Underhållsbidragets storlek

2015-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Ang underhållsbidrag. Min dotter är nu 6 år hennes pappa tjärna tre gg så mycket mer än mig. Har försökt och räkna ut hur mycket han behöver betala men lyckades inte så bra. Han räknar ut den lägsta som fk har och min dotter är hos honom 8-10d. I månaden. Vilket han räknar bort så underhåll som jag får ut från honom är knappt 1000kr. Han bor i ett hus med sin nya och kläder har vi varsitt håll medicin kostnader är det jag jackor mm som jag står för. Hur mycket har jag rätt till för underhåll egentligen?Är tacksam för allt hjälp och svar.
Alfred Brandt |Hej! Underhållsbidrag beräknas med utgångspunkt från barnens behov. Det är alltså detta som avgör hur mycket som ska betalas till den underhållsberättigade parten. Underhållets storlek bestäms alltså inte bara av den underhållsskyldige förälderns inkomst - utan främst av hur barnets behov ser ut. Om det är så att ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara får ni vända er till domstol så att dessa får avgöra hur stort bidraget ska vara. Tack för att DU vänder dig till Lawline! Vänligen,

Uträkning av underhållsbidrag samt underhållsbidrag retroaktivt

2015-06-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur mycket är min ex-man skyldig att betala i underhållsstöd för våra två söner på 16 respektive (snart) 19 som båda bor heltid hos mig? 16-åringen går första året på gymnasiet, 19-åringen har precis tagit studenten och fortsätter sannolikt studera till hösten. Hur gör man med stora kostnader som ex. hockey, resor, datorer, osv.? Jag vet inte vad mitt ex. tjänar men skulle tro att det rör sig om 450 - 500 000 / år. (Ev. mer)Finns möjlighet att få ersättning retroaktivt och hur går man till väga?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med har underhållsskyldigheten för den äldsta sonen upphört eftersom han har fyllt 18 och dessutom tagit studenten, 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S2). Underhållsskyldigheten gäller inte när barnet är över 18 och studerar på en eftergymnasial utbildning. Underhållsskyldigheten till 16-åringen kvarstår. När man beräknar underhållsbidraget en förälder är skyldig att betala till sina barn ska man beräkna vad som är skäligt. Man utgår från barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Respektive förälder ska ta del i barnens underhåll utefter sin egen förmåga, 7 kap. 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).Eftersom underhållsbidraget varierar beroende på barnets behov och förälderns förmåga är det svårt för mig att säga någon exakt summa som barnens pappa ska betala. Utgångspunkten är att föräldrarna själva kommer överens om en rimlig summa. Om det inte går kan ni vända er till domstol. Ni kan dock ta vägledning i hur man ska tänka när man ska räkna ut underhållsbidrag.När man beräknar barnets behov utgår domstolen ofta från ett schablonbelopp, vilken varierar beroende på barnets ålder. För en 16-åring är 95 % av prisbasbeloppet (som 2015 är 44 500) dvs 42 275 alltså cirka 3223 SEK/månad. Därefter lägger man till kostnader så som fritidsaktiviteter, sjukvårdskostnader och så vidare samt drar av sociala förmåner eller barnets egna inkomster, till exempel barnbidrag.Förälderns ekonomiska förmåga ser man först till föräldrarnas förvärvsinkomster där man gör avdrag för boende och andra personliga kostnader till exempel lån. Man tar sedan bort egna levnadskostnader, man utgår från ett normalbelopp där man får behålla (göra avdrag för) 120 % av prisbasbeloppet, 7 kap. 3 § 2 st (https://lagen.nu/1949:381#K7P3S1). För att sedan få ut barnets pappas underhållsskyldighet dvs. det han ska betala som underhållsbidrag tar man barnets behov gånger pappans betalningsförmåga delat på er samlade betalningsförmåga. Försäkringskassan har ett beräkningsverktyg som kan vara behändig att använda vid uträkning av underhållsbidrag, klicka här för att komma till uträkningsverktyget.Gällande retroaktivt underhållsbidrag kan du komma överens med pappan om hur långt tillbaka han ska betala underhållsbidrag. Om du vänder dig till domstol är de begränsade att fastställa en underhållsskyldig period högst tre år bakåt i tiden. Om du istället får underhållsstöd från Försäkringskassan kan du endast få underhållsstöd en månad tillbaka i tiden. Jag råder dig att i första hand försöka komma fram till en lösning med barnets pappa, i andra hand kan du vända dig till domstol med en stämningsansökan.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Förlängt underhållsstöd

2015-06-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga vad det gäller min skyldighet att betala fortsatt underhållsstöd för min son som nu tagit studenten (3-årigt konditor program på Ester Mosessons gymnasium) samt fyllt 19 år.Enligt tingsrättens dom T xxxx-xx (dom 20xx-xx-xx). så skall jag betala 3320 kr / månad fram tills dess min son har avslutat gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning.Min son kommer nu att läsa på Sigtuna Komvux (gymnasiekurser)Matematik 2c, Fysik 1a, Psykologi 1, Kemi 1, Matematik 3c samt Fysik 2a.Vad gäller? måste jag fortsätta att betala trots att han redan har tagit studenten samt är över 18 år?Med vänliga hälsningar
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett barn som har fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap har rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen,Socialförsäkringsbalk 18:6, studiestödslag 2:2. Komvux är en av de utbildningar som ger rätt till studiebidrag. Rätten till förlängt underhållsstöd är knuten till rätten till studiebidrag och studiebidrag lämnas längst till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år,Studiestödslag 2:3.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Barnets inkomster vid underhållsbidrag

2015-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang. föräldrabalken. Jag betalar underhåll för min son som idag är 20. Han studerar fortfarande på gymnasienivå och jobbar extra på helger och kvällar. Vet ej vad han tjänar. Han bor hos andra föräldern. Hur fastställer man det fortsatta försörjningsstödet? Eller är det samma belopp som tidigare(1275kr)? Jag vet att han måste betala hemma, så han får inte behålla det han får av mig idag. Önskar veta hur detta fungerar. Kan jag bli stämd av den andra föräldern ifall jag inte går med på vissa krav?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll behandlas, som du säger, i Föräldrabalkens sjudne kapitel, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Underhåll ska betalas så länge barnet går i gymnasiet, dock maximalt fram till barnet fyller 21 år. Underhållet ska bestämmas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och barnets sociala förmåner, FB 7:1. Barnets egna inkomster kan alltså påverka hur mycket underhåll som skall betalas då barnet kan räkna med att få använda en del av sina inkomster till sitt eget uppehälle. Det framgår dock i propositionen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Om din son arbetar mycket extra kan det alltså påverka det underhåll du behöver betala. Som jag förstår har ni sedan tidigare fastställt att du betalar ett visst underhåll. Detta ändras inte automatiskt på grund av att din son börjar arbeta. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2. Ett tidigare fastställt underhållsbidrag kan jämkas av rätten om en ändring i förhållandena föranleder det, FB 7:10, till exempel att inkomster bortfaller eller tillkommer. Om du och den andre föräldern är oense om vilket underhålls som ska betalas och ni inte kan komma till en lösning, kan den andre föräldern stämma dig för att få till en ändring i underhållet. Frågan om hur mycket underhållsbidrag som ska betalas kommer då att prövas av rätten. I och med att situationen snarast har ändrats till att du ska betala mindre i underhåll (i och med din sons inkomster) har jag svårt att se att domstolen skulle komma fram till att du ska betala mer, om det inte finns andra omständigheter som talar för det.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Underhållsbidrag

2015-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag och barnens pappa separerade för cirka 5 år sedan och under de första åren bodde de ungefär lika mkt hos oss båda. Under de senaste två åren har det då tyvärr blivit så att de inte vill bo hos sin pappa längre, vilket jag på olika sätt försökt att få till att vara en tillfällig sak, men sedan årsskiftet 2014/2015 så bestämde de sig båda (13 och 15 år gamla) att de vill bo hos mig och mer "hälsa på" sin pappa. Jag initierade därför kontakt med Familjestöd i kommunen för att få stöd och hjälp i att komma fram till en överenskommelse om både kontaktens utformning och hur vi kunde tänka kring underhållbidrag. Det blev då tydligt att deras pappa inte höll med om att hans utgifter i form av resor och teaterbesök inte skulle innebära lägre underhållsbidrag från hans sida. Eftersom jag inte orkar bråka om detta så gav jag ett, som jag ser det, ganska rimligt förslag avseende hans del av underhållet. Han kräver dock att jag specificerar exakt vad som kostar vad för att han ska betala ngt mer än de 1000:- som han betalar för båda barnen sammanlagt. Vi tjänar ungefär lika per månad (han tjänar 2,500:- mer) om man bortser från hans bonusar. Är jag tvingad att tillmötesgå honom i detta eller kan jag hänvisa till schabloner etc? Kan jag göra detta på egen hand eller bör jag anlita juridiskt ombud?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Ett underhållsbidrag skall utformas så att båda föräldrarna skall bidra till barnets underhåll efter vad som är skäligt för det enskilda barnets behov och efter föräldrarnas egna ekonomiska förmåga. Oftast så görs detta väldigt standardiserat med hjälp av en numera upphävd men fortfarande använd ”Allmänna råd” från Socialstyrelsen som innehåller schablonsiffror. Denna får dock bara fungera som en utgångspunkt, barn kan ha större eller mindre behov än deras schabloner. Det man kommer fram till är skäligt för barnet är pappan skyldig att betala efter sina ekonomiska förmågor eftersom han inte längre är den barnen bor med. Att betala underhållsbidrag är alltså hans sätt att fullgöra sin underhållsskyldighet. Detta framgår av 2 kapitlet 1§ samt 7 kapitlet 1§ Föräldrabalken. Ett underhållsbidrag kan fastställas antingen genom ett avtal mellan föräldrarna eller genom en dom. Som föräldrar är ni fria att avtala om hur underhållsbidraget skall se ut men vill du få hjälp med att begära verkställning av avtalet så krävs det att det blivit skriftlig och bevittnat. Är det skriftligt och bevittnat eller har du en dom kan du vända dig till kronofogsmyndigheten för att få hjälp att få ut betalningen detta enligt 3 kapitlet 19§ utsökningsbalken. Om ni inte har ett avtal eller en dom som kan verkställas och pappan till dina barn inte vill betala underhållsbidrag kan du vända dig till försäkringskassan för att istället få ut ett underhållsstöd som uppgår till 1273 kr/mån enligt 18 kapitlet 20§ SocialFörsäkringsBalken. Du kommer då inte behöva vända dig till pappan för att få ut ett ekonomiskt stöd för dina barn. Han kommer istället bli återbetalningsskyldig till försäkringskassan. Om du vill ha vidare hjälp med att utforma ett avtal för underhållsbidrag eller ytterligare juridisk hjälp för att få ut underhållsbidrag, tycker jag du skall vända dig till en erfaren jurist som specialiserar sig på just dessa typer av frågor. Har du inte redan en jurist kan du boka tid för detta genom att klicka här. Jag hoppas detta varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet, dottern 19 år och studerar ej

2015-06-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som blir 19 nu (ej studerande) som har valt att hoppa av gymnasiet (2013). Efter skilsmässan sen okt 2014 bor hon helt hos mig, har jag rätt att kräva någon form av underhåll från den andra föräldern, eller måste jag stå med alla omkostnader själv för henne? Hon vägrar att bo hos sin pappa nämligen, och han vill inte hjälpa till att betala för henne.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. FB och av 1 § framgår att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år. I paragrafen framgår också ett undantag: om barnet fortfarande studerar på en grundutbildning. Då er dotter inte uppfyller undantaget föreligger ingen skyldighet och således är det upp till pappan om han vill betala för henne eller inte.

Beräkning av underhållsbidrag och avdrag för hemmavarande barn

2015-06-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej Vid uträkning av underhållsbidrag läser jag att jag som icke boendeförälder får förbehålla 40% av prisbasbeloppet. Jag utgår for att det är per hemmaboende barn, mao jag har två hemmaboende barn och ett barn jag skall betala underhållsbidrag för och vår då förbehålla 2*40%*44500.. Stämmer mitt antagande?mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Det stämmer att du, vid beräkningen av din förmåga att betala underhållsbidrag, får räkna bort 40 % av gällande prisbasbelopp (det vill säga för år 2015 40 % av 44 500 kr) per hemmavarande barn. I detta belopp ska dock även räknas in vad dina hemmavarande barn får av den andra föräldern, se 7 kapitlet 3 § fjärde stycket Föräldrabalken. Om dina hemmavarande barn bor tillsammans med dig och barnens moder och modern betalar omkostnader för vartdera av barnen till ett belopp som motsvarar eller överstiger 40 % av gällande prisbasbelopp så har du således inte rätt att, vid beräkningen av hur mycket du kan betala i underhållsbidrag till det barn du ej bor tillsammans med, dra av 40 % av gällande prisbasbelopp per hemmavarande barn.På Försäkringskassans hemsida kan du enkelt räkna ut hur mycket i underhållsbidrag du är skyldig att betala.Med vänlig hälsning

Retroaktivt underhåll

2015-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Undrar om man kan kräva mer i underhåll än dom 1273 pappan betalar. Min dotter bor alltid hos mig aldrig hos sin pappa. Hon är 14 år och vi har varit skilda i två år. Hörde man kan kräva mer i underhåll retroaktivt?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll regleras i Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Underhållsbidrag ska betalas med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Hur mycket underhåll din dotters pappa ska betala är alltså beroende av hans ekonomiska situation. Underhållsbidrag kan krävas retroaktivt, men maximalt för tre år tillbaka i tiden, FB 7:8. Barnet kan också ha rätt till underhållsstöd (som behandlas i Socialförsäkringsbalken, https://lagen.nu/2010:110)som betalas ut av Försäkringskassan och återbetalas av den underhållsskyldige föräldern. Detta uppgår till 1273 kronor, vilket är samma summa som du nämner. Om du får underhållet utbetalt som underhållsstöd från Försäkringskassan kan du endast kräva detta retroaktivt en månad före ansökan, SFB 18:13. Det går alltså att kräva din dotters pappa på mer underhållsbidrag, upp till tre år retroaktivt. Detta förutsätter dock att hans ekonomiska situation och barnets behov motiverar ett högre belopp. Underhållsstödet som betalas ut av Försäkringskassan kan dock bara krävas för en månad bakåt i tiden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!