Boendeförälders skyldighet att skjutsa vid umgängesresor

2012-08-07 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonmomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?
Frida Karlsson |Hej och tack för din fråga! När det gäller umgängesresor ligger det primära ansvaret hos den förälder som barnet inte bor hos (alltså din sambo). Enligt Föräldrabalken 6 kap 15b § kan däremot den förälder som barnet bor med vara skyldig att ta del av kostnaderna för umgängesresorna. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska bidra med bedöms utifrån vad som anses skäligt samt omständigheterna i övrigt. Boendeföräldern (mamman i det här fallet) har ingen skyldig att skjutsa barnet och jag anser därför att det är rimligt av henne att kräva att din sambo antingen kommer hela vägen eller ordnar resan på annat sätt. Eftersom avståndet är så stort är det däremot sannolikt att mamman ska hjälpa till att betala kostnaderna för resorna. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,

Rätt att kasta ut sambon ur villan

2012-08-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en villa som min dåvarande kille flyttade in i för några år sedan. Vi har nu gjort slut men han vägrar att flytta. Han är skriven på min adress, men har inte betalt någonting varken el, vatten osv senaste månaderna. Kan jag "kasta" ut honom?
Johan Wahlbom |Hej tack för din fråga som säkert en och annan samboende funderar på. En inledande fråga är huruvida din villa är så kallad samboegendom eller inte. Om du köpte villan med avsikten att den i framtiden skulle bli er gemensamma bostad är den att anse som samboegendom enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 3 § om inte några av undantagen i 4 och 9 §§ samma lag är tillämpliga. I detta fall spelar det således ingen roll vem som de facto betalade bostaden utan båda parter blir att anse som ägare vilka i sin tur inte bara kan kastas ut hur som helst. Det finns enligt sambolagen 22 § andra möjligheter för en sambo att ta över en bostad men då krävs synnerliga skäl om inte barn är inblandade men vad som framgår i din fråga är inte denna bestämmelse aktuell. Om du däremot inte hade en sådan avsikt vid köptillfället är villan din egna egendom och inte samboegendom. Har ni skrivit ett samboavtal kan ni däremot däri intagit villarelaterade bestämmelser som jag tyvärr inte kan ge råd om. Det finns en risk att din före detta kille är att anse som hyresgäst enligt Jordabalk (https://lagen.nu/1970:994) 12 kap. Om så är fallet har han rätt till uppsägningstid enligt bestämmelserna i 12 kap 4 §. I detta fall kan du även ansöka om avhysning hos Kronofogden (http://www.kronofogden.se/Avhysning.html). Att bara slänga ut din före detta killes saker kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande i enlighet med Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 8 kap 8 §. Bästa hälsningar

Hur bodelning går till med egendom som utgör både giftorättsgods och enskild egendom

2012-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En gift person har en stor förmögenhet villkorad som enskild egendom eller vad som kommer i dess ställe. Personen köper ett hus och betalar hela själv kontant men båda makarna står som ägare till huset. Hur mycket får maken som inte bidragit efter en skilsmässa?
Emma Persson |Hej! Vid den bodelning som ska göras mellan makarna vid skilsmässan ska vardera makes tillgångar respektive skulder tas upp, under förutsättning att det utgör giftorättsgods (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Som jag uppfattar din fråga är egendomen enskild genom ett villkor från "tredje man", dvs. inte enskild egendom på grund av äktenskapsförord. Egendom som är enskild till följd av ett villkor från tredje man kan överföras på den andre maken genom en vanlig överlåtelse, som t.ex. köp, byte eller gåva, under förutsättning att det inte också finns ett villkor om att egendomen inte får överlåtas. Som jag uppfattar din fråga finns inte något sådant överlåtelseförbud. För enkelhetens skull kommer jag nedan att benämna den make som betalat huset för make nr 1, och den make som inte har betalat något för huset för make nr 2. Eftersom villkoret i ditt fall även anger att det som träder istället för den ursprungliga egendomen ska vara enskild så blir huset när det köps för den enskilda egendomen även det enskild egendom. Men då make nr 2 också står som ägare till huset kan det anses som en gåva till make nr 2 och make nr 2:s del av huset utgör då en tillgång hos make nr 2. När makarna då ska genomföra bodelningen kommer, om inte makarna har gjort make nr 2:s del till enskild egendom genom äktenskapsförord, make nr 2:s del att ingå i bodelningen då den delen utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § & 10 kap. 1 § ÄktB). Men make nr 1:s del kommer fortfarande att utgöra enskild egendom och således inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det betyder alltså att make nr 1 kommer att ha rätt till halva värdet av make nr 2:s del i huset, medan make nr 2 inte har någon rätt till något värde av den delen av huset som ägs av make nr 1, eftersom den delen lämnas utanför bodelningen. Make nr 2 har alltså rätt till halva värdet av sin del i huset (11 kap. 3 § ÄktB). Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Fullmakt för att förvalta dödsboet

2012-08-03 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga. En fullmakt behövs för att jag ska få företräda dödsboet efter min sambo. Jag kommer bla behöva den fullmakten för att kunna lösa in en utbetalningsavi som kommer i hans namn för att betala fakturan från Fonus. Hur utformar jag denna fullmakt? Jag har fått information från Transportstyrelsen att i och med att han inte var gift så kan hans föräldrar ge mig fullmakt att företräda dödsboet, stämmer detta? Då ingen dödsboanmälan har hunnits skickas in ännu så finns det ju inget registrerat hos Skatteverket att det verkligen är jag som är dödsbodelägare nämligen.
Oliver Kronberg |Hej! Tack för din fråga. Till att börja med kan konstateras att det i första hand är dödsbodelägarna gemensamt som handhar dödsboet, se ärvdabalken (ÄB) 18:1. Jag har uppfattat din fråga som att din sambo inte hade några barn. Detta betyder, som du skriver, att föräldrarna är dödsbodelägare. Som sambo är du inte dödsbodelägare om du inte har begärt bodelning. Föräldrarna kan upprätta en varsin fullmakt som ger dig tillåtelse att vårda dödsboet. Fullmakten skulle t.ex. kunna se ut så här: "Härmed ger jag, [förälderns namn och personnr] i egenskap av dödsbodelägare till [avlidnes namn och personnr] dödsbo, fullmakt till [ditt namn och personnr] att vårda dödsboet för min räkning. [Ort och datum samt underskrift]" Viktigt är att båda föräldrarna har lämnat en sådan fullmakt till dig, som du i sin tur kan visa upp för banken. Eftersom en dödsboanmälan inte har skickats in ännu, kommer banken troligtvis vilja se ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket för att kunna se vilka efterlevande som din sambo har. Ett annat alternativ är att du betalar begravningsräkningen för egna medel. I sådant fall får du en fordran mot dödsboet. Tänk på att andra räkningar än begravningskostnader inte får betalas förrän dödsboanmälan är klar. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar kvar efter begravningsfakturan har betalats kommer skulderna att avskrivas. Länk till ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2012-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan! Jag är gift i 3 år, och nu ska jag skilja mig . Vi hade egna konto och inte gemensamma konto. Jag har sparat lite pengar i mitt konto , och nu vill jag låna pengar från banken och köpa en lägenhet för att kunna flytta härifrån . Om jag ska köpa lägenheten nu så måste vi dela lika sen? Eller måste jag skilja mig först och sen köpa lägenhet för att bli min egen lägenhet ?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga, En bodelning ska ske vid äktenbskapets upplösning och i den bodelningen ska som huvudregel all egendom som inte är enskild egendom, så kallat giftorättsgods, ingå (se https://lagen.nu/1987:230). Om du köper en lägenhet innan er skillsmässa ska denna alltså ingå i bodelningen om ni inte avtalar om att lägenheten ska vara din enskilda egendom. Vänliga hälsningar,

Angående makars skulder vid den enes bortgång

2012-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min mors man gick bort för ett tag sedan och jag har en fråga angående vad som händer med deras gemensamma skulder på bolånet. De var gifta men inget testamente som reglerar banklån har upprättats. Tar min mor automatiskt över sin makes skulder efter dödsfallet eller avskrivs hennes makes del och hon har kvar sin del? Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder.
Elin Sjörén |Hej, Det stämmer det du skriver om att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Dock gäller detta endast under tiden som makarna är gifta – när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom och skulder fördelas genom en bodelning. I äktenskapsbalkens (ÄktB) 1 kap. 5 § föreskrivs nämligen att ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad och i samma lags 9 kap. 1 § stadgas att en bodelning ska göras vid ett äktenskaps upplösande. Vid en bodelning ska makarnas gemensamma egendom läggas ihop och delas lika mellan dem. Vidare gäller om makars skulder att dessa ska avräknas ifrån värdet på vardera makens egendom innan makarnas respektive egendom läggs ihop och fördelas lika mellan dem. När den ena makens skulder avräknats ifrån dennes egendom ska alltså det som eventuellt blir över läggas ihop med den andra makens egendom (som också reducerats genom avräkning av dennes skulder). När båda makarnas egendom slagits ihop ska den delas lika mellan dem. Detta framgår av 11 kap. 2 § ÄktB. Din mor får således behålla sin del som tillfaller henne efter bodelningen. Sedan ärver hon förmodligen också sin mans del i bodelningen (under förutsättning att han inte efterlämnar egna barn vid sidan om äktenskapet som utkräver sitt arv efter sin far, se ärvdabalkens 3 kap. 1 §). Den kan vara så att din mors mans skulder överstiger hans tillgångar och att han således inte har någonting att tillföra bodelningen. Din mor kommer dock aldrig att med egna medel tvingas täcka sådana skulder som överstiger hennes makes tillgångar. Äktenskapsbalken hittas här: https://lagen.nu/1987:230 Och ärvdabalken här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Angående kvarsittningsrätt vid skilsmässa

2012-08-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag ligger i skilsmässa och mitt ex har sökt och fått kvarsittningsrätt i vårt gemensamma hus. Skilsmässan går igenom 17/9 och bodelning ska upprättas när huset är sålt 29/10. Jag har köpt en egen lägenhet nu och min fråga är: Får jag hämta sängen och andra möbler innan bodelningen sker? Det är ok med mitt ex att jag gör detta, men får jag vistas i huset för att hämta möblerna när hon har kvarsittningsrätt?
Elin Sjörén |Hej, Regler om kvarsittningsrätt återfinns i äktenskapsbalkens (ÄktB) 14 kap. I detta kapitels 7 § förklaras vad kvarsittningsrätt innebär och att en parts kvarsittningsrätt kan gälla som längst till dess att en bodelning mellan makarna upprättats. Samma bestämmelse stadgar även att domstolen, i samband med ett beslut om kvarsittningsrätt för den ena maken, kan förbjuda makarna att besöka varandra. Har ett sådant beslut tagits i ert fall har du inte rätt att göra ett besök i ditt gamla hus under tiden som kvarsittningsrätten kvarstår. Om ett sådant beslut inte har fattats föreskrivs i 14 kap. 8 § ÄktB att den make som fått rätt att kvarstanna i makarnas gemensamma bostad också har rätt till att nyttja den andra makens bohag, som finns kvar i bostaden (så som en säng). Domstolen kan dock förordna om annat. Dessutom stadgar bestämmelsen att den make som inte fått rätt att kvarstanna i bostaden är skyldig att genast flytta därifrån. Mer än så säger inte lagen. Har domstolen således inte beslutat om något besöksförbud i samband med ert kvarsittningsbeslut, och har ditt ex dessutom godkänt hämtandet av möblerna, borde det inte finnas någonting som hindrar dig från att besöka din gamla bostad och hämta möblemanget. Äktenskapsbalken hittas här: https://lagen.nu/1987:230#K11P8 Med vänlig hälsning

Studieskulder vid bodelning

2012-08-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej Tack för en fantastiskt bra sajt Frågor: Ämnar gifta mig och vi skall utfärda ett äktenskapsförord då jag har avsevärt mycket större tillgångar än min fru. Mina frågor är: 1) Min kommande fru har bl a studieskulder, avräknas dessa mot kvarvarande giftorättsgods? Jag förutsätter att enskild egendom inte är med i avräkningen. 2) Kan man reglera på något sätt (avtal?)att hennes studieskulder förblir personliga och att jag inte skall betala del av dessa?
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln vid äkenskapsskillnad är att varje make skall få täckning för sina skulder. Det finns inget uttryckligt lagstöd för att undanta din blivande frus studieskulder från en eventeull bodelning. Vid bodelning har alltså din fru rätt att från värdet av det giftorättsgods hon äger dra ifrån sina skulder,11 kap 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Studieskulder kan dock i vissa situationer ligga till grund för jämkning av bodelning. Jämkning kan ske exempelvis om den ena maken har stora studieskulder och den andra inga alls, en skälighets bedömning skall göras, 12 kap 1 § ÄktB. Som du är inne på är det emellertid möjligt att ändra på detta genom ett så kallat föravtal. Där kan ni skriftligt göra en överenskommelse om att studieskulderna ej skall ingå i bodelning, 9 kap 13 ÄktB. Här finner du äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,