Underhållsskyldighet då barnet flyttat hemifrån och läser på komvux

2017-03-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min dotter som är 20 år studerar på Komvux sedan augusti 2016. Hon kompletterar sin gymnasieutbildning med matematik, samhällskunskap och naturkunskap så att hon ska kunna söka in till högskolestudier. Hon har bott i eget boende och betalat 4900 kronor i hyra. Är jag och min man underhållsskyldiga? Vi är skilda och han tjänar 75 000 kronor. Jag tjänar 28 000. Som jag förstått det är vi underhållsskyldiga båda två tills hon blir 21 år vid gymnasiala studier, men att han är betalningsskyldig till den allra största delen eftersom han tjänar mer. Han menar att han inte behöver betala eftersom dottern bor i eget boende, men det spelar väl ingen roll? Han har ju ekonomiska möjligheter att betala för dotterns försörjning inklusive hyra. Han säger att enligt försäkringskassan behöver han inte betala underhåll eftersom hon är 20 år och har eget boende. Men visst är det väl så att det år barnen fyller 20 år så slutar försäkringskassan hjälpa till med underhållsstöd, men försörjningsplikten fortsätter fram till barnet fyllt 21 år vid gymnasiestudier? Även på Komvux för att komplettera ämnen? Underhållsskyldigheten gäller väl fastän barnet bor i eget boende och är 20 år förutsatt att föräldern har ekonomisk möjlighet? Vid gymnasiala studier på Komvux för att komplettera ämnen till högskolestudier alltså...
Jennifer Vestin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har tolkat din fråga läser din dotter på komvux då hon inte har någon fullständig gymnasieutbildning. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga. Vid skolgång kan underhållsskyldigheten sträcka sig fram till barnet fyller tjugoettEnligt huvudregeln upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter detta kan dock underhållsskyldigheten sträcka sig fram till barnet fyller tjugoett. Med skola avses grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § föräldrabalken).Studier vid komvux kan falla in under begreppet "skolgång"Gällande studier vid komvux kan sådana i vissa situationer komma att falla inom ramen för "annan jämförlig utbildning". I och med att din dotter inte har någon avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare kan det vara motiverat att underhållsskyldigheten fortlöper fram tills hon fyller tjugoett. Eget boende har ingen påverkan på underhållsskyldighetenAtt din dotter har eget boende är ingenting som påverkar underhållsskyldigheten, utan det saknar betydelse. Både du och din dotters far är skyldiga att bidra till försörjning utifrån er dotters behov och er egen ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). I och med att fadern tjänar mycket mer än vad du gör är det troligt att han även bör bidra med mer.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det en underhållsskyldighet för en 20-åring?

2017-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag undrar om man har försörjnings skyldighet för ett barn 20 år som har ett studieuppehåll. planerar söka in på universitet?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrars underhållsskyldighet upphör när ett barn fyller arton år. Om barnet går i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning är föräldrar dock underhållsskyldiga under den tid skolgång pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år, enligt 7 kap. 1 § FB. Eftersom barnet är över arton år och inte går i skolan så finns det ingen underhållsskyldighet för barnets föräldrar. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Fördelning av barns resekostnader

2017-02-20 i Underhåll
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller vid resa till och från den andra föräldern.Jag flyttade från mina barn som idag bor i Älvdalen med deras mamma och hennes nya.Jag själv bor i Sthlm med min nya.Min fråga är hur ska vi göra med de kostnader som kommer vid resa till mig och hem igen för mina barn. Som det har varit tills nu så har jag stått för den summan. Det är inte ett hållbart alternativ för oss ekonomiskt. Samtidigt så vill inte barnens mamma att min dotter på nästan 12 ska få åka buss eller tåg själv till mig. Det innebär att jag måste ta ledigt från jobbet varannan fredag med löneavdrag som följd.Vi har gemensam vårdnad och gemensamt umgänge.Tacksam för svar.
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnen, i detta fall gäller alltså detta dig. Boendeföräldern ska därutöver, enligt 6 kapitlet 15 b § Föräldrabalken, "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den föräldern", efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vad som är att anses som "skäligt" i ditt fall går inte att svara på utifrån den information jag blivit tilldelad, men en förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.Enligt lagkommentaren till nämnda 15 b § föreskrivs det att "Ledning för fördelning av resekostnader kan sökas i vad som gäller för fördelning av underhållsskyldigheten. I ett enkelt fall kan följande metod användas. Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidraget får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder."Omständigheter utöver de ekonomiska förhållandena kan även ha betydelse för skälighetsprövningen. Ett exempel på sådan omständighet kan vara att en förälder, utan någon godtagbar anledning, flyttar långt bort. En förälder som väljer att flytta långt bort från barnen kan således behöva tåla vissa inskränkningar. Dock är ett godtagbart skäl att flytta exempelvis då en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort. Den skälighetsprövning som skall göras bör vidare innebära att endast kostnader av någon betydenhet beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna bara när avståndet är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil. I enskilda fall kan det emellertid finnas anledning att göra en annan bedömning. Man bör t.ex. kunna ta hänsyn till eventuella möjligheter att använda månadskort eller liknande färdbevis även för längre resor. Hänsyn måste också tas till antalet umgängesresor. Även om kostnaden för varje enskild resa är låg kan antalet resor göra att kostnaderna totalt sett blir betydande.Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet och rätt till umgänge

2017-02-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar om man har skyldighet att betala hela underhållsbidrag till barn som mamman har ensam vårdnad över?. Bakgrunden är att barnets (11år) mamma och jag bor ca 40 mil ifrån varandra. och jag har inte fått ha umgänge med min son på 14 månader. Trotts jag upprepande gånger önskat att hon ska se till att sonen och jag ska får en bra relation mellan oss. Tacksam för tips i den frågan också, tack.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din skyldighet att utge underhållsbidragEn förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken (FB) 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos den ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Du är alltså skyldig att fullgöra din underhållsskyldighet. Om du inte betalar underhållsbidraget kan din fru ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska du som bidragsskyldig helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).Din rätt till umgängeBarn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det framkommer av FB 15:1 st. 1 (här). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Vid bedömningen av umgängesfrågor ska hänsyn främst tas till barnets bästa. Det ska härtill särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det framkommer av FB 6:2a st 1-3 (här). Mot detta måste dock vägas de risker för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Skulle dessa risker finnas är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet då en ny bedömning i så fall måste göras.Dina barn har alltså en laglig rätt (d.v.s. ingen plikt) till umgänge med dig. Barn i ung ålder har ett särskilt behov av stabilitet och det är därför viktigt att umgängesbehovet tillgodoses för dessa. Min samlade bedömning är därmed att det bästa för dina barn är att det har en god och regelbunden kontakt med dig. Avståndet mellan er utgör inte skäl för att vägra din umgängesrätt.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Fråga om rimligt underhåll

2017-03-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej vad är rimligt att betala i underhåll för en 20 årig grabb som studerar, jag har en månadslön på 26300kr innan skatt .Med vänlig hälsning Martin Sköld
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!På försäkringskassans hemsida kan du räkna ut vad som är rimligt att betala i underhåll i förhållande till din månadslön. Jag skickar en direktlänk till sidan, här. Vänlig hälsning,

Månadspeng - underhållsbidrag

2017-02-27 i Underhåll
FRÅGA |Om mitt barn har stadigt boende hos mig och mamman betalar underhållsbidrag Vad gäller då vid månadspengen ska man betala halva var eller ligger det på mig som har underhållsbidrag
Mimmi Orrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den föräldern som inte bor tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta fastställs antingen genom dom eller avtal. Eftersom barnets mamma som inte bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom bidraget du får innebär det att barnets mamma inte har någon ytterligare förpliktelse att betala månadspeng till ert barn, så länge ni inte kommer överens om det. Ni kan alltså fritt komma överens om månadspengen, avtalsfrihet råder mellan er angående detta. Underhållet bestäms enligt 7:2 FB efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns förmåga. Föräldrar är vidare skyldiga att se till att barnen lever på samma levnadsstandard som dem själva. Om barnets mamma är mer välbärgad än dig kan eventuellt ett standardtillägg vara aktuellt. Standardtillägg ska bara ges för sådant som kan komma barnet till fördel, syftet är inte att förbättra den andra förälderns standard utan just barnets. Barnet måste kunna tillgodogöra sig tillägget, dvs yngre barn har inte möjlighet till standardtillägg eftersom de inte kan tillgodogöra sig tillägget på samma sätt som ett äldre barn. Standardtillägget bygger på en skälighetsbedömning och domstol är restriktiv med utdömande av sådant tillägg. Hoppas svaret varit till din hjälp! Mvh

Ekonomisk uppgörelse - avtal

2017-02-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min föredetta make har ett muntligt avtal om att han ska betala mig en ersättning utöver underhålsstödet (en dotter på 15 och en son på 18). Han ska också betala ett månatligt belopp för deras mobiltelefoner och för sina två katter som numera bor hos mig. Det här är alltså en ekonomisk uppgörelse mellan oss två och har inget med underhållet att göra.Nu skulle jag vilja få detta muntliga avtal på papper så det är juridiskt bindande. Är det möjlgit och i så fall räcker det med ett tydligt skrivet avtal, undertecknad av båda parter och bevittnat?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det råder avtalsfrihet mellan er. Muntliga avtal är som huvudregel lika bindande såsom skriftliga avtal. Vissa situationer kräver dock skriftliga avtal för att avtalet ska vara juridiskt giltigt och ibland krävs även vittnen. I bevishänseende är ett skriftligt avtal att föredra framför ett muntligt avtal. Jag råder er därför att nedteckna er överenskommelse på så sätt som du säger. Ett skriftligt avtal kräver att båda parter undertecknar det och vittnen innebär en ytterligare gradering för avtalets giltighet. Denna uppgörelse emellan er kan eventuellt vara att jämställa med ett avtal om underhållsbidrag. Avtalsfrihet råder på samma sätt mellan er. Avtal om underhållsbidrag kan träffas enligt art 7:2 2 st FB. Avtal om underhållsbidrag för framtiden som ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader måste vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Rör det ett barn under 18 år ska socialnämnden godkänna avtalet. Detta framgår av art 7:7 2 st FB. Men du säger att avtalet ifråga ska vara ett avtal utöver underhållsstödet som jag då förutsätter att ni sedan tidigare träffat överenskommelse om. Hoppas svaret varit till din hjälp. Mvh

Ekonomiskt ansvar för boende- och umgängesförälder

2017-02-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej,,jag är en pappa som har ensam vårdnad om mina 2 barn 13 och 15 år gamla.Jag undrar,,vilka skyldigheter har mamman ekonomiskt och vilket ansvar har hon när barnen är hos henne?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn regleras i Föräldrabalken (FB).Hur det ekonomiska ansvaret ser ut för föräldrar beror till viss del på barnets boendesituation.I det fall barnet bor till övervägande del hos en förälder säger man att barnet bor stadigvarande hos denna förälder (boendeföräldern). Då har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Detta umgänge kan ske genom att föräldern och barnet träffar varandra eller genom annan kontakt, FB 6 kap. 15 §. Det kan också vara så att boendet är växelvist, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Båda föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte och den varar tills barnet har fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år gäller underhållsskyldigheten tills det att barnet fyllt 21 år, FB 7 kap. 1 §. I det fall föräldrarna bor tillsammans med barnet fullgörs underhållsskyldigheten oftast genom att föräldrarna tillsammans står för barnets kostnader. Om barnet istället bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget är pengar som ska gå till barnets boende, mat och fritidsintressen och detta är alltså umgängesförälderns sätt att fullgöra sin underhållsskyldighet. Storleken på underhållsbidraget beror på hur barnets behov och föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Umgängesföräldern har i vissa fall rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för den tid han eller hon har barnet boende hos sig. Detta gäller om barnet har bott minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Avdraget är oftast 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn. Dygnet räknas från kl. 0 och kl. 24. Det dygn som man lämnar ifrån sig barnet räknas som ett helt dygn om inte vistelsen började och slutade under samma dygn, FB 7 kap. 4 §.Om barnet istället bor växelvis hos båda föräldrarna så är huvudregeln att inget underhållsbidrag ska fastställas. Eftersom att barnet då vistas lika mycket hos båda så fullgör föräldrarna sin underhållsskyldighet genom att betala för barnets kostnader när de har barnet boende hos sig. Det finns dock undantagsfall då en förälder ska betala underhållsbidrag trots att boendet är växelvist. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom. Om föräldrarna är överens kan de själva upprätta ett avtal. För att kunna verkställa avtalet krävs dock att det är skriftligt och bevittnat. Om föräldrarna inte kan komma överens så måste domstolen fastställa underhållsbidraget. I övrigt ska umgängesföräldern enligt lagkommentaren ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår i samband med umgänget. Däremot finns en regel i FB 6 kap. 15 b § som säger att boendeföräldern ska ta del av de resekostnader som uppstår för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern ska tillgodoses. Detta ska också ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det är svårt att säga exakt hur ditt respektive barnens mammas ekonomiska ansvar ska fördelas. Jag tolkar det som att det är du som har barnen boende hos dig och alltså är boendeförälder. I så fall ska barnets mamma fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Hon får dock göra avdrag enligt ovan för de dagar som hon har barnen boende hos sig. Mamman till barnen har som huvudregel en skyldighet att stå för kostnaderna som uppstår när hon umgås med barnen. Däremot har du en skyldighet att ta del i resekostnaderna mellan dig och barnens mamma utifrån vad som är skäligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar