beräkning av underhållsbidrag

2016-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Ett underhållsbidrag som är fastställt via dom och baserat på schablon och ej på verkliga kostnader. 3 barn som är i behov av glasögon och linser samt att två av barnen har receptbelagd medicin som inte ingår i läkemedelsförmån. Domen blev lägsta 1573 per barn. Jag undrar då om inte kostnad för glasögon och medicin skall vara utöver då detta inte är något alla barn har en kostnad för?Mvh
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man bestämmer ett underhållsbidrags storlek ska man enligt 7 kap 1 § FB utgå från barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid prövningen av barnets behov ska man göra en individuell analys av det aktuella barnets unika behov. Vid fastställandet av barnets behov utgår rätten i praktiken ofta utgått från schablonbelopp. Rätten har i andra ärenden utgått från schablonbelopp som utarbetas av socialstyrelsen och konsumentverket. I socialstyrelsens schablonbelopp ingår inte kostnader för funktionsnedsättningar, till vilket man kan räkna synnedsättning. Kostnader för glasögon och linser ingår inte heller i konsumentverkets schablonbelopp. Att kostnader inte ingår i schablonbeloppet betyder att de kan läggas till schablonbeloppet, så som du också argumenterar. Detta beror på att det, som du säger, är kostnader som inte alla barn har. Att observera dock är att dessa schablonbelopp bara är vägledande, det vill säga är rätten inte bunden av dem utan kan göra en egen bedömning. Jag har ju inte läst den dom på vilket underhållsbidraget grundar sig på, så jag vet inte om rätten har tagit ställning till detta eller hur de har resonerat. (Socialstyrelsens schablonbelopp fanns i SOSFS 1999:15, Konsumentverkets schablonbelopp framgår av deras årliga rapport Koll på pengarna). Jag rekommenderar dig även att läsa en enkel sammanställning av försäkringskassan som finns här. Om du vill överklaga Tingsrättens beslut måste du begära ändring till Tingsrätten inom tre veckor från den dag domen beslutades. Domar överklagas till Hovrätten, men det krävs att Hovrätten ger ett prövningstillstånd för att underhållsbidraget ska prövas igen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Underhåll till barn

2016-07-12 i Underhåll
FRÅGA |Är ens föräldrar skyldiga att ge en mat och husrum när man går i gymnasiet och bor hemma? Eller ska man använda studiebidraget och betala hyra till sina föräldrar för att få bo där, och dessutom köpa egen mat?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Föräldrabalken 7 kap 1§ är föräldrar skyldiga att svara för underhåll åt sina barn. Den här underhållsskyldigheten sträcker sig till dess att barnet fyller 18 år eller, om barnet går i skolan (grundskola eller gymnasiet), till dess at barnet har gått ut skolan. Underhållsskyldigheten kan dock som längst sträcka sig till dess barnet fyller 21 år.Föräldrarnas underhållsskyldighet innebär att föräldrarna i första hand ska tillgodose barnets grundläggande behov av försörjning såsom för boende, mat och kläder. Om barnet har större behov av försörjning av någon anledning eller om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motiverar det kan det ställas högre krav på underhållsskyldigheten. Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms alltså utifrån vilka behov barnet har och vilken ekonomi föräldrarna har. Utöver detta tar man även hänsyn till om barnet har några egna inkomster eller liknande. Vanligen fullföljs den här underhållsskyldigheten genom att föräldrarna betalar för barnets boende, mat, kläder m.m. medan barnet bor hos dem. Om det inte går till på detta sätt, vilket kan vara fallet om föräldrarna inte bor tillsammans, är föräldrarna skyldiga att betala ett underhållsbidrag till barnet enligt Föräldrabalken 7 kap 2§.Eftersom att du bor hemma hos dina föräldrar och du fortfarande går i gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig fram till dess att du gått ut gymnasiet. Dina föräldrar är då skyldiga att åtminstone stå för dina grundläggande behov såsom boende och mat. Sedan kan de behöva stå för mer om du har större behov eller om de har goda ekonomiska förutsättningar. Att du får studiebidrag ska dock också tas med i beräkningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga. I annat fall är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Underhåll vid varannan vecka boende

2016-07-06 i Underhåll
FRÅGA |Min man har 1 barn sedan tidigare (fiktivt namn Sara) och vi har 2 gemensamma barn. Sara 7 år bor varannan vecka. Samarbetet är inte bra mellan föräldrarna. Vi har separata kläder och har hitintills alltså två uppsättningar av allt för att slippa anklagelser. Fritidsavgiften går till mamman eftersom Sara är folkbokförd där. Min man låter mamma få hela barnbidraget och har sagt att hon skall använda ”hans” del till halva fritidsavgiften. Saras mamma är nu mycket upprörd då hon menar att min man skall betala underhållsbidrag till Sara och hon motiverar det med att vi har bättre ekonomi än hon. Saras mamma har en grundlön på 28000kr i månaden. Hon bor med sin sambo i en bostadsrätt och de har ny bil. Hon har alltid haft svårt att hushålla med sin lön och har tidigare hamnat efter med hyror etc. Med nya sambon har hon det lite stabilare. Vi vet att hennes sambo inte är försörjningspliktig för Sara då de inte är gifta eller har gemensamma barn. Saras mamma menar att vi har två inkomster och att vi därför skall betala mer. Vi har båda 34000kr i lön. Jag tycker det låter konstigt att vi skall betala mer då vi ju faktiskt är försörjningsskyldiga för 3 barn. Är jag försörjningsskyldig för Sara eftersom vi är gifta och har gemensamma barn? Gäller det endast om min man inte skulle kunna betala? Eller räknas min inkomst ihop med min mans och därefter jämförs den mot hennes egen? Har hon rätt i att min man eller vi skall stå för mer än hälften av Saras kostnader? Tack på förhand!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om underhåll finns i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till Saras behov och hennes föräldrars samlade eknomiska förmåga. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern enligt 7 kap. 2 § FB. Eftersom Sara bor hos er och hos sin mamma varannan vecka så fullgör båda hennes föräldrar sin underhållskyldighet och hon har därför inte rätt till underhållsbidrag från någon av dem. Eftersom du varaktigt bor tillsammans med Sara och hennes pappa, som jag utgår från har vårdnad om henne, och ni är gifta samt har gemensamma barn så är du underhållsskyldig för henne (det hade dock räckt att ni antingen var gifta eller hade gemensamma barn när du varaktigt bor med Sara). Detta gäller dock inte till den del hon kan få underhåll från sin mamma enligt 7 kap. 5 §. Hade Saras mamma inte kunnat betala hennes underhåll hade du varit skyldig att hjälpa din man att betala hennes underhåll. Styvföräldrars underhållsskyldighet ersätter inte biologiska föräldrars underhållsskyldighet utan är subsidiär och tanken med den är att alla barn i en familj ska leva på samma nivå.Lagtexten utgår från att både Saras mamma och pappa fullgör sin underhållsskyldighet när de har henne hos sig vilket innebär att underhållsbidrag inte ska betalas ut för att ni har högre inkomst än vad Saras mamma har så länge Saras föräldrar inte kommer överrens om något annat. Du är subsidiärt underhållsskyldig för Sara om hennes mamma inte skulle kunna betala underhåll men detta syftar främst på att Sara och era gemensamma barn ska leva på samma standard. Du behöver inte betala pengar till Saras mamma.Hoppas det var svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag direkt till barn över 18 år?

2016-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Har en son som bor hos sin mor.Han har fyllt 18 år.Jag betalar underhåll för honom varje månad.Kan jag hävda att det skall betalas till honom nu efter att han fyllt 18 år?Och, eller kan jag bara börja överföra till honom?Hur går jag tillväga för en ändring?Gjorde ett avtal via advokat för summan och avtalets längd.Dvs till t.o.m. 21års ålder.Sonen läser för vid gymnasieskola nu.Tack på förhand Peter
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn som har fyllt 18 år och går går på gymnasieskola på heltid ska få sitt underhållsbidrag betalat direkt till sig. Detta framgår av Försäkringskassan (se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/Barnet_bor_inte_hos_dig/underhallsbidragslank). Du kan alltså hävda att bidraget ska gå direkt till din son. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn över 18 år?

2016-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Min son har gått gymnasiet,3 år.Ska nu söka in på yrkesskola, ska jag fortsätta betala underhåll? Han är 19 år.Mvh Carina
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I föräldrabalkens 7 kap 1 § 2 st regleras föräldrars underhållsskyldighet. Där stadgas att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Dock görs undantag från huvudregeln. Ett barn som fyllt 18 år och fortsätter att studera på grundskole- eller gymnasienivå eller i en yrkesskola har också rätt till underhåll fram tills skolgången avslutas, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Således ska du fortsätta betala underhåll till din son tills han fyller 21 år eftersom han ska påbörja studier på yrkesskola.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Upphörande av förälders underhållsskyldighet

2016-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Makens dotter 19 år avslutat gymnasiet Ekonomisk utbildning med bravur godkänd 2016. Skall läsa ettårig profilkurs https://www.folkhogskola.nu/Sok-kurser/Skane-lan/Onnestads-folkhogskola/Kurser/2016ht/textillinje/?take=16. Är han fortsatt skyldig at betala underhållsbidrag eller är han klar vad gäller detta?Naturligtvis skall vi fortsätta hjälpa henne ekonomisk dock vill vi inte blanda in mamman.
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din makes dotter är över arton år, och har avslutat gymnasieskolan, så upphör underhållsskyldigheten. Din make är alltså klar vad gäller detta. Se Föräldrabalken 7 kap 1§ andra stycket (här).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fördelning av underhåll för barn vid delad vårdnad

2016-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag skild sen 2014. Mitt ex och jag har två tonårsbarn som vi har delad vårdnad av. Mitt ex tjänar mer än dubbelt så mycket som mig. Jag undrar om det är rätt att vi ska dela lika på alla kostnader gällande barnen?Han köper saker till barnen som kostar alldeles för mycket för mig och min ekonomi men kräver att jag ska betala hälften. Hur ska jag ställa mig till det rent lagligt? Är jag skyldig att betala?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom dina frågor handlar om fördelning av kostnader gällande barnen, dvs frågor om underhåll för barnen, finns svaren på dessa reglerade i Föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel.Enligt FB 7:1 1st är föräldrarna underhållsskyldiga gentemot sina barn tills dess att barnen fyller 18 år. Går dock barnen fortfarande i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder forsätter föräldrarnas underhållsskyldighet tills dess att barnen slutar skolan, eller fyller 21 år. Detta framkommer av FB 7:1 2st. I din fråga nämner du inte hur gamla dina barn är, men att de är tonåringar. Skulle dina barn således vara 18 eller 19 år och ha gått ut gymnasiet, skulle du inte behöva stå för några av deras kostnader överhuvudtaget. Ditt ex kan då således inte kräva att du betalar några saker för era barn alls. Då inget i din fråga dock tyder på något eller båda dina barn skulle vara myndiga, kommer jag fortsättningsvis utgå ifrån att dina barn är under 18 år. Enligt FB 7:1 1st ska föräldrarna svara för underhåll för sina barn utifrån barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär t ex att föräldrar med sämre ekonomi inte kan tvingas att betala lika höga kostnader för sina barn som föräldrar med bättre ekonomi. För din del innebär detta, då ditt ex tjänar mycket mer än dig, att dina barn inte kan kräva att få lika mycket bekostat som om du hade tjänat lika mycket som ditt ex. Vad gäller fördelningen av kostnaderna för barnen, säger FB 7:1 3st att föräldrarna ska svara för barnens underhåll efter egen förmåga. Detta innebär att den som tjänar mer av föräldrarna också ska betala en större del av kostnaderna. I ditt fall innebär detta att ditt ex inte har rätt att tvinga dig att betala hälften av allt. Eftersom han tjänar mycket mer än dig ska även han enligt lagen stå för merparten av kostnaderna för era barn. Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga. Om du skulle vilja ha hjälp med att skriva ett avtal med ditt ex om hur ni ska fördela kostnaderna sinsemellan är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 03. Om du undrar något annat är du också självklart välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Sista underhållsbidraget

2016-06-29 i Underhåll
FRÅGA |min dotter är 19 år har precis gått ut gymnasiet den 3 juni är pappan skyldig att betala för juni månad ?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsbidrag betalas i huvudregel en månad i förskott, underhållet för juni månad ska således betalas i maj månad. Det spelar ingen roll att barnet endast går i skolan några enstaka dagar i juni. Hela juni ska trots detta omfattas av underhållet.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och önskar dig en trevlig sommar!