Bodelning av fastighet vid samboförhållande

2013-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera, vi kom överrens om ett belopp som han skulle köpa ut mig för, men efter en bodelning blev det ett mindre belopp. vad ska räknas med i en bodelning om vi äger tillsammans en fastighet? vems värdering av fastigheten ska räknas in? Tacksam för svar.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga, Det som ska delas mellan er är er samboegendom. Med det menas fastigheten och ert gemensamma bohag (möbler, hushållsmaskiner och liknande i hemmet). Vissa saker är dock undantagna, till exempel sådant som ni fått med villkor att det skall vara er enskilda egendom. Även egendom för fritidsändamål eller egendom som bara den ena av er använder undantas. Egendomen, inklusive fastigheten, fördelas efter hur förhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, det vill säga när ni flyttade isär. Det är alltså marknadsvärdet på fastigheten den dagen som gäller. Ni kan antingen göra en sådan uppskattad värdering själva (till exempel genom en uppräkning av taxeringsvärdet) eller anlita professionell hjälp. Om ni inte kan komma överens om ett värde så kan ni/du i sista hand ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Vänligen,

Äktenskapsförord och skuldebrev

2013-10-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Är det ok att skriva en fastighet som enskild egendom genom äktenskapsförord och trots att man sedan tidigare skrivit på ett gemensamt skuldebrev där man skriver att om man till en viss dag inte reglerat skulden skall fastigheten säljas för att reglera skulden. Skulden regleras inte och parten som äger huset begär äktenskapskillnad. Hur ska man då kunna få tillbaka sina pengar? Det har nu gått flera år sedan datumet för betalning passerat. 
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Min bedömning är att detta är okej. Att makarna i ett skuldebrev har bestämt huruvida en skuld skall regleras är något avtalsrättsligt mellan makarna. Det faktum att makarna genom äktenskapsförord gjort fastigheten till enskild egendom för den ena maken innebär inte annat än att fastigheten inte skall ingå i bodelningen. Men om det är så att skulden måste regleras och makarna kommit överens om att fastigheten skall säljas i ett sådant fall är det inget som äktenskapsförordet sätter stopp för. Vad som bör poängteras i sammanhanget är nog att det som Du uppger vara ett "skuldebrev" i själva verket är ett helt vanligt förmögenhetsrättsligt avtal mellan makarna. Ett skuldebrev är en ensidig förpliktelse från gäldenären (makarna) som ges till borgenären (den som innehar skulden). Allt gott!Filip Henriksen

Går det att avtala bort underhållsskyldighet?

2013-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Har för en tid sedan brutit ett samboförhållande där det fanns ett gemensamt barn. Då vi flyttade ifrån varandra ville jag att vi skulle ha växelvis boende för vårat barn, min fd sambo ville inte detta. Min sambo sade då att om våran son fick bo hos henne den mesta tiden och hos mig tor-mån var annan vecka så behövde jag inte betala något underhållsbidrag till henne. Nu har det gått ett halvår och jag vill att vi ska ha växelvis boende varpå hon nu hotar mig med att hon ska vända sig till försäkringskassan och begära retroaktivt underhållsbidrag (som jag blir skylldig att betala tillbaka) om jag tar strid för växelvis boende. Hon har dessutom vänt sig till försäkringskassan för att få underhållsbidrag vilket jag tycker strider mot vårat avtal. Kan hennes hot räknas som utpressning? Gäller inte avtalet vi haft om att jag inte ska betala underhåll ?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Underhållsskyldighet fastställs i 7 kap 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7) och är en tvingande lagregel till skydd för barnet. Betalningsskyldigheten går inte att avtala bort, vilket gör ert avtal ogiltigt. Retroaktivt underhållsbidrag kan krävas för maximalt tre år bakåt i tiden enligt 7 kap 8 § föräldrabalken, vilket gör att din före detta sambo har rätt att begära underhållsbidrag för det förflutna halvåret.Utpressning kräver ett olaga tvång och en förmögenhetsöverföring som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne. Detta framgår av 9 kap 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1). Olaga tvång regleras i 4 kap 4 § brottsbalken och kräver att tvånget utförs genom våld eller hot om brottslig gärning. Att vända sig till Försäkringskassan för att begära retroaktivt underhållsbidrag är en lagstadgad rättighet och därmed faller rekvisitet om olaga tvång. Vinning- och skaderekvisiten är inte heller uppfyllda, då du enligt lag är skyldig att betala underhållsbidrag och därför inte kan sägas lida skada av att uppfylla denna skyldighet.Det är givetvis olyckligt att du genom avtalet gett upp din rätt till växelvis boende i utbyte mot ett villkor som inte är giltigt. För att undvika liknande scenarion i framtiden är min rekommendation att du före avtalsslut försäkrar dig om att det det är möjligt att frångå eventuella lagregler på området. Vissa regler är dispositiva, det vill säga fria att avtala bort, medan andra är tvingande, som den om underhållsskyldighet.Med vänliga hälsningar

Samtycke vid fastighetsförsäljning

2013-10-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min sambo ska sälja sin bostad och vi ska flytta till en gemensam bostad. Han bodde tidigare i bostaden han nu ska sälja med en kvinna som han har två gemensamma barn med. När de separerade "köpte han ut" henne ur fastigheten till då rådande marknadsvärde. Måste han ha hennes samtycke vid försäljning av den fastighet från vilken hon blivit utköpt för 6 år sedan?
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga.Utifrån din beskrivning går det inte att utläsa huruvida det har rört sig om ett samboförhållande eller ett äktenskap. Då kvinnan är "utköpt" från lägenheten tolkar jag som dock som att bodelning har skett, se sambolagen samt 9 kap. ÄktB och din sambo behöver därför inte fråga sitt x före försäljning av bostaden. Bästa hälsningar 

Fastighet och bodelning i samboförhållanden.

2013-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska skiljas. Vi har bott 8 år i samma hus men han har betalat merparten av boendekostnader under dessa år. Vid köpet betalade han för hela handpenningen men lånet och ägandet av huset är på pappret delat 50-50. Frågan: vad gäller juridisk vid delning av boende?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Eftersom att ni är sambor och inte makar är det sambolagen som är tillämplig i det här fallet. Bodelningsreglerna skiljer sig avsevärt från vad som gäller för makar då allt i ett äktenskap med lagens utgångspunkt är giftorättsgods och skall ingå i bodelningen.Eftersom att du är sambo är reglerna annorlunda. När ett samboförhållande upplöses skall samboegendomen ingå i bodelningen. Bodelning måste dock begäras av en sambo. Detta framgår av 8§ sambolagen. Ert fastighet är samboegendom eftersom det syns vara på det sätt att ni förvärvat huset för gemensam användning, 3§ sambolagen.Sambolagen tar alltså inte sikte på vem som äger fastigheten, utan om fastigheten varit ägnad för gemensam användning. Eftersom så är fallet skall fastigheten ingå i er bodelning och fastighetens värde delas mellan dig och din sambo och ni får varsin lott. Se 14§ sambolagen.Vad som är intressant för er är att skulderna på huset skall dras av i er lottläggning (dvs. lånet på huset) och det övervärde som huset har skall ni alltså dela på. Det faktum att din sambo erlagt handpenning är inte en skuld som skall dras av, så vida ni inte avtalat om att du har en skuld till honom på grund av handpenningen. 

Att tänka på vid upprättande av samboavtal

2013-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min dotter och hennes kille vill flytta ihop och planerar att köpa en ny lägenhet.. Min dotter kommer att betala mycket större andel av priset för den nya lägenheten kontant och killen mycket mindre och dessutom ta lån till sin del. De vill skriva samboavtal som innebär att lägenheten inte ingår i en eventuell bodelning enligt 50/50 metoden utan att var och en äger de andelar som motsvarar var och ens insats. Finns det något mer man skall tänka på för att skydda hennes kapital om förhållandet skulle spricka?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga,Att de ska skriva ett samboavtal är en bra lösning på ert problem. Att uttryckligen reglera exakt hur mycket var och en äger av lägenheten är också en bra idé ifall det skulle uppstå problem vid en eventuell separation. När de skriver ett samboavtal kan det även vara bra att ta upp övriga bitar som kan orsaka bråk ifall de skulle flytta isär, exempelvis att göra en lista över vem som tillför vad till lägenheten (möbler och andra saker). Möbler, köksutrustning och andra saker som är införskaffade för att användas gemensamt i hemmet kommer annars att delas lika vid en bodelning (samboegendom). En bodelning måste dock begäras av någon av samborna.En ytterligare sak att fundera kring är att upprätta avtalet skriftligt och med vittnen. Varken vittnen eller skriftlighet är krav för att avtalet ska anses vara giltigt, men är ändå att rekommendera ifall någon av samborna skulle hävda att deras underskrift är förfalskad vid en separation, eller att ett avtal över huvud taget inte existerar. Eftersom sambor inte ärver varandra kommer du och din dotters pappa att ärva henne ifall hon skulle gå bort. Ifall hon vill att hennes kille ska ärva henne, och vice versa, måste detta regleras i ett testamente. Testamenten har särskilda formkrav, se mer om det i ärvdabalken kapitel 10 (https://lagen.nu/1958:637#K10).Lycka till!Vänligen,

Omyndigs rättshandlingsförmåga

2013-10-28 i Barnrätt
FRÅGA |Får en minderårig (under 18 år) köpa saker på avbetalning?
Matilda Karlsson | Hej! Tack för din fråga. Huruvida ett avbetalningsköp är rättsligt bindande för omyndig beror på ett flertal faktorer, däribland på vilka premisser avtalet har ingåtts. Så som grundläggande lagreglering gäller dock: Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är person som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga över egendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Vissa undantag från detta finns i de fall annat stadgas i lag eller genom villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande. Normalt är köp på avbetalning inte att hänföra till något sådant undantag. Har omyndig person ingått avtal om köp på avbetalning är den omyndige således ej bunden av avtalet. Den omyndige kan därmed frånträda avtalet. För motparten gäller att även denne kan frånträda avtalet i det fall den omyndiges förmyndare inte har godkänt avtalet eller avtalet inte behörigen har fullföljts. Har avtalet godkänts och behörigen fullföljts är motparten bunden av avtalet även om denne var i god tro om att barnet var myndigt. Gällande frånträdandereglerna stadgas i 9 kap. 6 § FB att har den omyndiges avtalspartner varit i ond tro, det vill säga insett eller borde ha insett, att dennes avtalspartner varit omyndig får han inte frånträda avtalet under den tid som föreskrivits för godkännande. Har den omyndige uppträtt vilseledande kan han åläggas att ersätta den förlust som avtalsparten lidit, 9 kap. 7 § FB.Enligt 9 kap. 3 § FB föreligger en begränsad rättshandlingsförmåga för den som fyllt 16 år men ännu inte 18 år. Person inom detta ålderspann får råda över vad han eller hon har förvärvat genom eget arbete. Avtal som ingås med anledning av den förvärvad egendomen får dock enbart utgöra kontantavtal (direkt betalning), avtal om avbetalning är således ej bindande i enlighet med vad som sagts ovan.Särskilda regler gäller även enligt 9 kap. 2 § FB för den som är omyndig men som bor i eget hushåll. I de fall får avtal ingås som har koppling till det dagliga hushållet. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381#K9. Vänligen,

Sambodelning av hus då en betalat mer vid inköp

2013-10-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har separerat och är i färd att sälja vårat 50/50 ägda hus. Jag gick in med en större kontantinsats när vi köpte huset 2009. Denna transaktion syns i Nordeas system. Min fråga är om jag har rätt till att få ut den kontantinsatsen vid försäljning av huset?
Ingrid Benzinger | Hej och tack för din fråga! När två sambor separerar ska en sambodelning av den gemensamma bostaden och gemensamt bohag göras. Eftersom ni köpte huset för att bo i det tillsammans utgör det samboegendom och den vinst ni gör på försäljningen av det ska enligt lagens regler delas lika emellan er. Detta gäller oavsett om du betalade mer då handpenningen lades. Lagen innebär att det i princip inte spelar någon roll om det endast skulle vara den ena som betalat hela huset, det ska ändå delas lika vid separation. Med vänlig hälsning,