Boendet i samband med bodelning

2014-05-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru vill skiljas och har köpt en lägenhet för att flytta. Vi äger en villa tillsammans. Finns det någon lag som talar om hur länge jag kan bo kvar innan vi måste sälja? Jag känner att jag behöver tid att leta ny bostad till mig och barnen. Vi har inte lämnat några skiljsmässopapper ännu, och ingen bodelning har skett.
Lars Bålman |Nej, någon sådan bestämmelse torde inte finnas. Dessutom kan inte någon fördelning av egendom ske innan bouppteckningen är gjord, och en sådan görs inte innan äktenskapet har förklarats slutligen upplöst. Däremot finns en bestämmelse om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230).

Samägd bil vid bodelning

2014-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ska skilja oss. För två år sedan så köpte vi en NY bil som kostade 320.000kr.Vem har rätt till bilen? Om min fru vill ha bilen hur går man tillväga då?Om vi tillsammans kommer överens om att hon skall få bilen, då kan ju hon sälja bilen om ett år och göra en riktig bra affär och får då alla pengarna själv...Hur gör man i detta fallet?..
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska således fördelas jämnt mellan er. Enskild egendom kan bl.a. vara giftorättsgods som har blivit avskilt genom äktenskapsförord eller egendom som har ärvts med förbehåll om att den ska utgöra arvtagarens enskilda egendom. Bilen som ni har köpt tillsammans utgör giftorättsgods och kommer därför att ingå i bodelningen. Vid bodelningen fördelas giftorättsgodset jämnt mellan makarna. I första hand ska vardera make dock få behålla sin egen egendom. Både du och din fru äger bilen vilket gör att ni båda har ett anspråk på att få behålla bilen i bodelningen. Ponera att ditt giftorättsgods är värt 600 000 kr och din fru har giftorättsgods värt 400 000 kr. Vid en bodelning ska detta fördelas jämnt mellan er. Eftersom du i detta exempel har mer än din fru ska du överföra 100 000 kr till henne, ni har då båda 500 000 kr. Om ni kommer överens om att din fru ska få bilen i bodelningen kommer hennes giftorättsgods stiga i värde. Då ni äger halva bilen var motsvarar den 160 000 kr på båda era sidor i bodelningen. Om hon får den överförs således ett värde på 160 000 kr av ditt giftorättsgods till henne. Hennes giftorättsgods är nu värt 560 000 kr, då ni båda ska ha 500 000 kr efter bodelningen är det nu hon som måste överföra 60 000 kr till dig.Konsekvensen av att hon får bilen i bodelningen är alltså att ditt giftorättsgods minskar och hennes ökar. Eftersom giftorättsgodset ska fördelas jämnt mellan er innebär det att du antingen behöver ge mindre av ditt giftorättsgods till henne eller att hon kommer tvingas ge av sitt giftorättsgods till dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Gåva innan äktenskapsskillnad

2014-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är gift utan ha äktenskapsförord. Det knakar i relationen och hennes man säger att han vill skiljas. Kan min dotter ge mig pengar som gåva i detta skede? Kan en domstol undersöka banktransaktioner genomförda före ansökan är inlämnad till tingsrätten?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Situationen du undrar över regleras i äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K11P4S1.Du säger att din dotter och hennes man inte har upprättat ett äktenskapsförord. Detta innebär att allting som de äger är giftorättsgods om inte någon av dem exempelvis fått någonting i gåva eller arv med det villkoret att det ska vara enskild egendom. I sådant fall ingår den egendomen inte vid en eventuell bodelning. I 11 kap 4 § ÄktB stadgas att om den ena maken utan samtycke från den andra maken inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes inte i obetydlig del minskat sitt giftorättsgods genom gåva ska denna del räknas med vid bodelning.Detta innebär att om din dotter ger dig pengar i gåva som utgör giftorättsgods och de sedan skiljer sig inom tre år från detta kommer detta belopp som hon gett i gåva till dig att räknas med i beräkningen vid bodelningen.För att förtydliga med ett exempel. Säg att din dotter och hennes mans giftorättsgods uppgår till 1 000 000 kr. Din dotter ger dig 300 000 kronor i gåva inom tre år innan de skiljer sig. Det finns 700 000 kronor kvar vid bodelningen och det kommer då att räknas som att de 300 000 kronorna som du fått i gåva fanns kvar vilket leder till att din dotter kommer att få ut 200 000 kr och din dotters man kommer att få 500 000 kr.Det föreligger alltså en rätt att undersöka huruvida någon minskat sin del av giftorättsgodset genom att bland annat undersöka banktransaktioner.Jag hoppas att detta hjälpte!Hälsningar,

Privata pensionsförsäkringar och bodelning

2014-04-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min fru ska skiljas. Vi har båda privata pensionsförsäkringar. Min fru har utan min vetskap betalat dubbelt så mycket varje månad till sin försäkring och hennes värde är högre än min. Vad jag förstår så ingår privat pension i en bodelning? Hur bör detta delas, Själva värdet på försäkringen, ink avkastning, eller bara premieinbetalning?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Privata pensionsförsäkringar skall enligt huvudregeln ingå i bodelningen om det inte finns omständigheter som gör det oskäligt att hela, eller delar av den, ingår med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. Som utgångspunkt för skälighetsbedömningen är om en likadelning skulle dela till ett oskäligt resultat, och måste göras från fall till fall. Ska pensionsförsäkringen delas så ska den tas upp till det så kallade tekniska återköpsvärdet reducerad med latent skatteskuld eftersom det belopp som utbetalas från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Din fru som äger pensionsförsäkringen tillskiftas som regel försäkringen till sitt nettovärde och du tillskiftas annan egendom ur boet.Med vänlig hälsning,

Bodelning, giftorättsgods

2014-04-29 i Bodelning
FRÅGA |God MorgonMin fråga lyder; När jag och min hustru gifte oss flyttade jag in i hennes villa. Hon har dessutom ett visst sparat kapital. Jag medförde alla möblerna, bohag, från mitt tidigare boende, dessutom ett visst sparat kapital. Jag hävdar att vid en skilsmässa så får hustrun vad hon medförde in i boet, dvs villa och eget kapital, Detsamma gäller för mig, alla möbler och mitt eget kapital jag förde med mig i boet. Är detta antagande riktigt? Anledningen att jag frågar är att mitt egenhändigt sparade kapital var gjort innan giftemål och är betydligt mycket högre än hustruns. Inget äktenskapsförord finns, ej heller gemensamma barn under 20 år Jag vore utomordentligt tacksam för ett svar.Med Vänlig HälsningJan Eriksson
Simon Adolfsson |Hej! Tack för din fråga!Enligt 10:1 ÄktB ingår makarnas giftorättsgods i en bodelning. Vad som utgör giftorättsgods framgår av 7:1, kort kan sägas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Eftersom att ni inte har äktenskapsförord ingår kapital, bohag, bostad och övriga egendom i giftorättsgodset. Detta medför att det samlade giftorättsgodset delas på häften vid en bodelning, se kap 11 ÄtkB. Är det så att du medför den större delen av tillgångarna i det som utgör giftorättsgodset, kan möjlighet att jämka finnas, se vidare 12:1. Denna regel gäller dock generellt om det rör ett kort äktenskap och endast till den maken med mest giftorättsgods.Har du fler frågor, tveka inte att fråga oss igen.Mvh,

Enskild egendom, äktenskapsförord

2014-04-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande man har varit sambo i nästan 30 år och har ett gemensamt barn som är 22 år. Vi planerar nu att gifta oss för att säkerställa att den andre parten ärver allt om en av oss skulle dö (hus, kapital mm). Min mor lever än, men jag vill att det arv jag så småningom kommer att få efter henne blir min enskilda egendom. Tänkte skriva ett enkelt äktenskapsförord efter mall på nätet om detta. Räcker detta eller måste jag anlita en jurist?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar bestämma hur er egendom ska klassificeras, som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket påverkar en framtida bodelning. I bodelningen ingår giftorättsgods men inte enskild egendom, se Äktenskapsbalken 10:1 (ÄktB) (länk https://lagen.nu/1987:230). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det uppfylla formkraven i ÄktB 7:3- Skriftligt- Undertecknat av båda makar- Registrerat hos SkatteverketEn annan möjlighet är att din mor i ett testamente anger att det du erhåller i arv från henne ska utgöra din enskilda egendom, den egendomen kommer då inte ingå i en bodelning. Om du önskar hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan du använda dig av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord I och med att du använder tjänsten anpassas förordet efter dina önskemål, vilket är säkrare än att använda en mall på nätet Vänligen

Makes upplysningsskyldighet under bodelning

2014-04-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och fin fru ska skilja oss. Pappren är ej påskrivna än. Vi har haft gemensam ekonomi under hela vårt äktenskap. Nu har min fru ett konto som hon själv hanterar som hon vägrar låta mig få insyn i. Vad har jag för rättigheter till dessa pengar? Kan hon vägra att jag får insyn i kontot?Tack på förhand
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Från det att talan om äktenskapsskillnad väckts (den s.k. kritiska tidpunkten) till att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt gentemot den andre maken. Av denna plikt följer även en upplysningsplikt. Upplysningsplikten innebär att respektive make ska lämna upplysningar om sin egendom och förvaltningen av denna fram till bodelningen. Upplysningsskyldigheten omfattar inte bara egendom som är giftorättsgods, utan även egendom som är enskild egendom.Om ni inte har något äktenskapsförord som säger att pengarna på detta konto ska vara din hustrus enskilda så ska de ingå i bodelningen. En bodelning ska som bekant göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde vid den kritiska tidpunkten. Din hustru är i så fall skyldig att redovisa för hur mycket kontot innehåller, samt hur mycket som kontot innehöll vid den kritiska tidpunkten.Detta framgår av äktenskapsbalken 9 kap. 2-3 §§ som du hittar https://lagen.nu/1987:230Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Fördelning av makens aktier vid bodelning

2014-04-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag är supleant i min sambos företag och nu ska vi skilja oss.Vilka rättigheter har jag? Vi har två gemensamma barn.Jag har jobbat i företaget tre år. Min sambo äger aktierna jag har inga jag är supleant.Han gör med mig som han vill för han är medveten att jag inte kan något om sådant.Jag behöver hjälp kan någon hjälpa mig?
Essie Malkoc |Hej,Tack för att du har valt att höra av dig till Lawline!Om du och din make inte kan komma överens om vad som ska ingå i den kommande bodelningen, så är min rekommendation att du vänder dig till behörig tingsrätt för att ansöka om att bli tilldelad en bodelningsman. Bodelningsmannen väljs av tingsrätten och ska agera på ett opartiskt sätt för att nå enighet mellan er, 17 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB).När det gäller din makes aktier i bolaget X så utgör de hans giftorättsgods i den mån de inte utgör enskild egendom, 7 kap. ÄktB. Som enskild egendom räknas bland annat det som har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Har ni skrivit ett äktenskapsförord som berör just din makes aktier? Om inte, så har du rätt till 50% av aktierna som din make äger, alternativet är att han ersätter dig med ett belopp som motsvarar aktiernas faktiska värde.Klicka https://lagen.nu/1987:230 för att komma till ÄktB.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor/funderingar, du är självklart välkommen att kontakta mig om du önskar närmare rådgivning hos någon av våra samarbetspartners.Genom vår samarbetspartner Familjens jurist kan vi erbjuda vidare rådgivning av specialiserad jurist inom bodelning och äktenskapsskillnad.  Familjens jurist har kontor på 35 ställen i Sverige och kunden kan boka tid direkt på vår hemsida Med vänlig hälsning,essie.malkoc@lawline.se070 382 99 88