Fördelning av barns resekostnader

2017-02-20 i Underhåll
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller vid resa till och från den andra föräldern.Jag flyttade från mina barn som idag bor i Älvdalen med deras mamma och hennes nya.Jag själv bor i Sthlm med min nya.Min fråga är hur ska vi göra med de kostnader som kommer vid resa till mig och hem igen för mina barn. Som det har varit tills nu så har jag stått för den summan. Det är inte ett hållbart alternativ för oss ekonomiskt. Samtidigt så vill inte barnens mamma att min dotter på nästan 12 ska få åka buss eller tåg själv till mig. Det innebär att jag måste ta ledigt från jobbet varannan fredag med löneavdrag som följd.Vi har gemensam vårdnad och gemensamt umgänge.Tacksam för svar.
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnen, i detta fall gäller alltså detta dig. Boendeföräldern ska därutöver, enligt 6 kapitlet 15 b § Föräldrabalken, "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den föräldern", efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vad som är att anses som "skäligt" i ditt fall går inte att svara på utifrån den information jag blivit tilldelad, men en förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.Enligt lagkommentaren till nämnda 15 b § föreskrivs det att "Ledning för fördelning av resekostnader kan sökas i vad som gäller för fördelning av underhållsskyldigheten. I ett enkelt fall kan följande metod användas. Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidraget får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder."Omständigheter utöver de ekonomiska förhållandena kan även ha betydelse för skälighetsprövningen. Ett exempel på sådan omständighet kan vara att en förälder, utan någon godtagbar anledning, flyttar långt bort. En förälder som väljer att flytta långt bort från barnen kan således behöva tåla vissa inskränkningar. Dock är ett godtagbart skäl att flytta exempelvis då en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort. Den skälighetsprövning som skall göras bör vidare innebära att endast kostnader av någon betydenhet beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna bara när avståndet är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil. I enskilda fall kan det emellertid finnas anledning att göra en annan bedömning. Man bör t.ex. kunna ta hänsyn till eventuella möjligheter att använda månadskort eller liknande färdbevis även för längre resor. Hänsyn måste också tas till antalet umgängesresor. Även om kostnaden för varje enskild resa är låg kan antalet resor göra att kostnaderna totalt sett blir betydande.Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet och rätt till umgänge

2017-02-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar om man har skyldighet att betala hela underhållsbidrag till barn som mamman har ensam vårdnad över?. Bakgrunden är att barnets (11år) mamma och jag bor ca 40 mil ifrån varandra. och jag har inte fått ha umgänge med min son på 14 månader. Trotts jag upprepande gånger önskat att hon ska se till att sonen och jag ska får en bra relation mellan oss. Tacksam för tips i den frågan också, tack.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din skyldighet att utge underhållsbidragEn förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken (FB) 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos den ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Du är alltså skyldig att fullgöra din underhållsskyldighet. Om du inte betalar underhållsbidraget kan din fru ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska du som bidragsskyldig helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).Din rätt till umgängeBarn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det framkommer av FB 15:1 st. 1 (här). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Vid bedömningen av umgängesfrågor ska hänsyn främst tas till barnets bästa. Det ska härtill särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det framkommer av FB 6:2a st 1-3 (här). Mot detta måste dock vägas de risker för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Skulle dessa risker finnas är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet då en ny bedömning i så fall måste göras.Dina barn har alltså en laglig rätt (d.v.s. ingen plikt) till umgänge med dig. Barn i ung ålder har ett särskilt behov av stabilitet och det är därför viktigt att umgängesbehovet tillgodoses för dessa. Min samlade bedömning är därmed att det bästa för dina barn är att det har en god och regelbunden kontakt med dig. Avståndet mellan er utgör inte skäl för att vägra din umgängesrätt.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet

2017-02-09 i Underhåll
FRÅGA |Vårt barn blir snart 18. Han vill hoppa av gymnasiet.Men vi är rädda att han inte försöker att ordna arbete eller andra saker som behövs för att gå in i vuxenlivet. Vilket ekonomiskt ansvar har för honom? Måste vi betala allt för honom som t.ex kläder,månadspengar osv. Finns det stöd att få?
Andrea Sedvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter 18-årsdagen är föräldrarna dock fortfarande underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, men längst till det att barnet fyllt 21 år. Om ert barn hoppar av gymnasiet efter att han fyllt 18 har ni alltså ingen underhållsskyldighet och behöver inte betala kläder, månadspeng etc.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föräldrars underhållsplikt vid växelvis boende

2017-02-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har två barn pojke på 15 år och flicka på 11 år. Barnen bor växelvis hos oss 50% hos pappa och 50% hos mamma. Vår ekonomiska situation ser mycket ojämn ut. Barnen har inte samma levnadsstandard hos mig som hos pappan. Vi har båda likvärdig boendekostnad. Jag bor i hyresrätt och bet ca 9200 kr per månad inkl driftkostnader. Pappan bor i eget ägt hus med boendekostnad på ca 11.000 per månad. Jag har en bruttoinkomst på ca 21.500 kr. Pappan har en bruttoinkomst på lågt räknat 58.000 kr/månad(troligen ganska långt över detta då han redan för ett par år sedan låg på över 60.000 kr i inkomst)Jag får inte ihop ekonomin och orken och hoppet tryter. Jag har bett om samarbetssamtal via familjerätten men han säger där att det inte är hans problem så känns inte som vi kommer någonstans.Detta går givetvis ut över våra barn då jag ej har pengar ens till mat. Den inkomst jag har på ca 21.500 kr brutto består av bostadsbidrag/bostadstillägg/sjukersättning/sjukpenning.Jag har inte kunnat jobba alls på ca 8 månader pga hälsoproblem. Läkarna och jag har nu beslutat att jag ska söka sjukersättning på 100 % då jag inte längre är arbetsför efter åratal av hälsoproblem. Allt känns hopplöst. Under vårt 20 år långa äktenskap hade vi en överenskommelse om att jag skulle ta hand om barn och hushåll till 50% och jobba 50%. Han skulle då kunna göra karriär och resa inom arbetet vilket han kunnat göra. Jag har därav idag en minimal sjukpenning och knappt något pensionssparande.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är självklart en påfrestande situation, men du kan hitta ledning för vad som gäller underhåll till barn i föräldrabalken (FB). Av särskilt intresse för dig är också en dom från högsta domstolen (NJA 2013 s 955). Jag kommer förklara vad som gäller för underhåll till barn som bor växelvis hos sina föräldrar och hur det är kopplat till föräldrarnas ekonomiska situationer. Sedan kommer jag ge förslag på vad du kan göra.UnderhållsskyldighetFöräldrar har ett gemensamt ansvar för underhåll åt barnen. Skyldighetens omfattning beror på föräldrarnas ekonomiska situation och barnens behov. Skyldigheten uppfylls vanligen genom att föräldrarna står för boende, mat, kläder, sjukvård, fritidsintressen mm. Föräldrarna ska uppfylla skyldigheten tillsammans, men om de har olika ekonomiska förutsättningar kan någon av dem behöva ta ett större ansvar (FB 7:1).Om föräldrarna inte bor tillsammans och barnen varaktigt bor med bara den ena föräldern ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (FB 7:2). När barnen bor växelvis hos sina föräldrar ses det som att de bor varaktigt hos båda föräldrarna och det går inte att bestämma något underhållsbidrag enligt den regeln. Trots detta måste föräldrarna ta ett gemensamt ansvar för barnens underhåll. Man brukar också säga att barnen ska ha samma levnadsstandard som sina föräldrar. Om en förälder har det bra ställt ekonomiskt ska barnen i princip kunna leva på samma villkor som denne. Barn som bor växelvis ska inte ha väldigt olika standard hos de olika föräldrarna.Ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar kan inte få underhållsbidrag enligt FB 7:2, men de kan istället få underhållsbidrag enligt FB 7:6. Högsta domstolen har slagit fast att om barn bor växelvis ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra åläggas att betala underhållsbidrag om underhållsskyldigheten annars försummas. Dina barns pappa har inte något direkt ansvar för att du har ekonomiska svårigheter, men han måste fortfarande se till att barnen får det underhåll som de har rätt till, även under tiden som de bor hos dig. Barnen ska inte leva på väldigt olika villkor den tiden de är hos dig jämför med när de är hos honom.Att få rätt till underhållsbidragDet är svårt att avgöra exakt hur stor del av barnens underhåll du och barnens pappa ska ansvara för, eftersom det beror på beräkningar av era ekonomiska förmågor och barnens olika behov, men om du inte har pengar för att täcka barnens behov måste deras pappa ta ansvar för deras underhåll även när de bor hos dig. Första steget är att försöka komma överens sinsemellan. Andra steget är att gå till Familjerätten och försöka få till samarbetssamtal och sluta ett avtal. I sista hand kan man väcka talan i domstol och yrka på att de ska fastställa att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Slutliga rådDet låter som om barnens pappa kan vara skyldig att betala underhåll för barnen även när de är hos dig. Han är inte ansvarig för din egen ekonomiska situation, men om inte din ekonomi kan täcka barnens behov måste han ha ansvar för det. Barnens levnadsstandard ska inte heller bero på om de är hos dig eller hos sin pappa en vecka. Om du tror att det är möjligt rekommenderar jag att försöka komma överens med pappan en sista gång och eventuellt gå till Familjerätten ännu en gång. Ibland kan det vara lättare att få till en överenskommelse när man har juridiskt stöd för sin ståndpunkt. Fungerar inte det kan du föra talan om pappans underhållsskyldighet. Då bör du förts ta kontakt med en jurist som kan avgöra förutsättningen för att nå framgång med talan och hjälpa till med kontakten i domstol. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline här.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du och barnens pappa kan komma överens.Vänliga hälsningar,

Ekonomisk uppgörelse - avtal

2017-02-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min föredetta make har ett muntligt avtal om att han ska betala mig en ersättning utöver underhålsstödet (en dotter på 15 och en son på 18). Han ska också betala ett månatligt belopp för deras mobiltelefoner och för sina två katter som numera bor hos mig. Det här är alltså en ekonomisk uppgörelse mellan oss två och har inget med underhållet att göra.Nu skulle jag vilja få detta muntliga avtal på papper så det är juridiskt bindande. Är det möjlgit och i så fall räcker det med ett tydligt skrivet avtal, undertecknad av båda parter och bevittnat?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det råder avtalsfrihet mellan er. Muntliga avtal är som huvudregel lika bindande såsom skriftliga avtal. Vissa situationer kräver dock skriftliga avtal för att avtalet ska vara juridiskt giltigt och ibland krävs även vittnen. I bevishänseende är ett skriftligt avtal att föredra framför ett muntligt avtal. Jag råder er därför att nedteckna er överenskommelse på så sätt som du säger. Ett skriftligt avtal kräver att båda parter undertecknar det och vittnen innebär en ytterligare gradering för avtalets giltighet. Denna uppgörelse emellan er kan eventuellt vara att jämställa med ett avtal om underhållsbidrag. Avtalsfrihet råder på samma sätt mellan er. Avtal om underhållsbidrag kan träffas enligt art 7:2 2 st FB. Avtal om underhållsbidrag för framtiden som ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader måste vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Rör det ett barn under 18 år ska socialnämnden godkänna avtalet. Detta framgår av art 7:7 2 st FB. Men du säger att avtalet ifråga ska vara ett avtal utöver underhållsstödet som jag då förutsätter att ni sedan tidigare träffat överenskommelse om. Hoppas svaret varit till din hjälp. Mvh

Ekonomiskt ansvar för boende- och umgängesförälder

2017-02-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej,,jag är en pappa som har ensam vårdnad om mina 2 barn 13 och 15 år gamla.Jag undrar,,vilka skyldigheter har mamman ekonomiskt och vilket ansvar har hon när barnen är hos henne?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn regleras i Föräldrabalken (FB).Hur det ekonomiska ansvaret ser ut för föräldrar beror till viss del på barnets boendesituation.I det fall barnet bor till övervägande del hos en förälder säger man att barnet bor stadigvarande hos denna förälder (boendeföräldern). Då har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Detta umgänge kan ske genom att föräldern och barnet träffar varandra eller genom annan kontakt, FB 6 kap. 15 §. Det kan också vara så att boendet är växelvist, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Båda föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte och den varar tills barnet har fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år gäller underhållsskyldigheten tills det att barnet fyllt 21 år, FB 7 kap. 1 §. I det fall föräldrarna bor tillsammans med barnet fullgörs underhållsskyldigheten oftast genom att föräldrarna tillsammans står för barnets kostnader. Om barnet istället bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget är pengar som ska gå till barnets boende, mat och fritidsintressen och detta är alltså umgängesförälderns sätt att fullgöra sin underhållsskyldighet. Storleken på underhållsbidraget beror på hur barnets behov och föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Umgängesföräldern har i vissa fall rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för den tid han eller hon har barnet boende hos sig. Detta gäller om barnet har bott minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Avdraget är oftast 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn. Dygnet räknas från kl. 0 och kl. 24. Det dygn som man lämnar ifrån sig barnet räknas som ett helt dygn om inte vistelsen började och slutade under samma dygn, FB 7 kap. 4 §.Om barnet istället bor växelvis hos båda föräldrarna så är huvudregeln att inget underhållsbidrag ska fastställas. Eftersom att barnet då vistas lika mycket hos båda så fullgör föräldrarna sin underhållsskyldighet genom att betala för barnets kostnader när de har barnet boende hos sig. Det finns dock undantagsfall då en förälder ska betala underhållsbidrag trots att boendet är växelvist. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom. Om föräldrarna är överens kan de själva upprätta ett avtal. För att kunna verkställa avtalet krävs dock att det är skriftligt och bevittnat. Om föräldrarna inte kan komma överens så måste domstolen fastställa underhållsbidraget. I övrigt ska umgängesföräldern enligt lagkommentaren ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår i samband med umgänget. Däremot finns en regel i FB 6 kap. 15 b § som säger att boendeföräldern ska ta del av de resekostnader som uppstår för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern ska tillgodoses. Detta ska också ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det är svårt att säga exakt hur ditt respektive barnens mammas ekonomiska ansvar ska fördelas. Jag tolkar det som att det är du som har barnen boende hos dig och alltså är boendeförälder. I så fall ska barnets mamma fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Hon får dock göra avdrag enligt ovan för de dagar som hon har barnen boende hos sig. Mamman till barnen har som huvudregel en skyldighet att stå för kostnaderna som uppstår när hon umgås med barnen. Däremot har du en skyldighet att ta del i resekostnaderna mellan dig och barnens mamma utifrån vad som är skäligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Barnets behov

2017-02-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar om underhållsbidraget. Vi, jag och barnets pappa, är skilda sedan sju år. Han är höginkomsttagare och betalar underhållsstöd som är fastställd av Försäkringskassan. Nu är sonen nio år och har flera aktiviteter: simskola, brottning, tennis samt fiolskola och andra små aktiviteter med i scoutföreningen. Sammanlagt blir summan drygt 6000 kr. Det är jag som kör sonen till alla hans aktiviteter och har betalat hittills för allt. men nu i och med att min ekonomi börjar bli ansträngt har jag bett pappan att vara med och betala åtminstone en tredje del, vilket han vägrar att göra. Sonen är hos sin pappa varje helg, ibland varannan/var tredje helg. Det senaste har sonen varit hos sin pappa en helg i månaden. Alltså pappan vägrar att vara med och betala för sonens aktiviteter. Hur kan man gå till väga så att sonen kan fortsätta med dessa aktiviteter, alltså hur få pappan att vara med och betala hälften av dessa kostnader för sonen? Tack på förhand!
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).Underhåll Enligt FB 7:1 ska ni som föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vad avser barnets behov kan man gå in på Konsumentverkets sida som redovisar beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar, se här. Detta är endast en vägledning. Ju bättre ekonomisk förmåga som föräldrarna har desto större anspråk kan barnet göra på en högre standard och därmed större underhåll.Har den ena föräldern således det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard. Här verkar det finnas en viss skiljaktighet runt er inkomst varje månad där pappan tjänar mer än dig vilket talar för att sonen har rätt till samma ekonomiska standard hos dig som han har hos pappan.Denna underhållsskyldighet gäller som utgångspunkt till dess att er son har fyllt 18 år. Går sonen i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills sonen fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Här utgår jag från att din son träffar sin pappa oregelbundet och att sonen bor mindre än 40 % av tiden hos honom och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Eftersom sonen bor hos dig större delen av tiden anses din son bo stadigvarande hos dig och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2.Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstödUnderhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 p. 2.Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1 573 kronor som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall, se FB 7:2 st. 1 p. 2. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget. RådEftersom din son bor stadigvarande hos dig blir pappan underhållsskyldig enligt FB 7:2. Då pappan redan betalar underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord enligt lag och det går inte att kräva att han ska betala mer än 1 573 kronor, FB 7:2 a. Däremot råder jag dig att prata med pappan och förklara att dessa pengar är till för Er son och att underhållsstödet endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan. Förklara även att sonens behov sträcker sig längre utöver detta belopp och att sonen har rätt till en högre ekonomisk standard när han bor hos dig då sonen har en högre ekonomisk standard när han bor hos pappan.Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till sonen. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara kan storleken bestämmas genom dom i domstol.Vill du veta mer om underhåll och vad du kan göra råder jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, boka tid här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Betala ut underhåll till omyndigt barn

2017-02-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Vi, separerade föräldrar, har kommit överens om att jag skall betala underhållsbidrag enligt försäkringskassans norm, alltså 1574:- till min dotters mamma, eftersom min dotter vill bo där den mesta tiden. Tyvärr kan jag inte styra detta då hon har fyllt 16 år och önskar så, även om min högsta önskan är att hon bor hos mig lika mycket.Min dotter är duktig på att ta eget ansvar och min fråga är om jag kan överföra pengarna direkt till min dotters konto redan innan hon fyller 18 år eller om jag måste vänta om mitt ex motsätter sig det.Jag är övertygad om att det är en bra träning för min dotter att få ett större ekonomiskt ansvar och även säker på att hon klarar det väl.Stort tack för svar.
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.7 kap Föräldrabalken anger inte uttryckligen till vem underhållsbidraget i praktiken ska betalas till. Av 7 kap 2 § FB framgår dock att underhållet är barnets rättighet och ska således vara för dennes behov - och inte den andra förälderns. Men när barnet är omyndigt ska underhållsbidraget betalas till boendeföräldern eftersom barnet pga sin omyndighet då inte själv får ha hand om sin egen ekonomi enligt 9 kap 1 § FB. När din dotter å andra sidan fyllt 18 år (om hon då fortfarande befinner sig i gymnasiala studier) är det till henne du SKA och inte bara FÅR betala. Detta enligt Försäkringskassans föreskrifter.Jag utgår från att ni båda har vårdnaden. Om du vill att dottern själv ska förfoga över en summa pengar är detta ett beslut ni gemensamt som vårdnadshavare måste fatta. Dessvärre kan du inte ensidigt bestämma att pengarna från underhållsbidraget direkt ska tillfalla dottern så länge hon är omyndig.Hälsningar