Jämkning i avtal om underhållsbidrag samt underhållsbidragets storlek

2015-02-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej nu är det så här att jag och mitt ex gick ifrån varandra för ungefär 2 år sen, och hon har flyttat till Norge och tog då våran dotter med sig. Och vi har gemensam vårdnad.Har inte betalat något underhåll då vi kom överens om det hos familjerätten, men nu vill hon ha underhållsbidrag. Och jag vet inte om jag har råd att betala det man ska, då jag har en ny familj och en ny dotter plus att jag har en hel del lån som ligger på närmare 500,000 kr. Jag har en årsinkomst på ungefär 320,000 kr och får en lön på runt 20,000 kr rent. Sen tillkommer resekostnader då hon bor 100 mil ifrån mig. Hur går man till väga nu och vad händer om jag inte kan betala ? Eller kan man gå vidare med att vi har en mutlig överenskommelse om att jag inte skulle betala? Vill inte hamna i en ekonomisk kris så jag inte kan träffa min andra dotter eller ta hand om min egen familj här i Sverige..
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:10 sägs att avtal om underhåll, som kan vara muntligt eller skriftligt, kan jämkas av rätten om förhållandena har ändrats eller om avtalet från början var oskäligt. Det innebär att även om du och ditt ex hade ett avtal om att inget underhålls ska betalas, kan detta ändras om frågan skulle komma upp i domstol och rätten finner att förhållandena har ändrats eller att avtalet är oskäligt. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Vid beräkning av underhållsbidraget får du även förbehålla dig ett belopp för din egen försörjning, för ditt nya barns försörjning och i vissa fall för din make/sambos försörjning, FB 7:3. När man beräknar underhållsbidrag så tas alltså hänsyn till din ekonomiska situation och din förmåga att försörja dig själv och din familj.Mer information om underhållsbidrag finns bland annat på Domstolsverkets hemsida, http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag/, och på Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/foralder/separerar/bor_ej_med_barnet/underhallsbidrag. På Försäkringskassans hemsida kan du även göra en preliminär beräkning av vad ett underhållsbidrag kan tänkas landa på i din situation.Om du vill ha mer hjälp i frågan kan du boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, se http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad innebär underhållsskyldighet makar emellan?

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad underhållsskyldigheten mellan makar egentligen innebär. Om jag har en man som är väldigt slösaktig och köper en massa bildelar och bokar dyra resor, är jag skyldig att hjälpa honom med de kostnaderna? Jag har förstått att man ska "leva på samma standard" men gäller det bara i hushållet med mat, kläder osv eller allt annat med?
Siri Dunér |Hej och tack för din fråga!Äktenskapsbalkens sjätte kapitel handlar om makars underhållsskyldighet. Av kapitlets första paragraf framgår att vardera make, utefter förmåga, ska bidra till att parets gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om vad den ena maken bidrar med inte är tillräckligt för att täcka dennes utgifter har den andra maken en skyldighet att skjuta till pengar. Precis som du skriver är tanken bakom lagregleringen att makarna ska leva på "samma standard". Hur hög standarden ska vara får makarna själva avgöra utifrån sin ekonomiska situation. Det är därför inte helt lätt att svara på hur underhållsskyldigheten ser ut, det varierar från par till par. Vad som är klart är att till underhållet hör i första hand vad som krävs för att tillgodose era "gemensamma behov". Dit räknas utgifter för mat, bostad och andra vanliga levnadskostnader. Med makarnas "personliga behov" avses kostnader för kläder och hygien men även utgifter för rekreation osv. Kort sagt täcks i stort sett alla vanliga levnadskostnader av underhållsskyldigheten. För att dyra resor och bildelar skulle kunna omfattas av underhållsskyldigheten krävs det, vad jag förstår, att du lever på en så pass hög standard att din mans konsumtionsvanor bara motsvarar dina egna och innebär att han lever på samma standard som dig.

Underhåll mellan makar

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Min fd man har en högre levnadsstandard än jag men vill inte betala underhåll. Han bor i en villa för ca 5 milj och kör en dyr Audi och jag bor i lägenhet för 1,7 mil och kör en fiesta. Vad behöver jag göra för att få underhåll från honom?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar det som att du vill begära underhåll från din före detta make och inte att du har barn som ska ha underhåll.Huvudregeln anges i första stycket i 6 kap 7 § äktenskapsbalken (ÄktB), https://lagen.nu/1987:230, där det står att varje make svarar för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Det innebär att när man väl är skilda kan man inte kräva något ekonomiskt av den andre maken. Det finns undantag i de följande styckena om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Det innebär att man kan få underhållsbidrag under en tid för att till exempel utbilda sig eller öka sin inkomst på annat sätt. I tredje stycket anges dessutom att man kan få underhållsbidrag under en längre period om den ena maken har svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl. Detta ska tillämpas otroligt restriktivt och ska bara tillämpas om till exempel den ena maken varit hemma och tagit hand om hushållet och den andre maken har stått för försörjningen. Vad det låter som har du inga svårigheter ekonomiskt och har inget egentligt behov av underhållsbidrag. Då kommer huvudregeln att gälla att era ekonomier är helt åtskilda sedan skilsmässan. Man kan inte få underhållsbidrag bara av den anledningen att man är van vid en högre levnadsstandard under äktenskapet utan det ska finnas skäl för det.Om du ändå önskar kräva underhållsbidrag kan du väcka talan om detta i domstol.

Obetalda underhållsbidrag

2015-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter (5år gammal) som har varit boendes hos mig sedan 4 år tillbaka. Fadern har henne 2 dygn varannan helg.Det har tidigare krånglat med underhållsstödet, dock sköttes det regelbundet fram tills för ett år sedan i april. Dum som jag var trodde jag att det skulle lösa sig efter påtryckningar från mig, men i höstas har han slopat att betala alls.Jag har kontaktat F-kassan och skickat in en blankett för att dem ska betala istället. Dock saknas det totalt 6 stycken underhållsstöd från förra året, varav 4 st i rad sedan oktober. F-kassan kan bara betala för föregående månad, men resterande då?Slipper han betala dem eller kan jag ta hjälp via familjerätten?Jag är student och behöver dessvärre pengarna till min dotter, dem går oavkortat till henne och jag anser att dem är indirekt hennes pengar.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I och med att pappan inte betalar ut de underhållsbidrag han är skyldig att utbetala enligt Föräldrabalk (1949:381) 7:2 första stycket för att fullgöra sin underhållsskyldighet så kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att kräva ut bidragen. Eftersom de till betalning förfallna underhållsbidragen är från förra året och framåt så har du fortfarande rätten att utkräva dem, med hänseende till att den rätten går förlorad först efter fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (Föräldrabalk 7:9 första stycket).På Kronofogdens hemsida finns att tillgå blankett KFM 9301 om ansökan för att begära verkställighet för obetalda underhållsbidrag. Med vänlig hälsning

Underhåll till maken under äktenskap

2015-02-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min fru hade varit gifta i ungefär 1½ år när vi beslutade att gå skilda vägar, vi har en dotter tillsammans. jag har flyttat ut och vi har därför två olika hushåll. Skilsmässoansökan inlämnades i december och vi måste vänta till juli innan domslut. Är jag skyldig att dela min inkomst under dessa sex månader? Vad är jag skyldig att betala?Vi står nu i ett skede där vi måste söka ekonomiskt bistånd och sociala myndigheter säger per telefon att jag är skyldig att stå för alla utgifter då min fru är sjukskriven och nekad bistånd från försäkringskassan.Jag behöver en redogörelse för skyldigheter och rättigheter i situationen då jag tycker detta verkar absurt.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Under ett pågående äktenskap har vardera maken, efter sin förmåga, en skyldighet hjälpa till med olika utgifter. Båda makarna bör leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses, försvinner denna skyldighet till stora delar. I ett sådant skede ansvarar makarna, som huvudregel, för sina egna ekonomiska angelägenheter (6 kap. 7 § 1 st.). Ett äktenskap är upplöst efter att en dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft (5 kap. 6 §). I ditt fall är ni under en betänketid, varför äktenskapet inte är upplöst. Då gäller regeln att båda makarna utifrån sin förmåga ska bidra till det gemensamma underhållet. Det är i första hand utgifter för makarnas gemensamma behov som ska täckas av den som har förmågan. De gemensamma behoven gäller främst mat, bostad och dylikt. Emellertid är det inte bara de utgifter för gemensamma behoven som den rikare maken kan behöva erlägga för den andra maken, utan även utgifter för den andra makens personliga behov. De personliga behoven inbegriper bland annat kostnader för kläder och hygien. I praktiken blir det så att den rikare maken får, i den utsträckning den andra maken inte kan betala, stå för så gott som samtliga levnadskostnader. Men som sagt, så ska maken med sämre ekonomi så långt som möjligt betala för sig själv, men räcker inte pengarna och har den andra maken en bättre ekonomi, så ska den denna make hjälpa till.Vänliga hälsningar,

Styvförälders underhållsskyldighet mm.

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Barnen bor hos mig (mamman)De hälsar på sin pappa sporadiskt. Sällan ett helt dygn.Han betalar f-kassans underhållsstöd för alla barnenHan tjänar mer än mig, men jag är gift med en ny man och vi har ett barn ihop.F-kassan räknar enbart biologisk förälders inkomst vid uträkning av underhållsstöd. Jag önskar ett större bidrag från min ex man än de 1273 /barn han idag betalar. Jag grundar det på att han har högre inkomst och att han inte betalar något annat för barnen. Kan man dra detta rättsligt? Tittar man på min nuvarande mans inkomst också?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhållsskyldighet behandlas i Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Föräldrar ska betala underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Om din ex-man har högre inkomst än du och därmed starkare ekonomisk förmåga är det något som det ska tas hänsyn till i bestämmandet av hur stort underhållet ska vara. Styvföräldrar kan ha visst underhållsansvar enligt FB 7:5, om man som i ert fall har barn tillsammans. Denna underhållsskyldighet gäller dock främst för styvföräldern att höja den ekonomiska levnadsstandarden om han har ekonomisk möjlighet till det. Tanken är att alla barn som växer upp i samma familj ska ha samma levnadsstandard. Det är möjligt att väcka talan om ändring i underhållets storlek och därmed få saken prövad inför rätten. Om du behöver hjälp av en jurist kan du boka tid på här på hemsidan, http://lawline.se/boka.Jag hoppas att det har fått svar på din fråga!

Underhållsskyldighet

2015-01-26 i Underhåll
FRÅGA |HejHar en fråga om underhållsskyldighet. Vad är det som gäller ?Jag har en som som bor med sin mor Han fyller 20 år i år och studerar på universitet där han nu börjar sin andra termin /kursEftersom han inte går på gymnasiet eller grundskola längre så har jag ingen underhållsskyldighet eller ?Eller måste jag betala fram till han är 21 år ?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken 7:1. Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vidare efter 18 års ålder på gymnasienivå eller motsvarande grundnivå förlängs underhållsskyldigheten tills dess att skolgången är avslutad men dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Eftersom din son studerar på universitetet så omfattas han inte av regeln om förlängd underhållsskyldighet och du är därmed inte lägre underhållsskyldig för honom.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Resekostnader till och från skolan

2015-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Vad säger juridiken om barns reskostnader mellan hemmet och skolan vid delad vårdnad?Är det en kostnad föräldrarna ska dela, eller står var och en för den egna reskostnaden?Alltså inte mellan hemmen, utan mellan hem och skola.Om förälder Y flyttat till en annan kommun och därmed måste köpa busskort för att barnen skall ta sig till och från hem Y och skola, måste då förälder X ta del av den kostnaden, även om barnen bor på gångavstånd till skolan under X veckor?Eller ansvarar X för barnens resor till och från skolan under sina veckor, och Y under sina?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna om vem som ska svara för ett barns kostnader återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K7Som föräldrar har X och Y en underhållsskyldighet gentemot barnet och ska således stå för kostnader som exempelvis resor till och från skolan (se FB 7:1 1 stycket). I det här fallet bor föräldrarna på olika ställen. När barnet bor hos den ena föräldern utgår man från att den föräldern fullgör sin underhållsskyldighet då barnet bor där. Med andra ord får i detta fallet Y, som flyttat till en annan kommun, bekosta utgifterna för resorna till och från skolan. Möjligtvis skulle X tvingas att hjälpa Y genom att betala ett underhållsbidrag till Y (enligt FB 7:6). Detta skulle endast kunna ske om de hade väldigt olika ekonomisk förmåga och levnadsstandard mot bakgrund av ett rättsfall som avgjordes 2013 (se NJA 2013 s 955). Huvudregeln måste dock sägas vara att X inte ska bekosta barnets resor mellan Y och skolan. Om Y skulle tycka att det var väldigt problematiskt med utgiften skulle lösningen vara att barnet byter skola. Eftersom båda föräldrarna är vårdnadshavare i det här fallet är det de båda gemensamt som bestämmer var barnet ska gå i skolan (se FB 6:13). Om Y vill att barnet byter skola måste hen således vara överens med X om detta. Det korta svaret på din fråga är dock precis som du skriver i den sista meningen: X för barnens resor till och från skolan under sina veckor och Y under sina.Hoppas du fick svar på din fråga!