Fördelning av egendom vid bodelning

2013-11-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min fru och jag är gifta sedan 2008, sambo sedan 2006 då jag flyttade in hos henne i dåvarande hyresrätt. Denna gjordes om till bostadsrätt samma år och min fru köpte bostaden själv med egna lån. Efter 2008 har vi sålt och köpt nytt två gånger med gemensamma lån. Om vi separerar idag, skall värdet på nuvarande bostad delas 50/50? Hon hävdar att då hon köpte den första själv så skall hennes del i nuvarande bostad vara större.
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Hur egendom fördelas i anledning av skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). I ett äktenskap så utgör makarnas egendom antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap, 1§). Egendom som anses vara giftorättsgods kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din fru medan den egendom som är er enskilda egendom kommer hållas utanför bodelningen (10 kap, 1§). Som enskild egendom räknas egendom som har undantagits genom ett äktenskapsförord.  Egendom som erhållits i gåva från annan än maken, genom testamente eller genom arv med villkoret att egendomen ska vara enskild anses som enskild egendom. Även egendom från förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande är att anse som enskild egendom om den är tecknad av annan än maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Slutligen anses som enskild egendom även vad som trätt istället för ovan uppräknade egendom (7 kap, 2§). Kan din frus egendom inte anses som enskild egendom enligt något av dessa kriterier så är egendomen troligen att se som giftorättsgods och ska ingå i en eventuell bodelning mellan er.  Vid äktenskap så tar man inte hänsyn till vem som har betalt egendomen, allt som inte kan anses enskild egendom kommer att ingå i en bodelning. Utifrån de fakta du presenterat i din fråga kan din fru inte kräva att undanhålla värde från en bodelning med anledning att hon från början betalat mer.  Vänligen, 

Samboegendom?

2013-11-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är sambo. Om vi skulle separera och flytta isär, vad gäller då när det kommer till pengar på mitt personliga bankkonto och köpta aktier, ska de delas lika eller är min egendom i pengar och aktier mina och kan aldrig delas vid en seperation med en sambo? Pengar på ett gemensamt konto samt aktier vi köpt tillsammans delas självklart vid seperation, men det är alltså de privata finanserna jag undrar över. Mvh Tony
Alexandra Leppälä |Hej Tony!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid en bodelning mellan sambon så delas det endast på den så kallade samboegendomen. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden, möbler och sådana saker som är avsedda för det gemensamma hemmet. Svaret blir alltså att de pengar du har på ditt bankkonto och dina personliga aktier inte kommer att ingå i bodelningen med din sambo vid en eventuell separation. Hoppas svaret varit till hjälp. Vänligen, 

Bodelning av fastighet vid samboförhållande

2013-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera, vi kom överrens om ett belopp som han skulle köpa ut mig för, men efter en bodelning blev det ett mindre belopp. vad ska räknas med i en bodelning om vi äger tillsammans en fastighet? vems värdering av fastigheten ska räknas in? Tacksam för svar.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga, Det som ska delas mellan er är er samboegendom. Med det menas fastigheten och ert gemensamma bohag (möbler, hushållsmaskiner och liknande i hemmet). Vissa saker är dock undantagna, till exempel sådant som ni fått med villkor att det skall vara er enskilda egendom. Även egendom för fritidsändamål eller egendom som bara den ena av er använder undantas. Egendomen, inklusive fastigheten, fördelas efter hur förhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, det vill säga när ni flyttade isär. Det är alltså marknadsvärdet på fastigheten den dagen som gäller. Ni kan antingen göra en sådan uppskattad värdering själva (till exempel genom en uppräkning av taxeringsvärdet) eller anlita professionell hjälp. Om ni inte kan komma överens om ett värde så kan ni/du i sista hand ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Vänligen,

Äktenskapsförord och skuldebrev

2013-10-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Är det ok att skriva en fastighet som enskild egendom genom äktenskapsförord och trots att man sedan tidigare skrivit på ett gemensamt skuldebrev där man skriver att om man till en viss dag inte reglerat skulden skall fastigheten säljas för att reglera skulden. Skulden regleras inte och parten som äger huset begär äktenskapskillnad. Hur ska man då kunna få tillbaka sina pengar? Det har nu gått flera år sedan datumet för betalning passerat. 
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Min bedömning är att detta är okej. Att makarna i ett skuldebrev har bestämt huruvida en skuld skall regleras är något avtalsrättsligt mellan makarna. Det faktum att makarna genom äktenskapsförord gjort fastigheten till enskild egendom för den ena maken innebär inte annat än att fastigheten inte skall ingå i bodelningen. Men om det är så att skulden måste regleras och makarna kommit överens om att fastigheten skall säljas i ett sådant fall är det inget som äktenskapsförordet sätter stopp för. Vad som bör poängteras i sammanhanget är nog att det som Du uppger vara ett "skuldebrev" i själva verket är ett helt vanligt förmögenhetsrättsligt avtal mellan makarna. Ett skuldebrev är en ensidig förpliktelse från gäldenären (makarna) som ges till borgenären (den som innehar skulden). Allt gott!Filip Henriksen

Har efterlevande sambo rätt till gemensam bil?

2013-11-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har en efterlevande sambo rätt till halva bilen som de köpt tillsammans och det finns kvitto på att den efterlevande betalt hälften på densamma. Jag vet att bil inte ingår i sambolagen, men här finns ett kvitto på att hon betalt hälften av bilen.
Olle Andersson |Hej,Sambos ärver inte varandra. Dock ska en bodelning ske när samboförhållandet upphör genom exempelvis att någon av dem avlider (se 2§ samt 8§ Sambolagen). Denna bodelning innefattar dock endast gemensam bostad och bohag (= inre lösöre för det gemensamma hemmet), se 3§ samt 6§ Sambolagen). Sambolagen är således inte tillämplig på egendom som inte utgör antingen gemensam bostad eller bohag, som exempelvis en bil (jfr 1§ näst sista meningen Sambolagen.Även om bilen inte ingår i bodelningen är bilen i vart fall samägd av den efterlevande sambon och den avlidna sambon eller den som ärvt dennes andel i bilen. Den efterlevande sambon kan, om inte annat är avtalat, ansöka hos rätten om att bilen ska säljas på offentlig auktion (se 6§ Samägandelagen). Visar den andra delägaren inga synnerliga skäl för anstånd så ska bilen säljas. Om den efterlevande sambon, som yrkar på försäljning faktiskt vi ha bilen, kan denne då ropa in bilen vid den offentliga auktionen. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1. Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Samboegendom

2013-11-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När jag ärver min fars skogsegendom/fastighet, är min sambo då berättigad till mitt arv?
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att din fråga syftar till om din sambo är berättigad till en del av ditt arv vid en eventuell separation. Vid en bodelningen mellan sambon så är det endast samboegendomen som delas. Den skogsfastighet du ärver kommer inte att ingå som samboegendom, då samboegendom endast består av den gemensamma bostaden, möbler och sådana saker som är avsedda för det gemensamma hemmet. Hoppas svaret varit till hjälp.Vänligen, 

Fastighet och bodelning i samboförhållanden.

2013-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska skiljas. Vi har bott 8 år i samma hus men han har betalat merparten av boendekostnader under dessa år. Vid köpet betalade han för hela handpenningen men lånet och ägandet av huset är på pappret delat 50-50. Frågan: vad gäller juridisk vid delning av boende?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Eftersom att ni är sambor och inte makar är det sambolagen som är tillämplig i det här fallet. Bodelningsreglerna skiljer sig avsevärt från vad som gäller för makar då allt i ett äktenskap med lagens utgångspunkt är giftorättsgods och skall ingå i bodelningen.Eftersom att du är sambo är reglerna annorlunda. När ett samboförhållande upplöses skall samboegendomen ingå i bodelningen. Bodelning måste dock begäras av en sambo. Detta framgår av 8§ sambolagen. Ert fastighet är samboegendom eftersom det syns vara på det sätt att ni förvärvat huset för gemensam användning, 3§ sambolagen.Sambolagen tar alltså inte sikte på vem som äger fastigheten, utan om fastigheten varit ägnad för gemensam användning. Eftersom så är fallet skall fastigheten ingå i er bodelning och fastighetens värde delas mellan dig och din sambo och ni får varsin lott. Se 14§ sambolagen.Vad som är intressant för er är att skulderna på huset skall dras av i er lottläggning (dvs. lånet på huset) och det övervärde som huset har skall ni alltså dela på. Det faktum att din sambo erlagt handpenning är inte en skuld som skall dras av, så vida ni inte avtalat om att du har en skuld till honom på grund av handpenningen. 

Att tänka på vid upprättande av samboavtal

2013-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min dotter och hennes kille vill flytta ihop och planerar att köpa en ny lägenhet.. Min dotter kommer att betala mycket större andel av priset för den nya lägenheten kontant och killen mycket mindre och dessutom ta lån till sin del. De vill skriva samboavtal som innebär att lägenheten inte ingår i en eventuell bodelning enligt 50/50 metoden utan att var och en äger de andelar som motsvarar var och ens insats. Finns det något mer man skall tänka på för att skydda hennes kapital om förhållandet skulle spricka?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga,Att de ska skriva ett samboavtal är en bra lösning på ert problem. Att uttryckligen reglera exakt hur mycket var och en äger av lägenheten är också en bra idé ifall det skulle uppstå problem vid en eventuell separation. När de skriver ett samboavtal kan det även vara bra att ta upp övriga bitar som kan orsaka bråk ifall de skulle flytta isär, exempelvis att göra en lista över vem som tillför vad till lägenheten (möbler och andra saker). Möbler, köksutrustning och andra saker som är införskaffade för att användas gemensamt i hemmet kommer annars att delas lika vid en bodelning (samboegendom). En bodelning måste dock begäras av någon av samborna.En ytterligare sak att fundera kring är att upprätta avtalet skriftligt och med vittnen. Varken vittnen eller skriftlighet är krav för att avtalet ska anses vara giltigt, men är ändå att rekommendera ifall någon av samborna skulle hävda att deras underskrift är förfalskad vid en separation, eller att ett avtal över huvud taget inte existerar. Eftersom sambor inte ärver varandra kommer du och din dotters pappa att ärva henne ifall hon skulle gå bort. Ifall hon vill att hennes kille ska ärva henne, och vice versa, måste detta regleras i ett testamente. Testamenten har särskilda formkrav, se mer om det i ärvdabalken kapitel 10 (https://lagen.nu/1958:637#K10).Lycka till!Vänligen,