Sambodelning

2013-12-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej jag har en fråga jag och min sam bor vi har bort tillsamman i12år men han slängde ur mig och har hämtat en ny tjej från Thailand hit på en gång jag undra vad jag har rätt till på det situation men vi har ingenting gemensam
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör måste man fördela tillgångarna mellan parterna.Om det inte finns något samboavtal reglerar sambolagen hur egendomen skall fördelas. Enligt lagen har du rätt till:1) De saker som du har köpt själv, eller tillsammans med någon annan,: det vill säga de tillgångar som du äger redan nu, och som inte är samboegendom.2) Du har även rätt till hälften av den s.k. "samboegendomen". Samboegendom är enligt sambolagen bostad eller bohag, som är införskaffat för att man ska använda det gemensamt. Det viktiga är att avsikten vid köpet var att bostaden eller bohaget skulle användas gemensamt. Det spelar ingen roll vem som köpt egendomen. Man brukar främst se till tidpunkten för köpet för att avgöra vad avsikten med köpet varit. Om bostad eller bohag köpts under, eller i nära anslutning till, samboförhållandet är det sannolikt att det skulle användas gemensamt. Med bohag menas allt inre lösöre som t.ex. möbler, hushållsmaskiner som används i det gemensamma hushållet. Bil eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är dock inte samboegendom.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det är mycket möjligt att du har rätt till delar av det gemensamma hushållet, eller till och med bostaden, om det har inköpts under, eller i nära anslutning till ert samboförhållande. Detta gäller oavsett vem som betalt för egendomen. Om du vill gå vidare med detta råder jag dig att ta kontakt med en jurist, förslagsvis Familjens Jurist som är experter på just familjerätt.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Bodelning av sambors gemensamma bostad

2013-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om ett sambopar är på väg att separera (efter över 10 år) och ska sälja lägenheten som köptes för gemensamt boende har bägge rätt till del av vinst på bostaden har jag förstått, även om en person lade hela köpesumman vid tillfället (levt så länge ihop, ca 12 år totalt). Minus insatsen som den som initialt köpte den ska ha utöver halva vinsten. Min fråga är då att om den andre parten (som ej gjorde någon insats vid köpet) skulle hinna dö innan försäljningen är klar och bohag/delning är klar. Får exet den avlidnes del av vinsten då, eller kan hennes familj claima något av den delen?
Victoria Nilsson |Hej!Om samborna separerar ska samboegendom delas mellan samborna om någon av samborna begär det, 8 § Sambolagen. Då lägenheten köpts för gemensamt bruk är den samboegendom, 3 § Sambolagen. Det innebär att hela lägenhetens värde, inlkusive vinst, ska delas lika mellan samborna, 14 § Sambolagen. Något avdrag för insatsen görs inte även om endast ena parten stått för den, så länge det inte finns något samboavtal eller annan överenskommelse som gör att värdet inte ska delas i två lika delar.Om den ena sambon avlider innan bodelning, så gäller bestämmelsen om att begära bodelning endast till förmån för efterlevande sambo, inte för den avlidne sambons arvingar, 18 § Sambolagen. Det innebär att den efterlevande sambon som äger lägenheten kan avstå från att begära bodelning och på så sätt "slipper" dela med sig av lägenheten. Om hen däremot begär bodelning kommer lägenheten att delas lika med den avlidne sambons arvingar.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Vänliga hälsningar,

Testamente till förmån för sambo

2013-12-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag (båda utan barn) flyttade gemensamt in i en fastighet. Både fastighet och lånen står på mig eftersom sambon hade betalningsanmärkningar. I samband med att vi flyttade in skrevs ett samboavtal där vi avtalade bort reglerna om bodelning. Sambon har inga betalningsanmärkningar längre. Nu vill vi att fastigheten och lånen ska ligga kvar hos mig, men att sambon får huset om jag går bort. Vid en ev separation ska det fortsättningsvis vara min fastighet. Hur gör vi? Skriver ett testamente? Eller räcker det att vi river samboavtalet?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. För att din sambo ska ärva fastigheten om du avlider måste du upprätta ett testamente. Detta då sambos inte ärver varandra, till skillnad från makar, 3 kap 1 § ÄB. Det finns vissa formkrav som du måste beakta om du ska upprätta ett testamente: det ska vara skriftligt med två vittnen. Du ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro och vittnena ska bestyrka testamentet med sina underskrifter, 10 kap 1 § ÄB. Vittnena får inte vara nära släkt med dig (föräldrar, styvföräldrar, barn, make, sambo, syskon), under 15 år eller lida av en psykisk sjukdom som gör att denna inte förstår innebörden av att vara testamentsvittne, 10 kap 4 § ÄB.  Din sambo har inte rätt att begära bodelning vid en eventuell separation i och med det samboavtal som ni redan upprättat, 9 § sambolagen se https://lagen.nu/2003:376. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När bostaden ingår i en bodelning mellan sambor

2013-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring samboavtal. I somras köpte jag en lägenhet som min pappa står på till största del men det är jag som bor här. Precis när jag köpt lägenheten träffade jag min nuvarande pojkvän som efter 3 månader vid tillgång av lägenheten flyttade in med mig och har nu bott här i 3 månader. Han har inte skrivit sig på min adress och jag har betalat för alla möbler/prylar som finns i lägenheten bortsett från de saker (så som t.ex. hans dator) han har tagit hit. Vi delar även på alla bostadskostnader, avgift, ränta, mat, el etc. dock inte amorteringar. Nu undrar jag vad som händer vid eventuell separation? Har har någon som helst rätt till någonting i/av lägenheten eller är jag skyddad av sambolagen? Vi ska träffa en advokat nästa vecka och skriva avtal innan han skriver sig här, men jag vill ändå veta vad som gäller om avtal inte skrivs. Tack!
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagens bestämmelser tillämpliga. Av sambolagen framgår att ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider. Om förhållandet upphör krävs det att någon av samborna begär bodelning inom ett år för att detta ska ske. Bodelning sker på så sätt inte per automatik, vilket är fallet när ett äktenskap upphör, utan det krävs att någon av er begär bodelning. I bodelningen ingår den gemensamma bostaden och det bohag som har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som står som ägare till egendomen utan det avgörande är i vilket syfte som egendomen införskaffats. Om syftet var att egendomen skulle användas gemensamt ingår egendomen i bodelningen.Som regel är det endast den egendom som har förvärvats efter det att samboförhållandet inleddes som ingår i bodelningen. I vissa fall kan dock egendom som har förvärvats före det att förhållandet inleddes ingå. Det krävs dock att det i dessa fall går att visa att syftet med köpet var att egendomen i framtiden skulle användas gemensamt. Eftersom att du och din pappa förvärvade lägenheten redan innan du träffade din pojkvän kommer denna med största sannolikhet inte att ingå i bodelningen. För att den ska ingå krävs att din pojkvän bevisar att syftet med förvärvet var att ni båda två skulle bo där. Likadant förhåller det sig med de möbler som du hade sedan tidigare. För att säkerställa att lägenheten och möblerna inte ska ingå i bodelningen är det, precis som du har tänkt, lämpligt att upprätta ett samboavtal. Lycka till!

Samboegendom.

2013-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Min syster har varit sambo i 4 år. Nu fungerar inte riktigt bra mellan de och han säger hela tiden att om hon inte är nöjde ska hon sticka bara. Efter de flyttade ihop köpte han hus, båt, bil, motorcykel bl.a. Har hon rätt för en andel av något eller inte? Det står ingenting i hennes namn. 
Victoria Nilsson |Hej!Om din syster och hennes sambo separerar så kan hon begära bodelning, 8 § Sambolagen. Det som delas är samboegendom. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Båt, bil och motorcykel är inte samboegendom, då det inte är bostad eller bohag, varför din syster inte har rätt till någon andel av dem. Huset kan din syster däremot ha rätt till halva värdet av, om det köptes för att användas som gemensamt boende.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Vänliga hälsningar,

Vilken sambo ska anses ha störst behov av gemensam bostad vid upphörande av samboförhållande och förrättande av bodelning?

2013-12-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och vi har en hyresrätt i Stockholms innerstad som vi tillsammans skrivit avtal på för lite mer än ett år sedan. Ingen av oss vill flytta ut. Vem har då rätt till lägenheten? Min sambo hade en andrahandslägenhet som kontraktet löpte ut på och själv hade jag ett förstahandskontrakt som jag blev tvungen att säga upp då jag skrev på avtalet på vår nuvarande lägenhet. Jag har läst att det är den som är i störst behov av lägenheten som får den. Vi båda två har tillsvidareanställningar men min sambo har 132 000 mer i årsinkomst än vad jag har. Jag tycker själv att jag är i större behov än honom dels för att jag hade ett kontrakt innan och dels för att jag har en lägre inkomst. Men vad tror ni?
Märta Ahlén |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor! Tillämplig lagstiftning på den uppkomna situationen är Sambolagen (SamboL), se: https://lagen.nu/2003:376. Ett samboförhållande (vilket föreligger om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 §) upphör när samborna flyttar isär (2 § st. 1 p. 2). Ett samboförhållande skall även anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare (2 § st. 2). Om ena sambon på så sätt begär det ska alltså bodelning ske och samboegendomen (det som om har förvärvats för gemensamt begagnande, se 3 §) fördelas (8 §). En begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.Bodelning ska inte ske om samborna i ett skriftligt avtal som undertecknats av dem båda har kommit överens om det (Prop. 2002/03:80 sida 33), och rimligtvis kan fördela det gemensamma bohaget och bostaden utan hjälp från utomstående. Ni måste följaktligen inte lösa frågan om hur er gemensamma egendom ska delas upp genom att förrätta bodelning – men eftersom bostaden verkar utgöra något som ni inte på egen hand kan träffa en uppgörelse om, kan domstol behöva anlitas och bodelningsförrättare utses (26 §, som bl.a. hänvisar till 17 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230). Bodelning kan medföra att en sambo får behålla bostaden eller visst bohag som denne har varit ägare till, men vid lottläggningen (d.v.s. vid fördelningen av det gemensamma bohaget och bostaden utefter värdet på era respektive andelar i boet) kan en sambo kan också få överta samboegendom som tillhört den andra sambon.  Precis som du skriver är det den av samborna som är i störst behov av lägenheten som kommer att få den. Styrande är en ”behovsprincip”, vilken innebär just att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott. För att fastställa vem som har störst behov måste en helhetsbedömning göras. Först och främst får den omständigheten att samborna haft gemensamma barn betydelse. Om endera sambon efter separationen skulle få enskild vårdnad om barnet eller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon blir detta regelmässigt styrande för vem som kommer ha rätt att bo kvar i bostaden, se t.ex hovrättens dom i RH 2002:12. Även om en sambo anses ha störst behov av bostaden eller bohaget måste det dessutom, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, anses skäligt gentemot den andra sambon att denne mister viss egendom till förmån för den förstnämnda.En sambos ålder, eventuella handikapp och hälsa i övrigt utgör faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen av om denne har störst behov av bostaden. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll kan komma att få relevans.Mot bakgrund av det ovan skrivna skulle väl, får jag anta, det förhållandet att du har en lägre inkomst kunna få relevans för frågan om vem som har störst behov av bostaden. Själva syftet med sambolagstiftningen är just att genom en minimireglering trygga en ekonomiskt svagare parts ställning när samboförhållandet upplöses (Prop. 2002/03:80 sida 34), något som kunde ge ytterligare stöd för att du ska få hyresrätten på din lott. I övrigt är det svårt för mig att säga, eftersom en helhetsbedömning ska göras och det förhållandet att du har en lägre årsinkomst inte ensamt kommer att avgöra frågan, vilken den slutliga utgången kommer att bli.Jag önskar dig lycka till och hoppas att ni i slutändan kommer fram till en tillfredsställande uppgörelse om hur er gemensamma egendom ska uppdelas mellan er!Vänligen

Samboegendom, bodelning och dold samäganderätt

2013-12-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit sambo i cirka 4,5 år. För 3 år sedan köpte vi en lägenhet tillsammans. Lånet, och mig veterligen även lägenheten, står på honom. Han tjänar mer pengar än mig men vi har haft gemensam ekonomi och alla våra pengar har gemensamt gått till lån, mat hyra osv... Nu ska vi separera och lägenheten säljas. Min fråga är vilken rätt jag har till försäljningsvinsten? Om inte 50/50 så hur räknar man ut vilken procent? Vad gäller bilen vi också köpt under samboskapet, som också står på honom men betalats av från oss båda? Har jag rätt till ngn försäljningsvinst av den? Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få. 
Beatrice Rohdin |Hej,tack för din fråga. Det finns två alternativa situationer i det här fallet som delvis överlappar varandra. Den första utgår från att bodelning sker och den andra att en sådan inte kommer till stånd. Den förstnämnda berörs först.    Eftersom ni är samboende krävs att någon utav er begär bodelning för att en sådan ska komma till stånd, således under förutsättning att du eller din sambo så önskar, 8 § SamboL se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Det innebär i så fall att enbart samboegendom kommer att bli föremål för likadelning. Med samboegendom förstås sådant gemensamt bohag samt bostad som ni har förvärvat för gemensamt bruk, 3 § SamboL, Se https://lagen.nu/2003:376#P3S1.För att först beröra lägenheten kommer denna ingå i en eventuell bodelning eftersom den har förvärvats i syfte att ni ska bo där tillsammans - vilket ni även har gjort. Det spelar således ingen roll att din sambo ensam står som ägare på den. På grund av detta har du rätt till halva lägenheten och som en konsekvens därav halva försäljningsvärdet när denna säljs. Om din sambo skulle sälja lägenheten innan bodelningen krävs ditt samtycke, annars kan domstol förklara försäljningen ogiltig. Om du tillåter försäljningen innan ert samboförhållande har ansetts upphört (t.ex. då någon utav er flyttar till annan adress) har du inte rätt till halva vinsten eftersom det i bodelningen inte ingår ersättning som utgått på grund av  försåld bostad.Däremot kan du ha rätt till halva vinsten på annan grund. Förhållandet regleras nedan.          Bilen kommer inte ingå i en eventuell bodelning eftersom den inte innefattas i definitionen "bohag". Med begreppet förstås nämligen inre lösöre som t.ex. möbler. Således kan du inte få rätt till halva värdet av bilen genom en bodelning. Däremot kan du ha rätt till halva bilen och även halva lägenheten ifall en bodelning inte kommer till stånd. En sådan rätt kan du även ha till bilen ifall bodelning sker där lägenheten innefattas och även i den situationen där försäljning av lägenheten sker efter ditt samtycke (och innan samboförhållandet upphör) så att enbart kontanter återstår vid bodelningsdagen. En sådan rätt har du ifall du kan anses vara dold samägare. För att vara dold samägare krävs (1) att bilen/lägenheten har köpts för gemensamt bruk, (2) att du ekonomiskt har underlättat eller möjliggjort köpet av bilen/lägenheten på något sätt. Det kan t.ex. vara så att du har betalat en del av köpeskillingen eller att din situation var en grund för beviljandet av lånet. Eftersom även du har betalt lånet på lägenheten och bilen samt att ni i övrigt har gemensam ekonomi talar detta för att rekvisitet är uppfyllt. Utöver kraven ovan krävs (3) att ni har haft en avsikt avseende att ni båda ska äga bilen/lägenheten - en partsavsikt och (4) att din sambo förstod att syftet med ditt ekonomiska tillskott var att samäganderätt ska föreligga. I dessa fall har du således rätt till halva försäljningsvärdet av bilen och lägenheten på annan grund än familjerättslig, där lag om samäganderätt, se https://lagen.nu/1904:48_s.1, istället reglerar förhållandet mellan dig och din sambo.    Sammanfattningsvis kommer du förmodligen ha rätt till halva försäljningsvärdet av bilen och lägenheten oavsett vilket väg du väljer att ta. Vänliga hälsningar,

Gemensamt konto i samboförhållande

2013-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo spar pengar tillsammans på ett konto som vi nyss har öppnat Vi har ett gemensamt konto som båda har rätt att plocka ut pengar i från. Men hur blir det om min sambo går bort ? Avslutas hans del av kontot och jag står som ensam kontoinnehavare med pengarna kvar.?
Patrik Emblad |Hej!Banktillgodohavanden utgör ej samboegendom eftersom de ej är bostad eller bohag (Sambolagen 3 §). De ska därför inte ingå i bodelning vid ena sambons frånfälle. Eftersom det sannolikt inte heller kan styrkas hur stor andel av tillgångarna på kontot som tillkommer var och en av er så kommer de att delas lika. Den avlidnes hälftendel ska därefter ingå i dennes kvarlåtenskap för att ärvas av de som står närmast i ordning enligt Ärvdabalken 2 kap, eller som blivit tillförordnade egendomen genom testamente. Viktigt att notera är att sambos ej har någon legal arvsrätt efter varandra, varför ett tetamente måste upprättas i dessa fall för att trygga den efterlevandes rätt till mer än 1/2 av banktillgodohavandet.Sambolag:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTMÄrvdabalk:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htmVänligen