Vägran att bodela?

2012-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mans förra fru vägrar att göra klart bodelningen. Enligt bodelningsförrättaren måste parterna komma överens om lösöret innan han kan fatta något beslut. Det går inte att komma överens om lösöret då hon fortfarande åratal efter skilsmässan tjafsar om cd-skivor och andra småsaker. Vad kan man göra då inte ens bodelningsförrättaren lyckas? Vilka konsekvenser kan det få för oss och våra särkullebarn om bodelningen aldrig kommer till stånd? Gemensam fastighet är såld och vinsten lika fördelad. Övriga tillgångar är ungefär lika fördelade.
Jonathan Boman Pesonen |Hej, Reglerna om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken, och framför allt i dess 9-10kap. Enligt 9:7 i ÄktB ska en bodelningsförrättare förordnas om det krävs för att få bodelningen till stånd. Enligt 17:6 i ÄktB skall bodelningsförrättaren, i de fall makarna ej kan enas förrätta bodelning trots oenigheten. Enligt 17:8 andra stycket i ÄktB kan make inom fyra veckor från att man har fått ta del av bodelningsbeslutet överklaga detta till domstol. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med bodelningsförrättaren och hänvisar till att denne själv ska utföra bodelningen, och att exfrun om hon fortfarande är missnöjd, får klandra den färdiga bodelningen. Man har rätt till bodelning och förhoppningsvis får ni det snarast möjligt vilket inte borde medföra några negativa konsekvenser för era särkullbarn.

Vårdnad och umgänge

2012-08-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man har delad vårdnad om sin nu 19-åriga dotter. (Flickan går fortfarande på gymnasiet). Hon brukar vara hos oss varannan helg och bor i övrigt hos sin mamma. Nu vill hon bestämma själv hur och när hon kommer till oss men mamman kör ut henne från hemmet varannan helg och hotar att hon får sova i tvättstugan eller vad som helst men hon får inte lov att vara kvar hemma. Har hon rätt att göra så?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Den som har vårdnaden om ett barn innehar det huvudsakliga juridiska ansvaret för barnet. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får nödvändig omvårdnad, trygghet och en god fostran. Föräldrabalk (FB) 6 kap. 1§ och 6 kap. 2 § st. 2. Vårdnadsansvaret består fram till dess att barnet fyllt 18 år. För barn över 18 år finns inget juridiskt vårdnadsansvar enligt 6 kap. 2 § st. 1 FB. Dock kvarstår föräldrarnas underhållsskyldighet enligt 7 kap. 1 § FB för ett barn som fyllt 18 år men fortfarande går kvar i skolan. Som mest fram till dess att barnet fyllt 21 år. Underhållskyldighet innebär att föräldrarna ska sörja för barnets grundläggande ekonomiska behov. Vanligen genom att föräldrarna betalar barnets bostad, mat, kläder med mera. Då det inte längre finns något legalt vårdnadsansvar för modern finns det inget som säger att modern måste tillåta att ha sin dotter hos sig. Moderns ekonomiska ansvar kvarstår emellertid fram tills dessa att dottern fyllt 21 år eller avslutad sina studier.

Äktenskapsskillnad - Giftorättsgods

2012-08-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag bor i en lägenhet tillsammans med min man. Lägenheten står på hans namn. Om han ger mig 5% av lägenheten som gåva, kommer det att påverka bodelning om vi skiljas? Kommer jag att bara få 5 % av det hela? Jag skulle vara jätte tacksam för ett svar!
Erik Yderstedt Karlsson |Hej. Om ni inte har ett äktenskapsförord (avtal om att bodelning ska ske på visst sätt) så ska allt så kallat giftorättsgods ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods utläses ur Äktenskapsbalken 7 kapitel 1-2 §§ (https://lagen.nu/1987:230). Lägenheten är enskild egenodom (inte ingår i bodelning)om: - Den är enskild egendom enligt ett äktenskapsförord - Den är en gåva som maken har fått med villkor att den ska vara enskild egendom - Den har fått genom arv eller testamente med villkor att det ska vara enskild egendom - Lägenheten har erhållits genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda Om inget av ovanstående situationer passar in är lägenheten giftorättsgods och kommer att ingå i er eventuella bodelning oavsett vem som står som ägare. Gåvan kommer då alltså inte påverka bodelningen.

Bodelning av fastighet som köpts innan äktenskapet

2012-08-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger en fastighet som jag köpe -85 -99 träffade jag min fru och gifte oss -00 ett gemensamt barn född -01 nu vill hon skiljas och flytta sonen samt hennes son från ett tidigare giftemål blir kvar hos mig.Frågan är om hon har någon rätt till ersättning i huset vid en bodelning hon står ej på några ägarpapper el bidragit ekonomiskt till reaprationer el dyligt.Det är inga äktenskapsförord el enskilt ägande papper skrivna
Emma Persson |Hej! Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning mellan makarna ske (9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det är alltså (netto)värdet av den egendom som utgör giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. I 7 kap. 2 § ÄktB räknas de sätt på vilken egendom kan vara enskild upp. Eftersom du köpte fastigheten själv och inte fick den i gåva, testamente eller arv, och ni inte verkar ha skrivit något äktenskapsförord, så är fastigheten inte din enskilda egendom utan utgör giftorättsgods. Att fastigheten utgör giftorättsgods innebär inte att din fru har någon äganderätt till den, utan det innebär bara att värdet av fastigheten ska delas lika mellan er vid bodelningen. För att göra det mer konkret ska jag visa hur det går till om fastigheten är din enda giftorättstillgång och din fru inte har någon alls. Om vi säger att fastigheten är värd 1 000 000 kr och den är behäftad med en skuld på 400 000 kr blir värdet av ditt giftorättsgods 600 000. Eftersom din fru inte har något giftorättsgods är det bara fastighetens värde om 600 000 kr som ska delas lika mellan er två. Det innebär alltså att din fru har rätt till 300 000 och du måste då ge henne av din egendom eller pengar till ett värde av 300 000 kr. Detta är alltså bara ett exempel för att visa hur själva delningen går till. Självklart ska värdet av alla dina och alla din frus tillgångar som utgör giftorättsgods delas lika mellan er. I 12 kap. 1 § 1 st. ÄktB finns en regel som kallas "skevdelningsregeln" och ger möjlighet till att jämka resultatet av en bodelning om det är oskäligt. Den make med mest giftorättsgods kan då få behålla mer än hälften av det sammanlagda värdet. Denna regel är främst till för att förhindra att någon ska kunna skilja sig till den andre makens pengar efter ett kortvarigt äktenskap. Gränsen mellan kortvariga och långvariga äktenskap dras vid fem år. Eftersom ert äktenskap varat i 12 år krävs det att det i princip råder en betydande skillnad mellan er nettoförmögenhet för att det ska anses oskäligt att dela det sammanlagda värdet lika. Sedan finns även en annan aspekt när det gäller din fastighet om det är så att den har utgjort er gemensamma bostad (se 7 kap. 4 § 1 st. 1 p. ÄktB). Enligt 11 kap. 8 § 1 st. ÄktB har nämligen den make som bäst behöver bostaden rätt att få den i avräkning på sin lott. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andre maken krävs dessutom att det är skäligt. Ofta är det vem som ska ha den huvudsakliga vårdnaden om barnen som har betydelse för vem som är i bäst behov av bostaden. Om barn bor växelvis hos båda föräldrarna/makarna anses ingen vara i bäst behov av bostaden och den make som äger den får den då på sin lott. Eftersom ni verkar ska ta hand om ett barn vardera är det möjligt att det jämställs med att ha barn boende växelvis och att det därför är du som ägare som borde få fastigheten på din lott. Så för att sammanfatta, det din fru har rätt till är alltså halva (netto)värdet av fastigheten. Vill hon överta bostaden och anses uppfylla kraven för ett sådant övertagande har hon rätt att få den på sin lott i avräkning. Detta innebär då att hon måste utge fastighetens halva (netto)värde till dig (om vi utgår från förhållandena i mitt exempel ovan). Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Lösa ut sambo ur gemensam bostad vid bodelning

2012-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och jag ska bo kvar i lägenheten och min fd sambo ska köpa nytt boende. Ska jag betala min fd halva värdet av lägenheten eller ska jag dra av skatten på 30% eller hur gör jag!?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! För Sambor är det inte obligatoriskt att genomföra en bodelning. Detta skall dock ske om någon av samborna begär det. Det som ska delas är samboegendomen. Denna utgörs av bostad och bohag som förvärvats för att vara sambornas gemensamma (se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Om vi antar att er gemensamma bostad utgör samboegendom och således skall ingå i bodelningen är den sambo som behåller bostaden skyldig att ersätta den andre sambon så att en likadelning av samboegendomen kommer till stånd rent värdemässigt. I praktiken innebär detta följande: *1.* Bostaden ges ett marknadsvärde (värdering utförd av mäklare kan vara att föredra) *2.* Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt (fiktiv eftersom ingen försäljning sker i realiteten). *3.* Därefter delas summan i två delar, din del resp. din ex-sambos del av bostadens värde. Är det du som ska behålla bostaden är du skyldig att ersätta din ex-sambo för hans del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att du tar över din ex-sambos del av lånet. Denna del avräknas från det belopp du ska ersätta ex-sambon med. Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du mycket välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Giftorättsgods

2012-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min exman har begärt skilsmässa. Vi har gemensamt köpt en bil som vi ännu inte betalat av alla skulder på. Min exman använder nu bilen då jag har köpt en ny. Ska min exman köpa ut mig på något sätt?
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga! Enligt äktenskapsbalken 7 kap. 1 § är all makes egendom giftorättsgods om det inte är enskild egendom (se https://lagen.nu/1987:230). Eftersom ni köpt bilen gemensamt och det inte verkar finnas något äktenskapsförord att det är enskild egendom ska bilen ingå vid bodelningen. Vid en bodelning enligt 9 kap. Äktenskapsbalken ska egendom delas lika mellan er. Detta gäller även skulder som ni har. Detta betyder att hälften av bilen tillhör dig, och även hälften av skulderna. Men troligtvis har ni även annan egendom som ska delas upp mellan er, och även andra skulder. Vid bodelningen kommer det att fastställas hur mycket varje person ska ha, när skulder är avdragna. Vill någon av er t.ex. behålla hus, bil o.s.v. ska den andra personen ersätta detta värde.

Faderskapsutredning

2012-08-27 i Faderskap
FRÅGA |Hade besök av en delgivningsman som letade efter min dotters pappa. Är jag tvungen att delge mannen detta? Idag är han sambo med en annan kvinna, men har anmält att han är inneboende hos henne. Vår dotter bor där varannan vecka. Kan jag anmäla att han är sambo men inte inneboende? Vad innebär detta för honom. Tacksam för svar
Cecilia Lindström |Hej! Enligt 2 kap 1 § Föräldrabalken är socialnämnden tvyngen att utreda vem som är far till barnet, de gör detta genom att bland annat enligt 2 kap 4§ inhämta upplysningar från modern. Om de inte får upplysningar från dig kommer de gå vidare och söka upplysningar från andra personer mm, detta följer av att de enligt 4 kap 7 § inte får lägga ner en utredning förrän det visat sig helt omöjligt att fastställa vem som är far eller liknande. Så mitt svar på första frågan är att du inte är tvyngen att delge mannen detta, du är inte heller _tvyngen_ att berätta för socialnämnden, men det försvårar enbart deras utredning óch leder till att de tvingas gå vidare med den. Du behöver inte på något sätt förklara eller anmäla hans boendesituation, det har ingen betydelse för faderskapsutredningen. Att personen i fråga blir fastställd som far får självklart familjerättsliga betydelser, frågor om t.ex. vårdnad och underhåll blir aktuella. Enligt 6 kap 3 § Föräldrabalken kommer dock vårdnaden tillfalla dig då ni inte var gifta med varandra vid tillfället för födslen? Enligt 7 kap 2 §, samma lag, är en förälder som inte har vårdanden om ett barn skyldig att betala underhåll efter förmåga. Vårdnads och underghållsfrågor är relativt komplicerade och beror mycket av vad fadern och modern i fråga vill ha, (yrkar på) så hör gärna av dig igen om dessa frågor skulle uppkomma.

Äktenskapsförord m.m.

2012-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är gifta. Min man ägde huset sedan tidigare. Vi har tänkt skriva ÄF ang. huset så han får ha kvar det. Min undran är ifall han kan ge mig halva huset nu så jag också står som ägare men att det ändå står i ÄF att huset tillfaller honom vid skilsmässa? Funkar det? Att det blir bara hans hus fastän jag står som ägare också?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln är att makars egendom utgör giftorättsgods. Som du noterat finns det dock vissa undantag, som t.ex. då det i äktenskapsförord föreskrivits att viss egendom skall vara enskild (7:3, Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Giftorättsgods är inte att jämställa med äganderätt, utan kan mer beskrivas som den ena makens anspråk på att vid äktenskapets upphörande få ut halva värdet av det gemensamma hemmet. Det går bara att göra egendom som ägs av den ena maken till enskild, inte egendom som ägs av båda samtidigt. Detta framgår av ordalydelsen av 7:3 Äktenskapsbalken. Dock torde det ändå vara fullt möjligt att skriva ett avtal som säger att huset vid en bodelning ska tillfalla ena maken mot avräkning på hans lott i boet. På så sätt uppnås samma resultat som en likadelning samtidigt som den ena maken garanteras att få ha kvar huset. Ett sådant avtal bör rimligen följa samma formkrav, och likställas med ett äktenskapsförord. Vänligen,