Begreppet egendom

2014-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande fru ska skriva ett äktenskapsförord. Om man skriver in följande formulering - All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar samt avkastning av den enskilda egendomen.Då är min fråga vad ingår i begreppet egendom (pengar, aktier, fonder, pensionsförsäkringar, bostadsrätt, hus, skog och mark)? Är det något som inte ingår i begreppet egendom?Vänliga hälsningar H-O
Matilde Hellsten |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Begreppet egendom omfattar allt som kan omfattas av äganderätt och har ett förmögenhetsvärde. Äganderätten ger ägaren frihet att göra i princip vad han vill med saken (inom vissa gränser), bl.a. sälja, låna ut, pantsätta osv. Man kan ha äganderätt till såväl lös som fast egendom. Även finansiella tillgångar som aktier, bankmedel m.m. ingår i detta.Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag och underhållsstöd

2014-04-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Kan man tvingas att betala både underhållsbidrag och underhållsstöd? Om jag ex. betalar 1000 kr/barn i underhållsbidrag. Kan då mamman ansöka om Underhållsstöd från Försäkringskassan på 1273 kr/barn som jag blir tvungen att betala tillbaka till Försäkringskassan?/O
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Underhållsbidrag och underhållsstöd kompletterar varandra på ett som kan anses ganska komplicerat sätt. Grunden är att underhållsbidrag ska betalas av den förälder som barnet inte bor med enligt 7 kap 2 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Underhållsstöd kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans enligt, 17 kap 2 § socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110), och den förälder som barnet inte bor med kan behöva betala hela eller delar av stödet till försäkringskassan. Enligt 18 kap 9 § SFB kan det aldrig betalas ut mer än 1273 kr/barn i underhållsstöd och underhållsstödets storlek är beroende av tänkta återbetalningsskyldigheten samt eventuellt utbetalt underhållsbidrag. Den tänkta återbetalningsskyldigheten beräknas på din taxerade inkomst och hur många barn du är skyldig att betala för, men det kan aldrig bli mer än det som Försäkringskassan betalar ut.Din tänkta återbetalningsskyldighet (TÅS) avgör alltså om du kommer behöva betala något till försäkringskassan eller inte. Om din TÅS exempelvis är 700 kronor och du betalar minst detta belopp till den andra föräldern i bidrag kommer ditt barn att få 1273 – 700 = 573 kronor i underhållsstöd från Försäkringskassan. Då kommer du inte att bli återbetalningsskyldig.Om betalar mindre än din TÅS på 700 kronor kommer du bli återbetalningsskyldig för mellanskillnaden mellan vad du faktiskt betalar och din TÅS, och barnet kommer få underhållsstöd upp till 1273 kr. Om du betalar mer än din TÅS på 700 kronor som till exempel 1000 kronor i bidrag avgörs underhållsstödet ändå av den tänkta återbetalningsskyldigheten, inte av det du faktiskt betalar. I exemplet skulle barnet få 1000 kronor i bidrag och 573 kronor i underhållsstöd, alltså en summa av 1573 kronor. För att få reda på din tänkta återbetalningsskyldighet kan du höra av dig till Försäkringskassan. Sammanfattningsvis kan man säga att om Försäkringskassan utifrån din inkomst avgör att du är kapabel att betala mer än 1000 kr kan du bli återbetalningsskyldig upp till det beloppet du är kapabel till, men aldrig mer än till 1273 kronor. Om du redan betalar 1000 kr i bidrag och du är kapabel till 1273 kronor kommer du få betala 273 kronor till Försäkringskassan.Hoppas du fått svar på din fråga!

Ena sambons bostad vid separation

2014-04-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Är sambo och står inför separation. Jag flyttade in i huset för ca. 11 år sedan och han står som ägare. Nu hotar han med att ställa ut mitt bohag mm på gården om jag inte flyttat till ett visst datum. Kan han göra så? Har jag någon rätt i huset trots att han äger till 100%? Vi har inga gemensamma barn. Hjälp! Vad gäller?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller samboförhållanden tillämpas sambolagen. Om samboförhållandet upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen delas dem emellan (8 § sambolagen). Detta gäller enbart samboegendom, vilken utgörs av bostad och bohag som inköpts för gemensam användning. Ägs huset av ena sambon från början utgör det således inte samboegendom, utan är dennes enskilda egendom, till vilken den andra sambon inte har någon laglig rätt när förhållandet upphör. Om det däremot finns egendom som har köpts för gemensamt bruk under samboförhållandet ska detta delas lika vid separationen (14 § sambolagen). All övrig egendom tillhör var och en och är dennes enskilda egendom, såvida inte samboavtal har skrivits som anger något annat.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad och underhållsbidrag

2014-04-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Varit gift i 28 men tillsammans i 30år. Har fött 5 barn och varit hemma med dessa i nästan 10 år. Även varit deltidsarbetande, samtidigt som maken gjort karriär och studerat . Nu vill han skiljas ! Med min inkomst har jag ingen möjlighet att ha ett större boende än en 2 rok, vilket skulle resultera i att våra 2 hemmavarande barn inte skulle kunna bo hos mig. Han vill ha delad vårdnad. Vad skall jag göra? Har jag någon möjlighet att kräva underhåll så att jag har möjlighet att ha mina barn hos mig? Han är en mycket höginkomsttagare. Snälla hjälp mig hur skall jag göra?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Efter äktenskapsskillnad svarar du och din make enligt huvudregeln för er egen försörjning.Enligt 6 kap. 7 § äktenskapsbalken finns det dock en möjlighet för dig att få underhållsbidrag från din make under en övergångsperiod. Underhållsbidrag blir aktuellt om det föreligger ett samband mellan äktenskapet och den ekonomiska situationen du befinner dig i. Underhållsbidrag betalas för att du ska få möjlighet att genom utbildning eller omskolning skaffa förvärvsarbete eller förbättra dina inkomster. Om du och din make inte kan komma överens hur mycket han ska betala i underhållsbidrag kan frågan prövas av domstol. Med vänlig hälsning,

Äktenskap och skilsmässa mellan personer med olika medborgarskap

2014-04-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Om jag som svensk medborgare gifter mig med en brittisk medborgare här i Sverige vad är det då som gäller vid en skilsmässa?! Vi bor inte i Sverige & har barn. Svensk lag eller brittisk lag? Kan man välja vilket land äktenskapet ska registreras i?Kan man på något sätt göra så att det är endast svenska regler som följs vid en skilsmässa? Mvh
Molly Malm |Hej och tack för din fråga. Jag tar vad som gäller först vid ingående av äktenskap och sedan skilsmässan.Eftersom du är svensk medborgare räcker det för att ni ska kunna gifta er i Sverige, hindersprövningen och själva vigseln görs enligt svensk lag, enligt lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) se 1 kap 1§ och 4§ https://lagen.nu/1904:26_s.1. Alltså registreras även äktenskapet i Sverige. För att få det registrerat i England behöver man vända sig till den engelska lagen för att ta reda på om de godkänner äktenskap som har ingåtts utomlands. Jag hittade Englands regerings hemsida och läste där, verkar som att England har samma regler som Sverige. Det innebär att äktenskap som har ingåtts utomlands erkänns och kan registreras i Storbritannien om det genomfördes på lagligt sett i Sverige, se https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships/what-you-need-to-do. Motsvarande regler i svensk lag finns i 1 kap 7§ och 8a§ IÄL, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K1P7S1. Angående skilsmässan beror det på vilket land ni väljer att skilja er i. Om ni lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad vid en svensk domstol (Stockholm tingsrätt, eftersom ni inte bor i Sverige) så kommer enbart de svenska reglerna att användas. Detta är det bästa sättet om du vill att endast svenska regler ska användas.Problemet blir om ni väljer att skilja er via en engelsk domstol. Då behöver ni kontakta någon som vet hur den engelska internationella privaträtten ser ut, förslagsvis en engelsk "family law"-advokat. Den kan peka på att svensk lag ska användas, men den kan lika gärna peka på engelsk rätt (vilket är troligt). Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänligen, 

Gemensam bostad - sambo

2014-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. jag och min sambo ska separera. vi bor i en hyresrätt och han står på kontraktet. Hur kan jag få en lägenhet? Jag är arbetslös och sjukskriven? Tack på förhand.
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror till stor del på om hyresrätten är att se som er "gemensamma bostad" enligt sambolagen. Om bostaden är att se som er "gemensamma bostad" har du rätt att överta den vid en sambodelning om du har ett större behov av den än din föredetta sambo (16 § sambolagen). Vid behovsbedömningen tar man bland annat hänsyn till vem som enklast kan hitta en ny bostad, vem som ska ta hand om eventuellt gemensamt barn o.s.v. Hyresrätten är att anse som er "gemensamma bostad" om den förvärvats för gemensamt bruk. Avsikten vid förvärvet skall alltså ha varit att ni skulle använda bostaden tillsammans. För att avgöra denna får man bl.a. ta ställning till när hyresrätten förvärvades. Om den förvärvades innan ni hade träffats är den sannolikt inte att anse som förvärvad för gemensamt bruk. Om den å andra sidan förvärvades i nära anslutning till ert samboskap är den däremot sannolikt att anse som förvärvad för gemensamt bruk. Detta gäller oavsett vem som står på kontraktet. Kort sagt, om bostaden inte är att se som er "gemensamma bostad" enligt sambolagen har du sannolikt ingen rätt att bo kvar. Om bostaden däremot är att se som er "gemensamma bostad" har du rätt att ta över den om du har störst behov av den.

Äktenskap - underhållsskyldighet mellan makar

2014-04-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till min mans lön? Jag har ingen inkomst och min man ger mig bara 500 kr i månaden när han tjänar 20 000 kr. Nu vill han köpa lägenhet och tvinger mig att skriva under dokument var jag säger upp min rätt till lägenheten. Kan jag få mina pengar från honom om han vill så här försäkra sina pengar och ge mig ingenting ifall vi skiljer oss? Vad säger lagen angående detta? Mvh! Jane
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga berör underhållsskyldighet mellan makar och svaret på din fråga hittar vi således i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230 .Utgångspunkten i ett äktenskap är att vardera make ska ombesörja de utgifter som avser sina personliga behov själv 6:1 ÄktB. Om den ena makens inkomst inte räcker till föreligger dock en skyldighet för den andra maken att tillskjuta det belopp som krävs för att den förstnämnda maken ska kunna tillgodose sina personliga behov som t.ex. utgifter för kläder, hygien och liknande 6:2 ÄktB. Det samma gäller för ert gemensamma behov.Du kan vända dig till domstol för att tilltvinga dig detta belopp enligt 6:5 ÄktB.Jag råder dig att kontakta en riktig jurist som kan hjälpa dig med det här problemet som verkar vara en väldigt allvarlig situation som du beskriver det.Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Sambos arvsrätt

2014-04-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Min sambo avled hastigt för en månad sedan. Vi hade inget samboavtal eller testamente. Vi flyttade samman för drygt 3 år sedan i hans sedan tidigare inköpta bostadsrätt i Helsingborg. Den såldes för drygt 1 år sedan då vi flyttade till hans sommarhus i Båstad. Även det inköpt före min tid.Min fråga är om jag kan kräva någon del av vinsten då bostadsrätten i Helsingborg såldes eftersom detta är pengar som tillkommit i boet under vårt samboförhållande?
Andrea Kaalhus |Hej ! Tack för din fråga. Frågan om sambobodelning berörs i Sambolagen som du hittar https://lagen.nu/2003:376. Sambor ärver inte varandra om man inte har skrivit testamente. Däremot kan du som efterlevande sambo begära bodelning, dock senast när bouppteckningen förrättas, Sambolagen 8§. I en bodelning mellan sambor ingår den så kallade samboegendomen. Denna består av sambornas gemensamma bostad och bohag, om denna förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. Då bostadsrätten som du säger var inköpt före din tid, är den inte förvärvad för gemensam användning och utgör därmed inte samboegendom. Inte heller vinsten från försäljningen kan därmed anses vara samboegendom och du har därför tyvärr ingen rätt att ta del av vinsten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till.