Lilla basbeloppsregeln

2016-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm det vid en bodelning (efter dödsfall) framkommer att den efterlevande sambon inte har rätt till någon egendom på grund av att bostadsrätt med inventarier införskaffats av den avlidne, innan paret blev sambo och inget har anskaffats för gemensam användning. Kan den efterlevande sambon åberopa paragraf 18 i sambolagen och erhålla 2 basbelopp ur dödsboet trots ovanstående? (Den avlidne har en bröstarvinge)Mvh/Björn
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!18 § sambolagen, den sk. "lilla basbeloppsregeln", är en bodelningsregel och kan inte åberopas för att få ut värde i annan egendom än samboegendom. Om det då följaktligen inte finns någon samboegendom vid bodelning kan den efterlevande sambon inte erhålla två basbelopp via regeln. Lilla basbeloppsregeln är tänkt som ett extra skydd för den efterlevande sambon om det inte finns mycket samboegendom i bodelningen. Denne ska då i vart fall få två basbelopp ur samboegendomen.Den efterlevande sambon har bara rätt till minst två basbelopp ur samboegendom, inte annan egendom.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Om skulder mellan sambor och gåvor som utgår när en av samborna dör

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans. Vi var överens om att betala hälften var. Dock blev sambon nödgad att ta ett lån på 250 000. Jag har aldrig skrivit på något om att jag var medlåntagare. Jag har ett lånevillkorsdokument där bara hon skrivit på.Nu kräver hennes syster att jag skall betala halva summan eftersom vi äger lägenheten tillsammans. Jag anser att vi då inte delat lika. Min fråga är således: Är jag tvungen att betala hennes halva lån?Jag har redan betalt för att slippa bråk men kan vi skriva in att vid den enes bortfall skall 125 000 + ev. procentuell värdeökning tillfalla min halva? Vi har vars två särkullbarn. Inga barn tillsammans. Tacksam för svar.Hälsningar
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Är du skyldig att betala din sambos lån?Precis som i ett äktenskap svarar en sambo bara för sina egna skulder (jämför med 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230)). Om det bara var din sambo som stod för lånet till bostadsrätten är det bara hon som står för det, vilket som jag förstår är exakt vad som hände i ditt fall.Att du och din sambo tillsammans ägde bostadsrätten spelar alltså ingen roll. En annan sak är att det kan uppstå problem om er bostadsrätt pantsattes som säkerhet för din sambos lån.Kan ni skriva att du ska få tillbaka ditt belopp vid ena sambons frånfälle?En rättshandling vars verkningar bara inträder vid dödsfall kallas för en dödsrättshandling. Testamente är i princip den enda dödsrättshandling som är giltig, vilket framgår av 17 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB).Din föreslagna dödsdisposition förutsätter alltså att din sambo skriver ett testamente till förmån för dig – för fallet då hon dör före dig. Beroende på din sambos egendom vid hennes frånfälle kan dock laglottsreglerna innebära att du inte får ut allt som du har rätt till enligt testamentet. I praktiken innebär laglottsreglerna att din sambo bara kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (se härom 7 kap. 1 och 3 § ÄB).För det fallet att du dör före din sambo kan hon t.ex. skriva ett gåvobrev om en gåva som bara utgår om du dör samtidigt som hon lever. Det rör sig då inte om någon dödsrättshandling, eftersom din sambo inte förfogar över sin kvarlåtenskap. Notera dock att en utfästelse om gåva bara är bindande om du t.ex. har fått just ett gåvobrev i din besittning, se 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.Det kan vara en god idé att samordna villkoren i de olika handlingarna så att det inte finns någon risk att båda förmögenhetsöverföringar kan inträffa. Behöver ni hjälp med att skriva testamente eller gåvobrev kan ni använda Lawlines avtalstjänst, se HÄR.SammanfattningDu är inte skyldig att betala din sambos lån. Ditt förslag på att få tillbaka dina pengar när du eller din sambo dör kan förverkligas genom att din sambo skriver ett testamente och ett gåvobrev.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med skulder, testamente och gåvor mellan sambor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan barn sälja förälders hus om föräldern är senil?

2016-09-16 i God man & förvaltare
FRÅGA |En fråga ang. försäljning av hus, får barn sälja sina föräldrars hus innan de gått bort från jordelivet, endast mamman finns i livet och är senil.
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör Föräldrabalken (FB) Om föräldern står som ägare på huset kan barnen inte sälja huset. Trots att föräldern är senil. Det är endast föräldern själv som kan sälja huset eller så kan huset säljas via en god man eller förvaltare. Barn kan ansöka om en god man eller förvaltare för sin förälder, 11 kap 15 § FB. En god man hjälper t ex. en dement med att förvalta sin egendom, se 11 kap. 4 § FB. Om en person är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom och ingen mindre ingripande åtgärd (som t ex. god man) är tillräcklig kan personen anordnas en förvaltare, 11 kap. 7 § FB. Den stora skillnaden mellan dessa två är att ett anordnande om förvaltare gör att personen förlorar sin rättsliga förmåga. Vid god man har personen kvar sin rättsliga förmåga och det krävs samtycke från denne om gode mannen ska företa rättshandlingar. Förvaltarskapet är alltså mer ingripande än godmanskapet. När det gäller försäljning av fast egendom (ex. hus) krävs också samtycke från överförmyndaren 14 kap. 11 § ÄB. Detta gäller oavsett om personen får en god man eller en förvaltare. En överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, 12 kap 9 § FB.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att barn inte får sälja senila föräldrars hus om föräldrarna står som ägare på huset. Försäljning av huset är i detta fall, om mamman är ägare av det, endast möjligt om mamman själv säljer eller via god man eller förvaltare, men då måste en sådan anordnas för mamman först. När det gäller försäljning av hus via god man eller förvaltare krävs också överförmyndarens samtycke.Här kan du läsa mer om god man och förvaltare http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/ och hur man ansöker: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/Att-soka-god-man-eller-forvaltare/ Hoppas du har fått svar på din fråga! Med Vänliga Hälsningar

Bodelning i samboförhållande

2016-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Det är så att jag och min sambo gick isär efter ca 5år tillsammans. Och efter den här tiden så tog hon så gott som allt som fanns i lägenheten och flyttade till sin nya bostad. (Vi hade inte skrivit något avtal eller liknande utan var helt enkelt bara sambos. Men har hon rätt att göra så eller kan jag göra något för att få tillbaks något av det? Mvh
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid samboförhållande är det sambolagens bestämmelser som är tillämpliga. För att bodelning ska bli aktuell i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det, vilket framgår av 8 §. Du måste således begära att bodelning ska äga rum, och detta måste ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphör, vilket framgår av 8 § andra stycket. I bodelning ska vidare samboegendomen ingå. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §. Där stadgas att er gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att det förvärvats för gemensam användning. Det krävs således att det är införskaffat under förhållandet, annars uppfyller det inte förutsättningarna för att vara införskaffat för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §, vari det framgår att det är bl.a. möbler och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Egendom som används uteslutande för den ene sambons bruk utgör inte gemensamt bohag, inte heller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, se 7 §. Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att egendom som förvärvats under ert samboförhållande utgör ert gemensamma bohag och ska således delas lika mellan er, se 14 §. För att få fram summan som ska delas lika mellan er, måste vardera sambos andel i samboegendomen räknas ut, se 12 §. Sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen, enligt 13 §. Efter skuldavräkningen ska det som då återstår av samboegendomen delas lika mellan er, enligt 14 §.Detta innebär att det är själva värdet på samboegendomen som ska delas lika. Fördelningen av själva egendomen behöver inte nödvändigtvis delas på hälften. Om en av er skulle vilja ha all samboegendom, får den andra ersätta denne med värdet av halva samboegendomen.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du först och främst måste begära bodelning, i enlighet med 8 §. Vidare ska er samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §. Hoppas du är nöjd med svaret! Tveka inte på att återkomma om du har fler funderingar.Vänliga hälsningar,

Innebörden av bodelning enligt sambolagen samt samboavtal

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo, änkling, respektive änka innan vi träffades, lever nu som sambos, men har varsin bostad, vilka vi alternerar mellan. Vi har båda ekonomiska tillgångar av olika slag, delar på levnadsomkostnaderna t.ex resor och har inte skaffat något av betydelse för det gemensamma boendet. Har varsin bil. Finns det bl.a. med tanke på arvsfrågor( vi har barn, barnbarn, barnbarnsbarn på varsitt håll) någon som helst anledning att avtala bort sambolagen. Vår inställning är, att respektive barn helt skall ärva sin förälder, som om något samboförhållande oss emellan inte alls förelåg. Testamente från våra tidigare äktenskap finns.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambors egendom stadgas i sambolagen (SamboL). Den kan du hitta här. Arv och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här. Jag inleder med att beskriva de regler som kan vara intressanta för er och avslutar med en sammanfattning om hur det kan påverka er och mina rekommendationer.Vad gäller när en sambo avlider?Eftersom sambor inte har någon arvsrätt enligt ÄB, så är det era respektive barn som ärver er i första hand och i andra hand era barnbarn. Detta stadgas i ÄB 2:1. Om en samborelation upphör för att en av parterna avlider, så har den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning enligt sambolagen och bodelningen ska i så fall ske innan arvsskifte, SamboL 8 §.I en bodelning för sambor ingår bara samboegendom. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner o. d.) som skaffats för gemensamt brukande antingen inför eller under samboförhållandets början, SamboL 3 §. Sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår inte. Bodelningen innebär att värdet av samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo, SamboL 12-14 §§.. Föremålen som utgör samboegendomen delas sedan mellan parterna, så att de får egendom motsvarande sin andel, SamboL 16 §. Det som tillfaller den avlidne sambon kommer vara del av dennes kvarlåtenskap. Den efterlevande sambon har alltid rätt, i den mån samboegendomen räcker, att få en andel som motsvarar ett dubbelt prisbasbelopp (idag ca 88 000 kr), SamboL 18 §. Rätten att begära bodelning vid en samborelations upphörande kan avtals bort genom ett samboavtal, SamboL 9 §. Detta innebär att en efterlevande sambo inte kan begära bodelning, utan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas direkt mellan arvingar och eventuella testamentstagare.Hur påverkar detta er?Eftersom ni inte har skaffat så mycket för det gemensamma boendet, så har ni sannolikt inte mycket samboegendom som skulle ingå i en bodelning. Era bostäder ingår endast om någon av dem förvärvades inför eller under er relation och sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår aldrig i en bodelning mellan sambor. Om en av er avlider, så har den efterlevande rätt att begära bodelning enligt sambolagen. Även om den efterlevande sambon gör detta, så kommer den avlidnes arvingar sannolikt inte påverkas nämnvärt, eftersom så lite egendom kommer ingå i bodelningen.I dagsläget verkar ni vara överens om att en bodelning inte ska ske och att era respektive barn ska ärva sin förälder. Om jag har rätt i att ni inte innehar så mycket samboegendom, så finns det inte heller någon större anledning för någon av er att begära en bodelning vid den andres död. Dock finns rätten att göra detta alltid kvar, så länge ni inte har ett skriftligt samboavtal som innebär att sambolagens regler inte ska tillämpas.Mina rekommendationerÄven om ni i dagsläget är överens om vad ni vill ska hända om er relation upphör till följd av att någon av er avlider, så kan detta förändras med tiden. Tiden efter sin partners bortgång är ofta påfrestande på många sätt och för att undvika oklarheter och konflikter är det därför bra att ha ett avtal som tydligt visar båda parters vilja. Ett skriftligt avtal om detta är också det enda sättet att garantera att den avlidnes vilja efterlevs.Med anledning av detta rekommenderar jag er alltså att skriva ett samboavtal, som visar att ni inte vill att en bodelning ska ske enligt sambolagen. Om ni behöver ytterligare hjälp med detta, så kan ni hitta Lawlines avtalstjänster här. Där kan ni även få mer information om samboavtal och hur de kan utformas.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Upprättande av samboavtal

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har två barn födda 00 och 02, är nyskild och köpt bostadsrätt. Äger en bil samt har köpt allt nytt i lägenheten (dyr media, sängar, kristallkrona, möbler mm). Jag har fått barn med en ny man i juli i år. Han har tre barn sedan tidigare. Han är arbetslös, bostadslös (sover hos mig) och har skulder - bland annat hos kronofogden. Vi vill flytta ihop, men kronofogden säger att de ska utmäta mina saker i så fall. Jag vill skydda mig, vi vill skydda mig - och har skrivit ut ett samboavtal och letar kvitton, men det känns osäkert att göra detta avtal själv känner jag. Skulle behöva hjälp. Kan ni hjälpa till? Hur? Pris?Om vi sedan gifter oss, ska man skriva om/skriva ett nytt avtal då (jag har ju gått in med pengar från skilsmässan i detta boende).Mvh Anna
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din situation och det låter som en bra idé att skydda din egendom med ett samboavtal. Ett sådant kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, här, till det fasta priset av 695kr. Du kan även välja att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just samboskap genom att klicka på knappen till höger http://lawline.se/boka. Om ni sedan gifter er kommer ert upprättade samboavtal inte automatiskt att övergå till ett gällande äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste nämligen registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Se 7 kap 3 § Äktenskapsbalken (1987:230). Det krävs med andra ord ett nytt avtal vid giftermål. Detta kan upprättas på samma sätt som ovan, alternativt genom att ni kontaktar en jurist, förslagsvis Familjens Jurist.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Särkullbarn, laglott och efterarv.

2016-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej min man har 2 barn i ett tidigare giftermål. Vi är gifta och har inga gemensamma barn. Vi har skrivit teatamente, där jag står som förmånstagare. Han står som ägare till vår bostadsrätt. Lägenheten har ett försäljningsvärde på ca 3 miljoner och en skuld på 400.000kr det finns oxå en gammal uppskjuten skuld på ca 250.000kr från tidigare försäljningar på fastigheter.Vad händer när om min man dör före mig. Hur mkt blir särkullsbarnens laglott, den som dom kan välja att ta ut direkt. Vi har skrivit i testamentet att om dom inte tar ut sin laglott, och väntar tills jag avlider så har dom rätt till ett efterarv ifrån oss bägge. Men om dom väljer att ta ut den, så får dom inget mer.Kan jag bestämma mig för att betala ut deras laglott direkt och inte ge dom ett efterarv. Trots att det finns ett testamente
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Det din fråga rör är familjerätt och mer specifikt reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap 1 § ÄB. Laglotten är det ett barn minst kan kräva i arv av sin förälder, oavsett vad som står i ett testamente. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn (barn till den ena maken från ett tidigare förhållande) alltid rätt att ta ut sin laglott (halva arvslotten) direkt vid förälders död, 3 kap 1 § ÄB. Men de kan också avstå, och istället få ut sitt arv när den efterlevande maken dör (det är då det kallas efterarv), 3 kap 9 § ÄB. Efterarvet förklaras i tredje stycket 3 kap 2 § ÄB. Det är upp till särkullbarnet att bestämma om hen vill ta ut laglotten direkt eller vänta. Om din man avlider så ska en bodelning ske där ert giftorättsgods ska summeras och delas lika mellan er (finns annan möjlighet i 12 kap 2 § ÄktB men hälftendelning är det vanliga).Ex: Om ert giftorättsgods (efter att alla skulder är betalda) uppgår i 100 000 kr får du efter en hälftendelning 50 000 kr i giftorättsandel och de andra 50 000 kr blir kvarlåtenskapen från din avlidna man (jag tar här i exemplet inte med eventuell enskild egendom). Detta är vad hans barn ärver (plus eventuell enskild egendom) om inte annat är föreskrivet i testamente. Särkullbarnens arvslott blir 25 000 kr var. Deras laglott är däremot bara 12 500 kr var. Det är så mycket de har rätt att få ut, oavsett vad som står i testamentet, och som de kan ta ut direkt efter hans bortgång. Arvlåtaren kan alltså genom testamente disponera fritt över hälften av sin kvarlåtenskap när hen har bröstarvingar. Din makes barn har alltså rätt att ta ut sin laglott när din make dör men om de avstår till förmån för dig så ärver de arvet från sin far som en kvotdel av din förmögenhet (se tredje stycket 3 kap 2 § ÄB.) Till detta tillkommer det ni har föreskrivit i testamentet. Det är upp till dem att välja om de vill ta ut sitt arv direkt eller vänta, så du kan inte besluta över detta. Min rekommendation till dig är att se över ert testamente och vad som står där. Om du inte vill att din mans barn ska få ärva av dig (annat än deras efterarv från honom) vid din bortgång utan du vill disponera pengarna på annat sätt ska du upprätta ett nytt inbördes (gemensamt) eller enskilt testamente. Var uppmärksam på att det är mycket viktigt att testamentet upprättas på korrekt sätt för att det ska vara giltigt, det är nämligen mycket strängt med formkraven vid testamente.Testamentet ska upprättas skriftligt i närvaro av två vittnen (får inte vara släktingar) som är i samma rum och som undertecknar handlingen. För att vara på säkra sidan rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår tjänst rörande testamente som du hittar på http://lawline.se/avtal/testamente Hoppas du har fått hjälp med din fråga och att du vet hur du ska ta dig vidare. Med Vänliga Hälsningar

Ingår bilar i bodelning sambo?

2016-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag undrar en sak, vi har varit sambos och har separerat, för ca två år sen införskaffade vi en bil på leasing som vi har betalt av med gemensamt konto, bilen står på honom. Vad gäller vid bodelning här?Med vänlig hälsning Christel
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.Enligt 3 § sambolagen är bostad och bohag samboegendom (som kan bodelas) om det förvärvats för gemensam användning. I definitionen bohag ryms inte bilar, se 6 § sambolagen. Bilar kan således aldrig bli samboegendom, oavsett om de förvärvats tillsammans för gemensam användning. Bilar kan inte ingå i en bodelning.Det som gäller i ditt fall är helt enkelt att din sambo äger bilen (står på den) och har rätt till den.Det finns dock ett undantag från detta, som ger dig en samäganderätt trots att du inte står som ägare till den, sk. dold samäganderätt. För att dold samägaderätt ska föreligga krävs att tre kriterier är uppfyllda. Dessa är som följer.1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).Om dessa tre kriterier föreligger så har du dold samäganderätt i bilen, vilket ger dig en rätt till bilen (oftast hälften av värdet).Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen