Underhållsskyldighet för föräldrar efter barnet slutat gymnasiet

2017-08-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Hur länge är en förälder skyldig att betala underhåll till sitt barn? Har en dotter som är fyllda 19 som är folkbokförd hos mig men vi har haft gemensam vårdnad fastän hon endast bor hos mig. Nu har hon slutat gymnasiet o kommer att plugga deltid för att läsa in ett ämne under hösten, kommer att fortsatt bo hos mig. Pappan påstår att han bara är skyldig att betala tills hon slutat gymnasiet o har slutat att betala underhåll till henne. Hur går jag vidare om han är underhållsskyldig?Många tack på förhand.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i 7 kap föräldrabalken(FB).I 7 kap 1 § andra stycket FB kan vi läsa att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om vi läser vidare ser vi dock att om barnet går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.Vad är då annan jämförlig utbildning? Även att på KomVux läsa upp icke-godkända kurser ger underhållsskyldighet. Däremot om dottern läser upp betygen på redan godkända kurser så innebär det inte underhållsskyldighet för föräldrarna. Jag vet inte exakt vad det är din dotter ”läser in” och vad du menar med det men jag hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Fastställande av underhållsbidrag och hur kräver man det från den bidragsskyldige föräldern?

2017-08-16 i Underhåll
FRÅGA |HejJag skulle vilja söka om ett högre underhåll än det som man får från försäkringskassan.Jag har sjukskriven sen 4 år tillbaks och båda mina söners fäder har bra inkomst och barnen bor på heltid hos mig.Hur gör jag för att ansöka om De?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid fastställande av en förälders underhållsskyldighet ska alltså hänsyn tas till förälderns förmåga att utge underhåll. Reglerna om underhållsskyldighet mot barn måste ses i samband med olika sociala förmåner, såsom det allmänna barnbidraget, bostadsbidrag, olika former av studiehjälp.En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller arton år. Dock om barnet går i skolan, exempelvis grundskolan eller gymnasiet som dina barn gör, så är föräldrar underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder vilket framgår av 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § FB framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet. Du uppfyller alltså din underhållsskyldighet för att ha sönerna boende hos dig. Hur fastställer man underhållsbidrag? Utgångspunkten är att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal föräldrarna emellan. Avtal om underhållsbidrag kan ingås formlöst dvs. även muntligt avtal om underhåll är bindande. I praktiken ingås underhållsavtal skriftligt och med två vittnen. Detta skriftliga avtal har man nytta av om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskydighet. Då kan man använda det som en exekutionstitel, vilket innebär att man kan få hjälp av kronofogden att driva in underhållsbidraget.Hur beräknar man underhållsbidrag?Det finns vissa faktorer som man får ta hänsyn till när man räknar ut underhållsbidrag. Det är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (din + pappans ekonomiska förmåga) som är utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget. Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt, dvs nettobeloppet. Men innan underhållet bestäms har ni båda rätt att tillgodoräkna er ett s.k förbehållsbelopp. Det belopp den underhållsskyldige föräldern får förbehålla sig framgår av 7 kap 3 § 2 st FB. Det inkluderar alla vanliga levnadskostnader och bostadskostnad som beräknas för sig efter vad som är skäligt. När man räknar ut bostadskostnaden utgår man ifrån bruttokostnaden minskad med eventuellt bostadsbidrag. Man tar även hänsyn till om man bor ihop med någon annan vilket medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen. Levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp (ett fastställt schablonbelopp) som för år räknat utgör 120 procent av gällande basbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ SFB. Detta belopp ligger för tillfället på 44 800 kr om året. Vilket innebär cirka 3730 kr i månaden. Detta belopp har man tänkt sig ska omfatta tex kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, fackföreningar, försäkringspremier etc. (detta kan i vissa fall sättas högre om det föreligger särskilda fall)När man har räknat ut föräldrarnas förmåga så ska man titta på barnets behov. Barnets behov har också sin utgångspunkt i schabloner. Dessa schablonerna är hänförliga till ålder och är fastställda för ett år. 0-6 år: 65 % av basbeloppet per år. 7-12 år: 80 % av basbeloppet per år och 13 år och uppåt: 95 % av basbeloppet per år.Enligt 7 kap 1 § FB ska man även beakta de sociala förmåner som barnet får. Sociala förmåner är barnbidrag och studiestöd. Enligt NJA 1996 s. 134 när det gäller barnets behov kan man i vissa fall beakta barnens egna inkomster och tillgångar.Exempel på uträkning av underhållsbidragJag kommer att hitta på en del kostnader eftersom att jag inte har några uppgifter för en uträkning. Observera att siffrorna är helt påhittade, jag väljer att ha ena posten med väldigt låg inkomst och andra hög för att illustrera skillnader. Mamma:Inkomst: 14900 Bostadsbidrag: 3000Boende: - 5500Basbelopp: - 3730 = din ekonomiska förmåga är då: 8670 krPappaInkomst: 32.000Boende: - 8700Basbelopp: - 3730 = pappans ekonomisk förmåga är 19570 kr. Barnets behov på 18 år:Basbelopp: 95 % av basbeloppet = 3543 kr Barnbidrag: - 1050Barnets behov = 2497 Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behovs som vardera föräldern ska betala. Det gör man gör är att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. Resultatet i följande exempel ovan blir då: Underhållsbidrag för pappan:2497 x 19570 /(19570 + 8670) = 1730 kr per barn1795 + 1795 = 3590 kr Pappan ska således betala 1730 kr i månaden för barnet enligt följande exempel.Hur går man tillväga för att få ett högre underhållsbidrag? Underhållsbidrag kan som sagt fastställas antingen genom dom eller genom avtal. Det du bör börja med är att försöka få till ett avtal med respektive pappa, där ni efter följande beräkning ovan fastställer underhållsbidraget. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidrag är det i sig en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 5 p Utsökningsbalken (UB). Det innebär att du direkt kan gå till Kronofogdemyndigheten med det skriftliga avtalet så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men det framgår inte av din fråga om ni har ett sådant avtal (troligtvis inte). Vill inte papporna sluta något avtal måste du få underhållsbidraget fastställt genom dom via tingsrätten så att du kan få ut denne exekutionstitel. Det du gör är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten vilket du kan hitta här. Det som händer då om din ansökan blir bifallen är att du får ut just en sådan här exekutionstitel genom domen 3 kap 1 § 1 p UB. Att då ha denna exekutionstitel innebär att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att driva in de pengar som du är berättigad till.UnderhållsstödUnderhållsstöd är något man kan få av försäkringskassan om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr. Då kommer försäkringskassan att betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Men betalar en förälder underhållsstöd som ligger över 1573 kr kommer inte försäkringskassan att betala ut något underhållsstöd. De pengarna ska täcka för samma saker som underhållsbidraget gör. Som du säkert inser så kommer du få ut betydligt mer pengar än 1573 kr i månaden om du kan få till ett avtal om underhållsbidrag med papporna om det nu är så att de har god enekonomi. Lycka till och hoppas det gav svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Vem ska stå för barnens resekostnader?

2017-08-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag och sonens pappa bor ca 7 mil ifrån varandra. Vi har gemensam vårdnad med varannan vecka boende, men sonen är skriven hos mig. Nu ska sonen gå i skola i min kommun, vem av oss är skyldig att betala resan från pappan till skolan under pappans vecka då?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att man uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig eller genom att betala underhållsbidrag (se 7 kap 2 § Föräldrarbalken (FB). Men eftersom barnet barnet bor växelvis hos er, dvs varannan vecka, så uppfyller ni båda er underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos er varsin vecka. Enligt 6 kap 15 b § föräldrarbalken (FB) ska resekostnader delas lika mellan föräldrarna. Av propositionen och lagkommentarer till lagen framgår det att den föräldern som inte bor med barnet ska ha det primära ansvaret för resekostnader. Den andra föräldern ska ta del i kostnaderna i den mån hens förmåga tillåter detta. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det. Dock är fallet som sådant att ni båda är boendeföräldrar vilket får till utfall att ni båda får dela och ansvara solidariskt för resekostnaderna. För att det ska bli så rättvist som möjligt kan ni fördela kostnaderna för resorna efter er inkomst. Först beräknas varje förälders nettoinkomst efter skatt. Från detta dras ett förbehållsbelopp förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Återstående belopp utgör förälders överskott. Resekostnaderna fördelas proportionellt mellan föräldrarna beroende på överskottets storlek. (detta är dock bara ett förslag och ni kan helt och hållet själva försöka komma överens om hur ni vill göra)Som du märker så finns det inget givet svar på hur kostnaderna ska fördelas. Utan det blir upp till domstol att avgöra om ni inte själva kan komma överens. Jag kan tyvärr inte ge dig ett mer exakt svar än så eftersom det inte framgår tydligare av lag, förarbeten eller av doktrin. Hoppas det gav dig lite hjälp på vägen! Med vänliga hälsningar

Man kan bli tvungen att betala retroaktivt underhåll för upp till tre år

2017-08-07 i Underhåll
FRÅGA |När den sjuttonåring sonen valde att bo heltid hos sin far ville modern komma överens om kostnaderna, men fadern tyckte inte det var nödvändigt och avböjde. Fadern har efter separationen haft mycket svårt att kommunicera med modern, vägrade länge att ha kontakt med henne Nu kräver fadern underhåll retroaktivt för ett år. Kan han göra det?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I föräldrabalken anges att underhåll kan fastställas för upp till tre år tillbaka (se 7 kap. 8 §). Det är alltså möjligt för pappan att kräva underhåll retroaktivt för ett år. Däremot har högsta domstolen i ett rättsfall sagt att "Utgångspunkten bör vara att ett yrkande om sådant bidrag skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige" (se NJA 1991 s. 503). Om en domstol skulle bevilja retroaktivt underhåll beror alltså på sonens behov av detta och hur mammans ekonomiska situation, att pappan tidigare avböjt och sagt att det inte är nödvändigt skulle kunna tala för att det inte fanns behov av underhåll, men det är möjligt att mamman blir tvungen att betala retroaktivt underhåll.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur uppfyller man sin underhållsskyldighet? Hur fastställer man underhållsbidraget? Och hur kräver man bidraget från den andra föräldern?

2017-08-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej min före detta sambo slutade betala underhåll för 2 år sedan för våran dotter skulle då bo lika mycket hos båda. Men sen blev det inte så utan hon bor bara hos mig och inland varannan helg hos honom. Har inte krävt något nytt underhåll då jag tänkte vi kunde dela på klädinköp mm. Funkade ett tag. Nu är han skyldig mig 5250kr vilket jag inte får. Hur ska jag gå till väga? Han sa jag skulle få när han fick tillbaka på skatten. Men han säger att jag inte får något.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten är att föräldrarna sinsemellan kan komma överens om uppdelningen av kostnaderna. Dock uppfattar jag det som att det inte funkar längre. Jag ska förklara nedan hur man uppfyller sin underhållsskyldighet och vad som gäller där. Sen går jag igenom hur man fastställer underhållsbidraget och därefter hur man kan kräva underhållsbidraget från pappan. Hur uppfyller man sin underhållsskyldighet? En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller arton år. Dock om barnet går i skolan, exempelvis grundskolan eller gymnasiet som dina barn gör, så är föräldrar underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder vilket framgår av 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § FB framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet. Du uppfyller alltså din underhållsskyldighet för att ha sönerna boende hos dig. Hur fastställer man underhållsbidrag? Utgångspunkten är att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal föräldrarna emellan. Avtal om underhållsbidrag kan ingås formlöst dvs. även muntligt avtal om underhåll är bindande. I praktiken ingås underhållsavtal skriftligt och med två vittnen. Detta skriftliga avtal har man nytta av om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskydighet. Då kan man använda det som en exekutionstitel, vilket innebär att man kan få hjälp av kronofogden att driva in underhållsbidraget.Hur beräknar man underhållsbidrag?Det finns vissa faktorer som man får ta hänsyn till när man räknar ut underhållsbidrag. Det är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (din + pappans ekonomiska förmåga) som är utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget. Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt, dvs nettobeloppet. Men innan underhållet bestäms har ni båda rätt att tillgodoräkna er ett s.k förbehållsbelopp. Det belopp den underhållsskyldige föräldern får förbehålla sig framgår av 7 kap 3 § 2 st FB. Det inkluderar alla vanliga levnadskostnader och bostadskostnad som beräknas för sig efter vad som är skäligt. När man räknar ut bostadskostnaden utgår man ifrån bruttokostnaden minskad med eventuellt bostadsbidrag. Man tar även hänsyn till om man bor ihop med någon annan vilket medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen. Levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp (ett fastställt schablonbelopp) som för år räknat utgör 120 procent av gällande basbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ SFB. Detta belopp ligger för tillfället på 44 800 kr om året. Vilket innebär cirka 3730 kr i månaden. Detta belopp har man tänkt sig ska omfatta tex kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, fackföreningar, försäkringspremier etc. (detta kan i vissa fall sättas högre om det föreligger särskilda fall)När man har räknat ut föräldrarnas förmåga så ska man titta på barnets behov. Barnets behov har också sin utgångspunkt i schabloner. Dessa schablonerna är hänförliga till ålder och är fastställda för ett år. 0-6 år: 65 % av basbeloppet per år. 7-12 år: 80 % av basbeloppet per år och 13 år och uppåt: 95 % av basbeloppet per år.Enligt 7 kap 1 § FB ska man även beakta de sociala förmåner som barnet får. Sociala förmåner är barnbidrag och studiestöd. Enligt NJA 1996 s. 134 när det gäller barnets behov kan man i vissa fall beakta barnens egna inkomster och tillgångar.Exempel på uträkning av underhållsbidragJag kommer att hitta på en del kostnader eftersom att jag inte har några uppgifter för en uträkning. Observera att siffrorna är helt påhittade, jag väljer att ha ena posten med väldigt låg inkomst och andra hög för att illustrera skillnader. Mamma:Inkomst: 14900 Bostadsbidrag: 3000Boende: - 5500Basbelopp: - 3730 = din ekonomiska förmåga är då: 8670 krPappaInkomst: 32.000Boende: - 8700Basbelopp: - 3730 = pappans ekonomisk förmåga är 19570 kr. Barnets behov på 18 år:Basbelopp: 95 % av basbeloppet = 3543 kr Barnbidrag: - 1050Barnets behov = 2497 Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behovs som vardera föräldern ska betala. Det gör man gör är att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. Resultatet i följande exempel ovan blir då: Underhållsbidrag för pappan:2497 x 19570 /(19570 + 8670) = 1730 kr per barn1795 + 1795 = 3590 kr Pappan ska således betala 1730 kr i månaden för barnet enligt följande exempel.Hur går man tillväga för att få att kräva underhållsbidrag från den andra föräldern? Underhållsbidrag kan som sagt fastställas antingen genom dom eller genom avtal. Det du bör börja med är att försöka få till ett avtal med respektive pappa, där ni efter följande beräkning ovan fastställer underhållsbidraget. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidrag är det i sig en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 5 p Utsökningsbalken (UB). Det innebär att du direkt kan gå till Kronofogdemyndigheten med det skriftliga avtalet så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men det framgår inte av din fråga om ni har ett sådant avtal (troligtvis inte). Vill inte papporna sluta något avtal måste du få underhållsbidraget fastställt genom dom via tingsrätten så att du kan få ut denne exekutionstitel. Det du gör är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten vilket du kan hitta här. Det som händer då om din ansökan blir bifallen är att du får ut just en sådan här exekutionstitel genom domen 3 kap 1 § 1 p UB. Att då ha denna exekutionstitel innebär att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att driva in de pengar som du är berättigad till.UnderhållsstödUnderhållsstöd är något man kan få av försäkringskassan om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr. Då kommer försäkringskassan att betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Men betalar en förälder underhållsstöd som ligger över 1573 kr kommer inte försäkringskassan att betala ut något underhållsstöd. De pengarna ska täcka för samma saker som underhållsbidraget gör. Sammanfattningsvis bör du börja med att komma överens med pappan och därmed upprätta ett avtal. Går han inte med på det får du skicka in en stämningsansökan hos tingsrätten om underhållsbidrag så att de får fastställa det genom dom. Lycka till och hoppas det gav svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Fråga om avtal gällande underhåll

2017-08-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående underhållsstöd. Jag och min fd hustru upprättade avtal i mars 2017. Min avsikt med detta var att allt skulle gå rätt till och att jag skulle betala underhåll för min son enligt alla regler. Nu hävdar hon att jag inte har rätt att dra av 1/40 del av stödet som det står att jag kan göra enligt försäkringskassan och föräldrabalken 4§ för varje dag han är hos mig tex på sommarlovet.Anser ni att jag inte har rätt till detta genom detta avtal?MVH
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först måste jag säga att det är väldigt bra att ni upprättat avtal, det borde fler ta efter. Ni har till och med angett i avtalet att det ska gälla i enlighet med försäkringskassans regler. Anger då försäkringskassans regler att vissa avdrag får göras, skall även detta följas. Det är även så att försäkringskassans regler träder in oavsett avtal om ni inte är överens. Du har därmed rätt till avdrag oavsett vad ni avtalat.Mitt råd är att du kontaktar försäkringskassan för att få en uträkning på hur mycket du har rätt att dra bort för den del som du redan gett ditt barn genom umgänget. Regeln är grundad på antalet dagar barnet bott hos dig och hur många dagar i följd umgänge pågått. Kontakta försäkringskassan för en utförligare uträkning av ditt barns underhåll.Lycka till

Underhåll vid växelvist boende

2017-08-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej !Har delad vårdnad o underhåll på 3000 i månadenNu ska vi ha växelvis boende o nu undrar jag hur mycket jag kan få i underhåll ? Hälften eller ? är bara en prövotid.
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB). Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sitt barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. En förälder kan antingen fullgöra sin underhållsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och därigenom betala löpande utgifter för barnet eller genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna, alltså ungefär lika mycket hos båda, är huvudregeln att ingen av föräldrarna ska betala underhållsbidrag. Enligt ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2013 s 955) kan dock en förälder i vissa fall åläggas att betala underhållsbidrag till barnet trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Detta är under förutsättning att den föräldern har avsevärt större ekonomisk förmåga än den andra föräldern. Om det är så att ditt barns pappa har avsevärt större ekonomisk förmåga än dig är det alltså möjligt att han fortfarande kan bli underhållsskyldig trots att boendet nu ska vara växelvist, annars är huvudregeln att ingen av er ska betala underhållsbidrag till barnet. Det finns dock en möjlighet att söka underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. Vad som krävs för att få underhållsstöd i en sådan situation är att barnet är folkbokfört hos en av föräldrarna, att föräldrarna har gemensam vårdnad eller att en av föräldrarna har enskild vårdnad, att den sökande föräldern och barnet bor i Sverige och att barnet bor hos den sökande föräldern under minst tolv dagar per månad. Det finns även en gräns för hur mycket man som sökande får tjäna per år då detta alternativ enbart riktar sig till föräldrar med låga inkomster. Du kan läsa mer och ansöka om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida, se här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur mycket underhållsbidrag ska barnens pappa betala?

2017-08-07 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min fd man har varit skilda i 4år. Vi har gemensam vårdnad. De första 3åren hade vi varannan vecka. Det sista året har han haft varannan helg. Torsdag kl 17 till måndag kl 08:00. Han betalar mig 1200kr i månaden för våra två barn 7år och 11år. Vi betalar gemensamt försäkringar, aktiviteter osv. Han lämnar bort dom ofta, och hotar mig att ta tillbaka varannan vecka om jag kräver mer pengar. Barnen vill vara hos mig och fortsätta vara hos sin far varannan helg. Har jag rätt till mer pengar? Han tjänar betydligt mer än mig, är sambo och bor billigare. Jag är helt ensam med en kallhyra på 10500kr Har en lön på 23400 innan skatt. Har ni några goda råd? Vad är han skyldig att betala mig?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom barnen inte bor varaktigt hos sin pappa så ska han betala underhållsbidrag till dem (7 kap. 2 § FB). Vad han ska betala i underhållsbidrag beror på barnens behov och er ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Enligt lagen är det inte du som har rätt till pengar utan barnen som har rätt till pengar från sin pappa för sin försörjning. Eftersom barnen är under 18 år blir det dock du som får pengarna och använda dem för barnens underhåll. Det är svårt för mig att säga om de har rätt till mer pengar eftersom det beror på vad de har för behov och vad deras pappa har för inkomst samt kostnader. Försäkringskassan har en bra räknesnurra som du hittar här, där kan du, eller ni gemensamt, kan beräkna vad som är ett rättvist underhållsbidrag. Där kan du också boka ett webbmöte med en handläggare på försäkringskassan för att få råd och stöd i frågan om underhållsbidrag. Eftersom barnen är hos sin pappa varannan helg så får han göra avdrag med 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn barnen är hos honom, under en kalendermånad. När barnen är där torsdag kl. 17:00 till måndag kl. 8:00 är det att se som 4 hela dygn och han får därför göra avdrag med 4/40 för varje helg (7 kap. 4 § FB). Som jag tolkar det har ni i dagsläget inget avtal om boende, umgänge och underhåll. Jag skulle rekommendera dig att fundera på om ni borde försöka komma överens om ett skriftligt avtal för där ni reglerar vem barnen ska bo hos, hur umgänget ska se ut och hur mycket han ska betala i underhållsbidrag. Kommunen har en familjerätt dit ni kan vända er för t ex samarbetssamtal och få hjälp att skriva avtal kring dessa frågor för att undvika osäkerhet kring vad som gäller.Hoppas detta var till hjälp!Vänligen,