Undantagande av egendom vid arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min svärfar har 4 biologiska barn från tidigare äktenskap och är omgift med en kvinna som har 2 biologiska barn från tidigare äktenskap.Svärfar har genom arv fått en sommarstuga som han vill ska stanna inom den egna barnaskaran. Om de skriver ett äktenskapsförord där denna fastighet blir hans egendom och han samtidigt upprättar ett testamente där han testamenterar denna fastighet till sina 4 biologiska barn, räcker det för att garantera dem 1/4 del var av fastigheten?Finns det något annat sätt att uppnå samma resultat?Det är viktigt att hans nuvarande fru (om de fortfarande är gifta vid hans bortgång) har tillgång till fastigheten tills hon avlider, måste detta specificeras i äktenskapsförordet eller i testamentet?Mvh Per
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!Det är jättebra om din svärfar och hans fru undertecknar ett äktenskapsförord med fastigheten som enskild egendom. Detta innebär att han kommer att få behålla fastigheten vid en eventuell skilsmässa och den kommer sedan att ärvas av hans fyra biologiska barn enligt regelerna i Ärvdabalkens (ÄB) 2 kap.Det är däremot inte nödvändigt att han upprättar ett testamente eftersom det han vill uppnå är samma sak som framgår av ÄB 3 kap 2 §, alltså att om han går bort först kommer hon att få fastigheten med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kommer ha rätt att bo kvar i fastigheten så länge hon lever men sedan kommer den helt och hållet att tillfalla hans barn, och inte hennes.Hoppas du fått svar på din fråga!Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637. Vänligen,

Ansvar för makes skulder samt lottläggningsregler vid bodelning

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga angående skulder i äktenskap. Säg att vi bor i hyreslägenhet. Min man har skulder skrivna på sig på 400.000 kr. 100.000 kr har vi gemensamt och 150.000 kr skrivna på mig. Om min man skulle gå bort blir jag i en bodelning ansvarig för hans skulder då? Kan man ta lös egendom som möbler etc vid en bodelning? Tacksam för svar.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande ansvar för makes skulder i samband med bodelning;Så som huvudregel gäller enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att make under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder. När din make avlider innebär detta att de skulder som han har ska avräknas från din makes (dödsboets) tillgångar innan en så kallad bodelning mellan er kan göras. Här medtas såväl de skulder han har skrivna på sig som den andel som är hänförlig till honom av den gemensamma skulden. Efter att bodelning har skett kommer din makes (dödsboets) kvarlåtenskap att delas mellan de som är berättigade till det. Detta innebär att du aldrig i samband med arvskifte kommer att bli direkt skyldig att överta din makes (dödsboets) skulder eftersom dessa ska avräknas redan i samband med bodelningen. I 21 kap. 4 § ärvdabalken stadgas att dödsboets skulder skall betalas innan bodelning eller arvskifte sker, i händelse av annat skall bodelningen eller skiftet gå åter. Således kommer du inte överta din makes skulder när han avlider.Gällande fördelning av egendom, lottläggning;Vid en bodelning fördelas egendom mellan makarna eller mellan make och den avlidne makes dödsbo, 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Vilken egendom som ska tilldelas vilken part grundas på reglerna om lottläggning och är det sista steget i en bodelning. Enligt 11 kap. 7 § äktenskapsbalken ska egendomen fördelas på lotter med ledning av de andelar som har beräknats tillhöra vardera make. Det giftorättsgods som fördelas vid lottläggningen utgörs av all sådan egendom som finns inom äktenskapet, förutom sådan som har gjorts enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller förordnande i testamente, se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken. Häribland giftorättsgodset återfinns således lös egendom så som bohag och andra inventarier om egendomen inte är villkorad så som enskild.Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller om värdet är ringa, utan avräkning, se 11 kap. 8 § 1 st. äktenskapsbalken. Enligt 11 kap. 10 § äktenskapsbalken gäller vidare att om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag (dvs. egendom som inte varit makens egen egendom) mot avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset skall den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Det blir således den övertagande maken som avgör om kompensation ska ske genom egendom eller pengar.Sammanfattningsvis kan således sägas att den typ av egendom som du nämner i frågan (möbler etc.) kan tillfalla din lott vid lottläggningen som görs i slutskedet av bodelningen i det fall att egendomen ska tas med vid bodelningen från första början och inte utgör enskild egendom. Vidare har du i första hand rätt till sådan egendom som du har äganderätten till och i andra hand till gemensam egendom om kompensation lämnas och du bäst behöver egendomen.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänligen,

Preskription av bodelning vid äktenskapsskillnad

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag skilde mig i mars 2012 och genomförde bodelning av fast egendom (villa + bil). Lösöret delades inte upp. Min ex-fru flyttade ur huset. tog med sig ett fåtal grejer. Jag har vid flera tillfällen sagt att vi ska dela upp Lösöret men hon har inte visat intresse för det. Jag föreslog att hon skulle komma med förslag på vilka grejer hon ville ha utan resultat. Hur långt efter skilsmässan kan hon komma med anspråk på prylar i det som nu är mitt hem?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. En bodelning behövs ej i vissa fall om makarna enbart har enskild egendom eller om ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Själva bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts och förrättas av makarna gemensamt. Över bodelningen ska sedan en handling upprättas som skrivs under av båda makar. Något krav finns inte på att underskrifterna ska göras samtidigt eller bevittnas. Inte heller finns något förbud mot att ombud eller ställföreträdare undertecknar ett bodelningsavtal. I ert fall tycks inte någon fullständig bodelning ha skett då bodelningsavtal ej har upprättats och fastställt hur egendomen ska fördelas. Vad det gäller tidpunkten för bodelning fastslås i lagen att sådan ska göras när äktenskapet har upplösts, det vill säga efter att ansökan om äktenskapsskillnad har beviljats, se 9 kap. 4 § äktenskapsbalken. Det finns dock ingen tid föreskriven för hur långt efter att äktenskapet har upplösts som bodelning får begäras och i ditt fall anspråk får göras på de saker som finns i bostaden och som avtal ej har upprättats gällande. I praxis, vilket gäller så som rättskälla vid eventuellt rättsligt avgörande, har uttryckts att möjligheten att begära bodelning dock kan anses gå förlorad genom passivitet. En makes långvariga underlåtenhet att begära formenlig bodelning kan tolkas så som en eftergift av anspråket. Dock har det i praxis rört sig om längre tidsperioder (minst 9-10 år) från det att äktenskapsskillnad skett tills det att eftergift av anspråket ansetts getts. Dessutom har HD uttryckt att passiviteten i sig inte är tillräckligt skäl för att rätten till bodelning ska gå förlorad utan även andra faktorer, så som att den andra parten försökt kalla till bodelning eller liknande har skett, måste föreligga.För den andre maken som försöker påkalla bodelning, det vill säga du, medför detta en viss osäkerhet till dess att bodelningsavtal har upprättats. Vad du bör göra för att säkerställa att egendomsförhållandena ej ska förändras i framtiden är att tillsammans med din före detta maka upprätta ett bodelningsavtal och underteckna det. Är sådan överenskommelse ej möjlig bör du ansöka om att bodelningsförrättare ska tillsättas och att bodelning ska göras med hjälp av denne. Bodelningsförrättaren ser dels till att bouppteckning förrättas samt kallar till bodelning där ni får försöka komma överens om egendomen, i annat fall ska bodelningsförrättaren pröva frågor som är av betydelse för bodelningen. Mer om hur ansökan om bodelningsförrättare görs finner du på Sveriges Domstolars hemsida.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Du är även välkommen att använda dig av vår avtalstjänst till höger på sidan gällande upprättandet av bodelningsavtal eller ställa en ny fråga för ytterligare juridisk rådgivning.Vänligen,

Sambo vägrar bodelning

2014-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan, jag och mitt ex delade på oss och då han fortfarande har boende vill jag ha betalt för alla möbler vi har köpt ihop. Han total vägrar, vart ska jag vända mig?
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!Du har rätt att begära att samboegendomen, i det här fallet bohag/möbler som förvärvats för gemensam användning, fördelas mellan er genom en bodelning. En bodelning skall genomföras på begäran av någon av samborna, och den andra sambon kan inte vägra att bodela, se lagtext https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelningen är ett avtal som du och din f.d. sambo kan upprätta genom en överenskommelse. Om ditt ex vägrar att göra bodelning är mitt förslag att du kontaktar en familjerättsjurist som kan hjälpa er att genomföra en bodelning. Det finns även möjlighet att anlita en bodelningsförrättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas av domstol (vänd dig till din lokala tingsrätt) och betalas normalt av samborna hälften var. Det kan dock bli kostsamt, varför det bästa vore att så snart som möjligt kontakta en familjerättsjurist och försöka få till stånd ett bodelningsavtal. Din f.d. sambo kan alltså inte vägra att genomföra en bodelning. Hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag kan ta ut mitt morsarv eller farsarv? Vi är 3 syskon min syster och jag vi har ingenting varken far eller mor. Hon stötter bort oss och vill inte veta av oss , dom sålde huset och vi fick pengar, jag fick 30 tusen, min syster fick 20 tusen och min bror fick 50 tusen plus att han hade stulit 50 tusen innan men det låtsas inte mor om och det ska liksom inte snackas om det längre. Nu fick min bror en ny bil av mor och vi fick ingenting. Kan jag göra något åt detta? Kan jag plocka ut min arvsrätt och sen vill jag inte ha med henne att göra mer? Tacksam för svar.  Mvh liselott
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan inte kräva ut sitt arv i förskott. Ett så kallat förskott på arv ses som en gåva och kan inte lämnas utan gåvogivarens samtycke. Din rätt till arv uppkommer först vid dina föräldrars bortgång.Du skriver att din bror har fått en del pengar/gåvor som du och din syster inte har. Detta kan ses som ett förskott vilket räknas av vid arvsfördelningen.Dina föräldrar kan dock undvika att gåvor ska ses som förskott på arv genom att skriva ett gåvobrev. I så fall kan ni endast begära gåvans värde vid arvsfördelningen om det omfattat en större summa pengar och era föräldrar hade avsikt att snedfördela arvet. Din bror kan då bli skyldig att betala åtminstonde delar av gåvan till er.Se 6 kap Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S) angående förskott på arv.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!Vänligen

Fråga om fullmakt vid bodelning

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Min ogifta far har i dagarna avlidit och efterlämnar sambo, samt tre vuxna barn. Jag är ensam särkullsbarn, dvs från hans tidigare förhållande. Mina två syskon är dock även barn till hans sambo. Jag befinner mig utomlands och har skyndsamt bokat om biljetter för att kunna komma hem inom en vecka, men hans sambo vill att jag skickar fullmakt till henne omedelbart som säger att hon får representera mig i "bodelningen". Jag blir lite förvirrad och vet inte säkert vad jag ger fullmakt till. Det finns ingen bouppteckning och jag är iaf inte formellt informerad om att hon begärt bodelning. Hon säger att en från kommunen ska komma på hembesök och göra bodelning, men det har jag aldrig hört tidigare. Bör jag ge henne fullmakt ändå och hur ska jag formulera den? Jag vill absolut inte ge fullmakt åt henne som innebär att jag står utan arv i slutändan. Några månader innan min far avled fick hon honom att skriva över sommarhuset till henne som ensam ägare, istället för båda som tidigare. Detta för att säkerställa att jag inte får del av det när han gått bort. Jag blir orolig att ge en fullmakt som skapar utrymme för liknande handlingar. Kan ni hjälpa mig?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Du ska naturligtvis inte skriva på en fullmakt som du inte vet innehållet i.Sambor ärver inte varandra enligt lag. (Det enda sättet sambor kan ärva varandra är genom ett testamente, jag utgår från att det i erat fall inte finns något testamente eftersom du inte nämner något om det i frågan. Även om din far har testamenterat bort sin egendom till sin sambo har du ändå rätt att få ut halva arvslotten, laglotten, 7:1 ÄB. För att få ut denna del måste du dock jämka testamentet enligt 7:3 ÄB )Finns inget sådant testamente kommer det vid ett dödsfall ske en bodelning där all egendom som räknas som samboegendom, egendom som införskaffats för gemensamt bruk att delas lika mellan parterna, 8 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376 Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Bodelning sker på begäran av någon av samborna . I 3 § Sambolagen regleras vad som är samboegendom. Efter bodelningen kommer den del som tillhör den avlidna parten att gå till arvingarna, vilket är faderns bröstarvingar, 2:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637 Den andra delen kommer att gå till din fars sambo. Vid bodelning finns möjlighet att anlita en bodelningsförättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas då av domstolen.

Upprättande av äktenskapsförord och samboavtal

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min bror och jag har ärvt ett hus av vår far. Vår föräldrar är skilda. Han har ett icke underskrivet testamente som stipulerar att huset skall vara min och min brors egen tillgång och inte delas med makor/sambos. 1. Eftersom alla vill hedra detta, kan vi skriva avtal med våra makor/sambos med denna innebörd? 2. Behöver detta avtal i så fall registreras någonstans? 3. Om vi inte kan avtala detta sinsemellan, finns det annan lösning?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.För att besvara frågan kommer två olika situationer behöva utredas. Dels hur regleringen ser ut vid äktenskap och dels vid samboskap.ÄktenskapVid äktenskap gäller enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) att samtlig egendom inom äktenskapet är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Enskild egendom utgörs enligt 7 kap. 2 § ÄktB av bland annat sådan egendom som make har ärvt eller fått genom testamente och som enligt testamente ska vara makes enskilda egendom. För att testamente ska vara giltigt krävs enligt 10 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) att det har undertecknats. Testamentet kan således inte i ert fall utgöra grund för att egendomen ska bli enskild. För att ändå tillgodose testators vilja har ni möjlighet att upprätta äktenskapsförord då egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB även kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord, se 1 pt.För att kunna upprätta ett äktenskapsförord krävs att makarna är eniga sinsemellan. Enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makar. Efter att det har blivit undertecknat ska registrering hos Skatteverket ske och det får sin giltighet i samband med att det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § 2- 3 st. ÄktB. Skatteverket tar ut en ansökningsavgift om 275kr (år 2014) för ansökan. Mer om hur registreringen går till samt adress går att finna på Skatteverkets hemsida. SamboskapGällande samboskap stadgas i 3 § sambolagen (SamboL) att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § § SamboL. Inom samboskap uppställs således vissa krav på egendomen för att den ska kunna anses utgöra samboegendom. För bostad gäller således att den ska vara dels gemensam bostad åt samborna samt att den ska ha förvärvats för gemensam användning. Vad som avses med ”gemensam bostad” regleras även genom 5 § 1 st. 1 pt. SamboL där det stadgas att fast egendom som innehas med tomträtt där det finns byggnad som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem samt att egendomen innehas huvudsakligen för det ändamålet utgör ”gemensam bostad”. I ert fall kan vi således se att huset med stor förmodan ej kommer att kunna betraktas så som samboegendom då det i sådant fall krävs att ändamålet med innehavet är att den ska vara gemensamt hem för samborna samt att den ska ha förvärvats för gemensam användning mellan samborna. Det har i förarbetena till lagen uttryckts att egendom som överlåts genom arv mera sällan kan gå att betrakta så som förvärvad för gemensam användning. Dock har i vissa fall en sådan bedömning ändock gjorts om arvtagaren genom val vid arvskifte har valt ut egendom just i syfte att det ska användas inom samboskapet.Likt i ÄktB finns i SamboL stadgat att viss egendom kan undantas från bodelning, se 4 § SamboL. Exempel på sådan egendom är egendom som sambo har ärv eller erhållit genom testamente med förbehåll om att det ska vara dennes enskilda. Härvid gäller som ovan att testamentet ej är rättsligt bindande och därav kan inte någon av de punkterna i lagen komma att tillämpas. Det finns dock även gällande samboskap möjlighet att upprätta samboavtal enligt 9 § 1 st. SamboL där sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Denna reglering motsvarar vad som kan åstadkommas med ett äktenskapsförord och ska likt ett äktenskapsförord upprättas skriftligen och undertecknas av samborna. Skulle ett villkor i samboavtalet med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt visa sig oskäligt får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning, se 9 § 2-3 st. SamboL. Tillskillnad från ett äktenskapsförord ska ett samboavtal ej registrerats utan det bör istället förvaras på säkert ställe och i ett varsitt exemplar hos de båda parterna.Huruvida det är nödvändigt att upprätta samboavtal i detta fall gällande huset får bli att avgöra utifrån de rådande individuella omständigheterna och hur användningen samt själva förvärvet av huset har gått till. Vill ni uppnå fullständig säkerhet för att huset kommer att vara utanför eventuell bodelning är ett samboavtal alltid att rekommendera.--Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Du är även välkommen att utnyttja Lawlines avtalstjänst som du hittar i kolumnen till höger.Vänligen,

Enskild egendom genom avtal?

2014-07-28 i Bodelning
FRÅGA |om ena partnern äger en fastighet när man ska gifta sig kan man skriva ngt avtal att fastigheten inte kommer att räknas som gemensam om det skulle bli bodelning eller liknande....
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, se 7:1 Äktenskapsbalken. Betydelsen av att viss egendom är giftorättsgods är att den kommer att ingå i en framtida bodelning, se 10:1 ÄktB. 7:2 ÄktB reglerar hur man kan tillskapa enskild egendom. Betydelsen av att viss egendom är enskild egendom är att den inte kommer att ingå i en framtida bodelning. I den nyssnämnda paragrafen sägs inget om att två makar genom ett vanligt avtal kan göra viss egendom enskild. Slutsatsen är då att det inte heller är möjligt. Endast genom äktenskapsförord - som förvisso är en form av ett avtal - kan två makar göra viss egendom enskild.