Bodelning vid sambos dödsfall

2016-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |18 § SambolagenVad gäller om min pappas sambo går bort? måste bodelning ske?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Enligt 18 § Sambolagen är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Vill således inte din pappa genomföra någon bodelning, behöver han inte heller begära detta! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Gåva av fastighet och samboegendom

2016-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej, min sambo fick en tomt av sin far i gåva som enskildegendom 2007. vi har varit sambo sen 2003. 2008 började jag bygga detta hus. jag har gjort allt från grunden skälv o hon har osse bidragit o nu har gått ifrån varandra.vi hade i syfte att bo där tillsammans. nu påstår hon att huset jag byggt o lagt enorma pengar ska vara enskild egendom. kan det stämma? husets värde är 4.5 milj inklusive tomten värdet på den är 250.000:-
Erik Claeson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är enligt 3 § sambolagen att den för sambor gemensamma bostaden utgör samboegendom, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning. Om egendomen erhållits genom arv eller testamente talar dock mycket för att egendomen inte förvärvats för gemensam användning enligt lagens förarbeten. Om egendomen däremot erhållits som en gåva så kan den utgöra samboegendom, oavsett om denna har givits till den ena eller den andra av de båda samboende. Om gåvogivaren haft villkoret att egendomen ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom vid gåvotillfället så ska den dock inte utgöra samboegendom. Avgörande är alltså vad som står i gåvohandlingen. Om inget annat specificeras bör det förutsättas att en gåva av en bostad som sedan används för gemensamt, stadigvarande bruk ska utgöra samboegendom.Dock blir det lite mer komplicerat än så i det här fallet, då gåvan inte utgjordes av en bostad, utan endast mark. Avgörande blir då ifall den nu uppförda bostaden och marken är att räkna som samma fastighet, eller ifall endast marken utgör en fastighet och byggnaden är att räknas som en så kallad byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund är en byggnad som byggts på någon annans fastighet. Frågan som måste besvaras för att fastställa detta är: var avsikten med gåvan att ett gemensamt boende skulle uppföras på den? Om så är fallet, eller ifall det åtminstone kan antas vara fallet, så anser jag att mycket talar för att fastigheten ”förvärvats för gemensam användning”, och den således bör utgöra samboegendom.Enligt 2 kap. 1 § Jordabalken så framgår det att byggnader som uppförts på en fastighet tillhör denna, varför den uppförda byggnaden och den bortskänkta marken blir en och samma fastighet. Min slutsats är som följer: förutsatt att din sambos far inte fastställt i gåvohandlingen att gåvan ska utgöra enskild egendom så torde den, då ni uppfört ert gemensamma hem på denna, räknas som samboegendom, vilket då även huset bör göra. Kontentan borde alltså bli att du äger rätt till hälften av fastighetens värde. Detta förutsätter även att ni inte avtalat bort sambolagens bodelning i ett separat samboavtal. Med detta sagt så måste poängteras att detta inte är en helt lätt situation. Det finns många oklarheter, och för att säkra din rätt till din del i fastigheten så är mitt råd att du kontaktar en jurist om detta, förslagsvis Lawlines samarbetspartner Familjens jurist.Du kan bland annat boka tid med dem här.Jag hoppas att detta svarat på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Sambo - Umgänge med barn - faderskap

2016-03-31 i Faderskap
FRÅGA |Hello,I am 35 year old. I am in relationship for 10 months & living with my girlfriend for 1 month. We are not married. Neither we have Sambo agreement yet. We live in Stockholm. Unfortunately, we are not happy together & we have big differences. She is pregnant by a month now. I would like to separate from her & live in different apartment. Please let me know if I can have equal rights on the born kid ? Can I keep the kid with me for 3-4 days & she can keep the kid 3-4 days in a week ? If we do Sambo agreement , will it help to get equal right on the kids ? Thanks !Regards,
Moa Bodin |Hi, thank you for asking Lawline for help!First of all, you do not need a samboagreement for the two of you to be considered sambos in accordance with the law. If you are the father, you have the same rights as the mother to the child. Since you are not married, you have to confirm the fatherhood to the child. This can be done in a court or by Socialnämnden. Regarding spending time with your child - everything has to be done while keeping "the childs best" in mind. The child has the right to spend time with both parents. The solution you mention in your question is one of many ways to solve that arragenment. The parents can make an agreement about how much and when the child should live and see the parents. This agreement has to be given with the help and consent of Socialnämnden. I do hope my answer gave you some help. Otherwise, comment below and I will answer it!Sincerly,

Tidpunkt för bodelning

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hur länge kan en maka skuta upp en bodelning?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i 9 kap. 2 § ÄktB är att bodelning ska göras med utgångspunkt den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas oftast för "den kritiska dagen". Det samlade värdet av giftorättsgodset som finns vid denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen. Den faktiska bodelningen, när ni fysiskt delar upp egendomen mellan er, ska enligt 9 kap. 4 § ÄktB förrättas när äktenskapet har upplösts. Detta har skett när dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft, 5 kap. 6 § ÄktB. Varje make har fram till denna tidpunkt en redovisningsskyldighet för sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. Om din maka inte vill medverka till bodelningen eller om ni inte kan enas så kan du ansöka hos tingsrätten om att de ska förordna en bodelningsförättare, 17 kap. 1 § ÄktB. En bodelningsförrättare ska se till att bouppteckning förrättas, bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen, 17 kap. 6-7 §§ ÄktB. Om din maka vägrar lämnar uppgifter som behövs för att bodelningsförrättaren ska kunna göra en bouppteckning så kan domstolen förelägga henne med vite om hon inte gör det, 17 kap. 6 § ÄktB. Sammanfattningsvis så kan du, om du anser att din maka inte har för avsikt att genomföra en bodelning, ansöka om att en bodelningsförrättare utför detta arbete åt er räkning. Denna bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter, detta ska makarna stå för med hälften vardera, 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ingår i en senare bodelning?

2016-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska separera. Vi äger några fastigheter gemensamt och vill av olika skäl inte göra bodelningen förrän om något år. Jag tänker dock flytta nu.Min fråga:Om jag står ensam på både lägenhetskontrakt och lån, kommer det att ingå i våra gemensamma tillgångar den dag vi gör bodelningen? (Om nu bodelning är rätt begrepp, jag menar den dag vi skiljer oss och delar upp tillgångarna)
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapstalan väcktes, den s.k. "kritiska dagen", 9 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Den faktiska bodelningen ska förrättas då äktenskapet har upplösts, eller om någon av makarna begär det när det mål om äktenskapsskillnad pågår ska bodelning förrättas genast, 9 kap. 4 § ÄktB. Det finns ingen bestämd tidsgräns för när en bodelning måste förrättas. Dock finns det undantag, exempelvis så förlorade en make som underlåtit att påkalla bodelning på 24 år, rätten att göra det, se NJA 1993 s. 570. Enligt NJA 2009 s. 437 så hade dock make efter 10 år fortfarande rätt att påkalla bodelning, han hade då en förklaring till varför han väntat så länge med att påkalla bodelning.Dock ska bodelningen fortfarande enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i den "kritiska dagen". Tills dess att bodelning faktiskt sker så har makarna en redovisningsplikt gentemot varandra, 9 kap. 3 § ÄktB. Visserligen blir det svårare ju längre man väntar att utröna hur egendomsförhållandena såg ut vid den "kritiska dagen", men man ska fortfarande utgå från den tidpunkten.Svaret på din fråga blir beroende på om lägenheten är giftorättsgods eller enskild egendom. Om lägenheten är giftorättsgods så ska den ingå i bodelningen när det förrättas eftersom den var giftorättsgods vid den "kritiska dagen". Enligt 7 kap. 4 § ÄktB är makarnas gemensamma bostad exempelvis fast egendom som någon av makarna äger och det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Även en hyresrätt eller bostadsrätt anses vara makarnas gemensamma bostad om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Om lägenhetskontrakten och lånen står på dig personligen och det inte utgör giftorättsgods så ska de inte ingå i en bodelning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om äktenskapsförords giltighet, lottläggning och enskild egendom.

2016-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |när är ett äktenskapsförord som registrerats inte giltigt till 100% vid en bodelning ge några exempel , förklara lottläggning och vem som får den egendomen om det även finns enskild egendom i boet
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). I princip råder det avtalsfrihet mellan makarna, det finns dock vissa inskränkningar som i doktrin brukar kallas för "typtvång". Det innebär att ett villkor i ett äktenskapsförord inte får innebära ett osäkerhetsmoment. Exempelvis får man inte avtala om att viss egendom ska vara enskild om äktenskapet upplöses genom skilsmässa men att samma egendom ska utgöra giftorättsgods om äktenskapet upplöses genom att någon av makarna dör. Man får inte heller tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Även om ett äktenskapsförord har blivit registrerat kan det ogiltigförklaras i de delar som det innehåller ett sådant typtvång.Lottläggningen innebär i korta drag att efter att man har beräknat makarnas andel i bodelningen så ska den faktiska egendomen också delas upp. Huvudregeln är att varje make "har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar", 11 kap. 7 § ÄktB. Detta innebär att den "fattigare" maken aldrig kommer behöva avstå från egendom till förmån till den andre maken. Den "rikare" maken kan dock välja mellan att överföra den faktiska egendomen eller att överföra ett belopp som motsvarar värdet på den egendom som skulle överförts, 11 kap. 9 ÄktB. Dock så ska den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag ha rätt att få denne egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. En make får endast överta en bostad eller bohag som tillhör den andre maken om det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om det finns enskild egendom i boet så ska denna lämnas utanför bodelningen och makarna får således behålla sin enskilda egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och kan exempelvis vara egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord, en gåva med villkoret att den ska vara enskild eller egendom som ärvts med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet för barn som tjänar egna pengar

2016-03-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är ensam vårdnadshavare till min son som är 17 år. Pappan betalar underhållsbidrag (den summa som försäkringskassan föreskriver, dvs 1573 kr/ månad). Sonen är skriven på gymnasieskolan, men väljer att hoppa av utbildningen 4.4-2016. Sonen har egen inkomst. Han driver en youtube-kanal som går bra och han har startat ett handelsbolag.Sonen bor fortfarande kvar hemma hos mig. Han fyller 18 år i december 2016.Min fråga är: Har pappan underhållsskyldighet tills sonen blir 18 trots att han tjänar egna pengar?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att föräldrarna är underhållsskyldiga för sina barn fram till att de fyller 18 år, 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1). I första stycket i samma paragraf föreskrivs att man ska beakta barnets egna inkomster vid beräkningen av i vilken utsträckning föräldrarna är underhållsskyldiga.Om barnet tjänar över 48 000 SEK per år minskas föräldrarnas underhållsskyldighet. Det här innebär att om er son tjänar över gränsbeloppet kan din sons pappas underhållsskyldighet minskas. Hur mycket den ska minskas är beroende på hur mycket din son tjänar. Försäkringskassan har ett faktablad där det här beskrivs, här är en länk till faktabladet.Sammanfattningsvis är alltså din sons pappa underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag fram till att din son fyller 18 år. Däremot kan underhållsbidraget minska om din son tjänar över 48 000 SEK per år. Hur mycket bidraget ska minska varierar beroende på vad din son tjänar.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Bodelning och arv

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mor förlorade tyvärr sin man nyligen. Dem har inga gemensamma barn men han har en dotter sen ett tidigare äktenskap. Vad vi vet så har han inte skrivit något testamente, och vet att inget äktenskapsförord har skrivits. Jag undrar nu lite inför bouppdelning som ska ske. Hur fördelas allt? Han stod på huset och ägde en bil. Han hade lån på både huset och bilen. Då dem var gifta, äger då hon hälften av allt och hans hälft delas mellan mor och hans dotter? Eller ska allt delas 50/50 mellan dem? Vet att skilsmässan med hans ex var jobbig och han fick ta ett lån för att lösa ut henne och tror även hans dotter fick något... är det något man ska ta med?Tack på förhand! Med vänliga hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Först och främst gällande bodelningen vid dödsfall regleras detta i Äktenskapsbalken (ÄktB). När en make avlider så ska först en bodelning göras mellan makarna och huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne (9 kap 1§ och 10 kap 1§ ÄktB). Vad som klassa som giftorättsgods regleras i 7 kap ÄktB. - I ert fall så ska således huset, bilen och dess skulder läggas samman och därefter delas mellan din mor och hennes avlidne man. Låt säga följande exempel: Huset är värt 100tkr Skuld på huset på 10tkrBilen är värd 50tkrSkuld på bilen på 10tkrTotalt finns egendom till ett värde av 150tkr och skulder till ett värde av 20tkr vilket ger ett totalt värde av: 130tkr.Bodelningen blir följande:Din mor får således: 50tkr (hälften av värdet på huset) - 5tkr (hälften av skulden på huset) + 25tkr (hälften av värdet på bilen) - 5tkr (hälften av skulden på bilen) = 65tkr Din mor har således rätt till 65tkr vid bodelningen, likaså har hennes avlidne mans dödsbo rätt till 65tkr. Hans dotter sedan tidigare äktenskap är ett s.k. särkullbarn. Enligt svensk rätt så är det din mors mans bröstarvinge/barn som ärver i första hand enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om din mors make således bara har ett barn, inga gemensamma, och det inte finns något testamente så ärver detta barn hela kvarlåtenskapen på 65tkr. En arvinges del i kvarlåtenskapen kallas arvslott, i det här fallet är alltså särkullbarnets arvslott 65tkr. Dock: Det finns en regel som fungerar som ett skyddsnät för din mor - den s.k. basbeloppsregeln.När det gäller ”basbeloppsregeln” - 3 kap. 1 § 2st. ÄB - medför denna ett slags skyddsnät för den efterlevande maken. Basbeloppsregeln innebär att din mor, så långt kvarlåtenskapen räcker, alltid har rätt att få egendom ur kvarlåtenskapen till så stort värde att egendomen, tillsammans med den egendom som din mor fick vid bodelningen, eller som utgör makens enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande prisbasbeloppet. Detta gäller även gentemot ett särkullbarn. Den efterlevande maken har alltså förtur på detta belopp. - Idag är prisbasbeloppet 44 300kr vilket innebär att din mor har rätt till egendom till ett värde av 44 300kr x 4 = 177 200kr innan hennes makes dotter har rätt att få ut sin arvslott! Att hans dotter sen tidigare har fått något spelar i sig inte så stor roll, då det inte finns fler som har rätt till arv. Slutligen: Din mor har således rätt att få ut egendom till ett belopp av 177 200kr, inräknat den summa hon får vid bodelningen, innan hennes makes dotter har rätt att få ut sin arvslott. Om din mor således får ut 177 200kr eller mer genom bodelningen, kommer din mors makes dotter ärva den avlidnes del av bodelningen. Hans hälft delas således inte mellan mor och dotter utan endast dottern får arv. Däremot har som sagt din mor rätt till hälften av egendomen vid bodelningen! Hoppas att mitt svar inte var alltför komplicerat! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,