Övertagande av gemensam bostad i samband med äktenskapsskillnad

2013-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Är gift och har barn tillsammans med maken. Strax innan vi gifte oss dog makens far, och han testamenterade huset vi hyrde av honom till min make, som "enskild egendom". Jag har hela tiden investerat i detta hus ekonomiskt, före och efter detta. Vad händer om, Gud förbjude, vi skulle skilja oss? Står jag utan hem då?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga. Den fastighet som din make äger i form av fast egendom har genom testamente gjorts till enskild egendom i enlighet med 7 kap. 2 § 1 st. 3 pt. äktenskapsbalken då det villkorats om ”enskild egendom” vid överlåtelsen. För enskild egendom gäller att den hålls utanför en eventuell bodelning som görs i samband med äktenskapsskillnad när det kommer till beräkningen av hur stora delar var och en av er ska ha av det som ni innehar så som giftorättsgods. Med giftorättsgods avses all sådan egendom som inte har blivit till enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken.  När uträkning har gjorts av hur stora andelar ni har ska en fördelning av egendomen göras på lotter. Här delas själva egendomen upp mellan er. Enligt 11 kap. 8 § 1 st. 1 och 3 meningen äktenskapsbalken skall den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag (samt sett till omständigheterna i övrigt) ha rätt att få egendomen i avräkning på sin lott. Dock gäller enligt 11 kap. 8 § 1 st. 2 meningen äktenskapsbalken inte detta för de fall då den gemensamma bostaden utgör enskild egendom som är hänförlig till 7 kap. 2 § 1 st. 2- 4 pt. äktenskapsbalken, vilket är fallet här. I sådana situationer som berörs i 2 meningen kan den enskilde egendomen därmed inte övertas, i detta fall skulle det innebära att du inte har rätt att överta er gemensamma bostad vid en eventuell äktenskapsskillnad. Gällande de ekonomiska investeringar som du har bidragit med så leder inte dessa till att din rätt att överta bostaden ökar då det fortfarande kommer vara att betrakta som din makes egendom, vilken står utanför ert inbördes förhållande. I de fall det rör sig om större investeringar som du ensamt står för och som det är tänkt att ni senare ska dela på kan det vara bra att upprätta ett skuldebrev er emellan så som bevismedel för att skuld finns, detta för att minska risken för att du inte återfår de pengar du investerat.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230. Vänligen,

Makes ansvar för skulder

2013-04-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min make har eget företag, som för tillfället är vilande. Om hans företag skulle bli skuldsatt och han avlider, vad händer då med eventuella skulder? Får jag ärva dessa skulder? Om han har privata skulder dvs utanför sitt företag, ärver jag dessa? Tack på förhand!
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga. Så som huvudregel gäller att make under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. När din make avlider innebär detta att skulder som är hänförliga till hans företagsverksamhet samt skulder som är hänförliga till hans privata liv ska avräknas från din makes (dödsboets) tillgångar innan en så kallad bodelning mellan er görs. Efter att bodelning har gjorts kommer din makes (dödsboets) kvarlåtenskap att delas mellan de som är berättigade till det. Detta innebär att du aldrig i samband med arvskifte kommer att bli direkt skyldig att överta din makes (dödsboets) skulder eftersom dessa ska avräknas redan i samband med bodelningen. I 21 kap. 4 § ärvdabalken stadgas att dödsboets skulder skall betalas innan bodelning eller arvskifte sker, i händelse av annat skall bodelningen eller skiftet gå åter. Slutligen skall tilläggas att samma regler gäller för de skulder som kan uppkomma i samband med företagsverksamheten och de skulder som är hänförliga till din makes privata liv, ingen skillnad görs således. Du kommer som sagt inte behöva överta några skulder från din make när han avlider, dock påverkar din makes skulder hur mycket som kommer att gå i arv då det enbart är det som kvarstår efter det att skulderna har betalats som kommer att utdelas till de som har rätt att ta del av kvarlåtenskapen.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Avtal angående umgänge

2013-04-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Har föräldern med umgängesrätt inga skyldigheter att följa avtalet.Ett avtal som är upprättat med hjälp av familjerätten. Kan den föräldern bara dyka upp när det passar med vecko långa uppehåll..ja t.o.m månader. Även ändra tider och dagar med kort varsel de tillfälle där är umgänge.Det har varit så sedan födseln och barnet är nu 14 mån. Alltså för liten att minnas föräldern från gång till gång. De har gemensam vårdnad. ( Soc ville de skrev det under graviditet trots att de inte bodde ihop och andra problem.
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga!Föräldern med umgängesrätt har skyldighet att följa det avtal som ingåtts och de tider som avtalats om ska gälla. Detta följer av grundläggande avtalsrättsliga principer, avtal ska hållas helt enkelt. Eftersom umgänget inte fungerar som avtalats så skulle jag föreslå att den vårdnadshavare som bor med barnet går till kommunen (barnets hemkommun) och begär samarbetssamtal. Kommunen ska då försöka se till så att man når en lösning om hur umgänget ska se ut (FB 6:18 & SoL 5:3). Hoppas mitt svar var till hjälp och hoppas situationen löser sig på bästa sätt!

När framställan om bodelning skall ske enligt sambolagen

2013-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min före detta sambo köpte en bostadsrätt tillsammans där jag äger ca 25% och han 75%. Jag flyttade preliminärt tillvinn farmor då jag började plugga på annan ort för ca 1,5 år sedan, men har fortfarande idag kvar alla mina saker i lägenheten jag och min exsambo köpte. Jag och min dåvarande sambo gjorde slut för drygt ett år sedan och han vägrar att gå med på att sälja lägenheten eller att ens köpa ut mig till marknadspris. Vi har inget samboavtal, kan jag begära bodelning trots att jag befunnit mig på annan ort i 1,5 år? Är väldigt tacksam för svar
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!Enligt sambolagen skall en framställan om bodelning ske senast ett år efter att samboförhållandet upphördet, detta enligt 8 §.  Lagen är emellertid indispotiv, alltså inte tvingande så om ni ändock skulle komma överens om att en bodelning skall ske så kan ni göra det.Om ni inte kommer överens om att sambolagens regler skall tilläpmas gäller vanliga regler om äganderätt och samäganderätt. De saker du har köpt äger du och har således rätt till dem. De saker ni köpt tillsammans äger ni med samäganderätt och du har därmed rätt att få din andel som motsvarar värdet av detta.  En delägare förfogar fritt över sin andel i den samfällda egendomen, och det är således upp till denne att själv avgöra när en försäljning av andelen ska ske. I ditt fall finns det dock en begränsning i denna rätt: övriga delägare måste erbjudas att förvärva din andel först, innan du får överlåta denna till någon annan. I övrigt har varje delägare jämlikt 6 § samäganderättslagen rätt att hos rätten ansöka att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Vänligen

Giftorättsgods

2013-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Vår son gick in som hälftenägare i vår jordbruksfastighet 1987 han gifter sig 1991 nu skall dom skilja sig min fråga är har hon rätt till en fjärdedel av fastighetens värde där finns inga äktensskapsförrord dem emellan dom har inga utlägg under hela tiden dom har jag och min fru stått för
Karin Olofsson | Hej och tack för din fråga. Enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) ska makarnas giftorättsgods ingå vid bodelning. Om ni har ett förbehåll som säger att er sons andel i jordbruksfastigheten ska vara hans enskilda egendom ska den inte ingå i en bodelning, se 7 kap. 1 § ÄB. I detta fall förstår jag det som att ni inte har skrivit ett sådant förbehåll. Då din son och hans fru inte har något äktenskapsord gällande detta, ska er sons del av fastighetens värde räknas med vid en bodelning. Med vänlig hälsning 

Äktenskapsskillnad

2013-04-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min vän är gift i Sverige med en Brasiliansk man, men äktenskapet är bara registrerat i Sverige. De gifte sig 2011. Mannen har bara varit på besök i Sverige o aldrig bott här. Då det inte verkar som mannen vill komma till Sverige o min väninna väntat så länge, att hon inte orkar mer o vill gå vidare med sitt liv och skilja sig. Hur går hon tillväga?
Viktor Persson |Hej, och tack för att du kontaktar Law Line med dina juridiska frågor!Denna frågan går att finna svaret på genom en läsning av äktenskapsbalken (ÄktB). Nämnda lag reglerar hur ett äktenskap juridiskt uppstår, samt avslutas.Enligt 5 kap. 2 § ÄktB kan en make yrka på äktenskapsskillnad. Innan äktenskapsskillnaden blir giltig krävs dock att man väntar under en 6 månaders tid; s.k. betänktetid. Efter att denna tid har gått ut ska enligt 5 kap. 3 § ÄktB en av makarna återigen hos domstol yrka på äktenskapsskillnad, och därefter anses äktenskapet juridiskt sett ha upphört enligt 5 kap. 6 § ÄktB.Ansökan om äktenskapsskillnad görs enligt 14 kap. 3 § ÄktB hos den domstol där en av makarna bor.

Skyldighet att dela på resekostnad vid samboförhållande?

2013-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Jag är sambo. Han har en dotter med sitt ex. Vi bor i Katrineholm och hans ex bor i Surahammar. 10mil enkel väg. Jag har ställt upp med att betala hälften av bensinkostnaden och ävem skjutsat hans dotter till sin mamma. När hon bodde hos sin mamma så åkte vi 3 fredagar av 4. Sammanlagt 60mil/månad. Nu bor hon hos oss, så nu kör vi 40mil/månad. Min sambo har även haft skulder till inkasso och kronofogden. Jag har då varit snäll och hjälpt honom med att betala hälften av dessa skulder. Nu är det så att min ena dotter har flyttat till Varberg, pga studier. Hon flyttade aug 2012. Jag har varit nere hos henne 3ggr. Jag tycker att min sambo skulle kunna ställa upp med att betala hälften på dessa resor eftersom jag har ju ställt upp på honom. Är det fel av mig att tänka så?
Josefin Ajemark |Hej, tack för att du har vänt dig till lawline med din fråga!I ett samboförhållande ansvarar var och en för sina tillgångar respektive skulder. Vad jag kan utläsa av din fråga så har din sambo ingen juridisk skyldighet att ersätta hälften av dina resekostnader om det inte är så att ni har ingått ett avtal om detta, dvs. en ömsesidig överenskommelse. Med vänlig hälsning

Avdrag för studieskuld vid bodelning

2013-04-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätt att dra av min studieskuld från mitt giftorättsgods? Jag har en försäkring som fallit ut i mitt namn som jag vill behålla. Hälsningar
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga! Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Bodelning ska göras när äktenskapet upplöses på grund av äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, se 1 kap 5 § och 9 kap 1 § 1 st. ÄktB. Bodelning kan även ske under äktenskapet om båda makarna är överens om detta, se 9 kap 1 § 2 st. ÄktB.I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är all egendom som inte gjorts till enskild egendom, se vidare 10 kap 1 § och 7 kap 1-2 §§ ÄktB. Giftorättsgodset ska läggas samman och delas lika mellan makarna. Innan så sker får dock vardera make avräkna egendom från sitt giftorättsgods för att täcka sina eventuella skulder, se 11 kap 1-3 §§ ÄktB. Huvudregeln är alltså att du ska kunna göra avdrag för din studieskuld. Om din studieskuld är hög skulle kunna innebära att din make, vid hälftendelningen av giftorättsgodset, måste lämna egendom till dig. Om så skulle ske och det skulle leda till ett oskäligt bodelningsreslutat kan reglerna om jämkning av bodelning bli aktuella, se 12 kap 1 § ÄktB. Med vänlig hälsning,