Nivå på underhållsbidrag

2015-11-29 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har separerat och hennes ena dotter har valt att bo med pappan och som nu vill ha underhållsbidrag för henne. Hon och hennes fd man kan inte komma överens om summan som ska betalas och nu har hon fått beslut från försäkringskassan att hon ska betala 2500:-. Utifrån vad jag kan läsa mig till så tycker jag att det låter alldeles för mycket om man jämför med olika schablonersättningar för levnadskostnader för en flicka på 13 år. Till saken hör att fd mannan tjänar betydligt mycket mer. Vad anser du vara en rimlig summa att betala.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB) medan regler om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Då ditt barnbarn inte bor hos sin mamma så ska din dotter fullgöra sin underhållsskyldighet till sin dotter genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Dessa delar på underhållet sinsemellan utifrån sin respektive förmåga vilket innebär att en förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar mer. Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstödFör att tydliggöra vill jag börja med att förklara skillnaden mellan underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut och underhållsbidrag som det går att avtala om eller få fastställt i domstol.Underhållsbidrag är ett bidrag som en underhållsskyldig förälder betalar till barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsstöd är ett stöd från samhället och betalas ut från försäkringskassan med en summa om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap 20 § SFB. Om barnet får underhållsbidrag med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd enligt 18 kap 21 § SFB. En förälder som är underhållsbidragsskyldig ska, helt eller delvis beroende på inkomst och antal barn, betala ett belopp motsvarande underhållsstödet till försäkringskassan enligt 19 kap 2 § SFB. Försäkringskassan kan inte ta beslut om vad din dotter ska betala i underhållsbidrag utan underhållsbidrag kan antingen fastställas i domstol eller genom avtal. Om barnet får underhållsstöd så är din dotter betalningsskyldig mot försäkringskassan, det beloppet kan dock aldrig bli högre än vad som betalas ut i underhållsstöd dvs som mest 1 573 kronor, enligt 19 kap 2 § och 19 kap 26 § SFB. Beräkning av barnets behovDen schablon som brukar används för att fastställa barnets behov är Socialstyrelsens, nu upphävda, Allmänna råd. Då skulle hennes behov vara 95 % av prisbasbeloppet, eftersom hon är 13 år, vilket motsvarar 3 523 kronor i månaden. Från det beloppet görs dock avdrag för sociala förmåner som barnbidrag och tillägg för individuella kostnader såsom t ex mediciner. Det är omöjligt att säga vad som är ditt barnbarns behov och det bästa är att göra en ordentlig beräkning utifrån henne. Beräkning av underhållsbidragUtifrån barnets behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna utifrån deras ekonomiska förmåga. Om barnets pappa tjänar mer ska han stå för en större del av underhållet. Det är dock omöjligt för mig att säga vad som är en rimlig summa att betala i underhållsbidrag utifrån uppgifterna i frågan. Ett tips är däremot Försäkringskassans hemsida där de har en räknesnurra som gör det möjligt att göra en beräkning av vad en förälder ska betala i underhållsbidrag. Den beräkningen är dock inte bindande. Du hittar den här. Utifrån den, eller någon annan beräkning, kan din dotter och barnets pappa avtala om vad underhållsbidraget ska vara. Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet till son som bedriver högskolestudier

2015-11-18 i Underhåll
FRÅGA |Min son går sista året på gymnasiet nu. Och funderar på att söka vidare till högskola.Jag betalar underhåll nu, ska jag fortsätta betala när han går i högskolan?MVG Carina
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 1 § 2 stycket Föräldrabalken upphör din underhållsskyldighet när din son har fyllt 18 år. Samma bestämmelse anger att du efter det att han ha fyllt 18 år är fortsatt underhållsskyldig fram till dess att han fyller 21 år om han går i skolan, men att det endast gäller studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig utbildning. Skulle din son börja studera på högskolan efter gymnasiet är du alltså inte skyldig att betala underhåll till honom, förutsatt att han har fyllt 18 år. Vänligen,

Resekostnader vid umgänge

2015-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är 12 år och hon är hos sin pappa lördag och söndag på dagen varannan helg, han har flyttat 2,5 mil från hennes skrivna adress. Jag har både underhåll och barnbidrag för henne. Men, vem ska stå för resekostnaderna emellan oss? Pappan tycker att jag ska stå för kostnaderna gällande resa då jag får underhåll.
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Det yttersta ansvaret för resekostnader faller i regel på den förälder som icke stadigvarande bor med barnet. Den andra föräldern ska dock jämväl medverka i betalningen av förevarande utgifter såvida resekostnaderna har en ekonomisk betydenhet i förhållande till föräldrarnas ekonomi. Om det kommer på tal att båda föräldrarna ska bidra solidariskt till resekostnaderna ska en skälighetsbedömning genomföras. I anknytning till skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Till följd av förevarande bedömning kan den ena föräldern undgå betalningsansvar om det visar sig att vederbörande saknar förmåga att stå för resekostnaderna. Om båda föräldrarna däremot har kapacitet att åta sig kostnader som uppstår till följd av resor kan övriga omständigheter vara föremål för diskussion, såsom att den ena föräldern utan någon godtagbar anledning flyttar långt ifrån barnet. Mot bakgrund av vad som har framförts kan jag konstatera att det huvudsakligen åligger barnets far att finansiera resekostnader, men det kan förekomma att du jämväl behöver medverka såvida resekostnaderna har en ekonomisk betydelse. I sådana fall behöver man göra en skälighetsbedömning. Eftersom att förevarande bestämmelse är dispositiv finns det möjlighet för er att träffa avtal om betalningsansvaret. Om ni däremot ej kan göra upp om resekostnaderna finns möjlighet att låta domstolen avgöra.Vänligen,

Underhåll; barnets egna inkomster samt förälders levnadsomkostnader

2015-10-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Har läst igenom alla frågor gällande underhållsskyldighet, försörjningsplikt men hittar inte just mitt exempel. Jag har delad vårdnad(varannan vecka) om en 19-årig son som går sista året på gymnasiet.Han jobbar själv extra på helger och tjänar ganska bra.Har läst andra inlägg där "men man tar hänsyn till förälderns ekonomiska förhållanden så väl som ditt barns egna inkomster." Frågan är mamman vill att jag ska betala sonens halva mobilräkning. Jag tycker han har råd med det själv. Alternativt att mamman betalar som har det bättre ekonomiskt ställt än mig. Vi kanske har samma inkomst men jag har större utgifter i form av hus och billån. Vad gäller ang detta? Dels att han har egen inkomst men även ekonomin mellan föräldrarna. Får jag skylla mig själv att jag har högra levnadsstandard i form av villa och bil?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll regleras i föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Eftersom din son fortfarande går i gymnasiet är du försörjningsskyldig enligt föräldrabalken 7 kap 1§. I och med att din son bor växelvis är du normalt inte skyldig att betala underhållsbidrag, utan försörjningsskyldigheten uppfylls genom att du löpande betalar kostnaderna för din son. Utan att ha alla uppgifter om dina, din sons och din sons mammas inkomster och utgifter är det svårt att göra en exakt bedömning. Generellt kan dock sägas att när man beräknar en underhållsskyldig förälders ekonomiska situation, får denne förbehålla sig ett visst belopp. Boendekostnader uppskattas här efter vad som är skäligt. Övriga kostnader beräknas utifrån ett normalbelopp, och hänsyn tas inte till exempelvis billån. Jag skulle därför säga att det är mycket tveksamt om en förälder genom att öka sina levnadsomkostnader kan minska sin underhållsskyldighet. Det faktum att du har dyrare omkostnader bör enligt min bedömning inte påverka frågan om ditt bidrag i din sons mobilräkning.Som du nämner finns givetvis alternativet att sonen själv betalar sin mobilräkning. Lagen uppställer inga exakta gränser för i vilken mån barnet själv ska bidra till sina omkostnader. I förarbeten till lagen sägs dock att barn i högre ålder som förvärvsarbetar i allmänhet får räkna med att använda sina inkomster till sitt uppehälle. Mindre inkomster från sommarjobb och liknande bör dock inte påverka förälders underhållsskyldighet. Frågan i vilken utsträckning din son själv bör bidra till sina egna mobilkostnader beror därför till stor del på hur stora hans inkomster är.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Ang. underhåll

2015-11-18 i Underhåll
FRÅGA |Min son går sista året på gymnasiet nu. Och funderar på att söka vidare till högskola.Jag betalar underhåll nu, ska jag fortsätta betala när han går i högskolan?MVG Carina
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 7 kap. Föräldrabalken (FB) återfinns bestämmelser om underhållsskyldighet. Lagtexten finner du här https://lagen.nu/1949:381Enligt kapitlets första paragraf, andra stycke föreskrivs att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Om barnet efter den tidpunkten går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas grundutbildningen, således studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Om din son har för avsikt att inleda studier på högskola, är det således att betrakta som högre studier, och det är inte något som omfattas av underhållsskyldigheten. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta oss igen ifall du har fler frågor!Vänligen

Underhållsskyldighet för barn som går i gymnasiet

2015-11-16 i Underhåll
FRÅGA |Dotter vill flytta till sin pojkvän och går fortfarande på gymnasiet sista året är jag skyldig att betala underhåll till henne fast jag är boendeföräldern?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kapitlet 1 § föräldrabalken framgår det att underhållsskyldigheten för barn upphör när barnet fyller 18 år. Dock så har föräldern fortfarande underhållsskyldighet om barnet går i skolan, det vill säga utbildning på grundskole-eller gymnasialnivå. Detta innebär att du har underhållsskyldighet enligt lag för din dotter som går i gymnasiet trots att hon väljer att flytta till sin pojkvän, dock bara tills det att din dotter fyller 21 år. I underhållsskyldigheten ingår att föräldern/föräldrarna ska svara för kostnader för barnets utbildning och uppehälle. I det ingår tex. kostnader för mat, kläder, bostad, utbildning m.m. Omfattningen av underhållsskyldigheten bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns/föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om din dotter har t.ex. inkomst ifrån ett arbete skulle det kunna vara en omständighet som minskar barnets behov av ekonomiskt stöd. Detta gäller dock inte om det rör sig enbart om t.ex. ett sommarjobb.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Retroaktivt underhållsstöd/underhållsbidrag

2015-10-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej,En vän till mig har privat donerat sperma till en ensamstående kvinna som vill ha barn. Hon är gravid nu och har inte för avsikt att registrera honom som fader (han vill helst stå som fader och gärna få en del av vårdnaden men har lovat henne att inte tvinga på henne detta). Om hon plötsligt skulle ändra sig och registrera honom som fader - skulle hon då kunna kräva honom på retroaktivt underhåll?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med har socialnämnden en skyldighet att inleda en faderskapsutredning om kvinnan inte uppger vem fadern till barnet är, 2 kap. 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K2P1S1). Kvinnan kan dock inte tvingas att berätta. Socialnämnden kan däremot fråga till exempel familj och nära vänner, om det då kommer fram att det är din vän som är far till barnet kommer han att anges som barnets far.Om kvinnan inte uppger vem fadern är och socialnämnden inte får reda på fadern genom faderskapsutredningen, har inte kvinnan rätt till underhållsstöd, 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110#K18P8S1). I det fallet kvinnan skulle uppge din vän som fader och får rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan, kan han krävas på retroaktivt underhållsstöd max en månad tillbaka i tiden, 18 kap. 13 § socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1). Att tänka på är att det här ska skiljas från underhållsbidrag, där huvudregeln enligt praxis är att man kan kräva fadern på underhållsbidrag maximalt 3 år tillbaka i tiden. Underhållsbidragets storlek varierar utifrån föräldrarnas ekonomi samt barnets behov och bestäms genom avtal eller dom, se 7 kap. föräldrabalken angående underhållsbidrag (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).Sammanfattningsvis kan alltså din väns identitet framkomma i en faderskapsutredning även om kvinnan inte vill uppge honom. Om så är fallet kan din vän krävas på retroaktivt underhåll. Har kvinnan och din vän tillsammans eller med hjälp av domstol kommit fram till ett underhållsbidrag, kan det krävas retroaktivt 3 år tillbaka. Får kvinnan istället underhållsstöd från Försäkringskassan kan din vän endast bli skyldig att betala en månad retroaktivt.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Underhållsstöd

2015-10-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag visste inte att jag har barn till i juni i år fick samtal till en familjerätt att någon tjej sa att jag hade barn med henne. Jag bara träffar tjejen en gång på en fest sen jag vet ingenting om henne. Jag gjord DNA test det visade sig barnet är min. Min frågar är kommer jag behöver betala tillbaka underhållsstöd som försäkringskassan betala till barnet?
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!I föräldrabalken 7:2 och 7:2a stadgas att du har en skyldighet att betala underhållsbidrag till barnet om du inte bor varaktigt med ditt barn. Betalar du inte detta går Försäkringskassan in och betalar i enlighet med Socialförsäkringsbalkens regelverk.Underhållsstöd är som du skriver något Försäkringskassan betalat ut till barnet. Är det så att du inte betalat något till ditt barn och Försäkringskassan trätt in i ditt ställe så har du en skuld till staten. Denna beräknas lite olika beroende på hur mycket pengar du tjänar och tjänat. Systemet med underhållsstöd bygger på att Försäkringskassan betalar ut ersättning i den ena förälderns ställe.Du kan alltid kontakta Försäkringskassan och ansöka om anstånd med din skuldMed vänlig hälsning