Kan faderskap upphävas utan DNA-test och kan man bli tvingad att byta efternamn

2017-11-16 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min pappa som har skrivit på papper vid födelse att han är min pappa. Ville nu göra faderskapstest det var okej för mig. Men det blev komplikationer. Nu har han istället bett mig byta bort mitt efternamn som är ifrån han och även sagt att han ska fixa bort sitt föräldrarskap oavsett att han inte gjort ett faderskapstest som visar att han inte är min biologiska pappa. Han säger att deras efternamn är skyddat. Kan han alltså skriva av alla papper och tvinga mig att byta efternamn? Utan ett faderskapstest?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.Utan ett faderskapstest är det svårt för din pappa att upphäva faderskapet. Jag utgår ifrån att det papper din pappa skrev under när du föddes var en giltig faderskapsbekräftelse. Hur man gör en sådan står i 1 kap. 4 § stycke 1 föräldrabalken. Genom den bekräftelsen blev han juridiskt sett din pappa. För att bekräftelsen inte ska gälla längre måste din pappa bevisa för en domstol att han inte är far till dig (1 kap. 4 § stycke 3 föräldrabalken). Om ni inte har gjort ett faderskapstest måste han styrka att han inte är din pappa på något annat sätt, till exempel genom att bevisa att han inte alls träffade din mamma under perioden då du blev till. När många år har passerat är sådana omständigheter ofta svåra att bevisa. Din pappas bästa chans att upphäva faderskapet är att visa upp ett negativt test. Om ni skulle göra ett test som visar att han faktiskt är din pappa kan du, om du vill, använda det som motbevis ifall han ändå försöker få faderskapet upphävt. Om din pappa försöker upphäva faderskapet utan att ett test har gjorts har du möjlighet att kräva det i domstol enligt lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Nu för tiden brukar man göra ett DNA-test.Du kan bli tvungen att byta efternamn.Regler om efternamn finns i lagen om personnamn. Om din pappa får faderskapet upphävt kan han enligt 21 § vända sig till en domstol och väcka talan om att du inte ska få bära ert gemensamma efternamn längre. Domstolen kommer dock inte att besluta om att du ska förlora namnet ifall särskilda skäl talar emot det. Att du har burit ditt efternamn hela livet kan vara ett särskilt skäl. Den slutliga bedömningen är upp till domstolen.Sammanfattningsvis krävs det alltså domstolsbeslut både för att upphäva din pappas faderskap och för att du ska tvingas byta namn. Det är ingenting din pappa kan göra helt på egen hand. För att faderskapet ska hävas krävs i princip ett DNA-test som visar att din pappa inte är biologisk far till dig. För att du ska behöva byta efternamn måste först faderskapet vara hävt. Om du burit namnet hela livet eller har andra särskilda skäl så har du en chans att få behålla det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Få reda på vem som är registrerad fader

2017-11-03 i Faderskap
FRÅGA |Jag önskar veta vem som är min pappa.
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att få veta vem som är angiven som din far ringer du till Skatteverkets folkbokföring. Hos Skatteverket uppger du bara ditt personnummer och att du vill veta vem som står registrerad som din far. Du behöver inte uppge vem du är om du inte vill utan kan säga att du vill veta vem som står angiven som far till den som har personnummer X om du vill. Uppgifterna är offentliga och du behöver inte ens tala om varför du vill ha reda på dem.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Vill inte berätta vem pappan är - hur ska jag göra?

2017-10-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är snart 17 år och gravid. Min före detta kille slog och misshandlade mig. Jag vill inte att han ska ha med mitt barn att göra. Nu säger han att han ska gå till rätten och begära vårdnad. Kan han göra det?Jag vill inte berätta vem som är fadern - jag vill inte ha några pengar från honom eller att barnet har kontakt med honomHur ska jag göra?Egm Annette
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte är gift med barnets pappa har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet. Även om du inte självmant berättar vem pappan är kan detta komma fram på annat sätt, till exempel genom att pappan träder fram och begär ett DNA-test. Det är upp till dig hur du väljer att hantera situationen, men mitt råd till dig är att inte undanhålla någon information. När faderskapet är fastställt kan pappan ansöka om vårdnad. En domstol kommer dock alltid att beakta barnets bästa, särskild vikt fästs vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Det är alltså inte alls säkert att pappan får som han vill, speciellt med tanke på det du berättar om misshandeln.Du kan redan nu ta kontakt med socialtjänsten och förklara situationen för dem. Socialtjänsten kommer även att kunna hjälpa dig kontakta familjerätten. Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor om vårdnad och umgänge. Jag hoppas och tror att allt kommer att lösa sig till slut!

Häva faderskap

2017-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har ingen kontakt med min pappa och har inte haft det på flera år. Jag undrar om jag kan "ta bort" honom som pappa, dvs säga upp faderskapet. Jag vill inte bli adopterad av någon annan, utan helt enkelt vill jag bara ha min mamma som förälder. Jag är 25 år gammal. Tack på förhand.
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! En förutsättning för att upphäva faderskapet är att din pappa inte är din biologiska pappa, se 1 kap. 2 § föräldrabalken. Om så är fallet kan du väcka talan enligt 3 kap. 2 § föräldrabalken om att faderskapet ska hävas. Du kommer behöva övertyga rätten om att det är högst osannolikt att det föreligger ett biologiskt far- och dotterförhållande. Det kan ske genom att peka på DNA-tester eller omständigheter kring din konception. Om han däremot är din biologiska pappa saknar du tyvärr möjlighet att vinna framgång. Önskar du häva faderskapet av någon specifik juridisk anledning är du välkommen att lämna en kommentar så lovar jag att se om problemet går att angripa på ett annat sätt. Lycka till!Vänligen,

Spermadonators rätt till faderskapstest

2017-11-14 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har en fästman sedan många år tillbaka och vi har bott ihop i ca 5 år nu. Jag är höggravid och väntas föda i Januari. Vi ska gifta oss i December. Då jag och min sambo hade problem att skaffa barn själva så valde jag att träffa en kille så att han skulle vara min spermadonator. Denna killen bor långt uppe i Sverige och han har inget jobb. Han går på antidepressiva tabletter och har ADHD. Tar han inte sin medicin blir han väldigt agressiv och gör olämpliga saker. Nu har han anmält mig till familjerätten och vill ha faderskapstest. Har jag några rättigheter? Jag vill gärna att min sambo snart man adopeterar min son från honom.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen kring faderskap återfinns i föräldrabalken (FB). Enligt denna fastställs faderskap till ett barn på några olika sätt. Enligt FB 1 kap. 1 § blir automatiskt maken till modern fader ifall de är gifta. Om ni gifter er innan barnet föds kommer därmed din sambo automatiskt räknas som fader till barnet. För att spermadonatorn skulle kunna bli fastställd som fader till barnet krävs att en talan väcks om det enligt FB 3 kap. 5 §. Dock är det enbart barnet som kan väcka en talan om det. Det innebär att barnet själv eller någon av föräldrarna i egenskap av ställföreträdare får väcka talan. Spermadonatorn kan därför inte väcka talan för att fastställas som pappa till barnet. Således kommer du på den vägen vara skyddad från att donatorn försöker förklaras pappa till barnet. Dock hänger lösningen på att ni är gifta när barnet föds. Därför skulle jag rekommendera att ni försäkrar er om att ni är gifta innan barnet föds.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hävning av faderskap

2017-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag är 27 år gammal och undrar om man på papper kan ta bort sin far och enbart ha sin mor som förälder?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att upphäva faderskapet krävs att det visas att din pappa inte är din biologiska pappa (1 kap. 2 § Föräldrabalken). I sådant fall går det att väcka talan om att faderskapet ska hävas (3 kap. 2 § Föräldrabalken). Det som krävs då är att du övertygar rätten att han inte är din biologiska pappa; till exempel genom DNA-test. Är det så att han är din biologiska far kan du tyvärr inte häva faderskapet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Misstänker att min pappa inte är min systers pappa?

2017-10-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Min syster och jag har olika mammor,Men vi ska ha samma pappa, har alltid misstänkt(även min pappa) att så är inte fallet.Kan jag kräva ett dna test för att fastställa om han är hennes pappa lr inte?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika sätt att bli pappaDet finns två olika sätt att bli pappa till ett barn. Om personen är gift med mamman så finns det en presumtion att han är pappa till barnet, man antar helt enkelt att det är han som är pappa (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Annars kan mannen bli pappa om han utger en så kallad bekräftelse om faderskap eller om domstolen fastställt att han är pappa (1 kap. 3 § Föräldrabalken).Om man tror att det inte är rätt pappaFör att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Detta innebär att man går till domstol som i sin tur fastställer om din pappa inte skulle vara pappa till din syster. Vem som har rätt att väcka en sådan talan är barnet och pappan. Det har även ansetts att arvingar till pappan också skulle ha rätt att väcka talan. Detta betyder att förutom din syster och din pappa skulle även du ha rätt till det men endast om din pappa inte bott tillsammans med din syster en längre tid eller om pappan efter systerns födelse inte har erkänt barnet som sitt (3 kap. 1 § Föräldrabalken). Det är i sådana mål som domstolen, om någon av parterna begär det, utför DNA tester (1 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). SammanfattningsvisKort sagt så beror det alltså på om din pappa bodde med din syster under en period eller om han efter att hon föddes erkände din syster som sitt barn, om han inte bodde med henne eller erkände henne som sitt barn så har du rätt att väcka talan om att han inte är pappa. Annars är det bara din pappa och din syster som kan göra det. Om både din pappa och din syster frivilligt går med på ett DNA test så ser jag inget som säger emot att det skulle vara helt OK. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om något skulle vara oklart så kommentera här under så svarar jag fort jag kan!Med vänliga hälsningar,

Socialnämnden utreder faderskap om barnet är under 18 år

2017-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag är vuxen och i mina papper står fader okänd. Min mor som jag inte haft kontakt med på 30 år lever och i samband när jag bröt kontakten med henne sa hon att hon visste vem min far var.Dock ville jag inte ha med henne att göra varken då eller nu.Nu skulle jag ändå vilja veta om hon verkligen vet vem som är min far utan att jag behöver ta kontakt med henne. Hur kan jag gå vidare?
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om mamman är gift med en man när ett barn föds ska mannen anses vara barnets fader (1 kap. 1 § FB). Faderskap utreds alltså inte när mamman är gift, detta kallas för faderskapspresumtion och mammans make antas vara pappa till barnet. Socialnämnden ska utreda vem som är far till barnetOm mamman inte är gift eller faderskap kan fastställas på annat vis ska socialnämnen försöka utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). När en ogift kvinna föder barn ska skatteverket snarast underrätta socialnämnden om detta. Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan, framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol, har lämnats ett samtycke av modern eller av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle var till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för henne psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB). Hur du går vidare med din frågaJag gissar att ett försök har gjorts till att fastställa vem som är din pappa men att detta av någon anledning inte har lyckats. Socialnämnds utredningsskyldighet gäller tills barnet uppnått 18 års ålder och de har därmed inte längre någon skyldighet att utreda, men om du ber dem om hjälp kan de bistå med ytterligare information om hur du går tillväga (2 kap. 1 § FB). I en faderskapsutredning så genomförs DNA-test för att säkerställa faderskapet. Utredningen om faderskap ska vara så fullständig att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas. Exakt hur man tar reda på vem fadern är och ifall det kan göras utan din mammas involvering kan jag tyvärr inte svara på utan får hänvisa dig till socialnämnden i din hemkommun. Lycka till!Föräldrabalken hittar du här. Vänliga hälsningar,