Formkrav bodelningsavtal

2014-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Ett avtal om bodelning ska upprättas. I bodelningen ingår bl.a. att en fastighet ska tillskiftas ena maken. Är det nödvändigt för att avtalet ska vara korrekt, att makarnas namnteckningar i underskriften ska vara bevittnade och att detta också ska intygas med ett undertecknande av vittnena ?
Victoria Nilsson |Hej!De formkrav som finns för ett bodelningsavtal ska vara giltigt är att det ska vara skriftligt samt att det ska skrivas under av båda makarna, 9:5 äktenskapsbalken. Således ska makarnas namnteckning finnas med men bevittning krävs inte. Det är dock inte fel att låta avtalet bevittnas om man vill vara extra säker på ur bevishänseende. Då bör vittnena underteckna bodelningsavtalet.När det ingår fastighet är det viktigt att fastighetsbeteckningen blir korrekt angiven i bodelningsavtalet och att det tydligt anges vem som tillskiftas den, annars kommer det bli problem vid ansökan om lagfart.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Beaktas tidigare utgifter vid bodelning?

2014-05-18 i Bodelning
FRÅGA |En asiatisk tjej var gift med en svensk man i Sverige utan äktenskapsförord. Skilsmässan blev klart vid augusti 2013, men bodelning har inte klart. Då andra kultur har den tradition att vuxenbarn har skyldighet att försörja sina föräldrar på båda kort- och långsikt när välfärden inte fungerar riktigt bra. Under äktenskapen det var bara den asiatiska kvinnan försörjde sina föräldrar med egna lön efter hon betalade utgifter för sin egen lilla familj. Nu sa den ex maken att dessa överföringar skulle avses som gemensamt giftorättsgods, och han ville tillbaka av hälften av överföringar under alla år! Var han rätt i den?Tusen tack på förhand!
Victoria Nilsson |Hej!Under äktenskapet äger fortfarande makarna sin egen egendom & vardera make får spendera sin egendom som hen vill (med vissa undantag avseende fast egendom som inte är relevanta här). Om en make till exempel vill ge pengar till sina föräldrar så är det helt okej.Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 äktenskapsbalken. Det innebär att endast de tillgångar och skulder som finns den dagen ska beaktas. De pengar som givits till föräldrarna innan äktenskapsskillnaden ska alltså inte beaktas, och den andra maken har därför inte rätt att få tillbaka hälften av överföringarna.Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Gemensam bostad vid bodelning

2014-05-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag är på väg att köpa hus och min pojkvän ska bo med mig. Han kommer att betala en del av kontantinsatsen och betala en del av lånet varje månad. Jag kommer ensam att stå som ägare på huset samt stå på hela skulden. Vad händer om vi går isär, vad har han för rätt till huset? Vad säger sambolagen om detta.
Olle Andersson |Hej,Eftersom du köper bostaden för att du och din pojkvän gemensamt ska bo i den, utgör fastigheten samboegendom (3§, 5§ 1 pt sambolagen). Detta medför att om samboförhållandet skulle upphöra genom att ni flyttar isär, kan någon av er begära bodelning, varpå fastigheten ska ingå i bodelningen (2§, 8§ sambolagen). Fastighetens värde kommer sedan (efter avdrag av personliga skulder) att delas lika mellan er båda (14§ sambolagen). För att undvika att fastigheten ska ingå i en framtida bodelning, kan du och din pojkvän skriva ett samboavtal där ni klargör att fastigheten inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda sambos (9§ sambolagen). Om ni upprättar ett sådant samboavtal på ett korrekt sätt, kommer du vid en separation att behålla hela fastigheten. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Med vänlig hälsning,

Bodelning, giftorättsgods

2014-04-29 i Bodelning
FRÅGA |God MorgonMin fråga lyder; När jag och min hustru gifte oss flyttade jag in i hennes villa. Hon har dessutom ett visst sparat kapital. Jag medförde alla möblerna, bohag, från mitt tidigare boende, dessutom ett visst sparat kapital. Jag hävdar att vid en skilsmässa så får hustrun vad hon medförde in i boet, dvs villa och eget kapital, Detsamma gäller för mig, alla möbler och mitt eget kapital jag förde med mig i boet. Är detta antagande riktigt? Anledningen att jag frågar är att mitt egenhändigt sparade kapital var gjort innan giftemål och är betydligt mycket högre än hustruns. Inget äktenskapsförord finns, ej heller gemensamma barn under 20 år Jag vore utomordentligt tacksam för ett svar.Med Vänlig HälsningJan Eriksson
Simon Adolfsson |Hej! Tack för din fråga!Enligt 10:1 ÄktB ingår makarnas giftorättsgods i en bodelning. Vad som utgör giftorättsgods framgår av 7:1, kort kan sägas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Eftersom att ni inte har äktenskapsförord ingår kapital, bohag, bostad och övriga egendom i giftorättsgodset. Detta medför att det samlade giftorättsgodset delas på häften vid en bodelning, se kap 11 ÄtkB. Är det så att du medför den större delen av tillgångarna i det som utgör giftorättsgodset, kan möjlighet att jämka finnas, se vidare 12:1. Denna regel gäller dock generellt om det rör ett kort äktenskap och endast till den maken med mest giftorättsgods.Har du fler frågor, tveka inte att fråga oss igen.Mvh,

Gåvobrev tillräckligt för enskild egendom?

2014-05-18 i Bodelning
FRÅGA |En asiatisk tjej var gift med en svensk man i Sverige utan äktenskapsförord, Hon fick gåvobrev från sina föräldrar en lägenhet i hennes hemland. Det skrevs i gåvobrev tydligt att hon fick dessa som enskild egendom för alltid. Hon har inte registrerat gåvobrev hos skatteverket i Sverige. Skilsmässan blev klart vid augusti 2013, men bodelning har inte klart. Den svenska mannen tycker att det fanns ingen äktenskapsfrörordet, därför gåvobrevet inte är giltiga och det skulle ingå i bodelning. Alltså han tycker att han få dela lägenhet som ligger i Asien. Så frågor är: Vad är det som krävs för ett gåvobrev(som gäller för egendom finns utanför Sverige) bli giltigt i Sverige? Måste den registreras hos advokat eller hos Skatteverket? Måste den skrivs i äktenskapsförord? Eller måste den svenska maken informeras och skrivs under för att han är enigt att det är en enskild egendom?Tack så mycket på förhand!
Victoria Nilsson |Hej!Enligt 7:2 p. 2 äktenskapsbalken (ÄktB) är egendom enskild om make fått den i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda. Det krävs ingen registrering av gåvobrevet och inte heller att den andre maken ska informeras om gåvan eller villkoret. Gåva är också en självständig grund för enskild egendom, varför egendomen är enskild oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller inte. Om gåvan är giltig enligt de regler som finns i hemlandet ägs den därmed av frun och utgör enligt svenska regler enskild egendom. Lägenheten ska därför inte ingå i bodelningen, jfr 10:1 ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

Bäst behov av bostaden 11:8 ÄktB

2014-05-14 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min man ska skiljas. Vi äger gemensamt en villa och har gemensamma barn. Han vill att villan ska säljas och att vi delar på ev vinst och jag vill ha kvar den och köpa ut honom. När jag läser andra svar från er framgår att det enligt 11 kap. 8 § ÄktB är den som bäst behöver bostaden som kan få rätt att få den. Jag har en betydligt högre inkomst och har råd att ha kvar villan medan min min inte har fast anställning och låga inkomster. När bedömning görs vad tar man hänsyn till? Har det betydelse att en part har möjlighet att bo kvar och önskar det och kan man då göra en bedömning att den andra parten måste gå med på det? Tack på förhand.
Evelina Kassberg |Hej, och tack för sin fråga.Enligt 11 kap 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) ska makarnas andelar i boet beräknas vid en skilsmässa. Egendomarna läggs sedan ihop och värdet av dem delas lika mellan makarna (11 kap 3 §). För att få sin andel av giftorättsgodset fördelas egendomen på lotter, och man har rätt att få den egendom man önskar på sin lott (11 kap 7 §). I 11 kap 8 § finns bestämmelsen om att den som bäst behöver bostaden har rätt att få i avräkning på sin lott. För att man ska få bostaden krävs det att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Det är till exempel inte möjligt att överta bostaden om det är den andre makens enskilda egendom.I första hand görs en behovsprövning för att avgöra vem som bäst behöver bostaden, och hänsyn tas då till samtliga omständigheter. Av betydelse är då den ene makens möjligheter att skaffa bostad på annat håll. Andra faktorer att beakta är makens ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats- Den som får ensam vårdnad om barn eller ska vara boförälder har bäst anses ha bäst behov av bostaden.Det ska även vara skäligt i övrigt att ta över bostaden. Här beaktas de överskådliga ekonomiska förutsättningarna som krävs för att hålla bostaden. Maken ska dessutom kunna betala avräkningen eller utge det giftorättsgods som krävs för att täcka motpartens giftorättsandel. Hänsyn tas även till affektionsvärden, till exempel om ena maken själv byggt bostaden eller att det är en släktgård.Med vänlig hälsning,

Boendet i samband med bodelning

2014-05-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru vill skiljas och har köpt en lägenhet för att flytta. Vi äger en villa tillsammans. Finns det någon lag som talar om hur länge jag kan bo kvar innan vi måste sälja? Jag känner att jag behöver tid att leta ny bostad till mig och barnen. Vi har inte lämnat några skiljsmässopapper ännu, och ingen bodelning har skett.
Lars Bålman |Nej, någon sådan bestämmelse torde inte finnas. Dessutom kan inte någon fördelning av egendom ske innan bouppteckningen är gjord, och en sådan görs inte innan äktenskapet har förklarats slutligen upplöst. Däremot finns en bestämmelse om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230).

Samägd bil vid bodelning

2014-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ska skilja oss. För två år sedan så köpte vi en NY bil som kostade 320.000kr.Vem har rätt till bilen? Om min fru vill ha bilen hur går man tillväga då?Om vi tillsammans kommer överens om att hon skall få bilen, då kan ju hon sälja bilen om ett år och göra en riktig bra affär och får då alla pengarna själv...Hur gör man i detta fallet?..
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska således fördelas jämnt mellan er. Enskild egendom kan bl.a. vara giftorättsgods som har blivit avskilt genom äktenskapsförord eller egendom som har ärvts med förbehåll om att den ska utgöra arvtagarens enskilda egendom. Bilen som ni har köpt tillsammans utgör giftorättsgods och kommer därför att ingå i bodelningen. Vid bodelningen fördelas giftorättsgodset jämnt mellan makarna. I första hand ska vardera make dock få behålla sin egen egendom. Både du och din fru äger bilen vilket gör att ni båda har ett anspråk på att få behålla bilen i bodelningen. Ponera att ditt giftorättsgods är värt 600 000 kr och din fru har giftorättsgods värt 400 000 kr. Vid en bodelning ska detta fördelas jämnt mellan er. Eftersom du i detta exempel har mer än din fru ska du överföra 100 000 kr till henne, ni har då båda 500 000 kr. Om ni kommer överens om att din fru ska få bilen i bodelningen kommer hennes giftorättsgods stiga i värde. Då ni äger halva bilen var motsvarar den 160 000 kr på båda era sidor i bodelningen. Om hon får den överförs således ett värde på 160 000 kr av ditt giftorättsgods till henne. Hennes giftorättsgods är nu värt 560 000 kr, då ni båda ska ha 500 000 kr efter bodelningen är det nu hon som måste överföra 60 000 kr till dig.Konsekvensen av att hon får bilen i bodelningen är alltså att ditt giftorättsgods minskar och hennes ökar. Eftersom giftorättsgodset ska fördelas jämnt mellan er innebär det att du antingen behöver ge mindre av ditt giftorättsgods till henne eller att hon kommer tvingas ge av sitt giftorättsgods till dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,