Tvist om boende

2014-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och barnens mamma har delad vårdnad om våra två barn. Min 12-åring vill inte bo hos mamma utan vill flytta till mig. Detta motsätter sig mamman. Hur går jag till väga? Vad händer med den yngsta om den stora flyttar? Följer han automatiskt med för att man inte vill dela på syskon? Vi bor 40 mil ifrån varandra så särar man på syskonen så har de svårt att träffa varandra. Jag vill egentligen inte dela på dem, men den äldsta sonen mår inte bra.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 6 kap 14a § föräldrabalken får domstol besluta om vem av två gemensamma vårdnadshavare ett barn ska bo hos. För att domstol ska kunna förordna om detta får du väcka talan vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist enligt 6 kap 17 § föräldrabalken. När det kommer till avgörandet var barnet bör bo ser man till barnets bästa, så föräldrarnas vilja beaktas inte. Om ett barn har bott väldigt länge hos den ena föräldern kan dess behov av kontinuitet avgöra till den nuvarande boendeförälderns fördel. Detta gäller speciellt om den andre föräldern bor långt bort, eller om andra syskon bor kvar. När ett barn kommer upp i åldern är det också ofta svårare att få till en boendeförändring eftersom barnet går i skolan och har en kamratkrets där barnet bor. Man kan till viss del beakta barnets egen vilja i dessa fall, om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Detta beaktas ofta genom att socialnämnden gör en utredning där barnets inställning utreds. Domstolar har en tendens att inte vilja dela på syskon eftersom det ofta är en trygghet i barns relationer, men det är möjligt och syskon följer alltså inte automatiskt med när boendet förändras för den ene. Om du vill att din äldsta son alternativt båda barnen ska bo hos dig får du väcka talan om detta. Domstolen kommer då göra en helhetsbedömning av barnets bästa och om det är lämpligt att boendet flyttas över till dig. Det är omöjligt att säga på rakt arm hur en sådan utredning hade fallit ut.Hoppas du har fått svar!

Överflyttning av vårdnad vid LVU-placering

2014-09-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om ett barn placeras på fosterhem, förlorar de biologiska föräldrarna vårdnaden om barnet då? Det ska tilläggas att fosterhemsplaceringen inte är tillfällig. Det är för mig mycket märkligt att en förälder annars ska få fortsätta bestämma över sitt barn, när man uppenbarligen visat sin lämplighet som förälder om barnet sätts i fosterhem.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om vårdnaden för LVU-placerade barn och ungdomar berörs I Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381 och Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som du hittar https://lagen.nu/1990:52.Normalt sett kommer vårdnaden inte flyttas från föräldrarna i samband med att ett barn placeras i familjehem (fosterhem) med stöd av LVU. Det finns dock en möjlighet till överflyttning av vårdnaden från de biologiska föräldrarna till fosterhemsföräldrarna enligt Föräldrabalken 6:8. Det krävs då att barnet stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem och att det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över. Det är socialnämnden som har rätt att väcka talan om en sådan överflyttning av vårdnaden. I LVU finns också en bestämmelse som säger att när ett barn har varit placerad i samma familjehem under tre år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt regeln som jag beskrev ovan, LVU 13§ 3 st. Anledningen till att vårdnaden inte flyttas över automatiskt är att man typiskt sett avser att familjehemsplaceringar ska vara relativt kortvariga och möjliggöra för ett återförenande med de biologiska föräldrarna. Man ska också komma ihåg att barn och unga kan omhändertas enligt LVU ”om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.”, LVU 3§. Det behöver alltså inte vara så att föräldrarnas olämplighet är orsak till placeringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vem får vårdnaden när vårdnadshavaren går bort?

2014-09-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 10-årig dotter som jag sen hennes födsel haft ensamvårdnad om. Hon har träffat sin pappa ett par gånger under dessa år men är inte överhuvudtaget intresserad av något umgänge. Min fråga är alltså om jag på något sätt kan skriva över vårdnaden till min syster ifall jag skulle gå bort. Jag har förstått genom att läsa på en del att vårdnaden automatiskt ges till den andre föräldern. Men eftersom hon är så pass gammal och vill inte under några omständigheter ha något med sin pappa att göra borde man tycka att hon får bo hos någon hon vuxit upp med och tillbringar mycket tid med. skulle jag hastigt gå bort så är förmodligen det sista hon behöver att lära känna nytt folk utan hellre är tillsammans med sin släkt som är väldigt nära.Tacksam för svar.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att det är den andre föräldern som tar över vårdnaden och omsorgen ifall du skulle gå bort. Ifall det anses lämpligare utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. Avgörande blir vad som är barnets bästa. I denna bedömning ser man till bland annat att barnet inte ska ryckas upp från en trygg och invand miljö samt den andre förälderns kapacitet att ta hand om barnet.Vad du kan göra för att motverka detta är att du skriver ett dokument där du uppger att du vill att din syster ska erhålla vårdnaden av din dotter om du skulle gå bort. Detta dokument är inte bindande men om det är det bästa för barnet så ska det respekteras (se föräldrabalken 6:10 a).Ifall detta skulle hända är det sociala myndigheter som kommer att utreda vårdnaden och omsorgen om din dotter, de gör då en helhetsbedömning kring din dotters bästa.Vid fler frågor råder jag dig att kontakt en familjejurist som kan hjälpa dig vidare (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Barns boende

2014-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående flytt med in son.Jag bor nu i Helsingborg md in 12åriga son skriven hos mig. men nu har situationen blivit att vi måste flytta och jag har fått boende i Lunds kommun men en bit ut på landet med bra buss och tåg förbindelser och skola i närheten. Sa även till pappan att vår son kan komma till honom varannan helg och på skolloven. Men hans pappa VÄGRAR att samarbeta med mig och skriva på flyttanmälan. Har jag rätt att ta med min son utan hans underskrift på flyttanmälan? Sonen vill själv följa med mig och flytt ner och byta skola. Hur går jag annars vidare med detta?Han får det lugnt och skönt och en trygg stabil miljö för honom och för mig.Tack på förhand!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga ! Din fråga behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Svaret på frågan är delvis beroende av hur förhållandena mellan dig och barnets far är ordnade sedan tidigare. Om ni har gemensam vårdnad som sonen så ska ni gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6:11. Var barnet ska bo och vilken skola er son ska gå i är sådana frågor som måste beslutas gemensamt. Det är alltså normalt sett inte möjligt att flytta och byta skola utan att båda föräldrarna är ense om det.Det finns möjligheter att få rättens beslut på att sonen ska bo hos dig, FB 6:14 a. Ett annat alternativ är att ansöka om ensam vårdnad, då kommer du att fatta beslut om sonens personliga angelägenheter ensam. Båda dessa alternativ kräver att man går igenom processen med en rättegång vilket kan vara krävande och ta tid. Tyvärr finns ingen instans där man kan få ett avgörande i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, utan att få till stånd en ändring i vårdnaden. Det man däremot kan få är samarbetssamtal i kommunens regi, där du och barnets far kan försöka få fram en lösning. Ni kan då även få hjälp att skriva ett juridiskt bindande avtal kring hur sonens boende och umgänge osv ska se ut. Skulle detta inte fungera är det möjligt att gå vidare med en rättegång. Hur utgången skulle bli är inte lätt att bedöma utan att ha alla fakta, men det som talar till din fördel är att sonen vill flytta, och då han är så pass gammal är det sannolikt att rätten tar hänsyn till hans vilja. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vårdnad samt umgänge vid alkoholproblematik

2014-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min sambo har valt att lämna mig och mina två barn (han är inte biologisk far till dem). Vi väntar ett gemensamt barn i november i år. Han säger att han ska ha varann vecka när jag slutat amma. Han är just nu deprimerad och har ett alkoholmissbruk som jag har begärt att han tar itu med. Han har 2 barn sedan innan som han har varannan vecka. Hans exfru vet om hans missbruk men låter honom sköta det på sitt sätt. Under tiden jag levt med honom så han han druckit sig till sömns var och varannan dag, det var när jag satt stopp för pengar han valde att flytta. Hur gör jag med vårdnad och umgänge när han har ett missbruk!? Kan jag begära att han tar hjälp och terapi innan han får ha barnet själv? Har begärt det av honom redan nu men han vägrar.. Han hamnade även i fyllecell för bara några veckor sedan! Jag är nervös över tanken att lämna min baby med någon som super sig till sömns och inte vaknar om man så skriker rakt i hans öra! Tacksam för svar! 
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om vårdnad av barn behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. När ditt barn föds kommer du automatiskt bli ensam vårdnadshavare då du och barnets pappa inte är gifta med varandra, FB 6:3. Om barnets pappa vill att ni ska ha gemensam vårdnad, och du inte vill gå med på detta, måste han väcka talan om ändring av vårdnaden FB 6:5. När en domstol ska besluta om vårdnaden skall barnets bästa vara avgörande, FB 6:2a. Att barnets far har alkoholproblem kan komma att påverka bedömningen av vad som är bäst för barnet. Alkoholproblemen kan ju också delvis styrkas av att han har blivit omhändertagen på grund av berusning nyligen. Jag tror därför att du i nuläget har ganska goda chanser att få behålla ensam vårdnad. Vill fadern ha umgänge så finns det möjligheter att avtala om detta med hjälp av socialnämnden. Det är möjligt att få umgängesstöd, det vill säga att en person som socialnämnden utser är med när fadern har umgänge med barnet för att se till att allt går bra, FB 6:15a. Man kan också få stöd från socialnämnden med så kallade samarbetssamtal, där du och barnets far gemensamt försöker komma överens om en lösning kring vårdnad och umgänge. Då kan du få tillfälle att ta upp frågan om eventuell behandling för alkoholmissbruket. Sammantaget kan man säga att det alltid är svårt att sia i hur det ska gå i frågor som rör vårdnad och umgänge, då det är många faktorer som ska vägas samman för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Som utgångspunkt har du dock ensam vårdnad, och om det går att belägga att barnets far har så allvarliga alkoholproblem som du beskriver så är det något som kan göra att han inte anses vara lämplig att ha vårdnaden om eller ett omfattande umgänge med ett spädbarn, då han kan brista i uppmärksamhet och barnet riskerar att fara illa. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Barnbidrag och gemensam vårdnad

2014-09-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har en son med en lite äldre kvinna, när barnet föddes så hade dom delat vårdnad men sedan så bad mamman om ensam vårdnad, vilket han gav henne för att hon skulle få alla bidrag, nu så vill han ha hälften av vårdnaden tillbaka men hon vägrar ge honom det, han är inte svensk medborgare medans hon är. Vilka är hans rättigheter i detta fallet?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.När vårdnaden står på en förälder och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli gemensam eller inte. Vid bedömningen om gemensam vårdnad beaktas särskild föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om gemensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden. Om ni avtalat om gemensam vårdnad, godkänner socialnämnden avtalet om det inte uppenbart strider mot barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken). Angående barnbidraget, så har den som har ensam vårdnad rätt till barnbidraget (16 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken). Sammanfattningsvis ska vid bedömningen om vårdnaden fokus sättas på barnets bästa. Om barnet hamnar i kläm vid föräldrarnas konflikter, påverkar detta bedömningen om vårdnaden. I ditt fall vill pojkvännen ha gemensam vårdnad och kan få detta prövat i rätten. Det anses positivt för barnet att ha god kontakt med båda föräldrarna, om inte någondera är en fara för barnet. Barnbidrag delas som huvudregel lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad. Vänliga hälsningar,

Försörjning av barn samt underhållsplikt

2014-09-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om försörjningsplikten. Jag har flyttat hemifrån (när jag var 17 år) och har sedan INTE flyttat hem igen, mina föräldrar och jag kom inte överens och det var mycket krångel därför var flytt en nödvändighet för mig. nu har jag bytt skola och bor LÅNGT ifrån mina föräldrar. De har nästan inte betalat en krona sedan jag flyttade men min fråga är har inte de försörjningsplikt till t.ex. glasögon och liknande då jag är 18 år och pluggar ÄVEN om jag inte bor hos dem? Kan de kräva att jag betalar mobilräkningar, glasögon och hela fadderullan?Med Vänliga Hälsningar Elvira
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler kring vårdnad och underhåll till barn tittar vi i 6-7 kap föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dina föräldrar har en skyldighet att se till att du får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, enligt 6 kap 1 § FB. De ska även se till att du får den tillsyn som behövs och att du klarar dig bra enligt 6 kap 2 § 2 stycket FB. Detta är lite luddigt i lagtexten vad som egentligen menas. Men enligt dessa två paragrafer finns det inget som säger direkt att de ska hjälpa dig ekonomiskt. Så länge som du klarar dig utan deras försörjning (exempelvis om du har ett extrajobb eller någon annan inkomst) finns det inget som säger att de ska betala för dig. Detta gäller dessutom tills du har fyllt 18 år (vilket du verkar ha gjort?) eller tills du har gått färdigt gymnasiet (dock som längst tills du har fyllt 21 år). Skulle det vara så att du har fyllt 18 år och gått ut gymnasiet finns det ingen skyldighet för dina föräldrar att se efter dig. En annan möjlighet skulle vara att kolla om dina föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 7 kap FB (https://lagen.nu/1949:381#K7). I 7 kap 2 § FB finns de förutsättningar som måste uppfyllas för att dina föräldrar ska ha en underhållsskyldighet. Det skulle i sådana fall vara fråga om punkt 2 i ditt fall, däremot har det skrivits i förarbeten att om barnet har ett eget hem finns det ingen underhållsskyldighet för föräldrarna.Däremot har du rätt till att få ditt studiebidrag och möjlighet att söka bostadsbidrag etc. hos försäkringskassan.Vänligen,

Gemensam vårdnad och flytt

2014-08-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min sambo har delad vårdnad med sitt ex om deras 7 åriga dotter. De bor i olika kommuner, han flyttade ut från kommunen, och mamman bodde fram tills nyligen kvar med dottern. I fredags, i samband med att vi hämtade dottern på den vanliga adressen fick vi veta att "på måndag ska du lämna på vår nya adress" i en annan kommun. Vår fråga är då om mamman bara kan flytta med dottern och folkbokföra sig i en kommun längre bort utan pappans underskrift? Detta innebär också skolbyte, då dottern börjar första klass den 20/8, men det har vi inte heller fått några papper om. Och oss veterligen så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift vid inskrivning i skola. Det finns en dom från februari 2014 som anger boende och umgänge. Deras gemensamma son har sitt permanenta umgänge hos oss, och mamman är extremt motarbetande.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När föräldrarna har gemensam vårdnad så är båda vårdnadshavare för barnet enligt 6:11 och 6:13 FB, https://lagen.nu/1949:381. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I princip krävs det att föräldrarna tar gemensamma beslut. Den andra föräldern får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att flytta till en annan kommun med skolbyte och allt vad det innebär är ett beslut som är av ingripande betydelse för barnet. Samtycke från den andra föräldern krävs även om barnet ska bli skriven på en ny adress i enlighet med 7a § Folkbokföringslagen. Lagen anger att barnet ska vara skriven på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om barnet kommer bo hos föräldrarna lika mycket. Vid gemensam vårdnad är det en förutsättning att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Utifrån din fråga låter det som att mamman inte kan samarbeta med pappan kring barnet.