Samboegendom

2016-06-07 i Bodelning
FRÅGA |Om man är en EU medborgare och köper hus i Sverige, sen få en sambo från ett EU land i det huset och efter ett tag går de isär, har den sambon rätt till huset?Ingen av dem är folkbokförd i Sverige däremot mannen som äger huset tillsammans med sin son är ett enskild företagare i Sverige.
Anna Thörne |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På samboförhållanden är Sambolagen (2003:376) tillämplig. Egendom som har köpts före ett samboförhållande inleds är inte samboegendom enligt 3 § SamboL och ska inte ingå i en eventuell bodelning när samborna flyttar isär. Vad som framgår av din fråga så är huset inte köpt för gemensamt bruk och sambon har därmed inte rätt till huset om samboförhållandet upphör. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållande

2016-06-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska separera med min sambo. Vi äger hus och skulder tillsammans som kommer delas lika.Men ang sakerna i hemmet, så som inredning, gardiner, lampor osv. Hur delas de? De saker man hade med in i boendet, följer då med ur boendet? Vi har haft gemensam ekonomi under den senare delen av förhållandet.
Jesper Johansson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är sambos är bestämmelserna i sambolagen tillämpliga.Enligt lagens 8 § ska vid samboförhållandets upphörande en bodelning beträffande samboegendomen göras om någon av er begär det. Begäran ska framställas senast ett år efter att förhållandet upphörande. Samboegendomen utgörs av Er gemensamma bostad och bohag, vilket framgår av lagens 3 §. För att det ska anses vara er gemensamma bostad och bohag förutsätts att det förvärvats för gemensam användning. Beträffande er inredning och dylikt krävs alltså att det är införskaffats för er gemensamma användning för att det ska ingå i bodelningen. Av lagens 6 § framgår att möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för ert gemensamma hem utgör ert gemensamma bohag. Däremot räknas inte bohag som används enbart av den ena av er som gemensamt.Av detta följer att egendom Ni hade med er in i samboförhållandet inte kommer att ingå i bodelningen då det inte är förvärvat för Er gemensamma användning. Om inredningen du beskrev i din fråga har införskaffats för er gemensamma användning kommer de alltså att ingå i bodelningen och då delas lika.Vänligen,

Skydd för makes egendom vid bodelning

2016-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi har våra aktier i ett ISK konto. Ett sådant konto kan bara stå på en person och nu står det på min man. Jag kommer inte ens åt det. Vi ska skiljas, kommer dessa pengar endast tillfalla honom? Och kan han föra över pengarna till sin pappa innan vi skickat in skilsmässopappren för att slippa dela dem med mig ( och sedan föra tillbaka dem)?
Erica Leufstedt |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt äktenskapsbalken 7 kap 1§ är att all egendom som en make äger utgör så kallat giftorättsgods, såvida den inte är enskild. Att egendom är enskild kan enligt 7 kap 2§ vara till följd av att makarna skrivit äktenskapsförord som anger att egendom är enskild, av arv som den ene maken fått med föreskrift om att egendomen ska vara enskild eller liknande. Såvida ingen av omständigheterna i 2§ föreligger är egendom du och din make äger, vare sig de står under en av er eller under båda, giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken en bodelning göras. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods mellan makarna, således kommer era aktier delas lika mellan er, vilket framkommer av 10 kap 1§. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg då talan om äktenskapsskillnad väcktes, så har din man inte fört över pengarna innan detta kommer en överföring till hans pappa inte påverka. Sker en överföring innan ni lämnat in papperna och ansökt om skilsmässa finns en skyddsregel i 11 kap 4§. Om din make utan ditt samtycke inom 3 år innan talan väcktes i inte obetydlig omfattning, genom gåva till annan, minskat sitt giftorättsgods så skall din andel vid bodelningen beräknas såsom att gåvan aldrig givits utan ingått i din makes giftorättsgods. Det föreligger även en redovisningsplikt er emellan enligt 9 kap 3§. Är du rädd att din make ska föra pengarna någonstans där de inte kan kommas åt vid bodelningen kan domstolen på din begäran enligt 8§ sätta egendomen under särskild förvaltning. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Stuga enskild egendom - ingå i giftorättsgods?

2016-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Min hustru gav bort sin sommarstuga till sin dotter som enskild egendom.Dottern och hennes dåvarande make köpte därefter tomten till stugan tillsammans som tidigare varit på arrende hos kommunen.Så blir det skilsmässa.Nu påstår exmaken att han har lika stor rätt till sommarstugan som dottern.Han vägrar lämna ifrån sej rätten till stugan.min fråga lyder:Har exmaken några rättigheter till sommarstugan?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB, vilket innebär att all egendom som inte ena maken äger ensam genom avtal eller liknande ska ingå i bodelningen mellan makarna. Som enskild egendom räknas sådan egendom som fås i arv av annan än maken med förbehållet att egendomen ska vara enskild enligt 7 kap 2 § ÄktB. Att tomten är deras gemensamma spelar ingen roll. Exmaken har inte rätt till stugan. Det är hennes enskilda egendom. Hoppas mitt svar hjälpte! Det är bara att återkomma om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Sambo - bodelning

2016-06-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo skall separera. Har lite frågor vad som gäller då? Vi har inget samboavtal. Fråga 1. Hur är det med bilen? den står på mig men den köpte vi för 2 år sedan. Har jag rätt till den eller måste den säljas och pengarna delas lika? Fråga 2. Vi har en villa. Vad skall man räkna av om jag ska lösa ut henne ifrån villan?Vi har lån på 2465000:- värdet på huset är 2900000:- Skall mäklararvode, skatt räknas av?
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På samboförhållanden är Sambolagen (2003:376) tillämplig. När ett samboförhållande upphör då ni flyttar isär (2 § punkt 2 SamboL) ska en bodelning göras om någon av samborna begär det enligt 8 § SamboL. I en bodelning ingår er gemensamma bostad och bohag om det köpts för gemensam användning, se 3 § SamboL. Fråga 1: Bilen ingår inte i bodelningen då den inte utgör samboegendom (tolkar din fråga som att du köpt bilen för eget bruk och därmed har du också rätt till bilen i bodelningen)Fråga 2: Villan är er gemensamma bostad och ska ingå i bodelningen, du och din sambo har rätt till halva bostaden var enligt 14 § SamboL. Jag förstår din fråga som att du inte ska sälja huset innan bodelning, utan att du vill köpa ut henne i samband med bodelningen. Skulderna räknas av i bodelningen och det resterande värdet delas lika mellan er. Du kan köpa ut din sambos del både för huset och ta över hennes del av lånet. Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning

Ingår villan som är betalad med arv i bodelningen?

2016-06-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har fått pengar efter min avlidne sambo, min sons pappa 2008. Jag köpte ett radhus för dem pengarna. Sen träffade jag en ny man 2009 och gifte mig 2010 och vi sålde radhuset och köpte en villa för samma pengar som jag fick för radhuset. Mina arvspengar . Jag står som ensam ägare på villan också. Jag vill skilja mig och undrar hur det blir vid en bodelning då det är mina arvspengar som finns i huset. Finns inget äktenskapsord. Mvh Susanne
Mathilda Andersson |Hej Susanne!Tack för din fråga. I en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken(den finner du här). Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom genom exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord. Det vill säga att om det inte finns något äktenskapsförord mellan dig och din make, eller testamente som föreskriver att egendomen ska vara enskild betyder det att villan ska ingå i bodelningenEfter att giftorättsgodset är fastställt har var make rätt att göra avdrag för sina skulder som hänför sig till giftorättsgodset. Det som återstår ska läggas samman med den andre makens giftorättsgods och därefter ska delas lika enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Sammanfattningsvis innebär det att villan ska ingå vid eventuell skilsmässa. Det bör tilläggas att dessa regler endast gäller om ni inte kommer överens om något annat. Det är fritt för makar i skilsmässa själva komma överens om hur de vill fördela egendomen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Betydelsen av den kritiska tidpunkten vid bodelning

2016-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ansökte om så kallad "Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad" då vi inte var överens om att skilja oss. Vi har således en 6 månaders betänketid tills jag kan skicka in en så kallad fullföljd för att skilsmässan ska träda kraft. Jag läste någonstans att från och med det datum som stämningsansökan kommer in så räknas våra ekonomier som separat. Så till exempel om jag under dessa 6 månader vinner pengar eller ärver något eller liknande så räknas inte dessa pengar/egendom med i bodelningen. Stämmer detta? Alltså är det så att efter att man ansökt om skilsmässa så är våra ekonomier separata, trots att den faktiska skilsmässan inte äger rum förrän betänketiden är slut?Tack
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena så som de såg ut vid den så kallade kritiska tidpunkten. Enligt 9 kap 2 § stycke 1 Äktenskapsbalken är den kritiska tidpunkten den dag som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Det är alltså precis så som du säger, ni har haft separata ekonomier från och med den tidpunkt då du lämnade in ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Det faktum att skilsmässan inte är fullföljd ännu spelar ingen roll. Detta innebär att om någon av er gör sig av med egendom under betänketiden så ingår denna egendom ändå i bodelningen. Det innebär även att om någon av er vinner/ärver pengar/egendom under betänketiden så ingår detta inte i bodelningen. Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen

När kan man begära jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB?

2016-05-30 i Bodelning
FRÅGA |I vilket fall kan äktenskapsbalken 12:2 åberopas?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Äktenskapsbalken 12 kap. 2 § (https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) är en jämkningsregel och kan endast åberopas av den efterlevande maken. Det måste göras en begäran från efterlevande make senast vid bodelningstillfället. Regeln är en typ av skyddsregel för den efterlevande maken.Regeln föreskriver att en efterlevande make kan välja att vardera part ska behålla hela eller delar av sitt giftorättsgods som sin andel vid en bodelning. Det innebär att det inte görs någon delning i praktiken av det som undantas bodelning eftersom vardera sida har kvar det som annars skulle ingå i en bodelning. Regeln kan användas till exempel för att skydda sin egendom mot särkullbarn eller testamentestagare på den avlidne makens sida eller i motsatt syfte för att den avlidnes arvingar ska få all egendom efter den avlidne maken.Sammantaget kan 12 kap. 2 § äktenskapsbalken alltid och endast åberopas av den efterlevande maken. Det är en typ av skyddsregel.Vänligen,