Bodelning när ena maken stått för större utgifter under äktenskapet

2017-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min make ska bodela. Han anser nu att han har betalat mer räkningar och stora utgifter i hushållet än jag (t.ex. diskmaskin, tvättmaskin). Det stämmer i viss mån, men inte så mycket som han anser. Nu tycker han att jag ska "betala tillbaka", då jag har avkastning på aktier (arv, enskild gåva). Stämmer detta?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det gäller äktenskap och äktenskapsskillnad är Äktenskapsbalken tillämplig. Vad som gäller vid bodelning är att all parternas giftorättsgods ska hälftendelas vilket framkommer i 9 kap 1 § ÄktB. Vad som inte ingår i bodelningen är partemas enskilda egendom, dvs. egendom som gjorts till makarnas enskilda genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (se 7 kap 2 § ÄktB). Det faktum att din man under ert äktenskap har stått för fler utgifter än dig spelar ingen roll nu under bodelningen. Då ni är gifta gäller ju som sagt att allt räknas så som er gemensamma egendom, så länge den inte gjorts enskild. Därför behöver du rent juridiskt inte betala tillbaka någonting till din make.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ska tillgodoräknas en värdeökning av bostad vid bodelning?

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag skiljde mig med min fru och vi äger en bostadserätt som vi köpte under den tiden vi var gifta. Jag köpte lägenheten helt ensam och fick själv stå för alla kostnader. Bostadsrätten står bara på mitt namn. Vi har anlitat en bodelningsförrätare som tar hand om ärendet. Jag måste bara rådfråga er gällande lägenheten. Det är så att vi väntar att skicka in ett slutlig yttrande. Hon sa under tidigare förhör att hon vill bli utköpt, hon har inte heller möjligheten att köpa ut mig eftersom hon aldrig har jobbat och har ingen inkomst. Hon behöver ta över lånet på bostadsrätten som ligger på 1miljon så det är lite omöjligt. Eftersom jag har minnen med henne så vill jag renovera från grund och botten och bara gå vidare. Tänker gifta mig nu i augusti och jag blir bara lite orolig om jag renoverar nu samt investerar pengar i längenheten och hon överklagar domen i tingsrätten kommer dom utgå från den tidigare värderingen eller kommer tingrätten göra en ny värdering? Vi har ju haft egna mäklare som har gjort en värdering, jag hämtade två mäklare och hon en.Vill inte investera pengar på lägenheten sedan betala ut henne ännu mer, känns lite onödigt. Snälla hjälp mig!Tack för visad hänsyn!
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lagregel som anger tidpunkt för värdering i äktenskapsbalken. Däremot anses den allmänt vedertagna uppfattningen vara att värderingen ska ske med utgångspunkt i hur mycket egendomen är värd när boet är utrett. Om din ex-fru skulle klandra bodelningen i tingsrätt ska värderingen prövas utifrån förhållandena vid bodelningsförrättarens delning och alltså inte tidpunkten när målet avgörs i tingsrätten. I sällsynta undantagsfall, när det förflyter särskilt lång tid mellan bodelningsförrättarens beslut om skifte och prövningen i klandermålet, kan det komma ifråga att företa ny värdering. Jag råder dig därför att t.ex. ta bilder på lägenheten innan och efter renoveringen och spara kvitton osv. för att enkelt kunna bevisa att värdeökningen uppstått efter skilsmässan. Eftersom värdeökningen beror på särskilda åtgärder (renovering) som går utöver ordinär förvaltning ska du ensam tillgodoräknas denna. Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

2017-06-15 i Bodelning
FRÅGA |HejVid min skilsmässa skrev min x-man in på skuldsidan 100.000 som var den årliga moms inbetalningen i hans enskilda firma.Jag tycker det är konstigt att jag ska betala hälften av hans moms som jag ser som en löpande kostnad i hans företag. Vilket stämmer?Jag har även fått betala mäklararvodet på hus o sommarstuga som han aldrig sålde. Det känns också märkligt för mig då jag ju inte får ta del i värdeökningen som han ju får. Hur tänker man här?Han har även tagit och köpt ut mig med 45000 av barnens sparpengar som mina föräldrar skänkt vid födelsedagar. Han ser det som att han lånat av barnen. Jag tycker det är så fel.Tacksam för svar vad som gäller juridiskt.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om äktenskap, skilsmässa och bodelning vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (hädanefter förkortat ÄktB). Allmänt om bodelningNär två makar skiljer sig ska en bodelning ske (1 kap 5 § och 9 kap 1 § ÄktB). Av din fråga framgår inte när ni skiljde er eller om ni har barn under 16 år. Har man barn under 16 år gäller en betänketid på 6 månader från ansökan om äktenskapsskillnad (5 kap 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med hänsyn till egendomsförhållandena vid tidpunkten för ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap 2 § ÄktB). En bodelning innebär i princip att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna. Olika sätt att göra bodelning påDet finns främst två sätt att göra en bodelning. Det första sättet är att makarna själva - kanske med hjälp av en jurist eller dylikt - upprättar ett bodelningsavtal enligt vilket bodelningen sker. Ett annat sätt är att ansöka om en bodelningsförrättare som gör en bodelning. Bodelningsförrättarens bodelning kan sedan överklagas till tingsrätten, varpå tingsrätten blir den som bestämmer hur bodelningen ska gå till. Hur görs en bodelning?Hur en bodelning görs kan komma att variera beroende på på vilket sätt den görs. Om makarna själva gör den kan de själva bestämma precis vad som ska ingå respektive inte ingå samt vad som ska fördelas på vilken make. Om en bodelningsförrättare eller tingsrätten gör bodelningen när makarna ej kan komma överens följs reglerna i äktenskapsbalken. Främst är då 10 och 11 kap. intressanta. Din konkreta bodelningAv din fråga framgår ej hur bodelningen gått till. Jag tolkar den dock som att ni själva - kanske med en jurist - upprättat ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och undertecknat av makarna (9 kap 5 § ÄktB). Om avtalet uppfyller dessa krav har i och med avtalet bodelningen skett och är därmed bindande. Du har i ett sådant fall att följa avtalet och har i princip ingen möjlighet att få avtalet ändrat utan att din ex-make går med på det. Det finns allmänna avtalsrättsliga regler som reglerar avtals ogiltighet. Om avtalet ingåtts under påverkan av t.ex. tvång eller svek kan avtalet under vissa omständigheter ogiltigförklaras (jfr 30-36 §§ avtalslagen). Vad du beskriver föranleder dock antagligen inte att en sådan talan skulle vinna framgång. Något som tyder på att du blivit vilseledd eller tvingad att ingå avtalet tycks nämligen inte finnas. Min bedömning blir därför att du i princip har att följa det bodelningsavtal ni har upprättat. Hur gör bodelningsförättaren eller domstolen en bodelning?Då det ej framgår hur bodelningen i ditt fall har skett ska jag nämna något om hur en bodelningsförrättare eller domstol hade gjort bodelningen enligt reglerna i äktenskapsbalken. Ett första steg är då att utreda vad vardera make har för giftorättsgods. Allt en make äger är giftorättsgods, om det inte finns enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Då du ej beskriver att någon enskild egendom fanns (t.ex. på grund av ett äktenskapsförord) utgår jag i det följande från att allt var giftorättsgods. Vardera make får då från sitt giftorättsgods dra av de skulder den maken har (10 kap 2 § ÄktB). Här beskriver du att din ex-make dragit av den moms han är skyldig att betala för sin firma. I den mån din ex-make ej medges avdrag för ingående moms och således faktiskt hade en skuld till Skatteverket på 100 000 är detta avdrag korrekt. Detta avdrag innebär inte att du betalar hälften av momsen i din ex-makes firma, utan endast att din ex-make kommer att ha mindre giftorättsgods att dela med dig. Du beskriver vidare att du har fått betala mäklararvode på fastigheter. Jag förstår detta närmast som att han har tagit över huset (d.v.s. att han tog huset på sin lott i bodelningen). I sådana situationer behöver maken som behåller husen ofta “köpa ut” den andra maken. Man behöver då fastställa ett fiktivt värde på fastigheterna, för att veta hur mycket den andra maken ska köpas ut för. Ofta ligger marknadsvärdet då maken beräknas sälja fastigheten till grund och från detta värde drar man sedan ofta mäklararvode och den framtida kapitalvinstskatten. Detta gör man för att få ett så korrekt värde på fastigheten som möjligt. Även detta förfarande verkar således korrekt. Du beskriver slutligen att din ex-make köpt ut dig från barnens pengar. Barnens pengar ska inte ingå i en bodelning. Ni ska tillsammans förvalta barnens tillgångar även efter skilsmässan. Det är ni gemensamt som ska besluta om förvaltningen och vad pengarna ska användas till. Om ni kommer överens om att pengarna ska användas på ett visst sätt bör detta således vara okej. SammanfattningJag har således redogjort för att om det är så att du upprättat och ingått ett bodelningsavtal har du att följa bodelningsavtalet och den bodelning som följer av det. Jag har sedan redogjort för att en domstol antagligen hade gjort bodelningen på samma sätt som enligt avtalet. Jag har slutligen konstaterat att lånet av barnets pengar bör vara tillåtet. Tack än en gång för din fråga, du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor. Vänligen,

Tidigare bodelningars betydelse vid nya bodelningar

2017-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ligger i skilsmässa för andra gången. Första bodelningen var färdig 1997 och min fråga är om det är relevant i nuvarande bodelning? Anledningen till frågan är att vid nuvarande bodelning frågar min ex man om detaljer samt underlag från föregående bodelningen 1997. Varför frågar hans advokat efter detta? Tack på förhand.
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare bodelningar påverkar inte nya bodelningar. Varje bodelning ska endast göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. (9:2 ÄB) Varje make är då skyldig att redovisa sina egendomar och annan uppgifter som kan vara av betydelse för bodelningen. (9:3 ÄB) Du kan läsa mer om bodelningar i 9 -10 kap. Äktenskapsbalken (HÄR)Troligtvis vill din före detta makes advokat få en fullständig uppfattning om dina tillgångar efter den tidigare bodelningen för att kontrollera att det stämmer överens med de uppgifter du lämnat in.Hoppas det besvarar din fråga!

Kan sambo få kompensation för renoveringskostnader vid en bodelning?

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min sambo har lagt ner mycket pengar på renovering/utbyggnad av vårt gemensamma hus. Vi äger 50 % var. Kan han kräva mig på renoveringspengar för de senaste fem åren vid separation?
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett samboförhållande upphör kan någon part begära bodelning. Regler för detta finns i sambolagen. I en bodelning mellan sambor ska enbart samboegendomen ingå (8 § sambolagen). Samboegendom är sambors gemensamma bohag och bostad (3 § sambolagen). Alltså har din sambo ingen lagreglerad rätt att få kompensation för att han har lagt ner mer pengar på bostaden än vad du har, utan ni tar båda del i den eventuella värdeökning som uppkommit. Detta gäller så länge ni inte t.ex. skriver ett samboavtal/ skuldebrev som säger något annat. Slutligen kan jag tillägga att det finns viss diskussion om institutet obehörig vinst skulle kunna användas i dessa fall. Men detta har inte prövats i domstol så det finns ännu inget som säkert talar för att så är fallet. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen

Renovering av giftorättsgods med pengar som är enskild egendom

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick för ett par år sen pengar i gåva från min mamma. Gåvan (och vad som kan komma i dess ställe samt avkastning) skulle vara min enskilda egendom. Dessa pengar har använts för att renovera min och min mans gemensamma hus. Jag undrar om gåvans motsvarande värde i huset ska vara min enskilda egendom i bodelningen vid en eventuell skilsmässa?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I äktenskapsbalkens(ÄktB) 7 kap 1 § står det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB står det vad som är enskild egendom. Eftersom att det inte framgår att huset är enskild egendom antar jag att det är giftorättsgods. (Att ni äger huset gemensamt måste inte betyda att det är giftorättsgods. Är huset enskild egendom och ni äger gemensamt räknas halva huset som enskild egendom till vardera en av er).Gåvan är, som du säger, enskild egendom enligt 7 kap 2 § 2 pt ÄktB. Surrogat till enskild egendom är enligt 6 pt samma paragraf även det enskild egendom. Vanligtvis är avkastning av enskild egendom giftorättsgods enligt 7 kap 2 § sista stycket ÄktB. Men i ditt fall så ska avkastningen vara enskild egendom enligt tredjemansvillkor vilket gör att även avkastningen ska vara enskild egendom.Rättsläget gällande sammanblandning av enskild egendom med giftorättsgods är inte helt klarlagt. I ett ledande rättsfall, I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som var enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto/lönekonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär från giftorättsgodset. HD menade emellertid att de ändå kunde varit enskild egendom om det förts bokföring eller liknande så att den enskilda egendomen tydligt hölls isär från giftorättsgodset.På samma sätt anses enskild egendom kunna sammanblandas och tappa karaktären av enskild egendom om den används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods. Vid eventuell försäljning av fastigheten blir det i princip omöjligt att bestämma vilken del av värdet som är enskild egendom respektive giftorättsgods. Således blir fallet att när enskild egendom används för att renovera/förbättra en fastighet som är giftorättsgods, behåller hela fastigheten karaktären av giftorättsgods.Däremot kan det under vissa förutsättningar tänkas blir aktuellt med kompensation vid bodelning för maken som använde sin enskilda egendom för renovering. Detta genom den så kallade skevdelningsregeln i 12 kap 1 § ÄktB.Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Kan efterlevande make bli tvungen att köpa ut särkullbarn vid bodelning pga dödsfall för att få behålla sin bostad?

2017-06-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Äger ett hus sedan många år. Har nu gift om mej och jag står fortfarande som ensam ägare på huset (inget testament eller bodelning är gjord). Vi har Inga gemensamma barn. Om min fru går bort ärver då hennes barn 1/2 mitt hus (min frus giftorätt). Kan jag tvingas lösa ut hennes barn från mitt hus som jag står som ägare på?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer som du skriver att du kommer bli tvungen att köpa ut din frus barn när de ska ta ut arv efter sin mamma. Detta eftersom bostaden kommer delas mellan er vid bodelningen efter hennes död (se äktenskapsbalken 11 kap. 3 §). För att undvika det här kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni anger att huset är din enskilda egendom (endast giftorättsgods ingår i bodelningen, se äktenskapsbalken 10 kap. 1 §). Din fru kan även testamentera bort allt utom sina barns laglotter till dig om hon vill (se ärvdabalken 7 kap. 3 §). Laglotten är halva arvslotten, så det innebär att barnen kommer att ärva 25 % av huset istället för 50 % (se ärvdabalken 7 kap. 1 §). Det krävs att barnen begär att få ut sin laglott om hon testamenterar bort allt, så det är möjligt att testamentera bort allt om barnen inte gör något åt det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ingår tjänstepension i bodelning

2017-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Mitt eget företag betalar in till ett pensionssparande (tjänstepension) till mig. Nu undrar jag om de pengarna skall delas vid bodelning?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en bodelning ingår allt giftorättsgods och ska som utgångspunkt delas lika mellan makarna. All egendom som inte är enskild egendom är i princip giftorättsgods, dock finns det några ytterligare undantag. Exempelvis så ska oöverlåtbara eller personliga rättigheter inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten. I regel ska varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen, eftersom dessa ofta är oöverlåtbara. Dock kan rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, trots att den har ett överlåtelseförbud (jfr NJA 1960 s. 411). Om en pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning vid skilsmässa, beror på hur försäkringsavtalet är utformat. Om en arbetstagare äger sin egen tjänstepension och där arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Allt detta leder till att svaret på din frågeställning är beroende av pensionsförsäkringsavtalets utformning, men generellt ingår inte en tjänstepension i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,