Betydelsen av den kritiska tidpunkten vid bodelning

2016-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ansökte om så kallad "Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad" då vi inte var överens om att skilja oss. Vi har således en 6 månaders betänketid tills jag kan skicka in en så kallad fullföljd för att skilsmässan ska träda kraft. Jag läste någonstans att från och med det datum som stämningsansökan kommer in så räknas våra ekonomier som separat. Så till exempel om jag under dessa 6 månader vinner pengar eller ärver något eller liknande så räknas inte dessa pengar/egendom med i bodelningen. Stämmer detta? Alltså är det så att efter att man ansökt om skilsmässa så är våra ekonomier separata, trots att den faktiska skilsmässan inte äger rum förrän betänketiden är slut?Tack
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena så som de såg ut vid den så kallade kritiska tidpunkten. Enligt 9 kap 2 § stycke 1 Äktenskapsbalken är den kritiska tidpunkten den dag som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Det är alltså precis så som du säger, ni har haft separata ekonomier från och med den tidpunkt då du lämnade in ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Det faktum att skilsmässan inte är fullföljd ännu spelar ingen roll. Detta innebär att om någon av er gör sig av med egendom under betänketiden så ingår denna egendom ändå i bodelningen. Det innebär även att om någon av er vinner/ärver pengar/egendom under betänketiden så ingår detta inte i bodelningen. Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen

Fördelning av egendom vid skilsmässa

2016-05-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ligger i skillsmässa. Min man har köpt kontant en segelbåt som är värt 500.000 kr, han har ärvt ett lantställe, som han äger hälften av tillsammans med sin bror på värde ca 5 miljoner. Han har aktier värt 6 miljoner. Vi har inget äktenskapsförord. Kan jag kräva hälften av dessa som min rätt i skillsmässa? Tänkte fråga detta innan jag anlitar en jurist.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hur makarnas egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad (= skilsmässa) finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.Enligt Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycke ska en bodelning ske när du och din man skiljer er. Då ska all den egendom som är giftorättsgods delas mellan er. Egendom är, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§, giftorättsgods om den inte är enskild egendom. En sak kan bara bli enskild egendom genom äktenskapsförord, eller genom att en gåva/arv har som villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 stycket. Om ni inte har något äktenskapsförord och din man inte ärvt hans egendom med villkoret att den ska vara hans enskilda är alltså allt ni äger giftorättsgods. Innan giftorättsgodset delas upp mellan er gör man avdrag för era skulder, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 2§ 1 stycke. När avdrag har gjorts för era skulder ska allt ert giftorättsgods läggas samman och därefter delas på hälften, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 3§. Svaret på din fråga är alltså att du som utgångspunkt har rätt till hälften av allt ert samlade giftorättsgods, minus era skulder. Jag vill dock upplysa om att bland annat beroende på hur länge ni har varit gifta finns det en möjlighet för dig eller din man att begära jämkning vid bodelningen enligt Äktenskapsbalkens 12 kap. 1§ om den skulle bli oskälig. Då kan uppdelningen av er egendom bli annorlunda. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Försäljning av enskild egendom

2016-05-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag ska gifta om mig och inför detta har vi skrivit ett äktenskapsförord, för bla min nuvarande bostadsrätt. Jag vill försäkra mig om att värdet av denna bostadsrätt efter en försäljning under äktenskapet ska vara endast mina att användas, framförallt för att senare leva på som pensionär pga då låg pension. Hur kan jag säkra detta vid en ev skilsmässa längre fram, för att slippa bli fattigpensionär.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här. Genom äktenskapsförord kan du och din make bestämma att delar av eller hela er respektive egendom ska vara enskild. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kapitel 3§ 1 stycket. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en framtida bodelning, och ska alltså inte delas upp mellan er vid en eventuell skilsmässa. För att säkra att din bostadsrätt inte ska delas vid en eventuell skilsmässa behöver det alltså framgå av era äktenskapsförord att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Enligt Äktenskapsbalkens 7 kapitel 2§ 1 stycke 6 punkten, ska även det som träder istället för egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord räknas som enskild egendom. Det betyder att om din bostadsrätt är enskild egendom så ska även de pengar du får om du säljer bostadsrätten vara din enskilda egendom. För att säkra att pengarna efter en försäljning av bostadsrätten förblir din enskilda egendom, och därmed inte behöver delas upp inför en eventuell skilsmässa, ska det alltså räcka med att ni gjort bostadsrätten till din enskilda genom ert äktenskapsförord. För att vara extra tydlig skulle du dock kunna lägga till i äktenskapsförordet att även egendom som träder istället för bostadsrätten ska vara din enskilda. Viktigt att tänka på när ni skriver era äktenskapsförord är att de uppfyller de formkrav som finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 stycket. Det måste alltså vara skriftligt, undertecknat av både dig och din make samt ha skickats in för registrering hos Skatteverket. Uppfyller ert äktenskapsförord inte dessa krav är det inte giltigt. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Är bostaden köpt för gemensamt bruk?

2016-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. en bostad införskaffad för gemensamt bruk har bodelats vid separation där ena parten löste ut den andra. i direkt anslutning tillseparation och bodelning ingick den part, som nu äger bostaden, ett nytt samboförhållande där nya sambon flyttade in i bostaden. Min fråga är hur rättsläget ser ut om även detta samboförhållande upphör? JAg vet att bostad måste vara införkaffad för gemensamt bruk för att anses som samboegendom. Här ägde ena parten halva bostaden sedan länge och löste sedan ut expartner i samband med separation och samboskap nr 2. Kan tillskiftningen av halva bostaden vid bodelning medföra att bostaden anses anskaffad för gemensamt bruk i det nya samboförhållandet?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som du skriver är huvudregeln att en bostad ska vara införskaffad för gemensamt bruk för att den ska räknas som samboegendom. Om en av samborna ägde bostaden redan innan samboförhållandet, faller bostaden i regel utanför bodelningen. Hur tillskiftningen av bostaden gått till beträffande det förra samboförhållande saknar betydelse för att bedöma om bostaden är samboegendom i detta nya förhållande. För att en bostad, som är förvärvad innan samboförhållandet, ska ingå i bodelningen ska den varit införskaffad för den nuvarande gemensamma samlevnaden. Så verkar inte skett i ditt fall, varför det är svårt att se skäl till att bostaden skulle vara köpt för gemensamt bruk. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Umgänge och fördelning av resekostnader

2016-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om mamman har ensam vårdnad och har då alla bidragen ska då pappan behöva betala för att träffa sina barn då?Det handlar om avstånd på ca 1 mil.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler rörande umgänge med barn som man inte har boende hos sig regleras i Föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Med hänvisning till hur din fråga är ställd, utgår jag ifrån att det endast är resekostnaderna för att träffa dina barn som du undrar över. Jag kommer därför i mitt svar till dig att begränsa mig till att behandla dessa. Barn har enligt FB 6:15 rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnens behov av umgänge förverkligas. Detta innebär att det inte bara är du som har ett ansvar för att dina barn ska få träffa dig, utan även barnens mamma. Vad gäller dina resekostnaderna för att träffa dina barn, ska mamman som huvudregel hjälpa till med dessa. Detta framkommer av FB 6:15b. Kostnaderna ska fördelas mellan er med hänsyn till er respektive ekonomiska förmåga. Trots att mamman som huvudregel ska medverkat till att betala resekostnaderna, ligger det primära ansvaret för resekostnader på dig som umgängesförälder. Därmed är det också bara resekostnader av någon betydenhet som mamman som regel är skyldig att hjälpa till med. Resekostnader av betydenhet brukar först anses uppstå när sträckan mellan bostadsorderna överstiger 10 mil. Då dina barn endast bor 1 mil bort är det därför inte så sannolikt att mamman måste hjälpa till att bekosta utgifter för resor. Det bör dock nämnas att det kan finnas omständigheter i ert enskilda fall som gör så att mamman, trots det kortare avståndet mellan era bostadsorter, ändå måste hjälpa till med kostnaderna. Skulle du absolut inte ha råd att betala resekostnader, ska du heller inte behöva göra detta. Kan du och mamman inte enas om hur resekostnaderna ska fördelas, har ni möjlighet att låta rätten besluta detta. Det är rätten i orten där dina barn bor som ni då ska vända er till enligt FB 6:17. Med hänvisning till de omständigheter som du har presenterat i din fråga kan det dock vara till din nackdel om ni skulle låta rätten besluta fördelningen. Skulle det inte vara så att du ekonomiskt sett absolut inte skulle ha möjlighet att bekosta resorna, är det mycket sannolikt att rätten anser att du ensam ska stå för resekostnaderna. Istället rekommenderar jag er att upprätta ett skriftligt avtal för hur ni ska fördela resekostnaderna. Vi kan hjälpa er med detta HÄR.Skulle du ha fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Ena sambon äger den gemensamma bostaden

2016-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har flyttat in i min sambos hus och bott här sedan nov - 15 då även han flyttade in. Han är ensam förvärvare av huset men möbler har vi gemensamt köpt dock har han betalat det mesta. Vad har jag rätt till om vi separerar? Kan han i princip kasta ut mig på gatan eller har jag någon trygghet? /Alexandra
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om sambor regleras i sambolagen. Enligt 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning. Om förhållandet skulle upphöra av någon anledning kommer bodelning att ske, om någon av er begär det. Samboegendomen kommer då att fördelas lika mellan er, 8 §. Det framgår av din fråga att din sambo är ägare till huset ni bor i och att ni flyttade in där samtidigt. Den avgörande frågan blir således om huset införskaffades för er gemensamma användning. Om så är fallet så ska huset ingå i bodelningen även om enbart din sambo är ägare till huset. En utgångspunkt är att om bostaden införskaffades under samboförhållandet ska den utgöra samboegendom om inget annat blivit avtalat. Om syftet med förvärvet däremot inte var att bereda er en gemensam bostad faller huset utanför bodelningen. I så fall har du inte heller rätt till halva värdet av huset. Många sambor väljer att upprätta ett s.k. samboavtal, i vilket de kan avtala att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Beroende på hur ens situation ser ut kan man även behöva komplettera samboavtalet med ett testamente och/eller ett skuldebrev. Jag är inte insatt i hur just er specifika situation ser ut, varför jag inte kan ge dig något tydligare svar än såhär. Vill ni ha hjälp att utforma avtal kan jag rekommendera någon av Lawlines förmånliga tjänster, där en kunnig jurist hjälper er att skräddarsy avtal utifrån just era behov. Lycka till!Vänligen,

Vårdnadstvist

2016-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min sambo har befunnit sig i vårdnadstvist sedan september 2015. Igår fick han domen ifrån Svea hovrätt att mamman får ensam vårdnad pga dålig kommunikation sinsemellan föräldrarna och att han endast får träffa dem varannan lördag mellan 10.00 och 17.00. De får alltså inte sova över eller åka på semester med oss ? Den dåliga kommunikationen beror på att mamman till barnen vägrar prata med min sambo men han har alltid kommit för att hämta barnen då han ska. vi tycker detta är mycket märkligt och orättvist beslut. Vad kan vi göra nu ? barnen är blir 3 år i september.Hälsningar Helén
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn hittas i Föräldrabalken (FB). Barnets bästa är det som är avgörande när man bedömer fall om vårdnad 6:2a FB. Vad som utgör barnets bästa är dock inte helt enkelt att fastslå. Rätten ska i första hand pröva om det är möjligt med gemensam vårdnad. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter anses det i vissa fall bättre för barnet om en av dessa får vårdnaden, 6:5 FB. Något som man också tar hänsyn till är den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att det i många fall anses bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den andra föräldern inte är direkt olämplig. Barnets behov av umgänge med den förälder som den inte bor med anses mycket viktigt, det är barnets behov av umgänge med föräldern som bedöms och således är det inte förälderns rätt att träffa sitt barn som det handlar om utan barnets rätt att träffa sin förälder 6:15 FB. De sju timmarna varannan lördag är det minsta din sambo har rätt att träffa barnen, föräldern med vårdnaden om barnen får inte motverka umgänget. Sedan kan givetvis han och mamman avtala om att barnen får sova över eller åka med er på semester, men det finns dessvärre ingen juridisk rätt utan det som domstolen beslutat gäller. Se 6:15a 3 stycket FB. En förälder till ett barn kan föra talan om ändring av umgänge enligt NJA 1994 s.128. Det är alltså möjligt för din sambo att få utökat umgänge i framtiden. Högsta domstolen har i NJA 1993 s.226 uttalat "att dom, som vunnit laga kraft, har meddelats angående vårdnaden om ett barn hindrar inte att vårdnadsfrågan prövas på nytt". Detta innebär att det även går att ompröva vårdnadsfrågan. Störst sannolikhet att lyckas ändra vårdnads- och umgängesfrågan är om din sambo avvaktar och sköter de umgängestider som domstolen beslutat samt samarbetar med mamman så gott det går. Lycka till!

Tvångsskifte och kostnadsansvar

2016-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem betalar ett tvångsskifte med besvärshänvisning ?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboets egendom ska värderas eller hur arvet ska fördelas kan de tillsammans eller endast en av dem ansöka om att en skiftesman ska förordnas enligt 23 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637). Skiftesmannen utses av tingsrätten och har rätt att verkställa ett tvångsskifte. Ansökan ska göras hos en behörig domstol som är den tingsrätt där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. Själva ansökan till tingsrätten kostar 900 kr. Sedan tillkommer det arvode och ersättning för kostnader som boutredningsmannen är berättigad till i samband med uppdraget. Enligt 23:5 st. 1 men. 2 ÄB ska arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet. Om boet saknar medel svarar den som har ansökt om boutredningsman för arvode och kostnader. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa ytterligare frågor.