Köpa ny lägenhet och sälja den gamla innan avslutad skiljsmässa

2016-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej, om jag köper en bostadsrätt innan skiljsmässan gått igenom, har min man 50% rätt till den eftersom vi fortfarande är gifta?Och kan jag få ut pengar från vårt nuvarande boende trots att skiljsmässan ej är klar?MVH
Emil Danielsson Nykänen |Frågor som rör äktenskap och skilsmässor regleras främst i äktenskapsbalken, vilken jag hädanefter kommer förkorta ÄktB (länk till ÄktB finns https://lagen.nu/1987:230).Den första frågan rörande ett nyköp av en bostadsrätt så finns svaret ganska självklart i lagen. I 9 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1) står det att det är endast egendomen som makarna äger vid ansökningsdagen som ska tas med i bodelningen. Eftersom ni redan ligger i skilsmässa så är det säkert att anta att ni redan ansökt om skilsmässa vilket betyder att en lägenhet som köps nu inte kommer tas med i bodelning. Men som det ofta är inom juridiken finns det undantag och dessa kan vara lite kluriga att förstå. I 9 kap. 3 § ÄktB så är varje make skyldig att redovisa för sin egendom till den andra maken tills dess att bodelningen är slutförd. Detta betyder att om du har t.ex. 1 000 000 kr som är giftorättsgods och du köper en lägenhet med dem efter att skilsmässa ansöks så kommer din make få mindre pengar vid bodelningen. Då kommer han få pengarna som han skulle fått om du inte köpt en lägenhet. Vid ett annat scenario behöver det inte vara så. Tänkt dig till exempel att ni ansöker om skilsmässa. Två månader senare ärver du 100 000 kr och använder dessa som kontantinsats till att köpa en lägenhet och resten lånar du till. Då har du fått lägenheten och alla pengar som använts till lägenheten efter det att skilsmässa sökts. Det enda som händer i det fallet är att du inte får avräkna mer egendom åt dig med den nya skulden, eftersom lägenheten inte ingår i bodelningen ska inte heller skulder som kan härröras till lägenheten ingå i bodelningen. Skulle du kommentera med hur du tänkt genomföra köpet så kan jag svara mer exakt vad som gäller i ditt fall.Nu till andra frågan: Om det är möjligt att få ut pengar ur skiljsmässa innan den är klar. Det finns ett långt och ett kort svar. Det korta är att det är möjligt men det kräver samarbete mellan dig och din make. Det långa svaret är inte lika oklart. Denna situation finns inte exakt reglerad i lagtext. Vad som däremot är möjligt att göra är att bodela innan skilsmässa är över. Enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1) kan en av makarna begära bodelning innan skilsmässan är slutförd. Detta skulle resultera i att antingen du eller din make får lägenheten ni bott i innan och den andra får pengar från den. Det är även möjligt att gemensamt sälja den och bodela pengarna. Notera att jag har förenklat bodelningsprocessen, vid en bodelning ska ni dela allt giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1).Att göra på något annat sätt än att bodela allt är tveksamt. Särskilt om ni inte är helt överrens. Är du och din make bra på att samarbeta är det möjligt att sälja den gemensamt och då kommer ni båda få pengar från den som ni sedan får redovisningsplikt på. Det kan däremot bli väldigt mycket att hålla koll på och jag skulle faktiskt rekommendera att vänta till bodelningen är färding innan ni säljer lägenheten.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, undrar du något annat lämna gärna en kommentar här på lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.Vänligen,

Bodelning vid samboförhållande

2016-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Jag flyttade in i min sambos hur för ca 14 år sedan. Jag hade bott i en hyresrätt hyresrätt och inget kapital. Dock har vi från början delat på alla kostnader. För 6 år sedan fick vi en gemensam dotter och för tre år sedan flyttade vi in i ett nytt hus och gjorde en skaplig vinst på det gamla.Nu vill hon separera och hävdar att hon äger allt. Jag vill egentligen inte tillämpa sambolagen men bör rimligtvis få någonting ut av att vi alltid delat på ekonomin och att fastigheterna stigit så mycket i värde.Hur skall räkna för skälig ersättning? Finns någon schablon formel?
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga är det sambolagen som ska tillämpas vid upphörande av samboförhållande. Enligt lagens 3 § utgör er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag er samboegendom. För att anses vara samboegendomen förutsätts att det är införskaffat för gemensam användning. Det innebär att det ni införskaffat för gemensam användning ska delas lika vid samboförhållandets upphörande. Det förutsätter att du begär det, se 8 §. Med tanke på hur länge ni varit sambos talar mycket för att ni dela lika är det mest rättvisa alternativet. Hoppas svaret hjälpte dig,

Bodelning sommarstuga

2016-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag äger en sommarstuga, Jag äger 75 procent som enskild egendom, han äger 25 procent. Är ganska säker på att det inte är som enskild egendom. Nu ska vi skiljas. Kan de 25 procenten han äger anses ingå i giftorätten eller vad det heter - i så fall har jag rätt till hälften av dessa 25 procent vid en bodelning?
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, detta framgår av 10 kap 1§ Äktenskapsbalken. Allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 2§ Äktenskapsbalken är giftorättsgods enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken. Vid bodelning ska först så mycket undantas så att det täcker skulder, 11 kap 2§ Äktenskapsbalken. Vad som sedan återstår av giftorättsgodset ska delas lika mellan er, 11 kap 3§ Äktenskapsbalken. Du har alltså rätt till hälften av giftorättsgodset vilket din makes 25% av sommarstugan i ingår i. Viktigt att tänka på är att du (eller han) inte nödvändigt behöver dela på stugan utan att det är värdet man har rätt till. Du har alltså rätt till värdet på 12,5% av sommarstugan vid bodelningen. Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Bodelning mellan sambor

2016-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Vår dotter vill separera från sin sambo. Han köpte en stuga och tog då lån på Bluestep, Han sålde stugan med förlust och satte in pengarna på Avanza i aktier för att rädda upp det. Aktierna gick med förlust så då tog han och vår dotter ett lån på Nordea och betalade av Bluestep. Aktierna står på honom enbart men skulden på Nordea har de delat på. Hon vill ha halva aktieinnehavet men han vägrar göra något för då får han ångest. Enligt samtal med Avanza räcker det med ett samtal från honom. Hur ska vår dotter göra för att få halva tillgångarna och inte bara skulderna?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Er dotter har tagit ett lån för att betala av en annan persons lån. Såvida inte er dotter och hennes sambo har kommit överens om att hon ska få del i aktierna vid betalning av hans lån, har er dotter inte någon rätt till aktierna på avtalsrättslig väg.Er dotter kan däremot få del av sin sambos tillgångar om hon begär bodelning, förutsatt att din dotter och hennes sambo separerar (8 § sambolagen). Det här innebär, på liknande sätt som vid skiljsmässa, att det sker en likadelning av deras tillgångar med avdrag för parternas skulder (jfr 14 § sambolagen). Det här skulle innebära att din dotter, förutsatt att hon har egendom till ett längre värde än sin sambo, kan få del av värdet av bland annat aktierna.Hör gärna av dig om du har fler frågor,Vänligen,

Jämkning av bodelning

2016-08-09 i Bodelning
FRÅGA |HejStår inför skillsmässa. Vi har ing gemensamma barn. Inga äktenskapsförord finns.Vi bor i en bostadsrätt som jag köpte och som var fullbetald 1991. Jag har även före och efter betalt all kostnader för lägenheten, före och efter giftermål 1997.Kan jag på något sätt undvika att lägenheten ingår i bodelningen, då jag ensam betalt den innan äktenskap och stått för alla kostnader?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) framgår att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Förutom genom äktenskapsförord kan egendom bli enskild bl a genom villkor i arv, testamente, gåva, 7 kap. 2 § 1 st. 1-6 p. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).Då ni inte har något äktenskapsförord och du själv förvärvat bostadsrätten är den således giftorättsgods och kan inte hållas utanför bodelningen. En bodelning kan dock jämkas om det är oskäligt att en make skall lämna egendom till andra maken i den omfattning som följer av bodelningsreglerna. Maken får då behålla mera av sin egendom, 12 kap 1 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1).Vid skälighetsbedömningen skall särskilt beaktas äktenskapets längd, men även makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Jämkningsregeln är avsedd att användas restriktivt och är i första hand avsedd för kortvariga äktenskap, men en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. För en jämkning kan t ex tala att ena maken vid äktenskapets ingående har fört in egendom av stort värde i boet (Prop 1986/87:1 s. 184). I ditt fall talar äktenskapets läng emot en jämkning, med ett kortvarigt äktenskap avses ett äktenskap som varat mindre än 5 år. Vid en helhetsbedömning kan det dock finnas andra skäl som talar för jämkning, beroende på hur era övriga ekonomiska förhållanden och andra omständigheter ser ut.Med vänlig hälsning,

Vilken värdetidpunkt ska användas vid bodelning?

2016-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej.jag och min då varande fru skilde oss 2007 men gjorde då ingen bodelning .jag har då ett bolag och vi båda står för ett gemensamt radhus.nu ska jag sälja mitt bolag och vi har inte gjort någon bodelningvad är det som gäller?Är det när vi skildes eller är det nu som värdena görs?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning när äktenskap upplöses finns i äktenskapsbalken (ÄktB). 9 kap. 2 § ÄktB stadgar att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär att det ni ägde dagen ni ansökte om äktenskapsskilnnad ska vara det som tas upp i bodelningen. Bestämmelsen säger dock inte någonting om vilket värde egendomen ska tillmätas. Det finns inte heller något tydligt svar på det. Professorn Folke Grauers menar på att huvudregeln enligt praxis (i rättsfall) är att värderingen ska ske vid den tidpunkt då boett är utrett, vilket då anses ligga nära tiden för bodelningen. Det har dock gått längre tid sedan ert äktenskap upplöstes och ni planerar att genomföra bodelning än vad som brukar vara fallet. Eftersom lagen inte ger något tydligt svar på vilket värde det är som gäller så kan ni själva komma överens om vilket värde ni vill använda, huvudregeln är dock som sagt att använda värdet vid utredningen av vad som fanns i boet vid tidpunkten för äktenskapets upplösning. Tänk på att det är viktigt att upprätta ett bodelningsavtal när ni genomför bodelningen och att detta ska registrerar hos skatteverket. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Make vägrar att dela lika vid bodelningen

2016-08-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man har begärt äktenskapsskillnad och har hotat med att jag inte ska få ett öre efter bodelningen. Vi har varit ett par i sedan 2003, gifta och har haft stort bröllop 2009 enligt Islam. Gifta borgerligt 2013. Vi har ett gemensamt barn på 6 år och vi har bott tillsammans sedan 2009. Vad gäller vid en bodelning. Vi har enskilda konton samt gemensamma sparkonton som han har tömt och menar att det är "hans" pengar. Han har även skickat stora summor (500 000 ) till sin familj Turkiet och 200 000 kr till sina syskon, utan min vetskap. Han har haft tillgång till mitt privata konto och har överfört stora summor från mitt privatkonto till sitt privatkonto. Även vår sons sparkonto har han tömt. Vi pratar om miljoner i detta fall. Han menar att det är hans pengar och att jag bara ska få halva bostaden. Hur går bodelningen till i detta fall. Han menar att vi bara varit gifta sedan 2013 men vi gifte oss enligt islam och hade bröllop 2009 innan sonen föddes.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är gifta borgerligt är ett äktenskap giltigt enligt svensk rätt. Då gäller som huvudregel vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) att en likadelning ska ske av alla tillgångar. I undantagsfall kan dock den rikare maken få behålla mer av sitt giftorättsgods (sin egendom), om det skulle anses vara oskäligt med en likadelning med hänsyn till att äktenskapet endast varat under en kortare tid eller med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, äktenskapsbalken 12 kap 1§ https://lagen.nu/1987:230. Med kortare äktenskap avses äktenskap som varat i mindre än 5 år. Ert äktenskap har varit giltigt i Sverige i tre år, varför en jämkning eventuellt skulle kunna komma i fråga.En jämkning kan dock endast komma till stånd efter en domstols beslut. Vidare har din man inte under några omständigheter rätt att ta pengar från dina konton och skicka dem utomlands. Dessa har du rätt att få tillbaka inför likadelningen, se äktenkapsbalken 11 kap 4§.Om din man inte tar reson bör du gå vidare med juridiska åtgärder. Du är varmt välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.se eller ringa oss på 08-533 300 04 (mån-ons 10-16) så hjälper vi dig med hur du bör gå vidare.Med vänlig hälsning,

Bodelning äktenskapsskillnad

2016-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ligger i skilsmässa och köpte för ett år sedan hus som jag står som ägare på tillsammans med exmannen. Inga avtal skrevs och han gick in med några hundratusen samt att vi tog ett mindre lån för att kunna komma upp i handpenningen. Huset har gått upp minst 500.000:- i värde under året. Nu till min fråga. Har jag någon rätt alls att få ut något? Exet vill att jag ger honom huset som en gåva och att han bor kvar. Vi har inga gemensamma barn men jag har en 3 o 5-åring o står nu bostadslös. Han vill också ta bägge bilarna som jag lagt handpenning på.Vilka är mina rättigheter?Tacksam för hjälp.MvhPaulina
Sara Aspelin |En makes egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7 kap 1§ ÄktB. Egendom kan endast görs enskild på följande sätt, 7 kap 2§ ÄktB;-till följd av äktenskapsförord är enskild- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda- egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda-egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskildaVid äktenskapsskillnad ska bodelning göra och i den ska allt giftorättsgodset ingå, 10 kap 1§ ÄktB. Vem som betalat vad spelar alltså ingen roll. Vid andelsberäkning i boet ska först avräknas så att skulderna täcks, 11 kap 2§ÄktB. Det som återstår efter skuldavräkningen ska läggas samman och delas lika, 11 kap 3§ ÄktB. Så länge inte bilarna eller fastigheten är enskild egendom har du alltså rätt till halva värdet (av all egendom ni har, inte bara detta). Gällande vem som ska få behålla bostaden är det den make som bäst behöver bostaden som har rätt till den på sin lott, 11 kap 8§ ÄktB. Att du har barn som behöver en trygg bostad är en omständighet som absolut kan spela in och vara till din fördel vid prövningen om bäst rätt. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!