Formkrav samboavtal

2016-11-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vore tacksam att få svar hur man med giltigt avtal upphäver sambolagen.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!Din fråga rör Sambolag (2003:376) (här). Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den kan åsidosättas genom till exempel avtal. Det finns del formkrav för samboavtal, se nedanEtt samboavtal ska vara skriftligtEtt samboavtal ska endast avtala om sambolagens bodelningsregler ska gälla eller inteBodelningsreglerna kan avtalas bort helt eller delvisBåda samborna ska underteckna avtalet och de ska erhålla var sitt exemplarSamboavtalet behöver inte bevittnas (men det kan vara bra ut bevissynpunkt)Ett samboavtal behöver inte registrerasOm du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal finns mallar att beställa här.Hoppas detta hjälpte dig!

Sambolagens tillämplighet

2016-11-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej min flickvän siger att vi är sambos nu när vi har bott tillsammans i 2 år men jag står skriven hos en kompis å hans flickvän. Jag undrar om hon kan hävda sambolagen för vi funderar på att gå i sär mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sambolagen ska vara tillämplig ska enligt 1 § sambolagen följande rekvisit vara uppfyllda; det ska vara två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det är alltså fyra rekvisit som ska vara uppfyllda. Det första, att det rör sig om två personer torde utan tvekan vara uppfyllt i detta fall. Med uttrycket ”stadigvarande bor tillsammans” menas en inte alltför kortvarig förbindelse. En tillfällig förbindelse kan alltså inte utgöra ett samboförhållande. Att båda är skrivna på samma adress kan vara en sådan omständighet som pekar på att det föreligger ett samboförhållande, men om ni inte är skrivna på samma adress är detta inte avgörande. Eftersom ni bott tillsammans i två år så skulle jag säga att detta rekvisit är uppfyllt. Sedan måste det även föreligga ett "parförhållande". Med detta avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Detta får du själv avgöra om det är uppfyllt eller inte.Det sista rekvisitet; "gemensamt hushåll", innebär att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Om ni har bott tillsammans i två år och samarbetat och delat på vardagliga inköp såsom mat och liknande skulle jag säga att även detta rekvisit är uppfyllt. Sammanfattningsvis verkar det därför som att det föreligger ett samboförhållande och din flickvän borde därför kunna åberopa sambolagen vid en ev. separation. Det faktum att ni inte är skrivna på samma adress bör inte i sig utgöra en sådan omständighet att sambolagen inte blir tillämplig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bodelning och bostadsrätt i samboförhållande

2016-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,jag och mitt ex köpte 2008 en bostadsrätt för 2 300 000, med lån på 2,2. (vi satte in 50 000 vardera). Hösten 2015 flyttade han ut. Han står dock fortfarande kvar som ägare på bostaden (men jag har stått för alla kostnader själv sedan han flyttade). Vi fick en värdering gjord förra året i samband med att lånen skrevs om och lgh värderades då till samma som inköpspris, dvs 2,3 milj.Jag vill nu stå som ensam ägare. Banken har godkänt att jag står som ensam låntagare. Hur kan vi gå tillväga? Vi har inte gjort någon bodelning. Hur kommer vi fram till vilken summa jag ska betala exet? Hur går man tillväga rent konkret för att "ta bort" honom som ägare? Vilka skatter bör vi räkna med på de olika lösningar som finns?Med vänlig hälsning
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i det följande att ni inte har ingått något samboavtal. För att egendom i ett samboförhållande ska bli föremål för bodelning krävs att egendomen är så kallad samboegendom. Gemensam bostad och bohag är samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen), dvs syftet med förvärvet måste ha varit att ni två skulle bo där tillsammans, vilket verkar vara fallet. Bostadsrätten är således samboegendom. Samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av samborna begär det, 8 §. Antingen du eller din före detta sambo måste således begära att bodelning ska ske, och denna begäran ska ske inom ett år efter det att samboförhållandet upphör, vilket det gjorde hösten 2015 när din före detta flyttade ut. Följden av att någon sådan begäran inte sker inom ett år är att den ena förlorar sin rätt. Med denna rätt avses anspråket på hälften av samboegendomen som ska tillfalla båda samborna vid bodelningen (se 14 §). Du har inte angett specifikt datum och det kan alltså vara så att det ännu inte har gått ett år sen din före detta flyttade ut, men om det har gått mer än ett år kommer alltså inte någon bodelning att ske, såvida inte någon av er har begärt det. Den som menar att han/hon har begärt bodelning har bevisbördan för detta. Mot bakgrund av detta blir mitt råd att avvakta och inte begära bodelning. Eftersom bostadsrätten är i din besittning, det är din före detta som har flyttat ut samt att banken har godkänt dig som ensam ägare är det din före detta som förlorar sin rätt till bostaden och bohaget om bodelning inte sker. Detta innebär ju i sin tur att du inte kommer behöva kompensera honom för varken bostaden eller bohaget utan dessa tillgångar förblir dina. Om det redan är mer än ett år sen han flyttade ut så är tiden ute och bodelning ska inte ske, även om din före detta skulle begära det. Skulle det vara så att någon av er redan begärt bodelning så ska denna ske och hälften av samboegendom, dvs bostad och bohag som har köpts för gemensamt bruk, ska delas lika mellan er. För att få detta till stånd bör man anlita en familjerättsjurist. Angående din fundering kring skatter kan sägas att förvärv genom bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan fritidsbostad ingå i samboavtal?

2016-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har genom ett testamente från min farmor fått en sommarstuga som det finns förbehåll att den ska vara enskild. Jag har en sambo och vi skrev i ett samboavtal att den skulle vara gemensam. Om jag skulle dö, har min sambo då rätt till den? Går samboavtal före testamente? Eller måste jag testamentera den till min sambo för att han ska ha rätt till den?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag klara ut några begrepp. Det är bara den egendom som hänför sig till sambolivet som är relevant här, det vill säga ”samboegendomen”. Det enda som kan bli aktuellt vid en samboseparation är primärbostad och gemensamt bohag. Allting annat faller utanför och således är bilar, aktier, bankmedel, fritidshus osv inte relevant. Likaså faller sådant som du eller din sambo hade innan samboförhållandet utanför, då det inte är hänförligt till sambolivet. Det som är samboegendom är menat att delas jämt sinsemellan. Ett lagstadgat undantag är just att sådan egendom som den enda sambon fått genom testamente med förbehåll för att det ska vara enskild egendom, så som du beskriver. Hade det inte varit så, hade den ändå varit undantagen samborätten, då det av 7 § sambolagen framgår att all egendom som endast används för fritidsändamål undantas samboegendom.Ett samboavtal är en bodelningsteknisk manöver som reglerar vem som har rätt till vad vid en eventuell separation. Det är således inte något ni kan skriva för att något ska vara gemensamt direkt. Vidare så är det så att för närvarande gäller att ett samboavtal kan inskränka bodelningsrätten, dvs. föreskriva att en bostad inte ska vara med eller att inget eller bara delar av bohag ska vara med. Det kan dock inte reglera åt andra hållet, dvs. något utöver vad som är samboegendom, enligt vad jag skrev ovan ska ingå i bodelningen. Sommarstugan kan alltså inte ingå i en bodelning, oavsett vad som står i ert samboavtal, om jag tolkat din fråga rätt. Vad som behöver göras om du vill att ni ska äga sommarstugan lika är att du skriver ett gåvobrev för hälften av egendomen. Detta kan våra jurister hjälpa dig med på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Rätt till bostad vid separation som sambo

2016-11-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo och våra två barn har bott ihop i cirka 5 år. Just nu bor vi på olika håll, jag bor med barnen och han bor i ett annat land. Jag ska nu köpa en bostad för mina pengar som mina föräldrar kommer att hjälpa mig med (låna upp extra på deras hus) och då är tanken att han ska komma tillbaka och bo med oss. Jag undrar hur det skulle se ut vid en separation, får han någon rätt till våran bostad? Samt går det att upprätta något avtal som gör att vid en eventuell separation så blir bostaden min? Eller är det lättast att mina föräldrar helt enkelt köper bostaden utan min inblandning?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur egendomen ska fördelas vid en separation som sambo regleras i sambolagen, se den lagen här (förkortas SamboL).Vid en separation ska en bodelning göras av samboegendomen om någon av samborna begär det, detta framgår av 8 § SamboL. Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag om de har förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär alltså bostaden som du tänker köpa blir samboegendom eftersom att du köper den för att ni ska bo där tillsammans. Din sambo skulle då alltså ha rätt till en del av bostaden vid en separation.För att undgå detta kan ni upprätta ett samboavtal där ni kan avtala om att bodelning inte ska ske vid en separation (vardera sambo behåller den egendom hen införskaffat) eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (till exempel bostaden). Detta framgår av 9 § SamboL. Detta avtal ska i så fall vara skriftligt och undertecknas av er båda.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Efterlevande sambos rätt till bostad

2016-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt ett hus .som vi äger hälften var. Jag undrar kan man skriva ett avtal med innebörden att vid ett dödsfall den efterlevande kan få bo kvar i huset så länge den kan.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är sambor, så regleras era egendomsförhållanden och vad som sker med er egendom i sambolagen (SamboL). Jag kommer kort berätta vad som sker med bostäder i fall av den ena sambons död enligt reglerna i denna lag, så att ni känner till vad utgångspunkten är. Jag kommer sedan gå in på reglerna i ärvdabalken (ÄB) som behandlar testamenten.Vad sker med en bostad när en sambo avlider?När ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, så kan den efterlevande sambon begära att en bodelning görs (SamboL 8 §). Bodelningens syfte är att fördela samboegendomen mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har skaffats för gemensam användning. Den gemensamma bostaden kan vara en bostadsrätt, ett hus på arrenderad mark eller en fastighet mm (SamboL 3 § och 5 §). Eftersom ni har skaffat huset tillsammans med syfte att ni ska bo i det, så ingår det alltså i er samboegendom.I bodelningen ska först värdet beräknas av det ni äger var för sig som kan anses utgöra samboegendom. Din samboegendom är alltså din andel av huset och sådant gemensamt bohag som du har införskaffat. Din sambos samboegendom är dennes andel i huset och sådant gemensamt bohag som denne har skaffat. Värdet av er respektive samboegendom läggs samman och delas sedan lika mellan er. Resultatet utgör er andel i samboegendomen (SamboL 12-14 §§).Utifrån den beräknade andelen ska samboegendom fördelas. Den efterlevande sambon får egendom till ett värde motsvarande sin andel och den avlidna sambons dödsbo får egendom som motsvarar dennes andel. Den som bäst behöver bostad eller bohag får ta egendomen. Detta innebär att om den efterlevande sambon kan anses ha bäst behov av at t behålla bostaden, så har den rätt till det (SamboL 17 §). Det kan emellertid vara så att bostaden uppgår till ett värde som är mycket större än den efterlevande sambons andel, vilket innebär att denne ska betala skillnaden till dödsboet för att få överta hela bostaden. Bodelningen kan resultera i att en efterlevande sambo och dödsboet blir delägare av bostaden och måste komma överens om vem som ska köpa ut den andra parten eller på vilket annat sätt bostaden ska hanteras.En efterlevande sambo har alltså viss möjlighet att genom sambolagen få behålla bostaden, men denna rätt är begränsad och helt beror på sambornas egendomsförhållanden och anspråk från den avlidnes arvingar.Vad kan göras för att säkra efterlevande sambos rätt?Eftersom en sambo enligt sambolagen har en mycket begränsad rätt att göra anspråk på bostad och annat bohag om dennes partner avlider och sambor i övrigt saknar arvsrätt, så är det vanligt att sambor upprättar testamenten för att skydda varandra i fall av den andres död.Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Detta ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet (ÄB 10:1 och 10:2). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra, eller om ni endast vill inkludera bostaden. SammanfattningEftersom ert hus är samboegendom ingår det i en bodelning, vilket en efterlevande sambo har rätt att begära. Om denne bedöms ha störst behov av bostaden, så kan denne få rätt att behålla den. Dock kan personen behöva köpa ut dödsboet för att få överta bostaden, vilket ofta är väldigt dyrt.För att säkerställa en efterlevande sambos rätt kan ett testamente upprättas som anger att en efterlevande sambo ska ärva den avlidnes andel i bostaden och på så sätt bli ägare till hela bostaden.Ni kan få hjälp via Lawlines avtalstjänst online med upprättande av testamente här. För en djupare inblick i era egendomsförhållanden, vad som skulle ske vid ett dödsfall och hur olika formuleringar i ett testamente kommer kunna påverka den efterlevande sambon, så kan det vara bra att söka kvalificerad juridisk hjälp. Om ni önskar sådan hjälp kan ni boka tid för rådgivning hos Lawlines jurister här.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att ni hittar en lösning som passar er.Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bostaden vid sambors separation?

2016-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambo o jag köpt radhus tillsammans.Jag har 2 barn.Vid separation då inga hyreslägenheter går att få, hur gör man?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!Vid en separation mellan sambor ska bodelning ske om någon av samborna begär det enligt 8§ Sambolagen (SamboL). Vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Samboegendomen består av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3§ SamboL.Vid en separation ska den sambo som är i störst behov av bostaden få rätt till denna enligt 16§ 2st SamboL mot avräkning på sin lott. Vid avgörandet av vem som har störst behov av bostaden ska hänsyn tas till samtliga omständigeheter. Av betydelse är sambornas möjligheter att skaffa bostad på annat håll. Andra faktorer att beakta är sambornas ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats. Den som får ensam vårdnad om barn eller ska vara boförälder har ansetts vara i störst behov av bostaden. Huruvida det går att få tag på hyreslägenhet eller inte är inget som juridiskt påverkar vem som ska få rätt till bostaden bortsett från det ovan nämnda om en sambos möjlighet att skaffa bostad på annat håll. Hoppas detta bevarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

När blir man sambo?

2016-11-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Undrar om det är något särskilt man behöver tänka på när man flyttar ihop med en vän? Vi står båda på kontraktet på lägenheten. Behöver vi skriva något för att tydliggöra att vi bor som vänner och inte som sambos med tanke på försörjningsplikt om en av oss exempelvis skulle bli långtidssjukskriven/arbetslös. Finns det några avtal som ni rekommenderar att vi skriver sinsemellan? En av oss har vuxna barn och barnbarn och en av oss har inga barn. Tacksamma för svar och tips!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bara för att man flyttar ihop blir man inte per automatik sambos. För att bli sambo krävs att man lever i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill att exempelvis studenter som bor tillsammans eller kollektiv inte ska träffas av reglerna. Man kan alltså bo tillsammans och ha gemensamt hushåll (man delar på alla räkningar, köksredskap osv) men om man inte lever i ett parförhållande är man inte under sådana regler som sambos i lagens mening är. Ni kan således heller inte ha någon försörjningsplikt gentemot den andre. Det enda är dock att om ni båda står skrivna på lägenheten är ni solidariskt (gemensamt) ansvariga för hyra och dylikt, och kan inte den ena betala måste den andre träda i dess ställe. Min allmänna rekommendation är den jag ger till de som siktar på att bli sambos. Skriv en lista över vad ni båda tar in i lägenheten och få det påskrivet av den andre. Detta sparar er båda både tvister och bråk i framtiden om vem som har rätt till vad när ni skiljer er åt eller någon av er eventuellt går bort. Utöver detta kan det vara bra att i förväg reglera vad som ska hända om en av er bestämmer sig för att flytta eller någon av er helt enkelt inte längre känner för att bo tillsammans. Det kan våra jurister hjälpa er med på www.lawline.se/boka. Jag önskar er lycka till! Med vänlig hälsning,