Oro för att barn far illa, var anmäler jag?

2014-11-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag vill göra en anmälan ang mamman till mina 2 barn. Jag anser att hon inte klarar av att tillgodose deras behov i tillräckligt hög grad. Mitt ena barn, 14år, har inte gått i skola på ca 4 år. Barnet har en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. För mitt andra barn vägrar hon betala underhåll när hen är hos mig. Varannan helg, ibland varje helg och någon gång hela veckor. Jag har inte fått något på hela detta år. Till saken hör att mamman själv har ett handikapp och hon lever tillsammans med en man som inte har något intresse för mina barn. Han har dessutom hotat båda två och rent fysiskt skadat den ena. Anmälan är gjord ang det. Jag är orolig för hur mina barn mår i den nya relationen och eftersom mamman vägrar ha någon kontakt med mig så vet jag inte vad som händer. När mamman och hennes man dessutom har ett levnadssätt som är präglat av religiös övertygelse så vet jag inte heller hur det påverkar mina barn. Mannen ifråga har även varit hotfull mot mig när jag försökt ta kontakt med mina barn i deras hem. Jag vill göra en anmälan ang min oro. Vart vänder jag mig då?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga som jag redigerat lite så du inte ska kunna identifieras utefter den. Som du redan gjort så ska du anmäla hot, övergrepp och liknande som riktas mot både dig och barnen. Vad gäller din oro över hur barnen har det i den nya relationen så kan du göra en s.k. orosanmälan till Socialtjänsten i den kommun där dina barns mamma/barnen bor. En sådan anmälan bör göras av var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 c §.  Det finns inga särskilda formkrav men det brukar rekommenderas att en sådan anmälan görs skriftligt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen, 

Beslut om barns boende vid separation

2014-10-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min make ska separera. Jag kommer vara den som flyttar från vår gemensamma bostad. Vi har två barn, 2 och 4 år. Han är i dagsläget inte villig att låta ett eller båda barnen vara skrivna hos mig på den ny adressen. Jag läser att lagen säger att om vi är oense om detta så ska barnen vara skrivna på den adress är vi hade vår gemensamma bostad.Min fråga är; Jag kommer således att bli umgängesförälder och han blir boendeförlder (barnen kommer dock att bo lika mycket hos oss båda). Om han skulle få för sig att flytta, visst krävs min underskrift gällande barnen för detta? Alltså han kan inte bara flytta deras folkbokföringsadress utan min underskrift?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrabalken (FB) är den lagen som reglerar detta. 6 kap. rör frågor som har med boende, umgänge och vårdnad att göra (https://lagen.nu/1949:381#K6). Jag antar att ni kommer ha gemensam vårdnad. I 6 kap. 11 § FB står det att vårdnadhavaren ska bestämma i frågor som rör barnets liv. I 6 kap 13 § FB sägs att detta ansvar gäller båda föräldrarna om de har gemensam vårdnad om barnet. Det står i samma paragraf att en förälder får endast ta beslut ensam om den andra föräldern är förhindrad att ta del i beslutet (pga. frånvaro, sjukdom eller annat). Däremot får inte en förälder själv ta beslut om det är ett beslut som har stor betydelse för barnets framtid, vilket ex. bosättning är enligt lagkommentar. Alltså, båda föräldrarna måste "godkänna" om barnen ska flytta. Så nej, din make kan inte ändra barnens folkbokföringsadress utan ditt godkännande.Om det skulle uppstå problem kan du använda dig av 6 kap. 14a § FB. Genom den regeln kan du ansöka hos domstol om att rätten ska bestämma var barnen ska vara skrivna. De kan däremot bara bestämma vilken förälder barnen ska vara skrivna hos, och inte vart de ska bo rent geografiskt. Om ni som föräldrar klarar av att samarbeta och bor i samma stad ("förhållandevis nära", de ska inte behöva byta dagis etc. för att de byter vecka mellan föräldrarna) kan rätten bestämma att barnen ska bo växelvis. "Barnets bästa" kommer att vara avgörande för beslutet och att barnen har möjlighet till en bra kontakt med er båda.Vänligen,

Förändra barnets boende

2014-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Har en dotter född på 12½ år , som vill förändra sitt nuvarande boende. I nuläget bor hon 9 dygn hos mig mot 5 dygn hos fadern. Och så rullar det på. Vi har en tingsrättsdom på detta då mitt ex inte ville lyssna till dotterns tidigare önskemål angående boendet. Min dotter uppger att hon inte känner sig trygg hos sin far där hon får ständiga klagomål på dåligt bordsskick, ibland även mattvång av både fadern samt hans sambo. Hon blir också påmind om att komma ihåg "rangordningen" då maten serveras, d v s att hon ska ta mat sist. Hon blir ibland även tvingad att vara på sitt rum då de tycker att hon fyllt sin Tv-kvot. Min dotter har rymt o även förklarat för sin pappa att hon bara vill vara där varannan helg. Han svarar då att hon måste vara där eftersom vi har en tingsrättsdom på detta. Detta gör mig beklämd. Jag vill tro att min dotter ska ha rätt att förändra sitt boende utan att vi behöver gå till tingsrätten igen.? Tilläggas skall att min dotter är mycket klok för sin ålder.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I ditt fall är dottern drygt 12 år gammal och tycks vara mogen för sin ålder. Dotterns vilja tillmäts här stor betydelse. I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.När ett barn bor omväxlande hos båda föräldrar, är detta ett växelvist boende. En förutsättning för att växelvist boende ska förordnas är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Ytterligare en förutsättning är att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra. Rätten får besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om barnets boende. Detta avtal måste sedermera godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Om det bestäms, utifrån barnets bästa, att barnet endast ska bo dig, så har din dotter rätt att umgås med sin far. I sådana fall har ni som barnets föräldrar skyldigheten att gemensamt främja att barnets rätt till umgänge tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § föräldrabalken). Slutligen verkar det som att det finns en problematik gällande barnets boende. Med anledning av att fadern vägrar att ta hänsyn till dotterns önskemål, är det lämpligt att låta rätten avgöra saken. Vänliga hälsningar,

Tvist om boende

2014-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och barnens mamma har delad vårdnad om våra två barn. Min 12-åring vill inte bo hos mamma utan vill flytta till mig. Detta motsätter sig mamman. Hur går jag till väga? Vad händer med den yngsta om den stora flyttar? Följer han automatiskt med för att man inte vill dela på syskon? Vi bor 40 mil ifrån varandra så särar man på syskonen så har de svårt att träffa varandra. Jag vill egentligen inte dela på dem, men den äldsta sonen mår inte bra.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 6 kap 14a § föräldrabalken får domstol besluta om vem av två gemensamma vårdnadshavare ett barn ska bo hos. För att domstol ska kunna förordna om detta får du väcka talan vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist enligt 6 kap 17 § föräldrabalken. När det kommer till avgörandet var barnet bör bo ser man till barnets bästa, så föräldrarnas vilja beaktas inte. Om ett barn har bott väldigt länge hos den ena föräldern kan dess behov av kontinuitet avgöra till den nuvarande boendeförälderns fördel. Detta gäller speciellt om den andre föräldern bor långt bort, eller om andra syskon bor kvar. När ett barn kommer upp i åldern är det också ofta svårare att få till en boendeförändring eftersom barnet går i skolan och har en kamratkrets där barnet bor. Man kan till viss del beakta barnets egen vilja i dessa fall, om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Detta beaktas ofta genom att socialnämnden gör en utredning där barnets inställning utreds. Domstolar har en tendens att inte vilja dela på syskon eftersom det ofta är en trygghet i barns relationer, men det är möjligt och syskon följer alltså inte automatiskt med när boendet förändras för den ene. Om du vill att din äldsta son alternativt båda barnen ska bo hos dig får du väcka talan om detta. Domstolen kommer då göra en helhetsbedömning av barnets bästa och om det är lämpligt att boendet flyttas över till dig. Det är omöjligt att säga på rakt arm hur en sådan utredning hade fallit ut.Hoppas du har fått svar!

Umgängessabotage och falsk tillvitelse

2014-11-05 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex lämnar inte över vårt barn enligt avtal då vi har delad vårdnad. Och nu har hon hittat på en anklagelse om misshandel mot mig. Vet inte hur jag ska lösa detta, är arbetslös! Mvh
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först behandla att din föredetta inte överlämnar barnet enligt överenskommelse och sedan kommer jag att förklara anklagelsen och hur man ser på det.När det gäller frågor om bland annat umgänge är utgångspunkten alltid barnets bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Man brukar, om inte annat talar emot, anse att barnets bästa är nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har rätt till umgänge med en förälder barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P15S1). Det din föredetta verkar göra är att försöka hindra barnet från att träffa dig, s.k. umgängessabotage. Mitt råd till dig är att i första hand vända dig till socialnämnden. Om problemet fortlöper kan du behöva ta upp fallet i tingsrätten, då råder jag dig att först anlita en jurist.Gällande anklagelsen förstår jag det som att hon inte har någon grund i anklagelsen utan att hon har hittat på att du har misshandlat henne/någon. Du skriver inte i vilket sammanhang hon har gjort detta. Om hon har gjort det till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet är det att se som falsk tillvitelse vilket är ett brott och således är straffbart, 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1). Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Ändrad vårdnad pga. risken för barnet att fara illa

2014-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |hej. Hoppas jag kan få svar på en fråga. Jag har en son på 5 år med en kille som är sexmissbrukare. Jag undrar om jag kan söka ensam vårdnad pga det? Pappan har sexleksaker, tidningar, filmer i lägenheten som sonen kan se. Han har också väldigt svårt att hålla sina händer i styr till onani när sonen är i närheten, jag är mycket orolig att han ska göra något på sonen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning. Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Nu ska jag applicerar det som beskrivits ovan på ditt fall. Sonens önskemål om boende och umgänge är angeläget. Emellertid är din son endast fem år och inte uppnått den åldern och mognaden att fullständigt veta vad som är bäst för honom själv. Om jag tolkat dig rätt, så hyser du en viss oro för att barnets pappa ska på något sätt utsätta sonen för övergrepp eller annat obehag. Miljön runt pappan är olämplig för barnet. Om det finns en konkret risk för barnet att fara illa, kan du för vidare rådgivning vända dig till en av våra duktiga jurister som Lawline samarbetar med {http://lawline.se/boka}. Du kan även låta frågan om vårdnaden avgöras av domstol.Vänliga hälsningar,

Boende och umgängesrätt till sitt barn

2014-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Via min snart 12-årige son har jag fått veta att hans far (boendeföräldern) har sålt sitt hur och planerar att flytta sin familj ytterligare längre från mig. Vi har idag 12 mil och det blir då ca 20 mil. Jag har under dessa år han bott hos sin far alltid varit den som kört och aldrig ens diskuterat den frågan, men nu blir det oerhört tajt för mig samtidigt som jag måste lämna på söndagar ist för att kunna köra till skolan direkt på måndag morgon. Hur kan jag agera i detta? Observera att pappa inte sagt ett pip till mig...
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Frågor kring vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalkens sjätte kapitel. Föräldrabalken hittar du här.Till att börja med bör konstateras att avgörande för beslut i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska vara barnets bästa, 6 kap 2 a § Föräldrabalken. Där nämns särskilt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna.Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om sonen, men oavsett har du enligt Föräldrabalken 6 kap 15 § en rätt till umgänge med barnet även om han inte bor hos dig, antingen genom fysiska möten eller i undantagsfall (om det rör sig om väldigt stora avstånd eller vid enstaka tillfällen osv.) annan kontakt (Skype, telefon osv.) Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att umgänget fungerar. Viktigt i allt detta är dock att beakta att umgängesrätten, liksom principen om barnets bästa, alltid ses ur barnets perspektiv och inte föräldrarnas. Du som föräldrer har ingen umgängesrätt för egen del.Du nämner att du får åka långa resor pga. att ni bor så långt ifrån varandra. Det kan vara värt att uppmärksamma att du enligt Föräldrabalken 6 kap 15 b § – med hänsyn till både din och faderns ekonomiska förutsättningar – kan ha en rätt till viss kostnadsersättning för de resor du gör för att träffa din son. Enligt praxis bör minimumavståndet för ersättningsrätt vara cirka 10 mil. Den skälighetsbedömning som skall göras påverkas också av andra omständigheter, varav den situation du beskriver, att ena föräldern flyttar långt bort, brukar väga tungt.Frågor kring barn är ofta känsliga, då familjesituationen och relationen föräldrarna emellan ofta försämras av långa, utdragna processer, vilket i längden skadar barnet. Mitt råd till dig är att i första läget samtala direkt med sonens far för att få en klar bild av situationen. Visar det sig att han planerar att flytta, skulle jag i första hand råda er att sluta ett avtal om hur ni vill att vårdnad, boende och umgänge med er son skall se ut. Ni har genom 6 kap 17 a § Föräldrabalken och 5 kap 3 § Socialtjänstlagenrätt att få hjälp av kommunen med att sluta avtal om så behövs. Att väcka talan vid domstol bör ses som en sista utväg.Vid bedömningen av var det är mest lämpligt att er son bor, bör faktorer som hans relativt låga ålder, skola, vänner och behov av trygghet beaktas. De flesta barn mår bra av att kunna träffa båda sina föräldrar ofta, men att leva ett ”varannan vecka-liv” inverkar sällan positivt på barnets hälsa. Oftast fungerar det bra att barnet får bo kvar hos den förälder han är van att bo med, men att han ska ha möjlighet att umgås regelbundet även med den andra föräldern. Givetvis finns inga standardlösningar utan vad som är bästa lösningen varierar beroende på omständigheter som ni bäst själva vet om. Återigen, i varje avvägning och beslut ni tar skall barnets bästa gå i första hand. Tillsammans kan ni förhoppningsvis skapa en lösning som passar för er alla tre.

Vårdnad samt umgänge vid alkoholproblematik

2014-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min sambo har valt att lämna mig och mina två barn (han är inte biologisk far till dem). Vi väntar ett gemensamt barn i november i år. Han säger att han ska ha varann vecka när jag slutat amma. Han är just nu deprimerad och har ett alkoholmissbruk som jag har begärt att han tar itu med. Han har 2 barn sedan innan som han har varannan vecka. Hans exfru vet om hans missbruk men låter honom sköta det på sitt sätt. Under tiden jag levt med honom så han han druckit sig till sömns var och varannan dag, det var när jag satt stopp för pengar han valde att flytta. Hur gör jag med vårdnad och umgänge när han har ett missbruk!? Kan jag begära att han tar hjälp och terapi innan han får ha barnet själv? Har begärt det av honom redan nu men han vägrar.. Han hamnade även i fyllecell för bara några veckor sedan! Jag är nervös över tanken att lämna min baby med någon som super sig till sömns och inte vaknar om man så skriker rakt i hans öra! Tacksam för svar! 
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om vårdnad av barn behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. När ditt barn föds kommer du automatiskt bli ensam vårdnadshavare då du och barnets pappa inte är gifta med varandra, FB 6:3. Om barnets pappa vill att ni ska ha gemensam vårdnad, och du inte vill gå med på detta, måste han väcka talan om ändring av vårdnaden FB 6:5. När en domstol ska besluta om vårdnaden skall barnets bästa vara avgörande, FB 6:2a. Att barnets far har alkoholproblem kan komma att påverka bedömningen av vad som är bäst för barnet. Alkoholproblemen kan ju också delvis styrkas av att han har blivit omhändertagen på grund av berusning nyligen. Jag tror därför att du i nuläget har ganska goda chanser att få behålla ensam vårdnad. Vill fadern ha umgänge så finns det möjligheter att avtala om detta med hjälp av socialnämnden. Det är möjligt att få umgängesstöd, det vill säga att en person som socialnämnden utser är med när fadern har umgänge med barnet för att se till att allt går bra, FB 6:15a. Man kan också få stöd från socialnämnden med så kallade samarbetssamtal, där du och barnets far gemensamt försöker komma överens om en lösning kring vårdnad och umgänge. Då kan du få tillfälle att ta upp frågan om eventuell behandling för alkoholmissbruket. Sammantaget kan man säga att det alltid är svårt att sia i hur det ska gå i frågor som rör vårdnad och umgänge, då det är många faktorer som ska vägas samman för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Som utgångspunkt har du dock ensam vårdnad, och om det går att belägga att barnets far har så allvarliga alkoholproblem som du beskriver så är det något som kan göra att han inte anses vara lämplig att ha vårdnaden om eller ett omfattande umgänge med ett spädbarn, då han kan brista i uppmärksamhet och barnet riskerar att fara illa. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!