Underhållsskyldighet

2015-01-26 i Underhåll
FRÅGA |HejHar en fråga om underhållsskyldighet. Vad är det som gäller ?Jag har en som som bor med sin mor Han fyller 20 år i år och studerar på universitet där han nu börjar sin andra termin /kursEftersom han inte går på gymnasiet eller grundskola längre så har jag ingen underhållsskyldighet eller ?Eller måste jag betala fram till han är 21 år ?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken 7:1. Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vidare efter 18 års ålder på gymnasienivå eller motsvarande grundnivå förlängs underhållsskyldigheten tills dess att skolgången är avslutad men dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Eftersom din son studerar på universitetet så omfattas han inte av regeln om förlängd underhållsskyldighet och du är därmed inte lägre underhållsskyldig för honom.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Resekostnader till och från skolan

2015-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Vad säger juridiken om barns reskostnader mellan hemmet och skolan vid delad vårdnad?Är det en kostnad föräldrarna ska dela, eller står var och en för den egna reskostnaden?Alltså inte mellan hemmen, utan mellan hem och skola.Om förälder Y flyttat till en annan kommun och därmed måste köpa busskort för att barnen skall ta sig till och från hem Y och skola, måste då förälder X ta del av den kostnaden, även om barnen bor på gångavstånd till skolan under X veckor?Eller ansvarar X för barnens resor till och från skolan under sina veckor, och Y under sina?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna om vem som ska svara för ett barns kostnader återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K7Som föräldrar har X och Y en underhållsskyldighet gentemot barnet och ska således stå för kostnader som exempelvis resor till och från skolan (se FB 7:1 1 stycket). I det här fallet bor föräldrarna på olika ställen. När barnet bor hos den ena föräldern utgår man från att den föräldern fullgör sin underhållsskyldighet då barnet bor där. Med andra ord får i detta fallet Y, som flyttat till en annan kommun, bekosta utgifterna för resorna till och från skolan. Möjligtvis skulle X tvingas att hjälpa Y genom att betala ett underhållsbidrag till Y (enligt FB 7:6). Detta skulle endast kunna ske om de hade väldigt olika ekonomisk förmåga och levnadsstandard mot bakgrund av ett rättsfall som avgjordes 2013 (se NJA 2013 s 955). Huvudregeln måste dock sägas vara att X inte ska bekosta barnets resor mellan Y och skolan. Om Y skulle tycka att det var väldigt problematiskt med utgiften skulle lösningen vara att barnet byter skola. Eftersom båda föräldrarna är vårdnadshavare i det här fallet är det de båda gemensamt som bestämmer var barnet ska gå i skolan (se FB 6:13). Om Y vill att barnet byter skola måste hen således vara överens med X om detta. Det korta svaret på din fråga är dock precis som du skriver i den sista meningen: X för barnens resor till och från skolan under sina veckor och Y under sina.Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhåll efter äktenskapsskillnad

2014-12-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har varit gift med min fru i ca 1.5 år nu. Vi bestämde oss för att skiljas för ca 1 månad sedan och nu har hon ansökt om skilsmässa själv då jag inte varit hemma. Vi har ett barn på 14 månader och vi bodde tillsammans i en hyresrätt. Nu har hon flyttat från den och skaffat en ny. Hon säger att jag är betalningsskyldig av hennes utgifter i nya boendet då hon inte har någon ekonomi. Hur ska jag ställa mig till detta påståendet?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Under ett pågående äktenskap har vardera maken, efter sin förmåga, en skyldighet hjälpa till med olika utgifter. Båda makarna bör leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses, försvinner denna skyldighet till stora delar. I ett sådant skede ansvarar makarna, som huvudregel, för sina egna ekonomiska angelägenheter (6 kap. 7 § 1 st.) Ett undantag från ovannämnda huvudregel är att ena maken för en övergångsperiod under vissa förutsättningar kan ha rätt till underhållsbidrag från andra maken (6 kap. 7 § 2 st.). En första förutsättning är att den betalande maken har en förmåga att utge ett bidrag. Det finns ingen tydlig gräns när en make anses ha tillräcklig betalningsförmåga, utan det får avgöras från fall till fall. En andra förutsättning är den andra makens behov av bidraget. Generellt har en make ingen rätt att kräva att leva på samma standard som den andra maken. Underhållsbidrag kan komma i fråga om den underhållskrävande maken överhuvudtaget inte klarar av sin försörjning. Huruvida den andra maken anses ha tillräcklig försörjning får bedömas med hänsyn till olika omständigheter. Av relevans är bland annat de faktiska och förväntade inkomsterna samt olika bidrag och andra förmögenhetstillgångar. En typisk situation där underhållsskyldighet kan förekomma är där det finns ett orsakssamband mellan den andra makens bristande försörjningsförmåga och äktenskapet. Ett exempel på detta är att den andra maken ägnat avsevärd tid åt skötsel av barn och hem och därigenom har svårigheter att skaffa sig en förvärvsinkomst. Till slut kan jag sammanfattningsvis nämna att du inte automatiskt är betalningsskyldig enbart på den grunden att den andra maken har svag ekonomi. Den andra maken har ingen generell rättighet att kräva att leva på samma standard som dig. Huruvida underhållningsskyldighet föreligger får avgöras med beaktande av din betalningsförmåga och den andra makens behov av ett underhållsbidrag.Vänliga hälsningar,

Försärjningsplikt efter äktenskapsskillnad

2014-12-22 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en fråga om försörjningsplikt. Jag anser att jag inte har råd att betala för min partner medan hon tycker det, vi har skickat in till tingsrätten och är under prövotid. Mina kostnader blir alltså för höga. Vad är ett rimligt belopp att hon kan kräva av mig. Gemensamma kostnaderna som vi båda måste hjälpa till att betala är 24595:- tills huset är sålt om ett par månader, jag får ut ca 24000:- och hon får ut 15000:-. Efter detta ska ju mat, barn, nöje osv betalas. Vilket innebär att jag inte kommer ha råd med att ge henne pengar utan att själv bli skuldsatt om jag ska betala min bensin, mat, nöjen osv. Vi har två barn som vi har varannan vecka. Efter huset är sålt bor jag ju själv och då går inte ens budgetkalkylen på kosumentverkets hemsida ihop för mig.Vad är en rimlig summa för henne att kräva av mig för att själv klara sig, hur mycket av de gemensamma kostnaderna ska jag betala resp. hon och hur mycket ska jag betala när vi inte bor ihop?
Victor Sundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Försörjningsplikten gäller som huvudregel endast fram tills dom om äktenskapsskillnad har meddelats, eftersom ni då fortfarande är gifta. Efter att äktenskapet är upplöst är tanken att varje make ska stå för sin egen försörjning. Undantag mot detta finns dock under en övergångperiod efter äktenskapsskillnaden om den ena maken är i behov av vidare försörjning efter vad som är skäligt utifrån den andre makens förmåga att betala bidraget (detta är mycket ovanligt i Sverige). Vid behovsbedömningen kommer hänsyn alltså att tas till den ekonomiskt starkare maken ekonomi. Om bidraget skulle leda till att den andre maken tvingas dra på sig skulder så kan det knappast anses skäligt med bidraget och det kommer således inte att dömas ut. Det skulle dock kunna krävas att den andre maken får göra eftergifter på exempelvis nöje under viss tid. Reglerna om underhåll till make efter äktenskapsskillnad är tänkta att användas med restriktivitet och är ingenting som den maken med lägre inkomst automatiskt är berättigad till. Enligt förarbeten och praxis ska underhållsbidraget användas under en övergångsperiod för att ge den andre maken tid för omskolning eller vidareutbildning för att kunna förbättra sina inkomster. Det är alltså inte tänkt att den andra maken ska gå in och kompensera den behövande makens ekonomi utan vidare, och detta brukar endast meddelas t.ex. då den ena maken har varit hemmarbetande under äktenskapet och därmed saknar egen inkomst och behöver viss tid för omskolning. I behovsbedömningen kommer även beaktas om den ekonomiskt svagare maken har fått ut några större belopp från bodelningen. Till exempel om ni säljer huset och delar på eventuellt överskott därav.  Utifrån uppgifterna som du själv anger är min bedömning att din maka skulle få väldigt svårt med en framställan om underhållsbidrag även efter äktenskapsskillnaden. Du anger ju att du själv till och med hamnar på ett underskott enligt konsumentverkets budgetkalkyl och då saknar du helt enkelt förmågan att utge något underhållsbidrag. vad som är ett skäligt belopp under tiden fram till äktenskapsskillnaden är svårt att svara på, men det gäller ju att sätta upp kalkyler över vardera makens inkomster och utgifter och om den ena maken, här din fru, skulle få ett underskott så hon inte har råd att betala alla fasta utgifter skulle nog ett lämpligt bidrag beräknas till mellanskillnaden så att hon hamnar på +- 0.

Obetalda underhållsbidrag

2015-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter (5år gammal) som har varit boendes hos mig sedan 4 år tillbaka. Fadern har henne 2 dygn varannan helg.Det har tidigare krånglat med underhållsstödet, dock sköttes det regelbundet fram tills för ett år sedan i april. Dum som jag var trodde jag att det skulle lösa sig efter påtryckningar från mig, men i höstas har han slopat att betala alls.Jag har kontaktat F-kassan och skickat in en blankett för att dem ska betala istället. Dock saknas det totalt 6 stycken underhållsstöd från förra året, varav 4 st i rad sedan oktober. F-kassan kan bara betala för föregående månad, men resterande då?Slipper han betala dem eller kan jag ta hjälp via familjerätten?Jag är student och behöver dessvärre pengarna till min dotter, dem går oavkortat till henne och jag anser att dem är indirekt hennes pengar.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I och med att pappan inte betalar ut de underhållsbidrag han är skyldig att utbetala enligt Föräldrabalk (1949:381) 7:2 första stycket för att fullgöra sin underhållsskyldighet så kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att kräva ut bidragen. Eftersom de till betalning förfallna underhållsbidragen är från förra året och framåt så har du fortfarande rätten att utkräva dem, med hänseende till att den rätten går förlorad först efter fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (Föräldrabalk 7:9 första stycket).På Kronofogdens hemsida finns att tillgå blankett KFM 9301 om ansökan för att begära verkställighet för obetalda underhållsbidrag. Med vänlig hälsning

Underhållsbidrag och körkortskostnad

2015-01-18 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter som är 16 år bor hos mig på heltid. Hennes pappa betalar underhållsbidrag på 1275kr/mån. Vi har en gemensam son sim är 11år som bor växelvis hos oss. Min fråga är: då det börjar bli dax för körkort, ska dotterns pappa vara med och dela på körkortskostnader eller skall det vara inräknat i underhållsbidraget? Hälsningar Maria Rapp
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga mot barnet, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 7:1 första stycket. Eftersom din dotter inte bor med sin pappa så ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett genom dom eller avtal fastställt underhållsbidrag (Föräldrabalk 7:2 första och andra styckena). Han har utöver underhållsbidraget ingen skyldighet att betala mer pengar, såvida inte rätten finner att storleken på underhållsbidraget i domen eller avtalet ska jämkas på grund av ändrade förhållanden (Föräldrabalk 7:10 första stycket). Denna bestämmelse tar dock i första hand sikte på en situation där den bidragsskyldige förälderns inkomst- eller familjeförhållanden förändras, exempelvis om hans inkomst kraftigt ökar eller om han blir underhållsansvarig mot ytterligare ett barn. Sammantaget så är din dotters pappa inte skyldig att betala, utöver underhållsbidraget, för att bekosta dotterns körkort.Det finns dock inget som hindrar dig och dotterns pappa, förutom en begränsning angående bl.a. engångsbelopp i Föräldrabalk 7:7 andra stycket, att oavsett anledning komma överens om att ändra vad som har bestämts i avtalet eller domen. I övrigt kan ni också vid sidan om domen eller avtalet komma överens om hur ni gemensamt bekostar dotterns körkort. Jag hoppas att detta svar i någon mån har gett er vägledning i frågan. Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighetens omfattning vid växelvis boende

2014-12-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag och mina barns far lever separarerade sedan några år. Barnen är 11 och 13 år. Dottern, 13 år, rider på ridskola. Detta vill inte hennes far finansiera - han har inte råd enligt honom. Trors att han muntligt gav ett löfte om detta. Han anser dessutom att jag har större ekonomiska möjligheter än honom. När det gäller inkomst av tjänst är det korrekt. När det kommer till tillgångar stämmer det inte, då pappan vid sidan av sin anställning driver ett företag där han äger en fastighet (mark), med ett stort antal arrendetomter som årligen genererar arrendeinkomster. Han äger vill och sommarhus, samt en ganska exkusiv bil. Dessa tillgångar kommer jag inte i närheten av. Jag tjänar dock drygt 100 tkr mer i bruttoinkomst än honom. Jag har läst i föräldrabalken att föräldrar med barn som är växelvis boende ska bidra efter samlad ekonomisk förmåga. Vad ingår i detta? Tillgångar eller nebart inkomst av tjänst? Tacksam för svar!
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver skall föräldrar svara för underhåll åt barnet med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Av 7 kap 1 § 3 st. framgår även att i kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Att ta del efter sin förmåga innebär att den ena föräldern kan åläggas betala större underhåll än den andra. Samtliga inkomster räknas in i fastställandet av en förälders underhållsförmåga. En förälder skall dock inte behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till underhåll av barn. Underhållsskyldigheten följer i ditt fall av 7 kap 6 § föräldrabalken som ålägger en förälder som försummat sin underhållskyldighet (i det här fallet pappan) att betala underhållsbidrag. En central princip är att barnet skall ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna, även om dessa inte lever tillsammans. Barnet skall därför leva på en nivå som inte allt för mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, och vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor hos föräldern. Sammanfattningsvis skall alltså föräldrarna svara för barnets underhåll efter sin respektive samlade ekonomiska förmåga (dvs. inte enbart inkomst av tjänst) och utgifterna för underhåll av barnen skall fördelas med ledning av denna. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Underhåll till makes barn

2014-12-14 i Underhåll
FRÅGA |Underhåll till barn gäller bara om jag är far till barnet, inte när det följer med på köpet vid skilsmässa eller har jag fel? Mvh mats
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineEnligt 7:1 Föräldrabalken (här) är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sitt barn. Enligt 7:5 kan i vissa fall även den som är gift med ett barns vårdnadshavare bli underhållsskyldig gentemot barnet. Denna underhållsskyldighet gäller emellertid bara så länge som "styvföräldern" och vårdnadshavaren bor tillsammans. Eventuell underhållsskyldighet från din sida upphör således om du och vårdnadshavaren skiljer er.Vänlig hälsning