Är bostaden köpt för gemensamt bruk?

2016-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. en bostad införskaffad för gemensamt bruk har bodelats vid separation där ena parten löste ut den andra. i direkt anslutning tillseparation och bodelning ingick den part, som nu äger bostaden, ett nytt samboförhållande där nya sambon flyttade in i bostaden. Min fråga är hur rättsläget ser ut om även detta samboförhållande upphör? JAg vet att bostad måste vara införkaffad för gemensamt bruk för att anses som samboegendom. Här ägde ena parten halva bostaden sedan länge och löste sedan ut expartner i samband med separation och samboskap nr 2. Kan tillskiftningen av halva bostaden vid bodelning medföra att bostaden anses anskaffad för gemensamt bruk i det nya samboförhållandet?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som du skriver är huvudregeln att en bostad ska vara införskaffad för gemensamt bruk för att den ska räknas som samboegendom. Om en av samborna ägde bostaden redan innan samboförhållandet, faller bostaden i regel utanför bodelningen. Hur tillskiftningen av bostaden gått till beträffande det förra samboförhållande saknar betydelse för att bedöma om bostaden är samboegendom i detta nya förhållande. För att en bostad, som är förvärvad innan samboförhållandet, ska ingå i bodelningen ska den varit införskaffad för den nuvarande gemensamma samlevnaden. Så verkar inte skett i ditt fall, varför det är svårt att se skäl till att bostaden skulle vara köpt för gemensamt bruk. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Övertagande av hyresrätt vid kort samboförhållande

2016-05-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min före detta sambo har efter vi varit sambos under ca 12 månader, begärt bodelning och därmed bodelningsförrättare. Hon hävdar inför tingsrätten att hon varit sambo under ca 2 år, vilket ej stämmer utan tidsperioden har varit betydligt kortare ca 1 år, men med uppehåll på ca 6 månader, har hon bevisbördan för detta. Boendet består av en hyresrätt som jag tecknat avtal för ensam ca 5 år före vi träffades, hyresrätten införskaffades av mig för mitt enskilda bruk. Hon begär även delning av lösöre som jag införskaffat långt tidigare för mitt enskilda bruk, hon hävdar att hon har den rätten för att hon har brukat lösöret under samboförhållandet... Hon har ej inköpt någonting till aktuell lägenhet och har heller ej varit skriven här, hon flyttade ut under Januari månad i år, och begär även interimistiskt att hon ska ha rätt att bo kvar i bostaden och att tingsrätten "ska förbjuda oss att besöka varandra". Hon poängterar i ansökan att jag äger 14 hus som hon hävdar att jag kan bo i, ( Dessa hus har jag som uthyrningshus, och har aldrig bott i ) i.o.m. att hon ej har ngt boende anser hon att det styrker hennes rätt.Vi har ej barn, hon är ej gravid, vi har ej varit gifta. Kan hon överta hyresrätten på grund av att hon ej har bostad? Vilka särskilda skäl gäller för att hon ska ha den rätten ? Under det året vi var sammanboende, var det slut under ca 3 månader och sedan fortsatte vi ca 3 månader o.s.v, så effektiv tid tillsammans blir ca 6 månader. MvhClaes Malm
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BevisfråganBevisbördan åvilar normalt den som påstår att ett samboförhållande förelegat. Eftersom hon påstår att ett samboförhållande förelåg vid en tidpunkt du inte anser detta, borde hon ha bevisbördan för detta. Bodelningen av lösöretEn bodelning sker av samboegendomen, som enligt 3 § Sambolagen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§. Egendom som införskaffats före samboförhållandet kan alltså inte bli samboegendom, och då inte heller ingå i bodelningen. Bohag (se definition i 6 §, exempelvis är inte bilar bohag) som inte är samboegendom kan inte heller bli föremål för övertagande. Endast om det lösöre som avses har ersatts av annan egendom under samboförhållandet (som dock måste vara bohag för att vara samboegendom) kan bli samboegendom. Exempelvis om du innan förhållandet köpt en matta, sedan under förhållandet sålt den och köpt en ny matta, så skulle den nya mattan utgöra samboegendom. Att endast hon har brukat egendomen kan alltså inte medföra att egendomen blir samboegendom. Övertagandefrågan Du skriver att du införskaffade hyresrätten 5 år innan du och ditt ex träffades. Detta innebär att hyresrätten inte utgör samboegendom (enligt 3 § är samboegendom sådan egendom som införskaffats inför eller under samboförhållandet). Trots detta kan övertagande av gemensam bostad ske. Förutsättningarna för övertagande av bostad som inte är samboegendom framgår av 22 §. De formella förutsättningarna för övertagande är att fastigheten är makarnas gemensamma bostad (definition i 5 §) samt att bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. De formella förutsättningarna är alltså i det här fallet uppfyllda.Om de formella förutsättningarna för övertaganderätt är uppfyllda, så förutsätter ett övertagande att sambon har störst behov av bostaden samt att övertagande kan anses skäligt. Behovsprövningen förordnar att sambon har "synnerliga skäl" att överta bostaden (förutsatt att ni inte har barn tillsammans). Rekvisitet "synnerliga skäl" ska tolkas restriktivt, och måste ge mycket klart utslag till förmån för den som begär att få överta hyres- eller bostadsrätten. Som "synnerliga skäl" exemplifierar lagstiftaren: "Av betydelse vid avvägningen har vidare ansetts bli om en av parterna har vårdnaden om barn som inte är parternas gemensamma. Har samlevnaden varat relativt kort tid – ett eller annat år – har man dock menat, att förekomsten av sådana barn knappast kan medföra att synnerliga skäl föreligger att tilldela vårdnadshavaren bostaden." Att kravet om synnerliga skäl är så högt talar till din fördel. Samtidigt är det så att om ditt intresse av att få ha kvar bostaden inte anses så stort, så ställs kraven på "synnerliga skäl" lägre. I förarbetena nämns om detta intresse exempelvis om motparten (i det här fallet du) är avliden, vilket inte ligger för handen här. Inga andra exempel nämns. Att ditt ex inte har något boende skulle alltså argumenterats vara ett synnerligt skäl för övertagande, och om du har annat boende skulle det kunna argumenteras för att ditt intresse för bostaden inte är så stort. Argumentet om bostadslöshet lyfts dock inte upp av förarbetena, och det krävs alltså starka skäl för att övertagande ska ske. Det är inte heller alls säkert att dina "flyttningsmöjligheter" (om sådana nu finns, du får självklart argumentera för att så inte är fallet) är sådant intresse som lagstiftaren åsyftar. Om (vilket jag dock inte tror med hänsyn till hur stark "synnerliga skäl"-kravet är) din exsambo skulle anses ha störst behov av bostaden, så sker ändå inget övertagande om ett sådant är oskäligt. Angående skälighetsbedömningen är det min mening att ert korta förhållande (enligt dig mindre än ett år, och högst två år om din exsambos historia håller) starkt talar för att ett övertagande är oskäligt. Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Behövs det vittnen vid samboavtal?

2016-05-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vi har skrivit samboavtal men avtalet är ej bevittnat gäller det ändå
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett samboavtal behöver inte bevittnas för att det ska vara giltigt, så det är alltså inte något problem att ert avtal har upprättats utan medverkande av vittnen.Vänligen,

Upplösande av samboförhållande med särkullbarn

2016-05-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har fyra barn från ett tidigare förhållande och min sambo sedan ett år tillbaka har ett barn.Vi har inga gemensamma barn.Alla utom min yngsta är vuxna.Jag står som ägare på fastigheten vi bor på och jag äger även en skogsfastighet på annan ort.Nu till frågan:Vi känner en oro ifall något skulle hända mig, kan mina barn kräva sin rätt till mina tillgångar så min sambo blir bostadslös? Kan man överhuvudtaget skriva ett avtal på det viset eller är arvsrätten alltid given?Gäller andra regler om man är gift?Tacksam för svar!
Alexander Ahlfont |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du skulle gå bort innan din sambo aktualiseras två olika rättigheter. Dels din sambos rättigheter som utgår från Sambolagen, dels dina barns arvsrätt. Svaret på frågan beror på om fastigheten där ni bor anses vara samboegendom eller din enskilda egendom. Därför har jag valt att dela upp svaret i två delar. Din sambo har efter din död rätt till att begära bodelning, vilket innebär att er samboegendom delas upp mellan din sambo och dödsboet efter dig. Samboegendomen består enligt SamboL 3 § av egendom som någon av samborna har förvärvat för gemensam användning. Av SamboL 5 § följer att fast egendom som samborna eller någon av dem, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, utgör denna sambornas gemensamma bostad. Denna ska också räknas som samboegendom och ingå i bodelningen, förutsatt att det inte är förbehållet att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom. Ett sådant förbehållande kan föreligga om du och din sambo har skrivit ett samboavtal eller om du erhöll fastigheten i gåva under förutsättning att den skulle vara din enskilda egendom. Att endast du står som ensam ägare till den betyder inte omedelbart att fastigheten utgör enskild egendom. Enligt SamboL 16 § ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om fastigheten utgör er gemensamma bostad kommer därmed din sambo att erhålla fastigheten. Din sambo kommer möjligtvis att behöva betala en kompensation till dödsboet ifall fastighetens värde överstiger hälften av er samtliga samboegendom. Visar det sig att fastigheten inte utgör samboegendom kommer den att bli en del av din kvarlåtenskap som dina barn kommer att ärva. De har enligt bestämmelser i 7 kap. Ärvdabalken tvingande rätt till hälften av din kvarlåtenskap, den så kallade laglotten. Den andra hälften kan du ge bort i testamente. Utgör fastigheten mer än hälften av din kvarlåtenskap kan du ändå testamentera den till din sambo. Om dina barn inte påkallar jämkning inom sex månader efter att testamentet meddelats kommer fastigheten då att tillfalla din sambo. Om de dock väljer att jämka testamentet kan din sambo bli skyldig att utge ersättning till dem. Som sagt gäller detta endast om fastigheten är enskild egendom och dess värde överstiger hälften av din kvarlåtenskap.Om ni skulle vara gifta skulle situationen inte förändras, eftersom dina barn är särkullbarn i förhållande till ert samboförhållande. Särkullbarn har alltid rätt att utfå sin laglott direkt. Hade de varit era gemensamma barn hade den efterlevande maken erhållit hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express .

Upprätta samboavtal

2016-05-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Samboavtal eller inte?Jag köpte halva delen av en fastighet, senare köpte jag andra halvan och min sambo flyttade in där. I princip är det två lägenheter. Jag har barn men min sambo har inga barn. Fastigheten kommer till sin helhet att ärvas av mina barn. Ska vi upprätta samboavtal?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill vara säker på vad som händer med din/er egendom vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet så krävs ett avtal. Det framgår dock inte vad det är du vill försäkra dig om, men enligt min mening är upprättande av samboavtal aldrig fel. Det är inte "ett måste" med ett avtal, utan er samboegendom kommer ingå i en bodelning oavsett om ett avtal finns eller inte. Avtalet påverkar utgången av bodelningen, och är bra eftersom det förtydligar vad som kommer ske med egendomen vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bodelning och arv enligt sambolagen

2016-05-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mor har gått bort och hon hade en sambo. Jag undrar nu hur det går till vid boupptäckningen. Vad har jag rätt till? Hon äger en bil, snöskoter m.m och så har de ett radhus som de köpt ihop. Kontanta medel som sitter på hennes konton kommer dessa ärvas av mig som enda barn eller har sambo rätt till något av det?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En sambo har som huvudregel inte rätt att ärva den andra sambon efter dennes bortgång. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller släktingar.Lagen uppställer dock andra regler om en viss egendom utgör samboegendom. Vad som ingår i sambobodelningen är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk (se SamboL 3 §). Eftersom din mamma och hennes sambo köpte radhuset för gemensamt bruk, anses det som samboegendom. När ett samboförhållande upphör, kan den efterlevande begära bodelning och samboegendomen (radhuset) fördelas därmed lika mellan samborna (Se SamboL 8 §). Det belopp som skulle tillfalla din mor efter bodelningen, tillfaller istället dig och inte hennes efterlevande sambo. Det finns dock skyddsregler till förmån för den efterlevande sambon. Vid bodelningen har den efterlevande sambon alltid rätt att få ut samboegendom som motsvarar två gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet enligt SamboL 18 §. Vad gäller i ditt fall så har du som bröstarvinge rätt att ärva allt från din mamma, så länge egendomen inte utgör samboegendom. Även enskild egendom som tillhör hennes sambo och som inte utgör samboegendom, tillfaller hennes sambo.Sammanfattningsvis har du rätt att ärva bilen, snöskotern och pengarna som finns på din mammas konto samt hälften av värdet av radhuset.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!Vänligen

Om att överta sambos hyresrätt vid dödsfall

2016-05-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,min pojkvän/sambo är döende i cancer. Jag får inte skriva in min på hans hyreskontrakt för hyresvärden trots att vi förklarat och bett. Vad händer med boendet om han avlider. Finns det något sätt att gå till väga för att trygga mig? Tacksam för svar.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det var tråkigt att höra att din sambo är döende och jag hoppas att jag kan hjälpa dig att få lite svar på frågan. Min första fråga är om ni förvärvade hyresrätten för att bo där gemensamt eller om det var din sambos lägenhet långt innan ni träffades och flyttade ihop? Det gör nämligen stor skillnad. Lägenheten ska, i det fall att ni skaffade den för ert gemensamma boende, ingå i bodelningen som görs när den ena sambon avlider. Om ni skaffade den för gemensamt boende så ingår den nämligen i samboegendomen, https://lagen.nu/2003:376#P3S1 . Att hyresrätt omfattas av detta framgår https://lagen.nu/2003:376#P5S1 . Du skulle i sådant fall få ta över lägenheten med hänvisning till 16 § 2 st, https://lagen.nu/2003:376#P16S2 . Om fallet är så att han skaffade den för egen räkning så anses det vara din sambos enskilda egendom och då gäller följande: Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärden samtycke, https://lagen.nu/1970:994#K12P32S1 . Från denna regel finns en del undantag som jag nu tänkte redogöra för. I 22 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P22S1 , står det att en sambo får överta en lägenhet i vissa fall. När paret inte har barn ihop krävs dock synnerliga skäl för att sambon ska få ta över lägenheten. Vad synnerliga skäl innebär är lite svårt att avgöra, Om det skulle föreligga synnerliga skäl kan du alltså ta över lägenheten med hjälp av 12 kap 33 § 2 stycket JB(kapitlet om hyra), https://lagen.nu/1970:994#K12P33S2 . Om din sambo skulle avlida så kan dödsboet efter honom(som består av hans släkt och de som finns med i testamentet) begära ett tillstånd hos hyresnämnden om att du ska få ta över lägenheten. Om hyresnämnden beviljar det tillståndet spelar det ingen roll vad er hyresvärd tycker om det, så länge denne kan skäligen nöja sig med förändringen, https://lagen.nu/1970:994#K12P34S1 . Alltså, om du kan visa att du varit varaktigt sammanboende med din partner och att du har ordnad ekonomi samt är en hyfsat skötsam person, så kan hyresnämnden bevilja dig ett tillstånd att ta över lägenheten. Viktigt är dock att samtliga dödsbodelägare står bakom beslutet att begära tillstånd hos hyresnämnden för att den inte ska avslås, så du bör således prata med hans anhöriga om detta. Sammanfattningsvis: Om ni förvärvade lägenheten gemensamt kommer den ingå i er bodelning när samboförhållandet upplöses, i detta fall på grund av dödsfall. Om din sambo förvärvade hyresrätten för eget bruk: Om det föreligger synnerliga skäl för dig att ta över lägenheten får du göra det med stöd av 22 § Sambolagen. Denna tillämpas väldigt restriktivt och det kan vara svårt att visa att det föreligger sådana skäl, trots att ett dödsfall givetvis är mycket tragiskt för alla inblandade parter. Istället finns då en möjlighet för dödsboet att vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd för en närstående sammanboende att ta över lägenheten. Beviljas tillståndet så kan inte er hyresvärd sätta sig emot beslutet. Enligt min uppfattning har du goda möjligheter att få detta tillstånd beviljat men då måste du som sagt invänta dödsfallet… Jag hoppas att du funnit denna information hjälpsam och jag önskar dig lycka till, Med vänliga hälsningar

Reglera bodelning m.h.a. samboavtal

2016-05-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambo, den ena har gått in med kontantinsatsen, båda står på kontraktet och lånet, hur gör vi för att det ska bli rätt vid en eventuell separation för båda parter?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Bestämmelser om sambor regleras i sambolagen. Av er fråga framgår att ni förvärvat bostaden för gemensam användning, vilket innebär att den kommer att utgöra samboegendom. Vid en separation ska bodelning ske, om någon av samborna begär detta. Samboegendom kommer då att delas lika mellan samborna, se 8 §. I ert fall innebär detta att värdet av er bostad kommer att delas lika mellan er, trots att bara en av er har erlagt kontantinsatsen. Tycker man att denna fördelning är orättvis rekommenderar jag starkt att upprätta ett s.k. samboavtal. Med hjälp av ett sådant avtal kan ni komma överens om att sambolagens regler inte ska gälla, samt hur värdet av bostaden ska fördelas mellan er vid en eventuell separation. Vill ni ha hjälp att utforma samboavtalet kan jag rekommendera er Lawlines förmånliga tjänst. Länken hittar ni här.Hör gärna av er om ni undrar något mer! Lycka till!Vänligen,