Vem har rätten till den gemensamma bostaden vid en äktenskapsskillnad ?

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har stått i bostadsförmedlingen i elva år. Första augusti skrev jag å min man på -med båda våra namn - ett förstahandskontrakt för hyresrätt hos Familjebostäder då jag kom på första plats till en lägenhet i Hökarängen efter att jag sålt min bostadsrätt i Nacka (som endast jag var ägare till). Jag har en bonusdotter som fyller arton i januari 2016 som bor heltid hos oss. Om vi separerar, vem har rätten till bostaden då rent juridiskt? Tack på förhand! Vänliga hälsningar LF
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 kap. 8 ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom mot avräkning i sin andel av giftorättsgodset. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Då dottern ska fylla arton i januari nästa år, kommer hennes bosättning inte tillmätas någon betydelse när en behovsbedömning görs. Utifrån de angivna förutsättningarna kan jag än så länge bara ge ett generellt svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du vill veta mer.

Vad ingår i en bodelning (sambo)

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Min f d sambo hävdar att den kamerautrustning (digital systemkamera med extra objektiv) som han köpt under den tid vi var sammanboende, men som vi båda + barnen använt, endast tillhör honom. Han hävdar även att TV:n han köpt genom sitt bolag (avvecklat innan samboskapet upplöstes) är hans och inget som ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Vad som ska ingå vid en bodelningen regleras av sambolagen (2003:376) (SamboL). Av 8 § SamboL framgår att det som ska ingå i bodelningen är samboegendomen. Av 3 § SamboL följer att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning. Med gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § SamboL. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensamma bohag, 7 § SamboL. Således ingår inte kamerautrustningen i bodelningen. Med "annat inre lösöre" menas dock, enligt förarbeten, exempelvis TV-apparater. Är TV:n därför förvärvad för gemensamt bruk så skall den ingå i bodelningen.Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Bodelning under äktenskap

2015-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har varit gifta i 5,5 år. Vi köpte hus för 3 år sedan. Då kunde inte jag stå på huslånet så min man står själv som ägare av fastigheten och själv på bolånen. Nu har vi registrerat en anmälan för bodelning under bestående äktenskap. Min fråga är hur ska vi fylla i bilagan till Bodelningsavtalet gällande "följande egendom har tilldelats make 1, Följande egendom har tilldelats make 2?" Om vi skriver att make 2 har tilldelats 50% av fastigheten, "Namn på fastighet", har vi då säkrat upp att vi båda äger 50% av fastigheten?Tack på förhand.Mvh Sofia
Elias Lundin |Genom en bodelning under bestående äktenskap omfördelas äganderätten till egendomen som ingår i bodelningen (jfr 9 kap 1 § 2 st äktenskapsbalken)I ert fall vill ni att halva fastigheten ska bli din egendom. För att äganderätten till fastigheten ska övergå räcker det att i en bodelningshandling, som undertecknats av er båda, skriva som ni har gjort, nämligen vem av makarna som ska få andelen i fastigheten och namnet på fastigheten. Däremot är det viktigt att du ansöker om lagfart till fastigheten så att du i fastighetsregistret blir inskriven som ägare till halva fastigheten. Till ansökan om lagfart ska då bifogas både dokumentet med anmälan om bodelning under äktenskap och er bodelningshandling. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att lånet fortfarande står kvar på din make. Om ni vill flytta över halva lånet krävs det att ni kontaktar er bank.Vänliga hälsningar,

Krav på bodelning när gift par ej sammanbor?

2015-11-27 i Bodelning
FRÅGA |måste vi göra en bodelning om vi vill flytta isär men fortfarande vara gifta? vi har inga barn, varit gifta i 10 år. man får väl bo på varsitt håll fast man är gifta?
Johan Landström |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Sammanfattning och rådNej, ni behöver inte göra en bodelning om ni som gifta väljer att bo på olika håll. Ni har dock möjlighet att bodela utan att upplösa äktenskapet, genom skriftlig anmälan till skatteverket. Detta kan ni göra om ni vill klara ut vem som äger vad. Detta är dock som sagt helt frivilligt.Behöver ni ytterligare rådgivning kring äktenskapets juridiska betydelse rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid på ett kontor nära er direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.UtredningBodelning behöver endast göras då äktenskapet upplöses, 9:1 ÄktB. Äktenskapet upplöses endast vid ena makens död eller äktenskapsskillnad, 1:5 ÄktB. Äktenskapsskillnad kan endast ske om någon eller båda makarna önskar det, och ansöker om äktenskapsskillnad i tingsrätten, 5 kap ÄktB och 14:4 ÄktB. Det finns alltså inget krav på att gifta ska vara sammanboende. Så länge makarna är gifta behöver de alltså inte göra bodelning bara för att de väljer att bo på varsitt håll.

Fråga om skatteskuld ska ingå i bodelningen

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man och jag ska skiljas och han har ev en skatteskuld, som han säger att vi måste dela på, stämmer detta? han har egen firma, aktiebolag.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att en make får avräkna sina skulder från giftorättsgodset så att skulden täcks enligt 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1 ). Effekten av detta blir således att vid en eventuell bodelning, kommer din makes giftorättsgods, som tillsammans med din egen ligger till grund för likadelningen, bestå av en mindre andel då han har rätt att undanta så mycket som krävs för att betala sina skulder. Det blir ju inte direkt så att du får betala hans skuld, men indirekt kan man säga att det får den effekten då det blir mindre över att dela på.Du nämner dessutom att skulden består av en ”eventuell skatteskuld”. Det här kan komplicera saker och ting då det enligt 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken framgår att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär helt enkelt att man vid bodelning endast ska beakta de tillgångar och skulder som vardera maken hade vid den kritiska tidpunkten, dvs. när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det låter på dig som att skatteskulden ännu inte fastställts och därför skulle man kunna tänka sig att skulden uppkommit efter den kritiska punkten. Så har dock inte högsta domstolen resonerat utan i rättsfallet NJA 1971 s. 85 fastslog man att en skatteskuld, oavsett om den blivit fastställd till beloppet, är att anse som en skuld tillkommen före den kritiska tidpunkten. Onekligen verkar det som att lagtexten talar emot dig i detta fall och därför kommer skatteskulden med all säkerhet beaktas vid en eventuell bodelning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Kan äktenskapsförord sätta stopp för testamente?

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Gäller äktenskapsförord över testamente eller tvärtom? Vår far har äktenskapsförord med sin fru, men tänker testamentera hälften av sina tillgångar till henne. Kan hans äktenskapsförord sätta stopp för detta eller gäller testamentet över äktenskapsförordet?
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig til lLawline med din fråga!Din fråga berör både äktenskapsförord och testamente. För äktenskapsförord är äktenskapsbalken tillämplig (här) och för testamente är ärvdabalken tillämplig (här).I din situation är det viktigt att ha klart att den ena handlingen inte utesluter den andra. Dessa båda handlingar berör olika saker när de aktualiseras.Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar. Avtalet reglerar ägarförhållandet till makarnas egendom. Ett exempel är när man vill ändra på ägarförhållandet till en egendom från enskild egendom till giftorättsgods och vice versa, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken här. En sådan reglering kan leda till att en enskild egendom, från att ändras till giftorättsgods kan komma att ingå i bodelningen, se här äktenskapsbalken 9 kap. 1 § här och 10 kap. 1 § här. Bodelningen görs som följd med utgångspunkt i ägarförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väckts eller den dag då någon av makarna har avlidit, se äktenskapsbalken 9 kap. 2 § här.Ett testamente är en handling som uttrycker testatorns vilja och testatorns kvarlåtenskap fördelas enligt testamentet, se ärvdabalken 9 kap. 1 § här. Det som senare kan komma att testamenteras bort av en make är det maken erhåller efter en bodelning vid äktenskapsskillnad.Som svar på din fråga. Äktenskapsförord och testamente reglerar två helt olika förhållanden. Äktenskapsförord är en handling mellan makar för vad som kan komma att ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Testamente är en handling som reglerar testatorns vilja för vem/vilka som ska få ta del av testatorns kvarlåtenskap. Vad som senare kan komma att tillkomma din fars fru och din fars bröstarvingar, eller arvingar i övrigt, beror på vad din far får efter bodelningen. Äktenskapsförordet kan inte sätta stopp för testamentet och vice versa. Vad jag kan rekommendera dig att göra är att påkalla jämkning på testamentet enligt ärvdabalkens 14 kap. 5 § 2:a stycke här och 7 kap. 3 § här. För att vinna i detta avseende måste dock en kränkning av den arvslott som normalt tillkommer bröstarvinge, dvs. bröstarvinges laglott, föreligga och du har en tidsfrist om sex månader att påkalla jämkning på testamente från det att du erhållit testamentet eller väcka talan mot din far.Hoppas detta är ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!

Hantering av skulder vid bodelning

2015-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. Hon har under tiden vi varit gifta tagit ett CSN lån. Hur hanteras denna skuld vid en bodelning. Jag har inga egna skulder.
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10:1 ÄktB. En makes giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är den makens enskilda, enligt 7:1 ÄktB. Vid bodelningen ska sedan makarnas andelar i boet beräknas enligt 11:1 ÄktB. Vid denna beräkning ska vardera makens skulder avräknas mot dennes giftorättsgods, så att man får fram vad som utgör makens nettoförmögenhet (11:2 ÄktB). Huvudregeln är alltså att avräkningen sker mot giftorättsgodset. Undantag från denna huvudregel, där en avräkning istället kan ske mot eventuell enskild egendom, finns uppställda i 2 och 3 stycket i 11:2, men de äger inte tillämpning på CSN-skulder. Det bör tilläggas att en make endast får avräkna de skulder som denne hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes; skulder som uppkommit efter denna tidpunkt avräknas alltså inte. Huvudregeln är därefter att makarnas kvarvarande giftorättsgods (efter skuldtäckning) läggs samman och delas lika, enligt 11:3 ÄktB. Detta kan illustreras med ett exempel, utefter de förhållanden du anger i din fråga:Låt säga att din fru har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och CSN-skulder på 200 000 kr, och att du har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och inga skulder. Din frus nettoförmögenhet uppgår då till 300 000 kr (500 tkr - 200 tkr) och din till 500 000 kr. Dessa värden läggs då samman och delas lika: 500 000 + 300 000 = 800 000/2 = 400 000. Du och din fru erhåller då vardera 400 000 kronor var efter genomförd bodelning.Din fru kommer alltså att få avräkna sina skulder mot hennes giftorättsgods. Det bör dock nämnas att om hennes skulder skulle uppgå till ett högre värde än hennes giftorättsgods, så sker ingen ”överföring” av skulderna. D.v.s. om hon har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kr, och skulder på 300 000 kronor, så blir hennes bidrag till bodelningen alltså 0 kr. En likadelning sker då av det värde som du för in i bodelningen.Till sist kan sägas att om det med hänsyn till äktenskapets längd, till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som redogjorts för ovan, så finns en möjlighet till jämkning i 12:1 ÄktB. Vid sådan jämkning kan alltså den egna maken få behålla mer av sitt giftorättsgods, d.v.s. det sker då ingen likadelning utan fördelningen kan t.ex. ske på så sätt att en make får 2/3 och den andra 1/3 av giftorättsgodset.Jag hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Om du anser att något är oklart eller har ytterligare frågor eller synpunkter, så är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Vem svarar för skulderna i ett äktenskap vid bodelning

2015-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Om man är separerad under äktenskapet och den ena parten tar banklån utan den andra partens vetskap. Vem står för lånet vid en ev. bodelning?
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lagstiftning som är aktuell vid äktenskap och bodelning är Äktenskapsbalken (ÄktB). Makar utgör två självständiga rättssubjekt vilket innebär att vardera maken svarar med sina tillgångar för sina skulder, ÄktB 1:3. Den skuld som en make skaffar sig under äktenskapet, exempelvis ett banklån, svarar maken själv för med endast sina egna tillgångar. Skulle makarna i ett äktenskap däremot ingå ett avtal gemensamt, exempelvis köpa ett hus tillsammans eller ta ett lån tillsammans är makarna solidariskt ansvariga. Med solidariskt ansvar menas att vem som helst av makarna kan krävas på hela skulden. Men det solidariska ansvaret beror här på att båda makarna är avtalsparter, att de även är makar saknar i detta sammanhang betydelse.En bodelning innebär att de gemensamma ekonomiska förhållandena skall upplösas men medför ingen förändring i ansvaret och respektive make svarar fortfarande för sina egna skulder. Vid bodelningen beräknar man vardera makens egendom med avdrag för de skulder som maken har. Sedan läggs egendomen som återstår samman och fördelas lika mellan makarna. Detta innebär i ditt fall att den part som tagit banklånet även står för detta med sina egna tillgångarna vid bodelningen. Mer om bodelning kan du läsa om i ÄktB kap 9-11. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen