Underhållsskyldigheten i internationella situationer

2017-06-24 i Underhåll
FRÅGA |Om man betalar underhåll till 2 barn som är bosatta i Polen, dem 18 år. I Polen så betalar man upp till 25 års ålder om barnet studerar och i Sverige upp till 21 år. Jag är svensk medborgare men måste jag betala till 25 års ålder och måste jag följa den polska lagen eller gäller den svenska lagen där jag behöver bara betala tills dem fyller 21 år. Vad är det som gäller?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att barnen är polska medborgare så är det det polsk lagstiftning som är tillämplig på ärendet. Vilket lands lag som är tillämplig beror alltså på var barnet bor (den bidragsberättigade). Kort kan sägas att skyldigheten att betala underhållsbidrag gäller, enligt polsk lag, upp till att barnen är 18 år gammalt, såvida inte barnet fortsätter sina studier och har studieresultat som motiverar det. Reglerna liknar de som gäller i Sverige, men en skillnad här är att det i Sverige finns en definitiv gräns för hur länge skyldigheten gäller och det är tills barnet fyllt 21 år. För att vara skyldig att betala underhåll när barnet är mellan 18 och 21 år skall barnet bedriva studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Polen har inte detta taket utan man kan bli underhållsskyldig upp tills barnen fyller 25 år om de bedriver studier. Anledningen till att man ansett att underhållet ska bestämmas enligt lagen i det land där barnen har sin hemvist är att underhållet bör återspegla värderingar, levnadsförhållanden och sociala förmåner i det land där den underhållsberättigade faktiskt är bosatt.Vill du läsa mer om underhållsskyldigheten i internationella situationer så kan du läsa på försäkringskassans hemsida där de har bifogat tillämpliga konventioner och förordningar. (se här) Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Underhållsbidrag och rätt till avdrag

2017-06-19 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har gemensam vårdnad på en pojke som bor heltid hos mig, hans pappa bor i Frankrike och har min son ett par veckor om året. Vi har ett domstolsbeslut om att pappan ska betala 300€ i underhåll per månad. Nu på senaste har pappan börjat dra av en summa utav underhållet under tiden han haft våran gemensamma son. Har han rätt till det? Står ingenting om det i domen.Mvh
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Regler om underhållsskyldighet för barn återfinns i Föräldrabalken (FB) 7 kap. Den förälder som barnet stadigvarande bor hos brukar kallas för boendeförälder och den andra föräldern för umgängesförälder. I ert fall är det du som är boendeförälder och barnets pappa umgängesförälder. Detta har betydelse för underhållsfrågan eftersom att umgängesföräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna, eller som i ert fall, genom dom. Umgängesföräldern har rätt att dra av ett belopp motsvarande 1/40 av underhållsbidraget för varje dygn som barnet vistas hos honom/henne, dock med förutsättning att denna förälder haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Vid beräkning av antalet hela dygn räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn, FB 7 kap. 4 §.Din sons pappa har alltså rätt att dra av en summa av underhållsbidraget under de veckor som han har sonen boende ho sig, förutsatt att vistelsen varar under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller minst sex dygn under en månad. Detta gäller oavsett om det står i domen eller inte. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för umgängesförälder vid gemensam vårdnad

2017-06-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min makes son, 13 år, från ett tidigare förhållande som de förnärvarande har gemensam vårdnad om vill bo 1-2 dagar mer hos mamman nu eftersom hans skola och kompisar bor närmare henne. Vilka regler finns gällande belopp som min man ska betala för dessa 1-2 dgr? MvhSusanna
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är inte helt säker på vad du menar när du skriver ”1-2 dagar mer hos mamman”, om det är 1-2 dagar mer i veckan, månaden osv…Men jag ska försöka förklara vad som gäller rörande underhållsskyldighet för föräldrar gentemot sina barn och du får jättegärna återkomma med följdfrågor!Utgångspunkten ser vi i 7 kap 1 § föräldrabalken(FB). Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga i underhållsskyldigheten gentemot barnet.Av 7 kap 2 § andra punkten FB framgår att en förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag åt barnet.Motsatsvis kan man utläsa ur den här paragrafen att den förälder som varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att endast ha barnet boende hos sig. Bor barnet växelvis hos föräldrarna anses barnet bo varaktigt hos båda två och huvudregeln är då att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka.I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog Högsta Domstolen fast att en förälder som hade sina barn hos sig drygt en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen och därför var skyldig att betala underhållsbidrag till dem. Underhållsbidraget minskas däremot enligt 7 kap 4 § FB om umgängesföräldern har barnet boende hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig minst sex hela dygn. Minskningen av underhållsbidraget görs för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden då umgänget sker.Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Bättre ekonomi och underhållsbidrag

2017-06-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min sambo har 3 barn som han betalar underhållsbidrag för till sitt ex. Jag och min sambo bor i ett hus som vi äger 50/50 % av och funderar nu på att sälja. Min fråga är om vi går med vinst och "får pengar över" av husförsäljningen, kan det då hända att han måste betala mer i underhåll bara för att han tillfälligt har fått mer pengar på banken?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).Underhåll Till dess att barnen är 18 år skall föräldrarna som huvudregel svara för underhåll för sina barn efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna även underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard. Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (FB 7:2 p. 2). Detta innebär att om inget annat avtalas mellan föräldrarna och inget tas upp i domstol behöver din sambo inte betala mer under den perioden som han ”får pengar över”. Däremot är det viktigt att alltid beakta barnets bästa i alla frågor rörande barnen (FB 6:2 a) och enligt lagen samt praxis har barnen rätt till mer i underhåll då pappans ekonomiska standard ökar, men inte mammans. Underhållsstödet som istället betalas ut av Försäkringskassan ligger idag på 1 574 kronor och motsvarar ett minimum då barnens behov oftast sträcker sig utöver detta belopp.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Underhållsbidrag för juli 2017 vid examen i juni

2017-06-24 i Underhåll
FRÅGA |Jag gick ut 15:de juni får jag underhållsbidrag då för juli alltså ?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Underhållsbidrag betalas i förskott varje månad, detta innebär att du fick ditt underhållsbidrag för juni i maj. Bestämmelser om underhållsbidragets längd görs antingen i domstol eller genom ett avtal mellan dig och den föräldern som betalar ut bidraget till dig. Du har rätt till underhåll fram till dess att du fyller 18 år och efter det fram till dess att du tar studenten, 7 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381), FB, se https://lagen.nu/1949:381Sammanfattningsvis så innebär det alltså att du inte kommer att få underhållsbidrag utbetalat till dig för juli eftersom du i juli inte längre går i skolan, utan det sista bidraget du fick var det som kom för juni om det inte har bestämts något annat i ett underhållsavtal eller dom från domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Föräldraskap och underhållsskyldighet - kan man avsäga sig ansvaret?

2017-06-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag träffade en tjej från Danmark som sedan blev med barn, jag ville separera i samband med detta och jag sa jag inte vill ha något barn. Hon vägrade göra abort.Storyn är lång men eftersom hon inte gav mig några val har jag sagt jag ska ta mitt ansvar även fast jag inte ville ha något med det att göra och försöka rpparera det vi hade.Men det gick inte. Jag vill förfarande inte ha något med barnet att göra och hon hade chansen att göra abort när jag bestämde mig att det inte fungerade mellan oss, men hon behöll det iallafall.Så min fråga är om det finns möjlighet att ifrån säga sig barnet och underhålls skyldighet? Jag vill inte ha någon kontakt överhuvudtaget med någon av dom.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De svenska reglerna om föräldraskap, vårdnad, underhåll m.m. finns i föräldrabalken (FB). Det framgår inte i fin fråga huruvida mamman och barnet bor i Danmark eller Sverige. Är deras hemvist i Danmark kan Danska regler bli aktuella, men i de flesta fall är dansk och svensk familjerätt lika. För mer exakt information om vad som gäller i Danmark kan du läsa mer på danska Statsförvaltningens hemsida. Det framgår inte heller om barnet är fött och om du har fastställts som förälder än eller inte. Jag kommer därför först redogöra vad som gäller för fastställandet av faderskap och sedan vad som gäller för föräldrarna och deras underhållsplikt. Sist i svaret sammanfattar jag vad som gäller för dig.FöräldraskapOm en person som föder ett barn är gift med en man vid tillfället ska makens anses vara far till barnet, men när det inte finns en make ska man istället bekräfta faderskapet via bekräftelse eller dom (1 kap. 1 § och 3 §). Bekräftelse görs skriftligen och ska godkännas av socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 §). Kan inte faderskapet fastställas genom bekräftelse ska en domstol avgöra frågan i dom om en genetisk undersökning eller vissa andra omständigheter gör det sannolikt att en viss man är far till barnet (1 kap. 5 §). Om barnet bod i Sverige är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet och se till att det fastställs enligt reglerna ovan (2 kap. 1 §). Om barnet bor i Danmark har den danska statsförvaltningen en likadan utredningsplikt, vilket innebär att aktivt arbetar för att ett barns far ska fastställas genom bekräftelse eller dom. Utredningen av faderskap består av bl. a. möten med socialnämnden (eller den sanka statsförvaltningen). Om det uppstår frågetecken kring faderskapet och en man t. ex. förnekar att han är far ska myndigheterna verka för att man tar ett DNA-test.UnderhållsskyldighetDet är ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). Om man inte har vårdnaden om barnet och/eller inte bor med barnet ska man uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Betalar inte en förälder underhållsbidraget kan den andra föräldern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, men den förälder som är underhållsskyldig förblir betalningsskyldig och kan alltid få betalningskrav på sig så länge hen inte uppfyller sin plikt. Reglerna om underhåll är i huvudsak likadana i Danmark.Kan man slippa ansvar som förälder och underhållsskyldig?Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap. En person som blir fastställd som fader kan häva fastställelsen om det går att bevisa att någon annan faktiskt är far till barnet. Bandet mellan ett barn och dess förälder klipps också om barnet adopteras av någon annan. Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap för att man inte själv vill vara förälder till ett barn. Är man förälder är man också underhållsskyldig, eftersom man är ansvarig för att barnet ska få sina grundläggande behov uppfyllda. Tar man inte hand om barnet genom att ha det boende hos sig ska man istället utge underhållsbidrag till barnet. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov, den andra förälderns och ens egna ekonomiska förhållanden. Det betyder att om man själv har svårt att betala en större summa och den andra föräldern har god ekonomi kan underhållet bli ganska litet, men underhållsskyldigheten kvarstår. Betalar man inte kan man få betalningskrav och i sista hand kan Kronofogdemyndigheten verkställa betalningskraven. Underhållsskyldigheten går inte att avsäga sig, eftersom den är knuten till föräldraskapet. Det är oberoende av om man har en relation till barnet eller inte.Vad gäller för dig?Det framgår inte av din fråga om barnet är fött och i så fall om du har hunnit fastställas som far än. Med fastställandet av ditt föräldraskap uppkommer underhållsplikten. Skulle du förneka att du är barnets far kommer myndigheterna i Sverige eller Danmark (beroende på mammans och barnets hemvist) att utreda frågan och i sista hand ta frågan till domstol som fastställer föräldraskapet. När du har fastställts som far kan du inte avsäga dig ditt föräldraskap. Det enda sättet att bryta bandet mellan dig och ditt barn är om barnets mor i framtiden skulle träffa en ny partner som vill adoptera barnet och du godkänner detta. Med föräldraskapet uppstår underhållsskyldigheten och eftersom den är beroende av ditt föräldraskap kan du inte avsäga dig den heller. Så länge du inte tar hand om barnet på något annat sätt ska du uppfylla skyldigheten genom att betala pengar till barnet. Storleken på bidraget beror på barnets behov och på din och moderns ekonomiska förmåga. Betalar du inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden. Avslutningsvis är alltså svaret på din fråga att det inte går att avsäga sig sitt föräldraskap och det går inte heller att avsäga sig sin underhållsskyldighet. Försöker man undgå ansvaret finns det myndigheter med olika kontrollfunktioner och befogenheter som försäkrar att man uppfyller sina skyldigheter. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet när Försäkringskassan inte längre betalar ut underhålsstöd

2017-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Efter 6 månader betalning ut underhållsstöd från Försäkringskassan fick jag besked att min exmake ska betala vidare. Efter samtal med honom meddelade jag Försäkringskassan att han vill inte betala mig direkt. Försäkringskassan gjorde beslut att inte betala ut mig underhållsstöd på grund av min exmake betalade i tid till Försäkringskassan. Vad ska jag göra vidare om vi kommer inte i överens med min exmake? Tack för svar.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan vi konstatera att föräldrar är som utgångspunkt underhållsskyldiga mot sina barn till dess att de fyllt 18 år enligt 7 kap 1 § föräldrabalken(FB). Ur 7 kap 2 § FB kan man utläsa att en förälder som har barnet boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet just boende hos sig. Umgängesförälder ska betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § andra stycket FB.7 kap 2 a §, en förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap socialförsäkringsbalken(SFB) anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Det är alltså på detta sättet din exmake har fullgjort sin underhållsskyldighet. Nu tillåter inte Försäkringskassan detta längre då han har betalat i rätt tid i sex månader.Genom en ny ändring i SFB har det tillkommit en ny paragraf i 18 kap. 18 kap 9 a § SFB säger att underhållsstöd från Försäkringskassan inte längre lämnas om den bidragsskyldige under minst sex månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan har betalat det belopp som bestäms enligt 19 kap.I 7 kap 2 § 2 st FB står det som sagt att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Alltså kan inte din exmake själv bestämma vad han ska betala i underhåll. Det bestämmer ni tillsammans genom avtal eller genom att gå till domstol och få underhållsskyldigheten fastställd. Om du och din exmake inte kommer överens om storleken på underhållsbidraget så kan du gå till domstol och få underhållsbidraget fastställt genom en dom!Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Underhållsskyldighet vid ändring av vårdnad

2017-06-09 i Underhåll
FRÅGA |om man går från gemensam vårdnad till enskild vårdnad till mamman, blir då pappan automatiska underhållsskyldig eller gör föräldrarna upp det ekonomiska själva om de kan det?Med vänlig hälsning
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB). Först och främst är det viktigt att poängtera att båda föräldrarna är ansvariga för underhåll åt barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. Alltså innebär detta att båda föräldrarna underhållsskyldiga oavsett vem som har vårdnaden om barnet. Denna skyldighet sträcker sig tills dess att barnet fyllt arton år eller så länge barnet går i grund- eller gymnasieskola, dock som längst tills dess att barnet fyllt 21 år. Vem av föräldrarna som ska betala underhållsbidrag har inte att göra med vem som har vårdnad om barnet utan det beror istället på vem som är boende- respektive umgängesförälder. Boendeförälder kallas den förälder som barnet bor stadigvarande hos. Den andra föräldern kallas umgängesförälder och ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget bestäms genom dom eller avtal, FB 7 kap. 2 § st. 2. För att sammanfatta är alltså båda föräldrarna underhållsskyldiga, underhållsbidraget beror däremot på vem barnet bor stadigvarande hos. En ändring i vårdnaden spelar ingen roll för underhållsbidraget då föräldrar är underhållsskyldiga oavsett om de har vårdnad om barnet eller inte. Om föräldrarna är överens kan de själva avtala om underhållsbidraget, annars kan beloppet fastställas i domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar