Överta bostadsrätt eller hyresrätt vid samboförhållande

2015-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Om en person äger en bostadsrätt och bor i den ensam i flera år och sedan flyttar personens partner in i bostadsrätten, har "partnern" då rätt till bostadsrätten om de skulle separera?Är lagen annorlunda om det gäller en hyresrätt?Tack på förhand.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att ni inte är gifta.Svaret på din fråga hittar du i Sambolagen https://lagen.nu/2003:376.Jag förutsätter att du köpt bostadsrätten innan du träffat din partner och att den därför inte är införskaffad för gemensam användning. Detta innebär isåfall att din bostadsrätt inte utgör samboegendom 3§, vilket i sin tur innebär att den inte ska ingå i en eventuell bodelning om ni skulle separera.Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta bostadsrätten om det anses att din sambo bäst behöver den och det inte anses oskäligt. Om ni inte har barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att ett sådant övertagande ska vara aktuellt 22§. Ett anspråk på att ta över bostaden ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Om din sambo lämnar bostaden har hen dock bara tre månader på sig att framställa kravet. Om din sambo får ta över bostaden har du rätt till ersättning för dess värde. Ovanstående gäller både för bostadsrätt och hyresrätt.Hoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Fördelar med upprättande av samboavtal, äktenskapsförord samt testamente

2015-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag är ihop med världens gulligaste tjej sen 3 år tillbaks. Vi håller just på att leta lägenhet för att flytta ihop. Jag har friat så vi planerar att inom ca ett år gifta oss.Jag har ärvt en del pengar från min mormor för ett halvår sen och min kompis påpekade att vi nog borde skriva ett samboavtal. Jag vet inte riktigt vad det är och vi ska ju ändå snart gifta oss och förhoppningsvis skaffa barn.Vad ska jag/vi tänka på inför att vi flyttar ihop och sen gifter oss? Finns det något annat jag bör tänka på? Som äktenskap, separation, barn, död?MvhAlexander
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Jag ska försöka besvara den så gott det går!Först och främst, många som väljer att flytta ihop upprättar ett samboavtal. Det är ett sätt att fördela sin samboegendom vid en eventuell separation. Genom ett upprättande av ett samboavtal så kan de som sambor bortse från reglerna i Sambolagen och istället upprätta ett eget skriftligt avtal kring fördelning av samboegendomen om ni i framtiden av någon anledning inte skulle vilja bo ihop längre. Samboegendom är då gemensam bostad, bohag som kan bestå av möbler och liknande i hemmet som är avsett att användas tillsammans. Sådant som inte har köpts för att användas gemensamt i bostaden är inte samboegendom. Ni kan även behöva skriva vissa samäganderättsavtal och det är avtal om något ni äger tillsammans. Om detta inte görs kan det då finnas en risk i att endast en person antas vara ägare vid en eventuell tvist eller separation. Det kan exempelvis vara så att ni köper något gemensamt så är det viktigt att det står på kvittot att köpet har gjorts gemensamt. Det kan då vara lämpligt att ni båda skriver under kvitton, köpehandlingar etc. Regler om samäganderätt finner ni här: https://lagen.nu/1904:48_s.1. Rörande arvet du hade fått från din mormor så kan det vara så att du fått arvet i samband med ett testamente och då kan det finns en bestämmelse som följer med arvet. Det kan vara så att din mormors avsikt med arvet var att det endast skulle tillfalla dig och att det inte ska delas med någon annan. Då kommer det inte behöva delas om en tvist eller separation skulle uppstå, även om ni har skrivit samboavtal rörande arvet. Om ni sedan gifter er så kommer samboförhållandet att upphöra enligt SFS 2003:376 Sambolag : https://lagen.nu/2003:376. Då gäller istället reglerna i Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln vid en eventuell skilsmässa är då att makarna har lika rätt till halva boet. Det gäller oavsett om det har skett innan äktenskapets ingående eller efteråt. Detta kan man dock avtala bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. Vid en bortgång finns det regler gällande uppdelningen av arvskiftet och de reglerna finner du här: https://lagen.nu/1958:637. Då fördelas arvet enligt den legala arvsordningen.Det är dock vanligt att många upprättar ett testamente då det finns en vilja att fördela en del, eller hela kvarlåtenskap till en viss person för att fördelningen inte ska bidra till osämja i framtiden. För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara skriftligt och två vittnen ska vara med när testamentet skrivs på av testatorn, alltså personen som upprättar testamentet. Reglerna kring detta finner du här : https://lagen.nu/1958:637#K10. Det är väldigt vanligt att man upprättar något av ovanstående då för att undvika framtida tvister. Det kan vara värt att beakta!Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Hälsningar,

Äganderätt i äktenskap

2015-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejNär man blir gift, blir alla tillgånger automatiskt gemensam egendom om inget annat tydligt är avtalt. Korrekt?Samtidigt gäller i princip, att make och maka har fri förfoganderätt över tillgångerna, som finns på var sitt bankkonto. Man kan använda tillgångerna som man vill utan att fråga maken/makan. Korrekt?Vi har 3 barn, make 2, maka 1, inga gemensamma, alltså alla särkullbarn.Om makan nu vill ge sitt barn en gåva på t.ex. 50000 kronor, skulle maken då motsvarande kunna ge sina barn 2 x 50000 kronor. Korrekt?Gäller det samma för ett belopp på t.ex. 500000 kronor?Dessutom hävdar makan att makens barn inte ska ha något. Det makan vill ge sitt barn är ett belopp, som makan har sparat med syfte särskilt att ge sitt barn för utbildning, säger hon. Beloppet har sparats på makans eget konto (ingår alltså i princip i den gemensamma egendom?), inte på ett särskilt konto tillhörande barnet. Dessutom är beloppet barnbidrag från makans före dette man.För mig låter det konstigt. Vad säger lagen?Med vänlig hälsning
Mattias Vilhelmsson |Hej!Situationen du beskriver innehåller många delmoment men generellt gäller frågan samma sak nämligen hur ser egentligen "ägandet" ut i ett äktenskap. Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i Äktenskapsbalk (1987:23) (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makars egendom göras till enskild egendom. Verkan av detta syns endast vid en eventuell bodelning på så sätt att den egendom som undandragits som enskild egendom inte ingår i den eventuella bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns blir i princip all egendom som makarna äger giftorättsgods. Detta innebär endast att make har ett latent anspråk på den andre makens giftorättsgods om en eventuell bodelning skulle ske. Följden av detta är alltså att det inte är korrekt att påstå att all egendom blir "gemensam". Du äger den egendom som tillkommer dig och din make/maka äger den egendom som tillkommer hen. Detta innebär i sin tur att du får göra precis vad du vill med din egendom, t.ex. köpa vad du vill, ge bort vad du vi. Det latenta anspråk som din make/maka har på ditt giftorättsgods blir endast aktuellt vid en bodelning. Det är inte heller korrekt att påstå att make och maka har fri förfoganderätt, make och make har istället fri äganderätt till sin egendom. Du har rätt när du skriver att make/make får göra precis vad hen vill med sin egendom utan att fråga den andre maken/makan. Alltså blir svaret på de övriga frågorna, som rör olika penningbelopp, mot bakgrund av det sagda, att make/maka får ge bort precis hur mycket hen vill av sin egen egendom så länge det inte strider mot regler på andra rättsområden.

Underhållsbidrag och körkortskostnad

2015-01-18 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter som är 16 år bor hos mig på heltid. Hennes pappa betalar underhållsbidrag på 1275kr/mån. Vi har en gemensam son sim är 11år som bor växelvis hos oss. Min fråga är: då det börjar bli dax för körkort, ska dotterns pappa vara med och dela på körkortskostnader eller skall det vara inräknat i underhållsbidraget? Hälsningar Maria Rapp
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga mot barnet, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 7:1 första stycket. Eftersom din dotter inte bor med sin pappa så ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett genom dom eller avtal fastställt underhållsbidrag (Föräldrabalk 7:2 första och andra styckena). Han har utöver underhållsbidraget ingen skyldighet att betala mer pengar, såvida inte rätten finner att storleken på underhållsbidraget i domen eller avtalet ska jämkas på grund av ändrade förhållanden (Föräldrabalk 7:10 första stycket). Denna bestämmelse tar dock i första hand sikte på en situation där den bidragsskyldige förälderns inkomst- eller familjeförhållanden förändras, exempelvis om hans inkomst kraftigt ökar eller om han blir underhållsansvarig mot ytterligare ett barn. Sammantaget så är din dotters pappa inte skyldig att betala, utöver underhållsbidraget, för att bekosta dotterns körkort.Det finns dock inget som hindrar dig och dotterns pappa, förutom en begränsning angående bl.a. engångsbelopp i Föräldrabalk 7:7 andra stycket, att oavsett anledning komma överens om att ändra vad som har bestämts i avtalet eller domen. I övrigt kan ni också vid sidan om domen eller avtalet komma överens om hur ni gemensamt bekostar dotterns körkort. Jag hoppas att detta svar i någon mån har gett er vägledning i frågan. Med vänlig hälsning

Resekostnader till och från skolan

2015-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Vad säger juridiken om barns reskostnader mellan hemmet och skolan vid delad vårdnad?Är det en kostnad föräldrarna ska dela, eller står var och en för den egna reskostnaden?Alltså inte mellan hemmen, utan mellan hem och skola.Om förälder Y flyttat till en annan kommun och därmed måste köpa busskort för att barnen skall ta sig till och från hem Y och skola, måste då förälder X ta del av den kostnaden, även om barnen bor på gångavstånd till skolan under X veckor?Eller ansvarar X för barnens resor till och från skolan under sina veckor, och Y under sina?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna om vem som ska svara för ett barns kostnader återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K7Som föräldrar har X och Y en underhållsskyldighet gentemot barnet och ska således stå för kostnader som exempelvis resor till och från skolan (se FB 7:1 1 stycket). I det här fallet bor föräldrarna på olika ställen. När barnet bor hos den ena föräldern utgår man från att den föräldern fullgör sin underhållsskyldighet då barnet bor där. Med andra ord får i detta fallet Y, som flyttat till en annan kommun, bekosta utgifterna för resorna till och från skolan. Möjligtvis skulle X tvingas att hjälpa Y genom att betala ett underhållsbidrag till Y (enligt FB 7:6). Detta skulle endast kunna ske om de hade väldigt olika ekonomisk förmåga och levnadsstandard mot bakgrund av ett rättsfall som avgjordes 2013 (se NJA 2013 s 955). Huvudregeln måste dock sägas vara att X inte ska bekosta barnets resor mellan Y och skolan. Om Y skulle tycka att det var väldigt problematiskt med utgiften skulle lösningen vara att barnet byter skola. Eftersom båda föräldrarna är vårdnadshavare i det här fallet är det de båda gemensamt som bestämmer var barnet ska gå i skolan (se FB 6:13). Om Y vill att barnet byter skola måste hen således vara överens med X om detta. Det korta svaret på din fråga är dock precis som du skriver i den sista meningen: X för barnens resor till och från skolan under sina veckor och Y under sina.Hoppas du fick svar på din fråga!

Avsluta godmanskap

2015-01-19 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har haft en god man under ca 3 års tid. Men det har för det mesta bara vart problem och mer stress. Har tagit ett beslut om att sköta mig själv. Hur/vart vänder jag mig för att avsluta detta på enklaste sätt, snarast möjligen? Har försökt kommunicera med "denne gode man" men får ingen respons på något sätt. Antar att jag måste kontakta, skattemyndigheterna, den nuvarande banken.. etc. etc. ???Tacksam för svar
Henrik Ärnlöv |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna om god man regleras i föräldrabalkens elfte kapitel som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K11.Om du inte längre vill ha en god man råder jag dig att vända dig till överförmyndaren i kommunen där du bor (googla "överförmyndare" och namnet på din kommun för kontaktuppgifter). De hanterar frågor som rör god man, däribland att avsluta godmanskap, och du behöver inte kontakta skattemyndigheter eller liknande. Hoppas att det var ett tillräckligt svar på din fråga!Mvh,

Bodelning under äktenskap

2015-01-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min fru ska flytta isär utan att skiljas. Vi ska prova att bo isär ett år innan vi beslutar om vi ska fortsätta vara tillsammans. Jag kommer flytta till en lägenhet och tar med en del saker så att jag klarar mig.Jag fick höra att om vi inte gjort en bodelning inom ett år så tillfaller huset och allt däri henne om hon nu bor där och inte jag, stämmer detta?Tack på förhand!/Henrik
Mattias Vilhelmsson |Hej Henrik!Som jag förstår det ska ert äktenskap inte upplösas. För att detta ska ske krävs att ni tillsammans eller någon av er yrkar att tingsrätten ska upplösa ert äktenskap, jmf 5:1-5:3 ÄktB samt 14:3 ÄktB. Alltså kommer inte bodelning på fråga då en bodelning ska/kan ske när ett äktenskap upplöses eller, om ni är ense, under äktenskapet, se 9:1 ÄktB. Svaret på din fråga blir alltså nekande: det stämmer inte att huset tillfaller henne om ni inte har gjort någon bodelning inom ett år.

Kan man ärva en skuld?

2015-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min pappa är pensionär och har privata skulder. Mina föräldrar är skilda och så vit jag vet skrev de under ett dokument där min mamma inte ska bli skyldig att betala av hans lån vid hans död.Min fråga är, när min pappa dör och har privata skulder kvar att betala, kan vi barn bli skyldida att betala tillbaka det resterande av hans lån? Vi är tre barn, varav jag och min bror bor i England och vår syster hemma i Sverige. Tack så mycket på förhand.Med vänliga hälsnignar,Ludwig
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter dina föräldrars bortgång kommer din pappas dödsbo överta alla eventuella skulder. Skulderna betalas endast av med medel från dödsboet och inte från er som arvtagare. Det går inte att ärva en skuld utan om det saknas tillräckliga medel för att betala av lånet kommer den delen av lånet som inte täcks av dödsboets tillgångar att förbli obetald. Skulden betalas alltså innan ett eventuellt arv delas ut. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,