Barnbidrag och gemensam vårdnad

2014-09-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har en son med en lite äldre kvinna, när barnet föddes så hade dom delat vårdnad men sedan så bad mamman om ensam vårdnad, vilket han gav henne för att hon skulle få alla bidrag, nu så vill han ha hälften av vårdnaden tillbaka men hon vägrar ge honom det, han är inte svensk medborgare medans hon är. Vilka är hans rättigheter i detta fallet?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.När vårdnaden står på en förälder och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli gemensam eller inte. Vid bedömningen om gemensam vårdnad beaktas särskild föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om gemensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden. Om ni avtalat om gemensam vårdnad, godkänner socialnämnden avtalet om det inte uppenbart strider mot barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken). Angående barnbidraget, så har den som har ensam vårdnad rätt till barnbidraget (16 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken). Sammanfattningsvis ska vid bedömningen om vårdnaden fokus sättas på barnets bästa. Om barnet hamnar i kläm vid föräldrarnas konflikter, påverkar detta bedömningen om vårdnaden. I ditt fall vill pojkvännen ha gemensam vårdnad och kan få detta prövat i rätten. Det anses positivt för barnet att ha god kontakt med båda föräldrarna, om inte någondera är en fara för barnet. Barnbidrag delas som huvudregel lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad. Vänliga hälsningar,

Försörjning av barn samt underhållsplikt

2014-09-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om försörjningsplikten. Jag har flyttat hemifrån (när jag var 17 år) och har sedan INTE flyttat hem igen, mina föräldrar och jag kom inte överens och det var mycket krångel därför var flytt en nödvändighet för mig. nu har jag bytt skola och bor LÅNGT ifrån mina föräldrar. De har nästan inte betalat en krona sedan jag flyttade men min fråga är har inte de försörjningsplikt till t.ex. glasögon och liknande då jag är 18 år och pluggar ÄVEN om jag inte bor hos dem? Kan de kräva att jag betalar mobilräkningar, glasögon och hela fadderullan?Med Vänliga Hälsningar Elvira
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler kring vårdnad och underhåll till barn tittar vi i 6-7 kap föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dina föräldrar har en skyldighet att se till att du får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, enligt 6 kap 1 § FB. De ska även se till att du får den tillsyn som behövs och att du klarar dig bra enligt 6 kap 2 § 2 stycket FB. Detta är lite luddigt i lagtexten vad som egentligen menas. Men enligt dessa två paragrafer finns det inget som säger direkt att de ska hjälpa dig ekonomiskt. Så länge som du klarar dig utan deras försörjning (exempelvis om du har ett extrajobb eller någon annan inkomst) finns det inget som säger att de ska betala för dig. Detta gäller dessutom tills du har fyllt 18 år (vilket du verkar ha gjort?) eller tills du har gått färdigt gymnasiet (dock som längst tills du har fyllt 21 år). Skulle det vara så att du har fyllt 18 år och gått ut gymnasiet finns det ingen skyldighet för dina föräldrar att se efter dig. En annan möjlighet skulle vara att kolla om dina föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 7 kap FB (https://lagen.nu/1949:381#K7). I 7 kap 2 § FB finns de förutsättningar som måste uppfyllas för att dina föräldrar ska ha en underhållsskyldighet. Det skulle i sådana fall vara fråga om punkt 2 i ditt fall, däremot har det skrivits i förarbeten att om barnet har ett eget hem finns det ingen underhållsskyldighet för föräldrarna.Däremot har du rätt till att få ditt studiebidrag och möjlighet att söka bostadsbidrag etc. hos försäkringskassan.Vänligen,

Gemensam vårdnad och flytt

2014-08-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min sambo har delad vårdnad med sitt ex om deras 7 åriga dotter. De bor i olika kommuner, han flyttade ut från kommunen, och mamman bodde fram tills nyligen kvar med dottern. I fredags, i samband med att vi hämtade dottern på den vanliga adressen fick vi veta att "på måndag ska du lämna på vår nya adress" i en annan kommun. Vår fråga är då om mamman bara kan flytta med dottern och folkbokföra sig i en kommun längre bort utan pappans underskrift? Detta innebär också skolbyte, då dottern börjar första klass den 20/8, men det har vi inte heller fått några papper om. Och oss veterligen så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift vid inskrivning i skola. Det finns en dom från februari 2014 som anger boende och umgänge. Deras gemensamma son har sitt permanenta umgänge hos oss, och mamman är extremt motarbetande.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När föräldrarna har gemensam vårdnad så är båda vårdnadshavare för barnet enligt 6:11 och 6:13 FB, https://lagen.nu/1949:381. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I princip krävs det att föräldrarna tar gemensamma beslut. Den andra föräldern får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att flytta till en annan kommun med skolbyte och allt vad det innebär är ett beslut som är av ingripande betydelse för barnet. Samtycke från den andra föräldern krävs även om barnet ska bli skriven på en ny adress i enlighet med 7a § Folkbokföringslagen. Lagen anger att barnet ska vara skriven på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om barnet kommer bo hos föräldrarna lika mycket. Vid gemensam vårdnad är det en förutsättning att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Utifrån din fråga låter det som att mamman inte kan samarbeta med pappan kring barnet.

Medgivande till flytt vid gemensam vårdnad

2014-08-06 i Barnrätt
FRÅGA |Min sons far och jag är nyskilda men flyttade isär för snart ett år sedan. Vi har delad vårdnad, och vår son som är 14 år nu har bott varannan vecka hos vardera av oss sedan separationen. Min fd make kommer från USA men har bott i Sverige i snart 14 år. Nu vill han, så snart han får möjlighet, flytta tillbaka till USA och gärna att sonen flyttar med honom. Kan detta ske utan min vilja? Både min fd make och min son har dubbla medborgarskap, men det har inte jag.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Alla beslut i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge avgörs utifrån vad som anses vara barnets bästa enligt FB 6:2 a. Hänsyn ska tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och barnets vilja med beaktande av barnets ålder. https://lagen.nu/1949:381Ni har gemensam vårdnad om sonen. Enligt FB 6:13 så krävs det i princip att föräldrarna tar gemensamma beslut eftersom den andre inte ensam får fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Ett beslut om flytt räknas som ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid och ett sådant beslut kan endast tas utan medgivande från den andra föräldern om barnets bästa uppenbarligen kräver det. I det här fallet kan jag inte se att barnets bästa kräver att ett beslut om flytt tas enahändigt av endast en förälder. Så svaret på din fråga är att ett sådant ingripande beslut som flytt kan inte tas utan ditt medgivande. Vidare finns den såkallade kontinuitetsprincipen som innebär att ett barn bör inte ryckas upp från den miljö som han/hon är van vid. Hänsyn ska tas till var barnet har bott och den omställning en flytt skulle innebära.

Vem får vårdnaden när vårdnadshavaren går bort?

2014-09-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 10-årig dotter som jag sen hennes födsel haft ensamvårdnad om. Hon har träffat sin pappa ett par gånger under dessa år men är inte överhuvudtaget intresserad av något umgänge. Min fråga är alltså om jag på något sätt kan skriva över vårdnaden till min syster ifall jag skulle gå bort. Jag har förstått genom att läsa på en del att vårdnaden automatiskt ges till den andre föräldern. Men eftersom hon är så pass gammal och vill inte under några omständigheter ha något med sin pappa att göra borde man tycka att hon får bo hos någon hon vuxit upp med och tillbringar mycket tid med. skulle jag hastigt gå bort så är förmodligen det sista hon behöver att lära känna nytt folk utan hellre är tillsammans med sin släkt som är väldigt nära.Tacksam för svar.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att det är den andre föräldern som tar över vårdnaden och omsorgen ifall du skulle gå bort. Ifall det anses lämpligare utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. Avgörande blir vad som är barnets bästa. I denna bedömning ser man till bland annat att barnet inte ska ryckas upp från en trygg och invand miljö samt den andre förälderns kapacitet att ta hand om barnet.Vad du kan göra för att motverka detta är att du skriver ett dokument där du uppger att du vill att din syster ska erhålla vårdnaden av din dotter om du skulle gå bort. Detta dokument är inte bindande men om det är det bästa för barnet så ska det respekteras (se föräldrabalken 6:10 a).Ifall detta skulle hända är det sociala myndigheter som kommer att utreda vårdnaden och omsorgen om din dotter, de gör då en helhetsbedömning kring din dotters bästa.Vid fler frågor råder jag dig att kontakt en familjejurist som kan hjälpa dig vidare (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Barns boende

2014-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående flytt med in son.Jag bor nu i Helsingborg md in 12åriga son skriven hos mig. men nu har situationen blivit att vi måste flytta och jag har fått boende i Lunds kommun men en bit ut på landet med bra buss och tåg förbindelser och skola i närheten. Sa även till pappan att vår son kan komma till honom varannan helg och på skolloven. Men hans pappa VÄGRAR att samarbeta med mig och skriva på flyttanmälan. Har jag rätt att ta med min son utan hans underskrift på flyttanmälan? Sonen vill själv följa med mig och flytt ner och byta skola. Hur går jag annars vidare med detta?Han får det lugnt och skönt och en trygg stabil miljö för honom och för mig.Tack på förhand!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga ! Din fråga behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Svaret på frågan är delvis beroende av hur förhållandena mellan dig och barnets far är ordnade sedan tidigare. Om ni har gemensam vårdnad som sonen så ska ni gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6:11. Var barnet ska bo och vilken skola er son ska gå i är sådana frågor som måste beslutas gemensamt. Det är alltså normalt sett inte möjligt att flytta och byta skola utan att båda föräldrarna är ense om det.Det finns möjligheter att få rättens beslut på att sonen ska bo hos dig, FB 6:14 a. Ett annat alternativ är att ansöka om ensam vårdnad, då kommer du att fatta beslut om sonens personliga angelägenheter ensam. Båda dessa alternativ kräver att man går igenom processen med en rättegång vilket kan vara krävande och ta tid. Tyvärr finns ingen instans där man kan få ett avgörande i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, utan att få till stånd en ändring i vårdnaden. Det man däremot kan få är samarbetssamtal i kommunens regi, där du och barnets far kan försöka få fram en lösning. Ni kan då även få hjälp att skriva ett juridiskt bindande avtal kring hur sonens boende och umgänge osv ska se ut. Skulle detta inte fungera är det möjligt att gå vidare med en rättegång. Hur utgången skulle bli är inte lätt att bedöma utan att ha alla fakta, men det som talar till din fördel är att sonen vill flytta, och då han är så pass gammal är det sannolikt att rätten tar hänsyn till hans vilja. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Skyldighet att betala underhållsbidrag

2014-08-10 i Barnrätt
FRÅGA |Min son är skild sedan 5 år och har delad vårdnad av mitt barnbarn på 10 år,som bor varannan vecka med sin pappa. Pappan betalar för fritids,fotbollsträning,musikundervisning osv osv. Cykel,telefon,dator och allt vad en kille behöver betalar pappan för,men nu vill mamman ha 1.500/mån för att hon säger det har kommit en ny lag gällande detta med underhåll till barn.Hon jobbar inte och har inte jobbat sedan hon kom till Sverige för 11 år sedan. Har sedan skilsmässan fått socialbidrag. Är min son tvungen att betala detta eller skall man gå vidare till advokat? Jag tycker att mamman skall söka sig ett arbete.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). Enligt 7:1 FB ska föräldrarna svara för underhållet åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin egen förmåga. Både pappan och mamman är alltså underhållsskyldiga gentemot barnet. Om en förälder varaktigt bor med barnet fullgörs underhållsskyldigheten som huvudregel därigenom, detta enligt 7:2 FB. Eftersom barnet bor varannan vecka hos pappan fullgör denne troligen sin underhållsskyldighet genom de utgifter som uppkommer i samband med dessa vistelser. Om mamman inte kan fullgöra sin underhållsskyldighet finns möjlighet att vända sig till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Pappan borde dock inte ha någon skyldighet att betala underhållsbidrag eftersom han varaktigt bor med barnet. Det är dock värt att nämna att pappans underhållsskyldighet kan vara annorlunda bestämd t.ex. genom avtal med mamman eller genom dom. För att med säkerhet få reda på vilka skyldigheter pappan har rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid direkt via http://lawline.se/boka. Föräldrabalken hittar du här.Hoppas att allt löser sig.

När ena vårdnadshavaren vill flytta med barnet och byta dagis

2014-08-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag och min "fru" skiljdes för 1 1/2 år sedan och har idag en dotter på snart fyra år. Då vi skiljde oss så bestämde vi att vi båda skulle bo kvar i samma område för att området barnvänligt och både skola och dagis är bra. Vår dotter går idag på dagis i detta området. Vi bestämde att vår dotter skulle vara skriven hos sin mamma då det var ekonomiskt förmånligare gällande dagisavgift, men att jag skulle vara ansvarig för försäkringar m.m. Vi bestämde även att min "fru" skulle få hela barnbidraget för att detta skulle täcka dagiskostnad m.m. Vi har sedan dess haft växelvist boende vilket har fungerat bra och vår kontakt fungerar mycket bra. Nu kommer mitt eventuella framtida bekymmer. Min "fru" har nu sagt att hon förmodligen kommer vilja flytta till XXX vilket ligger ca fyra mil ifrån, vilket då skulle innebära att vår dotter om ca två år skulle behöva börja skolan där, med tiden skapa sig ett umgänge i XXX och att vi inte skulle ha den närhet till varandra som jag och min "fru" till en början var så mån om. Jag har sagt till min "fru" att hon gärna får flytta till XXX, men att jag då vill att vår dotter skrivs hos mig och börjar skolan i samma område som hon idag går på dagis i. Min fråga är vad jag har för möjligheter som umgängesförälder (enligt mig en hemsk benämning) att få min dotter att bli skriven hos mig för att hon sedan ska kunna gå i skolan i området. Det viktigaste för mig är att jag har samma närhet till min dotter som fram tills idag har haft. Oerhört tacksam för svar. Mvh En orolig pappa som älskar sin dotter över allt annat!
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i svensk barnrätt, barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge, FB 6:2 a. https://lagen.nu/1949:381I denna fråga måste ni som föräldrar och vårdnadshavare samarbeta och diskutera och ni måste utgå från vad som är bäst för barnet, FB 6:13. Gemensam vårdnad förutsätter nämligen ett samarbete då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Om din dotter trivs på sitt nuvarande dagis så är min bedömning att hon måste få gå kvar i den miljö hon trivs och är van vid och istället får det bli barnets mamma som får anpassa sig utifrån vad som är barnets bästa. Om dottern ska skrivas hos dig måste ni komma överens om detta enligt, 7a§ Folkbokföringslagen.Vidare finns den såkallade kontinuitetsprincipen som innebär att ett barn bör inte ryckas upp från den miljö som han/hon är van vid. Hänsyn ska tas till var barnet har bott och den omställning en flytt skulle innebära. Om du inte kan komma överens med barnets mamma så erbjuder familjerätten samarbetssamtal där föräldrarna erbjuds hjälp med att komma överens om frågor som rör bland annat barnets vårdnad, boende och umgänge.