Bodelningsavtalets giltighet

2016-12-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag ligger I skillsmässa. Vi har skrivit ett bodelningsavtal som är underskrivet och bevittnat. När det skickades in till Lantmäteriet blev det returnerat eftersom det saknades ett datum för undertecknandet. Min ex som nu har kommit på andra tankar och hävdar att avtalet är ogiltigt. Hon vill skriva ett nytt avtal som är mer fördelaktigt för henne. Han har inte fått riktigt 50% av det totala boet. Skulle hon få rätt vid en tvist?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett bodelningsavtal blir giltigt i och med att den skriftliga handlingen undertecknas av båda parter. Eftersom ni upprättat ett avtal som är undertecknat av er båda är det fullt gällande mellan er, även om lantmäteriet inte kunde godta handlingen på grund av missen med datumet. I en tvist kan ditt ex alltså INTE hävda att avtalet är ogiltigt och kräva att bodelningen görs om. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

På förhand veta om smycken ska ingå i bodelning?

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Har redan skrivit till er angående en skilsmässa och fick inte svar på en del frågor. Ni skriver att smycken är personligt och ska inte ingå i en bodelning om det inte missgynnar den andra maken. Vi har levt under ganska normala förhållande, inget överflöd med andra ord och skaplig ekonomi. Saken är den att min fru har värderat sina smycken,(hos en guldsmed) och fått en summa på drygt 250 000:-. Själv har jag smycken värda mindre än 10 000:-. Jag tycker det är en ganska markant snedfördelning, vad tycker ni? Vidare har hon som sagt redan flyttat och tog då med sig utöver smycken en ganska värdefull servis. Det får man väl inte innan bodelningen ägt rum?Mvh
Michelle Gaudin González |Hej, och välkommen åter till Lawline.Det stämmer att smycken kan tas undan från bodelningen i skälig omfattning enligt 10:2 ÄktB. Enligt propositionen till den här lagen ska denna skälighet bedömas med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Rätten att undanta den här typen av egendom ska också bedömas med hänsyn till vad din fru sammanlagt vill hålla utanför delningen. Det finns alltså många fler omständigheter som påverkar huruvida smyckena ska ingå i bodelningen och det går dessvärre inte att på förhand säga vad som kommer att ingå i en bodelning då det är något som avgörs av makarna, domstolen eller en bodelningsförrättare. Det svar du tidigare fått är det som ingår i gratisrådgivningen men vill du ha en bättre prognos över huruvida smyckena kommer ingå i bodelningen eller hjälp med att göra gällande att de ska ingå i er bodelning rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline juristbyrå.Hoppas svaret var till hjälp.Med vänliga hälsningar

Lotterivinst vid bodelning

2016-11-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej,ingår en lotterivinst som utfaller efter det att man ansökt om skilsmässa, men där lotten inköpts under tiden man fortfarande varit gift, i det som ska delas i en bodelning?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur en bodelning går till vid en skilsmässa behandlas i äktenskapsbalken (ÄB) (https://lagen.nu/1987:230). Enligt 9 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) görs en bodelning först efter att ett mål om äktenskapsskillnad (det som i dagligt tal kallas skilsmässa) har avgjorts. Det är inte förrän man får en dom på äktenskapsskillnad som man ser äktenskapet som avslutat enligt 5 kap. 6 § ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K5P6S1). När en bodelning ska förrättas är det bland annat reglerna i 9 kap. som är tillämpliga. När man vid bodelningen ska kolla vilka egendomar som ska ingå gör man bedömningen av egendomar med utgångspunkt från den dagen då man ansökte om äktenskapsskillnad enligt 9 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1), vilket kallas den kritiska punkten. Gällande egendomar har makarna en redovisningsplikt för sina egendomar, den stadgas i 9 kap. 3 § ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K9P3S1). Redovisningsplikten är långtgående och sträcker sig under bodelningen och för alla egendomar en make har. Här är det viktigt att komma ihåg att redovisningsplikten även gäller avkastning från egendom som den ena maken innehar. All egendom som finns innan den dagen man ansökte om äktenskapsskillnad ska ingå som giftorättsgods (den egendom som ska delas på vid bodelning) om det inte finns skrivet att det ska vara enskild egendom (som inte ska ingå vid en bodelning).Sammanfattningsvis gällande lotten förstår jag det som att den inköptes under giftermålet innan dagen för ansökan om äktenskapsskillnad. Dels måste den som har lotten redovisa för den enligt redovisningsplikten och sen kommer den med största sannolikhet ingå som giftorättsgods. Detta eftersom man kan se den som en fordran på spelbolaget som kommer göras om till pengar i ett senare skede, trots att pengarna inte finns i dagsläget. Därför fanns fordran innan den kritiska punkten och kommer således att ingå om makarna inte har skrivit att egendom ska vara enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!

Klandra bodelning

2016-11-24 i Bodelning
FRÅGA |ÄR EJ NÖJD MED ARVSKIFTET, PGA. ATT ALLA INTE VAR MED VID DELNINGEN.HUR GÖR JAG.MVH/
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon anser att en bodelning inte gått rätt till har man fyra veckor på sig från det att man tagit del av bodelningshandlingen att klandra (överklaga) denna (11 kap 8 § ÄktB). Detta görs hos tingsrätten. I bodelningshandlingen ska det stå vad man ska tänka på när man för en klandertalan och i den ska också framgå att man har fyra veckor på sig att göra detta.Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Bodelningsprocessen

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Delgivning av underlag för bodelning med mottagningsbesked för underskrift har skett , men mottagare på känd adress vill ej medverka.Vad är då nästa steg i processen?
Martin Persson |Tack för din fråga.Om det är fråga om en förordnad bodelningsförrättare som har upprättat en bodelning och sedermera delgivit parterna skall man som part väcka klandertalan inom fyra veckor från delgivningen, därefter är denna rätt förbrukad och bodelningsbeslutet står fast.Gäller det däremot ett egenupprättat bodelningsavtal som inte motparten vill skriva under är det en helt annan process. Då kan inte delgivningen i sig få någon sådan passivitetsverkan, utan avtalet står fortfarande utan bundenhet. Nästa process är således att ansöka hos rätten om förordnande av bodelningsförrättare för att lyckas få till en bodelning.Hoppas det löser sig.Vänligen,

Preskription av begäran om bodelning

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar skilde sig 1980. Min pappa flyttade till USA och dog där 2001. De gjorde aldrig någon bodelning. Vi är tre biologiska syskon. Kan vi begära ut den del av min fars ägande som han aldrig tog ut?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Regler om bodelning behandlas i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Då ett äktenskap tar slut ska bodelning alltid genomföras (se 9 kap 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för möjligheten att begära bodelningen men det har i praxis fastställts att då en make förhållit sig passiv till bodelningen under en längre tid detta kan tolkas som en eftergift av anspråket. Det finns en del rättsfall som har tagit upp denna fråga, bland annat NJA 1937 s. 180.I rättsfallet hade en av makarna flyttat till USA, utverkat äktenskapsskillnad och gift om sig. Knappt femtio år efter hennes flytt till USA avled makan, varvid hennes arvingar riktade anspråk om hennes bodelning. HD kom i det fallet fram till att rätten att begära bodelning var eftergiven, och arvingarnas käromål avslogs.Även i rättsfallet NJA 1993 s. 570 bedömdes den ena makens begäran om bodelning vara eftergiven, då makan i det fallet begärde bodelning 24 år efter skilsmässan.I rättsfallet NJA 2009 s. 437 begärdes bodelning tio år efter äktenskapsskillnaden. I detta fall fann HD att begäran om bodelningen inte var eftergiven.Sammanfattningsvis finns inget direkt svar på din fråga då det inte finns någon reglering i lag om detta, utan rätten får i varje enskilt fall pröva huruvida begäran om bodelning ska anses vara eftergiven eller inte. De två sakerna som huvudsakligen är relevanta för bedömningen är dock hur lång tid det har gått och anledningen till att man tidigare inte begärt bodelning.Jag hoppas du blev nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Beslut av den efterlevande maken att åberopa 12 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken är som huvudregel bindande för den efterlevande maken varför denne inte i efterhand kan återkalla beslutet

2016-11-24 i Bodelning
FRÅGA |Vår far dog och vi är 3 st bröstarvingar. Pappas fru åberopade 12:2 och vi skrev på pappret alla 4. Nu tar hon tillbaka 12:2. Min fråga är. Får man ta tillbaka när man skrivit på?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om din fars fru inte blev tvingad eller på annat sätt blev pressad att skriva på pappret så är din fars fru bunden av sitt beslut att 12 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken ska tillämpas. Din fars fru kan med andra ord i ett sådant läge inte ångra sig i efterhand.Med vänlig hälsning

Behandling av gemensam bostad vid bodelning

2016-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Jag träffade mitt ex 2009 och han flyttade då in i mitt hus som jag än idag står på 100% på lagfarten.2010 gifte vi oss.2014 skilde vi oss och jag hade då fått bo hos min mamma sen 2011 efter flykt från hot och våld från min man och fick även kvarsittningsrätt men vågade aldrig bo själv i huset.Ingen bodelning är gjord, vi står gemensamt på lånen och han har inte lagt in någon insats i huset.Hur kan en bodelning se ut i detta fall??Är huset mitt? Vad göra?
Jenny Vilander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna angående hur en bodelning ska gå till finner du i äktenskapsbalken, som jag vidare kommer att förkorta som ”ÄktB”, se https://lagen.nu/1987:230.När ett äktenskap löses upp ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Bodelningen ska göras utifrån det egendomsförhållande som gällde då du ensam eller ni tillsammans ansökte om äktenskapsskillnad (juridisk term för skilsmässa), 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1). Här av kommer ni att behöva försöka återskapa en samlad bild av den egendom som ni hade vid tiden för skilsmässan.Den egendom som ska delas mellan makarna är sådan egendom som utgjort giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Vad för egendom som utgjort giftorättsgods bestäms genom vad för egendom som varit enskilt egendom 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Med enskild egendom menas sådan egendom som ens make vid en bodelning inte har rätt att göra anspråk på och sådan egendom ska inte ingå i bodelningen. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord eller genom att ena maken fått egendom i till exempel gåva eller genom ett testamente med det villkoret att egendomen ska vara makens enskilda 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). All annan egendom som alltså inte är enskild utgör giftorättsgods och ska därför räknas in i bodelningen. Jag vill här uppmärksamma dig på att det faktum att egendom, till exempel ett hus, utgör giftorättsgods inte innebär att makarna äger huset tillsammans. En giftorätt leder alltså inte per automatik till samäganderätt. Den som köper något är juridiskt sett ägare till egendomen. Äganderätten får betydelse längre fram i bodelningsprocessen och jag kommer därför återkomma till den saken. I din fråga berättar du att du sedan tidigare hade huset och att du än idag är ensam ägare av det men att ni står gemensamt på lånen. Jag vill därför uppmärksamma dig på att det kan finnas en viss problematik i äganderättsfrågan. Ifall det är så att ditt ex har hjälpt dig att amortera på lånen du tog när du köpte husen och att han även kan styrka detta skulle han kunna hävda att han på så vis köpt in sig på en viss del av huset. Skulle han hjälpt till med att amortera huslånen har han ju på så vis betlat en del av husets köpeskilling. Om vi däremot bortser från möjligheten att ditt ex kan ha köpt in sig i huset genom att betala amorteringar så förändras inte äganderättsfrågan enbart genom att man gifter sig. Ägde du huset ensam innan är du således även ensam ägare av huset trots äktenskap. Huset ska dock ändå tas med i bodelningen ifall det utgör giftorättsgods. Första steget i en bodelning är sedan att makarnas andelar i boet ska beräknas, 11 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1). Varje make får från bodelningen, i skälig omfattning, ta undan kläder och andra föremål som innehas för personligt bruk, 10 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P2S1). Vid beräkningen av andelarna ska även så pass mycket egendom avräknas så det täcker de skulder som en make hade vid tiden som ansökan om skilsmässa gjordes,11 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). I första hand får dock inte skulder som är kopplade till sådan egendom som anses som enskild dras av. Det som återstår av respektive makes giftorättsgods efter ovan gjorda avräkning läggs sedan samman och delas därefter lika mellan makarna,11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Varje make har på sin lott rätt att få ut sin egen egendom, 11 kap. 7 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1). Det är alltså här det får betydelse vem som är den juridiska ägaren av den egendom som utgör giftorättsgods. Ifall du anses som ensam ägare av huset har du en bättre rätt till att få huset avräknat på din lott än vad ditt ex har. Skulle husets värde överstiga vad du har rätt till att få ut genom bodelningen har du rätt att köpa ut ditt ex, 11 kap. 9 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P9S1). I vissa fall kan dock en make ha rätt att överta ett boende som varit makarnas gemensamma trots att det är den andra maken som varit den juridiska ägaren av bostaden. Så blir fallet när en maken kan anses ”bäst behöva” bostaden, 11 kap. 8 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1). Så får dock endast ske ifall det kan anses som skäligt. Normalt kan detta bli aktuellt ifall den ena maken har barn sedan tidigare eller att gemensamma barn efter skilsmässan ska bo hos enbart den ena maken. Vidare ska man titta på ekonomiska aspekter och ifall bostaden kan tänkas ha ett särskilt affektionsvärde för den make som äger den. För- och nackdelar med ett övertagande vägs mot varandra och en bedömning görs utifrån olika omständigheter i varje fall. I och med att ni båda står på lånen kommer det även krävas att den av er som behåller bostaden också tar över den andre makens del av lånet. En förutsättning här är att banken godtar ett sådant övertagande. Sammanfattningsvis kan sägas att i en bodelning ska all egendom som i äktenskapet har utgjort giftorättsgods ingå. Varje make har rätt att från sitt giftorättsgods räkna av egendom för personligt bruk samt egendom som täcker upp respektive makes lån. Återstående giftorättsgods delas sedan lika mellan makarna. Varje make har rätt att få sådan egendom som hen själv äger avräknad på sin lott i första hand men ibland kan den andra maken ha rätt att överta egendom. Ifall du önskar behålla huset i bodelningen skulle jag råda dig att ta kontakt med den bank där ni har huslånen och höra dig för ifall de skulle gå med på ett övertagande av lånen. Ifall det är så att ditt ex kan sägas ha köpt in sig i huset genom betalning av amorteringar kan du som sagt behöva köpa ut honom. Ifall du inte har tillräckligt med övrig egendom för att finansiera en sådan transaktion bör du även kolla med banken om det finns några möjligheter för dig att ta ytterligare lån för den saken. Skulle det vara så att ditt ex inte accepterar att du vill köpa ut honom så skulle jag i så fall råda dig att försöka få till stånd en försäljning av huset och att ni på så sätt delar på vad försäljningen uppbär. En juridisk process i domstol angående bodelning blir ofta dyrt och även psykiskt påfrestande i och med att dessa mål ofta kan pågå under flera år. Kom till sist även ihåg att du alltid har en rätt att polisanmäla ditt ex ifall han utsätter dig för brott genom att uttala hotelser eller bruka våld. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende och hoppas jag kunnat ge dig viss vägledning bland bodelningsreglerna.Med vänlig hälsning,