Bodelning - sambo

2012-05-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag fkyttade ut från den lägenhet som mitt ex sambo och jag hade bott i tillsammans sedan 2005.Detta hände för 2 månader sedan och han tog över kontraktet. Kan jag begära en bodelning över lägenheten eftersom det är inom ramen av tre månader. Enligt sambolagen 2003 paragraf 22. Eller kan jag inte lämna in om en bodelning av hyresrättten nu. mvh Lena
Anonym Anonym |Hej och tack för din fråga. Precis som du säger regleras bodelning i samboförhållanden av Sambolagen (SamboL). Enligt 8 § SamboL ska bodelning ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde om en av sambo-parterna begär det. Den andra sambon är skyldig att medverka till bodelning. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter avslutat samboförhållande. Om man inte kan enas om en bodelning ska rätten på ansökan av sambo förordna om en bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL. 22 § SamboL stadgar om i vilka tillfällen övertagande av bostad är aktuella. Då du har lämnat bostaden ska anspråk på övertagande av bostaden framställas senast 3 månader efter det att du lämnat bostaden. Då det bara har gått 2 månader sedan du flyttade ut har du alltså fortfarande möjlighet att lämna ett sådant anspråk. Länk till sambolagen: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Behörighet för god man

2012-05-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en fundering om min mamma och pappa har en stuga som dom sagt till mig att jag ska få ärva men det finns inte på papper, och nu har min pappa dött och min mamma har en godman. Han säger att vi måste sälja stugan. Att han betämmer det, att vi inte kan säga något om det. Stämmer detta? Vi vill ju behålla stugan inom släkten. Måste jag då köpa stugan av min mamma? Tack på förhand
Erik Yderstedt Karlsson |Eftersom ett testamente kräver skriftlig form så har du ingen rätt till fastigheten förrän du ska ärva din moder, detta står i Ärvdabalkens 10 kapitel 1 §. Angående den gode mannen finns en huvudregel som säger att alla rätthandlingar, alltså exempelvis försäljning av en stuga, ska ske med huvudmannens, din moders, samtycke. Den gode mannen kan då inte sälja stugan om hon inte går med på det. Om hon däremot på grund av sitt tillstånd inte kan ge uttryck är saken annorlunda, då kan han/hon göra lite mer. Allt detta står i föräldrabalkens 11 kapitel 4 §, mer utförlig förklaring finns att hitta i förarbetena, prop. 1987/88:124 s 140, som finns att hitta på riksdagens hemsida (www.riksdagen.se). Skulle den gode mannen trots det sälja stugan så är den försäljningen inte giltig, Föräldrabalken 11 kap. 4 §.

Bouppteckning och bodelning efter utländska medborgare med egendom i Sverige

2012-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Utländska medborgare från Schweiz, med fast egendom i Sverige och ett bankkonto. Övrig egendom som kan finnas i utlandet har man ingen kännedom om. Makan dör i Tyskland. Boutredningsman skall sökas vid Stockholms tingsrätt. 1937-års lag är tillämplig. Frågor: Görs en (1) bouppteckning i Sverige enligt svensk lag för tillgångar (fast och lös egendom) i Sverige? Skall utländska tillgångar med i svensk bouppteckning? Gör boutredningsmannen bouppteckning? Gör boutredningsmannen också bodelningen?
Alexander Kahan |Hej, Svaren på dina frågor varierar beroende på i vilken stat den avlidna makan hade sitt hemvist. Men hemvist menas den stat där hon var bosatt på ett med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt stadigvarande sätt. Det framgår inte av din fråga om den avlidnas hemvist var i Sverige, Schweiz eller Tyskland (eller i något annat land). Oavsett var den avlidna hade sitt hemvist är emellertid, precis som du skriver, lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) tillämplig i denna situation. Enligt 2 kap 2 § IDL gäller svenska regler om tillsättande av boutredningsman om den avlidna efterlämnar tillgångar i Sverige, även om personen varken är svensk medborgare eller haft hemvist här. Om boutredningsman tillsätts här ska även boutredning och bodelning ske här enligt svensk lag, vilket framgår av samma paragraf. Om den avlidna hade hemvist i Sverige ska boutredningen och bodelningen omfatta även boets egendom i utlandet enligt 2 kap 1 § IDL. Om den avlidna istället hade hemvist utomlands ska enbart egendomen som finns i Sverige ingå i förrättningen enligt 2 kap 6 § IDL. Då kan även rätten, efter boutredningsmannens ansökan, besluta att egendomen istället ska omhändertas för boutredning och bodelning i den avlidnas hemland. Detta kan dock enbart förordnas om det kan ske utan skada för rättsägare. Givetvis är det enklare om all egendom tas upp i en boutredning, och därpå följande bodelning, i enbart ett land. Boutredningsmannen har enligt 2 kap 9 § IDL en viss skyldighet att ta hänsyn till förrättning som sker i ett annat land. Enligt svensk lag ska bouppteckning förrättas av två förrättningsmän, som ska vara kunniga och trovärdiga. Detta framgår av 20 kap 2 § ärvdabalken (ÄB). Förrättningsmännen kan utses antingen av dödsbodelägarna eller av boutredningsmannen. Boutredningsmannen kan genomföra själva bodelningen om dödsbodelägarna så önskar. Jag hoppas att du fått hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,

Internationell äktenskapsskillnad, lagval vid bodelning

2012-04-30 i Bodelning
FRÅGA |svensk man, australiensk fru bodde i sverige 6,5 år har 3 barn bott i ausralien 2 år nu skall skiljas,har ett hus i sveige och äger hälften var. frun vill ha 70%,vad är det som gäller när det kommer tillhuset, är det svensk lag eller australiensisk lag.
Ulrica Westberg | Hej! Tack för din fråga. Frågor av detta slag, som är av internationell karaktär, regleras av varje lands internationellt privat och processrättsliga regler. I Sverige regleras frågan om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vid gränsöverskridande äktenskap i Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF), https://lagen.nu/1990:272. Av din fråga framgår inte ifall ett bodelningsförfarande redan pågår i Australien. Svaret på din fråga är beroende av denna omständighet. Om det är så att ett sådant förfarande påbörjats i Australien, och förfarandet omfattar huset i Sverige, så kommer detta utgöra hinder för svensk domstol att ta upp denna fråga enligt 15 § LIMF. I sådant fall blir frågan om tillämplig lag beroende av hur Australiens internationellt privaträttsliga regler ser ut, och denna fråga kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Men om det istället är så att huset inte omfattas av ett bodelningsförfarande i Australien så kan du väcka talan om detta i Sverige enligt 2 § p. 4 LIMF. Under förutsättning att ni inte har avtalat om att viss lands lag ska vara tillämplig så kommer australiensisk rätt i enlighet med 4§ LIMF bli tillämplig eftersom ni båda haft hemvist i Australien i minst två år. Vänligen

Adoption

2012-05-03 i Adoption
FRÅGA |Har en fundering. Är en kille på 30 år som lever tillsammans med min sambo. Jag har en mor i livet som jag naturligtvis älskar. Min far valde att avbryta sin kontakt med mig för tolv år sen. Har nu en annan mansperson vid min sida som jag ser som min far kan han adoptera mig?
Anonym Anonym |Hej och tack för din fråga. Regler om adoption finns i Föräldrabalken (FB). Enligt 4:1 FB är det allmän domstol som beslutar om adoption får ske. Då du är över 18 år behöver inte dina biologiska föräldrar samtycka men rätten kommer att inhämta deras åsikter. Vuxenadoption är tillåtet men är inte helt lätt att få till. Avgörande för bedömningen om adoption är lämpligt är förhållandet mellan dig och mannen och om er relation kan anses utgöra en far och son-relation. Om mannen inte är gift med din biologiska mor och adoptionen beviljas kommer du inte längre i rättslig mening att ses som avkomling till henne. Det innebär bland annat att du förlorar arvsrätten till din biologiska mor. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K4 Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Barns boende

2012-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! jag och min exfru har delad vårdnad om våran son. Boendetvisten avgjordes i tingsrätten 2006, då det fastslogs att sonen skulle bo mestadels hos modern. Nu är vår son snart 16 och vill bo mer hos mig. Kan han få flytta hit trots den tidigare domen? Eller vad gör man?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Vid frågor om barns vårdnad, boende och umgånge är det alltid barnets bästa som är avgörande. Desto äldre och mognare barnet är, desto mer hänsyn tas till barnets egna vilja. En domstol verkställer inte boende som strider mot en tonårings vilja. Om din son därför bor hos dig istället kommer det inte från domstolens sida ske några åtgärder för att förhindra detta. En annan sak är att det kan vara bäst för alla parter att ta upp diskussionen med den andra föräldern först och försöka komma överens om hur man nu ska göra med boendet. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Avkastning på enskild egendom

2012-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Fråga ang avkastning på enskild egendom vid bodelning. Jag har fått en näringsfastighet i gåva av min mor för många år sedan. I gåvobrevet anges att fastigheten samt avkastningen från densamma ska förbli enskild egendom när jag gifter mig och inte ingå som giftorättgods. Jag har under många år fått ut överskott (avkastning) från fastigheten som jag låtit gå in bland mina övriga medel och som sedan hamnat på bank, aktier, fondsparande, pensionsförsäkring etc. När jag nu står inför en bodelning undrar jag om jag kan summera ihop den avkastning jag fått från min enskilda näringsfastighet och hävda att motsvarande belopp i mitt privata sparande är min enskilda egendom.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Som huvudregel gäller att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods. Då det nu står i gåvobrevet att även avkastningen ska vara enskild egendom gäller dock detta, se 7 kap 2 § 2 stycket äktenskapsbalken. Därför ska denna avkastning inte ingå i bodelning. En annan sak är att visa att beloppen hänför sig till just denna avkastning. Lycka till! Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och testamente för att reglera egendom

2012-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har vardera tre särkullebarn. Min man är VD i ett företag och ska nu köpa aktier i bolaget. Vi lånar upp 1,2 milj på vårt hus, som jag står som ägare på men vi kommer båda att ståpå lån. Aktieköpet skrivs som enskild egendom. Kan vi i ett äktenskapsförord skriva att hälften av fulla värdet på aktierna tillfaller mig vid separation/dödsfall? Kan hans barn göra anspråk på detta även om vi skriver äktenskapsförord?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Ett äktenskapsförord har bara betydelse med avseende på vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning makarna emellan. Om aktierna vid en eventuell skilsmässa utgör din makes enskilda egendom kommer dessa inte att ingå i bodelningen mellan er. Aktiernas fulla värde kommer då att tillfalla din make, utan att du får del av värdet av dessa. Vad som ska ske med aktierna och vem dessa ska tillfalla vid ett dödsfall kan regleras genom testamente. Det är möjligt för din man att testamentera de ifrågavarande aktierna till dig. Hans barn kan enbart göra anspråk på dessa om testamentet skulle inkräkta på deras laglott, vilken är halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,