kostnad för bodelningsförrättare

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Om ena parten i ett samboförhållande begär bodelningsförrättare av tingsrätt vid separation, betalar hon då själv denna kostnad eller måste f.d sambon även betala
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Ni båda är, trots att endast ena parten begär bodelning, i slutändan solidariskt ansvariga för kostnaderna som detta medför.Med vänlig hälsning,

Likadelning av samboegendom

2014-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej har en fråga! Jag och mitt ex köpte en bostad för gemensamt boende, hon stod för hela handpenningen men vi skrev inget samboavtal eller skuldebrev.Så min fråga är har jag rätt till halva försäljningsvärdet eftersom jag har ståt för mycket annat?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Definitionen av sambor ges i sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 1 § - två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta är alltså förutsättningarna för att i lagens mening betraktas som sambos.Vidare framgår av sambolagen 3 § att s.k. samboegendom utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Vid separation ska bodelning göras om någon av er begär det, sambolagen 8 §. Det som sker då är att samboegendomens värde delas lika under förutsättning att man inte har avtalat något annat (jmf sambolagen 9 §).Eftersom ni inte har skrivit något sådant avtal ska alltså värdet på bostaden delas lika vid bodelning, oavsett att din sambo stått för handpenningen. Detta gäller också som nämnts bohag som har förvärvats för gemensam användning.Vänliga hälsningar

Behovsprövning då tvist uppstått om rätt till gemensam bostad vid skilsmässa

2014-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Hur avgörs ett tvistemål vid en skilsmässa om båda makarna vill bo kvar i bostaden? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Som jag tolkar din fråga rör tvisten vem som ska få bostaden på sin lott vid bodelningen. För att avgöra denna fråga får man titta i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1.Där anges att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. För att avgöra er tvist måste det därför avgöras vem av er som har störst behov av bostaden. Detta görs genom en helhetsbedömning.Först och främst får den omständigheten att makarna haft gemensamma barn betydelse. Om någon av er får enskild vårdnad eller om barnet ska bo hos den ena maken större delen av tiden brukar detta vara avgörande för vem som får bostaden. Andra faktorer som kan spela roll om det inte finns några gemensamma barn är t.ex. makarnas ålder, eventuella handikapp/sjukdomar, hur långt det är till arbetsplatser, möjlighet till att skaffa nytt boende etc.Det är med andra ord en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, utan mer information om hur just er situation ser ut kan jag inte ge ett uförligare svar! Återkom gärna om du undrar över något mer.Vänligen,

Redovisningsplikten i 9:3 Äktenskapsbalken

2014-08-04 i Bodelning
FRÅGA |En vän till mig ligger i skilsmässa men bodelningen är inte gjord ännu. Hennes make plockar med sig saker från det gemensamma huset så fort han kommer åt Hon har känslan (med all rätt såvitt jag kan bedöma) att han mer eller mindre stjäl saker för att undanta dem från bodelningen. Vad ska/kan man göra?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230Enligt 9:2 Äktenskapsbalken så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att det uppstår en ”kritisk tidpunkt” den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan kom in till tingsrätten. Efter denna tidpunkt så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 Äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt innebär att din väns före detta man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Redovisningsplikten gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom. Ursprungligen så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet, 9:5 Äktenskapsbalken. Men har makarna svårt att komma överens, som det låter som i din fråga, så kan en bodelningsförättare utses enligt 17 kap Äktenskapsbalken. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Fråga huruvida en bostadsrätt utgör giftorättsgods

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru står ensam som ägare av vår bostadsrätt. I fall vi ska bestämma skilja oss hur går det med vår lägenhet. Ska den delas i lika delar mellan oss eller det är bara hon som får hela lägenhet? Och vi har inte nåt bodelningsavtal eller äktenskapsförord. Tack på förhand.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Mellan makar finns två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom får stor betydelse när makars egendom ska fördelas vid bodelning. I bodelningen skall nämligen makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 Äktenskapsbalken. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 Äktenskapsbalken. Vad som är enskild egendom går att utläsa i 7:2 Äktenskapsbalken. Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda. Huruvida bostadsrätten ingår i en eventuell framtida bodelning avgörs om bostadsrätten anses vara enskild egendom enligt förutsättningarna i 7:2 Äktenskapsbalken. I annat fall är egendomen giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen.

Fråga om enskild egendom och kostnader som den ena maken uppburit

2014-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Om en bostadsrätt är registrerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord så är det givet att den inte ska ingå i en bodelning. Hur fungerar det om den andre partnern hjälpt till att betala hyra under alla år?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är så att bostadsrätten är enskild egendom genom ett äktenskapsförord så är bostadsrätten inte giftorättsgods, se 7:1 och 7:2 p. 1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Det spelar ingen roll om den ena maken betalat hyra då regleringen inte tar hänsyn till sådana omständigheter. Enligt 12:3 ÄktB, är dock jämkning i en kommande rättstvist möjligt om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt. För att avgöra om ett villkor är oskäligt görs en helhetsbedömning till exempel om avtalet leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Det framgår inte av frågan huruvida du fortfarande är gift men ett äktenskapsförord kan ändras under pågående äktenskap.

Överföring av egendom (hus) mellan makar

2014-08-05 i Bodelning
FRÅGA |hej, min far är 63 år och har nyss skrivit över sitt hus på sin nya fru för att hon inte ska stå på backen den dag han dör. Han påstår att det är hans skyldighet mot henne. varken jag eller min syster har någon bra relation med den nya fru. kan jag och min syster göra något? Finns det något alternativ ? tex upprätta avtal att hon har rätt att bo kvar tills hon dör eller liknande?tack /k
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så är din far omgift, eftersom du skriver ”nya frun” och har fört över huset till sin fru antingen genom ett köp, gåva eller bodelning under pågående äktenskap genom ett äktenskapsförord. Detta är inte en skyldighet men något som er far har full rätt att göra och inget som du och din syster kan göra något åt.  Om er far skulle gå bort före frun så ärver makar varandra enligt 3:1 Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637. Ett undantag från detta är dock arvlåtarens särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. (Det finns möjlighet att avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder enligt, 3:9 ÄB. Men det låter inte som det blir aktuellt i ärat fall.) När er far går bort kommer en bodelning ske mellan honom och hans fru där hälften av deras sammanlagda egendom (förutom enskild egendom) blir fruns egendom och hälften av egendomen tillfaller faderns bröstarvingar. Eran fars fru har inte någon rätt i denna ”halva” eftersom hon och er far inte har några gemensamma barn. Den efterlevande makan skyddas dock alltid av den så kallade basbeloppsregeln som innebär att den efterlevande maken har en rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken (så långt kvarlåtenskapen räcker) alltid få ut egendom till så stort värde att den, tillsammans med egendomen som den efterlevande fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande basbeloppet (3:1 st. 2 ÄB)

Undantagande av egendom vid arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min svärfar har 4 biologiska barn från tidigare äktenskap och är omgift med en kvinna som har 2 biologiska barn från tidigare äktenskap.Svärfar har genom arv fått en sommarstuga som han vill ska stanna inom den egna barnaskaran. Om de skriver ett äktenskapsförord där denna fastighet blir hans egendom och han samtidigt upprättar ett testamente där han testamenterar denna fastighet till sina 4 biologiska barn, räcker det för att garantera dem 1/4 del var av fastigheten?Finns det något annat sätt att uppnå samma resultat?Det är viktigt att hans nuvarande fru (om de fortfarande är gifta vid hans bortgång) har tillgång till fastigheten tills hon avlider, måste detta specificeras i äktenskapsförordet eller i testamentet?Mvh Per
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!Det är jättebra om din svärfar och hans fru undertecknar ett äktenskapsförord med fastigheten som enskild egendom. Detta innebär att han kommer att få behålla fastigheten vid en eventuell skilsmässa och den kommer sedan att ärvas av hans fyra biologiska barn enligt regelerna i Ärvdabalkens (ÄB) 2 kap.Det är däremot inte nödvändigt att han upprättar ett testamente eftersom det han vill uppnå är samma sak som framgår av ÄB 3 kap 2 §, alltså att om han går bort först kommer hon att få fastigheten med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kommer ha rätt att bo kvar i fastigheten så länge hon lever men sedan kommer den helt och hållet att tillfalla hans barn, och inte hennes.Hoppas du fått svar på din fråga!Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637. Vänligen,