Underhållsskyldighet under skilsmässoperiod

2016-12-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag går igenom en Skillsmässa där min ex make är hög inkomst intagare. Är han äktenskapspliktig till mig innan förhandlingarna är klara? Vi har varit gifta i 4 år och ihop i 8 år. Men vi har bott tillsammans i samma lägenhet hela tiden. Vi har 3 gemensamma barn också.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att du nämner hans inkomst så antar jag att du med "äktenskapspliktig" menar "underhållspliktig". Utgångspunkten är att makar efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Den ena maken ska skjuta till pengar om det som den andra maken ska bidra med inte räcker för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll. I princip bör alltså den maken med högst inkomst skjuta till pengar till den andre maken för att båda ska kunna leva på samma ekonomiska standard. Om du anser att han inte lever upp till sin underhållsskyldighet, kan du vända dig till domstol och yrka att domstolen ska ålägga honom att betala underhållsbidrag.Det framgår inte av din fråga om ni i dagsläget bor ihop eller inte. Om det är så att ni inte bor ihop under skilsmässoperioden så ska din make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig. Kort sagt gäller underhållsskyldigheten så länge ni fortfarande är gifta!Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Underhållsplikten i äktenskap

2016-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min man har levt separerade i över ett år, men vi är fortfarande gifta. Jag lever på sjukpenning, vilket gör att jag lever på minimum och behöver låna pengar varje månad för att få det att gå runt, medans han arbetar heltid plus har ev extraarbete och har då råd att lägga undan pengar varje månad. Vi har även ett gemensamt barn tillsammans som bor med mig på heltid. Underhåll för barnet betalar han varje månad, men jag tycker att jag borde ha rätt till mer, enligt äktenskapsbalken, så att jag och mina barn i alla fall klarar oss ekonomiskt varje månad. Han accepterar inte det, och vägrar. Hur går jag vidare? Har jag ens någon rätt att gå vidare i detta?Väldigt tacksam för svar.
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap. 1 §. Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Detta är alltså fristående från underhåll till barnet. Så länge ni är gifta finns en underhållsskyldighet att efter förmåga hjälpa varandra att tillgodose varandras behov. Av ÄktB 6 kap. 2 § framgår att om du inte har medel att klara dina personliga behov ska din make skjuta över de pengar som behövs. Det du erhåller på detta sätt är din egendom och inte ett lån eller pengar som din make har någon bestämmanderätt över, det framgår av 6 kap. 3 §. Om din make försummar sin underhållsskyldighet, kan en domstol döma ut att maken ska betala underhållsbidrag till dig, ÄktB 6 kap. 5 och 6 §§. Om eller när ni skiljer er är utgångspunkten att underhållsplikten försvinner, men det finns fortfarande möjlighet att yrka på att din make ska vara fortsatt underhållspliktig under en kortare övergångstid. Så länge ni är gifta finns dock den ovan angivna regleringen som berättigar dig till underhåll utifrån ditt behov och din makes förmåga. Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Underhållsskyldighet gentemot sambos barn

2016-11-22 i Underhåll
FRÅGA |En person, A, har flera gånger i rad struntat i att betala dagisavgiften. Dennes dåvarande sambo, B, var helt ovetande om detta, då fakturorna kom I A:s namn. De är inte sambo längre, men nu kräver kommunen in dessa pengar + påminnelseavgift. A tycker att B ska betala hälften. Kan detta verkligen vara något B är skyldig att göra
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Med utgångspunkt i din fråga kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att A är förälder till barnet som förskoleavgiften avser, medan B inte är det. Då inget i frågan heller tyder på att A och B skulle ha några andra gemensamma barn, utgår jag ifrån att några sådana barn inte existerar. Eftersom förskoleavgiften (dagisavgiften) är en kostnad för barnets omvårdnad, omfattas denna av barnets behov av underhåll. Enligt Föräldrabalken (FB) är det föräldrarna till barnet som är primärt ansvariga för att bekosta utgifter som rör barnets underhåll (FB 7:1). Den som är sambo med en förälder kan dock i vissa fall ha en subsidiär underhållsskyldighet. Detta förutsätter dock att föräldern i fråga är barnets vårdnadshavare, samt att barnet varaktigt bor i sambons och förälderns hushåll. Ytterligare förutsättningar för att en subsidiär underhållsskyldighet överhuvudtaget ska kunna komma i fråga, är att sambon antingen är gift med föräldern eller har något gemensamt barn med denne (FB 7:5 1st). Med subsidiär underhållskyldighet menas med att sambon får stå för barnets kostnader om ingen av barnets/barnens föräldrar kan betala dessa. Med hänvisning till de uppgifter som framkommer av din fråga, har B inte varit gift med A. A och B verkar heller inte ha några gemensamma barn ihop. B har därför aldrig varit underhållsskyldig gentemot barnet som går på förskolan och är därmed inte skyldig att betala någon förskoleavgift.Det bör uppmärksammas att B:s inkomst kan ha haft inverkan på förskoleavgiftens storlek, förutsatt att barnet som förskoleavgiften avsåg varaktigt bodde i samma hushåll som B då förskoleavgiften fastslogs. Detta påverkar dock inte faktumet att B ändå inte har någon betalningsskyldighet rörande förskoleavgifterna. Eftersom B alltså inte har någon skyldighet att betala hälften av förskoleavgifterna, är min rekommendation till B att upplysa A om detta. B bör även upplysa A om att denne istället har rätt att vända sig till barnets andra förälder för att få hjälp med förskoleavgiften, eftersom även denna andra förälder är underhållsskyldig gentemot barnet (FB 7:1). Har A inte redan gjort det, bör A även kontakta kommunen där barnet som går i förskolan är folkbokförd och anmäla de förändrade familjeförhållandena. På så sätt bör A i fortsättningen kunna få en lägre förskoleavgift med hänsyn till att A inte längre bor ihop med B.

Underhållsskyldighet om en förälder vill ha gemensam vårdnad

2016-11-03 i Underhåll
FRÅGA |jag som pappa betalar nu underhåll. barnets mamma vägrar ha 50/50 fast jag vill och hela tidet säger det.måste jag betala då?finns det inte något som säger att bara om pappa inte vill så ska han betala.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga att du hamnat i en sån här situation. Det är alltid påfrestande att vara del i en tvist om barn och vårdnad. Angående din fråga gäller följande. Från dess att barnet föds står barnet under gemensam vårdnad om ni var gifta vid födseln, ni senare gift er eller att gemensam vårdnad fastställts av dom eller avtal. Har bara barnets mamma vårdnaden, är det hos henne barnet ska bo och det är inget krav som gäller på henne att hon ”måste” gå med på att ha gemensam vårdnad och eventuellt växelvis boende. Har barnens mamma vårdnaden och de stadigvarande bor där, är du skyldig enligt lag att betala underhåll. Lika så om ni har gemensam vårdnad, men barnet stadigvarande bor hos sin mor. Det finns särskilda avräkningsregler som säger att om barnet är hos dig under en viss period under månaden, får du räkna av ett visst belopp just för att du har haft hand om barnet då, men underhållsskyldigheten är ingenting som ändras för att du önskar ha gemensam vårdnad (eller växelvis boende).Vad kan du göra? Som jag skrev först är det här en påfrestande process och jag rekommenderar inte att du vänder dig till domstol det första du gör. I den kommun barnet stadigvarande bor har ni rätt att via försäkringskassan få samarbetssamtal där ni försöker komma överens om belopp för underhåll eller möjlighet för gemensam vårdnad. Kommer ni inte överens i samarbetssamtalet kan du vända dig till tingsrätt för att få beslut om det här. I samband med en dom om vårdnaden kan tingsrätten besluta om belopp för underhållsskyldighet. Barnets bästa ska alltid vara avgörande för hur vårdnaden utövas, och nära och bra relation till båda sina föräldrar väger tungt. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Föräldrars försörjningsplikt

2016-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och mina föräldrar vill att jag ska hjälpa till och betala hemma. Jag får 2050kr varje månad och dem vill ha minst 500kr för att jag bor hemma. Annars så måste jag köpa allt själv. Som schampo, balsam, duschkräm, tamponger. Osv osv. För dem göra så här?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrars försörjningsplikt regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Det sagda betyder alltså att dina föräldrar måste försörja dig tills du är 18 år, men som längst tills du är 21 år beroende på när du går ut gymnasiet. De kan alltså inte kräva att du står för ditt uppehälle. Mindre inkomster som ett barn kan få av feriearbete och liknande påverkar normalt inte föräldrarnas underhållsskyldighet.Med vänliga hälsningar

Underhåll till make efter äktenskapsskillnad

2016-11-28 i Underhåll
FRÅGA |min man vill skiljas. Har flyttat till sin nya. Skilsmässan går igenom i feb. Jag är kvar med hus barn sjukskriven halvtid. Ska han hjälpa mig ekonomiskt eller har han rätt att bara skitarg i allt här??
Jenny Vilander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken, (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). För att besvara din fråga är särskilt 6 kap. 7 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1) av intresse då den reglerar underhåll mellan makar efter det att äktenskapet upplösts. Huvudregeln är att efter en skilsmässa så svarar var och en själv för sin egen försörjning. Till denna huvudregel finns dock två undantag. Det första undantaget är ifall den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. I sådana fall kan denna make ha rätt att få underhållsbidrag av den andra maken med hänsyn till vad som kan tänkas skäligt. Från förarbeten till bestämmelsen kan utläsas att tanken med det här undantaget är att bidrag endast ska utgå under en omställningsperiod i syfte att möjliggöra för den behövande maken att till exempel genom utbildning eller omskolning skaffa förvärvsarbete eller öka sina inkomster. Genom regeln ville man skapa ett skydd för den ”svagare” parten i sådana äktenskap där den ena har varit den försörjande och den andra tagit hand om hem och barn. I sådana äktenskap förutspådde man att det kunde bli svårare för den av makarna som lagt mer tid hemma att efter en skilsmässa försörja sig än den som haft möjligheten att bygga upp en självständig karriär. Mot den bakgrunden möjliggjorde man även för att en behövande make att under en längre tid kunna få underhållsbidrag. Underhållsbidrag under en längre period förutsätter att det äktenskapet varat under en längre tid samt att det kan anses föreligga synnerliga skäl för underhållsbidrag. Underhållsbidrag under en längre period utgör således det andra undantaget från huvudregeln. Att det måste finnas synnerliga skäl för att underhållsbidrag ska utgå under en längre tid medför att undantaget tillämpas restriktivt. Att så är tanken betonas även i förarbetena. Huruvida den ena maken har rätt till underhållsbidrag från den andra maken, antingen under en omställningsperiod eller under en längre tid, är alltid en bedömningsfråga från fall till fall. I förarbetena säger man att bidragsskyldigheten blir beroende av den behövande makens förmåga och övriga omständigheter. Det här medför att jag på förhand inte kan avgöra hur det ser ut just i ditt fall eftersom många olika omständigheter spelar in. Reglerna jag redogjort för är således generella och bedömningen kan variera. Notera att det underhållsbidrag jag diskuterat ovan är ett underhållsbidrag till dig personligen. När det gäller försörjningen av era barn ankommer detta på båda föräldrarna fram tills dess att barnet fyller 18 år. Ifall barnen efter skilsmässan varaktigt kommer att bo tillsammans med dig ska din ex make fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnen genom att till dessa betala underhållsbidrag, 7 kap. 1-2 §§ föräldrabalken, (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).För att sammanfatta mitt svar så gäller som huvudregel att makar efter att äktenskapet upplöst svarar för sin egen försörjning. Den ena maken kan dock ha rätt till underhållsbidrag från den andra maken under en omställningsperiod eller en längre period. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och bestämmelserna tillämpas restriktivt, särskilt vad gäller underhåll under en längre period. Föräldrar till barn ska svara för deras försörjning oberoende av äktenskap. Ifall ett barn varaktigt bor med endast ena föräldern ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag. Jag har som sagt gett ditt svar en allmän karaktär i och med att bedömningen skiljer sig från fall till fall och är beroende av flera omständigheter. Jag hoppas ändå att jag har kunnat redogöra för hur rättsläget ser ut och att du därigenom fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldig tills barnet är 18 eller 21 år?

2016-11-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har en son som har flyttat hem till sin mamma. Han är 18 år och går sista året i gymnasiet. Han har problem med skolan. Nu ska jag börja betala underhåll om han går i skolan. Hur ska jag veta om han verkligen går i skolan. Han kan ju ha fått ett jobb.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhåll finns främst reglerat i Föräldrabalkens 7 kap (FB) och i Socialförsäkringsbalkens 17-19 kap (SFB).UnderhållSom utgångspunkt ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga tills dess att barnet fyllt 18 år vilket framgår av FB 7:1. Går barnet i gymnasiet efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.Detta innebär att du blir underhållsskyldig gentemot din son under hans sista år på gymnasiet, FB 7:1 st. 2 och FB 7:2. Här har jag utgått från att sonen bor stadigvarande hos sin mamma och att det således inte är frågan om något växelvis boende. Skola eller jobb?I det fall din son inte går i gymnasiet utan börjar jobba istället är du som förälder inte längre underhållsskyldig, FB 7:1 st.2. Eftersom din son fyllt 18 år har han nu rätt att åta sig förbindelser och ingå rättshandlingar på egen hand och du kommer därmed inte att automatiskt få information från skolan och på så vis få ta del av din sons skolgång, jämför FB 9:1 motsatsvis. Här kan en god idé vara att prata med sonen, mamman eller någon annan nära anhörig för att höra huruvida din son verkligen går i gymnasiet eller inte. Här skulle du kunna begära att din son skickar ett intyg på att han verkligen går i gymnasiet så du kan avgöra huruvida du är underhållsskyldig eller inte.Vid fler frågor och funderingar råder jag dig att vända dig till en familjerättsjurist. Det går bra att boka tid hos Familjens jurist direkt på http://lawline.se/boka alternativt att klicka på knappen till höger”. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Beräkning av underhållsbidrag

2016-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Angående Underhållsbidrag.Om fadern tjänar över 50.000kr per månad kan man kräva ett högre Underhållsbidrag är högsta summan från FK och hur går man då tillväga? Det finns 3 barn under 18 år.
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler beträffande underhållsstöd återfinns i Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Enligt FB 7:1 iakttar man vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga vid beräkning av underhåll. Vardera förälder ska ta del i barnets underhåll efter förmåga. Enligt FB 7:2 ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet antingen om föräldern inte har vårdnaden om barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet endast bor hos den ena av dem. Av detta följer att om barnen bor växelvis hos föräldrarna ska enligt huvudregeln underhållsbidrag inte utgå.Vid beräkning av barnets behov brukar man utgå från ett schablonbelopp vilka är:För barn, 0-6 år: 65 % av prisbasbeloppet/år. 7-12 år: 80 % av prisbasbeloppet/år.> 13 år: 95 % av prisbasbeloppet/år. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300:-. Är barnen i din fråga över 13 år utgör deras behov således 42085:-. Därutöver får avdrag göras för CSN och dylikt. Enligt 7:3 FB får underhållsskyldig förälder förbehålla sig vissa belopp, inräknat boendekostnader och dylikt.Förälderns förmåga beräknas således enligt följande: Inkomst efter skatt - (120 % av prisbasbeloppet+boendekostnader+övrigt)Uträkningsformeln ser ut enligt följande:Barnets behov x Bidragspliktig förälders överskott /Föräldrars sammanlagda överskott= UnderhållsbidragSom du kan se ovan är det en tämligen komplicerad uträkning för att få fram underhållsbidraget. Däremot kan snabbt sägas att ja, underhållsbidraget kan vara högre än högsta summan från Försäkringskassan vilket idag är 1584:-/mån.Av 7:2 st. 2 framgår att underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Det innebär att föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget. Är inte detta möjligt kan talan väckas om att få ut underhållsbidrag till barnen i den ort där mannen har sin hemvist enligt 7 kap. 12 § FB.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,