Jämkning av äktenskapsförord

2014-01-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har enfråga om äktenskapsförord! För snart 3 år sedan fick jag ett papper lagt framför mig som var ett äktenskapsförord. Detta skulle jag skriva på för att bevisa min kärlek till honom och eftersom han var arg skrev jag på. Det hade han ordnat hos sin jurist utan min vetskap. Jag har varit gift med honom i 35år och den psykiska misshandeln har eskalerat och nu orkar jag inte mer. Vi ska skiljas och han äger allt (husbil, båtar, motorcykel) utom huset som vi äger båda. Nu undrar jag om äktenskapsförordet kan ogilltigförklaras? Jag skrev ju på utan att veta vad det betydde för mig och delvis av rädsla. Tacksam för svar snarast!
Simon Adolfsson |Hej! Enligt ÄktB 12 kap. 3 § kan ett äktenskapsförord jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.Först måste sägas att det är endast i undantagsfall som äktenskapsförord jämkas, eftersom att det anses ge uttryck för makarnas gemensamma vilja. Det är med andra ord väldigt sällan ett äktenskapsförord ogiltigförklaras. I ditt fall skulle jag säga att omständigheterna vid äktenskapsförordets tillkomst varit sådana att en jämkning kan komma på att bifallas. Detta då det onekligen förelegat en speciell situation när du skrev på avtalet.Även vanliga avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder kan åberopas som stöd för att äktenskapsförordet ska förklaras utan verkan. En möjlighet är att åberopa att det skulle, men hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst, strida mot tro och heder, se 33 § AvtL. Som sagt. Äktenskapsförord ogiltigförklaras sällan och eftersom att det kommer att stå ord mot ord, kan det vara än mer svårt.Jag föreslår att du kontaktar en verksam familjerättsjurist.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och testamente

2014-01-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva så här och är det giltigt då?? ÄKTENSKAPSFÖRORD GÄLLANDE xxxx xx xx -NN 1 och xxxx xx xx NN Den egendom var och en av oss ägde vid vigseln skall även fortsättningsvis vara den enskildes egendom. NN1 är ensam ägare till vår gemensamma bostad, X-stad X-XXX. Skulle NN 1 avlida före NN, ska NN dock ha rätt att bo kvar i nämnda bostad tills en annan för henne tillfredsställande lösning kunnat ordnas. I den mån det skulle finnas någon förmögenhet hos någon av oss, skall arvet efter NN1 tillfalla hans bröstarvingar. Arvet efter NN skall tillfalla hennes bröstarvingar. Vi vill således inte ärva varandra.
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för dina funderingar kring juridiska frågor och funderingar!Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dom ska vara dennes enskilda egendom, se 7 kap 3 § ÄktB. Detta innebär att den egendom som ni medförde in i äktenskapet bör fortsättningsvis bli enskild egendom, precis som ni skriver. Vissa problem kan dock uppstå om äktenskapet varar länge och den egendom som medfördes in i äktenskapet inte längre kan urskiljas från den som anskaffats under äktenskapet. Om ni önskar att all er egendom ska vara er enskilda bör skriva "Den egendom, eller den egendom som trätt i dess ställe, som vardera make medförde in i äktenskapet eller senare förvärvar samt dess avkastning ska vara vardera makens enskilda egendom". Det ni däremot inte kan göra, är att genom ett äktenskapsförord förändra ägandeförhållandena av egendom emellan er, vilket innebär att om bostaden ägs gemensamt så kommer NN1 ha sin halva av bostaden som enskild egendom och NN sin halva som giftorättsgods. För att NN1 ska bli ensam ägare över bostaden (och därmed ha den som enskild egendom) kan ni välja att antingen genomföra en bodelning under äktenskapet eller göra gåvan gällande enligt de speciella föreskrifter som gäller för gåvor mellan makar, se 9 kap. 1 § andra stycket samt 8 kap. ÄktB.Jag ser även att ni genom äktenskapsförordet även önskar fördela och råda över den kvarlåtenskap som uppstår när någon av er dör. Denna del av äktenskapsförordet kommer inte att vara giltigt som ett testamentariskt förordnande och kommer således inte att tillmätas någon betydelse när någon av er dör. För att med giltig verkan kunna förordna över kvarlåtenskapen måste det ske via testamente, se 17 kap. 1 och 3 §§ ÄB.Mitt förslag är att ni kontaktar en verksam familjerättsjurist som hjälper er upprätta både äktenskapsförord och testamenten.Äktenskapsbalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htmÄrvdabalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htmJag hoppas mitt svar var till nytta!Med vänlig hälsning,

Del i makes skulder?

2014-01-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Min fru och jag har beslutat att skilja oss. Det enda vi är oklara om är våra skulder. Det finns inga tillgångar, utan bara skulder. Jag har massor hos kronofogden sen tidigare och sånt som kommit dit under vårat äktenskap, men jag vill inte belasta henne med dessa, så frågan är, hur skriver vi ett avtal som gör att hon inte belastas av mina skulder och likaså jag av hennes? Ett äktenskapsförord hade varit smart att gjort från början, men den idéen kom ju som vanligt i efterhand. Lätt att vara efterklok har jag hört.. Tack på förhand! Med vänlig hälsning/ stefan
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.Enligt äktenskapsbalken så svarar vardera make för sina egna skulder. 1 kap 3§ äktenskapsbalken. Du kan följaktligen inte belasta din nuvarande fru med dina skulder, utan du svarar själv för dessa.Du framhåller att ni inte har några tillgångar, jag tolkar det som att ni i förhållande till era skulder inte har några tillgångar. I den mån det förhåller sig på detta vis så kan det vara aktuellt med utmätning inte bara i din egendom utan även i er gemensamma egendom, exempelvis gemensamt bohag. Om så är fallet vill jag rekommendera detta klargörande svar som rörde en liknande fråga. http://lawline.se/answers/11920Vänligen,

Möjligt att frångå vårdnadsansvar?

2014-01-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! En bekant kvinna till mig vill ha ett barn, hon vill ha ensam vårdnad och hon vill inte att jag har något med barnet att göra och jag känner likadant. Vilka möjligheter har vi att skriva ett kontrakt som skyddar oss båda? Alltså att jag fråntas allt ansvar och all vårdnad av barnet? Är det ens möjligt? Tack på förhand!
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Det är inte möjligt att genom ett kontrakt fråntas allt ansvar. I den mån du inte själv bekräftar faderskapet är det socialnämndens ansvar att fastställa faderskapet. 2. kap 1§ föräldrabalken. I det fall att modern till barnet undanhåller information för socialnämnden rörande vem fadern (du) är så att faderskap inte kan fastställas kommer hon inte ha någon rätt till underhållsstöd från försäkringskassan. 18. kap 8§ socialförsäkringsbalken. Notera dock att i det fall hon inte uppger dig betyder det inte att fallet avskrivs. Socialnämnden ska fortfarande verka för att faderskapet fastställs och blodprov mm. kan således bli aktuellt. Du kan följaktligen genom dom bli fastställd såsom fader. Se 2. kap 1§ och 1. kap 5§ föräldrabalken.Det är dock möjligt för dig att frångå det direkta vårdnadsansvaret genom att ni inte begär gemensam vårdnad, vårdnaden tillfaller då endast modern. 6. kap 4§ föräldrabalken. Såsom förälder, oavsett om du har vårdnaden eller inte, har du dock en underhållsskyldighet. 7. kap 1§ föräldrabalken. I den mån du inte bor varaktigt med barnet så kommer du att behöva uppfylla din underhållsskyldighet genom att utge underhållsbidrag. 7. kap 2§ föräldrabalken.Hoppas det svarade på dina funderingar.Vänligen,

Samboegendom samt samäganderätt vid köp av bostadsrätt

2014-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Det är så att jag och min kille ska bli sambo. Jag kommer att stå på lånen för att min kille studerar och inte kan stå med på lånen. Han vill stå 50 % på kontraktet på lgh vilket jag kan tycka är ok eftersom han kommer att betala hälften av alla utgifter som finns. Jag kommer gå in med kontantinsatsen. Hur gör vi det så smidigt som möjligt och gör så att det blir bäst för alla vid ev försäljning eller separation? Jag förstår att han vill stå på halva lägenheten eftersom han betalar hälften av allt.
Simon Adolfsson |Hej!Eftersom att ni tillsammans avser att förvärva bostaden för gemensam användning, kommer bostaden bli samboegendom, se 3 § sambolagen. Den, med annan samboegendom, kommer vid en eventuell bodelning att delas lika mellan er, 14 §.Eftersom att ni dessutom förvärvar den gemensamt blir samäganderättslagen (analogt) tillämplig, se 1 § samägL. Om det skulle bli så att en av er vill sälja bostaden utan att den andra önskar det, kan den förste få fram en tvångsförsäljning av bostaden. Ni kan dock avtala bort den möjligheten, se 6 § samägL.Jag föreslår att ni dels upprättar ett samboavtal som reglerar vad som händer med bostaden om ni väljer att gå skilda vägar samt att ni avtalar bort möjligheten om tvångsförsäljningen. Detta gör ni säkrast med hjälp från en praktiserande jurist.Samäganderättslagen hittar du på: https://lagen.nu/1904:48_s.1Sambolagen hittar du på: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTMJag hoppas att jag svarade på din fråga.Med vänlig hälsning,

Undvika att egendom ingår i bodelning

2014-01-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |jag och min fru har särkullebarn (inga barn tillsammans) Jag ägde en fastighet inköpt 1973 och gifte mig 2006.Nu börjar jag bli rädd att min fru skall gå ifrån mig , så vi vill ha rådgivning hur vi skall bete oss. Kommer min frus särkullebarn hävda rätt att få ut sin arvslott?
Beatrice Rohdin |Hej!Tack för din fråga.1. Om din fru begär skilsmässa kommer era särkullbarn inte få ta del i det bo som fördelas mellan er genom en bodelning. Den arvsrätt avkomlingar har inträder vid dödsfall (se 2 p. nedan) och inte vid skilsmässa. Vid bodelningen kommer din fru få halva fastigheten på sin lott alternativt att du får den på din genom att kompensera henne. Om ni har bostad och är bosatta på fastigheten kan din fru få den om hon anses ha störst behov och det kan anses skäligt, 11 kap 8 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1. De åtgärder du kan vidta mot att fastigheten över huvud taget kommer att ingå i bodelningen är att skriva ett äktenskapsförord där ni gör fastigheten till din enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av dig och din fru samt registreras hos Skatteverket, 7 kap 3 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Vidare måste fastigheten preciseras med dess fastighetsbeteckning. 2. Vid din frus bortgång kommer du inte att ärva henne eftersom ni inte har några gemensamma barn. Det innebär att en bodelning sker likt 1 p. ovan (om du inte begär att det inte ska ske, 12 kap 2 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) varefter din frus lott direkt tillfaller hennes barn. Du har rätt att få fastigheten på din lott genom kompensation eller behålla den om det är er bostad. Hennes barn kan avstå sin arvsrätt till din förmån och sedan vid din bortgång få efterarv. Åtgärder mot att fastigheten ska ingå i bodelning kan vidtas vid åberopande av 12 kap 2 § ÄktB genom att du begär att fastigheten ska undantas eller att ni skriver äktenskapsförord. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Bodelning i samboförhållande

2014-01-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera, där finns skrivet ett samboavtal och testamente men det gäller bara vår bostadsrätt. Då vi i höst köpte ett utomhus spa som vi gemensamt har betalat, det är som så att min sambo ska köpa ut mig från bostadsrätten. Kan jag begära att hon ska köpa halva delen av mig? då det ej är en del av bostadsrätten. Mvh// Bosse
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.När ett samboförhållande upphör och om någon av er begär bodelning är det bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt ändamål, som skall ingå i bodelningen. När det gäller er spaanläggning är frågan om den utgör bohag och därmed samboegendom som skall ingå i bodelningen. Detta framgår av 3 och 6 §§ sambolagen. Enligt 6 § sambolagen talar man om möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Sambolagens bohagsbegrepp skall knyta an till den "normala skötseln av permanentbostaden" (Lind, G, Sambolagen m.m, kommentar till 6 §). Eftersom en spaanläggning utgör yttre lösöre finns det ett uppenbart problem att få denna under begreppet "inre lösöre". Göran Lind har argumenterat för att yttre lösöre kan omfattas av 6 § om det har med den normala skötseln av permanentbostaden, exempelvis en gräsklippare. Jag tror inte att er spaanläggning faller inom bohagsbegreppet i sambolagen och skall därför inte ingå i er bodelning. Istället äger ni spaanläggningen gemensamt men den ingår inte i er bodelning. Eftersom den inte ingår i bodelningen och ni innehar den med samäganderätt gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § nämnda lag krävs bådas samtycke för att vidta åtgärder angående denna spaanläggning (exempelvis försäljning). Om någon gemensam ståndpunkt inte kan vinnas kan ni gå till tingsrätten och ansöka om god man (3 § samäganderättslagen) eller ansöka om försäljning på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Givetvis kan hon köpa ut dig från bostadsrätten men det styrs enligt sambolagens regler om lottläggning också vidare. När det gäller spaanläggningen har ni den med samäganderätt och den har alltså inte med er bodelning att göra. 

Kan man tvingas betala underhåll?

2014-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag undrar kring underhåll. Jag och min man skilde oss för 2 år sedan och barnen är bara varannan helg hos mig. Min man tjänar 100% mer än mig men ändå så tycker han att jag ska betala underhåll. Vi sålde vårt gemensamma hus (som mannen bodde kvar i i ett år!) förra året med förlust...:(!! jag kan verkligen inte betala underhåll med min lilla lön och denna förlust. Vad säger lagen - kan jag tvingas betala? Och vad händer om jag inte kan? Jag flyttade tilbaks till Finland förra året men man och barn bor i Sverige (utom när de kommer hit/ eller jag dit). Mvh Tiina
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline.I sammanhanget skall först klargöras att föräldrar enligt 7 kap 1§ föräldrabalken tillsammans skall svara för underhåll åt barnet med hänsyn till vad som är skäligt för barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap 2§ föräldrabalken ska en förälder uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern (1) inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor med barnet eller (2) har vårdnad om barnet men barnet inte varaktigt bor hos föräldern. Att varaktigt bo med barnet anses föreligga även vid växelvis boende. Växelvis boende betyder inte nödvändigtvis 50% hos vardera, utan en enskild bedömning måste göras från fall till fall där hänsyn kan tas till andra faktorer, exempelvis om barnet har ett ''hem'' hos båda föräldrar och övrig vistelsetid.Eftersom barnen endast är hos dig varannan helg så uppfyller detta förmodligen inte kraven för växelvis boende, även om en enskild bedömning måste göras. I det fall det är att anse att barnen inte bor växelvis boende mellan er, utan endast varaktighet hos din ex. man så har du således en skyldighet att uppfylla din underhållsskyldighet genom att utge underhållsbidrag. Se 7 kap 2§ föräldrabalken. Din betalningsförmåga bedöms utifrån reglerna i 7 kap 3§ föräldrabalken. Du får förbehålla dig ett visst belopp såsom exempelvis för vanliga levnadskostnader, boendekostnader och i vissa fall för make eller annat hemmavarande barn. Ett schablonbelopp för vanliga levnadskostnader är 120% av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6-7 §§ försäkringsbalken och utgjorde 2013 53 400 kr.I det fall du inte kan betala underhållsbidrag, så utgår stöd från staten, men du kan bli retroaktivt betalningsskyldig till försäkringskassan. Genom att du får betala tillbaka hela eller delar av det belopp som har utgått i underhållsstöd. Se 17 kap 2§ socialförsäkringsbalken.För att sammanfattande svara på din fråga. Din underhållsskyldighet undandras inte beroende av vad din ex. man tjänar, utan du har såsom förälder en underhållsskyldighet. I det (troliga) fall att ett växelvis boende inte föreligger så har du således en skyldighet att utge underhållsbidrag. Om du inte kan betala ett underhållsbidrag så utgår underhållsstöd från försäkringskassan, men du kan bli retroaktivt betalningsskyldig.Vänligen,