När blir man sambo?

2013-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur länge måste man ha varit sambo för att sambolagen ska gälla?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt sambolagen är två personer sambor om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med ett gemensamt hushåll. Detta är grundkraven. Sambolagen ställer dock inte upp någon särskild tidsgräns för att lagen ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. Som exempel kan nämnas RH 2005:34, där domstolen ansåg att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening. (Se https://lagen.nu/dom/rh/2005:34 för fortsatt läsning) Vid en eventuell tvist ska man göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Om personerna är folkbokförda på samma ställe så är det en stark presumtion på att de är sambor. Samma sak gäller om personerna bor ihop och har ett eller flera gemensamma barn. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Gemensamt konto när samboförhållande upphör

2013-09-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son har varit sambo, men nu har dom valt att gå skilda vägar. Dom har ett gemensamt konto och nu tycker hon att han har haft dyrare vanor än henne och hon tycker därför att han är skyldig henne pengar. Hur gör man med detta? 
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör är det sambolagen som reglerar vad som ska delas och hur detta ska ske. 3 § sambolagen stipulerar att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom och det är detta som ska delas mellan samborna. Enligt 6 § sambolagen är samboegendom möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det innebär att ett gemensamt konto inte är samboegendom och därmed inte behöver delas lika vid en separation. Inte heller det faktum att en av samborna anser att den andre sambon haft dyrare vanor är något som föranleder en annan bedömning. Det får till följd att det enligt sambolagen inte finns några skyldigheter att betala tillbaka pengar oavsett hur tillgångarna på kontot använts. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 Vänliga hälsningar, 

Bodelning mellan sambor

2013-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag ska separera med min sambo. Jag fick 70.000 av min mamma för många år sedan när jag skulle köpa min första lägenhet. Den lägenheten såldes när jag och min kille skulle köpa en gemensam lägenhet. Han sålde sin lägenhet med förlust medan jag sålde min med en liten vinst. Detta var vad vi kom in med i vårt samboförhållande i den lägenhet vi köpte. Nu när vi separerar och säljer vår gemensamma lägenhet som vi äger 50/50, finns det någon chans för mig att få "tillbaka" de 70.000?
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagen tillämpning. När du och din före detta pojkvän valde att flytta ihop blev därför lagens bestämmelser tillämpliga på ert förhållande. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske endast om någon av samborna begär detta. Om någon av er begär bodelning måste detta ske inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra i och med att någon av samborna gifter sig, flyttar isär eller avlider. Om en bodelning sker ska värdet av den egendom som utgör så kallad samboegendom delas lika mellan samborna. Det som utgör samboegendom är den bostad och det bohag som har förvärvats för sambornas gemensamma användning. Eftersom att ni har köpt er bostad tillsammans och för er gemensamma användning ska denna ingå i bodelningen. Likaså förhåller det sig med det bohag som ni har förvärvat för er gemensamma användning. Det är som nämnts endast den gemensamma bostaden och bohaget som ingår i bodelningen. Om du skulle ha haft kvar pengarna som du fick av din mamma på ett bankkonto skulle dessa därför inte ha ingått i bodelningen och din före detta pojkvän skulle inte kunna göra anspråk på dessa. Har du däremot inte kvar pengarna, vilket verkar vara fallet nu, kan du däremot inte få tillbaka pengarna. En bodelning sker utifrån egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Att du hade 70 000 kronor sedan tidigare spelar därför ingen roll utan bodelningen sker utifrån era ekonomiska förhållanden så som de var dagen då ert förhållande upphörde.Med vänliga hälsningar

Möbler och katter i bodelning mellan sambos

2013-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter 5 år ska vi nu sambos gå skilda vägar. Min sambo har i princip varit arbetslös mer eller mindre hela tiden så jag har stått för det mesta inom det ekonomiska. Nu när jag ska flytta så kräver han möbler som jag har betalat. Har han rätt till det? Sen har vi två katter, jag står som ägare på försäkringen och hos veterinären men han hävdar att han är lila mycket ägare? Snälla hjälp mig, har han rätt i det han säger? Och hur ska jag gå till väga, det är verkligen kaos.
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den egendom som ska delas lika vid en bodelning mellan sambos är endast samboegendom. Samboegendom är enligt sambolagens 3 § bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. Med det menas alltså en bostad som ni köpt under förhållandet för att bruka gemensamt samt möbler, vitvaror, mattor och liknande som har köpts under förhållandet för att brukas i bostaden. Dessa ska vid en bodelning delas lika mellan er. Katterna utgör inte bohag utan de faktiska äganderättsförhållandena är vad som avgör vem som ska få dem. Har du betalat för katterna torde de vara dina men det är inte helt ovanligt att sambor och andra som lever nära varandra samäger egendom. Detta är alltså hur en bodelning enligt sambolagens regler skulle se ut, men en sådan bodelning sker endast om en av parterna begär det inom ett år enligt sambolagen 8 §. Annars står det er fritt att själva komma fram till en lösning som passar just er.

Upphör samboskap vid uteblivet sexuellt samliv?

2013-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |En man bor med en kvinna som han har 2 barn med. De har varit "sambo" ca 25 år. De har haft skilda sovrum i 4,1/2 år och i princip ingen sexuell relation(1 gång i kvartalet max)de sista 8-10 åren. Läste att sex 10ggr eller mindre per år, räknas som att leva utan sex. Stämmer det? Läste också att det inte räknas som sambo om man inte har en sexuell relation. Stämmer det?
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga. Det stämmer att ett av rekvisiten för att uppnå satus som "sambos" enligt sambolagen är att förhållandet är sådant att det i normalfallet förekommer sexuellt samliv. Utöver detta gäller att personerna stadigvarande bor tillsammans samt att de har ett gemensamt hushåll. Min uppfattning är således att rekvisiten för samboskap enligt sambolagen åtminstone har varit uppfyllda. Ett samboförhållande anses endast upphöra om: 1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär,3. om någon av samborna avlider eller4. om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad Att förhållandena som gällde vid samboskapets ingående inte längre föreligger är således inte tillräckligt för att samboskapet skall anses ha upphört. Se gärna Sambolagen https://lagen.nu/2003:376   Vänligen,

Definition av sambo

2013-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Våran far fick nyligen bort och jag undrar då han hade en försäkring som tillfaller sambo eller efter det förstfödda barnet. Han stod som skild och bodde hos en kvinna på adress c/o, han bodde där i ca 2 år. Frågan är då ärver hon då pengarna eller Förstfödda? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Avgörande för din fråga blir om din far kan anses ha varit sambo med den kvinna han bodde hos. Om det inte finns någon närmare definition av sambo i försäkringsavtalet, kan ledning hämtas i Sambolagen. Där stadgas att: med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Utifrån dessa kriterier; stadigvarande, parförhållande och gemensamt hushåll, får man sedan göra en bedömning och se om han ska ha ansetts vara sambo vid sin bortgång.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Retroaktiv ersättning efter att samboförhållande upplösts?

2013-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har flyttat ifrån varandra, jag skaffade bostadsrätten innan vi träffades och hon har bara haft jobb vid behov/timmar och har i stort sätt aldrig betalat någon hyra för att bo här så jag har fått betala den. Lite matpengar har hon dock kunnat bidra med. Har jag skyldighet att betala hela hyran, el osv. För att det är min bostadsrätt eller skulle jag kunna kräva ersättning förvatt hon har bott här i efterhand?
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör ska, om en av samborna begär det inom ett år, bodelning enligt sambolagen ske. I en sådan ingår enligt 3 § samboegendom. Med det menas bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk, exempelvis möbler och en lägenhet. Kostnader som den ene sambon haft för den andre är inte något som ska delas upp i efterhand. Ska hyra eller annan ersättning utges måste det bestämmas i förväg. MVH

Kan man som sambor åstadkomma vad som i ett äktenskap motsvarar äktenskapsförord?

2013-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en lägenhet och det är enbart jag som står som ägaren. Min flickvän som jag har varit tillsammans i 3 år vill flytta in och ändra sin adress till mig. Skulle hon kunna ha rätt till hälften av min lägenhet om det tog slut mellan oss efter exempelvis några månader eller några år? Behöver man skriva på något bodelningsavtal? eller något annat som man bör tänka på? Tack på förhand! Vänligen,
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, Då Du och Din flickvän är två personer som stadigvarande kommer bo tillsammans i ett parförhållande och kommer ha ett gemensamt hushåll, utgör Ert förhållande vad som i 1 § Sambolag (2003:376) (SamboL) avses med ett samboförhållande - se https://lagen.nu/2003:376#P1S1. Således ska bostad och bohag (samboegendom) - enligt huvudregeln som återfinns i 8 § SamboL - fördelas mellan Er genom en bodelning.I enlighet med 9 § SamboL finns möjligheten för sambor eller blivande sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. I och med avtalet förlorar egendomen sin egenskap av samboegendom. Ett sådant avtal kan träffas såväl före som under samlevnaden. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna för dess giltighet. Vänligen,