Underhållsskyldighet för sambos barn

2014-09-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag är en man på 37 år och äger ett hus sedan 11 år.Sedan 4 år kilar jag stadigt med en tjej som även har ett barn på 6 år sedan tidigare. Kontakt med biologisk pappa saknas helt. Hon har flyttat in i huset (3 år sedan) med sin dotter och inga papper är upprättade oss emellan. Vidare, hon har hela tiden varit arbetslös och inte betalat 1 krona genom åren för varmvatten, el, sophämtning, underhåll, reparationer, vatten eller övrigt slitage och kostnader hon åsamkar genom medveten skadegörelse av mina bilar tex. Nu kommer vi vuxna inte överens och hon hittar ingen lägenhet att flytta till (arbetslös utan kapital). Hon hävdar att hon med lagstöd kan tvinga bort mig från huset så att hennes dotter kan bo kvar i området där hon skaffat sig kompisar och går i skolan etc. Stämmer detta verkligen?Hon hävdar vidare att jag ska även fortsättningsvis ska betala för hennes boende samt att OM hon skulle hitta en lägenhet så ska hon tvinga dit mig direkt. Jag känner mig utnyttjad och kränkt samt utan lösning på problemet. Vad kan jag göra?
Björn Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av din fråga förstår jag det som att du och din flickvän är sambos i ditt hus sedan tre år. Jag tolkar ditt uttryck ”kila stadigt” som att ni är sambos men inte gifta och ”hus” som bostadsfastighet. Av detta ser jag två frågor: kan din sambo överta ditt hus med stöd av sambolagen och har du någon underhållsplikt för din sambos barnÖvertagande av bostadSom jag förstår det ska nu ert samboförhållande upplösas, ni ska alltså flytta från varandra. Det kan då bli tal om en bodelning där samboegendom (bostad och bohag som införskaffats tillsammans eller i syfte att det ska vara sambornas gemensamma) delas mellan er. Vad som är samboegendom följer av sambolagen 3 och 4§ och grunden för bodelning finns i 8§. Ditt hus är inte att se som samboegendom då du införskaffat det innan samboförhållandet inleddes och syftet med husköpet var inte att det skulle vara en gemensam bostad för dig och din nuvarande sambo. Det finns också en möjlighet i sambolagen 22§ att överta en hyresrätt eller bostadsrätt trots att denna inte ingår i samboegendomen. Dock gäller detta inte bostadsfastigheter och någon möjlighet att överta ditt hus ser jag således inte. Underhållsplikt för sambos barn Enligt föräldrabalken 7 kap1§ har en förälder skyldighet att försörja sina barn utefter barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga. Då du inte är biologisk förälder till barnet och vad jag förstår inte heller adopterat denna, har du ingen skyldighet att bidra till underhållet för sambons barn. Dock stadgar 7 kap 5§ att en person som bor med ett barn och dennes förälder, kan ha en underhållsplikt gentemot barnet. Som krav uppställs att denne person (alltså du) antingen är gift med föräldern eller har ett gemensamt barn med föräldern. Av din fråga förstår jag det som att inget av dessa förutsättningar ligger för handen och du har således ingen underhållsskyldighet för din sambos barn. Sammanfattningsvis ser jag inte att din sambos eventuella krav har något lagstöd Vänligen

Tillämpning av femårsregeln i samboförhållanden

2014-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag står i begrepp till att separera från min sambo. Jag vet att det vi köpt för gemensamt bruk ska delas. Saken är den att jag haft jobb längre än honom, vilket gör att jag har betalt mycket mer än honom för alla möblerna. Läste om jämkningsregeln i 15 paragrafen i Sambolagen och funderade över det här med "hänsyn till förhållandets längd". Vi har varit sambo i tre år och motsvarande regel i ÄktB kallar ju äktenskap under 5 år som korta. Gäller denna fem års period även på samboförhållande?
Björn Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Någon direktöversättning mellan ÄktB 12:1 och sambolagen (SamboL) 15§ vad det gäller den s.k. femårstrappan finns inte. Syftet med regeln i ÄktB är att möjliggöra för en make att undanta egendom från bodelningen om äktenskapet varat kortare tid än fem år. Om äktenskapet varit i ett år kan maken undanta 1/5 av sitt giftorättsgods från bodelningen, om äktenskapet varat i två år kan 2/5 undantas osv. Enligt förarbetet till lagen är dock denna regel inte avsedd att tillämpas om en makes egendom i huvudsak är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom det i ett samboförhållande endast är just det gemensamma bohaget och bostaden som ska delas är regeln inte direkt överförbar.Däremot har 15§, SamboL just en möjlighet till jämkning särskilt med hänsyn till förhållandets längd vilket borde innebär att ju kortare samboförhållandet varit, ju mer kan undantas från bodelningen. Med hänsyn till att femårstrappan i ÄktB tillämpas även på sambotid som föregått ett äktenskap borde det innebära att som grundprincip är femårsregeln applicerbar på även på samboförhållanden. Åtminstone borde detta vara vägledande för bedömningen av jämkning på grund av samboförhållandets längd. För att sammanfatta: den ståndpunkt som förarbetet ger är att femårsregeln i ÄktB inte kan appliceras på ett samboförhållande men detta strider mot 15§ Sambolagens tydliga bud om att jämkning ska göras med hänsyn till samboförhållandets längd. Vägledning om möjligheten till jämkning borde därför kunna hämtas ur femårsregeln. Jag hoppas du fått svar på dun fråga trots det något invecklade svaret! Vänligen

Övertagande av hyresrätt sambor

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi bor i en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans men bara han står på kontraktet. Han vill nu att jag tar mina saker och flyttar ut. Vi har ett gemensamt barn som jag har ensam vårdnad om och jag har sedan tidigare två barn som bor växelvis. Har han rätt att bara slänga ut mig? Han vägrar att byta den eller överlåta den med orden att jag ändå inte skulle bli bli godkänd av hyresvärden då jag varit långtidssjukskriven och nu har fått jobb med lönebidrag på 75% för hyran är så hög. Har jag några som helst rättigheter?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Vid bodelning har den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta hyresrätten från den andra om det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt, se 22 § Sambolagen. Om samborna har gemensamma barn så krävs det inte att det föreligger synnerliga skäl, vilket annars är fallet. Utan att veta mer om den specifika situationen skulle jag kunna klassa omständigheterna för att du ska få ta över hyresrätten som skäliga, vilket innebär att du då har rätt att få hyresrätten vid bodelning.Vidare ska den nya hyresvärden acceptera dig som ny hyresgäst, eftersom att du i ett sådant fall har fått hyresrätten genom bodelning, se 12:33 st 2 JB.Sambolagen finner du här.Jordabalken (JB) finner du här. Planerar du att gå vidare så föreslår jag att du tar i kontakt med en praktiserande jurist. Ett förslag är Familjens jurist som är specialist på bland annat samboförhållanden.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Mvh,

Samboavtal under pågående samboförhållande

2014-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Bor tillsammans med min sambo sen 5 år tillbaka och jag äger en bostadsrätt som står på mig + att jag har betalt för varenda möbel , fordon och verktyg . Mitt problem är att min tjej är arbetslös och lägger inte en krona på varken mat , hyra eller något annat som rör hemmet . Vi har diskuterat sambolagen en del och det skrämmer mig att hon vilken dag som helst kan ta i princip allt jag äger utan att förlora någonting , hur ska jag göra för att säkra det jag äger ska komma i fel händer ? Mvh Christian
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga. Det som ska fördelas vid en bodelning enligt Sambolagen är samboegendomen, dvs. bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Om du alltså ägde bostadsrätten innan ni träffades eller bestämde er för att flytta ihop utgör den inte samboegendom, däremot är det utan betydelse vem som betalade eller betalade den större delen för den. Mat, hyra och andra löpande kostnader är ingenting som regleras i sambolagen eller något som man vid en bodelning kan få ersättning för, utan detta är något man bör reglera emellan sig.Det ni kan göra för att säkerställa att ni får den egendomsfördelning ni vill ha är att skriva ett samboavtal och däri reglera sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning. Detta kan ni göra när som helst under samboförhållandet, och ett sådant avtal kan ersättas av ett nytt. För att vara giltigt måste avtalet vara skriftligt och undertecknat av båda parterna.

Tillämpas sambolagen om båda inte är skrivna i bostadskontraktet?

2014-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo håller på att separera och undrar om sambolagen. Efter 4 år tillsammans i en lgh som stod i mitt namn bytte vi bostad, då fick min sambo inte stå med på det nya kontraktet. Nu, efter 5 månader i den nya lägenheten, ska vi alltså separera och vill veta om sambolagen kan tillämpas genom att min sambo får skrivas in i kontraktet för att få lika stor möjlighet till en ny bostad som jag. Vi har ju haft gemensamt boende i över 4 år, bevisbart via folkbokföringsregistret. Ingen av oss har råd att behålla den nuvarande lägenheten själv.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse. Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Med gemensamt hushåll menas att sambor delar bostad och har ett samarbete i vardagliga göromål samt har en viss ekonomisk gemenskap, eller i alla fall ett ekonomiskt samarbete. Ni har haft gemensam permanentbostad och varit folkbokförda på samma adress. Som jag kan se det finns det inget tvivel att ni juridiskt sett är sambor. I ert fall gäller sambolagen oavsett om din sambo är skriven i kontraktet. Vänliga hälsningar,

Samboegendom

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har en fråga om sambolagen.Köpte ett hus för rätt exakt 6 år sedan som jag själv flyttade in i. Efter några månader träffade jag en partner som flyttade in i huset. Vi fick rätt snabbt två barn.Vår gemensamma ekonomi har i princip bara bestått av min lön då min sambo nästan inte har någon inkomst. Jag har tagit flera lån på huset under tiden vi bott tillsammans och använt pengarna till renoveringar av huset. Alla lån har stått på mig samt betalats av mig. Nu, lite mindre än 6 år tillsammans har vi beslutat oss för att gå skilda vägar. Hur ligger det till med de huslån jag tog efter att jag träffat min sambo ? Kan de räknas som gemensamma eller tillhör de mig och mitt hus ? Anledningen till frågan är såklart att det blivit en tvist om hur den eventuella vinsten på huset ska fördelas. Tacksam för svar! Husägaren
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboskap upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det. Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom du köpte din bostad innan ni ingick ett samboskap så är bostaden inte förvärvad för gemensamt bruk och räknas därmed inte som samboegendom. Vinsten från försäljningen av huset ska därmed inte delas mellan er. Som sambo ansvarar man dessutom för sin egen ekonomi. Din sambo har därmed inte något ansvar för de huslån som du har tagit, utan dessa tillhör dig och ditt hus.Ovanstående framgår av sambolagen 3 §, 8 § och 14 § som du hittar https://lagen.nu/2003:376Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Samboavtal

2014-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Våran son ska köpa lägenhet och handpenningen ska läggas av honom med pengar som vi föräldrar sparat till honom under hans uppväxt. Lånet ska jag (mamma) och min son ta gemensamt eftersom han ej är fast anställd. Min fråga är nu: han har en flickvän som kommer flytta med honom till lägenheten, hon har inget arbete och lägger inte in några pengar till bostadslånet. hur ska man skriva för att vara säker på att hon ej får del av lägenheten vid en separation. Jag vill vara säker på att hela lägenheten kommer tillhöra min son oavsett vad som händer med deras relation.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den lag som är tillämplig är sambolagen som du finner https://lagen.nu/2003:376. Enligt 8 § ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras när samboförhållandet upphör. Den egendom som ska delas är bostad och bohag om den förvärvats för sambornas gemensamma användning. Om din son och hans flickvän flyttar tillsammans till bostadsrätten i och med att den köps tyder det mesta på att den förvärvats för gemensam användning. För att säkerställa att bostadsrätten inte delas vid en eventuell separation rekommenderar jag att din son och hans sambo skriver ett samboavtal. I samboavtalet kan man avtala om att ingen bodelning ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Detta framgår av 9 §. Vänligen 

Efterlevande sambos rätt att begära bodelning

2014-09-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande sambo ska köpa hus. Det är bara jag som kommer att lägga insats i huset. Om min sambo skulle avlida, vad händer då? Han har en son (inte gemensam), som jag förstår ärver allt från honom...inklusive halva huset? Innebär det också att sonen i princip får halva den insats som jag lagt in därmed, om vi inte skrivit avtal om det? Tusen tack för hjälpen på förhand!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det hus som du och din sambo köper kommer att bli samboegendom då det förvärvats för gemensam användning, detta följer av 3§ sambolagen (SamboL). Värt att nämna är att detta inte innebär att ni äger huset tillsammans. Om din sambo inte bidragit till köpet av huset kommer endast du att vara ägare. Att huset är samboegendom innebär endast att husets värde ska delas lika vid en eventuell bodelning. Om din sambo skulle avlida måste dock bodelning inte nödvändigtvis ske. Vid samboförhållandens upphörande sker bodelning nämligen endast på begäran av någon av samborna. Då ett samboförhållande upphör på grund av den ene sambons död gäller dock enligt 18§ SamboL möjligheten att begära bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon. I en sådan situation skulle du alltså kunna avstå från att begära bodelning. Du skulle då få behålla all din egendom (inklusive huset) medan din sambos son ärver all din sambos egendom. Viktigt att komma ihåg är att s.k. ”dold samäganderätt” kan uppkomma om din sambo bidrar till husköpet på något sätt, t.ex. genom att stå med på lånet. I en sådan situation gäller inte vad som sagts ovan utan halva husets värde skulle då ärvas av din sambos son. För att undvika förvirring angående vad som ska gälla kan det vara en bra idé att upprätta samboavtal och testamente. Behöver ni hjälp med detta rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,