Försäljning av gemensam sambo-bostad utan samtycke m.m.

2015-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo flyttar isär och sålde våra gemensamma bostad utan mitt samtycke. Hon står på köpes kontraktet men det var jag som betalat hyran och lånet till henne genom att överföra pengarma till hennes. Hon vägrar att sälja till mig och anlitat en mäklare som vill att jag signerar medgivandet och flytta. Han meddelade mog att lägenheten är såld när jag var utomlands på ett uppdrag(jobb)Jag vägrar och vill ansöka om bodelning. Min fråga till er: har jag till bodelning annars vinsten Jag är folkbokförd där och vill betala de 300000 tusen som motsvarar det pris hon vill ha när hon flyttade innan hon ångrade sig. Tack på förhand!
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga! Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning, enligt sambolagen 3§, något som ju verkar vara fallet här. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Detta begrepp innefattar både hyresrätt och bostadsrätt enligt sambolagen 5§ 3p. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske på begäran av ena parten, detta enligt sambolagen 8§. Vid en bodelning ska samboegendomen fördelas mellan er, och detta inkluderar alltså även den gemensamma bostaden enligt 3§, om kravet på avsikten att använda den gemensamt är uppfyllt. Bodelning förutsätter att en begäran framställs av den ena parten. Något krav på skriftlighet för denna begäran finns inte, men det ställs förhållandevis höga krav på tydlighet. Den andra sambon är skyldig att medverka till att bodelning görs. Annars kan bodelningsförrättare förordnas, (detta enligt 26§ sambolagen som hänvisar äktenskapsbalkens regler om bodelning).Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Följden av att en begäran om bodelning inte görs i rätt tid är att bodelning inte kommer till stånd, vilket kan innebära att den ena parten förlorar sin rätt. Du har alltså rätt till bodelning av er gemensamma samboegendom, men du måste framställa en tydligt begäran om bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Din sambo har dessutom inte rätt att sälja er gemensamma bostad utan ditt samtycke. Detta framgår direkt ur samlagens 23§ 1p. För att hen ska ha rätt att sälja den krävs ditt skriftliga samtycke. (Observera att kravet på avsikten om gemensam användning måste vara uppfyllt även här.) Om hen sålt den gemensamma bostaden utan ditt samtycke kan en domstol enligt sambolagen 25§ besluta att köpet skall återgå. Talan om detta måste väckas inom 3 månader från det att du fått kännedom om förfogandet av bostaden.För vidare rättslig hjälp med situationen hänvisar jag dig att kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist. Mvh,

Bodelning vid upphörande av samboförhållande.

2015-03-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag har varit samboi 29 år ska nu separera vid pensionålder med stor funktionhinder (stroke) vi har fem barn samuel abebe lägenheten juni 1995 med personligegen kapital på565000kr, erlagd 2796277 kr genom årensom avgift på lägenheten +alla bohag vägra jobba lived på mig och barn bidrag . hon aldrig haft inkomst noll taxerat . vad far yrkar vid bodeling hjälp mig göra enuppställning
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Tillämplig lag och centrala reglerEftersom ni har varit sambo så är sambolagen den lag som blir tillämplig. Enligt 2§ p.2 sambolagen så upphör ett samboförhållande när samborna flyttar isär. Då samboförhållandet upphör är utgångspunkten att bodelning ska göras om parterna begär det. En sådan begäran ska vara tydlig och inom ett år av förhållandets upphörande. 8§ sambolagen. Sambolagens regler om bodelning är dock dispositiva. Det är således möjligt att genom skriftliga avtal avvika från lagens bestämmelser. 9§ sambolagen. Eftersom det inte verkar som frågan om bodelning har tagits upp än och du inte nämner att ni på egen hand har avtalat om bodelning utgår jag i det följande från att så inte gjorts.Vad ingår i en bodelning?Frågan är vad som ska ingå i en sådan bodelning. Enligt 8§ ska samboegendomen vid samboförhållandets upplösande delas mellan parterna. Enligt 3§ sambolagen utgör bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Sådan egendom är dock inte samboegendom om annat har förskrivits genom 4§ eller 9§. 4§ rör i huvudsak sådan egendom som sambon fått i gåva eller genom testamente/arv med föreskrift att det ska vara sambons enskilda egendom. 9§ nämnde jag tidigare och tar sikte på de fall där samborna sinsemellan har genom skriftligt avtal kommit överens om vad som ska tas med i bodelningen. Du nämner att ni har en lägenhet och som jag förstår det är den införskaffad 1995. Eftersom du även nämner att ni varit sambos i 29 år så antar jag att lägenheten förvärvats för gemensamt bruk eftersom det förvärvats inom tiden för ert förhållande, den utgör i sådana fall samboegendom. 3§, 5§ sambolagen.Utifrån din fråga förstår jag det också som att din sambo inte arbetat och således inte bidragit ekonomiskt till hemmet annat än genom ekonomiska bidrag. Tanken vid bodelning enligt både sambolagen och äktenskapsbalken (det är dock än mer tydligt i äktenskapsbalken) är att även om bara en part i förhållandet förvärvsarbetat så ska en hälftendelning ske av den egendom som utgör samboegendom respektive giftorättsgods i äktenskap. Lagstiftaren har ansett det som orimligt att det faktum att en part bidragit mer materiellt i pengar och den andra parten arbetat exempelvis i hemmet ska få följden att den förstnämnda ska ha bättre rätt vid en bodelning. Utgångspunkten är således att hälftendelning ska ske och det förhållande att samborna arbetat eller inte spelar ingen roll för delning av den delbara egendomen (samboegendom). Inom ramen för detta svar kan jag inte företa en uppställning av den delbara egendomen eftersom jag inte har någon tillgång till information om denna. Men med bakgrund av det jag skrivit ovan kan du jämföra med den egendom ni innehar. Det största posten är med all säkerhet er gemensamma bostad. Exempel på bohag är tavlor av större värde, möbler, hushållsmaskiner etc. i enkelhet sådant som används i hemmet gemensamt av båda parter. Enligt 16§ 2st. sambolagen har den som bäst behöver bostaden rätt till denna under förutsättning att motsvarande värde som den sambo som ska flytta förlorar kan ersättas. Om godtagbar säkerhet kan ställas för betalning till den andra sambon kan den sambon som bor kvar få anstånd med att ''lösa ut'' den andra sambon. Har du fler frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!E-mail: christopher.escalante@lawline.seJag vill även för ytterligare frågor av mer komplicerad karaktär rekommendera vår samarbetspartner Familjens Jurist med kontor över hela Sverige. De är specialiserade på familjerätt och erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. Vänligen,

Bodelning efter en sambos död

2015-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Två personer ska flytta ihop. den ena köper en bostadsrätt kontant som han inte ska vara folkbokförd på (inte till en början). Han och hon flyttar in gemensamt i bostadsrätten. Ett avtal skrivs mellan de blivande samborna på vilken hyra hon ska betala och att om han dör först ska hon få bo kvar tills hon fått annat boende (lägenhet). Nu undrar jag om hon vid hans dödsfall enligt sambolagen kan begära bodelning och vid en sådan bodelning ha rätt till hälften av bostaden? Om så vad bör dessa två göra för att hon inte ska ha rätt till bostaden vid en sådan händelse? Båda har barn på varsitt håll.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Eftersom de bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande omfattas de av sambolagens regler, 1§ sambolagen (2003:376). Om han dör först så kan hon begära bodelning, och det är bara hon och inte dödsboet som kan begära bodelning, 18§. Eftersom de skaffade bostaden för att bo tillsammans i den utgör den samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning. Hon har då rätt till halva lägenheten om hon begär bodelning när han dör. För att undvika att så ska ske får de upprätta ett samboavtal där de anger att sambolagens regler inte ska tillämpas och då kommer hon bara ha rätt till det hon äger och kommer alltså inte få halva lägenheten utan hela lägenheten kommer tillfalla hans barn genom arv.

Bodelning för sambor, övertagande av bostad m.m.

2015-03-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande lilla basbeloppsregeln och vad som räknas in. Jag förstår att man som efterlevande sambo har rätt att komma upp i två prisbasbelopp och om det är behövligt får man 'ta' pengar ur den avlidnes dödsbo. Men är det bara ens samboegendom som ska understiga två prisbasbelopp för att regeln ska tillämpas eller räknas ens övriga tillgångar också in? Jag undrar också om reglerna om övertagande av bostad gäller även om bostaden enligt samboavtalet inte ska ingå i bodelning?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Samboegendom avser gemensam bostad och gemensamt bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning, vilket framgår av Sambolag (2003:376) 3 §. Bohag avser vanligen möbler, hushållsmaskiner och andra fysiska naturligt flyttbara saker som är avsedda för det inre hushållet i det gemensamma hemmet, dock inte bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (Sambolag 6 §). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, räknas inte till gemensam bostad och gemensamt bohag (Sambolag 7 §). Det innebär att endast vad som räknas som gemensam bostad eller gemensamt bohag ska omfattas av fördelningen av samboegendom i samband med att den ene sambon avlider. Därvid är det endast värdet av gemensam bostad och gemensamt bohag, och inte övriga tillgångar, som tas till intäkt för att beräkna om basbeloppsregeln ska aktualiseras eller inte (Sambolag 18 § andra stycket).Eftersom ni har ingått ett samboavtal om att den gemensamma bostaden inte ska ingå i bodelningen så anses den inte höra till samboegendomen, varvid reglerna om bostadsövertagande enligt Sambolag 22 § kan bli tillämpliga (Sambolag 9 § första stycket och 3 §). Om den avlidne sambon innehade den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt så har du rätt att överta bostaden vid samboförhållandets upphörande, om du bäst behöver bostaden och övertagandet anses som skäligt (Sambolag 22 § första stycket). Eftersom samboförhållandet dock har upphört genom din sambos död så anses det i rättsdoktrin närmast självklart att du som efterlevande kan överta bostaden efter den avlidne. Med vänlig hälsning

Sambo och lika ägande i fastighet

2015-03-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo äger "vårt" radhus till 100%. Han står för 50% av bolånet & hans pappa står för resterande 50%.Då jag själv ägde en lägenhet vid köpetillfället bestämde vi att lämna mig utanför helt.Nu vill vi att jag ska äga 50% av radhuset & att jag även ska stå för boloånet till 50% istället för min sambos pappa.Vi vill att vi båda alltid ska ha rätt till 50% oavsett om någon dör eller om vi separerar.Vi har 2 gemensamma barn & min sambo har 1 barn sen innan, samtliga under 18 år just nu.Vad finns det för alternativ? Gåva? Försäljnig?Vad är viktigt att tänka på? Tex sambolagen träder in? Vinstskatt för min sambo vid försäljning till mig?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Först och främst är det viktigt att tänka på att sambolagen gäller från det att ni stadigvarande bor tillsammans (se 1 § sambolagen). Enligt 3 § sambolagen utgör all egendom som införskaffats för gemensamt bruk s k samboegendom, vilken ska delas lika vid en ev. bodelning (såvida någon begär bodelning vid separation, se 8 § sambolagen). Har radhuset köpts för gemensamt bruk blir således resultatet detsamma (dvs hälftendelning) oavsett hur ägandet ser ut.När det gäller radhuset finns alternativen gåva samt köp. Skillnader uppstår avseende beskattningen. Vid gåva utgår ingen skatt alls vid överlåtelsen, istället tar du över din sambos skattemässiga situation (du kommer då istället få skatta när du säljer i framtiden), se 8 kap. 2 § samt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Om din sambo istället säljer halva radhuset till dig utgår kapitalvinstbeskattning för den vinst han gör med 22 % (se 45 kap. 33 § samt 65 kap. 7 § IL). Skillnaden blir då att han får "skatta av" den vinst radhuset genererat under hans innehavstid om ni väljer att förändra ägandet genom försäljning, medan du kommer att få skatta för den delen när du säljer, om ni istället väljer gåva. Å andra sidan behöver du vid gåva inte betala någon köpeskilling till honom. Påpekas kan dock att det vid försäljning av fastighet är möjligt för överlåtaren att kräva en köpeskilling, så länge denna understiger fastighetens taxeringsvärde slipper han, trots betalningen, kapitalvinstbeskattning då hela överlåtelsen ses som en gåva (detta enligt den s k huvudsaklighetsprincipen).För att vara helt på den säkra sidan gällande fördelningen av er egendom vid ev. separation alternativt om ena sambon avlider rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal. Där kan skrivas in att bodelning inte ska ske alls alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av bägge samborna (se 9 § sambolagen). När det gäller radhuset kommer det dock inte bli några problem då ni äger lika efter överlåtelsen (vilket ju också skulle blivit resultatet enligt sambolagen om ni förvärvat fastigheten för gemensamt bruk).Nämnas kan också att sambos inte ärver varandra likt gifta. Önskar ni trots allt att den efterlevande sambon ska ärva (och därmed att de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna avlidit) rekommenderas att ni upprättar ett inbördes testamente där framgår att den efterlevande ska ärva den först avlidna med fri förfoganderätt. Detta innebär full arvsrätt för den efterlevande sambon, men utan möjlighet att testamentera bort egendomen vidare. Särkullbarnet får dock oavsett ut sitt arv direkt. Hoppas ni fått svar på era funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Rätt till pengar vid sambors bodelning

2015-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag skulle vilja veta vad som gäller vid sambo separation. Jag fick ärva pengar från min pappa och fick pengar från en lägenhetsförsäljning som jag satte in i ett hus som vi gemensamt köpt. Nu skall vi separera och då undrar jag i fall att jag har rätt till dessa pengar?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär, vilket framgår av Sambolag (2003:376) 2 § punkt 2. Vid ett sådant upphörande av förhållandet ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning (Sambolag 8 § första stycket). Samboegendom avser dock inte all egendom som samborna äger var för sig eller gemensamt, utan endast gemensam bostad och bohag om har förvärvats för gemensam användning (Sambolag 3 §).Eftersom du och din sambo gemensamt har köpt fastigheten så antar jag att dess hus avsågs vara en bostad för er gemensamma användning och huvudsakligen har använts som sådant, varvid fastigheten ska anses som er gemensamma bostad och därmed samboegendom som ingår i bodelningen (Sambolag 5 § första stycket, punkt 1). Detta gäller även om du har köpt din andel i fastigheten med pengar som du har ärvt efter din pappa. Hade du däremot ärvt pengarna av din pappa genom testamente med villkor att de skulle vara din enskilda egendom så hade andelen i fastigheten som du köpt för pengarna också varit din enskilda egendom, varav den inte hade ingått i samboegendomen och därmed bodelningen (Sambolag 4 § punkt 4).Eftersom endast gemensam bostad och gemensamt bohag, d.v.s. fysiska, lösa saker som hör till det inre hushållet, införskaffade för gemensam användning anses som samboegendom så ingår inte i samboegendomen de pengar från arvet och lägenhetsförsäljningen som eventuellt inte gick åt vid köpet av bostaden, varvid du får behålla dem vid bodelning.Med vänlig hälsning

Bostadsrätt köpt innan samboförhållande

2015-03-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |För 2 år sedan köpte jag en bostadsrätt (nyproduktion) då jag var singel. Nu har jag flickvän sedan 1 år och lägenheten är strax klar för inflyttning. Hon planerar flytta in i lägenheten tillsammans med mig. Jag står på alla papper och för hela lånet, men vi kommer dela på vissa löpande kostnader. Har hon rätt till halva lägenheten vid en separation?
Felicia Idbrant |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline! När du och din flickvän flyttar ihop kommer sambolagen bli tillämplig på er. Vid en eventuell separation skall all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär detta, se 8 § sambolagen. Vad som avses med samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen.Detta innebär att bostad och bohag som köps under eller till samboförhållandet är samboegendom. Eftersom du köpt bostadsrätten då du var singel var syftet med köpet inte att det skulle förvärvas till ert samboförhållande. Din sambo bör då inte ha rätt till halva lägenheten vid en eventuell separation. Sambolagen är dispositiv och ni kan själva avtala om vad som ska ingå vid en eventuell bodelning, se 9 § sambolagen. För att göra det extra tydligt att bostadsrätten bara skall tillfalla dig vid en eventuell separation skulle ni kunna skriva in det i ett samboavtal. Ett samboavtal kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Något som däremot är viktigt att veta om är att det i 22 § sambolagen finns en rätt för den sambon som bäst behöver bostaden att överta denna. Detta gäller även fast bostaden inte utgör samboegendom och detta går inte att avtala bort genom samboavtal. Regeln blir främst aktuell när samborna har barn och den sambo som ska ta hand om barnen mest behöver bostaden av denna anledning. Sambon som får överta bostaden skall däremot ersätta den andra sambon för bostadens värde. Med vänliga hälsningar

Samboavtal

2015-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Nu är det så att jag och min flickvän ska flytta ihop och bli sambos i en bostadslägenhet jag har köpt. Vi har även kommit överens om att vid eventuell separation så ska lägenheten och all inredning och möbler tillfalla mig då jag har betalat för allt som finns i lägenheten när vi flyttar in. Men min flickvän vill känna att hon kan köpa något till lägenheten men ha rätt att ta med sig det vid eventuell separation på samma sätt känner jag att jag vill köpa saker till lägenheten som inte ska ingå i det gemensamma bohaget. Så i stort o hållet så vill vi inte att något ska ingå i det gemensamma bohaget utan var och en äger det man har betalat för. ska vi skriva ett samboavtal då och avtala bort hela sambolagen eller är det vissa saker vi behöver reglera? Samt blir samboavtalet giltigt om vi utformar det av ovanstående behov och undertecknar det båda två själva utan någon juridisk hjälp?
Sebastian Larsson |Hej och tack för din fråga!Som du redan verkar känna till är det möjligt att genom ett samboavtal avtala att sambolagens bestämmelser helt eller delvis inte ska gälla. Om du känner dig osäker rekommenderar jag att du med hjälp av en jurist skriver ett samboavtal för att hindra eventuella orättvisor om du separerar från din flickvän. Viktigt att tänka på är att samboavtalet måste vara skriftligt samt undertecknat av både dig och din sambo för att vara giltigt. Det finns inget krav ifrån sambolagen om att ett samboavtal måste vara undertecknat av någon juridisk behörig person för att vara giltig. Sambolagen hittar du här. Vänliga hälsningar,