Föräldrars underhållsksyldighet

2015-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en son som fyller 19 år i december och går i gymnasiet och får studiestöd och underhållsstöd varje månad. Dessutom fick han 4000kr lön på sommarjobbet. Jag jobbar inte och familjen har haft svårt med ekonomin den senaste året. Därför krävde jag av min son att bidra hemma på 1000kr varje månad.Hade jag gjort fel?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Vad som är rätt och fel är svårt att säga, allas familjesituationer och ekonomiska situationer ser olika ut, och det är därför svårt för mig att ge dig ett svar på om du gjort fel eller inte. Men jag kan svara på hur det ser ut juridiskt och hur man har tänkt kring föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn. Som förälder så svarar man för sitt barns underhåll. När man bestämmer en förälders underhållsskyldighet så utgår man från olika saker, men man tar hänsyn till förälderns ekonomiska förhållanden så väl som ditt barns egna inkomster. Dock bukar man säga att inkomst barnet fått från feriearbete eller liknande inte skall spela någon större roll för förälderns underhållsskyldighet. 7 kapitlet 1§ Föräldrabalken. Underhållsskyldigheten upphör vanligen när barnet fyller 18 men om barnet går i skolan, typ gymnasiet, så ansvar man fram tills att hen gått ut skolan, men som längst fram till barnet fyllt 21 år. Detta är alltså regeln för en förälders underhållsskyldighet, jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett rakt svar men hoppas detta kan ge dig vägledning! Med vänlig hälsning

Hur man upprättar ett äktenskapsförord

2015-09-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ska gifta mig med min sambo och jag har ett landställe som jag äger tillsammans med mina två syskon och min pappa. Vi vill att detta landställe ska stanna inom familjen oavsett vad som händer i framtiden. Kan man upprätta något slags äktenskapsförord gällande enbart landstället och hur gör man smidigast och billigast?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Precis som Du skriver så är det ett äktenskapsförord Ni behöver upprätta för att landstället/landställets värde inte ska inkluderas vid en eventuell framtida bodelning. Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Klicka här för att komma till lagtexten.Egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 1 p. ÄktB.Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket. Upprättas äktenskapsförordet under äktenskapet gäller det från den dag det ges in till Skatteverket. Sluts äktenskapsförordet mellan blivande makar måste det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks för att det ska gälla från äktenskapets ingående, 7 kap 3 § ÄktB.Tänk på att avkastning av enskild egendom räknas som giftorättsgods om inte annat har föreskrivit i ex. ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 2 st. ÄktB. I äktenskapsförordet ska det anges vilken egendom som ska vara enskild. Ni ska alltså ange att landstället ska vara enskilt. Tänk på att vara tydlig och ange noga vad som ska vara enskilt genom att bl.a. ange vilken fastighet det gäller. Det är viktigt att det inte blir fel och det kan därför, om man själv känner sig osäker, vara bra att ta kontakt med en jurist. Genom att klicka här kan Du boka tid med en jurist eller genom att klicka här kan Du få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord online via Lawlines avtalstjänst.Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Detta kostar i skrivande stund 275 kronor. Hur Du registrerar det hos Skatteverket kan Du läsa här.Jag hoppas att Du fick svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Förmånstagare i livförsäkring

2015-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |I min sons testamente har han skrivit: Vid mitt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter mig tillfalla min moder N.N.I hans försäkringar står (om han avlider): Utbetalning sker till insatt förmånstagare. Som förmånstagare står: Den försäkrades make/sambo. Om sådan inte finns, inträder den försäkrades arvingar. Han är fortfarande obunden utan barn. Därför undrar han: Om han avlider - gäller testamentet även för försäkringarna? Ingår försäkringarna i "kvarlåtenskapen"? Eller bör jag/moder stå som förmånstagare?Anledningen är att han inte vill att den far han aldrig sett ska kunna ärva.Tack för snabbt svar!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När det finns en förmånstagare insatt ingår livförsäkringen inte i kvarlåtenskapen, se 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen https://lagen.nu/2005:104#K14. I det här fallet kommer därmed livförsäkringen tillfalla make/sambo om sådan finns vid din sons bortfall, och om sådan inte finns tillfaller livförsäkringen hans arvingar. I och med att han har testamenterat hela kvarlåtenskapen till dig utgör du ensam hans arvinge och livförsäkringen kommer tillfalla dig (se NJA 1996 s. 652 där ett andrahandsförordnande anseende arvingar ansågs ha avsett de universella testamentstagarna, och livförsäkringen tillföll dem, https://lagen.nu/dom/nja/1996s652 ). Dock skulle han kunna göra dig till förmånstagare för att det inte ska förekomma några frågetecken och ni säkerställer att pengarna vid en sådan situation skulle tillfalla dig. Skulle det vara så att er son i framtiden blir sambo/make kan han ju alltid ändra tillbaka förmånstagarförordnandet. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Gifta om sig efter äktenskapsskillnad

2015-09-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Hur långt efter ektenskapsskillnad kan man gifta om sig?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom kan du gifta om dig. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft, 1 kap. 5 § ÄktB . För övrigt kan vara bra att tillägga att beslut om äktenskapsskillnad kan ta olika tid beroende på omständigheterna. Om ni båda makar är överens om att ni vill skiljas kan ni få till en omedelbar äktenskapsskillnad vid en gemensam ansökan, 5 kap. 1 § ÄktB. Om bara en av er vill skiljas eller om någon av er har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås med en betänketid på 6 mån, se 5 kap. 1 § och 5 kap. 2 § ÄktB. Att betänketiden löper ut innebär inte att äktenskapsskillnad meddelas per automatik. När betänketiden löpt ut måste nämligen ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas av endera make (5 kap. 3 § ÄktB). Det spelar ingen roll om ansökan fullföljs av båda makar eller endast en av dem. I det fall att makarna levt åtskilda i minst två år bortfaller kravet på betänketid helt i ovan angivna fall; vardera make har under sådana omständigheter en oinskränkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 4 § ÄktB). Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Är bilar och pengar samboegendom?

2015-09-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo är mycket äldre än mig och han vill att pengar och bilar står i mitt namn, för att skydda mig om han avlider. Han har särkullbarn. Är det som står i mitt namn skyddat från arv om han avlider?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § sambolagen (här) så utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom. När ett samboförhållande upphör så är det samboegendomen som ska ingå i bodelningen enligt 8 § sambolagen (här). Bilar och pengar uppfyller dock inte definitionskravet på samboegendom enligt 6 § sambolagen (här). Detta innebär att pengar och bilar inte är att anses som samboegendom i lagens mening och ska därmed inte heller ingå i en eventuell bodelning. Man kan dock upprätta ett samboavtal som hävdar motsatsen, alltså att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning.När det gäller ett eventuellt dödsfall så reglerar ni sådan egendom som inte utgör samboegendom genom att upprätta ett testamente. Ni kan alltså genom ett testamente tala om vilken egendom som ska tilldelas den efterlevande sambon eller om ni vill att all egendom ska tilldelas denne. Det innebär alltså att egendom inte nödvändigtvis behöver stå i ditt namn för att det ska tillfalla dig så länge ni har ett testamente som talar om att vilken egendom som ska tillfalla dig. Dock så har alltid den avlidnes bröstarvingar rätt att kräva sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet Ärvdabalken (här). Sammanfattningsvis så kommer alltså pengar eller bilar som står i ditt namn inte att ingå i bodelningen om din sambo avlider. Denna egendom tillfaller dig eftersom den inte automatiskt utgör samboegendom enligt lagens mening. Ni kan också upprätta ett testamente och tala om vilken egendom som ska tillfalla dig om din sambo avlider. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Sambo vägrar flytta

2015-09-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag lever med min sambo och 2 gemensamma barn han har fast jobb och jag timanställd jag har valt separera men han vägra flytta härifrån det är jag och min mamma som står på hyreskontraktet. Hur kan jag göra för att få han att flytta?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vem som har rätt att bo kvar i lägenheten när ett samboförhållande upphör beror på när och vem det var som skaffade lägenheten. Om du skaffat hyreslägenheten innan ni blev sambor utgör lägenheten inte samboegendom, se 3 § sambolagen, och då har inte din sambo rätt att bo kvar där mot din vilja. I ett sådant fall kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära hjälp med avhysning av honom.Om ni skaffat lägenheten under ert samboförhållande, eller i åtanke att ni ska bo där tillsammans, räknas bostaden som samboegendom, oavsett vem som står på hyreskontraktet. När en lägenhet är samboegendom har båda samborna lika rätt till lägenheten. Vem som har bäst rätt till lägenheten avgörs vid en bodelning enligt 22 § sambolagen, och då brukar den sambo som bor tillsammans med gemensamma barn anses ha bäst rätt till bostaden. Om ni inte har gjort en bodelning så bör ni göra det. Juridiskt sett upphör ni inte att vara sambos bara för att ni slutar vara intima med varandra eller uttalar att ni har gjort slut, utan ett samboförhållande upphävs av att någon gifter sig, den ene dör eller ni flyttar isär, se 2 § sambolagen. Nu vägrar din sambo flytta, men att ansöka om bodelning är ett sätt att manifestera att det har upphört ändå. Om din sambo vägrar medverka till en bodelning så kan du ansöka hos tingsrätten där ni bor om att de ska utse en bodelningsförrättare som sköter bodelningen och upprättar en bouppteckning.Om bostaden är samboegendom och du i bodelningen anses ha bäst rätt till bostaden enligt 22 § sambolagen kan du efter det vända dig till Kronofogdemyndigheten för hjälp med avhysning. Observera att om lägenheten är samboegendom har du ingen rätt att säga upp den mot hans vilja så länge den betraktas som just samboegendom, se 23 § SamboL.Hoppas det var svar på din fråga!Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Vänligen,

Rätt till hyreslägenhet när samboförhållande upphör

2015-09-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Om jag träffar en man och vi flyttar ihop i min lägenhet, jag står på kontraktet, har han rätt till att bo kvar om vi gör slut? Är inte lägenheten min? Han säger att han har rätt att bo kvar tills han har råd att flytta till annan lägenhet? Stämmer detta? Jag har ju bott här i 18 år då kan det väl inte vara att han har rätten till kontraktet bara för att vi har bott tillsammans i ett par år?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst kan här konstateras att sambolagen blir tillämpligt om ni två stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § Sambolagen. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen. Med sambors gemensamma bostad avses bland annat lägenheter som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, se 5 § p.3 Sambolagen . Då ni inte skaffat lägenheten som gemensam bostad, du har ju bott där själv i 18 år och skaffade inte hyreslägenheten för att ni gemensamt skulle bo där, behöver du inte oroa dig. Lägenheten kommer då inte utgöra samboegendom enligt 3 § SamboL. Din sambo har därmed ingen rätt att bo kvar om ni gör slut. Skulle han inte flytta trots att du ber honom kan du begära avhysning hos kronofogdemyndigheten. Med Vänliga Hälsningar,

Samtycke vid stybbarnsadoption

2015-09-27 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon gräns hur länge man måste varit gift för att adoptera min sambos barn? Sen undrar jag också hur mycket den biologiska pappan har att säga till om. Typ att han sagt att han ej vill ha något umgänge med sina barn?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Reglerna för adoption står i 4 kapitlet Föräldrabalken. Det sägs inget om hur länge man måste vara gift för att få adoptera sin makes barn. Men gift skall man enligt reglerna vara, 4 kapitlet 4 § FB. Ett av kraven för att få adoptera är att, om barnet i frågan är under 18 år, så måste föräldrarna samtycka till adoptionen. Detta framgår av 4 kapitlet 5a § FB. Detta innebär att den biologiska pappan måste godkänna att hans barn adopteras bort. Det finns dock undantag från den regeln och det är om pappan i fråga inte har vårdnaden av barnet. I detta fall så har han ingen juridisk rätt att hindra en adoption om rätten anser att den skall få ske. Man skall dock undersöka vad han tycker, och värdet av att ha familjerättsliga band till den ursprungliga föräldern kan i vissa situationer anses ha stor betydelse. Jag hoppas detta ger svar på dina frågor. Med vänlig hälsning