Enskild egendom vid arv och bodelning

2014-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Mina föräldrar har skrivit över ett sommarhus på mig och min bror som enskild egendom 50-50. Jag är sambo och har barn. Min bror är gift och har inga egna barn, men hans fru har 2 barn sedan tidigare. OM min bror skulle gå bort, ärver då hans fru halva sommarhuset ? OM inte hon då lever, kan hennes barn ärva halva huset ?
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!När man ärver något med förbehåll om enskild egendom medför det att det undantas vid bodelning. Om din bror och hans fru skulle skilja sig skulle hans del av huset alltså inte tillfalla henne. Detta framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) kap 1-2 §§ som du hittar https://lagen.nu/1987:230.Vid hans eventuella bortgång blir det däremot annorlunda då egendom som är enskild enligt testamente ingår i personens kvarlåtenskap, vilket tilldeles den efterlevande makan. Detta framgår av 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Om din bror går bort kommer din brors fru därför ärva hela din brors kvarlåtenskap, med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att hon har rätt att förfoga över hans kvarlåtenskap, däribland 50 % av huset, som hon vill, dock med undantaget att hon inte kan testamentera bort den. Vid utdelningen av hennes arv kommer däremot den delen som utgjorde din brors enskilda egendom, dvs halva huset, tillfalla hans arvingar, och inte hennes. Det är era föräldrar eller du, om de vid hennes bortgång inte längre lever, som ärver honom. Hans frus barn kommer alltså inte att ärva huset, förutsatt att han inte skrivit något annat i testamente.Om din bror inte önskar att hans fru vid hans bortgång får hans del av huset måste han upprätta huset som enskild egendom i ett äktenskapsförord. I så fall kommer det genast tillfalla hans arvingar, och alltså inte ingå i kvarlåtenskapen till henne.  Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen med fler frågor! Vänligen  

Personbevis

2014-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min far dog i november 2012. Jag har inte fått kallelse till bouppteckning. Kontaktade via nätet skattemyndigheten. De påstod att han inte hade några barn enligt deras register. Väldigt konstigt då han fick betala underhåll för mej när jag var liten. Jag får väl kontakta folkbokföringen eller?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Du kan kontakta Skatteverket och beställa ett personbevis för att få ett intyg rörande en persons familjerelationer. Beskriv ditt ärende för att få intyg på rätt uppgifter. Eftersom du enligt din fråga redan varit i kontakt med Skatteverket är det dock möjligt att du redan fått de uppgifter som finns i deras register. Folkbokföringen är en del av Skatteverket. Med vänliga hälsningar, 

Skulder vid arv

2014-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Har just blivit uppringd fran Grekland, mitt barns farfar har avlidit och hans tillgångar har blivit uppdelade mellan sin fru (25%) och tva soner ( 37,5% ) vardera. Mitt barns far har stora skulder och har nu gjort ett arvsavsagande. Tillgångarna tillfaller nu hans bröstarvingar ( 3 barn, inget aktenskap ) Min fraga ar.. om barnen arver tillgångar ( del av pensionat tex.) tillfaller skulderna arvingarna också? Arvsavsagandet var gjort efter att fadern dog och skulderna ar formodligen mer an tillgångarna i arvet. Skalll jag avsaga min dotters arv också?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Så här förstår jag din fråga: dina barns farfar har gått bort och lämnat efter sig ett arv som nu fördelats mellan hans arvvingar. Hans son, dina barns far, har valt att avsäga sig sitt arv då pengarna skulle gå till stora skulder. Du undrar nu om den skulden kommer påverka dina barn om de skulle ta emot hans arvedel.Först och främst är det viktigt att veta att en arvsavsägelse är gällande även gentemot en arvvinges avkomlingar. Detta framgår av Ärvdabalken 17 kap 2§ st. 3 som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K17P1S1. Om barnen ska träda i deras fars ställe måste han därför låta det tydligt framgå. När det gäller faderns skuld kan du vara lugn, man kan aldrig ärva en skuld. Om en person avlider räknas dennes egendommar av så långt det räcker gentemot personens eventuella skulder. Även om det inte är tillräckligt för att täcka skulderna kommer detta inte att påverka arvtagarna mer än att de inte får något arv alls. Faderns skuld skulle alltså eventuellt kunna göra dina barn arvslösa (från sin far) i framtiden. I det här fallet spelar faderns skulder däremot ingen roll då han avsagt sig arvet, han har därmed ingenting med det "att göra".  Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar, tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Enskild egendom

2014-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt som mina föräldrar varit med och betalat. Jag lever själv men mina föräldrar vill att bostaden skall vara min enskilda egendom ifall jag blir sambo. Går det att skriva något sådant innan man ens träffat någon och flyttar ihop.
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som sambor delar vid en eventuell framtida bodelning är sin gemensamma samboegendom, villket definieras som gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. I ditt fall skulle bostadsrätten du förvärvat med dina föräldrar fall utanför begreppet samboegendom, då den inte förvärvats för er gemensamma användning utan den förvärvades för din användning. Så just i ditt fall behövs inget skrivet. Om du däremot skulle gifta dig kommer bostadsrätten som huvudregel att ingå och det krävs ett äktenskapsförord för att den inte ska ingå i en eventuell delning.Hoppas det gav svar på din fråga.Bäst hälsningar,

Ärvd egendom i bodelning

2014-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej .jag undrar om jag skulle skilja mej och jag har ett arv som är ställt på mej kan min fru hävda hälften av det vid en skilsmässa. Kan man fri skriva sig för sådant. Mvh NN
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Om den person som du ärvt inte har skrivit i ett testamente att ditt arv ska vara enskild egendom så kommer det enligt 7 kapitlet 1 och 2 §§ Äktenskapsbalken att utgöra giftorättsgods och därmed enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken att ingå i en bodelning.Om erat äktenskap har varat kortare än fem år eller om din fru i princip bara har enskild egendom eller annan egendom som enligt 10 Kapitlet Äktenskapsbalken får undantas vid en bodelning kan det dock anses oskäligt att du måste dela hela ditt arv. Du kan då möjligen jämka bodelningen enligt 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Du får då, beroende på omständigheterna, ta undan en del av värdet av ditt giftorättsgods vid beräkningen av din delningsbara andel i bodelningen.Med vänlig hälsning

Makarnas betalningsansvar för bodelningsförrättare

2014-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Om man ej kommer överens o begär en bodelningsman genom tingsrätten,kan den ena parten vägra dela på kostnaden ? mitt x säger att eftersom jag begär bodelningsman så får jag stå för kostnaden själv? Tack på förhand.
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Om makarna inte kan enas om en bodelning ska domstolen på begäran av en eller båda makarna förordna en bodelningsförrättare, enligt 17:1 Äktenskapsbalken. Vidare framgår det av 17:7 ÄktB att bodelningsförrättaren har rätt att få arvode och ersättning för sina kostnader. I paragrafens andra stycke står det att bodelningsförrättarens kostnader ska ersättas av båda makarna, med hälften vardera. Om den ena maken genom försummelse eller vårdslöshet orsakar ökade kostnader, eller om makarnas ekonomiska förhållande ger särskild anledning till det, kan fördelningen ske på ett annat sätt. Huvudregeln är alltså att makarna gemensamt ersätter bodelningsförrättarens kostnader.När det gäller arvodet till bodelningsförrättaren är makarna solidariskt ansvariga. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till var och en av er för att få betalning. Den parten som betalat kan sedan kräva hälften av beloppet av den andre maken. Oberoende av om det är endast en make som ansöker om en bodelningsförrättare hos domstolen är båda makarna ansvariga för att ersätta bodelningsförrättaren. Hälsningar,

Äktenskapsförord med bestämmelser om enskild egendom vid arv

2014-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ärver jag min man trots äktenskapsförord där vi skrivit att all egendom är enskild? Det finns inget testamente, min man har inga barn han har ett syskon och en förälder i livet. Vänliga hälsningar Marie
Hedda Gejrot |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du behöver inte oroa dig över enskild egendom som ni upprättat i äktenskapsförord eftersom dessa gäller vid makars separation. Vid dödsfall gäller istället testamenten. Enligt Ärvdabalken 3 kap 1§, som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, ärver du din mans kvarlåtenskap, det vill säga all egendom som finns i boet när eventuella skulder är borträknade. När du ärver din makes kvarlåtenskap får du en så kallad fri förgoganderätt över den, vilket ger dig rätt att förfoga över egendomen. Viktigt att veta är att rätten att förfoga över din makes egendomar begränsas av att du inte kan testamentera bort hans kvarlåtenskap utan vid din bortgång kommer den att tillfalla din makes arvingar, dvs hans mamma eller, om hon inte längre är i livet, hans syskon. Hoppas detta har besvarat din fråga!Vänligen,

Tidsgräns för att begära bodelning?

2014-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi ska skiljas. När vi skickar in ansökan om skilsmässa hur låg tid efter har vi på oss för att göra bodelningen? Med vänlig hälsning.
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 9 kap 4 § äktenskapsbalken (ÄktB) ska bodelning med anledning av äktenskapsskillnad förrättas när äktenskapet har upplösts. Vidare ska bodelning göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap 2 § ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när exempelvis en dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft och utgångspunkten är att det inte finns någon bestämd tidsgräns inom vilken bodelning måste förrättas efter det att äktenskapet har upplöst. Dock finns det undantagssituationer och makarna kan förlora sin rätt att begära bodelning under speciella omständigheter. Enligt ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) gjorde ingen av makarna något anspråk på bodelning under en väldigt lång tid och viss fördelning av deras egendom hade skett. I det aktuella rättsfallet väntade makarna i 24 år med att begära bodelning så det kan vara ett exempel på hur lång tid makarna har på sig att begära bodelning. I ett annat rättsfall (NJA 2009 s. 437) hade ena maken inte förlorat sin rätt att begära bodelning då han hade väntat i 10 år på att begära bodelning och han hade en förklaring till varför han hade väntat så pass länge. Sammanfattningsvis innebär detta att om ni väntar ett par månader så borde det inte vara några problem.Något som kan vara värt att påpeka är att bodelning också kan förrättas under den tid då äktenskapsskillnad pågår (tiden mellan då talan om äktenskapsskillnad väcktes fram till dess att domen vunnit laga kraft) om någon av makarna begär det och då ska bodelningen förrättas genast enligt 9 kap 4§ ÄktB.Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ÄktB hittar du härVänligen,