Vårdnadshavares samtycke för semesterresa

2015-10-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får jag resa med min dotter till Thailand i 10 dagar trots att pappan säger nej ? Han säger jag ska få livstids fängelse om jag reser utan hans samtycke.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad för er dotter.Eftersom dottern står under din och hennes pappas gemensamma vårdnad så ska ni tillsammans besluta i fråga om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en semesterresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om någon av er motsätter sig semesterresan så innebär det sannolikt att hon inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det finns tyvärr inga lagstadgade möjligheter för att tvinga din dotters pappa till att godkänna dotterns semesterresa. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. Ytterst kan du också väcka talan i domstol för att få till stånd en ändring av vårdnaden, varvid du får ensam vårdnad och därmed kan fatta beslut på egen hand om din dotters personliga angelägenheter (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). När rätten bedömer en sådan fråga så är den skyldig att dels iaktta vad som är för barnets bästa och dels att ta hänsyn till vad din dotter själv vill med beaktande av hennes ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a första och tredje styckena). Om samarbetet mellan dig och din dotters pappa dock löper på problemfritt i övriga frågor förutom Thailandssemestern så kan det i enlighet med principen om barnets bästa tala emot lämpligheten att besluta om ändring av vårdnaden.Om du i egenskap av vårdnadshavare för med dig dottern ut ur landet utan den vårdnadshavande pappans samtycke, varigenom du skiljer henne från honom utan beaktansvärda skäl, så kan du dömas för egenmäktighet med barn, såvida barnet är under femton år. Straffet uppgår till böter eller fängelse i maximalt ett år, och inte livstid som din dotters pappa tycks påstå. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. Gärningen avser dock att skiljandet av barnet från den andra vårdnadshavaren ska vara en längre tid och att den som utför gärningen har avsett just detta. Eftersom lagbestämmelsen tillämpas restriktivt, det vill säga endast i samband med flagranta handlingar, och du endast avser att ta med dottern på en 10 dagars semesterresa i utlandet så kan det med allra största sannolikhet inte anses som en längre tid, varav handlingen inte kan anses som egenmäktighet med barn och därmed är straffri.Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din kommuns tjänst för samarbetssamtal för att försöka nå fram till samförstånd med din dotters pappa i frågan om dotterns semesterresa. Alternativt kan du också vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för att inhämta ytterligare vägledning och stöd i frågan. Med vänlig hälsning

Oenighet kring barns boende efter separation.

2015-09-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Min fd meddelade mig igår om att han flyttar ut från mig om 2 veckor och ska bli inneboende i ett rum hos sin mamma. Där tänker han ha vår gemensamma dotter varannan vecka. Jag har ytterligare 2 barn som jag har ensam vårdnad om. Är det rätt att separera syskonen frpn varandra? Måste jag gå med på att vår dotter varannan vecka ska bo i ett rum hos farmor men utan sina syskon? Måste jag gå med på min fd vilkor innan vi har haft samarbetsamtal? Vad händer om säger nej innan vi är överens?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Vad som är rätt eller fel i detta fall går inte att säga, för det beror helt och hållet på situationen. Det som man ien domstol utgår från när man bestämmer hur barnen skall bo efter en separation, är inte en mall där man förbestämt hur barn ”skall leva”. Man utgår helt och hållet från vad som är bäst för respektive barn i respektive situation. Barnets bästa är helt i fokus och det är därför svårt att svara på om det är ”rätt” att separera på syskon. Utgångspunkten i Föräldrabalken(lagen som hanterar dessa problem) är dock att barn mår som bäst när de har en nära relation till båda sina föräldrar. Vilket är varför man i en domstol ofta beslutar om gemensam vårdnad. När det då gäller boendet så brukar man tänka så att ett växelvis boende ger en naturlig vardagskontakt med båda föräldrarna. Kan ni som föräldrar inte komma överens om vad ni tycker är bäst för barnen angående boendet så får en domstol avgöra det. De kommer då utreda situationen och din dotters boendesituation hos din f.d. samt frågan om det är bra att separera syskonen växelvis kommer då vara en del av den utredningen. Hur domstolen kommer döma där är omöjligt för mig att svara på. Och vad som är ”rätt eller fel” är därför svårt att säga. Man måste inte gå med på varandras villkor, men man har som förälder en skyldighet mot sina barn att ge dem trygghet och omvårdnad. I många fall så kan den ena föräldern inte tillgodose de behoven och då är det kanske bra att försöka få ensam vårdnad eller att barnet skall bo hos en av föräldrarna på heltid. Men finns det en chans att samarbeta så skall föräldrarna göra det så gott det går. Samarbetssvårigheter kan bli en nackdel i en eventuell tvist. Det låter på din fråga som om du behöver hjälp från en jurist som är expert på just vårdnadsfrågor. Du kan boka tid för det här.Med Vänlig Hälsning

Fråga om beslut kan tas utan båda föräldrarnas samtycke

2015-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag och min sjuårige sons pappa har gemensam vårdnad, han har umgänge varannan helg. Nu har jag anmält sonen till en danskurs för barn, vilket kommer att äga rum helt utanför hans umgängestid med pappan. Pappan är dock emot detta, han ogillar dans av vaga skäl, "det är onödigt och förstör barns mentalitet" och menar att jag på grund av den gemensamma vårdnaden måste tillfråga honom om den här typen av beslut och insisterar på att jag ska avboka kursen. Finns det överhuvudtaget grund för honom att kräva detta, alltså baserat på att han är vårdnadshavare?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Då både du och pappan är vårdnadshavare så har ni ett delat juridiskt ansvar över ert barn. Gemensam vårdnad enligt lagens mening innebär att ni tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Detta är reglerat i Föräldrabalkens 6 kapitel 11 och 13 §§ och lagen finner du: https://lagen.nu/1949:381#K6Detta innebär att det i princip krävs att föräldrarna tar gemensamma beslut vid frågor som inte rör enklare och daglig omsorg. Det här kan vara en fråga som rör enklare daglig omsorg och i det fallet så kan du ensam ta beslut i frågan om beslutet inte är av ingripande betydelse för barnets framtid.Det viktiga är att barnets bästa sätts i första hand. I det här fallet är det viktigt att din son vilja kommer till tals. Om din son vill dansa så är det även en omständighet som kan vara till din fördel i denna fråga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Från ensam till gemensam vårdnad?

2015-08-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Om en pappa har avsagt sig vårdnaden av sitt barn och mamman har skött sig exemplariskt har pappan rätt att få tillbaka vårdnaden?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn och föräldern som inte har vårdnaden, i det här fallet pappan, vill ha vårdnaden om barnet igen ska rätten enligt 6 kap 5 § föräldrarbalken (1949:381) (FB) besluta om gemensam vårdnad eller besluta att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande i sådana beslut. Även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet är av stor betydelse. Om föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad. Rätten måste alltså då besluta om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad om barnet. Som ett kort svar kan alltså sägas att vårdnaden kan bli gemensam även om en av föräldrarna haft ensam vårdad om barnet. Huruvida pappan i det här fallet kan få vårdnad om barnet är inte något jag kan avgöra med den informationen Du givit i frågan, det är upp till rätten att avgöra. Det är självklart bra att mamman, som Du skriver, skött sig exemplariskt. Avgörande är, som jag ovan skrev, vad som är bästa för barnet. För att kunna avgöra vad som är barnets bästa krävs en samlad bedömning av flera olika faktorer tillsammans. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Vårdnaden av barn

2015-09-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en son som bor hos mig och har umgänge varannan helg dag tid med sin pappa. Men vårt samarbete funkar inte alls. Han säger att han ska ta vårdnaden ifrån mig och att han ska fixa besöksförbud till mina föräldrar. Han ger mina föräldrar skulden för vår seperation. Men anledning till att jag flyttade var att han blev dömd för grovt sexuellt utnyttjande. Jag mår skit dåligt av hans beteende! Vad ska jag göra?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar situationen du befinner dig i, vad gäller relationen till ditt barns far och det samarbete ni har kring vårdnaden av ert barn. Vid frågor kring vårdnad, boende och umgänge av barn är det föräldrabalken (FB) kap. 6 som tillämpas. I första paragrafen,6:1 klargörs att varje barn har rätt till trygghet och god fostran. Om inget annat är bestämt ska barnet vårdas av båda föräldrarna,(6:2 1 st.) vilket jag utifrån den information du ger utgår vara fallet i din situation. Som huvudregel när man bestämmer i frågor kring barnets vårdnad, boende och umgänge beaktas 6:2a FB som framhåller barnets bästa. Alla beslut som fattas rörande ovan nämnda frågor ska göras till barnets bästa. Däri framhålls att i bedömningen om vad som är bäst för barnet ska vikt fästas vid om risk finns för att barnet eller någon annan i familjen utsetts för övergrepp, barnets behov av nära kontakt med båda föräldrarna, samt till barnets vilja. I din fråga klargör du för de samarbetssvårigheter som du och barnets far har, och till risken för att han ska ta vårdnaden ifrån ditt barn. Barnets far kan inte utan beslut från rätten få ensam vårdnad om ert barn. Då jag inte har fullständig information om hur ert förhållande och samarbete kring ert barn ser ut, är det svårt för mig att ge några precis svar på vad som är lösningen i just ert fall. Anser du risken med att barnets far frånhåller dig umgänge med ditt barn och er samarbetsförmåga är fortsatt komplicerad kan du ansöka om att rätten anförtror dig till ensam vårdnadshavare av ert barn, se 6:5 FB. I beslut om hur vårdnaden ska fördelas måste rätten beakta barnets bästa, 6:2a FB. Då beaktar rätten de tre punkter som jag nämnde ovan. Nu vet jag inte hur gammal din son är, men redan i ung ålder lyssnar rätten vid bedömningen om vad som är bäst för barnet till vad barnets egen vilja är. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Det svårt för mig att råda dig mer specifikt då jag har väldigt knapphändig information och då varje enskilt fall skiljer sig från ett annat. Men som sagt, känner du att din son far illa, eller att risken är överhängande att barnets far kan frånhålla dig din son och att ert samarbete kring vårdnaden inte blir bättre kan du vända dig till rätten och där ansöka om att få ensam vårdnad. Dock så är barns behov av att ha en god kontakt med båda föräldrarna hög, samt att en process kan vara väldigt tuff för alla inblandade inte minst för ett barn.Jag hoppas jag har hjälpt dig något, och att du känner dig nöjd med mitt svar. Jag hoppas verkligen att din situation löser sig. Har du ytterligare frågor vill jag påminna om vår telefonrådgivning som vi har på vardagar, tel. 08-533 300 04, mån-ons 10.00-16.00, samt en av våra samarbetspartners, Familjens jurist. Dem är specialiserade på familjerätt och kan hjälpa dig vidare, se här. Lycka till och ha en bra dag!Vänligen,

Vad kan hända om vårdnadshavare tar sitt barn och rymmer?

2015-09-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |vi har gemensam vårdnad om dottern. tingsrätten har bestämt ett intremistisk beslut om att barnet ska bo hos pappan pga barnets miljö(?) Jag får träffa barnet några gånger i veckan. Vad är det värsta som kan hända om jag bara tar barnet och "rymmer"? jag är offer för misshandel och ekenomisk strypning, så jag va tvungen och rymma där då vi bodde tillsammans. Han vill inte att jag ska träffa barnet utan det är hovrätten som har bestämt det. tack för svaret
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sammanfattning och rådOm du tar ditt barn och ”rymmer” så riskerar du att göra dig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.Det kan även hållas mot dig i en vårdnadstvist, vilket i värsta fall kan leda till att barnets pappa får ensam vårdnad av barnet och till att du inte heller får boende eller umgänge med barnet.Mitt råd är att du kontaktar en jurist innan du gör någonting. Du kan komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. De hjälper även till att reda ut om du är berättigad till rättshjälp eller har någon försäkring som täcker kostnader för juridisk rådgivning.UtredningBrott?Så kallade brott mot familjen regleras i kapitel 7 i Brottsbalken (BrB).Av BrB 7:4 st. 1 mening 1 och 2 framgår att den som har gemensam vårdnad om ett barn och som utan beaktansvärt skäl på eget bevåg skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren döms för brottet egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år.Om vårdnadshavare flyttar isär så kan som huvudregel inte den vårdnadshavare som flyttar ta med sig barn som parterna har gemensam vårdnad om, mot den andra partens vilja. Regeln har tillkommit med hänsyn till barnets bästa, som rent generellt anses vara att barnet har rätt att stanna kvar i sin invanda miljö.Är det dock så att barnet tar skada, riskerar att utsättas för övergrepp eller drabbas av ohälsa av att vara kvar kan situationen vara sådan att det föreligger beaktansvärda skäl for en vårdnadshavare att egenmäktigt föra bort barnet till en annan miljö. I så fall begås inget brott.I en vårdnadstvist?Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i Föräldrabalken (FB).Av FB 6:2a framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Av bestämmelsens st. 2 framgår vidare att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnet olovligen förs bort och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Om du skulle hamna i en vårdnadstvist om ditt barn (du skriver att det handlar om ett interimistiskt beslut, så det kanske redan är aktuellt) så kan alltså det faktum att du har tagit barnet och ”rymt” hållas emot dig. Visserligen beaktas även risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp i bedömningen kring vad som är barnets bästa, vilket enligt vad du berättar skulle kunna hållas mot barnets pappa.Hur frågor om vårdnad boende och umgänge avgörs är väldigt komplext. I vart fall är det alltid bättre att ha så få saker som talar mot att du ska få vårdnaden som möjligt.Jag hoppas att situationen löser sig till det bästa för dig och ditt barn. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Hur får man ensam vårdnad?

2015-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt ex separerade för 2 år sen. Efter det har han hört av sig var 3:de månad om ens det och frågat hur vår son mår. Han går på depression medicin och i slutet av denna månad så har han ingenstans att bo för han har inte råd att bo kvar i sin lägenhet. Han ska då flytta till Boden och gå utbildning vilket han inte sagt till mig utan jag har fått höra på omvägar. Jag är inte trygg att lämna min son till honom då han dricker väldigt mycket, byter tjejer hela tiden, hotat med att ta livet av sig och inte sköter sig när han har honom utan låter andra ta hand om honom. Jag orkar inte mer och vet inte hur jag ska bära mig åt. Vad ska jag göra ? / Ledsen mamma
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Vem som är vårdnadshavare för ett barn regleras i 6 kap. föräldrabalken. Utifrån vad du skriver förstår jag det som att du och ditt ex har gemensam vårdnad om er son, antingen för att ni varit gifta eller genom fastställande av faderskap, föräldrabalken 6:3 och 6:4 se https://lagen.nu/1949:381#K6.På vilka sätt kan man få ensam vårdnad?Avtal.Ensam vårdnad om sitt barn kan man få antingen genom att vända sig till socialnämnden och komma överens med den andra vårdnadshavaren i ett skriftligt avtal om vem som ska ha vårdnaden. Socialen måste godkänna avtalet om vårdnaden, vilket de gör efter en egen bedömning av förhållandena i fråga, FB 6:6. Det som inte nog kan understrykas är att både socialnämnden och domstolen utgår ifrån barnets bästa och inte föräldrarnas vilja, även om denna kan spela in, FB 6:2 a.Det kan vara värt att inflika en alternativ lösning vilket skulle kunna vara att du och din sons pappa avtalar om att barnet ska bo hos dig. Detta påverkar inte vårdnadsförhållandena i övrigt, han är fortfarande vårdnadshavare men barnet ska då bo hos dig. Detta avtal ska precis som ett vårdnadsavtal godkännas av socialnämnden, FB 6:14 a st. 2.Kommunen i form av socialnämnden har en skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal, samtal som leds av duktiga konfliktlösare hos socialnämnden. Förhoppningsvis kan ni då under ett sådant samtal komma överens om hur ni ska gå tillväga och lösa vårdnadsfrågan, Socialtjänstlagen 5:3 se https://lagen.nu/2001:453#K5.Domstol.Kan vårdnadshavarna tillsammans med socialnämnden inte komma överens om vårdnaden kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, FB 6:5. Talan om ensam vårdnad ska föras hos den tingsrätt inom vars område barnet bor, FB 6:17. Du kan finna mer information om hur du ansöker om stämning här:http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Domstolen kan i sin tur förordna om samarbetssamtal mellan vårdnadshavarna för att försöka nå en samförståndslösning, detta är vanligt förekommande och kan ta tid. Domstolen kan även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att komma överens, FB 6:18 och 6:18 a. Tydligt i både lagstiftning och praxis är att man önskar se samförståndslösningar mellan föräldrarna. Endast då det är uppenbart att en samförståndslösning inte kommer nås går domstolen vidare för att utreda andra alternativ, t.ex. ensam vårdnad.Bedömningsgrunder för ensam vårdnad?Det har omnämnts tidigare att det är barnets bästa som är den vägledande principen, FB 6:2 a. Detta innebär att det inte är vårdnadshavarnas vilja som domstolen i första hand tar hänsyn till. Om föräldrarna kan samarbeta men inte tycker om varandra och därför vill ha ensam vårdnad är det troligt att tingsrätten avslår en sådan ansökan till förmån för barnets behov av båda föräldrarna. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna värderas högt.En annan av de grundläggande bedömningsgrunderna för ändring i en vårdnadsfråga är föräldrarnas förmåga att samarbeta, FB 6:5 st. 2. Som argument för att samarbetsförmåga inte finns kan du framföra att ni hörs av väldigt sällan, att han ska flytta till Boden inom närmaste framtiden och om han dricker på missbruksnivå så kan dessa omständigheter utgöra grund för en bedömning av att samarbetsförmåga inte finns och att därför ensam vårdnad ska godkännas. Detta är spekulativt och du bör kontakta en jurist för att få en grundligare bedömning av chanserna för ensam vårdnad. Du bör kontakta socialnämnden för att få hjälp i ditt ärende. De kan göra en bedömning av om ditt ex har agerat på ett sådant sätt att han försummat er son när sonen vistas hos honom. De kan även göra en missbruksbedömning av ditt ex, vilket kan medföra att du får ensam vårdnad. Oberoende av de andra grunderna kan du få ensam vårdnad om han skulle brista i omsorgen av er son på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Rätten ska på talan av socialnämnden, eller efter att du väckt talan, ge dig ensam vårdnad om er son om någon av grunderna ovan föreligger och kan bevisas, FB 6:7. Ekonomisk hjälp vid tvist.Det går att få ekonomisk hjälp vid en ev. vårdnadstvist. Det kan gå att få i form av antingen rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddsförsäkring kan hjälpa till att täcka ev. kostnader för ett juridisk ombud som hjälper dig i tvisten. I första hand bör du undersöka om du har rätt till rättsskydd enligt dina försäkringar. Det ingår vanligtvis i hem- och villaförsäkringar. För att se om vårdnadstvist omfattas av ditt rättsskydd får du undersöka dina försäkringsvillkor. Man kan också vara försäkrad via sitt fackförbund. Har du inte någon försäkring med rättsskydd kan du få juridiskt bistånd genom samhället via rättshjälpssystemet. Det sker lättast genom att du vänder dig till en jurist som biträder dig i ditt ärende som då samtidigt kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. För att få rättshjälp finns dock några krav som det krävs att du uppfyller. Dessa krav är bland annat att; om du inte har någon försäkring med rättsskydd men du borde haft kan du som regel inte få hjälp, du får inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr (summan av dina tillgångar minus skulder och försörjningskostnader) samt ytterligare några krav som du kan läsa om här: http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/Rattshjalphttp://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/Vill du veta mer om vad som ska ingå i en ansökan kan du läsa här: http://www.socfamratt.se/vardnad/domstol/1148-raettshjaelpSlutord.Det kan ta lång tid att driva igenom en process om ensam vårdnad, oavsett om det är via socialnämnden eller via tingsrätt. Det lättaste för alla parter är om ni tillsammans med socialen kan komma överens om hur vårdnaden av barnet ska ske. Oavsett hur du väljer att gå vidare med ditt ärende råder jag dig att kontakta socialnämnden först. Ska du gå vidare med ärendet till tingsrätten råder jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Vaccination utan förälders samtycke

2015-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får min ex fru hålla på barnens pass och vaccinera barnen utan mitt samtycke? Kan jag ansöka om enskild vårdnad pga av detta och mycket mer.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Enligt 6 kap. 2 § första och andra stycket föräldrabalken (1949:381), FB, står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnets hälsa. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavare bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare enligt 6 kap. 13 § första och andra stycket FB ska vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem båda. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En gymnasieelev kan anses ha en viss självbestämmanderätt i fråga om en vaccination. När två vårdnadshavare inte är överens kan barnet inte vaccineras, se fallet RÅ 1996 ref. 65. Även vad gäller passet så tillkommer naturligtvis båda föräldrarna en bestämmanderätt. Det ska alltså inte vara så att en förälder håller undan barnets pass.För enskild vårdnad är barnets bästa vägledande, se 6 kap. 2 a § FB. 6 kap. 5 § anger att föräldrarnas förmåga att samarbeta ska tas hänsyn till. Om ni två haft konflikter, t.ex. rörande detta, talar det också¨för att ensam vårdnad ska ges till någon av er. Däremot så krävs sannolikt mer än de saker du tar upp i frågan. Aspekter som avgör är huruvida en förälder är olämplig, använder våld, ett manipulerande sätt och lögner. Sammanfattningsvis är det alltid ert barns bästa som kommer att styra bedömningen i en domstol.Med vänliga hälsningar