskott/föräldrarnas samlade överskott, men innehåller en del komplicerade beräkningar av vad som ska utgöra överskott osv.Jag skulle rekommendera dig att göra ett sista försök att komma överens med barnets pappa om ett skriftligt avtal som fungerar för er, där ni reglerar vad som ska gälla angående vårdnad, boende, umgänge och underhållsskyldighet. Om detta inte är möjligt skulle jag råda dig att väcka talan vid tingsrätten i den ort där barnet är folkbokfört och på så sätt försöka få ensam vårdnad och fastställd underhållsskyldighet för barnets pappa. Du kan vid fastställande av underhållsskyldighet kräva bidrag för som längst tre år bakåt i tiden, se FB 7:8.Hoppas svaret har varit till hjälp och stort lycka till framöver!Med Vänliga Hälsningar

Vårdnadstvist

2015-05-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Sambon ligger i vårdnadstvist med sitt ex ang. deras son på 7 år. De har tidigare haft gemensam vårdnad och sonen har bott 6 dagar hos oss varannan vecka. Nu har beslutet kommit att gemensam vårdnad kvarstår men att det finns konflikter mellan föräldrarna. De har då minskat på umgänget hos oss och sonen kommer bara bo 5 dagar varannan vecka hos oss (sin pappa). Vi kommer överklaga då varken vi eller sonen tycker att detta är en bra lösning av olika skäl. Nu ska vi dessutom få ett gemensamt barn som då blir halvsyskon med 7-åringen. Är det ett argument som är till vår fördel vid överklagandet? Vi vill alltså att sonen ska bo växelvis med 7 dagar hos vardera förälder.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Mitt tips är att ni kontaktar en advokat som kan hjälpa er med överklagandet. Det är svårt att få prövningstillstånd i hovrätten i dessa mål så att det kan vara bra med någon som hjälper er med det.För att domstolen ska döma till växelvis boende måste det kunna visas att samarbetet mellan parterna funkar bra (ännu bättre än vad som krävs för bara umgänge), för att ni ska få igenom det råder jag er alltså att trycka på att ett fungerande samarbete faktiskt finns.Jag ser inte varför det skulle vara negativt att 7-åringen får ett syskon hos er. Det är förhoppningsvis ytterligare något som kommer göra att han vill vara mer tid hos er. Det är kanske inte något som kommer att enskilt ge er prövningstillstånd i hovrätten men jag tycker att det definitivt är något ni kan nämna som en ny omständighet som gör att sonen har ett behov av att få vara hos er under fler dagar.Lycka till och hör av er om ni undrar något mer!Vänliga hälsningar,

Överflyttning av vårdnaden vid familjehemsplacering

2015-04-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om socialtjänsten har rätt att ta bort en SoL placering med LvU på grund av att barnen varit placerade i familjehem i 3 år? Familjehemmet önskar vårdnaden om mina barn och det vill inte jag gå med på men soc säger att de kan göra så om barnen bott där i 3 år.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver är möjligt. Jag ska förklara lagstödet samt hur det går till, även vad som exempelvis kan vägas in i en bedömning om vårdnadsöverflyttning.När ett barn stadigvarande har fostrats och vårdats i annat hem än föräldrahemmet, alltså ett familjehem i det här fallet, och det är uppenbart att det är bäst för barnet, kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldern. Överflyttning av vårdnaden prövas av tingsrätten efter talan av socialnämnden, 6 kap 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P8S1).Efter tre år, den så kallade treårsregeln, ska socialtjänsten överväga en överflyttning av vårdnaden från biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna. Det här går att finna i 13 § 3st lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (https://lagen.nu/1990:52#P13S1) samt 6 kap. 8 § 2st socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K6P8S1).En handläggare på socialtjänsten gör en bedömning om det föreligger förutsättningar för att flytta över vårdnaden. Det startas sedan en utredning där man beaktar omständigheter så som hur placeringen i familjehemmet har fungerat, familjehemsföräldrarnas lämplighet, biologiska föräldrarnas situation, hur barnet och biologiska föräldrarnas umgänge har fungerat och så vidare. Har barnet haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar kan det tala emot en överflyttning av vårdnaden. Man beaktar alltid det här i ljuset av barnets bästa, vilket man alltid ska göra i frågor rörande barn, 6 kap. 2a § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1).Om socialtjänsten bedömer att en vårdnadsöverflytt bör ske från biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna skickar socialtjänsten in den färdiga utredningen till tingsrätten som i sin tur gör en bedömning om en vårdnadsöverflytt är i enlighet med barnets bästa. Vad tingsrätten sedan kommer fram till är det slutgiltiga avgörandet kring vad som sker om vårdnaden i fallet. Sammanfattningsvis kan alltså socialtjänsten starta en utredning angående vårdnadsöverflytt som sedan kan utmynna i, efter att frågan har behandlats av tingsrätt, att vårdnaden flyttas från dig som biologisk förälder till barnets familjehemsföräldrar. I samband med att vårdnaden flyttas över kommer familjehemsplaceringen att upphöra - barnen bor då hos sina särskilt förordnade vårdnadshavare. Att du motsäger dig en ändring i vårdnaden kan beaktas om det talar för barnets bästa att vårdnaden kvarstannar hos dig. I annat fall kan vårdnaden flyttas till familjehemsföräldern även om du motsätter dig det.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Måste man vara överens vid gemensam vårdnad?

2015-04-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag är skild med gemensam vårdnad om en 10-årig dotter.Behöver modern och jag vara överens om hur sent på kvällerna vår dotter får åka tunnelbana själv, eller kan jag göra som jag själv känner de dagar hon är hos mig?Modern har en annan uppfattning om tidpunkter än jag. Min fråga är alltså, är det OK för mig att låta vår dotter åka tunnelbana själv klockan 19:00 på kvällen även om modern tycker att gränsen går vid 18:00?Mvh
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid gemensam vårdnad är tanken att vårdnadshavarna ska komma överens tillsammans. Är ni oense om t.ex. tunnelbanetider är detta ingenting ni kan gå till domstol med. Skulle ni dock bli så pass oense om små saker kan detta leda till att antingen du eller den andre vårdnadshavaren väcker talan om ensam vårdnad. På detta sätt får en av er själv bestämma över barnet utan den andres godkännande. Mitt svar är alltså egentligen nej. Ni behöver inte vara överens men konsekvensen kan dock bli att någon av er får ensam vårdnad, om ni aldrig kommer överens och detta är inte barnets bästa. Att använda detta svar som "ett svar på tal" till den andre vårdnadshavaren att du kan bestämma själv är alltså ingen bra idé. Ni ska vara överens, även om man kanske inte alltid kan vara det kring kost och logi. Jag rekommenderar dig att försöka komma överens, trots att ni är oense.

Vårdnadstvist

2015-05-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej!vill ställa en fråga om ensam vårdnad..jag å min dotters pappa separarade när hon va 1,5 år å hon blir nu 7 i sept..han är periodare alkoholist vi har delad vårdnad men d har inte funkat då han ofta druckit d dagar vi bastämt d ska ses hon har aldrig sovit där och han har sagt opp vårdnaden många ggr å för att få ett slut på detta vill jag nu ha d på papper vill påtala att vi varit på sammarbetssamtal på soc ca 5 ggr även d har inte följts..hur går jag tillväga?mvh petra
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,För det första råder jag dig att kontakta en advokat, oftast erbjuder de en gratis första rådgivning och ifall du inte själv har råd att betala för deras hjälp kan de ofta hjälpa dig att se ifall du kan få rättshjälp eller rättsskydd.Jag vet ju inte alla omständigheter nu men jag tycker att det låter som att du absolut har möjlighet att få ensam vårdnad om din dotter. För att få det ska du ansöka om stämning hos tingsrätten där du bor med din dotter. I stämningen ska du yrka på ensam vårdnad och sedan ge grunderna till det (t ex samarbetsproblem med fadern, bäst för barnet osv).Som vårdnadshavare har du rätt att få ut alla handlingar från socialtjänsten rörande ditt barn. Hör av dig till dem så kan de hjälpa dig med det. Troligen har de fört protokoll efter alla möten, även fast de inte blivit av.Hör av dig ifall du undrar något mer!Vänliga hälsningar,

Namn och vårdnad

2015-04-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Min dotter fick barn för 3 månader sedan. Det var oklart vem som var pappan till barnet . Det gjordes en faderskapsutredning och faderskapet är fastställt . Min dotter och pappan är inte ett par . Min dotter ser till pojkens bästa och pappan är delaktig flera dagar i veckan . Pappan får ha pojken ibland ensam några timmar . Hon bjuder in honom att delta på BVC . Hon låter pappan komma hem till dem ofta flera gånger i veckan . Han är fortfarande inte nöjd med det . Han uppger att han vill ha pojken lika mycket som min dotter han vill att pojken ska heta hans efternamn och han vill ha gemensam vårdnad . Min dotter säger att det får vänta till pojken är större . Hon vill lära känna pappan först eftersom det var ett enstaka tillfälle de träffades . Hon motsäger sig inte det i framtiden men tänker på pojken bästa han är bara 3 månader . Pappan är arg för att han inte får sina pappa dagar eftersom hon har egen vårdnad . Vad ska hon göra ? Hon är så ledsen över att han inte är nöjd över all tid som han får med pojken . Det här kommer sluta med att de blir osams och det vill hon inte . Hon vill att pojken ska ha en bra relation med sin pappa. Hon vill bara ta det lugnt utifrån att pojken är så liten .
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, Jag kommer nedan att berätta om vilka regler som gäller kring barnets namn och vårdnaden om barnet. Barnets namn Regler om namn finns i namnlagen. Har föräldrarna olika efternamn och har de inga gemensamma barn sedan tidigare, får barnet det efternamn som anmäls till Skatteverket inom tre månader från födseln. Sker ingen sådan anmälan får barnet moderns namn. Jag utgår från att någon anmälan till Skatteverket inte gjorts. Det är därför helt i sin ordning att barnet har moderns namn. Vill barnet själv så småningom ändra sitt efternamn, är det möjligt. Sådan ändring sker genom anmälan till Skatteverket. Det går också att använda den andra förälderns efternamn som mellannamn. Även detta åstadkommes genom att barnet anmäler ändringen till Skatteverket. Vårdnaden om barnet Vårdnadsfrågor regleras i 6 kap. föräldrabalken. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad föräldrarna vill och tycker får alltså ge vika för vad som faktiskt är bäst för barnet. Det är en grundläggande princip som genomsyrar alla barnfrågor. Är föräldrarna ogifta när barnet föds, får modern ensam vårdnad. Det är alltså helt i sin ordning att din dotter i dagsläget har ensam vårdnad. Det finns olika sätt att åstadkomma ändringar i vårdnaden på. Är föräldrarna överens om att de vill få till stånd gemensam vårdnad, ska rätten besluta i enlighet med deras önskan om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Ett alternativ är att föräldrarna anmäler sin önskan till Skatteverket. Av din fråga framgår dock att föräldrarna inte är överens – modern vill tills vidare har kvar sin ensamma vårdnad medan fadern vill ha gemensam vårdnad. Det som gäller när bara en av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden, är att rätten avgör frågan. Föräldern som vill ha förändring får alltså vända sig till tingsrätten. När rätten avgör huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, ska den se till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om en av föräldrarna försöker sabotera för den andra eller på annat vis gör samarbetet kring barnet svårt, kan det alltså leda till att den föräldern inte får ha vårdnad om barnet. Den som är vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Så länge din dotter är ensam vårdnadshavare är det alltså i sin ordning att hon fattar alla beslut kring barnet. Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor ihop med. Notera att det alltså är barnet som har en rätt till umgänge, inte föräldern. Barnets bästa är alltid avgörande.

Umgängesrätt

2015-04-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt ex har en dotter ihop.jag har dottern varannan helg. Men det är alltid jag som ska lämna och hämta henne enligt mitt ex,sen ska jag dessutom betala underhåll enligt henne, är det rätt eller har jag rätt att kräva henne på bensin pengar?.jag ska dessutom köra ärende åt henne annars hotar hon med att jag inte får träffa dottern,snälla vad ska jag göra?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!I föräldrabalken, som reglerar sådana här frågor, utgår man alltid från att båda föräldrarna skall stå för den ekonomiska försörjningen av sina barn, oavsett om de har vårdnaden eller inte. Om det är så att barnet bara, eller till en större del, bor endast hos den ena föräldern så skall man fullgöra den underhållsskyldigheten genom underhållsbidrag till barnet(7:2 Föräldrabalken). Man kan dock göra avdrag från underhållsbidraget när barnet under kortare perioder umgås med den andre föräldern. Så som när er dotter besöker dig varannan helg. Det krävs dock att hon bor hos dig, antingen 5 sammanhängande dygn, eller 6 hela dygn under 1 månad. Att hon bor hos dig varannan helg kan därför innebära att hon inte kommer upp i de sex dygnen per månad för att du skall kunna få göra avdrag för saker så som boende kostnader under vistelsen( 7:4 FB). Resekostnader är också en sådan sak som man kan få hjälp av boendeföräldern att ta del i. Detta har dock också sina begränsningar och mindre resor för att hämta och lämna dottern brukar inte räknas med. Man brukar tala om resor som är över tio mil, för att kunna begära att boendeföräldern skall ta del i resekostnaderna(6:15 b FB).Barnets rätt att få umgås med båda sina föräldrar är ett av de mest skyddsvärda intressen inom familjerätt. Detta innebär att det är av utomordentligt betydelse att barnet även får chans att umgås med den föräldern som man inte bor hos. Detta är inget rätt du som förälder har, utan en rätt i barnets intresse, för att tillgodose barnets bästa(6:15 FB).Det är ni som föräldrar som har ett gemensamt ansvar för att se till att denna rätt så långt som möjligt tillgodoses. Man kan därför stark ifrågasätta om mamman i detta fall inte gör fel. Om mamman utan skäl motarbetar sitt barns rätt att få träffa sin pappa kan det vara skäl att ompröva frågor om umgänge i domstol(6:15 a FB). Domstolen skall i dessa fall endast utgå från vad som är bäst för barnet. Ibland kan de ju trots ett sådant beslut vara svårt att få till det umgänge som är bäst för barnet. Så som i ditt fall där mamman utan anledning verkar vilja förstöra umgängesrätten.Dessa typer av problem kan man få hjälp av kommunen att lösa, ni kan ansöka om så kallade samarbetssamtal (5:3 Socialtjänstlagen). Där ni får sitta ner och får hjälp att försöka reda ut det samarbetssvårigheter som ni har. Hjälper inte detta och fortsätter mamman att inte följa ett beslut om umgänge från domstolen kan man ansöka om verkställighet av beslutet hos tingsrätten (21:1 FB). Detta kan innebära att man får hjälp med hämtning av barnen för umgänget (21:3 3:e stycket FB).Vill du ha vidare hjälp att hantera dessa frågor tycker jag du skall boka en tid hos en erfaren jurist som specialiserar sig på vårdnadstvister. Du kan boka tid för detta genom att klicka här. Hoppas detta kan hjälpa dig!MVH

Umgänge över telefon

2015-04-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min sambo har ensam vårdnad om sina två barn.Barnen har umgängesrätt två gånger i veckan med sin pappa. Jag ska börja jobba utomlands snart och tanken är att min sambo och barnen ska flytta med.Kan umgängesrätten ske exempelvis via telefon eller hur går man tillväga? Med vänlig hälsning,Sebastian
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det umgänge som gäller är det de har kommit överens om tidigare (t ex en dom). Barnets föräldrar kan emellertid själva komma överens om hur de vill att umgänget ska utövas, umgänge kan utövas på flera olika sätt - t ex över telefon. Jag skulle råda er att först försöka komma överens tillsammans, men ifall inte det går finns alltid möjlighet att gå till domstol för att få umgänget ändrat.Vänliga hälsningar,