Bodelning enligt sambolagen

2013-09-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ska man göra om det inte går att komma överens när man ska dela/lösa ut varandra? (samboförhållande som tagit slut)
Anna Helgesson | Hej, Om jag förstår det hela rätt rör det sig om ett samboförhållande som har upplösts, vilket aktualiserar sambolag (2003:376) (SamboL), (vänligen se https://lagen.nu/2003:376 ) Ett samboförhållande definieras i 1§ SamboL, vilket bland annat innebär ” två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Vilket gör lagen tillämplig på detta fall. Upplösningen av ett samboförhållande återfinns i 2§ SamboL, om jag förstår frågan rätt är det 2§ 1st 2p. SamboL som är aktuell, dvs. att samborna flyttar isär. Det finns en möjlighet att upprätta ett föravtal om hur en bodelning ska skötas samt avtala om den kommande bodelningen, enligt 10§ SamboL. Detta förutsätter att ett avtal mellan samborna upprättas "inför omedelbart förestående upplösning av samboförhållandet". Är detta inte aktuellt återfinns reglering kring bodelning, vänligen se nedan.  Har ett samboförhållande upplösts ska en bodelning ske, detta genom en begäran från någon av samborna. Denna begäran ska ske inom ett år från det att samboförhållandet upplöstes, vänligen se 8§ 2st SamboL. Det som kommer att ingå i bodelningen är så kallas samboegendom, se 3§ SamboL vilket innefattar gemensam bostad och gemensamt bohag. Vid bedömningen av vad som utgör samboegendom beaktas om egendomen införskaffats av samborna tillsammans, eller om egendomen förvärvats för att brukas gemensamt under samboförhållandet. När det kommer till egendom som förvärvats innan samboförhållandet kan även sådan i vissa fall inkluderas i bodelningen, detta om man finner att förvärvet i fråga skulle komma till sambornas gemensamma användning (Agell och Brattström, 2011, uppl.5, s.270). När det kommer till gemensamt bohag inkluderas enligt 6§ SamboL möbler, lösa saker dvs. lösöre och hushållsmaskiner som i huvudsak används för det gemensamma hushållet. Här undantas bohag som uteslutande brukas endast av den ena sambon, denna egendom ska inte inkluderas i bodelningen, enligt 6§ 1st 2men. SamboL. Vad som avses med gemensam bostad återfinns i 5§ SamboL. Bostad eller bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte utgöra samboegendom, vänligen se 7§ SamboL. Andra undantag, dvs egendom som inte utgör samboegendom återfinns i 4 och 9§§ SamboL. Till undantagen räknas dels gåva samt arv där det funnits villkor om att dessa utgör mottagarens enskilda egendom. Lika så hör den egendom som samborna enligt ett eventuellt skriftligt avtal kommit fram till inte ska inkluderas vid en bodelning inte till samboegendomen. Sedan ett samboförhållande är upplöst har vardera sambo en skyldighet att redogöra för sin samboegendom till dess att bodelning kan ske, detta enligt 11§ SamboL. När det kommer till att fördela samboegendomen genom en bodelning är den tidpunkt man utgår från för att bedöma egendomsförhållandena, tidpunkten samboförhållandet upplöstes, detta enligt 8§ 1st SamboL. Vid en bodelning ska, enligt 20§ SamboL med hänvisning till 9kap 5§ Äktenskapsbalk, en bodelning genomföras av samborna tillsammans, det ska även upprättas en skriftlig handling över bodelningen som ska signeras av båda samborna.   En bodelning av samboegendomen påbörjas i ett första steg genom att beräkna andelar i samboegendomen. Sedan eventuella skulder täckts sker en likadelning mellan samboarna av den samboegendom som återstår, vänligen se 12-14§§ SamboL. Vid en bodelning ska även samboförhållandets längd beaktas liksom de ekonomiska förhållandena. Detta enligt en så kallad skevdelningsregel som finns i 15§ SamboL. Syftet med regeln är hindra att den ena sambon genom bodelningens likadelning får lämna ifrån sig oskäligt mycket egendom, i relation till den andra sambon. Efter att en likadelning skett är nästa steg en fördelning av egendomen, så kallad lottläggning, se 16-17 samt 19§§ SamboL. Enligt 16§ 2st ska en behovsprövning avgöra hur samboegendomen, inklusive den gemensamma bostaden ska fördelas. Om det faller sig så att den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom ska ändå en prövning av vilken sambo som bäst behöver bostaden göras, enligt 22§ SamboL. Om det inte finns eller har funnits gemensamma barn i samboförhållandet krävs synnerliga skäl för att den sambo vilken inte äger lägenheten ska anses bäst behöva den. Skulle den sambo vilken inte äger lägenheten anses bäst behöva denna ska denne ersätta den andre sambon för lägenhetens värde, enligt 22§ 3st SamboL. Efter att lottläggningen genomförts och samboegendomen fördelats anses en bodelning vara genomförd.   Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med Vänliga Hälsningar

När blir man sambo?

2013-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur länge måste man ha varit sambo för att sambolagen ska gälla?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt sambolagen är två personer sambor om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med ett gemensamt hushåll. Detta är grundkraven. Sambolagen ställer dock inte upp någon särskild tidsgräns för att lagen ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. Som exempel kan nämnas RH 2005:34, där domstolen ansåg att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening. (Se https://lagen.nu/dom/rh/2005:34 för fortsatt läsning) Vid en eventuell tvist ska man göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Om personerna är folkbokförda på samma ställe så är det en stark presumtion på att de är sambor. Samma sak gäller om personerna bor ihop och har ett eller flera gemensamma barn. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Gemensamt konto när samboförhållande upphör

2013-09-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son har varit sambo, men nu har dom valt att gå skilda vägar. Dom har ett gemensamt konto och nu tycker hon att han har haft dyrare vanor än henne och hon tycker därför att han är skyldig henne pengar. Hur gör man med detta? 
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör är det sambolagen som reglerar vad som ska delas och hur detta ska ske. 3 § sambolagen stipulerar att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom och det är detta som ska delas mellan samborna. Enligt 6 § sambolagen är samboegendom möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det innebär att ett gemensamt konto inte är samboegendom och därmed inte behöver delas lika vid en separation. Inte heller det faktum att en av samborna anser att den andre sambon haft dyrare vanor är något som föranleder en annan bedömning. Det får till följd att det enligt sambolagen inte finns några skyldigheter att betala tillbaka pengar oavsett hur tillgångarna på kontot använts. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 Vänliga hälsningar, 

Bodelning mellan sambor

2013-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag ska separera med min sambo. Jag fick 70.000 av min mamma för många år sedan när jag skulle köpa min första lägenhet. Den lägenheten såldes när jag och min kille skulle köpa en gemensam lägenhet. Han sålde sin lägenhet med förlust medan jag sålde min med en liten vinst. Detta var vad vi kom in med i vårt samboförhållande i den lägenhet vi köpte. Nu när vi separerar och säljer vår gemensamma lägenhet som vi äger 50/50, finns det någon chans för mig att få "tillbaka" de 70.000?
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagen tillämpning. När du och din före detta pojkvän valde att flytta ihop blev därför lagens bestämmelser tillämpliga på ert förhållande. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske endast om någon av samborna begär detta. Om någon av er begär bodelning måste detta ske inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra i och med att någon av samborna gifter sig, flyttar isär eller avlider. Om en bodelning sker ska värdet av den egendom som utgör så kallad samboegendom delas lika mellan samborna. Det som utgör samboegendom är den bostad och det bohag som har förvärvats för sambornas gemensamma användning. Eftersom att ni har köpt er bostad tillsammans och för er gemensamma användning ska denna ingå i bodelningen. Likaså förhåller det sig med det bohag som ni har förvärvat för er gemensamma användning. Det är som nämnts endast den gemensamma bostaden och bohaget som ingår i bodelningen. Om du skulle ha haft kvar pengarna som du fick av din mamma på ett bankkonto skulle dessa därför inte ha ingått i bodelningen och din före detta pojkvän skulle inte kunna göra anspråk på dessa. Har du däremot inte kvar pengarna, vilket verkar vara fallet nu, kan du däremot inte få tillbaka pengarna. En bodelning sker utifrån egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Att du hade 70 000 kronor sedan tidigare spelar därför ingen roll utan bodelningen sker utifrån era ekonomiska förhållanden så som de var dagen då ert förhållande upphörde.Med vänliga hälsningar

Sambos samtycke till fastighetsavstyckning

2013-09-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ställde en fråga till er den 25 aug 2013. Har inte fått svar på den därför frågar jag igen. Jag äger en fastighet sedan juni 1972, jag är ensam lagfaren ägare. Min far hjälpte mig ekonomiskt att köpa denna fastighet. Jag blev sambo 1975 och flyttade in i hennes hyresrätt. Vi byggde en villa tillsammans på min obebyggda fastighet med start 1977 med inflyttning under 1978 (hyresrätten övertogs av min sambos bror) Min vilja är att stycka av fastigheten till 3 st tomter och bygga ett nytt hus på en av tomterna. En tomt blir den som är bebyggd med min och min sambos gemensamma bostad. En av tomterna skall säljas för att finansiera det nya huset. Det nya huset skall sedan säljas när det är färdigbyggt. Min sambo är i mot hela projektet, kan jag utföra fastighetsdelningen utan hennes medgivande? Vi har inga skrivna avtal.
Miranda Lymeus |Hej!För att en fastighet som ägs av den ena sambon ska utgöra samboegendom krävs dels att den förvärvats för gemensamt bruk och att där finns en bostad som används gemensamt av makarna, se sambolagen 3 och 5 §§ (https://lagen.nu/2003:376). Eftersom att du köpte fastigheten flera år innan ni blev sambor så verkar det inte som att du redan då hade i åtanke att ni skulle använda denna tillsammans. Därför utgör din fastighet inte samboegendom och därmed kan du disponera den så som du själv vill.I allmänhet behövs överhuvudtaget inget samtycke av sambo för att ansöka om lantmäteriförrättning, även om fastigheten skulle utgöra samboegendom. 23 § sambolagen anger till vilka dispositioner samtycke krävs. I vissa fall kan dock samtycke krävas om fastighetens värde skulle minska väsentligt genom förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Jag går inte närmare in på det här eftersom att det ligger utanför frågan.Vänliga hälsningar,

Upphör samboskap vid uteblivet sexuellt samliv?

2013-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |En man bor med en kvinna som han har 2 barn med. De har varit "sambo" ca 25 år. De har haft skilda sovrum i 4,1/2 år och i princip ingen sexuell relation(1 gång i kvartalet max)de sista 8-10 åren. Läste att sex 10ggr eller mindre per år, räknas som att leva utan sex. Stämmer det? Läste också att det inte räknas som sambo om man inte har en sexuell relation. Stämmer det?
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga. Det stämmer att ett av rekvisiten för att uppnå satus som "sambos" enligt sambolagen är att förhållandet är sådant att det i normalfallet förekommer sexuellt samliv. Utöver detta gäller att personerna stadigvarande bor tillsammans samt att de har ett gemensamt hushåll. Min uppfattning är således att rekvisiten för samboskap enligt sambolagen åtminstone har varit uppfyllda. Ett samboförhållande anses endast upphöra om: 1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär,3. om någon av samborna avlider eller4. om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad Att förhållandena som gällde vid samboskapets ingående inte längre föreligger är således inte tillräckligt för att samboskapet skall anses ha upphört. Se gärna Sambolagen https://lagen.nu/2003:376   Vänligen,

Definition av sambo

2013-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Våran far fick nyligen bort och jag undrar då han hade en försäkring som tillfaller sambo eller efter det förstfödda barnet. Han stod som skild och bodde hos en kvinna på adress c/o, han bodde där i ca 2 år. Frågan är då ärver hon då pengarna eller Förstfödda? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Avgörande för din fråga blir om din far kan anses ha varit sambo med den kvinna han bodde hos. Om det inte finns någon närmare definition av sambo i försäkringsavtalet, kan ledning hämtas i Sambolagen. Där stadgas att: med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Utifrån dessa kriterier; stadigvarande, parförhållande och gemensamt hushåll, får man sedan göra en bedömning och se om han ska ha ansetts vara sambo vid sin bortgång.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Retroaktiv ersättning efter att samboförhållande upplösts?

2013-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har flyttat ifrån varandra, jag skaffade bostadsrätten innan vi träffades och hon har bara haft jobb vid behov/timmar och har i stort sätt aldrig betalat någon hyra för att bo här så jag har fått betala den. Lite matpengar har hon dock kunnat bidra med. Har jag skyldighet att betala hela hyran, el osv. För att det är min bostadsrätt eller skulle jag kunna kräva ersättning förvatt hon har bott här i efterhand?
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör ska, om en av samborna begär det inom ett år, bodelning enligt sambolagen ske. I en sådan ingår enligt 3 § samboegendom. Med det menas bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk, exempelvis möbler och en lägenhet. Kostnader som den ene sambon haft för den andre är inte något som ska delas upp i efterhand. Ska hyra eller annan ersättning utges måste det bestämmas i förväg. MVH