Beräkning av underhållsbidrag

2015-03-28 i Underhåll
FRÅGA |HejJag undrar över UnderhållsbidragÄr räkneverktyget på försäkringskassans sida praxis att räkna efter? Eller om jag skulle anlita jurist/advokat skulle de räkna på något annat vis? Vänligen Annette
Julia Ekerot |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) ska föräldrar svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det betyder att underhållet kommer beräknas utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. Barnets behov beräknas schablonmässigt och beror på barnets ålder. Därefter får man lägga till extra kostnader barnet har, tex eventuella sjukvårdskostnader eller barntillsynskostnader, och därefter görs avdrag för tex barnbidrag som barnet erhåller. När man ska beräkna en förälders ekonomiska situation tittar man på förälderns inkomst, och gör avdrag för vissa kostnader som framkommer av 7 kap 3 § FB (tex boendekostnad och vissa levnadskostnader). Det som kvarstår efter att man har gjort avdrag enligt denna paragraf används vid beräkningen. Det betyder alltså att beräkningen är samma hos försäkringskassan som hos andra jurister, och det kommer inte bli någon skillnad på vem som gör beräkningen eftersom beräkningen är reglerad i lag. Mvh

Underhåll till barn

2015-03-20 i Underhåll
FRÅGA |Ska jag betala underhåll till min son som är 18år och sjukskriven? Han har läst på gymnasiet men har 97% frånvaro. Är det så att man ska studera heltid för att ha rätt till förlängt underhållsstöd?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor om underhålls regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap 1 § FB upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter 18 års ålder är föräldrarna under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Skolan ska i första hand göra allt vad de kan för att minska frånvaron, om åtgärderna inte leder till att frånvaron minskar eller upphör rapporterar skolan till centrala studiestödsnämden (CSN) att eleven inte studerar på heltid. CSN beslutar därefter om utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg) ska stoppas.CSN meddelar sedan försäkringskassan att utbetalningarna av studiehjälp stoppats och det kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan som följd härav dras in. Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn över 18 år som arbetar

2015-03-19 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är 19 år och har efter Englandsstudier nu flyttat hem till sin pappa. Pappan kräver nu underhåll 1500 kr/månad för henne. Min dotter jobbar och har egen inkomst. Är detta något jag är skyldig att betala?Tacksam för svar,
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldigheten stadgas i 7 kap föräldrabalken. I 7 kap 1 § föräldrabalken står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnet behov och föräldrarnas samlade förmåga. I paragrafens andra stycke står det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid barnet går i skolan, dock längst tills dess att barnet fyller 21 år. Du skriver att din dotter jobbar och har en egen inkomst och jag förutsätter därför att hon inte längre går i skolan. Detta leder till att du inte ska betala underhåll. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Underhållsskyldighet för sambos barn

2015-03-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag skulle vilja se om jag har ngt ekonomisk ansvar/underhållsansvar för min sambos barn. Om jag har ekonomisk ansvar för dem vad inkluderas i detta, dagliga kostnader som mat eller även fritidsaktiviteter, resor mm.Sambo har två barn, han har delat vårdad med barnens mamma. Barnen bor varannan vecka med oss.Jag o min sambo har ett gemensamt barn.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Huvudregeln är att föräldrarna är ansvariga för försörjningen av sina barn. Föräldrarnas betalningsförmåga och barnets behov av underhåll bestämmer underhållets storlek, enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken(FB). En förälder som inte bor varaktigt tillsammans med sitt barn eller inte har vårdnaden om sitt barn är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet, enligt 7 kap. 2 § FB. Vad underhållsskyldigheten ska täcka regleras inte exakt, men den ska täcka nödvändiga utgifter för barnets försörjning. Om det inte är möjligt att få underhållsbidrag från den ena föräldern på grund av att den föräldern t.ex. är okänd, så har barnet rätt till underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Underhållsstödet är 1273 kr per månad (18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken) och ska ansökas av boföräldern.Bestämmelsen 7 kap. 5 § 1 st. FB säger dock att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnad om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Enligt 7 kap. 5 § 2 st. FB gäller ej ansvaret till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållsskyldige ej bor tillsammans med. Dvs. att om barnet får underhållsbidrag från den förälder barnet inte bor varaktigt med, så har inte du underhållsansvar för barnet. Var barnet varaktigt bor bedöms utifrån barnets folkbokföring, men även andra omständigheter kan få betydelse, t.ex. hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet har sina tillhörigheter. Att barnet bor varannan vecka hos sina föräldrar kan tala för att barnet bor varaktigt med båda föräldrarna.Hoppas informationen var till nytta!Med vänliga hälsningar,

Kostnad för fastighet och underhåll av barn vid skilsmässa

2015-03-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min fru har träffat en ny och därför bad jag henne flytta ut från vårt gemensamma hus, vi ska på börja en bodelning snart. Min fråga är eftersom hon äger halva huset vad kan jag begära att hon betalar på huset innan jag tar över det för mina barns skull, dessa måste få ha en tryggplats i livet. Har skickat över kostnader för löpande kostnader på tex vatten o sopavgiften, elkostnader,försäkringar mm. Men hon tycker att jag ska ta alla dessa kostnader eftersom hon inte bor i huset mer. Hon har fått ett flertal erbjudande om att flytta in i huset igen men hon bara vägrar och säger att detta är mitt problem. Hon- vad är det du inte fattar? Vilka kostnader är det hon måste stå för så länge hon äger halva huset?Mvh Paul
Eric Brinck |Hej Paul, Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!När det kommer till äktenskapsskillnad tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB). I ÄktB 6 kap 7 § (som du finner här) ska vardera make stå för sin egen försörjning under äktenskapet. Då ni enligt lag fortfarande är gifta ska ni båda enligt 6:1 ÄktB gemensamt bidra efter er förmåga till era gemensamma och personliga behov. Vilket innebär att man kan bli underhållsskyldig gentemot sin maka/make även under pågående äktenskap 6:2 ÄktB. Detta aktualiseras dock först när du inte kan betala dina levnadskostnader för dig själv. Däremot så äger ni båda huset gemensamt och därmed tillämpas Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, (SamägL) som du finner här. Enligt 2§ SamägL så beslutar ni tillsammans om förvaltningen som rör fastigheten, samtycke krävs från varandra. Då ni äger halva fastigheten var ska kostnader fördelas proportionerligt efter hur stor andel av fastigheten ni äger, 15§ SamägL. Enligt denna lag ska ni alltså stå för halva kostnaderna var av förvaltningen, tillexempel så ska ni dela på fastighetsavgiften. Däremot är det mer oklart vad som är skäligt att hon ska betala för tex vatten, el mm då detta kan anses hänföras till dina personliga levnadskostnader. Här gäller att så länge du kan betala dina egna levnadskostnader ska du stå för dem, dvs du kan inte kräva din fru på kostnader du har för vatten/el du förbrukar.Du nämner däremot att ni har barn tillsammans, därför tillämpas i detta fall även Föräldrabalken (FB) och främst dess 7 kap (här). Här stadgas att du har rätt till ersättning för underhållet av barnen. Den som “lämnas” med barnen under pågående äktenskapsskillnad ska ha ersättning, 7:1 och 7:2 1 st 2 p FB. Detta förutsätter dock att du har mer av vårdnaden än vad hon har. Tills dess att underhållsbidrag är fastställt (sker oftast när ni bestämt hur barnen ska bo efter skilsmässan) har du möjlighet att interimistiskt (tillsvidare) få bidraget fastställt av en domstol, 7:15 FB. Om du har kontakt med en advokat kan denne hjälpa dig med det, annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med Familjens jurist. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni äger fastigheten med sammäganderätt och det är ni som förvaltar den gemensamt där båda fattar beslut och står för kostnaderna som hänförs till fastigheten, tex fastighetsavgiften. Dina personliga levnadskostnader som förbrukning av el/vatten står du däremot för om du har möjlighet att betala dem, annars kan underhållsbidrag till make bli aktuellt (se första stycket). Du har däremot möjlighet att få underhållsbidrag för barnen under och efter skilsmässan, förutsatt att barnen bor hos dig mer än hos din fru.Hoppas det var svar nog på din fråga! Vänliga hälsningar

Rätt till underhållsbidrag och underhållsstöd?

2015-03-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har länge undrat över det här och jag hoppas ni kan hjälpa mig med ett klokt svar. Jag är 19 år nu och jag har flyttat hemifrån, jag bor nu själv med min pojkvän. Jag var 18 år när jag flyttade hemifrån, men jag studerar fortfarande 2:a året på gymnasiet. Innan bodde jag hos min mamma, mina föräldrar är skilda (dom har delad vårdnad) och jag fick ett underhållsstöd när jag bodde hos mamma, men det upphörde när jag flyttade ut. Men min fråga är, om jag inte har rätt till någon form av underhållsstöd eller underhållsbidrag även nu? Eftersom att jag är bara 19 år och fortfarande går i gymnasiet/studerar? För jag har nämligen hört och sett någon lag som säger att föräldrarna fortfarande är försörjningsskyldiga barnet tills det är 21 år och fortfarande studerar, men måste mina föräldrar betala mig utan att få något bidrag för det? Bör jag fråga försäkringskassan? Vore tacksam för svar! För det känns som att man inte kan få flytta hemifrån när man är 19 år och fortfarande studerar i det här landet, för då får man inga bidrag mer än studiebidrag 1050 kr och bostadsbidrag (högst 1300)... Tack på förhand!
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Det var många frågor du hade och jag ska försöka klargöra en del av dina frågetecken. Eftersom det rör sig om dina föräldrars underhållsskyldighet samt ev. underhållsstöd så är det i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) och socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110) som vi hittar relevanta lagstöd.Sammanfattning.Dina föräldrar är underhållsskyldiga för dig fortfarande i den mån det kan anses skäligt. Det är inte troligt att de kommer täcka alla dina kostnader då du flyttat men de ska fortfarande åtminstone bidra till att täcka dina försörjningsbehov. Utifrån de uppgifter du har lämnat har varken du eller dina föräldrar rätt till mer bidrag än vad du redan får idag.Föräldrarnas ansvar.Föräldrar är som huvudregel ansvariga för deras barns försörjning upp till arton års ålder. Den lag du tänker på är föräldrabalkens 7 kap. 1 § som anger att underhållsskyldigheten förlängs under tiden barnet fortfarande går i gymnasiet, men som längst till dess barnet fyllt 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att de inte har vårdnaden längre då du fyllt arton år och du inte heller bor med någon av dem, föräldrabalken 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381#K7P2. Det viktiga här är dock att underhållsskyldigheten endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt med hänsyn till dina behov, dina egna inkomster samt tillgångar. Utgångspunkten för vad de ska betala är fortfarande dina föräldrars ekonomiska förmåga. Det kan förmodligen inte anses skäligt att de ska betala mycket mer än när du bodde hemma, då det (utifrån vad jag förstått) var ditt val att flytta hemifrån. Dina föräldrar har inte fått något bidrag för din försörjning innan heller av vad jag kan utläsa av dina uppgifter. Att ena föräldern får mottaga underhållsstöd för din räkning betyder helt enkelt att försäkringskassan betalat ut det den andra föräldern inte har råd/vägrar att betala ut till dig. Staten har inget ansvar för att försörja dig på något sätt.Underhållsstöd.Underhållsstöd utgår när föräldrar som inte bor med varandra inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek eller om ena föräldern inte kan betala underhållsbidraget alt. underhållsstödet. Om föräldern, som barnet inte bor med, inte kan betala ut underhållsstöd kommer försäkringskassan att betala ut underhållsstödet för barnet till den andra föräldern. Försäkringskassan kan sedan i sin tur kräva den underhållsskyldige föräldern på ersättning.Förlängt underhållsstöd.Efter att du fyllde arton år måste du bo och vara folkbokförd hos den av dina föräldrar som var vårdnadshavare för dig när du fyllde arton år för att kunna få förlängt underhållsstöd. Detta är anledningen till att försäkringskassan slutade betala ut underhållsstödet då du flyttade, SFB 18 kap. 2 § se https://lagen.nu/2010:110#K18P2Det finns flera andra svar här på Lawline som behandlar liknande frågor, så om du vill ha ytterligare förklaringar kan du söka dig fram. Du kan även läsa mer på försäkringskassans hemsida.Hoppas du får klarhet i din situation!Mvh

Boendeförälders skylldighet att utge ersättning för resekostnader

2015-03-16 i Underhåll
FRÅGA |När jag och min dotters pappa flyttade isär flyttade han 4 mil bort. Han är boendeförälder. Hon bor hos mig varannan ons-mån.Oftast ber hennes pappa mig att hämta tidigare eller lämna senare så blir fler dagar i månaden. Jag kör henne till och från skolan de dagar hon är hos mig och till aktivitet på helgen i samma stad hennes pappa bor i. Jag kör sammanlagt 40 mil de dagarna. Pappan har underhåll och hela barnbidraget. Jag står för alla kostnader när det gäller kläder och allt min dotter behöver. Han skickar inte med någonting. Jag anpassar mitt jobb efter min dotter så vi kan ha ett tätt umgänge så min inkomst är inte hög. Min fråga är. Ska hennes pappa inte stå för någon resekostnad? Min dotter är 6 år.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!I föräldrabalkens 6:e kap. fr.o.m. 15 § finns regler om umgänge, som du kan hitta här. Angående fördelningingen av resekostnaden finns det en bestämmelse i 6:15 b som anger att boendeföräldern ska ta del i en skälig del av boendekostnaden, men det att det är umgängesföräldern som har det huvudsakliga ansvaret för kostnaden. Det anges i propositionen att det bör röra sig om en betydande kostnad för att ersättning alls ska komma i fråga och det föreslås att en gräns på 10 mil kan tjäna som riktlinje. Vad som är skäligt bedöms efter samma principer som används till beräkningen av underhållsbidrag, dvs. efter hur stora föräldrarnas inkomster är i förhållande till varandra. Det är möjligt att avtala om reseersättning men det kan även fastställas genom dom. Det krävs dock att det verkligen är fråga om resa till umgänge, är båda föräldrarna att betrakta som boendeföräldrar, dvs. att barnet har s.k. växelvis boende finns inte rätt till ersättning för resekostnader. Men eftersom du har angett att barnets far är boendeförälder och får underhållsbidrag bör det inte vara ett problem i ditt fall. Underhållsbidrag ska inte betalas om man har växelvis boende, se FB 7:2. Angående att barnets far inte tar del i kostanderna för barnet när barnet är hos dig finns en bestämmelse i FB 7:4 som anger att den underhållsskylldiga föräldern har rätt att göra avdrag med 1/40 av bidraget för varje hel dag om barnet är hos den föräldern i mer än 6 hela dagar per månad. Det är ju dock möjligt att ni redan har beaktat det när ni bestämde underhållsbidragets storlek.Vänligen,

Jämkning i avtal om underhållsbidrag samt underhållsbidragets storlek

2015-02-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej nu är det så här att jag och mitt ex gick ifrån varandra för ungefär 2 år sen, och hon har flyttat till Norge och tog då våran dotter med sig. Och vi har gemensam vårdnad.Har inte betalat något underhåll då vi kom överens om det hos familjerätten, men nu vill hon ha underhållsbidrag. Och jag vet inte om jag har råd att betala det man ska, då jag har en ny familj och en ny dotter plus att jag har en hel del lån som ligger på närmare 500,000 kr. Jag har en årsinkomst på ungefär 320,000 kr och får en lön på runt 20,000 kr rent. Sen tillkommer resekostnader då hon bor 100 mil ifrån mig. Hur går man till väga nu och vad händer om jag inte kan betala ? Eller kan man gå vidare med att vi har en mutlig överenskommelse om att jag inte skulle betala? Vill inte hamna i en ekonomisk kris så jag inte kan träffa min andra dotter eller ta hand om min egen familj här i Sverige..
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:10 sägs att avtal om underhåll, som kan vara muntligt eller skriftligt, kan jämkas av rätten om förhållandena har ändrats eller om avtalet från början var oskäligt. Det innebär att även om du och ditt ex hade ett avtal om att inget underhålls ska betalas, kan detta ändras om frågan skulle komma upp i domstol och rätten finner att förhållandena har ändrats eller att avtalet är oskäligt. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Vid beräkning av underhållsbidraget får du även förbehålla dig ett belopp för din egen försörjning, för ditt nya barns försörjning och i vissa fall för din make/sambos försörjning, FB 7:3. När man beräknar underhållsbidrag så tas alltså hänsyn till din ekonomiska situation och din förmåga att försörja dig själv och din familj.Mer information om underhållsbidrag finns bland annat på Domstolsverkets hemsida, http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag/, och på Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/foralder/separerar/bor_ej_med_barnet/underhallsbidrag. På Försäkringskassans hemsida kan du även göra en preliminär beräkning av vad ett underhållsbidrag kan tänkas landa på i din situation.Om du vill ha mer hjälp i frågan kan du boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, se http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!