Fördelning av resekostnader vid umgänge

2016-10-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är mamma till två fantastiska killar på 12 o 14 år. I lite mer än 3 år har de bott hos mig på heltid. Deras pappa valde att flytta 35 mil bort utan egentlig anledning. Han hade varken jobb eller utbildning i nya staden vid flytt.Sönerna är hos sin pappa på lov och nån helg då och då. Nu undrar jag, vem skall stå för umgängesresorna? Killarna tar tåget och enkel resa för dem är ca 350 kr för bägge. Hittills har vi betalt varsin resa.Sedan undrar jag vad mer pappan skall ta del av utgifterna av som tex glasögon, medlemsavgifter till sporter, skolresor, cuper mm.Han betalar i dag underhåll via försäkringskassan på 1573 kr per barn.
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline!Huvudregeln enligt föräldrabalkens bestämmelser är att det är den förälder barnen reser till (dvs. pappan i ditt fall) som primärt ska stå för resekostnaderna, du kan läsa mer här. Detta är dock helt beroende av omständigheterna kring er umgängesrätt, eran ekonomiska situation samt övriga omständigheter. Det blir alltså en sorts bedömning av vad som är skäligt att han betalar, på samma sätt som en skälighetsbedömning görs när barnens underhåll bestäms. Om barnens far exempelvis är arbetslös, men behövde flytta dit han flyttade på grund av att han exempelvis har annan familj där, är det oskäligt att han står för alla resekostnader, eftersom han helt enkelt inte kan, men fortfarande har umgängesrätt till sina barn. Vill du läsa mer om detta, har Svea Hovrätt avgjort ett liknande ärende, du kan läsa det här. Huvudregeln är alltså att han har huvudansvaret, men utan att veta mer om era personliga förhållanden kan jag tyvärr inte ge ett mer detaljerat svar. Om du vill ha en personlig rekommendation är du välkommen att kontakta våra jurister för att få hjälp att reglera detta, du når dem enkelt på http://lawline.se/boka.Angående kostnaderna för sporter och dylikt är det rimligt att dessa ska utgå ur vad du erhåller som underhåll via försäkringskassan. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet och ska se till att barnen har tillgång till kläder, mat, intressen och dylikt. Bor barnen bara med ena föräldern, tillgodoser den andra föräldern detta genom underhållet. Ni kan självklart komma överens om att en av er står för ena barnets aktiviteter och vice versa, eller att ni fördelar det jämt, om ni är överens om det ska vara något utöver underhållet. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller om något är oklart!

Fråga om förutsättningar att i domstol bevisa ett muntligt avtal om underhållsskyldighet

2016-10-10 i Underhåll
FRÅGA |Mitt ex och jag var på familjerätten i kommunen efter vår separation. Där ingick vi ett muntligt avtal om att han skulle betala underhåll för våra två omyndiga barn 10 och 15 år, på 2000:- per barn och månad. Alltså 4000:- i månaden. Sedan i februari har han bestämt att han bara vill betala 3000:- i månaden. Det innebär att jag hittills i år fått 8000:- för lite till våra barn. Kan han göra så, eller hur kan jag gå vidare för att han ska hjälpa till med kostnaderna för barnen som vi kommit överens om?/ Pernilla
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om du och ditt ex ingått ett avtal om att ditt ex ska betala 2 000 kr i underhåll per barn är denne bunden av detta avtal och ska därför betala denna summa. Problemet för din del är dock att avtalet är muntligt och inte skriftligt. Då det är du som bör anses vara skyldig att bevisa att avtalet existerar kan du därför få problem med att bevisa att avtalet existerar.Det faktum att ditt ex regelbundet betalat 4 000 kr till dig är dock ett relativt starkt bevis för att ett avtal om att ditt ex ska betala 2 000 kr i månaden i underhåll per barn finns mellan dig och ditt ex.Det du i din situation kan göra är därför, om ditt ex inte erkänner att det finns ett avtal om underhållsskyldighet avseende 2 000 kr per barn, att stämma in ditt ex till domstol (tingsrätten på den ort där ni bor) och därmed försöka att bevisa att det finns ett avtal om underhållsskyldighet som säger att ditt ex ska betala 2 000 kr per barn i underhållsskyldighet (totalt 4 000 kr). Mot bakgrund av att ditt ex, såvitt jag förstått omständigheterna kring din fråga, under en lång tid regelbundet betalat dig 4 000 kr i månaden bedömer jag att du kan ha en chans att vinna en sådan process. Jag kan dock inte garantera att du vinner. Även om du inte kan bevisa att ett avtal slutits mellan dig och ditt ex kan du likväl stämma in ditt ex till domstol (tingsrätten på den ort där ni bor) och därmed försöka få domstolen att fastställa en skyldighet för ditt ex att betala underhåll för barnen. Risken finns dock här att domstolen fastställer underhållsskyldigheten till ett lägre belopp än 1 500 kr per barn.Om du vill ha hjälp med att processa i någon av dessa frågor kan du boka tid hos vår juristbyrå. Hjälp från vår juristbyrå kostar dock dessvärre pengar. Du kan boka tid hos vår juristbyrå på denna länk. Om du känner att det blir för dyrt att processa i en sådan här fråga kan det möjligen vara bättre för dig om du istället försöker att skriva ett avtal med ditt ex om underhållsskyldighet där ni exempelvis kompromissar om att denne i framtiden ska betala 1 750 kr i månaden i underhåll per barn.Med vänlig hälsning

Föräldrarnas försörjningsplikt av 18 årig gymnasieelev

2016-10-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Skulle vara tacksam om ni kunde förklara vad som ingår i försöjningsplikten för en 18-årig tjej som går sista året på gymnasiet. I veckorna bor hon på internat. Så hon bor typ varannan helg hos mamman och varannan hos pappan. Tacksam för svar.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Huvudregeln för underhållsskyldighet är att föräldrarna tillsammans svarar för underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt efter deras samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Denna underhållsskyldighet sträcker sig enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB fram till dess att barnet fyller 18 år eller studerat klart gymnasiet, dock högst fram till 21 års ålder. Eftersom Er dotter fortfarande studerar på gymnasiet och är under 21 år, gäller fortfarande Er underhållsskyldighet gentemot henne.Var och en av Er ska efter egen förmåga ta del av kostnaderna för Er dotters underhåll enligt 7 kap. 1 § tredje stycket FB, dvs. en förälder som tjänar väsentligen mer än den andra föräldern ska betala del av barnets kostnader som motsvarar skillnaden mellan dennes inkomst och den andra föräldern. Det kan således inte vara aktuellt att exv. kräva likadelning av kostnaderna för internatet om den ena förälderns ekonomiska förhållanden är väsentligen mer begränsad än den andra förälderns. För att öka barns möjlighet att få ett korrekt underhåll gavs juli 2014 socialnämnden i uppdrag att erbjuda särlevande föräldrar samarbetssamtal om barnets försörjning, ni kan vända Er dit om ni behöver medling i frågan.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är separerad sen tre år. Våra två söner bor varannan vecka här och varannan hos pappan. Jag har en ny man som jag bor ihop med sedan ett och ett halvt år. Jag tjänar lite mer i månaden än mitt ex: 35000 mot 32000. Han hävdar att jag är skyldig att kompensera honom ekonomiskt, för att jag tjänar något mer men mest för att vi är två vuxna hos oss och han är ensam. Min nya har också två barn som växelbor. Jag ser ingen anledning att gå mitt ex till mötes då vi generellt har en dålig relation och han inte verkar ha dåligt om pengar eller har barnen mer. Är jag skyldig honom något eller är det upp till mig hur jag gör?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter en separation svarar varje part givetvis för sin egen försörjning. En ekonomisk kompensation från en förälder kan dock grunda sig på en underhållsskyldighet i form av underhållsbidrag. Reglerna om underhållsskyldighet och förutsättningarna för denna finns i föräldrabalken (FB), se här. Värt att notera är att underhållsbidraget betalas till barnet och inte till den andra föräldern. Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar alltid är skyldiga att svara för sina barns underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se här. Det är enligt 7 kap. 2 § (här) endast om en förälder antingen (1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller (2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern som föräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Eftersom era gemensamma barn bor växelvis hos er båda föreligger uppenbarligen ingen av dessa situationer och en skyldighet för dig att betala underhållsbidrag kan alltså inte grundas på denna bestämmelse. I och med ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2013 s. 955, se här) finns ett visst utrymme att ålägga en förälder underhållsskyldighet, trots att barnen växelvis bor hos båda föräldrarna, under förutsättning att den ena föräldern har avsevärt större ekonomisk förmåga. Eftersom skillnaden i inkomst för dig och ditt ex är i sammanhanget väldigt liten utgör den knappast skäl för att du ska åläggas underhållsskyldighet. Sammanfattningsvis finner jag alltså inget lagligt stöd för ditt ex att kräva någon form av ekonomisk kompensation av dig under de förutsättningarna du anger. Det innebär att det står dig fritt att göra precis som du vill vad gäller hans krav på kompensation. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Rätten till vårdnad och underhåll

2016-10-15 i Underhåll
FRÅGA |Har en dotter som vill separera av flera orsaker! Hur går hon till väga ? De har en 3- årig dotter som tyvärr kommer ikläm! Min svärson är dataspelsmissbrukare men erkänner inte detta! De har det mkt tufft! Han miste nyss sitt jobb pga av att han inte var där så ofta! Sin dotter sköter han tyvärr bara om mamman informerar när det ska badad, ätas mm!Dottern måste flytta då de har dyr hyra men vet ej hur hon ska göra! Hon är rädd att han sticker o så står min dotter med hela hyran! Kan han göra så? Hur råder ni att det hela ska gå till?MvhOrolig mormor o mamma
Anna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar ifrån att de har gemensam vårdnad av dottern. Enligt 6 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) ansvarar de som har vårdnaden om ett barn för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnet behov i form av omvårdad, trygghet och en god fostran tillgodoses. Vid en eventuell separation står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad enligt 6 kap. 3 § FB. Vad som är avgörande för alla beslut om vårdad, boende och umgänge är barnets bästa och vid bedömningen skall särskilt beaktas risken för att barnet far illa men hänsyn tas också till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, du kan läsa mer om detta i 6 kap. 2 a § FB. Det är idag inte lika svårt att få ensam vårdnad som det tidigare har varit utan om en av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får inte rätten besluta om detta enligt, 6 kap. 5 § FB. Enligt 7 kap. 1 § skall föräldrarna svarar för underhåll åt barnet. En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern – vilket skulle bli fallet ifall din svärson ”sticker” som du var orolig för, detta går att läsa i 7 kap. 2 § 2 p. I samma paragraf står också att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Du hittar föräldrabalken här.Tveka inte att höra av dig igen ifall något fortfarande är oklart eller du har fler frågor. Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet för barn som bor varaktigt hos ena föräldern

2016-10-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag och mitt ex separerade för några år sedan. Vi har barnen varannan vecka. Nu är det så att hon troligast flyttar till Stockholm. Med barnen. Ca 50 mil från mig.Kan hon kräva mig på underhåll då. Trots att hon tar barnen och flyttar ifrån staden. Vilket gör det väldigt svårt att ha barnen varannan vecka.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om underhållsskyldighet finns i Föräldrabalken (FB) 7 kap (här).Enligt FB 7:2 (här) ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i två fall. 1. Om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet.2. Om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidrag ska alltså betalas till barnet om det bor varaktigt hos den ena föräldern. Vistas barnet mer än 60 % av tiden hos den ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt hos denne. Om flytten medför att du endast kommer att ha barnen på t.ex. helgerna, kan ditt ex alltså kräva att bidrag fastställs. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet för barn som bor hos ena föräldern

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |HejNär mamman har alla tre barnen boende hos sig och får barnbidrag och underhållsbidrag vem ska då stå för mat, kläder osv alltså alla utgifter vad som gäller barnen
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Huvudregeln för underhållsskyldighet är att föräldrarna tillsammans svarar för underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt efter deras samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Denna underhållsskyldighet sträcker sig enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB fram till dess att barnet fyller 18 år eller studerat klart gymnasiet, dock högst fram till 21 års ålder.Som framgår av frågan får mamman underhållsbidrag, vilket därmed också innebär att någon betalar underhållsbidrag. Om en förälder inte har vårdnaden över barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med denne ska föräldern enligt 7 kap. 2 § första stycket fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detsamma gäller om föräldrarna innehar gemensam vårdnad över barnet men att barnet varaktigt endast bor tillsammans med den ena föräldern. Genom Försäkringskassans beslut om ena förälderns betalningsskyldighet för underhållsstöd, ska förälderns underhållsskyldighet anses ha blivit fullgjord vilket framkommer av regeln i 7 kap. 2 a § FB.Mamman som har barnen ska därför stå för alla utgifter rörande barnen sedan hon erhållit underhållsstöd och med beaktande av att pappans underhållsskyldighet härvid anses ha blivit fullgjord.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Underhållsbidrag för styvbarn efter skilsmässa

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son gifte sig för ett par år sedan med en kvinna som har en 8-årig son med en annan man. Nu har de fått ett gemensamt barn.Om de skiljs och de får delad vård av det gemensamma barnet, måste då min son betala för hennes barn? Det 8-årig pojke har sin pappa i en annan stad och han betalar underhåll.Tack för svar
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om underhåll återfinns i Föräldrabalken. Enligt 7 kap. 5 § FB är även styvföräldrar underhållsskyldiga om styvföräldern är gift med barnets vårdnadshavare eller har ett eget gemensamt barn med denne. Bestämmelsen förutsätter dock även att styvföräldern varaktigt bor tillsammans med styvbarnet och föräldern som har vårdnaden om barnet. En styvförälders underhåll är alltid subsidiär, det vill säga att den gäller inte för del del barnet kan få underhåll från den biologiska föräldern. Meningen med regeln är att alla barn i en familj ska leva på samma ekonomiska nivå. Vid en skilsmässa kommer inte din son bo varaktigt med styvsonen eller vårdnadshavaren till barnet och därmed uppfylls inte längre kraven för underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten är alltså begränsad till situationer där styvföräldern och vårdnadshavaren bor tillsammans. Svaret på din fråga blir således att din son inte är skyldig att betala för styvsonen efter en skilsmässa.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,