Underhållsskyldighet mot styvbarn

2016-09-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej vi är nygifta sen 14 dagar men jag har en son med en annan innan detta äktenskap. Hon har uppfostrat honom swn han var 6 månader. Vilket juridiskt ansvar har min fru gentemot min son?Mvh Mikael
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldrar återfinns i föräldrabalken; nedan FB, se här.Inte bara biologiska föräldrar och adoptivföräldrar kan bli underhållsskyldiga för barn, utan det kan även styvföräldrar. Detta framgår i 7 kap. 5 och 6 §§ FB. I 5 § heter det att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och förälder som är vårdnadshavare till barnet, är underhållsskyldig om han eller hon är gift med föräldern eller har egna barn tillsammans med föräldern. Din fru har således en underhållsskyldighet som styvförälder mot din son om hon varaktigt bor tillsammans med er. Det bör noteras att styvförälderns underhållsskyldighet inte ersätter den biologiska förälderns ansvar utan är subsidiär, dvs. för att ge barnet en högre standard än annars och regeln skall ses mot bakgrund av att alla barn i en familj bör leva på samma nivå. Om din fru försummar sin underhållsskyldighet kan hon även bli skyldig att utge underhållsbidrag, se 6 §. När barnet flyttar hemifrån kvarstår bara underhållsskyldigheten om särskilda skäl till det finns. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Underhållsbidrag retroaktivt

2016-09-13 i Underhåll
FRÅGA |Kan man bli skyldig att betala underhåll mer än tre år retroaktivt? Och i så fall under vilka omständigheter?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB) och regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB). Den som väcker talan i rätten om att få underhållsbidrag kan inte få bifall för detta för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det, enligt 7 kap. 8 § FB. Vad gäller när försäkringskassan beslutar om att en underhållsskyldig förälder ska betala tillbaka för underhållsstöd utgivet av försäkringskassan så får de inte besluta om att meddela återbetalningsskyldighet för mer än tre år före den dag då meddelande om en gjord ansökan sändes till den bidragsskyldige, enligt 19 kap. 5 § SFB. Det går således inte att bli skyldig att betala underhållsbidrag, eller att betala tillbaka till försäkringskassan för utgivit underhållsstöd, för länge tid än tre år tillbaka från vissa angivna tidpunkter. Enda undantaget är om den som ska betala själv går med på att betala för fler år bakåt i tiden. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avdrag på underhållsbidrag

2016-09-11 i Underhåll
FRÅGA |Mitt ex är umgängesförälder till vår son. Måste jag som boendeförälder skicka med kläder, gympakläder, handduk osv vid umgängeshelgen? Han lämnar på skolan måndag morgon och jag hämtar på eftermiddagen. Han gör avdrag då sonen är hos honom en vecka vid ex semester, lov och gör avdrag efter ett halvår, då för alla veckor som varit under halvåret. Är det ok?Vi har även en tonårsdotter som endast bor hos mej. Hon är glutenintolerant och kräver en strikt glutenfri kost. Detta innebär en stor extrakostnad för min del. Har "pappan" inget ansvar att betala mer än endast underhåll i ett sådant läge?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om underhållsskyldighet finner du i Föräldrabalken 7 kap.Föräldrars underhållsskyldighet innebär att de ska stå för ett underhåll till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, Föräldrabalken 7 kap 1§. Du som varaktigt bor med barnen fullgör din underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som hör till barnens dagliga underhåll (boende, mat, kläder etc.)Eftersom att dina barns pappa inte varaktigt bor tillsammans med sina barn, fullgör han sin underhållskyldighet genom att istället betala underhållsbidrag till barnen, Föräldrabalken 7 kap 2§).Eftersom att ditt ex ska betala underhållsbidrag till er son, får han göra avdrag på det här bidraget när han haft sonen hos sig under minst fem hela dygn i rad. Han kan också få göra avdrag om han haft barnet hos sig i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Dessa avdrag kallas också för umgängesavdrag. Avdraget görs på så sätt att han får räkna av 1/40 på underhållsbidraget (som gäller för den månaden) för varje helt dygn av sonens vistelse. Det här avdraget måste dock göras inom sex månader från det att sonens vistelse upphörde. Ovanstående framgår av Föräldrabalken 7 kap 4§. När det kommer till er dotter kan sägas att den underhållsskyldighet som ni föräldrar har ska beräknas efter barnets behov och efter era ekonomiska förmågor. Om er dotter har större behov än ”normalt”, innebär det att ni som föräldrar får en större underhållskyldighet (du som bor med dottern får automatiskt större utgifter, medan dotterns pappa ska betala ett större underhållsbidrag). Underhållsskyldigheten bestäms också utifrån era ekonomiska förmågor. Det innebär att om en av er har en hög inkomst, kan den förälderns underhållskyldighet vara större än vad som generellt krävs och även större än den andre förälderns underhållsskyldighet. Ju högre en förälders inkomst är, desto högre krav på underhåll ställs.Hoppas att detta besvarar din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag kontra underhållsstöd

2016-09-07 i Underhåll
FRÅGA |kan man bli ålagd att betala underhållsstöd om man har delad vårdnad men gått med på att barnen bor hos den andra föräldern då denna vill flytta till en annan stadsdel
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Till en början vill jag informera dig om att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn (se 7 kap 1 § föräldrabalken). Denna skyldighet fullgörs för separerade föräldrar genom att den föräldern som inte har barnet boende hos sig betalar underhållsbidrag till boendeföräldern (se 7 kap 2 § föräldrabalken). Vidare vill jag göra dig uppmärksam på skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd, då dessa två begrepp ofta blandas ihop. Definitionen för underhållsbidrag är att det ska betalas av den förälder som barnet inte bor med (se 7 kap 2 § föräldrabalken). Definitionen för underhållsstöd är att den kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans (se 17 kap 2 § socialförsäkringsbalken) och att den förälder som barnet inte bor med kan behöva betala hela eller delar av stödet till försäkringskassan. Således är det underhållsbidraget som ska utgå i första hand men om föräldern som barnet inte bor hos (umgängesföräldern) inte kan betala sin del, går istället Försäkringskassan in och täcker upp den delen. Umgängesföräldern blir då i sin tur återbetalningsskyldig till Försäkringskassan istället. Nedan följer en utredning kring generella regler kring båda begreppen, dvs både vad som gäller för underhållsstöd och vad som gäller för underhållsbidrag.Rörande underhållsstödet, framgår det av 18 kap 9 § SFB att det aldrig kan betalas ut mer än 1273 kr/barn i underhållsstöd. Det framgår även att underhållsstödets storlek är beroende av tänkta återbetalningsskyldigheten samt eventuellt utbetalt underhållsbidrag. Den tänkta återbetalningsskyldigheten beräknas på din taxerade inkomst och hur många barn du är skyldig att betala för, men det kan aldrig bli mer än det som Försäkringskassan betalar ut. Underhållsstödet utgår dock endast om umgängesföräldern inte har möjlighet att betala till den förälder som barnet bor hos (boendeföräldern).Rörande underhållsbidrag, är huvudregeln att om barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna och båda föräldrarna bidrar till barnets kostnader så är ingen skyldig att betala underhållsbidrag. I ditt fall verkar det dock vara så att barnen bor hos den andra föräldern den mesta av tiden. Då gäller istället 7 kap 2 § föräldrabalken, som stadgar att: om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bara bor varaktigt hos den ena föräldern, så har den andre föräldern en skyldighet att betala underhållsbidrag. I ditt fall blir denna bestämmelse aktuell vilket för att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Det bör dock noteras att stoleken på underhållsbidraget kan föräldrarna bestämma själva, antingen genom ett muntligt eller skriftligt avtal. I det fall att föräldrarna inte komma överens om en lämplig summa för bidragets storlek, kan detta istället överlåtas till domstol att avgöra genom dom. Sammanfattningsvis blir mitt svar till dig att umgängesföräldern absolut kan bli skyldig att betala underhållsbidrag (som i sin tur kan resultera i underhållsstöd) till boendeföräldern. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag 18-åring

2016-09-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son bor sedan årsskiftet bara hos mig och min nya man i samband med sonens 18-årsdag. Innan dess har han bott växelvis hos oss och hans pappa. Han tog studenten i juni i år. Borde hans pappa betalat underhåll för tiden fram tills sonen tog studenten (ca 5,5 månad)? Hur räknar man i så fall ut hur mycket?Tacksam för svar
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 1§ föräldrabalken (FB) ska föräldrarna gemensamt svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, d.v.s. barnomsorg och andra kostnader för barnet, och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bedömningen av barnets behov används schabloner för hur mycket ett barn ”kostar”. Dock kan barnet göra anspråk på mer beroende på föräldrarnas ekonomiska förmåga. Med ”föräldrarnas ekonomiska förmåga” avses i praktiken föräldrarnas förvärvsinkomst. När underhållsskyldigheten bestäms tas hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner. Exempelvis barnbidraget samt studiebidraget minskar barnets underhållsbehov. Hur underhållsskyldigheten ska delas upp mellan föräldrarna avgörs av respektive förälders ekonomiska förmåga. Se nedan om uträkningen. Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Om barnet däremot fortfarande går i skolan, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår (dock längst tills barnet är 21 år). Observera att med skolgång avses endast grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Detta utesluter således exempelvis universitets- eller högskolestudier. Om barnet varaktigt bor hos den ena föräldern, ska den förälder som barnet inte varaktigt bor hos fullgöra sin underhållsskyldighet genom att istället betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap 2§ FB. Din sons pappa är således skyldig att betala underhåll för den tid du anger i din fråga, d.v.s. 5,5 månad. En sådan skyldighet fastställs antingen genom dom eller genom avtal. Det finns inget formkrav för ett avtal om underhållsskyldighet, förutom om underhållsbidraget fastställs för längre tid än 3 månader. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och bevittnat av 2 personer, samt om barnet är under 18 år, godkänt av socialnämnden. Viktigt att påpeka är dock, att om den underhållsskyldige föräldern inte fullgör denna skyldighet, krävs för att underhållsskyldigheten ska kunna verkställas av Kronofogdemyndigheten att avtalet är skriftligt och bevittnat, se 3 kap 19§ utsökningsbalken. Uträkning av underhållsbidragFör att bestämma underhållsbidraget måste alltså 1) barnets behov och 2) respektive förälders betalningsförmåga bedömas. Barnets behov 1. Schablon Beräkningen av barnets behov utgår från schablonsiffror för vad ett barn ”kostar”. Schablonsiffrorna utgör, beroende på barnets ålder, ett visst procenttal av prisbasbeloppet (2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr). Barnets ålder: 0-6 år --> 65% av prisbasbeloppet = 2340 kr/månad 7-12 år --> 80% av prisbasbeloppet = 2 726 kr/månad 13-17 år --> 95% av prisbasbeloppet = 3507 kr /månad I ditt fall har din son fyllt 18 år. Något schablonbelopp för 18-åringar är mig veterligen inte fastställt. 3507 kr/månad måste dock även för en 18-åring anses vara skäligt.2. Fritidsaktiviteter Även kostnader för fritidsaktiviteter etc kan läggas till ”barnets behov”, under förutsättning att dessa är skäliga i förhållande till föräldrarnas ekonomiska situation.3. Sociala förmåner Efter att barnets behov har räknats ut ska avdrag göras för barnbidraget/studiebidraget om 1050 kr/månad. 4. Barnets ekonomiska behov Resultatet av 1-3 är barnets ekonomiska behov. Räkneexempel: +3507 kr (18-åring) +169 kr (gymkort) - 1050 (studiebidrag) ______ 2626 kr Förälders ekonomiska förmåga 1. Förvärvsinkomsten Med förälders ekonomiska förmåga avses förälderns förvärvsförmåga, d.v.s. förälderns förvärvsinkomst. Om föräldern utan godtagbar anledning inte utnyttjar sin förvärvsförmåga, utgår beräkningen från vad denne hade haft för inkomst om denne utnyttjat sin förvärvsförmåga. 2. Skatt och övriga kostnader Dra av skatt, bostadskostnader och ev. lån etc. 3. Levnadskostnader Dra av personliga kostnader. Personliga kostnader är 120% av prisbasbeloppet, d.v.s. 4 430 kr/månaden 2016. 4. Enskild betalningsförmåga Resultatet av 1-3 blir förälderns enskilda betalningsförmåga. Räkneexempel: 20 000 kr (inkomst) 11 500 kr (skatt + hyra/el/internet) 4430 kr (levnadskostnader) ______ 4070 krHur ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna? För att sedan bestämma hur mycket varje förälder ska stå för barnets underhåll, tar man barnets behov multiplicerat med förälderns betalningsförmåga dividerat med den samlade betalningsförmågan, d.v.s: (Barnets behov x förälders betalningsförmåga)/ gemensam betalningsförmåga = Förälderns underhållsskyldighet Räkneexempel:Barnets behov är 2626 kr. Förälder A:s betalningsförmåga är 4070 kr. Förälder B:s betalningsförmåga är 5000 kr. Gemensam betalningsförmåga är 9070 kr. Förälder A:s underhållsskyldighet = (2626 x 4070)/9070 kr = 1178 kr Förälder B:s underhållsskyldighet = (2626 x 5000)/9070 = 1448 kr Om barnet varaktigt bor hos A, ska alltså B betala underhållsbidrag om 1448 kr. För mer information om underhållsbidrag, se Försäkringskassans hemsida. Här kan du även beräkna underhållsbidraget direkt. Hoppas detta var svar på din fråga!

Underhållsbidrag vid kompleterande av gymnasiebetyg

2016-09-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har ett barn på 20 som fortfarande läser upp sina gymnasiebetyg på en folkhögskola. Hen bor fortfarande hos mig. Fadern vill inte bidra till underhåll längre. Kan jag som boförälder driva en juridisk process i frågan enligt föräldrabalkens § 7. Eller hur går vi vidare.
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Föräldrabalkens 7 kap. behandlar föräldrarnas underhållsskyldighet. Enligt 1 § ska föräldrarna försörja barnet efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, och var förälder efter sin förmåga (se 3 st). Av 2 st framgår att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyllt 18 år, men om barnet går i skolan efter det är föräldrarna underhållsskyldiga tills skolgången upphör. Dock är det max till 21 års ålder. Vad som räknas som skolgång är grundskola, gymnasieskola eller annan grundutbildning.Enligt 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om barnet bor hos den andre föräldern. Enligt rättsfallet NJA 1990 s. 49 konstaterade Högsta domstolen att kompletterande studier på komvux räknas som grundutbildning. Vilket betyder att pappan till barnet är underhållsskyldig fram till att barnet fyller 21 år. Om fadern inte betalar underhåll kan du stämma honom i domstol för att få ut underhållet retroaktivt. Då gäller att en domstol inte får fastställa underhåll för en period längre än tre år från att domstolen tog emot stämningsansökan. När skulden är fastställd kan du vända dig till kronofogden som kan driva in skulden genom utmätning om fadern inte betalar. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Försörjningsplikt för myndig som flyttar hemifrån?

2016-09-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en 17-åring som den dag hen fyller 18 vill flytta hemifrån innan hen har egen inkomst och kan försörja sig. Hen tänker bo tillsammans med en kompis. Jag har varit i kontakt med dom sociala myndigheterna i min kommun och fått veta att lagen säger att vill undomen flytta innan hen fyllt 19 (och gått ut gymnasiet och förälderns försörjningsplikt slutar) har hen sin fulla rätt att göra så. När jag undrade vart jag ska vända mig för att få ekonomiskt stöd till en sådan flytt fick jag inget svar - jag mejlade specifikt om det två gånger.Hur kan lagen försvara en sådan här flytt? Jag har i alla år pratat med mitt barn om hur viktigt det är att kunna försörja sig själv, ha ett fast jobb och kunna ta ett eget ansvar när man funderar på att flytta hemifrån. Det finns ju en anledning till att (fågel)ungar inte lämnar boet innan dom är flygfärdiga...Jag ska tillägga att det inte finns några sociala problem i vår familj som skulle kräva att vi skiljs åt, utan det är barnet som vill känna sig fri att göra som hen vill. Problemet är helt och hållet mitt, då jag inte har någon möjlighet att betala för både mitt eget och mitt barns boende + allt annat som tillkommer i form av mat, kläder, bredband osv.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.-När ditt barn blir myndig stämmer det att hen kan flytta som hen önskar. Hen är fri att själv bestämma var hen vill bo. Det stämmer också att vårdnadshavarna har försörjningsskyldighet så länge barnet går i skola, men längst tills att barnet är 21 år (föräldrabalken 7 kapitlet 1 §). Alltså så länge ditt barn går i grundskola, gymnasium eller annan grundutbildning. När ditt barn gått ut skolan upphör alltså din försörjningsplikt. Det är dock ändå inte så enkelt för ditt barn att flytta eftersom du inte behöver bidra med pengar till allt såsom bredband etc. Det finns en gräns för hur mycket du behöver bidra med. Hur mycket du behöver bidra med beror på vad som är skäligt. Vid skäligthetsbedömning tar man hänsyn till (1) barnets behov och (2) din samlade ekonomiska förmåga. Saknar du ekonomisk förmåga är du inte underhållsskyldig.Allt detta gäller även för en andra förälder. -Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Underhållsskyldighet - barn över 18 år

2016-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Är förälder skyldig att betala underhåll till ett barn över 18 år, som har slutat gå på gymnasiet pga sjukskrivning? Barnet har avslutat 1 året men var sjukskriven hela andra året.
Anna Thörne |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB) kap 7. Enligt FB 7:1 upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 år. Men om barnet fortfarande går i skolan, i det här fallet gymnasiet, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår. Dock längst tills barnet fyllt 21 år (se FB 7:1 st 2). Det betyder att föräldern är underhållsskyldig för ett barn över 18 år som behöver gå ett extra år i gymnasiet på grund av sjukskrivning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,