Felaktig utbetalning av lön

2011-02-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! min arbetsplats har felaktigt betalt ut ett belopp till en anställd som tolkat detta som lön alternativt skatteåterbäring. Pengarna är förbrukade och den anställde vägrar komma överens. Jag undrar om det blir en arbetsrättslig tvist av det här eller ett fordringsmål? Jag undrar även om det finns särskilda tidsgränser inom arbetsrätten som vi måste hålla för att inte missa rätten att kräva pengarna i retur. Tack på förhand!
Martin Svensson |Hej När en arbetsgivare betalat ut för mycket lön till en arbetstagare uppstår främst två problem: 1)Är arbetstagaren skyldig att betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet? 2)Kan arbetsgivaren dra av beloppet vid en senare löneutbetalning? 1.Det finns ingen lagstiftning som behandlar det första problemet, men frågan har behandlats av Arbetsdomstolen (AD). Enligt rättspraxis (t.ex. AD 2006 nr 105 och där anförda rättsfall) har en arbetstagare rätt att behålla ett felaktigt utbetalt lönebelopp om han mottagit det i god tro och förbrukat det. Motivet är att arbetstagaren ska slippa få en skuld till den som gjort misstaget. När det gäller bedömningen om arbetstagaren varit i god tro spelar beloppets storlek roll. Vid stora belopp får arbetstagaren det svårare att åberopa/bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mer eller mindre omöjligt att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget. 2.Vid det andra problemet kan regler om tvångskvittning bli aktuellt. Här krävs det dock att arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren har tagit emot lönen med full insikt om att arbetsgivaren betalat ut för mycket (s.k kvalificerad ond tro). Detta får konsekvensen att mindre misstag är i princip omöjliga att tvångskvitta. Vägledande rättsfall här är AD 1975 nr 58 och AD 1993 nr 170. Vad som bedöms som små respektive stora belopp varierar och AD gör en enskild bedömning i varje enskilt fall. Hoppas denna redogörelse av rättsläget varit till hjälp. Med vänliga hälsningar Martin Svensson

Tvist om sjuklön

2011-02-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, Vad gäller vid följande scenario: Jag har en tillsvidareanställning som personlig assistent (privat bolag). Har sagt upp mig från anställningen (har 14 dagars uppsägningstid) med sista anst dag 110214. Blev sjukskriven (smärta i handled p g a tunga lyft i arbetet) den 1/2 med läkarintyg t o m 110214. Fick hastigt besked att jag blivit antagen till högskolestudier och började studera 110203. Har kollat med CSN om sjuklön från arbetsgivaren påverkar utbetalning av studiestöd och fick info att sjuklön är att betrakta som lön och att man får tjäna ca 68 000 kr på VT utan att det påverkar storleken på studiestödet och det är först sjukpenning fr o m den 15:e dagen som utbetalas från Försäkringskassan som påverkar. CSN får info från FK att ersättning utgår från FK och jag kan då välja att har antingen sjukpenning eller studistöd. Nu vägrar min arbetsgivare att betala ut sjuklön både för att jag sagt upp mig och att de inte tycker att det är juste att jag ska få sjuklön när jag studerar. Jag anser att de ska betala ut sjuklön fram till min sista anst dag och att jag kan vara sjukskriven och studera samtidigt eftersom jag inte belastar min skadade hand under studierna. Vem har rätt?
Martin Svensson |Hej Enligt tvingande regler i lagen om sjuklön gäller att arbetsgivaren har att utge sjuklön under en sjuklöneperiod om 14 kalenderdagar, men inte från första dagen (s.k. karensdag). Detta gäller även under uppsägning. Eftersom det nu uppstått en tvist mellan dig och din arbetsgivare om din rätt till sjuklön, kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Men för att få rätt till detta krävs det att tvisten gäller: 1) ditt anställningsförhållande eller 2) din arbetsförmåga Du måste själv ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan och om de finner att du har rätt får du sjuklönen utbetald från dem istället. Försäkringskassan kräver sedan i sin tur tillbaka pengar av din arbetsgivare. Om Försäkringskassan inte kan hjälpa dig är mitt råd att du vänder dig till ditt fackförbund, om du är fackligt ansluten. För övrigt kan jag bara poängtera att om en arbetsgivare inte betalar en klar och förfallen lönefordran betraktas detta redan efter några dagars försening som ett grovt kontraktsbrott. Arbetstagaren får då en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar. I vissa fall kan arbetstagare vända sig direkt till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Då krävs det att arbetstagaren kan bevisa att det föreligger ett avtal mellan denne och arbetsgivaren som utgör grunden för fordran och att fordran är förfallen till betalning, dvs. datumet för löneutbetalning har passerat. Ansökan om betalningsföreläggande ses ofta som en sista åtgärd och vid eventuell tvist om fordrans giltighet, dvs. rätten till din sjuklön, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning. För information och rådgivning om betalningsföreläggande kan du kontakta kronofogdemyndigheten direkt eller läsa om betalningsföreläggande på deras hemsida. Försäkringskassan; kontakt: http://www.forsakringskassan.se/kontakt Kronofogdemyndigheten; kontakt: http://www.kronofogden.se/4.4bf45f331098492fe0e80003260.html Med vänliga hälsningar Martin Svensson

Misstagsutbetalning av lön.

2011-02-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Min förra arbetsgivare kräver tillbaka ca. 7000 kronor av mig för felaktig sista lön. Två veckor innan jag slutade på jobbet bekräftade vår personalansvariga åt mig att jag har 8 semesterdagar kvar + 10 sparade från föregående år och att detta blir utbetalat med min sista lön. Två månader efter detta har lönekontoret märkt att de betalat ut 11 dagar för mycket åt mig, och kräver nu alltså en utjämning tillbaka. Är jag återbetalningsskyldig även om det är lönekontoret som fått fel uppgift av personalansvariga? Kan nämnas att när jag slutade jobbet hade jag minst 40 timmar innestående i övertid som jag inte kunnat ta ut i flexdagar (företaget betalde inte för övertid men kunde ta ut i lediga dagar ibland). Tacksam för svar!
Joakim Lundegård |Vid misstagsutbetalningar från en arbetsgivare till en arbetstagare är rättens utgångspunkt att den som har tagit emot pengar, som den inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Det finns dock en ytterligare inställning som innebär att den som har tagit emot beloppet och förbrukat beloppet i god tro är inte skyldig att betala tillbaka beloppet. (Detta återfinns i arbetsdomstolens praxis i fall 1989:55-59.) Frågan om företaget ska ha en återkravsrätt vilar på om du när du uppbar och förbrukade den felaktiga utbetalningen insåg eller borde ha insett att du saknade rätt till utbetalningen. Om du har fått ett tydligt lönebesked är det troligt att rätten skulle anse att du med hjälp av det skulle kunnat utläsa om rätt lönebelopp hade betalats ut eller ej. (Detta återfinns i arbetsdomstolens praxis i fall 1993:170.)

Avsluta anställningen i förväg

2011-01-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Min kollega fick igår 2011-01-20 sparken från vårat arbete. Hon har ett anställningavtal som räcker till 2011-01-31. Först fick hon reda på att hon skulle få sluta på sitt jobb fredagen 21/1, men efter att ha orsakat virus på jobbdatorn fick hon sparken 20/1. Inget av det är rätt? Hon har ej skrivit på ett datoravtal som säger vilka sidor man ej får besöka osv. Kan man verkligen göra så? Kan hon kräva fullständig lön, eller ersättning för detta? Hennes avtal gick ju ut först i slutet av januari. Tacksam för svar
Gustav Nittby |Hej, Tack för Din fråga. Du skriver att Din kollega har ett anställningsavtal t.o.m. 2011-01-31. En avgörande fråga för att bedöma huruvida arbetsgivaren i och för sig har laglig grund för att avsluta anställningen i förväg, är vilken anställningsform som var aktuell. Utgångspunkten är att anställningsavtal gäller tills vidare, se LAS 4 §. Tidsbegränsat avtal kan dock träffas i de fall som anges i LAS 5 och 6 § §. Enligt LAS 5 § gäller att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas: för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Vidare gäller enligt LAS 6 § att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Såvida Din kollega har haft en tidsbegränsad anställning är utrymmet för att avbryta en sådan i förtid liten. Det krävs enligt LAS 18 § att arbetstagaren grovt åsidosätter sina ålägganden mot arbetsgivaren. Det ska vara frågan om avsiktligt eller grovt beteende som inte rimligen kan accepteras i något rättsförhållande. Som exempel vad som omfattas är uppsåtlig brottslighet, ohederligt beteende, grovt olämpligt beteende, vilka orsakat eller är ägnat att orsaka skada eller grovt oaktsamt åsidosättande av anställningsavtalet (Se t.ex. Källström, Malmberg Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten s. 155). För att kunna bedöma huruvida det finns grund att avsluta Din kollegas anställning behövs mer information. Det ska dock betonas att avskedande är reserverat för flagranta fall och det låter som att förbiseendet i detta fall är mindre allvarligt. Vad gäller tidsbegränsad provanställning enligt LAS 6 §, anges i LAS 6 § 3 st. att om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Något närmare angivet skäl för detta behöver inte föreligga. Det finns dock regler om förhandling, se nedan. Oavsett vilken anställningsform och vilken bevekelsegrund som motiverar att arbetsgivaren avslutar anställningen krävs att arbetsgivaren iakttar LAS: s regler om förhandling. Enligt LAS 30 § gäller vid avskedande(se ovan LAS 18 §) att arbetsgivaren ska lämna meddelande minst en vecka i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid ska enligt LAS 31 § underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. (Beträffande arbetsgivarens skyldighet att underrätta den lokala arbetstagarorganisationen är denna rätt i och för sig semidispositiv enligt LAS 2 §). Observera att det finns inga undantag från att iakttaga underrättelsen, även om det är frågan om om grovt åsidosättande av arbetstagaren. Avstängning enligt LAS 34 § kan dock bli aktuell vid säkerhetsrisker e. dyl., enligt LAS 34 § gäller emellertid att arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12 – 14 § § så länge anställningen består. Såvida arbetsgivaren har brutit mot LAS: s regler om anställningsskydd ska denne betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till, utan även ersättning för skada som uppkommer. Enligt LAS 38 § finns möjlighet att kräva såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd (kränkningsersättning). Det allmänna skadeståndet kan aktualiseras bl.a. vid avskedande utan laga grund och om de formella reglerna för anställningens avslutande inte har iakttagits. Observera att enligt LAS 41 § ska den som vill kräva skadestånd underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Hoppas Du får nytta av svaret, Med vänliga hälsningar

Löneutbetalning

2011-02-22 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, då min arbetsgivare vill hålla på lönen i det längsta, kommer problemet upp nu igen. Får lön den 27:e, men nu i februari infaller detta på en söndag, var kan jag hitta bevis på att det är fel av dem att hålla min lön och göra utbetalningen till mig först 28:de? Hjälp uppskattas.
Martin Svensson |Hej Vilket datum en eventuell utbetalning av lön ska ske regleras i en arbetstagares anställningsavtal, det finns inga lagregler om vilka datum lön ska betalas ut. Om en löneutbetalning inte skett det datum som står i anställningsavtalet gör arbetsgivaren sig skyldig till kontraktsbrott. Redan några dagars försening ses ofta som ett grovt kontraktsbrott. Man brukar tala om en parts detentionsrätt, dvs. att parten (arbetstagaren) har rätt att hålla inne med sin avtalsprestation. Inom arbetsrätten leder detta till att en arbetstagare kan vägra arbeta till dess att arbetsgivaren har betalat den lön som förfallit till betalning. Hur lönen betalas ut, när dagen för löneutbetalning infaller en söndag, regleras nästan alltid i anställningsavtalet eller i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att lönen betalas ut på måndagen om dagen för löneutbetalning infaller en söndag. Denna fråga regleras inte heller i lag utan man låter arbetsgivare och arbetstagare själva reglera detta. Mitt råd till dig är att om det inte står något om detta i ditt anställningsavtal så kontakta din arbetstagarorganisation eller själv se över det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Med vänliga hälsningar Martin Svensson

Krav på löneutbetalning

2011-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Har problem med min arbetsgivare som vägrar betala ut min lön. Har varit anställd som platschef i företaget sedan maj 2010 tyvärr har jag inte fått något skriftligt anställningsintyg trots att jag har påpekat detta. Har dock lönespecifikationer och kontrolluppgifter 2010 som styrker att jag har fått lön tidigare. Jag sa upp min anställning den 10 januari 2011 med 30 dagars uppsägningstid. 17 januari blir jag sjukskriven pga depression 100% uppsägningstiden ut. Nu vägrar arbetsgivaren att betala ut min lön och jag vet inte hur jag ska driva frågan vidare. Har inte fått min lön utbetald som jag skulle ha på mitt konto 24 januari. De andra som är anställda har dock fått sin lön utbetald. Jag är inte med i facket så jag kan inte vända mig till dem.
Emelie Gärde |Hej! Du har möjlighet att vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsförläggande om din arbetsgivare inte har betalat ut den lön som du har arbetat ihop. För att du ska kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1. Skulden skall avse pengar. 2. Skulden måste vara förfallen till betalning. 3. Fordran måste var förlikningsbar, det vill säga vara av dispositiv natur och med detta menas att parterna själva disponerar över avtalet dem emellan. Detta kan vara till exempel ett anställningsavtal. Om din arbetsgivare inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdens arbete med att driva in skulden. Jag råder dig att kontakta kronofogdemyndigheten för mer information om du inte är medlem i facket. Med vänliga hälsningar

Möjlighet att frånträda tillsvidareanställning

2011-01-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har varit anställd som receptionist och elevfrisör på frisörsalong sedan den 14 juni 2010 med 6 mån provanst. först och sedan tillsvidare anställning. Nu har jag sagt upp mig och arbetsgivaren säger att uppsägningstiden är på 1 månad. Jag säger upp mig för att det är en riktig pina att jobba där p.g.a. att arbetsgivaren beter sig orättvist mot mig och dumt. Vi har inte något avtal om arbetstiden efter provanställningen. Kan jag på något sätt strunta eller kringgå uppsägningstiden? Klarar inte av att jobba där en hel månad till.
Natalie Lindqvist |Angående att Ni inte har ett avtal om arbetstiden efter uppsägningstiden. Det finns troligen ett kollektivavtal på Er arbetsplats som reglerar detta och en månads uppsägningstid räknas som normalt. "En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren" Jfr 4 § Lagen om anställningsskydd). Det ställs höga krav på att arbetsgivaren verkligen har åsidossat sina skyldigheter för att göra detta gällande. Att ingå en process om detta vore inte lönt pga att ombudskostnaderna skulle bli högre än visten. Ett medel kan vara att Ni upplyser Er arbetsgivare om denna bestämmelse och ber henne/honom att låta Er frånträda anställningen. Med Vänlig Hälsning

Tillvägagångssätt för att få utebliven lön

2011-01-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har varit Tim anställd på ett företag, Jag jobbade 270 timmar på tre veckor . En av ägarna sa att jag inte får någon övertidsersättning men jag får en bonus .nu påtalade jag att jag vill ha övertidsersättning eller bonus men nu vill dom inte betala något .vad gör jag .
Emelie Gärde |Hej! Självklart skall du ha dina pengar som du har jobbat ihop och som du har rätt att få. Det första som jag tycker att du skall göra är att ta ett allvarligt samtal med din arbetsgivare och säga att du vill ha dina pengar och att han är skyldig att ge dig dem. Säg att du kommer att välja att gå vidare med det här om han fortsätter att vägra att utbetala dem. Om han/hon inte ger med sig så tycker jag att du skall vända dig till facket om du är fackligt ansluten så att de kan hjälpa dig med att gå vidare med detta. De är vana vid att hantera denna typ av ärenden och kan bistå med råd och tips. I annat fall har du möjlighet att vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsförläggande. För att du ska kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1. Skulden skall avse pengar. 2. Skulden måste vara förfallen till betalning. 3. Fordran måste var förlikningsbar, dvs. vara av dispositiv natur och med detta menas att parterna själva disponerar över avtalet dem emellan. Detta kan vara till exempel ett anställningsavtal. Om din arbetsgivare inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdens arbete med att driva in skulden. Jag råder dig att kontakta kronofogdemyndigheten för mer information om du inte är medlem i facket. Lycka till! Med vänliga hälsningar