Bodelning under äktenskap m.m.

2014-07-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Om makar förrättar bodelning innan ett dödsfall så att den ena maken äger fastigheten och lånen står kvar på båda när dödsfallet inträffar är detta en laglottskränkning? I bouppteckningen finns det efter denna bodelning endast skulder kvar i dödsboet. Vidare har den efterlevande maken lagt till efter bouppteckningsdagen att denne vill behålla hela sitt giftorättsgods? Kan man göra så?
Märta Ahlén |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt: vid beräkningen av makars andelar i boet vid bodelning under pågående äktenskap föreskriver 11 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken (kort ÄktB, se: https://lagen.nu/1987:230) att: ”Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade [...] anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket gjordes [...]. 9 kap. 1 § 2 st. avser anmälan till skatteverket om att bodelning kommer förrättas under äktenskap. Med andra ord: vardera makens skulder ska i bouppteckningen upptas till det värde de hade på dagen för nämnda anmälan (den s.k. kritiska tidpunkten). Genom att avräkna detta ”skuldvärde” från respektive makes giftorättsgods får man fram hans eller hennes behållna nettoförmögenhet. Men vad gäller när det, istället för individuella skulder (”vardera makens skulder”), rör sig om gemensamma skulder, bolån? Jo, om båda makarna svarar för en skuld får den fördelas mellan dem vid bodelningen och vardera maken svara för den del av skulden som belöper på honom eller henne. Är exempelvis värdet på bostaden 1 miljon och ni har ett gemensamt lån på 500 000 kronor har ni ett nettovärde på 250 000 kronor var, vilket tillräknas er respektive lott. Sedan var och ens skulder räknats av mot tillgångar bestämmer makarna vem som ska få vad av det som blir kvar. Skulle värdet av en makes tillgångar/saker överstiga giftorättsandelen (”lotten”) kan maken välja att behålla sin egendom och istället utge mellanskillnaden i pengar till den andre maken. Detta är givetvis vad som många gånger sker i praktiken, att på den ena makens lott läggs saker som överstiger värdet av själva lotten. I det läget måste mellanskillnaden regleras i pengar till den maken med saker till ett mindre värde. Vid fördelningen av egendomen på lotterna är det vanligt att den make som ska ta över bostaden också övertar bolånen, dvs. ”löser ut” den andre maken genom att befria vederbörande från den del av bolånet som belöper på honom eller henne. I praktiken sker detta efter överenskommelse med banken som då höjer lånebeloppet, motsvarande den del som ”belöpt” på andra maken, varefter det kommer att stå som ensam låntagare.Hur ni kommer fram till att tillgångarna ska fördelas mellan er skriver ni ner i ett s.k. bodelningsavtal. Däri ska framgå vad som beslutats om den gemensamma bostaden och övertagande av lån. Skall mellanskillnad vid lottläggning regleras genom att lånen övertas kan detta formuleras i termer av: ”ingen bodelningslikvid utöver övertagande av de gemensamma lånen skall utges på grund av övertagande av fastigheten.”Vid bodelningsavtal under äktenskapet måste bodelningsavtalet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Jag måste säga att jag inte riktigt förstår hur den här bodelningen gått till. Hur kan ni båda stå kvar på lånen sedan endera maken övertagit bostaden? Normalt låter ju den som övertar bostaden i en bodelning också skriva över lånen på sig. Åtagande av lånen är inte sällan ett krav för att ett övertagande ska kunna äga rum: för att få överta bostad som tillhör den andra maken måste maken också överta eventuella skulder som belastar bostaden, se 11 kap. 8 § ÄktB. Skulle du kunna beskriva lite utförligare vad som skett? Du frågar om det som förevarit resulterat i en laglottskränkning och för att ge ett detaljerat svar hade jag behövt svar på den frågan ovan. Teoretiskt föreligger det dock inget hinder mot att genom bodelning under äktenskap minska särkullbarns anspråk på arv, inte sällan är det just detta som är själva syftet med åtgärden. Vidare: verkan av en bodelning under äktenskapet är att egendomsförhållandena ska regleras igen vid dödsfall/skilsmässa endast i den mån de har ändrats. Om makarna gjort bodelning under äktenskapet så att var och en efter bodelningen äger 1,5 miljoner kr så kan inte någon få mer än 1,5 miljoner i den bodelning som görs efter första makens död, givet att egendomsförhållandena är desamma. Du skriver att det i bouppteckningen efter denna bodelning endast finns skulder kvar i dödsboet och jag frågar mig vilken fördelning som kommit till stånd här? Den ena maken har alltså fått bostaden på sin lott, utan att överta lånen på bostaden, medan den andra maken har mer skulder än tillgångar? Även här hade jag varit i behov av lite mer detaljerad information. Egendom får givetvis inte undandras borgenärer och en bodelning kan återvinnas om en av makarna därmed försätts i konkurs (se 13 kap. 1 § ÄktB). Om ”den dödes skulder” generellt gäller 21 kap. Ärvdabalken (kort ÄB, se: https://lagen.nu/1958:637), se särskilt 21 kap. 4 § 1 st. ÄB om att bodelning eller arvskifte ska gå åter i sin helhet när den dödes skulder uppgår till eller överstiger hans tillgångar.Du skriver vidare att ”den efterlevande maken lagt till efter bouppteckningsdagen att denne vill behålla hela sitt giftorättsgods” och jag tolkar detta som att den ene maken efter bodelningen som skett under äktenskapet låtit göra den därigenom förvärvade egendom till enskild – med verkan att den inte ska ingå i en kommande bodelning. Upprättande av äktenskapsförord upptas i 7 kap. 3 § ÄktB och ska bl.a. följa vissa formkrav för att kunna göras gällande. Så länge som äktenskapsförordet möter dessa krav finns det alltså inget som hindrar att det som utfåtts vid en bodelning under äktenskapet görs till enskild egendom. Är emellertid effekterna av sådant äktenskapsförord oskäliga får det enligt 12 kap. 3 § jämkas eller lämnas utan avseende.Jag hoppas att du med detta fått en insikt i vad som gäller. Du är välkommen att höra av dig till mig på martaahlen24@gmail.com med kompletterande information och uppföljande frågor och svar. Önskar dig en fortsatt trevlig helg!Vänligen

Enskild egendom vid arv och bodelning

2014-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Mina föräldrar har skrivit över ett sommarhus på mig och min bror som enskild egendom 50-50. Jag är sambo och har barn. Min bror är gift och har inga egna barn, men hans fru har 2 barn sedan tidigare. OM min bror skulle gå bort, ärver då hans fru halva sommarhuset ? OM inte hon då lever, kan hennes barn ärva halva huset ?
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!När man ärver något med förbehåll om enskild egendom medför det att det undantas vid bodelning. Om din bror och hans fru skulle skilja sig skulle hans del av huset alltså inte tillfalla henne. Detta framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) kap 1-2 §§ som du hittar https://lagen.nu/1987:230.Vid hans eventuella bortgång blir det däremot annorlunda då egendom som är enskild enligt testamente ingår i personens kvarlåtenskap, vilket tilldeles den efterlevande makan. Detta framgår av 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Om din bror går bort kommer din brors fru därför ärva hela din brors kvarlåtenskap, med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att hon har rätt att förfoga över hans kvarlåtenskap, däribland 50 % av huset, som hon vill, dock med undantaget att hon inte kan testamentera bort den. Vid utdelningen av hennes arv kommer däremot den delen som utgjorde din brors enskilda egendom, dvs halva huset, tillfalla hans arvingar, och inte hennes. Det är era föräldrar eller du, om de vid hennes bortgång inte längre lever, som ärver honom. Hans frus barn kommer alltså inte att ärva huset, förutsatt att han inte skrivit något annat i testamente.Om din bror inte önskar att hans fru vid hans bortgång får hans del av huset måste han upprätta huset som enskild egendom i ett äktenskapsförord. I så fall kommer det genast tillfalla hans arvingar, och alltså inte ingå i kvarlåtenskapen till henne.  Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen med fler frågor! Vänligen  

Personbevis

2014-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min far dog i november 2012. Jag har inte fått kallelse till bouppteckning. Kontaktade via nätet skattemyndigheten. De påstod att han inte hade några barn enligt deras register. Väldigt konstigt då han fick betala underhåll för mej när jag var liten. Jag får väl kontakta folkbokföringen eller?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Du kan kontakta Skatteverket och beställa ett personbevis för att få ett intyg rörande en persons familjerelationer. Beskriv ditt ärende för att få intyg på rätt uppgifter. Eftersom du enligt din fråga redan varit i kontakt med Skatteverket är det dock möjligt att du redan fått de uppgifter som finns i deras register. Folkbokföringen är en del av Skatteverket. Med vänliga hälsningar, 

Skulder vid arv

2014-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Har just blivit uppringd fran Grekland, mitt barns farfar har avlidit och hans tillgångar har blivit uppdelade mellan sin fru (25%) och tva soner ( 37,5% ) vardera. Mitt barns far har stora skulder och har nu gjort ett arvsavsagande. Tillgångarna tillfaller nu hans bröstarvingar ( 3 barn, inget aktenskap ) Min fraga ar.. om barnen arver tillgångar ( del av pensionat tex.) tillfaller skulderna arvingarna också? Arvsavsagandet var gjort efter att fadern dog och skulderna ar formodligen mer an tillgångarna i arvet. Skalll jag avsaga min dotters arv också?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Så här förstår jag din fråga: dina barns farfar har gått bort och lämnat efter sig ett arv som nu fördelats mellan hans arvvingar. Hans son, dina barns far, har valt att avsäga sig sitt arv då pengarna skulle gå till stora skulder. Du undrar nu om den skulden kommer påverka dina barn om de skulle ta emot hans arvedel.Först och främst är det viktigt att veta att en arvsavsägelse är gällande även gentemot en arvvinges avkomlingar. Detta framgår av Ärvdabalken 17 kap 2§ st. 3 som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K17P1S1. Om barnen ska träda i deras fars ställe måste han därför låta det tydligt framgå. När det gäller faderns skuld kan du vara lugn, man kan aldrig ärva en skuld. Om en person avlider räknas dennes egendommar av så långt det räcker gentemot personens eventuella skulder. Även om det inte är tillräckligt för att täcka skulderna kommer detta inte att påverka arvtagarna mer än att de inte får något arv alls. Faderns skuld skulle alltså eventuellt kunna göra dina barn arvslösa (från sin far) i framtiden. I det här fallet spelar faderns skulder däremot ingen roll då han avsagt sig arvet, han har därmed ingenting med det "att göra".  Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar, tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Klandra bodelning?

2014-07-16 i Bodelning
FRÅGA |Om Lantmäteriet skrivit in min ex- man som enda ägare av vårt gemensamma hus - UTAN att min ex man tagit över bolån ( och bott i huset i 2 år utan att betala av bolånen) och NU sålt huset med vinst drygt 1 mln kr- hur kan jag få åtminstone en del av det som var mitt? Jag har själv avbetalat bolån under äktenskapet( utom några månader då han betalade av det), jag har alldeles själv inrätt och meblerat huset, trädgården, betalat de flesta räkningarna, han hade 2 konkurser, enorma skulder OCH EFTER BODELNINGEN HAN HAR FÅTT ALLT - även mina kläder, skor, böcker, medicinska böcker, UNDERKLÄDER, och jag blev totalt rånad, utan hjälp, utan att någon trodde mig att allt detta är sant och hänt mig i dagens Sverige.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om bodelning regleras i äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1Till att börja med vill jag säga att svaret på din fråga kan variera beroende på olika omständigheter. (av informationen i frågan framgår bland annat inte om ni före eller under äktenskapet upprättat ett äktenskapsförord).När någon anser att en bodelning inte gått rätt till har man fyra veckor på sig från det att man tagit del av bodelningshandlingen att klandra (överklaga) denna (11 kap 8 § ÄktB). Detta görs hos tingsrätten. I bodelningshandlingen ska det stå vad man ska tänka på när man för en klandertalan och i den ska också framgå att man har fyra veckor på sig att göra detta. Vid en bodelning talar man inom juridiken om giftorättsgods och enskild egendom.Giftorättsgods ingår som huvudregel vid bodelning, Enskild egendom gör det inte.Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom framgår av 7 kap ÄktB.Personliga tillhörigheter ingår som huvudregel inte i en bodelning såsom kläder och smycken vilket framgår av 10 kap 2 § ÄktB. Men av informationen i frågan framgår att din ex-man fått dessa. Överklagandefristen på fyra veckor gäller även här. Om du inte klandrar beslutet inom denna tid är risken tyvärr stor att du inte kommer få tillbaka dessa.Vad gäller bostaden är det andra regler som gäller. Enligt jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1) måste vid köp av fast egendom vissa formkrav beaktas. Bland annat ska ett skriftligt köpeavtal upprättas. Om det endast är din ex-man som står med i detta avtal är det som huvudregel endast han som är fastighetens ägare. Men även om din ex-man står som ensam ägare till huset betyder det inte alltid i praktiken att han är det. Enligt Högsta domstolens rättspraxis har det utvecklats en princip om så kallad dold samäganderätt. Den innebär i korthet att om det endast är den ena maken som står som ägare till exempelvis ett hus kan den andre maken under vissa förutsättningar ha rätt till en andel av detta.Tre krav ska vara uppfyllda för att det ska anses röra sig om dold samäganderätt.1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk.2. Den som inte står som ägare till egendomen ska ha lämnat ekonomiskt bidrag till köpet.3. Det ska vara bägge parters avsikt att egendomen ska vara makarnas gemensamma. För att det tredje kriteriet ska anses uppfyllt räcker det att det föreligger en tyst överenskommelse. Vad som avgör är förhållandena vid tidpunkten för köpet..Är dessa tre kriterier uppfyllda presumeras (utgår man ifrån) att makarna samäger egendomen. Denna presumtion kan dock brytas om den andre maken kan visa att något av kriterierna ovan brister. Att du betalat räkningar och även betalat av på bolån talar för att du skulle kunna anses vara en “dold samägare”. Men det framgår inte av informationen i frågan om de andra kraven är uppfyllda.Som jag ovan nämnde har man alltså fyra veckor på sig att klandra en bodelning efter det att man fått del av bodelningshandlingen. Av informationen framgår inte när du fått del av den men det är viktigt att det sker inom denna tid. Om det gått längre än fyra veckor försvinner rätten att föra en klandertalan mot bodelningen.Under vissa speciella omständigheter kan dock tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (om man varit väldigt sjuk eller liknande). Rätten kan också ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Jag vill poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken.Sammanfattningsvis har jag inte tillräckligt med information för att kunna bedöma vilken utgången blir i ditt fall och jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten som förordnat bodelningsförrättaren så snart som möjligt. I din bodelningshandling ska det stå hur du ska gå tillväga. Tveka inte att kontakta mig om du har några ytterligare frågor!Lycka till!Vänliga hälsningar,

Ärvd egendom i bodelning

2014-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej .jag undrar om jag skulle skilja mej och jag har ett arv som är ställt på mej kan min fru hävda hälften av det vid en skilsmässa. Kan man fri skriva sig för sådant. Mvh NN
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Om den person som du ärvt inte har skrivit i ett testamente att ditt arv ska vara enskild egendom så kommer det enligt 7 kapitlet 1 och 2 §§ Äktenskapsbalken att utgöra giftorättsgods och därmed enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken att ingå i en bodelning.Om erat äktenskap har varat kortare än fem år eller om din fru i princip bara har enskild egendom eller annan egendom som enligt 10 Kapitlet Äktenskapsbalken får undantas vid en bodelning kan det dock anses oskäligt att du måste dela hela ditt arv. Du kan då möjligen jämka bodelningen enligt 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Du får då, beroende på omständigheterna, ta undan en del av värdet av ditt giftorättsgods vid beräkningen av din delningsbara andel i bodelningen.Med vänlig hälsning

Makarnas betalningsansvar för bodelningsförrättare

2014-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Om man ej kommer överens o begär en bodelningsman genom tingsrätten,kan den ena parten vägra dela på kostnaden ? mitt x säger att eftersom jag begär bodelningsman så får jag stå för kostnaden själv? Tack på förhand.
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Om makarna inte kan enas om en bodelning ska domstolen på begäran av en eller båda makarna förordna en bodelningsförrättare, enligt 17:1 Äktenskapsbalken. Vidare framgår det av 17:7 ÄktB att bodelningsförrättaren har rätt att få arvode och ersättning för sina kostnader. I paragrafens andra stycke står det att bodelningsförrättarens kostnader ska ersättas av båda makarna, med hälften vardera. Om den ena maken genom försummelse eller vårdslöshet orsakar ökade kostnader, eller om makarnas ekonomiska förhållande ger särskild anledning till det, kan fördelningen ske på ett annat sätt. Huvudregeln är alltså att makarna gemensamt ersätter bodelningsförrättarens kostnader.När det gäller arvodet till bodelningsförrättaren är makarna solidariskt ansvariga. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till var och en av er för att få betalning. Den parten som betalat kan sedan kräva hälften av beloppet av den andre maken. Oberoende av om det är endast en make som ansöker om en bodelningsförrättare hos domstolen är båda makarna ansvariga för att ersätta bodelningsförrättaren. Hälsningar,

Äktenskapsförord med bestämmelser om enskild egendom vid arv

2014-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ärver jag min man trots äktenskapsförord där vi skrivit att all egendom är enskild? Det finns inget testamente, min man har inga barn han har ett syskon och en förälder i livet. Vänliga hälsningar Marie
Hedda Gejrot |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du behöver inte oroa dig över enskild egendom som ni upprättat i äktenskapsförord eftersom dessa gäller vid makars separation. Vid dödsfall gäller istället testamenten. Enligt Ärvdabalken 3 kap 1§, som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, ärver du din mans kvarlåtenskap, det vill säga all egendom som finns i boet när eventuella skulder är borträknade. När du ärver din makes kvarlåtenskap får du en så kallad fri förgoganderätt över den, vilket ger dig rätt att förfoga över egendomen. Viktigt att veta är att rätten att förfoga över din makes egendomar begränsas av att du inte kan testamentera bort hans kvarlåtenskap utan vid din bortgång kommer den att tillfalla din makes arvingar, dvs hans mamma eller, om hon inte längre är i livet, hans syskon. Hoppas detta har besvarat din fråga!Vänligen,