Sambors rättigheter

2013-05-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en lägenhet innan jag och min pojkvän blev sambos. Han flyttade in hos mig. Jag har lån på lägenheten och nu undrar vi hur vi ska dela upp kostnaderna (hyra, bolån, mat , el, e.t.c. )? Hur ska vi tänka när vi gör upp om ekonomin? Tack på förhand!
Felicia Perfect |Hej, tack för din fråga!När två personer stadigvarande bor tillsammans, i ett äktenskapsliknande förhållande, så blir sambolagen tillämplig på förhållandet. Att sambolagen blir tillämplig innebär att vissa regler kan bli aktuella om samboförhållandet i framtiden kommer att upphöra. Ett samboförhållande anses upphöra i och med att någon av samborna gifter sig, avlider eller när samborna flyttar isär. Sambolagen är på så sätt tillämplig på ditt och din pojkväns förhållande. Det som först och främst kan vara viktigt att tänka är att när ett samboförhållande upphör, så har man inte lika många rättigheter jämfört med om man istället hade varit gifta. För när ett äktenskap upphör så ska en bodelning alltid ske mellan makarna, vilket innebär att makarna kommer att få lika rätt till all egendom. När ett samboförhållande däremot upphör så krävs att någon av samborna begär bodelning inom 1 år för att så ska ske. Det är även endast viss egendom som ingår i en bodelning mellan sambor. I er situation kommer därför en bodelning endast att ske om någon av er begär detta. Det som kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din pojkvän är endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som har förvärvats för gemensam användning.  Du nämner nu att du själv har köpt den bostad som du och din pojkvän bor i och även att detta köp skedde före ert samboförhållande. Om du vid tidpunkten för köpet av bostaden avsåg att själv bo där, kommer denna bostad inte att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din pojkvän. Om avsikten med köpet däremot redan från början var att du och din pojkvän skulle bo där tillsammans, kommer bostaden att ingå i bodelningen, även att det endast är du som har betalat den. Det avgörande är på så sätt vilket syfte som ditt köp med bostaden från början var.Om du och din pojkvän inte vill att bostaden ska ingå i en framtida bodelning kan ni redan nu upprätta ett samboavtal, som reglerar sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning. För att detta avtal ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen och att både du och din pojkvän undertecknar avtalet. Det är även viktigt att tänka på att all den egendom som du och din pojkvän har köpt för gemensam användning kommer att delas lika om någon av er begär bodelning, vid en eventuell separation.Sammanfattningsvis kan därför sägas att om er bostad kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan er så kan det vara viktigt att ni redan nu kommer överens om hur kostnader ska fördelas så att det blir rättvist mellan er. Det kan även vara viktigt att tänka på att om du inte vill att bostaden ska ingå så bör ni upprätta ett samboavtal.Det som även kan vara viktigt att tänka på är att sambor inte ärver efter varandra. Vill ni ärva är det därför att rekommendera att antingen ingå äktenskap med varandra eller upprätta ett testamente.Lycka till!

Ändring i vårdnaden när föräldrar brister i omsorg

2013-05-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 19 år, med dansk bakgrund så det kan förklara min nivå av språkbruk och jag vill be om ursäkt ifall det gör det besvärligt att läsa. Så, jag har en vän som nyligen blev tillsammans med en tjej från Mellan-Sverige som har det tufft hemma, hennes mamma, bror och pappa utöver alla våld mot henne. (Alla under mellan till kraftig berusning) Föräldrarna är sepererade sedan en stund tillbaka (jag vet inte hur länge) men båda är alkoholister. Hon har tidigare haft en pojkvän som också slog henne och en enstaka gång till och med våldtagit henne. Hon har inte anmält föräldrarna eller brodern för någonting, men ex-pojkvännen blev anmäld men det blev (vad hon har sagt) inte mycket av det. Hon undrade om det finns någon möjlighet att få andra vårdnashavare än hennes föräldrar samt hur hon skulle gå till väga för att anmäla hennes föräldrar för det de har gjort. Hon frågade mig för att jag ju är vän med hennes pojkvän och för att jag läser juridik på gymnasienivå men jag kunde tyvärr inte svara på hennes frågor. Så jag skickar frågan vidare till er; Kan hon få nya vårdnadshavare? Hur går hon till väga med ev. anmälan? (ska tillägga att tjejen är 14 år för nuvarande)
Lars Bålman |Tack för din fråga. Föräldrabalken (1949:381) (FB) är tillämplig. Enligt 6:7 FB gäller följande. Om båda vårdnadshavarna (föräldrarna) gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Detta görs på talan av socialnämnden.Om vårdnadshavare förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller är sambor, 6:10 a § 1-2 st. FB.Hon kan alltså inte på egen hand yrka detta i domstol. Det är till socialnämnden i sin kommun, alternativt socialkontoret under denna nämnd, som din vän ska vända sig. Information om denna nämnd, inklusive kontaktuppgifter, bör finnas på kommunens hemsida. Om detta känns besvärligt, föreslår jag att hon vänder sig till skolkuratorn eller sjuksköterskan på sin skola för psykiskt stöd och råd. Om det är så att din vän skulle vilja att föräldrarna och pojkvännen lagförs för gärningar som eventuellt skulle kunna betecknas som misshandel och våldtäkt, så är det till närmaste polisstation eller Åklagarmyndigheten som hon ska vända sig. Lycka till! 

Bodelning i anledning av den ena makens död

2013-05-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag ställde en fråga till er tidigare, se länken: http://lawline.se/answers/17031 men upplever att ett annat svar ni gett til någon annan om särkullsbarnsarvsrätt: http://lawline.se/answers/17131 inte samsvarar. Vad är rätt? Dom verkar motsäga varandra. Min avdöde pappa och hans fru hadde/har enskild egendom till ett värde av ca 4 millioner var. Har frun rätt på "sina" 4 millioner + 2 mill av pappas, eller har hon rätt på halvparten av det totala värdet av deras enskilda egendommar, dvs. 4 millioner? Dom har inga gemensamma barn med egna barn på var sin kant. Dvs, påverkar storleken på fruns enskilda egendom hur mycket hon ärver av min pappas enskilda egendom?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder, vilket framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap presumeras all egendom vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att den egendom som inte har gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord ska ingå i en bodelning vid äktenskaps upplösning, se 9 kap. 1 § jämte 10 kap. 1 § ÄktB. Om det endast finns enskild egendom i äktenskapet behövs normalt ingen bodelning göras, se 9 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄktB. Ett äktenskap upplöses på två sätt, varav det ena sättet är genom den ena makens död, vilket framgår av 1 kap. 5 § ÄktB. När ett äktenskap upplöses genom den ena makens död gäller att en bodelning alltid ska föregå ett arvskifte, se 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken (ÄB). Detta innebär följaktligen att den dödes kvarlåtenskap kommer att bestå av dennes andel i bodelning jämte eventuellt tillkommande enskild egendom. Makar har arvsrätt efter varandra jämlikt 3 kap. 2 § första stycket ÄB. Särkullbarn har dock rätt att direkt utfå sitt arv efter den döde. Översätter vi det som ovan har sagts till det konkreta fallet gäller följande. Din avlidne fars enskilda egendom om ca fyra miljoner kronor kommer inte att ingå i bodelningen (om sådan ska göras) mellan dödsboet och den efterlevande maken. Detta innebär att din avlidne fars fru behåller sin enskilda egendom och din avlidne fars enskilda egendom utgör kvarlåtenskapen efter honom. Eftersom det, såsom jag tolkar frågan, finns särkullbarn kommer din avlidne fars fru inte att ärva honom. Detta eftersom, som sagts ovan, makars arvsrätt får vika när det finns särkullbarn på den avlidnes sida. Jag hoppas att detta bringade dig klarhet. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.   Med vänlig hälsning,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2013-05-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang skilsmässa och dess lagar. En vän till mig skilde sig nyligen från sin fru, de båda skrev på och skickade in skilsmässapappren i början av mars i år,. I förra veckan vann han en summa pengar, lite mer än 50 000 kr. Nu är han orolig för att hans fd fru har rätt till hälften av pengarna. Då till min fråga, har hon rätt till hälften av dessa pengar även att de både två skrivit på och skickat iväg skilsmässopappren? 
Evelina Lund | Tack för din fråga! I äktenskapsbalken 9 kap. 2 § stadgas att bodelning vid äktenskapsskillnad ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är alltså den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till rätten, vilken i juridiska sammanhang ofta kallas för "den kritiska tidpunkten". Med egendomsförhållanden avses den samlade egendomsbilden, såväl tillgångar som skulder. Av din fråga framgår att paret sökt om skilsmässa i mars, vilket innebär att talan om äktenskapsskillnad är väckt. Bodelningen mellan dessa kommer att göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden vid den kritiska tidpunkten. Det vill säga den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom till rätten. Det i sin tur innebär att pengar som en person vinner efter att talan om äktenskapsskillnad inkommit till rätten inte kommer att delas vid en kommande bodelning. Vänligen,

Äktenskapsskillnad eller upplösninga av äktenskap?

2013-05-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag vill skiljas men förstår inte vad det är för skillnad på blanketterna äktenskaps skillnad och upplösning av äktenskap? Tycker det står samma sak på båda.. Eller måste man skicka in båda blanketterna?
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Om du vill skilja dig måste du ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Till att börja med ska du fylla i blanketten "gemensam ansökan om äktenskapsskillnad" eller "gemensam ansökan om upplösning av registrerat partnerskap". Valet beror alltså på om ni är gifta eller har ingått ett registrerat partnerskap. (Vanligt innan rätten till samkönade äktenskap fastslogs i Sverige 2009). Termen "upplösning av äktenskap" är egentligen inte detsamma som en äktenskapsskillnad. Även om man ibland kan uttrycka det som att ett äktenskap upplöses genom en skilsmässa. "Upplösning av äktenskap" innebär att äktenskapet i juridisk mening ska betraktas som en nullitet dvs. att äktenskapet var overksamt från början p.g.a. indispensabla äktenskapshinder. (dom om återgång av äktenskap). Detta institut har dock mig veterligen i princip gått ur tiden (1974) och idag kan ett äktenskap bara avslutas genom äktenskapsskillnad om båda makarna är i livet. Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson

Fråga om fastighet som förvärvats innan ett samboförhållnde utgör samboegendom

2013-05-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambofråga Jag äger ett hus som jag har betalat en stor summa på och lånen står på mig. Ett halvår senare blir jag sambo med en man med två barn. Vad händer om vi separerar? Jag har inga egna barn och det finns inga planer på att skaffa.
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!När ett samboförhållande upplöses görs, om någon av samborna kräver det, en bodelning där samboegendomen delas lika. Med samboegendom avses endast gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Vanligtvis omfattas därför inte en bostad som köpts av den ena sambon innan samboförhållandet inleds. Om bostaden däremot köpts väldigt tätt inpå att samboförhållandet inleddes och om tanken var att den förvärvades för att användas som gemensam bostad kan bostaden utgöra samboegendom. Om huset köptes för att ha en gemensam bostad ingår den i en framtida bodelning och värdet av huset delas då lika mellan er. Om huset däremot köptes för att du skulle ha det som en egen bostad är det inte samboegendom och ingår därför inte i bodelningen.  Med vänlig hälsning

Underhållsbidrag till barn

2013-05-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min son bor hos sin pappa och är hos mig varannan helg och lov. Min fråga är: är det boendeföräldern som står för alla kostnader Eller är jag skyldig att betala mer än underhållsstöd??? Han får även hela barnbidraget?
Evelina Lund |Hej,Tack för din fråga!I föräldrabalkens 7 kap. 2 § stadgas att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Av din fråga framgår inte om du har vårdnaden om barnet, men oavsett är du underhållsskyldig gentemot barnet. Däremot skriver du att du betalar underhållsstöd, vilket innebär att du anses ha fullgjort din underhållsskyldighet genom det belopp som du lämnar i underhållsstöd till barnet. Detta framgår av föräldrabalkens 7 kap. 2 a § där det står att en förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Av detta kan konstateras att du inte är skyldig att betala mer än underhållsstöd. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.Här hittar du föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Kvarsittningsrätt, låsbyte, egenmäktigt förfarande?

2013-05-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min fru har flyttat ifrån vår gemensamma bostad och jag har tilldelats kvarsittningsrätt till dess bodelning är klar. Min fråga är: Får jag byta lås på vår gemensamma bostad eller är det brottsligt, typ egenmäktigt förfarande? Tack
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga. Regler om kvarsittningsrätt återfinner du i äktenskapsbalkens (ÄktB) 14:7; https://lagen.nu/1987:230#A4. Beträffande ett förordnande om kvarsittningsrätt framgår av första stycket punkt 1 att rättigheten avser den gemensamma bostaden (se 7:4 st. 1) och att förordnandet gäller längst för tiden till dess att bodelning har skett. I samband med ett beslut om kvarsittningsrätt, kan även ett makar förbjudas att besöka varandra. I fall ett sådant beslut fattats har make inte rätt att besöka den gemensamma bostaden under tiden som kvarsittningsrätten kvarstår. Av 14:8 andra stycket följer att den make som inte har fått kvarsittningsrätten och är skyldig att genast avflytta omedelbart kan avhysas från den gemensamma bostaden (ÄktB prop. s. 210). Härvid är bestämmelserna i UB 16:1 tillämpliga. Att byta lås kan ses som egenmäktigt förfarande om man olovligen rubbar makes besittning. Bestämmelsen återfinns i 8:8 brottsbalken (BrB); https://lagen.nu/1962%3A700 och straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Då jag inte vet mer om din situation kan jag inte ge ett svar på rak arm, men jag kan dock rekommendera att du närmare studerar beslutet om kvarsittningsrätten.Lycka till