Frågor kring makars egendomsförhållanden

2015-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man vill köpa ett fritidshus men inte jag. Han vill då köpa det med pengar från sin enskilda firma och huset skulle då vara hans. Är detta möjligt? Kan en make/maka köpa ett hus som den sedan blir enskild egendom? Tack på förhand.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Under ett äktenskap äger vardera maken sin egen egendom själv och svarar för sina egna skulder ensam, se 1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. Ett äktenskap medför således inte att makarna automatiskt blir delägare i den andre makens egendom. Om äktenskapet upphör ska dock värdet av all makarnas respektive egendom som inte utgör enskild egendom, med avdrag för ett värde som motsvarar respektive makes skulder, delas lika mellan makarna vid en bodelning, se 7 kapitlet 1 §, 9 kapitlet 1 §, 10 kapitlet 1 § och 11 kapitlet 1 - 3 §§ Äktenskapsbalken.Om din man köper ett fritidshus utan att du bidrar med någon form av ekonomisk insats kommer fritidshuset således, under äktenskapet, att tillhöra honom ensam. Vid en eventuell skilsmässa mellan er kommer dock värdet av fritidshuset, förutsatt att pengarna han köpte fritidshuset för inte utgjorde enskild egendom, att utgöra en del av bodelningen varmed du indirekt kommer att få ta del av värdet av fritidshuset, förutsatt att din man inte har stora skulder eller att du inte har egendom till stora värden som ingår i bodelningen.För att din mans pengar ska utgöra enskild egendom krävs enligt 7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken att någon av följande situationer föreligger: 1. Du och din man har skrivit ett äktenskapsförord om att pengarna ska vara din mans enskilda egendom,2. Din man har fått pengarna i gåva och gåvogivaren har föreskrivit att gåvan ska vara din mans enskilda egendom,3. Din man har fått pengarna genom testamente eller genom arv med förbehåll om att pengarna ska vara din mans enskilda, eller4. Din man har fått pengarna från en livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller från privat pensionssparande som tecknats av någon annan än din man och denna person har föreskrivit att din man får pengarna som enskild egendom.Mot bakgrund av att pengarna som din man planerar att använda för att köpa fritidshuset med kommer från hans enskilda firma låter det osannolikt att något av dessa krav är uppfyllt. Pengarna utgör då inte enskild egendom varmed inte heller fritidshuset som pengarna köps med kommer att utgöra enskild egendom. Fritidshuset kommer därför att ingå i en eventuell bodelning mellan er varmed du kommer att få ta del av dess värde, detta förutsatt att din man inte har stora skulder eller att du inte äger egendom till stora värden som ska ingå i bodelningen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Bodelning av egendom i dödsbo

2015-03-26 i Bodelning
FRÅGA |jag och min fru har skilt oss, hennes mamma har gått bort. I dödsboet finns bla en husvagn. Vi undrar om det går att göra följande deal:Min fru tar våran bil jag "får" husvagnen.
Julia Ekerot |Hej och tack för att ni vänder er till lawline! Bodelning ska förrättas av makarna tillsammans, vilket framgår av 9 kap 5 § Äktenskapsbalken. Makarna kan alltså bestämma hur bodelningen ska se ut. Makar kan endast avtala om deras egen egendom. Detta betyder att makar inte kan avtala om någon annans egendom. Er "deal" kan alltså göras om husvagnen har gått i arv till din fru. Om din fru har fått husvagnen i arv, blir det hennes egendom. Om det finns andra arvingar (syskon till din fru) kan de ha rätt att få husvagnen i arv, och har det skett kan ni inte göra en sådan bodelning eftersom husvagnen då tillhör någon annan. Svaret beror alltså på vem som har fått husvagnen i arv. Mvh

Ska gåva från föräldrar ingå i bodelning?

2015-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo & jag ska sära på oss & min fråga handlar om möbler & husgeråd. Jag vet ju att allt som köpts in under tiden vi varit tillsammans ska delas lika på & att det kvittar vem som betalt vad av det.Det vi hade med oss in i boet när vi flyttade ihop är var & ens.Men hur är det med möbler som jag fått som gåva av tex mina föräldrar under tiden vi har bott ihop?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 4 § (https://lagen.nu/2003:376#P4S1) framgår att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret/förbehållet att egendomen skall vara mottagarens (din) enskilda egendom, inte ska utgöra samboegendom och därmed inte ingå i bodelningen. Finns inget sådant villkor eller förbehåll kvarstår frågan om bohaget/möbeln i fråga kan anses förvärvad för gemensam användning enligt sambolagen 3§ (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) och därför bli föremål för bodelning. Frågan är något osäker men i förarbetena till sambolagen har det framgått att förvärv som du som sambo gör genom arv eller testamente ”mera sällan” kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk och därmed INTE skall ingå vid bodelningen, men att förvärv genom GÅVA (som i detta fall) troligtvis skulle resultera i att det anses vara förvärvat för gemensamt bruk och därmed skall ingå vid bodelningen. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Ex-sambo vägrar flytta från f.d. gemensam bostad, trots att jag står för lånen.

2015-03-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min svägerska har separerat från sin sambo. Tillsammans äger villan de bott i och står således båda på huslånet. Nu till problemet; Svägerskan har flyttat ut. Mannen bor kvar. Han har ingen som helst inkomst, så just nu betalar hon hela lånet (trots att hon inte bor där). Han vägrar sälja huset. Banken låter inte honom ta över svägerskans lån då han inte har någon inkomst, och de låter inte heller henne betala endast hennes del av lånet (eftersom de båda står på ett gemensamt lån). Banken råder henne att sälja huset. Mannen vägrar givetvis att låta svägerskan ta över huset. Han lever och bor i ett hus där hon betalar hela lånekostnaden samt alla omkostnader. Hon vill inte strunta i att betala eftersom hon absolut inte vill att banken tar huset och hon hamnar hos Kronofogden. Hon vill veta hur hon kan göra för att helt enkelt tvinga honom att sälja huset eller låta henne överta huset så att hon kan sälja det sen. Som det är nu skriver han inte under någonting och vägrar samtidigt att sälja eller bidra ekonomiskt. Finns det något hon kan göra? Med hopp om återkoppling. Vänligen; Sofia Bengtsson
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det din svägerska bör göra är att begära bodelning enligt sambolagen. Om hennes f.d. sambo vägrar gå med på bodelning kan hon ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten (se sambolagen 20 § som hänvisar till äktenskapsbalken 9 kap. 7 §). Bodelningsförrättaren blir sedan den som fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, och hur egendomen ska värderas. Vad som är viktigt är att de blir bundna av bodelningsförrättarens beslut (beslutet kan dock överklagas till tingsrätten). De kommer sannolikt själva att få betala bodelningsförrättarens arvode, samt en ansökningsavgift om ca 900kr som betalas till tingsrätten (men det kan det kanske vara värt).Bodelningsförrättaren gör en bodelning enligt sambolagens regler. I bodelningen ska samboegendom ingå (bostad och bohag enligt sambolagen 3 §). Bodelningen sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag ("brytdagen") då samboskapet upphörde (sambolagen 8 §). Om man önskar bodelning måste sådan begäras inom ett år från brytdagen. Fördelningen av egendomen som samborna hade vid samboskapets upphörande ska fördelas enligt sambolagen 13-14 § (som huvudregel ska samboegendomen delas lika, men om det anses oskäligt med tanke på omständigheterna kan fördelningen jämkas enligt 15 §). Beträffande gemensam bostad så gäller som huvudregel att denna ska övertas av den som mest behöver bostaden. Bostadens överskjutande värde räknas sedan av dennes lott i bodelningen (16 §).Jag kan inte på förhand svara på hur bodelningen kommer se ut. Det är om ni inte kan komma överens slutligen upp till bodelningsförrättaren att bestämma. Men klart är att din svägerska inte ska behöva finansiera sin ex-sambos boende i deras före detta gemensamma bostad. Med tanke på att samboförhållandet upphört kan man dessutom argumentera att f.d. sambon står i skuld till din svägerska motsvarande det belopp han rätteligen skulle ha betalt, dvs. åtminstone räntebetalningarna avseende hans del av lånet. Detta går dock inte att säga med säkerhet utan att veta mer om omständigheterna. Ett givet problem som kan uppstå är att ex-sambon även efter att bodelningen gjorts, vägrar flytta ut ur bostaden och fullgöra bodelningen. Det kan då bli aktuellt att med stöd av bodelningshandlingen väcka fullgörelsetalan vid domstol. Med tanke på att din svägerskas ex-sambo verkar vilja bråka rekommenderar jag starkt att hon överväger att anlita en advokat för att reda ut situationen. Sambolagen hittar du här.De regler i äktenskapsbalken som jag ovan hänvisat till är tillämpliga även på samboförhållanden, äktenskapsbalken hittar du här.Jag hoppas att det hela reder ut sig! Återkom om du undrar över någonting.Tillägg: Tänk också på att du kan begära interimistiskt beslut om bostaden enligt 28 § sambolagen. Interimistiskt beslut innebär att domstolen tar ett tillfälligt beslut om vem som ska ta över bostaden i väntan på att domen vinner laga kraft.Vänligen,

Surrogat till enskild egendom

2015-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min dåvarande make upprättade ett äktenskapsförord två år efter att vi gift oss. Det gällde en fastighet, en stuga, som han ärvt tillsammans med sitt syskon. Denna skulle vara hans enskilda egendom och jag skulle inte äga giftorätt i denna. Senare löste hans syskon ut honom, han sålde alltså sin del under vårt äktenskap. Under vårt äktenskap köpte vi en annan fastighet och förutom att låna till köpet, använde vi hans pengar från stugförsäljningen. Nu är vårt äktenskap över och han ska lösa ut mig från den gemensamma fastigheten. Han menar att vi nu skall ta hänsyn till äktenskapsförordet och justera ned det han skall betala mig. Stämmer detta och vid vilken tidpunkt skall värdet av stugan bestämmas?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för din fråga! Värdering av egendom ska göras så nära inpå bodelningen som möjligt. Det anses att dagen då boet är utrett, klarlagt, ska ligga till grund för värderingen. Vad som utgör enskild egendom anges uttömmande i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §. Där anges att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Det anges också i punkt 6 att vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Genom denna punkt anges att även surrogat för egendom som varit enskild är att anse som enskild. Ifall enskild egendom används för att förvärva annan egendom blir även den enskild egendom. Beroende på hur mycket pengar som kommer ifrån stugförsäljningen, samt beroende av ifall några pengar som utgjorde giftorättsgods användes och hur mycket pengar som du betalade vid förvärvet kan hela eller en del av fastigheten komma att utgöra hans enskilda egendom. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag skydda min släktfastighet från kommande skilsmässa?

2015-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej. 2013 fick jag min mammas stuga i gåva med tanke att jag skulle vårda den och låta den stanna kvar i släkten i all framtid. Det finns ett gåvobrev upprättat men nu står jag inför en skilsmässa och är rädd för att min fru kommer att kräva att den ska ingå i bodelningen och att hon då har rätt till halva värdet trots att vi själva inte lagt ner några kostnader på huset de senaste två åren. Vi har inga egna barn men jag har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Barnen älskar att vara stugan. Kan jag i sin tur ge dem stugan i gåva och undvika att den hamnar i bodelningen?
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När du ingår äktenskap förblir all din egendom din (äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §). Dock blir all er egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta innebär att vardera make vid eventuell skilsmässa har rätt att göra anspråk på hälften av de samlade tillgångarna. Det enda sättet för makarna att skydda sin egendom är att skriva äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §). Man kan då välja att all egendom ska vara enskild (dvs. inte ingå i bodelning), eller att vissa delar av egendomen ska vara enskild för båda eller bara en av makarna. I er situation verkar det dock som att det inte föreligger något äktenskapsförord alls. Men egendom kan också vara enskild av andra anledningar, t.ex. om ena maken fått egendomen i gåva av annan person än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara den makens enskilda (se ÄktB 7 kap. 2 §). I ditt fall får ni titta på gåvobrevet och se hur det är utformat. Om det uttryckligen står att fastigheten ska vara din enskilda egendom så ska den inte ingå i bodelningen. Om det inte står uttryckligen men det ändå framgår att det var din mors önskan och avsikt att fastigheten skulle vara förbehållen dig kan det vara tillräckligt för att den ska anses vara enskild eller oöverlåtbar egendom.Steg ett är alltså att undersöka om fastigheten är att betrakta som enskild eller oöverlåtbar egendom. I så fall är den "säker". Men om egendomen anses vara giftorättsgods ska denna ingå i bodelningen. Då aktualiseras reglerna om vad som ska läggas på respektive "lott", dvs. vem som får vad. Utgångspunkten är att värdet av det samlade giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Vidare har respektive make rätt att i första hand på sin lott få den del av sin egendom som denne önskar (ÄktB 11 kap. 7 §). Den make som äger giftorättsgods av störst värde, och som därmed är den som ska lämna över egendom i skilsmässan, har också rätt att lämna betalningen i form av pengar om denne hellre vill göra det (ÄktB 11 kap. 9 §). Detta innebär följande. Även om fastigheten är giftorättsgods så verkar den tveklöst ägas av dig. Detta innebär att du har rätt att bestämma att få denna på din lott i bodelningen (förutsatt att fastigheten inte utgör er gemensamma bostad i den mån att ni varaktigt bor i den). Om du är den som ska lämna över egendom i skilsmässan har du rätt att själv (inom vissa rimliga gränser) välja vilken egendom du vill avstå från. Om du vill behålla all egendom har du rätt att istället betala din ex-fru pengar i skilsmässan.Ett annat problem kan dock uppstå om fastigheten är värd mycket pengar, nämligen att skifteslikviden (det belopp du ska betala) blir väldigt stor. En lösning kan då t.ex. vara att belåna fastigheten. Om fastigheten är värd mycket pengar kan du också begära att få bodelningen jämkad (ÄktB 12 kap. 1 §) med hänvisning till de särskilda omständigheter som föreligger. Jämkning innebär att en del av giftorättsgodsets värde undantas bodelningen till förmån för dig.Ditt förslag om att ge dina barn stugan i gåva förändrar i princip inte situationen. Om man relativt nära inpå skilsmässa (upp till tre år) minskar värdet av sitt giftorättsgods, ska giftorättsgodset ändå räknas som om värdet var oförändrat. Värdet av fastigheten ingår alltså i bodelningen oavsett om du avyttrar den eller behåller den (ÄktB 11 kap. 3 §). Det enda som då sker är att fastigheten i sig är skyddad, men eftersom du ändå har rätt att lägga fastigheten på din lott i bodelningen så förändras ingenting i praktiken.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat (förslagsvis Familjens Jurist) som kan titta på gåvobrevet för att snabbt reda ut om fastigheten ska ingå i bodelningen.Återkom om någonting är oklart!Vänligen,

Vad som ingår i en bodelning mellan sambor

2015-03-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Är sambo och undrar:Allt som införskaffats till hemmet under tiden vi bott tillsammans tillfaller det den som betalt?Min sambo hävdar att det han köpt för sina sk. försäkringspengar är hans helt och hållet. Jag säger man delar lika oavsett vem som köpt vad och för vilka pengar.Vi har inget samboavtal och har bott ihop i 12 år och nu ska jag flytta.Vem av oss har rätt?Kan han göra hur som helst gentemot mig?Hur får jag rätt?Om jag bråkar det minsta,som han säger,så ska han ställa till ett helvete!Hur gör jag?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 8 § Sambolagen så ska, då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, sambornas samboegendomen fördelas mellan samborna i en bodelning, förutsatt att någon av samborna inom ett år från det samboförhållandet upphörde begärt att en bodelning ska äga rum.Med begreppet samboegendom i Sambolagen menas sambornas gemensamma bostad och bohag (exempelvis tv-apparater, tavlor soffgrupper och annan inredning / andra möbler i bostaden), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning och egendomen inte utgör sambos enskilda egendom eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål och egendomen inte heller genom ett samboavtal har borttagits från en framtida bodelning, se 3 - 4 och 7 - 9 §§ Sambolagen.All den egendom som du och din sambo ägde innan ni påbörjade samboendet utgör således inte samboegendom då den inte införskaffats med syftet att ni båda gemensamt skulle använda den.Vad gäller egendom som du och din sambo under ert samboförhållande köpt för gemensam användning till er gemensamma bostad har denna dock blivit samboegendom och ska följaktligen delas mellan er i en eventuell framtida bodelning. Den omständigheten att din sambo använt försäkringspengar för sina inköp ändrar inte på detta.Då det verkar som att din sambo är motvillig till att genomföra en bodelning så bör du så fort samboförhållandet upphört, det vill säga då ni flyttat isär, skicka in en ansökan till tingsrätten där du och din f.d. sambo bott om att du vill genomföra en bodelning mellan dig och din f.d. sambo. Du kan då även begära att domstolen utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kan hjälpa er till en fredlig och rättvis överenskommelse mellan er båda i bodelningsfrågan, se 26 § Sambolagen som hänvisar till 17 kapitlet Äktenskapsbalken. Kostnaden för en bodelningsförättare fördelas som huvudregel lika mellan er, se 17 kapitlet 7 § Äktenskapsbalken.

Riskerar bostad köpt under betänketiden att ingå i bodelning?

2015-03-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag vill skilja mig men min make vägrar skriva på papperna. Vi har inga barn under 18 och jag förstår att skilsmässan kommer att gå igenom utan hans signatur om 6 månader. Min fråga är vad som händer om jag köper en bostadsrätt under tiden? Kommer den på något vis att ingå i bodelningen? Kan min man sätta sig emot att jag tar lån och köper en bostadsrätt? Jag har ingen kontantinsats så jag måste ta lån på hela beloppet, och har medlåntagare till topplånet. Tack för svar.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt äktenskapsbalken (ÄktB 9 kap. 2 §) ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (brytdagen). Det betyder att en bostad som köps efter det att du lämnat in skilsmässopapper till tingsrätten inte ska ingå i bodelningen. Beträffande lånet till bostad så svarar makarna var för sig för sin egendom och sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Det finns inga lagstadgade samtyckeskrav beträffande skuldsättning eller förvärv av egendom (däremot vid försäljning av fast egendom under vissa omständigheter). Det är alltså såvitt jag kan se fritt fram för dig att ta lån såväl som att köpa bostadsrätt.En rekommendation om du vill få bodelningen avklarad är att åberopa ÄktB 9 kap. 4 §, som föreskriver att du har rätt att begära att bodelningen förrättas genast. Du behöver alltså inte avvakta betänketidens slut för att få till stånd bodelning. Om du vill avvakta betänketiden bör du i vart fall noggrant dokumentera din ekonomi från brytdagen för att undvika oklarheter vid bodelningen. Vänliga hälsningar,