Ingår ärvd fastighet i bodelningen

2017-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min pappa gick bort 2008 och jag och min syster ärvde då hans barndomshem med tillhörande skog.Jag gifte mig år 2012 och nu ska vi skiljas.Jag undrar om min man då har någon rätt att göra anspråk på denna ärvda fastighet?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Beroende på hur arvet har tilldelats dig kommer svarit bli något annorlunda.Den fastighet som har givits till dig i form av arv är som huvudregel såkallat giftorättsgods och kommer därmed att ingå i en bodelning då ni skiljer er. Om fastigheten testamenterats till dig med villkor att den ska vara din enskilda kommer den dock att klassas som enskild egendom och vara undantagen en bodelning.Detta kan utläsas ur 7:1 samt 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB).7:1 ÄktB fastställer att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods.7:2 ÄktB 4 punkten fastställer att ärvd egendom förvisso kan vara enskild egendom, men endast om det är föreskrivet som enskild egendom genom testamente.Om det däremot skulle vara så att fastigheten har givits till dig genom arv och dessutom har villkorats som din enskilda så kommer den att undantas bodelningen, din man kan i det fallet inte göra något anspråk på den.I det fall fastigheten klassas som giftorättsgods kommer den att ingå i er bodelning. Detta fastställs i 10:1 ÄktB.Det är här dock viktigt att poängtera att trots att egendomen är giftorättsgods så är det fortfarande "din" egendom. Det är också viktigt att poängtera att det endast är din del av fastigheten som klassas som giftorättsgods och går till bodelning, inte din systers andel.Om du efter bodelningen har giftorättsgods till ett större värde än din mans kan du behöva efterge egendom till förmån för honom. Du väljer själv vilken egendom du efterger till honom. Om du vill behålla all din egendom kan du istället välja att betala din man det belopp som krävs för att er bodelning ska vara jämnt fördelad. Detta framgår av 11:7, 11:9 ÄktB.För det fall att din man har egendom till ett högre värde än dig kommer du behålla all din egendom.Sammanfattningsvis - Din man kan inte göra något anspråk på den ärvda fastigheten. Om den räknas som enskild behöver du inte alls oroa dig, då är den undantagen bodelningen. Om den ärvda fastigheten räknas som giftorättsgods kommer den att räknas med i bodelningen vilket gör att värdet på ditt giftorättsgods kan komma att vara högre än din mans. Du har dock själv rätt att välja vilken egendom du isåfall ska överföra till din man för en jämn fördelning mellan er, eller om du istället vill betala honom mellanskillnaden.Endast din del av fastigheten kommer att ingå i bodelningen, inte din systers.Med vänliga hälsningar

Hur lång tid får bodelning ta?

2017-01-24 i Bodelning
FRÅGA |Anlitat en jurist för bodelning vid skilsmässa. Min ex-make hittar på nya saker hela tiden och vill dra ut på tiden för egen del. Har nu sagt att jag går till bodelningsförättare. Har ett underlag från advokat. Vi kommer inte överens. Jag är överens med jurist och skriver på när som helst. Hur lång tid kan det ta tills bodelningen är klar? Har gått 3 månader nu. Vill ha det klart fortast möjligt.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). Det finns ingen lagregel som stadgar en viss tid när en bodelning ska vara klar då det kan ta olika långt tid beroende på hur det ser ut med makarnas respektive egendomar. Om makarna inte kommer överens kan domstolen utse en bodelningsförrättare som du nämner, detta framgår av 17 kap. 1 § ÄktB(https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1). En bodelningsförrättare ska sedan upprätta en bouppteckning och där måste bägge makar uppge sina tillgångar och skulder enligt 17 kap. 5 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K17P5S1). Är det så att en make inte uppger informationen kan bodelningsförrättaren ansöka hos domstolen att döma ut vite till maken som inte inkommer med uppgifterna. Bodelningsförrättaren ska sedan be makarna att komma till en tid och plats för att göra klart bodelningen enligt 17 kap. 6 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K17P6S1). Har bägge parter blivit kallade på rätt sätt men en person inte dyker upp kan bodelning ske och bli klar, detta då personen valt att inte dyka upp. Är det så att bägge makarna dyker upp på förrättningen men man inte kommer överens och det tvistiga handlar om frågor som inte är föremål för rättegång utan att det rör frågor som handlar om bodelning kan bodelningsförrättaren själv bestämma i frågan och avgöra bodelningen, 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K17P6S2). Frågor som bodelningsförrättaren kan avgöra är bland annat vilken egendom som ska ingå i bodelningen och hur egendomen ska fördelas. Det också vara värt att tänka på att makarna ska betala bodelningsförrättaren med hälften av arvodet var enligt 17 kap. 7 § 2 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K17P7S2). Sammanfattningsvis, eftersom det inte finns någon tidsfrist hur länge en bodelning kan hålla på och det inte verkar som att ni kommer överens när ni har försökt själva är ett bra alternativ att ansöka om en bodelningsförrättare då denne kommer kalla till bodelning och ni då kan få ett avslut på bodelningen. Då jag antar att skilsmässan är klar, förutom bodelningen, sker ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten enligt 17 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K17P2S1) och man får då tänka på att bodelningsförrättaren kan ta ut ett visst arvode. Hoppas du fick svar på din fråga!

Sambos rätt till övertagande av bostad

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag köpte en lägenhet för 6 år sedan och för 1 år sedan flyttade min nya flickvän in. Hon var då gravid med någon annans barn.Nu är vårat förhållande över och jag vill att hon flyttar ut.Hon hävdar att hon har rätt till min lägenhet och inte behöver betala något för den. Hon tror att hon får ta över den automatiskt. Hon vill även att jag ska ta halva umgänget med barnet, vilket jag inte är intresserad av. Vad är det som gäller i mitt fall?
Samuel Lindblad |Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra om din situation. Nedan ska jag försöka förklara varför din sambo med stor sannolikhet har fel i det hon påstår.När ett samboförhållande upphör så ska det ske en bodelning om någon av sambons begär det, 8§ Sambolagen. Det är enbart er samboegendom som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen ska fördelas lika mellan er. Vad som utgör samboegendom är bohag till bostaden som ni har förvärvat för gemensamt bruk till den gemensamma bostaden. Det bohag du införskaffade innan samboförhållandet som inte var avsett för er gemensamt ska därmed inte ingå i bodelningen. Även bostaden i sig ingår i samboegendomen om den är förvärvad för ert gemensamma bruk. I ditt fall så är bostaden införskaffad för 6 år sedan och inte införskaffad för ert gemensamma bruk. Den ska därav inte ingå i bodelningen. En sambo har dock i vissa fall möjlighet till att överta bostaden även om den inte är samboegendom, 22§ SamboL. Bestämmelsen blir tillämplig då bostaden inte är införskaffad för gemensam användning men har varit sambornas gemensamma bostad. Om man har gemensamma barn tillsammans så är förutsättningarna för ett övertagande att sambon som inte äger bostaden bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande anses vara skäligt. Ett starkt vägande skäl för övertagande är om det gemensamma barnen ska bo med sambon som inte äger lägenheten. Det krävs dock utöver detta att man gör en helhetsbedömning för att avgöra om det är skäligt med ett sådant övertagande.I ditt fall är det inte ert gemensamma barn. Då ska det föreligga synnerliga skäl för ett sådant övertagande. Inget du har skrivit om verkar tyda på att sådana skäl föreligger, då ribban ligger väldigt högt. En sambo som själv har vårdnaden om ett barn skulle kunna ta över lägenheten om samboförhållandet pågått en längre tid. 1 år är inte en längre tid och ett övertagande torde därav inte kunna föreligga. Du får i övrigt se på omständigheterna i din situation för att se om synnerliga skäl föreligger. Ett övertagande av bostaden kan alltså ske, men enbart om det föreligger synnerliga skäl för detta.Om det däremot skulle visa sig, mot förmodan, att ett övertagande ska ske så övergår inte bostaden utan vederlag till den respektive. Den som övertar bostaden ska ersätta den den andra sambon för bostadens värde.Du kan vidare inte bli påtvingad umgänge eller vårdnad med ett barn som inte är ditt eget.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedanmvh,

Har make rätt till husförsäljning vid skilsmässa om andre maken vill bo kvar?

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas efter 6 års äktenskap. Vi köpte hus tillsammans för 9 år sedan men utav då ekonomiska orsaker är huset 100% i mitt namn. Inget äktenskaps förord finns. Vi har två barn (3 och 5 år). Min man vill sälja huset så fort som möjligt. Jag vill köpa ut honom och bo kvar för barnens skull. Vi ska ha barnen 50%. Har han rätt att tvinga mig till at sälja huset trots att jag inte vill, står som 100% ägare plus har ekonomiska möjligheter att köpa ut honom?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för din fråga!Aktuell lag är i din situation Äktenskapsbalken (ÄktB)Vid skilsmässa skall bodelning göras. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord så blir som utgångspunkt alla era egendomar inklusive huset, som du står som ägare på, giftorättsgods. Vid bodelningen tar man förenklat värdet av din och din makes egendomar (giftorättsgodset) gör avdrag för eventuella skulder, lägger ihop egendomarna och delar dem sedan med två (11 kap 3 § ÄktB). Resultatet man får är ekonomiska värden. I praktiken fördelar man giftorättsgodset på lotter där varje make som huvudregel har rätt att på sin lott få sin egendom, till exempel huset (11 kap 7 § ÄktB).Det finns dock en särskild regel i 11 kap 8 § ÄktB som säger att om den gemensamma bostaden (huset) är giftorättsgods som i ert fall, så har den som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att avräkna den på sin lott. Det betyder att om du kan visa att du är i mest behov av huset så kan du få rätt att behålla det. Eftersom du vill bo där och han inte har intresse av att bo där, så torde dock detta vara en bedömning som inte ens behöver göras. Eftersom han inte ens har ett intresse av att bo kvar, så bör hans behov av att bo kvar rimligen inte vara större än ditt. Vidare talar också barnens behov av trygghet mot en försäljning av huset när du vill bo kvar där. Om det inte finns annan egendom i ert giftorättsgods som uppväger värdet av huset så har du rätt att betala mellanskillnaden i pengar, alltså köpa ut honom ( 11 kap 9, 10 §§ ÄktB). Eftersom du har ekonomiska möjligheter att köpa ut din man så har han alltså inte rätt att tvinga dig att sälja huset. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Rätt till egendom efter bodelning genomförts

2017-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min fru och jag skildes 2005. Hennes föräldrar gick bort när vi var gifta. Till saken hör att föräldrarna hade ett fritidshus som gick i arv till deras barn. Det fanns inget skrivit att bara barnen ärvde. Så min fråga är, om jag även har en del i fritidshuset eftersom vi var gifta då.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att ett äktenskap upplöses med anledning av äktenskapsskillnad ska en bodelning ske. Det framkommer av äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1 (här). Jag utgår därmed från att en bodelning genomfördes då du och din fru skilde er 2005. I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, d.v.s. all egendom som inte är enskild. Det framkommer av ÄktB 10:1 (här) samt 7:1 (här). Fritidsfastigheten utgjorde enskild egendom om det särskilt föreskrevs i testamentet, vilket framkommer av ÄktB 7:2 st 2 (här).Min bedömning är därmed att du endast har rätt att göra anspråk på andelen av fastigheten om den ingick i bodelningen som genomfördes efter skilsmässan 2005.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Försäljning av hus vid skilsmässa

2017-01-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min dotter och hennes man ska skiljas. Vad händer om de inte kan enas om att sälja huset? Hon vill sälja men inte han. Hans ekonomi tillåter inte att han köper loss halva huset från min dotter.De äger huset tillsammans och står båda för lånen.Lars
Therese Yngwe |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skilsmässa görs en bodelning där grundregeln är att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem, medan makarnas enskilda egendom tillfaller var och en. Då din dotter och hennes man äger huset tillsammans är detta giftorättsgods som vardera make har rätt till hälften av värdet av. Det finns en reglering i 11:8 Äktenskapsbalken (ÄktB) som föreskriver att en make kan få rätt att överta makarnas gemensamma bostad om han/hon är den bäst behövande. Däremot ska en avräkning då ske från denne parts lott, så att den andra maken inte går miste om värdet.För att besvara din fråga har din dotter således rätt till hälften av marknadsvärdet av huset, om man inte kan ordna det så att hon övertar annat giftorättsgods som motsvarar detta värde. Vill din dotters man bo kvar i huset är det därför rimligt att han köper ut din dotter till hälften av marknadsvärdet. För att räkna ut husets marknadsvärde rekommenderas att makarna utser varsin mäklare så att en objektiv bedömning kan göras.Om det dessvärre skulle vara så att din dotter och hennes man inte kommer överens om bodelningen kan de vända sig till tingsrätten för att få en bodelningsförättare utsedd. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå på bokning@lawline.se för vidare rådgivning!

Fråga om bodelning.

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |År 2000 gifte vi oss. Jag tillförde boet 680000 kr som vi bl a köpte en bostadsrätt för. Denna bostadsrätt sålde vi senare och köpte en villa som är belånad till 3000000 kr. Värdet på villan är ca 4500000 kr.Nu står vi inför skilsmässa. Min fru har tillgångar i El Salvador ca 160000 USD på banken. Dessutom finns en tomt för 85000USD och ett hus för ca 50000USD. Inga papper är skrivna till någons fördel - testamente.Hur ska vi dela vid skilsmässa?MvhJohnny Källstrandjohnnykallstrand@hotmail.com
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! När äktenskap upplöses kallas det i lag för äktenskapsskillnad. Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här. Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska man göra en bodelning när äktenskap upplöses. Vad som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. 1 § ÄktB, allt giftorättsgods ska ingå. Allt som inte är enskild egendom ska anses vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, eftersom att ingen av er tillgångar uppfyller de rekvisit som finns för att det ska vara enskild egendom så är alla era tillgångar att räkna som giftorättsgods, läs 7 kap. 2 § här. Vid själva bodelningen får varje make ta undan det som hen använder för personligt bruk, kläder, hygienartiklar etc. Se 10 kap. 2 § ÄktB. Sedan ska avdrag göras för vardera makes skulder och återstående sammanlagda summa ska delas på hälften mellan makarna, se 11 kap. 3 §. Om de tillgångar och skulder du skrivit är allt så skulle en bodelning se ut såhär: 680 000 + (4 500 000 - 3 000 000) + 2 637 300 (vid beräkning att 1 USD är lika med 8, 94 SEK) = 4 817 300 4 817 300 / 2 = 2 408 650, vilket är det belopp ni får var. Beloppet fördelas sedan på lotter och varje make har rätt till den egendom som hen helst önskar, se 11 kap. 7 §. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen. Vänligen,

Gåvor till utomstående under äktenskapet

2017-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Om min pappa skulle ge mycket pengar i gåva till mig och mina syskon och pappa sedan skiljer sig med min mamma skulle pengarna gå tillbaka till mamma ändå vid skillsmässan? Jag har läst något om att det måste gå ett tag efter gåvan är given annars är det inte giltligt.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då makar skiljer sig ska en bodelning göras där allt deras giftorättsgods ska delas lika mellan dem (9 kap 1 §, 10 kap § 1 och 11 kap 3 § ÄktB). Precis som du nämner kan en gåva som den ena maken gett bort innan äktenskapets slut behöva ingå i denna bodelning ändå. Detta regleras i 11 kap 4 § ÄktB. Om en make har gett bort egendom utan den andres samtycke i en inte obetydlig omfattning inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes blir detta aktuellt. I bodelningen räknar man då som om denna gåva finns kvar som egendom (som ett fiktivt belopp) och sedan drar man av summan från den givande makens lott. Er pappas andel i bodelningen skulle med andra ord minskas med det belopp han skänkt bort. En "inte obetydlig omfattning" har i praxis bestämts till mer än 10 procent. Det krävs alltså att gåvans värde utgör mer än 10 % av den makens giftorättsgods för att gåvan ska omfattas av dessa regler. Gåvor som ägt rum mer än tre år innan skilsmässan räknas som sagt heller inte med. Sammanfattningsvis kan alltså gåvor som en make skänkt bort behöva räknas med i en bodelning ändå. Gåvan kommer fortfarande att vara giltig för den som fått den men det kan eventuellt gå ut över den givande maken då man drar av summan från dennes bodelningsandel. Detta gäller alltså gåvor som givits inom tre år innan äktenskapsskillnaden. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning