Makes skulder.

2012-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |En gift man förgriper sig på ett barn och döms till fängelse och skadestånd. Mannens fru vill på grund av mannens brott skiljas. Räknas skadeståndet som en gemensam skuld då mannen tilldömdes den då han var gift? // Maria
Henrik Vinge |Varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder, trots att de ingått äktenskap. Gemensamma skulder uppkommer på samma sätt som för icke-gifta människor, alltså i princip genom att de ingår avtal gemensamt eller döms till solidariskt skadeståndsansvar. Se Äktenskapsbalk (1987:230) 1 kap. 3§. Vänliga hälsningar, Henrik Vinge

Avtal om bodelning

2012-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är lagen om bodelning vid äktenskapsskillnad dispositiv? Jag om min f.d. fru har skrivit ett avtal om fördelning av alla större tillgångar, båda har skrivit under detta avtal. Inte helt 50/50 fördelning, men båda har godkänt detta. Det står också att lösöret ska fördelas enligt separat lista. Då vi inte lyckats komma överens om lösöret så vägar hon fullfölja avtalet. Har tidigare funnits en av tingsrätten utsedd bodelningsförrättare som begärde sig entledigad p.g.a. att han inte kunde komma någon vart med min f.d. fru. Hon vägrade samarbeta. Är avtalet vi skrivit giltigt eller måste en bodelning göras helt med 50/50-fördelning?
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.* När ett äktenskap upplöses säger äktenskapsbalken att bodelning skall förrättas mellan makarna (1). Detta är således en *tvingande bestämmelse*. Däremot behövs inte bodelning om Ni endast skulle ha enskild egendom. Av ditt svar verkar en sådan situation inte vara för handen varför bodelning enligt äktenskapsbalken måste företas. Enligt svensk rätt är ett avtal om bodelning endast giltigt om det har formen av ett äktenskapsförord (2). Detta är ett avtal i sig men som har skickats in till Skatteverket och blivit registrerat(3). Om ni inte har registrerat ert avtal är det därmed inte ett äktenskapsförord och utgör inte rättslig grund för bodelningen. Däremot skulle detta avtal, beroende på hur det är utformat, kunna tjäna som bevismedel för vem som äger lösöret. Tanken vid bodelning av lösöret är att du på din lott skall få lösöret som du har äganderätt till(4). *Slutsats* Om ert avtal således *inte* är ett äktenskapsförord skall er egendom fördelas lika. Du har rätt att (se punkt 4) få din egendom på din lott. Avtalet kan möjligen tjäna som bevismedel för vem som äger vad och således på vems lott visst lösöre skall läggas. (1) se 9 kap. 1§ äktenskapsbalken (2) se 7 kap. 1§ 1st äktenskapsbalken (3) se 7 kap. 1§ 3st äktenskapsbalken (4) se 11 kap. 7§ 1st 2p äktenskapsbalken *Allt gott!* Filip Henriksen

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2012-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Gift sedan 1993 nu väntar skiljsmässa och bodelning. Jag har för några år sedan ärvt, efter min avlidne far, en femtedel av ett fritidshus i Finland. Övriga delar äger mina syskon. Ska min del av fritidshuset värderas och vara en del av bodelningen?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! I en bodelning ska ert och er makas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är sådan egendom som inte är er enskild egendom. Om din andel i fritidshuset enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda så är det din enskilda egendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Har inget förbehåll gjorts om att egendomen ska vara din enskilda så ska den ingå i bodelningen. Vänliga hälsningar,

Möjlighet att flytta hemifrån som omyndig och underhållsskyldighet för föräldrar

2012-09-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är 17 år och går gymnasiet. Nu är det så att mina föräldrar är skilda och jag har bott hos min mamma sedan 5 år tillbaka (dom har delad vårdnad) Bor jag hos mamma har jag nära till skola och allt man behöver. Bor jag hos pappa måste jag kliva upp 2 timmar innan skolan börjar och åka minst 1.5 timmar innan för att hinna. Nu är det så att jag och min mor inte alls kommer överens och hon vill inte att jag bor kvar hemma hos henne. Jag vill inte bo hos min far och har hittat att dela en lägenhet med en vän där hyran är på ~4000, det jag vet är att dom kan inte tvinga mig att bo hos pappa, men jag undrar om dom är skyldiga att betala underhåll till mig då? Kan man få bidrag på något sätt?
Emily Bengtsson |Hej! Av din fråga att döma tolkar jag det som om du vill flytta hemifrån. Innan du är myndig har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma över dina personliga angelägenheter. Detta enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken se; https://lagen.nu/1949:381. Då du är 17 år och därmed omyndig är det dina föräldrar som bestämmer över dig och till exempel vart du skall bo. Man får som omyndig själv varken ingå avtal utan samtycke från förmyndare eller råda över sin egendom. (9 kap 1 § Föräldrabalken) Vad gällande skyldigheten att betala underhåll så säger 7 kap 1 § Föräldrabalken att föräldrarna är underhållsskyldiga tills dess att du fyller 18 år. Går du i skolan efter denna tidpunkt, är de underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dagen du fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta gäller även om du skulle flytta hemifrån. Underhållets storlek ska avgöras av vad som är rimligt med hänsyn till ditt behov och en bedömning görs även utifrån din egen förmåga att försörja dig genom såväl egen inkomst som sociala förmåner. Detta är något som kan göra att dina föräldrarnas underhållsskyldighet minskar. Vänligen,

Samboavtal gällande del i bostadsrätt.

2012-10-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska köpa en större lägenhet i Stockholm. Kontantinsatsen kommer jag betala med delar av ett för-arv efter en av mina föräldrar. Nu undrar jag hur man enklast gör detta juridiskt, då jag och min sambo inte är gifta (men har barn). Jag måste försäkra mig om att, vid en eventuell försäljning/separation, mitt arv stannar hos mig. Vet ni hur man kan göra detta på bästa sätt? Bör vi skriva ett papper om att jag lagt in kontantinsatsen och sedan får tillbaka den vid en försäljning, eller ska jag äga mer (typ två tredjedelar) av lägenheten? Eventuellt kan min mamma kanske (som har pengarna efter min pappa) gå in och äga en tredjedel? Vad rekommenderar ni? Tack på förhand! Mvh Emma
Henrik Vinge | Sambolag (2003:376) 4 § stadgar att: "Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning […]". Vid ett samboförhållandes upphörande kan någon av parterna begära bodelning (12 §). Då sammanräknas all samboegendom och delas efter avdrag för skulder i två lika delar (13 §). Ovanstående regler är disposition och kan alltså avtalas bort. Ofta benämns detta samboavtal. I ert fall skulle man exempelvis kunna avtala om att bostaden inte skall ha status såsom samboegendom. Den undantas därmed från ett eventuellt bodelningsförfarande. Reglerna i Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt är fortfarande tillämpliga. Viktigt är alltså att ni också förutsätter hur stora delar av försäljningsvärdet som skall tillfalla respektive part. Detta kan göras på olika sätt, inbördes eller genom att ni övertar olika andelar av bostadsrätten i föreningen. Det går att som lekman lösa problemet du beskriver men som en tumregel skulle jag säga att känner man inte till reglerna kring ett förfarande är en juristtimme ofta väl investerade pengar. Vänliga hälsningar, Henrik Vinge

Kompensation vid skadestånd på grund av brott

2012-10-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |En gift man förgriper sig på ett barn och döms till fängelse och skadestånd. Mannens fru vill på grund av mannens brott skiljas. Räknas skadeståndet som en gemensam skuld då mannen tilldömdes den då han var gift?
Emily Töyrä |Hej, Även i ett äktenskap bär vardera make sina skulder och ett skadestånd som detta bör därför inte bli en gemensam skuld utan mannens egna. Det är däremot helt riktigt att skulder påverkar bodelningen genom att giftorättsgodset fördelas med tanke på att makarna ska kunna täcka sina skulder. Man kan därför i princip säga att kvinnan får betala en del av mannens skadestånd även i dessa känsliga mål. Det finns dock en kompensationsregel i 11 kap 4a § Äktenskapsbalken som ger maken rätt till kompensation om ett skadestånd som kommer av ett brott ska betalas med giftorättsgods. Det saknar betydelse vilken person eller egendom som brottet har riktat sig mot. För att kompensation skall komma i fråga krävs att den skuld som uppkommit på grund av brott faktiskt påverkar vad som går till delning från makens sida. Om exempelvis den skyldiga maken har vanliga skulder som uppgår till värdet av makens giftorättsgods, saknar det betydelse för beräkningen av makarnas andelar att maken därutöver har skulder som uppkommit genom brott. Av andra stycket framgår att en make har rätt till kompensation endast i de fall då den andre makens skuld uppkommit inom tre år innan giftorättsgemenskapen upphörde. Såsom jag uppfattar din fråga så bör kvinnan kunna få kompensation för den påverkan som denna skuld har på giftorättsgodset, på ett sådant sätt att skulden över huvudtaget inte påverkar bodelningen. Dn får mannen själv stå för och det bör alltså inte dras av någonting för denna skuld på bodelningen. Med vänlig hälsning,

Ingår kontanta medel vid en bodelning enligt sambolagen?

2012-10-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mors sambo har avlidit. Bodelning skall ske med sambons två barn. Får min mor del av sambons kontanta medel på bank? Eller är det bara samboegendom som ingår vid delning för hennes räkning. Och hans barn ärver bankmedlen?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Vid en bodelning enligt sambolagen är det endast samboegendom som ingår, se 8 § första stycket sambolagen. Samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § sambolagen. Kontanta medel utgör därmed inte samboegendom och ska alltså inte ingå i en bodelning enligt sambolagen. Vid bodelningen kommer således inte några kontanta medel att ingå, utan dessa tillfaller din mors f.d. sambos bröstarvingar enligt ärvdabalken. Med vänlig hälsning,

Upphäva adoption

2012-09-26 i Adoption
FRÅGA |För många år sedan adopterade jag min första hustrus då femårige son. Relationen till honom har tyvärr aldrig blivit bra och har de senaste åren utvecklats till rent usel. Han är nu en medelålders man och vi har ingen kontakt längre. Han har däremot tagit kontakt med sin biologiske far och jag tror att han vill få adoptionen upphävd. Jag har själv börjat tänka i den riktningen men inte sagt något eftersom jag tror att det är omöjligt att upphäva en adoption. Men är det så? Går det att upphäva adoptionen om min son och jag blir överens om att även formellt bryta kontakten? Det skulle vara en lättnad för mig att slippa gälla som 'far' inför gemensamma bekanta då jag ändå inte har någon kontakt med sonen eller hans familj.
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. I 4 kap. 7 § föräldrabalken stadgas det att när det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och dennes släktingar så upphör all verkan av adoptionen om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make. Bestämmelsen innebär att verkningarna av en adoption upphör om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make, alltså genom en ny adoption. På det sättet skulle din adoption brytas om ditt adoptivbarn adopterades av någon annan, exempelvis av sin biologiska far. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha