Föräldrars underhållsksyldighet

2015-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en son som fyller 19 år i december och går i gymnasiet och får studiestöd och underhållsstöd varje månad. Dessutom fick han 4000kr lön på sommarjobbet. Jag jobbar inte och familjen har haft svårt med ekonomin den senaste året. Därför krävde jag av min son att bidra hemma på 1000kr varje månad.Hade jag gjort fel?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Vad som är rätt och fel är svårt att säga, allas familjesituationer och ekonomiska situationer ser olika ut, och det är därför svårt för mig att ge dig ett svar på om du gjort fel eller inte. Men jag kan svara på hur det ser ut juridiskt och hur man har tänkt kring föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn. Som förälder så svarar man för sitt barns underhåll. När man bestämmer en förälders underhållsskyldighet så utgår man från olika saker, men man tar hänsyn till förälderns ekonomiska förhållanden så väl som ditt barns egna inkomster. Dock bukar man säga att inkomst barnet fått från feriearbete eller liknande inte skall spela någon större roll för förälderns underhållsskyldighet. 7 kapitlet 1§ Föräldrabalken. Underhållsskyldigheten upphör vanligen när barnet fyller 18 men om barnet går i skolan, typ gymnasiet, så ansvar man fram tills att hen gått ut skolan, men som längst fram till barnet fyllt 21 år. Detta är alltså regeln för en förälders underhållsskyldighet, jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett rakt svar men hoppas detta kan ge dig vägledning! Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet till självförsörjande 16-åring

2015-09-12 i Underhåll
FRÅGA |Är man underhållsskyldig en 16 åring som har en fast tjänst och är självförsörjande. Inkomsten är ca16-18 000 kr/ månad netto.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Av 7 kap 1 § föräldrabalkenframgår följande: Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Huvudregeln är alltså att föräldrarna är underhållsskyldiga fram tills barnet har uppnått 18 års ålder. Av första stycket framgår dock att vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet skall hänsyn tas till barnets egna inkomster. Det torde förefalla så att föräldrarnas underhållningsskyldighet minskar i takt med barnets förmåga till egen försörjning ökar. Detta innebär även att om barnet är helt självförsörjande torde rimligtvis föräldrarnas underhållsskyldighet utgå. Mer information om detta hittar du här. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1996 s. 134 uttalat att ju högre beräknade överskott de underhållsskyldiga har desto mindre berättigade blir kraven på att barnet skall bidra till sitt uppehälle med mer än sina inkomster.Tolkning av detta bör innebära att barnet förväntas bidra efter förmåga med sina egna inkomster, dock inte med mer, (tex kapitaltillgångar).Sammanfattningsvis, under förutsättning att ditt barn är helt självförsörjande torde din underhållsskyldighet utgå. Vad självförsörjande innebär kan dock tolkas på olika sätt och det krävs mer information om er och er dotters boende- och ekonomiska situation för att kunna göra en komplett bedömning av din eventuella underhållsskyldighet. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Underhåll retroaktivt

2015-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är en kille på 35 år som levt mellan 0,5 år -18 år utan att min far betalat en enda krona i underhåll. Kan jag/mamma få ut underhåll retroaktivt eller hur funkar det?Mvh/Roland
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om underhåll finns i föräldrabalkens 7:e kapitel, se https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1.Svaret på din fråga är dessvärre nej. Den avgörande regeln hittar vi i 7 kap 8 §, som säger att underhållsbidrag inte får fastställas för längre tid tillbaka än tre år före den dagen som talan väcktes. Det innebär att eftersom du nu är 35 år så hade bidrag endast kunnat krävas för tiden från din 32-årsdag, och då har man som bekant inte rätt till underhåll. Eftersom så många år har gått sen underhållsskyldighet för din far förelåg kan alltså inte underhåll krävas retroaktivt. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Rätt till avdrag från underhållsbidrag

2015-08-26 i Underhåll
FRÅGA |Har varit i tingsrätten 2014 och fått en dom på att betala underhåll högre än 1273 per barn. Efter att ha spenderat 3 veckor med barnen i sommar undrar jag om jag har rätt att dra av 1/40 per dygn (enligt föräldrabalken) av underhållet?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du nämner regleras denna fråga i föräldrabalken, läs här. Du har rätt att göra avdraget med 1/40 som du hänvisar till under vissa särskilda förutsättningar. För det första ska barnen normalt inte bo hos dig. För det andra gäller att barnen ska ha varit hos dig minst 5 dygn i sträck, alternativt minst 6 dygn under en kalendermånad. Ett dygn avser hela tiden kl 0-24. Om de tre sommarveckorna ni tillbringade tillsammans inföll direkt efter varandra är denna förutsättning därigenom uppfylld. För det tredje gäller ett eventuellt avtal mellan dig och barnens andra förälder om andra regler framför de här bestämmelserna i föräldrabalken. Det är värt att notera att avdrag kan göras både för gamla obetalda bidrag och uppkommande, dock max 6 månader framåt i tiden räknat från den dag då barnens vistelse hos dig upphörde.Vänligen,

Underhållsbidrag vid växelvis boende samt vid umgängesboende

2015-09-24 i Underhåll
FRÅGA |Min son bor hos mig 80% av tiden...( 15 år)Pappan har en inkomst på 48000 - 65000kr/ mån beroende på uppdrag.Jag ( mamma ) är sjukskriven med en inkomst på 21700kr/mån.Tilläga att vi har 2 gemensamma barn... varav dottern på 8 år bor varannan vecka.Vi delar på barnbidraget. Min fråga har jag rätt till underhållsbidrag?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll behandlas i föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I föräldrabalken 7:1 sägs att föräldrarna ska svara för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att föräldern bor med barnet och löpande betalar dess utgifter, eller genom att föräldern betalar underhållsbidrag. En förälder ska betala underhållsbidrag för barnet om föräldern inte bor varaktigt med barnet. Vid växelvis boende anses barnet bo varaktigt hos båda föräldrarna. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 uttalas att om en förälder bor med barnet en tredjedel av tiden eller mindre ska föräldern inte anses bo varaktigt med barnet. Du uppger att din son bor hos dig cirka 80 % av tiden och pappan bör därför fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Det kan dock göras avdrag på underhållsbidraget med hänsyn till den tid sonen har vistats hos sin pappas, FB 7:4.I och med att din dotter bor växelvis, är det inte givet att pappan ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s. 955 uttalades dock följande: En förälders underhållsskyldighet är, som redovisats i det föregående (p. 7), beroende av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, och ett barn kan göra anspråk på större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förhållanden är. En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern.Det innebär att barn i vissa fall kan få underhållsbidrag, trots att de bor växelvis, om det finns stora skillnader mellan föräldrarnas ekonomiska standard. Utifrån att du och dina barns pappa verkar ha relativt stor inkomstskillnad, kan det därför finnas en möjlighet att han ska betala underhållsbidrag även för din dotter, för att hon ska tillförsäkras en jämnare ekonomisk standard. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Underhållsskyldighet

2015-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag separerade för tio år sedan och har haft barnen varannan vecka i ca 7 år tills för 5 månader sedan då barnen valde att bo hela tiden hos mamman. Som salt i såret vill hon nu ha underhåll,kan hon kräva det? Barnen är 12 & 15. Har man inget som pappa att säga till om? Vill ju fortfarande att dom ska vara här varannan vecka.MvH Leif
Alfred Brandt |Hej! Om jag har förstått dig rätt undrar du om barnens mamma kan kräva underhåll av dig? Reglerna om underhållsbidrag finns i föräldrabalkens 7kap, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1. I 7kap. 2§ framgår att en förälder med underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag för att uppfylla sin underhållskyldighet. Sådan skyldighet kan uppkomma om du inte har vårdnaden om barnet eller om barnet inte varaktigt bor hos dig. Vad som innebär ett varaktigt boende är en skönsmässig bedömning från fall till fall. För att fastställa ett sådant underhållsbidrag som omnämns i föräldrabalken ska ett avtal mellan dig och barnens mamma uppkomma. Om ni inte kan komma överens om hur underhållsbidraget ska se ut kan ni istället låta en domstol avgöra tvisten. Ett barn ska självklart få uttrycka var denna vill bo och det är såklart viktigt att lyssna på barnet. Men det är alltid upp till barnets vårdnadshavare att faktiskt avgöra var barnet ska bo. Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att du vänder dig till Lawline! Vänligen,

Förlängt underhållsstöd för studier vid Komvux

2015-08-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en son, 19 år som inte har någon avslutad gymnasieexamen - och har nu börjat studera på Komvux för att läsa in sin gymnasieexamen. Är jag skyldig att betala underhållsstöd för/till honom? För underhåll räcker det att endast läsa enstaka kurser eller krävs det att han studerar på heltid?Tacksam för svar.
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (här). I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Vad gäller underhållsstöd har ett barn som fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag. Detta framgår av 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (här) och 2 kap. 2 § studiestödslagen (här). Studier vid Komvux ger rätt till studiebidrag. Om föräldrarna inte alls eller fullt ut kan komma överens om underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan till och med juni det år då den studerande fyller 20 år, 2 kap. 3 § studiestödslagen. I det här fallet finns ett krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Hoppas svaret var till hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag till barn på annan ort.

2015-08-24 i Underhåll
FRÅGA |Har en son på 18 år. Han läser nu andra året på gymnasiet. Han har nu valt att flytta ihop med flickvän på annan ort. Jag och hans pappa har ju försöjningsplikt tills han slutat gymnasiet. Hur påverkar det att sonen har sommarjobbat? Och hur gör man om pappan vägrar att betala?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom det rör sig om föräldrars underhållsskyldighet samt ev. underhållsstöd så är det i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) och socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110) som vi hittar relevanta lagstöd.Föräldrarnas ansvar.Föräldrar är som huvudregel ansvariga för deras barns försörjning upp till arton års ålder. Den lag du tänker på är föräldrabalkens 7 kap. 1 § som anger att underhållsskyldigheten förlängs under tiden barnet fortfarande går i gymnasiet, men som längst till dess barnet fyllt 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er son fyllt arton år och han inte heller bor med någon av er, föräldrabalken 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381#K7P2. Viktigt att ha i åtanke är att underhållsskyldigheten endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt med hänsyn till sonens behov, hans egna inkomster samt tillgångar. Det framgår i propositionen till lagen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Utgångspunkten för vad ni ska betala är fortfarande föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det kan förmodligen inte anses skäligt att ni ska betala mycket mer än när han bodde hemma, då det (utifrån vad jag förstått) var hans val att flytta hemifrån.Om pappan inte vill betala eller inte vill betala så mycket som ni anser att han ska betala kan ni få underhållsbidraget fastställt genom dom, föräldrabalken 7 kap. 2 § st. 2.Underhållsstöd.Om en förälder som har försörjningsplikt vägrar betala eller inte kan betala underhåll kan det bli tal om att begära underhållsstöd från försäkringskassan. Underhållsstöd utgår när föräldrar som inte bor med varandra inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek eller om ena föräldern inte kan betala underhållsbidraget alt. underhållsstödet. Detta gäller endast fram till dess att barnet har fyllt arton år. Eftersom er son är 18 år så blir det istället fråga om förlängt underhållsstöd.Förlängt underhållsstöd.Efter att er son fyllde arton år måste han bo och vara folkbokförd hos den av er föräldrar som var vårdnadshavare för honom när han fyllde arton år för att kunna få förlängt underhållsstöd. Försäkringskassan betalar därför inte ut underhållsstöd efter det att er son själv har flyttat till annan ort, SFB 18 kap. 2 § se https://lagen.nu/2010:110#K18P2. Slutsats.Ni kan vända er till tingsrätten för att få pappans underhållsskyldighet fastställd i dom. Vill ni gå vidare med ert ärende kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning