Förändra barnets boende

2014-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Har en dotter född på 12½ år , som vill förändra sitt nuvarande boende. I nuläget bor hon 9 dygn hos mig mot 5 dygn hos fadern. Och så rullar det på. Vi har en tingsrättsdom på detta då mitt ex inte ville lyssna till dotterns tidigare önskemål angående boendet. Min dotter uppger att hon inte känner sig trygg hos sin far där hon får ständiga klagomål på dåligt bordsskick, ibland även mattvång av både fadern samt hans sambo. Hon blir också påmind om att komma ihåg "rangordningen" då maten serveras, d v s att hon ska ta mat sist. Hon blir ibland även tvingad att vara på sitt rum då de tycker att hon fyllt sin Tv-kvot. Min dotter har rymt o även förklarat för sin pappa att hon bara vill vara där varannan helg. Han svarar då att hon måste vara där eftersom vi har en tingsrättsdom på detta. Detta gör mig beklämd. Jag vill tro att min dotter ska ha rätt att förändra sitt boende utan att vi behöver gå till tingsrätten igen.? Tilläggas skall att min dotter är mycket klok för sin ålder.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I ditt fall är dottern drygt 12 år gammal och tycks vara mogen för sin ålder. Dotterns vilja tillmäts här stor betydelse. I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.När ett barn bor omväxlande hos båda föräldrar, är detta ett växelvist boende. En förutsättning för att växelvist boende ska förordnas är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Ytterligare en förutsättning är att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra. Rätten får besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om barnets boende. Detta avtal måste sedermera godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Om det bestäms, utifrån barnets bästa, att barnet endast ska bo dig, så har din dotter rätt att umgås med sin far. I sådana fall har ni som barnets föräldrar skyldigheten att gemensamt främja att barnets rätt till umgänge tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § föräldrabalken). Slutligen verkar det som att det finns en problematik gällande barnets boende. Med anledning av att fadern vägrar att ta hänsyn till dotterns önskemål, är det lämpligt att låta rätten avgöra saken. Vänliga hälsningar,

Tvist om boende

2014-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och barnens mamma har delad vårdnad om våra två barn. Min 12-åring vill inte bo hos mamma utan vill flytta till mig. Detta motsätter sig mamman. Hur går jag till väga? Vad händer med den yngsta om den stora flyttar? Följer han automatiskt med för att man inte vill dela på syskon? Vi bor 40 mil ifrån varandra så särar man på syskonen så har de svårt att träffa varandra. Jag vill egentligen inte dela på dem, men den äldsta sonen mår inte bra.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 6 kap 14a § föräldrabalken får domstol besluta om vem av två gemensamma vårdnadshavare ett barn ska bo hos. För att domstol ska kunna förordna om detta får du väcka talan vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist enligt 6 kap 17 § föräldrabalken. När det kommer till avgörandet var barnet bör bo ser man till barnets bästa, så föräldrarnas vilja beaktas inte. Om ett barn har bott väldigt länge hos den ena föräldern kan dess behov av kontinuitet avgöra till den nuvarande boendeförälderns fördel. Detta gäller speciellt om den andre föräldern bor långt bort, eller om andra syskon bor kvar. När ett barn kommer upp i åldern är det också ofta svårare att få till en boendeförändring eftersom barnet går i skolan och har en kamratkrets där barnet bor. Man kan till viss del beakta barnets egen vilja i dessa fall, om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Detta beaktas ofta genom att socialnämnden gör en utredning där barnets inställning utreds. Domstolar har en tendens att inte vilja dela på syskon eftersom det ofta är en trygghet i barns relationer, men det är möjligt och syskon följer alltså inte automatiskt med när boendet förändras för den ene. Om du vill att din äldsta son alternativt båda barnen ska bo hos dig får du väcka talan om detta. Domstolen kommer då göra en helhetsbedömning av barnets bästa och om det är lämpligt att boendet flyttas över till dig. Det är omöjligt att säga på rakt arm hur en sådan utredning hade fallit ut.Hoppas du har fått svar!

Överflyttning av vårdnad vid LVU-placering

2014-09-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om ett barn placeras på fosterhem, förlorar de biologiska föräldrarna vårdnaden om barnet då? Det ska tilläggas att fosterhemsplaceringen inte är tillfällig. Det är för mig mycket märkligt att en förälder annars ska få fortsätta bestämma över sitt barn, när man uppenbarligen visat sin lämplighet som förälder om barnet sätts i fosterhem.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om vårdnaden för LVU-placerade barn och ungdomar berörs I Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381 och Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som du hittar https://lagen.nu/1990:52.Normalt sett kommer vårdnaden inte flyttas från föräldrarna i samband med att ett barn placeras i familjehem (fosterhem) med stöd av LVU. Det finns dock en möjlighet till överflyttning av vårdnaden från de biologiska föräldrarna till fosterhemsföräldrarna enligt Föräldrabalken 6:8. Det krävs då att barnet stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem och att det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över. Det är socialnämnden som har rätt att väcka talan om en sådan överflyttning av vårdnaden. I LVU finns också en bestämmelse som säger att när ett barn har varit placerad i samma familjehem under tre år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt regeln som jag beskrev ovan, LVU 13§ 3 st. Anledningen till att vårdnaden inte flyttas över automatiskt är att man typiskt sett avser att familjehemsplaceringar ska vara relativt kortvariga och möjliggöra för ett återförenande med de biologiska föräldrarna. Man ska också komma ihåg att barn och unga kan omhändertas enligt LVU ”om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.”, LVU 3§. Det behöver alltså inte vara så att föräldrarnas olämplighet är orsak till placeringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vem får vårdnaden när vårdnadshavaren går bort?

2014-09-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 10-årig dotter som jag sen hennes födsel haft ensamvårdnad om. Hon har träffat sin pappa ett par gånger under dessa år men är inte överhuvudtaget intresserad av något umgänge. Min fråga är alltså om jag på något sätt kan skriva över vårdnaden till min syster ifall jag skulle gå bort. Jag har förstått genom att läsa på en del att vårdnaden automatiskt ges till den andre föräldern. Men eftersom hon är så pass gammal och vill inte under några omständigheter ha något med sin pappa att göra borde man tycka att hon får bo hos någon hon vuxit upp med och tillbringar mycket tid med. skulle jag hastigt gå bort så är förmodligen det sista hon behöver att lära känna nytt folk utan hellre är tillsammans med sin släkt som är väldigt nära.Tacksam för svar.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att det är den andre föräldern som tar över vårdnaden och omsorgen ifall du skulle gå bort. Ifall det anses lämpligare utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. Avgörande blir vad som är barnets bästa. I denna bedömning ser man till bland annat att barnet inte ska ryckas upp från en trygg och invand miljö samt den andre förälderns kapacitet att ta hand om barnet.Vad du kan göra för att motverka detta är att du skriver ett dokument där du uppger att du vill att din syster ska erhålla vårdnaden av din dotter om du skulle gå bort. Detta dokument är inte bindande men om det är det bästa för barnet så ska det respekteras (se föräldrabalken 6:10 a).Ifall detta skulle hända är det sociala myndigheter som kommer att utreda vårdnaden och omsorgen om din dotter, de gör då en helhetsbedömning kring din dotters bästa.Vid fler frågor råder jag dig att kontakt en familjejurist som kan hjälpa dig vidare (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Boende och umgängesrätt till sitt barn

2014-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Via min snart 12-årige son har jag fått veta att hans far (boendeföräldern) har sålt sitt hur och planerar att flytta sin familj ytterligare längre från mig. Vi har idag 12 mil och det blir då ca 20 mil. Jag har under dessa år han bott hos sin far alltid varit den som kört och aldrig ens diskuterat den frågan, men nu blir det oerhört tajt för mig samtidigt som jag måste lämna på söndagar ist för att kunna köra till skolan direkt på måndag morgon. Hur kan jag agera i detta? Observera att pappa inte sagt ett pip till mig...
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Frågor kring vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalkens sjätte kapitel. Föräldrabalken hittar du här.Till att börja med bör konstateras att avgörande för beslut i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska vara barnets bästa, 6 kap 2 a § Föräldrabalken. Där nämns särskilt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna.Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om sonen, men oavsett har du enligt Föräldrabalken 6 kap 15 § en rätt till umgänge med barnet även om han inte bor hos dig, antingen genom fysiska möten eller i undantagsfall (om det rör sig om väldigt stora avstånd eller vid enstaka tillfällen osv.) annan kontakt (Skype, telefon osv.) Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att umgänget fungerar. Viktigt i allt detta är dock att beakta att umgängesrätten, liksom principen om barnets bästa, alltid ses ur barnets perspektiv och inte föräldrarnas. Du som föräldrer har ingen umgängesrätt för egen del.Du nämner att du får åka långa resor pga. att ni bor så långt ifrån varandra. Det kan vara värt att uppmärksamma att du enligt Föräldrabalken 6 kap 15 b § – med hänsyn till både din och faderns ekonomiska förutsättningar – kan ha en rätt till viss kostnadsersättning för de resor du gör för att träffa din son. Enligt praxis bör minimumavståndet för ersättningsrätt vara cirka 10 mil. Den skälighetsbedömning som skall göras påverkas också av andra omständigheter, varav den situation du beskriver, att ena föräldern flyttar långt bort, brukar väga tungt.Frågor kring barn är ofta känsliga, då familjesituationen och relationen föräldrarna emellan ofta försämras av långa, utdragna processer, vilket i längden skadar barnet. Mitt råd till dig är att i första läget samtala direkt med sonens far för att få en klar bild av situationen. Visar det sig att han planerar att flytta, skulle jag i första hand råda er att sluta ett avtal om hur ni vill att vårdnad, boende och umgänge med er son skall se ut. Ni har genom 6 kap 17 a § Föräldrabalken och 5 kap 3 § Socialtjänstlagenrätt att få hjälp av kommunen med att sluta avtal om så behövs. Att väcka talan vid domstol bör ses som en sista utväg.Vid bedömningen av var det är mest lämpligt att er son bor, bör faktorer som hans relativt låga ålder, skola, vänner och behov av trygghet beaktas. De flesta barn mår bra av att kunna träffa båda sina föräldrar ofta, men att leva ett ”varannan vecka-liv” inverkar sällan positivt på barnets hälsa. Oftast fungerar det bra att barnet får bo kvar hos den förälder han är van att bo med, men att han ska ha möjlighet att umgås regelbundet även med den andra föräldern. Givetvis finns inga standardlösningar utan vad som är bästa lösningen varierar beroende på omständigheter som ni bäst själva vet om. Återigen, i varje avvägning och beslut ni tar skall barnets bästa gå i första hand. Tillsammans kan ni förhoppningsvis skapa en lösning som passar för er alla tre.

Vårdnad samt umgänge vid alkoholproblematik

2014-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min sambo har valt att lämna mig och mina två barn (han är inte biologisk far till dem). Vi väntar ett gemensamt barn i november i år. Han säger att han ska ha varann vecka när jag slutat amma. Han är just nu deprimerad och har ett alkoholmissbruk som jag har begärt att han tar itu med. Han har 2 barn sedan innan som han har varannan vecka. Hans exfru vet om hans missbruk men låter honom sköta det på sitt sätt. Under tiden jag levt med honom så han han druckit sig till sömns var och varannan dag, det var när jag satt stopp för pengar han valde att flytta. Hur gör jag med vårdnad och umgänge när han har ett missbruk!? Kan jag begära att han tar hjälp och terapi innan han får ha barnet själv? Har begärt det av honom redan nu men han vägrar.. Han hamnade även i fyllecell för bara några veckor sedan! Jag är nervös över tanken att lämna min baby med någon som super sig till sömns och inte vaknar om man så skriker rakt i hans öra! Tacksam för svar! 
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om vårdnad av barn behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. När ditt barn föds kommer du automatiskt bli ensam vårdnadshavare då du och barnets pappa inte är gifta med varandra, FB 6:3. Om barnets pappa vill att ni ska ha gemensam vårdnad, och du inte vill gå med på detta, måste han väcka talan om ändring av vårdnaden FB 6:5. När en domstol ska besluta om vårdnaden skall barnets bästa vara avgörande, FB 6:2a. Att barnets far har alkoholproblem kan komma att påverka bedömningen av vad som är bäst för barnet. Alkoholproblemen kan ju också delvis styrkas av att han har blivit omhändertagen på grund av berusning nyligen. Jag tror därför att du i nuläget har ganska goda chanser att få behålla ensam vårdnad. Vill fadern ha umgänge så finns det möjligheter att avtala om detta med hjälp av socialnämnden. Det är möjligt att få umgängesstöd, det vill säga att en person som socialnämnden utser är med när fadern har umgänge med barnet för att se till att allt går bra, FB 6:15a. Man kan också få stöd från socialnämnden med så kallade samarbetssamtal, där du och barnets far gemensamt försöker komma överens om en lösning kring vårdnad och umgänge. Då kan du få tillfälle att ta upp frågan om eventuell behandling för alkoholmissbruket. Sammantaget kan man säga att det alltid är svårt att sia i hur det ska gå i frågor som rör vårdnad och umgänge, då det är många faktorer som ska vägas samman för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Som utgångspunkt har du dock ensam vårdnad, och om det går att belägga att barnets far har så allvarliga alkoholproblem som du beskriver så är det något som kan göra att han inte anses vara lämplig att ha vårdnaden om eller ett omfattande umgänge med ett spädbarn, då han kan brista i uppmärksamhet och barnet riskerar att fara illa. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Barnbidrag och gemensam vårdnad

2014-09-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har en son med en lite äldre kvinna, när barnet föddes så hade dom delat vårdnad men sedan så bad mamman om ensam vårdnad, vilket han gav henne för att hon skulle få alla bidrag, nu så vill han ha hälften av vårdnaden tillbaka men hon vägrar ge honom det, han är inte svensk medborgare medans hon är. Vilka är hans rättigheter i detta fallet?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.När vårdnaden står på en förälder och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli gemensam eller inte. Vid bedömningen om gemensam vårdnad beaktas särskild föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om gemensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden. Om ni avtalat om gemensam vårdnad, godkänner socialnämnden avtalet om det inte uppenbart strider mot barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken). Angående barnbidraget, så har den som har ensam vårdnad rätt till barnbidraget (16 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken). Sammanfattningsvis ska vid bedömningen om vårdnaden fokus sättas på barnets bästa. Om barnet hamnar i kläm vid föräldrarnas konflikter, påverkar detta bedömningen om vårdnaden. I ditt fall vill pojkvännen ha gemensam vårdnad och kan få detta prövat i rätten. Det anses positivt för barnet att ha god kontakt med båda föräldrarna, om inte någondera är en fara för barnet. Barnbidrag delas som huvudregel lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad. Vänliga hälsningar,

Försörjning av barn samt underhållsplikt

2014-09-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om försörjningsplikten. Jag har flyttat hemifrån (när jag var 17 år) och har sedan INTE flyttat hem igen, mina föräldrar och jag kom inte överens och det var mycket krångel därför var flytt en nödvändighet för mig. nu har jag bytt skola och bor LÅNGT ifrån mina föräldrar. De har nästan inte betalat en krona sedan jag flyttade men min fråga är har inte de försörjningsplikt till t.ex. glasögon och liknande då jag är 18 år och pluggar ÄVEN om jag inte bor hos dem? Kan de kräva att jag betalar mobilräkningar, glasögon och hela fadderullan?Med Vänliga Hälsningar Elvira
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler kring vårdnad och underhåll till barn tittar vi i 6-7 kap föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dina föräldrar har en skyldighet att se till att du får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, enligt 6 kap 1 § FB. De ska även se till att du får den tillsyn som behövs och att du klarar dig bra enligt 6 kap 2 § 2 stycket FB. Detta är lite luddigt i lagtexten vad som egentligen menas. Men enligt dessa två paragrafer finns det inget som säger direkt att de ska hjälpa dig ekonomiskt. Så länge som du klarar dig utan deras försörjning (exempelvis om du har ett extrajobb eller någon annan inkomst) finns det inget som säger att de ska betala för dig. Detta gäller dessutom tills du har fyllt 18 år (vilket du verkar ha gjort?) eller tills du har gått färdigt gymnasiet (dock som längst tills du har fyllt 21 år). Skulle det vara så att du har fyllt 18 år och gått ut gymnasiet finns det ingen skyldighet för dina föräldrar att se efter dig. En annan möjlighet skulle vara att kolla om dina föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 7 kap FB (https://lagen.nu/1949:381#K7). I 7 kap 2 § FB finns de förutsättningar som måste uppfyllas för att dina föräldrar ska ha en underhållsskyldighet. Det skulle i sådana fall vara fråga om punkt 2 i ditt fall, däremot har det skrivits i förarbeten att om barnet har ett eget hem finns det ingen underhållsskyldighet för föräldrarna.Däremot har du rätt till att få ditt studiebidrag och möjlighet att söka bostadsbidrag etc. hos försäkringskassan.Vänligen,