Företrädesrätt

2011-08-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är timanställd i min kommun sedan juni 2008 och har i dagsläget ca 600 lasdagar. Jag har ju en bit kvar tills min anställning övergår i en tillsvidareanställning - det vet jag. Men nu undrar jag: Det finns något som heter "företrädesrätt". Har jag rätt att åberopa det ifall vi är flera vikarier som konkurerar? Kort och gott - har arbetsgivaren någon skyldighet att ringa in mig före dem som inte har lika många lasdagar? En arbetskamrat säger att arbetsgivaren inte har något sådant att ta hänsyn till när det gäller timanställda.
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Den företrädesrätt som du verkar syfta på regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80), men någon skyldighet för arbetsgivaren att ringa in dig före dem med färre s.k. lasdagar finns inte. Då man talar om företrädesrätt avses främst rätten till återanställning, vilket innebär att man under vissa förutsättningar har företräde till en anställning hos en arbetsgivare som tidigare sagt upp en. Vissa regler finns även i 25a-26§§ LAS om företräde för deltidsanställda som vill ha högre sysselsättningsgrad och då kan turordningen mellan flera deltidsanställda bestämmas genom den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Men då rör det själva anställningen, t ex om man vill gå från att jobba halvtid till att jobba heltid. Mvh

Avskeda efter hot riktat mot företaget?

2011-06-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |En anställd (privat sektor) hotar sin AG att sprida information till media om att VD ägnar sig åt brottslig verksamhet (vilket är osant). Vilka åtgärder bör AG vidta? Om AG anmäler om ärekräkning, är detta i dig saklig grund för uppsägning (allvarligt skadat förtroendeförhållandet AG-AT) eller behöver hela proceduren ske(Skriftlig erinran, åtgärd, upprepning inom 2 mån osv)?
Maja Karlsson |Hej! Om en anställd hotar att sprida osanna, skadliga uppgifter om sin chef så är det att se som förtal, enligt brottsbalken 5 kap 1§, som du finner här https://lagen.nu/1962:700. Eventuellt skulle det även kunna utgöra olaga hot eller olaga tvång, 4 kap 5§ respektive 4§, men det finns för lite uppgifter i frågan för att kunna avgöra detta. Enligt 18§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) får avsked ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden. Vissa brott räknas som sådana grova överträdelser, exempelvis finns stöld och misshandel uppräknade i förarbetena. Detta brott skulle möjligtvis också kunna anses som ett så allvarligt brott, men vad jag vet har det inte prövats. Enligt samma paragraf får man inte heller ha känt till omständigheten som grundar avskedandet mer än två månader innan avskedandet vidtas (det finns dock vissa undantag). Sedan är det viktigt att känna till att det finns förfaranderegler i 30§ LAS om hur ett avskedande ska genomföras, t.ex. ska arbetstagaren underrättas en vecka innan avskedandet verkställs samt att fakcet i vissa fall skall underrättas. En specialiserad jurist på arbetsrätt kan säkerligen ge dig svar på om det som arbetstagaren har gjort i detta specifika fall är tillräckligt för avsked. Om inte avsked anses möjligt så är även uppsägning på grund av personliga skäl möjligt, 7§ LAS. En sådan uppsägning skall vara grundad på sakliga skäl (vilket alltså brott kan utgöra). Även här måste två månaders regeln om hur länge arbetsgivaren haft vetskap om omständigheten beaktas. Vid uppsägning skall uppsägningtiderna i 11§ beaktas samt även förfarandereglerna i 30§. Vid uppsägning skall alltså arbetstagaren underrättas om uppsägningen minst två veckor före uppsägning sker. Facket kan sedan begära överläggning i frågan (om arbetstagaren är fackligt ansluten) och denna har arbetsgivaren skyldighet att innan man sedan genomför uppsägningen delta i en sådan överläggning. Då man ofta vid brott som allvarligt skadar förtroendet och tilliten hos arbetsgivaren istället avskedar arbetstagaren blir sällan reglerna du nämner om erinran och upprepande etc. tillämpliga eftersom det inte rör sig om en sådan typ av misskötsamhet som då avses (exempelvis nämns då i förarbetena att man upprepat kommer försent). Viktigt att veta är att det är arbetsgivaren som måste kunna bevisa brottet, något som självklart kan försvåra läget om inga vittnen eller annan bevisning finns. Hoppas detta besvarat dina frågor! Vänligen, Maja Karlsson

Grund för avsked?

2011-06-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |En försäljare har arbetat som tillsvidareanställd försäljare och vi företagare har fått vetta att har lämnat ut upplysningar om kunder och varunyheter till en konkurrerande företag. kan vi avskeda honom?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga? Enligt lag om skydd för företagshemligheter är en näringsidkare skyddad mot röjande av viss information om röjandet är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende, se 1 §. Det skall handla om ett obehörigt angrepp, att exempelvis delge en myndighet misstanke om brott eller annat missförhållande anses ej utgöra ett sådant obehörigt angrepp, se 2 §. Vidare är en anställd skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare, något som följer av anställningsavtalet och av lojalitetsprincipen. I praxis har illojalt handlande såsom att avslöja yrkeshemligheter i syfte att skada arbetsgivaren ansetts vara grund för avskedande enligt 18 § i lagen om anställningsskydd. Sammanfattningsvis, utan att veta alla omständigheter i ert fall, föreligger enligt min mening grund för avsked. Länk till lag om skydd av företagshemligheter: https://lagen.nu/1990:409 Länk till lag om anställningsskydd: https://lagen.nu/1982:80 Hoppas mitt svar har hjälpt er! Med vänliga hälsningar

Arbetstidens förläggning

2011-05-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag är heltids anställd på 173 timmar i månaden och får passen utspridda på en månad. Finns en pass vända som är 7 dagar lång. iofs ganska korta pass men får de schema lägga mig 7 dagar i sträck?
Emelie Gärde |Hej. Regler angående arbetstider återfinns i arbetstidslagen. Enligt 3 § i den nämnda lagen framgår att bestämmelserna om ordinarie arbetstid är semidispositiva. Med detta menas att avvikelser får göras från vad som stadgas i lagen genom kollektivavtal. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så är det således vad som föreskrivs i detta som gäller. Jag kan med anledning av det anförda inte svara på om din arbetsgivare får schemalägga dig sju dagar i sträck med de uppgifter som du har angett. Enligt arbetstidslagen gäller emellertid till att börja med att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka, vilket stadgas i 5 § stycke 1. Undantag från detta kan dock göras enligt stycke 2 i samma paragraf. Vidare föreskrivs i 14 § att arbetstagare har rätt till en sammanhängande vila på 36 timmar under varje period om sju dagar. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar om det finns något kollektivavtal och vad som i sådana fall stadgas i detta vad beträffar arbetstidens förläggning. Länk till arbetstidslagen: https://lagen.nu/1982:673 Med vänliga hälsningar

Försova sig - saklig grund för uppsägning?

2011-07-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag undrar hur det är enligt lag om man försover sig? Om det som i mitt fall hänt 2ggr på 4½ månad. Kan man se det som mänskligt eller är det så att man bara inte får försova sig?
Martina Blomberg |Hej, Jag tolkar din fråga som att du försovit dig på arbetet och du undrar om detta kan utgöra grund för att du ska förlora jobbet. Regler om anställning finner du i Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80 Bestämmelserna i denna lag kan du och din arbetsgivare avtala bort och istället komma överens om andra "regler" mellan er. Dock kan ni inte byta ut bestämmelserna i LAS mot villkor som är sämre för dig, alltså till din nackdel, se 2 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P2S1 En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad, 7 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P7S1. Saklig grund är antingen att arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist eller på grund av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Vad som utgör saklig grund definieras i huvudsak utifrån rättspraxis från Arbetsdomstolen och får avgöras från fall till fall. Då det rör sig om personliga skäl, misskötsel som i ditt fall, kan upprepad sen ankomst vara en grund för uppsägning förutsatt att arbetsgivaren tidigare tydligt förklarat att detta inte tolereras ( AD 2000 nr 12). Dock är det inte tillräcklig grund för uppsägning att du gjort detta en gång utan någon tidigare misskötsel. Man får här istället se till omständigheterna runt i kring, hur du tidigare utfört dina arbetsuppgifter, hur länge du arbetat och storleken på arbetsplatsen. Viktigt är också att arbetsgivaren, vid din första misskötsel, påtalar att det inte är ett accepterat beteende så att du alltså får möjlighet att förbättra ditt beteende. Tanken är alltså inte att en uppsägning ska komma oväntat eller som en överraskning utan tidigare tillsägelse eller varning. Vidare kan arbetsgivaren inte grunda en uppsägning på omständigheter som denne vetat om i 2 månader utan att denne har lämnat arbetstagaren någon underrättelse om detta, 7 § 4 st. https://lagen.nu/1982:80#P7S4 Vidare är det så att arbetsgivaren har olika möjligheter att avsluta en anställning hos denne beroende på vilken form av anställning det rör sig om. Är du t.ex. anställd under en prövotid behöver inte arbetsgivaren motivera uppsägningen med sakliga skäl, https://lagen.nu/1982:80#P6S1 Med vänlig hälsning

Omplacering pga arbetstagaren har varit ifrågasättande

2011-06-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare vill p g a av att jag har ifrågasatt vissa saker göra sig av med mig. De är inte missnöjda med kvalitén i det jag levererar utan bemötandet. De har nu kringgått LAS genom att lägga ut mina arbetsuppgifter på andra och sedan erbjuda mig en tjänst som inte på något sätt motsvarar min kompetens. Är lagen om kränkande särbehandling eller någon annan lag tillämpbar? Det är en stor arbetsgivare, men mitt fack verkar inte riktigt våga driva frågan.
Jenny Gustafsson | Hej! En huvudregel i svensk arbetsrätt är att arbetsgivaren har rätt att leda arbetet. I denna arbetsledningsrätt ingår en rätt att omplacera arbetstagarna. Utgångspunkten är alltså att din arbetsgivare får omplacera dig. Jag läser att du tolkar din arbetsgivares omplacering av dig som ett försök att få dig att frivilligt lämna din anställning. Arbetsdomstolen har i ett känt rättsfall slagit fast att en arbetsgivares omplacering av en arbetstagare kan prövas rättsligt. Rättsfallet(AD 1978 nr 89) gav upphov till Bastubadarprincipen. Principen går ut på att en arbetsgivare som gör en särskilt ingripande omplacering av en arbetstagare ska ha objektivt godtagbara skäl för detta. Jag har inte så mycket information om ditt arbete att jag kan bedöma om omplaceringen av dig är "särskilt ingripande". Vid bedömningen av om en omplacering är ”särskilt ingripande” tas hänsyn till såväl arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt. Om omplaceringen är "särskilt ingripande" ska den grunda sig på objektivt godtagbara skäl. Att du har ifrågasatt saker och ting på din arbetsplats är troligen inte ett sådant objektivt godtagbart skäl. Trots bastubadarprincipen har domstolarna varit ganska försiktiga med att underkänna omplaceringar. Jag tänker att detta kan vara ett av skälen till att ditt fackförbund inte vill föra din talan.

Uppsägning till förmån för en mer kvalificerad person

2011-05-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag vet en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare för att istället anställa en ny arbetstagare som enligt arbetsgivaren är mer kvalificerad för det aktuella arbetet. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter efter att förhandlingar med fackföreningen har slutförts? Kan fackföreningen tillexempel tvinga arbetsgivaren att vidarutbilda den första arbetstagaren? Mvh Hanna Andersson
Martina Blomberg |Hej, Reglerna avseende uppsägning finner man i Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80. I 7 § stadgas att en arbetsgivare måste ha saklig grund för en uppsägning. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Det finns olika skäl för uppsägning varav uppsägning av personliga skäl är en grupp. Denna grupp kan sedan delas upp i undergrupper. Att arbetstagaren inte längre anses tillräckligt kvalificerad för sina arbetsuppgifter utgör vanligtvis inte saklig grund, såvida inte bristen är så väsentlig att den anställdes inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Uppsägningen saknar då skälig grund om det är skäligt att kräva av arbetsgivaren att denne bereder den anställde möjlighet till rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering som ger den ett arbete som denne klarar av. En viss omorganisation kan då krävas av arbetsplatsen. Hur långtgående dessa krav på arbetsgivaren är får avgöras i det enskilda fallet, hänsyn tas då till arbetsplatsen storlek samt den anställdes egna ansträngningar att finna en lösning. Vidare kan en anställd sägas upp av personliga skäl som hänför sig till misskötsel. Jag tolkar dock din fråga som att det inte är fallet här. Så som jag förstår din fråga har arbetsgivaren också följt bestämmelserna i 30 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P30S1 om arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning tillsammans med arbetsgivaren. Fackföreningen kan inte tvinga arbetsgivaren till att denne skall vidareutbilda den anställde. Dock kan facket föra diskussioner med arbetsgivaren om huruvida det kan krävas av denne att den vidtar sådana rimliga åtgärder som vidareutbildning eller omplacering för att på så sätt undvika att säga upp den anställde. Med vänlig hälsning

Grund för uppsägning och krav på löneutbetalning.

2011-05-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag är en kille som fick sparken från mitt jobb eftersom jag sa till chefen att jag vill ha mina löner snart. Jag har inte fått mina löner på 4 månader. Varje gång jag säger till honom om det säger han att han ska betala men det händer inget. Jag hade tillsvidareanställning men får nu inte ha kvar jobbet och de betalar inte ut min lön. Vad ska jag göra? Jag fick inga pengar på konto eller skrifligt papper på att jag fick pengar. Vad ska jag göra, jag känner mig lurad av min chef och nu vill han inte ha mig mer där.
Emil Görrel |Hej! Då din fråga innehåller två problem kommer jag att dela upp mitt svar på samma sätt. Jag kommer börja med att behandla uppsägningen/avskedandet och avsluta med lönefrågan. Regler om anställningsskydd hittar du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80). Enligt 7 § 1 st. LAS krävs att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Saklig grund anses bl.a. vara arbetsbrist eller personliga skäl. Av de uppgifter du lämnat framgår inte att någon arbetsbrist föreligger och frågan är därför om det finns personliga skäl. Som huvudregel ska en uppsägning p.g.a. personliga skäl grunda sig på en bedömning av huruvida arbetstagaren är lämplig att utföra arbetet. Typsituationer där en uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli aktuell är t.ex. då arbetstagaren arbetsvägrar, uppträder olämpligt, har olovlig frånvaro, visar allvarliga samarbetssvårigheter m.m. Uppsägningen får inte grunda sig på enstaka fall av misskötsamhet förutsatt att förseelsen inte är så olämplig att arbetstagaren visat sig klart olämplig till fortsatt arbete. Enligt min bedömning, och utifrån de förutsättningar som getts, saknas saklig grund för uppsägning i förevarande fall och din arbetsgivare har således handlat felaktigt. Enligt 9 § LAS har du rätt att kräva att din arbetsgivare skriftligen uppger de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppsägningstiden regleras i 11§ LAS och är alltid minst en månad (11§ 1 st. LAS). Beroende på hur länge du varit anställd hos din arbetsgivare kan du, enligt 11§ 2 st. LAS, ha rätt till längre uppsägningstid enligt följande: Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, – tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, – fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och – sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. Enligt 12 § LAS har en arbetstagare som har blivit uppsagd rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Något avskedande kan det inte vara fråga om i förevarande fall då detta, enligt 18 § 1 st. LAS, förutsätter att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Exempel på detta kan vara uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren. När det gäller den lön som din arbetsgivare inte betalat ut råder jag dig att i förstahand vända dig till facket. Skulle du inte vara med i facket kan du istället vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära betalningsföreläggande. För att du ska kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1) fordran ska avse pengar 2) sista betalningsdatum för fordran har passerat 3) fordran är förlikningsbar, vilket innebär att du och din arbetsgivare själva disponerar över avtalet er emellan. Ett anställningsavtal uppfyller detta krav. Skulle din arbetsgivare inte protestera mot betalningsföreläggandet resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget ligger sedan till grund för kronofogdens arbete med att driva in skulden. Mer information hittar du på http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html. Med vänlig hälsning, Emil Görrel