Resekostnader vid gemensam vårdnad

2015-05-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag och min Fd man separerade för 2,5 år sedan. Sedan dess har jag gift om mig och flyttat till en annan närliggande ort. Min fråga är nu. Har jag rätt till någon körersättning för att hämta och lämna barnen på hans veckor? Vi har barnen lika mycket, varannan vecka. Men eftersom han inte har någon bil och menar på att jag valde att byta ort är det jag som ska hämta och lämna vid varje byte. Barnen går kvar i skola på hans ort och på mina veckor kör jag dem varje dag - inga konstigheter men vad gäller vid själva bytesdagen? Är det så att för att jag har flyttat (1.7 mil ) bort så är det alltid jag som ska hämta och lämna varje bytes tillfälle?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor om vårdnad, umgänge och boende regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381) (FB). Av 6 kap 15b § FB framgår att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Av propositionen till lagen framgår att det för att det skall finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna skall barnet enligt bestämmelsen bo tillsammans med endast den ena av föräldrarna. (se prop. 1997/98:7 s. 118). Det torde därför inte finnas en skyldighet att bidra med resekostnaderna när ni har gemensam vårdnad och har barnen hos er lika mycket. Vänligen, Sedja Abed Ali

Underhåll vid delad vårdnad

2015-05-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om underhåll vid delad vårdnad. Vårt gemensamma barn bor halva tiden. Jag får barnbidraget + 420:- av mitt ex. Jag anser dock att denna summa är väldigt låg för en grabb på 15 år och idag är det jag som står för alla kostnader (utom mat när han bor hos mitt ex).tacksam för lite råd om vad som gäller.
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om underhåll till barn regleras i 7 kap föräldrabalken. Kapitlets första paragraf stadgar att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga. Underhållsskyldigheten fullgöra således genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder osv. Båda föräldrarna fullgör således sin underhållsskyldighet genom att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna och ett underhåll kan endast betalas ut om barnet bor varaktigt hos en av föräldrarna. Detta stadgas i 7 kap 2 § föräldrabalken. Alltså, ni fullgör vardera underhållsskyldighet genom att er son bor hos er. Här kan man även nämna en dom från Högsta domstolen (NJA 2013 s. 955) som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende. Högsta domstolen säger här att regeln i 7 kap 6 § föräldrabalken ska tillämpas i förhållande till den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, om barnet inte får underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Vad betyder då detta?Jo, innan denna dom kom har det varit omöjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har ju rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Alltså ska den som har bättre ekonomi betala mer än den andra föräldern till barnen.Men om er ekonomiska situation är likartad, ska ni dela på utgifter så som försäkring och andra större utgifter och som jag skrev ovan fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos föräldern. Skulle du behöva mer hjälp eller har fler frågor skulle jag rekommendera dig att vända dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt och underhållsfrågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga.

Förälders rätt att kräva underhållsbidrag

2015-05-08 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har 2 barn som bott hos oss på heltid under 5 år. Vi har inte fått något underhåll från mamman och det är jag styvmodern som har fått stått för hushållet och allt runt omkring. Pappan har betalat boendet. Kan vi nu i efterskott kräva mamman på underhållet?Pappan har aldrig bidragit till hushållskassan och den har varit betydligt större än vår boendekostnad.
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!Som jag förstår din fråga så behöver ni veta vilka möjligheter fadern (din sambo) har att kräva underhållsskyldighet från barnens moder. Den här rådgivningen kommer försöka ge er svar på den frågan. Vad gäller er kostnadsfördelning inom ert samboförhållande så kan vi inte bidra med någon juridisk rådgivning i det avseendet, det är helt fritt för er att komma överens om och där finns inga styrmedel stiftade i lag eller praxis till vägledning. I det följande kommer först ett summerat svar vilken sedan följs av hur vi kommit fram till detta. Ni har rätt att kräva underhållsbidrag av den andra föräldern, och ni kan göra detta med 3 års retroaktiv verkan. I förstahand kommer ni vilja förmå den underhållsskyldige föräldern att skriva på ett avtal om underhållet men om denne vägrar så behöver ni väcka talan vid allmän domstol. Även om vi bedömer att ni har goda förutsättningar med en sådan talan i domstol, så rekommenderar vi att att ni anlitar ett juridiskt ombud för att driva den. Föräldrars underhållsskyldighet, med hänvisningar till Föräldrabalk (1949:381) om inget annat anges. Föräldrar ska svara för underhåll för barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör när barnen fyller 18 år, eller tills de går ut skolan (grundutbildning), dock längst tills de fyllt 21 år (7:1). Om en förälder har vårdnaden över barnen men barnen bor varaktigt hos den andra föräldern, fullföljs denna underhållsskyldighet genom att föräldern betalar underhållsbidrag. Sådant underhållsbidrag fastslås genom dom eller avtal (7:2).Där finns en del regler kring storleken för underhållsbidrag som en förälder förpliktigas att utge, men jag föreslår att ni använder försäkringskassans egna räknesnurra för att skapa er en uppfattning om vilket bidrag som kan komma i fråga. Talan om underhållsbidrag kan sträcka sig så långt som 3 år tillbaka i tiden, från det att talan om underhållsbidrag väcktes. Längre tid tillbaka är möjlig om den vars talan om underhållsbidrag väcks mot medger detta (7:8).Med ovanstående i beaktande, bör ni kunna styrka den andra förälderns underhållsskyldighet samt storleken på underhållsbidraget ni bör begära. I förstahand bör ni förmå den andra föräldern att genom avtal erkänna sin underhållsskyldighet samt till vilket belopp. Lyckas ni nå en sådan överenskommelse kan ni använda er av försäkringskassans avtalsmall (extern länkadress) för underhållsbidrag. Lyckas ni inte nå en överenskommelse med den andra föräldern så är ert andra alternativ att väcka talan vid domstol. Ni bör ha goda förutsättningar med en sådan talan. Vi rekommenderar däremot att ni anlitar ett juridiskt ombud för att driva en sådan talan. I den här typen av mål föreslår vi ett ombud från Familjens jurist som har god vana av den här typen av tvister. Ni kan boka ett möte med dem via det här formuläret: (http://lawline.se/boka)Jag hoppas att rådgivningen har varit vägledande och har något varit otydligt får ni gärna återkomma till mig. Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Kostnadsfördelning vid umgängesresor

2015-04-29 i Underhåll
FRÅGA |HejHar en fråga om vad som gäller när nu mamman i detta fall flyttar till Finland och lämnar vårat barn hos mig på heltid.Vem ska betala resorna till Finland då dom ska träffas?Det jag hittat på nätet är att man ska dela på kostnaderna när det är över 10mil men jag tycker det är sjukt då det är hon som flyttat ifrån oss!!Mvh
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kostnadsansvaret vid umgängesresor finns reglerat i 6 kapitlet Föräldrabalken (FB). Då barnet bor med endast en av föräldrarna är utgångspunkten att umgängesföräldern ansvarar för kostnaderna i samband med resor till och från denne. Boendeföräldern ska emellertid ta del av resekostnaderna utifrån vad som är skäligt med hänsyn till boendeförälderns ekonomiska förmåga och omständigheterna i övrigt, FB 6:15 1 st. Kostnadsansvaret är därmed beroende av den specifika situationen. En omständighet som talar emot att boendeförälderna ska bidra till resorna, eller som åtminstone kan anses minska kostnadsansvaret, är om umgängesföräldern utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Vid oenighet om kostnadsfördelningen kan lösningen vara att upprätta avtal, alternativt får saken avgöras av domstol. Vänligen,

Barnets bästa

2015-05-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter på 2,5 år och gemensam vårdnad med hennes pappa. Jag och vår dotter flyttade 10 mil bort från honom. Tanken är att hon ska vara hos sin pappa varannan helg och nu kräver han att jag ska både lämna och hämta, dvs stå för alla reskostnader för att det är jag som har flyttat. Vi flyttade pga att under vår dotters första 2 år var han i stort sett helt frånvarande. Han hörde knappt av sig och tog inte sitt ansvar som pappa. Träffade henne ca två gånger i månaden a 2 tim och sen kunde det gå flera månader utan att han hörde av sig överhuvudtaget. Jag hade närmsta hjälp 10 mil bort och för att kunna fortsätta va en bra mamma till vår dotter valde jag att flytta närmre min trygghet och hjälp. Kan han kräva att det enbart ska vara jag som står för reskostnaderna?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag ska försöka att vägleda dig utifrån de fakta som du anfört i din frågeställning. Som huvudregel för underhållsskyldighet gäller att båda vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov, se föräldrabalken (FB) 7:1. Enligt 7:2 p. 1 FB har din dotters pappa en skyldighet att betala underhållsbidrag, då er dotter varaktigt bor hos dig. Ni som vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses på bästa sätt. Varvid ekonomiska intressen såsom resekostnader inräknas. I samtliga beslut som fattas rörande er dotter ska barnets bästa alltid sättas i första hand, se 6:2a FB. Utifrån den information du lämnar i frågan, förstår jag det som att beslutet att flytta 10 mil bort från barnets pappa då var det bästa för barnet. Är det fortsatt det bästa för er dotter ska det beaktas i första hand, varvid anförandet från din dotters pappa vad gäller krav på ersättning för resekostnaderna inte bör tas någon hänsyn till. För vidare hjälp i ärendet råder jag dig varmt att vända dig till vår samarbetspartner, Familjens jurist som har flertalet experter inom vårdnadsfrågor. För mer information om hur du kontaktar Familjens jurist, se här. Jag hoppas att mitt svar gav dig en första vägledning. Vänligen,

Försörjningsplikt mellan sambos?

2015-05-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej, är jag enligt lag försörjningspliktig gentemot min sambo då jag studerar på högskola och endast erhåller CSN? Har inga övriga inkomster. Tack på förhand!
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga kan sägas vara både ja och nej, då det beror på i vilket sammanhang som frågan aktualiseras. Jag ska förklara hur detta kan komma sig här nedan! Det kan generellt sett sägas att sambos inte har någon försörjningsplikt gentemot varandra. För gifta makar finns bestämmelsen i 6:1 Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1) om försörjningsplikt gentemot varandra, som anger att makarna ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Sambos omfattas dock inte av äktenskapsbalkens bestämmelser, utan lyder istället under Sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376). Sambolagen innehåller inga bestämmelser om vare sig försörjningsplikt eller underhåll mellan sambos. Svaret på din fråga är därför att du enligt lag inte är försörjningspliktig gentemot din sambo, varken nu då du studerar eller senare när dina studier är avklarade.Det som gör att svaret på din fråga ändå kan bli ja, är att bedömningen inte är densamma när det gäller frågor om bistånd och försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen. I 4:1 SoL (se https://lagen.nu/2001:453#K4P1S1) finns de primära reglerna om bistånd, där en förutsättning för försörjningsstöd är att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. I denna bedömning om en person kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt så tas då hänsyn även till en sambos inkomst, trots att det alltså inte finns någon lagstadgad försörjningsplikt mellan sambos. Denna tolkning har utvecklats i ett par rättsfall (se RÅ 1985 2:1 och RÅ 1995 ref. 48 vid intresse) och motiveras med att det inte ska vara möjligt att varken tjäna eller förlora ekonomiskt på att ingå ett äktenskap. Sammanfattningsvis så kan därför sägas att du inte är försörjningspliktig enligt lag gentemot din sambo, men om din sambo avser att söka försörjningsstöd så kommer bedömningen huruvida det ska beviljas eller ej att utgå från ert gemensamma ekonomiska förhållande. Hoppas att detta gav ett svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beräkning underhållsbidrag

2015-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Min son är snart 9 år och bor hos sin far 4 nätter i månaden och resten av tiden hos mig. Jag får barnbidraget utbetalat till mig och pappan betalar 1273kr i månaden i underhåll. Jag anser att sonen kostar/har behov av mer än så per månad pga omsorg, fritid osv. Vad kan jag göra för att få mer underhåll till sonen? Hur räknar jag ut detta? Jag vet inte sonen pappas och hans frus inkomster (de har två nya barn). Med vänlig hälsning
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid beräkning av underhållsbidrag iakttar man vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1). Vardera förälder ska ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga.Vid beräkning av barnets behov brukar man utgå från ett schablonbelopp vilket för din son (barn 7-12 år) är 80 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2015 är 44 500 SEK dvs. schablonbeloppet är här 35 600/12 = Cirka 2967 SEK/månad. Därefter lägger man till kostnader så som fritidsaktiviteter, sjukhuskostnader och dylikt. Man drar sedan av barnets inkomster och sociala förmåner, till exempel barnbidraget. Föräldrarnas ekonomiska förmåga beräknas genom att man först ser till föräldrarnas förvärvsinkomst minus kostnader för boende och personliga kostnader som till exempel lån eller underhåll för andra barn, därefter tar man även bort egna levnadskostnader. De egna levnadskostnaderna beräknas med utgångspunkt från ett normalbelopp där man får behålla 120% av det gällande prisbasbeloppet, 7 kap. 3 § 2 st föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P3S1). Det här betyder att man kan undanhålla 4 450/månad vid beräkning av föräldrars ekonomiska förmåga när man ska dra bort egna levnadskostnader. Till sist ska man se hur stor del vardera förälder ska stå för, alltså beräkningen av hur mycket din sons pappa ska betala. Man tar då den uträknade summan för barnets behov gånger pappans betalningsförmåga delat på din och pappans samlade betalningsförmåga. Slutsumman är det underhållsbidrag pappan ska betala.Det finns ett verktyg på försäkringskassans hemsida där du kan beräkna underhållsbidrag, men du måste som sagt veta din sons pappas betalningsförmåga för att räkna ut underhållsbidraget. Se försäkringskassans uträkningsverktyg här.Du kan komma överens med pappan om vilket underhåll han kan göra och ni kan då ingå ett bindande avtal gällande detta. I det fall ni inte kan komma överens kan du vända dig till domstol med ärendet, 7 kap. 12 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P12S1).Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Kan förälder kräva barn på pengar för mat etc?

2015-04-25 i Underhåll
FRÅGA |Har en fråga gällande min flickvän som fyller 19 snart. Hon går i gymnasiet och får studiebidrag och där är lagen tydlig att föräldrar har försörjningsplikt. Hon har även barnpension från sin pappa som är avliden. Nu är saken den att hennes mamma kräver henne på 2000kr i månaden för mat, vatten, el och sånt. Är det verkligen rätt av henne att göra så! Hon har ju fortfarande försörjningsplikt enligt lag! Sen bor hon nästan aldrig hemma hos sin mamma heller, max 2v i månaden, mest bor hon hos mig och min familj. Kan hon vägra att ge sin mamma pengar? Kläder köper tjejen själv och hon vill ju kunna ta körkort.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger så har mamman försörjningsplikt/underhållsskyldighet tills din flickvän antingen avslutar studierna eller fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Mamman har således ingen rätt att kräva henne på pengar för de nämnda sakerna. Din flickvän kan alltså vägra att betala utan att begå något avtalsbrott eller liknande.