Makars äganderätt och lagfartens betydelse för ägande.

2016-05-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag är gift sedan mycket länge och vårt hus står på min make. Jag vill veta exakt vad det innebär. 1) Äger jag häften av våra tillgångar(vi har inget äktenskapsförord)? 2) vad är en lagfart? Är det detsamma som ägarbevis? Läste någonstans att om min make blir sjuk och lagfarten står på honom kan jag inte komma åt någonting av våra gemensamma tillgångar.
Linda Critchley |Den som med äganderätt förvärvat en fastighet måste inom tre månader efter förvärvet ansöka om lagfart, 20 kap. 1 § jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1). Själva äganderätten till en fastighet övergår dock inte i samband med ansökan om lagfart, utan när giltiga köpehandlingar har undertecknas. I många situationer anses lagfarten medföra en presumtion om äganderätt, t ex vid ansökan om inteckning i fastigheten samt i samband med fastighetsbildning och upprättande av planer enligt plan- och bygglagen.Jag kan inte se att den omständighet att din make står på lagfarten till fastigheten skulle kunna begränsa din möjlighet att komma åt era gemensamma tillgångar. Du kan förvisso inte sälja fastigheten utan din makes medgivande, men gifta pars medgivande inhämtas alltid vid överlåtelse av fastighet om den inte utgör enskild egendom, enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P5S1), oavsett vem som står på lagfarten. Andra tillgångar än fastigheten påverkas inte av lagfarten.När man är gift så råder var make över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1). Av 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) framgår dock att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Förutom genom äktenskapsförord kan egendom bli enskild bl a genom villkor i arv, testamente, gåva, 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). När ett äktenskap upphör, genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning genomföras, bodelning kan också, om makarna är överens, genomföras under pågående äktenskap, 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Det är denna regel som medför att många gifta par felaktigt anser sig ”äga” hälften av den andra partens tillgångar. Det handlar dock inte om någon faktisk äganderätt, giftorätten brukar istället ofta beskrivas som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid bodelning.Huset som din make äger, och hans övriga tillgångar, tillhör således honom, på samma sätt som dina egna tillgångar tillhör dig, fram till en eventuell bodelning. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå, även fastigheten, förutsatt att din make inte fått den i gåva, eller genom arv eller testamente och med särskilt förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Efter avdrag för skulder ska värdet av era tillgångar läggas ihop och sedan delas lika mellan er.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och skulder hos ena maken

2016-04-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag ska gifta mig och äger min bostadsrätt, mun blivande man har skuld hos kronofogden. Behöver jag skriva äktenskapsförord så att lägenheten även vid försäljning när vi är gifta bara tillfaller mig och att jag inte blir delägare av hans skuld till kronofogden. Hur ska ett sådant äktenskapsförord se ut isåfall. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar Päivi Hidemark
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara klargöra att varje make/maka själv råder över sin egendom och sina skulder 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Att ni gifter er medför alltså inte att du får någon form av ansvar för din makes skuld. Däremot ger era privata ekonomiska förhållanden utslag i en eventuell framtida bodelning mellan er, då vardera makes tillgångar minskat med skulder ska läggas ihop i en gemensam pott och delas lika. Har din make höga skulder kanske han bidrar med väldigt lite eller inget alls vid en bodelning, vilket i sin tur medför att du enbart "ger" honom hälften av dina tillgångar. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att bostadsrätten är din enskilda egendom. Effekten av detta blir att den inte kommer ingå i en framtida bodelning. Viktigt att påpeka, eftersom att du talar om en försäljning, är att om du tar pengarna för lägenheten och köper något annat för dem blir den nya egendomen också enskild egendom. Det viktiga är att man hela tiden kan härröra summan pengar som hänför sig till den enskilda egendomen! Om det sker en sammanblandning av ersättning från försäljning av lägenhet med andra pengar vid köp av en ny egendom, kan delar av denna egendomen klassas som enskild egendom medan andra delar kan klassas som giftorättsgods. Det som är giftorättsgods ska alltså ingå i en bodelning vilket gör att äktenskapsförordet som hänför sig till lägenheten blir utan verkan. Samma sak gäller om du sammanblandar ersättningen från lägenheten på exempelvis ett konto med pengar som utgör giftorrättsgods, då blir det omöjligt att visa exakt vilka pengar som härrörs från lägenheten och därmed ska undantas från bodelning. Sammanfattningsvis är det viktigt att det som är enskild egendom hålls intakt och inte blandas med egendom som inte är reglerad i äktenskapsförord. För vidare hjälp kring upprättande av äktenskapsförord kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialist på området genom att klicka här.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sen bodelning

2016-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej ! Jag skulle behöva råd angående en sen bodelning/skilsmässa. Skildes maj förra året enligt skatteverket och jag undrar om det är möjligt att göra en sådan nu? Vi har 3 gemensamma barn så livet i sig har varit väldigt hektiskt så det har inte funnits nån ork att bråka om detta.
Anton Magnusson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om makar* kan göra en bodelning 1 år efter en äktenskapsskillnad. När jag svarar på din fråga kommer jag först skriva allmänt om bodelning och inom vilka tidpunkter makar kan göra en sådan. Längst ner svarar jag på din fråga.Allmänt om bodelning:När ett äktenskap upplöses genom en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken (se här; nedan förkortad ÄktB). Huvudregeln är att bodelningen ska förrättas när äktenskapet är upplöst enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1). De egendomsförhållanden makarna ska utgå från vid en bodelning är makarnas tillgångar och skulder vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1).Själva bodelningsprocessen går till så att bodelningen förrättas tillsammans mellan makarna och det ska upprättas en handling som skrivs under av dem båda enligt 9 kap. 5 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1). Makarna eller en av dem kan lämna in denna handling till skatteverket för registrering enligt 13 kap. 6 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K13P6S1). Detta är inte ett tvång men kan ha betydelse för skyddet mot den andra makens borgenärer.Tid för bodelning:Det finns ingen tid för när en bodelning ska ske efter en äktenskapsskillnad. Således skulle makarna teoretiskt kunna genomföra en bodelning hur lång tid som helst efter en skilsmässa. Dock finns det rättsfall som menar att möjligheten för en make att begära bodelning kan gås förlorad på grund av dennes passivitet. Hur lång denna passivitet kan vara beror på omständigheterna i det enskilda fallen men enligt rättsfallet NJA 2009 s 437 (se här) var det okej att vänta 10 år efter äktenskapsskillnaden eftersom den ena maken kunde förklara varför den var passiv.I ditt fall:Enligt ovanstående information ser jag inga problem med att genomföra en bodelning 1 år efter er äktenskapsskillnad. Dels för att det ses okej med att vänta 10 år enligt rättsfallet ovan och dels för att du har en förklaring varför ni har väntat, det vill säga att det har varit hektiskt. Om det skulle vara på det viset att ni inte är överens om att genomföra en bodelning eller om det uppkommer bråk om egendom kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten enligt 17 kap. 1 § 1 st. ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1) . Denna bodelningsförrättare ska hjälpa er framåt och se till att ni får ett avslut, det vill säga få till en bodelning. Du kan läsa mer om detta här.Lycka till!Med vänliga hälsningar*skriver makar istället för "före detta makar" eftersom det blir upprepning. Menar förstås före detta makar.

Enskild egendom i bodelning

2016-04-20 i Bodelning
FRÅGA |har ärvt en sommarstuga av mina föräldrar! I testamentet står att det ska vara min enskilda egendom. Vad gäller vid en ev skilsmässa? Min man säger att då får jag sommarstugan och han kan ta hela vårt hus som vi båda står som ägare till!
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Angående bodelning:Bodelning mellan makar är lagstiftat i äktenskapsbalkens 10 kap.Som framgår av 1 § ska makarnas "giftorättsgods" ingå i bodelning.Giftorättsgodset definieras 7 kap 1 § som helt enkelt stadgar att giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Resultatet är alltså att det som inte är enskild egendom ingår i bodelningen.För att något skall vara enskild egendom krävs alltså i detta sammanhanget antingen att man avtalat om det under eller före äktenskapet, eller att man fått det som ett villkor vid arv eller gåva. Ditt arv från föräldrarna är alltså enskild egendom eftersom dina föräldrar ville det. I grund och botten får två makar dela upp sina tillhörigheter hur de själva vill vid en skilsmässa. Reglerna finns egentligen för fall då makarna inte är överens och då är det viktiga att du kan styrka att det faktiskt är enskild egendom eftersom det finns en presumtion om giftorättsgods. (Detta innebär att man antar att makars egendom är giftorättsgods om inte motsatsen bevisas).Vid en bodelning lägger man helt enkelt ihop summan av allt giftorättsgods och sen får makarna hälften var.Resultatet om ni skiljer er och enbart äger de båda husen:Eftersom sommarstugan är din enskilda egendom kommer den undantas helt från bodelningen. Huset som ni båda äger är däremot giftorättsgods och därför skall ni dela lika på det huset. Maken har ingen som helst rätt till sommarstugan och han har heller inte rätt att på något vis tillgodoräknas dess värde. NI ska helt enkelt dela upp tillgångarna rättvist och låtsas som att sommarstugan inte existerar.Det finns vissa jämkningsregler som gör att en fördelning som är extremt orättvis kan ändras av domstol, men de är bara aktuella om tillgångarna fördelas extremt skevt eller om man varit gifta enbart en kort tid. Har ni varit gifta mer än fem år tillämpas dock de regler jag nämnt ovan. Angående vem som faktiskt får bo i huset:Det kan sluta med att han får bo kvar i er gemensamma bostad men inte du. Om han gör det så innebär det dock att han skall ersätta dig för de 50 % av huset som du äger. Det är inte så att ni tar ett hus var utan han måste helt enkelt köpa ut dig och betala 50 % av husets värde i bodelningen för att få bo kvar i huset efter skilsmässan.Mitt råd:Se till att ha skriftligt stöd för att din sommarstuga är enskild egendom genom testamente, det är alltid bra att ha det skriftligt om det skulle bli problem senare, eller om din man exempelvis skulle råka ut för utmätning. Med vänliga hälsningar,

Rätt till huset vid bodelning?

2016-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Ska skiljas och bara min man står på lånen och huset. Vad har jag rätt till?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni inte har äktenskapsförord som gör egendomen enskild. Huset är alltså det man brukar kalla giftorättsgods.I samband med äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Regler angående bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken. Bodelning innebär att den egendom som utgör giftorättsgods ska räknas samman och delas mellan er. Även om din man står som ägare på huset kan du få rätt till en del av husets värde till följd av bodelningen. För att beräkna vad du har rätt till tas husets marknadsvärde minus de lån som finns samt eventuell vinstskatt. Det som då blir kvar är det ni delar lika mellan er.Om ni mot förmodan väljer att inte sälja huset ska huset ändå ingå i bodelningen till marknadsvärde, och den som då får huset på sin andel ska kompensera den andre maken om det uppstår ett missförhållande mellan värdet som respektive make erhållit. Denna kompensation kallas skifteslikvid, och är en fordran.Det finns en regel i äktenskapsbalken om vem som ska få behålla huset efter äktenskapsskillnad. Du kan ha rätt att få huset även om du inte är ägare eller står på lånen. Regeln hittar du här. Regeln säger i kort att den som har störst behov av bostad och bohag ska få denna med avräkning på sin lott. Eftersom din man äger huset är en förutsättning för övertagande dock att detta kan anses vara skäligt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Bodelning vid ett kort äktenskap

2016-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej..jag undrar vad som gäller vid skilsmässa när man varit gifta i knappt 10 månader..jag ägde hus o fordon innan vi gifte oss.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du vad som händer med din egendom vid en bodelning. För att svara på denna fråga kommer jag först skriva allmänt om bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad och om vad som gäller vid korta äktenskap. Längst ner kommer jag svara på din fråga. Notera att det kommer bli ett långt svar, men det är mycket som behöver förklaras när det gäller bodelning.Allmänt om bodelning:När ett äktenskap upplöses genom en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken (se här; nedan förkortad ÄktB). Huvudregeln är att bodelningen ska förrättas när äktenskapet är upplöst enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1). De egendomsförhållanden makarna ska utgå från vid bodelning är makarnas tillgångar och skulder vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1).Egendomen som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods* enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Vad som är enskild egendom är bland annat om makarna har skrivit äktenskapsförord om att någon egendom ska vara enskild eller egendom en make har fått i gåva/testamente/arv med villkor från givaren att det ska vara enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Notera att egendom som makarna förvärvat innan äktenskapet behandlas lika som egendom de har förvärvat under äktenskapet.Själva bodelningsförfarandet börjar med att makarna räknar sina tillgångar, det vill säga vad de äger som utgör giftorättsgods. Efter det att tillgångarna har bestämts drar varje make av skulderna som de har enligt 11 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). Om det finns skulder som är kopplade till enskild egendom ska dessa i första hand täckas av enskild egendom. Efter skulderna är avdragna ska det resterande normalt delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).Efter makarna räknat ut andelen ska egendomsobjekten fördelas, detta kallas lottläggning. Sammanfattat ska var och en av makarna få giftorättsgods till ett värde som motsvarar deras andel i boet enligt 11 kap. 7 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1).Bodelning vid ett kort äktenskapVid ett kort äktenskap kan den ”rikare” maken, det vill säga den make som äger mest giftorättsgods får behålla mer av sitt giftorättsgods än vad den hade gjort om makarna hade delat lika enligt 12 kap. 1 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Detta är en jämkning av bodelningen och ska räknas på en femårsperiod. Efter 5 år som gifta ska normalt allt giftorättsgods delas lika medan vid ett år som gifta ska endast 1/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om makarna har varit gifta kortare än ett år kan man räkna detta månadsvis, där en månad då utgör 1/60.Notera att samboende omedelbart före äktenskapet (sambos) bör inräknas i denna femårsperiod.I ditt fall:Eftersom jag inte vet om ni har skrivit äktenskapsförord eller om du har fått huset eller bilen via testamente/arv/gåva med villkor att den ska vara enskild kommer jag utgå från att både huset och bilen är att betrakta som giftorättsgods vilket gör att det kommer ingå i bodelningen enligt ovanstående resonemang. Emellertid ser jag förutsättningar för att du kan jämka bodelningen eftersom ert äktenskap har varit kort. Då ni endast varit gifta i 10 månader skulle således 1/6 (10/60) av det totala giftorättsgodset delas lika vilket skapar förutsättningar att du får behålla det du ägde innan du gifte dig. Detta stärks av att vid en lottläggning har varje make dessutom rätt att i första hand få sin egendom av giftorättsgodset enligt 11 kap. 7 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1).Vad gäller specifikt bilen och huset ser jag inga problem med att du får behålla bilen. Huset blir dock svårare för mig att veta eftersom det finns en speciell regel i 11 kap. 8 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1) som stadgar att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den. När detta bestäms gör man en behovs- och skälighetsbedömning. Om det skulle vara så att ni har gemensamma barn och barnen inte ska bo hos dig utan hos den andra maken kan det tala för att du kan mista bostaden. Emellertid måste då den andra maken ”köpa ut” dig om värdet på huset inte är ringa. Om det är så att ni inte ens gemensamt bodde i huset så kan du bortse från denna speciella regel och således har lika förutsättningar att behålla huset som bilen.Som du ser gissar jag mig fram lite eftersom jag inte har all bakgrundsfakta. Jag tipsar dig därför om att ha ett personligt möte med en jurist på Lawlines juristbyrå (se här) för att se till så allt går rätt till!Lycka till!*Notera att giftorättsgods är en beteckning på egendom som ska med i en bodelning. Giftorättsgods kan således både vara sådant som makarna köpt själv och äger men även egendom de köpt tillsammans och samäger. Med vänliga hälsningar

Bodelning mellan sambor

2016-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vid en bodelning som sambo, hur delar man bohaget då? Jag äger inte bostaden, men har ju ändå under 17 år varit med och bidragit med pengar. Har jag rätt att få ut några pengar. Har ett gemensamt barn.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst bör nämnas att en bodelning i samband med att sambor separerar endast sker om någon av samborna begär det, se 8 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Vid en eventuell bodelning ska enligt 14 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P14S1) samboegendomen delas lika mellan samborna. Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) och är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det. Den bostad som du berättar om kommer således endast räknas som samboegendom och alltså ingå i bodelningen om syftet med bostaden, vid förvärvet, var att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Enligt 6 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P6S1) utgör sambornas gemensamma bohag de möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre (lösa föremål) som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet. Egendom som används uteslutande för endast den ena sambons bruk räknas inte som gemensamt bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör inte heller gemensamt bohag, se 7 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P7S1). Det finns ytterligare undantag från vad som ska räknas som gemensamt bohag/samboegendom i 4 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P4S1). Ett av de undantagen är om man mottagit en gåva från någon annan än den andra sambon med villkoret att gåvan skulle vara mottagarens enskilda inte ingå i samboegendomen.Som tidigare nämnt ska samboegendomen (alltså bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) vid bodelningen delas lika mellan samborna, se 14 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P14S1). För att få ut den summa som ska delas lika mellan samborna, måste först vardera sambons andel i samboegendomen räknas ut, se 12 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P12S1). Enligt 13 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P13S1) ska vid beräkningen av sambornas andelar, sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen. Det som sedan återstår av samboegendomen efter skuldavräkningen ska delas lika mellan samborna enligt 14 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P14S1). Det är alltså värdet på samboegendomen som delas lika och fördelningen av själva egendomen behöver inte delas på hälften. Om en av samborna skulle vilja ha all samboegendom, får sambon ersätta den andra sambon med värdet på halva samboegendomen.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Värdeökning av enskild egendom

2016-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt som jag köpte innan äktenskapets ingående. I samband med äktenskapet skrev vi ett äktenskapsförord där allt som togs med in i äktenskapet skulle förbli enskild egendom. Nu ska vi skilja oss och min bostadsrätt har ökat i värde och nu hävdar min partner att värdeökningen är en avkastning av den enskilda egendomen och därför ska med i bodelnigen. Stämmer det?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga!Då det inte framgår av frågan hur värdeökningen uppkommit utgår jag i mitt svar från att det beror på ökade marknadspriser.Nej, det stämmer inte att en värdeökning av enskild egendom är att se som avkastning av den enskilda egendomen. Värdeökningen ska därför inte ingå i bodelningen som giftorättsgods.Enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 § som listar vad som är att anse som enskild egendom, så står i andra stycket att avkastning från enskild egendom som huvudregel är giftorättsgods. För att även avkastningen ska vara enskild egendom skulle det ha stått i t ex äktenskapsförordet. Så din partner har rätt i att avkastning av enskild egendom blir giftorättsgods och ska tas med i en bodelning. Däremot så är en värdeökning av den enskilda egendomen inte att se som avkastning. Att din bostadsrätt ökat i värde är alltså ingen avkastning, och värdeökningen är inte ens relevant. Det är själva bostadsrätten som undantas i bodelningen som enskild egendom, oberoende värdet av den. Avkastning från fastighet kan vara t ex vinst på hyresintäkter eller försäljning av skog, bär eller liknande som växt på fastigheten. Ett typexempel på avkastning av enskild egendom rent generellt är utdelning på aktieinnehav. Aktierna i sig är och förblir enskild egendom, oavsett aktiekursen, men om du som aktieägare får utdelning på grund av ditt innehav är utdelningen avkastning. Som du märker avser man med avkastning att egendomen genererar någon slags inkomst, och inte enbart att den kan säljas med vinst på grund av en värdeökning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen, Alexandra