Ekonomiska konsekvenser av ene makens låneavtal i samband med äktenskapsskillnad

2013-09-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej. jag skulle fråga. Vi är flyttade från min man från den 1.07.13. Nu fick jag veta att han ansökte lån ( jag vet inte om han fick lånet eller inte), vad händer vid skilsmässan med lån som han kan få efter jag flyttade från honom, kan det hända att jag ska också betala lånet?
Lars Bålman |Hej! Här är äktenskapsbalken (1987:230, ÄktB) tillämplig. En fråga är om de skulder som din man ådrar sig kommer att påverka bodelningen vid en skilsmässa. När ett äktenskap upplöses, ska nämligen makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9:1 ÄktB. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes i tingsrätten, och detta gäller alltså även era skulder, 9:2 och 11:2 ÄktB. Det är helt enkelt så, att när din man tar ett lån så uppkommer en skuld. Om låneavtalet slöts (det vill säga både banken och låntagaren har godkänt villkoren) innan talan om äktenskapsskillnad väcktes så kommer detta påverka bodelningen, förutsatt att det bara är han som står som låntagare och inte ni båda. Om låneavtalet däremot slöts efteråt så påverkar inte detta bodelningen. Oavsett hur bodelningen blir så beror ditt ansvar för lånet på om du står med som låntagare, eller om det bara är din man som är avtalspart. 

Testamenterad enskild egendom som används till bolån, har bolånet trätt istället för den enskilda egendomen?

2013-09-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick pengar från ett arv testamenterat till mig som enskild egendom. Med en gång betalade jag tillbaka på min och min frus bolån med dessa pengar. Har jag rätt att ta med detta i den bodelning vi nu gör pga skilsmässa?
Caroline Degerfeldt |Hej och tack för din fråga! En makes egendom är enskild om den blivit testamenterad med det villkoret, se 7 kap. 2 § 1 st. p. 3. i äktenskapsbalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm. Detta gäller dock inte avkastningen på enskild egendom, det blir giftorättsgods, 7 kap. 2 § 2 st. Det vill säga att t.ex. avkastning om du har pengarna på banken blir gemensam egendom om inget annat förskrivits. Däremot gäller enligt 7 kap. 2 § 1 st. p. 6 att sådant som träder istället för enskild egendom även blir att räkna som enskild. Det vill säga att om du betalar av halva bolånet borde rimligtvis halva bostaden som trätt istället för dina pengar vara enskild egendom och du har rätt till beloppet vid försäljning. Eventuellt kan det dock vara svårt att bevisa att du använde de enskilda pengarna till bolånet men jag önskar dig lycka till! Mvh

Möbler och katter i bodelning mellan sambos

2013-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter 5 år ska vi nu sambos gå skilda vägar. Min sambo har i princip varit arbetslös mer eller mindre hela tiden så jag har stått för det mesta inom det ekonomiska. Nu när jag ska flytta så kräver han möbler som jag har betalat. Har han rätt till det? Sen har vi två katter, jag står som ägare på försäkringen och hos veterinären men han hävdar att han är lila mycket ägare? Snälla hjälp mig, har han rätt i det han säger? Och hur ska jag gå till väga, det är verkligen kaos.
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den egendom som ska delas lika vid en bodelning mellan sambos är endast samboegendom. Samboegendom är enligt sambolagens 3 § bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. Med det menas alltså en bostad som ni köpt under förhållandet för att bruka gemensamt samt möbler, vitvaror, mattor och liknande som har köpts under förhållandet för att brukas i bostaden. Dessa ska vid en bodelning delas lika mellan er. Katterna utgör inte bohag utan de faktiska äganderättsförhållandena är vad som avgör vem som ska få dem. Har du betalat för katterna torde de vara dina men det är inte helt ovanligt att sambor och andra som lever nära varandra samäger egendom. Detta är alltså hur en bodelning enligt sambolagens regler skulle se ut, men en sådan bodelning sker endast om en av parterna begär det inom ett år enligt sambolagen 8 §. Annars står det er fritt att själva komma fram till en lösning som passar just er.

Skillnader mellan att var gift och sambo

2013-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Vilka är de två största nackdelarna med att vara sambo jämfört att vara gift rent ekonomiskt? Hur kan man åtgärda dessa nackdelar?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Skillnaden juridiskt sett att leva som sambos respektive i äktenskap är rätt stora. När man är sambos är sambolagen tillämplig och när man är gifta är äktenskapsbalken tillämplig. Det är vid den ena partens död respektive vid separation som den avgörande skillnaden finns. Den största skillnaden rent juridiskt är man inte automatiskt ärver varandra som sambos. Eventulla gemensamma barn ärver sin förälder vid dennes bortgång. Möjlighet finns dock för dig och din partner att upprätta ett inbördes testamente där ni förslagsvis kan förordna om att vid den förstas bortgång ska den efterlevande ärva allt. Om man är gift och den ena maken går bort, är huvudregeln att man ärver hela den avlidnas tillgångar, detta förutsätter att det inte finns några särkullebarn (barn till endast en av makarna).Som gifta har man vid äktenskapsskillnad giftorätt vid bodelning, man delar således lika på all egendom som inte är enskild egendom. Om man vill separera som sambos sker det ej någon obligatorisk bodelning. Man delar endast på samboegendomen vilket utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Förslagvis kan ni upprätta ett samboavtal där ni reglerar vad som ska tillfalla vem vid en eventuell bodelning.Här finner du tillämpliga lagar:Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Sambolagen: https://lagen.nu/2003:376Vänligen,

När kan man ingå äktenskapsförord och vad kan man avtala om?

2013-09-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan man skriva ett äktenskapsförord efter att äktenskap ingåtts, tex inför en skiljsmässa? Och kan man skriva vad som helst som båda parterna kommer överrens om eller finns det vissa regler att förhålla sig till? Kan man skriva att den ena partern inför skiljsmässa inte ska få något som tillhör den andra partern?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om äktenskapsförord hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230.Äktenskapsförord kan skrivas både före äktenskapet och under äktenskapet. Genom äktenskapsförordet avtalar makarna eller de blivande makarna om att viss egendom ska vara enskild istället för giftorättsgods vilket annars är huvudregeln (ÄktB 7 kap 1 och 3 §§). Inför en stundande skilsmässa brukar man använda sig av ett så kallat föravtal istället för att reglera bodelningen. Föravtal behöver inte registreras hos skatteverket för att vara giltiga, vilket är fallet med äktenskapsförord.I princip så står det fritt för makarna att komma överens om vad de vill men det finns en möjlighet att i undantagsfall jämka villkor i ett äktenskapsförord som är oskäligt (ÄktB 12 kap 3§). Ett äktenskapsförord där bara den ena partens egendom är enskild kan alltså jämkas om det anses oskäligt i det enskilda fallet läs mer här http://lawline.se/answers/forutsattningar-for-att-ogiltigforklara-ett-aktenskapsforord?q=%C3%A4ktenskapsf%C3%B6rord.Med vänliga hälsningar

Relevans av makes skulder vid bodelning

2013-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag står i begrepp att gifta mig och min blivande man har sedan tidigare inkassoskulder. Jag undrar om det på något sätt kan belasta mig och kan äventyra min egen kreditvärdighet.? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder? Jag är ensam ägare till hus och sommarstuga, men funderar på att skriva över det som gemensam egendom. Fördelar? Nackdelar? Vad bör jag tänka på så att detta inte påverkar mig negativt?
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett giftermål svarar vardera part endast för sina egna skulder. Vid en bodelning räknas dock dessa av mot den partnerns tillgångar. Skulle en bodelning ske är det alltså till din nackdel om din partner har skulder. Det kan lösas genom att skriva äktenskapsförord där ni skriver att husen ska vara din enskilda egendom.

Delad vårdnad

2013-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Hur säkerställer man att bägge parter kommer att betala de löpande kostnaderna som det innebär att ha barn, när det har beslutats att det ska vara dela vårdnad? Kan det verkligen vara så att den ena ska betala allt och att det inte går att få hjälp av rättslig instans att ändra på detta. Personligen anser jag inte bara att det borde gå att ändra på framgent utan att även retroaktivt få uträknat vad han rimligen är skyldig till som mamman har fått "lägga ut". Vore så innerlighet tacksam för svar!
Daniel Bylock |Hej,Det man i första hand bör göra är att komma överens om en lämplig summa som den som inte har barnen varaktigt betalar i underhållsbidrag. Går det inte att komma överens om en summa går det att ta kontakt med en verksam jurist som kan räkna ut den här summan på ett skäligt sätt med hänsyn till inkomsten. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida, http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/.Vänliga hälsningar

Underhållsstöd

2013-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Mitt namn är Sofi . Jag har aldrig fått underhållsstöd från min dotters pappa , och jag vill kräva skadestånd pga privata saker och att han får stå sitt kasst . Han ska skriva på nu att han är pappan inom en månad . Och med DNA har dom bekräftat att han är pappan . Hur gör jag ? .... Skadestånd på över 20.000 för 1,5 år . Och för jag fått vänta . Har fått från försäkringskassan , men han bör ju betala och inte dom . Hur funkar det ?! Mvh .
Daniel Bylock |Hej,Eftersom du har fått underhållsstöd från Försäkringskassan är det till dom han har en skuld. Försäkringskassan kommer driva in sina pengar själva och det är ingenting du behöver/kan engagera dig i.Vad gäller dina privata skadeståndsärenden med honom får du vända dig till tingsrätten och ansöka om stämning.Vänliga hälsningar