Samboegendom, bodelning och dold samäganderätt

2013-12-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit sambo i cirka 4,5 år. För 3 år sedan köpte vi en lägenhet tillsammans. Lånet, och mig veterligen även lägenheten, står på honom. Han tjänar mer pengar än mig men vi har haft gemensam ekonomi och alla våra pengar har gemensamt gått till lån, mat hyra osv... Nu ska vi separera och lägenheten säljas. Min fråga är vilken rätt jag har till försäljningsvinsten? Om inte 50/50 så hur räknar man ut vilken procent? Vad gäller bilen vi också köpt under samboskapet, som också står på honom men betalats av från oss båda? Har jag rätt till ngn försäljningsvinst av den? Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få. 
Beatrice Rohdin |Hej,tack för din fråga. Det finns två alternativa situationer i det här fallet som delvis överlappar varandra. Den första utgår från att bodelning sker och den andra att en sådan inte kommer till stånd. Den förstnämnda berörs först.    Eftersom ni är samboende krävs att någon utav er begär bodelning för att en sådan ska komma till stånd, således under förutsättning att du eller din sambo så önskar, 8 § SamboL se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Det innebär i så fall att enbart samboegendom kommer att bli föremål för likadelning. Med samboegendom förstås sådant gemensamt bohag samt bostad som ni har förvärvat för gemensamt bruk, 3 § SamboL, Se https://lagen.nu/2003:376#P3S1.För att först beröra lägenheten kommer denna ingå i en eventuell bodelning eftersom den har förvärvats i syfte att ni ska bo där tillsammans - vilket ni även har gjort. Det spelar således ingen roll att din sambo ensam står som ägare på den. På grund av detta har du rätt till halva lägenheten och som en konsekvens därav halva försäljningsvärdet när denna säljs. Om din sambo skulle sälja lägenheten innan bodelningen krävs ditt samtycke, annars kan domstol förklara försäljningen ogiltig. Om du tillåter försäljningen innan ert samboförhållande har ansetts upphört (t.ex. då någon utav er flyttar till annan adress) har du inte rätt till halva vinsten eftersom det i bodelningen inte ingår ersättning som utgått på grund av  försåld bostad.Däremot kan du ha rätt till halva vinsten på annan grund. Förhållandet regleras nedan.          Bilen kommer inte ingå i en eventuell bodelning eftersom den inte innefattas i definitionen "bohag". Med begreppet förstås nämligen inre lösöre som t.ex. möbler. Således kan du inte få rätt till halva värdet av bilen genom en bodelning. Däremot kan du ha rätt till halva bilen och även halva lägenheten ifall en bodelning inte kommer till stånd. En sådan rätt kan du även ha till bilen ifall bodelning sker där lägenheten innefattas och även i den situationen där försäljning av lägenheten sker efter ditt samtycke (och innan samboförhållandet upphör) så att enbart kontanter återstår vid bodelningsdagen. En sådan rätt har du ifall du kan anses vara dold samägare. För att vara dold samägare krävs (1) att bilen/lägenheten har köpts för gemensamt bruk, (2) att du ekonomiskt har underlättat eller möjliggjort köpet av bilen/lägenheten på något sätt. Det kan t.ex. vara så att du har betalat en del av köpeskillingen eller att din situation var en grund för beviljandet av lånet. Eftersom även du har betalt lånet på lägenheten och bilen samt att ni i övrigt har gemensam ekonomi talar detta för att rekvisitet är uppfyllt. Utöver kraven ovan krävs (3) att ni har haft en avsikt avseende att ni båda ska äga bilen/lägenheten - en partsavsikt och (4) att din sambo förstod att syftet med ditt ekonomiska tillskott var att samäganderätt ska föreligga. I dessa fall har du således rätt till halva försäljningsvärdet av bilen och lägenheten på annan grund än familjerättslig, där lag om samäganderätt, se https://lagen.nu/1904:48_s.1, istället reglerar förhållandet mellan dig och din sambo.    Sammanfattningsvis kommer du förmodligen ha rätt till halva försäljningsvärdet av bilen och lägenheten oavsett vilket väg du väljer att ta. Vänliga hälsningar,

Gemensamt konto i samboförhållande

2013-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo spar pengar tillsammans på ett konto som vi nyss har öppnat Vi har ett gemensamt konto som båda har rätt att plocka ut pengar i från. Men hur blir det om min sambo går bort ? Avslutas hans del av kontot och jag står som ensam kontoinnehavare med pengarna kvar.?
Patrik Emblad |Hej!Banktillgodohavanden utgör ej samboegendom eftersom de ej är bostad eller bohag (Sambolagen 3 §). De ska därför inte ingå i bodelning vid ena sambons frånfälle. Eftersom det sannolikt inte heller kan styrkas hur stor andel av tillgångarna på kontot som tillkommer var och en av er så kommer de att delas lika. Den avlidnes hälftendel ska därefter ingå i dennes kvarlåtenskap för att ärvas av de som står närmast i ordning enligt Ärvdabalken 2 kap, eller som blivit tillförordnade egendomen genom testamente. Viktigt att notera är att sambos ej har någon legal arvsrätt efter varandra, varför ett tetamente måste upprättas i dessa fall för att trygga den efterlevandes rätt till mer än 1/2 av banktillgodohavandet.Sambolag:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTMÄrvdabalk:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htmVänligen

Bodelningsavtal och jämkningsmöjligheter.

2013-12-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min exsambo separerade för snart 3 år sedan och vi upprättade då ett bodelningsavtal hos en jurist. Vi ägde ett gemensamt hus som vi köpte tillsammans med hjälp av en vinst från den lägenhet som vi tidigare bodde i. Lägenheten stod på mig och jag la in hela reavinsten i huset. När vi upprättade bodelningsavtalet berättade vi detta för juristen men hon missade att ta med detta. Nu 3 år senare har min exsambo kommit på detta och vill att jag ska betala honom hälften av den framtida skatten på reavinsten och hotar med att gå till en advokat. Har han rätt att kräva mig på detta? Kan han få bodelningsavtalet ogiltigförklarat? Både jag och min exsambo trodde att avtalet var helt i sin ordning.
Simon Adolfsson |Hej! Härligt att du vänder dig till Lawline för dina juridiska frågor!Huvudregeln vid bodelning i samboförhållanden är att bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk ska, efter skuldtäckning, delas på hälften av samborna, se 3, 12 och 14 § §.Samborna kan emellertid avtala om annat. Med ett samboavtal är det möjligt att avtala om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning eller att bodelning inte ska ske, se 9 §. Dessutom kan samborna avtala om hur bodelningen ska ske i ett föravtal, se 10 §. I ert fall kom ni överens om att din exsambo skulle överta er gemensamma bostad, och detta genom ett bodelningsavtal.Jämkningsregel för att jämka samboavtal och föravtal finns i 9 § 3 st sambolagen, se 10 § 2 st för föravtal. Detta innebär att det aktuella avtalsvillkoret kan jämkas eller ogiltigförklaras, om villkoret i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.I ert fall uppfattar jag det emellertid som att du avstod bostaden och att din exsambo blev dess ägare. I sådant fall bör din exsambo stå för dess skattemässiga konsekvenser vid en eventuell försäljning. Detta förstås om ni inte avtalat annat, vilket ni inte gjort. Eftersom att ni inte berörde frågan kring vad som sker med vinsten om huset skulle säljas, får det helt enkelt antas att ägaren får uppbära den samt betala skatt. I det andra fallet, som din exsambo påstår, att du skulle vara skyldig att betala skatt för reavinsten, bör du likväl få ta del av den vinst som du påstås vara skatteskyldig för.Din exsambo har inte med andra ord inte rätt att kräva dig på pengar för skatten när huset säljs, och inte heller bör din exsambo kunna ogiltigförklara bodelningsavtalet.Sambolagen hittar du här.Jag hoppas jag svarade på din fråga!Ha en fortsatt trevlig dag!

Rättsligt ansvar för sambo?

2013-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag funderar på att skaffa s.k. sambovisum till min pojkvän som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Min fråga är bara: är jag på något sätt juridiskt ansvarig för någon jag är registrerad som sambo med? Om han begår ett brott, blir arbetslös, sjuk, el.dyl. - är jag på något sätt betalningsskyldig för honom?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Du har inget rättsligt ansvar för din sambo. Sambor räknas, till skillnad från gifta, inte som en familj juridiskt sett. Vid äktenskap finns det ett regelsystem som skyddar den ekonomiskt svagare parten. Det föreligger bland annat underhållsskyldighet makarna emellan, vilket regleras i 6:1 äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#A3). Motsvarande reglering för sambor finns inte. Det enda som sambolagen reglerar är att parterna kan begära bodelning av den gemensamma bostaden och bohaget vid samboförhållandets upplösning, se 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Oavsett civilstatus kan du inte bli ansvarig för ett brott som din partner begått. Var och en är även personligt betalningsansvarig för sina skulder.Med vänliga hälsningar

När bostaden ingår i en bodelning mellan sambor

2013-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring samboavtal. I somras köpte jag en lägenhet som min pappa står på till största del men det är jag som bor här. Precis när jag köpt lägenheten träffade jag min nuvarande pojkvän som efter 3 månader vid tillgång av lägenheten flyttade in med mig och har nu bott här i 3 månader. Han har inte skrivit sig på min adress och jag har betalat för alla möbler/prylar som finns i lägenheten bortsett från de saker (så som t.ex. hans dator) han har tagit hit. Vi delar även på alla bostadskostnader, avgift, ränta, mat, el etc. dock inte amorteringar. Nu undrar jag vad som händer vid eventuell separation? Har har någon som helst rätt till någonting i/av lägenheten eller är jag skyddad av sambolagen? Vi ska träffa en advokat nästa vecka och skriva avtal innan han skriver sig här, men jag vill ändå veta vad som gäller om avtal inte skrivs. Tack!
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagens bestämmelser tillämpliga. Av sambolagen framgår att ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider. Om förhållandet upphör krävs det att någon av samborna begär bodelning inom ett år för att detta ska ske. Bodelning sker på så sätt inte per automatik, vilket är fallet när ett äktenskap upphör, utan det krävs att någon av er begär bodelning. I bodelningen ingår den gemensamma bostaden och det bohag som har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som står som ägare till egendomen utan det avgörande är i vilket syfte som egendomen införskaffats. Om syftet var att egendomen skulle användas gemensamt ingår egendomen i bodelningen.Som regel är det endast den egendom som har förvärvats efter det att samboförhållandet inleddes som ingår i bodelningen. I vissa fall kan dock egendom som har förvärvats före det att förhållandet inleddes ingå. Det krävs dock att det i dessa fall går att visa att syftet med köpet var att egendomen i framtiden skulle användas gemensamt. Eftersom att du och din pappa förvärvade lägenheten redan innan du träffade din pojkvän kommer denna med största sannolikhet inte att ingå i bodelningen. För att den ska ingå krävs att din pojkvän bevisar att syftet med förvärvet var att ni båda två skulle bo där. Likadant förhåller det sig med de möbler som du hade sedan tidigare. För att säkerställa att lägenheten och möblerna inte ska ingå i bodelningen är det, precis som du har tänkt, lämpligt att upprätta ett samboavtal. Lycka till!

Bodelning och samboavtal

2013-12-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller jag och min tjej ska flytta isär jag lag in hela kontantinsatsen och står för lånet vi står båda för halva lägenheten i var finns det någon möjlighet att få tillbaka kontantinsatsen eller är det halva var som gäller. Mvh Fredrik
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för dina frågor!Jag utgår från att ni är sambor, du och din tjej.Enligt 3 § sambolagen är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om den är förvärvad för gemensamt bruk. Sådan samboegendom ska, om en av samborna påkallar en bodelning, efter skulderna täcks delas lika mellan samborna, se 8  och 14 § §. En sådan delning kallas bodelning. Detta kan innebära att det är halva bostaden som får vardera sambon får, beroende på omständigheterna.Eftersom du förvärvat bostaden för att ni gemensamt ska bo i den utgör den samboegendom och ska delas av er.Ni kan, emellertid, avtala om annat. Enligt 9 § får sambor avtala om att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelning. Ni kan även inför flytten från varandra avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har koppling till den i ett s k föravtal, se 10 §.Du och din tjej kan med andra ord själva bestämma hur ni ska dela på er samboegendom. Detta skall vara skriftligt. Om ni inte kommer överens, är det dock sambolagen som används om någon av er påkallar bodelning inom ett år från det att förhållandet upphörde.Sambolagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTMHoppas mitt svar var till hjälp!

Samboavtal och samäganderättsavtal - procentuella ägandeförhållanden

2013-12-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska köpa ett hus för 1 800 000. Jag kommer att betala 180 000 i kontantinsats. Han har inga pengar att lägga in i bostaden, men vi kommer båda stå på det övriga lånet. Jag har förstått det som att man antingen kan ha olika ägande i bostaden (t.ex. äga 60% och 40% var) och upprätta ett samboavatal och avtala bort att bostaden ska delas lika om förhållandet upphör eller skriva ett skuldebrev. Gäller samboavtalet bara om förhållandet upphör? Om vi säljer bostaden och köper en ny får jag med mig mina 60% ändå? Sen undrar jag också hur skuldebrevet fungerar. Om han t.ex. skulle hamna hos Kronofogden och de skulle behöva sälja vår gemensamma bostad. Skulle jag få ut min del plus den summa som står i skuldebrevet först i så fall eller skulle de ta ut den skuld de vill driva in först? Tack på förhand!
Elias Karlsson |Hej!Ett samboavtal som innebär olika procentuella äganden i en fastighet är fullt möjligt enligt sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376 . Enligt 9 § SamboL innebär detta att samboavtal slår ut samtliga regler om bodelningen vi upphörandet av ett samboförhållande.Vad som står i samboavtalet kommer vara helt avgörande om ni sedan säljer bostaden och inköper ett nytt. Ett tips är att upprätta ett nytt samboavtal i en sådan situation.Ett annat tips är att samtidigt upprätta ett samäganderättsavtal i enlighet med lag om samäganderätt 1 §, se https://lagen.nu/1904:48_s.1 där ni kommer överens om ägandeförhållandena er emellan. I detta avtal bör ni också lägga till att enbart du eller att bådas samtycke krävs för försäljning av fastigheten, se 6 § lag om samäganderätt. Detta för att försöka förhindra att fastigheten tas i anspråk av kronofogemyndigheten för utmätning enligt UB 8:8, se https://lagen.nu/1981:774 .Jag hoppas detta besvarar dina frågor.Med vänlig hälsning,

Sambodelning av hus då en betalat mer vid inköp

2013-11-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vad gäller om ett sambopar flyttar isär, det finns en traktor som en av parterna står som ägare på samt samma part har betalt den. Ingår den i fastigheten (finns med på deklarationen) eller tillhör den den enskilde parten? Vad gäller med bilar, det finns två bilar som står på en part, ett hypotekslån (inget specifikt billån)? MVH J
Ingrid Benzinger | Hej och tack för din fråga! När ett sambopar flyttar isär ska en sambodelning i enlighet med sambolagen genomföras. Detta innebär att samboparets gemensamma bostad och bohag ska delas lika dem emellan. Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och liknande. Traktor och bilar är inte samboegendom och behöver inte delas vid sambodelningen. När det gäller hypotekslånet framgår det inte av din fråga vilken egendom som är ställd som säkerhet för detta. I korthet gäller följande för skulder vid sambodelning. Innan man räknar ihop den gemensamma samboegendomens värde ska ett belopp motsvarande varje sambos skulder dras från dennes del i samboegendomen. Men om skulden är förenad med förmånsrätt i egendom som inte utgör samboegendom (t.ex. om det är bilen som står som säkerhet för lånet) gäller detta bara om sambons övriga egendom inte räcker till för att betala lånet. Är det däremot fastigheten som står som säkerhet för lånet ska det lånade beloppet dras av mot den sambo som står för lånets samboegendom. Hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,