Företrädesrätt till återanställning

2012-04-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående återanställningsrätten. Jag blev uppsagd för ett tag sedan och min anställning avslutas i sommar. Jag blev informerad om återanställningsrätten och har meddelat chefen att jag vill göra anspråk på den om de behöver anställa någon. Nu har en kollega sagt upp sig och jag såg att företaget lagt ut en annons på nätet. Jag har erfarenhet av de arbetsuppgifter som de beskriver i annonsen, men de har inte kontaktat mig angående tjänsten. Det jag funderar över är att de i annonsen skriver "ytterligare språkkunskaper är meriterande, t ex kinesiska", och jag vet att de gärna vill ha en person som talar kinesiska (vilket inte jag gör). Frågan är: Om de inte hittar någon annan sökande som talar kinesiska, har jag återanställningsrätt då eller har jag det oavsett? OBS, de skriver ingenstans att kinesiska är ett krav för tjänsten.
Markus Gidbark |Hej! Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, är tillämplig: https://lagen.nu/1982:80 Enligt 25 § LAS har anställda som sagt upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare var sysselsatta. Det måste vara en nyanställning i samma driftsenhet (ex: samma företagsbyggnad på samma ort) och det kollektivavtalsområde där du var sysselsatt. Vidare måste du ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet. Med tillräckliga kvalifikationer menas att du ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker arbetet i fråga. Kan du inte sköta arbetet gäller alltså inte företrädesrätten. Det är dock inget krav på att du kan allt från början, men det krävs att du har möjlighet att inom rimlig tid lära dig dem. Har du tidigare utfört arbete av samma eller väsentligen samma slag hos arbetsgivaren anses du normalt ha tillräckliga kvalifikationer, AD 1995 nr 2. En annan förutsättning är att du varit anställd hos arbetsgivaren under 12 månader de senaste 3 åren. Uppfyller du alla krav på företrädesrätt spelar det ingen roll om arbetsgivaren hittar någon som kan kinesiska, du har förtur till anställningen. Med vänliga hälsningar

Kommunal arbetsgivare, nyanställning

2012-04-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en fast tillsvidaretjänst på heltid hos kommunen, men har nu varit tjänstledig några år för studier. Jag undrar om jag har någon företrädes rätt när jag nu söker nya arbeten (fast inom det jag nu har utbildat mig till) hos samma arbetsgivare? I och med att jag har redan en tjänst sedan många år hos arbetsgivaren.
Jimmy Lyttbacka |Hej, Företrädesrätt kan man bara ha till återanställning, vilket förutsätter att man blivit uppsagd pga arbetsbrist. Vid anställning till kommunal tjänst är det i huvudsak lagen om anställningsskydd som är tillämplig. För kommuner finns även en lagstadgad objektivitetsplikt. Detta innebär att kommunen måste värdera alla ansökningar de får objektivt och anställa personen med de bästa meriterna, om de annonserar ut tjänsten. Kommunen kan dock välja att internrekrytera, vilket i praktiken innebär att personen de rekryterar inte behöver konkurrera med andra sökande. Med vänliga hälsningar

Företrädesrätt till återanställning

2012-04-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! min svärmor har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Hon jobbar för ett litet familjeföretag mer färre än 10 anställda.Även min svärmors kollega som har arbetat mindre tid på företaget och som även är yngre än min svärmor blev uppsagd. Företaget är med i Handels men min svämrot är ej ansluten. Min fråga gäller återanställningsrätt. Vem har förtur vad gäller återanställningsrätt av de två, min svärmor eller hennes kollega? Företaget vill återanställa min svärmors kollega med motiveringen att hon under sin tid har gjort beställningar, vilket egentligen inte ingår i arbetsbeskrivningen. Borde de inte kunna utbilda min svärmor i detta?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 25 § har en arbetstagare företrädesrätt till återanställning under förutsättning att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten gäller under nio månader efter uppsägningen. Med "tillräcklig kvalifikationer" menas att arbetstagaren ska kunna utföra uppgifterna efter en upplärningstid på max 6 månader, vilket bl.a. framgår av en dom av Arbetsdomstolen; AD 2009 nr 92 (https://lagen.nu/dom/ad/2009:92). Vad gäller turordningen fragmår det av LAS 26 § att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Under förusättning att kraven för återanställning (anställningstid + tillräckliga kvalifikationer) är uppfyllda av din svärmor, har hon rätt till företräde framför kollegan med kortare anställningstid. Om arbetsgivaren avtalar om återanställning med kollegan kan din svärmor kan ha rätt till skadestånd av arbetsgivaren enligt LAS 38 §. Viktigt att notera är att LAS är semidispositiv, vilket betyder andra regler kan gälla enligt kollektivavtal. Lagen om anställningsskydd hittar du här: https://lagen.nu/1982:80 Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Turordsningskretsar

2012-04-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Detta gäller en eventuell LAS-lista. Det finns två bolag. Bolaget A som har två dotterbolag kallade aa och ab. Sedan finns det ett annat bolag som heter U. U har ett dotterbolag som heter uu. A köper sedan U och får ju då uu på köpet. Efter ett tag så upphör verksamhetern i uu och det uppstår en arbetsbristsituation i uu. Har då personalen i uu rätt till en gemensam LAS-lista med A, aa och ab? Hur argumenterar du?
Thomas Hefner |Hej, Det här är en fråga om hur man definierar _turodsningskretsar_, och det är inte en helt okomplicerad fråga. Begreppet definieras inte i LAS och det finns flera sätt att definiera dem. Det kan vara fråga om olika driftställen, som definierar geografiskt. Det kan också avtalas särskilt i kollektivavtal hur dessa skall vara definierade. Som jag förstått det dras den naturliga gränsen mellan olika juridiska personer, dvs anställda på olika företag. I det här fallet kommer de anställda i en domstol att sannolikt inte anses ingå _inte_ samma turordningskrets.

Företrädesrätt till återanställning

2012-04-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angende lagen om återanställningsrätt. Jag är tillsvidareanställd och blev varslad pga arbetsbrist. Jag har skrivit på uppsägningspappret men redan nu under uppsägningstiden har det inkommit mer jobb och nu är jag erbjuden en visstidsanställning på två månader direkt efter tillsvidareanställningens upphörande. Min fråga är om jag kan mista rätten att få förtur på återanställning om jag tackar ja till en anställning med nya villkor? Samt vad händer om jag tackar nej? Kan arbetsgivaren utesluta mig från förturslistan då? Det känns som hur jag än gör så blir det inte till min fördel...Mvh Katja
Markus Gidbark |Hej Tackar du ja till erbjudandet så upphör din företrädesrätt, AD 1986 nr 50. Skulle du tacka nej till ett erbjudande om jobb som du skäligen borde ha godtagit, förlorar du din rätt till företrädesrätt, 27 § 3 st Lag (1982:80) om anställningsskydd (se https://lagen.nu/1982:80). I AD 1982 nr 158 har arbetsdomstolen sagt att en anställd som varit anställd i 5 år hos arbetsgivaren inte förlorade sin företrädesrätt pga av att han tackat ner till en visstidsanställning på 3 månader. AD sa att om det föreligger risk för att arbetstagaren skulle gå miste om erbjudanden om tillsvidareanställning är erbjudandet inte något som han skäligen borde anta. Arbetsgivaren blev skadeståndsskyldig. Med vänliga hälsningar

ARBETSLEDNINGSRÄTTEN

2012-04-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare tvingar mej att göra två personers jobb då min kollega är föräldraledig. Har dom ingen skyldighet att sätta in vikarier?
Hampus Sabel |Hej, Arbetsgivare har sedan gammalt rätten att "leda och fördela arbetet" på arbetsplatsen. I detta ingår att bestämma vem som gör vad och när det ska göras. Således är det så att så länge din kollegas arbetsuppgifter faller inom samma kollektivavtalsområde som du är anställd i så är du skyldig att utföra det arbete arbetsgivaren ålägger dig. Skulle detta medföra ökade arbetstider eller dylikt skall arbetsgivaren naturligtvis kompensera dig för detta men huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bestämmer. Vänligen,

Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och turordning

2012-04-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag är idag fast anställd hos ett företag med 17 stycken anställda. Igår fick vi reda på att fr.o.m. efter sommaren skall två av oss få gå, detta för att företaget skall öka sin vinst. 15 personer skall alltså klara av det arbete som 17 personer annars ansvarar för. Jag har uppfattat det som så att vinsten som kommer göras endast är en liten ökning av en redan hög vinst. Istället kommer alltså två personer bli arbetslösa och förmodligen få det svårt ekonomiskt under ett tag framöver. Nu undrar jag, kan jag vänta mig till facket för att få hjälp med detta? Kan de hindra min chef från att göra denna förändring? Kan min chef välja vem som skall sägas upp om förändringen går igenom, eller är det sist in först ut som gäller?
Linus Örnulf |Hej och tack för din fråga, Arbetsgivaren får säga upp personal om arbetsgivaren kan ange sakliga skäl för uppsägningarna, 7 § anställningsskyddslagen, se https://lagen.nu/1982:80. När personal sägs upp för att en arbetsgivare ska öka sin vinst kallas det för uppsägning p.g.a. arbetsbrist, och det anses som en sakligt grundad uppsägning. Att vinstökningen inte förväntas bli särskilt stor spelar ingen roll för den här bedömningen. Så länge arbetsgivaren kan presentera en kalkyl som visar att det vore lönsamt att säga upp personal är fack och arbetstagare i princip förhindrade från att angripa uppsägningarna. Finns det dock andra, likvärdiga, befattningar som är lediga vid tiden för uppsägningarna kan arbetsgivaren vara skyldig att omplacera de som riskerar uppsägning till dessa tjänster. Arbetsgivaren behöver dock inte genomföra någon stor omorganisering eller tillskapa några nya tjänster. Enligt 22 § lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80, ska uppsägning p.g.a. arbetsbrist i första hand ske av de som har kortast anställningstid. Fack och arbetsgivare får dock komma överens om att säga upp anställda i en annan ordning än den som lagen föreskriver och tillämpa denna ordning även på de anställda som inte är med i facket. Mvh

Företrädesrätt till återanställning.

2012-04-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Undrar över återanställningsrätten. Jag har jobbat på mitt jobb i 18 månader och blev uppsagd den 1/3, jobbar heltid 38,25 tim/vecka med arbetsuppgifter så som kassa , lager samt övriga arbeten som finns att göra i butiken . Min fråga är nu ska jag inte först bli erbjuden dessa timmar innan man tar in andra arbetare som tex säsongsarbetare, extraarbetare
Mohamed Hama Ali |Hej! Företrädesrätten till återanställningsrätten i enlighet med 25 § Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller i den verksamhet där du tidigare var sysselsatt. Det gäller oavsett om du sagts upp från en tillsvidareanställning (4 § LAS) eller om du haft en tidsbegränsad anställning (5 § LAS) som upphört. En förutsättning är dock att din anställning upphörde pga arbetsbrist och inte personliga förhållanden. Vidare krävs att du arbetat hos sin arbetsgivare i mer än 12 månader de senaste 3 åren, ett villkor du tycks uppfylla. Företrädesrätten gäller från då uppsägningen skedde, d.v.s. den 1 mars och 9 månader framåt. Företrädesrätten aktualiseras då arbetsgivaren nyanställer, det behöver emellertid inte ske i samma anställningsform som den tidigare tjänsten. Enligt 25 § 3 st LAS gäller företrädesrätten inom den driftsenhet och det avtalsområde som du var sysselsatt i när din anställning upphörde. Med ”driftsenhet” avses närmast det vi i dagligt tal kallar för en arbetsplats. En uppgörelse mellan arbetsgivaren och facklig organisation kan resultera i att flera arbetsplatser på samma ort behandlas som en driftsenhet. I samband med din uppsägning eller besked om att tidsbegränsad anställning upphör ska din arbetsgivare upplyst dig om huruvida företrädesrätt till återanställning föreligger och om det krävs särskild anmälan för att företrädesrätten ska gälla, se 8 resp. 16 § LAS. Arbetsgivaren ska då själv kontakta dig och erbjuda dig anställningen innan anställning sker inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde. Görs inte detta bryter arbetsgivaren mot LAS och kan bli skadeståndsskyldig i enlighet med 38 § LAS. Var uppmärksam på att 25 § LAS är semidispositiv, se 2 § 3 st LAS. Det innebär att arbetsgivaren med stöd av bestämmelser i kollektivavtal får lov att frångå återanställningsrätten i enlighet med kollektivavtalet. Du måste alltså kontrollera om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som föreskriver andra regler. Lagen om anställningsskydd: https://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar