Bodelning vid skilsmässa

2017-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter och sambo funderar på att gifta sej. De har tre gemensamma barn och ett gemensamt hus som dom äger halva var. Min dotter har inga lån och lite sparade pengar, sambon har lån och inga sparade pengar. Vad händer vid en eventuell skilsmässa,kan dom skriva äktenskapsförord, att hennes förblir hennes, kan vi som föräldrar skriva att arvet efter oss också förblir enskild egendom? Vad händer vid en separation utan några skrivna papper alls? Undrar en lite orolig mamma!
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din dotter och hennes sambo gifter sig och inga papper är skrivna är all egendom giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och kommer därmed att ingå i bodelningen vid en separation (10 kap. 1 § ÄktB)I en bodelning ska makarnas giftorättsgods läggas samman, efter att avdrag gjorts för att täcka respektive makes skulder (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Sedan delas värdet lika mellan makarna. Beroende på hur mycket tillgångar och skulder som finns på vardera sida kan en make antingen tjäna eller förlora på det.Däremot går det att, precis som du påpekar, upprätta ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Om det står i äktenskapsförordet att egendomen ska vara enskild, kommer den inte att ingå vid en eventuell bodelning. Om ni föreskriver i testamente att arvet ska utgöra enskild egendom kommer inte heller detta att ingå vid en bodelning (7 kap. 2 § ÄktB). På så sätt kan din dotter behålla sina sparade pengar och sitt arv vid en eventuell skilsmässa.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken egendom är giftorättsgods?

2017-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag flyttade in i min makes hus för 14 år sedan,han står på lagfarten. Han är även delägare i ett företag. Vi har varit gifta i 7 år och ska nu skiljas. Har jag någon giftorätts i huset och företaget?Tacksam för svar.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning där makarnas giftorättsgods ska ingå (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Som huvudregel är alltså all egendom, även sådan som ägdes av den ene maken före äktenskapet, giftorättsgods. Detta innebär att du har giftorätt i din makes hus och i hans företag.Om egendomen är enskild finns dock ingen giftorätt. Det finns ett antal situationer när egendom kan bli enskild (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken för en fullständig uppräkning). Genom ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att viss egendom eller all egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. äktenskapsbalken). Har egendomen erhållits genom gåva från någon annan kan gåvan också anses vara enskild egendom om gåvogivaren har föreskrivit detta i t.ex. ett gåvobrev (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken). Utan att veta mer om hur din make förvärvade huset och företaget kan jag dock inte svara på huruvida denna egendom är enskild eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Hur ska samägd egendom redovisas vid bodelning?

2017-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning i samband med skiljsmässa.Vardera makens giftorättsgods ska redovisas. Därifrån drar man vardera makens skulder. Därefter slås giftorättsgodsens belopp ihop och ska sedan delas med 2.Det jag frågar är 1) vilken make ska ta upp bilen som sin, den är köpt av gemensamma pengar. Tar man upp halva värdet var eller är det den som står som ägare i bilregistret som tar upp värdet? 2) Även andra saker är ju köpta för att användas gemensamt t ex båt. Hur gör man med den?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag poängtera att ni har full frihet att fördela egendomen som ni vill, så länge ni båda är överens om fördelningen. Om ni inte är överens finns det rättsregler som reglerar din fråga. Utan att ha mer information om exakt hur egendomen har förvärvats och använts kan jag dock inte ge mer än en fingervisning.Hur ska egendom redovisas i bodelningen?Huruvida viss egendom ska räknas på den ene makens sida helt och hållet eller om den ska delas upp med hälften vad på båda makarnas sida beror på vem som äger egendomen. Huvudprincipen är att den som har köpt egendomen blir dess ägare såvida inte egendomen är samägd, dvs. ägs till hälften var av er båda (eller någon annan ägandefördelning, t.ex. 30 % respektive 70 %).När är egendom samägd?För att avgöra om båten eller bilen är samägd är utgångspunkten att er gemensamma avsikt med köpet blir avgörande. Har ni uttryckligen kommit överens om att egendomen är samägd blir det givetvis enkelt att avgöra vad er avsikt var. Om tillgångarna på det konto ni köpte egendomen för ägdes av er båda gemensamt är en rimlig utgångspunkt att även egendom som köpts för pengarna på kontot blir samägd; pengarna finns ju där för gemensamma investeringar.Det kan även tänkas att så kallad dold samäganderätt har uppstått. I rättspraxis har tre villkor utarbetats som gör att dolt samägande kan föreligga:1. Egendomen ska ha köpts i den ene makens namn för gemensamt bruk. 2. Den andre maken ska ha möjliggjort eller underlättat köpet genom ett ekonomiskt tillskott. 3. Den make som köpt egendomen (den "öppne ägaren") har insett att den andre makens syfte med det ekonomiska tillskottet var att bli samägare.När dessa villkor är uppfyllda anses egendomen vara samägd och ska därmed tas upp med hälften var i bodelningen. Observera dock att denna princip endast medför en presumtion för att egendomen är samägd; den som påstår att egendomen ägs till 100 % av honom eller henne kan lägga fram bevis som t.ex. styrker att det ekonomiska tillskottet var en gåva.SlutsatsAtt bilen är köpt för gemensamma pengar talar för att er den är gemensamt ägd och därmed ska tas upp med hälften var i er bodelning. Ägaruppgifterna i fordonsregistret saknar i det här fallet betydelse. Beträffande båten gäller dock att ett förvärv för gemensam användning inte ensamt räcker för att samägande ska ha uppstått. Om en uttrycklig överenskommelse om samägande finns (eller om villkoren för dold samäganderätt är uppfyllda) anses ni vara samägare, annars är den som har köpt båten dess ägare.Som nämnt ovan kan jag dock inte med 100 % säkerhet säga huruvida bilen eller båten är samägd utan att ha tillgång till mer information.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Formkrav för giltig bodelning

2017-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag är skiljd sen 17 år tillbaka.Min dåvarande make och jag gjorde aldrig ngn skriftlig bodelning utan det löstes mellan oss utan papper.Är det riktigt eller måste vi skriftligen göra bodelningen?Undrar Agneta
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om makarna är överens kan de själva fördela boet och det behöver inte utses någon bodelningsförättare. I äktenskapsbalken finns det krav på att en handling ska upprättas mellan makarna efter det att bodelningen är genomförd. De formkrav, alltså det som måste finnas med för att bodelningen ska vara formenlig, är enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken:Skriftlig handlingUnderskrift från båda makarnaNågra andra krav på innehåll ställs inte upp av lagen. Vad som kan ske om ni inte anses ha gjort en giltig bodelning är att någon utav er nu skulle påkalla en bodelning. Det är dock inte säkert att det skulle gå ändå eftersom det har passerat 17 år från äktenskapsskillnaden. Det går inte att ge något exakt svar på hur lång tid efter en äktenskapsskillnad man anses kunna begära bodelning. I gamla rättsfall från hovrätterna fick en person rätt att påkalla bodelning 9 år efter äktenskapsskillnaden, medan i ett annat fall den rätten ansågs förbrukad när det hade gått 24 år från äktenskapsskillnaden. 17 år, som det är för er är alltså i gränslandet. Man ska dock inte stirra sig blind på årtalen då mycket kan variera mellan olika fall. I en hovrättsdom så ansåg sig en person inte ha rätt att påkalla bodelning trots att det bara gått 7 år. Det berodde på hur själva äktenskapsskillnaden hade skett, värdet och arten av egendomen som fördelats tillsammans med beaktande av den tid som gått. Tidsfristen för rätt att påkalla bodelning kan alltså variera rätt mycket från fall till fall. 17 år är en lång tid och rätten att påkalla en bodelning torde troligtvis ha gått förlorat men för att vara på den säkra sidan är mitt tips till er att ni upprättar en skriftlig handling över att bodelning skett och som ni båda sedan skriver under för att skydda er mot eventuella framtida konflikter. Förutom det behöver inte handlingen vara särskilt komplex, men det underlättar ifall ni skriver med den viktigaste egendom som har fördelats. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Ersättning efter bodelning

2017-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Vi äger 2 fastigheter och 2 företag. Hus 1 värderad till 2.000.000kr,lån 460.000kr.Hus 2 värderad till 1.600.000kr,lån 960.000kr.Företag 1 värderad 700.000kr,lån 100.000krFöretag 2 värderad 350.000kr,lån 0kr.Jag ska enl överenskommelse ha hus 1 och båda företagen. Hur mycket ska jag ersätta min fd fru med när vi gör bodelning vid skilsmässa.
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådDu tilldelas hus 1 och båda företagen. Din fru tilldelas hus 2. Om ni står kvar på samma lån som tidigare ska du ersätta henne med 675 000 kr. Om ni istället tar över de huslån som är kopplade till det hus ni tilldelats ska du istället ersätta henne med 925 000 kr.För att bodelningen ska bli bindande ska ett bodelningsavtal upprättas som skrivs under av er båda (9 kap. 5 § ÄktB). Jag rekommenderar att ni låter en professionell jurist upprätta bodelningsavtalet för att undvika fel. Vi har jurister på Lawline juristbyrå som kan hjälpa till med detta. Priset för detta är 1677,5 kr per timme. Just nu har vi en sommarkampanj som sätter ner priset med 20 % till 1342 kr per timme istället. Om ni är intresserade av att ta hjälp av en jurist hos oss så kan ni maila till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.MvhJohan LandströmUtredningAndelsberäkningJag utgår från att ni äger husen och företag 2 med 50 % var, och att du äger företag 1 ensam. Andelsberäkningen blir då följande (11 kap. 1-6 §§ ÄktB):Du: Din fru:Tillgångar TillgångarHus 1 1 000 000 Hus 1 1 000 000 Hus 2 800 000 Hus 2 800 000 Företag 1 700 000 Företag 2 175 000 Företag 2 175 000Summa tillgångar 2 675 000 Summa tillgångar 1 975 000Skulder SkulderLån hus 1 230 000 Lån hus 1 230 000Lån hus 2 480 000 Lån hus 2 480 000Lån enskild firma 100 000Summa skulder 810 000 Summa skulder 710 000Till delning 1865 000 Till delning 1 265 000 Att dela 3 130 000Efter delning 1565 000 1 565 000Summan av det giftorättsgods som den ena maken skall få för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör den makens andel i boet (11 kap. 6 § ÄktB).Andel i boet 2 375 000 2 275 000LottläggningNi har kommit överens om att du ska få hus 1 och båda företagen och din fru ska få hus 2.Du Din fruTillgångar TillgångarHus 1 2 000 000 Hus 2 1 600 000 Företag 1 700 000Företag 2 350 000Summa tillgångar 3 050 000 Summa tillgångar 1 600 000Giftorättslikvid 3 050 000 - 2 375 000 = 675 000Om ni har kvar samma skulder som ni tidigare hade ska du ersätta din fru med 675 000 kr vid bodelningen. Om ni istället efter godkännande av banken helt tar över de lån som är kopplade till det hus ni tilldelats så blir din skuld till henne större. Hon tar över betalningsansvaret för 480 000 kr mer och du tar över betalningsansvaret för 230 000 kr mer. Det gör att du ska ersätta henne med 250 000 kr ytterligare. Du ska då totalt ersätta henne med 925 000 kr.

Värdering av bostad när make ska köpa ut den andra makan

2017-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejSitter och läser frågor och svar men blir inte riktigt insatt. Ställer min fråga på ett sätt som en 6-åring skulle frågat och väntar mig att likasinnad svarar :DVi antar att jag och min fd. köpte en fastighet tillsammans för 800 000 (inräknad lagfart). Jag betalade min halva del kontant och han tog lån. Vi separerade för en tid sen och har försökt sälja fastigheten ett år men inte fått någon köpare. NU har han tagit ett beslut att skall flytta in i kåken och då köpa ut mig. Tack! Värdet på huset har inte ändrats mycket enligt mäklare i samhället (ett mindre samhälle i norrland) Då kommer min fråga! Får jag tillbaka allt det jag lagt in kontant?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline, jag ska försöka besvara din fråga så enkelt som möjligt. Eftersom att ni äger hälften vardera av huset så delar ni också på värdet vid en försäljning. Hade ni sålt huset så hade ni fått hälften vardera av vad den säljs för. Det värde han ska köpa ut dig med är alltså hälften av det värde som mäklaren värderar hela bostaden till. Mäklaren kommer att värdera huset efter marknadsvärdet. Så värderar mäklaren huset till 800.000 så ska din fd. köpa ut dig med 400.000 kr. Värderar mäklaren huset till 600.000 kr så kommer din fd. köpa ut dig med 300.000 kr. Man går helt enkelt efter vad fastigheten är värd i dag och inte vad den var värd när ni köpte den. Får jag tillbaka allt det jag lagt in kontant?Så svaret på din fråga är helt enkelt att du kan få tillbaka allt du har lagt in kontant om huset är värt samma eller mer idag än när ni köpte det. Det är så det går till i stora drag. Nu kommer vi till den lite krångligare biten som jag ändå tycker är viktig att känna till. Man tar även hänsyn till skattekostnader om det är så att huset skulle säljas med vinst. Vid en värdering av en tillgång bör man ta hänsyn till att den make, som får tillgångar, dvs huset, drabbas av skatt på realisationsvinst vid en framtida försäljning. Med tanke på en sådan eventuellt försäljning kan man tala om att tillgången besvaras av en latent skatteskuld. Man har sagt att den latenta skatten vid en eventuellt försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid en bodelning. En exakt uträkning av skatten borde inte behövas utan man går efter marknadsvärdet idag. Denna skatt ska då dras av från marknadsvärdet. Dvs är bostaden värd 1.2 miljoner kr och vinstskatten är 200.000 ska det dras av och fastigheten ska istället värderas till 1000.000 kr. Som du märker finns det en anledning till att svaren ibland är invecklade för att juridiken inte alltid är så lätt att förstå sig på. Så det verkliga värdet du får ut kommer troligtvis vara mindre efter att man räknat bort skatten om ni skulle värdera det högre. Men då får du tänka på att ni ändå skulle ha betalat skatt vid försäljningen av huset till någon annan. Har huset inte stigit i något värde behöver du bara läsa det jag skrev först.Vill du ha hjälp med att förstå det bättre kan du ringa oss.Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överklaga ett bodelningsavtal

2017-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Hur lång tid efter beslut om bodelning kan man överklaga den?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förmodar att ni har fått hjälp av en bodelningsförättare och jag tolkar frågan som att du undrar om dennes beslut om fördelning av kvarlåtenskapen går att överklaga. Om ni har använt er av en bodelningsförrättareBodelningen upprättas som en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din partner. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (17 kap 8 § 2 st ÄktB). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt.Så svaret på din fråga är att du har 4 veckor på dig att väcka klandertalan mot din partner från det att du fick ta del av beslutet om bodelningen. Om ni inte har använt er av en bodelningsförrättare Är det så att ni har gjort en formenlig bodelning själva så kan man normalt inte angripa ett bodelningsavtal. Utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.Går din partner inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din partner har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ändra ett bodelningsavtal pga undanhållen egendom

2017-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Skillsmässa för tre år sedan. Kan man backa bandet för att se om maken hade hemligt konto? Han har haft hög lön o min undran är vart tog pengarna vägen? Har mått dåligt så det är först nu jag undrar hur lurad blev jag?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning. I 9 kap. 2 § ÄktB stadgas att en bodelning, vid skilsmässa, ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad. Om din man hade nämnda konto även då ni ansökte om skilsmässa skulle pengarna på detta konto ha inräknats i bodelningen – under förutsättning att dessa pengar var gemensamt giftorättsgods och inte din exmans enskilda egendom (se 7 kap 2 § ÄktB för att se vad som är enskild egendom) Under tiden från och med att man ansökt om skilsmässa tills det att skilsmässan går igenom så ska båda parter redovisa för sin egendom enligt 9 kap 3 § ÄktB.Således måste din man enligt lag redovisa all egendom han haft i ert äktenskap.I 11 kap. 11 § ÄktB nämns att den make som inte kunnat utfå hela sin andel, genom bodelningen, har en fordran på den andra maken. Din exman står således i skuld hos dig om det är så att han har undanhålla ett konto. Om ni själva, utan hjälp från en bodelningsförrättare, upprättat bodelningen bör du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten för att reda ut den uppkomna tvisten (17 kap. 2 § ÄktB).Jag vill dock påpeka att många tror att man inte kan ansöka om en bodelningsförrättare om en bodelning redan har gjort. I rättsfall NJA 2013 s. 100 gjordes invändningen att bodelning redan hade skett. Där sa domstolen att bodelningsförrättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning. Så är det som så att det saknas egendom, som tex ett konto, så ska en bodelningsförrättare hjälpa dig med tvisten. Dock sa HD om en formenlig bodelning som omfattar all makarnas egendom redan har skett, ska dock ansökan avslås eftersom en bodelningsförrättare är bunden av makarnas bodelningsavtal. Om motparten då gör gällande att en av makarna undertecknad handling är en bodelning som till fullo reglerar fördelningen av makarnas egendom, måste domstolen pröva invändningen. Sammanfattningsvis så krävs det hur som helst en bevisprövning om att din man undanhållit egendom från bodelning. Detta eftersom utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.Går din förre detta man inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din man har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det. Jag rekommenderar dig därför att höra av dig till oss på telefon eller boka en tid här och se om vi kan reda ut problemet. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Hoppas det gav lite klarhet i hur det hänger ihop! Med vänliga hälsningar