Hur renovering påverkar definitionen av samboegendom

2013-10-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera på hennes begäran och det är jag som ska flytta. Jag flyttade in i hennes hus när vi träffades och jag tog då ett lån som användes för att delrenovera huset. Vi gjorde upp så att jag betalade det lånet och hon fortsatte betala sitt vanliga huslån då det blev ungefär samma kostnad. Löpande kostnader för el, vatten osv. har vi delat på. Jag undrar vad jag har rätt till nu när jag ska flytta?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Då din fråga rör ett samboförhållande så reglerar sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) vad som gäller vid en separation. Begär någon av er bodelning så ska detta ske och då kommer den samboegendom ni har delas lika mellan er (8§). Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3§). Det som har förvärvats innan samboförhållandet inleddes kommer inte ingå i bodelningen om det inte har förvärvats i nära anslutning till samboförhållandets start med syfte att brukas gemensamt. De fritidsföremål som är inköpta är som huvudregel inte att räkna som samboegendom. Begär du eller din före detta sambo bodelning så kommer den samboegendom ni förvärvat läggas samman för att sedan delas lika mellan er. Vad som inte räknas som samboegendom kommer inte ingå i en bodelning. Notera att som samboegendom räknas enbart bostad och bohag, till exempel en bil eller ett husdjur räknas inte till någon av dessa kategorier utan tillhör ägaren. Väljer ingen av er att begära bodelning så behåller ni den egendom ni är ägare till. Gällande huset så kommer det faktum att du renoverat troligen inte påverka vem som har juridisk rätt till fastigheten vid en bodelning. Har din sambo förvärvat huset innan ert samboförhållande inleddes så är huset inte att se som samboegendom, utan det är hennes egendom. I rättsfall så har man likställt den ekonomiska vinningen vilken följer av renovering, med en gåva till husets ägare (NJA 1986 s.513).   Vänligen, 

Sambolagen och kompisförhållanden

2013-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man är två kompisar som flyttar ihop och det är den ena som betalar antingen bostadsrätten eller får kontraktet på hyresrätten. Vem är det som har rätt till lägenheten om de blir osams? Ska man hyra ut ett rum eller skriva samboavtal för att endast den som har betalat eller står för kontraktet ska få behålla den vid osämja?
Farhad Niroumand |Hej!Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med anledning av detta är alltså sambolagen inte tillämplig då två kompisar bor tillsammans. Om du köper en bostadsrätt eller har ett kontrakt till en hyresrätt så påverkas ej detta av att du har en kompis boende hos dig. Med vänlig hälsning,

Fördelning av egendom vid dödsfall i samboförhållande

2013-10-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min systers sambo avled i september. Hon har bott tillsammans med mannen i fyra år. När hon flyttade ihop med honom då har han redan köpt en lägenhet ungefär ett år innan. De har inget samboavtal. Min fråga är, har min syster rätt till deras gemensamma bostad och bohag? eller får hon någonting alls? Jag tyckte att sambolagen var orättvist. Inte får hon någon ersättning för vård och omsorg heller? Mannen var ju redan då sjuk och behöver mycket hjälp i hemmet. Hoppas att få svar snarast. tackar.
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.  Eftersom din syster och hennes man bott ihop som sambor är det sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) som reglerar vad som sker vid ett dödsfall.När samboförhållandet upphör så har din syster enbart rätt till sin del i det av mannens egendom som varit så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad eller bohag som förvärvats för att användas gemensamt (3§ sambolagen). Är egendomen införskaffad under tiden paret bodde tillsammans så antas i normala fall egendomen vara samboegendom. Som samboegendom räknas även de förvärv som skett i nära anslutning till samlevnadens början om avsikten med förvärvet varit att paret skulle använda egendomen gemensamt.Eftersom mannen har köpt lägenheten ett år innan samboförhållandet började är lägenheten med största sannolikhet inte att räkna som samboegendom utan mannen enskilda egendom, vilken din syster då inte har rätt till. Gällande bohag så ska man här se till vad som köpts med avsikt att användas gemensamt. Det som förvärvats under tiden som samboendet kan med största sannolikhet antas vara samboegendom. Dock görs vissa undantag för till exempel fritidsutrustning (7§ sambolagen) som kan antas användas enskilt och då inte är samboegendom. Även bohag som inhandlats just före samlevnadens start kan anses vara samboegendom om avsikten med köpet har varit att egendomen ska användas gemensamt. Som exempel kan nämnas möbler man inhandlat just innan en part ska flytta in i syfte att förbereda det gemensamma hushållet. Så beroende på när bohaget är köpt och med vilket syfte så kan det utgöra samboegendom eller ej. Med anledning av dödsfallet så kan din syster välja om hon vill att bodelning ska ske (8§ sambolagen). Väljer hon att ej göra bodelning så behåller hon själv den egendom som hon införskaffat under samboförhållandet, samt tidigare ägd egendom. Väljer din syster istället att bodelning ska göras kommer all samboegendom läggas sammas och fördelas lika mellan henne och dödsboet. Din syster får då sin tidigare egendom samt hälften av samboegendomen. Vid dödsfall så finns en regel som ger din syster rätt att få samboegendom vid bodelningen till ett värde av åtminstone 89 000 (beräkning enligt 2013 års prisbasbelopp) under förutsättning att samboegendomen är värderad till detta belopp (18§ sambolagen). Är egendomen värderad till under 89 000 så får din syster all tillgänglig samboegendom. Denna gräns är ett skydd som garanterar den efterlevande att få minst två prisbasbelopp vid dödsfall om det finns tillräcklig egendom. Din syster måste begära att bodelning ska ske senast då bouppteckningen ska förrättas (8§ sambolagen). Det kan finnas en möjlighet för din syster att överta mannens bostad under vissa förutsättningar även om bostaden inte är samboegendom (22§ sambolgen). Detta är främst aktuellt om paret har eller väntar barn tillsammans, annars är denna regel svår att åberopa. Din syster ska ersätta dödsboet med bostadens värde och hon får då bo kvar. Gällande vården och omsorgen så ser jag ingen möjlighet för din syster att få ersättning i efterhand. Vården och omsorgen påverkar inte hur bostad eller bohag fördelas. Vänligen,

Övertagande av bostad vid samboförhållandes upphörande

2013-09-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag försöker läsa och förstå mig på övertaganderätten gällande sambor men är osäker på om jag tolkar den rätt. Är det, vid separation mellan sambopar, personen som har vårdnaden för barnet som får, vid begäran, bostaden vid bodelning?
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna vilket framgår av 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom är enligt 3 § sambors gemensamma bostad och bohag. Om bostaden har förvärvats av samborna tillsammans eller av någon av samborna men i syfte att den ska vara gemensam bostad så är det samboegendom. Enligt 16 § sambolagen har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna vid bodelningen. Denna övertaganderätt innebär att den sambo som bor kvar ska ge ersättning till den sambo som får flytta så att det rent värdemässigt har delats lika mellan samborna. Är det däremot så att en bostad inte utgör samboegendom därför att bostaden inte förvärvats för gemensam användning finns en möjlighet till övertagande av bostaden. 22 § sambolagen stipulerar att det finns en rätt för den sambon som inte äger eller hyr bostaden att överta denna när samboförhållandet upphör för den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses vara skäligt. En omständighet som har stark påverkan på skälighetsbedömningen är hur vårdnadsfrågan bedöms och vilken av föräldrarna som har vårdnaden om barnen. 

När ett samboförhållande upphör enligt sambolagen

2013-10-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga angående sambolagen. Jag och min sambo köpte en lägenhet tillsammans (eller jag står på den och betalade hela kontantinsatsen, hon gled med bara). Vi har inte varit tillsammans som par på 3 år (köpte lägenheten för kanske 3,5 år sedan), utan har bott tillsammans som kompisar sedan dess. Sambon har flyttat ut 2 ggr (utan att vi köpt ut någon osv, bara flyttat ut rakt av, med adressändring) under denna period men bor nu här och nu ska vi(jag) sälja lägenheten då sambon ska flytta iväg och jag vill köpa en annan lägenhet. Gäller sambolagen? Har sambon rätt till halva vinsten osv? Med vänlig hälsningar
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! För att sambolagen ska bli tillämpning krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. Att samborna stadigvarande ska bo tillsammans innebär att det inte ska röra sig om ett kortvarigt förhållande Att det ska röra sig om ett äktenskapsliknande förhållande innebär att två vänner som bor tillsammans inte omfattas av sambolagens bestämmelser. Ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna gifter sig, flyttar isär eller när någon av samborna avlider. Om du och din sambo hade flyttat isär för gott skulle därför ert samboförhållande enligt lagens mening ha upphört i och med utflyttningen. Bedömningen av när ert förhållande upphörde kan dock bli problematisk på grund av att ni valde att flytta ihop igen. Detta på grund av att om ni uppfyller ovan nämnda kriterier anses ni fortfarande som sambor enligt lagens mening. Du nämner att ni endast bor tillsammans som vänner och har gjort så sedan tre år tillbaka. Om så är fallet ska sambolagen inte tillämpas. Om din sambo däremot skulle hävda att ni har varit tillsammans under denna tid blir bedömningen svårare att göra. Om ni är folkbokförda på samma adress utgör detta en presumtion för att ni fortfarande lever som sambor och det är i en sådan situation upp till dig att bevisa motsatsen. Eftersom att ni har bott tillsammans tidigare, haft ett förhållande och införskaffat lägenheten gemensamt kan detta bli svårt att bevisa. Om ni fortfarande betraktas som sambor innebär detta att sambolagens bestämmelser blir tillämpliga. Enligt sambolagen ska en bodelning ske endast om någon av samborna begär detta inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Om någon av er begär bodelning innebär det att den egendom som utgör samboegendom ska delas lika mellan er. Samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om detta har förvärvats för er gemensamma räkning. Det spelar på så sätt ingen roll vem som har köpt egendomen utan det avgörande är vad syftet med köpet har varit. Den lägenhet som ni införskaffade under ert förhållande skulle därför ingå i bodelningen. Om däremot ingen av er begär bodelning inom ett år sker ingen hälftendelning av samboegendomen och lägenheten som du har betalat och står som ägare till är därför skyddad från din sambos anspråk. Om ni däremot inte skulle betraktas som sambor utan att ert samboförhållande enligt lagens mening upphörde i och med att ni flyttade isär första gången, kan din sambo inte göra anspråk på din lägenhet om det har förflutit ett år sen ni flyttade isär. Detta på grund av att det som tidigare nämns krävs att en begäran om bodelning göras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Hälsningar,

Egendom undantagen från samboegendom

2013-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar om två personer som sambor flyttar in i gemensamt hus och den ena fått huset skrivet som enskilt arv på sig vad som händer vid separation? Räknas det som oskäligt att den ena inte har rätt till något av huset vid separation?
Matilda Karlsson | Hej! Tack för din fråga. Enligt 3 § sambolagen gäller att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § § sambolagen. I 4 § 1 st. 3 pt. sambolagen återfinner vi att egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda inte ingår i samboegendomen. Har huset i detta fall överlåtits med krav om enskild egendom till den ena parten skall egendomen således inte utgöra samboegendom. Detta får till följd att egendomen inte blir del i en bodelning i samband med separation utan kvarstår som egendom tillhörande den part som egendomen överlåtits till genom arv. Någon oskälighet i detta förfarande förekommer ej. Dock finns i 22 § sambolagen en undantagsreglering gällande hyresrätt och bostadsrätt i de fall egendomen ej utgör samboegendom som kan leda till att den ena parten har rätt till övertagande av bostaden om skäl finns. Denna reglering är dock inte tillämpbar gällande sådan fastighet som avses i detta fall. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376. Vänligen,

Bodelning samboförhållande

2013-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Skall separera från min sambo. Har ett gemensamt barn och min sambo har två barn sen tidigare. Jag har möjlighet att ta över lånen men inte min sambo då han har enskilda lån sen tidigare. Kan han tvinga fram en försäljning av vårt gemensamma hus även om jag är villig och har möjlighet att ta över det? 
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna vilket framgår av 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom är enligt 3 § sambors gemensamma bostad och bohag. Om bostaden har förvärvats av er tillsammans eller av någon av er men i syfte att den ska vara gemensam bostad så är det samboegendom. Enligt 16 § sambolagen har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna vid bodelningen. Ett övertagande av bostad måste bedömas som skäligt och hänsyn tas bland annat till vem som ska ha vårdnaden om barnen. Övertaganderätten innebär att den sambo som bor kvar ska ge ersättning till den sambo som får flytta så att det rent värdemässigt har delats lika mellan samborna. Det innebär att om du har möjlighet att ”lösa” ut din före detta sambo är det möjligt men det förutsätts att du är den sambo som bäst behöver bostaden vid bodelningen. Vänliga hälsningar, 

Bodelning enligt sambolagen

2013-09-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ska man göra om det inte går att komma överens när man ska dela/lösa ut varandra? (samboförhållande som tagit slut)
Anna Helgesson | Hej, Om jag förstår det hela rätt rör det sig om ett samboförhållande som har upplösts, vilket aktualiserar sambolag (2003:376) (SamboL), (vänligen se https://lagen.nu/2003:376 ) Ett samboförhållande definieras i 1§ SamboL, vilket bland annat innebär ” två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Vilket gör lagen tillämplig på detta fall. Upplösningen av ett samboförhållande återfinns i 2§ SamboL, om jag förstår frågan rätt är det 2§ 1st 2p. SamboL som är aktuell, dvs. att samborna flyttar isär. Det finns en möjlighet att upprätta ett föravtal om hur en bodelning ska skötas samt avtala om den kommande bodelningen, enligt 10§ SamboL. Detta förutsätter att ett avtal mellan samborna upprättas "inför omedelbart förestående upplösning av samboförhållandet". Är detta inte aktuellt återfinns reglering kring bodelning, vänligen se nedan.  Har ett samboförhållande upplösts ska en bodelning ske, detta genom en begäran från någon av samborna. Denna begäran ska ske inom ett år från det att samboförhållandet upplöstes, vänligen se 8§ 2st SamboL. Det som kommer att ingå i bodelningen är så kallas samboegendom, se 3§ SamboL vilket innefattar gemensam bostad och gemensamt bohag. Vid bedömningen av vad som utgör samboegendom beaktas om egendomen införskaffats av samborna tillsammans, eller om egendomen förvärvats för att brukas gemensamt under samboförhållandet. När det kommer till egendom som förvärvats innan samboförhållandet kan även sådan i vissa fall inkluderas i bodelningen, detta om man finner att förvärvet i fråga skulle komma till sambornas gemensamma användning (Agell och Brattström, 2011, uppl.5, s.270). När det kommer till gemensamt bohag inkluderas enligt 6§ SamboL möbler, lösa saker dvs. lösöre och hushållsmaskiner som i huvudsak används för det gemensamma hushållet. Här undantas bohag som uteslutande brukas endast av den ena sambon, denna egendom ska inte inkluderas i bodelningen, enligt 6§ 1st 2men. SamboL. Vad som avses med gemensam bostad återfinns i 5§ SamboL. Bostad eller bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte utgöra samboegendom, vänligen se 7§ SamboL. Andra undantag, dvs egendom som inte utgör samboegendom återfinns i 4 och 9§§ SamboL. Till undantagen räknas dels gåva samt arv där det funnits villkor om att dessa utgör mottagarens enskilda egendom. Lika så hör den egendom som samborna enligt ett eventuellt skriftligt avtal kommit fram till inte ska inkluderas vid en bodelning inte till samboegendomen. Sedan ett samboförhållande är upplöst har vardera sambo en skyldighet att redogöra för sin samboegendom till dess att bodelning kan ske, detta enligt 11§ SamboL. När det kommer till att fördela samboegendomen genom en bodelning är den tidpunkt man utgår från för att bedöma egendomsförhållandena, tidpunkten samboförhållandet upplöstes, detta enligt 8§ 1st SamboL. Vid en bodelning ska, enligt 20§ SamboL med hänvisning till 9kap 5§ Äktenskapsbalk, en bodelning genomföras av samborna tillsammans, det ska även upprättas en skriftlig handling över bodelningen som ska signeras av båda samborna.   En bodelning av samboegendomen påbörjas i ett första steg genom att beräkna andelar i samboegendomen. Sedan eventuella skulder täckts sker en likadelning mellan samboarna av den samboegendom som återstår, vänligen se 12-14§§ SamboL. Vid en bodelning ska även samboförhållandets längd beaktas liksom de ekonomiska förhållandena. Detta enligt en så kallad skevdelningsregel som finns i 15§ SamboL. Syftet med regeln är hindra att den ena sambon genom bodelningens likadelning får lämna ifrån sig oskäligt mycket egendom, i relation till den andra sambon. Efter att en likadelning skett är nästa steg en fördelning av egendomen, så kallad lottläggning, se 16-17 samt 19§§ SamboL. Enligt 16§ 2st ska en behovsprövning avgöra hur samboegendomen, inklusive den gemensamma bostaden ska fördelas. Om det faller sig så att den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom ska ändå en prövning av vilken sambo som bäst behöver bostaden göras, enligt 22§ SamboL. Om det inte finns eller har funnits gemensamma barn i samboförhållandet krävs synnerliga skäl för att den sambo vilken inte äger lägenheten ska anses bäst behöva den. Skulle den sambo vilken inte äger lägenheten anses bäst behöva denna ska denne ersätta den andre sambon för lägenhetens värde, enligt 22§ 3st SamboL. Efter att lottläggningen genomförts och samboegendomen fördelats anses en bodelning vara genomförd.   Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med Vänliga Hälsningar