Underhållsskyldighet till barn som bor varaktigt hos ena föräldern

2017-01-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en 14 årig dotter som jag och mamman har gemensam vårdnad om. Vi separerade när dottern var ca 1år. Dottern har tidigare bott växelvis varannan vecka men de senaste 2 åren har hon bott hos mig. Mamman vägrar att bidra med något utan tycker att jag ska stå för allt, efter att dottern flyttade till mig. Har jag rätt att få underhåll från henne.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Din f.d. fru är alltså skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet. Om hon inte betalar underhållsbidraget kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska den bidragsskyldige föräldern helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänliga hälsningar,

Underhåll och barns inkomster

2017-01-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag får underhållsstöd genom försäkringskassa sedan 17 år. Pappan har aldrig bidragit med något.När min yngsta dotter var 16 år genomgick hon en operation och fick hoppa av gymnasiet för att börja om året därpå. Hon fick ett halvtidsjobb som städerska och hade ökade kostnader samt att hon bidrog lite hemma till mat mm. Nu vill försäkringskassan halvera underhållsstödet för 2017 pga att hon då hade en inkomst över 48.000 kr. Har inte en pappa (och en mamma) försörnjningsskyldighet när en 16-åring tjänar egna pengar? Eftersom pappan aldrig bidragit till något har hon själv sparat ihop till dator, mobil, körkort mm. Tycker det är mycket märkligt att pappan då "kommer ännu mer undan" och inte ens behöver betala underhållsstöd. Tacksam för svar vad som är tanken bakom detta. Försäkringskassan visste inte utan hänvisade till socialministern....Vänliga hälsningarPernilla
Olle Hansen Ölmedal |Hej Pernilla, och tack för att du vänt dig till oss med din fråga!Din första fråga om inte föräldrar har underhållsskyldighet då ett barn tjänar egna pengar finner vi svar på i 7 kap Föräldrabalken. I 1 § går det att läsa att vid bestämmandet av underhållsskyldigheten så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster. Detta innebär alltså att beroende på om barn tjänar pengar, så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar under den tiden. Med detta menar jag naturligtvis inte att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör så fort barn tjänar pengar, men i den mån barn till exempel arbetar och tjänar pengar, eller får avkastning på egendom så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar i motsvarande mån. Det framgår ur det lagförslag(Proposition 1978/79:12 s 154) som bestämmelsen har sitt ursrpung ur, att det som barn tjänar via till exempel sommarjobb eller liknande normalt inte ska påverka föräldrarnasunderhållsskyldighet, men att det kan göra det. Nästa fråga förstår jag som att underhållsstödet från försäkringskassan minskas på grund av din dotters inkomst, och att ni undrar om det är riktigt. Jag kan inte bedöma i ert fall om försäkringskassans beräkning stämmer, eftersom jag inte känner till din dotters taxerade inkomster. Däremot finns det stöd i lag för en sådan minskning i 18 kap 30 § Socialförsäkringsbalk. Slutligen menar du att det är märkligt att pappan inte behöver betala något. Pappan kommer dock även i fortsättningen att betala en procentsats av sin inkomst till försäkringskassan, vilket följer av 19 kap 2, 16 och 17 §§ Socialförsäkringsbalk. Det är för din fråga viktigt att förstå att föräldrarnas underhållsskyldighet är en sak för sig. Om en förälder inte fullgör den så kan barnet få underhållsstöd, vilket din dotter får(trots att det numer är ett minskat belopp). Den som inte fullgör sin underhållsskyldighet blir betalningsskyldig till försäkringskassan, men inte till din dotter. Det är alltså en skillnad på det som din dotter får av försäkringskassan, och det som pappan måste betala till försäkringskassan. Dessa belopp måste nämligen inte motsvara varandra, utan är beroende av inkomsterna.Sammanfattning:Föräldrars underhållsskyldighet kan minska beroende på barns inkomster. Underhållsstödet, vilket inte betalas av föräldern utan av försäkringskassan, kan också minskas beroende av barns inkomster. Pappans betalningsskyldighet till försäkringskassan försvinner dock inte bara för att underhållsstödet minskar.Jag hoppas att ni tycket att ni fått svar på era frågor.Vänligen,

Underhåll av barn

2016-12-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min pojkvän bor tillsammans med sina gifta föräldrar. Han är 17 år och har just börjat få en summa av sitt studiebidrag (ca 900kr/mån). Föräldrarna vill nu att han ska betala sin mat, schampoo, abonemang, busskort och andra kostnader. Han går i gymnasiet och båda av föräldrarna har bra jobb, därav är ekonomi inte ett problem för dem. Han har ingen annan inkomst och trots detta vill de att han ska betala allt själv. De verkar inte heller frivilliga att diskutera frågan.Jag undrar nu; Vad är det han kan kräva från sina föräldrar och vad kan göras om de vägrar sammarbeta?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt är man till dess man fyller 18 år räknas man som omyndig och underårig, detta framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Det är också fram tills denna tidpunkt som ett barns vårdnadshavare, vilket oftast är barnets föräldrar, har en underhållsskyldighet till barnet. Skyldigheten finner man i 7 kap. 1 § FB och den består i att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. Har barnet således inga egna inkomster ökar föräldrarnas underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten upphör som sagt ovan när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Så långe din pojkvän går i gymnasiet är hans föräldrar underhållsskyldiga för hans uppehälle. Underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga och hur stor underhållet till barnet ska vara brukar bestämmas efter schabloner vilka finns att hitta Konsumentverkets hemsida. Dock kan dessa komma att bortses ifrån. Individuella förhållanden på barnets sida kan nämligen göra att barnet behöver högre underhåll än som följer av schabloner. Barnet kan också göra anspråk på högre standard och därmed större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förmåga är. Saken har också beskrivits så att även mindre angelägna behov bör tillgodoses om föräldrarna har det gott ekonomiskt ställt, Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Om så inte sker ska föräldern betala ett underhållsbidrag vilket är en summa som en domstol bestämmer storleken på och som efter dom betalas ut månadsvis. Detta följer av 7 kap. 2 § FB.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Underhållsstöd

2016-12-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Separerad sedan maj, tre barn.de två yngsta bor varannan vecka hos pappan och den äldsta bara hos mig. Tycker inte det verkar som de mår bra av att bo lika mycket hos pappan då han är synnerligen ansvarslös och visar gång på gång att han egentligen inte bryr sig så mycket om dem när de är där,tror att det är en ekonomisk fråga att han vilja dem halva tiden. Nu till min fråga: om jag föreslår honom att de bara bor hos mig (han får träffa dem när som) och han slipper betala underhåll, detta för barnens trygghet. Finns det nåt bidrag eller så man kan söka istället för att han betalar underhåll?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!Det kan till att börja med konstateras att du och din man fritt kan avtala om hur barnens boendesituation ska se ut. Det ska dock godkännas av socialnämnden. Socialnämnden kommer godkänna avtalet sålänge det inte är oförenligt med barnets bästa. Eftersom du nämner att barnen ska få träffa sin pappa så ofta de känner för det så bör inte förändringen av boendesituationen stöta på några problem vid socialnämndens bedömning av barnens bästa (6:15 2st, 6:2 Föräldrabalken).Enligt 7:2 Föräldrabalken är barnens far underhållsskyldig om barnen inte varaktigt bor tillsammans med honom. Även detta kan ni dock avtala om och det är fullt möjligt att avtala att fadern inte behöver betala något underhåll.Det finns ett bidrag som du kan söka för barnens underhåll. Det blir dock något problematiskt här i förhållande till fadern.enligt 17:2 Socialförsäkringsbalken kan du söka underhållsstöd. Detta bidrag är 1573 kronor i månaden per barn(17:20).Problemet är dock att fadern anses vara underhållsskyldig i lagens mening även om du och fadern avtalat om att han inte ska betala något underhåll till dig. I 17:2 andra meningen står följande; "En förälder som är underhållsskyldig för barnet kan bli skyldig att till försäkringskassan betala hela eller delar av det stöd som lämnats till barnet."Vad detta innebär är att om du söker underhållsstöd av försäkringskassan så kommer försäkringskassan därefter rikta ett betalningskrav mot fadern på 1573 kronor (eller ett något mindre belopp beroende på faderns ekonomiska situation) eftersom han i lagens mening är underhållsskyldig mot barnet.Sammanfattningsvis - det är fritt fram för dig och fadern att avtala om boendet och nivån på underhållet han ska betala. Om du däremot söker underhållsstöd från försäkringskassan så kommer försäkringskassan därefter att rikta ett betalningskrav på fadern.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsbidrag för förfluten tid

2017-01-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag är skild sedan juli 2016 och vi har 2 barn på 17 och 19 år. 17-åringen bor mest hos mig. Alla större inköp har jag bekostat och lyckas inte få min exman att ställa upp och dela kostnaden. Det gäller inköp av jackor, skor och även resor som varit planerade sedan innan skilsmässan. Är det inte så att båda har samma ekonomiska ansvar när man har gemensam vårdnad och när dessutom 17-åringen mest bor hos mig utan underhållsbidrag. 19-åringen är ju myndig. Behöver verkligen hjälp
Oskar Paladini Söderberg |Hej och välkommen till Lawline!Det saknas viss viktig information för ett fullständigt svar i frågan:- hur mycket barnen bor hos dig? (speciellt 17åringen då han verkar bo mest hos dig)- går 19åringen fortfarande i på gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning?Det kan börja med att stadgas att ett myndigt barn fortfarande kan ha rätt till underhåll. Detta stadgas i föräldrabalken (FB) 7kap 1§ 2st och regeln säger att underhållsskyldigheten fortsätter för ett barn över 18år men under 21år under tiden som barnet går i skolan. Med skolgång räknas då grundskolan, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta innebär att barnens pappa alltså kan vara skyldig att betala för även ditt myndiga barn.Du har rätt i det du säger att båda föräldrarna skall svara för barnens underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär alltså att båda föräldrarna gemensamt skall, som utgångspunkt, se till att barnets behov uppfylls. Huvudregeln är att ifall barnet bor växelvis, alltså varaktigt hos både dig och barnets far, uppfylls underhållsskyldigheten genom boendet/levnadskostnaderna under den tid då barnet bor hos föräldern. Det är alltså av stor vikt för underhållsskyldigheten att veta hur mycket barnen bor hos dig respektive fadern. Vart går gränsen för varaktigt boende? Högsta Domstolen har uttalat i NJA 1998 s267 att en förälder, som inte var vårdnadshavare, vars barn bodde hos sig drygt en tredjedel av tiden inte bo varaktigt tillsammans med barnen. Alltså tyder avgörandet på att barnet skall bo mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far för att detta skall kunna utesluta underhållsskyldighet på grunden FB 7kap 2§. Nedan följer alltså två svar beroende på hur mycket barnen bor hos dig respektive deras far.Barnen bor 2/3 eller mer av tiden hemma hos dig. Ifall barnet bor 2/3 eller mer av tiden hemma hos dig kommer barnet att ha rätt till underhållsbidrag av fadern enligt FB 7kap 2§ antingen på den grunden att barnets far varken har vårdnaden eller varaktigt bor med barnet (1a punkten) eller på den grunden att barnets far har gemensam vårdad med dig men inte bor varaktigt med barnet (2a punkten). 2a stycket samma paragraf stadgar att underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Detta innebär att du i första hand kan försöka avtala om ett underhållsbidrag med din ex-man och ifall ni inte kan enas kan du ta ärendet till rätten och då kommer de att utdöma underhållsskyldighet för din man. Bidraget kommer att beräknas efter båda eras ekonomiska förhållanden enligt FB 7kap 3§ och ditt underhåll kommer att uppfyllas genom att barnet bor tillsammans med dig. Eftersom barnet i viss utsträckning även verkar bo med fadern finns det möjlighet för honom att få göra avdrag på underhållsbeloppet exempelvis efter det att barnet bor hos honom under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn (läs mer om avdrag i FB 7kap 4§). Efter det att ni avtalat om underhåll eller då rätten dömt i fallet kommer barnens far att tvingas till att betala. Kom ihåg att en dom om underhållsbidrag eller ett skriftligt avtal, som bevittnats av två personer, angående underhållsbidrag som följer reglerna i föräldrabalken är en exekutionstitel och då kan kronofogden hjälpa dig att driva in pengarna ifall din ex-man vägrar betala. För de utgifter du redan haft kan du bli ersatt enligt FB 7kap 8§. HD uttalade sig i frågan och sade att utgångspunkten bör vara att ett yrkande om underhållsbidrag för redan förfluten tid skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Detta innebär att rättsfallet kan medge att, ifall du väcker talan mot fadern, så kan fadern tvingas betala underhållsbidrag för de månader som du betalat ensamt för ert barn. Barnen bor mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far.Ifall barnen bor mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far kan de i lagens mening anses bo där varaktigt. Detta innebär att barnen inte har rätt till underhållsbidrag med stöd i FB 7kap 2§. Möjligheten har dock, genom HDs dom, NJA 2013 s955, öppnats upp för en annan väg till underhållsbidrag. FB 7kap 6§ stadgar att ifall annan än den som enligt 2§ har att betala underhållsskyldighet försummar sin underhållsskyldighet, kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet. Jag skall inte tråka ut dig med det lag-tekniska kring order "försumlighet" men domen innebar detta. När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om inte barnet får det u-bidrag denne har rätt till enligt 7:1§. Här syftar man då alltså på att barnen har rätt att leva på en likartad, eller inte mycket avvikande från ekonomiska standard hos den mindre förmögne föräldern som hos den mer förmögne. Denna regel kan alltså bli tillämplig ifall det råder stora skillnader mellan barnets levnadsförhållanden hemma hos ena föräldern gentemot hemma hos den andra föräldern. Jag hoppas att jag bidragit till större klarhet i rättsläget och besvarat dina frågor. Det går tyvärr inte att ge dig ett exakt svar utan att veta fler omständigheter och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kommentera nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Lycka till!Mvh,

Vad gäller kring resekostnader och underhåll för barnen när ex-mannen vill flytta?

2016-12-27 i Underhåll
FRÅGA |Min ex man vill flytta, vi har gemensam vårdnad om barnen, 9 och 12 år.Han planerar att flytta 15 mil bort så barnen kommer behöva bo hos mig på heltid. Tycker mig läsa att jag då ska hjälpa till att betala för deras resor till pappan, kan det verkligen stämma? Jag kommer ju dessutom få ökade kostnader om dom ska bo hos mig på heltid. Om jag inte går med på att han flyttar och lämnar allt ansvar till mig, vad händer då?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.På din fråga förstår jag det som att ni tidigare haft växelvis boende. Ni har gemensam vårdnad och till följd av din ex-mans flytt kommer dina barn bo hos dig på heltid. Du undrar för det första om du kan komma att behöva betala för barnens resor till pappan. Du funderar också över ökade kostnader när barnen nu kommer bo hos dig på heltid. Vidare undrar du vad som skulle hända om du inte går med på att din ex-man flyttar. Frågorna regleras i Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB).Vi börjar med din fundering kring ökade kostnader.Föräldrar är underhållsskyldiga. Vid växelvis boende så tänker man att föräldrarna fullgör underhållsskyldigheten genom att betala kostnader när de har barnet hos sig. När din ex-man nu flyttar så kommer han ha kvar vårdnaden om barnen men de kommer inte bo hos honom. Det gör honom skyldig att betala underhållsbidrag till era barn för att fullgöra sin underhållsskyldighet. Om det pga olika skäl inte går att få ut underhållsbidrag, tex om han inte har råd eller motsätter sig det, så kan era barn få möjlighet att få underhållsstöd via försäkringskassan. (7 kap. 1 § FB, 7 kap. 2 § FB, 19 kap SFB). Du kan läsa mer om underhållsbidrag och underhållstöd under dessa länkarna. Där kan du också få hjälp att räkna ut underhållsbidrag och ansöka om underhållsstöd: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig Du undrar vidare över resekostnader.Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger på icke-boföräldern. Som du säger kan dock bo-föräldern vara skyldig att ta del av resekostnaderna när barnen skall umgås med icke-boföräldern. Detta i den mån det är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15b § FB). I rättspraxis har man slagit fast att det bara är själva resekostnaderna, inte vistelsekostnaderna, som du kan bli tvungen att betala för (RH 2001:41).Avståndsmässigt bör det vara ganska långt mellan bostadsorterna för att bo-föräldern skall bli betalningsskyldig. Enligt förarbeten ses 10 mil som ett riktmärke, och eftersom det rör sig om ca 15 mil i ditt fall, är oddsen stora för att du skulle ses som betalningsskyldig vid en prövning (se SOU 1995:26 s. 522). Omständigheter som kan tala emot en betalningsskyldighet är tex om din ekonomi inte klarar av det eller om din ex-man flyttar utan godtagbar anledning (RH 2000:16).Uträkningen av kostnadsfördelningen görs i normalfallet med hjälp av samma metod vid beräkning av underhållsbidraget (se ovan). I den mån ni vet att resekostnaderna kommer vara konstanta så kan ni ta hänsyn till dem vid uträkningen av underhållsbidraget istället.Till sist undrar du vad som skulle hända om du inte går med på att din ex-man flyttar och lämnar allt ansvar till dig.Det finns delade meningar i doktrinen kring huruvida en förälder kan hindra den andre att flytta. Vissa menar på att det i den gemensamma vårdnaden ingår ett gemensamt bestämmandeansvar som innebär att beslut om var barnet skall bo bör tas gemensamt. Andra menar att ett hindrande av någons flytt skulle vara att likställa med kommunarrest. I ditt fall skall dock barnen inte flytta med din ex-man, utan stanna hos dig. Det torde vara betydligt lättare för en förälder att flytta utan barnen än med dem - detta då alla beslut som rör barn skall tas med hänsyn till barnens bästa (6 kap. 2a § FB) och en flytt ofta kan ses som upprivande för barn.Som jag förstår det så grundar sig dock din fråga i din oro över att du ensam kommer få stå för alla kostnader när din ex-man flyttar. Som framgått ovan så kommer ni emellertid fortsätta att dela på kostnaderna för barnen.Avslutningsvis så bör ni tänka på att samarbete är nyckeln. Enligt lag är samarbetsförmåga en förutsättning till att den gemensamma vårdnaden om era barn skall fungera (6 kap. 5 § 2st). Om flytten känns jobbig för er kan ni vända er till socialtjänsten i er kommun. Hos socialtjänsten har ni möjlighet att gå på samarbetssamtal där ni kan få stöd och hjälp med att komma överens kring frågor som rör era barn (6 kap. 18 § FB).Mitt råd till dig är att du i första hand pratar med din ex-man för att med hjälp av ovan nämnda regler försöka lösa frågorna om resekostnader och underhållsbidrag, och vid behov försöka få till stånd ett samarbetssamtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Underhållsskyldighet för barn

2016-12-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som lever i ett samboförhållande. De äger en bostadsrätt tillsammans (50-50). Den 7 juni fick de en dotter tillsammans, som nu är 6 månader. Pappan till dottern har senaste två månader blivit helt förändrad, han bryr sig inte om vare sig dottern, min dotter eller den gemensamma bostaden.. Han har ett arbete som han sköter till 100% och arbetar dessutom en hel del extra på samma arbetsplats. Vi vet inte vad han tjänar men det rör sig minst om 30 000 kr/månad. Min dotter är egen företagare sedan drygt tre år tillbaka och har en låg föräldrapenning, hon får ut 308 kr/dag. Pappan vägrar betala räkningar förutom halva hyran och han får dessutom halva barnbidraget. Han tar inget ansvar för dottern eller det gemensamma hemmet.Min fråga är nu, vilket betalningsansvar har han under min dotters föräldraledighet, är det bara de 1300 kronor som underhållsbidraget är, eller gäller annat när barnet är så litet som hon är?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första karaktäriseras ett samboförhållande av att två personer bor ihop i ett parförhållande med gemensamt hushåll, vilket inbegriper att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Vad gäller underhåll till barnet så är det en lagstadgad skyldighet som alla föräldrar har. Man har alltså som förälder en ekonomisk skyldighet att sörja för barnets behov, vilket gäller fram tills dess att barnet är 18 år. Hur mycket man som förälder är skyldig att betala beräknas med utgångspunkt i hur mycket man tjänar, samt barnets behov. Ju äldre barnet blir desto större blir i regel behovet, men fortfarande är det så att båda föräldrarna ska bidra till barnets underhåll med utgångspunkt i inkomstförhållandena. Detta framgår av 9 kap. 7 § Föräldrabalken. Med utgångspunkt i den informationen jag fått bedömer jag att pappans beteende inte är okej. Jag rekommenderar er att ta kontakt med en av våra erfarna jurister för att få vidare hjälp i frågan, samt för att se om det krävs att detta blir något som får avgöras av domstol. Ni kan boka rådgivning genom att klicka här.Hoppas att situationen löser sig på bästa sätt!

Tillvägagångssätt vid utkrävande av underhållsbidrag

2016-12-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en son som är 19år och går på gymnasiet. Han hyr ett rum på orten där han studerar.Eftersom han inte längre bor hos mig så tycker mamman att hon inte behöver betala något underhåll längre.Hur skall han gå tillväga att få ut sitt underhåll ?Tacksam för svar mvh Anders
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Mamman har fortfarande en skyldighet att betala underhåll trots att er son har flyttat, vad som avgör rätten till underhåll är skolgången av grundutbildning (där gymnasieskola inräknas), inte boendeorten, Föräldrabalk (1949:381), FB, 7 kap 1 § 2 st, se här: https://lagen.nu/1949:381. Eftersom mamman inte bor med barnet och genom dom eller avtal har fått fastställt att hon ska betala är hon skyldig att göra detta, 7 kap 2 § FB. Det är viktigt att ni agerar direkt eftersom rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad efter 5 år efter förfallodagen, 7 kap 9 § FB. Försäkringskassan har en skyldighet att hjälpa er att driva in skulden om mamman betalar, Socialförsäkringsbalk (2010:110), 19 kap 49 §, se här: https://lagen.nu/2010:110. Förfarandet kommer att ske via Kronofogdemyndigheten, Utsökningsbalk (1981:774), UB, 1 kap 3 § och ansöka om verkställighet av underhållskyldigheten , vilket ger Kronofogden rätten att utmäta pengarna, 1 kap 1 § UB, se här: https://lagen.nu/1981:774. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,