Har man rätt att få skriftligt anställningsavtal?

2017-03-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej jag har blivit anställd i butik men har inte fått något papper på det. har jag inte rätt att skriva papper på tjänsten?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring detta hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Ett anställningsavtal är ett konsensualavtal och är alltså giltigt oavsett form, även ett muntligt avtal är därmed bindande. Det är därmed okej att inte få skriftliga anställningsavtal eller annan skriftlig information vid själva anställningstillfället. Du ska dock inom en månads tid få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet enligt 6 c § 1 st. LAS, i denna paragraf finns det angett vissa punkter som alltid ska finnas med i denna information så som t.ex. arbetsgivarens och arbetstagarens namn. Om anställningen är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna denna information. Dessa regler i LAS är semidispositiva, vilket innebär att det kan finnas ett kollektivavtal som säger annat och att det då går före lagen. Det finns dock en spärr då det även finns ett EU-rättsligt direktiv som reglerar detta (rådets direktiv 91/533/EEG). Arbetsrättsliga direktiv är i princip alltid minimikrav, vilket innebär att man får avtala om bättre villkor men inte om sämre villkor. I detta fall anges det här i 2 § 4 st LAS, där det står att man får avvika från bestämmelserna i 6 c § förutsatt att avtalet inte innebär mindre förmånliga regler än vad som följer av detta direktiv. I direktivet står det att informationen får lämnas skriftligen senast två månader efter anställningens början, detta är alltså en yttersta regel som du kan gå efter innan du vet vad ditt kollektivavtal säger. Om din arbetsgivare underlåter att lämna föreskriven information kan du som arbetstagare begära skadestånd av arbetsgivaren enligt 38 § LAS, för eventuell uppkommen skada samt för den kränkning som lagbrottet innebär. Detta kan tillämpas t.ex. om din arbetsgivare skulle säga upp dig idag och inte låta dig jobba under uppsägningstiden med grunden att ni inte skrivit på några papper. Det ekonomiska skadeståndet ska som huvudregel motsvara din verkliga förlust, därmed skulle du sannolikt i detta exempel kunna få skadestånd i form av uppsägningslön. Avräkning kan dock ske för ersättning som en arbetstagare fått från annat håll, om du t.ex. skulle få ett nytt jobb under den här tiden och får inkomst därifrån kan detta dras av från skadeståndet.Om din arbetsgivare inte vill ge dig den skriftliga informationen som avses i 6 c § LAS råder jag dig att ta kontakt med facket. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön på utbetalningsdag

2017-03-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Är arbetsgivaren skyldig att betala ut lönen enligt det datum som angetts som utbetalningsdag på lönespecifikationen?
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!När en löneutbetalning ska ske regleras inte i lag, utan i anställningsavtalet och i ett eventuellt kollektivavtal. Om utbetalning inte sker på det avtalade datumet begår arbetsgivaren ett kontraktsbrott. Endast några dagars försening kan ses som ett grovt kontraktsbrott. Din detentionsrätt, dvs. din rätt att hålla inne med din avtalsprestation, aktualiseras då. Den innebär att du kan vägra arbeta tills du har fått din lön. Tänk dock på att om löneutbetalningen infaller på en helgdag regleras det i samma avtal om utbetalning ska ske precis före eller efter. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Omplacering

2017-03-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har nyss börjat jobba igen efter att jag varit sjukskriven pga diskbråck i nacken..Till min förvåning blev jag utan anledning omplacerad till att utföra fullkommligt olämpliga arbetsuppgifter som riskerar min hälsa..Jag undrar om detta är tillåtet?Jag undrar oxå om arbetsgivaren måste prioritera anställd personal före inhyrd personal?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i Lagen om anställningsskydd ( LAS) 7 § st. 2, reglerar arbetsgivaren skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig för arbetstagaren, men även andra typer av åtgärder, t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Däremot sträcker sig inte skyldigheten utanför arbetsgivarens egna verksamhet eller till att inrätta en ny befattning.Genom AD 1929 nr 29 fastslogs 29/29- principen. Av 29/29- principen framgår att arbetsgivare har en relativ stor frihet att leda och fördela arbetet så som denne finner det lämpligt. Arbetsgivare har som huvudregel rätt att besluta om omplaceringar. En omplacering kan dock inte innebära sådana förändringar att de i praktiken kan ses som att arbetstagaren förlorat sitt arbete och får ett nytt. För det fall en arbetsgivare önskar omplacera en arbetstagaren, måste de nya arbetsuppgifterna falla inom varje arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer och omplaceringen måste ligga inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet.Enligt Bastubadarprincipen (som grundar sig i målet (AD 1978 nr 89), anges under vilka förutsättningar arbetsgivaren kan få omplacera sina arbetstagare. Enligt principen får en omplacering endast göras om det finns objektivt godtagbara skäl till det. Arbetsgivarens fria omplaceringsrätt kan dock inskränkas om omplaceringen anses vara särskilt ingripande för arbetstagaren, tex om arbetstiden förändras, lönen sänkts eller om arbetsuppgifterna byts ut alltför mycket.Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren i stor utsträckning kan kan utöva sin fria omplaceringsrätt men att det krävs att den är godtagbar och ligger inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Detta kan ifrågasättas i ditt fall i och med att du nämner att du har fått olämpliga arbetsuppgifter som kan riskera din hälsa.Vad gäller prioritering av en anställd personal före inhyrd personal, finns det en turordningsregel enligt LAS 22 § som reglerar detta. Dock gäller denna vid uppsägning.Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!Bästa hälsningar,

Muntligt anställningsavtal

2017-03-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en anställning (vikariat) på ett universitet. Enligt arbetsgivaren skriver man inte under något anställningsavtal utan får endast ett beslut för anställning av personalansvarig. Hur fungerar det för mig och hr jag samma rättigheter med semester osv. som om jag har skrivit på ett avtal?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!Anställningsavtalet brukar karakteriseras som ett konsensualavtal. Härmed avses att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Någon särskild form krävs inte, så det finns alltså inget krav på skriftlighet för att avtalet ska gälla. Ett muntligt avtal är fullt tillräckligt.Detta innebär att ett anställningsavtal gäller som utgångspunkt, oavsett om ett skriftligt anställningsavtal har kommit till stånd eller inte. Därmed innebär detta också att huruvida du fått ett skriftligt anställningsavtal eller inte, påverkar inte dina rättigheter. Av flera skäl är det klokt att ingå anställningsavtal skriftligen, eller kräva ett skriftligt anställningsbevis efter att avtal ingått. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så har arbetsgivaren en skyldighet senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta framgår av LAS 6c §, som du hittar här. Detta skulle kunna ses som en bekräftelse på det som ni har kommit överens om vid ingåendes av anställningsavtalet. Men, om arbetsgivaren inte uppfyllt detta, så påverkar det alltså inte frågan huruvida anställningsavtal har ingåtts eller inte. Vad som också bör nämnas i detta sammanhang att stora delar av LAS är semidispositiv, vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Du gör därför klokt i att undersöka om ni är bundna av något kollektivavtal på er arbetsplats med avvikande bestämmelser från vad LAS ger uttryck för. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!Vänliga hälsningar

Rätten till lön för utfört arbete

2017-03-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, min flickvän var anställd på ica och jobbade där ca 3 veckor men hon sa upp sig för ett bättre jobb (hon var även provanställd enligt arbetsgivaren) hon har skrivit på avtal och allt. Nu är det så att hon har ej fått ut sin lön för dessa 32 timmar för arbetsgivaren har dragit av ca 3000kr på hennes lön för de 2 sista dagarna hon hade kvar för hennes chef sa att hon ej behövde jobba dom dagarna hon får då ut bara 650kr för 32timmar. Dom har alltså skrivit 2 olovliga frånvarodagar dom 2 dagarna och dragit av 3000kr på hennes resterande inarbetade tid. Hon ska ju ha lön för sina arbetade timmar? Hon ringde dit men chefen sa att han kan göra så om han vill. Kan man dra av på lönen på detta vis som han gjort eller har han brutit mot lagen? Eller kan arbetsgivare göra sina egna regler för lön? Uppskattar svar snarast.Mvh Nikolas
Gustav Persson |Hej! Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter, alltså arbetstagare och arbetsgivare kan avbryta anställningen utan en uppsägningstid 6 § LAS.När det kommer till lönen så har man alltid rätt till att få ut lönen för de arbetade timmar man har presterat på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har varken rätt att hålla in hela eller delar av lönen som ska tillfalla arbetstagaren enligt anställningsavtalet. Som jag tolkar det så har hon arbetat 32 timmar och enbart fått ut 650 kr för de arbetade timmarna. Detta verkar således väldigt lite. Att han drar av två stycken frånvarodagar från lönen har arbetsgivaren rätt till eftersom hon inte är på arbetsplatsen och utför något arbete. En grundläggande förutsättning för att en arbetstagare ska ha rätt till lön är att denne står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete. Eftersom att det är en provanställning som har avbrutits av din flickvän så kan den avslutas omedelbart och arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att betala ut någon lön efter denna tid eftersom tjänsten är avslutad.Om det nu är så att hon har fått för lite lön i enlighet med anställningsavtalet och arbetsgivaren felaktigt håller inne hennes lön begår arbetsgivaren ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Jag rekommenderar er att om hon är ansluten till ett fackförbund att hon vänder sig dit, de brukar kunna hjälpa till i sådana här situationer. Annars kan hon kräva att få ut pengarna från arbetsgivaren. Med vänliga hälsningar

Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag misstänker diskriminering?

2017-03-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag var på en gruppintervju gällande ett cafejobb. De som var med på intervjun var alla yngre än mig och hade inte lika mycket erfarenhet som mig. Jag fick nu besked att jobbet gått till annan sökande, självklart känns det tråkigt för mig att inte få jobbet (tror det har till stor del med att en person inom företaget vet att jag sökt jobbet och inte tycker om mig) men jag vill även veta vad personen som fick jobbet hade för utbildning och det vet jag att man har rätt att få enligt lag när jag googlat lite, vad händer om AT inte svarar och inte ger ut dessa uppgifter?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du rätt att få ut uppgifter om andra sökandes meriter? Om du efter att ha sökt ett arbete inte anställts så har du rätt att vända dig till arbetsgivaren och få ut skriftliga uppgifter om den utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick arbetet har. Observera att denna rättighet inte omfattar andra uppgifter om den arbetssökande än just dessa meriter. Diskrimineringslagen 2 kap. 4 §. Det ställs inga krav på att du ska visa att misstanke om diskriminering finns för att du ska ha rätt att få ut dessa uppgifter. Vad händer om arbetsgivaren vägrar? Denna bestämmelse är inte sanktionerad på något annat sätt än att om arbetsgivaren vägrar att lämna ut dessa uppgifter så kan det vara ett tecken på att diskriminering skett. Om det sedan skulle uppstå en rättstvist mellan dig och arbetsgivaren så kan faktumet att denne inte lämnade ut uppgifterna vara till arbetsgivarens nackdel. DiskrimineringsombudsmannenDu har möjlighet att vända dig till diskrimineringsombudsmannen(DO) som har rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren då fortfarande inte lämnar ut uppgifterna så kan vite utdömas. Vitet är ett belopp som arbetsgivaren får betala om denne inte följer DO:s anvisningar. Diskrimineringslagen 4 kap. 3 och 4 §. Vänligen,

Krävs särskilda skäl vid avbrytande av provanställning?

2017-03-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har några frågor jag vore väldigt tacksam om ni kunde svara på.Jag hade en provanställning i 6 månader som sedan skulle leda till fast anställning.Min enhetschef blev förälskad i mig under provanställningens gång och jag fattade tycke för honom också men inte på samma nivå. jag var också orolig att kollegor skulle få reda på detta och att det skulle påverka min anställning. Jag hamnade därav i en beroendeställning till honom vilket var dömt att misslyckas från första stund han stötte på mig. Jag gjorde invändningar och bröt kontakten (utanför arbetet) många gånger men var också rädd för att hamna i konflikt med honom vilket gjorde att vi bibehöll privat kontakt vilket resulterade i att vi hade sex en gång. Kort efter denna händelse misstänkte några kollegor att vi hade en relation men saknade helt bevis.Min chef hade lovat mig datum för att skriva på min fasta anställning men sedan kollegorna misstänkte vår relation ändrade han sig tvärt och kunde inte ge mig någon anställning. Han sa att skälen till detta var att det inte fungerade att ha kvar mig i arbetsgruppen då kollegor uttryckt att de inte kunde arbeta med mig. Det sades inget om ryktet gällande vår såkallade relation utan detta tystades ner och det sades inget om att jag inte skött mina arbetssysslor. Han försökte inte heller omplacera mig i någon av hans övriga arbetsgrupper utan valde att inte ge mig någon anställning alls. Är det ok att agera som han gjorde? Eller kan diskrimineringslagen tillämpas?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsformer och anställningsskydd finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).I LAS 6§ finns regler som gäller för provanställning. Där sägs bland annat att en provanställning får vara högst sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren avser att avbryta provanställningen ska denne underrätta arbetstagaren om detta två veckor i förväg, enligt LAS 31§. Den följd som blir aktuell om arbetsgivaren inte underrättar i tid är dock endast att han blir skadeståndsskyldig och inte att provanställningen inte avbryts.Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att kunna avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller någon omplaceringsskyldighet som han behöver iaktta när han väljer att avbryta din provanställning. Om du fortfarande hade din provanställning, dvs. om sex månader inte hade gått, när arbetsgivaren sade att han inte ville fortsätta med din anställning, har din arbetsgivare haft rätt att göra så oavsett vilket skäl han haft. Din anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav dig beskedet och den kan inte övergå till en tillsvidareanställning.Viktigt att komma ihåg är att LAS 6§ är semidispositiv, vilket innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 6§ (se LAS 2§ 3st). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.Arbetsgivaren får inte diskriminera när han väljer att avbryta en provanställning, men utifrån de omständigheter jag kan utläsa går hans skäl för att avbryta din provanställning inte att koppla till någon diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen och det föreligger därmed inte diskriminering. Hoppas att detta svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Anställningens upphörande

2017-03-08 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har varit anställd i en koncern 24 år, 1979-2002. Är nu visstidanställd i denna koncern under 23 månader.Vad gäller - har jag rätt att tillgodoräkna mig anställningsåren tidigare eller har det gått för lång tid emellan.Måste de berätta en viss tid innan de 23 månader går ut om att jag inte får fortsätta eller ska jag bra gå hem det datum som är slutdatum. Vad kan jag förvänta mig?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 24 månader, detta som huvudregel räknat utifrån en femårsperiod. Detta framgår av LAS 5a§. I 3§ föreskrivs det vidare att man kan tillgodoräkna sig arbetstid som har varit inom samma koncern, för att uppnå kraven i 5a§. Däremot, för att tillgodoräkna dig den tidigare arbetade tiden krävs att kraven i LAS 5a§ är uppfyllda, dvs. den arbetade tiden måste ha varit aktuell inom fem år, vilket dessvärre inte föreligger i ditt fall. I LAS 15§ framgår vidare att då en arbetstagare som är anställd för en allmän visstidsanställning inte kommer att få fortsatt anställning då antställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningens utgång. En förutsättning för ett sådant besked är att man har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader, vilket du har i fallet. På så vis har du rätt att, en månad innan din anställning upphör, få besked likt ovan. Ett sådant besked ska vara skriftligt, där det även ska anges om arbetstagaren har företrädesrätt till en återanställning. Detta framgår av 16§ LAS. Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen om inte särskilda skäl finns. Om din arbetsgivare inte lämnar ett besked likt ovan kan du rikta skadeståndsanspråk på ovanstående grunder. För vidare hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå, genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Ha en fortsatt trevlig dag!