Äktenskapsförord eller annat avtal?

2012-11-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller avtal mellan makar. Hur avtalar man på anat sätt än genom äktenskapsförord? Säg att avtalet ska gälla så att vid en ev. bodelning så ska ena maken få mer än den andre. Kan man upprätta ett sådant avtal?
Emma Lampe |Hej och tack för din fråga! Äktenskapsförord är vad ett avtal mellan makar kallas, när avtalet innehåller överenskommelse om annan fördelning av egendom vid en ev bodelning än den fördelning som gäller enligt lagstiftningen. Om man vid en ev. framtida bodelning vill att den ena maken ska få mer än den andra så är det just ett äktenskapsförord man ska upprätta. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknat av båda parter och det ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vänliga hälsningar,

Krävs samtycke för att sälja en bostadsrätt?

2012-11-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Angående försälning av egendom. Jag har ett bostadsrätt som tillhör HSB föreningen och vill sälja det till min kompis. Men jag är gift och har 3 barn, en av dem är 20 år nu.Min familj och barnen bor i lägenheter. Kan jag göra överlåtelsen av bostadsrättet utan att jag berättar det till min familj? Ska dem godkänna överlåtelsen? Huset tillhör bara mig och jag står som ägare. Men jag skaffade hus medan jag var gift. Vad kan ska hända om jag dör men vill att huset ska ärvas av min kompis?
Isabel Ringsby |Hej! Tack för din fråga! Du kan göra en sådan överlåtelse utan att du berättar för din familj. Om bostadsrätten är er gemensamma bostad kan du dock inte överlåta den utan din makes samtycke, se Äktenskapsbalken 7 kap 5 §. I annat fall får du göra vad du vill med din egendom. Vänliga hälsningar

Enskild egendom vid gåva

2012-11-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min make har avlidit och arvskiftet är klart. Särkullbarn har fått ut sitt arv och jag har "ärvt" min makes del. Våra tre gemensamma barn får vänta tills jag gått bort. Jag vill nu ge mina tre barn en del av farsarvet. Är det bäst att ge som gåva eller förtida arv, de får ju allt efter mej en gång. Förhållandena är olika, en är gift med barn (A), en är gift utan barn (B) och den tredje är sambo och har ett barn med en annan kvinna (C). Till de två senare tänker jag skriva att gåvan ska vara enskild. Nu undrar jag om de två senare (B och C) kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods utan att fråga mej (om den senare (C) gifter sej)? Båda kommer antagligen att sätta in pengarna i det gemensamma boet. Sign: gåvogivare eller arvsavstående
Louice Gustavsson |Hej! Tack för din fråga! Huruvida du ger dina barn en gåva eller ett förtida arv blir relevant för vems arv det ska avräknas ifrån. Om du ger det som en gåva kommer det avräknas som ett förskott från ditt arv, medan ett förtida arv från din avlidne make bör göras genom ett arvskifte där arvet fördelas ut. Om du ger gåvor till dina barn med villkor om att de ska vara enskilda så kommer dessa inte räknas in vid en eventuell skilsmässa. För att de ska få ingå krävs att du ger ditt medgivande till det. Om gåvan exempelvis är pengar så blir även det dina barn köper för pengarna enskild egendom, vilket brukar kallas surrogat. Dina barn har dock möjligt att förfoga över egendomen som han eller hon själv vill, exempelvis sälja eller ge bort genom gåva. Det är alltså svårt för dig att försäkra dig om att gåvan kvarblir i dina barns tillgångar. Att göra en gåva enskild görs i regel för att skydda gåvotagaren vid en eventuell skilsmässa. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Sambo eller inneboende?

2012-11-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vart drar man gränsen mellan samboende och inneboende? om två kompisar bor ihop, är de sambos då?
Emily Bengtsson |Hej, Med samboende/sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta, avses därmed sambor. Definitionen finner du i 1 § Sambolag (2003:376) se; https://lagen.nu/2003:376 Inneboende kallas den som hyr eller på annat sätt får nyttja ett rum i någon annans bostad under en längre tid. Om en person äger en lägenhet och vidare hyr ut ett rum till sin kompis är denne kompis att betrakta som inneboende (så länge de inte uppfyller rekvisiten i ovan nämnda paragraf om sambos) Med vänlig hälsning,

Adoption och uppehållstillstånd

2012-11-29 i Adoption
FRÅGA |Kan min fru adoptera sin systers dotter som nu är 16 år. Systern har bott i Sverige under ett år nu,gift med en svensk man. Systern har blivit sjuk och är orolig att det värsta skall hända, systern går bort innan hon och dottern varit i Sverige mer än ett år. Vad händer då med hennes "barn" , där av funderingen om adoption till sas min fru.
Nathalie Ståhl |Hej och tack för dina frågor! Adoption: I 4 kapitlet Föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler gällande adoption som genomförs i Sverige, lagen finner du under följande länk https://lagen.nu/1949:381#K4. Enligt 4 kap. 1 § FB föreskrivs att man eller kvinna, som fyllt 25 år, med rättens tillstånd får antaga adoptivbarn. I 3 § samma kapitel sägs vidare att makar endast får adoptera gemensamt. Det krävs dessutom enligt 4 kap. 5 § ett samtycke från barnet om detta fyllt tolv år, likaså krävs enligt 4 kap. 5a § ett samtycke från föräldrarna om barnet är under 18 år. Det ligger sedan på rätten att pröva om en adoption är lämplig, se 4 kap. 6 § FB. Tillstånd får endast ges om en adoption är till fördel för barnet. Vid en bedömning av om det är lämpligt att genomföra en adoption ska rätten ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Uppehållstillstånd: Vad gäller uppehållstillstånd finns regler om detta i 5 kapitlet Utlänningslagen (2005:716) (UtlL), lagen finner du under följande länk https://lagen.nu/2005:716#K5. I 5 kap. 2a § UtlL stadgas att permanent uppehållstillstånd ska ges till den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige. I 5 kap. 3 § UtlL stadgas vidare att uppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning. Sådant uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 § p.1 UtlL till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Vidare ska sådant uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 § p.2b UtlL till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL ska gälla minst ett år och uppehållstillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Således erhåller dottern uppehållstillstånd så länge hennes mamma kan beviljas uppehållstillstånd i landet. Uppehållstillstånd kan inte bara ges enligt ovan angivna bestämmelser utan även enligt 5 kap. 3 § p.3 UtlL. Där stadgas att uppehållstillstånd kan ges till ett utländskt barn som är ogift och som adopterats av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och som fortfarande är bosatt i Sverige. Detta under förutsättning att barnet inte omfattas av 5 kap. 3 § p.2 UtlL och om adoptionsbeslutet har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol och gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, eller gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Hoppas att du fått svar på dina frågor. Vänligen,

Adoption av vuxen

2012-11-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har häromdagen vid 41 års ålder, fått reda på att min pappa, ej är min biologiska far. På min födelseattest står det fader okänd. Kan min pappa adoptera mig?
Emily Töyrä |Hej! Reglerna om adoption finns i Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Enligt 4 kap 1 § är det domstolen som avgör om adoption ska ske och de är inte bundna av dina biologiska föräldrars samtycke. Bedömningen kommer istället grundas på huruvida ni har en far- och sonrelation och om adoption är lämpligt med tanke på detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att om inte din pappa och din biologiska mamma är gifta så kommer du inte längre ses som hennes barn rent juridiskt, då vi i Sverige endast tillämpar s.k stark adoption som innebär att banden till de biologiska föräldrarna skärs av. Det innebär bland annat att du förlorar arvsrätten efter henne. Med vänlig hälsning,

Rätt till hund vid separation

2012-11-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag har precis gjort slut. Vi har en hund som vi har på helfoder, när hon fyller 5 år ( maj 2013 ) eller när hon har haft två valpkullar (har haft en ) så blir hon våran. PÅ kontraktet så står det att min förre detta sambo blir ägare till hunden, när hunden övergår till oss. Vi bodde tillsammans när vi skaffade hunden. Är det hon som får bestämma om hur vi ska göra eller har jag lika mkt att säga till om? Mvh
Linda Olsson |Hej, Tack för din fråga! Jag kommer att besvara frågan som om din sambo äger hunden. Att äganderätten ännu inte övergått på din sambo torde dock inte göra någon skillnad i detta fall. När ett samboförhållande upphör skall samboegendomen fördelas genom bodelning, om någon av samborna begär det. Detta regleras i 8 § sambolagen (2003:376) (SamboL), se https://lagen.nu/2003:376. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL. En hund utgör visserligen lös egendom i lagens mening men räknas inte som samboegendom och skall därför inte ingå i en eventuell bodelning. Om båda äger hunden blir lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt (SamägL) tillämplig, se https://lagen.nu/1904:48_s.1. Som huvudregel gäller dock att din sambo äger hunden då hon står på kontraktet. Om tanken när ni skaffade hunden var att ni skulle ha den gemensamt och ni båda betalat för den (om betalning skett) kan ni ändå ses som samägare till hunden även om bara en av er står på kontraktet. Du kan även ha s.k. dolt samäganderätt till hunden om du och din sambo t ex haft gemensam ekonomi eller åtminstone gemensamt betalat för hundens mat, vaccineringar osv. Om ni äger hunden gemensamt presumeras det att ni äger den med hälften var, se 1 § SamägL. Ni måste i sådana fall komma överens om hur ni skall göra med hunden. Ni kan självklart fortsätta att äga den tillsammans och turas om att ta hand om den, ungefär som delad vårdnad av barn. Med vänlig hälsning,

KÖPA IN SIG I SAMBONS HUS

2012-11-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående husköp. Jag är sambo sedan några år och jag känner att det nu är dax att ordna med min boende situation. Jag vill köpa in mig i sambons hus... Hur gör man? Räknar man på taxeringsvärdet eller ska man låta en mäklare värdera huset? Kan man göra en avbetalning till sambon eller är banklån det bästa alternativet? //Christina
Lisa Sennerby |Hej Christina! Det beror på hur din sambo ser på saken. Taxeringsvärdet motsvarar 75% av marknadsvärdet. Om en mäklare värderar huset får ni fram till ungefärliga marknadsvärdet. Du kan betala din del av huset på olika sätt till din sambo. 1. Skuldebrev Ni kan stå som hälftenägare av huset, och din sambo kan låna ut summan till dig. I detta fall skall ett skulebrev upprättas. Skuldebrevet skall innehålla lånets storlek och namnteckningar, även uppgifter om när och hur lånet skall betalas tillbaka. Vid en försäljning kommer du och din sambo dela på eventuell vinst eller förlust, och din sambo som lånat ut pengarna får tillbaka dem i enlighet med skuldebrevet. Glöm ej att sambolagens regler om bodelning måste avtalas bort. 2. Banklån På detta sätt kan ni enkelt äga halva bostaden var. I detta fall behövs inget skuldebrev upprättas och var och en tar ansvar för sitt bostadslån. Med vänlig hälsning,