Samboegendom och arvsrätt

2015-05-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Tycker det är rörigt kring sambos och vem som äger vad, när, och hur osv. Därav denna fråga.Mina föräldrar avled 2012 och 2013. 2014 sålde vi syskon huset efter dem. Pengarna jag fick därifrån investerade jag i en sommarstuga, har även lån på denna. Jag står ensam på lånen och står som ensam ägare. Straxt innan jag köpte fritidshuset sålde jag också min villa där jag stod som ensam ägare. Alla "överblivna" pengar satte jag i fritidshuset. Jag flyttade 2010 till min sambos villa.Min sambo äger sitt bostadshus, står som ensam ägare och har gjort så under många år. Min sambo har tre barn sedan tidigare. Jag har tre barn sedan tidigare. Har också del i en annan fastighet men där är det skrivet som min personliga del i fastigheten (fritidsboende efter våra föräldrar). När/om vi säljer denna kommer jag investera även dessa pengar i mitt fritidshus. Frågor kring inventarier, bilar osv är inget problem men när vi kommer till lite mer värdefulla saker så har det kommit upp diskussion och de säger att det är på ett sätt, jag på ett annat. Behöver därför veta, framför allt kring våra fastigheter. Mina frågor är1) Vem ärver min sambos fastighet/villa/permanensboende, hans tre barn?2) Vem ärver mitt fritidshus, bara mina barn eller min sambo också?3) Om jag köper t ex en husbil - vem ärver den, min sambo eller mina barn? Om jag vill ändra något i "vem som ärver vad", går det att göra? Vart vänder jag mig lättast/billigast osv?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer här nedan att besvara dina frågor (vilka jag har formulerat om en aning) i tur och ordning.1) Vem har rätt till min sambos fastighet/villa/permanentboende, om han avlider. Hans tre barn?Om ett samboförhållande upphör p.g.a. av att den ena sambon avlider har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. Hen är emellertid inte skyldig att göra det.Utifall en bodelning begärs ska en sådan äga rum. Bodelningen innebär att sambornas samboegendom ska fördelas lika mellan dödsboet och den efterlevande sambon, med beaktande av lilla basbeloppsregeln. Samboegendom utgörs av bostad och tillhörande bohag, som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Vissa undantag finns som inte är relevanta nu. Som jag förstår den föreliggande situationen står det till på det viset att din sambo hade bostaden även innan du flyttade in. Det innebär att denna bostad inte utgör samboegendom. En annan sak är att möbler ni har köpt in för att använda i er bostad sannolikt är sådan egendom. Den kvarlåtenskap som återstår efter att bodelning har skett (om den efterlevande maken begärde att en bodelning skulle ske), ska som huvudregel fördelas enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. I denna bestämmelse framgår att om ett testamente inte finns har den avlidnes barn och barnbarn (osv.) rätt att få del av lika delar av kvarlåtenskapen.Dock finns ett viktigt undantag från ovannämnda regel. Enligt 22 § sambolagen har den efterlevande rätt att överta den gemensamma bostaden, om hen bäst behöver den och det kan anses skäligt. Dock gäller denna regel endast bostadsrätter och hyresrätter. Sålunda är den inte relevant när det gäller din sambos fastighet. Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att om din sambo avlider tillfaller fastigheten hans tre barn. 2) Vem har rätt till mitt fritidshus, om jag avlider. Bara mina barn eller min sambo också?Fritidshuset är inte er bostad och därför utgör det inte samboegendom (se 3 § sambolagen). Alltså har dina barn rätt att ärva det (se 2 kap. 1 § ärvdabalken).3) Om jag köper t ex en husbil - vem har rätt till den, om jag avlider. Min sambo eller mina barn?En husbil räknas inte som bohag och utgör därför inte samboegendom (jfr. 3 § sambolagen). Det innebär att dina barn ärver husbilen.4) Om jag vill ändra något i "vem som ärver vad", går det att göra? Vart vänder jag mig lättast/billigast osv?Av det ovanstående framgår att en efterlevande sambo har mycket få rättigheter avseende den avlidnes egendom. Som framgår av det ovanstående har dock den efterlevande sambon rätt att få del av värdet av hälften av de möbler som ni har köpt in för att använda i den gemensamma bostaden. Om ni vill att även denna egendom ska tillfalla den avlidnes barn skulle jag rekommendera att ni upprättar ett samboavtal, vilket ni kan upprätta här.Om ni istället skulle vilja ge den efterlevande sambon en starkare ställning är det smidigaste att upprätta ett testamente till förmån för denne. Ett sådant kan ni upprätta här. Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Hur ska man avtala om samboegendom?

2015-05-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har precis blivit sambo och har börjat inreda lägenheten tillsammans. Alla möbler är gemensamt köpta och jag och min sambo har kommit överens att om vi skulle flytta isär, så blir det troligtvis hon som kommer ha mest användning för dom. Vi har köpt gemensam säng, soffa och andra saker. Dock ska detta kompenseras men jag undrar vad ett rimligt pris är om detta skulle ske. Halverar man summan från inköpet bara eller räknar man på hur länge man har haft möblerna etc? Finns det kontrakt etc för sånt här? Tacksam för hjälp. Ha en fortsatt fin dag!Mvh.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är man sammanboende kan man skriva samboavtal och därmed avtala om vem av er som ska få den gemensamma egendom vid en eventuell bodelning/separering. Enligt sambolagen se https://lagen.nu/2003:376 utgör allt som ni köper till ert gemensamma boende samboegendom, även om bara en av er köper t.ex. sängen. Detta då det är till för er gemensamt. Ni kan avtala om hur en eventuell bodelning ska gå till. Antingen kan ni kompensera varandra innan genom att din sambo betalar tillbaka det du betalat för tex sängen och sedan kan ni skriva i samboavtalet att sängen ska tillfalla henne vid en separation och på detta sätt reglera all egendom. Ni kan också skriva att all egendom är gemensam och kompensation ska utgå till den som väljer att inte behålla egendomen. Hur kompensationen ska beräknas kan ni också avtala om. Vad som är bäst kan jag tyvärr inte råda i utan det får ni försöka komma överens om själva. Det viktigaste är att det blir så rättvist som möjligt då oskäliga avtal kan jämkas i domstol. Se 9 § SamboL. Samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. De registreras ingenstans. Se https://lagen.nu/2003:376.

Anspråk på gemensam bostad vid samboseparation

2015-05-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilken rätt jag har till lägenheten som jag och min sambo flyttat in i gemensamt - vid en separation. Det var HANS lägenhet som byttes mot denna och hans namn står på kontraktet. Men jag var med när kontraktet skrevs och står inom parentes på kontraktet. Det är en privatvärd. Vi har hela tiden bott i den tillsammans, men jag har endast varit skriven i lägenheten en månad. Om vi nu skulle separera, har jag rätt att göra anspråk på lägenheten eller att vi ska byta den mot två mindre så att vi får varsitt kontrakt eller tillfaller lägenheten automatiskt honom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!När man är sambor har man i och för sig ett visst skydd vid separationen, men inte lika omfattande som om man hade varit gifta. Detta regleras i Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Enligt dess 8 och 3 § § skall faktiskt en bodelning göras även när sambor separerar, och i den ingår "samboegendom". Enligt 5 § omfattar samboegendom bland annat en gemensam botad, och detta gäller oavsett vem som skaffade den och vem som står på kontraktet så länge den skaffades för gemensamt bruk (och så är det ju, vad jag förstår, i ditt fall).En hyresrätt anses rent juridiskt inte ha något ekonomiskt värde. Den påverkar därför egentligen inte "storleken" av bodelningen, men naturligtvis måste ändå hyresrätten hamna hos någon. Enligt 16 § Sambolagen skall bostaden tillfalla den sambo som bäst behöver den så länge det är skäligt. Oskäligt kunde vara att man fick ta över sin sambos bostad efter att bara ha bott ihop en mycket kort tid, så länge man själv inte står med på kontraktet eller liknande (särskilt om det t.ex. rör sig om en bostadsrätt som den andra sambon ensam äger och har haft länge).Det går inte exakt att avgöra hur frågan skulle bedömas i ert fall, men vad som kan spela in är till exempel möjlighet att hitta ny bostad, ekonomiska skäl och så vidare vilket sedan vägs mot vilka svårigheter den som blir utan bostaden kommer att få.Avslutningsvis är det också naturligtvis möjligt att göra upp sinsemellan om hur man skall göra; det går faktiskt att redan medan förhållandet består skriva samboavtal om hur bodelning skall ske på annat sätt än i lagen (se 9 § Sambolagen). Kortfattat är det alltså den av er som bäst behöver lägenheten som enligt lagen skall få den vid en separation så länge ni inte har kommit överens om annat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Frågor om enskild egendom och sambos arvsrätt

2015-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har testamenterat hela vår kvarlåtenskap som enskild gåva till våra barn.Om vår dotter och hennes sambo köper en bostad för arvet efter oss och hon sedan dör - kan då sambon bo kvar eller har deras gemensamma barn rätt till värdet som motsvarar den enskilda egendomen?Måste de vidta någon åtgärd så han kan bo kvar så länge han lever?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!I Sambolagen 3 § framgår vad som räknas som samboegendom, och där innefattas sambos gemensamma bostad. Men i 4 § finns en uppräkning av vad som inte är samboegendom, och i punkt 2 undantas egendom som en sambo har fått genom testamente med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, samt i punkt 4 att det som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3 inte heller är samboegendom om det inte föreskrivits annat i t ex testamentet. När egendom träder istället för annans egendom kallas det för surrogat, och om din dotter använder pengar hon ärvt av er och som enligt testamente ska utgöra hennes enskilda egendom så blir fastigheten surrogat till pengarna och fortsätter att vara enskild egendom. Observera att detta gäller om er dotter betalar hela fastigheten med de pengarna. Om däremot hon tar en del av pengarna från arvet, och sambon skjuter till en del kan det bli problem. Jag har i dagsläget inte hittat något klart svar för vad som gäller för sambos i en sådan situation, men när det gäller äkta makar har fastslagits att om enskild egendom investeras i egendom som utgör giftorättsgods så förlorar den enskilda egendomen karaktären av just enskild egendom. Man kan förenklat säga att den enskilda egendomen försvinner och blir giftorättsgods. Det är troligt att en liknande bedömning skulle göras avseende samboegendom.Vad gäller frågan om dotterns sambo kan bo kvar i huset om hon dör, så i dagsläget har sambos ingen arvsrätt enligt Ärvdabalken. Hon ärver alltså inte sin sambo, och han ärver inte henne. Utan om en av dem dör så ärver barnen allt så länge inget testamente finns som säger annat. För makar däremot så om den ena maken dör och det enbart finns gemensamma barn så har den efterlevande maken fri förfoganderätt över den avlidne makens kvarlåtenskap. De gemensamma barnen får alltså vänta tills båda föräldrarna har dött innan de får ut sitt arv. Någon sådan rätt finns inte för sambo.Då de har gemensamma barn så är dotterns sambo i egenskap av barnens far även deras förmyndare, och ska som sådan förvalta barnens tillgångar. Men ärver barnen tillgångar till ett högt värde ställs egendomen under överförmyndarens kontroll, och då behöver barnens förälder tillstånd för överförmyndaren att använda tillgångarna. Tillgångarna ska alltid användas för barnens bästa och på det sätt som ger bäst avkastning. Sålänge barnen är minderåriga så är det möjligt att överförmyndare skulle anse att det är för barnens bästa att de får bo kvar i huset tillsammans med sin pappa. Det skulle i så fall vara ett sätt för honom att få bo kvar där åtminstone tills vidare. Det hjälper honom dock inte att bo kvar så länge han lever eftersom huset då tillhör barnen och de kan välja att sälja det när de är myndiga. Naturligtvis kan de avstå från att göra det, men det är inget den efterlevande sambon kan kräva.För att sambos ska ärva varandra krävs att de upprättat inbördes testamente. Ett sådant kan aldrig avse alla tillgångar eftersom barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (vad de skulle ärvt utan testamente). Som ni ser finns det en rad aspekter att ta hänsyn till, och jag har bara berört dem ytligt. För att så långt som möjligt tillförsäkra både er, dottern och hennes sambo samt gemensamma barnen att det blir så bra som möjligt samt så långt som möjligt blir såsom önskat och tänkt, så rekommenderar jag både er och samboparet att ta hjälp av en erfaren jurist för att hitta den bästa lösningen för er situation.Hos Lawlines sponsor Familjens Jurist kan ni få hjälp både med att ta ett helhetsgrepp på situationen och hitta bästa lösningen, samt att upprätta testamenten och liknande. Ni kan boka tid på ett kontor nära er via den här länken.Vänligen,

vad utgör samboegendom?

2015-05-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har bott tillsammans med min sambo sen maj 2011, kontraktet har alltid varit i hennes namn då jag har tyvärr har dragit på mig skulder hos kronofogden. Jag har även haft min adress hos min mor då kag inte har känt mig säker på att flytta min adress pga hot, något som har förföljt mig sen mitt tidigare oordnade liv. Februari 2014 köpte vi en lägenhet o lån o kontrakt är i hennes namn fast jag betalade större delen av handpenning. Jag har alltid betalt min del av levnads kostnaderna och nu undrar jag om jag har samma rättigheter som om man är bokförda på samma adress? Kan jag begära en värdering på boendet o få ut nån slags mellan skillnad om hon väljer att bo kvar själv? Vad gäller med gemensamma presenter från hennes/min familj? Vad gäller presenter vi har gett varandra under alla år? Tack på Förhand Marko Ahonen
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar! Köper ni en lägenhet tillsammans, för gemensam användning utgör detta samboegendom även om kontraktet bara står på henne. Att du betalat handpenning, betalar hälften av kostnaderna etc talar för att det verkligen varit ett gemensamt boende. Dock talar folkbokföringsadressen emot att det ska vara samboegendom, i detta fall.Se 3 § SamboL https://lagen.nu/2003:376. Folkbokföringsadressen ska beaktas men ska inte vara någon övervägande omständighet heller. Jag vet inte vad det är för rättigheter du syftar på "som om ni var bokförda på samma adress" men de rättigheter som träder in är att lägenheten antagligen utgör samboegendom och är därmed er gemensamma. Detta innebär att lägenheten ska ingå i en eventuell bodelning se 8 § samboL https://lagen.nu/2003:376. Gemensamma presenter utgör samboegendom om ni inte avtalat om annat. Detta innebär att även dessa ska delas upp i en eventuell bodelning. Presenter som ni givit varandra kan vara samboegendom men behöver nödvändigtvis inte vara det. Är det något som du tex. givit till din sambo för att ni ska ha det i ert gemensamma hem talar detta för att det ska utgöra samboegendom men är det något som endast din partner kan ha nytta av talar det emot ett sådant resonemang. Se 3-7 §§ SamboL. Jag hoppas detta hjälpte dig i dina funderingar!

Hur kan sambon bli delägare i min bostad?

2015-05-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hur kan min sambo bli delägare på en bostad som bara jag äger från början och i vilken sambon har senare flyttat in? Alltså går den att bodelas med ett samboavtal? Helst svara via mail.Tack,
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga.Enligt Sambolagen så är det bara samboegendom som bodelas. Samboegendom är enligt 3 § sambos gemensamma bostad samt det gemensamma bohaget om det anskaffats för gemensamt bruk. Eftersom du ägde bostaden innan din sambo flyttade in så har den inte anförskaffats för gemensamt bruk och således är den inte samboegendom i lagens mening och ingår inte i en bodelning enligt 8 §. Sambolagen gäller om inte annat avtalats och kan alltså avtalas bort via sk samboavtal (se 9 §), där samborna kan bestämma att hela eller delar av sambolagen inte ska gälla eller att viss samboegendom inte ska ingå i bodelningen. Om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt och inte är samboegendom (utan enbart den ena sambons) kan i vissa fall den andra sambon vid en separation få överta bostaden mot kompensation enligt 22 §, detta i de fall denne anses bäst behöva den. Det är en restriktiv bedömning och krävs särskilda skäl för att det ska beviljas.Det framgår inte riktigt av din frågan om du vill skydda dig mot att sambon vid en bodelning får halva bostaden eller om du önskar att sambon ska få ägande och därmed rätt till del av den vid en separation? Om du vill att sambon ska äga halva bostaden kan du ge eller sälja den halvan till din sambo. Om du vill att bostaden ska räknas som er gemensamma bostad kan du även enligt 5 § stycke 2 anmäla detta till inskrivningsmyndigheten, det är dock bara möjligt om du äger fastigheten och har lagfart på den (dvs ej bostadsrätt). Om du vill skydda dig mot att sambon får del av bostaden vid en eventuell separation/att bostaden ingår i bodelningen så behöver du inte göra någonting.Hoppas detta var svar på dina funderingar. Vänligen,

Skogsfastighet som samboegendom

2015-05-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag tänker separera. Han äger den skogsfastighet med bostadshuset som vi bor i sedan 15 år. Vi hade bott tillsammans i hans villa i 3 år när han sålde den och köpte gården vi bor på nu för att vi skulle bo här tillsammans. Jag har inte hjälpt till att betala amortering eller räntor. Han har inte ärvt eller fått pengar till gården. Det finns heller inget skrivet om enskild egendom eller något samboavtal.För 4 år sedan skrev vi inbördes testamente att användas när någon av oss dör. Vi har nämligen barn sedan tidigare förhållanden. Kan vi tillämpa sambolagen i bodelningen trots att bostadshuset ingår i en skogsfastighet, 7 ha? Vi räknar väl bara värdet av huset, inte skogen?Inbördes testamente fyller väl heller ingen funktion när båda lever?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor som sambors egendom behandlas i Sambolagen, som du hittar https://lagen.nu/2003:376.Sambors gemensamma bostad ska ingå i en bodelning mellan sambor, om denna har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3§ och 8§, så som i ert fall. En gemensam bostad ska ingå i bodelningen även om bara ena parten har betalat räntor och amorteringar. Som gemensam bostad räknas: fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, SamboL 5§. Det avgörande är alltså vilket som är det huvudsakliga ändamålet med innehavet av fastigheten. Om det rör sig om en stor skogsfastighet som är menad att leva av kan det sannolikt inte räknas som samboegendom, men enbart det faktumet att det är en skogsfastighet gör inte att egendomen inte kan klassas som samboegendom, om det huvudsakliga syftet med fastigheten är att vara gemensam bostad för samborna. Testamentet kommer som du säger inte tillämpas vid en separation.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bodelning och arv när sambo avlider

2015-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett hus som kommer att bli gemensamt boende för mig och min sambo. Jag står som ägare 100% på huset (bolånet är också på mitt namn). Jag har ett barn, min sambo har två men vi har inga gemensamma barn. Vad händer om jag dör först? Vem ärver mig, min sambo eller mitt barn? Vem kan ansöka om bodelning? Men om min sambo dör först vad har barnen för rätt när det gäller bostaden?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga, Viktigt att veta är att sambor enligt ärvdabalken inte har någon självständig arvsrätt efter den först avlidne sambon. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är det därför ditt barn som ärver din kvarlåtenskap när du dör. Det går dock att upprätta ett testamente till förmån för sambo, men bröstarvingar har ändå alltid rätt till åtminstone sin laglott. När ena sambon avlider är det därför en bodelning som blir aktuell om det skulle begäras enligt 8 § sambolagen. En sådan begäran måste, om samboförhållandet upphör genom att ena sambon avlider, framställas senast vid bouppteckningens förrättande. I en bodelning är det endast samboegendom som skall ingå. Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Även om endast ena sambon betalat för bostaden eller bohaget och ensam blivit ägare utgör det samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. Vilken egendom som utgör samboegendom framgår närmare av 4–7 §§ sambolagen. Enligt 18 § sambolagen är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Om du dör först är det alltså din sambo som bestämmer om en bodelning skall ske. Om din sambo däremot dör först är det du som bestämmer om en bodelning skall ske. Den sambo som överlever den andra kan därför överväga om det är förmånligare att begära bodelning eller inte. Om den efterlevande sambon har mindre samboegendom än den avlidne och efter en bodelning enligt sambolagens regler får överta samboegendom från den avlidne parten, kommer ju den efterlevande sambon tjäna på att begära bodelning av samboegendomen. Om ingen bodelning förättas, kommer den avlidne sambons arvingar ärva den samboegendom som den avlidne ägde och den efterlevande sambon behåller den samboegendom som denne äger. Om du som efterlevande sambo ej begär bodelning och själv äger bostaden har inte din sambos arvingar någon möjlighet att ärva någon del av det. Om istället du dör först kan din sambo begära bodelning där den gemensamma bostaden och bohaget då skall delas lika. Enligt 16 och 18 §§ sambolagen har också efterlevande sambo förmånen, om denne begär bodelning, rätt att få bostad och bohag på sin lott, men kan då komma att behöva utge skifteslikvid till den avlidnes arvingar. Vänligen