Underhållsskyldighet - barn över 18 år

2016-05-24 i Underhåll
FRÅGA |Min 19-åriga dotter går sista året på gymnasiet men planerar att gå ytterligare minst en termin för att komplettera några betyg. Pappan och jag är separerade. Har hon rätt till underhåll från den av oss som hon inte bor hos även under sommaren då vi i dagsläget inte är säkra på om hon verkligen kommer studera i höst?
Anna Thörne |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhåll av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 7 kap. Enligt 7 kap 1 § ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet fram till att det är 18 år. Men om barnet går i gymnastiet efter den fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolan pågår, dock längst till barnet är 21 år gammalt. Som du säger är den föräldern som inte har barnet boende hos sig skyldig att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 §. Avgörande för om föräldern är underhållsskyldig är om barnet faktiskt går i skolan, det räcker inte att hon bara planerat att börja igen. Med vänlig hälsning,

Omprövning av underhållsbidrag

2016-05-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Om jag har blivit erlagd att betala ett visst underhållsbelopp till mina barn som bor hos sin mor merparten av tiden men får helt plötsligt ändrad inkomst, kan jag få det omprövat av F-kassan? Jag betalar idag max beloppet för mina två barn eftersom jag tjänar bra, inget fel med det.Dock har jag nu kommit in på min drömutbildning och 3096kr äter det mesta av mitt CSN, jag har ju två andra barn som bor hos mig stadigvarande. (jag har totalt fyra barn) 2 hemma alltid, 2 som bor på annan ort och mertiden hos sin mor.Kan jag få rätten att få uträknat nytt belopp att betala och få F-kassan att täcka resten? Eftersom min inkomst om några månader mer än halveras.
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag till barnet bestäms av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Precis som du säger har man som förälder en skyldighet att låta sina barn leva på samma standard som en själv, vilket är anledningen till att du får betala ett högre belopp som motsvarar din personliga ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 10 § Föräldrabalken kan rätten (alltså domstol, inte Försäkringskassan) göra en omprövning av underhållsbidraget om förhållandena som föranledde underhållsbidraget har ändrats. Det måste vara en förändring som är betydande och är bestående över tid som inte ska kunna ha förutsetts när domen eller avtalet träffades. I domen NJA 1990 s. 201 prövades ett fall där en man valt att studera och därmed fick lägre inkomster, alltså ett fall som verkar likt ditt. I detta fallet förelåg inte tillräcklig grund för att anta att de studier som personen ifråga valt att bedriva, som föranlett att arbetstiden reducerats, skulle påverka den ekonomiska situationen i framtiden. Den minskning av inkomsterna som personen i fallet valt att underkasta sig för att kunna bedriva sina studier skulle därför inte beaktas vid bedömningen av hans underhållsskyldighet. Du kan försöka begära jämkning av underhållsbidraget som ni har fastställt nu, men om dina omständigheter liknar de som föreligger i ovan nämnt rättsfall är sannolikheten inte särskilt stor att du når framgång med detta. Bidraget från Försäkringskassan kallas för underhållsstöd och är subsidiärt i förhållande till underhållsbidraget (det som du betalar). Underhållsstödet utgår alltså bara om du som förälder inte betalar underhållsbidrag eller om du betalar mindre än 1573 kronor per barn i månaden, då kan Försäkringskassan gå in och betala mellanskillnaden. Om Försäkringskassan går in och betalar ut underhållsstöd blir du i stället återbetalningsskyldig gentemot dem. Detta blir alltså inte aktuellt för er så länge du betalar vad ni kommit överens om i underhållsbidrag. Sammanfattningsvis är situationen avhängig hur domstolen bedömer din ekonomiska förmåga. Hoppas att mitt svar varit till någorlunda hjälp. För en mer ingående bedömning av just ditt specifika fall skulle jag rekommendera dig att boka tid hos en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka här.

Boendeförälderns betalningsskyldighet för resekostnader

2016-05-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Mina barns pappa ska flytta till Göteborg, vi bor i Stockholm. jag har ensam vårdnad.Vem står för resekostnaderna?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Det finns en central paragraf i föräldrabalken (FB) som anger att "den förälder som barnet bor med ska ta del i kostnaderna som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern" (se 6 kap 15§ FB). Detta innebär att den förälder som barnet inte bort hos (umgängesförälderns) har huvudansvaret för resekonsterna. Det innebär samtidigt att den förälder som barnet bor hos (boendeföräldern) ska betala en viss del, för att gör ett umgänge mellan barnet och umgängesföräldern möjligt. Vad kostnaden ska bli för varje förälder beror på respektive förälders ekonomiska förmåga samt övriga omständigheter. Om det skulle vara så att en förälder inte alls har en ekonomisk möjlighet att bidra till resekostnaderna, ska denne inte heller ha någon skyldighet att göra detta. När man beräknar respektive förälders andel att betala, använder man samma metod som den då man räknar ut underhåll till barnet. Praxis anger att vid väldigt stora avstånd (från 10 mil) ska boendeföräldern ha en skyldighet att betala en viss del av resekostnaden. I ditt fall gäller mer än 10 mil, vilket gör dig betalningsskyldig i förhållande till din ekonomisak situation. Värt att nämna är att om umgängesföräldern väljer att flytta utan en godtagbar anledning, så är detta en aspekt som ska tas med i beräkningen av boendeförälderns betalningsskyldighet. (En godtagbar anledning är t.ex att umgängesförälderns flyttat till en annan ort pga sitt arbete.) För att sammanfatta svaret, lär du ha en betalningsskyldighet för resekostnaderna. Hur stor din del av kostnaden blir räknar man enligt samma metod som man använder vi uträkningen av underhållsbidraget. Det är främst din ekonomiska situation samt anledningen till varför umgängesföräldern flyttar som tas i beaktad vid uträkningen. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga! Vänlig hälsning,

Kräva underhåll i efterhand

2016-05-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är idag 28 år men min mamma och pappa gick isär när jag skulle fylla 7. Jag bodde i stort sett hela min uppväxt hos mamma fram till att jag flyttade hemifrån när jag var 21. Min mamma har alltid haft ganska så gott ställt och är väldigt snäll och givmild av sig så hon har aldrig bett min pappa om en krona men nu är det så att hon har hamnat i lite ekonomiska bekymmer och jag undrar helt enkelt om mamma har rätt att kräva underhållsbidrag ifrån min pappa så lång tid efter då hans givmildhet inte är lika stor som min mammas?Tack på förhand
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll finns främst reglerade i 7 kap Föräldrabalken (FB) och 17-19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).Underhåll Som utgångspunkt ska varje förälder svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga, FB 7:1 st. 1. Eftersom att du bott stadigvarande hos din mamma sedan du var 7 år har din pappa varit underhållsskyldig enligt FB 7:2. Underhållsskyldigheten upphörde när du fyllde 18 år eller om du gick på gymnasiet, fram tills du fyllde 21 år, FB 7:1 st. 2.Kräva underhåll i efterhand Enligt FB 7:8 finns en möjlighet att väcka talan om att underhåll ska fastställas i efterhand. Dock får en sådan talan inte utan den bidragsskyldiges medgivande (pappan) bifallas längre tillbaka än tre år räknat från när talan väcktes. Detta innebär att i det fall din pappa inte går med på en talan om att han retroaktivt ska betala underhåll kommer din mamma tyvärr inte ha möjlighet att kräva underhåll i efterhand då det har gått mer än 3 år sedan han slutade att vara underhållsskyldig gentemot dig. Råd Här råder jag dig att prata med din pappa och berätta hur situationen ser ut. Enligt lag har din pappa hela tiden, fram tills du var 18 år (eller 21 år), varit underhållsskyldig gentemot dig. Underhållsstöd från försäkringskassan ligger idag på 1573 kr (1273 kr innan år 2015). Detta innebär att du skulle fått denna summa varje månad eller mer av din pappa under din uppväxt vilket jag tycker att du kan tala om för honom. Däremot är underhållet till för dig och inte föräldrarna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Underhållsskyldighet för myndiga barn & mottagare av underhåll efter att barnet fyllt 18 år

2016-05-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har några frågor ang underhållsstöd som jag betalar för min 18åriga dotter. 1. Kan jag med all laglig rätt betala underhållet till min dotter istället för till mamman där min dotter bor? Mamman och jag kommer inte överens och hon blandar gärna in advokater för att lösa saker till sin fördel. Så finns det någon som helst laglig risk att jag inte skulle kunna betala in pengarna på min dotters konto?2. Min dotter läser på gymnasiet, har ett år kvar, men för stunden har hon inte planer på att studera vidare. Då innebär det att jag inte betalar mer underhåll. Men hur fungerar det om hon senare beslutar sig för att läsa vidare, ska jag börja betala underhåll igen då fram till hon är 21?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Föräldrars underhållsskyldighet för sina barn regleras i Föräldrabalkens (FB) kap 7 och även i Socialförsäkringsbalkens kap 17-19. En förälder är underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Detta framgår av FB 7:1 1 st. Av FB 7:2 2st framgår det dock att om barnet fortfarande går i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder, fortsätter föräldern att vara underhållsskyldig tills dess att barnet har slutat skolan eller fyller 21 år. Vad gäller din andra fråga, kommer alltså du att vara underhållsskyldig för din dotter tills dess att hon går ur gymnasiet, men som längst tills dess att hon fyller 21 år. Efter din dotters student har du inte längre någon underhållsskyldighet gentemot henne även om hon studerar vidareSin underhållsskyldighet kan en förälder uppfylla på olika sätt. Med hänvisning till din beskrivning av din livssituation, kommer jag i mitt svar på din första fråga att utgå ifrån att din dotter bor hos sin mor heltid. När din dotter bor hos sin mor heltid, uppfyller du din underhållsskyldighet genom att betala underhåll. I frågan anger du att det är underhållsstöd du betalar för din dotter. Med hänvisning till de oklarheter du sedan frågar om, kan jag dock inte utesluta att det egentligen är fråga om underhållsbidrag. Jag kommer därför att redovisa svar utifrån båda tänkbara situationer. Om du betalar underhållsbidragUnderhållsbidraget fastställs, enligt FB 7:2, genom avtal eller genom domstolsdom. Finns det ett avtal eller en dom på att du ska betala underhåll, är det alltså underhållsbidrag, och inte underhållsstöd, du betalar för din dotter. Med hänvisning till att du för närvarande betalar underhållet till modern, är det väldigt sannolikt att det är just underhållsbidrag du betalar. Underhållsbidraget betalas nämligen direkt av den föräldern som barnet inte bor hos, till boendeföräldern. Då FB 7 kap inte uttryckligen reglerar till vem underhållsbidraget i praktiken ska betalas till, framkommer det av FB 7:2 att du som förälder ska betala underhållsbidraget till barnet. När barnet är omyndigt, betalas underhållsbidraget till boendeföräldern, eftersom barnet pga sin omyndighet då inte själv får ha hand om sin egen ekonomi. Detta framkommer av FB 9:1. Din dotter har å andra sidan fyllt 18 år och eftersom det är till henne du är underhållsskyldig, och inte till hennes mor, är det till din dotter underhållsbidraget ska betalas. Detta framkommer även på Försäkringskassans hemsida HÄR.Om du betalar underhållsstödUnderhållsstöd är, tillskillnad från underhållsbidrag, en förmån inom socialförsärkingen som betalas ut av Försäkringskassan. Betalar du underhållsstöd, är det frågan om förlängt underhållsstöd enligt SFB 18:2 och 18:6, eftersom din dotter är över 18 år. Du vet om du betalar underhållsstöd genom att underhållsstödet betalas ut av Försäkringskassan till din dotters mor, medan du sedan i efterhand måste betala tillbaka detta underhållsstöd till Försäkringskassan. Innan din dotter fyllt 18 år ska du därmed bara indirekt, via Försäkringskassan, betalat till modern. Betalar du underhållsstöd, behöver du inte bekymra dig över att du indirekt skulle behöva betala till din dotters mor. Nu när din dotter är över 18 år kommer Försäkringskassan automatiskt betala underhållsstöd direkt till din dotter. Detta framkommer HÄR.För din del är det då bara att som tidigare fortsätta betala tillbaka underhållsstödet till Försäkringskassan. SlutsatsFör att sammanfatta allt som sagts, kan det först konstateras att du aldrig mer kommer att behöva svara för någon form av underhåll för din dotter efter det att hon har tagit studenten. Vad gäller om du numera kan betala ditt underhåll direkt till din dotter, kan det kan dessutom konstateras att detta går oavsett om du betalar underhållsbidrag eller underhållsstöd. Det är till din dotter du är underhållsskyldig, och nu när hon är myndig ska underhållet gå direkt till henne.Skulle du ha fler frågor, eller skulle du vilja ha hjälp med att skriva ett kontrakt med din dotter om underhållsbidrag eftersom hon numera är den direkta mottagaren av detta, är du välkommen att att boka tid hos oss på Lawline HÄR, eller ringa oss på 08-533 300 03.Vänligen,

Sista månaden för utbetalning av underhållsbidraget

2016-05-13 i Underhåll
FRÅGA |Om man betalar underhållsbidrag, när är sista månaden om han går ut gymnasiet nu?Är sista betalningen i maj eller juni?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Underhållsbidraget ska som huvudregel betalas ut i förskott, dvs underhållet för oktober månad ska betalas ut i september månad. Vad gäller din fråga, ska således den sista utbetalningen ske i maj månad och den ska omfatta hela juni månad. Värt att nämna är att det inte spelar någon roll att barnet endast gå i skolan (gymnasiet) första delen av juni (pga sommarlov), utan det är ändå hela juni månad som ska omfattas av underhållet. Jag hoppas att jag med detta har bevarat din fråga! Vänlig hälsning,

Pappan vägrar betala underhållsbidrag

2016-05-12 i Underhåll
FRÅGA |Vart vänder man sig när pappan inte svarar på meddelanden angående underhåll. Föräldrarna pratar inte med varann, barnet en pojke på 15 år har valt att bo hos mamman, men pappan betalar inget underhåll. Hur och vart vänder man sig för att få pappan att samarbeta. Mamman har försökt att kontakta socialtjänsten i kommunen, men blev bara hänvisad till försäkringskassan angående underhållsstöd. Till saken hör att Pappan har redan en ny familj, men inga gemensamma barn med denna kvinnan. Båda föräldrarna arbetar. Samtal mellan parterna är nästan uteslutet. Ska mamman vända sig till domstol för att få ut underhållsbidrag, och hur gör hon det i så fall.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).UnderhållTill dess att barnet är 18 år skall föräldrarna som huvudregel svara för underhåll för pojken efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Eftersom pojken valt att bo hos mamman utgår jag från att barnet bor mindre än 40 % av tiden hos pappan och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Då pojken bor hos mamman anses barnet bo stadigvarande hos henne och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2.Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Underhållsstödet är till skillnad från underhållsbidraget ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall. Råd Eftersom att pojken bor stadigvarande hos mamman är de pappan som är underhållsskyldig gentemot honom, FB 7:2. För att pojken ska kunna få underhållsstöd måste mamman ansöka om att få det hos Försäkringskassan då pappan vägrar att samarbeta. Ansökningsblanketten till underhållsstöd finns här. Det kan ta upp till 8 veckor innan beslut fattas om underhållsstöd ska ges ut. Godkänner Försäkringskassan ansökningen kommer underhållsstöd betalas ut den 25:e varje månad.I det fall mamman inte är nöjd med 1573 kr utan vill ha underhållsbidrag istället råder jag henne att boka tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning. Där kan hon få mer information om hur hon kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig samt ifall man behöver gå vidare till domstol. Det går bra att boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Föräldrars underhållsskyldighet efter studenten

2016-05-08 i Underhåll
FRÅGA |Jag är skild och yngsta dottern bor hos mig. Nu tar hon snart studenten och henne pappa har då meddelat att han tänker int betala underhåll som gått till att betala betala löpande utgifter för dottern vilket vi alltså jag som mamma också gjort och därtill har båda betalat halva var för hennes utgifter för träning vilket han tänkt fortsätta betala tills hon kan stå på egna ben. Han tänker inte betala sin del längre i mat och husrum, resor och det kostar att ha en 19 åring att bo hemma. Han tjänar betydligt mera än mig. Dottern har inte någon fast inkomst och kan inte stå på egna ben ännu men det är ju målet. Kan jag kräva pappan på att hjälpa till att betala löpande kostnader för dottern innan hon kan stå på egna ben? Eller hur fungerar detta. Normalt bor ju ungarna hemma längre idag och föräldrarna får hjälpa till tills barnen fått fasta inkomster men det verkar mera vara en norm, en oskriven lag.
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn tills barnet fyller 18 år, om barnet går i skolan efter det att barnet fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).När föräldrar inte kan komma överens om underhåll kan den förälder som har barnet boende hos sig få underhållsstöd från Försäkringskassan. Även denna rättighet upphör dock när barn över 18 år avslutar sina studier, 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB) (https://lagen.nu/2010:110#K18P6S1).Både din och din före detta makes underhållsskyldighet upphör således när hon tar studenten, det kan därför bli svårt för dig att kräva att din före detta make fortsätter att betala för din dotter om ni inte kan komma till en frivillig överenskommelse. Rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan saknas dessvärre också.I praktiken är det självklart så att barn ofta fortsätter att bo hemma långt efter det att de tagit studenten. Om din dotter inte börjar jobba eller studera kan hon ta del av jobbgaranti för ungdomar via arbetsförmedlingen (http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-/Jobbgaranti-for-ungdomar.html), hon har då rätt till en mindre ersättning. Om det inte är aktuellt med insatser via arbetsförmedlingen kan hon ansöka om försörjningsstöd, möjligheten att beviljas försörjningsstöd ökar då du och hennes pappa inte längre är skyldiga att ansvara för hennes försörjning.Lycka till!Med vänlig hälsning,