Måste vi stå skrivna på samma adress för att kallas sambos?

2017-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej, jag undrar om man måste stå skriven på samma adress för att kallas sambo, vi har en gemensam ekonomi och delar alla inkomster och utgifter, vi har vistats och bott tillsammans i en och samma bostad i drygt 9 månader. Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 1 § 1 st. Sambolagen är ni sambos om du och din partner stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Stadigvarande bor tillsammans Kriteriet för att stadigvarande ha bott tillsammans bedöms utifrån hur länge ni har bott tillsammans (där en riktlinje brukar vara 6 månader). Gemensamt hushåll Med gemensamt hushåll avses att ni samarbetat om vardagliga sysslor och att ni har haft någon form av ekonomiskt samarbete kring utgifter rörande hem och hushåll.Behöver inte stå skrivna på samma adress Om ni hade stått skrivna på samma adress så hade det endast fungerat som en presumtion för att ett samboförhållande förelegat, alltså hade ni "automatiskt" räknats som sambos. Det är enligt lagen dock inte ett krav att stå skrivna på samma adress för att ni ska anses vara sambos. Ni kan på andra sätt uppfylla kriterierna för att räknas som sambos och utifrån uppgifterna i din fråga så bedömer jag att ni uppfyller kriterierna. Ni kan med andra ord kallas sambos! Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Utlandsresa med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

2017-10-13 i Barnrätt
FRÅGA |Vid utlandsresa måste andra vårdnadshavaren då ge tillstånd? Med papper?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vårdnadens utövandeVårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare skall vad som sägs i 11 § gälla dem tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Finns två vårdnadshavare ska alltså, som huvudregel, alla beslut gällande barnet fattas av de båda tillsammans.Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensam fatta beslut gällande barnet förutsatt att den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut som inte kan skjutas upp, 6 kap. 13 § 2 st. FB. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnet. Beslut gällande den dagliga omsorgen för barnet är typiskt sätt att anse som sådana beslut som inte kan skjutas upp och en vårdnadshavare därför ensam har rätt att fatta beslut gällande barnet. Den allmänna uppfattningen har varit att kortare utlandsresor hänförs till den dagliga omsorgen av barnet. Det måste tilläggas att det inte för innebära ett beslut av ingripande betydelse för barnet. Längre utlandssemestrar eller semestrar av ej ordinär karaktär bör falla in i denna kategori och kräver därför båda vårdnadshavarnas samtycke. Utlandsresan får inte heller innebära ett ingrepp i den andra vårdnadshavarens rätt till umgänge med barnet. Svar på din frågaSammanfattningsvis så bör det inte krävas att den andra vårdnadshavaren samtycker vid kortare utlandsresor, varken skriftligt eller muntligt. Lagen och tidigare uppfattningar är inte helt självklara här varför det såklart alltid är att föredra att man har den andra vårdnadshavarens samtycke vid dessa situationer eller i vart fall informerar denne att det kommer att ske en resa.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket lands lag gäller vid en skilsmässa?

2017-10-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag undrar om jag och min man, som båda är svenska men boende på Malta sedan 12 år tillbaks, lyder under svensk eller maltesisk lag när det gäller reglerna för en skilsmässa. Tack för hjälpen
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har valt att dela upp frågan genom att skilja på behörig domstol för skilsmässan och tillämplig lag avseende förmögenhetsförhållandet. Eftersom Malta ingår i EU kommer EU-rätt bli delvis tillämplig i detta fall.Behörig domstolEnligt Bryssel II – förordningen artikel 3 ska talan om skilsmässa enligt huvudregeln prövas i den stat där ni har hemvist, d.v.s. i Malta. Maltesisk domstol är därför behörig att pröva talan om skilsmässan.Tillämplig lagNär det gäller makars förmögenhetsförhållanden i internationella frågor styrs tillämplig lag utav lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (här förkortad LIMF).Under förutsättning att ni inte har avtalat om tillämplig lag (se annars 3 § LIMF om avtal om tillämplig lag) gäller enligt 4 § LIMF att den lagen i den stat där ni som makar tog hemvist när ni gifte sig blir tillämplig. Enligt andra stycket följer dock att om båda makar senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas istället. Detta innebär att maltesisk lag blir tillämplig eftersom ni bott där i minst två år.

Resa utomlands utan föräldras tillstånd

2017-10-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Om man är 17 år gammal kan man åka på resa utan föräldrarnas tillstånd om resan är köpt för egna pengar?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte ett brott att resa utomlands utan sina föräldrars tillstånd.Om en underårig har möjlighet att resa utomlands utan föräldrarnas tillstånd beror på researrangörens regler. Vissa flygbolag kräver intyg och underskrift från föräldrar för personer som ännu inte fyllt 18 år, andra bolag har andra regler gällande åldersgränser och intyg från föräldrar.Svaret på din fråga är att en 17-åring kan resa utomlands men inte med alla bolag. Kontakta researrangören för att ta reda på hur regleringen ser ut i specifika fall.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Arv efter att talan om äktenskapsskillnad väckts

2017-10-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!jag och min fru är nu i en skillsmässa, och vi är över dom första 6 månaderna med separation.nu har jag ärvt lite pengar av min far, och undrar vad som då gäller?vi är inte "helt" skilda, men är ju separerade
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det på din fråga som att ni har ansökt om skilsmässa men att ni inte har fått igenom denna än och utgår från detta i mitt svar nedan.När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning mellan makarna där de delar lika på allt giftorättsgods (9 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger som inte har gjorts till så kallad enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap 1-2 §§ ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Detta innebär att man utgår från den egendom som ni ägde den dag ni lämnade in stämningsansökan om skilsmässa till tingsrätten. All egendom som man har fått efter denna tidpunkt i exempelvis gåva eller arv ska alltså inte ingå i bodelningen. Detta innebär att arvet efter din far inte ska ingå i bodelningen mellan dig och din fru om du fått detta efter att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. Det spelar alltså ingen roll om själva skilsmässan faktiskt har gått igenom än eller inte, det viktiga är de tillgångar ni ägde då ni väckte talan om den.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Om du undrar något ytterligare eller tycker att jag missförstått frågan får du gärna kommentera i fältet nedan så ska jag försöka svara igen!Med vänlig hälsning

Adoption av min frus amerikanska dotter?

2017-10-12 i Adoption
FRÅGA |Vuxenadoption av utländsk medborgareHej jag undrar om jag kan adoptera min "dotter". Hon är 35 år och amerikansk medborgare men har bott i Sverige och haft uppehållstillstånd i 25 år. Jag är gift med hennes biologiska mamma (svensk medborgare) och har varit pappa till henne sedan hon var 12år gammal. Hon har nu två barn vilka ser mig som morfar. Hon har ingen kontakt med sin biologiska pappa som bor i USA. Är det möjligt för mig att adoptera henne?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att adoptera en vuxen krävs det samtycke från den som ska adopteras. Det krävs även samtycker från din fru. För en adoption skickas förfrågan om adoption till tingsrätten. När tingsrätten prövar adoptionen tittar de i synnerhet på om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet, eller om med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ett skäl som väger särskilt tungt i bedömningen. Du kan läsa mer om kriterierna för adoption i 4 kap. 6 § föräldrabalken.Det finns inga hinder för dig att adoptera din dotter.Vänligen

Vad som händer med bostadsrätt vid upphörande av samboförhållande

2017-10-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejVi är sambo som nu skall flytta isär och här av fråganVi har en bostadsrätt som jag är ägare till inköpt för 100 000 min sambo lade 10 000 som kontantinsats jag som ensamt ägare har betalat räntor och amortering så idag är skulden 45 000 Bostaden är renoverad för ca 20 000 där jag betalt det mesta de nya vitvarorna (50 000 ) som idag är ca. tre år har vi betalat gemensamt. vi har 2 gemensamma barn som vi skall dela vårdnad omVad gäller???
Frida Gustafsson |Hej! Tack för din fråga.När jag läser din fråga tolkar jag det som att du och din sambo var tillsammans vid förvärvet av bostadsrätten och att tanken var att ni gemensamt skulle bosätta er där med era barn. Jag utgår även från att du undrar vad som nu kommer hända med lägenheten.När ert samboförhållande upphör kommer en bodelning att ske om någon av er begär det, vilket innebär att all er samboegendom ska delas lika (8§ sambolagen). Den bostaden ni nu bor i utgör er gemensamma bostad. (5§ 3p SamboL) Om er gemensamma bostad förvärvades i syfte att gemensamt bo där, så utgör den samboegendom. (3§ SamboL) Detta innebär att om en bodelning sker, så ska värdet av bostadsrätten delas lika mellan er. Det spelar tyvärr ingen roll om du har betalat den största delen av bostadsrätten. Är den köpt för att gemensamt bo där, är det ändå en samboegendom .Om ni inte vill sälja bostadsrätten får den som behåller lägenheten ersätta den andra för dennes del av värdet. Den som vanligtvis har rätt att bo kvar i bostaden är den som äger den. Skulle det vara så att din sambo med hänsyn till omständigheterna bör anses ha bättre rätt till bostaden, får hen överta bostaden (16§ 2st SamboL) Ett exempel på en omständighet som skulle kunna ge din sambo bättre rätt till bostaden är exempelvis att era barn huvudsakligen ska bo hos din sambo och det anses med hänsyn till övriga omständigheter skäligt för hen att bo kvar där med barnen.Sammanfattningsvis beror detta på i vilket syfte du har köpt bostadsrätten och hur omständigheterna i övrigt ser ut inför denna separation. Hoppas du fått svar på din fråga.

Får en make bo kvar i bostaden efter den andres död?

2017-10-12 i Bodelning
FRÅGA |Min fru o jag har en gemensam bostadsrätt. Inga gemensamma barn. Däremot har vi båda barn sen tidigare. Om jag dör. Kan hon bo kvar i bostadsrätten så länge hon kan o vill.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en av makarna i ett äktenskap dör ska deras egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid en bodelning har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den på sin lott mot avräkning (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Eftersom bodelningen sker med anledning av den ena makens död är det förstås bara den överlevande maken som kan begära den gemensamma bostaden. Efter att bodelningen är avklarad kan arvet efter den avlidne maken fördelas mellan dennes arvingar.Rätten att begära den gemensamma bostaden på sin lott gäller inte om den avlidne maken hade fått eller ärvt bostaden med förbehåll om att den skulle vara enskild egendom. Som jag tolkar din fråga är så dock inte fallet med er bostad.Sammantaget innebär detta alltså att din fru kan begära bostaden i en bodelning efter din död och på så vis bo kvar i den så länge hon vill. I så fall ska den dock avräknas från hennes lott i bodelningen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,