Underhållsbidrag till vuxna barn?

2016-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Sambopar som ämnar flytta isär, har 2 döttrar 18 och 20 som studerar.Hur mycket är rimligt att den partnern som flyttar ska bidraga med till döttrarnas underhåll? Båda döttrarna bor hemma. 18-åringen har ett år kvar till studentexamen och 20-åringen har sökt till Högskola.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med har vårdnadshavarna underhållsplikt tills dess att barnet fyller 18 eller fram till 21 om barnet fortfarande går i skolan. Här avses grundskola, gymnasieskola eller annan likvärdig utbildning på grundnivå. Högskola räknas inte in. Ni har således inte underhållsplikt för 20-åringen utan endast 18-åringen tills dess att hon har tagit studenten nästa år, se 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).Det är svårt för mig att uttala exakta summor kring vad som är rimligt att bidra till gällande 18-åringens underhåll, eftersom det skiljer sig beroende på omständigheterna. I 7 kap. 1 § första stycket i föräldrabalken föreskrivs att föräldrarna svarar för barnets underhåll utifrån vad som är skäligt. Man tar hänsyn till barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga.Den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet. Det här kan ni föräldrar avtala om själva, 7 kap. 2 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P2S1).Kort beskrivet går beräkningen till så att man beräknar barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga där man väger in inkomster och utgifter. Barnets behov brukar beräknas utifrån ett schablonbelopp för åldersgruppen där man sedan lägger till kostnader (fritidsaktiviteter, sjukhuskostnader etc) och drar av inkomster och sociala förmåner. Vid beräkningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga får den som är skyldig att betala underhållsbidrag förbehålla sig ett belopp som avser vanliga levnadskostnader där man får förbehålla skäliga bostadskostnader. Resterande levnadskostnader tas utifrån ett normalbelopp vilket är 120 % av prisbasbeloppet. I år är prisbasbeloppet 44 300 kronor, alltså får man förbehålla 4 430 kronor per månad för resterande levnadskostnader.Slutligen beräknar man hur stor del vardera förälder ska stå för. Man tar summan för barnets behov gånger den bidragsskyldiga förälderns betalningsförmåga och delar på föräldrarnas samlade betalningsförmåga. Försäkringskassan har ett verktyg för att räkna ut detta, se här.Sammanfattningsvis skiljer sig alltså beloppet av underhållsskyldigheten beroende på barnets behov och er ekonomiska förmåga. Jag kan inte säga någon summa utan ni kan använda försäkringskassans verktyg för att räkna ut ungefär hur mycket den förälder som 18-åringen inte varaktigt bor hos ska betala i underhållsbidrag. Det föreligger ingen underhållsskyldighet för den 20-åriga dottern.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Rätt till underhållsbidrag när boendeförälder har flyttat ihop med ny partner

2016-06-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har två flickor på 16 år . Pappan och jag har delad vårdnad men sen ett år tillbaka så bor dom hos mej på heltid. Jag är sambo med en ny man. Min fråga är, har jag rätt till underhållsbidrag från flickornas pappa fast jag lever i ett nytt förhållande?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) som du finner här.Bägge föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan under den tid som skolgången pågår. Dock längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Den förälder som bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom boendet (7 kap. 2 § FB). Underhållsskyldigheten upphör inte i de fall boföräldern flyttar ihop med en ny partner eller gifter om sig.I vissa fall kan även en styvförälder bli underhållsskyldig mot barnet till den förälder som denne bor tillsammans med. Det gäller situationen då styvföräldern är gift med eller har eget barn tillsammans med föräldern. En styvförälders underhållsskyldighet bestäms på samma sätt som för en förälder enligt 1 § men gäller inte till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållskyldige inte bor tillsammans med (7 kap. 5 § FB). Styvförälderns underhållsskyldighet är alltså enbart subsidiär, det vill säga är understödjande och kommer i andra hand. En styvförälder med god ekonomi kan bli underhållsskyldig till den del styvförälderns ekonomiska förmåga höjer levnadsstandarden i familjen. Syftet med bestämmelsen är att alla barn i en och samma familj ska ha rätt till samma levnadsstandard. För att besvara din fråga, dina barn har alltså rätt till underhållsbidrag från sin pappa även om du lever i ett nytt förhållande. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Förälders underhållsskyldighet

2016-06-09 i Underhåll
FRÅGA |Måste barnet betala skolfoto skulder då det fyller 18 år ?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken. Enligt 7:1 ska föräldrarna svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt samma bestämmelse gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18. Dock gäller skyldigheten till barnet fyllt 21 om barnet går i skolan. Svaret är alltså att du har en underhållsskyldighet för barnet om barnet är mellan 18 och 21 och går i t.ex. gymnasiet eller grundskola. Om denna innefattar att köpa skolfoton till barnet är omöjligt att ge ett generellt svar på utan måste avgöras utifrån barnets behov av det och barnets föräldrars samlade ekonomiska förmåga.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag då barnet går i skola

2016-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min son blir 18år i juni. Han bor hos sin mamma, han går inte i gymnasiet då han är skol trött utan han blir "slussad" på möten å små grejor som dom gör för ungdomar som tappat sugen för skolan m.m han får studiebidrag men min fråga är, måste jag fortfarande betala underhållsbidrag när han inte går i vanlig gymnasie? Hans plan efter sommaren är hitta praktik någonstans? Måsta jag ändå betala underhållsbidrag??? Mvh
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör underhållsbidrag finns aktuella regler i föräldrabalken (FB), som du hittar här. Enligt reglerna i föräldrabalken ska föräldrar ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton. Om barnet går i skola, i form av grundskola, gymnasium eller liknande grundutbildning, efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet fyller tjugoett, FB 7:1 2st. Då din son i juni blir arton och han inte studerar i grundskola eller gymnasiet blir det avgörande om detta kan ses som liknande utbildning. Om den verksamhet han nu är delaktig i är att betrakta som liknande grundutbildning är svårt att bedöma utifrån de omständigheter du anger men exempel på vad som är att anse som liknande utbildningar är kompletterande studier på komvux och ytterliggare gymnasieutbildningar. Hoppas du fick svar på din fråga! Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss igen här eller via telefon 08-533 300 04. MVH

Underhållsskyldighet åt barn över 18 år

2016-06-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min dotter är 19 år och har gått ut gymnasiet. Hon bor ensam med stöd från socialen. Jag har följt deras krav om ekonomiskt stöd motsvarande underhåll varje månad. När har jag rätt att sluta ge ekonomisk stöd? Har försökt få tag i socialen med denna fråga men får inte tag i dem... Vad säger lagen?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,Underhållsstöd åt barn regleras i Föräldrabalken (FB) som du kan hitta här.I 7 kap 1 § FB går det att utläsa att underhållsskyldigheten från din sida upphör när din dotter fyller 18 år. Om din dotter går i skolan efter att hon har fyllt 18, fortsätter underhållsskyldigheten att gälla tills skolgången avslutats, dock längst till dess att din dotter har fyllt 21 år. Således har din dotter rätt till underhåll tills hon fyllt 21 år förutsatt att hon går i skolan under tiden. Som jag förstår det har din dotter gått ut gymnasiet och har således, enligt lag, inte rätt till något underhållsstöd från din sida som förälder. Du har alltså rätt att sluta utge ekonomiskt stöd åt din dotter! Jag rekommenderar dig trots allt att försöka få tag i socialen/försäkringskassan för att utreda situationen fullständigt. Men du har åtminstone stöd enligt 7 kap 1 § FB enligt ovan i ditt ärende! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Underhållsstöd från make efter äktenskapsskillnad

2016-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Finns det stöd i äktenskapsbalken om att maka ska ha rätt till skälig levnadsstandard efter skilsmässa?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad som blir aktuellt att diskutera är vare sig den ena maken har skyldighet att betala underhåll till den andra maken(så den kan få en skälig levnadsstandard). Efter skilsmässan är huvudregeln att varje maka svarar för sin egen försörjning enligt 6 kap. 7 § ÄktB. Det finns dock undantag i samma paragraf andra och tredje styckena. Andra stycket innebär att den ena maken kan få ett underhållsbidrag utbetalat till sig av den andra maken under en övergångstid för till exempel omskolning eller studier för att förbättra sin förvärvsförmåga. Tredje stycket går ännu längre och medger ibland underhållsbidrag under en längre tid om maken har svårt att försörja sig själv. Vad bestämmelsen tar sikte på här är främst långvariga äktenskap där den ena maken har svårt att få arbete p.g.a. av att denne endast hjälpt till i hemmet eller är sjuk. Det är alltså fråga om väldigt speciella situationer - "synnerliga skäl". Dessutom gäller att den som får underhållsbidraget verkligen behöver det och den som ger bidraget verkligen kan betala det. Domstolarna visar överlag på en restriktiv tolkning av undantagsbestämmelserna. Enligt Högsta domstolen måste det föreligga ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig finnas. I propositionen har saken uttryckts så, att en viss underhållsskyldighet mot frånskild make är motiverad när äktenskapet har begränsat möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand. I praxis har vid tillämpningen av undantagsregeln hänsyn tagits till de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och hur makarna utformat sitt inbördes förhållande. Huruvida underhållsbidrag kan komma att utgå beror således helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som främst säkerställer att makarna får en skälig levnadsstandard efter äktenskapet upplöses är den så kallade bodelningen som innebär att makarnas tillgångar och skulder räknas ihop och delas lika sinsemellan.Hoppas detta svarade på din fråga. Med Vänliga

Skyldig att betala mer än 1573 kr i underhåll?

2016-06-07 i Underhåll
FRÅGA | Jag och min exfru har delad vårdnad men hon har barnen mest eftersom jag jobbar på sjön, när jag är hemma har jag dom på helgerna eftersom dom bor 5 mil från där jag bor, jag betalar fullt underhåll när jag jobbar och gör avdrag för det som jag har dom när jag är hemma. Måste jag kompensera min exfru när hon vabbar och får ut mindre i lön då hon i princip alltid har barnen varje skoldag? Tacksam för svar!
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB). Underhåll Till dess att barnen är 18 år skall både du och din exfru som huvudregel svara för underhåll för dem efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern, se FB 7:2 st. 1 p. 2. Här saknar jag omständigheter på om du betalar underhållsbidrag eller underhållsstöd till dina barn. Däremot kommer jag att utgå från att du betalar underhållsstöd då du säger att du betalar fullt underhållsstöd (Underhållsbidraget har inget maxbelopp). Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget. Skyldig att betala mer än 1573 kr i underhåll? Eftersom att du betalar underhållsstöd genom Försäkringskassan är din underhållsskyldighet fullgjord och din exfru kan inte kräva av dig att du ska betala mer, FB 7:2 a. Däremot är du enligt lag underhållsskyldig gentemot dina barn och har ett ansvar som vårdnadshavare att tillgodose deras behov även fast de inte bor hos dig varje dag, FB 6:2, 7:1 och 7:2. Underhållsstödet på 1573 kr utgör endast ett minimum från Försäkringskassan och många gånger sträcker sig barnens behov utöver detta belopp. RådI det fall du känner att du vill bidra med mer för att tillgodose dina barns behov när de bor hos din exfru kan ni genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket du ska betala i underhållsbidrag till henne. Underhållsbidraget är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala istället för underhållsstödet och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2.En god idé är att prata med varandra och komma fram till något som funkar för er båda och som framförallt funkar för era barn, FB 6:1 och FB 6:2 a. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här. Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med om du har fler frågor angående underhållsstöd. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Ska min tidigare make betala underhållsbidrag till mig eller våra barn?

2016-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag och min man har precis skilt oss och våra tre barn bor varannan vecka hos oss båda. Han har en taxerad förvärvsinkomst på ca tre gånger så mycket som jag är han skyldig att betala underhållsbidrag?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sammanfattning och rådFör att du själv ska ha rätt till underhållsbidrag från din tidigare make så krävs i princip att du behöver underhållet för att du har svårt att försörja dig själv. Eftersom din make har en taxerad på förvärvsinkomst på ca tre gånger så mycket som du så är det möjligt att dina barn har rätt till underhållsbidrag från honom. De här reglerna gäller om du och din tidigare make inte kan komma överens, både vad gäller underhåll till dig och underhåll till era barn. Ni har full frihet att själva avtala vad som skall gälla om ni kan nå samförstånd.Du skriver inte så mycket information i din fråga, så det är svårt för mig att göra en mer konkret bedömning. Mitt råd är att du går igenom din situation lite närmare med en jurist. Vill du boka in en tid med en sådan så kan du vända dig till Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.Beroende på hur din ekonomi ser ut så kan det vara så att du har rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Detta kan du läsa mer om via https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/46d10aae-a65f-492e-8758-4fe7fae93988/4079-B-underhallsstod-vid-vaxelvis-boende.pdf?MOD=AJPERES.UtredningUnderhåll till dig?Makars ekonomiska förhållanden regleras i främst kapitel 6 i Äktenskapsbalken (ÄktB). Av 6 kap. 7 § st. 1 ÄktB framgår att huvudregeln är att varje make ansvarar för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnad.Av bestämmelsens st. 2 framgår dock att en make, som under en övergångsperiod behöver underhåll för exempelvis studier eller omskolning för att förbättra sin förvärvsförmåga, skall få underhållsbidrag av den andra maken. Av bestämmelsens st. 3 framgår vidare att maken kan ha rätt till underhåll under en längre tid än en övergångsperiod, om maken har svårigheter att försörja sig själv. Det kan handla om situationer där äktenskapet har varit långvarigt och maken har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden för att den har arbetat i hemmet eller är sjuk. Det krävs dock ”synnerliga skäl”, vilket innebär att det handlar om klara undantagssituationer.Underhållsskyldighet kan endast bli aktuellt om den make som vill ha bidrag verkligen behöver bidraget och om den bidragsskyldige maken kan betala underhåll, se bestämmelsens st. 2. För att den bidragsskyldige maken ska anses ha förmåga att betala underhåll krävs att dennes inkomster är större än vad som går åt till egen försörjning, underhåll till barn mm. Underhåll till era barn?Underhållsskyldighet till barn regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB). Av 7 kap. 1 § FB framgår att föräldrarna ska svara för underhåll till barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade förmåga.Av 7 kap. 2 § FB framgår vidare att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern varken har vårdnad om eller bor tillsammans med barnet eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast med den andra föräldern. Detta innebär att som utgångspunkt att det inte kan bli aktuellt med underhållsbidrag till barnet om barnet bor varannan vecka hos båda sina föräldrar.Det slogs dock fall i rättsfallet NJA 2013 s 955 att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnen bor varannan vecka hos båda sina föräldrar. Detta för att barn ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om föräldrarna inte lever tillsammans. Barnet har därför rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Vid växelvis boende gäller detta inte endast under den tid barnet bor med just den föräldern.Om din tidigare make tjänar så mycket som tre gånger så mycket som du så kan det alltså finnas en skyldighet för honom att betala underhållsbidrag till dina barn. Detta för att dina barn ska få en likartad ekonomisk standard när de är hemma hos dig som de har när de är hemma hos honom.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,