Skyldighet för arbetsgivare att utge arbetsbetyg

2015-04-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Frågan gäller mitt föregående arbete. Jag skickade in en ansökan till dem, fick gå på intervju hos dem och blev meddelad per telefon av dem att jag fick tjänsten. Eftersom de hade anställningsstopp var jag dock tvungen att ta en anställning via ett bemanningsföretag. Jag arbetade där 11 månader.I god tid innan jag skulle sluta så bad jag om att få ett omdöme/betyg för min tid där, det lovade min närmsta chef ordna. Efter påminnelser per mail där hon meddelar att hon glömt bort det och ska skriva dokumentet så har det nu gått 4 månader och hon hävdar helt plötsligt att de har en policy som säger att de inte ger ut omdöme till konsulter. De kan dock gå med på att skriva en arbetsbeskrivning. Det förklarar dock ej hur bra jag har skött mitt arbete eller spegla hur mycket initiativ jag har tagit.Jag som genuint har slitit som ett djur hos dem för att göra ett bra jobb känner att det är väldigt viktigt med ett kvitto för detta. Har jag några rättigheter att kräva ett omdöme/betyg. Jag har redan fått arbetsgivarintyg och betyg från mitt bemanningsföretag men de vet ju inte vad jag har arbetat med så därför känns det viktigare att få det från det riktiga företaget.MvhLinus
Sedja Abed Ali |Hej Linus och tack för din fråga Av hävd på arbetsmarknaden anses en arbetsgivare skyldig att på begäran av arbetstagaren utfärda ett arbetsbetyg i samband med att anställningen upphör. En sådan skyldighet följer ofta av kollektivavtal men även av domstolspraxis. Du har som arbetstagare rätt att få ett arbetsintyg innehållande uppgifter om anställningstiden, en korrekt beskrivning av dina arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. Arbetsbetyget ska vid begäran även innehålla vitsord om ditt uppförande och skicklighet vid utförandet av arbetsuppgifterna. Om du vill kan du kräva att arbetsgivaren utesluter uppgifter om ditt uppförande och din skicklighet samt anledningen till anställnings upphörande (se AD 1986 nr 22). Om arbetsgivaren inte vill utge arbetsbetyget som verkar vara fallet här så kan denne åläggas att vid vite utge arbetsbetyg (se AD 1986 nr 25). Lycka till!Vänligen,

Arbetsgivarens skyldighet

2015-03-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag har arbetat på en målerifirma och har en lön som arbetsgivaren inte betalar ut. De skickade en lönespecifikation i december och sa att jag skulle få lönen i januari men lönen är fortfarande inte insatt och arbetsgivaren är inte tillmötesgående och verkar inte vilja betala ut pengarna. Hur kan jag gå vidare så att jag får mina pengar?
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din före detta arbetsgivare vägrar betala din lön så begår denne avtalsbrott. Som jag ser det kan du avvärja problemet på tre olika sätt. Det första sättet är att informera arbetsgivaren om att du ej erhållit lön. Om arbetsgivaren ej är tillmötesgående, vilket verkar vara fallet, så kan du vända dig till facket som besitter den kompetens som krävs för att reda ut problemet. Om inte heller detta går vägen så är det slutliga alternativet att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Genom ett betalningsföreläggande hjälper Kronofogden dig att driva in skulden. Detta gör Kronofogden genom att skicka kravbrev till arbetsgivaren. Mer information om betalningsföreläggande återfinns på Kronofogdens hemsida. Vänligen,

Omplaceringsskyldighet v.s tacka nej

2015-03-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Efter att en person gjort en verksamhetsövergång från stat till privat företag, samma företag som jag jobbar i, så har personen blivit uppsagd pga arbetsbrist. Företaget har erbjudit omplacering som personen tackat nej till. Nu gör personen anspråk på min tjänst istället. Kan personen verkligen göra så efter att ha tackat nej till erbjuden omplacering?Så som jag tolkar LAS säger man i princip upp sig själv vid nej tack?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett företag säger upp på grund av arbetsbrist har de en omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet föreligger om det t.ex. finns en ledig tjänst. I det fall en arbetstagare tackar nej till omplaceringen har inte arbetsgivaren längre någon omplaceringsskyldighet. Arbetstagaren kan då inte göra anspråk på turordningsskyldigheten såsom att t.e.x påstå att du arbetat kortare tid än honom. Han kan således inte ta din plats om han tackat nej till omplaceringen. Det står arbetsgivaren fritt att välja om denne vill nyttja turordningsskyldigheten eller omplaceringsskyldigheten i första hand. I det fall det inte funnits någon omplaceringsmöjlighet är arbetsgivaren skyldig att följa turordning men inte i det fall arbetstagaren tackar nej till omplaceringen. En arbetstagare kan dock ha rätt att säga nej till en omplacering om den är oskälig. Vid en oskälighetsbedömning tittar man på vilket typ av arbete personen omplaceras till, hur långt ifrån den gamla arbetsplatsen han arbetar, skillnad i lön etc. När det gäller arbetsbrist kan man i princip omplacera någon till vilket arbete som helst, så länge det är inom samma juridiska person, samma sak gäller avståndsmässigt, lön etc. Det som blir oskäligt är om det finns ett mer närliggande arbete utifrån avstånd, tjänst, löns etc som personen inte blivit erbjuden men som finns ledigt. Så länge omplaceringen inte är att anse som oskälig kan han inte göra anspråk på någon annans tjänst. En omplacering på grund av arbetsskyldighet kan inte heller leda till att någon annan sägs upp för att den andra arbetstagaren ska få tjänsten.

Rätt till anställningsavtal?

2015-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat inom resturang branchen i 1 månad och ej fått nån anställningsavtal. Borde jag få det i så fall vad behöver jag göra? Har frågat några gånger om en anställningsavtal men han har bara sagt "jag kan inte fastanställa dig efter som jag mina barn som jobbar år mig" jag är bara 20 år gammal och är lite ny in på arbetsmarknaden, har varit mamma ledig. Och han har betalt mig min lön samma månad som jag började. Jag vet riktigt inte mina rättig heter. Har bara behövt pengar och så jobbar jag bara. Jobbar deltid. Han har sagt att han ska skicka hem lön avdrags papper men ej fått dem. Han kommer aldrig till jobbet utan han skickar sin familjemedlem för att stänga resturangen. Och vad är det minsta jag kan få i tim lön får 100kr och avdragen skatt därifrån är det rätt eller fel vem och vad behöver jag göra. Hjälp mig
Caesar Fahim Shirkhani |Hej och tack för din fråga!Alla avtal är giltiga i det här fallet - muntliga som skriftliga. Dock är det svårt att bevisa vad ni har kommit överens om utan ett skriftligt avtal.Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om villkoren för anställningen. Informationen skall vara skriftlig och lämnas inom en månad från att den anställde tillträdde tjänsten. Informationen skall innehålla: Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.Anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.En beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning.Om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid/provanställning.Uppsägningstider.Lön, förmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.Längden på semester och längden på normala arbetsdag/arbetsvecka.Tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall.Vad gäller lönen beror det helt på om arbetsgivaren är fackansluten eller ej. Jag rekommenderar att du kontaktar hotell- och restaurangfacket, http://www.hrf.net/, för att ta reda på vad som är en rimlig lönenivå.Vänligen,

Möjlighet för anställd att starta konkurrerande verksamhet

2015-04-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang. lagen om konkurrerande verksamhet. Jag är anställd i en kommunalverksamhet, ett boende för ensamkommande barn. Jag och en kollega har planer på att starta ett företag där vi ska erbjuda kommuner plaster i familjehem, målgruppen kommer just att vara ensamkommande barn. finns det några hinder? och om det finns det, skulle det räcka att vi inte arbetar i den kommunen vi är anställda i?tack för hjälpen!
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Inom arbetsrätten är det vedertaget att ett anställningsavtal, även om det inte uttrycks i klartext, även anses innefatta att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten har i praxis ansetts innefatta ett krav på att den anställde inte ska bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av sin anställning och Arbetsdomstolen har i flera fall ansett att brott mot lojalitetsplikten är såpass allvarligt att arbetsgivaren har getts rätt att säga upp den anställde. Exakt vad som avses med konkurrerande verksamhet går inte att säga generellt utan får bedömas från fall till fall. Lojalitetsplikten gäller i regel bara under tiden som anställningen kvarstår och får alltså inte rättsverkan efter det att anställningen avslutats utan den anställde kan då fritt starta och driva konkurrerande verksamhet.Frågan om rätt att bedriva konkurrerande verksamhet kan också regleras i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal, så kallade konkurrensklausuler. Konkurrensklausuler som sådana är giltiga såvida de inte anses oskäliga, exempelvis på grund av att de gäller i för många år eller har en för stor geografisk spännvidd. Till skillnad från lojalitetsplikten har konkurrensklausuler verkan en viss, i klausulen specificerad, tid efter det att anställningen upphört.Sammanfattningsvis finns det alltså olika regler som reglerar den anställdes möjligheter att bedriva konkurrerande verksamhet. Det är inte säkert att domstolen skulle finna att den verksamhet du vill starta utgör konkurrerande verksamhet i förhållande till din nuvarande arbetsgivare, men så länge du fortfarande är anställd och vill starta en verksamhet som liknar din arbetsgivares verksamhet såpass mycket som den du beskriver skulle jag inte rekommendera att starta verksamheten utan att först säga upp dig. Vad gäller lojalitetsplikten spelar det ingen roll om verksamheten startas i en annan kommun. Innan du säger upp dig rekommenderar jag att du dessutom kontrollerar om det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och/eller ditt enskilda anställningsavtal innehåller ytterligare någon typ av begränsning av möjligheten att bedriva konkurrerande verksamhet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Minsta sysselsättningsgrad vid timanställning

2015-03-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Kan man ha en så kallad "timmanställd" (tillsvidareanställd) utan att förse hen med arbete under en längre tid uppstår det några kostnader, eller bryter man då mot regler?Jag kan nämligen inte garantera att hens arbetsinsats behövs.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Den lag som är tillämplig på anställningsförhållandet är lagen (1982:80) om anställningsskydd.Timanställningar brukar vanligtvis avse ett visst antal garanterade arbetstimmar. Det finns ingent i lagen som säger något om minsta sysselsättningsgrad, men det kan vara reglerat i kollektivavtal. Svaret på din fråga beror därmed på vad som avtalats om. Med vänliga hälsningar

Vad gör man om arbetsgivare ej betalar ut lön?

2015-03-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur gör jag om min arbetsgivare inte har betalat mig?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Om du inte fått din lön och det datum då du är berättigad till den har passerat finns det flera olika tillvägagångssätt för att få in lönen. Först och främst bör du prata med din arbetsgivare. Du har ingen skyldighet att påminna din arbetsgivare, men du bör göra detta eftersom det kan röra sig om ett misstag från dennes sida. Om detta inte hjälper bör du ta hjälp av facket om du är ansluten till en sådan organisation och se hur de kan hjälpa dig.En annan möjlighet är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. För att du skall kunna göra detta måste skulden vara förfallen till betalning, det måste röra sig om betalning i pengar, och fordran skall vara förlikningsbar. Länk till ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlHoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Anställningsvillkor och kollektivavtals tillämpningsområde vid bemanningsarbete

2015-02-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag jobbar inom bemanningsbranschen sedan många år och har legat under yrkestitel "administration, reception" med tillhörande lön.Min fundering är dock om jag fått en felaktig lön baserat på detta då jag arbetat som vd-sekreterare, assistent-samordnare, avdelningssekreterare, projektassistent m.m.?Jag har aldrig arbetat i en reception.När jag pratar med kollegor på samma positioner som är fast anställda ute hos mina kunder så skiljer det flera tusen i lön trots att vi har samma jobb? Idag har jag dessutom en samordnande roll för alla sekr på avdelningarna men har alltså en lön som receptionist?Hjälp!
Linnea Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som anställd hos ett bemanningsföretag omfattas du av det kollektivavtal som bemanningsföretaget är bundet av. Kundföretaget (dvs. det företag där du i praktiken arbetar) har ingen skyldighet att tillämpa bestämmelserna i deras kollektivavtal på dig. Detta kan medföra att du inte omfattas av samma kollektivavtal som dina kollegor. I lag om uthyrning av arbetstagare 6-8 §§ finns bestämmelser om likabehandling. Omständigheten att du inte är direkt anställd hos företaget du arbetar vid ska inte påverka dina grundläggande arbets- och anställningsvillkor, vilket är bemanningsföretaget skyldighet att tillförsäkra dig. Undantag gäller om annat bestämts i det kollektivavtal som ditt bemanningsföretag kan vara slutet till. Regleringen i kollektivavtalet får dock inte gå emot den likabehandlingsprincip som uppställs i bemanningsdirektivet (2008/104/EG). Enligt regleringen i bemanningsdirektivet ska vissa grundläggande villkor vara desamma för dig oavsett om du är uthyrd eller anställd hos företaget direkt. Dessa villkor utgörs av; arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester, helgdagar och lön. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte behöver vara felaktigt att du omfattas av ett annat kollektivavtal, men trots detta har din arbetsgivare (bemanningsföretaget) en skyldighet att se till att likabehandling föreligger åtminstone vad gäller de villkor som direktivet föreskriver.Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fackförening för att få mer information kring villkoren i ditt kollektivavtal. Vänligen,