Fritidshus - Enskild egendom vid bodelning

2016-09-28 i Bodelning
FRÅGA |HejMinna svärföräldrar har i gåva överlåtit sommarhuset till min fru och hennes två systrar. Dom står nu som ägare till 1/3 vardera. Det är inte skrivet som enskild egendom.Jag läste följande i äktenskapsbalken 7 kap 4paragrafen "Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Lag (2009:181)." Är det enskild egendom ändå ?Hur ska jag tolka detta ? Vad händer om jag tar lån och sätter in dom i huset, är det pengar jag inte kan få tillbaka ?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) blir gällande i detta fall (https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1). I 7 kapitlet 4 § ges en förklaring vad som menad med makars gemensamma bostad. Gemensam bostad innefattar bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. En fastighet som huvudsaklingen används för fritidsändamål räknas i regel inte in i makars gemensamma bostad eller bohag. För att sommarstugan ska utgöra enskild egendom krävs enligt 7 kapitlet 2 § att de uppfyller någon av följande krav: att egendomen utgör en gåva, genom arv eller testamente. I detta fall har din fru fått sommarstugan i gåva av sina föräldrar och är därför att anse som enskild egendom. Likaså är egendom som finns intagen i äktenskapsförord att anse som enskild. Skulle du ta ett lån och lägga in pengar till fastigheten rekommenderar jag att ni reglerar detta genom ett testamente eller genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord eller kompletterar ett tidigare om ni har ett sådant. Ni kan då reglera att den summa du har lagt in i fastigheten ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell framtida bodelning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Fråga om sambors arvsrätt och om vilken egendom som ingår i en bodelning mellan sambor

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag är sambo och ska köpa kolonistuga!Vad tänka på vid kontraktsskrivningen?Jag köper för ärvda pengar och vill vid mitt frånfälle att stugan tillfaller mina barn, ej min sambo och hans barn!Vid separation skall stugan vara min egendom.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då sambor inte ärver varandra (om inte samborna testamenterat egendom till varandra) behöver du inte oroa dig för att din sambo eller hans barn skulle få kolonistugan utifall att du skulle gå bort. Kolonistugan kommer istället att gå till dina barn.Då sambor vid en eventuell separation inte vid en eventuell bodelning delar på varandras fritidsegendom (såsom exempelvis sommarstugor) kommer inte heller kolonistugan att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo förutsatt att du och din sambo inte planerar att bosätta er i kolonistugan, se 3, 7 och 8 §§ Sambolagen.Så länge du och din sambo endast är sambor och inte gifter er behöver du med andra ord i dagsläget inte göra någonting för att se till att din sambo och dennes barn får kolonistugan vid en eventuell separation mellan dig och din sambo eller om du skulle gå bort. Jag förutsätter dock här självklart att det är du som köper och betalar hela kolonistugan själv. Om din sambo är med och betalar för kolonistugan kommer han självklart att få en andel i kolonistugan.Med vänlig hälsning

Ansvar för andre makens skulder

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA |...Hej.! jo jag undrar om min makas skulder även är mina...vi ligger i skilsmässa och en bodelning är på gång...vissa skulder tog hon innan vi gifte oss sedan har hon tagit andra krediter under tiden vi va gifta..
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En grundregel inom svensk äktenskapsrätt är att makar inte ansvarar för varandras skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär alltså att din maka ansvarar för sina egna skulder. Vid bodelning kommer din makas skulder att räknas av från hennes egendom, hennes skulder betalas då av genom henne själv och hon får en mindre del av er totala egendom efter äktenskapets slut. Med vänlig hälsning,

Bodelning med anledning av ena makens död

2016-09-25 i Bodelning
FRÅGA |Min svägerska har inga barn men hennes man har två barn. Min svägerska äger lägenheten de bor i, hon ägde den innan de gifte sig. Bilen är också skriven på henne. De har inget äktenskapsförord. Vad händer när/om maken dör?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av bl.a. äktenskapsförord eller gåva från annan än maken, med villkor om att den ska vara enskild, är enskild (se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Det innebär att all egendom en make äger, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Detta gäller även egendom som varje make tar med sig in i äktenskapet.När bodelning sker, t.ex. i samband med äktenskapsskillnad eller vid den ena eller båda makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas på lotter (den faktiska egendomen) mellan makarna i enlighet med deras andelar (det ekonomiska värde som varje make har rätt till) (se 9 kap. och 10 kap. 1 och 4 §§ och 11 kap. ÄktB). Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väckes, eller om äktenskapet upplöses genom den ena makens död, den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB). När bodelning görs med anledning av den ena makens död ska kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfalla dennes bröstarvingar. I detta fall så tillfaller kvarlåtenskapen alltså de två särkullbarnen, d.v.s. den andre makens barn (se 2 kap. 1 § ÄB). Lägenheten och bilen kommer alltså att ingå i bodelningen och eventuellt bli del i den avlidnes kvarlåtenskap under förutsättningen att ingendera är enskild egendom. Särkullbarnen kan dock avstå från sina arvslotter till fördel för den efterlevande maken och då tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken. Avstår särkullbarnen från sitt arv har de rätt att ta del i den efterlevande makens bo när denne har dött och då få ut sina arvslotter (se 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB). Om särkullbarnen inte avstår från sin arvslott finns dock möjlighet för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods, i detta fall bilen och lägenheten. Denna regel hittar man i 12 kap. 2 § ÄktB och innebär ett skydd mot att efterlevande make ska behöva dela boet med särkullbarnen till den avlidne maken. Ingen 'likadelning' sker då av giftorättsgodset och vardera make behåller sin egen egendom och särkullbarnen ärver då endast ur den avlidne makens giftorättsgods och dennes andra eventuella tillgångar. Svaret på din fråga blir alltså beroende på om särkullbarnen avstår från sina arvslotter, om lägenheten och bilen är enskild egendom på annat sätt än genom äktenskapsförord (eftersom något sådant inte fanns) eller om den efterlevande maken jämkar bodelningen med stöd av 12 kap. 2 § ÄktB. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Skevdelning och skillnad i inkomst

2016-09-27 i Bodelning
FRÅGA |Om ena maken har betydligt högre lön än den andra, ska bodelningen ta hänsyn till det?
Christian Sörqvist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Den lagstiftning som reglerar hur en bodelning ska gå till finns i Äktenskapsbalken, nedan förkortad ÄktB. Som utgångspunkt är all egendom som de båda makarna har giftorättsgods och dras därmed in i en bodelning vid äktenskapsskillnad. ÄktB 10:1 och ÄktB 7:1. Det som inte ska ingå i bodelningen är makarnas enskilda egendom och vad denna utgörs av räknas upp i ÄktB 7:2. Giftorättsgodset ska läggas samman efter att skuldtäckning har gjorts och sedan delas 50/50 mellan makarna. ÄktB 11:3 Det finns dock en möjlighet att frångå denna fördelning av giftorättsgodset med hjälp av den så kallade skevdelningsregeln som finns i ÄktB 12:1. Med hjälp av denna regel kan en make slippa att en viss del av dennes giftorättsgods dras in i bodelningen. Regeln är främst tillämplig när det gäller äktenskap som varat fem år eller mindre. Emellertid så ska förutom äktenskapets längd även tas hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta betyder att en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet och att den ena maken har mycket högre lön än den andra är något som tillsammans med andra faktorer kan vägas in i en sådan bedömning. Regeln är som sagt huvudsakligen tillämplig på kortare äktenskap och det krävs starka skäl för att den ska tillämpas vid längre äktenskap, den starka huvudregeln är alltså att en hälftendelning ska ske. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skevdelningsregeln vid kort äktenskap

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Svensk äktenskapslagstiftning främjar oseriös kärleksinvandring, sk gold diggers. 2012 gifte jag med kvinna från Ryssland efter påtryckningar från henne. Presenterade ett äktenskaps förord så vi vet vad som är enskildegendom, men hon lyckades slingra ur att signa. Hon fick upphållstillstånd och flyttade hit till mig 2013. Under följande två åren försörjde jag givetvis henne då hon lärde sig Svenska och till slut fick jobb juni 2015. Då förväntade jag mig att hon skulle bidra ekonomiskt, men hon vägrade trots flera påtryckningar. April 2016 tvingades jag kräva att hon bidrar, hon gjorde då så men då bara till avgiften för bostaden och andra gemensamma utgifter (Parkering,Internet, tv osv..) Ej amorteringar och räntor med orden att det är min bostad och lån. Vår relation blev mycket lidande då hon ansåg att jag ska försörja henne trots att hon har inkomst. Nu ska vi skiljas (inga gemensamma barn) där hon kommer utnyttja Svensk lagstiftning för att råna mig och förstöra mitt liv. Jag äger en bostadsrätt sedan 2008 till 100% som nu ska fördelas mellan oss. Hur är detta möjligt??
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom du och din fru inte har ett giltigt äktenskapsförord är utgångspunkten att allt ert giftorättsgods ska delas mellan er. Till din fördel finns dock en regel i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken som är tillämplig vid korta äktenskap. Denna så kallade skevdelningsregel är endast till fördel för den make som har mest egendom i äktenskapet, det vill säga du. Regeln tar sikte på korta äktenskap och gör att en mindre andel av det totala giftorättsgodset tas in i bodelningen. Det som talar för att regeln är tillämplig på ditt äktenskap är just att ni har haft ett relativt kort äktenskap och att den egendomsuppdelning som hade följt av en vanlig bodelning hade blivit skev då du hade gått kraftigt minus.Ett kort äktenskap är enligt regeln upp till 5 år. I den tiden räknar man även in ett eventuellt samboskap innan äktenskapet. Jag utgår i mitt svar från att ni inte hade ett samboförhållande innan ert äktenskap då din fru bodde i Ryssland. Alltså har ni varit gifta i 4 år. Detta innebär enligt skevdelningsregeln att 4/5 (1/5 per år) av giftorättsgodset ska ingå i bodelningen. Regeln gör alltså att du får behålla 20 % av ditt giftorättsgods.Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig i dina bekymmer och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Giftorätten vid arv

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Ärver min fru huset fast hon inte står på lagfarten, om jag skulle dö. Vi har inga gemensamma barn, men jag har två sedan tidigare och hon har ett sendan tidigare.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Din fru ärver inte dig ö.h.t eftersom att du bara har särkullbarn och ni inte har några gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid som förälders bortgång, se 3 kap. 1 § ÄB. Dina barn kommer således att få ut sitt arv direkt, din fru ärver inte dig.När du går bort ska en bodelning göras. I denna delas allt giftorättsgods lika mellan makarna. Detta sker för att utröna hur mycket som efterlevande make ska få av giftorättsgodset. Den del som faller på dig i bodelningen kommer dina barn att ärva. Att du äger fastigheten och står på lagfarten har ingen betydelse såvida inte fastigheten är enskild egendom. Fastigheten delas i bodelningen om den är giftorättsgods, och hälften av dess värde kommer då tillfalla din fru. Om ingen (din fru eller dina barn) har den ekonomiska kapaciteten att lösa ut den andre, kommer fastigheten att behöva försäljas för att värdet ska kunna delas.Dina barn ärver det värde som du har genom giftorätten i fastigheten. Hela fastigheten ärvs alltså inte av dina barn om fastigheten inte är enskild egendom.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad är enskild egendom efter en bodelning?

2016-09-25 i Bodelning
FRÅGA |Egendom man skaffat efter man lämnat inn ansökan om skilsmässa och gjort bodelning . Är de privat egendom som den andra parten inte kan göra anspråk på? Tex om jag köper hus efter betänketiden men innan skilsmässan gått igenom .. Är de min egendom ?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som gällde vid tiden då talan om äktenskapsskillnad väcktes, denna dag kallas brytdagen. I ert fall är alltså brytdagen den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Det är endast den egendom som du hade innan brytdagen som ska ingå i bodelningen, och endast sådan egendom som är giftorättsgods. Enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen om inte båda makarna kommit överrens om detta eller om enskild egendom gjorts till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Se 9 kap 2 och 7 §§, 10 kap 1 och 4 §§ samt 7 kap 1- 3 § ÄktB. Detta innebär att egendom som någon av makarna gör sig av med efter ansökan om skilsmässa ska tas med i bouppteckningen och fördelas vid bodelningen och egendom som förvärvats efter ansökan lämnas utanför. Den kritiska dagen är alltså brytdagen. Sådan egendom som förvärvas efter brytdagen är alltså enskild egendom som din make inte har något anspråk på. Detta gäller oberoende av om betänketiden gått ut eller inte och oavsett om skilsmässan ännu inte gått igenom. Om ni efter betänktetidens slut inte skulle fullfölja ansökan om skilsmässa, är huvudregeln att bodelningen ändå består och ni äger i fortsättningen den egendom som ni fått i bodelningen såsom enskild egendom. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!