Underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Behöver jag betala underhåll till min 19 åring som bor hos mor hela tiden ? Barnet har tagit studenten och påstås ha extrastudier Juli tom Oktober ?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår det att en förälders underhållsskyldighet i regel upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet emellertid alltjämt studerar efter denna tidpunkt föreligger fortfarande förpliktelse gentemot föräldrarna att bidra till underhållet så länge skolgången pågår. Det ska dock tilläggas att förevarande förpliktelse gäller enbart om barnet fortsättningsvis studerar i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Det ska även klargöras att ifrågavarande åtagande upphör längst intill dess ett barn fyller 21 år. Det är således högst sannolikt att din underhållsskyldighet fortfarande föreligger då ditt barn varken avslutat sina studier eller fyllt 21 år. Det enda som i själva verket kan frigöra dig från underhållsskyldigheten är om ditt barn ej väljer att studera i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Vänligen,

Standardtillägg

2015-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej, har précis skilt mej och ni menar mitt ex att hon kan kräva pengar av mej för att barnen ska få samma levnadsstandard som hos mej?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor kring föräldrars underhållsskyldighet regleras i kapitel 7 Föräldrabalk (1949:381). Varje förälder har gentemot sitt barn en underhållsskyldighet baserat på barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt på barnets egna inkomster och sociala förmåner, FB 7:1. Den förälder som varken har vårdnaden om barnet eller har barnet varaktigt boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, 7:2 FB. Utöver ett schablonbaserat underhållsbidrag kan en förälder bli skyldig att betala så kallat "standardtillägg". Domstolen prövar då om den bidragsgivande förälderns ekonomiska situation är sådan att det är motiverat att barnet har rätt till ett högre bidrag. I sin prövning beaktar domstolen utöver förälderns inkomst och förmögenhet även om den standard barnet har i sin uppväxtmiljö skiljer sig från den bidragsgivande förälderns levnadsstandard. I tillägg beaktas om barnet uppnått en ålder att det kan tillgodogörs sig standardtillägget. Desto äldre barnet är desto mer motiverat är standardtillägget. Det finns ingen specifik modell för hur standardtillägget ska beräknas och tidigare rättsfall som behandlar frågan är dessvärre få. Vänligen,

Underhållsbidragets storlek

2015-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Hur mycket ska jag betala i underhåll till mina 2 barn 3 mån och 2 år. Jag har inte delad vårdnad utan jag ska ha barnen varannan helg. Jag har en årsinkomst på 400 000 kr och jag bor i hus.
Alfred Brandt |Hej!Underhållsbidrag beräknas med utgångspunkt från barnens behov. Det är alltså detta som avgör hur mycket som ska betalas till den underhållsberättigade parten. Underhållets storlek bestäms alltså inte bara av den underhållsskyldige förälderns inkomst - utan främst av hur barnets behov ser ut.Om det är så att ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara får ni vända er till domstol så att dessa får avgöra hur stort bidraget ska vara. Tack för att DU vänder dig till Lawline! Vänligen,

Om makars försörjningsplikt

2015-07-11 i Underhåll
FRÅGA |För 2 mån sedan var frun o jag på middag,satt mig i bilen dagen efter för tidigt o blev av med körkortet.senare även mitt jobb.För 1vecka sedan kom hon hem från jobbet tog lite grejer o flytta in hos en ny man,Lämna mig med alla räkningar o allt.kan omöjligt klar alla räkningar hon lämnat mig med.Frågan är om hon har försörjnings plikt mot mig?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så ska varje make principiellt sett efter förmåga bidra till det underhåll som behövs, både för gemensamma och personliga behov. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 6:1. Att bidra till underhåll kan avse att dela med sig av sina inkomster från arbetstjänst, kapitalvinster och näringsverksamhet, men också att hjälpa till i hushållet. De gemensamma behov som varje make ska bidra till kan avse bland annat boende- och matkostnader. Till personliga behov räknas utgifter för hygien, kläder och liknande. Som utgångspunkt ska du i egenskap av make sörja för dina egna personliga behov och de betalningar som du har åtagit sig för familjens underhåll, men eftersom du inte klarar av detta så har du rätt att kräva av din fru att hon skjuter till det belopp som fattas (Äktenskapsbalk 6:2). Om din fru inte hjälper dig med dessa behov på din begäran så kan du vända dig till domstol för att kräva henne på underhållsbidrag för vad hon har försummat i fråga om underhållsbördan (Äktenskapsbalk 6:5). Om din frus boende hos den andre mannen dessutom blir så pass långvarigt att hon inte längre kan anses varaktigt bo tillsammans med dig så får hon dessutom en skyldighet att infria underhållet till dig genom att betala underhållsbidrag, oavsett om du har begärt detta eller inte (Äktenskapsbalk 6:6 första stycket). Notera dock att om ni begär äktenskapsskillnad så upphör din frus underhållsskyldighet som huvudregel efter äktenskapsskillnaden (Äktenskapsbalk 6:7 första stycket). Under vissa omständigheter så kan en make även efter äktenskapsskillnaden få fortsatt underhållsbidrag under en övergångstid. Detta undantag tillämpas dock försiktigt, framförallt i situationer där en make behöver tid att genomgå utbildning eller omskolas för att hitta nytt förvärvsarbete eller när denne har varit länge borta från arbetsmarknaden för att ta hand om hemmet och familjen (Äktenskapsbalk 6:7 andra stycket).Jag rekommenderar att du i första hand försöker göra henne införstådd med hennes underhållsskyldighet och kommer överens med henne om hur mycket hon bör skjuta till för att hjälpa till med räkningarna. Skulle hon vägra hjälpa dig med betalningarna och du inte har något annat val än att driva saken till domstol så rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt för vägledning, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Ändrade förhållanden vid underhållsskyldighet

2015-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har delad vårdnad om våra barn. Pappan har nästan ingen kontakt med barnen alls förutom att han betalar underhåll. Han har aldrig hjälpt till med mer pengar. Nu ska vårat tredje barn börja på gymnasiet på annan ort och har fått tag i studentboende där. Måste jag stå för den hyran själv eller kan jag kräva att pappan ska vara med och betala? Mvh
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser på området finns framför allt i föräldrabalkens 7 kapitel, se https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1.Eftersom pappan redan betalar underhåll antar jag att det sen tidigare fastställts genom dom eller avtal. Summan har då slagits fast med hänsyn till vad som ansetts skäligt, 7 kap 1 §. Om nu förutsättningarna ändras kan också underhållet göra det. Detta kan utläsas i 10 §, en domstol kan jämka underhåll som slagits fast. Om din sons flytt innebär att han så att säga ”kostar” betydligt mer kan du också ha rätt till ökat underhåll från hans pappa. Du kan väcka en sådan talan i tingsrätten på den ort barnens pappa bor, 12 §. Dessförinnan föreslår jag dock att du tar upp frågan med honom först, för att försöka nå en överenskommelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag vid växelvis boende

2015-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag har nyligen skilt mig och har två små barn med min ex-make. Den ena bor hos mig på heltid och den andra bor växelvis hos oss båda. Jag får underhållsbidrag för det ena barnet. Eftersom jag får försörjningsstöd och ex-maken jobbar menar min socialsekreterare att han även har skyldighet att betala halva underhållsbidraget för barnet som bara bor hos mig på halvtid. Kan detta stämma?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB).Enligt 7 kap. 1 § FB skall föräldrarna svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade förmåga. I FB 7:2 framgår att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast tillsammans med den andra föräldern. Utgångspunkten är alltså att en förälder endast ska betala underhållsbidrag om den föräldern inte varaktigt bor med barnet, och att inget underhållsbidrag ska betalas om barnet bor växelvis hos föräldrarna. Det finns dock ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s 955) som i viss mån ändrar detta. I rättsfallet slogs fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnen bor växelvis. Detta baseras på principen att barnet ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Om du och din ex-makes ekonomiska situation skiljer sig mycket åt, kan det alltså med stöd av ovanstående rättsfall, finnas en skyldighet för honom att betala underhållsbidrag för att barnen ska tillförsäkras en standard som inte skiljer sig alltför mycket åt mellan föräldrarna. Frågan om hur mycket han ska betala måste beräknas utifrån barnens behov och föräldrarnas ekonomiska standard.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Finns en skyldighet att betala underhåll enligt norska regler?

2015-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter Boende i Norge(som jag inte har någon kontakt med)(Jag bor i Sverige) som just fyllde 18 år.Nu fick jag en varsel om vidare stöd från någonting som heter NAV (I Norge) gällande det dotter.Trodde att jag inte behövde betala någon stöd efter 18 års ålder.Dessutom har jag vid skilsmässa betalde 250 000 kronor(det finns ett skriven avtal) som skall göras tillgängliga till samma dotter(då hon blir vuxen dvs 18 år) för studier eller annat behov.Bör jag inte slippa betala understöd, vad gäller det.Tack for hälpMvh/M
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Enligt 1 § lagen om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge ska en norsk myndighets beslut om underhållsskyldighet erkännas och verkställas i Sverige, vilket i klarspråk innebär att beslutet är bindande för dig.Det kan dock vara värt att höra av sig till NAV och antingen överklaga eller försöka få myndigheten att ändra sitt beslut. Myndigheten kanske inte kände till att du redan hade åtagit dig att betala 250 000 kr? I så fall kanske de kan väga in denna summa i sin bedömning.Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn som studerar på Komvux

2015-07-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min son är 20år, han har gått ut gymnasiet men fick inte fullständigt betyg ( har ingen gymnasieexamen) han skall nu plugga upp de ämnen han behöver för att få fullständig gymnasieexamen på komvux, är jag nu underhålls skyldig för honom eftersom han är under 21år och skall "fortsätta" på en form av "gymnasium" ?? Han måste ta gymnasieexamen för att kunna studera vidare och även för att kunna söka alla former av arbete.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kvarstår även efter 18 år, högst tills dess att barnet fyller 21 år, om barnet då går i skolan. Med det här menas att barnet genomgår utbildning i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7:1 föräldrabalken).Frågan i ditt fall är om du som förälder är underhållsskyldig för ditt barn som studerar vid Komvux. I och med att din son läser kurser för att få en gymnasieexamen är du underhållsskyldig (jfr NJA 1990 s. 49). Att läsa upp icke-godkända gymnasiebetyg på Komvux anses nämligen som en utbildning i gymnasieskolan (jfr 7:1 föräldrabalken)Underhållsskyldigheten innebär att du ansvarar för din sons underhåll utifrån vad som är skäligt med hänsyn till hans behov och de båda föräldrarnas ekonomiska förmåga (7:1 föräldrabalken). I den här bedömningen beaktas bl.a. barnets eventuella egna inkomst och tillgångar samt om barnet får sociala förmåner av något slag.Vänligen,