Vem ska stå för vad vid växelvis boende?

2015-04-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller över vem som ska stå för vilka kostnader när ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna, i detta fallet går barnbidraget till mamman och pappan vill inte vara med och dela på kostnader för tex. försäkring till moped och innebandy läger. Mamman står för mobil, klädinköp såsom skor, träningskläder, vinterkläder, jackor mm. För mig känns det självklart att dela på kostnaderna för försäkringar och dylikt. När barnen bott på heltid hos någon av oss och underhåll betalats ut så har boende föräldern stått för i princip alla utgifter. Problemet är att pappan inte ens svarar när jag kontaktar honom och vill diskutera barnen, vi har varit separerade i snart 8 år...Vad gäller och finns det nåt jag kan göra?
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst ska sägas att föräldrarna svarar för barnens underhåll till den dag barnen fyller 18 år (går barnet fortfarande i skolan gäller denna underhållsskyldighet under denna tid, dock längst till barnet fyller 21 år). Föräldern ska svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Först måste man definiera vad som anses vara växelvis boende. För att det ska räknas som detta ska barnet vara folkbokfört hos någon av föräldrarna. Barnet ska sedan bo lika mycket hos båda föräldrarna, exempelvis varannan vecka. Dock ska det nämnas att om barnet bor lite mer hos en av föräldrarna kan det ändå räknas som växelvis boende. Huvudregeln vid växelvis boende är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll. Underhållsskyldigheten fullgörs genom det växelvisa boendet. Utöver detta kan det ju dock tillkomma utgifter som inte följer av boendet. Man kan såklart göra en formell underhållsberäkning för att få fram respektive andel, men smidigast är (om ni har likartad ekonomi) att ni varje månad lägger ihop de särskilda kostnaderna som inte följer av boendet och sedan delar lika. Värt att nämna i detta sammanhäng är att Högsta domstolen, november 2013 (NJA 2013 s. 955) kom med en dom som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende. Högsta domstolen säger här att regeln i 7 kap 6 § föräldrabalken ska tillämpas i förhållande till den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, om barnet inte får underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Vad betyder då detta? Idag är växelvis boende en allt mer vanlig boendeform och tills nu har det varit omöjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har ju rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Alltså ska den som har bättre ekonomi betala mer än den andra föräldern till barnen. Enligt min mening, om er ekonomiska situation är likartad, ska ni dela på utgifter så som försäkring och andra större utgifter. Då jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt för mig att ge ett exakt svar. Skulle det vara omöjligt att komma överens eller om du har fler frågor skulle jag rekommendera dig att vända dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt och underhållsfrågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Beräkning av underhållsbidrag

2015-03-28 i Underhåll
FRÅGA |HejJag undrar över UnderhållsbidragÄr räkneverktyget på försäkringskassans sida praxis att räkna efter? Eller om jag skulle anlita jurist/advokat skulle de räkna på något annat vis? Vänligen Annette
Julia Ekerot |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) ska föräldrar svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det betyder att underhållet kommer beräknas utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. Barnets behov beräknas schablonmässigt och beror på barnets ålder. Därefter får man lägga till extra kostnader barnet har, tex eventuella sjukvårdskostnader eller barntillsynskostnader, och därefter görs avdrag för tex barnbidrag som barnet erhåller. När man ska beräkna en förälders ekonomiska situation tittar man på förälderns inkomst, och gör avdrag för vissa kostnader som framkommer av 7 kap 3 § FB (tex boendekostnad och vissa levnadskostnader). Det som kvarstår efter att man har gjort avdrag enligt denna paragraf används vid beräkningen. Det betyder alltså att beräkningen är samma hos försäkringskassan som hos andra jurister, och det kommer inte bli någon skillnad på vem som gör beräkningen eftersom beräkningen är reglerad i lag. Mvh

Underhåll till barn

2015-03-20 i Underhåll
FRÅGA |Ska jag betala underhåll till min son som är 18år och sjukskriven? Han har läst på gymnasiet men har 97% frånvaro. Är det så att man ska studera heltid för att ha rätt till förlängt underhållsstöd?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor om underhålls regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap 1 § FB upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter 18 års ålder är föräldrarna under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Skolan ska i första hand göra allt vad de kan för att minska frånvaron, om åtgärderna inte leder till att frånvaron minskar eller upphör rapporterar skolan till centrala studiestödsnämden (CSN) att eleven inte studerar på heltid. CSN beslutar därefter om utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg) ska stoppas.CSN meddelar sedan försäkringskassan att utbetalningarna av studiehjälp stoppats och det kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan som följd härav dras in. Vänligen,

Underhållsskyldighet för barn över 18 år som arbetar

2015-03-19 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är 19 år och har efter Englandsstudier nu flyttat hem till sin pappa. Pappan kräver nu underhåll 1500 kr/månad för henne. Min dotter jobbar och har egen inkomst. Är detta något jag är skyldig att betala?Tacksam för svar,
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldigheten stadgas i 7 kap föräldrabalken. I 7 kap 1 § föräldrabalken står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnet behov och föräldrarnas samlade förmåga. I paragrafens andra stycke står det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid barnet går i skolan, dock längst tills dess att barnet fyller 21 år. Du skriver att din dotter jobbar och har en egen inkomst och jag förutsätter därför att hon inte längre går i skolan. Detta leder till att du inte ska betala underhåll. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Underhållsstöd och Underhållsbidrag

2015-04-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har två killar, 11 o 13 år, de bor hos mig heltid förutom varannan helg. Deras pappa vägrade betala något för dem vid skilsmässan för 2 år sedan så till slut vände jag mig till FK och får nu underhållsstöd på 1273:-/månad per barn.Jag har läst lagtexten men undrar om jag kan kräva att vi delar på kostnader som hockeyavgift, astmamedicin, läkarbesök, glasögon mm.Jag har läst konsumentverkets riktlinjer om vad som ingår i underhållet så min fråga är helt enkelt om jag kan kräva att han betalar hälften av det som inte ingår. Hur går jag tillväga i så fall om han vägrar? Att de började med hockey var ett gemensamt beslut innan separationen. Ena sonen blev allvarligt sjuk i höstas och det kostade ca 5000 med läkarbesök o glasögon mm.Han har dem ingenting under loven, hade dem endast en vecka förra sommaren och var bara hemma då. Jag åker på utlandssemester och hittar på olika roliga saker som kostar en del.Jag har nu blivit sjukpensionär och min inkomst är mycket lägre än innan och barnens aktiviteter blir ju inte billigare med åren.
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, detta står klart av Föräldrabalken (FB) 7:1. Denna skyldighet fullgörs för separerade föräldrar genom att den föräldern som inte har barnet boende hos sig betalar underhållsbidrag till boendeföräldern (FB 7:2). Du nämner i din fråga att du, för dina barns räkning, får sk underhållsstöd från försäkringskassan. Detta sker om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sitt betalningsansvar enligt lagen, t.ex. pga. bristande ekonomisk förmåga. I och med att försäkringskassan betalar ut pengar så får den bidragsskyldige ett ersättningsansvar gentemot myndigheten, istället för gentemot barnen. Därmed anses betalningsansvaret fullgjort och ytterligare kostnader för barnen kan som regel inte göras gällande gentemot föräldern (se FB 7:2a).Om boendeföräldern dock misstänker att den andra föräldern har en ekonomisk möjlighet att bidra med mer än vad som utbetalas från försäkringskassan så kan hen, efter process i domstol, istället få fastställt en skyldighet för den andre att betala underhållsbidrag. Storleken på detta bidrag kommer att beräknas utifrån det aktuella barnets individuella behov, samt föräldrarnas ekonomiska förmåga, och är således en fråga som i sista hand kan avgöras av rätten (se FB 7:1)Vid beräkningen av bidragets storlek, och barnets behov utgår man i praktiken ofta från schablonbelopp, exempelvis likt de från konsumentverket vilka du hänvisar till i din fråga. Men dessa är på inget sätt bindande, och tanken är att det till detta belopp ska finnas en möjlighet att lägga vissa särskilda kostnader förknippade med det aktuella barnets individuella behov. Medan ett barn absolut kan vara i faktiskt behov av viss sjukvård eller medicin, vars kostnad således kommer kunna ingå i underhållsbidraget, så är barnet samtidigt kanske inte i samma behov av viss sportutrustning, eller semesterresor, vilka är kostnader som således kan komma att inte ingå. Sammanfattningsvis har alltså dina barns pappa i detta skede inget "extra" betalningsansvar gentemot barnen, utan hans ansvar är fullgjort genom att han betalar till försäkringskassan. Om du misstänker att han har möjlighet att bidra med mer pengar så kan en domstol fastslå ett underhållsbidrag. Hur beräkningen i detta fall kommer att göras är en sak för er, eller i sista hand rätten att bedöma. Hoppas mitt svar gav dig klarhet i din fråga. Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag dig varmt att kontakta vår professionella samarbetspartner familjens jurist. De har kontor i de flesta svenska städer, och mångårig erfarenhet av familjerätt, inte minst av processer kring underhållsbidrag.Med vänlig hälsning

Kostnad för fastighet och underhåll av barn vid skilsmässa

2015-03-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min fru har träffat en ny och därför bad jag henne flytta ut från vårt gemensamma hus, vi ska på börja en bodelning snart. Min fråga är eftersom hon äger halva huset vad kan jag begära att hon betalar på huset innan jag tar över det för mina barns skull, dessa måste få ha en tryggplats i livet. Har skickat över kostnader för löpande kostnader på tex vatten o sopavgiften, elkostnader,försäkringar mm. Men hon tycker att jag ska ta alla dessa kostnader eftersom hon inte bor i huset mer. Hon har fått ett flertal erbjudande om att flytta in i huset igen men hon bara vägrar och säger att detta är mitt problem. Hon- vad är det du inte fattar? Vilka kostnader är det hon måste stå för så länge hon äger halva huset?Mvh Paul
Eric Brinck |Hej Paul, Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!När det kommer till äktenskapsskillnad tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB). I ÄktB 6 kap 7 § (som du finner här) ska vardera make stå för sin egen försörjning under äktenskapet. Då ni enligt lag fortfarande är gifta ska ni båda enligt 6:1 ÄktB gemensamt bidra efter er förmåga till era gemensamma och personliga behov. Vilket innebär att man kan bli underhållsskyldig gentemot sin maka/make även under pågående äktenskap 6:2 ÄktB. Detta aktualiseras dock först när du inte kan betala dina levnadskostnader för dig själv. Däremot så äger ni båda huset gemensamt och därmed tillämpas Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, (SamägL) som du finner här. Enligt 2§ SamägL så beslutar ni tillsammans om förvaltningen som rör fastigheten, samtycke krävs från varandra. Då ni äger halva fastigheten var ska kostnader fördelas proportionerligt efter hur stor andel av fastigheten ni äger, 15§ SamägL. Enligt denna lag ska ni alltså stå för halva kostnaderna var av förvaltningen, tillexempel så ska ni dela på fastighetsavgiften. Däremot är det mer oklart vad som är skäligt att hon ska betala för tex vatten, el mm då detta kan anses hänföras till dina personliga levnadskostnader. Här gäller att så länge du kan betala dina egna levnadskostnader ska du stå för dem, dvs du kan inte kräva din fru på kostnader du har för vatten/el du förbrukar.Du nämner däremot att ni har barn tillsammans, därför tillämpas i detta fall även Föräldrabalken (FB) och främst dess 7 kap (här). Här stadgas att du har rätt till ersättning för underhållet av barnen. Den som “lämnas” med barnen under pågående äktenskapsskillnad ska ha ersättning, 7:1 och 7:2 1 st 2 p FB. Detta förutsätter dock att du har mer av vårdnaden än vad hon har. Tills dess att underhållsbidrag är fastställt (sker oftast när ni bestämt hur barnen ska bo efter skilsmässan) har du möjlighet att interimistiskt (tillsvidare) få bidraget fastställt av en domstol, 7:15 FB. Om du har kontakt med en advokat kan denne hjälpa dig med det, annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med Familjens jurist. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni äger fastigheten med sammäganderätt och det är ni som förvaltar den gemensamt där båda fattar beslut och står för kostnaderna som hänförs till fastigheten, tex fastighetsavgiften. Dina personliga levnadskostnader som förbrukning av el/vatten står du däremot för om du har möjlighet att betala dem, annars kan underhållsbidrag till make bli aktuellt (se första stycket). Du har däremot möjlighet att få underhållsbidrag för barnen under och efter skilsmässan, förutsatt att barnen bor hos dig mer än hos din fru.Hoppas det var svar nog på din fråga! Vänliga hälsningar

Rätt till underhållsbidrag och underhållsstöd?

2015-03-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har länge undrat över det här och jag hoppas ni kan hjälpa mig med ett klokt svar. Jag är 19 år nu och jag har flyttat hemifrån, jag bor nu själv med min pojkvän. Jag var 18 år när jag flyttade hemifrån, men jag studerar fortfarande 2:a året på gymnasiet. Innan bodde jag hos min mamma, mina föräldrar är skilda (dom har delad vårdnad) och jag fick ett underhållsstöd när jag bodde hos mamma, men det upphörde när jag flyttade ut. Men min fråga är, om jag inte har rätt till någon form av underhållsstöd eller underhållsbidrag även nu? Eftersom att jag är bara 19 år och fortfarande går i gymnasiet/studerar? För jag har nämligen hört och sett någon lag som säger att föräldrarna fortfarande är försörjningsskyldiga barnet tills det är 21 år och fortfarande studerar, men måste mina föräldrar betala mig utan att få något bidrag för det? Bör jag fråga försäkringskassan? Vore tacksam för svar! För det känns som att man inte kan få flytta hemifrån när man är 19 år och fortfarande studerar i det här landet, för då får man inga bidrag mer än studiebidrag 1050 kr och bostadsbidrag (högst 1300)... Tack på förhand!
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Det var många frågor du hade och jag ska försöka klargöra en del av dina frågetecken. Eftersom det rör sig om dina föräldrars underhållsskyldighet samt ev. underhållsstöd så är det i föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) och socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110) som vi hittar relevanta lagstöd.Sammanfattning.Dina föräldrar är underhållsskyldiga för dig fortfarande i den mån det kan anses skäligt. Det är inte troligt att de kommer täcka alla dina kostnader då du flyttat men de ska fortfarande åtminstone bidra till att täcka dina försörjningsbehov. Utifrån de uppgifter du har lämnat har varken du eller dina föräldrar rätt till mer bidrag än vad du redan får idag.Föräldrarnas ansvar.Föräldrar är som huvudregel ansvariga för deras barns försörjning upp till arton års ålder. Den lag du tänker på är föräldrabalkens 7 kap. 1 § som anger att underhållsskyldigheten förlängs under tiden barnet fortfarande går i gymnasiet, men som längst till dess barnet fyllt 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att de inte har vårdnaden längre då du fyllt arton år och du inte heller bor med någon av dem, föräldrabalken 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381#K7P2. Det viktiga här är dock att underhållsskyldigheten endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt med hänsyn till dina behov, dina egna inkomster samt tillgångar. Utgångspunkten för vad de ska betala är fortfarande dina föräldrars ekonomiska förmåga. Det kan förmodligen inte anses skäligt att de ska betala mycket mer än när du bodde hemma, då det (utifrån vad jag förstått) var ditt val att flytta hemifrån. Dina föräldrar har inte fått något bidrag för din försörjning innan heller av vad jag kan utläsa av dina uppgifter. Att ena föräldern får mottaga underhållsstöd för din räkning betyder helt enkelt att försäkringskassan betalat ut det den andra föräldern inte har råd/vägrar att betala ut till dig. Staten har inget ansvar för att försörja dig på något sätt.Underhållsstöd.Underhållsstöd utgår när föräldrar som inte bor med varandra inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek eller om ena föräldern inte kan betala underhållsbidraget alt. underhållsstödet. Om föräldern, som barnet inte bor med, inte kan betala ut underhållsstöd kommer försäkringskassan att betala ut underhållsstödet för barnet till den andra föräldern. Försäkringskassan kan sedan i sin tur kräva den underhållsskyldige föräldern på ersättning.Förlängt underhållsstöd.Efter att du fyllde arton år måste du bo och vara folkbokförd hos den av dina föräldrar som var vårdnadshavare för dig när du fyllde arton år för att kunna få förlängt underhållsstöd. Detta är anledningen till att försäkringskassan slutade betala ut underhållsstödet då du flyttade, SFB 18 kap. 2 § se https://lagen.nu/2010:110#K18P2Det finns flera andra svar här på Lawline som behandlar liknande frågor, så om du vill ha ytterligare förklaringar kan du söka dig fram. Du kan även läsa mer på försäkringskassans hemsida.Hoppas du får klarhet i din situation!Mvh

Boendeförälders skylldighet att utge ersättning för resekostnader

2015-03-16 i Underhåll
FRÅGA |När jag och min dotters pappa flyttade isär flyttade han 4 mil bort. Han är boendeförälder. Hon bor hos mig varannan ons-mån.Oftast ber hennes pappa mig att hämta tidigare eller lämna senare så blir fler dagar i månaden. Jag kör henne till och från skolan de dagar hon är hos mig och till aktivitet på helgen i samma stad hennes pappa bor i. Jag kör sammanlagt 40 mil de dagarna. Pappan har underhåll och hela barnbidraget. Jag står för alla kostnader när det gäller kläder och allt min dotter behöver. Han skickar inte med någonting. Jag anpassar mitt jobb efter min dotter så vi kan ha ett tätt umgänge så min inkomst är inte hög. Min fråga är. Ska hennes pappa inte stå för någon resekostnad? Min dotter är 6 år.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!I föräldrabalkens 6:e kap. fr.o.m. 15 § finns regler om umgänge, som du kan hitta här. Angående fördelningingen av resekostnaden finns det en bestämmelse i 6:15 b som anger att boendeföräldern ska ta del i en skälig del av boendekostnaden, men det att det är umgängesföräldern som har det huvudsakliga ansvaret för kostnaden. Det anges i propositionen att det bör röra sig om en betydande kostnad för att ersättning alls ska komma i fråga och det föreslås att en gräns på 10 mil kan tjäna som riktlinje. Vad som är skäligt bedöms efter samma principer som används till beräkningen av underhållsbidrag, dvs. efter hur stora föräldrarnas inkomster är i förhållande till varandra. Det är möjligt att avtala om reseersättning men det kan även fastställas genom dom. Det krävs dock att det verkligen är fråga om resa till umgänge, är båda föräldrarna att betrakta som boendeföräldrar, dvs. att barnet har s.k. växelvis boende finns inte rätt till ersättning för resekostnader. Men eftersom du har angett att barnets far är boendeförälder och får underhållsbidrag bör det inte vara ett problem i ditt fall. Underhållsbidrag ska inte betalas om man har växelvis boende, se FB 7:2. Angående att barnets far inte tar del i kostanderna för barnet när barnet är hos dig finns en bestämmelse i FB 7:4 som anger att den underhållsskylldiga föräldern har rätt att göra avdrag med 1/40 av bidraget för varje hel dag om barnet är hos den föräldern i mer än 6 hela dagar per månad. Det är ju dock möjligt att ni redan har beaktat det när ni bestämde underhållsbidragets storlek.Vänligen,