Barnbidrag

2017-12-15 i Underhåll
FRÅGA |Jag är 16 år och får mitt egna barnbidrag. Måste jag köpa kläder och skor för de, eller måste ens förälder fortfarande köpa kläder och skor men för sina egna pengar?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Barnbidraget är ett stöd till familjer med barn som är till för att täcka delar av de utgifter som det innebär att ha ett barn. Om föräldrarna väljer att vid en viss ålder ge detta till barnet innebär det också att du i allafall till viss del ska kunna täcka dina egna kostnader med det. Det är en sak mellan dig och dina föräldrar att komma överens om vad barnbidraget ska gå till och de avgör om du ska köpa kläder och skor för det, eller använda det till annat.Generellt sett brukar det vara så att om barnet får sitt barnbidrag ingår det också att barnet börjar ansvara för sina egna kostnader själv och där ingår bland annat kläder och skor. Dock är det upp till varje familj att komma överens om hur man ska göra. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Underhållsbidrag efter 18 års ålder

2017-12-10 i Underhåll
FRÅGA |jag har precis fyllt 18 år. Mina föräldrar är skilda och jag bor hos min mamma. Min pappa påstår att jag ska få hela hans del av underhållsbidraget och att jag kan använda det hur jag vill. Mamma säger att det ska till henne. Hur funkar detta och vad är rätt? Kan jag använda delar av mitt underhållsbidrag eller ska mamma få allt?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag är ett bidrag från den förälder du inte bor med (denna förälder fullgör på detta sätt sin underhållsskyldighet) som är tänkt att användas till ditt boende, din mat och dina fritidsintressen (7 kap 2 § föräldrabalken).Underhållsbidrag betalas upp till 18 års ålder. Efter 18-årsdagen kan rätten till underhållsbidrag förlängas för den som studerar på heltid i grundskola, gymnasium eller motsvarande. Underhållsbidrag betalas längst till och med 21-årsdagen. (7 kap 1 § föräldrabalken)Fram tills 18-årsdagen betalas underhållsbidraget till boendeföräldern, därefter ska det betalas direkt till dig i och med att du är myndig (9 kap 1 § föräldrabalken).Att pengarna betalas direkt till dig och att du är myndig innebär att din mamma inte har rätt att bestämma över pengarna. Det finns dock inget som hindrar att du och din mamma kommer överens om att hon ska få en del av summan, kanske med motivet att hon fortsättningsvis ska betala ditt boende, mat och intressen. Lagen ger dock som sagt inte din mamma någon rätt till pengarna – det hon skulle kunna göra är att begära att du i rimlig proportion till de pengar du får av din pappa själv står för vissa av dina kostnader (hennes underhållsskyldighet sträcker ju inte sig till att omfatta en den del av ditt underhåll som din pappa inte ska ansvara för, 7 kap 1 § föräldrabalken).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag vid inkomstskillnad

2017-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Med anledning av rättsfall NJA 2013 s. 955:Jag och make är påväg att skiljas och separera i ferbruari. Vi har 3 gemensamma barn 14, 12 och 11 år.Jag har i princip ingen inkomst då jag aldrig haft ett jobb, och först som vuxen fått diagnosen Aspergers Syndrom och ADHD (och utreds nu för utmattnings syndrom). Jag har aldrig fått bidrag för mina diagnoser då jag ej förstått att jag kunnat vara berättigad till det. Nu håller jag på med ansökningar för detta dock.MEN i nuläget har jag alltså 0 kr i inkomst (jag har ett större sparande, och så även barnen, så socialbidrag är uteslutet) och OM min ansökan går igenom så är jag berättigad till max 9600 kr innan skatt (samt bostadsbidrag och bostadstillägg). Min hyra för 5:a på 93kvm är 8900kr. Mannen har en lön på 40 000 kr/månad och hans lägenhet (3a) kommer kosta 6000 kr. Barnen är mantalsskrivna hos mig.Jag inser att detta bli väldigt ojämlikt och att jag kanske inte ens har råd att ha barnen på grund av detta. Allt hänger i pincip på om jag blir berättigad för bidraget.Enligt försäkringskassans uträkning så kostar barnen honom 8100 kr/månad om de bor hos mig, men vi kommer ha växelvis boende - MEN det står även på Försäkringskassans sida att; i vanliga fall vid växelvis boende behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag, dock finns undantag om en av föräldrarna har mycket högre inkomst. 0 kr jämfört med 40 000 kr anser jag vara mycket högre inkomst.Vad gäller i mitt fall?
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att båda föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade eknomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna (50/50) så är utgångspunkten att föräldrarna inte behöver betala underhållsbidrag. Att barnens boende klassas som växelvis innebär ändå att en av föräldrarna kan bli skyldig att betala underhållsbidrag enligt NJA 2013 s. 955. HD sa i fallet att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § FB; om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB. Det HD syftar på är att barnen ska ha en liknande ekonomisk standard hemma hos båda föräldrarna. Med detta menas att standarden på deras boenden ska vara likartad oavsett vem av föräldrarna de befinner sig hos. Om barnen har mycket mer materiella saker hemma hos sin pappa men saknar detta hemma hos dig p.g.a. du har sämre möjligheter ekonomiskt att ge dina barn detta, så kan det vara ett skäl till att barnens pappa ska betala underhåll.Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs unnderhållsbidraget genom dom eller avtal.Det bästa är om ni gemensamt kan komma överens om underhållsfrågan och skriva ett avtal. Ni kan titta på hur mycket barnen kostar dig respektive honom och göra en fördelning som båda tycker känns lämplig. Det finns även bra information på Försäkringskassans hemsida om vad som gäller avseende underhållsbidrag vid växelvis boende. Om barnens pappa inte går med på att betala underhållsbidrag har du rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Länk till Försäkringskassans hemsida hittar du här.Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldig för makens barn?

2017-12-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är gift med en man som har 3 barn sen tidigare. Två barn bor hos modern och 1 barn bor växelvisboende. Vad har jag för ekonomisk skyldighet till dessa barn? Vilka skyldigheter resp rättigheter har jag?
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad för ekonomiska skyldigheter du har mot din makes barn. Reglering av ekonomisk skyldighet till barn sker i Föräldrabalken (FB). Du kan bli ekonomiskt ansvarig för din makes barn. För att du ska bli det måste barnet varaktigt bo hos er men du måste också vara gift med föräldern, vilket du är. Därav kan du ha ett ekonomiskt ansvar. För barn som har flyttat eller inte längre bor hos dig och din make föreligger en ekonomisk skyldighet bara om särskilda skäl föreligger. Exempel på ett särskilt skäl är att barnen skulle ha flyttat från ditt hem för att studera på annan ort. Den ekonomiska skyldigheten kan därför anses vara begränsad till familjegemenskapen. (7 kap. 5 § FB).Ditt ansvar är även subsidiärt till din make. Ditt ekonomiska skyldigheter ersätter inte din makes underhållsskyldighet till barnen. Utan din skyldighet kommer framför allt att bli aktuell om din make inte uppfyller sitt ekonomiska ansvar för barnen (7 kap. 5 § FB). Vilket innebär att du kan ha en ekonomisk skyldighet till det barnet som bor hos er varannan vecka eftersom barnet varaktigt bor med er. Men bara om din make inte uppfyller sin ekonomiska skyldighet eller för att höja levnadsstandarden inom familjegemenskapen. Din ekonomiska skyldighet bör inte sträcka sig till barnen som bor hos deras moder men kan göra det. Jag antar att din make betalar underhållsbidrag till modern för barnen som bor hos henne. Om din make inte betalar ut underhållet skulle du kunna bli ekonomiskt ansvarig för barnen. Dock även om denna situation skulle föreligga kommer din ekonomiska skyldighet i stort sätt aldrig att aktualiseras. Eftersom det allmänna kommer betala ut underhållsstöd till modern för barnen där, om föräldern som har en underhållsskyldighet inte klarar av att betala (18 kap. Socialförsäkringsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om underhållsskyldighet för 20-årig son

2017-12-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej !I en lägenhet som jag har haft sen innan mitt nu mer än tioåriga förhållande vill min sambo kasta ut sin 20åriga son av olika men väldigt starka och bra anledningar.Hur funkar det rent lagligt?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder har underhållsskyldighet för sina barn tills dess att de fyller 18 år, föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsskyldigheten ska bestå i att i första hand tillgodose barnets mest grundläggande behov såsom mat, boende, kläder osv. Man kan säga att kravet på standarden korrelerar med föräldrarnas ekonomiska förmåga.Föräldrar kan vara underhållsskyldiga för sitt barn även om det är över 18 år. Går barnet fortfarande i grundskola, gymnasiet eller motsvarande grundutbildning så är föräldrarna underhållsskyldiga till dess att barnet avslutat dessa studier, men inte om barnet har fyllt 21 år, föräldrabalken 7 kap. 1 § 2 st.Går din sambos son fortfarande i gymnasiet så är din sambo underhållsskyldig tills dess att han fyller 21 år eller går ut gymnasiet. Annars har din sambo ingen underhållsskyldighet längre då sonen är över 18 år.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Underhållsplikt gäller bara för studier på grundskole- eller gymnasienivå

2017-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej min son är 20 sluta gymnasiet somras Ska gå en termin läs ock skriva blir jag då försöningplikt tack
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Underhållsplikt för föräldrar regleras i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. Där kan man läsa att föräldrar är underhållsskyldiga tills deras barn fyller 18 år, eller tills barnet är 21 år om barnet går i skolan fortfarande. Med skola avses utbildning i grundskola eller gymnasiet. Om barnet har gått klart sin gymnasieutbildning och sedan studerar mer på gymnasienivå har det rätt till försörjning (se rättsfall NJA 1991 s.49).Det innebär att om din son studerar på gymnasienivå är du fortsatt försörjningsskyldig tills han fyller 21 år, om han däremot studerar på högskolenivå är du inte försörjningsskyldig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag vid växelvis boende

2017-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag undrar om jag skall betala underhåll till barnens mor. Jag tjänar ca 38000 kr och hon ca 34000 kr Hon har båda barnbidragen. Kläder,cyklar mm har de i båda hemmen. Hon står för dagisavgiften.Boendena är likvärdiga,de har egna rum osv.Enligt beräkningar så är de hos mig 155 dagar om året inklusive sommarledigheten,och det blir 42% hos mig och 58% hos deras mor. Orsaken till fördelningen är att vi har anpassat den efter hennes skiftgång(5-skift)
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att båda föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Skyldigheten att betala underhåll sker efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, alternativt har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna (50/50) så ska som huvudregel ingen underhållsskyldighet föreligga för någon av föräldrarna. Eftersom barnen bor hos dig 42% av tiden och hos deras mamma 52% av tiden så är det svårt att säga om det utgör växelvis boende eller inte. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog HD fast att en förälder som hade barnen hos sig en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen. Någon tydlig definition om vad som räknas som växelvis boende finns tyvärr inte och det är svårt för mig att bedöma hur utfallet blir i ert fall. Om ni gjort en uppdelning på 42/58 utifrån att barnens mamma jobbar skift och att det helt enkelt är mest praktiskt så kan detta vara en faktor som talar för att det är ett växelvis boende. Om barnens boende klassas som växelvis är huvudregeln att ingen av föräldrarna blir skyldiga att betala underhållsbidrag eftersom ni båda anses fylla er underhållsplikt när ni har barnen hos er. Att barnens boende klassas som växelvis innebär ändå att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag. Att barnen har en liknande ekonomisk standard hemma hos båda föräldrarna är något som tas med i bedömningen för om underhållsbidrag ska utgå eller inte. Du nämner att barnen i båda hemmen har cyklar, egna rum etc. Beroende på om den ekonomiska standarden kan klassas som lika hemma hos dig och barnens mor så kan detta tala för eller emot att du ska betala underhållsbidrag trots att boendet kanske klassas som växelvis.Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs unnderhållsbidraget genom dom eller avtal. Det finns även bra information på Försäkringskassans hemsida om vad som gäller avseende underhållsbidrag vid växelvis boende. Länk till Försäkringskassans hemsida hittar du här.Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Rätt till umgängesavdrag

2017-12-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag undrar om underhållsstöd. Om mitt barn bor hos mig varje fredag till söndag. O hos sin pappa måndag till fredag. E jag då tvungen att betala fullt underhållsstöd ?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om underhållsskyldighet hittar du i 7 kap. föräldrabalken (FB). Som förälder svarar man för underhåll till sina barn utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga, 7 kap. 1 § FB. Den förälder som har barnet boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som hör till barnets dagliga underhåll. Den andra föräldern, umgängesföräldern, fullgör istället sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna är huvudregeln att ingen av föräldrarna blir skyldiga att betala underhållsbidrag till barnet. För att växelvist boende ska anses föreligga krävs att barnet i stort sett bor lika mycket hos båda föräldrarna. Det finns dock inget krav på att det ska röra sig om precis lika många dagar. Även om det är svårt att på rak arm säga hur er situation skulle bedömas är det ändå sannolikt att du skulle ses som umgängesförälder och att barnet alltså inte har växelvist boende, då du endast har barnet på helgerna. Detta innebär att du blir skyldig att betala underhållsbidrag till ditt barn. Från detta bidrag får du som umgängesförälder dock göra avdrag när du har haft barnen boende hos sig under minst fem hela dygn i rad, eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Detta avdrag kallas för umgängesavdrag och innebär att du får räkna av 1/40 på underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse, FB 7 kap. 4 §. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar