Samboavtal

2013-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag blev sambo i våras och vi köpte mina föräldrars hus till starkt reducerat pris. För att inte värdeövergången till min sambos familj (han har två barn) ska bli alltför stor vid en ev separation, står i husköpekontraktet inskrivet att vi äger 65% respektive 45% i huset. Vi har inte skrivit något samboavtal. Om vi delar på oss, vad gäller? Har han ändå rätt till 50%. Kan vi i så fall i efterhand skriva ett samboavtal som klargör ägandeandelen? Mvh
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om sambors gemensamma bostad och bohag finns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå, 8 §. Med samboegendom menas sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 §. Jag tolkar din fråga som att ni köpte huset för att du och din sambo skulle bo där tillsammans, vilket innebär att huset är samboegendom som ska ingå vid en eventuell framtida bodelning. Vid en bodelning får vardera sambo från sin egendom göra avdrag för sina skulder. Då endast samboegendom ska ingå i bodelningen får ni bara göra avdrag för sådana skulder som går att hänföra till samboegendom, t ex bolån, 13 §. Det som återstår efter att ni gjort avdrag för skulder, läggs samman och värdet av egendomen delas lika mellan er, 14 §. Din sambo får alltså inte nödvändigtvis rätt till ett värde motsvarande 50 % av huset. Hur fördelningen blir är däremot beroende på hur stor del ni äger var av övrig samboegendom (t ex möbler) samt hur stora skulder ni har. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni frångå sambolagens regler om bodelning. Genom att avtala om att huset inte ska ingå vid en eventuell bodelning kommer fördelningen av husets värde istället att ske enligt köpeavtalet. Ett samboavtal kan upprättas under ett pågående samboförhållande och ni kan även ändra det genom att upprätta ett nytt avtal. Samboavtalet ska svara skriftligt och undertecknat ar er båda, 9 §. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samboegendom?

2013-11-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är sambo. Om vi skulle separera och flytta isär, vad gäller då när det kommer till pengar på mitt personliga bankkonto och köpta aktier, ska de delas lika eller är min egendom i pengar och aktier mina och kan aldrig delas vid en seperation med en sambo? Pengar på ett gemensamt konto samt aktier vi köpt tillsammans delas självklart vid seperation, men det är alltså de privata finanserna jag undrar över. Mvh Tony
Alexandra Leppälä |Hej Tony!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid en bodelning mellan sambon så delas det endast på den så kallade samboegendomen. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden, möbler och sådana saker som är avsedda för det gemensamma hemmet. Svaret blir alltså att de pengar du har på ditt bankkonto och dina personliga aktier inte kommer att ingå i bodelningen med din sambo vid en eventuell separation. Hoppas svaret varit till hjälp. Vänligen, 

Att tänka på vid upprättande av samboavtal

2013-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min dotter och hennes kille vill flytta ihop och planerar att köpa en ny lägenhet.. Min dotter kommer att betala mycket större andel av priset för den nya lägenheten kontant och killen mycket mindre och dessutom ta lån till sin del. De vill skriva samboavtal som innebär att lägenheten inte ingår i en eventuell bodelning enligt 50/50 metoden utan att var och en äger de andelar som motsvarar var och ens insats. Finns det något mer man skall tänka på för att skydda hennes kapital om förhållandet skulle spricka?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga,Att de ska skriva ett samboavtal är en bra lösning på ert problem. Att uttryckligen reglera exakt hur mycket var och en äger av lägenheten är också en bra idé ifall det skulle uppstå problem vid en eventuell separation. När de skriver ett samboavtal kan det även vara bra att ta upp övriga bitar som kan orsaka bråk ifall de skulle flytta isär, exempelvis att göra en lista över vem som tillför vad till lägenheten (möbler och andra saker). Möbler, köksutrustning och andra saker som är införskaffade för att användas gemensamt i hemmet kommer annars att delas lika vid en bodelning (samboegendom). En bodelning måste dock begäras av någon av samborna.En ytterligare sak att fundera kring är att upprätta avtalet skriftligt och med vittnen. Varken vittnen eller skriftlighet är krav för att avtalet ska anses vara giltigt, men är ändå att rekommendera ifall någon av samborna skulle hävda att deras underskrift är förfalskad vid en separation, eller att ett avtal över huvud taget inte existerar. Eftersom sambor inte ärver varandra kommer du och din dotters pappa att ärva henne ifall hon skulle gå bort. Ifall hon vill att hennes kille ska ärva henne, och vice versa, måste detta regleras i ett testamente. Testamenten har särskilda formkrav, se mer om det i ärvdabalken kapitel 10 (https://lagen.nu/1958:637#K10).Lycka till!Vänligen,

Övertagande av den andres bostad.

2013-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag har någon chans att överta "min sambos" hyresrätt. Hon står ensam på kontraktet och jag flyttade dit i september 2011 då hon var gravid. Tanken var ju givetvis att vi skulle bo och leva som en familj, vilket vi också har gjort fram tills nu då vi växlar mellan vem som bor "hemma". Jag anser att jag enligt sambolagens paragraf 22 har större behov av lägenheten då jag saknar körkort (=längre dagar på förskola för vår son då jag tvingas förlita mig på kollektivtrafiken). Vidare så tillhör näst intill samtliga möbler i lägenheten min sambo, vilket innebär att om jag tvingas flytta ut så blir allt nytt för min son (lägenheten, möblerna, närmiljön). Vidare så har hon längre kötid på Boplats och högre inkomst. Har jag överhuvudtaget någon chans att hävda min rätt? Eller krävs det starkare skäl? Jag tvingades ju säga upp mitt förstahandskontrakt efter att ha hyrt ut min lägenhet i andra hand i ett år.
Farhad Niroumand |Hej!Tack för din fråga. En hyresrätt som man inte har skaffat för gemensam användning men ändå använt gemensamt, ingår inte i bodelningen. Däremot kan den sambo som bäst behöver bostaden få överta den från den andra sambon. En omständighet som kan göra ett övertagande skäligt är om sambon som begär att få ta över hyresrätten är den som ska ha gemensamt barn boende hos sig. Så beroende på var det gemensamma barnet ska bo kan du ha rätt att ta över hyresrätten.Det ska dock nämnas att senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde måste den sambo som vill överta en hyresrätt framställa anspråk på det. Om den sambon lämnar bostaden, måste dock anspråket framställas senast tre månader därefter. Med vänlig hälsning,

Har efterlevande sambo rätt till gemensam bil?

2013-11-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har en efterlevande sambo rätt till halva bilen som de köpt tillsammans och det finns kvitto på att den efterlevande betalt hälften på densamma. Jag vet att bil inte ingår i sambolagen, men här finns ett kvitto på att hon betalt hälften av bilen.
Olle Andersson |Hej,Sambos ärver inte varandra. Dock ska en bodelning ske när samboförhållandet upphör genom exempelvis att någon av dem avlider (se 2§ samt 8§ Sambolagen). Denna bodelning innefattar dock endast gemensam bostad och bohag (= inre lösöre för det gemensamma hemmet), se 3§ samt 6§ Sambolagen). Sambolagen är således inte tillämplig på egendom som inte utgör antingen gemensam bostad eller bohag, som exempelvis en bil (jfr 1§ näst sista meningen Sambolagen.Även om bilen inte ingår i bodelningen är bilen i vart fall samägd av den efterlevande sambon och den avlidna sambon eller den som ärvt dennes andel i bilen. Den efterlevande sambon kan, om inte annat är avtalat, ansöka hos rätten om att bilen ska säljas på offentlig auktion (se 6§ Samägandelagen). Visar den andra delägaren inga synnerliga skäl för anstånd så ska bilen säljas. Om den efterlevande sambon, som yrkar på försäljning faktiskt vi ha bilen, kan denne då ropa in bilen vid den offentliga auktionen. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1. Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Samboegendom

2013-11-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När jag ärver min fars skogsegendom/fastighet, är min sambo då berättigad till mitt arv?
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att din fråga syftar till om din sambo är berättigad till en del av ditt arv vid en eventuell separation. Vid en bodelningen mellan sambon så är det endast samboegendomen som delas. Den skogsfastighet du ärver kommer inte att ingå som samboegendom, då samboegendom endast består av den gemensamma bostaden, möbler och sådana saker som är avsedda för det gemensamma hemmet. Hoppas svaret varit till hjälp.Vänligen, 

Sambodelning av hus då en betalat mer vid inköp

2013-10-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har separerat och är i färd att sälja vårat 50/50 ägda hus. Jag gick in med en större kontantinsats när vi köpte huset 2009. Denna transaktion syns i Nordeas system. Min fråga är om jag har rätt till att få ut den kontantinsatsen vid försäljning av huset?
Ingrid Benzinger | Hej och tack för din fråga! När två sambor separerar ska en sambodelning av den gemensamma bostaden och gemensamt bohag göras. Eftersom ni köpte huset för att bo i det tillsammans utgör det samboegendom och den vinst ni gör på försäljningen av det ska enligt lagens regler delas lika emellan er. Detta gäller oavsett om du betalade mer då handpenningen lades. Lagen innebär att det i princip inte spelar någon roll om det endast skulle vara den ena som betalat hela huset, det ska ändå delas lika vid separation. Med vänlig hälsning,

Bodelning mellan sambor, icke samboegendom

2013-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex avslutade ett 3,5 års långt förhållande i juni i år. Vi hade då bott tillsammans i 2,5 år tillsammans. Jag flyttade in i hennes lägenhet och hade med mig mina möbler. Hennes möbler var gamla och därför såldes dessa i hög utsträckning av. Vi har försökt göra en uppdelning av det vi köpt med viss framgång. Min inkomst har vart ca 200000 över hennes under hela tiden. Jag har betalat en bukoperation för ca 90000 samt försörjt henne under hennes sjukskrivning. Som jag förstått detta så är detta pengar jag inte har någon rätt till att få tillbaks då det ej finns några papper skrivna som säger annorlunda. Jag har dessutom fått en betydlig restskatt som jag också har förstått att det är jag själv personligen som kommer få stå för även om vi tillsammans har levt upp dessa pengar som "lånats" från skatteverket? Jag står som inköpare på nästan samtliga större inköp som vi köpt (enligt kvitton dvs) inklusive kyl/frys/ugn. Vi har även renoverat en trappa för 20000 före rotavdrag. Hur blir det med dessa artiklar? Andra inköp där jag står på kvittot som t.ex. takbox hur skall sådant fördelas? Möbler som vi köpt tillsammans? Skulle behöva lite råd då jag personligen är väldigt ledsen över situationen då det ekonomiskt känns som jag gått otroligt mycket pengar back då hon ej vill göra upp dessa kostnader som jag stått för under förhållandetiden (operation/restskatteskuld). Alla råd skulle vara behjälpliga. Vänliga hälsningar 
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga.I din situation så är det främst Sambolagen som blir tillämplig, vilken du kan hitta https://lagen.nu/2003:376. Jag kommer att hänvisa till Sambolagen som SL. Bestämmelserna om sambodelning är dispositiva, vilket betyder att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat ska gälla än vad lagen bestämmer (SL 9 §). I mitt svar så behandlar jag frågan som att ett samboavtal inte finns, vilket jag också förmodar är fallet eftersom att du inte indikerar något annat i din frågeställning.Sambolagen reglerar i fall av bodelning enbart hur samboegendomen ska fördelas. Av det som du beskriver i din fråga faller vissa saker in under begreppet samboegendom, och vissa saker faller utanför. När ett samboförhållande upphör ska en sambodelning utföras om en av parterna begär det. Detta ska isåfall göras tydligt och inom ett år av förhållandets upphörande (SL 8 §). Du säger att ni har börjat att fördela er egendom, och detta står samborna fritt att göra eftersom att sambodelning sker på parts begäran. En "formlös" sambodelning utesluter inte att en bodelning senare begärs, men detta måste göras inom ett år från att förhållandet tog slut. Detta framgår bl.a. i NJA 2008 s. 49. För att lösöre ska utgöra samboegendom och därmed ingå i bodelningen skall egendomen utgöra bostad eller bohag, samt vara införskaffad för gemensamt bruk. Den lägenhet och de möbler som ni hade vid ert förhållandes början är alltså inte samboegendom, eftersom att dessa inte införskaffades med avsikten att ni skulle ha dem tillsammans (SL 3 §).Möbler, kyl, frys och ugn är enligt SL 6 § samboegendom, om dessa införskaffats för gemensamt bruk. En takbox till bil kan däremot inte vara samboegendom, eftersom att den inte kan beskrivas som "inre lösöre". Angående din restskatt så är utgångspunkten att den skulden är din att betala, och du har inte automatiskt en fordran mot din före detta sambo av anledningen att ni tillsammans har levt upp pengarna. Detta går att jämföra med att en gåva till någon inte berättigar givaren till krav på mottagaren. Möjligheten finns att i en sambodelning få s.k. skuldtäckning, vilket innebär att sambon tillgodoräknas samboegendom vars värde ska täcka sambons skuld. För detta måste dock skulden gå att hänföra till samboegendom, vilket alltså är bostad och bohag, och typexemplet är att den ene sambon har tagit ett lån med pant i fastighet för att med de lånade pengarna bygga ett hus på fastigheten. Du skriver att ni har tillsammans "levt upp" pengarna som skulle betalas till skatteverket, och därmed verkar det ytterst osannolikt att skulden går att hänföra till någon speciell samboegendom (SL 13 § 1 st.) Ifall dina pengar inte skulle räcka till restskatteskulden så kan du ändå få täckning för skulden ur samboegendomen - men den här bestämmelsen är till för borgenärers intressen eftersom att de annars inte skulle kunna få ut pengar ur ett konkursbo, och det ska alltså mycket till innan bestämmelsen, SL 13 § 2 st, aktualiseras.Angående renoveringen av trappan, bukoperationen och det allmänna uppehället: dessa är saker som inte regleras av sambolagen, och då får andra förmögenhetsrättsliga principer användas. Som sagt kan en gåva inte krävas åter av givaren, och detta verkar mest sannolikt vara för handen med operationen. Likaså med uppehället, eftersom att detta görs med god vilja och inte med ett intresse att i framtiden få tillbaka värdet som läggs ned. Därtill kommer att den som hävdar att han eller hon har en fordring mot en annan måste styrka detta, med då t.ex. skuldebrev och kvitton. Möjligen kan värdet av trappan komma dig tillgodo genom att man betraktar det som att du har förvärvat en viss äganderätt i lägenheten och att du bör ersättas (eller köpas ut) för detta (samäganderättslagen, här https://lagen.nu/1904:48_s.1), men som huvudregel skulle jag säga att renoveringskostnaden inte kan delas eller krävas ut i efterhand.Sambodelningar kan jämkas ifall resultatet blir oskäligt, men exempel på fall som föranleder jämkning är att ena sambon en kort tid innan förhållandets slut säljer sin icke-samboegendomsbostad och köper en likvärdig eller större bostad som blir sambobostad och vars värde därmed delas mellan samborna vid ett uppbrott. Det verkar för mig osannolikt att det finns skäl att jämka en sambodelning mellan er två.Tyvärr verkar det alltså som att du inte med lätthet kan återfå värdet av de utgifter som har karaktär av gåva och inte kan beskrivas som samboegendom. Vänligen,