Äktenskapsförords giltighet

2011-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag upprättade ett äktenskapsförord redan 2003 som jag aldrig registrerat hos tingsrätten. Vi ska nu skiljas men och har skrivit under både skiljsmässopapper och bodelning. Kan jag i efterhand registrera äktenskapsförordet från 2003 och få det att gälla istället? Tack på förhand!
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken. I 7 kap 3 § anges att äktenskapsförordet skall registreras hos domstol och börjar gälla från och med den dag det ges in till domstolen. Det innebär alltså att du inte i efterhand kan registrera äktenskapsförordet och få det att börja gälla från 2003. Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Skilsmässa i Brasilien giltig i Sverige

2011-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är sedan snart tre ar bosatt i Brasilien och gift med en brasilianska. Vi gifte oss i Sverige ca 4,5 ar sedan, men vi ska nu skiljas. Eftersom det inte finns planer att aka till Sveriga pa ett bra tag, undrar jag om vi kan skilja oss här (giftermalet är registrerat här)? Eller maste vi skilja oss i Sverige forst och sedan registrera det här? Vi bada vill skiljas, har inga barn och egendomen är redan uppdelad. Vi är separerade sedan Mars.
Mari-Helen Schöllin |Hej Eftersom din fråga gäller en landöverskridande tvist är det i den internationella privaträtten vi finner svaret. Jag tolkar det som att åtminstone en av er är svensk medborgare sedan tidigare och att ni tidigare bott i Sverige. Detta medför att svensk domstol är behörig att pröva frågan enligt 3 kap. 2 § ”Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap”, och att svensk lag kan tillämpas enligt 3 kap. 4 §, samma lag. Se https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P1S1. I 3 kap. 7 § framgår att beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, i ert fall i Brasilien, ska gälla i Sverige ”om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten”. Detta medför att om ni får igenom en skilsmässa i Brasilien så kommer högst troligen en svensk domstol att godkänna denna, i och med att ni båda har hemvist(stadigvarande bor) där, vilket bör utgöra ”skälig anledning” att få saken prövad i Brasilien. Med vänliga hälsningar

Upphävande av faderskap

2011-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan frånsäga sig ett faderskap (i samråd med barnet) eller om barnet kan, i samråd med fadern där båda är överens få ett faderskap ogiltigförklarat eller upphävt?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om faderskap återfinns i Föräldrabalken (FB). För att ett faderskap ska upphävas krävs en dom från domstolen där barnet har sin hemvist, FB 3:3. Detta kan ske genom att fadern eller barnet väcker talan om upphävande av faderskapet, se FB 3:1 och 3:2. Det är alltså genom att väcka talan i domstol som hävning av faderskap kan ske. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Adoption och arv

2011-09-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min mor och styvfar är skilda. Jag är 37 år och vill nu att han adopterar mig. Blir jag av med ev arvsrätt till min mor då? Vill ju ha båda mina föräldrar i lagens namn.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om adoption finner du i Föräldrabalken (FB). I 4:1 FB stadgas att det är allmän domstol som beslutar om adoption får ske. Då du är över 18 år behöver inte dina biologiska föräldrar samtycka, men rätten kommer inhämta åsikter från dem. Avgörande för bedömningen om adoptionen är lämplig är det personliga förhållandet mellan dig och din styvfar, det vill säga om er relation kan anses som den mellan far och dotter. Det bör sägas att det inte är helt lätt att få igenom en vuxenadoption. Eftersom din mamma och din styvfar är skilda kommer din styvfar ensam adoptera dig. Det påverkar arvsrätten på så sätt att du efter adoption inte längre anses som avkomling till någon av dina biologiska föräldrar utan endast som avkomling till din nuvarande styvfar, 4:8 FB. Det innebär att du även förlorar arvsrätten till din biologiska mor. Du kan därför efter genomförd adoption endast ärva henne om hon testamenterar egendom till dig. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K4 Lycka till! Med vänlig hälsning,

Extra underhållsbidrag över sommaren?

2011-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 18 år och går i gymnasiet. Jag betalar UH-bidrag över sommaren. Behöver jag även kompensera för uteblivet studiebidrag för sommarmånaderna?
Maja Karlsson |Hej, Det finns inget reglerat i lagen om att du måste betala extra underhållsbidrag över sommaren som kompensation för uteblivet studiemedel, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Vänligen, Maja Karlsson

Svensk äktenskapsskillnad giltig i USA

2011-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är SV medborgare, gift med en Amerikan (vårat giftemål är registretat i SV skatteverket) Jag bott i USA i mindre än 10 år, bor nu i SV sedan 1år tillbaks med vårat gemensamma barn,som är under 16 år. Vi är överens om att skilja oss. Jag ska ansöka om äktenskapskillnad i SV. Blir skillsmässan registerad automatiskt i New York, USA? Om inte, vad behövs göras för att även bli skilda i USA?
Martina Blomberg |Hej, Din fråga rör den internationella privaträtten (frågor om hur man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landgränser). Den internationella privaträtten svarar på frågor om huruvida svensk domstol är behörig att döma i denna typ av mål, vilket lands lag som skall vara tillämpligt och om verkställande. I ert fall gäller att svensk domstol är behörig enligt 3 kap 2 § 2 p. https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P2S1 och att svensk lag kan tillämpas enligt 4 § samma kapitel, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1 Enligt 3 kap 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap gäller att beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, skall gälla här i riket, om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P7S1. Lagen säger alltså att om ni hade istället valt att skilja er i USA hade Sverige godkänt detta beslut enligt kraven i 7 §. Liknande lagstiftning borde med största sannolikhet finnas i den amerikanska internationella privaträtten. Jag vågar dock inte svara för den amerikanska rättens innehåll utan rekommenderar er istället att vända er till Amerikanska ambassaden eller liknande om ni vill vara säkra på vad den säger. Utan att veta säkert borde det dock vara så, oavsett den amerikanska rättens innehåll i detta avseende, att det krävs någon form av anmälan från er sida att ni genomfört en äktenskapsskillnad här i Sverige. Någon form av automatisk registrering borde inte komma ifråga utan att ni själva registrerar detta vid motsvarande myndighet. Med vänlig hälsning Martina

Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2011-09-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Vår 19 åriga son har gått klart sin 3 åriga gymnasiala utbildning, men nu har han börjat ytterligare en 1 årig gymnasieutbildning (Tekniskt Basår KTH). Betyder det att vi fortfarande tvingade att låta honom bo kvar hos oss? Dvs kan man gå flera gymnasieutbildningar efter varandra och detta faller in under 7 kap i FB.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Reglerna om underhållsskyldighet finns som du nämnt i Föräldrabalkens (FB) 7 kapitel. Underhållsskyldigheten omfattar bland annat boendet för barnet enligt FB 7:1. Normalt försvinner denna skyldighet när barnet fyller 18 år, FB 7:1, 2 stycket. Detta gäller då inte så länge skolgången pågår. Som längst varar dock underhållsskyldigheten tills barnet fyllt 21 år, eller till dess att gymnasieutbildningen avslutas, beroende på vilket som kommer först. Svaret på din fråga är att din son har rätt att bo hemma under tiden som hans gymnasieutbildning pågår, dock som längst till hans 21-årsdag. Länk till FB: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Upphörande av samboförhållande

2011-09-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Är på väg att separera från ett samboförhållande med yngsta barnet 16 år. Vi äger idag vår bostadsrätt tillsammans. Fråga1: min sambo tycker han har rätt till 6 månaders betänketid som om vi vore gifta innan jag kan be honom köpa ut mig. Innan dess får jag inte "agera" ekonomiskt prata med banker m.m Stämmer det för sambo? Fråga2: Om jag tar hem en värderare av lägenheten hotar han att anmäla mig för "hemfridsbrott". Kan han göra det när jag äger halva?
Isabelle Emanuelsson |Hej, Tack för din fråga. Ett samboförhållande kan upphöra juridiskt på flera olika sätt, se 2 § Sambolagen. I detta fall ligger en separation till grund och samboendet upphör då när en utav er flyttar ut ur den gemensamma bostaden eller då någon begär att en bodelningsförrättare ska förordnas. Precis som du skriver måste gifta par med minderåriga barn ha 6 månaders betänketid innan tingsrätten kan besluta om äktenskapsskillnad. Någon liknande bestämmelse finns inte för sambor. Ett samboförhållande upphör när någon av situationerna upptagna i 2 § Sambolagen föreligger, oavsett om det finns gemensamma barn som inte fyllt 18 år. Din sambo har med andra ord ingen rätt att begära att du avstår från att tala med banker och dylikt. Du har däremot inte rätt att avhända dig bostadsrätten eller bohag som utgör samboegendom utan din sambos medgivande. Om din sambo motsätter sig separationen kan du hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas som kan hantera bodelningen, se 26 § Sambolagen. Hemfridsbrott föreligger enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken då någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Om du tar hem en mäklare mot din sambos vilja kan hemfridsbrott föreligga. I rättsfallet NJA 1944 s. 67 dömdes en person som kvarstannat i en lägenhet trots uppmaning från ena maken att lämna bostaden för hemfridsbrott. Den andra maken samtyckte till att personen stannade. Det går dock inte att säga säkert huruvida den hypotetiska situationen att du tar en mäklare till er gemensamma bostad mot din sambos vilja skulle bedömas som hemfridsbrott av en domstol. Hoppas ni hittar en bra lösning. Med vänlig hälsning,