Bodelning vid skilsmässa, dela lika?

2015-07-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fru skall separera. Min fråga är ...oavsett att jag tjänade mer under alla år som vi var tillsammans allt skall delas lika 50/50??Kan vi inte dela 70/30?? Vi har inget äktenskapförord.
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör bodelning vid äktenskapsskillnad finner vi aktuella regler i äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#A2.Det som allmänt kan sägas är att innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). I slutändan ska ni vardera ha kvar egendom till samma värde. Om en likadelning av era tillgångar skulle vara oskäligt, kan man i undantagsfall frångå principen som anges i ÄktB 11:3. Det är värt att uppmärksamma att det krävs stora ekonomiska skillnader för att en likadelning ska anses vara oskälig. Om ena maken tjänar mer är detta generellt inte tillräckligt för att det ska anses oskäligt, endast om inkomstskillnaderna är anmärkningsvärt stora kan en likadelning anses oskälig.Slutsatsen man kan dra är att om inget äktenskapsförord registrerats, ni inte har enskild egendom så som anges i undantagen i ÄktB 7:2, se https://lagen.nu/1987:230#A2, så ska er egendom fördelas lika. För en grundligare redogörelse för fördelningen av egendom vill jag hänvisa till min kollegas svar, se http://lawline.se/answers/likadelning-vid-bodelning.Hoppas detta har hjälpt dig att få klarhet i din situation. Med vänlig hälsning

Tvinga till bodelning

2015-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fd sambo har misshandlat mig x flera och även vår dotter. Vi har ett radhus ihop, i en bostadsrättsförening. Vi köpte det för 1 år sedan och jag betalade ensam handpenningen på 10%, vi har 90% lån. Har varit hos jurist som skrivit bodelningspapper, där jag tar över lånen. Han vill dock ha 200 000 extra. Men han anlitar ingen jurist utan tycker jag ska betala ändå. Jag och barnen bor i radhuset nu. Han får ej träffa barnen och är polisanmäld. Han vägrar skriva på bodelningspappren. Vad ska jag göra? Kan han tvingas att skriva på?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Du behöver vända dig till tingsrätten och få en bodelningsförrättare tilldelad dig (17 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Förrättaren kommer se till att bodelning sker oavsett om ditt ex vill eller inte. Här finns en länk som beskriver hur det går till i Stockholm http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Mal-och-arenden/Arenden/Bodelning/. Som du ser så innebär det en kostnad att få en bodelningsförrättare så det kan vara bra att upplysa ditt ex om att det kommer han att få betala solidariskt med dig och då kanske han blir intresserad av att komma överens med dig. Om han sedan vill komma överens så görs bodelning enligt 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Särkullbarns egendom vid bodelning pga äktenskapsskillnad

2015-07-06 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid äktenskapsskillnad - SärkullbarnJag och min fru har ansökt om äktenskapsskillnad och håller på att göra en bodelning. I familjen finns även två barn som jag har sedan tidigare. Hur förhåller man sig vid bodelningen till saker som barnen äger?I vårt fall så bor vi i en 1½-plansvilla där vi inrett övervåningen som barnens. Dels har de sina rum med lösöre som de uttryckligen fått av oss och släktingar. Dels har de tillgång till gemensamhetsutrymme med TV, soffa, bokhylla med spel osv. Dessa saker är införskaffade gemensamt med den uttryckliga avsikten att sakerna var för barnens räkning och ingen annan.Hur hanterar man detta?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Av Äktenskapsbalken 7:1 framgår att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Om inget äktenskapsförord upprättats och makarna inte kommer överens om bodelningen ska den ske i enlighet med Äktenskapsbalken. Enligt 10:1 ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Man får dock ta undan kläder och andra saker som använts uteslutande till sitt personliga bruk. De saker som tillhör barnen därför att de till exempel köpt dem för egna pengar eller fått dem i present ska inte ingå i bodelningen eftersom det är barnens egendom. Således ska alltså inte barnens leksaker, kläder och liknande ingå. Vad gäller saker som soffa, TV, bokhylla osv är det tveksamt om de kan anses ägas av barnen. Här kan flera faktorer spela in, varav barnens ålder är en. Generellt brukar möbler i barnens rum och gemensamma utrymmen anses tillhöra föräldrarna även om de brukas av barnen. Då ska de ingå i bodelningen. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor. Vänligen,

Skydd av aktiebolags ägande vid bodelning

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min dotter startade ett AB . 2014 överlät jag alla mina aktier till henne.Idag är hon gift, kan vi skriva ett dokument som ger henne ensamrätt till företaget vid ev. skilsmässa?Kan man formulera ett dokument där mannen avsäger sig allt ägande till företaget?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förfarandet kring bodelning då äktenskap upplöses regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). Vid bodelning fördelas makarnas egendom och endast enskild egendom får undantas bodelningen, ÄktB 9:1. Egendomen, i detta fall aktiebolaget, kan göras enskild genom att makarna skriftligen upprättar äktenskapsförord och inlämnar detta till Skatteverket, ÄktB 7:3. Det finns också möjlighet att i aktiebolagets bolagsordning införa en så kallad hembudsklausul som vid bodelning ger din dotter rätt att lösa tillbaka aktierna. Det första alternativet, med äktenskapsförord, är emellertid att föredra eftersom din dotter då inte behöver utge någon ersättning för rätten till aktierna i bolaget. Vänligen,

Dold samäganderätt under äktenskapliga förhållanden

2015-07-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag ställde en fråga som jag fick ett bra svar på i denna länk: http://lawline.se/answers/26734tack för det.Jag äger också ett litet släp utan lån på, gäller samma sak här?Och en bil som står på mig, dock har jag ett lån på den. Jag står även som ensam låntagare. Bilen ska säljas. Har jag ensam rätt till ev. överskott? Förstår att det även gäller eventuell skuld som finns kvar efter försäljning.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du återigen vänder dig till Lawline med din fråga! Du hänvisar i din fråga till ett svar som du nyligen fick från mig, här. Det svaret kommer att ligga till grund för det som sägs i det följande.Samboegendom Din fråga avser hur lösa saker som varken tillhör bostad eller bohag ska behandlas vid en bodelning. De är alltså initialt inte att se som samboegendom eftersom de inte utgör bostad och inte heller lösa saker i hemmet. Pengar är inte heller att se som samboegendom.Dold samäganderätt Av din fråga framgår tydligt att du har ensam samäganderätt avseende både släpet och bilen. Det som står oklart är om din sambo har en så kallad dold samäganderätt. För att dold samäganderätt ska vara för handen krävs att 1) egendomen har införskaffats för sambornas gemensamma bruk, 2) den dolda ägaren ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och 3) att samborna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt. Samtliga förutsättningar ska ha varit uppfyllda vid tiden för införskaffandet. Senare inträffade händelser kan emellertid styrka omständigheter som har rått vid köpet, se exempelvis NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.Den första förutsättningen medför att köpet måste ha fullgjorts under ert samboförhållande. Köp innan den tidpunkt rubbar möjligheten till dold samäganderätt. Om ni använder bilen gemensamt talar det för att den första förutsättningen kan vara uppfylld.Den andra förutsättningen innebär att köpet faktiskt till viss del ska ha finansierats av den som påstår sig ha dold samäganderätt till egendomen. Det räcker inte att denne har underlättar köpet på något annat sätt eller att bidrag har lämnats indirekt. Normalt sett ska det ha finansierats senast vid köptillfället.Den tredje förutsättningen ställer krav på en gemensam partsvilja. Sambor ska gemensamt och i samförstånd med varandra ha köpt egendomen med förståelse att båda ska ha samäganderätt till den. Det räcker med att den gemensamma partsviljan finns i sambornas huvuden. Det fordras alltså inget skriftligt avtal eller liknande, utan en tyst överenskommelse räcker.Den som påstår sig ha dold samäganderätt, har bevisbördan för att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Dold samäganderätt är därför inget som presumeras föreligga, se NJA 1992 s. 163.Sammanfattning Du får fundera på om förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda. Ha också i åtanke att det är din sambo som måste bevisa att en sådan rätt föreligger. Om släpet och bilen har köpts innan samboförhållandet inleddes, kan inte en dold samäganderätt föreligga. Inte heller om din sambo inte har ekonomiskt bidragit till köpen. Vidare anses de inte heller vara samägda om de enbart används av dig. Överskott som uppstår till följd av försäljning av släpet och bilen gör ingen skillnad i bedömningen. Om dold samäganderätt föreligger, ska överskottet träda in i bodelningen i stället för den samägda saken som har sålts.Släpet och bilen ska följaktligen normalt inte ingå i bodelningen, om ingen dold samäganderätt föreligger.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Lämna gärna ett omdöme om hur du har upplevt mina svar!Vänligen,

Bodelning efter vinstskatt

2015-07-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min man Och skall skiljas, vi har varit tillsammans sedan 2003 och gifta sedan 2008. Då det finns två barn under 18år i familjen som väldigt gärna vill bo kvar i vårt radhus så undrar jag om det är möjligt ekonomiskt för mig att köpa ut honom.Vi har en skuld på huset på 1.025.000krHuset är värderat till 1.250.000krVi har kvitto på förbättringar/rust för 40.000krJag har en studieskuld på 70.000krSen har jag en bil som det är 2000kr i lån på och den är värd ca 12.000kr, som jag tänkte behålla.Min man har en bil som det är 26000kr i lån på och den är värd ca 40.000kr, som han tänkte behålla.Vi står gemensamt på alla lån.Vi har ett gemnsamt sparande på 82.000kr och skattepengar som kommer in på 62.800kr så totalt har vi tillsammans 144.800kr i sparande.Hur mycket skall jag betala honom efter vinstskatt, mäklare, och delning?Mvh Ida
Julia Ekerot |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag börjar med att utreda frågan om vinstskatt. Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av kapitalvinster och kapitalförluster, vilket följer av 41 kap 1§ Inkomstskattelag 1999:1229 (IL). Enligt 41 kap 2§ IL avses med kapitalvinst en vinst eller förlust vid avyttring av tillgångar. Vidare bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster stadgas i 44 kap. I 44 kap 3§ IL stadgas att avyttring innebär köp, byte och liknande överlåtelse av tillgångar, vilket innebär att en kapitalvinst uppstår då det sker en försäljning. Enligt 44 kap 13§ IL beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen samt omkostnadsbeloppet. Särskilda bestämmelser om fastigheter finns i 45 kap IL. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt 45 kap 11-12§§, som stadgar att förbättringsutgifter får tas upp om de uppgår till 5000 kronor. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på fastigheten räknas som förbättringsutgifter. Dessa utgifter läggs till den ersättning som erlades vid köpet av fastigheten. Detta innebär alltså att ersättningen för den sålda tillgången minskas med utgifterna för avyttringen, till exempel mäklararvode. Därefter minskas detta belopp med omkostnadsbeloppet (som alltså är värdet fastigheten köptes för ökat med förbättringsutgifter)I uppgifterna framgår det att fastigheten är värderad till 1 250 000 kronor. I uppgifterna framgår däremot inte vad fastigheten köptes för. Detta belopp ökas med de förbättringsutgifter ni har kvitto på, vilket är 40 000 kronor. Till denna summa ska även mäklararvode läggas till.På detta sätt beräknas kapitalvinsten. Enligt 45 kap 33§ IL ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Kapitalvinsten ska därefter beskattas med 30 % enligt 65 kap 7§ IL. Det innebär att skattesatsen blir 22% på den kapitalvinst som gjorts.Situationen med bodelningenNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, vilket stadgas i 9 kap 1§ Äktenskapsbalk 1987:230 (ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de förhållandena som råder den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Bodelningen görs därefter när äktenskapet har upplösts, vilket följer av 9 kap 4§ ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket följer av 10 kap 1§ ÄktB. Det innebär att all er egendom ska delas mellan er, eftersom det framgår av uppgifterna att all egendom är gemensam. Vid beräkning av andelen i boet (hur mycket varje make har rätt till) ska så mycket avräknas på egendomen så att skulder som makarna har täcks. Det betyder att skulder ska tas bort först. Det som återstår efter att skulderna tagits bort ska läggas samman. Därefter ska egendomen delas lika mellan makarna, vilket följer av 11 kap 3§ ÄktB. Huvudregeln enligt 11 kap 7§ ÄktB är att varje make ska få sin egendom eller den egendom maken önskar i första hand så att andelarna täcks. Vidare stadgas i 11 kap 8§ ÄktB att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Här ska en behovsprövning göras, vilket innebär att det görs en bedömning av vilken av makarna som har störst behov av bostaden. Bland annat beaktas om det finns barn i äktenskapet, och t ex om den ena föräldern har vårdnaden om barnen. Om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset, ska den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar, vilket stadgas i 11 kap 10§ ÄktB, vilket innebär att man alltså får ”köpa” ut den andra maken ur huset. Antingen med hjälp av giftorättsgods eller pengar.UträkningenEftersom det inte går att räkna ut kapitalvinsten, räknar jag på försäljningsbeloppet på fastigheten utan att dra bort någon vinstskatt. Efter att skulder dragits av återstår 323 800 kronor. Varje person får av detta 161 900 kr, eftersom egendomen ska delas lika mellan makarna enligt 11 kap 3§ ÄktB. Varje make ska alltså få tillräckligt med egendom som täcker skulderna varje make har, samt hälften av den egendom som finns kvar. Det innebär att Make 1 (frågeställaren) ska få egendom till ett värde av 758 400 kr och make 2 ska få egendom till ett värde av 688 400 kronor.Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för vidare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Vänliga hälsningar,

Bodelning med företag och fastighet

2015-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag träffade en man för 12 år sen, och flyttade in till hans hus 2005, vi gifte oss 2008 och har nu bott tillsammans i 10 år. Jag står med på avierna när huset/stadhypotek ska betalas.Nu vill jag skiljas pga att han är aggressiv.Snälla säg att jag har rätt till hälften av huset då det är min lön som hela tiden betalat hyra i månaden i 10 år.Vi har inga äktenskapsförord skrivna.jag äger en firma som han är anställd i, men den står till 100% på mig.... är det 50-50 där också eller ärver jag den och kan ge min son den som jobbar hårt i den ( kan jag göra nåt så han inte kan göra anspråk på den?)tacksam för snabbt svarMvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förutsätter att huset är en fastighet som din make äger. Som utgångspunkt är all egendom en make äger giftorättsgods, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom äktenskapsskillnad, så fördelas makarnas egendom mellan dem genom en bodelning vari giftorättsgodset ingår (Äktenskapsbalk 9:1 första stycket och 10:1). Eftersom det inte finns något äktenskapsförord som har gjort viss egendom enskild, och därmed undantagen från giftorättsgodset, och det inte finns några andra omständigheter i vad du har berättat som talar för att viss egendom skulle vara enskild genom annan åtgärd, så är alla era egendomar, inklusive fastigheten och ditt företag, giftorättsgods och ingår i en eventuell bodelning.Ni kan göra ditt företag till enskild egendom genom äktenskapsförord för att se till så att den inte ingår i bodelningen. Eftersom en sådan åtgärd dock kräver både din och din makes underskrift, och din make troligen inte kommer att samarbeta på denna punkt med hänseende till hans aggressiva beteende, så har du förmodligen dessvärre inte någon större chans att få företaget till att bli enskild egendom (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första och andra styckena). Att din make är anställd i ditt företag har dock ingen betydelse för bodelningen.I samband med en bodelning beräknas först era andelar. Detta görs genom att först avräkna från ert respektive giftorättsgods täckning för era respektive skulder. Nettoegendomarna läggs därefter samman, och värdet därav delas lika mellan makarna (Äktenskapsbalk 11:1-3). Nästa steg är att fördela egendomarna mellan makarna på lotter, med ledning av andelsberäkningen. I detta skede så ska varje make, så långt som möjligt, på sin lott tillräknas den egendom som denne äger (Äktenskapsbalk 11:7). Det innebär med andra ord att så länge som försäljningsvärdet av ditt företag ryms inom din värdeandel så är chansen god att du kan tillräkna hela ditt företag på din lott. Skulle ditt företags försäljningsvärde överstiga din värdeandel så har du rätt att betala din make motsvarande belopp i pengar, eller ställa godtagbar säkerhet för att få anstånd med sådan betalning, istället för att behöva lämna egendom (Äktenskapsbalk 11:9 första stycket). Notera dock att om det rör sig om enskild firma så kan inte en andel i denna tilldelas din make i bodelningen, med hänseende till att en enskild firma endast kan ha en ägare. Enskild firma är inte heller att förväxla med enskild egendom.Eftersom fastigheten som din make äger synbarligen är avsedd som ert gemensamma hem och används för detta ändamål så räknas denna som er gemensamma bostad (Äktenskapsbalk 7:4 första stycket, punkt 1). Om du anses bäst behöva den gemensamma bostaden, och detta i övrigt kan anses skäligt, så har du rätt att få denna i avräkning på din lott vid bodelningens lottläggning. Eftersom fastigheten dock svarar för en fordran genom fastighetshypoteket så är en ytterligare förutsättning för att du ska kunna överta fastigheten att banken/låneinstitutet godkänner att din make befrias från sitt ansvar för fordringen och att ansvaret överförs till dig (Äktenskapsbalk 11:8 första och andra styckena). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av vem som anses ha rätt att kräva bostaden är exempelvis om det finns omyndiga barn i äktenskapet och någon av er får ensam vårdnad. En make med ensam vårdnad om barnen anses i regel ha störst behov av bostaden. Andra omständigheter av betydelse är bland annat ålder och hälsa, resväg till arbete och möjlighet att hitta en ny bostad. Skälighetsbedömningen kan bland annat ta sikte på affektionsvärde, det vill säga att huset har funnits i din makes släkt i flera generationer och att det därför vore oskäligt att kräva det ifrån honom. I fråga om övertagandet av ansvaret för fordringen så är det dock en ren förhandlingsfråga med banken/låneinstitutet. Långivarens enda prioritering är att få fullt betalt, med minsta möjliga risk. Eftersom du har klarat av att betala amorteringar och ränta i tio år med din egen lön så torde det vara en aspekt som kan tala för att långivaren kan gå med på att ge dig hela ansvaret för fordringen om du i övrigt uppfyller villkoren för att ha rätt att överta fastigheten. Notera dock att om du anses ha rätt att överta fastigheten och vill utnyttja denna rätt så görs det i avräkning på din lott. Det innebär att din make måste tillgodoses med kompensation, antingen i första hand med egendom ur giftorättsgodset eller i andra hand med motsvarande belopp i pengar (Äktenskapsbalk 11:10). I en sådan situation måste du kanske avyttra tillgångar i form av andelar i ditt företag eller, om det rör sig om en enskild firma, tillgångar från din firma för att kompensera din make. Med andra ord så finns risken, beroende på hur mycket tillgångar och skulder ni har var för sig och hur andelsberäkningen utfaller, att du måste välja mellan att överta bostaden eller att behålla företaget. Utifrån vad du har berättat så kan jag omöjligen ge en definitiv rekommendation för vad du ska välja i ett sådant scenario, men med hänseende till att ditt företag är din inkomstkälla så skulle jag nog se att du prioriterar att få tillgodoräkna dig företaget och dess tillgångar på din lott snarare än huset. En stabil inkomstkälla är trots allt den viktigaste förutsättningen för att hitta nytt boende.I fråga om din mans aggressivitet så är eventuell misshandel något du absolut inte ska behöva tolerera. En möjlighet, utöver polisanmälan, du kan utnyttja i ett sådant fall är att vända dig till din lokala kvinnojour. De allra flesta har öppet i vanlig ordning under sommaren och kan erbjuda skyddat boende, rådgivning och stödpersoner vid besök hos polis, advokat och sociala myndigheter. På deras hemsida http://www.roks.se/ kan du hitta din lokala jour och öppettider för besök och telefonsamtal. Eftersom din man är aggressiv rekommenderar jag också i allra högsta grad att du kontaktar familjerättsjurist, kanske med stöd av din lojala kvinnojour, för att få stöd och hjälp genom bodelningsförfarandet.Att du vågar se problemen i ert äktenskap och agera är beundransvärt och utgör det första steget mot att få till stånd en positiv förändring i ditt och din sons liv. Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du givetvis välkommen att ta kontakt via http://lawline.se/boka med vår samarbetspartner Familjens Jurist för ytterligare vägledning. Med vänlig hälsning

Gäller löfte i bodelning angående framtida utfallande arv?

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min förra make skilde oss 2010. Vi skrev en bodelning att han fick överta hus möbler bilar. Tyvärr gick min far nyss bort och lämnade ett testamente där han skriver att barnen ska ärva 70000 kr vardera och att all övrig egendom ska tillfalla mig. det skall utgöra hennes enskilda egendom och inte omfattas av äktenskaps balken eller sambolagens regler om rådighetsinkränkningar bodelning och övertaganderätt, dock med rätt att annorlunda förordna. Nu till min fråga: I bodelningen har min förra make skrivit Birgitta kommer av kärlek till barnen stötta på alla vis genomen ca trettioprocentig kompensation av det arv som kommer att falla ut. Jag vet att jag inte läste det där när vi skrev bodelningen för jag mådde psykiskt dåligt så han lurade mig att skriva under för han har alltid varit pengagirig. Kan verkligen detta gälla när pappa skrev så i testamentet? Tacksam för svar snart. MVH Birgitta vallsten
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om jag förstår situationen rätt, ägde bodelningen rum efter att du och maken skilde er 2010 medan din far först nyligen avled.Att egendom är enskild, t.ex. på grund av testamente, innebär främst att den inte är giftorättsgods (7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Detta innebär i sin tur att den inte omfattas vid en bodelning. Det får dock förstås inga större konsekvenser just här, för när bodelningen skedde hade ju inte arvet ägt rum.I varje fall kan det som din make skrev i bodelningen inte gälla; det finns helt enkelt ingen grund för att påstå att du har avstått från en del av arvet eller något annat (bland annat måste ett sådant avstående meddelas dödsboet av dig). Man kan heller inte exempelvis avtala om eller på annat sätt förfoga över arvet innan man har fått det (se bland annat 17 kap. 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K17P3).Kort sagt skall det inte vara någon fara med arvet trots det som står i bodelningen!Hälsningar,