Fördelning av bostadsrätt vid skilsmässa

2015-03-01 i Bodelning
FRÅGA |HejJag ska gifta mig och äger en bostadsrätt. Vad händer vid skilsmässa om vi inte skriver äktenskapsförord? Har han automatiskt rätt till 50% av borättens värde? Kan jag blir tvungen att köpa om, dvs ut hans del om jag vill bo kvar eller har han rätt att bara "slänga" ut mig?Tack på förhand!
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken, vilken du hittar (https://lagen.nu/1987:230). I ett äktenskap så utgör makes egendom giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Egendom som anses vara giftorättsgods kommer såldes att ingå i en eventuell bodelning medan enskild egendom undantas denna. Vad som utgör enskild egendom regleras i ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Där framgår det bland annat att egendom som undantagits genom äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev ska utgöra enskild egendom. En bodelning mellan makar görs genom att man lägger samman giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Detta delas sedan på lika andelar för makarna, se ÄktB 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Efter detta ska giftorättsgodset fördelas på lotter, se ÄktB 11 kap. 7§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1). Andelsberäkningen rör endast egendomens ekonomiska värde. I lottläggningen avgörs sedan vem av makarna som får vad. I detta skede har varje make rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Om bostadsrätten inte utgör egenskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) så är den giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1§ och skall ingå i bodelningen mellan er enligt ÄktB 10 kap. 1 § (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Detta innebär att du skulle bli tvungen att lösa ut din make. Väljer ni att bo i bostadsrätten kommer den att räknas som er gemensamma bostad enligt ÄktB 7 kap. 4 § 3 punkten (https://lagen.nu/1987:230#K7P4S1). Vem som sedan, vid en eventuell skilsmässa, har bäst rätt till bostadsrätten blir en bedömningsfråga. Enligt ÄktB 11 kap. 8§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1) har den make som bäst behöver lägenheten, efter skilsmässan, rätt att få den genom avräkning på sin "lott". Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Om inte, tveka då inte att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Måste jag köpa ut maken från huset vid skilsmässa?

2015-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vad händer vid skilsmässa med huset som jag äger100%?Måste jag köpa ut maken?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!När två personer skiljer sig skall man göra en så kallad bodelning där det makarna äger läggs samman för att sedan delas lika mellan dem. Allt ingår dock inte i bodelningen(Se 9:1 ÄktB). Enskild egendom räknas bort. Enskild egendom kan vara egendom ni gjort enskild genom äktenskapsförord, där ni genom avtal uttryckligen sagt att egendomen inte skall kunna övergå till din make vid eventuell skilsmässa. Med det kan också vara ärvd egendom som arvlåtaren genom testamente uttryckligen sagt skall förbli din enskilda. För fler exempel på enskild egendom se 7:2 ÄktB Är huset enskild egendom kommer du inte behöva köpa ut din make vid skilsmässan eftersom huset är ditt och det inte räknas in i bodelningen. Detta framgår av 10:1 ÄktBÄr huset inte enskild egendom är det giftorättsgods och skall räknas med i er bodelning. Vid en bodelning delar man som huvudregel lika på giftorättsgodset. Har du gått in med 200 000 kr och din make med 100 000 kr läggs det alltså samman till 300 000 kr och ni får vardera ut hälften, alltså 150 000 kr. Skulle fallet vara som i detta exempel så kommer du behöva överföra egendom till din make. Överstiger husets värde i detta fall din andel på 150 000 kr kan du ge din make pengar för det överstigande beloppet. Du får alltså köpa ut honom. Detta framgår av 11:9 ÄktB. Är det dock det omvända och det är din make som skall överföra egendom till dig i bodelningen så kommer du då inte behöva köpa ut honom. Är huset du äger er gemensamma bostad, där ni lever och bor tillsammans skall du vara uppmärksam på att du kan bli tvungen att låta din make ta över bostaden i bodelningen om han begär det och han anses bäst behövande till det. Bäst behövande kan din make vara om ni har gemensamma och barnen skall bo mest hos honom. Man utgår dock från en helhetsbedömning och man tillåter inte ett sådan övertagande om det inte kan anses skäligt, om huset är en släktgård brukar man tillexempel inte tycka det är skäligt. Se 11:8 ÄktB Är du rädd att förlora ditt hus vid en eventuell skilsmässa tycker jag att du och din make skall skriva ett äktenskapsförord som gör huset till din enskilda egendom och du slipper då riskera att behöva köpa ut din make i en bodelning. Du kan får hjälp att upprätta ett sådan avtal genom att klicka här.Hoppas detta kan hjälpaMVH

Fastighet föremål för bodelning

2015-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi köpte ett hus gemensamt som sambor 2002. 2004 gjorde vi en bodelning som sambor och han skrev över sin lagfartsdel på mig , bodelningen registrerades hos tingsrätten . 2005 gifte oss och nu har vi skiljt oss och huset ska säljas . Vem äger huset och har han någon rätt till del i det? Vi har inte skrivit äktenskapsförord utan enbart bodelningen 2004 finns registrerat . Båda står på lånen . Med vänlig hälsning, Helen
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!För att svara på din fråga så räcker det med att man ser till er förmögenhetsställning per det datum då tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad, vilket utgör den s.k. kritiska tidpunkten (ÄktB 9:2). Det är detta datum som är utgångspunkten för er bodelning. Vad gäller egendomen som ska delas så utgör ditt hus (eftersom du står som ensam ägare på lagfarten) giftorättsgods (ÄktB 10:1) och kommer ingå i bodelningen enligt huvudregeln. Huset är alltså din egendom eftersom du står som ensam ägare på lagfarten, och allt av döma kommer det även ingå i bodelningen. Jag önskar er lycka till med bodelningen och hoppas den här rådgivningen har varit till hjälp. Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Bäst rätt till sambobostad

2015-02-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Vi har två gemensamma barn som vi kommer ha delad vårdnad om. Vi bor tillsammans i en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans. Dock står endast jag på kontraktet, vilket inte betyder någonting vid en separation. Jag undrar nu om jag skulle gå vidare med en bodelning vilka faktorer man kollar på i fråga om Vem som är i störts behov av lägenheten? Tittar man på ekonomiska förutsättningar eller vad är det som avgöra vem som får hyresrätten. Kan det spela in att den ena parten har pengar till en kontantinsats på ett bankkonto? Vad är det som avgör?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga.När ett samboförhållande upphör skall om någon av samborna begär det samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § Sambolagen (se här). Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning. När det står klart vilken egendom som skall ingå i bodelningen görs avdrag för sambornas eventuella skulder och därefter delas egendomen i två lika stora delar enligt 13-14 §§ sambolagen. Enligt 16 § sambolagen skall samboegendomen sedan fördelas mellan parterna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.För att avgöra vem av samborna som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En faktor som kan spela in, om barn finns med i bilden, är om ena sambon skulle få ensam vårdnad om barnen. Eller om barnen huvudsakligen kommer bo hos den ena sambon. Andra faktorer som kan vara relevanta är närheten till barnomsorg och skolgång. Ytterligare kan sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt få betydelse. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheter för samborna att erhålla bostad på annat håll kan vara av relevans. Utöver behovsprövningen skall även en skälighetsbedömning göras. Alltså även om en sambo har störst behov av bostaden måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt att egendom kan komma att överföras från den ena sambon till förmån för den andra. Vid denna bedömning kan exempelvis hänsyn tas till om bostaden har ett affektionsvärde för sambon som är ägare, bostaden kan ex. utgöra sambons föräldrahem eller släktgård. Det kommer bli fråga om en helhetsbedömning där ena sambons behov kommer vägas mot omständigheter som talar mot att denne skall få överta bostaden. Vänligen

Avkastning av enskild egendom

2015-02-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss. I testamentet står att även avkastningen skall vara enskild egendom.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid separation är att all egendom som utgör giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § resp. 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas dock enskild egendom vilket bland annat innebär egendom som gjorts enskild genom arv (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt huvudregeln är dock inte avkastning till enskild egendom att anse som sådan egendom, utan avkastningen anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § sista st. ÄktB). Detta gäller däremot inte i de fall där det av rättshandlingen (i det här fallet testamentet) specifikt framgår att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. Även surrogat (d.v.s. det som trätt istället för egendomen) omfattas och utgör således också enskild egendom.Huruvida vinsten ska betraktas som enskild egendom, giftorättsgods eller bådadera beror på hur bostadsrätten har finansierats. I praxis finns exempel på fall där kontantinsatsen för ena makens del av en fastighet betalats med dennes enskilda egendom (även avkastning och surrogat i detta fall) och där resterande del finansierats genom lån. Då har makens halva - även motsvarande andel i kontanter när fastigheten senare såldes - ansetts utgöra dennes enskilda egendom (se NJA1995 s. 557). Det finns dock exempel där hela fastigheten ansetts utgöra ena makens enskilda egendom då denne betalat en del av kontantinsatsen med enskilda medel och lånat resterande med panträtt i fastigheten (se NJA 1978 s. 526 ang. tomträtt). Hur utfallet blir i just ert fall beror således på det närmare omständigheterna. Om ni känner att ni vill gå vidare och anlita en jurist kan ni göra detta här.Hoppas ni fått svar på era funderingar. Om inte, tveka inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Bodelning utifrån egendomsförhållandena på brytdagen

2015-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Har läst att brytdagen för bodelning är dagen då man ansöker om äktenskapsskillnad, och det är från den dagen värdering av tillgångar och skulder ska ske.Men då det är betänketid; Vad händer med inkomst under betänketiden? Om den ena parten tjänar mer än den andra? Då jag även läst att man räknas som gift och ska dela 50/50 äktenskapsskillnaden är genomförd efter betänketiden.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det stämmer att den kritiska tidpunkten (brytdagen) vid äktenskapsskillnad är då en ansökan om detta inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (både tillgångar och skulder) såg ut på den kritiska tidpunkten, det vill säga dagen när ni ansöker om skilsmässa. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder ni förvärvar efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad, får ni själva behålla, utan att detta påverkar bodelningen.Det är viktigt att understryka att efter den kritiska tidpunkten, åläggs du och din maka en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 §). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomen och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Redovisningsskyldigheten omfattar inte bara giftorättsgodset, utan även makarnas enskilda egendom. Vänliga hälsningar,

Ingår "jobbaktier" och arv i giftorättsgodset, och kan de i så fall skyddas från bodelning?

2015-02-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min Pappa dog för ett litet tag sedan och han var omgift.De hade inga gemensamma barn.Hon har tre barn från tidigare äktenskap och min Pappa har mig och min syster som då är särkullbarn i det här fallet.Det finns inget testamente,äktenskapsförord eller något annatjuridiskt bindande papper.De bodde i en helt vanlig hyreslägenhet.För enkelhetens skull så säger vi att de har tillgångar för 800000 kr.Finns inga skulder eller lån på något.I de 800000 kr så har makan aktier från ett gammalt jobb ,låt oss säga för 200000 kr och ett mindre arv från hennes föräldrar för 100000 kr.Ska de också räknas in i gemensamma tillgångarna eftersom det inte finns äktenskapsförord ?Aktierna och arvet är ju ändå inte min Pappas pengar.Kan hon "glömma" att ta upp aktierna i bouppteckningen ?Går myndigheterna in och kollar allt innehav av aktier,obligationer m.m ? Annars kan man ju undanhålla stora summor genom att inget säga !Hur mycket ärver vi för våran del (Jag och min syster) ?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Vad gäller din första fråga, skall i princip både aktierna och arvet ingå i bodelningen. Enligt 7 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) är allting giftorättsgods så länge det inte finns ett äktenskapsförord som säger att egendomen är enskild, eller egendomen har ärvts eller fåtts genom gåva med det förbehållet att den skall vara enskild. Utifrån din information verkar alltså även aktierna och arvet vara giftorättsgods, och de skall därmed räknas in.Att "glömma" ta upp något i bouppteckningen när det skall stå med, kan i princip vara brottsligt. Mest näraliggande är osant intygande, 15 kap. 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Åtminstone om de som annars skall ärva inte är med på det, kan det också röra sig om till exempel olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Kort sagt är det naturligtvis möjligt att komma undan med en falsk bouppteckning, men det är inte att rekommendera. Om inte annat kan ju någon arvinge eller annan anmäla den som har förrättat bouppteckningen. Om det är så att ni verkligen inte vill att aktierna och arvet skall ingå i det arv ni får efter er pappa, går det dock att ordna det på annat sätt. Innan arv ens blir aktuellt, skall ju en bodelning göras (se 9-10 kap. Äktenskapsbalken). Bouppteckningen ligger till grund för bodelningen, men det står också i normalfallet två makar som bodelar fritt att komma överens om en annan fördelning än "50/50". Det blir alla din pappas arvingar - vilket om jag förstår dig rätt bara är du och din syster - som får komma överens med makan om hur fördelningen skall se ut.Om 800000 kr skulle fördelas enligt lag och allt var giftorättsgods, skulle i normalfallet vid bodelningen varje make få egendom till ett värde av 400000 kr. Som särkullbarn skulle du och din syster genast kunna kräva ut ert arv, och det skulle vara på just 200000 kr var eftersom ingen annan arvinge och inget testamente finns.Kort sagt:Aktierna och arvet skall stå med på bouppteckningen och i princip ingå i bodelningen och sedan arvskiftet. Vid bodelningen kan dock du och din syster komma överens med er pappas maka om en annan fördelning än "hälften var" om ni skulle vilja. Det som sedan hamnar på er pappas del, ärver ni hälften var av.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Hälsningar,

Om kostnader för bodelningsförättare

2015-02-22 i Bodelning
FRÅGA |jag fick beslut av tingsrätten att vi har en Bodelningsman. Men det kostar mycket och jag vill att min ex man behåller allt vi hade tillsammans eller giftorättsgods. Jag vill inte ha ingetkan jag bestämma så? bodelningman kostar mycketjag har inget inkomst att betala honom.jag har inget egendomkan jag bestämma att min man behåller allt.kan jag betalla igen avgift till Bodelningsman när jag bestämmer mig efter jag fick hans brev?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Egendomsordningen för makar präglas av avtalsfrihet och det står alltså Er fritt att avtala om hur fördelningen ska ske. En bodelningsman förordnas i fall då makar inte kan komma överens om hur fördelningen av egendomen ska ske. Du har alltså möjlighet att avstå från Din bodelningsandel. Det ska nämnas att det är möjligt att, om det kan anses skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, få ersättning för bodelningsförättare för högst fem timmars arbete av allmänna medel (se 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken (1987:230 https://lagen.nu/1987:230#K17P7aS1) Ansökan om sådan ersättning görs hos domstolen.