Värde på bostadsrätt i bodelning

2014-12-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag ska lösa ut min ex man från våran gemensamt köpta bostadsrätt, då vi skilt oss. Vi är överens om att värdet är 2 550 000:- , vi har löst gemensamma lån på den på totalt 1 959 980:- och vi gick in med gemensamma kontanter vid köpet på totalt 629 700:-. Hur räknar vi och vad mer ska vi ta med i beräkningen?
Victoria Nilsson |Hej!Det värde som brukar användas när en make ska lösa ut den andra ur bostadsrätt vid bodelning är bostadsrättens nettovärde. Det beräknas enligt följande:Bostadsrättens marknadsvärde: 2 550 000 :- (enligt er uppskattning)- Lån: 1 959 980 :-, samt eventuella kvarstående lån som du övertar.- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Bostadsrättens marknadsvärde: 2 550 000 :-- Bostadsrättens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten.Varken latent vinstskatt eller skatt på uppskovsbelopp kommer behöva betalas vid bodelningen, men tas upp då det ses som en belastning på bostadsrätten. Vad ni gick in med kontant vid inköpet blir inte relevant, däremot det totala inköpsvärdet som tas med vid beräkningen av den latenta vinstskatten (enligt ovan).Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,

Underhållskyldighet för minderårig utanför skola

2014-12-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej,jag har en dotter som strular och halva tiden har vi ingen aning om vart hon är. Hon tänker hoppa av skolan och hon är 17 år.CSN-bidrag försvinner ju då och nu undrar jag om vi som föräldrar är skyldiga att betala något till henne. Alltså; Är vi försörjningsskyldiga då vår dotter på 17 år hoppar av skolan.
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap Föräldrabalken.

Ska en CSN-skuld beaktas i bodelningen?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min dotter och hennes man har efter 19 års åktenskap tagit ut skilsmässa. Hon studerade i början av deras äktenskap till sjuksköterska och idag återstår ett CSN lån på ca 97 00 kr. Ska detta tas upp som en skuld i hennes giftorätt vid bodelningen?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, en CSN-skuld ska tas med i bodelningen förutsatt att skulden är äldre än målet om äktenskapsskillnad. Av Äktenskapsbalken 9 kapitlet 2 § framgår att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den så kallade "kritiska tidpunkten"). Med andra ord ska så mycket avräknas ifrån det av makens egendom som utgör giftorättsgods att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 11 kapitlet 2 §).Skulder som inte tas med i beräkningen är för det första sådana som maken ådragit sig efter den kritiska tidpunkten. För det andra beaktas skulder som är förenade med en särskild förmånsrätt i makes enskilda egendom (alltså sådan egendom som hålls utanför bodelningen) endast i den mån de inte kan täckas med den egendomen. Det samma gäller skulder som som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är kopplade till den egendomen.

Delad vårdnad, vårdnadshavare vägrar medgivande till pass

2014-12-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Delad vårdnad råder enl. Svea Hovrätt.Jag, pappan, vill åka på vintersemester med barnen men modern vägrar pass till barnen. Finns det någon lagparagraf som eliminerar hennes vägran?Fråga 2: Vid vilken ålder har barnen rätt att själva bestämma var de skall bo och vad krävs för att detta skall åstadkommas?Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att pass ska kunna utfärdas till barn och ungdomar under 18 år krävs som huvudregel medgivande från samtliga av barnets vårdnadshavare.Pass kan utfärdas utan samtycke från vårdnadshavare om det finns synnerliga skäl, se passlagen 7 § 2 p. Undantagsbestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Som synnerliga skäl avses t.ex. om en av föräldrarna vistas i annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats, eller om barnet är bestående placerat i fosterhem.Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) avgjorde en liknande fråga i mål RÅ 1987 ref. 127. Den ena vårdnadshavaren (fadern) vägrade medverka till utfärdande av pass. Som skäl för detta angav fadern att den gemensamma vårdnaden inte fungerade mellan föräldrarna. Regeringsrätten ansåg dock att detta inte var ett sådant synnerligt skäl som enligt passlagen krävs för att ändå utfärda pass.Jag har därmed tyvärr svårt att se att du skulle få igenom en passansökan för dina barn utan moderns medgivande, men det står dig naturligtvis fritt att ansöka, samt överklaga en eventuellt avslag.Så till din andra fråga. Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska alltid avgöras efter vad som är bäst för barnet. Den som verkställer en utredning om vårdnad, boende och umgänge, om det inte är olämpligt, ska försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för domstolen. När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Det finns dock ingen absolut åldersgräns som ger ett barn rätten att bestämma var det ska bo. 12 år brukar anges som en riktpunkt för en högre grad av beaktande av barnets vilja, men det är alltså fråga om en helhetsbedömning.Om du vill få till stånd en förändring av boendesituationen kan du ansöka om stämning vid tingsrätten i den ort där barnet bor. Blankett för stämningsansökan finns här.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen 

Bouppteckning och dödsboanmälan

2014-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Vad måste man göra vid dödsfall? Dödsbevis har skickats till Skatteverket. Vad händer nu? och vad måste jag göra nu?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Information rörande bouppteckning och dödsboanmälan går att hitta https://lagen.nu/1958:637.Efter ett dödsfall måste en bouppteckning göras som senast tre månader efter dödsfallet ÄB 20:1. Detta skall göras av dödsbodelägarna ÄB 20:2. Dödsbodelägare är de som ärver den avlidne, antingen genom lag eller på grund av ett testamente ÄB 18:1. Efter att bouppteckning är genomförd skall denna inom en månad skickas in till Skatteverket tillsammans med en kopia på vilken det har intygats att den överensstämmer med originalet ÄB 20:8. Om den avlidnes tillgångar enbart täcker begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras istället ÄB 20:8a; den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt. En dödsboanmälan genomförs av den kommun som den avlidne bodde i – man måste alltså som dödsbodelägare vända sig till kommunen för att undersöka möjligheten. Gör kommunen en dödsboanmälan till Skatteverket så behöver inte dödsbodelägarna göra en bouppteckning ÄB 20:8a.Om dödsbodelägarna varken gör en bouppteckning eller en dödsboanmälan så kan Skatteverket begära att en bouppteckning görs. Påtryckningsmedlet som de har möjlighet att använda är vite ÄB 20:9. Vite är en sorts avgift som tas ut om det begärda inte görs – i detta fallet en bouppteckning.Bouppteckningen leder sedan fram till ett arvskifte, där den avlidnes tillgångar delas ut till dem som skall ärva hen.Skulle du behöva hjälp med att genomföra bouppteckningen och/eller arvskiftet kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners här.Bästa hälsningar

Giltig bodelning innan äktenskapsskillnaden meddelats och vunnit laga kraft?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är en bodelningshandling ogiltig enligt lagen om den är undeskriven av makarna dagen/dagar innan äktenskapsskillnad är registrerad i tingsrätten? Annuleras den i så fall automatiskt eller efter rättsprocess eller på annat vis, t.e.x gemensam överenskommelse?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska en bodelning som sker på grund av äktenskapsskillnad förrättas först när äktenskapet har upplösts, dvs. när en dom på äktenskapsskillnad meddelats av domstolen och domen vunnit laga kraft (se Äktenskapsbalken 9:4). Det finns dock möjlighet att få igenom en bodelning på ett tidigare stadium. Så fort talan om äktenskapsskillnad har väckts och mål om äktenskapsskillnad pågår (se 9:12), kan en make eller båda makar tillsammans begära att en bodelning ska förrättas genast.  Är makar överens om äktenskapsskillnad och bodelning kan bodelningsförfarandet med andra ord komma i gång redan samtidigt som de lämnar in sin gemensamma ansökan om skilsmässa till tingsrätten.Bodelningen, som ska förrättas gemensamt av makarna, ska dokumenteras i en skriftlig handling som båda makar skriver under (se 9:5). Vidare kan handlingen registreras hos Skatteverket men det är inte nödvändigt för att handlingen ska anses juridiskt bindande.Kort sagt, var ni överens om att förrätta er bodelning redan innan domen på äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft är det helt i linje med lagen. Så länge formkraven, att handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av er båda, är uppfyllda är er bodelningshandling fullt giltig.

Res judicata i mål om vårdand och umgänge?

2014-12-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Fick för några år sedan dom på umgänge samt vårdnad om min dotter. Nu har förutsättningarna ändrats lite och jag tycker att min dotter och jag idag har möjlighet att ses oftare än vad som var fallet då. Min dotter vill träffa mig också men hennes pappa hänvisar till domen. Min fråga är nu; går det att väcka talan om samma sak igen i domstol? Har läst om res judicata men i familjemål så ändras ju saker snabbt och det är sorgligt för alla inblandade om en dom ska gälla under en så lång tid. Tacksam för svar!
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Res judicata, som innebär att ett mål som rör samma sak som redan avgjorts ska avvisas, gäller inte i mål om vårdnad eller umgänge. Detta motiveras av den grundläggande principen om att vårdnads och umgängesfrågan vid varje tidpunkt ska lösas efter vad som är bäst för barnet. Principen om barnets bästa har alltså ansetts viktigare. 

Klandra bodelning, extraordinärt rättsmedel

2014-12-09 i Bodelning
FRÅGA |På grund av stora problem med hälsan (livshotande) har inte klandrat dom (bodelning). Nu vill Jag ansöka om resning. Min fråga: ska jag söka en jurist för att hjälpa mig med ansökan? Personligen uppfattar jag att det är "ett måste"
Mattias Vilhelmsson |Hej, vad kul att du vänder dig till oss på lawline!En make kan klandra ett bodelningsbeslut genom att väcka talan i domstol inom fyra veckor i enlighet med 17 kap 8 § ÄktB. Om klagotiden har förflutit, som i detta fall, kan maken endast få till stånd en ändring eller ett undanröjande av beslutet ifall förutsättningarna för ett extraordinärt rättsmedel föreligger, dvs. resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid.Reglerna om extraordinära rättsmedlen är ganska svårsmälta för en som inte har någon erfarenhet. För att öka dina chanser att få till stånd en omprövning av bodelningsbeslutet skulle jag därför råda dig att anlita en jurist.