Framtvinga försäljning av gemensam bostadsrätt

2014-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo lider av någon sorts tvångssyndrom, är oförmögen att städa och slänga saker och hon blir "galen" om jag försöker göra det. Hon vägrar söka hjälp och jag orkar inte längre. Vi bor i gemensamt inköpt bostadsrätt och har inga barn. För att sälja bostadsrätten behöver den visas/städas (vilket hon alltså inte tillåter). Kan jag framtvinga en försäljning? (Jag har inte råd att betala för två lägenheter...) Hur ser i så fall en sån process ut, hur lång tid tar det etc? Kan _jag_ tvingas flytta ut under processens gång?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Samägande av lös egendom (vilket en bostadsrätt är) kan antingen hanteras med familjerättsliga regler eller med allmänna förmögenhetsrättliga regler. När familjerättsliga regler kan tillämpas så ska dessa tillämpas om inte parterna i förväg har avtalat om att något annat ska gälla.Beroende på om er bostadsrätt räknas som "samboegendom" eller inte ska sambolagens regler tillämpas. En bostad som är sambornas gemensamma bostad räknas som samboegendom om den införskaffades med avsikten att den skulle brukas gemensamt. Att en sambo flyttar in hos en annan som redan har en bostad gör alltså inte den bostaden till samboegendom,  men om de därifrån flyttar till en under förhållandet inköpt ny bostad så kan man anta att den är samboegendom oavsett vem som betalar hur mycket för den.Samboegendomen delas upp mellan samborna när samboförhållandet tar slut, vilket sker bl.a. när samborna flyttar isär. Man kan vid samboförhållandets upphörande begära hos domstol att man ska få bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Man ska alltså inte vara tvungen att flytta för att samboförhållandet ska upphöra och en sambodelning därmed kan komma till stånd.När samboförhållandet upphör kan vardera part begära att en sambodelning genomförs, i vilken sambornas samboegendom delas upp mellan parterna. Ifall man inte i förväg har avtalat att något annat ska gälla (ofta kallat för att man har tecknat "samboavtal") så är det reglerna i sambolagen som man använder sig av när man delar upp egendomen. Man kan också dela sin egendom på det sätt man själva finner rättvist, ifall bägge parter blir nöjda med detta.Resultatet av en sambodelning är enligt lagen avsett att spegla de andelar med vilka man bidragit till den gemensamma samboegendomen, vilken utgörs av bostad och bohag. Om man i lika delar har bidragit till att köpa en bostadsrätt så ska dess värde alltså i princip delas mellan parterna. En av parterna kan bo kvar i bostaden, d.v.s. få ensamt ägande i den, då oftast mot att man "köper ut" den andres ägandeandel. Den part som har bäst skäl till att få bo kvar ska få göra så, så länge det är skäligt i stort. Det finns även en möjlighet att begära att få bo kvar i en bostad som inte är samboegendom ifall det finns synnerliga skäl för det (med "synnerliga skäl" kan man läsa "i tämligen extrema undantagsfall").Lag om samägandeIfall det är så att ni samäger lägenheten utan att familjerättsliga bestämmelser, d.v.s. Sambolagen, är tillämpliga blir istället lagen om samägande tillämplig. Denna går i korthet ut på att man äger så mycket i egendomen som är proportionellt med vad man har betalat för den, och att ifall parterna som äger egendomen inte kan komma överens om hur egendomen ska förvaltas så kan de på egen hand framtvinga att egendomen säljs på auktion och att värdet som inbringas delas mellan parterna i förhållande till deras ägarandelar. I den här lagen finns också en möjlighet att för en tid få en god man förordnad som ska förvalta egendomen, vilket kanske kan vara av intresse för dig eftersom att lägenheten då skulle kunna städas.Man skulle alltså kunna säga att ja, du kan nog tvinga fram en försäljning, förutsatt att det är i enlighet med Sambolagens bestämmelser om dessa är tillämpliga. En sambodelning sköter man i första hand själv, men om man inte kan enas så kan man ansöka om att få en bodelningsförrättare till hjälp. Att göra så kan dock innebära både att det tar längre tid och kostar mer pengar - lite beroende på hur "snyggt" man gör delningen - och det smidigaste att göra är alltså att i samförstånd med varandra ordna hur man ska dela upp sina tillgångar mellan sig.Att framtvinga en exekutiv auktion skulle jag anta också innebär någon slags utgift och rättslig process eftersom att man anmäler till domstol om att få till stånd en exekutiv auktion. Även här kan nog en viss tidsutdräkt förutsättas förekomma.Utifrån din fråga så verkar det finnas en möjlighet att din partners situation kan påverka hur processerna jag har beskrivit kan komma att se ut. Det verkar finnas många variabler som måste tas med i bedömningen av din fråga, och eftersom att man talar om ganska stora pengavärden när det handlar om bostadsrätter kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist ifall ni inte kan lösa situationen mellan er på egen hand.vänligen

Intjänade semesterdagar i bodelning

2014-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min fru har under november månad ansökt om äktenskapsskillnad. Jag kommer under denna månad få ca 35 sparade semesterdagar utbetalda som pengar. Jag vet att brytdatumet är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten, men då dessa semesterdagar fanns redan innan brytdatumet, har min fru då rätt att kräva hälften av denna ersättning jag får utbetalt? Vi har redan skrivit ett bodelningsavtal, står dock inget om ev. sparade semesterdagar i detta.
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du konstaterar ingår all egendom som finns vid brytdatumet i bodelningen. Det relevanta är när inkomsten intjänades. Då i dina semesterdagar "intjänats" innan den kritiska tidpunkten ska de ingå i bodelningen. Detta innebär att din före detta fru har rätt att kräva hälften av den ersättning du får för dina semesterdagar. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänligen, 

Renoveringskostnader tillbaka vid äktenskapsskillnad?

2014-01-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej , har en fråga som ja behöver hjälp med , det är så att ja o min fru bor i hus tillsammans , men har nu beslutat att gå isär . Jag är inte inköpt i huset eller står ej på huset . Men har höjt försäljnings värdet massor på de på grund av renoveringar överallt . Finns de någon regel för att få ut något av det eller är allt förgäves ?? Med vänlig hälsning, 
Victoria Nilsson |Hej!Vad som händer är först och främst beroende på av vilken karaktär huset har. Som huvudregel är all makars egendom giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken (ÄktB), vilken ingår i en bodelning, 10:1 ÄktB. Då delar du och din fru lika på värdet av huset, oavsett vem som betalat vad, 11:3 ÄktB.Om huset däremot är enskild egendom blir situationen är annan. Enskild egendom är huset till exempel om ni har äktenskapsförord om det eller om din fru fått det genom gåva eller testamente med villkor om att det ska vara enskild egendom, 7:2 ÄktB. Huset ingår då inte i bodelningen, inte heller det värde som huset kan ha ökat genom renovering.  Om ni inte har någon uttryckligt överenskommelse om att du ska kompenseras för renoveringskostnader är det idag osäkert om du kan ersättas för dem enligt svensk rätt. Den rättslära som ligger närmast att tillämpa är den om obehörig vinst, vilken förutsätter att din fru gjort en obehörig vinst på din bekostnad. Problemet är att då ni var i ett parförhållande vid renoveringarna så krävs det mycket för att vinsten ska anses obehörig, då du också kunnat ta del av den ökade standarden genom att bo där. Vinsten skulle dock kunna vara obehörig t.ex. om renovering skett nära inpå äktenskapskillnaden och du därför inte kunnat dra nytta av den. Det finns dock inget lagstöd eller praxis som säger att principen om obehörig vinst kan tillämpas på familjerättsliga frågor, varför det är långt ifrån säkert att du kan få tillbaka det du lagt ner på renoveringar. Jag skulle därför bedöma dina utsikter att få tillbaka de utgifter du haft för renovering som dåliga om huset är enskild egendom. Det är dock ändå möjligt för dig och din fru att komma överens om att du ska kompenseras, om ni båda tycker det är rimligt och därför kan komma överens om en sådan lösning.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Dold samäganderätt

2013-12-29 i Bodelning
FRÅGA |Är jag en sk dold ägare till huset ? Om jag är det hur mycket i % då ? Om jag är det ska det står den andelen som min tillgång ? Jag tänker på att då kan jag utnytja min rätt till att inte göra bodelning och behålla bara allt jag äger. Huset står på min avlidne man som tog lån för att bygga huset. När vi gifte oss betalade vi lån tillsammans trots att hans andel var högre för att han tjänade mer än jag.
Ludvig Berke |Hej,Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Dold samäganderätt är en rättsfigur som motiveras av att makar och sambor inte sällan införskaffar egendom som är tänkt att användas gemensamt och också bekostas av båda, men av en eller annan anledning ägs formellt av endast den ena av makarna. Dold samäganderätt uppstår när den aktuella egendomen (det vill säga huset) har köpts in för gemensamt ändamål, att den make som inte står som formell ägare lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att båda makarna avsett att ägandet skulle vara gemensamt. Dessa förutsättningar måste ha varit uppfyllda vid förvärvet av fastigheten/huset för att dold samäganderätt ska komma i fråga. (Se NJA 2002 s. 142 https://lagen.nu/dom/nja/2002s142) Om din make redan hade byggt huset innan ni levde tillsammans är förutsättningarna för dold samäganderätt sannolikt inte uppfyllda.Om det skulle föreligga dold samäganderätt till huset är utgångspunkten enligt 1§ i lag om samäganderätt (finns att läsa https://lagen.nu/1904:48_s.1) att de båda samägarnas andelar är lika stora. Denna utgångspunkt kan förändras om parterna har avsett ha någon annan uppdelning. Högsta domstolen diskuterade hur den bedömningen ska göras  https://lagen.nu/dom/nja/2012s377. Generellt kan det väl sägas att det krävs ganska mycket för att man ska gå ifrån utgångspunkten om att samäganderätt ska avse hälften var när det gäller dold samäganderätt mellan gifta makar.Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor.Vänligen

Studielån vid bodelning

2014-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Jag träffade min fru när vi var 40 år. Hon hade tidigare slutat att studera och hade 200 000 i studieskulder till CSN. Nu tjugå år senare skiljer vi oss. Är hennes gamla studieskulder enkild egendom?
Henrik Holmén |Hej! Tack för din fråga. Nej, dins frus studieskulder kommer inte att räknas som enskild egendom och därför dras av från giftorättsgodset vid bodelning. Ni har dessutom varit gifta förhållandevis länge och därför kommer jämkning inte att vara aktuell. Detta var ett mycket kort svar. Se därför tidigare svar som berör din frågeställning: http://lawline.se/answers/7513http://lawline.se/answers/689Återkom vid ytterligare funderingar. Med vänlig hälsning,

Delad vårdnad Hund

2014-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag ärvde en hund efter att min mamma gick bort och bodde då tillsammans med mitt ex. Vi var tillsammans i ytterligare 2 1/2 år. Under denna tid delade vi på kostnaderna för hunddagis, försäkring och mat. Vi har nu separerat och jag bor utomlands. Mitt ex tog hand om hunden i 8 månader när jag flyttat utomlands (då vi fortsatte dela på kostnaderna), men nu har jag honom sen 9 månader (och står för alla kostnader själv) och vill inte dela vårdnaden för det känns bara komplicerat. Mitt ex säger att han har rätt till delad vårdnad. Jag vill veta om så är fallet. Tack på förhand
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rent juridiskt sett klassas hundar som lös egendom, även om det må verka lite märkligt i vardagliga sammanhang. Detta innebär att den som äger hunden har rätt till den. Då det är du som har ärvt hunden är det du som äger den och din före detta har ingen rätt till delad vårdnad för hunden utan den tillhör dig och det är du som bestämmer över den. Hoppas svaret varit till hjälp!Vänligen, 

Rätt till det gemensamma boendet vid äktenskapsskillnad

2014-01-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag är gift och har två barn en på 1 år och en på 3 år snart min fru vill ha skilsmässa jag står i namnet på hyreskontrakten och vi har gemensam vårdnad till barnen. Jag jobbar och betalar allt hemma hon ska börja studera på skolan och har ingen inkomst. Har jag rätt till att ha kvar lägenheten till mig och isåfall vart ska jag ta vägen ?.
Victoria Nilsson |Hej!Vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den på sin lott, 11:8 Äktenskapsbalken. Om maken som bäst behöver bostaden inte är den som äger bostaden måste övertagandet vara skäligt. Då er lägenhet är en hyreslägenhet så har den inget ekonomiskt värde, vilket innebär att det inte finns något att avräkna från övertagande parts lott.Vem som är bäst behövande avgörs genom en behovsprövning. När det makarna har barn brukar i regel make som får ensam vårdnad om barnen eller blir boförälder för barnen anses vara i bäst behövande. Andra faktorer kan dock också väga in, t.ex. makes möjlighet att skaffa annan bostad eller avstånd till arbetsplats. I ert fall kan det därför väga in om du p.g.a. större ekonomiska resurser har lättare att skaffa ny bostad, men också om din maka p.g.a. att hon inte har någon inkomst kan få svårt att betala hyra etc för lägenheten. En helhetsbedömning ska göras, varför jag inte kan säga vem lägenheten skulle tillfalla. Om ni har någon uppgörelse om att barnen ska bo till större del med någon av er kommer dock det väga tungt som ett skäl till att den parten ska få bo kvar i lägenheten.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230#K11.Vänliga hälsningar,

Marknads- eller bruksvärde vid värdering av bohag vid bodelning?

2013-12-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om man i ett samboförhållande bestämmer sig för att separera och ska dela upp bohaget, utgår man då från "inköpspris" på allt eller ska man räkna ut vad saken är värd nu? T.ex. en soffa, ska vi räkna den på inköpspris, dvs. 8 000 kr eller ska vi beräkna vad den skulle vara värd idag? Tack på förhand! 
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga! När man vid bodelning ska beräkna tillgångar av olika slag utgår man som huvudregel från marknadsvärdet. Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar detta utan det följer av rättspraxis. När det gäller bohag som båda makarna behöver kan dock i vissa fall bruksvärdet vara mer lämpligt att använda sig av. Detta gör man därför att bruksvärdet normalt sett överstiger marknadsvärdet. Om ena maken/sambon behåller allt bohag kan den andre maken bli tvungen att köpa allt nytt vilket kompenseras genom att värdet på bohaget tas upp till ett högre värde än marknadsvärdet. Vänliga hälsningar,