Semesterersättning utbetalningar

2014-05-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är timanställd. Under alla tidigare år så har mitt företag betalat ut min semesterers varje månad, beloppet beroende hur mycket jag arbetat. Nu har de ändrat på utbetalnings rutinerna, nu kommer de att betala semester en gång om året viket vi tycker är fel vi vill få vår ers. som tidigare månaden efter. Kan jag begära hos företaget att få min semester ers utbetald som tidigare? Det är min fråga.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Framgår det av ditt anställningsavtal att semesterersättningen ska betalas ut varje månad kan du hävda att du vill ha det som tidigare. Framgår det inte är det tyvärr företaget som bestämmer hur dess utbetalningsrutiner ser ut.Lycka till! 

Vilken lön är korrekt?

2014-04-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år (snart 21) och arbetar i en ICA-butik och misstänker att jag får för lite i lön. I dagsläget tjänar jag 113 kr i timmen och har jobbat där i tre år i maj. Jag har försökt att läsa på handelsanställdas riksförbund och tolkar det som att jag ska tjäna 121:47 i timmen (över 18 med två års erfarenhet), stämmer det? Och om det gör det, kan man på något sätt få ut det retroaktivt?Tack på förhand!
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Anställdas löner regleras vanligtvis genom ett kollektivavtal. Jag råder dig därför att kontrollera om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal för att ta reda på vilken lön du har rätt till. Du kan kontakta ditt fack för att få hjälp med detta. Om du inte är ansluten till facket har du ändå rätt till den lön som utlovas i kollektivavtalet om din arbetsgivare är bunden, eftersom kollektivavtal är tillämpligt även på dem som inte är medlemmar i facket. Har du fått fel lön bör du kunna få ut lön retroaktivt eftersom din arbetsgivare i så fall begått avtalsbrott mot den fackliga organisation som kollektivavtalet ingicks med. Det är dock facket som driver detta eftersom avtalsbrottet begåtts mot facket eftersom de är avtalspart i kollektivavtalet, inte du. Vänligen

Förbud mot diskriminering på grund av kön

2014-04-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |En ganska enkel fråga. Min arbetsgivare har just beslutat om en ny uniformspolicy. I denna skriver han bland annat att ingen får bära shorts under sommaren, bara långbyxor. Och att endast kvinnor får bära kjol. Kan arbetsgivaren skriva så. Är det inte diskriminering mot killar som tycker det är för varmt med byxor att inte få bära kjol? Jag är lokförare ifall arbetet har någon betydelse.Jag tänker att antingen får alla chans att bära kjol eller så får ingen bära kjol. Stämmer inte det?
Lars Bålman |Hej! Du har rätt i att det är förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare på grund av kön, se 1 kap. 4-5 §§ och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567). I detta fall skulle det vara fråga om så kallad direkt diskriminering, vilket innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön. I förevarande fall kan diskuteras om en tjänsteman behandlas sämre en en tjänstekvinna.Nyckelorden i detta fall är jämförbar situation. Det tycks vara fråga om en ren ordningsföreskrift. Arbetsgivaren vill att de anställda ska se förtroendeingivande ut inför allmänheten och företagets kunder, och vill därför att de ska vara snyggt klädda, i regel i uniform. Vilken klädsel som är respektabel som lokförare bör jag inte spekulera alltför mycket i. Dock måste man förmoda, att en kvinna, i allmänhetens ögon, kan se förtroendeingivande ut i uniformskjol på ett sätt som män klädda i uniformskjol möjligen inte alltid kan. Detta talar för att situationerna inte skulle vara jämförbara, och att det, juridiskt sett, därför inte skulle vara fråga om diskriminering. Man får göra en objektiv bedömning av samtliga relevanta omständigheter och av vad som är rimligt. Man får därvid utgå från vad som typiskt sett är fallet, inklusive frågan hur män och kvinnor typiskt sett upplever bärandet av uniformskjol. Lokföraryrket tillhör en bransch där man traditionellt sett bär särskild klädsel - uniform - vilket för män innebär långbyxor - även under sommaren. För kvinnor torde kjol däremot godtas. Personligen känner jag inte till att det är etablerat inom något yrke att män bär kjol. Hos kvinnor är det däremot vanligt exempelvis i tjänsten som flygvärdinna.Om detta känns besvärligt kan du ta kontakt med den facklige representanten på din arbetsplats, eller direkt med din chef. Förklara din situation och varför du anser detta orimligt. Kom gärna med förslag. Du skulle exempelvis kunna föreslå att männen i stället för kjol får bära byxor med tunnare tyg, så att det inte blir lika varmt.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2014-02-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att om en anställd är alkoholberoende/alkoholist, jämställs detta i princip med en sjukdom. I det läget har arbetsgivaren ett ansvar att hjälpa den anställde med rehabiliteringsinsatser så att han/hon kan komma ifrån sitt missbruk. Vad innebär detta i praktiken? Måste arbetsgivaren betala någon form av behandling (förutom de anpassningar som kan göras på arbetsplatsen), ex på privat avvänjningsklinik, eller räcker det att hänvisa till offentlig vård och eventuell företagshälsovård ?
|Hej, tack för din fråga! Alkoholmissbruk är att jämställa med sjukdom för vilken en arbetsgivare är skyldig att bidra med rehabilitering enligt Arbetsmiljölagen innan annan åtgärd kan vidtas, exempelvis uppsägning. Sjukdom är i sig inte en saklig grund för uppsägning, detta står inte uttryckligen i lagen men framgår av förarbetena till Lag om anställningsskydd. Arbetsgivaren ska organisera en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Finns det inte tillräcklig kompetens inom arbetsplatsen för att kunna lösa arbetsmiljöproblem kan Arbetsmiljöverket ställa krav på att arbetsgivaren ska anlita sakkunnig hjälp utifrån. I detta fall blir det i första hand företagshälsovården eller annan motsvarande konsult.http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/ Arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig dock inte hur långt som helst. Vägrar den anställde att ta emot hjälp eller om hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som kan begäras av denne kan uppsägning ske. Mvh

Rätt till lön

2014-05-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag jobbade åt ett litet försäljningsföretag, jag tycker att företaget är väldigt oseriös och opålitliga när det väl kommer till lön. Förra månaden fick jag ut ungefär hälften av det jag räknade ut att jag skulle få, men chefen då uppgav att det ska vara rätt. Nu till min sista månadslön så skulle skulle vi alla få idag men så sa chefen att den blir utdelad på måndag istället, eftersom att de flesta anställda är ungdomar så har jag svårt att lita på företaget till 100%, så min fråga är då om jag har rätt till skadestånd?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Vilket datum din utbetalning av lön ska ske och hur mycket du ska få i lön regleras i ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare inte betalar ut enligt avtalet gör denne sig skyldig till avtalsbrott. Jag föreslår att du kontaktar ditt fackliga ombud för att få hjälp med att angripa detta.Vänligen,

Arbetsgivaren i dröjsmål med lön

2014-04-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Undrar vad jag skall göra, då min arbetsgivare inte betalar ut min lön i tid.. Kan jag stanna hemma och kräva ersättning ändå, eller hur fungerar detta…? Arbetsgivaren skyller på att den som är ansvarig har varit borta under en längre tid. Jag har inte fått lönespecifikationer som är korrekta och inte heller utbetald lön i tid och korrekt….. Vad gäller om jag inte går till mitt arbete. är det likställt med arbetsvägran. Tacksam för svar om vad jag skall ta mig till.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), här. En arbetsgivares absolut viktigaste åliggande i ett anställningsförhållande är att betala ut lönen. I det fall hen inte gör detta eller är i dröjsmål med utbetalningen föreligger ett avtalsbrott och du har då rätt att frånträda din anställning utan hänsyn till uppsägningstider eller dylikt, se 4 § 3 st LAS. Om du lämnar anställningen har du även rätt till ekonomiskt skadestånd, se 38 § LAS.Jag råder dig dock att sätta dig ner och prata med din arbetsgivare om dina rättigheter och förklara för honom vad som kan hända om han fortsätter hamna i dröjsmål med din lön. I den mån han inte lyssnar kan du även vända dig till facket om du är ansluten till ett sådant då de är vana vid att hantera denna typen av frågor. Du har även möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är lätt att navigera på deras hemsida och det du gör är att fylla i en blankett och de tar sedan hand om ditt ärende. Kronofogdemyndigheten hittar du här.Lycka till!Med vänliga hälsningar 

Arbetsbetyg

2014-03-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om en anställd frågar sin chef "Kan du skriva omdöme om mig?" och chefen svarar ja, visst är detta då ett muntligt avtal?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt praxis så är arbetsgivaren skyldig att utfärda arbetsbetyg eller motsvarande till en arbetstagare oavsett om man har lovat att göra det eller inte. En sådan skyldighet följer också ofta av kollektivavtal. Du har alltså rätt att få ett arbetsbetyg av din arbetsgivare. Du kan läsa mer om arbetsbetyg här http://lawline.se/answers/12805?q=arbetsbetyg.Med vänliga hälsningar

Diskriminering av gravid

2014-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag är gravid men har ännu inte berättat för min arbetsgivare. Har tänkt göra det inom kort och undrar nu om arbetsgivaren kan neka mig att gå en kurs i vår för att jag ska vara föräldraledig senare under året? Jag har en visstidsanställning 2014 ut.
| Hej och tack för din fråga! Arbetsgivaren har absolut inte rätt att diskriminera dig på något sätt för att du är gravid vare sig du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Om arbetsgivaren skulle neka dig att gå en utbildning för att du är gravid räknas det som en direkt diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen och du bör i så fall vända dig till diskrimineringsombudsmannen. Du kan läsa diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567. Vänliga hälsningar