Underhållsskyldighets längd, konsekvens av uteblivet underhåll och avdrag på underhållsbidrag

2014-08-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej!jag har en son från ett tidigare förhållande som fyller 20 år i oktober och som fortfarande går i skolan på gymnasienivå, han tar studenten nästa år.Jag har genom åren alltid betalat underhåll och har trott att det upphörde vid 20 års ålder, vilket det tydligen inte gör utan vid 21.Jag undrar helt enkelt om det verkligen är så?? och vad som händer om jag helt sonika inte betalar?? Stämd??Läste någonstans att om barnet bor hos mig i 5 nätter i sträck får man göra avdrag på bidraget man betalar. Kan jag göra sådana avdrag retroaktivt??Jag vet att man naturligtvis ska försörja sina barn, men kan tycka att är man 20 år och bor hemma hos sin mamma, som säkert har bättre lön än jag kan det räcka med försörjning till 20 år.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!I Sverige är föräldrar skyldiga att underhålla sina barn ekonomiskt tills barnet fyller 18 år, det vill säga tills barnet blir myndigt. Underhållsskyldigheten kan därefter utsträckas om barnet försätter studera i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, dock längst tills barnet fyller 21 år. Alltså förlängs din underhållsskyldighet fram tills sonen fyller 21 år eftersom han går på gymnasiet. Se 7 kap. 1 § st. 1 och 2 föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381.Om du inte betalar kan mamman vända sig till kronofogden och begära att underhållsbidraget dras på din lön.Du har rätt att göra avdrag från underhållsbetalningen när barnet bor tillfälligt hos dig. Du får dra av både för längre perioder eller enstaka över­nattningar. Du får göra avdrag om barnet bor hos dig minst fem dagar i sträck. Du får även göra avdrag för enstaka övernattningar om barnet bor hos dig minst sex dagar under en kalendermånad. De dagarna behöver alltså inte vara i sträck.Om du och den andra föräldern är överens finns inget som hindrar att ni sköter avdragen själva, även om barnet får underhållsstöd från Försäk­ringskassan. Du räknar ut avdraget på samma sätt oavsett om du betalar underhållet direkt till den förälder som barnet bor tillsammans med eller direkt till barnet.Det är övernattningarna som barnet gör hos dig som räknas med i avdraget. Om barnet till exempel bor tillfälligt hos dig från fredag efter­middag till måndag morgon, så räknas det som tre dagar eftersom det är tre övernattningar.Avdraget för varje dag som barnet bor hos dig är 1/40 av det underhållsbidraget. Betalar du till exempel 1 273 kronor per månad, blir avdraget 31 kronor för varje dag (1 273/40 = 31,83). Avdraget på underhållsstödet som den andra föräldern får räknas ut på samma sätt. Löser ni avdraget själva kan ni komma överens om ett annat belopp. Du måste göra avdraget inom sex månader sedan barnet var hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag. Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig. Sammanfattningsvis:Du måste fortsätta betala underhåll till sonen tills han fyller 21 år eftersom han fortfarande studerar på gymnasiet. Om du inte betalar underhållet kan mamman vända sig till Kronofogden och begära att det dras från din lön. Du kan göra avdrag på underhållet om din son bor hos dig i fem nätter i sträck eller sex nätter inom en månad. Dock måste avdraget göras inom sex månader från att din son bodde hos dig för att kunna dras på nästa utbetalning, annars kan avdrag endast göras på eventuella obetalda bidrag.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn som fyllt 18

2014-07-30 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min fru har tre barn var sedan tidigare men inga gemensamma. Nu är en av hennes söner 20 år. Han har inte gått i skolan på flera år och har heller ingen annan sysselsättning och ingen egen inkomst. P g a vår ekonomi så har vi svårt att försörja honom/klara oss. Vi har varit i kontakt med socialen men de säger att vi är försörjningsskyldiga för honom. Jag trodde att försörjningskyldigheten var upp till 18 år eller vid skolgång som längst 21 år. Min fråga är: är vi försörjningsskyldiga för vår 20-åring (finns det något läge där soc kan hävda det med våra förutsättningar)?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Regler angående underhållsskyldighet gentemot barn finns i 7 kap i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller arton, se 7 kap 1 § 2 st FB. Undantaget gäller, precis som du säger, om barnet fortsatt bedriver grundskole- eller gymnasiala studier och inte är över 21 år.Det är skolgången som är den avgörande faktorn för att undantaget skall bli tillämpligt. Ni är alltså inte underhållsskyldiga. Vänligen,

Underhållsbidrag beräkning

2014-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur mycket jag ska ge min dotter på 19 år om hon flyttar hemifrån??? Hon går i skolan ett år till. Hon flyttar i vredesmod å till en kompis/kille. Tack p.s hon får 1200 från sin pappa i underhållsbidrag å 1050 i studuebidrag
Sarah Saajakari |Hej!Jag antar att din dotter då går i skolan på gymnasienivå. Hon har då rätt till underhållsbidrag fram till att hon avslutar sin utbildning eller fram till 21 år om hon inte avslutat den gymnasiala utbildningen då. Du skrev att hon har ett år kvar, hon har alltså rätt till underhållsbidrag i ett år till, 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7). Vidare bestäms storleken på underhållsbidraget med hänsyn till din dotters behov och du och din dotters pappas ekonomiska förmåga, alltså förvärvsförmåga. Vanligast är att utgå från förälderns inkomst. Man tar även hänsyn till din dotters inkomster, tillgångar och sociala förmåner. Det finns schablonbelopp från Socialförvaltningen där man ser till barnets behov utifrån barnets ålder. Därefter läggs det till ytterligare faktorer som påverkar storleken på underhållsbidraget, så som fritidsaktiviteter och dylikt.Vad du ska betala beror alltså på din ekonomiska förmåga och din dotters behov. Eftersom jag inte vet varken eller är det väldigt svårt för mig att skriva ut en viss summa du ska betala. Du kan räkna ut ett ungefärligt belopp på vad du bör betala på Försäkringskassans hemsida. En summa att utgå från är att minimibeloppet för underhållsbidrag 2014 är 1273 kronor.Jag hoppas att det gav lite klarhet i frågan om underhållsbidrag!

Underhåll till 20-åring som vill höja betyg

2014-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Underhåll: Min dotter är 20 år, tog studenten I juni men vill höja sina betyg via vuxenutbildning till hösten. Vad gäller?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av din fråga framgår inte om du med underhåll menar underhållsskyldighet eller underhållsstöd så jag tar upp bägge aspekterna!UnderhållsskyldighetBestämmelserna om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens 7 kap, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1Av 1 § framgår att skyldigheten att betala underhåll pågår tills dess att barnet fyller 18 år, men att föräldrarna har en skyldighet att betala tills barnet fyller 21 år om det fortfarande går i skola (grundskola, gymnasium).I NJA 1990 s. 49 (Högsta domstolens rättspraxis) slås fast att om ett barn väljer att byta gymnasieutbildning trots att denne gått klart en linje har barnet rätt till underhåll (fram till dess att denne fyllt 21).Samma sak gäller om någon läser upp icke-godkända betyg på Komvux. Däremot har ett barn inte rätt till underhållsbidrag om denne endast vill höja sina gamla betyg.Om jag tolkat din fråga rätt och er dotter vill läsa upp betyg som redan är godkända är ni alltså inte underhållsskyldiga enligt föräldrabalken.UnderhållsstödUnderhållsstöd kan ges till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. (http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/aedc85cb-45e6-446e-95dd-a40dfca56681/ll_forlangt_underhallsstod.pdf?MOD=AJPERES)Du säger att din dotter är 20 år och ni har alltså ingen underhållsplikt gentemot er dotter enligt detta.Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhåll för barn som flyttat.

2014-08-19 i Underhåll
FRÅGA |Min 18 åriga dotter har flyttat ihop med sin pojkvän, hon går fortfarande på gymnasiet, har sommarjobbat hela sommaren. Jag har ju försörjningsplikt tills hon slutar gymnasiet, gäller detta även när hon bor tillsammans med sin pojkvän (som har fast jobb) ? I dagsläget betalar jag hennes mobiltelefon plus försäkring och mat till hennes hund som även får bo hos mig på veckorna då hon går i skolan/jobbar, min ekonomi är ganska tight men jag försöker givetvis att stötta henne så mycket jag kan, men vad är eg rimligt.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Enligt föräldrabalkens 7 kap. 1§ 2st. har du, som du mycket riktigt är inne på, underhållsskyldighet för din dotter under den tiden hon går på gymnasiet. Denna underhållsskyldighet gäller även då hon bor tillsammans med hennes pojkvän, då han inte har någon underhållsskyldighet utan denna tillfaller endast barnets föräldrar. Pojkvännens inkomst påverkar således inte din underhållsskyldighet. I frågan vad som är ett rimligt underhåll så anges att underhållet ska vara skäligt i förhållande till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I föräldrabalkens 7 kap. 1§ 2st. anges även att hänsyn ska tas till barnets egna inkomster, sommarjobb och liknande feriearbete påverkar dock inte normalt underhållsskyldigheten. Det är svårt att ge ett exakt svar och vi rör oss med begrepp som ''skäligt'' och ''rimligt'' som är något diffusa. En riktlinje i sammanhanget kan dock vara ett sammandrag från propositionen till föräldrabalken och underhållsbidraget som du hittar här: http://www.socfamratt.se/underhall/underhallsbidrag/1085--vad-boer-inga-i-normalkostnaden-foer-ett-barnVill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Underhållsbidrag.

2014-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min Hustru avled i början av Juli. Hon hade en 16 årig son som bor hos oss sedan 2006. Nu vill hennes son bo kvar hos mig och det tycker jag att han skall om han vill. Jag har lämnat in ansökan om tillförordnad vårdnadshavare för honom. Tanken är att jag och barnets pappa skall dela vårdnaden på samma sätt som barnets pappa och min avlidna hustru gjorde. Utgår i sådana fall underhållsbidrag från barnets pappa till mig på samma sätt som till barnets mamma,
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Enligt föräldrabalken 7 kap. 2§ punkt 2. så ska en förälder uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern, som i ditt fall, inte varaktigt bor med barnet. Eftersom underhållsbidraget baseras på barnets behov och den andra förälderns förhållande till barnet (gällande om föräldern bor med barnet varaktigt eller inte) så kan jag inte utläsa att någon ändring skulle vara aktuell gentemot den situation som förelåg tidigare. Vill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Fråga om retroaktivt underhållsbidrag

2014-07-29 i Underhåll
FRÅGA |En son, som snart fyller 21 år, begär retroaktivt underhåll från 18 år till nu. Vi har inte haft någon kontakt. Han har inte begärt underhåll tidigare. Jag har antagit att han inte gått i skolan och inte betalat något underhåll. Han säger nu att han "fortfarande går i skolan". Vad ska man gå efter för att i efterhand avgöra/dokumentera om han gått eller inte gått i skolan och vilka perioder det i så fall varit?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Underhållsbidrag regleras i 7 kap Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381Enligt FB 7:2 så ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet om föräldern inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Vidare anger FB 7:1 st. 2 så upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till det att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Enligt FB 7:8 får talan om underhållsbidrag fastställas för maximalt 3 år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt för barnet att begära ett retroaktivt underhållsbidrag. Det spelar alltså ingen roll att du och sonen inte har haft någon kontakt då underhållsskyldigheten följer av föräldraskapet. Huruvida sonen gått i skolan eller inte torde vara enkelt att kolla upp hos den skola han angiver ha gått på.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

2014-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är en kinesisk kvinna som har bott i Sverige i fyra år. Jag har två barn som är födda i Sverige. Dottern är 3.5 år och sonen är 11 månader gammal. Nu tänker jag och min svenska man skilja oss. Jag vill ha ensam vårdnad men han vägrar betala för barnens underhåll. Jag undrar därför vad som gäller i svensk lag om hur mycket bör han betala för barnen.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om underhåll berörs i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:1 framgår att ”Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Vad som är skäligt som underhåll beror alltså både på barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Om föräldern inte varaktigt bor med barnet ska den föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, FB 7:2. Exakt hur mycket barnens pappa ska betala i underhållsbidrag går inte att svara på utan att ha fler uppgifter om hans och dina inkomster, familjesituation i övrigt och barnens behov. Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal er emellan eller genom dom, FB 7:2 2 st. Om din man inte betalar underhållsbidraget kan du få pengar från Försäkringskassan som kallas underhållsstöd. Underhållsstödet är på 1273 kronor per barn och månad. Du kan hitta mer information om det här http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed63f751-a79e-48d3-acc5-c08e026a565b/ff_us_4079a_allmant_om_underhallsstod1301.pdf?MOD=AJPERES.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!