Om skulder ska tas upp i en bodelning

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer med varan privata Lån är det också tillgång under bodelning eller inte? Till example lånet som vi hade gjort efter vi separera
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Era lån är skulder och skulder är inget som ingår i en bodelning. Enligt 3 § 1 kapitlet äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1, så svarar varje make för sina egna skulder. Skulder som fanns när ansökan om skilsmässa gjordes ska avräknas från giftorättsgodset så att man får teckning för dessa enligt 2 § 11 kapitlet äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1. Således ska ni dra bort skulderna som fanns innan ni sökte om skilsmässa från den egendom som ska ingå i bodelningen. De skulder som uppkommit efter ni separerat påverkar inte bodelningen alls utan dessa skulder står den part som har skulden för själv och såldes kommer den inte heller att räknas som någon inkomst i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vad som händer med lån och möbler vid en bodelning.

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Nyss skillt oss!Har ett stort lån några mindre lånHon har nått lån tror jag Har skaffat möbler o grejer under vårat 5 år som gifta.Skulle vilja veta vad det är som gäller när man har separerat.har 4 barn tillsammansOm bodelning och lån mm./stefan
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för egendomar vid en bodelning efter separation regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230) och specifikt regleras egendomar i 7 kapitlet och om hur en bodelning går till i 11 kapitlet. All egendom makar har är giftorättsgods om det inte räknas till kategorin enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Giftorättsgods är allt som ska ingå vid en bodelning mellan makar, alltså allt som makarna ska dela på och enskild egendom är den ena makens och ska inte delas av den andre. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) och det kan till exempel vara om man har skrivit in i ett äktenskapsförord att just den egendomen ska vara enskild eller att ena maken har ärv eller fått i gåva med en tydlig förklaring att det ska vara enskild egendom.Möblerna ni har skaffat tillsammans kommer alltså räknas till giftorättsgods om ni inte har avtalat om annat genom äktenskapsförord eller någon av er har fått eller ärvt någon av möblerna med speciellt uttalande att det ska vara enskilt. Den summan kan man kort säga kommer delas på hälften och varje make får hälften av värdet var. Skulder ansvarar den maken för som har skulden 1 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1) alltså ska den andre inte behöva betala eller ta över ett lån. Det som händer vid en bodelning är att man först räknar ut varje makes del av giftorättsgodset, sedan drar man på varje makes del av de skulder denne har, enligt 11 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). De summorna man får fram från vardera maken läggs ihop och delas lika mellan makarna, enligt 11 kap 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1) Så om du och din fru separerar. Då räknar man ut först din del av giftorättsgods och drar av dina skulder. Man gör likadant på din frus sida. Sedan tar man de summor som blir kvar och lägger ihop dessa två. Det är viktigt att tänka på att när man drar av sina skulder kan man aldrig hamna på ett minusbelopp utan den minsta summan man kan ”ta med in” till den gemensamma hopräkningen är noll kronor. När man då lägger ihop de kvarvarande summorna delar man det på två och du och din fru får lika stor del av den summan.Sammanfattningsvis, möbler ska ingå i en bodelning som giftorättsgods om inte annat är skrivet eller uttalat. Lånen ansvarar man själv för och den andre kan inte behöva ta över lån eller betala dem. Däremot får man dra av dem från sin del av giftorätts. Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna med fler frågor!

Samägande investeringssparkonto

2016-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Min make och hans far har öppnat ett investeringskonto i min makes namn. De har tagit 100kkr från ett lån jag o min make tagit på 500kkr. Jag var tveksam till deras agerande eftersom vi tog lånet för att renovera vårt hus och inte att gambla med.Jag blev övertalad av min make och svärfar med att om vi gör detta skulle min svärfar stötta med 100kkr ytterligare i samma fond.Jag o min make tjänar lika mycket och har delad ekonomi men han sköter den och jag är sällan inne o tittar. Vi har varit i hop i 18 år och gifta i 6. Vi har köpt huset tillsammans och vi har två tonårsbarn. Vi har fått likadana papper vad gäller deklaration mm. Häromdagen fick min man ett brev från vår lokala bank. Där står att han räknas som en av deras viktigaste kunder och är bjuden på bio m bankinfo i november.Detta känns märkligt eftersom vi tjänar lika mycket och har gemensamt ägande och lån. Vad är det han har för affärer med dem som inte jag har, eftersom inte jag blir ens medbjuden på bio?Funderar på om det är investeringskontot som de säger är lika mycket mitt som hans? Är jag lurad av min make o svärfar? Är det min makes investeringssparkonto och inte mitt så känner jag mig lurad. De menar att det bara kan stå i en persons namn men att det självklart tillhör mig också..?Borde jag stoppat detta?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer som din make och svärfar säger att man inte kan äga ett investeringssparkonto gemensamt. Det är därför enbart din make som äger kontot. Om ni inte skrivit äktenskapsförord eller din make fått aktier som gåva med villkoret att de är hans enskilda egendom så kommer aktierna utgöra giftorättsgods, (se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Allt giftorättsgods ingår i en eventuell bodelning om ni skulle skilja er eller när en utav er går bort, (se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Eftersom det är din make som äger investeringssparkontot kan du inte bestämma över vad som händer med aktierna eller kontot, men om ni går isär så kommer du att ha rätt till hälften av kontots värde.Hoppas du fått svar på din fråga. Mvh,

CSN vid bodelning

2016-10-22 i Bodelning
FRÅGA |ska CSN -lån räknas med vid bodelning?
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret utgå från att du frågar om CSN-lån ska räknas med vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Regler beträffande detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt huvudregeln ska studieskulder täckas vid bodelning. Däremot finns det jämkningsregler som skulle kunna användas om en hälftendelning kan anses vara oskälig, vilka framgår av ÄktB 12:1. Beträffande just CSN-lån kan anföras att om en make har väldigt stora studieskulder och den andra maken har några alls kan en jämkning av bodelningen vara för handen. Här ska även tidpunkten för skuldens uppkomst beaktas, det vill säga när maken i fråga studerade - innan eller efter att äktenskap ingicks. Om jämkning blir aktuellt kan den icke skuldsatte maken få förbehålla sig ett visst belopp av värdet av sitt giftorättsgods som kompensation för den andra makens avdrag för studieskulder.Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att studieskulder ska tas med i bodelningen och att avdrag görs för dessa från den makens giftorättsgods som studieskulderna står på. Skulle detta framstå som oskäligt med hänsyn till omständigheterna kan den make som inte är skuldsatt få undanta en del av sitt giftorättsgods med hjälp av jämkning enligt ÄktB 12:1.Hoppas du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Möjlighet till hjälp med bodelning av bodelningsförrättare

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag står inför en skilsmässan och betänketiden påbörjas när som helst. Under alla år har jag överfört större delen av min lön till ett gemensamt konto som förvaltats av min hustru. Jag fick igenom ett äktenskapsförord som började gälla för alla tillgångar införskaffade efter Mars 2016. Vi har mycket svårt att kommunicera och jag har egentligen ingen insyn om vad vi har inför en bodelning. Hur initierar jag en neutral genomlysning av våra resp. tillgångar fram till den punkt äktenskapsförorden trätt i kraft?tack
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du och din hustru inte kan enas om hur bodelning ska ske kan ni ta hjälp av en bodelningsförrättare enligt 17 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). En sådan förordnas av allmän domstol på ansökan av en av makarna och är lämpligt om man inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas. Kostnaden för bodelningsförrättaren delas lika mellan parterna och båda är betalningsansvariga enligt 17 kap. 7 § ÄktB.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur länge kan man dröja med bodelning?

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hur länge kan man dra ut på en bodelning utan att få ett straff? Och vad blir straffet?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är bodelning med anledning av äktenskapsskillnad som är aktuell ska den genomföras i samband med att ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 4 $ förrättas bodelningen när äktenskapet har upplösts. Om makarna inte har någon gemensam egendom och ingen av dem begär att få överta den andres egendom behöver inte någon bodelning göras. En bodelning är alltså inte obligatorisk, men om ni ska göra en så ska det ske i samband med äktenskapsskillnad. Det finns ingen bestämd tid inom vilken bodelning ska ha utförts och det finns inget straff för om en bodelning inte genomförs.När de gäller bodelning med anledning av ena makens död förhåller det sig dock lite annorlunda. Även i detta fall är 9 kap. 1 § tillämplig eftersom dödsfall innebär att äktenskapet upplöses. När en person dött ska en bouppteckning göras och om personen som dött varit gift eller sambo är bodelning en förutsättning för att bouppteckningen ska kunna genomföras. Enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a § förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Informationen som ligger till grund för bouppteckningen består bland annat av den eventuella bodelningen som därför ska ha gjorts innan bouppteckningen.Skatteverket ansvarar för att se till att bouppteckning förrättas och ges in till Skatteverket inom den föreskrivna tiden. Om skyldigheten försummas får Skatteverket förelägga den eller de som är ansvariga för bouppteckningen att vid vite att ge in den inom en viss tid. Ett vite är ett belopp som en myndighet kan ålägga en person att betala inom en viss tid. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Partiell bodelning under pågående äktenskap

2016-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Min fru vill överlåta halva fastigheten och halva skulden till mig.Räcker det med att vi endast tar upp fastighetens taxeringsvärde och fastighetens skulder vid en sådan partiell bodelning inom äktenskapet? eller måste allt giftorättsgods tas med i bodelningshandlingen?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 1§ 2st. Äktenskapsbalken är det fullt möjligt att genomföra en bodelning under pågående äktenskap förutsatt att båda makarna är överens om att bodelning ska ske och om hur egendomen ska fördelas. I ditt fall verkar ni vara överens om detta, alltså kan en bodelningen ske genom en skriftlig anmälan till Skatteverket. I 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgas vad som ska ingå i en bodelning. Paragrafen lyder: "I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå." Enligt detta stadgande skulle det kunna förefalla osäkert om huruvida allt giftorättsgods måste tas med eller ej. HD har dock i NJA 1991 s. 284 klargjort att partiell bodelning får äga rum vid bodelning under pågående äktenskap, alltså att allt giftorättsgods ej behöver tas med i en bodelning under pågående äktenskap. Svaret på din fråga blir alltså att det räcker med att ta med fastigheten i bodelningen. MVH

Fråga angående delning av skuld vid bodelning.

2016-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Kan man få dela på skulden(Bodelning) även om skulden gick vidare till Kronofogden? Jag tänkte på gemensamma skulder innan skilsmässan? Ifall vi hade 200000 kr gemensamma skulder, blir 100000 på mig och 100000 på honom i så fall.
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) så ska makars egendom delas på hälften mellan dem när äktenskap upplöses. Det man gör kallas bodelning. I bodelning så ska makars giftorättsgods (giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, läs mer om det i 7 kap. ÄktB) ingå, och som jag förstår det så står det klart att skulden i fråga är en gemensam skuld. Enligt 11 kap. 3 § så ska, vid en bodelning, makars giftorättsgods läggas samman och sedan drar man av gemensamma skulder och det som står kvar ska delas på hälften och den summan är det som var och en får ut efter äktenskapsskillnaden. Skulle det finnas kvar skulder efter skilsmässan så delas också de på hälften, så ni får svara för hälften av skulderna var. Det kan vara bra att kontakta kronofogdsmyndigheten och berätta att ni nu ska svara för hälften av skulden. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att kontakta lawline igen! Vänligen, Elin Gustavsson