Behörig domstol och tillämplig lag vid internationellt äktenskap

2015-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ska gifte mig i Ukraina snart.Vilka regler gäller för fördelning av egendom om äktenskapet upplöses innan det registreras i Sverige ? Ukrainska eller svenska ?Måste jag skriva och registrera äktenskapsförord i Sverige innan ? Eller kan jag vänta tills äktenskapet registreras i Sverige ?
Viktor Persson |Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor.När det gäller denna typen av problem (internationellt privaträttsliga) finns det två viktiga frågor att besvara: 1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan? 2) Vilken lag ska användas?1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan?En svensk domstol har behörighet att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning i ett antal situationer. En av dessa situationer är då käranden (den som ansöker om äktenskapets upplösning) är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år. Det innebär att om du ansöker om äktenskapets upplösning i Sverige, även fast du flyttat till och bor i Ukraina, kommer svensk domstol vara behörig att ta upp frågan.Om en svensk domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad, är den även behörig att ta upp frågor om äktenskapets rättsverkningar i fråga om förmögenhetsförhållanden (t.ex. bodelning). Utöver det får en svensk domstol ta upp frågan om makarnas förmögenhetsförhållanden om frågan rör egendom i Sverige eller om svaranden (den som blir instämd till domstol) har hemvist i Sverige.Eftersom reglerna om behörighet i de flesta fall överlappar varandra bör en svensk domstol ha behörighet att ta upp en fråga om bodelning (och liknande förmögenhetsrättsliga frågor) om den är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad.2) Vilken lag ska användas?Huvudregeln i Sverige avseende utländska vigslar är att äktenskap som ingåtts utomlands enligt främmande lag anses giltiga till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks. Makar och blivande makar kan avtala om att en viss stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Ett sådant avtal är giltigt om avtalet utnämner lagen i en stat där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går således att genom ett sådant avtal styra om Ukrainas eller Sveriges lag ska vara tillämplig vad det gäller t.ex. bodelning. Man kan låta inkludera en lagvalsklausul i ett äktenskapsförord som man sedan registrerar hos Skatteverket. Det går bra registrera ett sådant innan äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet är giltigt om det stämmer överens med den lag som var tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Om ni avtalar om att svensk lag ska vara tillämpligt måste äktenskapsförordet således registreras enligt svenska regler, dvs. hos Skatteverket.Om tillämplig lag inte bestämts genom avtal mellan makarna, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. När det inte har funnits något gemensamt hemvist, vare sig vid äktenskapets ingående eller senare, får tillämplig lag bestämmas med hänsyn till vilken stat makarna har starkast anknytning till, här kan makarnas nationalitet kan få betydelse.Sammanfattning och rekommendationerDen internationella privaträtten är komplicerad och jag föreslår därför att ni redan nu skriver ett äktenskapsförord och där inkluderar en lagvalsklausul som fastslår att svensk lag ska tillämpas vid upplösning av äktenskapet. Därefter registrerar ni förordet på så vis som krävs för att det ska bli gällande enligt svensk lag.Viktigt att komma ihåg är att Ukraina har sina egna internationella privaträttsliga regler. Det som ibland kan ske är att två länder samtidigt anser sig behöriga att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning, och i värsta fall kan man då få s.k. kolliderande avgöranden (ett i Sverige och ett annat i Ukraina). Konsekvensen kan bli att du inte får det svenska avgörandet om bodelning verkställt i Ukraina. Fördelningen kan på så vis bli annorlunda än vad man planerat.Vänligen,

Bodelning mellan sambor

2015-05-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo vart tillsammans i 10 år. 2003 flyttade vi ihop tillsammans och förlovad. 2005 skaffade han ett företag. Vi har ett gemensam barn. Vad har jag rätt till som sambo när vi är separerat nu? Har jag rätt att få pengar om halva företaget?
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, När sambor separerar ska så kallad bodelning ske om någon av dem begär det. Bodelning innebär en uppdelning av tillgångar mellan de före detta samborna. Till skillnad från vad som gäller för ett gift par som skiljer sig, ingår inte alla sambornas tillgångar i bodelningen. Det som ingår är istället bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Tillgångarna ska dessutom ha införskaffats för gemensamt bruk. Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som är avsedda för det gemensamma hemmet. Din sambos företag ingår alltså inte i en eventuell bodelning. Det faktum att ni har ett gemensamt barn kan få betydelse för vem av er som får lägenheten på sin lott. Regeln är nämligen att den som bäst behöver bostaden ska få den (och den andra sambon får motsvarande värde i andra tillgångar). Den förälder som barnet ska bo med efter separationen kan med styrka sägas behöva lägenheten. Svaret är hämtat från sambolagen.

Angående möjlighet att genom testamente minska arv för särkullbarn till förmån för make

2015-05-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gift kvinna med man som har 2 särkullebarn.Vi har inga gemensamma barn.Om maken dör först.Kan vi genom testamente se till att hans barn ärver så lite som möjligt vid hansbortång? I så fall hur många % måste jag betala ut? Lagfart på hus+ bankmedel står på mig.Gör det någon skillnad?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) (länk). Där anges i 3 kap. 1 § att om en avliden person var gift, så ska dennes kvarlåtenskap (personens egendom) normalt tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne däremot har ett eller flera särkullbarn, så framgår av paragrafen att den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen endast om särkullbarnen avstår från att ta begära ut sin arvslott. Arvslotten utgörs av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn till arvlåtaren (t.ex. om kvarlåtenskapen är 1 miljon kronor och den avlidne har två barn, så är vardera barns arvslott 500 tkr).I den situation som du beskriver i frågan innebär detta i praktiken, att om din make avlider först så kommer all hans kvarlåtenskap att tillfalla hans två barn, om de inte väljer att avstå från sin rätt att få ut arvslotten, vilket de kan göra enligt 3 kap. 9 § ÄB.Det ovan angivna gäller under förutsättning att inget testamente finns som föreskriver något annat. Genom ett testamente går det nämligen att bestämma att din makes särkullbarn ska ärva mindre än sin arvslott. I 7 kap. 1 § i förening med 7 kap. 3 § ÄB kan utläsas att bröstarvingar (barn) endast har laglig rätt att utkräva sin laglott, som utgörs av hälften av arvslotten. Om din make således upprättar ett testamente där han uttrycker att hans vilja är att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med ”full äganderätt” eller liknande, så kommer hans barn endast kunna kräva ut sin laglott i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. I en sådan situation ärver alltså din makes två barn 50 % av hans kvarlåtenskap och du ärver resterande 50 %.Det faktum att lagfart och bankmedel står i ditt namn påverkar inte det som angivits ovan. Det kan istället påverka vid bodelningen, vilket sker före den tidpunkt då kvarlåtenskapen fördelas genom arv. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas med ett exempel. Om din make i ett testamente anger att han vill att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med full äganderätt, så har hans två barn endast rätt att kräva ut hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten). Om om kvarlåtenskapen efter din make således uppgår till exempelvis 1 miljon, så utgör vardera barns arvslott 500 tkr och laglotten 250 tkr. Vardera barn kan då begära jämkning av testamentet och kräva ut 250 tkr var (totalt 500 tkr) och resterande 500 tkr ärver du efter din make.Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett testamente efter era önskemål via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.Med vänlig hälsning,

Äktenskap och gåvor mellan makar

2015-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har i gåva gett halva min fastigheten till min sambo. I samband med gåvobrevet upprättades det även ett skuldebrev på mellanskillnaden lån etc. Vi hade hjälp av jurist att göra detta.Nu har vi gift oss, gäller fortfarande dessa handlingar eller måste vi göra ytterligare något mer. Ett nytt inbördes testamente ska skrivas det vet vi. Har enbart särkullbarn därför är detta viktigt.Vi vill skriva ytterligare ett skuldebrev. Kan vi göra det själv med det äldre som mall eller det måste göras av jurist ?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Gåvobrevet och skuldebrevet gäller, då dessa handlingar inte påverkas av att ni har ingått äktenskap. Därtill kan det vara värt att notera att en gåva (men inte ett skuldebrev) som sker under pågående äktenskap måste registreras för att vara gällande mot givarens borgenärer, 8 kap. 1 § st. 2 äktenskapsbalken .Vidare verkar det som att ni har för avsikt att skriva ett inbördes testamente. Detta kan ni enkelt göra här.Ni verkar vidare vilja upprätta ett skuldebrev. Eftersom jag inte har sett ert tidigare skuldebrev kan jag inte ge ett svar på om detta är möjligt att använda som mall. Dock torde det gå bra såvida skuldebrevet inte innehåller någon särskilt avancerad skrivning. Hur som helst, om ni vill känna en större trygghet än ni skulle känna om ni gjorde allt på egen hand, men samtidigt gärna slipper behöva betala ett relativt högt arvode till en jurist, kan jag rekommendera er att använda den här tjänsten för att upprätta ett juridiskt bindande skuldebrev. Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Umgängesrätt när en förälder varken är eller har varit gift

2015-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite om umgänge med min dotter jag har med min nuvarande flickvän.vi har haft det väldigt jobbigt i vår relation och vi har gjort slut några gånger, och då har hon sakt att jag ska komma till henne för att umgås med dottern och det var 4 timmar per vecka i hennes hem. Och jag har funnits närvarande sen hon föddes och dottern vet vem jag är och så. Hon är idag 17 månader. Hon säger även att hon hade familjerätten på sin sida och att det var rekomendationer från dom att börja så med umgänge. Vi bor inte ihop och jag har börjat känna att jag har fått nog i vår relation. Kan hon verkligen bestämma umgänget själv och vart jag ska vara med våran dotter?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan är beroende av vissa faktorer som du inte har uppgett. Resonemanget kommer därför att bli något hypotetiskt.När ett barn föds av en person som inte är gift får modern automatiskt vårdnaden, medan barnets far kan bli rättsligt erkänd som fader endast om en faderskapsbekräftelse upprättas enligt 1 kap 4 § föräldrabalken eller om ett domstolsavgörande fastslår faderskapet i enlighet med 1 kap. 5 § samma lag. Såväl vårdnad över barnet som umgängesrätt är beroende av att fadern har blivit rättsligt erkänd som fader. Om föräldrarna inte är gifta får modern per automatik vårdnaden över barnet, 6 kap. 3 § föräldrabalken. Fadern kan få vårdnaden tillsammans med modern (gemensam vårdnad) enligt 6 kap. 4 § samma lag, om föräldrarna gemensamt ansöker om detta hos en tingsrätt. Det är även möjligt för fadern att på egen hand ansöka om att få egen vårdnad eller att vårdnaden ska vara gemensam (se 6 kap. 4 § samma lag).Oavsett om en förälder har eller inte har vårdnad om barnet, har barnet rätt att få tillbringa tid med båda föräldrarna (umgängesrätt, 6 kap. 15 § föräldrabalken). En förälder som inte bor hos barnet har alltså ingen rätt att träffa barnet, om barnet vägrar att träffa den föräldern. Hur mycket tid som respektive förälder ska få tillbringa med barnet och var det ska ske, ska göras upp av föräldrarna gemensamt. Om detta inte är möjligt kan en förälder vid en domstol yrka på att t.ex. få tillbringa varannan helg med barnet hemma hos sig (se 6 kap. 15 a §). Domstolen ska sedan fatta beslut utifrån vad som är bäst för barnet. Om du är rättslig fader till barnet och en domstol inte har beslutat att du inte får träffa barnet, ska ni alltså gemensamt göra upp om när och var du ska få träffa ditt barn. Din flickvän har alltså ingen rätt att på egen hand bestämma dessa saker.Som jag har nämnt ovan finns möjlighet att gå till domstol om ni inte kan komma överens.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Oskäligt äktenskapsförord m.m.

2015-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min pappa avled under hösten förra året.Jag är ett sk särkullbarn. Det visade sig vid bouppteckningen att vår pappa lämnade ett dödsbo på minus efter sig på ca 7000. Han gifte om sig för 30 år sedan då han flyttat till Västerbotten. Han har de sista 10 åren bott på hem p g a stroke och andra följdproblem som afasi. Hans hustru har helt förfogat över hans pension den har gått in direkt på hennes konto. Vår pappa köpte en gård 1977 tillsammans med sin fru. han ägde då halva fastigheten i 7 års tid. Därefter skänktes gården till hustrun och sedan till hennes son. Här finns också två äktenskapsförord det senaste från 1996 där all egendom tillhör hustrun. vad göra?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer börja med att förklara innebörden av ett äktenskapsförord och i vilken uträckning det kan anses vara gällande. Vidare kommer jag gå in på frågan om bodelning m.m. ÄktenskapsförordJag antar att äktenskapsförorden i ditt fall föreskriver att all egendom ska betraktas som hustruns enskilda (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Det är endast ett äktenskapsförord som kan anses gällande. Ett äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten) för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § 3 st.). Sålunda är det äktenskapsförordet som numera finns hos Skatteverket som ni ska utgå ifrån.Det makarna kommit överens om i ett äktenskapsförord ska i regel respekteras. Emellertid kan förordet jämkas eller lämnas utan avseende om det bedöms som oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 §). Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och en helhetsbedömning ska göras av samtliga relevanta omständigheter. Jämkning kan komma i fråga om egendom i betydande omfattning gjorts till enskild och att detta lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden. Skulle en make bli helt eller nästan helt lottlös vid en bodelning medan den andra maken erhåller betydliga tillgångar, eller åtminstone inte försumbara värden, är det mycket möjligt att jämkning bör ske. Om ett äktenskapsförord jämkas, föranleder detta att ytterligare egendom dras in i bodelningen. Prövning av om ett äktenskapsförord är oskäligt görs, efter ansökan, hos domstolen. Bodelning m.m.Beträffande en eventuell bodelning, ska sådan ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad). En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). Ett övertagande av bostaden får ske i ett fall om bostaden är enskild, nämligen i fallet då bostaden är enskild egendom på grund av ett föreliggande äktenskapsförord. Ett övertagande får ske om det efterlevande maken har bäst behov av bostaden (11 kap. 8 §). Om bodelning sker, ska tillgångarna (giftorättsgodset, ej enskild egendom) ingå och skulderna ska avräknas. Ett eventuellt överskott ska senare läggas samman och likadelas. Skulle en make ha ett underskott (mer skulder än tillgångar), går denna make in med ett värde om noll kronor i likadelningen och i sådant fall likadelas endast den andra makens tillgångar (11 kap. 3 §). Om den avlidna maken endast har skulder kvar, finns det inget för barnen att ärva (men de övertar inte heller skulderna). Vad gäller gåvor under livet, kan en person disponera sina tillgångar i princip som denne vill. En make får ge (överlämna) gåvor och detta är som utgångspunkt giltigt så länge maken haft en verklig gåvoavsikt. För en gåva av en fastighet krävs att ett gåvobrev upprättas som uppfyller ett antal formella krav. Sammanfattningsvis går det att stipulera att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna som är bindande mellan parterna. Detta gäller när förordet registrerats hos Skatteverket. Dock kan ett äktenskapsförord undantagsvis jämkas om det medför ett oskäligt resultat av fördelningen av makarnas tillgångar. En bodelning ska som huvudregel genomföras när ett äktenskap upplöses, men behöver i vissa fall inte ske. Om en make vid sin död efterlämnar skulder, ärver barnen inget. Skulderna ärvs inte heller. Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Finns ej skyldighet att bidra med betalning till sambos köp

2015-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo äger vårt gemensamma hem tillsammans hälften var. Nu vill han renovera vissa saker som kommer att bli mycket kostsamt och som jag motsätter mej dels för att jag inte har råd! Måste jag betala sådan renovering som han ordnar nu? Måste jag prata med byggfirman och säga att jag inte vill ha med detta att göra och inte kan betala det? Detta ärrätt akutför han tar in offerter redan!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte någon regel som gör att du är tvungen att bidra med betalning till köp som din sambo gör. Du måste alltså inte betala. Dock kan det vara bra att, precis som du själv är inne på, kontakta byggfirman och förtydliga att du inte ska stå med som gäldenär. Detta för att undvika att eventuella betalningskrav riktas mot dig framöver.Vänligen,

Innebörden av vad som avses med förvärv enligt sambolagen

2015-05-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ett aktivt val görs av två sambos som har varsin fastighet, man beslutar sig för en av fastigheterna varvid en fastighet säljs. Den som säljer sin fastighet ger ett belopp till den andra som i sin tur betalar av på lånet på deras blivande gemensamma fastighet. Avsikten med detta att den kvarvarande fastigheten blir för gemensamt bruk = hela fastigheten samboegendom eller den sambo som köper in sig att dennes del av fastigheten blir samboegendom
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina fråga!Enligt 3 § sambolagen är makarnas gemensamma bostad och bohag samboegendom, förutsatt den har förvärvats för gemensam användning. Det finns vissa undantag, som dock inte är relevanta nu. Beträffande begreppet förvärva ska detta tolkas strikt. Ett byte, gåva eller köp avseende hela fastigheten måste alltså ha ägt rum. Det innebär att det som har skett inte leder till att vare sig hela fastigheten eller en del av fastigheten ses som sambogendom.Ovanstående innebär att ni vid en separation kommer att få rätt till fastigheten utifrån de kvoter av fastigheten som ni äger, d.v.s. separationen medför ingen förändring avseende ägandet för fastigheten.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,