Hur gör man för att ändra faderskapet när det visar sig att fadern inte är biologiskt relaterad?

2018-01-15 i Faderskap
FRÅGA |Min mamma fick för 20 år sedan veta att hennes pappa ej var hennes biologiska. Hon hittade sin biologiska och de har gjort dna test som stämmer. Men mamma står som dotter till sin andra far då man hållit detta hemligt i 40 år. Hur gör min mamma så att hon har rätt till sin del i testamentet hos sin riktiga biologiska pappa. Vad behöver fyllas i och av vem. Tack på förhand
Josefine Björling |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Frågor gällande faderskap regleras i föräldrabalken (FB).Eftersom det tycks vara utrett att din mammas pappa inte är hennes biologiska ska rätten förklara att han inte längre är fader. Om den icke-biologiska pappan godkänner den biologiska pappans bekräftelse av faderskapet samt om din mammas moder har godkänt bekräftelsen skriftligen, kommer den biologiska pappan fastställas som fader, 1 kap. 2 § FB. I detta fall blir din mamma legal arvinge efter sin biologiska pappa när han har fastställts som fader. Bekräftelsen ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden och din mamma för att faderskapet ska övergå, 1 kap. 4 § FB. Om det föreligger en tvist gällande faderskapsfrågan kan din mamma väcka talan mot hennes icke-biologiska pappa om att häva faderskapet (3 kap. 2 § FB), vilket hon gör i rätten i den ort där hon har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB.För att anses som legal arvinge till sin biologiska pappa måste din mamma då även väcka talan om fastställande av faderskap, 3 kap. 5 § FB.Det bör dock påpekas att det rättsliga föräldraskapet som uppkommer genom fastställande av faderskap ger din mamma legal rätt att ta del i arvet efter den biologiska pappan eftersom hon då anses vara hans bröstarvinge, 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Rätten att motta testamente är dock oberoende av om man är släkt.Hoppas att ni fick hjälp med er fråga!Vänliga hälsningar,

Häva faderskapsbekräftelse

2017-12-27 i Faderskap
FRÅGA |Jag har en son som jag skrivit på faderskapet för när han var under året. Många har ifrågasatt om jag verkligen är hans biologiska pappa. Jag har även tänkt så många gånger men låtit det vara. Vi har absolut inga likheter alls till utseende osv. Har nu föreslagit Dna test men han vill inte. Har jag rätt att få till en test?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som har bekräftat faderskap har möjlighet att få den bekräftelsen ogiltigförklarad, Föräldrabalken 1 kap 4 § sista meningen. Då måste du bevisa att du inte är barnets far, då kan ett DNA-test behövas- vilket en domstol kan ta beslut om att det ska genomföras.Mitt råd är att du kontaktar en domstol och berättar om dina misstankar, vill du ha hjälp med hur du ska gå vidare för att få bekräftelsen hävd har du möjlighet att anlita jurist här på Lawline. Vänligen,

Bör jag ta faderskapstest inför testamentsskrivandet?

2017-12-17 i Faderskap
FRÅGA |Det gäller faderskap inför att jag ska skriva testamente.1973, när jag var 27 år, måste jag acceptera att bli far, för att den blivande modern inte kunde tänka sig abort. Vi hade inte en relation för att bli föräldrar. Mamman uppgav aldrig mig som biologisk far.Senare har jag både inför barnet och mamman accepterat att jag är biologisk far.Jag fick senare 3 ytterligare barn i ett tidigare äktenskap.Är nu omgift och min nya fru, som har en son, är sjuklig varför vi ska skriva testamente tillsammans.Jag vill att det första barnet ska kunna ärva mig. MEN eftersom det genom alla år funnits en liten misstanke om att jag inte är biologisk far, skulle jag önska ett faderskapstest, också som trygghet när det barnet gör anspråk på sin del av arvet.Råder ni mig till att få till stånd ett faderskapstest i denna situation?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du inte är far på pappret, utan endast erkänt ditt faderskap inom din relation till modern och barnet. Du säger att modern aldrig uppgav dig, varav jag drar slutsatsen att hon är ensam vårdnadshavare och förälder till killen. Med den utgångspunkten kommer jag nu berätta dina möjligheter att bli far även rättsligt samt vad det har för koppling till din sons arvsrätt. FaderskapetRegler om faderskap finns i Föräldrabalken. Faderskap kan fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken). En bekräftelse ska göras skriftligen men 2 vittnen och som slutligen måste godkännas av Socialnämnden. Om barnet är myndigt ska bekräftelsen även godkännas av barnet, 1 kap. 4 § Föräldrabalken. Andra möjligheten är att få faderskapet fastställt genom dom, däremot kan inte du väcka den talan. Den som kan begära bekräftelse av faderskapet är barnet. 3 kap 1 § Föräldrabalken Du kan därför be din son att få faderskapet fastställt. Du som tror sig vara far till någon kan således inte begära fastställande själv. En annan möjlighet du däremot har är att föreslå socialnämnden att begära ett faderskapstest. Socialnämnden kan väcka talan för barnets räkning, oavsett vad moderns uppfattning och inställning är. Inom barnrätten finns en stark grundande princip att det rättsliga faderskapet ska spegla det biologiska, det är alltid målet. Domstolen ska förklara att en man är far till ett barn om det kan fastställas genom ett DNA-test eller bevisas på något annat sätt (1 kap 5 § Föräldabalken). Möjligheten till arvInom arvsrätten har vi två möjligheter att ärva, nämligen i första hand genom testamente, och i andra hand genom den lagreglade arvsordningen. Detta innebär att om det finns ett testamente gäller det före arvsordningen. Den killen du tror dig vara far till tillhör i sådana fall första arvsklassen, som bröstarvinge (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Det krävs dock att det är utrett att han är din son. Utan ett fastställande av faderskap erhåller han ingen arvsrätt. Du kan genom testamente reglera att han ska ärva dig, så på så sätt kan han ändå få ut sin arvsrätt. Däremot skyddas han inte av laglottskyddet som en bröstarvinge gör (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglottskyddet innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin halva arvslott (halva delen av det som barnet har rätt enligt lag att ärva.Mitt råd till digSammanfattningsvis råder jag dig att fastställa faderskapet genom bekräftelse och godkännande, och går inte det så kan faderskapet som nämnts fastställas genom dom på socialnämndens initiativ. Tycker dem då att det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet, kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA-test. Om du av någon anledning inte skulle lyckas med det kan du fortfarande ange honom som testamentstagare. Om du och din son är ense om att fastställa ditt faderskap så torde det räcka med en bekräftelse som nämnt ovan men om du är osäker är det bättre att få till ett DNA test och en utredning. Kontakta därför i första hand er hemkommun för information om hur ni går tillväga. I andra hand kan ni vända er till socialstyrelsen.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur fungerar arv av en livförsäkring för en framtida fader?

2017-12-10 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min sambos dotters pojkvän har gått bort för en vecka sedan. Dom väntar barn och kommer i början av nästa år. Hur fungerar det med försäkringar? Han är ju försäkrad genom jobbet. Kommer det ofödda barnet att ärva från hans dödsfalls försäkring eller hur fungerar det? Hur ska hon göra för att få ett fastställt faderskap på papper som visar att han är pappan till barnet. Vem ska hon ta kontakt med för att få ett dna test sparat så dom kan göra ett faderskaps prov när deras barn är fött så hon har att hennes pojkvän är pappan på papper?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Livförsäkring genom anställningJag antar att den försäkring du skriver om är någon typ av grupplivförsäkring som anställningsförmån. Dessa typer av avtal är vanliga och används av arbetsgivare inom flera olika kollektivavtalsområden. Grupplivförsäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) 20 kap. De anställda brukar som regel ges chansen att genom ett s.k förmånstagarförordnande ange vem som ska vara mottagare av det utbetalda beloppet i det fall ett dödsfall på arbetsplatsen skulle ske. Detta framgår av FAL 20 kap. 13 § och 14 kap. 1 §. Skulle den anställde inte ha angett någon förmånstagare i avtalet eller i efterhand, så brukar försäkringsbolagen i första hand betala ut beloppet till den avlidnes make, sambo eller registrerade partner, och i andra hand den avlidnes avkomlingar.Arv av försäkringDet ofödda barnet kommer att ärva din sambos dotters pojkvän om det föds med liv, enligt ärvdabalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §. Detta eftersom de två inte är gifta, vilket innebär att regeln som ger maken företräde vid arv inte blir aktuell. All egendom som han ägde vid dödstillfället kommer då att tillfalla det ofödda barnet.En försäkring med förmånstagarförordnande ska dock som huvudregel inte gå i arv. Beloppet ska helt enkelt bara betalas ut till förmånstagaren, varför det avgörande i frågan är vem, om någon, som är angiven som förmånstagare. Om inte din sambos dotter är angiven som förmånstagare enligt den avlidnes gruppförsäkringsavtal så är chansen stor att hon ändå kommer att "bli förmånstagare" om de var sambos då denne avled. FaderskapDet ska också sägas ett par ord om faderskapet till barnet. Eftersom de två föräldrarna inte var gifta så kommer inte den avlidne att presumeras vara barnets far enligt föräldrabalken (FB) 1 kap. 1 §. I och med detta har kommunens socialtjänst en skyldighet att försöka reda ut faderskapet. Hur detta ska gå till är inte angivet i lagtext men DNA-test är ett av alternativen. Eftersom fadern är avliden är det troligtvis också det bästa alternativet, eftersom ingen faderskapsbekräftelse kan lämnas(faderskap måste bekräftas eller fastställas genom dom, se FB 1 kap. 3 §). Att faderskapet fastställs har inte bara betydelse för den här frågan utan det kommer även att spela roll bl. a i framtida arvsfrågor samt för barnets rätt att ta faderns efternamn. Min rekommendation är att ni kollar upp den aktuella försäkringen och vilket, om något, förmånstagarförordnande som uppgetts. Försäkringsbolaget och arbetsgivaren kan troligtvis hjälpa er närmre med den saken.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Vad gäller vid fastställande av föräldraskap för par med två kvinnor som får barn genom heminsemination eller assisterad befruktning utomlands?

2018-01-14 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag (kvinna) och min fru har tidigare gått via landstinget och genomgått insemination och IVF utan lyckad graviditet. Nu är våra landstingsfinansierade försök slut varför vi tittar på andra alternativ. Vi har två alternativ vi står och väljer mellan och önskar svar kring vissa frågor.1. Genomföra en heminsemination med en för oss känd donator men som efter födsel kommer frånsäga sig föräldraskapet och godkänna att jag (min fru ska bära) genomgår en närståendeadoption. Mina frågor avseende detta alternativ är om jag anses vara förälder vid födsel/ har några rättigheter utifrån att vi är gifta? eller kommer alla mina rättigheter till barnet när närståendeadoptionen går igenom? Kommer donatorn stå som "fader" men ej vårdnadshavare i register när han i frånsäger sig faderskapet? Anledningen till frågan är att vi önskar en anonym donator för barnet fram till att hen är vuxen varvid vi då kan berätta för barnet vem donatorn är. Finns "fadern" registrerat i system kan det påverka både donatorn och barnet genom uppväxten. Andra bestämmelser att tänka på?2. Beställa hem könsceller ifrån spermabanken Cryos från Danmark för att göra en heminsemination. Mina frågor avseende detta alternativ är vad som sker vid faderskapsutredning? är det lagligt att införa könsceller i Sverige? blir jag förälder/vårdnadshavare vid födsel utifrån att vi är gift eller behöver jag genomföra en närståendeadoption även vid detta alternativ? Andra bestämmelser att tänka på?
Josefine Björling |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Oavsett hur en kvinna har blivit gravid gäller att den som föder barnet fastställs som moder till barnet enligt en princip som kallas mater est-principen. När det gäller både heminsemination och assisterad befruktning utomlands så regleras det inte inom svensk rätt på samma sätt som när assisterad befruktning har skett inom svensk vård. Detta medför att par som använder sig av heminsemination dessvärre har ett dåligt skydd av svensk rätt när det gäller dessa frågor. I dessa fall gäller att donatorn/den som har gett upphov till spermierna fastställs som fader. Eftersom fadern inte är gift med modern i detta fall har de dock inte gemensam vårdnad om barnet, utan modern står ensam som vårdnadshavare i detta fall, 6 kap. 3 § stycke 1 föräldrabalken (FB). Den kvinna som inte föder barnet har inga rättsliga rättigheter per automatik genom giftermålet vid heminsemination eller assisterad befruktning utomlands. Detta gör att den kvinna som inte föder barnet enbart har möjlighet att fastställas som rättslig förälder genom adoption enligt 4 kap. FB. En adoption förutsätter äktenskap och kräver även samtycke från båda föräldrarna - alltså både från den som har fött barnet samt donatorn/den som har gett upphov till spermierna, 4 kap. 4 § och 5 a § FB. Efter adoptionen har barnet inte längre någon rättslig koppling till fadern i det här fallet, 4 kap. 8 § FB. Det är alltså först genom adoptionen som du kan fastställas som förälder till barnet och få de rättigheter som det medför om ni väljer att använda heminsemination eller assisterad befruktning utomlands. Ni bör även uppmärksammas på det anses vara bra för barnet och dess uppväxt att veta om sitt ursprung. Hoppas att ni fick hjälp med er fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Ärver ofött barn efter avliden pappa?

2017-12-23 i Faderskap
FRÅGA |Om en gravid kvinnas ex skulle dö och den avlidne var pappa till det ofödda barnet, skulle då barnet ärva? Har sett att ni svarat ja tidigare om den avlidne var sambo till kvinnan men hur blir det om de inte är tillsammans längre?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födsel kommer den avlidne pappan inte presumeras (förutsättas) vara pappa till barnet (Föräldrabalken 1:1). Faderskap kan då fastställas antingen genom faderskapsbekräftelse eller genom dom. Eftersom pappan är avliden är en bekräftelse inte möjlig. När ingen pappa har fastställts för barnet uppstår en skyldighet för kommunens socialnämnd att utreda vem som är pappa (Föräldrabalken 2:1). Ett DNA-test är sannolikt det bästa alternativet för att bekräfta faderskapet när pappan är avliden. När faderskapet sedan är fastställt ärver barnet pappan om det föds med liv (Ärvdabalken 1:1 och 2:1). Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Vad händer med vårdnaden om man är ogift och någon flyttar?

2017-12-10 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har precis fått reda på att jag är gravid och pappan till barnet tog för ett par veckor sedan upp att han ev vill separera efter tre år, därav har jag inte berättat något än.Gradiviteten var inte planerad men jag vet att jag vill behålla barnet. Vi bor i södra Skåne och jag kommer ursprungligen från Göteborg och kommer ifall det tar slut att flytta tillbaka dit då jag inte har någon annan anknytning hit. Vad kan hända med vårdnaden om jag flyttar till Göteborg innan, samt respektive efter födseln? Om innan så folkbokförs barnet i Göteborg och om pappan då vill ha gemensam vårdnad så kommer han behöva flytta upp om jag har förstått det rätt, pga det längre avståndet.Gör det något skillnad om jag inte hunnit skaffa egen bostad och tex bor i andrahand eller hemma hos mina föräldrar efter jag fött? Ska även förtydliga att vi inte är gifta.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag bara säga att alla regler som berör vårdnad, umgänge och boende regleras i 6 kap. föräldrabalken och att det är därifrån jag kommer basera mitt svar ifrån.Först och främst är det viktigt att ni bekräftar faderskapet genom att han som du säger är pappa bekräftar att han är pappa, eftersom det inte automatiskt antas att han är pappan när man inte gifta [1 kap. 4§ föräldrabalken]. Vidare gäller det som huvudregel att vårdnaden hamnar på mamman automatiskt om mamman och pappan inte är gifta [6 kap. 3§ föräldrabalken]. Det är alltså du själv som bestämmer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte och ingenting förändras genom att du flyttar till Göteborg, varken innan eller efter födseln. Om ni hade varit gifta eller väljer att gifta er efter födseln kommer både du och barnets pappa räknas som vårdnadshavare automatiskt.Om ni vill kan ni bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Det finns tre olika sätt att gå tillväga: 1.Väcka talan i domstol tillsammans [6 kap. 4§ första stycket, föräldrabalken].2.Folkbokföra barnet någonstans i Sverige genom att göra en anmälan till skatteverket [6 kap. 16§ föräldrabalken]. 3.Skriftligt avtala om gemensam vårdnad med socialnämndens godkännande [6 kap. 6 § föräldrabalken]. Måste pappan flytta till Göteborg?Du har helt rätt i att barnet ska ha rätt till att träffa sin pappa efter födseln, men det är inte nödvändigt att pappan flyttar till Göteborg. För det första handlar det om barnets vilja att träffa pappan och inte tvärtom. Som nyfödd är det såklart väldigt svårt att utröna vad barnet vill, och då har du som vårdnadshavare rätt att bestämma över barnets rättigheter och skyldigheter men ju äldre barnet blir desto mer har barnet att säga till om [6 kap. 11 § föräldrabalken]. För det andra krävs det inte fysisk kontakt för att det ska räknas som godtagbart umgänge utan även telefonkontakt och e-mail kan fungera om föräldern bor långt bort. Med det sagt är det inte nödvändigt för barnets pappa att flytta till Göteborg om han inte vill det för att en gemensam vårdnad ska komma till stånd [6 kap. 15 § föräldrabalken].Det spelar ingen roll om du bor i andra hand eller hemma hos dina föräldrar. Det är du som mamma som bestämmer över vårdnaden när ett giftermål inte skett. Sammanfattningsvis skulle jag därmed säga att utefter den informationen jag fått här av dig och utefter den information jag presenterat gör jag den bedömningen att det inte händer någonting med vårdnaden för att du flyttar till Göteborg, varken innan eller efter födseln eftersom du automatiskt får ensam vårdnad över ditt barn genom födseln. Barnets pappa behöver heller inte flytta med er om han inte vill och det är främst upp till barnet och vad som är dess bästa när det gäller kontakten till pappan.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något!Med vänlig hälsning,

Kan man få utdrag på registrerat faderskap?

2017-12-07 i Faderskap
FRÅGA |Vem står som fader på min man?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara den måste din man beställa ett personbevis för faderskap på Skatteverkets hemsida. Det skickas i så fall till hans folkbokföringsadress. Med vänlig hälsning,