Fråga om enskild egendom och kostnader som den ena maken uppburit

2014-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Om en bostadsrätt är registrerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord så är det givet att den inte ska ingå i en bodelning. Hur fungerar det om den andre partnern hjälpt till att betala hyra under alla år?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är så att bostadsrätten är enskild egendom genom ett äktenskapsförord så är bostadsrätten inte giftorättsgods, se 7:1 och 7:2 p. 1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Det spelar ingen roll om den ena maken betalat hyra då regleringen inte tar hänsyn till sådana omständigheter. Enligt 12:3 ÄktB, är dock jämkning i en kommande rättstvist möjligt om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt. För att avgöra om ett villkor är oskäligt görs en helhetsbedömning till exempel om avtalet leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Det framgår inte av frågan huruvida du fortfarande är gift men ett äktenskapsförord kan ändras under pågående äktenskap.

Överföring av egendom (hus) mellan makar

2014-08-05 i Bodelning
FRÅGA |hej, min far är 63 år och har nyss skrivit över sitt hus på sin nya fru för att hon inte ska stå på backen den dag han dör. Han påstår att det är hans skyldighet mot henne. varken jag eller min syster har någon bra relation med den nya fru. kan jag och min syster göra något? Finns det något alternativ ? tex upprätta avtal att hon har rätt att bo kvar tills hon dör eller liknande?tack /k
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så är din far omgift, eftersom du skriver ”nya frun” och har fört över huset till sin fru antingen genom ett köp, gåva eller bodelning under pågående äktenskap genom ett äktenskapsförord. Detta är inte en skyldighet men något som er far har full rätt att göra och inget som du och din syster kan göra något åt.  Om er far skulle gå bort före frun så ärver makar varandra enligt 3:1 Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637. Ett undantag från detta är dock arvlåtarens särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. (Det finns möjlighet att avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder enligt, 3:9 ÄB. Men det låter inte som det blir aktuellt i ärat fall.) När er far går bort kommer en bodelning ske mellan honom och hans fru där hälften av deras sammanlagda egendom (förutom enskild egendom) blir fruns egendom och hälften av egendomen tillfaller faderns bröstarvingar. Eran fars fru har inte någon rätt i denna ”halva” eftersom hon och er far inte har några gemensamma barn. Den efterlevande makan skyddas dock alltid av den så kallade basbeloppsregeln som innebär att den efterlevande maken har en rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken (så långt kvarlåtenskapen räcker) alltid få ut egendom till så stort värde att den, tillsammans med egendomen som den efterlevande fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande basbeloppet (3:1 st. 2 ÄB)

Undantagande av egendom vid arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min svärfar har 4 biologiska barn från tidigare äktenskap och är omgift med en kvinna som har 2 biologiska barn från tidigare äktenskap.Svärfar har genom arv fått en sommarstuga som han vill ska stanna inom den egna barnaskaran. Om de skriver ett äktenskapsförord där denna fastighet blir hans egendom och han samtidigt upprättar ett testamente där han testamenterar denna fastighet till sina 4 biologiska barn, räcker det för att garantera dem 1/4 del var av fastigheten?Finns det något annat sätt att uppnå samma resultat?Det är viktigt att hans nuvarande fru (om de fortfarande är gifta vid hans bortgång) har tillgång till fastigheten tills hon avlider, måste detta specificeras i äktenskapsförordet eller i testamentet?Mvh Per
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!Det är jättebra om din svärfar och hans fru undertecknar ett äktenskapsförord med fastigheten som enskild egendom. Detta innebär att han kommer att få behålla fastigheten vid en eventuell skilsmässa och den kommer sedan att ärvas av hans fyra biologiska barn enligt regelerna i Ärvdabalkens (ÄB) 2 kap.Det är däremot inte nödvändigt att han upprättar ett testamente eftersom det han vill uppnå är samma sak som framgår av ÄB 3 kap 2 §, alltså att om han går bort först kommer hon att få fastigheten med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kommer ha rätt att bo kvar i fastigheten så länge hon lever men sedan kommer den helt och hållet att tillfalla hans barn, och inte hennes.Hoppas du fått svar på din fråga!Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637. Vänligen,

Ansvar för makes skulder samt lottläggningsregler vid bodelning

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga angående skulder i äktenskap. Säg att vi bor i hyreslägenhet. Min man har skulder skrivna på sig på 400.000 kr. 100.000 kr har vi gemensamt och 150.000 kr skrivna på mig. Om min man skulle gå bort blir jag i en bodelning ansvarig för hans skulder då? Kan man ta lös egendom som möbler etc vid en bodelning? Tacksam för svar.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande ansvar för makes skulder i samband med bodelning;Så som huvudregel gäller enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att make under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder. När din make avlider innebär detta att de skulder som han har ska avräknas från din makes (dödsboets) tillgångar innan en så kallad bodelning mellan er kan göras. Här medtas såväl de skulder han har skrivna på sig som den andel som är hänförlig till honom av den gemensamma skulden. Efter att bodelning har skett kommer din makes (dödsboets) kvarlåtenskap att delas mellan de som är berättigade till det. Detta innebär att du aldrig i samband med arvskifte kommer att bli direkt skyldig att överta din makes (dödsboets) skulder eftersom dessa ska avräknas redan i samband med bodelningen. I 21 kap. 4 § ärvdabalken stadgas att dödsboets skulder skall betalas innan bodelning eller arvskifte sker, i händelse av annat skall bodelningen eller skiftet gå åter. Således kommer du inte överta din makes skulder när han avlider.Gällande fördelning av egendom, lottläggning;Vid en bodelning fördelas egendom mellan makarna eller mellan make och den avlidne makes dödsbo, 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Vilken egendom som ska tilldelas vilken part grundas på reglerna om lottläggning och är det sista steget i en bodelning. Enligt 11 kap. 7 § äktenskapsbalken ska egendomen fördelas på lotter med ledning av de andelar som har beräknats tillhöra vardera make. Det giftorättsgods som fördelas vid lottläggningen utgörs av all sådan egendom som finns inom äktenskapet, förutom sådan som har gjorts enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller förordnande i testamente, se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken. Häribland giftorättsgodset återfinns således lös egendom så som bohag och andra inventarier om egendomen inte är villkorad så som enskild.Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller om värdet är ringa, utan avräkning, se 11 kap. 8 § 1 st. äktenskapsbalken. Enligt 11 kap. 10 § äktenskapsbalken gäller vidare att om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag (dvs. egendom som inte varit makens egen egendom) mot avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset skall den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Det blir således den övertagande maken som avgör om kompensation ska ske genom egendom eller pengar.Sammanfattningsvis kan således sägas att den typ av egendom som du nämner i frågan (möbler etc.) kan tillfalla din lott vid lottläggningen som görs i slutskedet av bodelningen i det fall att egendomen ska tas med vid bodelningen från första början och inte utgör enskild egendom. Vidare har du i första hand rätt till sådan egendom som du har äganderätten till och i andra hand till gemensam egendom om kompensation lämnas och du bäst behöver egendomen.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänligen,

Behovsprövning då tvist uppstått om rätt till gemensam bostad vid skilsmässa

2014-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Hur avgörs ett tvistemål vid en skilsmässa om båda makarna vill bo kvar i bostaden? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Som jag tolkar din fråga rör tvisten vem som ska få bostaden på sin lott vid bodelningen. För att avgöra denna fråga får man titta i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1.Där anges att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. För att avgöra er tvist måste det därför avgöras vem av er som har störst behov av bostaden. Detta görs genom en helhetsbedömning.Först och främst får den omständigheten att makarna haft gemensamma barn betydelse. Om någon av er får enskild vårdnad eller om barnet ska bo hos den ena maken större delen av tiden brukar detta vara avgörande för vem som får bostaden. Andra faktorer som kan spela roll om det inte finns några gemensamma barn är t.ex. makarnas ålder, eventuella handikapp/sjukdomar, hur långt det är till arbetsplatser, möjlighet till att skaffa nytt boende etc.Det är med andra ord en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, utan mer information om hur just er situation ser ut kan jag inte ge ett uförligare svar! Återkom gärna om du undrar över något mer.Vänligen,

Redovisningsplikten i 9:3 Äktenskapsbalken

2014-08-04 i Bodelning
FRÅGA |En vän till mig ligger i skilsmässa men bodelningen är inte gjord ännu. Hennes make plockar med sig saker från det gemensamma huset så fort han kommer åt Hon har känslan (med all rätt såvitt jag kan bedöma) att han mer eller mindre stjäl saker för att undanta dem från bodelningen. Vad ska/kan man göra?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230Enligt 9:2 Äktenskapsbalken så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att det uppstår en ”kritisk tidpunkt” den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan kom in till tingsrätten. Efter denna tidpunkt så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 Äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt innebär att din väns före detta man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Redovisningsplikten gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom. Ursprungligen så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet, 9:5 Äktenskapsbalken. Men har makarna svårt att komma överens, som det låter som i din fråga, så kan en bodelningsförättare utses enligt 17 kap Äktenskapsbalken. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Förskott på arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag kan ta ut mitt morsarv eller farsarv? Vi är 3 syskon min syster och jag vi har ingenting varken far eller mor. Hon stötter bort oss och vill inte veta av oss , dom sålde huset och vi fick pengar, jag fick 30 tusen, min syster fick 20 tusen och min bror fick 50 tusen plus att han hade stulit 50 tusen innan men det låtsas inte mor om och det ska liksom inte snackas om det längre. Nu fick min bror en ny bil av mor och vi fick ingenting. Kan jag göra något åt detta? Kan jag plocka ut min arvsrätt och sen vill jag inte ha med henne att göra mer? Tacksam för svar.  Mvh liselott
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan inte kräva ut sitt arv i förskott. Ett så kallat förskott på arv ses som en gåva och kan inte lämnas utan gåvogivarens samtycke. Din rätt till arv uppkommer först vid dina föräldrars bortgång.Du skriver att din bror har fått en del pengar/gåvor som du och din syster inte har. Detta kan ses som ett förskott vilket räknas av vid arvsfördelningen.Dina föräldrar kan dock undvika att gåvor ska ses som förskott på arv genom att skriva ett gåvobrev. I så fall kan ni endast begära gåvans värde vid arvsfördelningen om det omfattat en större summa pengar och era föräldrar hade avsikt att snedfördela arvet. Din bror kan då bli skyldig att betala åtminstonde delar av gåvan till er.Se 6 kap Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S) angående förskott på arv.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!Vänligen

Fråga om fullmakt vid bodelning

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Min ogifta far har i dagarna avlidit och efterlämnar sambo, samt tre vuxna barn. Jag är ensam särkullsbarn, dvs från hans tidigare förhållande. Mina två syskon är dock även barn till hans sambo. Jag befinner mig utomlands och har skyndsamt bokat om biljetter för att kunna komma hem inom en vecka, men hans sambo vill att jag skickar fullmakt till henne omedelbart som säger att hon får representera mig i "bodelningen". Jag blir lite förvirrad och vet inte säkert vad jag ger fullmakt till. Det finns ingen bouppteckning och jag är iaf inte formellt informerad om att hon begärt bodelning. Hon säger att en från kommunen ska komma på hembesök och göra bodelning, men det har jag aldrig hört tidigare. Bör jag ge henne fullmakt ändå och hur ska jag formulera den? Jag vill absolut inte ge fullmakt åt henne som innebär att jag står utan arv i slutändan. Några månader innan min far avled fick hon honom att skriva över sommarhuset till henne som ensam ägare, istället för båda som tidigare. Detta för att säkerställa att jag inte får del av det när han gått bort. Jag blir orolig att ge en fullmakt som skapar utrymme för liknande handlingar. Kan ni hjälpa mig?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Du ska naturligtvis inte skriva på en fullmakt som du inte vet innehållet i.Sambor ärver inte varandra enligt lag. (Det enda sättet sambor kan ärva varandra är genom ett testamente, jag utgår från att det i erat fall inte finns något testamente eftersom du inte nämner något om det i frågan. Även om din far har testamenterat bort sin egendom till sin sambo har du ändå rätt att få ut halva arvslotten, laglotten, 7:1 ÄB. För att få ut denna del måste du dock jämka testamentet enligt 7:3 ÄB )Finns inget sådant testamente kommer det vid ett dödsfall ske en bodelning där all egendom som räknas som samboegendom, egendom som införskaffats för gemensamt bruk att delas lika mellan parterna, 8 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376 Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Bodelning sker på begäran av någon av samborna . I 3 § Sambolagen regleras vad som är samboegendom. Efter bodelningen kommer den del som tillhör den avlidna parten att gå till arvingarna, vilket är faderns bröstarvingar, 2:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637 Den andra delen kommer att gå till din fars sambo. Vid bodelning finns möjlighet att anlita en bodelningsförättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas då av domstolen.