Rättigheter när anställningsavtal saknas

2015-10-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, för cirka 2 månader sedan fick jag reda på att jag fått ett jobb som jag hade sökt, nu har jag jobbat i tre veckor och har fortfarande inte fått skriva under något anstänllningsavtal. Har varit på min arbetsgivare att få skriva på flera gånger men det händer inget. Min fråga är då vad jag har för rättigheter och hur får det få till? Med vänliga hälsningar
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Ett anställningsavtal är giltigt även om det är muntligt. Det innebär att du i teorin har samma rättigheter som om du skrivit på ett anställningsavtal. Det dock så att du måste kunna bevisa din anställning för att kunna göra dessa rättigheter gällande. Saknas dokumentation om anställningsform, anställningstid, lön, uppsägningstid o.s.v så sitter du i en svår sits bevismässigt om en konflikt uppstår med din arbetsgivare. När du får din första lön så är det något som talar för att du är anställd. All kommunikation du haft med din arbetsgivare är bra att spara på för att styrka att du är anställd.Får du inget anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare anställt dig svart och därmed inte betalar skatt för dig. Detta kan få skattemässiga konsekvenser för dig senare, dessutom finns det en stor chans att du är oskyddad försäkringsmässigt vid en eventuell arbetsplatsolycka.Bra för dig att veta är att arbetsgivaren senast en månad efter det att du började arbeta skall ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du bör upplysa arbetsgivaren om att du har en rätt till denna information och att du vill ha ett anställningsavtal. Får du inte detta bör du kontakta den arbetstagarorganisation din arbetsgivare har avtal med, eller i avsaknad av kollektivavtal den arbetstagarorganisation arbetsgivaren borde ha avtal med.Lycka till!Med vänlig hälsning

Muntlig uppsägning och ej utbetald lön

2015-08-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Mina chefer blev av med jobbet som ja hade... Ja satt hemma i två veckor o det blev inget nytt jobb då ringde ja till mina chefer o sa upp mig på telefon. Ja har inte skrivit på nån uppsägning eller nåt. Är ja fortfarande anställd hos dom då? Dessutom har ja inte fått resterande lönen eller semesterersättning.. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppsägning från arbetstagarens sida behöver inte vara skriftlig. Har du sagt upp dig via telefon, kan du betrakta det som en giltig uppsägning så länge du upplevde att chefen uppfattade ditt uppsägningsbesked. Du är dock fortfarande anställd under uppsägningstiden. Har ni inte kommit överens om någon uppsägningstid så är den normalt sett en månad, med undantag om du är provanställd. Kom ni över telefon överens om att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, kan du anse ert anställningsförhållande som upplöst, det vill säga att du inte är anställd.Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Jag utgår från att förfallodatumet (sista dag) för utbetalningen har passerat och att du med lön och semesterersättning syftar faktiskt utfört arbete. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under eventuell uppsägningstid.2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.Vänligen

Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

2015-08-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har nyligen avslutat min anställning och har fått en slutlig lönespecifikation, men företaget har inte betalat ut lönen.De har sagt att de inte vet när man kan betala mig. Hur går jag till väga? Mitt gamla företag har vid flera tillfällen inte betalat deras skulder så jag är inte hoppfull att de kommer att betala mig om jag inte tar till rättsliga åtgärdgärden. De har heller inte betalt in min tjänstepension enligt mitt avtal.Tack på förhand.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar som att du har försökt samtala med din arbetsgivare om situationen. Jag rekommenderar att du vänder dig till facket om du är ansluten. Om du inte är ansluten eller om inga framsteg görs då heller, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande här. Om KFM inte lyckas driva in skulden åt dig, kan du vända dig till domstol för att antingen försätta företaget i konkurs och därefter försöka driva in din lön eller genom att skicka in en stämningsansökan. Dina chanser att vinna målet är mycket stora utifrån de förutsättningar du har angivit i din fråga. Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor samt för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du tar kontakt med din arbetsgivare igen. Skicka gärna ett brev och framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635). Behöver du hjälp med att upprätta en juridisk korrekt text eller annan hjälp i ärendet, får du gärna vända dig till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.Vänligen

Krav på timrapportering för utbetalning av lön?

2015-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare vill att jag ska rapportera mina arbetstider via ett datorprogram. Programmet är spärrat så att man inte kan lägga till rapporter längre tillbaks i tiden än 2 dagar. Arbetsgivaren säger att han inte betalar ut löner för de arbetsdagar man glömt att rapportera. Får han göra så?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!En arbetsgivares främsta skyldighet är att betala ut lönen till sina anställda. Denna skyldighet gäller oavsett formen för timrapportering och liknande - har du arbetat har du rätt till lön. Om du inte kan få din arbetsgivare att betala ut lönen genom att diskutera med denne, bör du vända dig till Kronofogden (KFM). Där kan du ansöka om betalningsföreläggande för att driva in din lönefordran. Om hur du går till väga kan du läsa här.När man ansöker om betalningsföreläggande driver KFM in skulden. Väljer arbetsgivaren att bestrida fordran, alltså invända mot att denne ska betala skulden, lämnar KFM vidare målet till tingsrätten. För att få ut din lön krävs då att du har bevis för att du har arbetat de timmar du begär lön för och även vilken ersättning som avtalats. En domstolsprocess kan bli lång och kostsam, varför det bör övervägas om summan är så pass betydande att det är värt det. Förhoppningsvis är din arbetsgivare medgörlig och betalar ut din lön i ett tidigare skede, så att du inte behöver ta ärendet vidare till domstol. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!Vänligen

Arbetsgivares principalansvar

2015-10-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. I mitten på sommaren orsakade jag en skada på en bil som stod parkerad med en lastbil som tillhör företaget jag jobbar för. Detta togs då om hand utav företaget och gick på deras försäkring. Nu vill min chef regressa självsriskskostnaden mot mig, en summa på 4500kr, och min fråga är om detta egentligen borde täckas av arbetsgivarens principalansvar. Detta då olyckan skedde med företagets lastbil när jag hade transporterat varor åt en kund direkt efter att jag jobbat (jag jobbar i Helsingborg och hade fraktat varor och lastbil till Göteborg) och jag jobbade dagen efter. Ska jag betala självrisken?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!I ditt fall är Skadeståndslagen tillämplig. Arbetsgivarens principalansvar regleras i kap 3 § 1 i lagen.Enligt första punkten i bestämmelsen ska arbetsgivaren ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Från den regeln finns det undantag i kap 4 § 1, där det anges att arbetstagaren kan bli ansvarig för skadan, trots att skadan sker i tjänsten, om synnerliga skäl föreligger. Dessa synnerliga skäl utgår från handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Ovanstående innebär i ert fall att det först och främst krävs att du orsakade skadan när du var i tjänsten. Om du handlade som privatperson så är du alltså själv ansvarig för skadan, trots att det avsåg en företagsbil. Ett minimikrav för principalansvaret är att det till väsentlig del är just på grund av de arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra som han eller hon har vållat skada. I ditt fall ter det sig som att du handlat som arbetstagare utifrån hur du beskrivit situationen, då du utförde ett uppdrag som hade med dina arbetsuppgifter att göra. Alltså har din arbetsgivare troligtvis principalansvar för dig, om det sågs som att du var i tjänsten när du utförde uppgifterna när skadan skedde. Vidare krävs att inte undantagen från arbetsgivarens principalansvar är uppfyllda, som nämndes ovan. Dessa är troligtvis inte uppfyllda i ert fall om inte några särskilda omständigheter talar för att du ska stå ansvarig för skadan. Det är alltså lite svårt att ge ett konkret svar då det beror på situationen i det enskilda fallet, men utifrån din berättelse ter det sig som att skadan skedde i tjänsten och att huvudregeln därför är uppfylld - alltså att arbetsgivaren har principalansvar. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

2015-08-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejVi är 8 anställda som sagt upp oss för att våran chef bryter mot lagar inom HSL och Sol så vi som personal kan bli anmälda. Denna människa är omöjlig att ens prata med för hon kan och vet bäst. Vi sa upp oss i augusti månad och har två veckors uppsägningstid. Nu vägrar hon betala ut löner till oss för det vi arbetat i juli månad. Får hon verkligen göra såhär?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under uppsägningstiden. 2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.Vänligen

Minimilön för arbetstagare

2015-08-07 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,funderar på att anställa tillfällig säljpersonal med en fast timlön plus provisionslön. Finns det några regler för en minimilön beträffande den fasta timlönen?Vänliga hälsningar/
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du är kollektivavtalsbunden måste du följa minimilönen som anges i avtalet. I annat fall kan du fritt bestämma lönen då det i Sverige inte finns något krav på minimilön. Hör av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Rätt till lön m.m.

2015-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har ett anställningsavtal som är utformat som säsongsanställning. Står varken lön eller utbetalningsdag. Inget anställningsnr eller nånting. Jobbade ett par dagar, sedan blev jag tyvärr tvungen att resa utomlands pga sjukdom i familj. Min chef gick inte att få tag på. Självklart blev jag uppsagd sedan men har jag rätt till lön för de dagar jag jobbade? Mvh J
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!1. Rätt till lönDin rätt att få lön för de dagar du arbetade påverkas inte av att du senare inte kunde arbeta. Det är däremot möjligt att din före detta arbetsgivare inte vill betala ut lönen för att han eller hon menar att din frånvaro ledde till ekonomisk skada. Din arbetsgivare har däremot inte rätt att på det här sättet hålla inne lönen för att få ersättning för skada, se 1-3 §§ lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. För att ett anspråk på skadestånd ska få kvittas mot en löneskuld krävs nämligen att det avser ersättning för en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. I ditt fall skulle skadan bero på frånvaron från arbetet, vilket inte bör betraktas som "i tjänsten". 2. Lönens storlekI ditt fall finns ingen överenskommelse med arbetsgivaren om lönens storlek. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan lönen dock framgå i detta. När lönen däremot varken är uttryckligt avtalad eller följer av kollektivavtal ska lönen fastställas till skäligt belopp (ytterst i analogi med 45 § köplagen). 3. UtbetalningsdagI och med att utbetalningsdagen av lönen inte har avtalats blir 5 § 1 st skuldebrevslagen analogt tillämplig. Lönen ska då betalas ut när du kräver det av arbetsgivaren. Vänligen,