Fotografier på arbetsplats

2016-10-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej.På min arbetsplats så har dom bestämt att ta ett fotografi av alla anställda som ska vara till våra passerkort. Alla gick med på det och vi fick ett löfte på att fotografiet endast skulle vara för passerkorten. Nu några månader senare så har dom satt upp en stor tavla där alla på byggnaden kan se den, med alla fotografier på oss med namn under och även besökare m.m. kan se den. Vi har inte blivit tillfrågade och ingen har gett sitt godkännande till det. så som jag tolkar paragraf 27 upphovsrättslagen så måste vi har blivit tillfrågade innan dom satt upp tavlan. Vad är det som gäller?
John Edgren |Hej och tack för att du har valt att kontakta Lawline! Detta berör behandling av personuppgifter eftersom det handlar om ett fotografi med för- och efternamn under. Personuppgiftslagen (PuL) blir därför tillämplig i ditt fall. Din arbetsgivare är i detta fall vad man kallar personuppgiftsansvarig och för att han ska få använda dina personuppgifter så behövs ett uttryckligt och specificerat ändamål för vad uppgifterna ska användas till (9§ PuL). I detta fall, om det är som du säger, att din arbetsgivare frågat om ni kan ställa upp på fotografier till er passerbricka så är detta alltså det uttryckliga och specifika ändamålet. Det 10 § PuL anger när behandling av personuppgifter är tillåten. Huvudregeln är när den registrerade lämnat sitt samtycke, men det finns också några andra tillåtna grunder för behandling av personuppgifter som är angivna i punkt a-f i samma paragraf. I punkten f stadgas till exempel att en intresseavvägning ska göras mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade och om det är så att den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre han denne rätt att behandla uppgifterna utan den registrerades samtycke. Om det är så att du har fått skriva under något papper eller liknande när ni tog fotografierna till passerkorten kan det vara så att det finns inskrivet att fotot också får användas till sådana saker, som att publicera dem i foajén. Om inte så kan du försöka tala med din arbetsgivare och säga att du inte känner dig bekväm med att din bild visas i entrén och att det var inte det ni hade kommit överens om. Hoppas detta var dig till hjälp!

Ansvarig för övertid och kompensation

2016-10-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Ett företag utför ett uppdrag och arbetar Lör 8h, Sön 8h och debiterar 100% övertid.Vem tar kostnaden för utebliven helgvila för arbetaren som måste vara ledig Måndag, Kunden eller Företagaren?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagares arbetstidsförläggning regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.Arbetsgivaren är skyldig att tillgodose arbetstagaren de rättigheter som framkommer av arbetstidslagen. I avtal med en central arbetstagarorganisation kan reglerna till viss del åsidosättas enligt 3 § ATL. Arbetsgivaren är den som är ansvarig för att arbetstagaren får den 36 timmars veckovila som denne är berättigad till enligt 14 § första stycket ATL. Det kan emellertid göras tillfälliga avvikelser från första stycket om det föranleds av någon särskild situation som inte kan förutses av arbetsgivaren. I det fall ska arbetstagaren enligt 14 § tredje stycket ATL ha rätt till kompensationsledighet. Kunden har inga allmänna skyldigheter gentemot företagets anställda till skillnad från arbetsgivarens långtgående skyldigheter enligt lag, kollektivavtal och sedvänja. Arbetstagaren har således rätt till kompensationsledighet från arbetsgivaren. Eventuella kostnader som följer av arbetstidens förläggning, i det fall företagaren inte vill betala från egen ficka, får täckas genom prissättningen för arbetet som föranleder avvikelsen eller liknande beräkning men det är enbart arbetsgivarens angelägenhet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Arbetsgivarens skyldigheter!

2016-10-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Min chef vägrade ha möte med mig för att jag ville spela in samtalet, får han göra så?
Arash Ghavamnejad |Hej Olivia!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Din fråga är om en arbetsgivare har skyldigheten att delta i ett möte med sin arbetstagare som vill spela in mötet!?Tyvärr måste jag säga att det inte finns någon regel i lagen som säger att arbetsgivaren har en skyldighet att delta i ett möte med sin arbetstagare, och speciellt inte om arbetstagaren vill spela in samtalet. Däremot kan man tänka sig att denna skyldighet för arbetsgivaren kan uppkomma om denne är bunden av ett kollektivavtal som säger att arbetsgivaren måste delta i möten med sin arbetstagare även om mötet spelas in. Däremot råder det en mycket stor osäkerhet om arbetsmarknadens fackförbund/arbetsgivarorganisationer överhuvudtaget skulle vilja ha en sådan reglering eller skulle acceptera en sådan skyldighet. Troligen har din arbetsgivare alltså ingen skyldighet att delta i ett möte med dig, speciellt inte om du ska spela in samtalet i mötet. Däremot om det handlar om en förhandlingsfråga mellan dig och din arbetsgivare, och du är medlem i facket, så har facket rätten att förhandla med din arbetsgivare, som i sin tur har skyldigheten att förhandla, även om din arbetsgivare inte är kollektivavtalsbunden i förhållande till det fack som Du eventuellt är medlem i. Men eftersom jag inte vet vad saken gäller så kan jag inte med säkerhet säga om det verkligen finns en förhandlingsrätt respektive förhandlingsskyldighet i ditt fall, Se Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 10-13§§. Hoppas du har fått ett tillfredställande svar. Om du undrar över något ytterliga som rör samma fråga, kan du ställa dessa i kommentarsfältet. Vänligen, Arash Ghavamnejad

Muntligt löneavtal

2016-09-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om man har ett muntligt löneavtal på en arbetsplats och byter ägare gäller då det avtalet fortfarande?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med "byter ägare" förstår jag det som att du menar att du har bytt arbetsgivare. Om ett sådant byte äger rum är du som arbetstagare skyddad enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS. Enligt 6 b 1 st § LAS överförs den förre arbetsgivarens skyldigheter gentemot dig till den nya. Men problemet med att endast ha muntliga avtal är att, trots att det är gällande, det är oftast ganska svårt att bevisa. I 6 c § LAS anges att arbetsgivaren inom en månad ska upprätta ett avtal med relevant information (som är uppställd i lagtexten), där lönen ingår. Det kan du alltså kräva av din arbetsgivare. Jag skulle råda dig att låta din arbetsgivare skriva ner samtliga villkor i ditt anställningsavtal så att du har bevis för dina påstående i eventuella konflikter. Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Du är välkommen att höra av dig igen i framtiden! Allt gott! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens rätt att inte ingå kollektivavtal

2016-10-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang. kollektivavtal. Är en arbetsgivare skyldig att ingå kollektivavtal om arbetstagarnas fackförbund kräver det? Borde man inte kunna tillämpa artikel 11 i Europakonventionen om den negativa föreningsrätten och anse att den blir kränkt om en arbetstagarorganisation hävdar att en oorganiserad arbetsgivare skall ingå kollektivavtal? Att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt MBL säger sig självt men vad kommer egentligen utgången bli i tvist om upprättande av kollektivavtal? Tack för svar!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man kan inte tvinga en arbetsgivare att ingå kollektivavtal, just på grund av att föreningsfriheten även är en frihet att inte förena sig (negativ föreningsrätt). Det finns alltså ingen skyldighet att ingå kollektivavtal.Om en arbetsgivare vägrar ingå kollektivavtal kan fackförbundet vidta stridsåtgärder (till exempel strejk) som ett slags påtryckningsmedel mot arbetsgivaren. När arbetarna inte kommer till jobbet blir naturligtvis arbetsgivaren pressad och till slut kanske han viker sig och går med på arbetstagarnas krav i kollektivavtalet.För att undvika stridsåtgärder har man förhandlingsskyldigheten i MBL. Då arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal ska förhandling ske med alla fackförbund som representerar någon arbetstagare som berörs av frågan.Vad utgången kommer bli i en tvist är ju naturligtvis olika från fall till fall. Men som sagt finns det inget tvång för någon part att ingå ett kollektivavtal. Parterna får helt enkelt förhandla tills de finner en lösning som båda kan nöja sig med. Det finns inte mycket lagstiftning på området, just eftersom man har en tanke att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan reglera sin arbetssituation. Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Föreligger återanställningsrätt om företaget ändrar ägare?

2016-10-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har köpt ett företag och vill anställa en person. Problemet är att förre ägaren har sagt upp en anställpga den arbetsbrist som rådde då. Är jag skyldig att återställa denna person eller kan jag anställa någon annan?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Denna rättighet tillkommer arbetsgivaren via arbetsledningsrätten och innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och anställa vem hon eller han önskar. Denna rättighet kan emellertid begränsas genom lag eller avtal.Rätten till återanställning regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd 25-27 §§.Det kan vara möjligt att en före detta arbetstagare genom företrädesrätten har rätt till återanställning om:- arbetstagarens tidigare anställning har upphört på grund av arbetsbrist,- arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren minst 12 månader under tre år,- arbetstagaren har anmält anspråk på återanställning,- arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet,- arbetstagaren godtar det första skäliga erbjudandet,- det gäller en nyanställning inom nio månader från det att arbetstagarens anställning upphörde,- det gäller samma driftsenhet (företag) och avtalsområde (tjänst).Rätten till återanställning gäller alla anställningsformer och arbetstidsmått. Även om företaget byter ägare under tiden som återanställningsrätten gäller, så har den uppsagde återanställningsrätt hos den nya arbetsgivaren. Detta innebär att den nya arbetsgivaren måste prioritera gamla arbetstagare som har rätt till återanställning.Kontrollera gärna om det finns ett centralt kollektivavtal inom din verksamhet som föreskriver att något annat än det som anges i lagen om anställningsskydd 25-27 §§ ska gälla.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Tillägg till anställningsavtal?

2016-10-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej På min arbetsplats har vi jour var sjätte vecka och har alltid fått nyttja företagets jourbil under denna vecka då vi skall kunna infinna oss på 1 h. Nu har företaget bestämt att vi inte får använda bilen mer. Är det ett avtalsbrott? Användningen av jourbilen är inte förhandlad men det har alltid varit så.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först och främst vill jag nämna att det i Sverige råder en princip som kallas för "pacta sunt servanda" och betyder "avtal ska hållas" på latin. Avtal har inga speciella formkrav utan kan ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande - detsamma gäller för anställningsavtal. Konkludent handlande innebär att ett anställningsförhållande har uppstått genom att du tror att en anställning föreligger, samtidigt som din arbetsgivare är införstådd med din tro men inte talar om att ett anställningsförhållande inte föreligger. Skriftliga avtal är att föredra då det underlättar ur bevissynpunkt om något problem skulle uppstå. Jag förstår det som att du har undertecknat och bundit dig till ett skriftligt anställningsavtal vid anställningens ingående vilket även betyder att det är anställningsinnehållet som utgör villkoren som gäller under anställningen. Frågan vi kommer till nu är om användning av jourbilen kan anses utgöra ett "tillägg" till anställningsavtalet och på så sätt blir bindande för din arbetsgivare. Grundprincipen lyder att om en part vill göra ändringar eller tillägg i ett befintligt avtal ska detta ske i samstämmighet med medkontrahenten som har att godkänna dessa ändringar och/eller tillägg. Det ska alltså föreligga en medvetenhet om att tillägget om jourbilen har gjorts till anställningsavtalet och att du och din arbetsgivare ska ha samstämmiga viljeförklaringar gällande detta. Vad gäller bevisbördan så är huvudregeln inom civilrätten att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Det är alltså du som måste bevisa att användningen av jourbilen numera utgör en klausul i ditt anställningsavtal. Detta är dock en bevisning som kan bli ganska svår från din sida. Lyckas du med bevisningen övergår bevisbördan till din arbetsgivare som då har att visa att motsatsen föreligger för att hen ska vinna framgång i frågan.I och med att detta är en ganska komplicerad fråga så skulle jag råda dig att du vänder dig till någon av våra Express-tjänster för att få en lite större utredning gällande ärendet. Tjänsten med telefonrådgivning är att föredra då du får möjlighet att föra en diskussion om situationen med någon av våra rådgivare. Klicka här för att komma till tjänsten. Trevlig kväll! Mvh,

Underlåtenhet att utfärda arbetsgivarintyg

2016-09-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej har blivit uppsagd pga arbetsbrist Arbetsgivaren struntar i att skriva arbetsgivarintyg varpå jag varken får a-kassa eller en AGB ersättning kan jag kräva den ersättningen av arbetsgivaren,eftersom jag inte fått någon ersättning eller vad ska jag göra?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Din arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran enligt 47 § andra stycket i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF) (1997:238) se här. Du behöver inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg. Enligt samma regel får du, om arbetsgivaren vägrar och det innebär stora svårigheter att få tag på intyg för ansökan, på annat sätt (exv. genom lönespecifikationer eller intyg från facklig representant) styrka Dina uppgifter för ansökan om arbetslöshetsersättning. Dessa typer av intyg får inte värderas på annat sätt än som arbetsgivarintyg när A-kassan behandlar en ansökan, enligt ett antal beslut från justitieombudsmannen.Ovanstående svar ryms inom gratistjänsten. Lawlines jurister kan utfärda krav om du klickar här och beskriver Ditt ärende för oss.Mvh