Fråga om boende

2013-07-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag har en son på 8 år som bor hos sin mamma på en annan ort. mitt problem är att jag tycker hon inte ta hand om uppfostran och grabbens behov utan alltid handlar det om henne vad hon vill. jag skulle gärna se att sonen flyttar till mig där han trivs och har många kompisar. Detta är kortfattat vad de handlar om. Frågan är hur en domstol skulle se på en sådan sak?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se https://lagen.nu/1949:381.De är i första hand upp till barnets vårdnadshavare att besluta om barnets boende. Finns det bara en vårdnadshavare så beslutar den ensamt i frågan. I den mån vårdnadshavarna inte kan komma överens på egen hand så kan man få hjälp av socialnämnden att komma fram till ett beslut och i sista hand så kan också en domstol besluta i frågan.Enligt FB 6 kap 2a§ så ska barnets bästa i det enskilda fallet alltid vara avgörande vid alla beslut angående vårdnad, boende och umgänge. Samtliga omständigheter i fallet ska alltså tas med i beräkningen så det kan ofta vara svårt att förutse hur en domstol kommer att döma i ett särskilt fall. Domstolarna har dock en tendens att försöka undvika att skapa stora förändringar i ett barns liv. Om ett barn bott på ett visst ställe under en längre tid och funnit sig till rätta där så vill man ogärna rota upp barnets tillvaro (den så kallade kontinuitetsprincipen).Eftersom jag inte vet någonting om din situation så är det tyvärr omöjligt för mig att ge dig ett bra svar på frågan. Barnets bästa är alltid avgörande och med tanke på kontinuitetsprincipen så tror jag att det blir svårt för dig att vinna framgång. Om din son vill flytta till dig så talar det å andra sidan till din fördel. Utan fler omständigheter så är det svårt att ge ett säkrare svar men frågan är öppen för argumentation och det är full möjligt att driva frågan vidare.Om du behöver mer hjälp och/eller vill gå vidare i frågan så kan du vända dig till Familjens jurist som du hittar här http://www.familjensjurist.se.Med vänliga hälsningar

Möjligt att få vårdnaden om sitt syskon?

2013-07-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Kan jag 19årig kille ta vårdnaden för min min bror 2 årig kille ifrån mina föräldrar på något sätt?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Huvudregeln är att ett barn står under vårdnaden av båda sina föräldrar, om rätten inte beslutat att särskilda vårdnadshavare ska utses. Denna reglering hittar du i 6:2 föräldrabalken. Utifrån din formulering framgår det att din bror i dagsläget har dina föräldrar som vårdnadshavare. Om missbruk eller försummelse sker eller föräldrarna i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten enligt 6:7 st 2 föräldrabalken besluta om att vårdnaden ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om du har kännedom om att det förekommer brister i omvårdnaden om din bror, bör du anmäla detta till socialnämnden. Nämnden har enligt 11:1 socialtjänstlagen en skyldighet att inleda en utredning om en anmälan inkommer. Socialnämnden är även skyldig att hos domstol ansöka om ändring av vårdnaden om ett behov av denna åtgärd anses finnas, enligt 5:2 socialtjänstförordningen. Om en rättegång skulle bli aktuell för socialnämnden barnets talan.Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska vara någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6:10a föräldrabalken. Enligt 6:5 socialtjänstlagen ska socialnämnden vid placering främst överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Barnets bästa måste dock alltid sättas främst enligt 1:2 socialtjänstlagen. Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för dig att bli särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6:10a föräldrabalken. Det finns inga exakta kriterier för vem som bör bli utsedd, men enligt förarbetena till föräldrabalken bör hänsyn till barnets ålder, utveckling och personliga anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren tas. Social och ekonomisk lämplighet är andra faktorer som väger in starkt vid bedömningen. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381#K6.Socialtjänstlagen hittar du  https://lagen.nu/2001:453#K11.Socialtjänstförordningen hittar du https://lagen.nu/2001:937. Slutligen råder jag dig att ta kontakt med socialnämnden i din kommun för mer information. Med vänliga hälsningar 

Ang. adoption av barn med hemvist i annat land

2013-07-02 i Adoption
FRÅGA |Hej,Jag har fått en fråga från en ung man (17 år) angående adoption. Han bor på ett HVB-hem, har inte svenskt uppehållstillstånd och kommer från Vitryssland. Föräldrarna i hemlandet går inte att få tag på, inga andra släktingar heller. Frågan är om det finns möjlighet att en svensk familj skulle kunna adoptera honom och hur detta i så fall skulle kunna gå till. Tack på förhand.
Amanda Rasmusson |Hej,och tack för din fråga till oss på Lawline.se!Lagregleringen om adoptioner finner du i huvudsak i 4 kap. Föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K4. Se även 5 och 6 kap. Socialtjänstlagen SoL https://lagen.nu/2001:453#K5.Den som vill adoptera ett barn från ett annat land måste ha ett medgivande från socialnämnden i sin hemkommun innan barnet lämnar sitt ursprungsland. Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera. I medgivandeutredningen tas särskild hänsyn  till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. För att få ett medgivande är det obligatoriskt att delta i en föräldrautbildning som kommunen anvisar till (6 kap. 12 § SoL). Till detta kommer att den som inte har fyllt arton år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke (4 kap. 5 § FB). Jag föreslår att ni tar kontakt med Socialtjänsten i er kommun för att undersöka möjligheterna till adoption. Vänligen,   

Rätt till makes hus vid skilsmässa

2013-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. För 7 år sen köpte min man ett hus,men det är han som ät ägare och han skrev inte mitt namn i alla papper och blanketet som har fått från banken men när han skulle låna pegar från banken får att köpa huset fick jag också skriva under pappert att jag är med på att betala tillbaka lånet. Nu vill jag skilda mig men jag är orolig om jag får nånting av huset eller inte. jag menar kommer jag att få hälften av huset efter skildmässa eller inte. 
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni är gifta så huset giftorättsgods. Det innebär att husets värde skall delas lika mellan er om ni skiljer er. Det spelar alltså ingen roll att din man står som ägare. Du har fortfarande rätt till hälften av husets värde, så länge ni inte skrivit ett äktenskapsförord om att huset skall vara hans enskilda egendom. Vänligen,

Bankkonto för omyndig

2013-07-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en enkel fråga. Jag är omgift och vi undrar hur vi skulle kunna spara till vår gemensamma barn (t.ex. för högre utbildning) utan att pengarna ingår i bouppteckning vid ev. min bortgång? Räcker det med att hon (8år) har ett eget bankkonto? Jag har ett vuxet barn från det tidigare äktenskapet. Mvh William
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline! Du har helt rätt. Pengarna ingår inte i en eventuell bouppteckning om det är ditt barn som är ägare till pengarna, har ett eget bankkonto. Som föräldrar och vårdnadshavare är ni även förmyndare och ska ta hand om barnets tillgångar och företräda detta i ekonomiska angelägenheter, i enlighet med barnets bästa. När summan på ert barns bankkonto har uppnått åtta prisbasbelopp, 356 000 kronor  ( ett prisbasbelopp år 2013 beräknades till 44 500 kronor ), stadgar socialförsäkringsbalken ( 2010:110) att det är överförmyndarnämnden som ska utöva tillsyn och kontroll över egendomen. Detta pågår tills det att ert barn uppnått myndig ålder.   Bästa hälsningar

Gemensamt konto och ekonomisk skuld i samboförhållande

2013-07-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Mitt ex kräver mig på pengar på ett lån som han anser att jag skrivit med honom. Skulden är på 26 000 kr. Jag har inte skrivit på något avtal och vi har haft gemensam ekonomi och varit kontohavare på samma konto. Han har varit egen företagare och inte haft något lönekonto. Vi separerade för fyra år sedan. Jag har studerat och haft studielån från 2007 - 2009. Det är under den här tiden han anser att han lånat mig pengar och satt in dessa på vårt gemensamma konto. Vi har handlat mat och haft det till diverse utgifter. Vidare så har han inte löst ut mig från det gemensamma boendet utan tagit över det utan att kompensera mig för det. Har han rätt till pengarna?
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline! Begreppet samboförhållande definieras i 1 § sambolagen och innebär att två personer stadigvarande bor tillsammans under ett parliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. Vid en bodelning i ett samboförhållande ska samboegendomen delas lika enligt 8 § sambolagen, om inte ett samboavtal har upprättats enligt 9 § sambolagen. Utefter den information som finns i frågan utgår jag ifrån att ett sådant avtal inte finns.  I en bodelning ingår enbart samboegendom. Enligt 3 § sambolagen utgörs denna egendom av gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk. Pengarna på kontot utgör inte bohag och ingår därför inte i bodelningen. Däremot, då ni båda var kontohavare samt förvarade gemensamma ekonomiska medel på kontot, så kan  "lag om samäganderätt" tillämpas. För att ditt ex ska kunna kräva pengar tillbaka, måste han kunna bevisa att det finns ett avtal mellan er, då huvudprincipen när det gäller samäganderätt är att vardera part äger hälften var. Om det inte finns ett samäganderättsavtal som klargör hur stor del som du och ditt ex äger, så kan det således kontateras att det blir svårt för ditt ex att bevisa att det finns en skuld på 26 000 kr.   När det gäller bostaden så är det tyvärr för sent för dig att framställa en begäran om bodelning, då detta ska göras inom ett år, se 8 § sambolagen. Denna begäran hade vidare enbart kunnat göras om bostaden var att se som samboegendom, alltså hade skaffats i syfte att du skulle flytta in där, alternativt att ni hade skaffat  bostaden gemensamt.   Hoppas du känner dig nöjd med svaret.   Bästa hälsningar Isabella Widjestrand

Om sambors samäganderätt på bostad

2013-07-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har köpt en bostadsrätt efter att ha bott hos mig i över ett år. Tanken var från början att han skulle stå som ägare och låntagare, men nu har finansieringsfrågan ändrats och jag behöver stå med på lånet. Därför ska jag även äga halva bostaden och vi ska bo där tillsammans. Enligt mäklaren gick det ej att ändra köpekontraktet utan vi får skriva ett gåvobrev. Räcker det att skriva att han ger mig 50% av bostaden eller måste det stå något mer?
Amanda Rasmusson |Hej, och tack för din fråga till oss på Lawline! Då bostadsrätten förvärvats av din sambo ensamt (han står ensamt på köpekontrakt) så har Er mäklare rätt i att det är ett gåvobrev som ska upprättats i det här fallet. Detta görs för att Du även ska få äganderätt och rätt till avkastning om/när bostadsrätten säljs och även vid eventuell bodelning. Viktigt att veta är att gåvan inte medför att sambolagens bodelningsregler blir tillämpliga (se Högsta Domstolens dom NJA 1997 s.227). Bostadsrätten blir alltså inte samboegendom utan det är fråga om samäganderätt enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, se https://lagen.nu/1904:48_s.1.   Jag rekommenderar ändå att Ni kontakta en familjerättsbyrå för upprättande av samboavtal för att klargöra ert ekonomiska förhållande. Vänligen,   

Vuxenadoption

2013-07-01 i Adoption
FRÅGA |Hejsan! när jag var nyfödd tog socialen hand om mig och jag kom till en ny familj. Min biologiska pappa skrev på papper för adoption men min biologiska mamma vägrade detta så jag har bott med mina föräldrar som jag kom till när jag var liten i 21 år men alltså aldrig blivit adopterad. Nu vill jag att denna adoptionen ska blir på "riktigt" och undrar hur jag och mina föräldrar ska gå tillväga? tacksam för svar!
Alexandra Leppälä | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då du är vuxen krävs det inte längre ett samtycke av din biologiska mor för att åstadkomma en adoption. Förutsatt att du under lång tid inte haft någon kontakt med din biologiska mor och inte heller vill ha det bör hennes vilja inte kunna förhindra adoptionen. En vuxenadoption får ske om den är till fördel för barnet och det finns särskild anledning till den. Då du i ditt fall har bott hos dina föräldrar nästan hela ditt liv och uppfostrats av dem borde det inte vara något problem att visa på att särskild anledning till adoption föreligger. Dessutom kommer domstolen lägga stor vikt vid din inställning till adoptionen vilket därför inte heller bör bereda några svårigheter. Rent praktiskt får du och dina föräldrar vända er till tingsrätten med er adoptionsansökan. För att få mer information kan du besöka din närmaste tingsrätts-hemsida och söka på ”ansökan om adoption”. Hoppas svaret varit till hjälp och lycka till!  Vänligen,