Fritidsbostad vid bodelning

2014-12-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag ärvde i form av enskild egendom finansiella tillgångar för fem år sedan av min mor. Efter det fick jag och min äkta maka en tomt i gåva av min far så att vi kunde bygga en fritidsbostad som sedan dess aldrig fungerat som permanent boende för vår familj. För att genomföra bygget betalade vi 75% av byggnadskostnaden med pengar från mitt arv ( enskild egendom ) och resten med ett gemensamt lån. Fastigheten är registrerad som samägd, men min maka har inte bidragit något eget kapital till kostnaden av fastigheten. Vi ska nu skiljas. Kan jag i bodelningen hävda att hela fastigheten är min enskilda egendom då jag klart kan härleda substitution och dominans. Kan jag åberopa övervikts-principen ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på LAWLINE!Jag kommer nedan att dela upp mitt svar i flera underrubriker. Detta gör jag i ett pedagogiskt syfte och för att Du således enklare skall kunna tillgodogöra dig uppgifterna. Arv i form av finansiella tillgångar Enligt 7 kap. 2 § p. 4 äktenskapsbalken gäller att arv som den en make fått skall betraktas som enskild egendom. Vid arv bör villkoret att egendomen skall vara din enskilda egendom uppställas i testamentet. Villkoret anses inte kunna föreskrivas i efterhand. I ditt fall torde det inte vara några konstigheter utan de finansiella tillgångarna är att betrakta som enskild egendom.ByggnadenNi fick marken i gåva av din far med syftet att ni skulle bygga en fritidsbostad på denna mark för ert gemensamma syfte. Marken är således inte att betrakta som någon av makarnas enskilda egendom utan är att se som giftorättsgods.Ser vi till den praxis som finns så har HD tidigare gjort bedömningen att ett förvärv av en tomträtt, delvis bekostat med enskild egendom och i övrigt med ett ensamt upptaget lån, i sin helhet utgjorde denne makens enskilda egendom. Intressant i det fallet var att endast 20 000 kr av den totala kostnaden på 139 500 kr utgjorde kontant betalning som var enskild egendom. Resterande summa finansierades med lån.Frågan i ditt fall är om ditt bidrag på 75 % skall anses ha trätt i stället för sådan annan egendom som varit din enskilda egendom. Det är egentligen inte mycket att diskutera avseende detta. Du åtog dig att betala 3/4 av kostnaderna för bygget. Vidare har ni åtagit er att solidariskt ansvara för resterande 25 % genom ett lån. Det förhållandet att Du upprättade byggnaden gemensamt med din maka eller någon annan omständighet föranleder inte att situationen skall bedömas på annat sätt än som att din andel i fastigheten skall anses vara din enskilda egendom. Din maka har även en andel av byggnaden genom att ni solidariskt svarar för lånet. Således ses inte hela byggnaden som din enskilda egendom utan enbart de 75 % som Du ärvde från din mor och denna procentsats av byggnaden skall som huvudregel ej ingå i bodelningen.SlutsatsSvaret på din fråga blir alltså: Nej, Du kan inte hävda att hela byggnaden är enskild egendom.Om Du har några fler funderingar eller om någonting i mitt svar är oklart är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.com.Med vänlig hälsning, 

Preskription för bodelning?

2014-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi håller på att skiljas. Snart blir det klart. Jag och min man har en stor (115 kv.m.) lägenhet tillsammans (båda våra namn står på kontraktet). Nu har jag köpt en mindre lägenhet som jag har fått ett lån för från banken. Att dela på den stora gemensamma lägenheten känns just nu så jobbigt (min man vill inte ens diskutera det) att jag inte vågar ta upp den frågan med honom nu. Min frågan till er är följande: Finns det någon tidsgräns för bodelning? Hur länge får jag vänta innan jag förlorar rätt till min del (om jag förlorar)? Och vad blir med min del om han gifter sig med en annan? Blir det hennes del då?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten till bodelning innebär i praktiken ett anspråk från den ene maken på den andre makens giftorättsgods. Detta giftorättsanspråk är enligt högsta domstolen inte föremål för preskription. I ett fall hade en make väntat ca 10 år med anspråk på bodelning vad gällde parternas tidigare gemensamma bostad. Då giftorättsanspråk inte kunde vara föremål för preskription samt att mannen hade en godtagbar förklaring som inte kunde lämnas utan avseende ansåg domstolen att han hade rätt till bodelning av fastigheten. Som skäl till dröjsmålet angav maken att barnen skulle få bo kvar i bostaden samt att den andre maken inte hade haft råd att lösa ut honom. I ett annat fall hade maken dröjt 24 år med att framställa anspråk om bodelning. Då så pass lång tid förflutit utan någon rimlig förklaring ansågs maken ha nöjt sig med den fördelning som blivit eller eftergivit sin rätt till bodelning. Rättsfallen finner du här:  https://lagen.nu/dom/nja/2009s437 https://lagen.nu/dom/nja/1993s570. Som synes finns kvarstår rätten till bodelning även lång tid efter äktenskapsskillnad. En rekommendation är dock att inte dröja alltför länge med bodelning eftersom det kan skapa andra olägenheter och svårigheter. Vänligen

Vem får huset i bodelning?

2014-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har separerat, på hans initiativ. Han lämnade mig i våras och flyttade. Vi har 2 st barn, varav den äldsta är 12 år. Jag har bott kvar i huset och haft barnen ca 70% av tiden pga boende situationen. Det har nu gått 8 månader och vi måste lösa boendet. Nu kommer problemet:Vem ska få huset? Jag har kollat med banken och fått ok att jag kan lösa ut honom för marknadsvärdet. Han kan inte lösa ut mig, men köpa sig något nytt! Jag vill bo kvar, för barnens skull! Så de slipper flytta till 2 nya boenden. Så liten förändring som möjligt för dem tycker jag vore bäst. Han tycker att det är mest "rättvist" om ingen av oss får bo kvar. Han vägrar alltså att sälja till mig. Jag vill inte bråka. Vill han inte sälja till mig, så får vi väl sälja då. Jag tänker bara på barnens bästa och vill bo kvar. Tänker jag helt fel, eller är det inte bäst för barnen att få bo kvar i huset, om någon av oss kan köpa ut den andra? Vi kommer ha barnen varannan vecka! Om jag tänker rätt, finns det något jag kan göra, eller vända mig för att få honom att förstå och tänka om!
Victoria Nilsson |Hej!Det du bör göra är att begära att du och din man genomför en bodelning. I bodelningen beslutar ni vem som får vilken egendom. Vid bodelningen har den som bäst behöver bostaden den rätt att tilldelas den, 11:8 äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan således åberopa 11:8 ÄktB för att ha rätt att köpa ut din man ur huset. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden så väger barnens boende tungt. Att barnen bor 70 % hos dig talar därför för att du ska få överta bostaden. Det faktum att din man har flyttat ut och inte verkar ha någon avsikt att själv bosätta sig i huset, utan sälja det, talar också för att du är den som bäst behöver bostaden. Jag bedömer dina chanser till att få överta bostaden pga att du bäst behöver dem som goda.Bodelningen är ett avtal som du och din man genomför tillsammans, och därför ska ni som utgångspunkt vara överens. Det som du bör göra är därför att förklara för din man att du, enligt ovan, har rätt enligt lag att få överta huset i bodelningen mot att du löser ut honom. Om han ändå inte går med på att du övertar huset så måste du istället ansöka om bodelningsförrättare, 17:1 ÄktB. En sådan kan besluta om bodelning om makarna inte kommer överens, 17:6 ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Gåva som enskild egendom

2014-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar har avyttrat en fastighet och vill ge mig en summa pengar som de och jag vill skall vara enskild gåva. Jag är gift och har tänkt att använda dessa pengar för att amortera på mitt och min hustrus gemensamma huslån. Hur skall gåvobrevet utformas så att denna gåva förblir enskild och inte giftorättsgods vid eventuell framtida separation?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att undgå att en gåva blir gitorättsgods (och därmed ska delas lika vid en framtida bodelning mellan er) går det att skriva ett villkor i gåvobrevet att gåvan ska vara enskild. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Det finns inget krav på exakt hur det ska utformas utan det är tillräckligt att skriva in ett villkor som bestämmer att gåvan ska anses som enskild egendom. Ett gott råd är att gå till er bank för att få hjälp med att skriva gåvobrevet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen, 

Tid för bodelning enligt sambolagen

2014-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej Har en till fråga om bodelning när man varit sambos. Vad gäller: kan jag när som helst, hur fort so helst begära bodelning av gemensamt bohag. Bakgrund: Vi har bott i mitt hus som jag ägde innan vi träffades dit han flyttade in. och där kommer jag att bo kvar. Carina
Victor Sundh |HejDet finns ingenting i lagen som begränsar hur tidigt en begäran om bodelning av samboegendomen får ske. Enligt 8 § Sambolagen måste en sådan begäran företas senast inom 1 år från den dag samboförhållandet upphörde. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för sambor så kan du följa länken här här till sambolagen.

Enskild egendom och giftorättsgods

2014-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning delas lösöret upp. Vi har haft gemensam ekonomi. Lönerna har lagts ihop till en summa. Alla hushållets fakturor har betalts varje månad av denna summa. Resterande summa har delats på två och denna ½a summa har vi haft som enskild. Har för dessa pengar köpt en båt som bara är min och som jag skött om under många år för mina egna pengar enligt delning ovan. Enligt jurist skall den värderas och ½a summan tillfaller min fd hustru. 1. Är detta sant? 2. Får jag sälja den billigt bara för att bli av med den och betala mina egna skulder innan bodelningen sker? 3. Om jag får sälja den och får sålt den innan bodelningen och betalar av privat banklån. Skall den ändå tas upp som lösöre trots att den är såld?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är vad får stor betydelse när makars egendom ska delas vid bodelning, se 10 kap. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7:2 ÄktB. Om det är så att båten är enskild egendom genom till exempel ett äktenskapsförord så är båten inte giftorättsgods, se 7:1 och 7:2 p. 1 ÄktB. I annat fall är båten giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Enligt 9:2 Äktenskapsbalken så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att det uppstår en ”kritisk tidpunkt” den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan kom in till tingsrätten.Efter denna tidpunkt så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 Äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt innebär att du måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Redovisningsplikten gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuellt hjälp med juridiken kring detta. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Enskild egendom, surrogation och bodelning

2014-11-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! fantastiskt att ni finns! Underbart bra hjälp! Min fråga är som följer. Bodelning. Vi kan inte komma överens om hur godset ska delas upp mellan oss och främst rör det sig om ett fritidshus, som vi äger tillsammans, men som är betalt till dryga hälften (ca 52%) av enskilda medel och till resten av giftorättsgods. Har den partner, som betalt ca 76% (enskilda plus giftorättsgods medel) större rätt att köpa ut den andre partnern, som då enbart betalat ca 24%? Med vänlig hälsning Lena
Siri Dunér |Hej Lena,Vad roligt att du uppskattar Lawline!Gällande din fråga så räknas sådant som trätt istället för enskild egendom, exempelvis något som köpts för pengar som var den ena makens enskilda, i regel också som enskild egendom. Man brukar säga att det handlar om ett surrogat eller substitut för den ursprungliga enskilda egendomen. Emellertid klassas det som förvärvats med enskild egendom som giftorättsgods om det framgick av rättshandlingen, genom vilken den ursprungliga enskilda egendomen kom i den ena makens ägo, att surrogat eller substitut inte skulle behålla statusen som enskild egendom. Med andra ord har det betydelse om detta reglerades i det testamente, gåvobrev eller liknande som rör den enskilda egendom som den ena av er betalade en del av fritidshuset med. Angavs det i en sådan handling att det bara var den ursprungliga egendomen som skulle vara makens enskilda och står ni båda som ägare till huset anses ni äga 50 % var. Ställdes inget sådant särskilt villkor upp är en del av fritidshuset, som motsvarar den del av köpeskillingen som den enskilda egendomen utgjorde, att betrakta som enskild egendom. I ert fall innebär det att 52% av fritidshuset i så fall är den ene av ers enskilda egendom. Beslutar ni er exempelvis för att sälja huset i anledning av bodelningen är det bara 48% av försäljningspriset som ska ingå i bodelningen och delas lika mellan er medan de resterande 52% hålls utanför eftersom de utgör enskild egendom. Eftersom makar inte har någon rätt till varandras enskilda egendom vid en bodelning kan man, precis som du skriver, säga att den av er som äger en del av huset som enskild egendom har en större rätt att köpa ut den andra maken. Går den som äger en andel av huset enskilt med på att bli utköpt är en sådan lösning emellertid förstås möjlig men han eller hon har då rätt till ersättning både för den andel av huset som utgör enskild egendom och för hälften av den andel som utgör giftorättsgods.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Samboegendom och bodelning

2014-11-10 i Bodelning
FRÅGA |hej jag och min sambo har sepererat efter 4 år tillsammans. men min fråga är om jag kan göra något åt att han vill ha helften av allt. under den tiden vi bott ihop så har jag betalat allt kring möbler helt själv då han inte har haft en inkomst pga att han studerar. samt att större delen av möblemanget köptes med pengar från min pappa som jag fick i en gåva. han vill även ta tv som jag fortfarande har ett lån på. och ingår husdjur i samolagen för jag står som ensam ägare på min hund men han hävdar att även den ingår i detta. (hunden köptes under tiden vi var tillsammans)
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Sambolagen är samboegendom den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är anskaffat för gemensamt bruk (3 §) och inte utgör personlig egendom enligt testamente, arv eller gåva (4 §).Om ni inte har avtalat om att sambolagen helt eller delvist inte ska gälla så innebär det att bostad och bohag ska delas lika i en bodelning (14 §).De möbler osv du har köpt till bostaden är om de är (vilket det verkar som) införskaffade för gemensamt bruk alltså samboegendom enligt 3 §. Det tas ingen hänsyn till om den ena betalat alla möblerna. Man tar vid bodelningen värdet för samboegendomen minus skulderna för samma egendom och delar lika på nettovärdet (13 §). Så om du t ex köpt en TV som du har lån på, så räknas först TV:ns marknadsvärde den dag ni bestämde er för att separera och sedan dras den skuld du har kvar på TV:n av. Den summa som bli kvar ska ingå i bodelningen, och när man gjort likadant med all samboegendom ska nettosumman enligt huvudregeln delas lika. I 15 § finns en undantagsregel som säger att om det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den ena sambon skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av sambolagen, så ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Jag kan utefter informationen i din fråga inte avgöra om den är aktuell i ert fall.Sedan fördelas egendomen i lotter på er (17 §), förenklat kan man säga att ni delar upp sakerna så att ni vardera får saker som motsvarar det värde var och en av er ska ha. Skulle det vara så att du köpt alla möbler så äger du dem, och kan välja om du ska ge din exsambo hälften av möblerna (dvs ge honom häften av egendomen) eller om du vill kompensera din exsambo med värdet för hälften av möblerna och behålla möblerna själv (17 §).Husdjur är inte samboegendom enligt Sambolagen så hunden ska inte ingå i bodelningen.Vänligen,