Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2014-04-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt vuxna barn och dennes ex ligger i en mycket infekterad vårdnadstvist sedan ett par år tillbaka. Exet har fått vårdnaden, grundat på helt felaktiga uppgifter. Jag undrar vad jag kan göra för att få träffa mitt barnbarn, 8 år, som jag inte fått se på över ett år nu!
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalken får domstolen, i samband med en vårdnadstvist, på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, vilket tillexempel kan vara en mor- eller farförälder. Detta har sin grund i att det anses vara viktigt att barn har umgänge inte enbart med sina föräldrar utan också med andra personer som står dem särskilt nära. I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt som möjligt tillgodoses. Du beskriver att du inte fått träffa ditt barnbarn på över ett år och i den mån detta bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar har socialtjänsten att verka för att vårdnadshavaren gör ett umgänge möjligt. Socialtjänsten kan då väcka talan i domstol och exempelvis kan det finnas anledning för nämnden att väcka talan, om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Jag rekommenderar dig att kontakta socialnämnden i din kommun så att de kan berätta på vilket sätt de kan hjälpa dig i denna situation. Vänliga hälsningar, 

Barns boende vid gemensam vårdnad

2014-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har några frågor gällande umgänge vid gemensam vårdnad.Jag är mitt uppe i en separation och vi har en gemensam dotter som är 1,5 år. Vi är inte gifta men papper är påskrivna hos socialtjänsten och båda har vårdnaden. Finns det några regler som gäller när barnet fortfarande är så litet? Har pappan rätt till 50% av tiden?Saken hör till att pappan även haft/har alkoholproblem och jag vill inte att min dotter ska behöva växa upp under sådana omständigheter, då han redan nu flertalet gånger varit fruktansvärt bakfull då han knappt kunnat ha hand om henne. Jag är orolig och litar inte på honom när han kommer flytta till egen lägenhet. Såklart nekar han att ha problem. Men han har ytterligare en dotter på 13 år med en annan kvinna och dottern har farit illa av hans beteende. Som sagt , jag vill inte att vår dotter under några som helst omständigheter ska växa upp under de förutsättningarna. Vi arbetar båda oregelbundna tider. Han är polis och jag ambulanssjuksköterska. Så varannan vecka går inte att ha. Min önskan är att få ha min dotter boende hos mig alla dagar då jag är ledig. Finns det någon lag som kan styrka att jag har rätt till de? Tacksam för er hjälp. 
Victoria Nilsson |Hej!Barnets bästa utgör utgångspunkten vid beslut om var barnet ska bo, 6:2a föräldrabalken (FB). Faktorer som kan spela in är att barnet ska få bo kvar på samma plats/i samma stad som innan, föräldrarnas situation m.m. Det finns dock inga fasta regler som säger att ett barn ska bo viss andel hos någon förälder, utan en bedömning måste göras i varje fall. Som utgångspunkt anses det dock bäst för barnet att få träffa båda sina föräldrar, men så kan också ske genom att ena föräldern är boendeförälder och den andra föräldern har regelbundet umgänge med barnet, 6:15 FB.Vid bedömningen i ert fall kommer hänsyn tas till de faktorer du tagit upp, dvs. barnets unga ålder, era oregelbundna arbetstider, och om pappan har alkoholproblem. För ett så ungt barn är det ovanligt med växelvis boende, då de anses vara i större behov av stabilitet. Om växelvis boende inte är möjligt får man istället bedöma hos vilken förälder det vore bäst för barnet att stadigvarande bo. Det går då att besluta att en förälder ska vara boendeförälder, och även besluta omfattningen av den andra förälderns umgänge.Enligt 6:14a st. 2 FB har föräldrarna själva möjlighet att avtala om hur boende- och umgängesfrågan ska lösas. Om ni har svårt att komma överens eller tycker att det är svårt att avgöra vad som är bäst för ert barn så kan ni vända er till familjerätten i den kommun där ni bor. De erbjuder gratis samarbetssamtal där ni får hjälpa att komma överens i frågan.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.Vänliga hälsningar,

Upphävande av faderskap

2014-03-05 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fru går igenom en skillsmässa och jag fick nyligen reda på att vår dotter inte är mitt biologiska barn. Jag vill ha delad vårdnad tillsammans med mamman men den biologiska pappan vill också vara en del av min dotters liv. Har jag ändå en chans att få vårdnad?
Elias Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Fastställande av faderskap och frågor om vårdnad behandlas i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381Jag förutsätter att er dotter föddes när ni var gifta vilket innebär att det råder en faderskapspresumtion enligt 1:1 FB. Presumtionen innebär att du är fadern vid barnets fördsel. Om det är utrett, vilket det verkar vara här, att barnet är avlat av annan än mannen i giftermålet ska dock rätten upphäva presumtionen. Detta innebär att du kommer tappa din status som fader till barnet.En sådan här talan får väckas av barnet, modern eller av socialnämnden. Den potentiella nya fadern kan dock inte på egen hand föra en sådan här talan. Socialnämnden kan, om förutsättningarna som jag nyss anfört är uppfyllda, ha en skyldighet att föra en sådan talan enligt 2:1 FB. Om du sedan tappar vårdnaden till din dotter kommer du inte kunna kräva någon form av umgänge med hjälp av några rättsregler.Jag råder dig dock att ta i kontakt med en riktig jurist, förslagsvis familjens jurist, som kan hjälpa dig med övriga frågor du har.Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad och vikten av föräldrarnas samarbetsförmåga

2014-02-22 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har fått kännedom om ett fall där två föräldrar tvistar om vårdnaden av sitt barn. Mamman yrkar på ensam vårdnad och pappan yrkar på gemensam, och om inte rätten anser att det fungerar så vill han ha ensam vårdnad. Mamman vill inte samarbeta alls med pappan medan pappan säger sig vara villig att samarbeta med mamman så att barnet ska få en god relation med båda föräldrarna. Båda uppger att det i nuläget inte finns något som helst fungerande samarbete kring barnet. Finns det någon möjlighet att rätten dömer till ensam vårdnad för pappan med hänvisning till att det på grund av de stora samarbetssvårigheterna är bäst för barnet med ensam vårdnad, samt att han anses bäst kunna tillse barnets umgänge med den andra föräldern?
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! Utgångspunkten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Vid denna bedömning är det viktigt att ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av föräldrabalken och av det kan slutsatsen dras att det finns en presumtion för att så långt som möjligt låta barnet ha en nära kontakt med båda föräldrarna. Givetvis under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa. Vill en av föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet får rätten besluta detta. Vid en sådan bedömning om vårdnaden ska utöver hänsyn till barnets bästa hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär enligt praxis att konflikten mellan vårdnadshavarna i princip ska vara så djupt rotad att den framstår som omöjlig att lösa. Det framgår av din fråga att det i nuläget inte finns något som helst samarbete kring barnet. Däremot om det finns möjlighet att skapa ett samarbete mellan föräldrarna är det något som rätten kommer att ta hänsyn till. Om de istället anser att ett samarbete är omöjligt att skapa kommer rätten att lägga vikt vid att mamma i det här fallet inte ens försökt samarbeta vilket kan komma att påverka deras ställning i vårdnadsfrågan. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att säga hur rätten kommer att bedöma situationen, det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Här är föräldrabalken: här Har du ytterligare funderingar är det bara att höra av dig.

Krav vid växelvis boende

2014-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka krav som ställs på föräldrarna för att de ska ha växelvis boende med sitt barn. Vi har gemensam vårdnad om barnet, bor i samma stad och barnet är skriven hos mig. Barnet träffar sin pappa varannan helg enl. en tidigare dom från tingsrätten. Nu säger pappan att han vill ha växelvis boende trots att vi har stora samarbetssvårigheter och barnet alltid bott hos mig. Den nuvarande domen om varannan helg funkar knappt... Barnet är 4 år. Vad gäller här?
Jennifer Rönnerhed |Hej!En utgångspunkt vid alla fall som rör vårdnad, umgänge och underhåll är barnets bästa 6 kap. 2a § föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381. Vad som är barnets bästa görs utifrån en individuell bedömning i varje fall. Det bästa för barnet är gemensam vårdnad eftersom det i större utsträckning än ensam vårdnad möjliggör barnets relation till båda sina föräldrar. Umgänge är till för barnet och det anses vara barnets bästa att ha en relation till båda sina föräldrar även om de inte bor ihop 6 kap. 15§ https://lagen.nu/1949:381. Det som utifrån vad du har angett talar mot växelvis boende är att ni har stora samarbetssvårigheter samt att barnet alltid har bott hos dig. Åldern kan spela roll eftersom att det för barn är viktigt med kontinuitet d.v.s. att barnet inte ska bli bortryckt från det som känns tryggt när det gäller omgivning m.m. Samtidigt anger du att ni bor i samma stad vilket kan tala mot detta också. Möjligen kan det utifrån den individuella bedömningen resultera i att det inte är barnets bästa att bo växelvis om det enbart har bott hos dig. Samtidigt är det vid växelvis boende fråga om kortare stunder kanske en helg och några dagar i veckan som är mer återkommande umgänge vilket är givetvis en skillnad från fastställd umgängestid i dom eftersom det växelvis ofta är återkommande och ni slipper få fastställd ny umgängestid när domen inte längre reglerar det. När en bedömning utifrån barnets bästa göra tar man b.la. hänsyn till barnets ålder 6 kap. 2 a.Det finns även en möjlighet att för er som föräldrar tillsammans avtala om hur umgänget ska se ut enligt 6 kap. 15 § men detta kan p.g.a. samarbetssvårigheter bli svårt framför allt eftersom att ni sedan tidigare har en dom om umgänget. Generella faktorer som spelar in är kontakten med umgängesföräldern, stabiliteten i relationen till den förälder barnet bor hos och hur djup konflikten är föräldrarna sinsemellan och hur de hanterar den. Det som väger tyngst vid en samlad bedömning av dessa faktorer och flera är vad som är bäst för barnet. 

Barns boende vid gemensam vårdnad

2014-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min fråga är angående våra barn. Min fru och jag skilde oss nyligen. Och jag undrar hur funkar det med barn vårdnaden enligt lagen ? Vi har 3 små barn under 10, Är det 50%/50%? både min fru och jag har varit snälla mot vara barn och barnen älskar oss båda två lika mycket. Men hon säger att jag har rätt till 1 dag i veckan för att träffa barnen tills jag hittar nytt hem. Ok jag är med på det, men om jag hittarett nytt hem vad händer då? ingen av oss var eller är missbrukare eller nåt liknande.. Tack för all svar. Med vänlig hälsning
Victoria Nilsson |Hej!Som utgångspunkt består den gemensamma vårdnaden mellan föräldrarna även efter en äktenskapsskillnad, 6:3 st. 2 föräldrabalken (FB). Generellt sett brukar det anses vara bäst för barnen att föräldrarna har gemensam vårdnad, så om du och din fd fru kan samarbeta är det att rekommendera.Frågan om vårdnad och frågan om boende är dock inte samma sak. Att föräldrarna har gemensam vårdnad innebär inte att barnen måste på lika mycket hos dem, eller bo hos den ena föräldern överhuvudtaget. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, 6:11 och 6:13 FB. Boendefrågan blir en separat fråga.Barnets bästa utgör utgångspunkten vid beslut om var barnet ska bo, 6:2a. Faktorer som kan spela in är att barnet ska få bo kvar på samma plats/i samma stad som innan, närhet till skola, föräldrarnas situation m.m. Växelvis boende, t.ex. att barnen bor 50/50 hos er, är möjligt om det är lämpligt för barnen. Enligt 6:14a st. 2 FB har föräldrarna själva möjlighet att avtala om hur boendefrågan ska lösas, och det bästa är om ni tillsammans kan komma överens om en lösning som ni tycker är bäst för era barn. Om ni har svårt att komma överens eller tycker att det är svårt att avgöra vad som är bäst för era barn så kan ni vända er till familjerätten i den kommun där ni bor. De erbjuder gratis samarbetssamtal där ni får hjälpa att komma överens i boendefrågan.Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.Vänliga hälsningar,

Frågor om barns boende och rätt till samarbetssamtal

2014-02-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har två barn, 9 och 12 år gamla. Jag har gemensam vårdnad med barnens far efter vår skilsmässa 2010. Barnen bor varannan vecka hos mig och varannan hos sin pappa. Min son, som är 12 år har under en längre period uttalat att han inte vill bo hos sin pappa mer än varannan helg och vill flytta till mig på heltid. Om än det. Att resonera med barnens far går inte och därför undrar jag hur vi kan göra. Senast idag grät han och hade ångest för att han måste hem till sin pappa och hans nya fru. Min son har berättat en hel del som han får höra och uppleva hemma hos sin far men är rädd för att om vi tar upp detta med hans pappa att han ska bli straffad och att pappa inte förstår. Ska vi kontakta tingsrätten och vad händer då? Hur kan vi göra för att detta ska vara smidigt och inte drabba mitt barn. Barnets far vägrar att prata med mig överhuvudtaget? 
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår dig och din fråga rätt undrar du vilka möjligheter det finns att fördela din sons boende från varannan vecka hos dig och sonens pappa till att sonen bor hos dig på heltid. Du skriver att barnets far vägrar att prata med dig och en viktig förutsättning i alla frågor som rör barn och vårdnaden om dessa är att föräldrarna kan samarbeta. Enligt socialtjänstlagen har alla föräldrar rätt att genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden i er kommun är skyldiga att erbjuda er hjälp med dessa typer av frågor och jag rekommenderar därför som ett första steg att kontakta dem för att få hjälp. I ett sådant samtal kan ni enas om en lösning utan att ni behöver blanda i domstolen. Samtalen leds av en tjänsteman och som låter både dig och barnens pappa föra fram sina åsikter och synpunkter. Det ska också framhävas att ju äldre barnet är desto mer hänsyn tas till barnets önskemål. Det ni enas om vid dessa samtal kan bli grunden för ett avtal som är bindande förutsatt att det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Det innebär att det får samma verkan som om domstolen fattat beslut i frågan. Hoppas detta är dig behjälpligt, annars får du gärna återkomma. Vänliga hälsningar, 

Nytt bo/umgänges avtal i strid med domslut?

2014-02-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag är mamma till en nioårig pojke som har ett växelvis boende (veckovis) hos mig och sin pappa. Pappan och jag har delad vårdnad och allt är reglerat i ett domslut från tingsrätten sedan ett år tillbaka, även tider för hämtning, lämning osv finns med i domslutet. Pappan och jag går nu i frivilliga samtal på familjerätten då saker inte fungerar som de bör. Min undran är om vi skulle kunna sluta ett nytt avtal i familjerätten, vilka möjligheter har vi att gemensamt "bryta" mot domslutet och är det giltigt rent juridiskt eller måste ett nytt avtal regleras i tingsrätten? Mvh Lina
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du har ställt din fråga hos Lawline.Ni har alla möjligheter att ''bryta'' mot tingsrättens beslut. Utgångspunkten i föräldrabalkens regler kring föräldrarnas vårdnad, umgänge och barnets boende har som utgångspunkt att frivilliga överenskommelser ska nås mellan föräldrarna i första hand. Därav så ges möjlighet för föräldrar att sinsemellan sluta avtal om boende, umgänge och vårdnad. (1) För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Lagrum:1. 6 kap. 6§, 14a§, 15a§ föräldrabalken.Om du själv vill läsa föräldrabalkens regler hittas de https://lagen.nu/1949:381.Vänligen,