Makarnas underhållsskyldighet i äktenskapet

2015-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min man vill skilja sig men inte jag. Vi har en 1-årig dotter ihop och skrev äktenskapsförord innan vi gifte oss då han har fonder och aktier. Vi gifte oss februari 2014 och köpte ett större hus augusti 2014 då vi väntade vår dotter. Huset köpte han för sina fonder men jag fick godkänna för köpet tydligen ( kan ingenting om detta ). Han vill nu slänga ut mig, eller åtminstone flytta till någon av mina släktingar eller vänner som inte har plats för mig och vår dotter som vi bestämt att vi ska ha varannan vecka. Kan han verkligen slänga ut mig?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid, om någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Detta gäller oavsett om båda makarna är överens i sitt beslut om äktenskapsskillnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalk). Äktenskapsförhållandet består under betänketiden. Slutsatsen är att så länge ni är gifta har han inget legitimt skäl för att kunna tvinga dig att flytta ifrån ert gemensamma hem. Du har dessutom rätt att bo kvar i er gemensamma bostad vid en eventuell bodelning. Enligt 11 kap. 8 ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom mot avräkning i sin andel av giftorättsgodset. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Notera dock att rätten att överta bostad inte gäller egendom som är enskild enligt samma paragraf. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen.

Från gemensam till ensam vårdnad

2015-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har 3 söner varav en nu är myndig. För 3 år sedan fick vi en dom i hovrätten gällande vårdnad och umgänge. Pappan fick gemensam vårdnad men inte rätt till umgänge eftersom det fanns en hel del som tydde på att han misshandlat och utsatt en av sönerna för övergrepp. (Han dömdes inte för brotten) Under 5 år har han nu träffat sina söner max 20 minuter/år!!! Sönerna vill inte ha med honom att göra, de är nu 12, 16 och 18 år. Vi vet ingenting om hans liv och han berättar aldrig något. Den äldsta sonen vill gärna vittna om det skulle bli rättegång. Den yngsta sonen lever med en ständig rädsla för att det ska hända mig något och att han då skulle bli tvungen att bo med sin pappa. Hur stor är chansen att jag i dag skulle få egen vårdnad?
Theresa Ermstål |Hej,I svensk rätt åtnjuter domar i huvudregel något som kallas för negativ rättskraft. Det innebär att om en fråga har prövats i domstol och inte längre kan överklagas kan den inte heller prövas av en domstol på nytt. Den här huvudregeln gäller dock inte i mål rörande vårdnad och umgänge utan i sådana frågor kan en ny talan om samma fråga prövas igen. Det här framgår bl.a. av NJA 2011 s. 311 (här).Utgångspunkten i vårdnadstvister är barnets bästa. Barnet har rätt till en trygg uppväxt och om det är möjligt ha en god kontakt med båda sina föräldrar, detta framgår i 6:2a föräldrabalken (här). Även barnets vilja ska beaktas med beaktande av ålder och mognad. Det innebär att ett barn har rätt att höras men ju äldre barnet är desto större vikt kommer sannolikt dess uttalanden att få för målets utgång. Om din äldsta son berättar om de bakomliggande omständigheterna till varför du vill ha ensam vårdnad och det även är dina andra söners önskan bör de uttalandena få inverkan på bedömningen av vårdnadsfrågan.Rätten kan dessutom på någon av föräldrarnas begäran besluta att den gemensamma vårdnaden ska ändras så att en av föräldrarna får ensam vårdnad, 6:5 st. 1 FB. I paragrafens andra stycke står det att domstolen ska lägga särskild vikt i bedömningen på föräldrarnas samarbetssvårigheter i frågor kring barnet då det här är något som påverkar barnet negativt. Om den ena föräldern brister i omsorgen om barnet eller agerar försumligt på ett sätt som innebär bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska också läggas stor vikt vid i domstolens bedömning. Om pappan tidigare har utsatt barnen för våld så är det ett agerande som tydligt visar på att han brustit i omsorgen och borde utesluta honom som vårdnadshavare. Det är dock den som begär ensam vårdnad som bär bevisbördan för att det är det mest lämpliga och du bör vara beredd på att pappan kan komma att motsätta sig de uppgifter som ni lägger fram samt att domstolen gör en samlad bedömning av alla de omständigheter som framkommit i målet. Fanns det dock omständigheter som tydde på att misshandel och övergrepp hade skett redan i den tidigare domen och det nu kan styrkas ytterligare är det mycket som talar för att du ska få ensam vårdnad. För att våldet ska leda till att pappan anses olämplig som vårdnadshavare bör det ha inneburit en risk för att fysiskt eller psykiskt skada barnet. Går det inte att bevisa kan du även hävda att misshandeln innebär sådana samarbetssvårigheter som motiverar ensam vårdnad.Försök klargöra ovanstående för domstolen på ett trovärdigt sätt och peka på konkreta situationer då pappan brustit i omsorgen samt framhäv varför det är barnets bästa att du får ensam vårdnad.Lycka till framöver!

Bodelning vid äktenskapsskillnad.

2015-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Vår son köpte en fastighet 1996 byggde ut den 1998. Betalade allt själv .1999 flyttade hans flickvän in .Sedan 2011 blev hon hans fru .De har 2 gemensamma barn 10 o 7 år. Kan hon kräva ½ huset vid skilsmässa. De har även byggt ut 2010. Han har med hjälp av sin bror gjort dessa utbyggnader .Vilket har påverkat lånen på huset så de är låga. Hon har satt undan 400000kr utan hans vetskap för att köpa sig en lägenhet på annan ort.
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av 9 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att i bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. i 7 kap. 1 § ÄktB stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Tex kan nämnas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.Svaret på din fråga är alltså att om din son och hans fru väljer att skilja sig kommer huset ingå i bodelningen och delas på hälften. Även fruns 400 000 kr som hon satt undan kommer att ingå i bodelningen och delas på hälften. Till sist kan sägas att om det med hänsyn till äktenskapets längd, till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som redogjorts för ovan, så finns en möjlighet till jämkning i 12:1 ÄktB. Vid sådan jämkning kan alltså den egna maken få behålla mer av sitt giftorättsgods, d.v.s. det sker då ingen likadelning utan fördelningen kan t.ex. ske på så sätt att en make får 2/3 och den andra 1/3 av giftorättsgodset. Huvudregeln är dock att giftorättsgodset ska delas lika. Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om lägenhet utgör samboegendom

2015-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och mitt ex köpte en lägenhet för ca 10år sedan. Jag är den som har tagit lån och betalat allting men han är ändå med på kontraktet. Vi gjorde slut för snart 7år sedan och har kommit överens om att han ska ta bort sitt namn från kontraktet så att jag står som ensam ägare. Hur går man tillväga för att ordna detta? Måste man skriva gåvobrev eller hur går det till då han egentligen inte betalt ngt?Vi har inte haft kontakt på flera år och det har bara runnit ut i sanden och han står kvar på lägenheten. Tacksam för svar
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Även om ditt ex inte uttryckligen har betalat för sin andel så innebär hans påskrift att ni förvärvat lägenheten för gemensamt bruk. Enligt sambolagens 5 § (https://lagen.nu/1991:614#K6P4S1) har det ingen betydelse om ena sambon betalat för lägenheten. All egendom som förvärvats för gemensamt bruk anses utgöra samboegendom och det enda sättet att frångå denna princip är genom att upprätta ett samboavtal. Du nämner dock att ditt ex är villig att överlåta sin del av lägenheten till dig utan att ta fasta på sin rätt, vilket lyckligtvis förbättrar din situation markant.Under förutsättning att din gamla pojkvän går med på det, kan ett gåvobrev upprättas i enlighet med 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614#K6P4S1 ). Bestämmelsen gör gällande att en bostadsrätt kan överlåtas genom gåva och att man då tillämpar samma regler som vid ett förvärv, dvs. genom ett skriftligt upprättande som skrivs under av både gåvogivare och gåvomottagare. Vidare görs även gällande att bostadsföreningen måste uppmärksammas om att ägarförhållandet ändrats. Det ställs inga fler krav utöver detta och därför bör inte några större svårigheter uppstå i samband med överlåtelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Bostad som införskaffats innan samboförhållandet inleddes

2015-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min pojkvän ska flytta in i min lägenhet (bostadsrätt) temporärt tills han hittat en egen ny lägenhet. Hans nuvarande bostad (hyresrätt) görs om till studentbostad och han får därmed inte längre bo kvar. Vad händer om vi inte skriver på ett samboavtal och om vi skulle göra slut? Säg t ex. Inom ett halvår. Min mamma står även med som låntagare på bolånet, hur påverkar detta om vi inte skriver samboavtal? Och när är det bra/viktigt att skriva ett samboavtal? Tänker om det dröjer innan min pojkvän får tag på en ny lägenhet.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör, exempelvis om samborna flyttar isär, ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Den egendom som ingår vid en bodelning mellan sambor är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta innebär att om du införskaffat bostadsrätten innan det var på tal om att din pojkvän skulle flytta in i, ingår inte bostaden i en eventuell bodelning. Se 1-3, 5-6 och 8 §§ sambolagen (2003:376). Med vänliga hälsningar

Äktenskapsbalken 12:2

2015-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Bodelning vid dödsfall Enligt paragraf 12:2
Jakob Borin |Hej!Det är svårt för mig att avgöra exakt vad du syftar på men jag kan göra en kort redogörelse för hur bestämmelsen i 12:2 Äktenskapsbalken ska tolkas. Äktenskapsbalken 12:2 lyder: "Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap."Enligt huvudregeln i 11 kap. 3 ÄktB ska giftorättsgodset, sedan avdrag har gjorts för att täcka eventuella skulder, delas på hälften. Bestämmelsen i 12:2 ÄktB frångår denna huvudregel och anger att maken kan välja, vid äktenskapsskillnad med anledning av en makes död, att behålla sitt giftorättsgods. Den efterlevande maken kan också välja att behålla endast en del av sitt giftorättsgods, tex 1/3 och låta resterande 2/3 ingå i bodelningen. Hoppas att detta besvarade din fråga!

Äktenskapsförord

2015-11-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bostadsrätt 1984 i HSB. Jag står som ägare till den. Gifte mig 1991, vill ha lägenheten skriven som enskild egendom. Hur gör jag då? Finns det någon blankett att fylla i och vart skickar jag den i så fall?Tack på förhand, Gunnel
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bostadsrätten ska bli enskild egendom och ej ingå i bodelning vid skilsmässa måste du och din make upprätta ett äktenskapsförord (7:2 1 p och 7:2 äktenskapsbalken). Det innebär att ni måste upprätta en skriftlig handling som skrivs under av er båda i vilken bostadsrätten förklaras vara enskild egendom. Det här innebär alltså att bostadsrätten inte kan bli enskild egendom utan att din make godkänner det. Utöver de sagda uppgifterna ska ni ange era personnummer i äktenskapsförordet. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste det dessutom registreras hos Skatteverket. Mer information om hur ni registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket, bl.a. om den ansökningsavgift som måste betalas, finns på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html.Någon särskild blankett finns inte för att upprätta äktenskapsförordet, men du kan få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord via vår samarbetspartner Avtal24 på https://avtal24.se/om/aktenskapsforord.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om skatteskuld ska ingå i bodelningen

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man och jag ska skiljas och han har ev en skatteskuld, som han säger att vi måste dela på, stämmer detta? han har egen firma, aktiebolag.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att en make får avräkna sina skulder från giftorättsgodset så att skulden täcks enligt 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1 ). Effekten av detta blir således att vid en eventuell bodelning, kommer din makes giftorättsgods, som tillsammans med din egen ligger till grund för likadelningen, bestå av en mindre andel då han har rätt att undanta så mycket som krävs för att betala sina skulder. Det blir ju inte direkt så att du får betala hans skuld, men indirekt kan man säga att det får den effekten då det blir mindre över att dela på.Du nämner dessutom att skulden består av en ”eventuell skatteskuld”. Det här kan komplicera saker och ting då det enligt 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken framgår att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär helt enkelt att man vid bodelning endast ska beakta de tillgångar och skulder som vardera maken hade vid den kritiska tidpunkten, dvs. när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det låter på dig som att skatteskulden ännu inte fastställts och därför skulle man kunna tänka sig att skulden uppkommit efter den kritiska punkten. Så har dock inte högsta domstolen resonerat utan i rättsfallet NJA 1971 s. 85 fastslog man att en skatteskuld, oavsett om den blivit fastställd till beloppet, är att anse som en skuld tillkommen före den kritiska tidpunkten. Onekligen verkar det som att lagtexten talar emot dig i detta fall och därför kommer skatteskulden med all säkerhet beaktas vid en eventuell bodelning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,