Betydelsen av äganderätt vid bodelning

2014-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Min hustru och jag har gemensamt köpt en fritidsstuga (1971) men där jag ensam står som lagfaren ägare och ensam undertecknat köpebrevet. Enligt arvsordningen förstår jag att om jag avlider ärver min hustru fastigheten till 100% med fri förfoganderätt trots att jag står som "ägare". Vi har gemensamt en dotter men inga särkullbarn finns. Har innehavet av lagfart och köpebrevet någon betydelse i detta sammanhang?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom kan bli enskild genom exempelvis en gåva eller ett äktenskapsförord med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Jag antar att fritidsstugan inte blivit enskild egendom. Den ska därmed ingå i bodelningen. Efter att skulderna avräknats från vardera makens egendom, ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Emellertid får äganderätten betydelse vid lottläggningen, det vill säga när föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Skulle en obalans uppstå, genom att ena maken har egendomar till ett högre värde än den andra maken, så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska balansera upp obalansen genom att ge egendom till den andra maken, så att obalansen reduceras. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken kan även istället välja att kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra.En omständighet som kan inverka är så kallad dold samäganderätt. Dold samäganderätt kan uppstå om följande kriterier är uppfyllda:* en make köpte egendomen, men syftet var att att båda makarna skulle använda den gemensamt,* den andra maken på ett eller annat sätt ekonomiskt bidragit till köpet, och* båda makarna har för avsikt att äga egendomen tillsammans.Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga. Om dold samäganderätt är för handen har den andra "icke-ägande" maken rätt till hälften av egendomen. Sålunda är betydelsen att ha sitt namn på lagfarten försumbar. Att ni gemensamt köpt fritidshuset pekar på att det hustrun har en dold samäganderätt. Slutsatsen blir att utgångspunkten är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning. Äger ena maken mer än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken med antingen pengar eller egendom. Om dold samäganderätt föreligger, så äger makarna hälften av egendomen och detta förändrar utgångsläget vid bodelningen, till skillnad från om endast den ena maken ägt egendomen. Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklara bodelning

2014-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning ägde min man ingenting i Sverige. Jag visste att det var fusk redan då, men blev tvunget att hålla tyst om det. Bara 5,6 månader efter bodelningen och skilsmässa har han en fastighet, hyr jättedyr lägenhet och har AB med flera miljoner i omsättning, bilar osv. Jag har min inkomst på 21800 kr, lånade pengar av banken till en liten bostadsrätt och har jättesvår att klara mig. Huset jag fick vid bodelningen samt bankskuld, såldes utan vinst. Finns något jag kan göra för att överklaga eller ogiltigförklara bodelning eller vad som helst. Jag klarar inte att se honom plötslig så rik. Tack för svar
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Vid bodelning utgår man från hur egendomsförhållandena såg du den dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Eventuella ändringar i egendomsförhållandena efter denna dag kommer inte att beaktas. Skulle exempelvis din make få en dyrbar bil i gåva efter att skilsmässoansökan skickats in, ska denna bil utelämnas från bodelningen. Om du som make är missnöjd med bodelningen, som en bodelningsförrättare gjort, kan du klandra denna inom fyra veckor efter delgivningen. Efter dessa fyra veckor kan ingen klandertalan väckas (17 kap. 8 § äktenskapsbalken). Vid bodelning upprättas ett bodelningsavtal som båda makarna senare skriver under (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Ett bodelningsavtal är, precis som vilket annat avtal som helst, bindande. Ett ingånget avtal kan som huvudregel inte ångras och lämnas ogjort. Dock finns det ogiltighetsgrunder som kan medföra att ett avtal åsidosätts. Är avtalet till exempel oskäligt eller har den enda maken vilselett den andra maken genom att uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter (jfr 30 och 36 §§ avtalslagen), kan ogiltighet komma på tal. Dessa bestämmelser tillämpas restriktiv och det ställs höga beviskrav på dig som försöker bevisa ett eventuellt svek.För att sammanfatta detta, så görs en bodelning med utgångspunkt i makarnas tillgångar den dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Att den ena maken senare förvärvar stora inkomster, påverkar inte bodelningen. Har en bodelningsförrättare anordnats och är du missnöjd med dennes bodelningen, kan bodelningen klandras inom fyra veckor efter delgivning. Ett bodelningsavtal är bindande, men kan vid bevisat uppsåtligt vilseledande ogiltigförklaras.Vänliga hälsningar,

Giftorättsegendom

2014-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min nuvarande man köpte en lägenhet då vi inte var gifta eller bodde ihop och hade separata adresser. Jag betalade hela summan men skrev över 25% till honom vid köpet. Detta skedde 2005. Han fick flytta in dit medan jag bodde kvar där jag bodde. Vi fortsatt att leva separate och på olika adresser tills vi gifte oss 2 år senare dvs 2007. Idag vill han skilja sig och kräver 50% vid försäljning av denna lägenhet. Har han rätt till det eller de egendom vi har skaffat efter giftemål dvs efter 2007 som delas 50-50. Jag skrev inte äktenskapsförord innan giftermålet. Hälsningar
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga.Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av samma kapitels 2 §. För att egendom ska anses som enskild måste den ha blivit det i en rättshandling, via ett äktenskapsförord, villkor i gåvobrev, uttryckt i testamente om det gäller ett arv, vara utbetalning via förmånstagarförordnande i olika typer av försäkring eller vara surrogat till nämnd egendom. Det man tar med sig in i äktenskapet är alltså giftorättsgods om inget annat är avtalat. I ert fall har du inte skrivit något äktenskapsförord, och hela huset blev i samband med äktenskapet giftorättsgods. Av det sammanlagda giftorättsgodset får vardera maken 50% vid en bodelning (11 kap. 3 § ÄktB). Det behöver inte innebär att din man får just 50% av själva bostadsrättens värde. All giftorättsegendom läggs ihop, men först har vardera make rätt till så kallad skuldtäckning enligt 11 kap. 2 § i ÄktB. Dina tillgångar läggs alltså ihop, sedan dras dina skulder av från värdet för tillgångarna. Det som återstår är ditt giftorättsgods. Din make gör likadant med sina tillgångar. Om någon make har mer skulder än tillgångar så blir den makens giftorättsgods 0. Det kan aldrig bli minus, man behöver aldrig betala den andres skulder. När respektive makes gifträttsgods efter skuldtäckning är fastslaget så läggs giftorättsgodset ihop, och sedan delas summan på två, vardera make får 50%. Det spelar alltså ingen roll att du köpte bostadsrätten innan ni gifte er, eller att du äger 75% av den, den är giftorättsgods och ingår i bodelningen. Vänligen,

Enskild egendom och arv

2014-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag har en gemensam son och min sambo har tre barn sedan tidigare. Vi bor i ett hus där jag ensam står på lånen och som 100% ägare. Vi vill gifta oss och undrar hur vi ska gå tillväga för att utelämna hans andra barn när det kommer till vårt hus. Om vi gifter oss och det händer min sambo något, hur blir det då med vårt hus vid arvet?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Om du och din sambo gifter er och din sambo sedan avlider ska, enligt 23 kapitlet 1 § andra stycket Ärvdabalken, en bodelning göras mellan er innan ett arvskifte efter din sambo (numera make) kan äga rum. Om din fastighet utgör giftorättsgods kommer den då att ingå i bodelningen varmed det finns en risk för att, beroende på dina och din makes övriga egendoms- och skuldförhållanden, en del av fastighetens värde kommer att tillfalla din makes dödsbo och därmed även din makes tidigare tre barn, se 7 kapitlet 1 § och 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken samt 2 kapitlet 1 § och 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken.För att undvika en sådan situation kan du och din sambo inför giftermålet skriva ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom, se 7 kapitlet 1 - 3 §§ och 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. För att ett sådant äktenskapsförord ska bli giltigt krävs att det registreras hos skatteverket, vilket görs genom att en ansökan om registrering tillsammans med det undertecknade äktenskapsförordet skickas in till skatteverket, se 7 kapitlet 3 § andra - tredje stycket och 16 kapitlet 1 - 2 §§ Äktenskapsbalken.Hoppas detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning

Gåva före bodelning

2014-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mamma gav mig och min bror lite pengar för några veckor sedan. Nu ska hon och hennes man skilja sig. De är gifta. Vad händer med pengarna ( som hon arbetat och sparat ihop själv ) som hon gav till oss? Måste vi ge tillbaka hennes pengar så att hennes man får häften av det?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Vid en skilsmässa skall det som du säger göras en bodelning. Detta regleras främst i äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10. Grundprincipen är att allt "giftorättsgods" skall ingå i bodelningen, och giftorättsgods är allting som inte enligt någon särskild bestämmelse skall ses som "enskild egendom". Giftorättsgods inkluderar bland annat löneinkomster och liknande, så det är i och för sig så att de pengar din mamma har sparat ihop är giftorättsgods. Detta innebär dock inte att hon inte kan skänka bort pengarna, och så länge en gåva är fullbordad (till exempel i detta fall genom att pengarna lämnats över i kontantform eller hamnat på något av era konton) gäller den.Den egendom som skall ingå i bodelningen beräknas enligt, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken, utifrån egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Därmed ingår inte pengarna i bodelningen så länge gåvan är fullbordad innan denna dag. Om det nu är så att ni har fått pengarna efter att talan om äktenskapsskillnad inleddes, ingår summan fortfarande i bodelningen. Detta innebär dock inte att ni behöver lämna tillbaka pengarna, men delningen kommer att ske "som om" er mamma hade pengarna (eftersom hon hade dem då talan om skillnad inleddes).Det måste också påpekas att, beroende på hur mycket pengar det rör sig om, kan 11 kap. 4 § äktenskapsbalken vara aktuell. Denna bestämmelse innebär att om någon av makarna inom tre år före talan om äktenskapsskillnad "i inte obetydlig omfattning" och utan den andra makens samtyckte genom gåva har minskat sitt giftorättsgods skall bodelningen beräknas som om gåvan aldrig hade ägt rum. Detta gäller alltså om gåvan är fullbordad före talan om äktenskapsskillnad inleddes. Om pengarna är en stor andel av er mammas egendom, kan tyvärr detta bli aktuellt. Det innebär dock i och för sig inte heller att ni behöver lämna tillbaka några pengar.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Enskild firma vid bodelning

2014-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa med enskild firma där båda haft inkomster. Vad händer vid skilsmässa. Det är min man som står för firman, men jag har varit delaktig. Jag har levt på den enskilda firman och har nu inget att försörja mig på. Hur gör man vid bodelning? Han kommer att ha firman kvar, men jag kommer ej ta del av den mer, heller ej jobba i den. Det finns inga tillgångar och skulder bara ren konsulting.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Vid skilsmässa ska bodelning ske vilket följer av 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelningen ska enligt ÄktB 9:2 göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ska enligt ÄktB 10:1 ert giftorättsgods ingå och detta ska enligt ÄktB 11:3 delas lika sedan avdrag gjorts för att skulderna ska täckas. Eftersom er verksamhet är en konsultverksamhet finns det troligen ingenting (bortsett från värdet av eventuella kundfordringar) som kan komma att ingå i bodelningen.Som jag tolkar din fråga undrar du om det finns möjlighet att få del av verksamhetens inkomster även efter skilsmässan. Utgångspunkten i svensk rätt är att de ekonomiska banden mellan makar ska upphöra i samband med skilsmässa och att var och en därefter ska klara sig själv. Detta följer av ÄktB 6:7. Andra och tredje stycket i denna paragraf ger viss möjlighet till underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad men detta tillämpas restriktivt. Det är inte möjligt för mig att utifrån informationen i din fråga med säkerhet säga huruvida underhållsbidrag kan bli aktuellt i ditt fall. För att underhållsbidrag ska komma att utgå krävs dock att du har behov av det vilket i princip innebär att du inte ska klara av att försörja dig på egen hand. Mot bakgrund av att du har kunnat arbeta i firman under äktenskapet kommer det som jag ser det troligen att ses som att du har möjlighet att försörja dig genom att skaffa ett annat arbete. Av praxis följer att man inte efter äktenskapsskillnad kan kräva att få behålla den levnadsstandard som man haft under äktenskapet. Äktenskapsbalken hittar du här.Hoppas att allt går bra!Vänligen, 

Enskild egendom, surrogat och risk för sammanblandning.

2014-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska enligt testamente ärva mina föräldrars tillhörigheter som enskild egendom. Jag är gift o vi har tre gemensamma barn, min man har oxå tre särkullsbarn. Vad händer om jag säljer fastigheten o sätter pengarna på ett speciellt konto, är det då fortfarande enskild egendom? Vad händer om jag investerar pengarna i vår gemensamma egendom? Vad händer om jag dör först med dessa pengar? Mvh
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § är även det "som trätt istället för" enskild egendom att se som enskild egendom. Så om du säljer en fastighet så träder pengarna du får för den i dess ställe, och även pengarna är enskild egendom om fastigheten var det. Däremot är avkastning av enskild egendom (t ex utdelning på aktier) som huvudregel giftorättsgods, om det inte föreskrivits i rättshandlingen (t ex testamentet) att även avkastningen ska vara enskild egendom. Om du investerar enskild egendom i giftorättsgods (gemensam egendom) så riskerar det att ske en sammanblandning. I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som var enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto/lönekonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär från giftorättsgodset. I fallet så uteslöt inte domstolen att de ändå kunde varit enskild egendom om det förts bokföring eller liknande, men att så inte skett i detta fall. Så länge du har pengarna på ett konto som inte är ert gemensamma är pengarna för försäljningen fortfarande din enskilda egendom. Men om de sammanblandas med giftorättsgods riskerar de att inte ses som enskild egendom längre utan bli giftorättsgods. Det krävs dock en bedömning från fall till fall vilket också påpekas av Högsta domstolen. På samma sätt så anses enskild egendom kunna sammanblandas och tappa karaktären av enskild egendom om de t ex används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods. Även här kan noggrann redovisning underlätta, men det säkraste är att se till att hålla isär enskild egendom och giftorättsgods.Vad gäller din sista fråga, vad som händer med din enskilda egendom om du dör före maken, så i samband med dödsfallet kommer en bodelning att göras enligt Äktenskapsbalken.Om du inte skrivit något testamente, så kommer din enskilda egendom och din del av giftrorättsgodset tillfalla din make med fri förfoganderätt men inte äganderätt (se 3 kap 1 § Ärvdabalken). När den efterlevande maken avlider så ärver era gemensamma barn via efterarv din del. I samband med bodelningen räknar man ut hur stor andel av den totala förmögenhetsmassan för den efterlevande maken som utgörs av din del av giftorättsgodset och din enskilda egendom. Denna andel är den andel som dina barn ärver via efterarv ( 3 kap. 2 § Ärvdabalken). När sedan den kvarvarande maken dör används andelen/procenten för att räkna ut hur stor del av hans kvarlåtenskap som era tre barn via efterarv ska ha. Det som blir kvar kommer hans sex barn (era tre gemensamma och hans tre särkullsbarn) att få dela på. Era gemensamma barn är alltså tillförsäkrade att få sitt arv efter dig, men de är försäkrade en viss andel, inte en viss summa.Det är möjligt för dig att via testamente förordna på annat vis, t ex att era barn ska få ut din enskilda egendom direkt vid din död, istället för att vänta på att även den kvarlevande maken ska avlida. Vänligen, 

Bodelning enligt sambolagen och enskild egendom

2014-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej ! Efter 10 år som Sambo (inget samboavtal) sålde jag förra året mitt släkthem vilket jag fått via gåvobrev som min enskilda egendom för 24 år sedan. Gåvobrevet säger att även det som kommer i dess ställe ska utgöra min enskilda egendom. Av pengarna från huset använde jag 1.8M till kontantinsats för en Bostadsrätt för 10.5M, min sambo la inte in ett öre. Vi står bägge som ägare och låntagare på lånen (8.7M). Tanken var att jag efter försäljning av en annan fastighet skulle stoppa in ytterligare 800K för eliminera topplån men det hände aldrig. Efter knappt ett år boende i BR så separerade vi istället.Min inställning är att kontantinsatsen utgör min enskilda egendom varandes surrogat för ursprungsgåvan och att den skall räknas av från nettot vid försäljning av lägenheten (analogi med NJA 1995 s. 526). Även om Sambolagen inte inkluderar något om avkastning på enskild egendom så vill jag ha jämkning enligt 15 § där jag åberopar Örjan Teleman Ds 2005:34 Bodelningsreglerna i Sambolagen: "Har den ena maken fört med sig en bostad eller bohag in i förhållandet och har denna egendom under den tid då samboendet varat, bytts ut mot annan bostad eller annat bohag, ingår den nya egendomen vid en bodelning trots att den ursprungliga bostaden eller bohaget inte skulle ha gjort det. Har egendom erhållits genom arv, testamente eller gåva med villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda skall dock denna inte ingå vid en bodelning. Detsamma gäller sådant som trätt i stället för sådan egendom, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling som gjort egendomen enskild (4 § SamboL). Till skillnad från äktenskapsbalken reglerar sambolagen inte vad som skall gälla beträffande avkastning av sådan enskild egendom. Med hänsyn till att endast bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning ingår i en bodelning torde det i praktiken ytterst sällan uppkomma den situationen att man måste ta ställning till hur avkastning av egendomen skall behandlas. Därför har heller inte någon uttrycklig lagreglering ansetts nödvändig. Enligt förarbetena har dock angetts att äktenskapsbalkens principer i frågan får användas analogt om frågan någon gång skulle komma att aktualiseras39. Den femårsschablon som normalt bör tillämpas för gifta personer och som räknas från äktenskapets ingående (dock med samboendetid dessförinnan inräknad) tillämpas i princip inte på sambor. Det finns dock en situation där man kan snegla på schablonen, nämligen om egendom som har förvärvats före samboförhållandet byts ut under förhållandet mot annan egendom som utgör samboegendom och som därför kommer att ingå vid en framtida bodelning. Upphör samboförhållandet kort tid (jfr femårsgränsen) efter detta egendomsbyte kan det ofta anses oskäligt att likadela värdet av egendomen. I sådana fall kan det finnas skäl att jämka."Hur kommer (bör) en bodelningsman se på detta ? Lägenheten i sig torde utgöra samboegendom, eller ?
Filip Henriksen |Hej,Stort tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Den första frågan som skall utredas är huruvida bostadsrätten, som ni båda äger och gemensamt har belånat, utgör samboegendom. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, om inte annat följer av 4 § eller 9 § samma lag. Det står klart att du och din tidigare sambo har förvärvat bostadsrätten för gemensam användning. Anledning saknas att ifrågasätta detta varför bostadsrätten fortsättningsvis förutsätts vara samboegendom.Frågan är då om det penningbelopp du erhåll, som trätt i stället för försäljningen av ditt släkthem, och som sedermera användes för att köpa bostadsrätten är skall ingå i bodelningen (eftersom det är din enskilda egendom). Viktigt att notera är att rena pengar, en kontantinsats exempelvis, inte räknas som samboegendom, eftersom samboegendom endast är bostad och bohag.Det penningbelopp du erhöll från släkthemsförsäljningen är din enskilda egendom. När du valde att placera en del av dessa pengar blev bostadsrätten i sin helhet samboegendom eftersom den utgör er gemensamma bostad. Huvudregeln är att en kontantinsats som en sambo investerar i det gemensamma hemmet inte fås tillbaka vid en kommande bodelning. Anledningen till detta är just att en kontantinsats inte utgör samboegendom. Men om denna kontantinsats utgör sambons enskilda egendom blir saken annorlunda. Enligt 4 § sambolagen ingår inte i samboegendom sådan egendom som blivit enskild exempelvis genom gåva (4 § 1st 1p. sambolagen) eller som trätt i dess ställe (4 § 1 st. 4p sambolagen). När sambolagen talar om egendom är det i huvudsak egendom som kan utgöra samboegendom (dvs. bostad och bohag). Emellertid är den juridiska litteraturen enig om att även penningbelopp som är enskild egendom (exempelvis din kontantinsats) faller under 4 § sambolagens bestämmelser. Sammanfattningsvis betyder detta att bostadsrätten är samboegendom. Din kontantinsats har du därför rätt att få tillbaka, just på grund av att kontantinsatsen är din enskilda egendom. Hade den inte varit din enskilda egendom hade din rätt att få tillbaka kontantinsatsen gått förlorad. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan, och eventuellt också som partsombud. Du kan boka via oss på Lawline genom http://lawline.se/bokaHar du fler frågor som anknyter till detta, eller om du inte förstår svaret, skall du givetvis mejla oss på info@lawline.se