Underhåll retroaktivt

2015-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är en kille på 35 år som levt mellan 0,5 år -18 år utan att min far betalat en enda krona i underhåll. Kan jag/mamma få ut underhåll retroaktivt eller hur funkar det?Mvh/Roland
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om underhåll finns i föräldrabalkens 7:e kapitel, se https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1.Svaret på din fråga är dessvärre nej. Den avgörande regeln hittar vi i 7 kap 8 §, som säger att underhållsbidrag inte får fastställas för längre tid tillbaka än tre år före den dagen som talan väcktes. Det innebär att eftersom du nu är 35 år så hade bidrag endast kunnat krävas för tiden från din 32-årsdag, och då har man som bekant inte rätt till underhåll. Eftersom så många år har gått sen underhållsskyldighet för din far förelåg kan alltså inte underhåll krävas retroaktivt. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Rätt till avdrag från underhållsbidrag

2015-08-26 i Underhåll
FRÅGA |Har varit i tingsrätten 2014 och fått en dom på att betala underhåll högre än 1273 per barn. Efter att ha spenderat 3 veckor med barnen i sommar undrar jag om jag har rätt att dra av 1/40 per dygn (enligt föräldrabalken) av underhållet?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du nämner regleras denna fråga i föräldrabalken, läs här. Du har rätt att göra avdraget med 1/40 som du hänvisar till under vissa särskilda förutsättningar. För det första ska barnen normalt inte bo hos dig. För det andra gäller att barnen ska ha varit hos dig minst 5 dygn i sträck, alternativt minst 6 dygn under en kalendermånad. Ett dygn avser hela tiden kl 0-24. Om de tre sommarveckorna ni tillbringade tillsammans inföll direkt efter varandra är denna förutsättning därigenom uppfylld. För det tredje gäller ett eventuellt avtal mellan dig och barnens andra förälder om andra regler framför de här bestämmelserna i föräldrabalken. Det är värt att notera att avdrag kan göras både för gamla obetalda bidrag och uppkommande, dock max 6 månader framåt i tiden räknat från den dag då barnens vistelse hos dig upphörde.Vänligen,

Underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Behöver jag betala underhåll till min 19 åring som bor hos mor hela tiden ? Barnet har tagit studenten och påstås ha extrastudier Juli tom Oktober ?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår det att en förälders underhållsskyldighet i regel upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet emellertid alltjämt studerar efter denna tidpunkt föreligger fortfarande förpliktelse gentemot föräldrarna att bidra till underhållet så länge skolgången pågår. Det ska dock tilläggas att förevarande förpliktelse gäller enbart om barnet fortsättningsvis studerar i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Det ska även klargöras att ifrågavarande åtagande upphör längst intill dess ett barn fyller 21 år. Det är således högst sannolikt att din underhållsskyldighet fortfarande föreligger då ditt barn varken avslutat sina studier eller fyllt 21 år. Det enda som i själva verket kan frigöra dig från underhållsskyldigheten är om ditt barn ej väljer att studera i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Vänligen,

Standardtillägg

2015-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej, har précis skilt mej och ni menar mitt ex att hon kan kräva pengar av mej för att barnen ska få samma levnadsstandard som hos mej?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor kring föräldrars underhållsskyldighet regleras i kapitel 7 Föräldrabalk (1949:381). Varje förälder har gentemot sitt barn en underhållsskyldighet baserat på barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt på barnets egna inkomster och sociala förmåner, FB 7:1. Den förälder som varken har vårdnaden om barnet eller har barnet varaktigt boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, 7:2 FB. Utöver ett schablonbaserat underhållsbidrag kan en förälder bli skyldig att betala så kallat "standardtillägg". Domstolen prövar då om den bidragsgivande förälderns ekonomiska situation är sådan att det är motiverat att barnet har rätt till ett högre bidrag. I sin prövning beaktar domstolen utöver förälderns inkomst och förmögenhet även om den standard barnet har i sin uppväxtmiljö skiljer sig från den bidragsgivande förälderns levnadsstandard. I tillägg beaktas om barnet uppnått en ålder att det kan tillgodogörs sig standardtillägget. Desto äldre barnet är desto mer motiverat är standardtillägget. Det finns ingen specifik modell för hur standardtillägget ska beräknas och tidigare rättsfall som behandlar frågan är dessvärre få. Vänligen,

Förlängt underhållsstöd för studier vid Komvux

2015-08-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en son, 19 år som inte har någon avslutad gymnasieexamen - och har nu börjat studera på Komvux för att läsa in sin gymnasieexamen. Är jag skyldig att betala underhållsstöd för/till honom? För underhåll räcker det att endast läsa enstaka kurser eller krävs det att han studerar på heltid?Tacksam för svar.
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (här). I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Vad gäller underhållsstöd har ett barn som fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag. Detta framgår av 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (här) och 2 kap. 2 § studiestödslagen (här). Studier vid Komvux ger rätt till studiebidrag. Om föräldrarna inte alls eller fullt ut kan komma överens om underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan till och med juni det år då den studerande fyller 20 år, 2 kap. 3 § studiestödslagen. I det här fallet finns ett krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Hoppas svaret var till hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag till barn på annan ort.

2015-08-24 i Underhåll
FRÅGA |Har en son på 18 år. Han läser nu andra året på gymnasiet. Han har nu valt att flytta ihop med flickvän på annan ort. Jag och hans pappa har ju försöjningsplikt tills han slutat gymnasiet. Hur påverkar det att sonen har sommarjobbat? Och hur gör man om pappan vägrar att betala?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom det rör sig om föräldrars underhållsskyldighet samt ev. underhållsstöd så är det i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) och socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110) som vi hittar relevanta lagstöd.Föräldrarnas ansvar.Föräldrar är som huvudregel ansvariga för deras barns försörjning upp till arton års ålder. Den lag du tänker på är föräldrabalkens 7 kap. 1 § som anger att underhållsskyldigheten förlängs under tiden barnet fortfarande går i gymnasiet, men som längst till dess barnet fyllt 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er son fyllt arton år och han inte heller bor med någon av er, föräldrabalken 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381#K7P2. Viktigt att ha i åtanke är att underhållsskyldigheten endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt med hänsyn till sonens behov, hans egna inkomster samt tillgångar. Det framgår i propositionen till lagen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Utgångspunkten för vad ni ska betala är fortfarande föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det kan förmodligen inte anses skäligt att ni ska betala mycket mer än när han bodde hemma, då det (utifrån vad jag förstått) var hans val att flytta hemifrån.Om pappan inte vill betala eller inte vill betala så mycket som ni anser att han ska betala kan ni få underhållsbidraget fastställt genom dom, föräldrabalken 7 kap. 2 § st. 2.Underhållsstöd.Om en förälder som har försörjningsplikt vägrar betala eller inte kan betala underhåll kan det bli tal om att begära underhållsstöd från försäkringskassan. Underhållsstöd utgår när föräldrar som inte bor med varandra inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek eller om ena föräldern inte kan betala underhållsbidraget alt. underhållsstödet. Detta gäller endast fram till dess att barnet har fyllt arton år. Eftersom er son är 18 år så blir det istället fråga om förlängt underhållsstöd.Förlängt underhållsstöd.Efter att er son fyllde arton år måste han bo och vara folkbokförd hos den av er föräldrar som var vårdnadshavare för honom när han fyllde arton år för att kunna få förlängt underhållsstöd. Försäkringskassan betalar därför inte ut underhållsstöd efter det att er son själv har flyttat till annan ort, SFB 18 kap. 2 § se https://lagen.nu/2010:110#K18P2. Slutsats.Ni kan vända er till tingsrätten för att få pappans underhållsskyldighet fastställd i dom. Vill ni gå vidare med ert ärende kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Ändrade förhållanden vid underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har delad vårdnad om våra barn. Pappan har nästan ingen kontakt med barnen alls förutom att han betalar underhåll. Han har aldrig hjälpt till med mer pengar. Nu ska vårat tredje barn börja på gymnasiet på annan ort och har fått tag i studentboende där. Måste jag stå för den hyran själv eller kan jag kräva att pappan ska vara med och betala? Mvh
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser på området finns framför allt i föräldrabalkens 7 kapitel, se https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1.Eftersom pappan redan betalar underhåll antar jag att det sen tidigare fastställts genom dom eller avtal. Summan har då slagits fast med hänsyn till vad som ansetts skäligt, 7 kap 1 §. Om nu förutsättningarna ändras kan också underhållet göra det. Detta kan utläsas i 10 §, en domstol kan jämka underhåll som slagits fast. Om din sons flytt innebär att han så att säga ”kostar” betydligt mer kan du också ha rätt till ökat underhåll från hans pappa. Du kan väcka en sådan talan i tingsrätten på den ort barnens pappa bor, 12 §. Dessförinnan föreslår jag dock att du tar upp frågan med honom först, för att försöka nå en överenskommelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag vid växelvis boende

2015-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag har nyligen skilt mig och har två små barn med min ex-make. Den ena bor hos mig på heltid och den andra bor växelvis hos oss båda. Jag får underhållsbidrag för det ena barnet. Eftersom jag får försörjningsstöd och ex-maken jobbar menar min socialsekreterare att han även har skyldighet att betala halva underhållsbidraget för barnet som bara bor hos mig på halvtid. Kan detta stämma?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB).Enligt 7 kap. 1 § FB skall föräldrarna svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade förmåga. I FB 7:2 framgår att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast tillsammans med den andra föräldern. Utgångspunkten är alltså att en förälder endast ska betala underhållsbidrag om den föräldern inte varaktigt bor med barnet, och att inget underhållsbidrag ska betalas om barnet bor växelvis hos föräldrarna. Det finns dock ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s 955) som i viss mån ändrar detta. I rättsfallet slogs fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnen bor växelvis. Detta baseras på principen att barnet ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Om du och din ex-makes ekonomiska situation skiljer sig mycket åt, kan det alltså med stöd av ovanstående rättsfall, finnas en skyldighet för honom att betala underhållsbidrag för att barnen ska tillförsäkras en standard som inte skiljer sig alltför mycket åt mellan föräldrarna. Frågan om hur mycket han ska betala måste beräknas utifrån barnens behov och föräldrarnas ekonomiska standard.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!