Bodelning och bouppteckning

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Håller på att göra en bouppteckning efter min mor.Jag och min bror är enda barnen. Mor är skild från min far, som är avliden.Mor gifte om sig. Inga gemensamma barn med nye maken.Makarna har äktenskapsförord som stipulerar att ALL egendom är enskild.Måste då efterlevande makes tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen?Om JA, måste makens skulder periodiseras?Efterlevande make har en sommarstuga som renoveras, och det är svårt att veta från senaste fakturan hur mycket som är upplupet på mors dödsdag.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler vid bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken, (ÄktB). Huvudregeln är att gifta makar delar på alla sina tillgångar då all egendom efter giftermål utgör giftorättsgods, se 7:1 ÄktB. Detta så länge inget annat finns avtalat, t ex genom äktenskapsförord och egendomen då istället blir enskild egendom, se 7:2 ÄktB. I 9 kap. ÄktB finns allmänna bestämmelser om bodelning. En bodelning genomförs i regel med en bouppteckning som grund. 9:1 ÄktB klargör att bodelning inte behöver göras om makarna endast innehar enskild egendom. Vidare framgår i lagkommentaren till 9:7 ÄktB att inte heller bouppteckning behöver göras om det inte finns någon egendom att dela. I ditt fall där din mor och hennes make har skrivit äktenskapsförord på att all egendom är enskild behövs alltså inte någon bouppteckning göras.Har du ytterligare frågor tveka inte att höra av dig igen. Du vet väl om att vi också har rådgivning över telefon på veckodagarna där du kan få snabba svar. Vänliga hälsningar,

Värdering av tillgångar vid bodelning

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har köpt lite aktier som har rasat i värde så jag undrar om hon ska ha hälften av inköpsvärdet eller hälften av det dom är värda nu vid en eventuell skilsmässa eller bodelning?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bodelning efter en skilsmässa så är det tillgångarna och skulderna som ni hade på den kritiska tidpunkten (brytdagen) som ska med i bodelningen. Brytdagen är den dagen då en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Aktierna ska alltså ingå i bodelningen. När det gäller värderingen ska den ske i samband med att bodelningen genomförs. Det är sålunda i ett sent skede som värderingen görs. Utgångspunkten är att det är marknadsvärdet som bestämmer värdet. Din maka ska således ha hälften av marknadsvärdet av aktierna vid bodelningen. Vänliga hälsningar,

Bodelning mellan tidigare sambor

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, skriver för min vän, han har varit sambo i 21 år nu vill tjejen separera, min vän står som ensam ägare till villan, och tjejen står bara med på hälften av lånen, vad händer då när man separerar?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de sambor, vilket gör att sambolagen blir aktuell (1 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör (2 § sambolagen) ska bodelning ske, på liknande sätt som vid skilsmässa, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Bodelningen innebär att det görs en likadelning av vardera sambons s.k. samboegendom med avdrag för sambons skulder. Samboegendom är förenklat sambornas gemensamma bostad samt bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I din väns situation kommer en bodelning att genomföras om någon av samborna kräver det. Om villan är köpt efter att de blev sambor eller i nära anslutning till att de blev sambor är villan förvärvad för gemensam användning (3 § sambolagen) och villan kommer då att ingå i bodelningen. I sådana fall har din väns tidigare sambo rätt till värdet av halva villan om en bodelning blir aktuell.Vänliga hälsningar,

Bodelning äktenskap

2015-08-27 i Bodelning
FRÅGA |Vad krävs av mig som hustru för att få igenom en bodelning
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. En bodelning kallas det när ni i egenskap av makar delar upp er egendom mellan er. Bestämmelser om detta finns bland annat i 9 kap Äktenskapsbalken (ÄktB) se (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). En bodelning kan göras antingen under pågående äktenskap eller vid äktenskapsskillnad. Då jag inte vet vilket av alternativen som är aktuellt för dig redogör jag lite kort för båda. För att få igenom en bodelning under bestående äktenskap måste makarna vara överens. Makarna måste både vara överens om att en bodelning ska göras samt hur egendomen ska fördelas. Detta står i 9 kap 1§ 2st ÄktB. Bodelningen ska sedan anmälas skriftligen till Skatteverket. Vid äktenskapsskillnad ska bodelning som huvudregel genomföras. Undantag är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken- i dessa fall är bodelning frivillig. Bodelningen skall ske när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad och äktenskapet är upplöst. Dock skall bodelningen göras innan dom men under tiden att målet pågår om någon av makarna begär det, 9 kap 4§ ÄktB. En bodelning ska upprättas av båda makar tillsammans. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda. Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som hjälper er, 17 kap 1§ ÄktB. Bodelningsförrättaren bestämmer då vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och fördelas mellan er. Vad som krävs från den ena makan för att få igenom en bodelning är alltså lite svårt att svara på. Ska bodelningen göras under pågående äktenskap krävs att båda makar är överens och vid äktenskapsskillnad är huvudregeln att bodelning ska ske och då krävs inget mer än just att äktenskapet upplöses för att en bodelning ska få genomföras. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Formkrav för bodelningsavtal

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru är överens att vi delar hus och saker jämnt. Måste vi vara bägge hos bankens revisor när bodelningsavtal skrivs? Bägge måste ju skriva under men pga min sjukdom måste jag vara på annat håll den dagen.Mvh Fredrik
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Utom att båda måste underteckna ett skriftligt avtal finns det inga egentliga formkrav när det gäller bodelning (kraven finns för övrigt i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Det går alltså bra att du skriver på avtalet vid ett annat tillfälle, men det blir inte giltigt förrän båda har skrivit på det!Hör gärna av dig om det är något mer du undrar kring det här!Hälsningar,

Jämkning vid bodelning

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Om A och B är gifta. B har särkullbarn. B dör. A hävdar 12:2. Vad innebär det? Testamente finns på att A skall få allt lösöre. B`s tidigare maka är död. Inget arvsskifte gjordes då.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mellan gifta par tillämpas äktenskapsbalkens (ÄktB) regler vid bodelning. Det är då 11 kap. ÄktB som tillämpas, och som huvudregel 11:3 ÄktB där det framgår att makars giftorättsgods ska fördelas lika mellan parterna. Vad som är giftorättsgods klargörs i 7 kap. ÄktB. I 12 kap. ÄktB finns regler om jämkning vid bodelning. Som jag nämnt ovan är huvudregeln vid bodelning att boet skall delas lika mellan makarna. Skulle en sådan delning komma att framstå som oskälig, finns möjlighet till att jämka bodelningen, s k skevdelning. När det gäller fråga om jämkning vid bodelning skall en helhetsbedömning av makarnas förhållanden göras, varvid särskilt skall beaktas äktenskapets längd men även makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt,( se mer utförligt i ett fall från 1998, NJA 1998 s. 467)Av förarbetena (prop 1986/87:1 s 184f) framgår att jämkningsregeln i 12 kap. i första hand är tänkt att tillämpas på kortvariga äktenskap. Kortvarigt äktenskap förstås som äktenskap som varat upp till fem år och att den tid makarna sammanbott före äktenskapet, som sambos då bör medräknas. Med makarnas ekonomiska förhållande syftas till om giftorättsgodset härrör/ ägs av en av makarna och det därför är en tydlig obalans i makarnas ekonomiska förhållande, t ex en av parterna äger bostaden, de flesta möblerna, bilen, etc. Av informationen i din fråga framgår dessvärre varken äktenskapets längt och inte heller hur A och Bs ekonomiska situation ser ut, varvid det är svårt att avgöra om jämkningsreglerna kan tillämpas. Men skulle situationen mellan A och B vara en sådan som jag beskrivit ovan, skulle 12:2 ÄktB kunna tillämpas. Vad den regeln säger är att: Istället för att hälftendela giftorättsgodset kan den efterlevande maken (A) välja att behålla det giftorättsgods som den står som ägare till och därmed slippa att dela detta med Bs arvtagare. Det som sedemera är testamenterat till A utgör inte giftorättsgods och ska därför inte ingå i bodelningen, se 7:2 ÄktB. Lösöret ska därför tillfalla A. Detta så länge Bs särkullbarn genom det giftorättsgods som B hade vid sin bortgång får ut värdet av den laglott den har rätt till. Låt säga att B vid sin bortgång och efter att bodelningen stått klar inte hade några ekonomiska tillgångar förutom det lösöre som stod testamenterat på A. Då kan särkullbarnet klandra testamentet och kräva sin laglott, vilket är hälften av hans arvslott, se 7:1-3, (7:3 2 st.) ärvdabalken, (ÄB). Vid arv gäller som huvudregel att den efterlevande maken ärver den bortgångne, om det inte finns särkullbarn till den bortgångne maken, se 3:1 ÄB. Säg att det lösöre som var testamenterat på A och som tillhört B var värt 100 000 kr. Arvslotten uppgår till 100 000, och laglotten som särkullbarnet har rätt till utgör då 50 000 kr. Jag hoppas att du fått svar på de frågor du hade. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare. Jag kan också rekommendera vår telefonrådgivning där du kan få snabba svar över telefon, 08-533 300 04, samt en av våras samarbetspartners Familjens Jurist som är specialiserade på familjerätt, http://www.familjensjurist.se.Ha en fortsatt bra dag.Vänligen,

Täckning av skulder vid bodelning

2015-08-29 i Bodelning
FRÅGA |Mannen hade skulder på ca 70000 med in i giftermålet och vid skilsmässa ökade till 94000 skall makan vara och betala hälften vid bodelningen utan att vara den som orsakat skulderna? Båda har lika dålig inkomst
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Vid bodelningen räknar man från varje makes giftorättsgods av de skulder respektive make själv har (se 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Dock går man aldrig lägre än till "0". Om en make alltså har större skulder än tillgångar, räknas det vid bodelningen som om denne inte har någon egendom.Resultatet är att den andra maken kan vara tvungen att lämna över egendom på grund av skulderna, men man behöver aldrig hjälpa till att ersätta hela skulden.Exempel:A och B skall på grund av äktenskapsskillnad göra bodelning.A har egendom till värdet 200 000 kr, men även skulder på 300 000 kr. B har egendom till värdet 350 000 kr.All egendom är giftorättsgods; alltså sådan som skall ingå i bodelningen.Eftersom A har större skulder än tillgångar, skall A:s egendom anses vara värd 0 kr.B måste sålunda lämna över egendom till värdet 175 000 kr.Om båda makar har skulder som överstiger tillgångarna, behöver naturligtvis ingen lämna över egendom till den andre; vid bodelningen kommer ju båda att anses ha egendom till värdet 0 kr!Om A i exemplet ovan inte skulle ha haft lika stora skulder, kunde det ha sett ut såhär:Exempel:A och B skall göra bodelningA har egendom till värdet 400 000 kr, men även skulder på 300 000 kr. B har egendom till värdet 350 000 kr.A får dra av 300 000 kr vid bodelningen för att täcka skulder, och bidrar därmed med 100 000 kr till det som skall delas. B har inga skulder, och därför blir "potten" 450 000 kr.B måste alltså lämna över egendom för 125 000 kr (B äger ju redan 100 000 kr av det som finns i "potten") till A.Som synes kan det bli ganska orättvisa resultat av bodelningen, särskilt om den make som får betala inte ens hade med skulderna att göra. Det är ändå så reglerna säger, och åtminstone behöver man alltså aldrig vara med och täcka den del av skulden som överstiger makens tillgångar. Man kan aldrig heller bli direkt betalningsskyldig för skulderna, på så sätt att banken - eller var nu skulden finns - kan kräva pengar för makens skuld.Om du undrar något mer kring det här får du gärna återkomma!Hälsningar,

Om arv ingår i bodelning

2015-08-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min man och jag ligger i skilsmässa sedan i början av april-15. Vi har 6 mån betänketid. Har varit gifta sedan 1991. Vi har 3 gemensamma barn varav 1 barn bor hemma. Min man har ett arv på ca 400 000Kr som han inte vill dela med sig av till mig. Det är inte skrivit att det är enskild egendom. Han har ärvt dessa pengar av sina föräldrar. Hur ska jag ställa mig till att han inte vill dela med sig av pengarna? Är det dåligt av mig att vilja ha av hans arvspengar eller hur brukar man göra? Jag har alltid jobbat deltid för att finnas hemma när barnen kom hem från skolan. Detta kommer jag att lida av ekonomiskt när jag går i pension. Jag är 50 år idag och min man 58 år. Om jag ska göra anspråk på pengarna måste jag göra det innan oktober då skilsmässan går igenom?Jag behöver råd om ovan och är mkt tacksam om jag får svar.MvhSusanne
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 äktenskapsbalken). Genom bodelningen görs en delning av vardera makens giftorättsgods – den egendom som inte är s.k. enskild egendom – med avdrag av makens skulder (11:1-3 äktenskapsbalken).Det arv som din make har erhållit är giftorättsgods i och med att det inte finns något testamente från makens föräldrar där det framgår att den egendom som ingår i arvet ska vara din makes enskilda egendom (7:2 4 p äktenskapsbalken). Det här medför att arvet kommer att ingå i bodelningen och att du har rätt till motsvarande 200 000 kr av arvet på din lott vid en framtida bodelning. Det är däremot viktigt att påpeka att du vid bodelningen, i ett bodelningsavtal, kan avstå från detta värde.Bodelning görs som utgångspunkt först när äktenskapet är upplöst, men om någon make begär det under betänketiden kan bodelning förrättas genast (9:4 äktenskapsbalken). Om ni då inte är överens om hur er egendom ska fördelas, kan ni vända er till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Arvet kommer då att fördelas mellan er utan att du behöver göra anspråk på pengarna. Vänligen,