Underhållsskyldighet, högskola

2012-07-09 i Underhåll
FRÅGA |Har en son som gått ut gynmasiet men ska fortsätta på högskolan. Underhållet har upphört men man är ju försöjningpliktig till barnet fyller 21. Pappan betalar inget utan har skuld hos fkassan. Finns det något jag kan göra för att vi ska få hjälp tills han fyller 21 är nu 18 år.
Isabelle Jansson |Hej! Tack för din fråga. Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken upphör föräldrarnas underhållsskyldighet för sitt barn när barnet fyllt 18 år om det då inte längre går i skolan. Går barnet i skolan upphör underhållsskyldigheten när barnet slutar skolan alternativt fyller 21 år. Även om barnet fortfarande går i skolan (till detta räknas inte högre studier utan endast grundskola och gymnasiet samt jämförbara utbildningar)när de fyller 21 år upphör alltså underhållsskyldigheten då, annars upphör den när barnet fyller 18 år alternativt har fyllt 18 år och sedan slutar skolan. Se här: https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 Alltså har fadern till ditt barn inga skyldigheter att betala underhåll till din son i höst då din son är 18 år och ska studera vid högskola som inte är att anse som likvärdig med gymnasiet. Tyvärr. Dock skulle du kunna försöka få honom att på frivillig väg investera i er sons framtid om det är möjligt ur ekonomisk synvinkel för din sons fader. Med vänliga hälsningar,

Rätt till gemensam hund vid skilsmässa

2012-07-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad gäller vid skilsmässa med gemensam hund? Båda vill ha hunden som är köpt för gemensamt bruk betald från mannens konto (hade då gemensam ekonomi men det var mannen som stod för 75% av hushållets inkomster). Kvinnans namn står på avtalet, på försäkringen och i kennelklubbens register. Kvinnan har ett barn sedan tidigare förhållande och barnet bor med paret. Mannen är villig att kompromissa med samägande men kvinnan vill ha hunden själv.
Tobias Lindblom |Hej! Oavsett vem som står på kontraktet samt betalade köpeskillingen verkar det stå klart att hunden är gemensamt ägd i detta fall. Det finns inga särskilda lagar som reglerar var en gemensamt ägd hund ska placeras efter skilsmässa. Det är alltså upp till makarna själva att bestämma vem som har rätt till hunden. Lyckas detta inte finns den en möjlighet att ta hjälp av en bodelningsförrättare. Regler om detta hittar du i Äktenskapsbalkens 17:e kapitel (se https://lagen.nu/1987:230) Vänligen,

Inbördes skuld vid bodelning

2012-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Min ex make skrev ett avtal tillsammans med mig där han förband sig att betala mina studielån. Bodelningsförättaren har lagt det som tillgång hos mig, en fodran på 120 000 samt ett underskott hos mitt ex. Detta gör att summan tar ut varandra. Jag anser att då det finns ett avtal så skall det inte räknas med alls utan ligga utanför skulder/ tillgångar. Det ska läggs på eferåt annars finns det ingen vits med ett avtal.
Victoria Nilsson |Hej! Ert avtal innebär att du har en fordran på din make, och det är en tillgång. Då inget överenskommits om att fordran ska utgöra enskild egendom utgör den giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (7:1 & 10:1 äktenskapsbalken). Avtalet utgör en skuld för din make, och en sådan ska räknas av från hans giftorättsgods (11:2). Bodelningsförrättaren tycks således ha gjort rätt. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,

Giltigt äktenskapsförord och efterföljande ansökan om äktenskapsskillnad

2012-07-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Min man tror att jag försöker lura honom (köpa mig mer tid) när jag säger att vårt Äktenskapsförord, som vi nyligen lämnade till Skatteverket, först ska Registreras och när det är klart så kan vi skicka in ansökan om Skillsmässa. Visst stämmer det? Kan man förresten skicka in ansökan om skilsmässa ganska snart efter det att man registrerat äktenskapsförord? Har det ngn betydelse? Tack för hjälpen
Emelie Fyhrqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du antyder så är ett äktenskapsförord inte giltigt förrän det har registrerats hos Skatteverket. Detta följer av 7 kap 3 § 4 st i äktenskapsbalken, där det framgår att äktenskapsförordet gäller från den dag då det inlämnats till Skatteverket, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Det finns inga hinder mot att lämna in ansökan om skilsmässa i nära anknytning till att äktenskapsförordet har registrerat. Om ni är överens om att upplösa ert äktenskap kan en gemensam ansökan skickas till tingsrätten, se 14 kap. 4 § Äktenskapsbalken. I annat fall får den make som önskar skilja sig ansöka om stämning på den andre maken hos tingsrätten och yrka att rätten måtte meddela äktenskapsskillnad. Om ni båda är överens om att lämna in ansökan om skilsmässa har ni rätt till omedelbar äktenskapsskillnad, se 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Det finns dock i vissa fall viktiga regler om betänketid ni bör beakta: I dessa fall gäller att äktenskapsskillnad skall föregås av en betänketid på sex månader: 1. Då betänketid begärs av båda makar, se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken. 2. Enbart den ena maken vill ha äktenskapsskillnad, se 5 kap 2 § Äktenskapsbalken. 3. Någon av makarna har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 år. Det saknar betydelse om barnet är makarnas gemensamma eller om det enbart är den ena makens barn, se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken. Vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad löper betänketiden från och med den dag ansökan inkom till domstolen, se 5 kap 3 § Äktenskapsbalken. Om endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad räknas betänketiden från och med den dag då den andre maken delgavs yrkandet om äktenskapsskillnad. Hoppas mitt svar är till hjälp. Välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor. Vänligen, Emelie Fyhrqvist

Innehåll i äktenskapsförord

2012-07-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! När man skriver ett äktenskapsförord skall man bifoga en lista med nuvarande enskilda ägodelar. Skall man då inkludera även bankmedel som ändå står på enskilda konton?, och då även nuvarande saldon? Äktenskapsförordet blir offentlig handling, men gäller det även bilagan? Man vill ogärna skylta med pengar. (pastar in förordets text nedan som referens, om det nu har betydelse) "Vi avser att ingå äktenskap med varandra, och avtalar härmed ett äktenskapsförord med följande innehåll: All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, eller därefter förvärvar, liksom all avkastning av denna egendom skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre maken således inte skall ha giftorätt i. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annans egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom, vara mottagarens enskilda egendom. Förteckning över den egendom som var och en av oss nu äger bifogas (Bilaga 1)."
Frida Karlsson |Hej, Vad jag vet finns det inget krav på att en lista över er enskilda egendom måste bifogas med äktenskapsförordet. Ni har i ert exempel redan angett vad som ska vara er enskilda egendom och det borde därför inte råda några oklarheter kring det. Det hade varit en annan sak om ni t ex. endast ville göra en bil till enskild egendom. I det fallet hade ni varit tvungna att precisera den egendomen i äktenskapsförordet. Allt ni skriver in i äktenskapsförordet blir offentligt och om ni anger vad ni äger för enskild egendom bör även det bli offentligt. Det finns inget krav på att ni skriver in värdet på egendomen som omfattas av äktenskapsförordet vilket innebär att även om ni skriver in att t ex. en bil ska vara enskild står det inte hur mycket bilen är värd. Samma sak skulle gälla om ett äktenskapsförord säger att ett lönekonto ska vara enskild egendom, det skulle inte behöva framgå hur mycket pengar det finns på kontot. Vänligen,

Samboavtal vid köp av lägenhet m.m.

2012-07-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag ska köpa lägenhet där vi äger var del till hälften. Lägenheten köps för 2 000 000 kr. Vi vill ha separata lån där vi själva går in med valfri kontantinsats (då vi har olika mycket att lägga in, samt vill amortera i olika takt). Går det? Jag: Kontantinsats 500 000 kr, lån 500 000 kr Sambo: Kontantinsats 700 000 kr, lån 300 000 kr Jag vill sedan amortera ca 5 000 kr per månad och min sambo amorterar 1 000 kr per månad. Vad händer vid separation? Läggs allt ihop och delas på, eller behåller varje person sin del om 1 000 000 kr (minus respektive persons skuld)? Min sambo har ett barn sedan tidigare. Vad händer om sambon avlider? Vad händer om jag avlider? Vad blir skillnaden om vi tecknar bolåneskydd via banken, kontra livförsäkring där vi namnger varandra?
Victoria Nilsson |Hej! Enligt 14 § sambolagen delas all samboegendom lika vid en separation. Då er lägenhet anskaffas för gemensamt bruk utgör den samboegendom. Innan likadelning av lägenheten ska dock era skulder som är knutna till lägenheten dras av (13 § sambolagen). Det innebär att ni vid en eventuell separation skulle få halva lägenhetens marknadsvärde var EFTER avdrag för era skulder. Om era skulder är olika stora vid separationen kommer det innebära att den med större skuld kommer få en större del av lägenhetens värde. Om ni inte tycker att det är en tillfredsställande lösning rekommenderar jag er att skriva ett samboavtal. Där kan ni skriva t.ex. att ni ska dela lika på lägenhetens marknadsvärde vid en separation utan att era lån får dras av. Om någon av er skulle avlida så kommer ni inte ärva varandra då sambor inte har någon arvsrätt. Istället ärver din sambos barn din sambos tillgångar (inkl. halva lägenheten) och dina arvingar (t.ex. föräldrar eller syskon) ärver din del. Om ni vill ha det på något annat sätt bör ni skriva ett inbördes testamente där ni kan testamentera t.ex. er halva av lägenheten till sambon. Viktigt att komma ihåg är dock att sambons barn har rätt till sin laglott, d.v.s. hälften av din sambos tillgångar, vilket inte kan testamenteras bort. Ett bolåneskydd kan få konsekvenser er emellan om något av lånen har lösts ut innan separationen. I så fall kommer ju en av er inte ha någon skuld att dra av mot lägenhetens värde, vilket gör att diskrepansen i hur stor del av lägenhetens värde ni får vid separationen kan bli större. Men om ni skrivit ett samboavtal som innebär att ni inte får dra av skulderna får bolåneskyddet ingen effekt er emellan. I övrigt borde det inte heller få några konsekvenser er emellan. Ett förmånstagarförordnande i en livförsäkring ändrar inte situationen med lägenheten. Det gör endast att den efterlevande sambon får ut ersättningen från försäkringen istället för att denna ersättning blir del av kvarlåtenskapen. Vänliga hälsningar,

Lösa ut från bostad vid bodelning

2012-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Efter 17 års äktenskap,skiljer vi oss nu. Frågan ang hur mkt jag löser ut mannen med i vår bostad har dykt upp. Bostaden köptes för 10 år sedan för dryga miljonen,idag belånad till 1,2 milj.Ett ca marknadsvärde på 1,5 milj idag. Jag står som ensam ägare och ska bo kvar. hur räknar man ut summan jag behöver lösa ut min man med? Kan man belåna huset för det lånet? Om vi har gemensamma krediter som står på mig,behöver han inte hjälpa till och betala dom efte separation?
Victoria Nilsson |Vid bodelning vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods, med avdrag för skulder, delas lika (11:3 Äktenskapsbalken). Bostaden ska värderas till marknadsvärdet, 1,5 miljoner. Om du övertar lånet innebär det att du får ett nettovärde på 300 000 kronor. Din make måste därmed få ett motsvarande värde för att er egendom ska ha delats lika. Detta värde kan din make antingen få genom att giftorättsgods till ett värde av 300 000 kronor tilldelas honom i bodelningen eller att du betalar honom motsvarande summa. Om du kan belåna huset ytterligare för att kunna betala 300 000 kronor till din make beror på vad du överenskommer med din bank. Vad gäller de gemensamma krediterna så beror det på vad som är sagt mellan dig. Då det är dig de står på är det du som är betalningsskyldig gentemot kreditgivaren, men om du kan bevisa att det finns ett avtal mellan dig & din make (vilket också kan vara muntligt) så kan han bli skyldig att hjälpa till med betalningen. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,

Betydelsen av vem som betalat vad under äktenskapet

2012-07-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Spelar det ingen som helst roll vem som har betalat vad under äktenskapet, behöver man inte göra någon som helst fördelning över vad respektive part har betalat, i många fall har ju den ena parten betalat mer än den andra?
Emma Persson |Hej! Där "vem som har betalat vad" får betydelse är för äganderätten till egendomen. Den make som köpt egendomen är ägare av egendomen, även efter äktenskapet (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). När det gäller fördelningen av egendomen vid en bodelning, har "vem som har betalat vad" betydelse för hos vilken make man ska ta upp det köpta som en tillgång. I bodelningen ska ju makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom villkor vid gåva, arv eller testamente (7 kap. 1 & 2 §§ ÄktB). Vid bodelningen tas varje makes tillgångar respektive skulder upp. Det som på vardera sida återstår sedan avdrag för skulder gjorts ska läggas samman för att sedan delas lika mellan de båda makarna (11 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Det innebär att den make med mest nettotillgångar (dvs. mest tillgångar sedan avdrag för skulder gjorts) måste ge den andre maken egendom eller pengar till det värde som behövs för att båda makarna ska ha lika mycket (11 kap. 9 § ÄktB). Vem som har betalat vad, eller vem som betalat mest, har då ingen betydelse. Detta innebär att om det är den som har betalat mest under äktenskapet som också är den med mest nettotillgångar vid bodelningen, så kan den maken välja att antingen ge av sitt giftorättsgods till den andre maken eller ge pengar till den andre maken för att båda två ska få lika mycket giftorättsgods efter bodelningen. Men, den maken behåller äganderätten till den egendom den köpt ända fram tills dess att den ger egendomen till den andre. Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning