Underhållsskyldighet efter att barnet fyllt arton år

2017-10-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en son som är 19 år, bor på heltid hos mej dock har hans pappa och jag haft delad vårdnad. Sonen tog studenten i juni (2017). I samband med studenten slutade hans far att betala underhåll även då sonen inte har någon egen inkomst utan bor kvar hemma hos. Nu har det visat sej att sonen som har gått IB-programmet inte var godkänd i alla ämnen utan kommer skriva retake i ett ämne nästa år (maj 2018) därför startas ett fjärde år på gymnasiet. Min fråga är om jag kan kräva underhåll av hans pappa denna tiden?Sonen går ju som sagt kvar i skolan och kan inte skaffa mer än ett extrajobb och kommer inte få CSN då han inte läser heltid.
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Regler om underhållsskyldighet för barn hittar du i föräldrabalken (FB) 7 kap.I lagen stadgas att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsbidraget ska hänsyn tas till barnets inkomster och tillgångar samt sociala förmåner. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Om barnet går i skola efter denna tidpunkt ska föräldern betala underhållsbidrag under den tid som skolgång pågår, dock inte efter det att barnet har fyllt tjugoett år. Med skolgång avses studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, FB 7 kap. 1 §.Ett kompletterande år på gymnasiet faller under begreppet skolgång i denna regel, eftersom utbildningen syftar till att din son ska slutföra sin gymnasieutbildning. Som föräldrar är ni alltså underhållsskyldiga för er son under hela hans fjärde år på gymnasiet och du kan därför kräva din sons pappa på underhållsbidrag under denna tid.Något som kan vara bra att notera är att en förälder endast är underhållsskyldig för den tid som barnet går i skolan (efter det att han eller hon fyllt arton år). Om er son skulle ta ett uppehåll i studierna har ni som föräldrar under den tiden ingen underhållsskyldighet, den inträder först när han börjar studera igen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om vad underhållsbidraget ska täcka

2017-10-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en son som är 19 år, som studerar på gymnasiet. Eftersom hans pappa har en betydligt högre inkomst har vi genom advokat tidigare ett avtal om att han ska betala 3 800kr/månad i underhåll. Sedan min son fyllt 18 år, har dessa pengar betalats direkt till hans konto. Han får utöver detta studiebidrag från CSN, och arbetar extra ibland på helgerna. Jag har en mycket ansträngd ekonomi, och tidigare har han betalat 1700kr till mig. Nu har han bestämt att han inte tycker det är rättvist att betala för att bo hemma. Han anser att han har rätt till hela underhållsbidraget själv. Finns det någon juridisk grund för mig att kräva att underhållet även läggs på utgifter som mat och husrum? Det kan inte vara rimligt att han ska leva lyxliv som tonåring samtidigt som jag har en oinskränkt försörjningsplikt?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken. Vad ska underhållsbidraget täcka? Av lagen framgår det att föräldrar ska ansvara för underhållet åt sitt barn efter vad som anses skäligt i förhållande till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (se här). Underhållsbidraget från din sons far ska helt enkelt gå till kostnader som ingår i din sons behov av underhåll. Vilka kostnaderna är kan variera beroende på ålder och situation, men vanligtvis ska de gå till boende, mat, kläder och fritidsintressen.Din son har alltså inte rätt att lägga alla pengar från underhållsbidraget på enbart nöjen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kräva retroaktivt underhåll när det finns avtal om underhåll

2017-10-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och mitt x har ett gemensamt barn på 13 år. Där jag betalar ett underhåll där beloppet vi har kommit fram till tillsammans som är 1300 kr mån, barnet bor hos mig varannan helg, och jag är med o betalar och köper saker till barnet också utöver underhållet hon får av mig. jag swishar barnet pengar väldigt ofta. Och nu börjar mitt x prata om att hon vill ha redrorativ underhåll.. för hon vill tydligen ha mera en vi gjort upp om. Är det något hon kan kräva mig på som jag måste betala ? Mvh
Michelle Rinaldo Iversen |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsbidrag regleras i 7 kap Föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap 1 § FB ska båda föräldrarna svara för barnets underhåll med vad som är skäligt i förhållande till föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. Underhållsbidrag ska betalas av den föräldern som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, se 7 kap 2 § FB. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal. I ert fall har ni fastställt underhållsbidraget genom avtal. För att retroaktivt få underhållsbidrag så måste talan väckas vid rätten enligt 7 kap 8 § FB, om inte föräldrarna avtalar om det gemensamt. Det innebär att retroaktivt underhåll inte kan krävas av den andre föräldern mot din vilja om inte talan väcks om detta vid domstol. Det innebär att om hon vill ha mer underhåll men ni inte lyckas avtala om detta så kan hon vända sig till rätten för att fastställa vad som är ett skäligt underhåll i förhållande till barnets behov och din ekonomiska förmåga i enlighet med 7 kap 1 § FB. Det kan innebära att retroaktivt underhåll måste betalas ut för maximalt de senaste 3 åren. Dock är det osannolikt att rätten kommer fastslå retroaktivt underhåll för en period då underhåll betalades i enlighet med avtalet. Det innebär att retroaktivt underhåll inte är något som den andre föräldern kan kräva av dig om du inte avtalar med henne om det, eller hon vänder sig till domstolen. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Med vänliga hälsningar,

Ändring av underhållsbidrag när barnet vill bo heltid hos mig

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej Fråga 1 För många år sedan gjorde jag en förlikning med mina barns mamma att betala underhåll (baserat på en massa utgifter vi hade då, tex dagis, fritidsaktiviter osv). Det räknades då ut till 2500 kr vilket jag betalat i alla år. Barnet har bott 4 dagar hos mig , 10 hos mamman osv. Nu är barnet 17 år och har sedan 1 månad besutat att flytta hem till mig på heltid. Vad har jag då för rätt? Har jag rätt att dra in underhållet? Har jag rätt till underhåll från henne? Ska vi dela på kostnaderna procentuellt eller 50/50?Jag har begärt att få se kopior på fakturor för kostnader hon har kvar fast barnet bor hos mig men hon vägrar visa detta. Vad är bäst att göra då, betala det jag tror eller strunta i det? Fråga 2Mitt andra barn bor fortarande 4 dagar hos mig , 10 hos mamman osv. Jag betalar fortfarande 2500 för underhållet. Jag märker ju nu att de kostnaderna som hon fått ersättning för under alla år inte finns längre. Har jag rätt att ändra underhållet om hon inte kan styrka kostnaderna längre? Finns alltså ingen dom men en förlikning. Hon hävdar att pengarna är hennes och det som inte går till barnen är hennes och hennes nya sambos. Tack för hjälpen
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UnderhållsstödNär man pratar om underhåll från en förälder till en annan förälder så finns det två olika former av underhåll. Det ena är underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Detta kan försäkringskassan därefter återkräva från den förälder som skulle ha betalat underhållet. UnderhållsbidragDen andra formen av stöd är underhållsbidrag som den ena föräldern betalar till den andra utan att försäkringskassan är inblandad. En förändring av situationen kan innebära att det blir aktuellt att göra en ändring av underhållsbidraget. Ett exempel på en sådan förändring är, som i ditt fall, att barnets boende väsentligt kommer förändras. Ett annat exempel är om någon av föräldrarnas ekonomi ändrats väsentligt. Hur ändras avtalet?Om man kommit överens om ett visst belopp i ett avtal kan föräldrarna välja att ändra beloppet. Om föräldrarna inte kan komma överens kan istället en domstol pröva vem som ska utge bidrag till vem och hur stort beloppet ska vara. Ändring av underhållsbidrag för äldsta barnetAtt ert äldsta barn väljer att flytta hem till dig och bo där på heltid är något som påverkar din skyldighet att betala underhållsbidrag. Om barnets mamma inte frivilligt går med på att ändra avtalet så bör du ge in en stämningsansökan till tingsrätt. I tingsrätten är det inte ovanligt att man förlikas. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en domstol bestämmer vem som ska betala vad. Det är svårt att utifrån din fråga avgöra hur kostnaderna ska fördelas. Om ert barn bor heltid hos dig och aldrig hos mamman så ska hon betala underhållsbidrag till barnet. Mamman har ingen skyldighet att visa fakturor för de utgifter hon haft. När man beräknar underhållsbidrag så gör man en schablonmässig beräkning. Ibland kan kostnaderna kanske överstiga det man räknat med och ibland kan det understiga det man räknat med. Hon har ingen redovisningsplikt mot dig. Om hon däremot vill att du ska fortsätta betala så är det självklart att hon måste kunna visa varför hon ska ha betalt av dig. Yngre barnetPrecis som jag skrivit ovan så gör man en schablonmässig beräkning av kostnaderna när man beräknar underhållsbidrag. Jag vet inte vad det är för kostnader du menar som inte längre finns. Generellt brukar kostnaderna för barn bli högre ju äldre de är så jag vet därför inte vad det skulle vara för kostnader som försvunnit. Om det är så, så är det precis som jag skrivit ovan så att ni kan försöka hitta en ny överenskommelse alternativt att du får ge in en stämningsansökan till domstol för att få avtalet omförhandlat. Min rekommendationUtifrån din fråga så verkar det som om du och barnens mamma kommer få svårt att komma överens om ett nytt avtal. Jag tycker ändå att du ska göra ett försök eftersom det ofta är mycket tråkigt att behöva ha en tvist i domstol. Lyckas ni inte så bör du skicka en stämningsansökan som avser underhållsbidraget för båda barnen. Ska ni ändå tvista i domstol så är det lika bra att ni gör upp om båda barnen samtidigt. Vill du ha hjälp med att föra en talan i domstol så är du välkommen att kontakta mig på louise.beskow@lawline.se Vi på Lawline har inte bara juriststudenter som svarar på frågor utan har även verksamma jurister som kan biträda dig i denna typ av tvist. Vänligen,

Är jag skyldig att betala underhållsbidrag och vad är en lämplig summa?

2017-10-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har delad vårdnad och växelvis boende av 2 pojkar. Vi har relativt gott samarbete och försöker dela på det mesta för pojkarna. Vi delar på utgifter av vinterkläder och sådant medan vissa saker blivit min uppgift. Jag sköter om idrottskläder mm men köper ju även vanliga kläder mm.Jag har ett arbete som ibland kräver att jag måste resa utrikes och jag försöker i möjligaste mån undvika de veckor jag har pojkarna då jag är ensamstående. Nu uppkommer denna situation då och då per år och jag måste ju sköta mitt jobb. Jag har betalt en mindre summa till deras mamma som kompensation tidigare vilket jag tycker är helt ok.Men nu vill deras mamma ha mer pengar och jag hamnar i kläm mellan att sköta jobba och ta konflikt med henne. Hon har båda barnbidragen redan och är dessutom omgift och båda jobbar.Hur ska jag gå tillväga för att hitta lämplig nivå på underhåll? Finns det riktlinjer att titta på. Är helt ny på detta trots att vi varit skilda i snart 7 år.Jag är mån om mina pojkar men har inte råd att betala massa extra. Vore tacksam för råd.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första kan poängteras att då pojkarna bor växelvist hos dig och deras mamma har du ingen skyldighet att betala underhåll till henne. I vissa fall om den ena föräldern skulle ha betydligt bättre ekonomi än den andra kan hen få betala ett s.k. standardtillägg. Som jag förstår dig så är det kanske snarare så att mamman har det bättre ställt ekonomiskt och därför blir det inte aktuellt med något standardtillägg för dig. Självklart är det helt okej att ni kommer överens om att du ska betala lite mer om ni är överens om att det är en rimlig lösning, men som sagt är detta inget du är skyldig att göra och därför kan inte mamman utkräva en högre summa. Att tillägga är det heller inte självklart att mamman ska få hela barnbidraget eftersom pojkarna bor växelvist hos er. Eftersom du också har pojkarna boende hos dig kan du ansöka hos Försäkringskassan om att ni ska dela på barnbidraget. Läs mer om ansökan här (under rubriken "vanliga frågor"). Detta kan ju dock leda till konflikt mellan dig och mamman vilket jag förstår att du inte vill, men det är åtminstone en möjlighet om du upplever att du inte har råd att försörja pojkarna ordentligt.Om vi utgår från att du accepterar att du ska betala en viss summa i underhåll finns det regler i föräldrabalkens sjunde kapitel för detta. Försäkringskassan har utifrån dessa regler utarbetat riktlinjer kring underhållsbidrag, se här. På Försäkringskassans hemsida finns även ett verktyg ni kan ta hjälp av för att räkna ut en lämplig nivå på underhållsbidraget, se här. När man räknar ut en rimlig summa utgår man från både din och mammans ekonomiska förmåga. Man räknar ut ert så kallade överskott – det som blir över av er respektive inkomst när ni betalat era egna levnadskostnader och bostadskostnad.Det kan även nämnas att mammans nya man enligt 7 kap. 5 § föräldrabalken är underhållsskyldig för pojkarna.Sammanfattningsvis är du alltså inte skyldig att betala underhåll till pojkarnas mamma, men om du tycker att det är ok att betala en viss summa för att ni ska vara överens är det självklart bara positivt, om man ska se till pojkarnas bästa. Det är dock inte rimligt att du ska betala så mycket att du själv får ekonomiska svårigheter om det är som du säger att mamman redan har god ekonomin för att försörja pojkarna när de bor hos henne. Mitt råd är att du försöker förklara för henne att du upplever hennes krav som orättvisa och att du inte har möjlighet att betala mer. Du kan poängtera att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för dig att betala underhåll men att du för pojkarnas skull ser att ni kommer överens om en fördelning som är rimlig utifrån era ekonomiska situationer. Förslagsvis kan ni använda er av riktlinjerna från Försäkringskassan för att tillsammans diskutera fram en lämplig nivå på underhåll. Det finns även en film på hemsidan med information om hur man beräknar underhållsbidraget, se här. Är det svårt att komma överens om en lösning som känns rättvis för er båda kan ni ta hjälp av en handläggare från Försäkringskassan som erbjuder personliga webbmöten där de hjälper er att utarbeta ett rättvist underhållsavtal, se mer information om detta här. Det finns även information och tips kring underhåll och att komma överens efter en separation här. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Vem ska få barnbidraget och vem är skyldig att betala för barnen?

2017-10-07 i Underhåll
FRÅGA |Jag har två barn med mitt ex, barnen som just nu bor med mig och varannan helg hos honom. Jag har inte krävt nåt underhåll pga olika orsaker. Men jag har ett barnbidrag och han har ett, men vem skulle egentligen ha de och vad ska de gå till? Jag tycker jag borde ha båda men är orolig att han då kommer tycka jag ska betala allt.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om barnbidrag hittar du i socialförsäkringsbalken (SFB). Vissa regler om föräldrars ekonomiska ansvar för sina barn finns också i föräldrabalken (FB). Jag utgår från att både du och den andra föräldern är vårdnadshavare till båda barnen. Först kommer jag gå igenom vad som gäller i de här frågorna i allmänhet och sist i svaret hittar du en sammanfattning och några råd.Vad ska barnbidraget gå till?Exakt vilka kostnader som barnbidraget ska täcka regleras inte i lag. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar och kan ses som en slags kompensation för alla kostnader som man får till följd av att man vårdar barn. Bidraget är inte öronmärkta för någonting särskilt, utan ska hjälpa föräldrar att uppfylla sina försörjnings- och vårdnadsplikter gentemot sina barn.Vilken förälder går barnbidraget till?När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och inte längre bor tillsammans betalas som regel hälften av bidraget till varje förälder om barnen bor växelvis. Om barnet bor varaktigt hos en förälder och föräldern gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget ut till den föräldern (SFB 16 kap. 7 §). Man kan alltså säga att bidraget ska gå till den förälder som har barnen hos sig mest och därför också sannolikt får större kostnader för vårdnaden av barnet.Vill man ändra mottagare för barnbidraget kan man göra en anmälan till Försäkringskassan. Om föräldrarna är överens kan de göra en gemensam anmälan. Är föräldrarna inte överens kan den som vill få till en ändring göra en anmälan själv. Då måste Försäkringskassan göra en utredning av barnets boende för att ta reda på vem som faktiskt har rätt att få pengarna.Vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar för sina barn?Föräldrarna är ansvariga för underhåll åt barnet efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). Det betyder att man som förälder måste se till att barnet får det som barnet behöver i fråga om t. ex. mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård m.m. Hur omfattande ansvaret är beror dels på varje barns personliga behov och dels på föräldrarnas ekonomi. Har föräldrarna har det bra ställt ska barnen få ha det lika bra ställt. Båda föräldrarna är ansvariga för underhåll, men hänsyn måste också tas till om någon av föräldrarna har bättre ekonomi och därför an ta ett större ansvar än den andra.Om man har sitt barn boende hos sig kan man antas uppfylla sin underhållsplikt genom att stå för boende, mat och att barnets vardagliga behov blir tillgodosedda. Har man inte barnen boende hos sig ska man uppfylla underhållsplikten genom att betala underhållsbidrag (FB 7 kap. 2 §). Om en förälder som är skyldig att betala underhåll inte betalar eller betalar för sen kan man söka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan.Vad gäller för dig?Med utgångspunkt att ni har delad vårdad om båda barnen är det du som har rätt att få hela barnbidraget för båda två, eftersom barnen är varaktigt boende hos dig. Du och den andra föräldern är båda underhållsskyldiga gentemot era barn. Eftersom barnen bor hos dig ska den andra föräldern uppfylla denna plikt genom att betala underhållsbidrag till dig. Barnbidragen har inte som syfte att täcka alla kostnader för barnen och om du tar emot båda bidragen blir du inte skyldig att stå för alla kostnader själv. Den andra föräldern är också ansvarig för barnens underhåll.Vad kan du göra?För att få båda barnbidragen måste du göra en anmälan om detta till Försäkringskassan. Enklast blir det om du kan komma överens med pappan och ni gör en gemensam anmälan. Annars kommer Försäkringskassan först göra en utredning för att ta reda på hur barnen bor. Instruktioner och blanketter hittar du här. Ni kan få hjälp att räkna ut hur stort underhåll den andra föräldern ska betala och skriva avtal om underhållet hos Försäkringskassan här. Går det inte att komma överens kan du också gå till domstol som då bestämmer om underhållet. En process kan dock ta tid och kosta pengar och det kan vara bra att ta hjälp av en jurist innan man tar det steget. Har du fler frågor om barnbidrag eller underhåll kan du vända dig till Försäkringskassan. Du är också välkommen att ställa en ny fråga eller boka tid med en av Lawlines jurister här.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp. Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet vid delad vårdnad och växelvist boende

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en fråga. Vi är skilda och har delad vårdnad om våra två pojkar. Nu har pappan beslutat att vi ska ha allt var för sig. Cyklar, skidor, kläder ja allt. Han tjänar betydligt mer än mig så jag bara undrar om det enligt lag är rätt att vi ska betala lika mycket?
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan följer därför huvuddragen för vad som gäller angående underhåll. Reglerna om underhållsskyldighet finns i 7 kap. i föräldrabalken (FB). Föräldrars underhållsskyldighetAv 7 kap. 1 § FB framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att barnet har rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna fortfarande levde tillsammans. En förälders ekonomiska förmåga bestäms vanligen utifrån dennes inkomster. Det framgår av paragrafens tredje stycke att underhållsskyldigheten ska fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga. Det vill säga, den förälder som tjänar mer ska stå för en större del av barnets kostnader. Rätten till underhållsbidragHuvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. Som jag tolkar din fråga så bor barnen lika mycket hos dig och som hos sin pappa, vilket gör att bestämmelsen inte är tillämplig. Ni fullgör er underhållsskyldighet den vecka då barnen bor hos er. Om det skulle vara så att barnen inte bor lika mycket hemma hos sin pappa som hemma hos dig är det möjligt att kräva att denne betalar underhållsbidrag enligt denna bestämmelse för att fullgöra sin underhållsskyldighet. Huvudregeln vid växelvist boende har dock frångåtts av domstolen i ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s. 955) med hänvisning till bestämmelsen i 7 kap. 6 § FB. Högsta domstolen kom där fram till att barnet i fallet hade rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Det innebär att den förälder som har det bäst ställt ekonomiskt kan behöva betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet trots att föräldrarna har växelvist boende i det fall då det är stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga. SlutsatsOm barnen bor lika mycket hemma hos dig som hos sin pappa är huvudregeln att underhållsskyldigheten fullgörs under den vecka man har barnen boende hos sig. Huvudregeln kan dock frångås om omständigheterna i det enskilda fallet talar för det, exempelvis stora skillnader i ekonomisk förmåga. I sådana fall kan domstolen slå fast att underhållsbidrag krävs för att fullgöra underhållsskyldigheten. Hoppas att det här besvarade din fråga! Om du önskar mer information utifrån omständigheterna i just din specifika situation är du välkommen att använda någon av Lawlines övriga tjänster.

Underhållsskyldighet vid växelvist boende

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Om två skilda föräldrar har delad vårdnad om sin 14 åriga son som bor lika mycket hos båda, vilka kostnader ska de enligt lagen dela på? Ingår resor till morföräldrar som bor i USA? Ska kostnaderna fördelas lika eller är det fastställt att fördela procentuellt enligt inkomst? Och hur gör man om den ema föräldern under en längre tid inte tar sin del av kostnaden?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets kostnaderAv lagen framgår att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnet har alltså rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna levde tillsammans. Föräldrarna ska dock sinsemellan ta del i barnets kostnader var och en efter egen förmåga vilket innebär att den förälder som har bättre ekonomi alltså ska betala mer. (7 kap. 1 § FB) Om föräldrarna har ungefär lika ekonomi ska de alltså dela på alla kostnader som är skäliga med hänsyn till barnets behov. Om föräldrarna har olika inkomst ska den förälder som tjänar mer stå för en större del av barnets kostnader.Huruvida en resa till USA och morföräldrarna är en kostnad som föräldrar ska dela på är svårt att svara på. Båda föräldrarna har en skyldighet enligt lag att verka för att barnets behov av umgänge med någon som står barnet nära (så som exempelvis mor- och farföräldrar) så långt det är möjligt tillgodoses. (6 kap. 15 § FB) Att barnet ska få möjlighet att träffa sina morföräldrar är således något som båda föräldrarna ska verka för och man skulle därför kunna säga att en kostnad för detta är då något som föräldrarna ska dela på om de har ungefär lika ekonomi. En resa till USA kan dock kosta mycket pengar och det kan därför vara så att det därför inte anses som en skälig kostnad. Eftersom underhållsskyldigheten främst omfattar barnets grundläggande försörjning skulle jag nog säga att en resa till USA för att träffa morföräldrarna inte är en sådan kostnad som omfattas av underhållsskyldigheten och således inte en kostnad som föräldrarna måste dela på.Hur gör man om den ena föräldern inte tar del i kostnaderna?Huvudregeln vid växelvist boende (dvs. när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna) är att ingen av föräldrarna ska betala något underhåll. Om barnet skulle bo väldigt mycket mer hos ena föräldern ska den andra föräldern, som inte då fullgör sin underhållsskyldighet genom att bo med barnet, fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag. (7 kap. 2 § FB) Huvudregeln i er situation är alltså att ni fullgör er underhållsskyldighet genom att bo tillsammans med barnet och står för barnets kostnader utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och er ekonomiska förmåga. Högsta Domstolen kom dock med en dom 2013 (NJA 2013 s. 955) och slog fast att en förälder visst kan åläggas underhållsskyldighet trots att barnet bor växelvist om barnet inte får det underhåll som barnet har rätt till enligt ovan. Om den ena föräldern inte svarar för barnets kostnader efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga så kan man alltså vända sig till domstol för att få underhållsskyldighet fastslaget genom dom. Detta gäller alltså även om det skulle vara så att den ena föräldern tjänar mycket mer än den andra och därmed ska stå för en större del av barnets kostnader men vägrar att göra det.Hoppas detta besvarade dina frågor! Tveka inte att höra av dig på min mail om något är otydligt. Om du vill ha ytterligare hjälp av en jurist som kan sätta sig in mer i just ditt fall är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå. Med Vänlig Hälsning