Försörjningsplikt mellan makar

2016-02-01 i Underhåll
FRÅGA |Om min man i teorin tjänar 50 000 efter skatt och jag endast 10 000, har han skyldighet att ge mig mellanskillnaden i och med försörjningsplikten? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Det finns en försörjningsplikt mellan makar som regleras i äktenskapsbalken 6 kap. 1-2 §§ https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1 . Där anges i 1 § - Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. I 2 § står - Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.Bestämmelserna är ett uttryck för lagstiftarens uppfattning om att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. De manas inte bara till ansvar för det gemensamma hushållet utan även den andres personliga behov. Hit räknas exempelvis utgifter för kläder, rekreation, studier mm.Försörjningsplikten innebär således att din make ska bidra till att era gemensamma och dina personliga behov täcks. Detta innebär dock inte per automatik att din make ska ge dig den mellanskillnad som finns mellan din och hans lön. Det som försörjningsplikten omfattar är endast de utgifter som krävs för ert gemensamma behov samt era personliga behov. Detta innefattar inte vad som helst utan det ska röra sig om grundläggande saker för att tillgodose behoven. För exempel se ovan.Vänligen,

Stämningsansökan angående underhållsbidrag

2016-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag och min ligger i en extremt infekterad skilsmässa. Tillsammans har vi 2 gemensamma barn, vilka sedan min man lämnade mig, enkom spenderat ca 10% av tiden hos sin far. Min fråga - underhåll? Hur går jag tillväga för att få barnens far att ta sitt betalningsansvar? Tilläggas bör att min man vägrar att betala underhåll samt att prata med mig. Att vi gemensamt o i samförstånd skall kunna enas om underhåll finner jag obefintligt. Efter en extremt infekterad o själsligt dränerande bodelning orkar jag helt enkelt inte "gå i klinch" med honom ånyo. Så - hur går jag tillväga för att en tingsrätt skall ta upp o döma i denna fråga? Tacksam för svar! Varma hälsningar
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag råder dig att ta kontakt med en byrå för hjälp med en stämningsansökan till en domstol, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist som är Sveriges största familjejuridiska byrå. Du kan se priser samt boka ett möte med dem här. Sedan vill jag även föreslå att du vänder dig till din kommun för hjälp med samarbetssamtal. Alla kommuner är skyldiga att bistå med detta, se 5:3 Socialtjänstlagen. Det kan ibland underlätta att ha en neutral part i en fråga, det kan hjälpa de berörda parterna nå en överenskommelse. Även om du skriver att du finner möjligheterna till samförstånd er emellan obefintlig vill jag ändå peka på att möjligheten finns. Hoppas du åtminstone fått lite vägledning i frågan. Om du har fortsatta funderingar är du välkommen att återkomma.Mvh

Underhållsbidrag vid gemensam vårdnad

2016-01-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag och min sambo ska gå isär och vi har två barn på 6 år. Tanken är att barnen kommer bo 50/50 hos oss, så egentligen borde nog ingen behöva betala underhåll till den andra. Dock tjänar min ex sambo mer än dubbelt så mycket som mig, så jag undrar om det finns möjlighet att ändå få något form av "extra underhåll" från honom för att täcka barnens kostnader?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om underhåll hittar du i föräldrabalkens sjunde kapitel, som du hittar här. Föräldrar ska enligt föräldrabalken betala underhåll åt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets behov, FB 7:1. I två fall ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet vilket är i de fall då en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller har gemensam vårdnad om barnet men barnet endast bor varaktigt med den andra föräldern, FB 7:2. Vidare gäller enligt domstol att vid stor skillnad i föräldrarnas ekonomi kan föräldern med bättre ekonomi vara skyldig att betala underhåll för barnen till föräldern med svagare ekonomi även om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna. Detta beror på att barnen ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna oavsett hos vilken förälder barnen för tillfället befinner sig hos, FB 7:6.Utgångspunkten för underhållsskyldighet är alltså att ni fullgör den genom att barnen bor lika mycket hos er båda och i ert fall blir underhållsskyldighet på grund av att barnen bor mer hos den ena föräldern inte aktuellt. Dock finns det alltså en möjlighet att du, då du har svagare ekonomi än din ex sambo, kan få underhållsbidrag för att barnen ska tillförsäkras liknande standard hos er båda. Har du ytterligare frågor om underhållsbidrag rekommenderar jag att du kontaktar en erfaren familjerättsjurist. Vi på Lawline samarbetar med Familjens Jurist som du kan komma i kontakt med genom att fylla i bokningsformuläret här. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh

Underhållsskyldighet för 20-åring?

2016-01-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag betalar underhåll för min son som är 20 år och bor hos sin pappa, Han gick ut gymnasiet i somras och har nu fått ett tillfälligt jobb som sträcker sig vad vi vet ett par månader framöver.Är jag fortfarande skyldig att betala underhåll för honom oavsett om han är arbetslös eller ej och hur länge till i så fall?Vänligen Ann
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB så ska föräldrar betala underhåll till sina barn. Huvudregeln är att denna underhållsskyldighet gäller fram till att barnen fyllt 18 år men att den förlängs så länge de går i gymnasiet, dock som längs till den dag de fyller 21 år. Eftersom din son är över 18 år och har gått ut gymnasiet är du inte längre skyldig att betala underhåll till honom, oavsett om han är arbetslös eller inte.Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2016-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag är skild sedan 1 år tillbaka. Jag och min före detta har 2 gemensamma barn, 12 och 14 år och har växelvist boende. Min exmake tjänar 48.000 kr/mån och jag 27.000/mån. Han kräver att vi delar alla barnens utgifter lika. Klippning, kläder, skor m.m. Köper han en jacka till barnet för 1800 kr så kräver han mig på 900.Är det inte så att man ska försörja barnen efter sin ekonomiska föråga ? Kan jag begära underhållsbidrag av min exmake? Kan han kräva att vi alltid ska dela 50/50 på allt ?
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du säger att i kostnaderna för underhåll av era barn ska ni föräldrar sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Detta framgår av 7 kapitlet 1 § 3 stycket Föräldrabalken (FB). Vid växelvis boende är som utgångspunkt ingen av föräldrarna skyldig att betala underhållsbidrag eftersom barnen då anses varaktigt bo med båda föräldrarna, se Högsta domstolens avgörande i NJA 2013 s. 955 och 7 kap. 2 § FB motsatsvis. Varje förälder anses istället fullgöra sin underhållsskyldighet genom att svara för de direkta kostnaderna för barnen under den tid barnen vistas hos honom eller henne. Det går emellertid även att få underhållsbidrag genom 7 kap. 6 § FB. I samma avgörande som jag refererade till ovan har HD anfört att 7 kap. 6 § kan tillämpas när barn bor växelvis hos sina föräldrar, om barnen inte får det underhåll från föräldern som den har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB. En förutsättning för att ålägga en förälder att betala underhållsbidrag är dock att föräldern försummar sin underhållsskyldighet. En central princip är att barn ska ha rätt till en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnen har därför rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard om den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid som barnen bor med den föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under den tid som barnen bor hos honom eller henne utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap. 6 § FB, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till.Underhållsbidrag fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom. Har du ytterligare frågor rörande underhållsbidrag kan du ta kontakt med en erfaren familjerättsjurist. Lawline har ett samarbete med Familjens Jurist som du kan komma i kontakt med genom att fylla i bokningsformuläret här.Lycka till!Vänligen,

Begära ut underhållsbidrag retroaktivt

2016-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej jo det är så här . Fick en son i november och nu håller socialen på att försöka få tag på pappan för ett faderskaps test . Vi är alltså inte tillsammans. När han gjort testet och faderskapet är fast ställt .kan jag då kräva underhåll retroaktivt sen han föddes mvh X
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag kan betalas ut retroaktivt för maximalt en treårsperiod, 7:8 föräldrabalken. Föräldrarna kan komma överens om att underhållsbidrag för en längre period kan betalas ut. Du har alltså rätt att få ut underhållsbidrag retroaktivt för dessa månader som du inte fått underhållsbidrag. För att få ut detta underhållsbidrag ska du komma överens med barnets fader genom avtal. Om han motsäger sig detta kan du också stämma honom i domstol så får domstolen döma ut underhållsbidrag.Det korta svaret på frågan är alltså att ja, du kan kräva ut underhållsbidrag retroaktivt. Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fortsatta funderingar eller andra frågor är du välkommen att återkomma!Mvh

Försörjningsplikt mellan makar vid äktenskapsskillnad

2016-01-16 i Underhåll
FRÅGA |Om jag skiljer mig är jag då ekonomisk skyldig till min partners boende och att denne har mat? Under prövotiden ? Mvh
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger föreligger en försörjningsplikt mellan makar under ett äktenskap vad gäller kostnader som räknas till familjens underhåll, bland annat boende och mat. Regler om underhåll inom äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap 1-5 §§, se här. Under betänketidenI ditt fall verkar det som att er skilsmässa (äktenskapsskillnad) ska föregås med en betänketid. Tidpunkten för äktenskapsskillnad är i ert fall därmed först efter att denna period har förflutit och då någon av er begärt att äktenskapsskillnaden ska verkställas. Eftersom att ni fortfarande är gifta under betänketiden gäller huvudregeln om makars försörjningsplikt och därmed gäller den ovan nämnda försörjningsplikten även under denna period . Detta innebär att du fram tills tidpunkten för äktenskapsskillnad, det vill säga även under ”prövotiden”, är ekonomiskt skyldig till din partners boende och mat om din partners pengar själv inte räcker till för dessa kostnader.Efter betänketidenEfter tidpunkten för äktenskapsskillnad, det vill säga efter att betänketiden löpt ut och äktenskapsskillnaden har fullföljts, är huvudregeln att varje make svarar för sin försörjning. Detta framgår av ÄktB 6:7 1 st, se här. Det finns dock undantag till denna huvudregel som anges i den nämnda bestämmelsens andra och tredje stycke. Undantagen som stadgas i andra och tredje styckena, om underhåll till make efter det att en äktenskapsskillnad gått igenom, är däremot avsett för klara undantagssituationer och skall tillämpas restriktivt eftersom att huvudregeln då ett äktenskap upplöses är att det ekonomiska ansvaret makarna emellan försvinner. Man har i förarbeten och praxis uttalat att ett sådant bidrag bör utgå bara under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att lämna en kommentar nedan. Vänligen,

Underhållsskyldighet för make till vårdnadshavare

2015-12-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min frus 18 åriga dotter har har stuckit hemifrån och själv kontaktat socialen för att få hjälp.Till saken hör att min fru är ensam vårdnads havare till dottern. Vi har för övrigt 2st yngre döttrar tillsammans.Nu har socialtjänsten varit i kontaktat med oss, och det enda de verkar vilja ha klarhet i är hur mycket vi kan/vill betala i underhåll.Eftersom hon fortfarande går på gymnasiet så har jag förstått att min fru är underhålls skyldig tills hon slutar på gymnasiet ,eller fyller 21.Min fråga till er är: Är även jag skyldig att betala underhåll?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Underhållsskyldigheten upphör egentligen vid 18 års ålder men precis som Du själv skriver så kvarstår denna under tiden hon går i gymnasiet, dock som allra längst tills hon fyller 21 år, 7 kap 1 § FB. Av 7 kap 5 § föräldrabalken (1949:381) (FB) framgår följande gällande Din underhållsskyldighet:"Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån.Underhållsskyldigheten bestäms på samma sätt som för förälder enligt 1 § men gäller ej till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållsskyldige ej bor tillsammans med".För att Du ska bli underhållsskyldig måste Du alltså varaktigt bo med annans barn samt med barnets förälder som har vårdnaden om barnet, vara gift med föräldern eller ha eget barn tillsammans med föräldern. Av det Du skriver uppfattar jag att dessa förutsättningar är uppfyllda. Finns hennes biologiska pappa och betalar han underhåll är Du inte skyldig att betala till den del han betalar. Märk dock att det krävs särskilda skäl för att Du ska vara underhållsskyldig när hon har flyttat hemifrån. Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,