Utebliven lön

2015-01-08 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur jag ska gå till väga om jag inte har fått min lön utbetald från företaget jag jobbade på? Har fått lönespec i december och idag fick jag skatte kontroll uppgifter därifrån och enligt den har dom betalat skatt men inte betalat ut lönen. Har varit i kontakt med arbetsgivaren men han är inte direkt så samarbetsvillig. Tack på förhand
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att arbetsgivaren försummar sin skyldighet att betala ut lön är ett allvarligt åsidosättande av dennes åligganden mot arbetstagaren. I ett sådant läge har du som arbetstagare rätt att, med omedelbar verkan, frånträda din anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd). Det finns flera tillvägagångssätt för att utkräva sin lön från arbetsgivaren, och du har gjort första steget, nämligen att prata med arbetsgivaren. Trilskas arbetsgivaren eller kan denne inte betala, så bör du vända dig till din eventuella arbetstagarorganisation (facket), som kan hjälpa dig att gå vidare. Du kan även kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I ditt fall går det att ansöka om betalningsföreläggande. För att bevisa din fordrans existens, bör du ha ett anställningsavtal eller/och en lönespecifikation.Som arbetstagare kan du även ansöka om att din arbetsgivare ska gå i konkurs. Har eller kommer din arbetsgivare inom en snar framtid gå i konkurs, kan du få ut din fordran från den statliga lönegarantin. Slutligen så kan du alltså prata med din arbetsgivare igen, kontakta facket eller/och vända dig till Kronofogdemyndigheten. Det är av vikt att du agerar snabbt, för att inte förlora dina möjligheter att få ut din lön. Vänliga hälsningar,

Information efter uppsägning på grund av personliga skäl

2014-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om man blivit uppsagd av personliga skäl och vill bestrida detta, men inte är medlem i facket, hur går man tillväga? Vad skriver man i bestridandet och vart skickar man det?Jag försöker ta reda på vad de personliga skälen är, det jag kan komma på är att jag varit långtidssjukskriven, men är nu tillbaka på 50%, samt kommer snart gå upp i arbetstid. Inga försök har gjorts till omplacering etc
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man blir uppsagd har arbetsgivaren ett antal skyldigheter att iaktta. För det första måste uppsägningen enligt 8 § LAS vara skriftlig, och arbetsgivaren ska också uppge vad arbetstagaren ska göra ifall hen vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Enligt 9 § ska arbetsgivaren också skyldig att uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen om arbetstagaren begär det. Innan du har de skälen är det svårt att säga om det finns grund för uppsägning.Med fördel bör du alltså kontakta arbetsgivaren och påtala de skyldigheter som måste iakttas. När du vet vilka omständigheter som ligger till grund kan du stämma inför tingsrätt eftersom du inte är medlem i facket och yrka på ogiltighet eller skadestånd om du och arbetsgivaren inte kan finna en lösning. Innan du stämmer arbetsgivaren bör du kontakta en jurist så att du vet om du har grund för din åsikt så att det är värt den tid och de pengar det innebär att processa.

Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren.

2014-10-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har blivit avskedad pga personliga skäl. Detta har inte meddelats till min fackliga organisation. Min arbetsgivare anger att han spionerat på mig under arbetstid och funnit att jag påstått mig ha arbetat när jag egentligen inte har det, i form av att han sett min tjänstebil stå stilla under flera h. och att detta är något jag satt i system. Han vägrar meddela vad dom personliga skälen är och hänvisar till att jag får reda på det när han går vidare med detta. Han säger också att han kommer kräva mig på skadestånd för skador jag orsakat företaget. Detta är väldigt färskt och jag har precis varit i kontakt med facket så nu kommer det hanteras den vägen.Jag vet inget om vad det är han vet eller vilka skador jag skulle ha orsakat. Jag har brustit i min arbetsmoral och bestrider egentligen inte en uppsägning. Om det framkommer bevis på att jag inte utfört arbete som inte är tidsangivet eller antalsgivet, kan då arbetsgivaren kräva skadestånd för detta?Min bristande arbetsmoral beror på grova arbetsmiljöproblem som företaget haft sen många år tillbaka, och jag har nyligen innan detta lämnat en anmälan till arbetsmiljöverket ang en grov personskada som arbetsgivaren heller aldrig anmälde. Det finns väldigt många som varit anställda som kan vittna om den svåra arbetsmiljön och hur arbetsgivaren systematiskt bryter mot kollektivavtal och lagar, hotar och kränker personal och manipulerar anställda att frånsäga sig rättmätig ekonomisk ersättning, tex övertidsersättning m.m.m. Arbetsgivaren bryter också avtal mot sina kunder, i flera fall där åtaganden gäller kunders skydd/hjälp mot avvärjning av hot mot liv och hälsa. Han utsätter även oss medvetet för risker av liv och hälsa. Mot andra kunder har det satts i system att inte ge kunden det dom betalar för. Allt detta har pågått under en lång tid och är anledning till att jag är påväg att byta karriärspår helt och helt tappat förtroende för hela branschen och min arbetsgivare. Jag borde ha sagt upp mig för länge sen, pga allt detta men av rädsla för ekonomin så har jag hängt kvar till sista stund vilket har resulterat i att min arbetsmoral brustit till viss del och min arbetsgivare nu vill göra rättssak av detta och kräva mig på skadestånd för det. Min arbetsgivare är mycket manipulativ och drar sig inte för att hitta på saker.Min fråga är om detta kommer/kan drivas tillsammans som en orsak till mitt agerande, eller måste det tas upp separat som ett eget mål om brott från arbetsgivarens sida?Undrar också om ni anser att det räcker med fackets hjälp eller om det klokaste vore att redan nu iaf boka möte med någon advokat eller jurist för rådgivning?Undrar också hur stor risk jag har att få ett bedömt skadestånd?Det finns inget jag "har gjort" inte gjort, som min arbetsgivare själv inte gör men som han gör i ännu större utsträckning och det finns många vittnen till detta.Min arbetsplats är bevakningsassistans PG AB
jacob frank |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål. Jag uppfattar den egentliga huvudfrågan som om du riskerar att betala skadestånd till arbetsgivaren. Frågor om avskedande lämnas därför åsido.AllmäntAv dina uppgifter framgår inte med klarhet för vilken typ av skada din arbetsgivare kräver skadestånd av dig för. Förmodligen rör det sig om vad som inom skadeståndsrätten kallas en ren förmögenhetsskada, dvs en ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada (se nedan). Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen, att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. När det gäller sak- och personskador gäller som huvudregel att de endast skall ersättas om de orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.I anställningsförhållanden är skadeståndsansvaret särskilt reglerat i 3-4 kap skadeståndslagen, och i 4 kap 1 § stadgas att:"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."Lagrummet är enligt lagens förarbeten även tänkt att avse rena förmögenhetsskador. Om arbetsgivaren endast vill kräva ersättning på den grunden att du faktiskt inte arbetat kallas detta för arbetsvägran. Detta kan orsaka kostnader - och därmed skador - för arbetsgivaren. Det rör sig då om en ren förmögenhetsskada.Hur stor är risken för skadestånd ditt fall?Det nyssnämnda stadgandet kan sägas innebära att det ska väldigt mycket till för att en anställd ska bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Utan närmre uppgifter kring vad din arbetsgivare anser att du faktiskt har gjort är det svårt för mig att avgöra hur stor risken är i ditt fall, men rent allmänt är det alltså förhållandevis svårt för en arbetsgivare att nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Vidare kan följande upplysningar lämnas. Rent praktiskt kan arbetsgivaren som det ser ut i ditt fall antingen kräva dig på ersättning för att arbetsgivaren utgett skadestånd till tredje man(=någon utomstående) för ditt agerande eller om du skadat arbetsgivaren "direkt". Handlingens beskaffenhet har stor betydelse vid bedömningen. Om t.ex. den anställde förorsakat skadan med uppsåt/avsikt så anses normalt synnerliga skäl föreligga. Om den anställde har en förtroendeställning i företaget, t.ex. tillhör arbetsledningen eller besitter hög sakkunskap, skall normalt en strängare bedömning göras. Även den anställdes och arbetsgivarens ekonomiska förhållanden skall beaktas, särskilt i mindre företag. Huruvida det finns någon rimlig förklaring till - i ditt fall - arbetsvägran borde också vara av stor betydelse. Härvid kan ledning kan hämtas från rättspraxis om avskedande på grund av arbetsvägran.Det är ovanligt att arbetsgivare kräver ersättning från sina anställda för skador åsamkade i tjänsten. Därför finns också relativt få rättsfall på området. För att kunna göra en fullständig bedömning i ditt fall krävs mer specifika uppgifter främst kring omfattningen av din arbetsvägran, dina motiv härtill vilket sammanhänger med frågan om hur arbetssituationen rent generellt sett ut på din arbetsplats.Tas upp som ett särskilt mål?Arbetsgivaren måste väcka en talan hos tingsrätt för att få prövat om skadestånd kan utgå. Som jag uppfattar dig bestrider du egentligen inte avskedandet som sådant. Det finns i och för sig inget som hindrar att du gör det - i så fall kan skadestånds-och avskedandefrågan prövas i ett och samma mål.Hoppas du fått viss vägledning.

Rätt för anställd att få höjd lön

2014-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har inte fått någon löneutveckling på flera år, är privatanställd och undrar om arbetsgivaren alltså inte behöver höja lönen om han inte vill? Finns det inga regler eller lagar gällande detta?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagstiftaren har valt att inte reglera minimilöner eller lönehöjningar via lagar. Detta har i stället lämnats till arbetsmarknadens parter att avtala om och då främst genom kollektivavtalen.Tyvärr kan jag inte ge dig mer information utan rekommenderar att du undersöker eventuella kollektivavtal.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har fler frågor!

Rätt till lön enligt anställningsavtal

2014-12-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Har jag rätt att få ut min lön enligt avtalet även om jag inte är med i facket?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag antar att det avtal du syftar på är ett anställningsavtal som finns mellan dig och din arbetsgivare. Du har då alltid rätt till lön enligt vad som står i avtalet, och detta oavsett om du är medlem i facket eller inte. Om du inte får ut din lön som du ska enligt avtalet, så innebär det att din arbetsgivare har begått ett avtalsbrott. Du kommer att ha en fordran på arbetsgivaren motsvarande det belopp som du ska ha i lön enligt anställningsavtalet.För att få dessa pengar utbetalda till dig så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten som kan utfärda ett betalningsföreläggande till arbetsgivaren enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (se här). Du kommer då bland annat att behöva bevisa att det finns ett anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare som ger dig rätt till den aktuella lönen. Mer information om detta finns på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Jag skulle även råda dig att överväga att bli medlem i det aktuella facket i ditt fall för att få ytterligare rådgivning i ett fall som detta.Med vänliga hälsningar 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt AML

2014-11-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om man är anställd på ett stressigt arbete, hinner inte ta några pauser, dålig ventilation, varmt, smutsigt där mina kläder dessutom har blivit förstörda. Vilka materiella krav kan arbetsmiljöverket ställa? Alltså på innehållet i arbetet? Vart i lagboken hittar jag dessa krav?
Essie Malkoc |Hej,Tack för din fråga.Lagstiftning Arbetsgivare (AG) har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, se 3 kapitel 2 § Arbetsmiljölagen (AML). Vid bristande fysisk och eller psykisk arbetsmiljö så riskerar AG att bli anmälda till Arbetsmiljöverket (AV). AV är en tillsynsmyndighet vars uppgift är att bland annat se över rutiner och eventuella brister inom arbetsmiljön på en arbetsplats, vidare kan myndigheten besluta om förelägganden och eller förbud enligt AML, se 7 kapitel 1 § AML. Arbetsgivare kan även dömas till böter och eller fängelse, se 8 kapitel 1 § AML.För närmare information, vänligen gå in på AV:s hemsida, klicka på nedan bifogad länk:http://www.av.se/lagochratt/Praktiska tips- Ett inledande tips är att skapa dig en överblick gällande kap. 2, 3 respektive 7 & 8 i AML, för att därifrån kunna gå vidare i aktuellt ärende.- Ett annat tips är att höra efter om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen, alternativt försöka föra en dialog med din AG. Det sistnämnda känns nog troligtvis lite obehagligt, varför jag isåfall skulle rekommendera att ni är några stycken som går ihop och sätter upp en klar målbild för vad ni vill föra fram till er AG samt eventuella förslag på förbättring. Vidare brukar även dokumentation i form av anteckningar och foton fungera bra som underlag. - Om det inte går att föra en dialog med din AG så är mitt nästa tips att ta kontakt med ditt fackförbund så får facket inleda en dialog med din AG. - Slutligen om inget annat fungerar och det inte blir bättre så kan en anmälan till AV om befarat arbetsmiljöbrott bli aktuellt. Jag hoppas att du har fått någorlunda klarhet i dina funderingar!Självklart är du välkommen med eventuella följdfrågor i ärendet.Lycka till!Bästa hälsningar, 

Kallelse till intervju

2014-10-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,jag vill jättegärna göra en stämningsansökan. Det gäller en jobbannons där jag var en av två bland åtta sökande med relevant erfarenhet och utbildning. Jag har sett andras ansökningar och frågat om de blev kallade till intervju. Annonsen gällde en tjänst som modersmålslärare i ryska. Jag har inte bara ryska som modersmål, utan läst ryska på universitetet (har Masterexamen) och har jobbat som modersmålslärare i Sverige i nästan fem år. Jag var inte ens kallad till en intervju och den som fick jobbet har ingen erfarenhet som modersmålslärare eller relevant utbildning, hon är legitimerad lärare i geografi (dock finns det inget krav på legitimation för modersmålslärare). Jag har läst att om ens årsinkomst inte överstiger 260000:- har man rätt till rättshjälp, kan ni hjälpa mig?Med vänlig hälsning
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren får anställa vem han eller hon vill. Det finns dock regler som inskränker en arbetsgivares rätt att anställa vem som helst och vilka kriterier som ställs för ett visst jobb. Detta regleras huvudsakligen i diskrimineringslagen (2008:567) och syftar till att motverka diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Se 1:1 DiskL, https://lagen.nu/2008:567#K1P1S1Du som arbetssökande har rätt att få skriftliga uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen, enligt 2 kap. 4 § DiskL. Se 2 kap. 4 §, https://lagen.nu/2008:567#K2P4S1Om arbetsgivaren inte har diskriminerat dig på något sätt p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har han eller hon inte gjort fel enligt diskrimineringslagen.Om jobbet avser en statlig tjänst har du rätt till att överklaga myndighetens anställningsbeslut hos Statens överklagandenämnd. Läs mer: http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/statens-overklagandenamnd/statens-overklagandenamndAngående rättshjälpen så stämmer det att du inte får tjäna över 260 000 kr per år. Det ska även finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna, enligt 6-8 §§ rättshjälpslagen (1996:1619). För att rättshjälp ska kunna beviljas förutsätts det att du har haft en minst en timmes rådgivning, 4 § rättshjälpslagen. Se rättshjälpslagen, https://lagen.nu/1996:1619Hoppas detta svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Utebliven löneutbetalning

2014-09-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! jag arbetade på en restaurang tills ungefär 2 veckor sedan. nu har min lön uteblivit och arbetsgivaren hänvisar till att han inte haft den ekonomiska möjligheten att betala ut lönen, och att det kan dröja så länge som en vecka innan jag får den. jag har inte skrivit på något anställningsavtal, däremot så har jag dokumenterat antal timmar som jobbats samt har även en lönespec från tidigare månaden. självklart jobbade jag "vitt". min fråga är; har jag rätt till något skadestånd/ränta/kompensation för detta? och finns det något jag kan göra för att tvinga fram lönen tidigare?
Thommy Södergård Åkesson |Hej,Om jag förstår din fråga rätt, har du slutat jobba på restaurangen.Till att börja med behöver inte ett anställningsavtal nödvändigtvis vara skriftligt, utan även muntligt avtal gäller. Det finns, eller fanns, tydligen ett sådant i ditt fall, och enligt detta avtal skall din arbetsgivare bland annat betala ut lön. Om du inte har fått din lön, har du en fordran på din arbetsgivare. Förutom den lön du skulle ha fått, så har du rätt till ränta enligt Räntelagen, se främst 3 och 6 §§, https://lagen.nu/1975:635.Det enklaste för dig är att du, om du är fackligt ansluten, vänder dig till ditt fackförbund för hjälp med att få ut lönen. I annat fall kan du ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (som regleras i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning,  https://lagen.nu/1990:746). Hur detta går till får du enklast information om genom att kontakta Kronofogdemyndigheten, exempelvis genom deras hemsida (https://www.kronofogden.se/).En svårighet kan för dig vara att bevisa att det förelåg ett avtal, samt att detta innebar att du skulle få ut din lön ett visst datum. Detta kan bli aktuellt om du ansöker om betalningsföreläggande och arbetsgivaren bestrider detta. Du kan då självklart välja att driva det vidare till domstol. Förhoppningsvis förnekar inte arbetsgivaren avtalet, och i varje fall är din lönespec och dokumentation av antalet timmar relativt goda bevis för anställningsavtalet.Lycka till!,