Ena sambons bostad vid separation

2014-04-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Är sambo och står inför separation. Jag flyttade in i huset för ca. 11 år sedan och han står som ägare. Nu hotar han med att ställa ut mitt bohag mm på gården om jag inte flyttat till ett visst datum. Kan han göra så? Har jag någon rätt i huset trots att han äger till 100%? Vi har inga gemensamma barn. Hjälp! Vad gäller?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller samboförhållanden tillämpas sambolagen. Om samboförhållandet upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen delas dem emellan (8 § sambolagen). Detta gäller enbart samboegendom, vilken utgörs av bostad och bohag som inköpts för gemensam användning. Ägs huset av ena sambon från början utgör det således inte samboegendom, utan är dennes enskilda egendom, till vilken den andra sambon inte har någon laglig rätt när förhållandet upphör. Om det däremot finns egendom som har köpts för gemensamt bruk under samboförhållandet ska detta delas lika vid separationen (14 § sambolagen). All övrig egendom tillhör var och en och är dennes enskilda egendom, såvida inte samboavtal har skrivits som anger något annat.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Sambo och folkbokförda på olika adresser

2014-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän bor ihop, men jag är inte folkbokförd på vår bostadsadress pga studier på annan ort. Bostadsrätten vi bor i är min pojkväns då han köpte denna innan jag flyttade in, men sedan 1 år tillbaks har vi gemensam ekonomi och delar på alla utgifter ink. bostadslån m.m. Jag vet att jag står mig slätt om vi skulle separera i dagsläget och undrar om vi kan skiva något typ avtal så att jag ändå har rätt till halva bohaget (som jag varit med och betalat för) trots att vi inte är sambo enligt lag?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 1 § sambolagen spelar det ingen roll var du är folkbokförd om du och din pojkvän bor tillsammans och delar kostnader i hemmet.Vid en bodelning skulle endast samboegendom omfattas. Med samboegendom menas sambornas gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt. Egendom som du skaffat innan omfattas inte. Det innebär att om du flyttar in i din pojkväns bostad som han haft sedan tidigare, ska denna bostad inte bli föremål för bodelning när samboförhållandet upphör vid separation eller dödsfall.Du kan skriva ett samboavtal med din pojkvän och avtala om att bodelning inte ska ske vid en eventuell separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Samboavtalet ska vara skriftligt och vara undertecknat av er båda. Avtalet behöver ej bevittnas, men det kan ändå vara en fördel att bevittna för att undvika framtida diskussioner. Det är även viktigt att ni upprättar två likadana exemplar och att vardera sambon får varsitt exemplar.Det bör nämnas att du kan överta din pojkväns bostadsrätt om det kan anses skäligt, genom den så kallade övertagaderegeln, och detta kan inte avtalas bort med hjälp av ett samboavtal. Oftast gäller det om det finns barn, men även om det finns synnerliga skäl för ett övertagande. Med vänlig hälsning,

Rättigheter när samboförhållandet tar slut

2014-04-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter att min sambo förhållandet är slut, har jag rätt och bo i samma hus som vi bodde tillsammans,allt mina saker där, möbler kläder.osv
Jennifer Rönnerhed |Hej!Vid bodelning vid ett samboförhållande omfattas endast samboegendom som omfattas av den gemensamma bostaden och bohag 1 och 3 §§. Samboegendomen ska ha förvärvats för gemensam användning d.v.s. i syfte om att ni gemensamt ska använda dem i er relation. Det du har köpt innan du blev sambo räknas inte som samboegendom. Men om du har köpt t.ex. en soffa innan samboförhållandet skulle soffan ändå kunna anses vara samboegendom om du har köpt den i nära anslutning till det att samboförhållandet inledes. Då ska du ha haft för avsikt att soffan skulle användas gemensamt. Samboegendom som har köpts efter att samboförhållandet inleds anses vara köpta för gemensam användning.Utifrån frågan är det svårt att veta vid vilken tidpunkt möblerna är köpta.  Med gemensamt bohag 6 § avses möbler, hushållsmaskiner m.m. Undantaget är sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk t.ex. kläder. Med gemensam bostad avses 5 § även här finns ett krav på att bostaden ska ha förvärvats för gemensam användning. Om er bostad är samboegendom gäller 16 § som tar sikte på lottläggningen. Detta innebär varje sambo tilldelas egendom till så stort värde att det motsvarar värdet på den partens andel av bostaden. Sambon som bäst behöver egendomen har möjlighet att få den avräknad på sin lott. Om du inte skulle ha bäst rätt kan du enligt 17 § betala sambons del av bostaden och själv bo kvar.  22 § om er bostad inte omfattas av samboegendom och är en hyresrätt eller bostadsrätt har du som sambo rätt att överta bostaden om du har bäst rätt till bostaden eller om det anses skäligt. Bäst rätt till bostaden kan du t.ex. ha om ni har barn tillsammans som går på en skola i närheten. Det bästa för barnen är då att få bo kvar i en miljö de känner till. Alltså 22 § gäller om ni inte har förvärvat en bostad för gemensam användning t.ex. om du eller din sambo hade den sedan tidigare. Det finns undantag från 22 § i 23 §.Observera att svaret beror på om ni har ett samboavtal 9§.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Vem har rätt till bostaden?

2014-04-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej. jag och min sambo ska separera. vi bor i en hyresrätt och vi båda står på kontraktet. vi har båda fast anställning. han har familj och släkt i kommunen, men inte jag. vem av oss har rätt till lägenheten?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att äktenskap ingås ska en bodelning göras på begäran av någon av samborna, vilket framgår av sambolagen (2003:376) (SamboL) 8 §. När lottläggningen i bodelningen ska göras finns en rätt för den sambo som bäst behöver bostaden att överta den i avräkning på sin lott, SamboL 16 § 2 st. Jag utgår här från att hyresrätten är samboegendom enligt SamboL 3 §, vilket är fallet om den är förvärvad för gemensam användning.I RH 1994:59, som behandlade en liknande situation, tillmätte hovrätten faktumet att den ene partens föräldrars fastighet gränsade till den fastighet som tvisten gällde betydelse. Vid en strikt behovsprövning hade den andre parten tillskiftats fastigheten men även en skälighetsavvägning, som blev avgörande, ansågs nödvändig. Rättsfallet belyser klart att släktanknytning till den kommun som bostaden ligger i har betydelse vid en bedömning av vem som bör tillskiftas den gemensamma bostaden. Med hänsyn till de omständigheter du anger i det aktuella fallet är därför min bedömning att din sambo har rätt till bostaden, mot en skifteslikvid.MVH

Sambos arvsrätt

2014-04-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Min sambo avled hastigt för en månad sedan. Vi hade inget samboavtal eller testamente. Vi flyttade samman för drygt 3 år sedan i hans sedan tidigare inköpta bostadsrätt i Helsingborg. Den såldes för drygt 1 år sedan då vi flyttade till hans sommarhus i Båstad. Även det inköpt före min tid.Min fråga är om jag kan kräva någon del av vinsten då bostadsrätten i Helsingborg såldes eftersom detta är pengar som tillkommit i boet under vårt samboförhållande?
Andrea Kaalhus |Hej ! Tack för din fråga. Frågan om sambobodelning berörs i Sambolagen som du hittar https://lagen.nu/2003:376. Sambor ärver inte varandra om man inte har skrivit testamente. Däremot kan du som efterlevande sambo begära bodelning, dock senast när bouppteckningen förrättas, Sambolagen 8§. I en bodelning mellan sambor ingår den så kallade samboegendomen. Denna består av sambornas gemensamma bostad och bohag, om denna förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. Då bostadsrätten som du säger var inköpt före din tid, är den inte förvärvad för gemensam användning och utgör därmed inte samboegendom. Inte heller vinsten från försäljningen kan därmed anses vara samboegendom och du har därför tyvärr ingen rätt att ta del av vinsten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till.

Sambos rätt till gemensam bostad

2014-04-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min fråga gäller vad som händer om min sambo och jag skulle separera eller när någon av oss dör.Vi har inga gemensamma barn. Min sambo har tre vuxna barn från tidigare äktenskap. Jag har ett barn, men jag vill hellre att mina syskonbarn ska ärva mig så långt det går. Vi bor i villa som jag ägde till hälften redan innan min nuvarande sambo och jag träffades. Tre år senare (1999) löste jag ut den tidigare hälftenägaren till huset och jag står som lagfaren ägare till huset som f.n inte är belånat. i samband med att jag köpte ut den tidigare delägaren lånade jag 150 000 tror jag, men detta lån löstes rätt snart av mig. Nu undrar jag vad som händer om min sambo skulle avlida. Kan hans barn då ha krav på del av husets värde? Kan de också ha krav på den del i fritidsfastighet som jag har tillsammans med mina syskon. Eller mina besparingar och lösöre? Varken jag eller min sambo har skrivit något testamente eller annan handling rörande sådant. Bör jag göra det? kanske också om min sambo skulle flytta- kan han då ha några krav. Nu säger han att huset förstås är mitt, men, han kanske kunde få en annan inställning i ett sådant läge.
Daniel Morgansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid ett samboförhållande så gäller Sambolag (2003:376).Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och det inte framgår av samboavtal, testamente, gåva, etc. att egendomen skall vara enskild (3 §). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 §). Jag skulle råda er till att skriva ett samboavtal där ni kommer överens om att villan skall vara din enskilda egendom. Det kan ju även hända att någon av er får ärva något av stort affektionsvärde under tiden ni är sambos, och då är det bra att ha avtalat även om detta. Ni kan t.o.m. avtala om att en bodelning inte skall göras (9 §), och då är allt det som ni äger var för sig dennes enskilda egendom. Om ni har ett sådant avtal och sedan gör en större gemensam investering (t.ex. en bil) så kan ni ändra avtalet så att det endast är bilen som skall utgöra samboegendom. Det råder s.a.s. full avtalsfrihet mellan er. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.Om någon av er dör så gäller rätten att begära bodelning endast den efterlevande sambon, arvingarna kan alltså inte begära att en bodelning skall göras (18 §).Mitt råd till dig är att skriva ett samboavtal med din sambo där ni går igenom de mest värdefulla och betydelsefulla sakerna som ni äger, och kommer överens om, på papper, vem som ska få vad om ert samboförhållande skulle ta slut.När det gäller arv, så kan du välja att testamentera allt utom ditt barns laglott, som är hälften av hens arvslott. I det här fallet när du bara har ett barn så kommer hen att ärva allt efter dig. Den del du kan disponera över i ditt testamente blir således hälften av din egendom. Den delen kan du välja att testamentera till vem eller vilka du vill.Med vänlig hälsning

Samboavtal

2014-04-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän ska flytta ihop i min lägenhet. Jag äger lägenhet och alla möbler. Ska man skriva några papper på detta om det skulle ta slut mellan oss en dag??
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt sambolagen omfattas enbart samboegendom vid en eventuell bodelning. Med samboegendom menas sambornas gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt. Egendom som du skaffat innan omfattas inte. Det innebär att om din flickvän flyttar in i din bostad som du haft sedan tidigare, ska denna bostad inte bli föremål för bodelning när samboförhållandet upphör vid separation eller dödsfall. Du kan skriva ett samboavtal med din flickvän och avtala om att bodelning inte ska ske vid en eventuell separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Samboavtalet ska vara skriftligt och vara undertecknat av er båda. Avtalet behöver ej bevittnas, men det kan ändå vara en fördel att bevittna för att undvika framtida diskussioner. Det är även viktigt att ni upprättar två likadana exemplar och att vardera sambon får varsitt exemplar. Det bör nämnas att om din lägenhet är en bostadsrätt och ägs enbart av dig och normalt inte ska ingå i bodelningen, kan det bli aktuellt att din flickvän kan överta den om det anses skäligt genom den så kallade övertaganderegeln och detta kan inte avtalas bort med hjälp av ett samboavtal. Oftast gäller det om det finns barn, men även om det finns synnerliga skäl för ett övertagande. Med vänlig hälsning,

Bodelning och sambo

2014-04-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo gjorde slut när jag var i utlandet. vi bodde på ett hus som koptes för att flytta och bo i ihop,där bodde vi nästan 2 år tillsammans . När jag var utlandet fick jag en mail från honom som säjer att mina barn ska hämta mina saker därför att han vill sälja huset, sen fick en mail till som han säger att när mina saker tags ut han ska sälja huset, Nu jag är sverige ingen,Vad ska jag göra?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika vid en separation. Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt. All annan egendom faller utanför lagen såsom bil, fritidshus och sparande. Därmed kan din sambo inte sälja huset utan vidare.När ett samboförhållande upphör ska det göras en bodelning, om någon av er begär det. Begäran om bodelning ska ni göra senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om du behöver bostaden och bohaget bättre än din sambo, kan du få överta hela hemmet. En förutsättning är dock att ett övertagande är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om din sambo inte får annan egendom ur det gemensamma hemmet till samma värde, ska du betala motsvarande belopp i pengar. Ansökan om kvarsittningsrätt gör du hos tingsrätten. Att du har barn väger tungt för domstolens beslut.Om du och din sambo inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättarens arbete innebär att gå igenom tillgångar och skulder samt tvistiga frågor. I de delar där man inte är överens kan bodelningsförrättaren fatta ett slutligt beslut, ungefär som en dom. Är ni sedan inte nöjda med delningen kan man klaga hos tingsrätten.Med vänlig hälsning,