Äktenskapsförord föreskriver gemensam bostad som enskild egendom - möjligheten till jämkning

2016-04-02 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har bott tillsammans i snart fyra år i hans radhus. Jag äger ingenting och vi har skrivit äktenskapsförord att vid en ev separation är huset hans. Han vill skydda sina pengar men jag känner att jag bor, lever och hjälper till att hålla huset vid liv och ger honom möjligheten att bo kvar. Vi har gemensam ekonomi och de pengar vi tjänar varje månad lever vi upp. Det innebär att jag är med och betalar alla eventuella kostnader på/i huset, vilket stör mig lite medan min man menar att det är ju samma som om jag skulle bott kvar hyresrätten. Så. Om vi skulle separera får jag absolut ingeting trots att jag är med och betalar lika mkt som honom. Jag tänker att det borde vara min rätt att få 50% av det som huset ökat i värde sedan jag flyttade in och "hjälper till" att betala/underhålla. Om man värderar huset, han säkrar sina pengar fram till det datum jag flyttade in och sedan skriver vi något om att jag också har rätt att få ta del av ökningen av huset sedan min inflytt? Jag är dålig på detta men jag vet bara att att det känns fel att jag betalar på hans hus varje månad utan att få en enda krona om vi skulle separera. Hur ska jag göra/tänka? Min man vill inte riktigt lyssna på mig utan vill skydda sina pengar. Även om jag vet att han vill mig gott. Han är också den som har kunskap om lån, amorteringar och avbetalningar. Jag är inte kunnig som han och han kan alltid motivera varför det är bra så här. Och "vinner". Men min magkänsla är inte bra.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni är gifta omfattas ni av äktenskapsbalkens regler. Vid en eventuell separation ska bodelning ske enl. 9 kap 1§ Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄB). Genom äktenskapsförord kan föreskrivas att viss egendom ska vara den ena makens enskilda enl. 7 kap 2§ 1p ÄB och därmed alltså inte ingå i bodelningen enl. 10 kap 1§ ÄB. Just gällande den gemensamma bostaden finns dock en undantagsregel i 11 kap 8§ ÄB som stadgar att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt till denna med avräkning på sin lott. Äktenskapsförordet som gjort den gemsamma bostaden till enskild egendom spelar alltså i detta hänseende ingen roll om någon av er behöver bostaden mer än den andra. Vid en eventuell äktenskapsskillnad görs alltså en behovsprövning av vem som har störst behov av bostaden. Här beaktas framförallt om det finns gemensamma barn och vart barnen ska bo. Då du skriver att det inte finns några andra tillgångar och att du därmed skulle stå utan en enda krona vid en separation skulle möjligtvis även 12 kap 3§ ÄB kunna tillämpas. Denna stadgar att om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll och omständigheterna i övrigt får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Detta innebär att bostaden som är din makes enskilda egendom helt eller delvis kan dras in i bodelningen som giftorättsgods och att värdet därmed ske delas lika mellan er. Då denna bestämmelse är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös vid äktenskapsskillnad efter ett långt äktenskap är denna jämkningsmöjlighet möjligtvis tillämplig beroende utifrån hur länge ni varit gifta. Enligt förarbeten ska dock denna paragraf tillämpas restriktivt och frågan om jämkning ska avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Mitt råd till dig är i första hand att dock att försöka få din make att gå med på att skriva ett nytt äktenskapsförord enl. 7 kap 3§ ÄB där den gemensamma bostaden ska utgöra giftorättsgods för att undvika tvist vid eventuell separation. Vill du ha hjälp att skriva ett nytt äktenskapsförord eller rådgivning vid eventuell bodelning hänvisar jag dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist som är specialiserade på familjerättslig juridik.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Fråga om bodelning

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Ett par har varit gift i 40 år. När hon och hennes man köpte hus var inte hon med, alltså står inte hon på huset. Nu skiljde de sig. Har kvinnan ändå rätt till värdet av halva huset vid försäljning? Fd maken hotar att sälja för så lite som möjligt, för att hon inte ska få något. Kan hon göra något för att det inte ska bli så?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (1987:230) ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses.Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan makarna genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom.I 7 kap. 1 ÄktB stagas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Det är just giftorättsgods som kan bli föremål för en bodelning.Vad som i övrigt utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Den relevanta frågan här är således om huset utgör giftorättsgods eller enskild egendom.Utifrån de angivna förutsättningarna kan jag än så länge bara ge ett generellt svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du vill veta mer.

Tidpunkt för bodelning

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hur länge kan en maka skuta upp en bodelning?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i 9 kap. 2 § ÄktB är att bodelning ska göras med utgångspunkt den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas oftast för "den kritiska dagen". Det samlade värdet av giftorättsgodset som finns vid denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen. Den faktiska bodelningen, när ni fysiskt delar upp egendomen mellan er, ska enligt 9 kap. 4 § ÄktB förrättas när äktenskapet har upplösts. Detta har skett när dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft, 5 kap. 6 § ÄktB. Varje make har fram till denna tidpunkt en redovisningsskyldighet för sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. Om din maka inte vill medverka till bodelningen eller om ni inte kan enas så kan du ansöka hos tingsrätten om att de ska förordna en bodelningsförättare, 17 kap. 1 § ÄktB. En bodelningsförrättare ska se till att bouppteckning förrättas, bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen, 17 kap. 6-7 §§ ÄktB. Om din maka vägrar lämnar uppgifter som behövs för att bodelningsförrättaren ska kunna göra en bouppteckning så kan domstolen förelägga henne med vite om hon inte gör det, 17 kap. 6 § ÄktB. Sammanfattningsvis så kan du, om du anser att din maka inte har för avsikt att genomföra en bodelning, ansöka om att en bodelningsförrättare utför detta arbete åt er räkning. Denna bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter, detta ska makarna stå för med hälften vardera, 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning vid äktenskapsskillnad: hälftendelning och täckning för lån

2016-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo vill gifta oss men har lite funderingar kring skilsmässa. Huset står i hans namn och lånen likaså. Jag deltar i att avbetala lånen och i allt som behövs för husets uppbyggnad och värde då vi har gemensam ekonomi. Om vi skulle välja att skilja oss i framtiden, vad händer för min del då jag har lagt ut en hel del pengar i hemmet? Hur går man vidare? Jag vill ju inte gå tomhänt heller då vi redan nu har ett barn ihop.Jag undrar om man kan skriva eget äktenskapsförord där det tas upp att jag får en summa pengar av honom utan att få en skuld vid skilsmässa eller har du tips för att man inte ska bli lurad här? Jag kommer inte vilja behålla huset för jag ser det som hans då han är uppvuxen här. Jag vill bara inte bli utnyttjad.Mvh M
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Om ni gifter er gäller äktenskapbalkens regler vid en eventuell skilsmässa. Huvudregeln vid en bodelning (uppdelning av era tillgångar vid en skilsmässa) är att ni har rätt till hälften var av varandras tillgångar. Även om huset står på din man, kommer du alltså få rätt till hälften av värdet på huset. Ett undantag från huvudregeln om hälftendelning är att varje make ska få tillräckligt mycket från bodelningen så att de kan betala alla sina skulder. Eftersom lånen står på honom kommer din man alltså att få rätt till egendom eller pengar som täcker huslånen. Beroende på hur stora lånen är och hur stora lån och skulder du har, kan det leda till att du får en mindre andel vid skilsmässan.För att undvika det rekommenderar jag att du står på huslånen tillsammans med din man. På så sätt ses skulden som er gemensamma vid en eventuell skilsmässa.Det går tyvärr inte att skriva ett äktenskapsförord på det sättet du beskriver. Ett äktenskapsförord innebär att ni gör egendom till er enskilda egendom, vilket innebär att egendomen tas undan från en bodelning. Det är ingen lösning på era problem och inget jag rekommenderar dig att göra.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Vad ska ingå i bodelningen?

2016-04-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min man och jag separerades förra året, hade betänketid på 6 månader. Vi sålde huset och delade på summan. Jag köpte bostadsrätt och han ett nytt hus. Nu blev vi ihop igen innan betänketiden löpte ut och bor nu ihop igen. Jag flyttade in i hans hus. Alltså ingen skilsmässa. Nu vill vi skilja oss igen, då vi ramlade tillbaks i gamla mönster. Vi har 3 gemensamma barn 9-18 år.Frågan är nu om jag flyttar får jag nån rätt till pengar av hans hus eller blir jag på "bar mark"?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Vad jag kan förstå av er fråga så genomgick du och din man aldrig någon skilsmässa vid första separationen, ni har alltså varit gifta hela tiden. Då ni nu ska genomgå en skilsmässa ska ni följa reglerna om bodelning som finns i äktenskapsbalken(förkortas ÄktB)(den finner du här). Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska det som är giftorättsgods ingå i bodelningen, detta ska ni sedan dela lika. Giftorättsgods består av allt som inte är enskild egendom, detta framkommer av 7 kap. ÄktB. Om du och din make inte avtalat om annat, eller kommer överens om annat, ska då även huset och bostadsrätten ingå i bodelningen. Att ni bott på varsitt håll under ert äktenskap samt köpt och sålt egendom innebär inte att en bodelning ska utföras annorlunda. Sammanfattningsvis innebär detta att alla egendom, som inte är enskild enligt äktenskapsförord eller testamente, ska ingå i bodelningen. Man kan säga att er tidigare separation inte påverkat hur bodelningen ska utföras. Behöver du hjälp med bodelningen kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Giftorättsgods vid bodelning

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska skilja oss, när vi flyttade ihop för 7 år sedan så köpte han en husvagn som står på han vi har varit gifta i 3 år nu och jag undrar om jag har rätt till halva den. Jah har ju betalat lån och ränta på denna då vi haft gemensam ekonomi under alla år.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, detta framgår av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom exempelvis sådan egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskilt, en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller egendom som ärvts med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Den avgörande skillnaden är att giftorättsgods ska ingå i en bodelning mellan makarna, medan enskild egendom inte ska göra det, 10 kap. 1 § ÄktB. Utifrån din beskrivning verkar det som att husvagnen utgör giftorättsgods och ska således ingå i en bodelning. Huruvida du har rätt till halva husvagnen beror på hur mycket giftorättsgods som finns i boet. Vid en bodelning lägger man samman all egendom som är giftorättsgods och delar sedan detta lika mellan de två makarna. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och arv

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mor förlorade tyvärr sin man nyligen. Dem har inga gemensamma barn men han har en dotter sen ett tidigare äktenskap. Vad vi vet så har han inte skrivit något testamente, och vet att inget äktenskapsförord har skrivits. Jag undrar nu lite inför bouppdelning som ska ske. Hur fördelas allt? Han stod på huset och ägde en bil. Han hade lån på både huset och bilen. Då dem var gifta, äger då hon hälften av allt och hans hälft delas mellan mor och hans dotter? Eller ska allt delas 50/50 mellan dem? Vet att skilsmässan med hans ex var jobbig och han fick ta ett lån för att lösa ut henne och tror även hans dotter fick något... är det något man ska ta med?Tack på förhand! Med vänliga hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Först och främst gällande bodelningen vid dödsfall regleras detta i Äktenskapsbalken (ÄktB). När en make avlider så ska först en bodelning göras mellan makarna och huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne (9 kap 1§ och 10 kap 1§ ÄktB). Vad som klassa som giftorättsgods regleras i 7 kap ÄktB. - I ert fall så ska således huset, bilen och dess skulder läggas samman och därefter delas mellan din mor och hennes avlidne man. Låt säga följande exempel: Huset är värt 100tkr Skuld på huset på 10tkrBilen är värd 50tkrSkuld på bilen på 10tkrTotalt finns egendom till ett värde av 150tkr och skulder till ett värde av 20tkr vilket ger ett totalt värde av: 130tkr.Bodelningen blir följande:Din mor får således: 50tkr (hälften av värdet på huset) - 5tkr (hälften av skulden på huset) + 25tkr (hälften av värdet på bilen) - 5tkr (hälften av skulden på bilen) = 65tkr Din mor har således rätt till 65tkr vid bodelningen, likaså har hennes avlidne mans dödsbo rätt till 65tkr. Hans dotter sedan tidigare äktenskap är ett s.k. särkullbarn. Enligt svensk rätt så är det din mors mans bröstarvinge/barn som ärver i första hand enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om din mors make således bara har ett barn, inga gemensamma, och det inte finns något testamente så ärver detta barn hela kvarlåtenskapen på 65tkr. En arvinges del i kvarlåtenskapen kallas arvslott, i det här fallet är alltså särkullbarnets arvslott 65tkr. Dock: Det finns en regel som fungerar som ett skyddsnät för din mor - den s.k. basbeloppsregeln.När det gäller ”basbeloppsregeln” - 3 kap. 1 § 2st. ÄB - medför denna ett slags skyddsnät för den efterlevande maken. Basbeloppsregeln innebär att din mor, så långt kvarlåtenskapen räcker, alltid har rätt att få egendom ur kvarlåtenskapen till så stort värde att egendomen, tillsammans med den egendom som din mor fick vid bodelningen, eller som utgör makens enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande prisbasbeloppet. Detta gäller även gentemot ett särkullbarn. Den efterlevande maken har alltså förtur på detta belopp. - Idag är prisbasbeloppet 44 300kr vilket innebär att din mor har rätt till egendom till ett värde av 44 300kr x 4 = 177 200kr innan hennes makes dotter har rätt att få ut sin arvslott! Att hans dotter sen tidigare har fått något spelar i sig inte så stor roll, då det inte finns fler som har rätt till arv. Slutligen: Din mor har således rätt att få ut egendom till ett belopp av 177 200kr, inräknat den summa hon får vid bodelningen, innan hennes makes dotter har rätt att få ut sin arvslott. Om din mor således får ut 177 200kr eller mer genom bodelningen, kommer din mors makes dotter ärva den avlidnes del av bodelningen. Hans hälft delas således inte mellan mor och dotter utan endast dottern får arv. Däremot har som sagt din mor rätt till hälften av egendomen vid bodelningen! Hoppas att mitt svar inte var alltför komplicerat! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Enskild egendom vid bodelning

2016-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en lägenhet som min mor har betalat handpenningen på. Det var som gåva till mig med förbehållet enskild egendom med tillägg att all avkastning ska vara enskild egendom. Den är köpt för mitt veckopendlade alltså mitt boende. Jag har betalat alla omkostnader hyra och lån. Den har hela tiden bara varit nyttjad för mitt boende. Han har inte ens nyckel dit. Vi har gemensamt hus på hemorten. Jag ska skilja mig och min man hävdar att han ska ha halva lägenhetsvärdet oavsett enskild egendom. Andra alternativet han ger är att han ska ha halva värdehöjningen även om det står i gåvobrevet att all avkastning ska vara enskild egendom. Vad gäller juridiskt.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken ska vid en bodelning efter äktenskapsskillnad ingå giftorättsgods. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning. Enligt 7 kap. 2 § 2 punkten äktenskapsbalken är enskild egendom bl.a. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Du anger att du har erhållet lägenheten från din mor som gåva med förbehållet om att både lägenheten och dess avkastning ska vara enskild egendom. Då ska lägenheten eller värdehöjningen inte tas med i bodelningen. Högsta domstolen har i sin dom NJA 2008 s. 457 angett att även om gåva ges mot viss vederlag, s.k. blandad gåva ska gåvan fortfarande anses vara enskild egendom om så förbehållits. Det innebär att även om du övertagit betalningsansvaret för din mors lån för lägenheten med säkerhet i lägenheten när du mottagit gåvan så anses lägenheten fortfarande vara enskild egendom och ska undantas från bodelning. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,