Vem bär ansvaret för att inloggningskort på arbetsplatsen ej fungerar?

2013-11-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag har rätt till lön i följande fall: Jag är timanställd och hade ett avtalat arbetspass lördag 09-14 och när jag kommer till jobbet fungerar inte datasystemet som ska aktivera mitt låneinloggningskort till datorn (då jag glömde mitt ordinarie kort förra gången jag jobbade) som är ett inloggningskort till datorn. (Har inte jobbat på 14 dagar och då avaktiveras lånekortet automatiskt efter 10 dagar) jag hade nu med mig mitt ordinarie kort den här gången plus mitt lånekort men datasystemet som ska avaktivera Lånekortet och aktivera det ordinarie kortet fungerar inte. Jag Jobbar på kundtjänst och Kortet krävs för att telefon och dator ska fungera ihop. Jag blir hemskickad från jobbet pga att jag inte kan ta samtal då mitt kort inte fungerar (vilket hade kunnat lösas genom att som sagt aktivera ett kort igen) Det fanns inga andra arbetsuppgifter för mig än att ta samtal så jag blev hemskickad och platschefen sa att hon skulle se vad hon kunde göra för att jag kunde få 5tim nästa söndag istället. Jag kan egentligen inte nästa söndag pga en förälders 60-årskalas, har jag rätt att få lön för den här lördagen jag blev hemskickad? Tack:)
Lars Bålman |Hej! Först ska sägas att det är arbetsgivarens centrala skyldighet att betala ut lön, medan motsvarande skyldigheten för arbetstagaren givetvis är att göra sig tillgänglig för de överenskomna arbetsuppgifterna. Den centrala lagen på området är LAS (1982:80). Stor avtalsfrihet råder på området. Det kan därför inte uteslutas att svaret på din fråga framgår av kollektivavtalet på din arbetsplats, om det inte rentav skulle framgå av ditt ev. skriftliga anställningsavtal. Oavsett om du är med i fackföreningen på platsen eller inte, så är nämligen ett ev. kollektivavtal normerande angående de anställdas rättigheter och skyldigheter. Oavsett vilken anställningsform det handlar om i det enskilda fallet så kommer frågan att handla om vem, du eller din arbetsgivare, som står risken för att inloggningen inte lyckades. Det är möjligt att denna fråga inte är påtänkt på din arbetsplats och att frågan inte är besvarad. Min bedömning är dock, att det är andra som har hand om datasystemet och ska se till att det fungerar. Eftersom detta inte tillhör dina arbetsuppgifter, torde det således inte vara du som bär ansvaret för denna brist. Följaktligen torde det inte vara du som brustit i din arbetsplikt, och du torde inte kunna lastas för detta, oavsett vilken nytta arbetsgivaren haft av att du varit där, redo att arbeta, den aktuella dagen. Således borde du få betalt för hela denna tid, då du inte brutit mot anställningsavtalet eller några underförstådda villkor. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare bör dock vårdas, och jag råder dig att vara ödmjuk gentemot denne i frågan. Kanske är det viktigare för dig att behålla en god relation och få fortsatt förtroende, än att få betalt för några få timmar. Detta låter jag vara osagt. Prata gärna med den facklige representanten på arbetsplatsen.

En vecka före tillträdesdagen ångrar arbetsgivaren anställningen.

2013-08-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej har en fråga då jag sökte ett jobb och fik det och vi inledde ett muntligt avtal om att jag fick jobbet, men veckan innan jag skulle börja så hade hon ångrat sig. hon har medgett att hon hade lovat mig en anställning via sms. och muntligt sakt till mig att inte söka andra jobb så vad göra, jag vill ju ha ut mina 3 månaders provanställning i lön då jag tackade nej till 8 jobb. då jag har varit arbetslös och sjukskriven så har jag inte varit med i facket.
John Eiman | Hej, och tack för din fråga! Ni har ingått ett anställningsavtal. Du har inte fåt det skriftligt än men det är ingånget och giltigt. Det låter som att det rör sig om en provanställning. 6 § 3 st. LAS medger att en provanställning avbryts i förtid. Enligt 31 § LAS är arbetsgivaren skyldig att underrätta arbetstagaren om avbrytande minst två veckor i förtid. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gäller det (spelar ingen roll om du är med i facket eller inte). Det kan hända att kollektivavtalet föreskriver annat än LAS, som är mer förmånligt för dig i uppkomna situation. Hur ser läget ut? Vill arbetsgivaren att du ska komma och jobba den resterande veckan innan din provanställning avbryts, eller vill hon inte att du ska komma dit alls? En provanställning är oförmånlig på så vis att den kan avbrytas med bara 2 veckors varsel. Ber hon dig komma dit och jobba sista veckan har hon inte gjort fel. Då får du betalt för en veckas jobb. Vill hon inte att du ska komma dit alls har hon brutit mot 31 § LAS och du kan kräva skadestånd enligt 38 § LAS. Att arbetsgivaren muntligt säger till dig att inte söka andra jobb känns osjysst i retrospekt. Det låter dock som att ni var överens om att det var en provanställning det rörde sig om, och hon har då rätt att avbryta den med 2 veckors varsel. Med vänliga hälsningar

Prövoanställning

2013-06-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Vi har en nyanställd person som har en 6 månaders provantställning. Personen hann inte börja jobba själv innan han/hon blev sjukskriven. Har nu börjat jobba 25% ska sen sakta gå upp till 75% och sedan förhoppningsvis 100% till början av hösten, MEN, då har nästan hela provanställningstiden (6 mån.) gått och jag känner inte att vi har fått chansen att se om personen passar för - och klarar av jobbet. Vad är det för regler som gäller i ett fall som detta? Tack för svar på förhand!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Provanställningar regleras i lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80 - se särskilt lagens 6 §). Enligt denna anställningsform kan du som arbetsgivare anställa en person på prov i högst 6 månader för att utvärdera huruvida denne klarar av att arbeta hos dig. Efter att 6 månader gått måste arbetsgivaren ta ställning till om arbetstagaren ska erbjudas behålla sin tjänst eller inte. Beslutar arbetsgivaren att inte erbjuda arbetstagaren fortsatt anställning ska arbetstagaren underrättas om detta senast då tiden för provanställningen löper ut. Någon laglig prövning av arbetsgivarens beslut i frågan kan inte göras enligt lagen med undantaget om beslutet fattats på diskriminerande grunder.Det går alltså inte att förlänga en provanställning på grund av arbetstagarens sjukdomar under prövotiden för att möjliggöra ytterligare prövning.

Rätt till extra ersättning för den som jobbar helg?

2013-05-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan man få samma lön när man jobbar vardag som när man jobbar helg? På samma företag och samma arbetsuppgift? Eller bör man ha en viss procent extra lön på helgen?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På helger utgår ofta en extra ersättning för obekväm arbetstid, s.k. OB-ersättning. OB-ersättningen är dock inte garanterad genom lag. Huruvida en anställd har rätt till OB-ersättning beror på det enskilda anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om inte någon rätt till OB-ersättning finns i det enskilda anställningsavtalet eller kollektivavtalet, så finns ingen rätt att få sådan ersättning. Det är alltså, på så sätt, möjligt att få samma lön på vardagar som helger.

Yngre i arbetslivet

2013-09-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min 15-åriga dotter jobba i kassan i min butik,vi säljer spel ,lotter och cigaretter m.m
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Gällande äldre barn och ungdomar i arbetslivet finns särskilda regler för att undvika att de hamnar i situationer där risk kan uppkomma för olika slags faror och konflikter. I arbetsmiljörättslig terminologi betraktas en minderårig vara ungdom då denne fullgjort sin skolplikt och är 16 år gammal eller äldre.Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det förbjudet för äldre barn (ej avklarad skolplikt och ej fyllt 16) att sälja åldersreglerade varor - alltså tobak. Efter att din dotter avklarat sin skolplikt och fyllt 16 år ska dock en särskild riskbedömning huruvida din dotter är lämplig för arbetsuppgifterna göras. Riskbedömningen ska göras i samråd med huvudmän från er dotters skola.Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd beträffande unga i arbetslivet finner ni här: http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_03.pdfSe även denna mer lättlästa broschyr från Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_043.pdf 

Skyldigheter när arbetsgivaren avser att anställningen efter prövotid ej ska fortsätta

2013-07-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag heter Jessica och är 43 år. Fick en ny tjänst som KAM 1 januari i år med provanst. 6 mån. I mitt kontrakt står att avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om 3 mån såvia gällande lag inte reglerar annat. Uppsägningen skall vara skriftlig för att äga tillträde. Min fråga är således: I torsdag, 1 dag innan provanställning övergår i tillsvidareanst ringer min chef och meddelar att jag inte får fortsätta. Jag har inte fått några som helst indikationer om detta och blir såklart förkrossad. Jag har idag måndag inte erhållit någon uppsägning skriftligt utan endast fått ett arbetsgivarintyg som jag själv bett om inför dagens möte på AF. Har detta verkligen gått rätt till. Har jag inte rätt till 3 månaders uppsägning? Jag är endast A-kassa ansluten. Tack på förhand. Jessica Gyllenberg
Lars Bålman |Hej! LAS (1982:80) är tillämplig. Enligt 6 § gäller följande. Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader, vilket är fallet här. Vill inte arbetsgivaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Så har också skett. I annat fall hade provanställningen övergått i en tillsvidareanställning. Under prövotiden gäller inte någon uppsägningstid, därför har arbetsgivaren haft rätt att göra på detta vis. En provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång om inte annat har avtalats. Du kan för säkerhets skull kontrollera om det kollektivavtal som finns på din arbetsplats säger något annat. Genom kollektivavtal får det nämligen göras avsteg från 6 §. (Se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet - inledning till den individuella arbetsrätten, s. 116.)

Visstidsanställning

2013-06-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Behöver det finnas något skäl till att man inte förlänger en visstidsanstälning som pågått mindre än två år? Efter ett år har personen fått rätt till återantällning vid arbetsbrist. Går det att hävda att vi efter snart 2 år borde ha ett behov och att det därmed indirekt är arbetsbrist? Stort tack för hjälpen.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Regler om allmän visstidsanställning finns i lagen om anställningsskydd (se: https://lagen.nu/1982:80). En arbetsgivare behöver inte ange varför denne väljer att anställa personal i anställningsformen visstidsanställning och behöver inte heller motivera varför en sådan anställning inte förlängs då den löper ut. Anställningen avslutas alltså genom att tiden i avtalet löper ut. Någon invändning om att det föreligger någon arbetsbrist kan inte arbetstagaren göra.Har anställningen varat i mer än 1 år ska dock arbetsgivare som inte avser att förlänga visstidsanställningen minst 1 månad innan anställningstiden upphör berätta för arbetstagaren att visstidsanställningen inte kommer att förlängas. Arbetstagarens "rätt till besked" medför en rätt till skadestånd i de fall arbetsgivaren inte meddelat arbetstagaren i tid. 

Vad kan man göra mot en arbetsgivare som inte betalar ut lönen i rätt tid?

2013-04-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om en arbetsgivare ej betalat ut lön den 25:e eller tidigare enligt anställningsavtalet, hur tidigt kan jag vända mig till Kronofogden? Är jag skyldig att skicka någon form av påminnelse först?
|Hej och tack för din fråga! Du kan vända dig till Kronofogden direkt efter att du inte fått lönen den 25:e eller om något annat datum följer av anställningsavtalet (förfallodagen har då passerat). Jag råder dig att agera snabbt om din arbetsgivare har dålig likviditet eftersom att om din arbetsgivare går i konkurs får du bara lönegaranti för de sista tre månaderna före konkursen.Du behöver inte påminna din arbetsgivare  i form av att skriva något kravbrev eller dylikt men jag råder dig att prata med arbetsgivaren först, det kan ju vara ett misstag. Därefter är det klokt att först ta hjälp av facket om du är med i facket. De kan säkerligen hjälpa dig med allt du behöver. Jag skickar med en länk till ansökan om betalningsföreläggande som du kan ta hjälp av, kraven för att ansöka om betalningsföreläggande är att skulden måste vara förfallen till betalning, det måste handla om pengar och fordran ska vara förlikningsbar. http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlLycka till!