Samboegendom

2014-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har varit sambo i 5 år. Vi har bott och jobbat utomlands under dessa 5 åren och jag har betalt alla levnadskostnader som hyror,elkostnader,mat,resor m.m. Min sambo har inte betalt några kostnader under dessa 5 åren. Min sambo har betalt under dessa 5 åren på sitt hus i sverige med sin inkomst, detta hus ägde hon innan vi träffades. Nu har vi separerat och min fråga är om jag kan få ta del i hennes hus. Vi är svenska medborgare.
Emelie Piironen |Hej och tack för din fråga. Enligt 8 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376 när ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av dem begär det. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Enligt 5 § avses med samborna gemensamma bostad, bostad som är avsedd som sambornas gemensamma hem och att bostaden innehas huvudsakligen för detta ändamål. Jag har förstått dig som att din sambos hus i Sverige inte har utgjort ert gemensamma hem och detta innebär alltså att huset inte utgör samboegendom och är således inte något som ska delas vid en eventuell bodelning. Vänligen, 

Eventuell bodelning av bostad förvärvad innan samboskapet inleddes

2014-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, För två år sen har jag köpt bostadsrätt. För några månader sen flyttade min pojkvän in och skrev in sig på min adress. Kontrakten av lägenhet står så klart på mitt namn. Det är bara jag som är ägare av lägenhet. Vi bor tillsammans på samma adress ( min adress ) ,fast vi skrev aldrig nån slags av samboavtal.Vi har kommit överens att han betalar hyra varannan månag fast amotering o ränta betalar bara jag. Jag undrar nu om vi separerar oss har han rättighet att söka om att dela min lägenhet på oss två?
Ida Walhagen | Hej, och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendomen göras om någon av parterna begär det, enligt 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § sambolagen, och omfattar gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§. I ditt fall tycks inte bostaden ha förvärvats för gemensamt bruk, varför den sannolikt inte bör ingå som samboegendom.  Att din sambo betalar ”hyran” varannan månad föranleder inte någon annan tolkning. Även för det fall att en bostad inte är samboegendom kan den andra parten ha rätt att överta bostaden vid en separation om denne bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. För det fallet att ni inte har eller har haft gemensamma barn krävs det dock att synnerliga skäl ska tala för en rätt till övertagande, se 22 § 1 st sambolagen. Skulle ett sådant övertagande ske ska ersättning utges för bostadens värde, 22 § 3 st sambolagen, till den som äger bostaden (dig). Sambolagen hittar du här. Hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen

Samboegendom samt samäganderätt vid köp av bostadsrätt

2014-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Det är så att jag och min kille ska bli sambo. Jag kommer att stå på lånen för att min kille studerar och inte kan stå med på lånen. Han vill stå 50 % på kontraktet på lgh vilket jag kan tycka är ok eftersom han kommer att betala hälften av alla utgifter som finns. Jag kommer gå in med kontantinsatsen. Hur gör vi det så smidigt som möjligt och gör så att det blir bäst för alla vid ev försäljning eller separation? Jag förstår att han vill stå på halva lägenheten eftersom han betalar hälften av allt.
Simon Adolfsson |Hej!Eftersom att ni tillsammans avser att förvärva bostaden för gemensam användning, kommer bostaden bli samboegendom, se 3 § sambolagen. Den, med annan samboegendom, kommer vid en eventuell bodelning att delas lika mellan er, 14 §.Eftersom att ni dessutom förvärvar den gemensamt blir samäganderättslagen (analogt) tillämplig, se 1 § samägL. Om det skulle bli så att en av er vill sälja bostaden utan att den andra önskar det, kan den förste få fram en tvångsförsäljning av bostaden. Ni kan dock avtala bort den möjligheten, se 6 § samägL.Jag föreslår att ni dels upprättar ett samboavtal som reglerar vad som händer med bostaden om ni väljer att gå skilda vägar samt att ni avtalar bort möjligheten om tvångsförsäljningen. Detta gör ni säkrast med hjälp från en praktiserande jurist.Samäganderättslagen hittar du på: https://lagen.nu/1904:48_s.1Sambolagen hittar du på: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTMJag hoppas att jag svarade på din fråga.Med vänlig hälsning,

Att bli delägare i en fastighet som ej är samboegendom

2014-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo sedan ett halvår tillbaka och har flyttat in i min pojkväns hus. Han står som ensam ägare. Nu står vi inför att ev bygga ut huset och min fråga är vad som är bäst för oss. Ska jag gå in som ägare och överta hälften av lånen eller ska min sambo fortfarande stå som ensam ägare och stå för skulderna själv? Det bör noteras att han har två barn sedan tidigare äktenskap. Vad händer vid dödsfall, separation? Vi vill ju båda känna oss trygga och inte äventyra att det ska bli ofördelaktigt för någon av oss. Vad råder ni oss att göra?
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ni nu stadigvarande bor tillsammans är sambolagen http://lagen.nu/2003:376 (SamboL) tillämplig. Om ni skulle separera eller om någon av er skulle avlida skulle dess bestämmelser bli aktuella om ni inte har något samboavtal som säger att ingen bodelning ska ske. En bodelning mellan sambos innebär att den egendom som är samboegendom ska delas lika om någon av parterna begär det, 8 § SamboL. Vad som utgör samboegendom anges i 3 § där det står att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. I ert fall så innebär detta att din sambos fastighet som han ägde innan ni blev sambos inte skulle ingå i en potentiell bodelning eftersom ni inte förvärvat den tillsammans. Även om ni gör en tillbyggnad på huset för gemensamt bruk har högsta domstolen sagt i rättsfallet NJA 2004 s. 542 (http://lagen.nu/dom/nja/2004s542) att tillbyggnaden ska ses som ett tillbehör till fastigheten och ändå inte utgöra samboegendom då den första sambon ägde fastigheten innan samboförhållandet inleddes. Om ni skulle separera och du inte skulle stå som ägare skulle du alltså inte kunna ta del av värdet på fastigheten eftersom den inte skulle ingå i bodelningen. Om din sambo skulle avlida skulle du inte heller ha rätt till fastigheten eftersom du inte skulle ha någon övertaganderätt enligt 22 § SamboL. 22 § behandlar det faktum om en sambo vill överta den gemensamma bostaden som inte är samboegendom, men det gäller bara om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Om du gör ett ekonomiskt bidrag kan det hända att tillbyggnaden kan bli grund för dold samäganderätt. Rekvisiten för det är att det görs för gemensamt bruk, att du gör ett ekonomiskt tillskott och ni har en gemensam partsavsikt att bli samägare. Jag tror dock att det skulle bli svårt att visa i ert fall eftersom det antagligen skulle brista i det första rekvisiten. Det är alltså en väldigt osäker väg och inget jag skulle förlita mig på.Om du skulle bli delägare i fastigheten skulle det aktualisera andra regler i exempelvis samäganderättslagen. Det skulle innebära att du får vissa rättigheter vad gäller fastigheten till exempel att du kan begära att fastigheten bjuds ut på offentlig auktion enligt 6 § SamägL. Det kan också tänkas att det hade blivit lättare att köpa ut resten av huset från dödsboet om din sambo skulle avlida.Man kan alltså göra olika bedömningar om vad som är mest förmånligt beroende på vad man vill uppnå och vilka rättigheter man vill ha. Om du inte blir delägare i huset så står du utan rättigheter vad gäller det vid en potentiell separation, men jag lämnar det till er själva att göra bedömningen av hur ni vill gå till väga i slutändan.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sambors gemensamma bostad

2014-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vi varit sambo i 7år, nu har vi köpt hus och skrivit i köpekontraktet att jag har ägarandel 2/3 och hon 1/3 av huset. räcker det med köpekontraktet som bevis (enskild egendom?) för eventuell framtida bodelning av huset, eller måste vi ha också samboavtal? vi funderar även på att gifta oss, gäller köpekontraktet även då?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om bodelning finns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376 och äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Om du och din sambo skulle separera har ni rätt att begära bodelning inom ett år efter det att samboförhållande upphörde, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår samboegendomen, dvs. sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Vid bodelning har vardera sambo rätt att från sin egendom göra avdrag för sina eventuella skulder. Det som återstår av samboegendomen, läggs samman och delas lika mellan samborna, 13-14 §§ sambolagen. Om du och din sambo skulle separera och någon av er skulle begära bodelning finns alltså en risk att ert hus inte kommer att fördelas mellan er i enlighet med köpekontraktet. Jag skulle därför rekommendera er att upprätta ett samboavtal där ni förklarar att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska vara tillämplig på ert förhållande, 9 § sambolagen. Reglerna om bodelning är i detta avseende detsamma om ni skulle gifta er, se 11 kap 1-3 §§ ÄktB. I bodelningen ska makars giftorättsgods ingå, vilken är all egendom som inte gjorts till enskild egendom, 7 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB. Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att ert hus ska vara enskild egendom, 7 kap 2 § ÄktB. Om ni upprättar ett samboavtal/äktenskapsförord kommer inte er bostad att ingå i en eventuell bodelning utan era ägandeförhållanden kommer istället följa av köpekontraktet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samboegendom

2014-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äde en ny bil innan förhållandet, jag har sedan bytt till ny bil var 3e år. bilen används främst i mitt jobb som musiker och min ex parter har inte körkort. nu har hon lämnat mig och efter 8 mån vill hon ha halva värdet av bilen och mina instrument. är detta rimligt? hon hotar med advokat.
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Det framgår inte av frågan men jag utgår i mitt svar ifrån att ni varit sambor. Huvudprincipen när det gäller sambor är att den som faktiskt förvärvat egendomen också ska ses som egendomens ägare. Enligt 3 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P3S1 utgör sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom som kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning. Med bohag menas enligt 6 § https://lagen.nu/2003:376#P6S1 möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (andra småsaker i hemmet) som är avsett för det gemensamma hemmet. En bil och dina instrument är inget som utgör samboegendom enligt lagens 3 § och ska därför inte delas vi en eventuell bodelning. Hoppas detta var till någon hjälp.Vänligen,

Bodelning i samboförhållande

2014-01-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera, där finns skrivet ett samboavtal och testamente men det gäller bara vår bostadsrätt. Då vi i höst köpte ett utomhus spa som vi gemensamt har betalat, det är som så att min sambo ska köpa ut mig från bostadsrätten. Kan jag begära att hon ska köpa halva delen av mig? då det ej är en del av bostadsrätten. Mvh// Bosse
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.När ett samboförhållande upphör och om någon av er begär bodelning är det bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt ändamål, som skall ingå i bodelningen. När det gäller er spaanläggning är frågan om den utgör bohag och därmed samboegendom som skall ingå i bodelningen. Detta framgår av 3 och 6 §§ sambolagen. Enligt 6 § sambolagen talar man om möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Sambolagens bohagsbegrepp skall knyta an till den "normala skötseln av permanentbostaden" (Lind, G, Sambolagen m.m, kommentar till 6 §). Eftersom en spaanläggning utgör yttre lösöre finns det ett uppenbart problem att få denna under begreppet "inre lösöre". Göran Lind har argumenterat för att yttre lösöre kan omfattas av 6 § om det har med den normala skötseln av permanentbostaden, exempelvis en gräsklippare. Jag tror inte att er spaanläggning faller inom bohagsbegreppet i sambolagen och skall därför inte ingå i er bodelning. Istället äger ni spaanläggningen gemensamt men den ingår inte i er bodelning. Eftersom den inte ingår i bodelningen och ni innehar den med samäganderätt gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § nämnda lag krävs bådas samtycke för att vidta åtgärder angående denna spaanläggning (exempelvis försäljning). Om någon gemensam ståndpunkt inte kan vinnas kan ni gå till tingsrätten och ansöka om god man (3 § samäganderättslagen) eller ansöka om försäljning på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Givetvis kan hon köpa ut dig från bostadsrätten men det styrs enligt sambolagens regler om lottläggning också vidare. När det gäller spaanläggningen har ni den med samäganderätt och den har alltså inte med er bodelning att göra. 

Samäganderätt, dold samägare och samboavtal

2014-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo står inför ett köp av en bostadsrätt då vi nu bor på ett andrahandskontrakt som snart går ut. Vi kommer att ha olika stor kontantinsats, jag 80% och min sambo 20%. Som jag förstått det kan vi välja att antingen upprätta skuldebrev eller på själva köpekontrakt låta våra respektive procentandelar framgå. Min fråga är om skuldebrevet (om vi väljer det alternativet) måste upprättas innan köpekontrakt skrivs på eller om det kan upprättas efteråt? Samt om samboavtal kan upprättas efter att köpekontraktet skrivits på? Med vänlig hälsning
Simon Adolfsson |Hej!Eftersom att ni tillsammans vill förvärva ert boende och kommer betala en viss del var, blir samäganderättslagen analogt tillämplig.Enligt 1 § kommer ni bli ägare till den del ni bidrar med till köpet. Jag föreslår att ni båda står som ägare på köpekontraktet med respektive procentdel. Ett skuldebrev kan användas för att säkra att den som betalar hela insatsen, utan att ännu fått pengar från den andre, kommer att få det. På motsvarande sätt kan ett skuldebrev som tydligt visar att skulden reglerar köpet av bostadsrätten användas för att visa bostadsrättsföreningen att ni är samägare till bostaden. Dock, står ni båda på köpekontraktet behövs ej detta. Genom ett samboavtal kan sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, se 9 § sambolagen. Ni kan alltså välja att upprätta ett samboavtal båda innan och efter förvärvet av bostadsrätten. Detta ska vara skriftligt och undertecknad av båda.Hoppas jag besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,