Hur häver man faderskapet?

2018-03-12 i Faderskap
FRÅGA |Min svärfar skrev på faderskap på 60 talet och år 2000 gjorde han & barnen ett Dna test där det visar sig att han är inte deras far. Hur gör han nu ? Han vill inte att dom skall ärva .
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som ni redan konstaterat så är arvsrätten knuten till den föräldraskapet. Som jag förstår frågan så är han egentligen inte den biologiska fadern och vill ta bort föräldraskapet av den anledningen.Kan man häva ett bekräftat faderskap? Det korta svaret är: ja, det kan man! Eftersom du skrivit i frågan att han "skrev på faderskap" antar jag att faderskapet är fastställt genom faderskapsbekräftelse.(1 kap. 4 § Föräldrabalken). Det kan i vissa fall även fastställas genom dom. En faderskapsbekräftelse är som regel bindande och går inte att bara "ta tillbaka". Det man behöver göra är att häva faderskapet som är bekräftat (1 kap. 2 § Föräldrabalken) När man hävdar att man egentligen inte är förälder ska det bevisas vanligtvis med DNA test. (1 kap. 5 § Föräldrabalken). I ert fall har ett sådant redan gjorts och bekräftat att det fastställda faderskapet inte stämmer med det biologiska. Hur häver man faderskapet? Som nämnt behöver svärfar häva sitt faderskap om han inte vill vara far till sitt barn, förutsatt att han inte är den biologiska fadern. Han har rätt att väcka talan om hävande av faderskapstest, vilket innebär att han kan väcka talan till domstol och använda DNA testet som grund till varför faderskapet ska hävas. (3 kap. 1 § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis behöver en domstol upphäva faderskapet. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Fastställande av faderskap

2018-03-01 i Faderskap
FRÅGA |Faderskapet ska fastställas. Vilka regler gäller för det och vad är skillnaden om man är gift eller inte.
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan följer en kortfattad redogörelse för några av reglerna om fastställande av faderskap och skillnaderna som gäller beroende på om barnets mor är gift eller inte. Då frågan har tolkats som om vad som gäller rent allmänt, har jag valt att inte gå in på detaljnivå om vad som står i varenda bestämmelse. För att se mer fullständig reglering för varje bestämmelse hänvisas till länkarna.Om barnets mor är giftOm barnets mor är gift vid barnets födelse ska den man som hon är gift med anses som barnets far. Samma gäller om barnets mor är änka och barnets föds inom sådan tid efter mannens död att det barnet kan vara avlat av honom. Detta framgår ur 1 kap. 1 § föräldrabalken och är det man brukar kalla för faderskapspresumtionen. Den man som är gift med barnets mor när barnet föds, kommer således i regel anses som barnets far.Om barnets mor inte är giftOm barnets mor inte är gift ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Detta framgår ur 1 kap. 3 § föräldrabalken.En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Denna ska även skriftligen godkännas av socialnämnden (som bara får lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet), och av barnets mor (eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet om sådan finns). Om barnet är myndigt ska istället barnet själv godkänna bekräftelsen. Detta om faderskapsbekräftelse finns reglerat i 1 kap. 4 § föräldrabalken. Fastställande genom dom innebär att rätten förklarar en man som far till barnet. I 1 kap. 5 § föräldrabalken framgår vad som krävs för att rätten ska förklara en man som far till barnet. Exempelvis ska rätten förklara en man som far om det genom genetisk undersökning är utrett att han är barnets far.Kan även vara värt att nämna att socialnämnden har viss medverkan vid fastställande av faderskap när barnets moder inte är gift vid barnets födelse. I 2 kap. 1 § föräldrabalken framgår att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs i det fall barnet har hemvist i Sverige och faderskapet inte kan fastställas genom någon faderskapspresumtion.Vänliga hälsningar,

Hur tar jag reda på vem som är barnets far?

2018-02-27 i Faderskap
FRÅGA |HejsanJag väntar mitt första barn och fick reda på graviditeten sent, v24. Har haft samlag med två män under perioden och det är så att en är gift. Jag vill först ta ett test på den ogifta och om det är negativt ta på den gifta för att slippa blanda in honom. Kan man meddela det till familjerätten eller kräver de namn på båda direkt? Bor i Kiruna och det känns som en liten stad där det finns risk att ryktet kommer ut. Hur bör jag göra? Vill innerst inne att barnet ska veta, men den gifta mannen är även min arbetsledare. Det är mycket som kommer bli sämre om jag berättar. Men för barnets bästa...Hjälp.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet eller modern som har vårdnaden om barnet (3 kap. 5 § föräldrabalken (FB)). Enligt 3 kap. 9 § FB ska rätten se till att frågan om faderskap blir tillbörligen utredd. I rättsfallet RH 2012:66 fastställde hovrätten att det åligger en domstol att försöka få fram tillräcklig utredning för att kunna avgöra ett faderskapsmål, detta genom till exempel en blodundersökning (faderskapstest) på den presumtive fadern. I 1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap, stadgas det att rätten kan förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om fastställande av faderskap. Detta förordnande sker på yrkande av en part i målet.En presumtiv fader måste alltså låta sig genomgå ett faderskapstest på yrkande av modern i mål om fastställande av faderskap. Rätten kan förelägga den presumtive fadern att vid vite genomgå ett sådant test och om det inte är till hjälp, kan biträde av Polismyndigheten aktualiseras för att undersökningen ska komma till stånd, se 2 och 2 a §§ lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.Du måste sålunda ansöka hos tingsrätten om fastställande av faderskap.Alternativt kan mannen kontakta socialnämnden och påtala att han misstänker att han är fadern, för att en utredning ska påbörjas.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Utreda faderskap

2018-02-22 i Faderskap
FRÅGA |Hur går jag tillväga om min man gjort ett dna test och även den dotter som han misstänkte inte var hans dotter. Hon är 40 år. Testet är gjort via DNA medical. Svaret blev 0% att han är far till sin dotter. Vi har skickat in till domstol men dottern har bestridit eftersom de inte är juridiskt bindande. Min man vet att han topsade sig själv och dottern tipsade sig själv och vi skickade in det i samma kuvert( de bor inte på samma ort men hon skickade det till oss) Jag förstår att hon vill ha mer fakta på att testet är äkta. Hur går vi tillväga för att bevisa detta vid ett nytt test? Måste vi har någon som övervakar testet, isåfall vem?Tacksam för ett första svar.
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni på bästa sätt ska utföra ett faderskapstest med hög trovärdighet. Mitt råd är att ni vänder er till Rättsmedicinalverket (RMV) som utför faderskapsutredningar för privatpersoner. En beskrivning över förfarandet samt kontaktuppgifter finns på RMV:s hemsida här. Om det visar sig att din man inte är far åt hans dotter kan han väcka talan hos tingsrätten om att få sin faderskapsbekräftelse ogiltigförklarad enligt 1 kap. 4 § 3 st. Föräldrabalken. Det blir då din mans uppgift att bevisa att han inte är far åt sin dotter, och då kan även domstolen besluta om att ett DNA-test ska genomföras. Det kan alltså vara en idé att väcka talan redan innan ett DNA-test genomförs! Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning

Hur får man fastställt att man är far?

2018-03-12 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag var gift med en svensk kvinna och vi skiljde oss och efter några månader födde hon ett barn och hon förnekar att barnen är mitt barn, vad ska jag göra och vilka myndigheter ska jag vända mig om jag vill fastställa faderskap och går det att fastställa faderskap utan att barnen mamma ville det?OBS! Jag är inte svensk och bor inte i Sverige heller ( har inte något tillstånd i Sverige)
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du ska vända dig till Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Dvs. i regel där mamma och barnet bor. Socialnämnden har en skyldighet att utreda huruvida du är pappa eller inte till barnet och detta gäller även om mamman inte vill medverka i en sådan utredning. 2 kap. 1–2 §§ föräldrabalkenOm du söker efter Socialnämnd + den kommun där mamman och barnet bor så bör du hitta kontaktuppgifter till kommunen. I det här fallet spelar det ingen roll att du vistas i Sverige utan tillstånd. Kommunens skyldighet att utreda om du är pappa gäller ändå. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Fastställande av faderskap, skillnaden mellan att vara gift och ogift.

2018-02-28 i Faderskap
FRÅGA |Faderskapet ska fastställas. Vilka regler gäller för det och vad är skillnaden om man är gift eller inte.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Ursäkta för sent svar, men bättre sent än aldrig!Regler rörande fastställande av faderskap återfinns i föräldrabalken (FB). I 1 kap. 1 § FB står att om mamman vid barnets födelse är gift med en man ska denne man anses vara barnets far, s.k faderskapspresumtion. Detta då om inget av undantagen i 2 § är uppfyllda. I de fall man mamman och pappa inte är gifta med varandra när barnet föds, så ska rätten enligt 1 kap. 3 § FB fastställas faderskapet genom bekräftelse eller dom. Även till detta finns undantag som gäller främst om mamman blivit inseminerad osv (se här). Om faderskapet fastställs genom bekräftelse så ska det göras skriftligen och ska bevittnas av två personer (enligt 1 kap. 4 § FB). Bekräftelsen ska vidare godkännas skriftligen av socialnämnden och av modern. Om faderskapet istället ska fastställas genom dom så ska rätten förklara en man vara far till barnet om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är far till barnet (enligt 1 kap. 5 § FB). Sammanfattningsvis är alltså skillnaden att om man är gift så antar man att det är maken som är far till barnet och blir alltså skriven som far utan vidare process medan om man inte är gift så behöver man skicka in bekräftelse på att ens partner är far till barnet och måste då besöka socialnämnden. Det är med andra ord lättare om man är gift då man under barnets första tid har så mycket annat att tänka på, men det funkar även bra om man inte är gift.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Avliden biologisk far: fastställande av faderskap och rätten till arv

2018-02-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Min biologiske far har gått bort. Jag är inte folkbokförd som han dotter, utan det står fader okänd hos Folkbokföringen. Vi har de senaste åren haft sporadisk kontakt. Hans fru och mina 2 halvsystrar vet om att jag finns. Vi gjorde ett faderskapstest för ca 9 år sedan som visade att han är min pappa, det gjordes via nätet men som jag förstått det så är det inte giltigt juridiskt om man inte gör faderskapstest via blodprov? Hur som helst så behöll han faderskapstestet och det kan ju kommit bort under åren.När bouppteckning förrättas har jag då något rätt till arv? Om så hur gör jag för att hävda den rätten?Kan jag efter hans död be om ett nytt DNA-test? Jag tror inte att min fars hustru och mina halvsystrar frivilligt kommer att "offra" en del av arvet till min förmån.Tack på förhand!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Rätten till fastställande av faderskap Eftersom din biologiske far nu är avliden, är det arvingar som företräder honom i mål om fastställande av faderskap i domstol, 3 kap 6 § Föräldrabalk (1949:381), FB, se https://lagen.nu/1949:381. Baserat på att din far hade ett faderskapstest hemma hos sig, samt att hans fru och barn visste om din existens, verkar han ha erkänt dig som sin biologiska dotter under tiden han var i livet. Erkännandet leder till att din fars fru och deras barn inte har rätt att väcka talan i domstol angående ett fastställande om att din far inte var din biologiske far, 3 kap 1 § FB. Mål om fastställande av faderskap ska väckas av barnet, det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap, 3 kap 5 § FB. Du behöver det för att kunna fastställa faderskapet, alltså väcka en talan i domstol så att rätten slår fast att han var din far för att lagligt få din del av arvet. En sådan talan måste väckas senast 3 månader efter dödsfallet eller senast vid bouppteckningen för att du ska få rätt till fastställande av faderskap och för att du är "den som vill grunda arvsrätten på faderskapet", 16 kap 3a § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Rättsgenetisk undersökningDå din far inte längre är livet kan ett fastställande av faderskap ske genom ett blodprov eller vävnadstest, inte genom munskrap. I det här fallet är det Rättsmedicinalverket som utför testet och det krävs att din far har lämnat ett samtycke innan han dog för att kunna genomföra ett liknande test, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, se http://www.mfof.se/Documents/V%C3%A5rdnad,%20boende%20och%20umg%C3%A4nge/Att%20fastst%C3%A4lla%20faderskap.pdf. Anledningen till samtycket beror på att Rättsmedicinalverket måste använda sig av tester som redan finns från din far, eller ta nya prover. För att få lov att utföra faderskapstest måste Rättsmedicinalverket ha ett domstolsförordnande. Tester med DNA-teknik har i ett fall från Högsta Domstolen utförts på den avlidnes halvbror för att fastställa faderskap, så det borde också vara en möjlighet om din far hade några syskon, NJA 1999 s. 598. Se här för blankett om ansökan av fastställande av faderskap: http://www.mfof.se/Documents/Blanketter/blankett-bekraftelse-faderskap.pdfFör att få mer information om praktikaliteter är det enklast om du kontaktar Rättsmedicinalverket, deras kontaktuppgifter samt prislista hittar du här: https://www.rmv.se/berord/dna-och-slaktskap/faderskapsutredning-och-moderskapsutredning-for-privatpersoner/. Sammanfattningsvis För att du ska kunna få rätt till arv behöver du väcka talan om fastställande av faderskap inom 3 månader från dödsfallet eller innan bouppteckningen görs, detta för att Rättsmedicinalverket behöver ett domstolsförordnande för att få lov att utföra en rättsgenetisk undersökning och på så sätt fastställa faderskapet så att du kan få din del av arvet som du har rätt till i egenskap av biologisk dotter. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Begäran av faderskapstest

2018-02-21 i Faderskap
FRÅGA |Kan man som vuxen "tvinga" en annan vuxen att göra ett faderskapstest.?Jag är 40 år och han 75, ingen av oss tror han är min pappa men han vill inte göra test.
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Talan om fastställande av faderskap får väckas av barnet, FB 3 kap. 5 §. Enligt FB 3 kap. 9 § ska rätten "se till att frågan om faderskap till barnet blir tillbörligen utredd".I utredningen som rätten gör kan det ingå så ett så kallat faderskapstest. Enligt 1 § Lag om blodundersökning vid utredning av faderskap stadgas det att rätten kan förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om fastställande av faderskap. Detta förordnande sker på yrkande av en part i målet, dvs. av dig som barn om du väcker talan. Enligt 2 § och 2a § lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap kan rätten förelägga fadern att vid vite genomgå sådan undersökning och om det inte hjälper förelägga biträde av polismyndighet för att undersökningen ska komma till stånd.Svaret på din fråga blir alltså att du kan "tvinga" fram ett faderskapstest genom att väcka talan i domstol där du förordnar att en blodundersökning (sk. faderskapstest) ska ske. Då måste mannen gör testet för att undvika att betala eventuellt förelagt vite.Med vänliga hälsningar,