Samboavtal vid inflyttande till ny gemensam bostad

2016-03-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi bor ihop i "mitt" hus och vi har ett samboavtal som säger att ingen äger rätt till den andres fastighet, bankkonton, fordon eller enskild egendom. Min sambo hyr ut sin lägenhet i andra hand och står således inte skriven på "husets adress". Nu skall vi flytta till ett annat hus, som också kommer "vara mitt". Han kommer inte stå skriven på denna adress heller, då han fortfarande hyr ut lägenheten. Vad gäller i detta läge om vi skulle separera.... vi tänker skriva samboavtalet likadant på "detta hus".Har han någon "rätt till" huset då vi gemensamt flyttar till en "ny" bostad vid separation? Skall vi skriva samboavtalet på något annorlunda sätt ? Han betalar självklart "hälften" av kostnaden för huset.
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Enligt 3 § Sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Er nya bostad verkar vara förvärvad för gemensam användning. Samboegendom ska fördelas mellan er vid en eventuell separation enligt 8 § i samma lag. 9 § Sambolagen anger dock att ni får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett sådant samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Det krävs ingen registrering. Om ett villkor i avtalet är oskäligt får det dock jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning. Vad som är viktigt vid upprättande av ett avtal är att det är så tydligt som möjligt, för att undvika att det tolkas på ett icke-avsett sätt. Ett vanligt avtalsinnehåll i ett samboavtal är att Sambolagen inte ska gälla vid en bodelning utan att egendom som var och en har införskaffat ska vara dennes enskilda. Det är svårt för mig att säga exakt hur ni ska utforma ert avtal utan att veta om alla omständigheter som måste beaktas. För att vara helt säkra på att formuleringen blir korrekt är det bästa att ta hjälp av en verksam jurist. Lawline samarbetar med Familjens jurist och genom denna länk (http://lawline.se/boka) kan du snabbt och lätt boka en tid med dem.Lycka till!Vänligen,

Vem har rätt till hyresrätten efter sambos separation?

2016-03-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej,Jag bor i en hyresrätt där jag bor med två barn. jag står ensam på kontraktet. Lägenheten är förvärvad för mig och mina två barn.Nu har jag träffat en tjej och vi har funderingar på att hon ska flytta in till mig och mina barn. Vad gäller vid en separation i så fall. Har hon rätt till min hyresrätt vid en separation?Blir det skillnad beroende på vart hon står skriven?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att din (eventuella) sambo ska ha rätt till hyresrätten vid en separation krävs att hyresrätten utgör samboegendom. Förutsättningen för att den ska utgöra samboegendom är att du har förvärvat hyresrätten för er gemensamma användning. Eftersom att du har bott i hyresrätten redan innan frågan om hennes inflyttning kommit på tal står det klart att du inte har förvärvat hyresrätten för er gemensamma användning, varför den inte heller utgör samboegendom som riskerar att övertas av henne vid en eventuell separation. Detta följer av 3 § Sambolagen (2003:3) Det finns dock ett undantag från det ovan nämnda, vilket följer av 22 § Sambolagen. Här anges en rätt till övertagande av bostaden, trots att den inte utgör samboegendom, om den sambo som inte är innehavare av hyresrätten bäst behöver den och övertagandet med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om ni vid separationen inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl föreligger i princip endast i väldigt få fall, och bestäms genom en avvägning mellan ditt behov och hennes, samboförhållandets längd etc. Eftersom att du har två barn och har bott i lägenheten länge så tror jag att risken för ett övertagande är oerhört liten, men det beror samtidigt på hur relationen utvecklas gällande barn osv. Var den andre sambon är skriven saknar betydelse för huruvida hyreslägenheten utgör samboegendom, pga vad jag förklarat om förvärv för gemensam användning, vilket ju inte föreligger här. Detsamma bör gälla avseende ett eventuellt övertagande enligt 22 §. Men avslutningsvis tror jag inte att du behöver oroa dig för att bli av med hyresrätten genom att låta din flickvän flytta in. Det ska som sagt ganska mycket till för ett övertagande av vad som inte utgör samboegendom. Och skulle det ske ersätts du i den mån det är möjligt.Med vänliga hälsningar,

Sambor enligt sambolagen?

2016-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag står som ensamägere på mitt hus sedan 10år tillbaka.Jag har 2 brödrar som står folkbokförda på min adress sedan 2007Och nu frågade min vän mig om han kunde sätta sitt företag o även sig själv på min adress. Ingen av dessa bor här , bara har adressen här.Hur ser sambolagen ut när dom flyttar sin adress. Har dom rätt att begära ut något på mitt hus , möbler eller något annat ? Tack på förhand
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att sambolagen överhuvudtaget ska gälla krävs att ni räknas som sambor även i juridisk mening. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse.Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Något annat som kan tala för ett parförhållande är om ni utåt sett (inför vänner, släktingar m.fl.) uppfattas som ett par.Inget i din fråga tyder på att något parförhållande skulle föreligga, varför ni inte är sambor enligt sambolagen. Därför finns på den grunden ingen rätt för dem att kräva dig på din egendom. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Sambo och arv

2016-03-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!jag och min sambo har 2 barn och äger en villa ihop, vi har inte tänkt att gifta oss än, men vi undrar va vi ska göra för att inte hus eller tillgångar hamnar hos en förmyndare om någon av oss skulle avlida. finns det någon typ av kontrakt eller förord som vi kan skriva och i så fall vad, vad ska vi göra?tack på förhand!
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler och lagar om samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL). Det som juridiskt sett skiljer samboskap från äktenskap är just frågor som rör arv. Vad gäller samboförhållande, är huvudregeln att sambos inte ärver något från varandra (såvida inte ett testamente har upprättats). Om ett samboförhållande upphör pga att ena parten har avlidit, sker en bodelning på samma sätt som vid en separation. Det krävs att den efterlevande sambon begär en bodelning enligt SamboL 8 §. Samboegendom som utgör bostad och bohag (SamboL 3 §) som förvärvats för gemensam användning, kommer delas lika när en bodelning sker. Undantag finns dock enligt SamboL 7 §. Enligt SamboL 7 § räknas sambors gemensamma bostad och bohag inte samboegendom som används för fritidsändamål.Det finns skyddsregler till förmån för den efterlevande sambon. Vid bodelningen har den efterlevande sambon alltid rätt att få ut samboegendom som motsvarar två gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet enligt SamboL 18 §. En förutsättning för att den efterlevande sambon ska kunna få överta bostaden och bohaget som tillhör den andre sambon, är att det finns skäliga omständigheter som talar för det enligt SamboL 22 §.Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett testamente. På så sätt kan ni bestämma vem som ska ärva vad. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via våra avtalstjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Bodelning eller jämkning enligt sambolagen?

2016-03-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min flickvän (sambo) har separerat efter 6månader som sambos. Hon har betalat ca 80% av de nya möblerna medans jag betalat resterande + alla hyror under denna tid. Hur gör man för att få en rättvis uppdelning? Är man sambos så fort man gör en adressändring? Och är det då enligt sambolagen, att man delar lika?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt sambolagen så är man sambos om man enligt 1 § sambolagen stadigvarande bor i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det ställs alltså inget lagkrav på att man ska vara folkbokförda på samma adress utan det avgörande är snarare hur man bor.Enligt 8 § sambolagen så framgår det att om ett samboförhållande upphör så ska sambornas samboegendom delas lika mellan varandra om en eller båda parterna begär det. Det framgår vidare av 3 § sambolagen att sambornas samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bohag och bostad. Det spelar ingen roll att den ena av er har betalt mer av bohaget eftersom dessa har förvärvats i syfte att användas i den gemensamma bostaden och de utgör således samboegendom. Det finns dock en bestämmelse i 15 § sambolagen som säger att jämkning när ett samboförhållnade upphör i vissa fall kan bli aktuellt. Det som man då tar hänsyn till är framförallt förhållandets längd. Jämkning kan enligt förarbetena till sambolagen bli aktuellt om förhållandet varat mindre än fem år. Men man måste även väga in omständigheter såsom sambornas respektive ekonomi med mera. Med andra ord så skulle jämkningsregeln kunna bli aktuell i ert fall eftersom ert samboförhållande har varit relativt kortvarigt, samt att din före detta sambo har betalt mer av samboegendomen, samt att du har betalt alla hyror. Dessa omständigheter skulle alltså kunna utgöra skäl för att jämkning ska bli aktuellt.Man kan även avtala om att sambolagen inte ska tillämpas i samboförhållandet (9 § sambolagen). Men detta bör man kanske göra innan samboförhållandet upphör för att man inte ska bli oense. För att underlätta vid bodelningen så skulle jag rekommendera er att anlita en familjejurist om ni har svårt att komma överens. Det underlättar också eftersom det är så många olika omständigheter som måste vägas in vid bodelning enligt 15 § sambolagen, förutsatt att ni inte kommer överens om att ni ska dela lika enligt 8 § sambolagen. Lawline samarbetar med familjens jurist och genom denna länk (http://lawline.se/boka) kan du enkelt boka en tid med familjens jurist om det känns aktuellt! Hoppas att du känner att du fick någorlunda svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Bodelning vid upplöst samboförhållande

2016-03-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vid ett upplöst samboförhållande. Vem tar vad som finns i boet?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sambolagen ska bli tillämplig måste enligt sambolagens 1 § tre förutsättningar vara uppfyllda: 1. Det ska vara två personer som stadigvarande bor tillsammans. Med detta menas inte en alltför kortvarig förbindelse. Är samborna folkbokförda på samma adress anses det innebära att ett samboförhållande föreligger. Annars ska det göras en helhetsbedömning för att konstatera om förhållandet är att anse som ”stadigvarande”.2. De ska bo tillsammans i ett parförhållande. 3. De ska ha ett gemensamt hushåll. Är dessa tre förutsättningarna uppfyllda innebär det att ett samboförhållande föreligger och sambolagen är därmed tillämplig.Sambolagen (se här) är den lag som reglerar vilken egendom som hör till samboegendom vid en separation. Det är samboegendomen som vid en separation ska fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av parterna begär det. Till samboegendomen räknas endast er gemensamma bostad och bohag, om den har förvärvats för gemensamt bruk. Definitionen av vad som avses med bohag finner du i sambolagen 6 § (se här). Pengar ingår inte i samboegendomen och dina privata konton ska alltså inte vara en del av bodelningen.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Ska fritidshuset ingå i bodelningen?

2016-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag står i begrepp att köpa ett fritidshus. Jag köper det för egna pengar och kommer att stå för hela lånet själv. Jag har en sambo och min tanke är att hon och jag skall dela på driftskostnaderna. Kommer hon att ha rätt till en del av fritidshuset i händelse av separation eller mitt frånfälle?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om ert samboförhållande upphör genom att ni flyttar isär eller att ena sambon avlider, kan bodelning genomföras. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Om samboförhållandet avlutats till följd av ena sambons död måste en bodelning begäras senast när bouppteckning förrättas (8 § sambolagen). Om ingen av er begär bodelning, behåller ni det ni själva äger. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Gällande fritidshus finns en särskild regel om dessa. Bostad och bohag som huvudsakligen nyttjas för fritidsändamål, ska inte ingå i bodelningen (7 §). Detta innebär att fritidshuset inte ska ingå i en eventuell bodelning. Istället får den som äger huset behålla det. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är en gåva samboegendom?

2016-03-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!En väninna till mig har varit sambo i tre år. Hon och hennes partner ska nu separera och göra en bodelning. Hon fick för två år sedan ett matsalsbord i födelsedagspresent av sin mamma, som hon vill behålla. Han hävdar att bordet ingår i bodelningen och att han också vill ha just det bordet. Vad gäller vid födelsedagspresenter i form av t ex möbler?Med vänliga hälsningarMia
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att bostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning under samboförhållandet är att anse som samboegendom och att det därmed ska vara med och delas upp i bodelningen enl. 3§ Sambolagen (2003:376) (SamboL). Detta gäller även presenter som är avsedda att användas av båda samborna. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel enl. 4§ 1p SamboL avseende gåvor som den ena sambon fått av någon annan än den andra sambon. För att gåvan inte ska ingå i bodelningen krävs dock att sambon fick gåvan med villkoret att denna skulle vara mottagarens enskilda. Då gåvan i detta fall var ett matsalsbord blir det nog svårt att argumentera för att gåvan skulle vara mottagarens enskilda, då bordet använts av båda samborna. Matsalsbordet ska alltså ingå i bodelningen förutsatt att gåvan inte var villkorad att den skulle vara mottagarens enskilda.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning