Fd sambos rätt att begära försäljning av bostad

2014-11-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo separerade för två år sedan. Han drog och jag har sedan dess betalat alla räkningar som är kopplat till huset. (Han betalar sin del av lånet). Nu kräver han att huset ska säljas. Vilka rättigheter alt skyldigheter har jag i detta läge? Vilka rättigheter alt skyldigheter har han? Då han har annan bostad idag och skriven på den adressen har han rätten att bara kliva in i huset utan min vetskap?
Victoria Nilsson |Hej!Sambo har endast möjlighet att begära bodelning inom ett år från att samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen. Då det förflutit två år blir det inte längre en fråga om bodelning mellan sambo utan om samäganderätt, förutsatt att ni äger huset tillsammans. Om du däremot äger huset själv så har din fd sambo inte längre någon rätt till huset, då bodelning inte begärts i rätt tid.Om du och din fd sambo äger huset tillsammans så regleras era rättigheter och skyldigheter av samäganderättslagen. Delägare har enligt 6 § rätt att begära försäljning på offentlig auktion. Det innebär att din fd sambo har rätt att begära att huset ska säljas, om ni inte tidigare avtalat annat. Detta oavsett om han nu har annan bostad. Då egendom ofta säljs till längre pris på offentlig auktion än på den öppna marknaden så är det att föredra för din del om ni istället kan komma överens att sälja den på  vanligt sätt, eller att du får köpa ut din fd sambo ur huset. Du kan dock inte motsätta dig en försäljning om ni fortfarande äger huset tillsammans.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Samäganderättslagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1Vänliga hälsningar,

Samboavtals giltighet vid flytt

2014-10-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |För 12 år sedan köpte jag och min sambo en gemensam lgh i innerstan. jag var då delägare i ett företag varför vi skrev ett samboavtal där vi avtalade bort "att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla mellan oss". Adressen där vi bodde står på avtalet. Sen 10 år tillbaka bor vi ett radhus som min sambo äger. Vi har fått 3 barn och jag är inte längre delägare i något företag. Vi ska nu separera och min sambo hävdar att avtalet fortfarande gäller. Vi har hela tiden haft gemensam ekonomi och jag har hjälp till med amorteringen. Gäller verkligen det tidigare avtalet trots att alla förutsättningar ändrats?
Victoria Nilsson |Hej!Ett samboavtals giltighet är inte bundet till att ni bor kvar i samma bostad, förutsatt att ni inte angivit det i samboavtalet. Svaret på din fråga beror således på hur samboavtalet är formulerat. Att adressen finns angiven, t.ex. genom att ni skrivit något i stil med "vi sambor, som bor på adress x-vägen 1, avtalar att...", medför inte att samboavtalet inte längre gäller när ni flyttar. Då har ni istället haft att upprätta ett nytt samboavtal om ni ville åstadkomma en ändring, 9 § sambolagen. Om det däremot formulerats med förbehåll om att ni ska bo i viss bostad, t.ex. "att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla mellan oss så länge vi bor på x-vägen 1", borde det inte längre gälla efter en flytt.I normalfallen brukar man inte i samboavtal hänvisa till viss adress för samboavtalets giltighet. Om ni har ett samboavtal av standardutformning så innebär det att avtalet ska tillämpas vid er separation.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Vänliga hälsningar,

Vem får bostaden när samborelationen tar slut?

2014-10-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo äger en fastighet tillsammans i ett attraktivt område i Örebro. Vi ska separera och båda vill ha fastigheten. Hon vill inte sälja den till mig. Jag har ett särkullbarn, 21 år,som bor hemma och hon har ett, 19 år, samt så har vi ett gemensamt som också bor hemma,12 år. Jag har föreslagit att vi går ut på marknaden och den som betalar mest köper huset, hon, jag eller 3:e part. Jag har lite mer sparade pengar än hon men hon tjänar betydligt mer än jag, så vi är ungefär jämnstarka. Nu menar hon att en bodelningsförrättare kan ge den av oss som har störst behov av fastigheten rätt att köpa den. Båda av oss kan köpa något att bo i som alternativ. Vad stämmer i detta? Jag accepterar att jag inte får huset om vi kan sälja det för mer än jag är beredd att betala.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När sambor flyttar isär sker vanligen en bodelning på liknande sätt som vid en skilsmässa mellan gifta makar. Antingen sköter ni själva bodelningen, det enda som krävs är att ni upprättar ett dokument skriftligen och skriver under båda två. Det är nämligen inte möjligt att registrera en bodelning mellan sambor hos Skatteverket. Kan ni inte komma överens går det bra att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Ansökan kostar 900 kronor och utöver det betalar ni bodelningsförrättarens arvode, vanligen är han eller hon advokat. Skulle ni inte vara nöjda med den fördelning bodelningsförrättaren gör finns vidare en möjlighet att väcka talan vid tingsrätt mot beslutet.För sambors del är det samboegendomen, gemensam bostad och bohag, som ska delas lika. Bodelningen sker med utgångspunkt i sambornas ekonomiska läge så som det såg ut vid ”den kritiska tidpunkten”, det vill säga då samboförhållandet upphörde. Senare uppkomna skulder räknas exempelvis inte med. Vad gäller värderingen av egendomen finns ingen klar lagregel om hur den ska gå till. Det anses mindre lämpligt att utgå ifrån värdet den dag då samboförhållandet upphörde eftersom värdeförändringar kan ske fram till dess att bodelningen faktiskt förrättas. I tidigare rättsfall har domstolen istället för tidpunkten för separationen utgått ifrån tidpunkten för bodelningen. Vidare är det marknadsvärdet på egendomen eller det verkliga värdet som det också kallas som gäller. Det är möjligt att komma överens om värdet för att undvika dyra tvister och värderingar men har samborna svårt att enas är det vanliga att en värderingsfirma anlitas. Från det värde som fastställs brukar domstolen i regel räkna av ett latent mäklararvode och latent realisationsvinstskatt. Det värde på er fastighet som efter en sådan beräkning kvarstår är det som kommer att gälla när er samboegendom fördelas.Precis som din sambo säger kan en bodelningsförrättare bestämma vem av er som ska få bostaden på sin lott och alltså få bo kvar i den. Det finns en regel för hur frågan om den gemensamma bostaden ska hanteras, 16 § Sambolagen. Där anges att ”Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.”. Den grundläggande principen som styr vilken sambo som ska få vad brukar kallas för behovsprincipen.Många olika faktorer beaktas vid behovsprövningen. Om den ena sambon vid separation ensam får vårdnaden om de gemensamma barnen har denne i regel störst behov av bostaden. Det samma gäller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. Närheten till barnomsorg och skolgång är andra relevanta faktorer. Vidare kan en sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt vara faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen av om denne har störst behov av bostaden. Slutligen kan närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll vara relevanta faktorer. Utöver behovsprövningen ska det även göras en skälighetsbedömning. Det innebär att även om den ena sambon anses ha störst behov av bostaden måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt gentemot den andra sambon att bostaden tilldelas den förste. Vid skälighetsbedömningen bör det beaktas om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för den ena sambon, till exempel om det är dennes föräldrahem eller släktgård. Kort sagt blir det fråga om en helhetsbedömning där den ena sambons behov får vägas mot omständigheter som talar mot att han eller hon ska få bostaden på sin lott.Då jag inte vet mer om omständigheterna i er situation är det svårt att säga något närmare om vem av er som kan tänkas ha störst behov av bostaden i lagens mening men jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Samboegendom - förvärv av fastighet

2014-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejsanJag har en fråga angående hus köp och sambolag.Det är så här att jag har letat hus länge nu men inte hittat, men är fortfarande på jakt efter ett hus, nu har jag träffat en sambo som kommer flytta in i de ev. huset tillsammans med mig. Hittar vi ett hus nu så är de jag som kommer stå på kontrakt och lån på huset p.g.a att hon har alldeles för låg inkomst och inte råd med mycket annat än sina räkningar.Nu till min fråga, eftersom jag kommer stå på både hus och bolån men hon kommer flytta in samtidigt som mig, vad skulle hända om vi skulle gå i sär om 1 år eller om 5 år framöver vem vet liksom. Men eftersom jag är den person som kommer stå för allt när de kommer till lagfart, pantbrev, handpenning, bolån och även eventuellt nya bolån för renoveringar, har jag risk att förlora mitt hus p.g.a sambolagen fast jag är den som betalt och står på allt? Tack på förhand
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Sambolagen (2003:376) blir tillämplig när du och din partner stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se här. Vid en eventuell separation mellan er när ni omfattas av sambolagen ska en bodelning göras enligt sambolagen 8 §, om någon av er begär det, här. Det som då ska ingå i bodelningen och alltså fördelas mellan er är samboegendom.Enligt sambolagen 3 § är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, här. Detta innebär i ditt fall att om syftet med ett förvärv av ett hus är att du och din partner ska bo där tillsammans, så kommer huset att räknas som samboegendom. Det ska då ingå i en bodelning vid en eventuell separation om en sådan begärs. Då spelar det heller ingen roll att det endast är du som står på bolån osv.Om huset kommer att räknas som samboegendom, så finns det ändå en möjlighet att huset inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning genom att ni upprättar ett så kallat samboavtal. Detta regleras i sambolagen 9 §, här. I ett sådant kan alltså du och din sambo avtala om att huset inte ska ingå i en bodelning. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna.Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Innebörden av samboavtal

2014-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är nyseparerad från ett förhållande som varade i 16år, Vi byggde ett gemensamt hus och jag stod för lånen i början och sen tog exet över lånen, Jag har tydligen skrivit under ett dokument som säger att sambolagen inte skall gälla mellan oss, betyder det att jag inte har rätt till något av husets värde nu? Jag lämnade allt inklusive möbler och allt annat jag köpt.Vad kan jag göra?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man skriver ett samboavtal som ni har gjort i det här fallet innebär det att sambolagen inte blir tillämplig, och det har en liknande verkan som ett äktenskapsförord. Det innebär att sambolagens regler om likadelning av samboegendom, alltså bostad och bohag inte ska användas vid en separation. Istället ska var och en av de tidigare sammanboende behålla det de äger i det gemensamma hemmet, och själva äganderätten rubbas inte genom separationen. Detta innebär att allt du faktiskt betalat och äger i det gemensamma hemmet är fortfarande ditt och din tidigare sambo kan inte göra anspråk på det. Allt du betalat med egna pengar är alltså dina saker och det kan inte förändras genom separationen. Saker och ting som ni köpt gemensamt har ni samäganderätt till och ni presumeras äga tillsammans. Det kan alltså hävdas att du fortfarande äger en del av huset på grund av samäganderätt, den del av det som du har betalat, men man kan alltså inte säga att det rakt av är halva huset ifall din sambo har betalat mer av det.

Rätt till villa vid upphörande av samboförhållande

2014-10-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag vill avsluta ett 14 år långt samboförhållande med ett gemensamt barn(13 år) och ett eget barn(18 år). Vår bostad är en villa som jag står som enda ägare till. Villa inköptes tillsammans med min förra man och jag ärvde hans del när han dog. Min sambo och jag har delat alla kostnader och han har även betalat halva låne- och amorteringskostnaderna. Han har delat på kostnader vid vissa renoveringar och byggande av friggebod.Han vägrar flytta och vill inte separera. Hur gör jag med huset? Barnen ska bo med mig men vi har delad vårdnad om 13åringen, men han kommer att vilja bo mest med mig. Har min sambo några rättigheter till huset mer än att jag tänker givetvis betala tillbaka hans investeringar i huset. /Desperat undrande
Sandra Nordin |Hej! Va trevligt att du väljer att vända dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Då det gäller samboförhållande så regleras förhållandets rättsverkningar i Sambolagen (SamboL). För att ett samboförhållande i detta avseende ska anses vara upplöst, och för att ni ska upprätta bodelning hade jag rekommenderat att ansöka om bodelningsförrättare hos Tingsrätten. Då detta göras anses samboförhållandet vara upplöst, 2 § 2 st. SamboL. (se, https://lagen.nu/2003:376#R2). När ett samboförhållande upphör så ska en bodelning ske, 8 § SamboL (se, https://lagen.nu/2003:376#R4). Endast den egendom som är samboegendom ska ingå i bodelningen, 8 § SamboL. Definitionen på samboegendom finns i 3 § SamboL (se, https://lagen.nu/2003:376#R3). När det gäller er bostad, villan, så utgör inte denna samboegendom, då den inte är förvärvad för gemensam användning. Villan är alltså inte köpt för att ni ska ha den som gemensam bostad, utan den är köpt av dig tidigare, för andra anledningar. På grund av detta ska villan inte ingå i en eventuell bodelning och din sambo har inget anspråk på den. Dock finns enligt SamboL en möjlighet att (trots att en bostad inte utgör samboegendom) överta bostad i vissa fall, 22 § SamboL. (se, https://lagen.nu/2003:376#R5). Detta gäller dock endast då bostaden är en bostadsrätt eller hyresrätt. Sammanfattningsvis har din sambo rent lagligt ingen rätt till villan. När bodelning har gjorts och ägandeförhållandet är klart och sambon fortfarande vägrar lämna din bostad kan du ansöka hos Kronofogdemyndigheten om avhysning.  

Delad handpenning, gemensam bostadsrätt

2014-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min flickvän köpte en bostadsrätt i juli och gick in med halva handpenningen var, nu har det tagit slut oss emellan, hur fungerar det då? Ska en köpa ut den andre eller ska vi sälja lägenheten? Får man ens sälja lägenheten efter så kort tid? Tacksam för svar
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni köpte bostaden för att använda den tillsammans i ert samboförhållande utgör lägenheten samboegendom enligt 3 § sambolagen, förutsatt att ni var sambor enligt 1 §. Om någon av er begär det inom ett år ska samboegendomen delas mellan er enligt 8 §. Huvudregeln är enligt 14 § att samboegendomen delas lika, undantag gäller bland annat om den ena har skulder som överstiger dennes tillgångar som inte är samboegendom eller om skulderna är hänförliga till samboegendomen. En förutsättning för en bodelning enligt sambolagen är som nämnt att någon av samborna begär det. Det står er fritt att lösa situationen på det sätt som ni finner mest lämpligt. Det finns ingen lagstiftning som tvingar er till varken det ena eller det andra alternativet så länge ni är ense. Det finns inte heller något hinder mot att ni säljer lägenheten efter så pass kort tid som passerat. Om ingen av er ansöker om bodelning och ni förblir delägare av egendomen enligt lagen om samäganderätt 1 § kan dock endera parten ansöka om en försäljning genom offentlig auktion enligt 6 §.Vänliga hälsningar,

Samboegendom när ett samboförhållande inleds

2014-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, 2002 köpte jag och min före detta make ett hus som jag fortfarande bor i. Året 2011 skilldes vi och efter skillsmässan gjordes en juridiskt bodelning och enligt den skrev maken över sin del av huset på mig så att jag äger huset till 100% sedan dess. Nu har jag inlett ett nytt förhållande och min sambo kommer att flytta in i huset. Räknas huset som gemensam egendom vid eventuell separation eller dödsfall? Sambon är äldre än mig. Jag har 2 barn från tidigare äktenskap. Sambo har inga barn med däremot en stor släkt som kanske har rätt till hans egendom ?? Jag önskar att huset går i arv till mina barn. Tackar för svaret på förhand!
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Enligt sambolagen (2003:376) 1 § är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, se här. Vad som är samboegendom, och som alltså ska ingå i en eventuell bodelning vid en separation eller ett dödsfall, regleras i sambolagen 3 §, här. Enligt denna regel är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning.Om jag tolkat frågan rätt så äger du i ditt fall ensam ett hus innan din nuvarande partner flyttar in i huset i fråga. Det innebär att huset inte har förvärvats för gemensam användning eftersom du äger det innan samboförhållandet inleds. Alltså kommer huset inte att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din partner vid en eventuell separation eller dödsfall eftersom det inte är samboegendom. Så är fallet eftersom det enligt sambolagen 8 § endast är samboegendom som ska ingå i en bodelning, här. Sammanfattningsvis kommer din sambo inte ha rätt till halva värdet av huset vid en eventuell separation eller dödsfall.Hoppas detta var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar