Kostnader för umgänge

2017-04-26 i Underhåll
FRÅGA |Precis när jag och min sambo är i processen att göra slut får vi reda på att hon är gravid. Hon säger att hon tänker behålla barnet och jag motsätter mig det starkt. På grund av detta är vi allt annat än vänner. Vi har bott i Stockholm många år. Nu hävdar hon att hon kommer flytta till Umeå, till sin familj. Det gör det hela ännu svårare för min del. Om det blir så att vi får gemensam vårdnad men att jag kommer kunna träffa barnet kanske varje eller varannan helg, kommer jag då bli tvungen att bekosta flyg ToR Umeå samt boende där uppe?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Gällande rättAv lagkommentaren till 6 kapitlet 15 b § föräldrabalken framgår det att det huvudsakliga ansvaret för resekostnader ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Den som bor tillsammans med barnet ska emellertid ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Detta betyder att en förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna, inte heller är skyldig att göra det. Skälighetsbedömningen kan som utgångspunkt ske enligt följande metod: Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidraget får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder. Hänsyn ska även tas till andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. En förälders intresse av att själv få avgöra hur han eller hon vill inrätta sitt liv får sålunda här, liksom när det gäller plikten att försörja barnet, tåla vissa inskränkningar. Givetvis är det dock ett godtagbart skäl att flytta exempelvis om en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort.Den skälighetsprövning som skall göras bör vidare innebära att endast kostnader av någon betydenhet beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna bara när avståndet är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil. BedömningMed tanke på att jag inte har tillräcklig information om din och din före detta sambos ekonomiska status kan jag inte ge ett exakt svar på din fråga. Men utgångspunkten är att du som inte bor med barnet ska stå för resekostnaderna och ditt ex ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt.Vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet vid föräldrars olika inkomst och växelvist boende

2017-04-25 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan,Hur bör fördelningen av barnens omkostnader (kläder, fritidsaktiviteter, läger, etc) se ut när föräldrarnas inkomster skiljer sig väldigt mycket?Våra tre barn bor växelvis.Min exman arbetar som stafettläkare och tjänar i runda slängar fyra gånger så mycket som jag gör. (Av skattetekniska skäl låter han en stor del av inkomsten stå kvar i sitt företag.)Givetvis har han ett helt annat utrymme att resa med barnen o likn. Mitt äldsta barn upplever detta som en orättvisa och oroar sig även för att jag inte har råd att köpa kläder till barnen, göra saker med dem osv. Jag låter henne tro att de kläder jag köper till dem betalas från barnbidragskontot, men det är inte sant, då pappan inte accepterar det.Barnens pappa vill inte ens bidra till läger som infaller under mina veckor.
Jennifer Vestin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Större inkomst innebär även större underhållsskyldighetFöräldrar är tillsammans underhållsskyldiga gentemot sina barn efter vad som är rimligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § föräldrabalken). I kostnaderna för barnens underhåll ska föräldrarna sinsemellan bidra efter egen ekonomisk förmåga (7 kap 1 § tredje stycket föräldrabalken). Detta innebär att då föräldrarna har olika ekonomiska förutsättningar kommer omfattningen av underhållsskyldigheten vara olika stor. Föräldrarnas gemensamma underhållsskyldighet är alltså summan av vad var och en för sig är skyldig att prestera.I och med att din exman har en inkomst på cirka fyra gånger så mycket som dig så kommer hans underhållsskyldighet att vara större. Förvärvsförmågan, och inte den faktiska inkomsten, är avgörande för storleken på underhållGällande det faktum att din exman låter stora delar av sin inkomst stå kvar i sitt företag saknar betydelse. I praxis har domstolarna utgått från att underhållsskyldigheten ska bestämmas utefter förvärvsförmågan. I fall då en underhållsskyldig utan godtagbar anledning underlåter sig att skaffa sig inkomster så bör underhållsskyldigheten kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan, alltså med hänsyn till hur inkomstförhållandet skulle sett ut om den underhållsskyldige inte underlåtit sig att skaffa inkomster.Sammanfattningsvis kan sägas att din exman bör ha en större underhållsskyldighet då hans inkomster överstiger dina. Denna underhållsskyldighet pågår hela tiden och upphör alltså inte de veckor barnen är hos dig. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighetens omfattning och barnets rätt att själv disponera studiebidrag och underhåll

2017-04-22 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan, jag är 17 år gammal och bor hos min pappa, han tar mitt CSN och barnunderhåll som min mamma betalar varje månad. Jag ogillar att konstant fråga om pengar när det behövs så jag undrar om det finns något som gör att jag kan kräva något utav de två inkomsterna, eller båda två, av min pappa så att jag slipper fråga om "mina" pengar hela tiden. Detta kanske inte något riktigt problem men grejen är att han väldigt ofta säger nej till det jag behöver eller vill ha och så är det väldigt ofta då jag med födelsedagspengar behöver köpa matvaror jag gillar utan att få pengar tillbaka. Jag går nästan med samma 10 toppar till skolan varje vecka och det känns inte bra. Om jag ska någonstans måste jag betala SL kort själv, återigen med samlade födelsedagspengar. Han har inget sparkonto till mig heller vilket får mig att vilja kräva de pengarna ännu mer. Det skulle vara så mycket enklare om jag bara fick det jag har rätt till för att kunna spara och spendera som jag själv vill, finns det något jag kan göra?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga som berör föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i Föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel.Dina föräldrars underhållsskyldighetEnligt FB 7:1 1st är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn tills dess att barnen fyller 18 år. Går dock barnen fortfarande i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder, forsätter föräldrarnas underhållsskyldighet till dess att barnen slutar skolan, eller fyller 21 år. Detta framkommer av FB 7:1 2st. Din mamma uppfyller sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag eller underhållsstöd. Med utgångspunkt i din fråga kan jag dock inte avgöra huruvida hon betalar det ena eller det andra. Eftersom du bor hos din pappa, måste han å andra sidan uppfylla sin underhållsskyldighet genom att svara för din grundläggande försörjning. Detta innebär t ex att det är han som ska betala boendekostnader, din mat, dina kläder samt liknande utgifter relaterade till din grundläggande försörjning. Kostnader för mat och kläder är således inte något som du ska behöva använda dina födelsedagspengar till. Det bör dock tilläggas att din pappa inte har någon juridisk skyldighet att köpa mat du gillar, utan att endast att tillgodose dig med tillräckligt mycket mat för att täcka ditt grundläggande behov. Det bör även tilläggas att din pappa, även om han är skyldig att betala dina kläder, endast kan tvingas att stå för rimliga kostnader. För att få ledning om vad som utgör rimliga kostnader kan du besöka Konsumentverkets hemsida HÄR.Vad gäller SL-kortet, är detta inte en lika självklar kostnad som din pappa måste stå för. Enligt FB 7:1 1st ska föräldrars underhållsskyldighet utgå från barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Då barnets behov alltid omfattar mat och kläder, måste det snarare avgöras från fall till fall om barnets behov omfattar SL-kort. Generellt sett är det upp till föräldrarna att göra denna bedömning. Det kan dock påpekas att om din mamma betalar underhållsstöd, är en liten del av detta avsedd att täcka kostnader för t ex fritidsaktiviteter. Med detta säger jag dock inte att din pappa i ett sådant fall skulle behöva bekosta SL-kort, utan endast att en liten del av underhållsstödet är avsedd att bekosta fritidsaktiviteter. Ytterst är det dock upp till din pappa att på bästa sätt disponera underhållsstödet utefter dina behov. Underhållsskyldigheten ska som nämnt, förutom att utgå från barnets behov, även utgå från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär således att föräldrar med sämre ekonomi inte kan tvingas att betala lika höga kostnader för sina barn som föräldrar med bättre ekonomi. Är därför t ex dina föräldrar mindre bemedlade kan du inte kräva att de står för lika stora kostnader som en klasskamrat med rikare föräldrar. Det bör dock noteras att det är föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga som avgör underhållsskyldigheten gentemot dig. Om din mamma således har det bra ställt, och din pappa i nuläget upplever ekonomiska svårigheter att betala för dina kostnader, bör ni utforska möjligheterna att ändra det underhåll din mamma betalar. Betalar din mamma för närvarande underhållsstöd (vilket hon gör om din pappa får underhållet från henne via Försäkringskassan), bör dina föräldrar istället diskutera om hon istället inte ska betala ett högre underhållsbidrag. Betalar hon redan underhållsbidrag (vilket hon gör om din pappa får underhållet direkt av henne) bör ni utforska möjligheterna att höja detta underhållsbidrag. Kan inte dina föräldrar enas om nivån på underhållsbidraget själva, kan de vända sig till familjerätten i kommunen. Skulle båda dina föräldrar vara mindre bemedlade har du möjlighet att ansöka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om detta HÄR. Dina möjligheter att erhålla ditt studiebidrag samt underhållDu har tyvärr inte några juridiska rättigheter att själv få tillgång till varken ditt studiebidrag eller det underhåll din mamma betalar. Eftersom du är under 18 år och därmed omyndig får studiebidraget inte betalas ut direkt till dig. Du har heller inte några juridiska möjligheter att kräva ut pengarna av din pappa. Rörande underhållet, oavsett om det rör sig om underhållsstöd eller underhållsbidrag, ska detta betalas ut till din pappa, och kan inte heller krävas ut av dig. Rörande sparkonto, har din pappa ingen juridisk skyldighet att upprätta ett eget sparkonto för dig. Däremot har han en skyldighet som din förmyndare att förvalta den egendom som är din omsorgsfullt tills den dag du blir myndig. Det bör dock uppmärksammas att studiebidrag och underhåll inte utgör din egendom eftersom de tillfaller din pappa. Födelsedagspengar är däremot något som omfattas. Rekommendationer Med hänsyn till din situation rekommenderar jag dig att först och främst föra en dialog med din pappa om de problem du upplever. Enligt lagen är han som nämnt skyldig att bekosta dina grundläggande behov. Förutsatt att det är praktiskt möjligt, finns även alternativet att flytta hem till din mamma. På CSN:s hemsida kan ni ansöka om att hon i fortsättningen ska vara betalningsmottagare av studiebidraget och om du nu bor hos henne kommer din pappa att få betala underhåll till henne.Upplever du att du inte skulle kunna lösa situationen med hjälp av dina föräldrar kan du vända dig till ungdomstmottagningen i din kommun och få hjälp. Du kan även vända till en kurator på skolan eller BRIS. Även socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig om du upplever att din pappa underlåter att förse dina grundläggande behov. Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Vårdnadshavaren bestämmer var barnets kläder ska förvararas

2017-04-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om min 10-åriga dotter. Hon är hos sin far varannan helg. Nu vill fadern att vi ska packa kläder, ombyte som ska STANNA hemma hos honom. Har han rätt att kräva sånt? Självklart så skickar jag med ombyte och kläder och allting över en helg, men jag vill gärna ha tillbaka kläderna när helgen är slut. Vet inte hur jag ska förhålla mig till det här riktigt...
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Umgängesrätten grundar ingen rätt till att förvara barnets kläderEftersom du har ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 § FB). Detta löser ni genom att låta barnet vara hos sin far varannan helg. Umgängesrätten är till för barnet, inte primärt för föräldern. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge tillgodoses. Umgängesrätten kan dock inte i sig grunda någon rätt till att få ha kläder hos sig som betalats av den andre föräldern.Vårdnadshavaren ska betala för barnets kläder om den andra föräldern betalar underhållsbidragFöräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Eftersom barnets far inte har vårdnaden om barnet ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Genom att betala underhållsbidraget behöver han inte betala ytterligare för barnets kläder, eftersom underhållsbidraget ska gå till bland annat sådana utgifter. Detta hindrar dock inte honom att frivilligt ge barnet kläder utanför sin underhållsplikt.Vårdnadshavaren bestämmer hur barnets kläder ska användasDu som vårdnadshavare tar emot pengarna för barnets räkning. Det är också du som har rätt att bestämma hur pengarna ska användas och även hur barnets saker ska användas (6 kap. 11 §). Var och hur kläderna ska förvaras är därför upp till vårdnadshavaren att bestämma.SlutsatsDu som vårdnadshavare ska betala för barnets kläder om den andre föräldern betalar underhållsbidrag till barnet. Det är också du som bestämmer hur kläderna ska användas. Barnets far kan inte kräva att de kläder som du skickar med vid umgänge ska stanna hos honom efter umgängets slut. Om han vill ha barnkläder hos sig när barnet inte är där får han därför köpa dessa själv.Mvh

Underhållsbidrag från make - var ska man vända sig?

2017-04-26 i Underhåll
FRÅGA |Vart vänder man sig för att ansöka om underhållsbidrag från make?Och kan jag söka juridiskt ombud för att tillgodose mina rättigheter enl.Äktenskapsbalken?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsbidrag utgår från ena maken till den andre. Underhållsbidrag fastställs i avtal eller av domstol. Därför är det bra om ni på egen hand kan komma överens om storleken på detta belopp etc och träffa ett avtal. Annars kan du vända dig till Försäkringskassan som kan ge er stöd och hjälp för att komma överens om underhållsbidrag. Absolut kan du ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan se över dina rättigheter och hjälpa dig. Storleken på bidraget beror alltid på omständigheterna i den enskilda fallet, vilket en advokat som specialiserat sig på sådana här frågor är mest lämplig att avgöra. Sista vägen du bör välja är att ta det till domstol, då det både tar tid och kan bli kostsamt.Hoppas svaret varit till din hjälp. Med vänlig hälsning

Underhållsbidrag

2017-04-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter och hennes man ska separera och de ska ha gemensam vårdnad av dottern som är 5 år. Han har betydligt bättre lön än min dotter. Har nu läst att föräldrarna skall bidra till barnets övriga kostnader, d v s kostnader utöver levnadskostnaderna, efter sin ekonomiska förmåga och skriva avtal om detta. Barnens utgifter blir ju dyrare ju äldre de blir med telefoner, datorer, resor, ev glasögon, mediciner etc. Finns det mallar för beräkning av sådana utgiftsfördelningar och avtal?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller underhållsbidrag är en huvudregel att sådant inte utges när boendet är ordnat växelvis, vilket brukar vara vanligt när vårdnaden är gemensam. En anledning till detta är att barnet då vistas lika mycket hos föräldrarna och att föräldrarna därmed bidrar lika mycket ekonomiskt. Dock kan underhållsbidrag ändå komma på tal för det fall den ekonomiska standarden skiljer sig mycket åt beroende på vilken förälder barnet bor hos. Nu framgår det dock inte hur boendet är ordnat föräldrarna emellan. Konstateras kan dock att föräldrarna enligt 7:1 FB ska försörja sina barn och tillgodose deras behov utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov ändras precis som du säger med åren i takt med att barnen blir äldre, varför behovet brukar beräknas med utgångspunkt i schabloner. Schablonerna utgår från årets gällande basbelopp.Schablonerna kan du hitta hos Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Hoppas det var svar på din fråga! Hälsningar,

Kan jag få ut mer i underhållsbidrag?

2017-04-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är 19 år och min far har inte vårdnade om mig, men betalar en viss summa pengar varje månad. Har jag rätt till mer pengar?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje förälder har en underhållsplikt för sitt barn som gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller tills det att den har gått ut gymnasiet, men till längst att barnet fyllt 21 år. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. När underhållsskyldigheten bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. (7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Det som bidraget ska avse är det som behövs för en grundläggande levnadsstandard, dvs. mat, boende och kläder.En förälder som inte har vårdnaden om barnet ska betala underhållsbidrag till barnet eller den andra vårdnadshavaren. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB).Din pappa har alltså antigen fått en dom eller upprättat ett avtal över hur mycket han ska betala som underhållsbidrag. Om du anser att det han betalar inte räcker till det jag nämnde ovan måste du överklaga beslutet till en högre instans. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Underhållsskyldig mot sambons barn?

2017-04-10 i Underhåll
FRÅGA |Om en man träffar en kvinna som har ett barn innan dom två möts har mannen då skyldighet att försörja hennes barn under deras sambotid?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i Föräldrabalkens 7 kap, det hittar du här. Svaret på din fråga är nej, mannen har ingen skyldighet att försörja kvinnans barn om de bara är sambo med varandra. I 7 kap 5 § Föräldrabalken stadgas att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med föräldern som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet endast om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Även om dessa förutsättningar skulle vara uppfyllda tas styvförälderns underhållsskyldighet i anspråk endast om föräldrarna själva inte kan betala underhåll till barnet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,