Bodelning under äktenskapet

2015-06-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag och min man skulle vilja göra en bodelning under pågående äktenskap. Vi undrar hur det går till?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En bodelning under pågående äktenskap kan ske om båda makarna är överens om detta enligt 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. När ni gör en bodelning under äktenskapet kan det innefatta all er egendom eller endast en del av den, det bestämmer ni själv. Det är äganderätten som omfördelas och den egendomen ni väljer ska vara med i bodelningen blir giftorättsgods dvs. delas lika som om ni faktiskt skulle ha skiljt er. Även om det ni väljer ska vara med i bodelningen ska delas lika får ni genom bodelningsavtalet bestämma vem som får vad på sin lott. Viktigt att komma ihåg är att resultatet ändå kan bli annorlunda om ni väl skiljer er då det kan ha skett värdeförändringar. Den egendomen ni väljer att ha med i bodelningen samt era skulder ska tas upp i bouppteckningen och det är de skulder som finns för dagen för anmälan(den kritiska tidpunkten) som ska tas med(9 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Hur ni kommer fram till att tillgångarna ska fördelas mellan er skriver ni ner i bodelningsavtalet. I det avtalet ska det även stå med vad ni beslutat om den gemensamma bostaden och om övertagande av lån. Bodelningsavtalet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Mer praktiskt information om hur ni går tillväga finns på skatteverkets hemsida här. För att allt ska gå rätt till rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist. Vi på Lawline kan hjälpa dig här att få kontakt med en familjejurist. Hoppas detta är till hjälp.Med Vänliga Hälsningar,

Vem får bostaden vid separation?

2015-06-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min ex sambo har en lägenhet/bostadsrätt som vi båda äger lika mycket av och delar lån på 50/50. Då han vägrar att flytta ut från bostaden har jag tvingats flytta, och sedan erbjudit honom att köpa ut mig för en värdering på bostaden på 1 700 000:-. Värderingen som mäklaren gjort ligger på 1 600 000:- och 2 bostäder har nyligen sålts för över 1 800 000:- respektive 1 900 000:- i vårat område, därav har jag angett ett högre "erbjudande" till honom än mäklaren värderat.(Jag är villig att köpa ut honom för samma summa)Från början ansåg han att 1 700 000:- var ett rimligt pris och ringde också banken för att försöka lösa med lån utifrån den summan, men när han såg hur dyrt det blir i månaden för honom så ansåg han helt plötsligt att 1 700 000:- var skandalöst. Jag vill personligen sälja lägenheten men eftersom han vägrar flytta, köpa ut mig för den summan jag erbjudit och vägrar låta mig köpa ut honom så vet jag inte vad jag ska göra längre. Det har gått över 3 månader, vi kommer inte överens om en summa, han vägrar flytta och jag vill sälja alt köpa ut honom. Vad ska jag ta mig till? Måste jag sänka mig och godta mäklarens värdering? Om så är fallet vägrar jag sälja min andel till honom. Vad är då nästa steg? Har läst om att skriva ett brev till tingsrätten för att få hjälp, vad kommer då hända? Om båda vägrar köpa ut/sälja sin del till den andra, alltså att båda vill bo kvar, blir det då en tvångsförsäljning av bostaden?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag antar att ni uppfyller kraven och är samboende eftersom att ni haft delad bostad och säkert bott där ett tag. Sambolagen (2003:376) är därför tillämplig (1 § sambolagen). Lägenheten är samboegendom enligt 5 § sambolagen och ska därför ingå vid en bodelning. En bodelning (8 § sambolagen) är frivillig att företa som sambor men ska göras om någon av er begär det. Er samboegendom (vad som är samboegendom följer av 3-7 §§ i sambolagen) skulle då läggas ihop och sedan delas på hälften. Den summan är sedan eran lott. Som du säger så ska då den som får bostaden köpa ut den andra (17 § sambolagen). Fastigheten avräknas då på dennes lott och sedan får man betala överstigande del till den som inte fick bostaden. Det kan vara så att den ena parten har rätt att få lägenheten eftersom att den enligt 16 § andra stycket sambolagen har ett särskilt behov av bostaden. Det kallas behovsprincipen och det är främst den som behöver den för att den kommer ha vårdnaden om barnen som kan dra nytta av principen. Även den som på grund av ålder, handikapp eller hälsa i övrigt behöver bostaden få ta över den genom principen. Du nämner inte några sådanan omständigheter så jag utgår från att det inte finns. Om ni nu då inte kan komma överens så får ni istället vända er till lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1) 6 § vilket ger var och en som samäger egendom rätt att begära offentlig auktion. Här vill jag påpeka att det antagligen innebär mindre vinst eftersom att då tillkommer kostnader för den advokat som ska agera god man och sälja bostaden. Det kan vara värt att påpeka det för ditt ex så kanske han kan tänka om så att ni kan komma överens om ett pris. På det sättet skulle någon av er kan behålla bostaden alternativt sälja den och båda hitta ett nytt boende. Vid en bodelning är huset värderat till marknadsvärdet den dagen då samboförhållandet upphörde medans vid en offentlig auktion säljs bostaden till högstbjudande (men då tillkommer som sagt vissa kostnader som ni tillsammans får dela på). Om du kommer fram till att du vill tvångssälja fastigheten så lämnar du in ansökan till tingsrätten i den domsaga där fastigheten finns vilke följer av 18 § samäganderättslagen. Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Särkullbarns arvsrätt

2015-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Är gift sedan 20 år har ett särkullebarn och även 1 gemensamtbarn, det skiljer 24 år mellan mej och min hustru vilket innebär att jag förmodligen går bort först.Hon räknar med att under kommande år, och under min livstid, investera egna pengar i vårt gemensamma boende och i och med det höja värdet på vår bostad. Har särkullebarnet även rätt till den värdestegringen. Vad ärver nu mitt särkullebarn som min hustru måste lösa ut vi min eventuella bortgång?
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga! Precis som du säger så ärver ditt barn, alltså särkullbarn, före efterlevande make. Detta enligt 3 kap 1 § i ärvdabalken. I och med att ni även har ett gemensamt barn så kommer särkullbarnet ärva hälften av giftorättsgodset och andra hälften kommer tillfalla efterlevande make, som sedan ert gemensamma barn kommer ärva när hon avlider. Vid beräkning av giftorättsgodset (alltså det som inte är enskild egendom) så beräknas värdet på allting ni äger gemensamt. Alltså även avseende ert gemensamma boende så kommer värdet på detta beräknas och sedan delas på två. Ena hälften kommer tillfalla ditt barn, alltså särkullbarnet. Särkullbarnet har alltså rätt till värdestegringen, men givetvis endast hälften av detta då din hustru har rätt till den andra halvan. Vem som ärver vad bestäms utifrån vad man har behov av, vad man kommer överens om etc. Det viktiga är i detta fall att ditt barn och din hustru får lika mycket var av värdet på allt det gemensamma.Hoppas att du fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Fråga bl.a. om fastighet som förvärvats innan äktenskaps ingående utgör giftorättsgods

2015-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Min bror vårdas i livets slutskede. Han är gift och vill att hans fru ska ärva den del han har rätt att testamentera bort enl. lagen. Testamentet är skrivet år 2004 - det år de gifte sig.Han har en dotter som är särkullbarn. Hans fru ägde vid äktenskapets ingående en fastighet som fortfarande står i hennes namn. Ingår den i det gemensamma boet?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag förstår att ni befinner er i en väldigt jobbig situation, men jag ska försöka besvara din fråga på bästa sätt.När ett äktenskap upplöses ska enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. Vid denna bodelning ingår endast makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är enligt 11 kap. 3 § ÄktB att nettovärdet (värdet efter avdrag för skulder) av giftorättsgodset ska delas i lika delar mellan makarna. Vad som utgör giftorättsgods framgår indirekt av 7 kap. 1-2 § § ÄktB. Där anges att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild, varefter en uppräkning sker av vad som utgör enskild egendom. Enskild egendom är t.ex.: - egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild - egendom som en make fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskildaSvaret på din fråga, om din brors frus fastighet kommer ingå i det gemensamma boet, är alltså beroende av om fastigheten utgör giftorättsgods eller inte. Detta under förutsättning att jag tolkat din fråga rätt, på så sätt att din fråga rör om fastigheten ska ingå i en bodelning eller inte.Om din bror och hans fru inte har skrivit ett äktenskapsförord, där det framgår att fastigheten är din brors frus enskilda egendom, och hon inte heller har fått/ärvt fastigheten med villkor att den ska vara enskild, kommer den alltså att ingå i en bodelning. Detta betyder i enlighet med 11 kap. 3 § ÄktB att fastigheten kommer bli föremål för en likadelning, och hälften av fastigheten kommer således utgöra en del av din brors kvarlåtenskap som sedan blir föremål för arv. Din brors särkullbarn kommer därmed enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken att ärva sin fars kvarlåtenskap och således också en del av fastigheten. Eftersom du anger att din bror skrivit ett testamente blir denna del emellertid mindre, då hans särkullbarn i sådana fall endast kommer få ut sin laglott, som utgör hälften av arvslotten (hälften av din brors kvarlåtenskap). Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken.Sammanfattningsvis vill jag nämna att om din bror och hans fru, trots den mycket jobbiga situationen, vill att hennes fastighet ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen, kan det avtalas om i ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.Vänligen,

Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods

2015-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått pengar i gåva av mina föräldrar. Jag planerar att sätta in pengarna i en fastighet tillsammans med min make. Vad händer vid en skilsmässa? Om pengarna är min enskilda egendom fortsätter de att vara det när jag satt in de in ett hus eller blir det giftorättsgods om jag skiljer mig?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Rättsläget rörande den fråga du ställt anses dessvärre inte vara fullt klarlagd.I Högsta domstolens dom i NJA 1992 s. 773 har emellertid en del vägledande uttalanden gjorts. Målet gällde två makar som vardera satte in pengar på ett bankkonto. Den ena maken tillförde pengar som utgjorde den makens enskilda egendom, den andra maken tillförde pengar som utgjorde den makens giftorättsgods.Högsta domstolen sade att en insättning av pengar som utgjorde enskild egendom, på ett konto där även pengar som utgjorde giftorättsgods fanns, inte automatiskt medförde att pengarna som utgjorde enskild egendom blev giftorättsgods. Kontots behållning borde kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur. För detta krävdes dock, enligt högsta domstolen, att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan hållit de skilda medelsslagen isär.För din del skulle detta kunna tolkas som att de pengar som du planerar att använda dig av för att bekosta ett fastighetsköp skulle fortsätta att vara din enskilda egendom genom att en viss del av fastigheten anses utgöra din enskilda egendom. Detta förutsätter då att du och din make noga dokumenterat hur stor kvot av fastighetens värde som vid tidpunkten för fastighetsköpet motsvarades av de enskilda medel som du stoppade in i fastigheten.Om du inte skulle kunna bevisa hur stor del av fastighetens värde som motsvaras av de enskilda medel som du satte in i fastigheten, kommer dock pengarnas karaktär av enskild egendom att försvinna, varmed hela fastigheten anses utgöra giftorättsgods. Om så blir fallet finns dock en möjlighet att, vid en eventuell bodelning, bodelningsresultatet jämkas. Du kommer då att få ta undan en del av din egendom från bodelningen, varmed den egendom som du delar med din make blir mindre. Detta kan särskilt bli fallet om du stoppat in stora summor av enskilda medel i fastigheten och ni varit gifta under en kort period (som huvudregel mindre än fem år, tidigare eventuellt samboende inräknat), se 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Hur stor del av ditt giftorättsgods som du får ta undan från bodelningen bestäms då av domstolen.Då rättsfrågan, såsom jag inledningsvis nämnde, inte är fullt klarlagd finns dock en del frågetecken kring vad som egentligen händer när enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en färdig jurist så att du därmed fullständigt kan utreda de möjligheter du har att skydda din enskilda egendom. Vi på Lawline har ett samarbete med Familjens jurist. De har stor erfarenhet av sådana här typer av frågor. Du kan enkelt boka tid hos dem här.Lycka till!Med vänlig hälsning

Enskild egendom eller giftorättsgods

2015-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Min man har fått förskott på arv. Vi funderar på att bygga badrum i vårt gemensamma hus för de pengarna. Om vi skulle skiljas- hur delar vi då på huset? Äger han med arvspengarna en större del av huset?Bör vi skriva något legalt dokument?
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Jag utgår ifrån att ni är gifta, då är äktenskapsbalkens (ÄktB) regler tillämpliga, se https://lagen.nu/1987:230.Ert hus kommer att delas emellan er ifall det är giftorättsgods och inte enskild egendom (se 7:1 och 7:2 ÄktB).Det beror alltså helt på om huset är enskild egendom eller giftorättsgods. Som utgångspunkt kommer huset att vara giftorättsgods om inte någon av punkterna i 7:2 ÄktB är uppfyllda. Om huset är giftorättsgods, kommer det delas lika mellan er. Pengar som används för att bygga till på huset och som härstammar ifrån ett arv, ger inte din man "mer" av huset ifall ni separerar/ din man går bort.Vänligen

Giftorättsgods och aktiebolag

2015-06-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mina rättigheter t.ex a)om min man driver aktiebolag har jag också skulder om bolaget går i konkurs?B) om vi skiljer oss eller vid träffande dödsfall kommer bolaget i bodelning?Var snäll och beskriv till mig med enklare språk att undvika missförstående. Tack. Mvh Galya Krawczyk.
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Om ni är gifta, så kommer bolaget ingå i en bodelning (vid skilsmässa eller dödsfall) ifall ni inte har avtalat om annat genom ett äktenskapsförord (se 7 kap 1 § och 7 kap 2 § samt 7 kap 3 § Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230) .Ett aktiebolag har sina egna skulder och en person som driver aktiebolag kan inte bli personligt ansvarig för bolagets skulder (om denne inte uttryckligen ingått ett sådant ansvar).Vidare svarar vardera make för sina skulder, det vill säga din man är ansvarig för sina skulder och de går inte över på dig, se äktenskapsbalken 1 kap 3 §. Sammanfattningsvis kommer du inte stå för bolagets skulder om det går i konkurs, och din mans bolag kommer att delas mellan er om det är giftorättsgods i fall ni skiljer er / din man går bort. Vänligen

Vad ska ingå i en bodelning mellan f.d. makar och till vilket värde ska de värderas?

2015-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fd man har gått skilda vägar. Skilsmässan gick igenom 22 april 2015. Vi flyttade isär förra våren då jag köpte en lägenhet. Vi är uppe i bodelningsprocessen och jag har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.1) Hur mycket ska man uppskatta lösöre till? Vi bodde i en villa på ca 180 kvm och har två barn.2) Ska man räkna in värdet av lägenheten i bouppdelningen då jag köpte den då vi fortfarande var gifta? Till vilket värde? Köpeskillingen eller omvärdering?Tacksam för hjälp!Bästa hälsningar,
Rosa Nicole Abas |Hej, Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!All egendom som förvärvats innan talan om äktenskapsskillnads väckande utgör giftorättsgods, såtillvida det inte på särskilt angiven grund är att betrakta som enskild egendom, och ska därmed ingå i bodelningen. Lägenheten som Du förvärvat under äktenskapet ska således ingå i bodelningen mellan Dig och Din f.d. make. Såväl lösöre som fastigheter värderas i regel med utgångspunkt i marknadsvärdet som gäller vid bodelningstillfället. Vad som särskilt ska betonas är att det ifråga om värdering av fastigheter, i de fall Ni inte avser att sälja fastigheten utan istället ska övertas av ena maken, i värderingen ska beakta en framtida latent skatteskuld. Kapitalvinstskatten, som utgör 22 % av vinsten, ska minskas med fastighetens marknadsvärde. Den övertagande maken kompenseras därigenom för att han/hon förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid framtida försäljning av fastigheten. Vid värderingen av fastigheter brukar man även från marknadsvärdet räkna av ett fiktivt mäklararvode. Vänligen,