Underhållsbidrag eller underhållsstöd

2014-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 16 år och jag får underhållsstöd från försäkringskassan. Min dotters pappa träffar henne aldrig och vill inte ha med henne att göra, än mindre betala något för/till henne. Han är höginkomsttagare och känner närmare 70.000kr i månaden. Skulle jag kunna på något sätt kräva att han ger henne något bidrag? Till saken hör att han aldrig skulle vilja ha kontakt med varken mig eller min dotter då han nu har en annan familj med barn. Vi separerade när hon var fem år. Vad kan jag göra eller ska jag bara nöja mig med underhållsstödet från FK?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!För att kunna kräva att han ska betala pengar till din dotter, får du kräva underhållsbidrag av honom. Enligt 7 kap 2 § föräldrabalken (FB), https://lagen.nu/1949:381, ska en förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte bor varaktigt tillsammans med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga. Om fadern till barnet är höginkomsttagare finns det alltså goda möjligheter att han skulle kunna tvingas utge ett högre belopp än det du erhåller från försäkringskassan. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Det finns en stor möjlighet att fadern motsätter sig underhållsskyldigheten ifall han inte velat ha något att göra med din dotter tidigare, så möjligheterna att bestämma underhållsbidrag via avtal verkar begränsade. Om det inte går att avtala får du ansöka om stämning och via domstol få underhållsbidraget fastställt. En fördel med att få det fastställt i dom är det sedan går att verkställa via kronofogdemyndigheten, och underhållsbidraget kan alltså utmätas hos fadern. Det finns sammanfattningsvis ganska goda möjligheter att få underhållsbidrag, men nackdelen är att detta alltså antagligen måste gå via en domstolsprocess, och du får själv avgöra om det underhållsbidrag du kan få utöver underhållsstödet överstiger de ekonomiska kostnaderna som uppstår när man processar i domstol.Hoppas du har fått svar!

Om ena föräldern inte betalar underhållet

2014-10-01 i Underhåll
FRÅGA |Jag har problem med mitt ex. Han har slutat betala underhåll denna månad. Han har hög inkomst 33000 efter skatt Jag studerar så jag har ut 12000kr med lån. Vi har 2 gemensamma barn på 15 och 17 år. Vad ska jag göra?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga!I Socialförsäkringsbalkens 18 kapitel finns reglerna om sk underhållsstöd. Där finns också de lagrum som gör det möjligt att lösa sådana här situationer via Försäkringskassan.Du skriver inget om barnen bor endast hos dig eller om boendet är delat, men om barnen bara bor hos dig, pappan är underhållsskyldig och han inte betalar kan du få underhållsstöd från Försäkringskassan med som mest 1273 kr per barn och månad (18 kap. 20 §). Pappan blir då istället betalningsskyldig till Försäkringskassan, så han slipper inte sitt betalningsansvar (19 kap. 2 §). Även om han inte betalar in till Försäkringskassan, så kommer de ändå att betala ut underhållsstödet till dig och istället får pappan en skuld hos dem.Om ni istället har delat boende och barnen bor växelvis hos den ena eller den andra kan en förälder med låga inkomster ändå få underhållsstöd, för två barn är gränsen för att få underhållsstöd om du tjänar under 222 306 kr per år. Hur mycket underhållsstöd du kan få vid växelvist boende beror på hur boendet är fördelat, men är det ungefär 50/50 är maximala underhållsstödet 636 kr per barn och månad (18 kap. 25 §).För att få underhållsstöd måste du ansöka om det hos Försäkringskassan, på deras hemsida finns blanketter och instruktioner. När du ansöker kan du få underhållsstöd utbetalt för högst en månad bakåt i tiden enligt 18 kap. 13 § Socialförsäkringsbalken, så det kan vara bra att ansöka så fort som möjligt. Här och här kan du läsa mer om och ansöka om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida.Vänligen,

Jämkning av underhåll

2014-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag betalar fn 3000kr i månaden som underhåll för min son(17år). Han är folkbokförd på min ex-frus adress. Beloppet beslutades av domstol under en period då jag hade betydligt högre inkomst. Jag undrar om jag nu 1. kan se över underhållets storlek? 2. vem jag ska vända mig till? 3. om jag kan räkna ut hur mycket jag borde betala. Tack på förhand Valter
Kim Shaw |Hej,Som jag förstår din fråga vill du jämka det fastställda underhållet. Frågor om underhåll och jämkning regleras i 7 kapitlet föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap 10§ FB kan en dom om underhåll jämkas om ändring i förhållandena föranleder det. Således kan ett underhåll jämkas. Om du vill få till en jämkning av underhållet ska du vända dig till tingsrätten.Underhållsbidraget bestäms efter ett antal faktorer. Dessa faktorer kan i ett övergripande perspektiv delas upp i, dina behov och ditt barns behov. Försäkringskassan har ett hjälpmedel på internet där man kan få hjälp med att räkna ut underhållet, Beräkning av underhåll. Hoppas detta var till din hjälp.

Underhållsskyldighet för barn som läser vidare på gymnasienivå efter studenten

2014-09-26 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter tog studenten i juni. För att kunna söka in på läkarlinjen läser hon nu kemi och fysik på KomVux, ämnen hon inte läste i gymnasiet. Hon får inte studiestöd från CSN eftersom det inte är heltidsstudier. Ska jag fortsätta betala underhåll till henne?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Föräldrabalken (FB) 7 kap. 1 § så upphör föräldrarnas underhållsskyldighet som huvudregel när barnet fyllt 18 år, men om barnet går i skola utsträcks underhållsskyldigheten under den tid barnet går i skolan men som längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och "annan jämförlig grundutbildning". Studier på universitets- och högskolenivå innebär inte underhållsskyldighet efter 18 års ålder. Det finns i Föräldrabalken inget krav att studierna ska bedrivas på heltid.Högsta domstolen har i praxis (se NJA 1990 s. 49) behandlat fall där barnet fullföljt en gymnasieutbildning ("tagit studenten") och sedan innan 19 års ålder påbörjat en ny gymnasieutbildning. Domstolen ansåg inte att det innebar att barnet avslutat sin skolgång, och föräldrarna var underhållsskyldiga enligt Föräldrabalkens regler under studietiden men längst till 21 års ålder.Att studierna bedrivs på KomVux påverkar inte bedömningen då det är "annan jämförlig grundutbildning" till gymnasieskolan, och det handlar om kurser hon inte läst på gymnasiet. Även att på KomVux läsa upp icke-godkända kurser ger underhållsskyldighet. Däremot om dottern läser upp betygen på redan godkända kurser så innebär det inte underhållsskyldighet för föräldrarna enligt FB. Hoppas att detta var svar på dina frågor, annars får du gärna återkomma.Vänligen, 

Underhållsskyldighet mot makas barn

2014-10-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son vill prova på att flytta till sin biologiska pappa. Jag är gift med en annan man. Blir då min nuvarande mans inkomst inräknad i det belopp jag ska betala i underhåll till min sons biologiska pappa?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom din nuvarande make inte har någon underhållsskyldighet gentemot din son när sonen inte längre bor hos er så ska din nuvarande makes inkomst inte räknas med när underhållsbeloppet fastställs. Försäkringskassan har en hjälpfull tabell på sin hemsida som kan hjälpa er att räkna ut beloppet. Denna tabell hittar du här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidragJag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Vilken förälder ska betala barnets trasiga telefon

2014-10-01 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Vi har delad vårdnad för vår son och han bor hos oss varannan vecka. Han har fått en ny iphone i julklapp av hans pappa. Under min semestervecka har sonen tappat telefonen i golvet och skärmen sprack. Sonens pappa säger att det var i min vecka och därför får jag stå för kostnaden för reparation av telefonen. Det går på självrisk på 1200:-. Jag känner att det inte var mitt fel och att det kunde ha hänt även i hans vecka och därför vill jag dela på kostnaden. Vi delar på kostnaden som t ex glasögon, försäkring men kläder, skor köper vi egna. Vad anser ni?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Vad tråkigt med din sons iPhone. I Föräldrabalkens (FB) 7 kapitel är föräldrarnas underhållsskyldighet reglerad. I 1 § står att "Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga." Att köpa mat, kläder och liknande är ett sätt att svara för barnets underhåll. Enligt tredje stycket i paragrafen ska föräldrarna sinsemellan ta del av kostnaden för underhåll var och en efter sin förmåga. Det är inte i övrigt reglerat i FB exakt vem som ska betala vad eller vem som ska ersätta något som barnet har som gått sönder. Utan båda är skyldiga att utefter förmåga bidra. Det finns alltså inget svar i lagen på din fråga.Du och barnets pappa har delad vårdnad och har sonen boendes hos er halva tiden var. Ni delar på vissa kostnader och står för vissa kostnader var för sig. Några av de kostnader ni delar enligt dig är glasögon och försäkring, båda de är exempel på sådant sonen har nytta av och/eller använder oavsett vilken förälder han är hos. När det gäller skor och kläder köper ni egna var för sig. Då antar jag att sonen har en garderob hos var och en av föräldrarna och inte behöver ta med sig kläder "emellan"? Om det är så tycker jag det framstår som rimligt att ni delar på reparationen av en telefon, då den är något som sonen har lika stor nytta av oavsett hos vem av er han är, och som han tar med sig emellan boendena. Att barn råkar ha sönder saker är sådant som händer, och det faktum att skedde just hos dig borde inte påverka. Så sett ur det perspektivet framstår ditt förslag att dela på kostnaden som fullt rimligt.Men man skulle också kunna argumentera för att pappan har köpt telefonen och att du då genom att betala för reparationen å din sida bidrar till att sonen har en telefon. Ska man försöka avgöra det så långt det går efter FB 1 § så får man först bedöma om det är skäligt sett till barnets behov att han ska ha en mobiltelefon och just en iphone, och om svaret är ja får man helt enkelt se till er ekonomiska förmåga att betala. Sen får ni betala utefter den, dvs att den med bäst ekonomisk förmåga står för hela eller större delen av kostnaden, har ni samma ekonomiska förmåga delar ni på kostnaden etc.Som du ser blir det i slutänden mer av ett tyckande, än ett juridiskt ställningstagande. Så det bästa är om du och pappan kan komma överens om hur ni ska fördela utgiften mellan er. Kanske kan ni kompromissa och mötas på halva vägen?Vänligen, 

Föräldrars underhållsskyldighet när ett barn är gift?

2014-09-26 i Underhåll
FRÅGA |Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till de fyller 21 år om de fortfarande går i gymnasium. Gäller denna skyldighet även om barnet är gift och bor med sin make?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år eller senast när barnet fyller 21 år och barnet fortfarande går i exempelvis gymnasieskola enligt 7 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Föräldrarna är som utgångspunkt underhållsskyldiga för sina barn fram tills dem tar studenten även om barnen skulle flytta in med sin respektive.Dock om ett barn gifter sig har barnet och dennes make en försörjningsplikt gentemot varandra enligt 6 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att föräldrarnas underhållsskyldighet först aktiveras om den underårigas make inte förmår försörja denne. Stöd för detta finns i ett avgörande från kammarrätten i Göteborg (KamR 911-12) där domstolen slog fast att om ett barn gifter sig och maken inte förmår försörja den underåriga så är föräldrarna underhållsskyldiga för sina barn. Slutsatsen är att om maken kan försörja den underåriga så bör föräldrarna inte också vara underhållsskyldiga för barnet enligt 7 kap 1§ FB.Hoppas detta var svar på din fråga!FB hittar här och ÄktB hittar du härVänligen,

Underhållsskyldighets längd, konsekvens av uteblivet underhåll och avdrag på underhållsbidrag

2014-08-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej!jag har en son från ett tidigare förhållande som fyller 20 år i oktober och som fortfarande går i skolan på gymnasienivå, han tar studenten nästa år.Jag har genom åren alltid betalat underhåll och har trott att det upphörde vid 20 års ålder, vilket det tydligen inte gör utan vid 21.Jag undrar helt enkelt om det verkligen är så?? och vad som händer om jag helt sonika inte betalar?? Stämd??Läste någonstans att om barnet bor hos mig i 5 nätter i sträck får man göra avdrag på bidraget man betalar. Kan jag göra sådana avdrag retroaktivt??Jag vet att man naturligtvis ska försörja sina barn, men kan tycka att är man 20 år och bor hemma hos sin mamma, som säkert har bättre lön än jag kan det räcka med försörjning till 20 år.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!I Sverige är föräldrar skyldiga att underhålla sina barn ekonomiskt tills barnet fyller 18 år, det vill säga tills barnet blir myndigt. Underhållsskyldigheten kan därefter utsträckas om barnet försätter studera i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, dock längst tills barnet fyller 21 år. Alltså förlängs din underhållsskyldighet fram tills sonen fyller 21 år eftersom han går på gymnasiet. Se 7 kap. 1 § st. 1 och 2 föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381.Om du inte betalar kan mamman vända sig till kronofogden och begära att underhållsbidraget dras på din lön.Du har rätt att göra avdrag från underhållsbetalningen när barnet bor tillfälligt hos dig. Du får dra av både för längre perioder eller enstaka över­nattningar. Du får göra avdrag om barnet bor hos dig minst fem dagar i sträck. Du får även göra avdrag för enstaka övernattningar om barnet bor hos dig minst sex dagar under en kalendermånad. De dagarna behöver alltså inte vara i sträck.Om du och den andra föräldern är överens finns inget som hindrar att ni sköter avdragen själva, även om barnet får underhållsstöd från Försäk­ringskassan. Du räknar ut avdraget på samma sätt oavsett om du betalar underhållet direkt till den förälder som barnet bor tillsammans med eller direkt till barnet.Det är övernattningarna som barnet gör hos dig som räknas med i avdraget. Om barnet till exempel bor tillfälligt hos dig från fredag efter­middag till måndag morgon, så räknas det som tre dagar eftersom det är tre övernattningar.Avdraget för varje dag som barnet bor hos dig är 1/40 av det underhållsbidraget. Betalar du till exempel 1 273 kronor per månad, blir avdraget 31 kronor för varje dag (1 273/40 = 31,83). Avdraget på underhållsstödet som den andra föräldern får räknas ut på samma sätt. Löser ni avdraget själva kan ni komma överens om ett annat belopp. Du måste göra avdraget inom sex månader sedan barnet var hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag. Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig. Sammanfattningsvis:Du måste fortsätta betala underhåll till sonen tills han fyller 21 år eftersom han fortfarande studerar på gymnasiet. Om du inte betalar underhållet kan mamman vända sig till Kronofogden och begära att det dras från din lön. Du kan göra avdrag på underhållet om din son bor hos dig i fem nätter i sträck eller sex nätter inom en månad. Dock måste avdraget göras inom sex månader från att din son bodde hos dig för att kunna dras på nästa utbetalning, annars kan avdrag endast göras på eventuella obetalda bidrag.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,