Bodelning som sambos eller makar

2014-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger ett hus, ska nu bli sambo, pojkvännen ska flytta hem till mig och har därför sålt sitt hus. Om han ska bli delägare i huset måste jag sälja det och VI köpa det, vilket innebär lagfart, köpebrev samt en reavinstskatt (som man iofs slipper i ett senare skede om det skulle bli aktuellt att sälja). Skulle det räcka att vi gifter oss? Det känns roligare att lägga pengarna på ett bröllop än till banken :) Tack på förhand!
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller sambos är det enbart egendom som förvärvats för gemensamt bruk som utgör samboegendom och därmed delas lika vid en ev. separation (3 § och 14 § Sambolagen). Om den ena sambon äger bostaden innan förhållandet kommer således den sambon att ensam få bostaden vid bodelning, såvida inte den andra sambon har köpt in sig i fastigheten, eller ett samboavtal anger något annat.När det däremot gäller makar är istället Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Här är huvudregeln att allt utgör giftorättsgods och därmed delas lika vid en eventuell separation, oavsett vem som har förvärvat vad (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Endast egendom som undantagits som enskild (t ex genom äktenskapsförord, gåva eller arv) faller utanför (7 kap. 2 § ÄktB). Huset skulle alltså tillhöra er båda om ni gifte er, förutsatt att det inte undantagits som enskild egendom, på samma sätt som om din sambo skulle köpa halva fastigheten.Med hopp om att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Bodelning och fastighet

2014-06-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Om jag och sambon har en villa och jag äger 10% av den och han de andra 90% , kan han då "kasta ut mig" ?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga. När ett samboförhållande upphör ska det göras en bodelning, om någon av er begär det. Begäran om bodelning ska ni göra senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om du behöver bostaden och bohaget bättre än din sambo, kan du få överta hela hemmet. En förutsättning är dock att ett övertagande är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om din sambo inte får annan egendom ur det gemensamma hemmet till samma värde, ska du betala motsvarande belopp i pengar. Ansökan om kvarsittningsrätt gör du hos tingsrätten. Att du har barn väger tungt för domstolens beslut.Med vänlig hälsning,

Hur man avsäger sig faderskap

2014-06-07 i Faderskap
FRÅGA |Är frånskild med 3 barn. Den äldsta flickan är inte jag far till men står som fader registrerad. Hur kan man avsäga sig ett faderskap enklast? Måste det gå via domstol eller kan man göra på något annat sätt undrar jag... Hon vet vem hennes riktiga far är och känner honom.
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du skriver att du är frånskild och jag utgår från att din äldsta dotter föddes under ditt tidigare äktenskap. Du har två alternativa vägar för att häva faderskapet varav en av dem sker utanför domstol.Alternativ 1: Det enklaste sättet är om barnets biologiska pappa skriftligen bekräftar att han är fadern och du och mamman godkänner detta. Men det krävs också att mamman eller barnet själv, om hon är myndig, ger sitt godkännande till att den biologiska pappan nu ska ses som fadern.Alternativ 2:Du kan också väcka talan i domstol om att faderskapet ska hävas om du kan visa att barnets mamma haft sex med en man vid den tidpunkt då barnet blev till och det är sannolikt att han är pappan. Eller så kan du visa att du genetiskt sett, med ett DNA prov, inte kan vara fadern.Det enklaste sättet är om du diskuterar igenom saken med de som berörs och ni gemensamt upphäver faderskapet samtidigt som den biologiska pappan bekräftar att han är fadern.Bestämmelserna om detta hittar du i Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381Om du har fler frågor så får du gärna återkomma!

Inkomst/gåva? & underhållsskyldighet gentemot funktionsnedsatt barn

2014-06-04 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har en funktionsnedsättning, ADHD, aspergersyndrom vilket medför att hon har svårigheter med bl. sitt konsekvenstänkande, hon är idag 30 år. Hon har även en fysisk åkomma vilket har lett till att hon har fått en summa pengar för 3-procentig invaliditet. Den summan hon fick valde hon att betala en summa till kronofogden samt en summa till mej eftersom hon är skyldig mej en hel del pengar. Min man och jag har under årens lopp fått ställa upp ekonomiskt. Min fråga är om de pengar som hon har fått ska räknas som inkomst. Varför hon valde att betala till kronofogden var för att hon någon gång skulle komma på grön kvist. Är det våran skyldighet som föräldrar att försörja henne?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Om er dotter har mottagit pengar från er som inte är kopplade till en mot- eller arbetsprestation (dvs att hon inte behöver göra någonting i utbyte för att få pengarna) räknas det som en gåva och inte som inkomst.I Sverige är gåvor av sådant slag skattefria.Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 .Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år och under vissa förutsättningar uppgår den tills dess barnet fyllt 21 år (1 §).Du säger att er dotter är 30 år gammal och ni har alltså juridiskt sett inte längre någon skyldighet att försörja henne.Vänligen,

Underhållsstöd

2014-06-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag undrar när min exfru och jag har delad vårdnad och har under 17år 5 månader 6 dagar haft en underbar relation då vi alltid stöder våra barn.Vi har alltid gjort upp via telefon vad min son behöver i saker,kläder,nöjen ex.Kom hem en kväll efter mitt sena skift och ser ett brev där min ex söker underhålls stöd???? hon söker detta efter 17år 5 månader och sex dagar!!Detta har hon gjort bakom min rygg och utan min vetskap och har blandat in myndigheter och kränkt mig och smutsat ner mitt namn i egenskap av att jag är lika mycket vårdnadshavare som henne! Kan jag göra en anmälan mot henne???
Victoria Nilsson |Hej!Om ett barns föräldrar inte bor tillsammans kan förälder hos vilken barnet bor hos, även om boendet är växelvis mellan båda föräldrarna, ansöka om att få underhållsstöd å barnets vägnar, 18:2 socialförsäkringsbalken. Underhållsstödet blir ett bidrag, likt barnbidraget, för att föräldern ska ha tillräckligt med resurser för att försörja barnet. Underhållsstöd kan hjälpa en förälder med de utgifter hen har som kan relateras till barnet.Att få underhållsstöd bygger inte på något klander av den andra föräldern. Underhållsstöd kan ses som ett alternativ till underhållsbidrag, och det finns inget tvång för föräldrar att komma överens om underhållsbidrag varför många istället använder sig av underhållsstöd. Att ansöka om underhållsstöd innebär därför inte att man klandrar den andra föräldern för någonting, utan endast att man vill utnyttja möjligheten att få samhällets stöd till de utgifter som det innebär att ha barn. Det är mycket vanligt bland separerade föräldrar att någon får underhållsstöd å barnets vägnar, och myndigheten blandar sig inte i föräldrarnas relation eller föräldraskap. Istället sker en prövning om de krav som finns för att få underhållsstöd är uppfyllda, vilket endast har med barnets boende och ekonomiska förhållanden att göra. Att din exfru har ansökt om underhållsstöd behöver därför inte ses som någon smutskastning av dig. Att hon kan få underhållsstöd har ingenting med dig som person eller relationen mellan er att göra. Den inblandning som myndighet har på grund av underhållsstödet innebär inte på något sätt en bedömning av föräldrarnas föräldraskap eller agerande, utan är endast ett beviljande av en formell ansökan, alltså på samma sätt som om det vore bostadsbidrag eller annat bidrag man sökte.Socialförsäkringsbalken hittar du https://lagen.nu/2010:110.Vänliga hälsningar,

Samboegendom och privata skulder

2014-06-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo äger ett hus gemensamt. Jag har en egen bil utan skuld. Han har en egen bil, en motorcykel och tänker nu köpa en sportbil också alla tre med lån. När huset säljs och ev vinst skall fördelas, kommer sådana skulder att ingå i bodelningen och räknas av från ev vinst på huset? Dvs kommer han att få räkna av sina skulder på det värde som blir efter husförsäljningen?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhållandet mellan sambos regleras av sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör är det enbart samboegendomen som blir föremål för bodelning (8 § 1 st. SamboL). Endast bostad och egendom som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom (3 § SamboL). Enbart skulder som är hänförliga till denna egendom räknas av vid bodelningen (14 § SamboL). Detta stämmer överens med den grundläggande principen att vardera sambo svarar för sin egendom och även sina skulder. Någon risk att ena sambons skulder dras från den andres finns således inte.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad ingår i bodelningen?

2014-06-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru står inför en skilsmässa och har en tvist ang vår bil, Hon anser att bilen är hennes i och med att den står på henne. Vad är rätt. Skall inte bilen värderas och delas upp?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Makar i ett äktenskap råder själva över sin egendom vilket innebär att en makes äganderätt till egendomen inte påverkas av äktenskapet. Däremot har makarna giftorätt i varandras egendom, vilket innebär ett latent äganderättsanspråk i varandras egendom vid en framtida bodelning. Detta innebär en ömsesidig rätt att dela varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning. När ett äktenskap upplöses genom exempelvis skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt 7 kap 1-2 §§ ÄktB. Detta innebär att om inte bilen är enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente med villkor om att den ska vara hennes enskilda så ska den ingå i bodelningen och delas lika mellan er. Det har således inte som huvudregel någon betydelse vem det är som faktiskt äger egendomen (bilen), utan den ska ingå i bodelningen. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna hittar du härVänligen,

Samboavtal

2014-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har skrivit på ett köpavtal för en lägenhet, endast mitt namn står på pappret, jag tar 100% av lånet. Jag är inte sambo idag, men på tillträdesdagen kommer även min flickvän att flytta in. Behöver jag ett samboavtal för att lägenheten inte ska innefattas av sambolagen?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För den händelse ni någon gång skulle gå isär har parterna rätt att begära bodelning, denna begäran ska då ske inom ett år. I en eventuell bodelning ska samboegendomen ingå. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning.I ert fall skulle jag tolka det som att du köpt lägenheten i syfte att ni ska bo där tillsammans. Lägenheten ska därför ingå i en eventuell bodelning.Sambor får skriva ett så kallat samboavtal som reglerar att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska omfattas av bodelningen. Ett samboavtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda parter. Om det anses som oskäligt kan det dock jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.Om ni vill ha hjälp med upprättandet av ett samboavtal rekommenderar jag att ni vänder er till Familjens jurist som är landets största familjerättsliga byrå.Med vänlig hälsning,