Underhållsskyldighet för barn över 18 år som fortfarande studerar men har flyttat hemifrån

2016-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag har ett barn som fyllt 18 år och sköter sina studier på gymnasiet i vår hemkommun. Barnet önskar flytta hemifrån. Är vi föräldrar då fortfarande underhållsskyldiga gentemot barnet eller måste barnet nu klara sig själv då denne aktivt väljer att flytta hemifrån?Vi vet att vi är underhållsskyldiga för barnet tills dess att denne slutar gymnasiet. Men det kan väl inte gälla om barnet själv väljer att flytta hemifrån?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du beskriver är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn fram tills de är 18 år enligt huvudregeln, och om barnet fortfarande studerar löper underhållsskyldigheten ändå tills fyllda 21 år. Till skolgång räknas i detta avseende studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta framgår av 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB).Denna underhållsskyldighet gäller faktiskt också trots att barnet har flyttat hemifrån, vilket framgår av 7 kap. 2 § FB. Precis som det föreskrivs i 7 kap. 1 § gäller dock fortfarande att underhållsskyldigheten ska vara skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta torde innebära att underhållsskyldigheten åtminstone inte torde bli större, eller i alla fall inte marginellt större, än när barnet bodde hemma. Detta särskilt sedan valet att flytta var barnets eget.Mot bakgrund av din fråga avstår jag från att gå närmare in på den exakta innebörden av underhållsskyldigheten. Liknande svar som är mer utförliga har emellertid getts till andra frågor här på lawline, så om du önskar veta mer kan du söka dig runt på Lawlines hemsida. Ett exempel finns dock här:http://lawline.se/answers/ratt-till-underhallsbidrag-och-underhallsstodHoppas du anser att du fått din fråga besvarad. Har du ytterligare funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Föräldrars underhållsskyldighet respektive upplysningsskyldighet

2016-04-29 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo betalar för 3 barn max underhåll men ska det enbart baseras på hans inkomst?? för fk baserar underhållet bara från vad pappan tjänar. Har inte mamman en viss skyldighet att tala om när barnen byter mobnr , åker utomland,blir sjuka eller annat som borde vara viktigt o veta fastän hon har full vårdnad..stämmer det att när ena barnet fyller 18 år och går i skolan men jobbar extra ska det minska underhållet då?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående underhållsskyldigheten:Föräldrarna ska betala underhåll för barnen utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med ekonomisk förmåga menas arbetsinkomst. (7 kap 1 § 1 st Föräldrabalken). Om barnen bara bor hos sin mamma är det precis som du säger så att underhållet beräknas utifrån pappans inkomst.Om något av barnen har fyllt 18 men fortfarande går i skolan, fortlöper underhållsskyldigheten under studietiden. Dock som längst tills barnet har fyllt 21 år. Och med "skola" menas grundskolan eller gymnasiet, och inte högskola eller universitetsutbildning (7 kap 1 § 2 st Föräldrabalken). Om barnet jobbar extra så ska dess inkomst beaktas vid beräkningen av pappans underhållsskyldighet (7 kap 1 § 1 st Föräldrabalken). Det bör således göra att underhållsskyldigheten avseende det arbetande barnet minskar. Angående upplysningsskyldigheten:Vårdnadshavaren, dvs mamman då hon har full vårdnad, ska lämna upplysningar om viktiga saker som kan främja umgänge mellan i detta fall pappan och barnen. Sådana upplysningar kan vara just utlandsresor och andra viktiga händelser. Dock är informationsskyldigheten ingen absolut skyldighet. Dels finns ingen möjlighet att få mammans upplysningsskyldighet överprövad eller sanktionerad, om hon inte fullgör den. Dels kan det finnas situationer där intresset av att lämna sådan här information konkurrerar med andra intressen. Detta följer av 6 kap 15 § 4 st Föräldrabalken.Hoppas du fick svar på det du ville veta!Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidragets storlek - påverkan av barnets egen inkomst

2016-04-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en liten fråga. Min syster är 19år och går fortfarande i gymnasiet och har tidigare alltid bott med vår mamma som haft ensam vårdnad om oss. Hon bor nu inte hemma men ska iallafall ha underhållsstöd (osäker om det kallas det) från vår biologiske pappa under hennes tid i gymnasiet. Hon vill dock börja sommarjobba så hon kan resa lite och så men har fått höra från sin advokat att desto mer pengar hon tjänar desto mindre blir vår fars betalningsskyldighet? Stämmer det?Med vänlig hälsning, Jennifer
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga! Antagligen är det underhållsbidrag du menar att din pappa är skyldig att betala till din syster. Din finns även något som kallas för underhållsstöd, vilket utgår från staten som en mellanhand då den som är underhållsskyldig inte fullgör sitt ansvar att betala underhållsbidrag. Din pappas underhållsskyldighet gentemot din syster upphör när din syster har gått ut gymnasiet, dock längst intill dess hon har fyllt 21 år. Detta framgår av 7 kap. 1 § 2 stycket Föräldrabalken (FB). När underhållsbidragets storlek fastställs tas bland annat hänsyn till barnets egna tillgångar och inkomster, se 7 kap. 1 § 1 stycket FB. Det stämmer alltså att det kan påverka hennes underhållsbidrag från er pappa om hon jobbar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fördelning av underhåll

2016-04-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är skild och vi har delad vårnad på barnen. Vi betalar även lika mycket på barnen men han tjänar ca 10000 mer än mig i månaden ska vi ändå betala lika mycket eller ska han betala mer? Vänligen Maria
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB). Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Vidare står det där att föräldrarna ska ta del av kostnaderna för barnens behov var och en efter sin förmåga. Detta ger uttryck för en kvotdelningsprincip där en förälder med bättre ekonomisk förmåga ska betala en större del av barnens behov. Det framgår inte av din fråga om barnen bor växelvis hos er eller bara hos en av er. Om barnen växelvis så fullgör ni båda er underhållsskyldighet till barnen när de är hos er och de har då inte rätt till underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § FB. Bor de hos er båda förväntas ni såldes båda dela på kostnaderna efter er förmåga och om han tjänar mer så ska han betala en större andel av barnens behov. Detta förväntas ”lösa sig självt” vilket det förstås inte alltid gör i praktiken men det är då svårt att göra någonting rättsligt åt det. Det bästa är förmodligen att prata med honom och se om ni gemensamt kan komma överens om att han ska betala lite mer eftersom han har en bättre inkomst. Om barnen endast bor hos en av så ska den andra fullgöra sin underhållsskyldighet till barnen genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Ni delar då på barnens underhåll sinsemellan utifrån er respektive förmåga vilket innebär att om han har bättre ekonomisk förmåga så ska han betala en större andel av barnens behov. På försäkringskassans hemsida finns en räknesnurra där det går att räkna ut ett förslag på vad den föräldern som inte har barnen boende hos sig ska betala i underhållsbidrag, du hittar den här. En förälder som tjänar mer ska såldes betala en större andel av barnens kostnader. Även om barnen bor växelvis hos er kan ni såklart använda Försäkringskassans räknesnurra för att se hur ni skulle kunna fördela kostnaderna för barnens behov mellan er. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Förälders underhållsskyldighet för barn över 18, som inte bor hemma

2016-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter vill flytta till sin pojkväns familj i en annan stad när hon fyller 18. Hon kommer då fortfarande gå i gymnasiet och min fråga är om jag då är försörjningsskyldig för henne?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Föräldrars försörjningsskyldighet , dvs underhållsskyldighet, regleras i Föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel. Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga gentemot sina barn tills dess att de fyller 18 år. Detta framgår av FB 7:1 1 st. Av FB 7:2 2st framgår det dock att om barnen fortfarande går i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder, fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet fram tills barnen har slutat skolan eller fyller 21 år. I ditt fall innebär det att du utöver att vara underhållsskyldig för din dotter fram till hennes 18-årsdag, även fortsätter att vara underhållsskyldig fram tills dess att hon går ur gymnasiet, hoppar av eller fyller 21 år. Att din dotter flyttar till sin pojkväns familj påverkar inte din underhållsskyldighet. Viktigt att notera är dock att din underhållsskyldighet endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt, med hänsyn till din dotters behov, egna tillgångar och inkomster*, samt din egna ekonomiska förmåga. Förmodligen kan det därför inte anses skäligt att du ska bekosta alla merkostnader som uppstår pga din dotters val att flytta. * Mindre inkomster din dotter skulle få genom sommarjobb eller dylikt påverkar inte din underhållsskyldighet.Har du fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss igen, ringa oss på 08-533 300 04, eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Underhållsskyldighet och ansökan om anstånd hos Försäkringskassan

2016-04-17 i Underhåll
FRÅGA |Barnens mor och jag är separerade, hon har vårdnaden om alla våra gemensamma barn som bor hos henne. situationen är den att jag har ingen inkomst, så vad händer då?Hur räknas underhållet ut?Blir jag skyldig försäkringskassan?Vänligen hjälp mig.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 7 kap, men även i 17-19 kap Socialförsäkringsbalken (SFB).Underhåll Varje förälder ska svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga, FB 7:1. Det spelar ingen roll att du inte har vårdnaden om barnen. Eftersom att barnen bor stadigvarande hos mamman blir du underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnen, FB 7:2. Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (7:2 p. 2 FB). I de fall du inte har möjlighet till detta kan du uppfylla din underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Underhållsstöd är ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern. Råd Eftersom att du inte har någon inkomst har du möjlighet att ansöka om anstånd hos Försäkringskassan. Det innebär att du kan skjuta upp betalningar till Försäkringskassan helt eller delvis i upp till ett år. Däremot kommer det bli ränta på skulden om du inte betalar varje månad. För mer info se här.Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister från Familjens jurist som du kan komma i kontakt med om du har fler frågor angående underhållsstöd. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Underhållsbidrag och underhållsstöd

2016-04-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Vår son är 15 år och bor heltid hos mig. Hans pappa har betalat 1 273kr/månad för sonen i hela hans liv. Jag har för mig att det var det lägsta beloppet han behövde betala. Har denna summa höjts nu, dvs har sonen rätt till mer pengar?Hälsningar Anna
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det två olika system när det gäller barns rätt till underhåll. Det ena systemet är civilrättsligt, regleras i 7 kapitlet Föräldrabalken (FB) och benämns underhållsbidrag. Det andra systemet är offentligrättsligt, regleras i 18 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB) och kallas för underhållsstöd. I 7 kap. 1 § FB anges att ni som föräldrar ska svara för underhåll åt er son efter vad som är skäligt med hänsyn till er sons behov och er egna ekonomiska förmåga. När underhållsskyldigheten bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Enligt tredje stycket i samma bestämmelse ska föräldrarna sinsemellan ta del i kostnaderna för barnets underhåll var och en efter sin förmåga. I 7 kap. 2 § FB framgår att du fullgör din underhållsskyldighet genom att din son bor tillsammans med dig eftersom du då svarar för vardagliga kostnader så som mat, kläder och hyra. Av samma paragraf framgår att din sons pappa ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till er son. Underhållsstöd som regleras 18 kap. SFB är ett slags komplement till underhållsbidraget. Underhållsstöd utgår först när den bidragsskyldige föräldern brister i sin förmåga eller vilja att betala underhållsbidrag. Underhållsstöd fungerar alltså som ett garantibelopp för dig och sin son om din sons pappa inte skulle betala underhållsbidrag direkt till er. Den summa (1273 kr i månaden) som du har angett var tidigare det garantibelopp utgick som underhållsstöd. Du har rätt i att denna summa har ändrats. Det skedde nämligen en lagändring 2015. Den nya summan är 1573 kr i månaden, se 18 kap. 20 § SFB. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna summa endast är en garantinivå som egentligen inte har med underhållsbidragets storlek att göra. För er sons bästa rekommenderar jag er att komma fram till ett nytt underhållsbidrag. Enligt 7 kap. 2 § 2 stycket FB fastställs underhållsbidrag genom att ni själva avtalar om en summa, eller genom att domstolen dömer ut en summa. Försäkringskassan erhåller en beräkningsmall som ni kan använda er av. Om ni vill ta hjälp av en jurist för att utforma underhållsbidraget och skriva ett avtal om det kan ni exempelvis boka tid hos Familjens Jurist. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Definition av "intill"

2016-03-31 i Underhåll
FRÅGA |Vad betyder följande fras i ett domslut: ska betala underhållsbidrag med Y kronor per kalendermånad intill den dag X fyller 67 år? Ska X betala också för den dagen han fyller 67 år eller ska han betala fram till den dagen dvs dagen innan?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag skulle tolka uttrycket "intill" som att underhållsbidrag även ska betalas för den kalenderdag som X fyller 67 år, och alltså inte endast fram till dagen innan. "Intill" är att likna med "till och med".Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma!Mvh,