Arbetsgivares omplaceringsskyldighet efter skada

2010-11-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har bestående men från en skada & måste omplaceras i mitt jobb. Arbetsgivaren sitter & säger att de har ingen omplaceringskyldighet om det inte finns någon ledig tjänst ute som jag kan få. Samtidigt säger Fackförbundet emot & säger att arbetsgivaren har visst det detta ansvaret för en omplacering. Måste det finnas en tjänst/behov av personal? Kan jag inte bara få en omplacering oavsett vad?
Lina Hjorter |Hej, I Lag om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80, anges i 7 § att en uppsägning av en arbetstagare skall vara sakligt grundad. För att en uppsägning skall vara sakligt grundad krävs att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, dvs undersökt möjlighet att omplacera arbetstagaren. Generellt kan omplaceringsskyldigheten sammanfattas i två led. Dels skall det vara skäligt, dels skall det vara möjligt. Skäligheten innefattar här att arbetstagaren efter en normal inskolning skall kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, dvs det skall inte krävas en omskolning för att arbetstagaren skall vara kvalificerad för det nya arbetet. Att det skall vara möjligt innebär att det i arbetsgivarens verksamhet skall finnas ledigt arbete. Arbetsgivare är således inte skyldig att skapa ett nytt arbete för att fullgöra sin omplaceringsskyldighet. För nedsatt arbetsförmåga vid exempelvis sjukdom gäller vidgade skyldigheter för arbetsgivare. En nedsatt prestationsförmåga till följd av sjukdom utgör inte i och för sig saklig grund för uppsägning. För arbetsgivaren följer skyldighet att utreda rehabiliteringsbehov och arbetsanpassning för den anställde. Skulle arbetstagaren däremot utan giltigt skäl vägra delta i en rehabilitering anses arbetsgivaren ha fullgjort sin skyldighet och arbetstagaren kan inte längre göra anspråk på anställningen. Arbetsgivaren skall även överväga om det är möjligt att ändra arbetsorganisationen för att bereda den anställde arbete. Omplacering pga nedsatt arbetsförmåga skall således inte likställas med den generella omplaceringsskyldigheten. Är det oklart huruvida arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter går detta enligt praxis ut över arbetsgivaren. Med Vänlig Hälsning

Arbetsgivaren utbetalar för lite lön

2010-11-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |om en arbetsgivare betalar ut för lite lön än vad man har jobbat för hur ska man vända sig för att få rätt utbetalt
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Din arbetsgivare har en skyldighet att betala ut den lön ni har avtalat om. Eftersom din arbetsgivare har betalat ut för lite lön rekommenderar jag dig att i första hand kontakta din arbetsgivare för att reda ut detta. Om ni har en personalavdelning som har hand om löneadministrationen kan du vända dig till dem. När en arbetsgivare inte betalar ut din lön innebär det att du får en fordran, ett penningkrav, mot arbetsgivaren. Fordran motsvarar din lön. I din situation innebär det att fordran motsvarar den del av din lön som arbetsgivaren inte har betalat ut. Om arbetsgivaren trots ditt påtalande inte betalar ut den lön du har rätt till kan du kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. De kan i sådana fall hjälpa dig med detta. Du kan även direkt vända dig till ditt fackförbund för hjälp. Är du däremot inte medlem i ett fackförbund kan du i stället vända dig till Kronofogdemyndigheten om din arbetsgivare inte vill betala ut din lön. Till dem kan du skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. De krav som Kronofogdemyndigheten ställer är att du har ett penningkrav och att detta krav har fallit till betalning. Tillsammans med ansökan behöver du inte bifoga några handlingar, utan endast ange vad ditt ärende gäller. Ansökan om betalningsförläggande finns att ladda hem från deras webbplats, http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3a7aab801183dd6bfd380003332.html Förfarandet hos Kronofogdemyndigheten går till så att när de får in din ansökan kontaktar de din arbetsgivare. Om arbetsgivaren anser att ditt betalningskrav är felaktigt kommer Kronofogdemyndigheten att meddela dig om detta. Det är då upp till dig att bestämma om du vill ta ärendet vidare till domstol eller inte. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Frånträde enligt 4§ 3 st LAS

2010-10-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om min nuvarande arbetsgivare har ej betalat ut en lön som avser juli månad. Likaså bonus samt utlägg. Jag har läst att man kan gå till Kronofogden och skapa ett ärende. Dock min fråga är mer hur vida min anställning påverkas och min uppsägningstid om arbetsgivaren bryter mot vårt avtal? Kan jag gå på dagen och hänvisa till kontraktsbrott?
Tohideh Tamali |Hej. Nu framgår det inte vilken position du har i din anställning. Men jag förutsätter i mitt svar att du omfattas av reglerna i LAS,https://lagen.nu/1982:80 . De som inte omfattas är bl.a familjemedlemmar, företagsledare, 1§ LAS. Enligt 4§ 3st LAS har du rätt att frånträda anställningen med omedelbar verkan redan efter några dagars dröjsmål, dvs ingen uppsägningstid behöver beaktas. Att inte betala ut lön anses vara ett väsentligt åsidosättande av arbetsgivarens åligganden gentemot arbetstagaren. Du skriver inte hur stora belopp det rör sig om och det kan vara avgörande då helt obetydliga belopp inte är grund för ett frånträdande. Ett ogrundat frånträde kan göra så att du istället blir skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare om du omedelbart frånträder. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska förlust du gör pga dennes kontraktsbrott, exempelvis om du inte hittar annan anställning. Men då får du skynda dig att framställa en sådan talan. Enligt 41§ LAS har du fyra månader på dig, dvs från den uteblivna betalningen. Om du är fackligt ansluten tycker jag att du bör kontakta dem för vidare rådgivning. Lycka till. Vänligen Toide Tamali

När kan man kräva fast anställning ?

2010-09-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej jag har jobbat som timvikarier på ett privat hem för autistiska människor i 1.5 år och skulle gärna vilja få fast jobb där. jag vet att ett kommunalt hem måste erbjuda jobb efter man har jobbat 600 timmar. hur är det på privata hem? finns det någon lag så att man får fast jobb, eller får arbetsgivaren ha/"utnyttja" en som timvikarier hur länge som helst? man måste tänka på att man som timvikarier aldrig vet när man jobbar och därmed inte kan planera semester osv. tack så jättemycket!
Lina Radovic |Både offentliga och privata arbetsgivare är bundna av lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 5 § LAS har en arbetstagare rätt till fast anställning om den varit timanställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Se https://lagen.nu/1982:80 När du har jobbat mer än två år heltid kan du kräva fast anställning enligt 5 § LAS. Har du inte arbetat heltid får du räkna ihop de antal timmar du arbetat för att se när du kan kräva fast anställning. Du ska alltså ha jobbat två år heltid sammanlagt under en femårsperiod. Skulle du sluta och jobba någon annanstans under t.ex. ett år, och sedan komma tillbaka till din tidigare arbetsgivare, kan du ändå tillgodoräkna dig den tid du arbetat tidigare dvs 1,5 år, eftersom man räknar antalet timmar du arbetat under en femårsperiod.

Utebliven löneutbetalning

2010-11-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om min nuvarande arbetsgivare har ej betalat ut en lön som avser juli månad. Likaså bonus samt utlägg. Jag har läst att man kan gå till Kronofogden och skapa ett ärende. Dock min fråga är mer hur vida min anställning som verksamhetsansvarig för en stiftelse påverkas och min uppsägningstid om arbetsgivaren bryter mot vårt avtal? Kan jag gå på dagen och hänvisa till kontraktsbrott?
Emelie Gärde |Hej! Lagen som reglerar en arbetstagares rättigheter och skyldigheter heter Lag om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Denna lag gäller enligt 1 § LAS arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock; 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Om du omfattas av lagen gäller följande. Då lönen ej har betalats ut i tid kan du som arbetstagare välja att innehålla din prestation, dvs lägga ner ditt arbete. Detta anses inte innebära att anställningen avslutas och du som arbetstagare behöver inte iaktta någon uppsägningstid innan arbetet läggs ner. Vidare anses det att arbetsgivaren gör sig skyldig till ett grovt åsidosättande av sina skyldigheter redan vid ett obetydligt dröjsmål med löneutbetalningen. Detta berättigar enligt 4 § stycke 3 LAS arbetstagaren att direkt frånträda anställningen. Då det i detta fall har passerat lång tid utan att du har fått den lön som du har rätt till kan du kan således välja att gå på dagen utan att iaktta någon uppsägningstid. Du har även rätt till dröjsmålsränta enligt 3 § och 6 § Räntelagen. Länk till Lag om anställningsskydd: https://lagen.nu/1982:80 Länk till Räntelagen: https://lagen.nu/1975:635 Med vänliga hälsningar

Löneförhöjning

2010-10-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är fast anställd och har haft lönesamtal och mina arbetskamrater har fått lönelyft utom jag, inte ett öre. Är det riktigt? Ingen har sagt något till mig.
Carina Persson |Hej! Frågor om löneförhöjning regleras inte i lagen, däremot finns ofta bestämmelser i kollektivavtal. Om du är medlem i ett fackförbund kan du vända dig till detta för att få hjälp. Om du inte är ansluten finns det tyvärr inget skydd i lagen såvida det inte är fråga om lönediskriminering. Vänliga hälsningar

Arbetsgivaren betalar inte ut lön

2010-10-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur bär jag mig åt när min senaste arbetsgivare inte betalar ut min slutlön. Jag har haft mailkontakt med dem där de säger att de ska betala ut lönen, men ändå händer det inte. Vad bör jag göra?
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! En av arbetsgivarens skyldigheter är att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön innebär det att du får en fordran, ett penningkrav, mot arbetsgivaren. Fordran motsvarar din lön. Är du medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till dem för hjälp. Är du däremot inte medlem i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Till Kronofogdemyndigheten kan du skicka in en ansökan om betalningsförläggande. De krav Kronofogdemyndigheten ställer är att du har ett penningkrav och att kravet har fallit till betalning. Tillsammans med din ansökan behöver du inte bifoga några handlingar, utan du behöver endast ange vad ditt ärende gäller. Ansökan om betalningsförläggande finns att ladda hem från deras webbplats, http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3a7aab801183dd6bfd380003332.html När Kronofogdemyndigheten får in din ansökan kommer de att kontakta motparten, alltså din arbetsgivare. Om din arbetsgivare anser att kravet är felaktigt kommer du att få ett meddelande om detta från Kronofogdemyndigheten. Det är i sådana fall upp till dig att bestämma om du vill ta ärendet vidare till domstol. Har du frågor kring betalningsförläggande kan du kontakta Kronofogdemyndigheten. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Rätt till lön för arbetade dagar utöver anställningsavtal

2010-09-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag är utbildad undersköterska och har jobbat på ett äldreboende i åtta dagar, men eftersom det var tänkt att jag bara skulle jobba fem dagar får jag endast lön för fem dagar eftersom det inte finns inskrivet i min arbetsgivares system (som jag ej har tillgång till). Jag har dock haft koll på mina dagar. Är det rätt att endast få betalt för fem dagar då? Sedan ligger min lön på 91 kr i timmen. Det tyckte jag var ganska lite, men fick beskedet att det var för att jag "gick bredvid". Min kompis som till exempel har sämre betyg än jag fick bättre lön inom kommunen. Jag var inom den privata sektorn och har ganska bra betyg? Vad kan detta bero på och är det rätt? Om inte, vad kan jag göra?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Vad gäller antalet dagar du har jobbat, är det självklart att du ska få betalt för åtta dagar om det är vad du har jobbat. Det spelar ingen som helst roll hur det var tänkt från början eller att din arbetsgivare inte har registrerat samtliga dagar i sitt system. Så länge du med hjälp av kollegor eller på annat sätt kan visa att du verkligen jobbat denna period, ska det inte vara några problem. Skulle din arbetsgivare trilskas rekommenderar jag att du tar kontakt med den fackliga förtroendemannen på din arbetsplats, eller hör av dig till fackförbundet LO:s hjälptelefon för unga anställda på telefonnummer 020-560056 (eftersom du pratar om betyg i skolan osv. utgår jag ifrån att du tillhör denna målgrupp). Vad sedan gäller din lön finns det tyvärr inte så mycket du kan göra. Så länge din arbetsgivare följer gällande kollektivavtal (vilket verkar vara fallet), spelar det ingen roll om din kompis tjänar mer inom kommunen. Att du har bättre betyg spelar i detta fall tyvärr inte heller någon roll, utan det är helt upp till respektive arbetsgivare att bedöma hur de värderar detta. För att förbättra din lön och övriga anställningsvillkor, verkar det som att det bästa sättet är att du istället söker dig till den kommunala arbetsgivaren där din kompis för tillfället jobbar. Det verkar utifrån din beskrivning vara en mer generös arbetsplats. Vänliga Hälsningar