Avkastning på enskild egendom, giftorättsgods eller enskild egendom

2011-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ett par som varit gifta i knappt två år, begär skilsmässa. Inventarier i hemmet delas i god sämja. Bostadsrätten är inköpt av mannen med medel som givits honom som "enskild egendom". Ingenting i övrigt av finansiellt värde finns. Tvist har uppstått om värdestegringen av bostadsrätten som är enskild egendom. Vilken regel gäller för detta? Kan det bli aktuellt med en "skifteslikvid"?
Oscar Sundholm |Hej! Enligt 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB så förutsätter man att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods. Men om det i samband med gåvan även uppställdes en föreskrift om att inte bara pengarna skulle vara enskild egendom, utan att även att avkastningen skulle utgöra enskild egendom så gäller det istället. Så om det inte finns något gåvovillkor som reglerar avkastningen har du rätt att få ta del av halva värdestegringen då den utgör giftorättsgods. Din man kommer med andra ord att få utge skifteslikvid till dig för att lösa ut dig ur huset. Du hittar äktenskapsbalken här: https://lagen.nu/1987:230 Vänligen

Hemtagningsbegäran

2011-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller då föräldrar, till barn som blivit omhändertagna genom LVU, önskar att få hem sitt eller sina barn? Vad innebär en hemtagningsbegäran och vad krävs?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Du kan begära en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. Då kommer en utredning att göras för att se om barnen kan flytta tillbaka till dig. Oavsett om du begär en hemtagningsbegäran skall socialtjänsten var sjätte månad pröva om behovet av vård fortfarande föreligger. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Extra underhållsbidrag över sommaren?

2011-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 18 år och går i gymnasiet. Jag betalar UH-bidrag över sommaren. Behöver jag även kompensera för uteblivet studiebidrag för sommarmånaderna?
Maja Karlsson |Hej, Det finns inget reglerat i lagen om att du måste betala extra underhållsbidrag över sommaren som kompensation för uteblivet studiemedel, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Vänligen, Maja Karlsson

Svensk äktenskapsskillnad giltig i USA

2011-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är SV medborgare, gift med en Amerikan (vårat giftemål är registretat i SV skatteverket) Jag bott i USA i mindre än 10 år, bor nu i SV sedan 1år tillbaks med vårat gemensamma barn,som är under 16 år. Vi är överens om att skilja oss. Jag ska ansöka om äktenskapskillnad i SV. Blir skillsmässan registerad automatiskt i New York, USA? Om inte, vad behövs göras för att även bli skilda i USA?
Martina Blomberg |Hej, Din fråga rör den internationella privaträtten (frågor om hur man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landgränser). Den internationella privaträtten svarar på frågor om huruvida svensk domstol är behörig att döma i denna typ av mål, vilket lands lag som skall vara tillämpligt och om verkställande. I ert fall gäller att svensk domstol är behörig enligt 3 kap 2 § 2 p. https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P2S1 och att svensk lag kan tillämpas enligt 4 § samma kapitel, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1 Enligt 3 kap 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap gäller att beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, skall gälla här i riket, om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P7S1. Lagen säger alltså att om ni hade istället valt att skilja er i USA hade Sverige godkänt detta beslut enligt kraven i 7 §. Liknande lagstiftning borde med största sannolikhet finnas i den amerikanska internationella privaträtten. Jag vågar dock inte svara för den amerikanska rättens innehåll utan rekommenderar er istället att vända er till Amerikanska ambassaden eller liknande om ni vill vara säkra på vad den säger. Utan att veta säkert borde det dock vara så, oavsett den amerikanska rättens innehåll i detta avseende, att det krävs någon form av anmälan från er sida att ni genomfört en äktenskapsskillnad här i Sverige. Någon form av automatisk registrering borde inte komma ifråga utan att ni själva registrerar detta vid motsvarande myndighet. Med vänlig hälsning Martina

Måste äktenskapsförord bevittnas? Registrering hos skatteverket innan vigsel

2011-10-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo skall gifta oss och kommer skriva ett äktenskapsförord. Min fråga till Er är tudelad: 1. Behöver äktenskapsförordet bevittnas? 2. Om vi sänder in äktenskapsförordet för registrering till Tingsrätten och betalar registreringsavgiften INNAN ingått äktenskap, måste vi vidta några andra åtgärder efter vigseln för att äktenskapsförordet skall bli registrerat och giltigt?
Oscar Sundholm |Hej! 1. Tidigare krävdes det att äktenskapsförordet var bevittnat, men detta krav har numera tagits bort så ni behöver inte ha några vittnen. 2. Ett äktenskapsförord mellan +blivande+ makar gäller från den dagen ni ingår äktenskap om ni har givit in det inom 1 månad från vigseln. Annars blir det gällande från den dagen som det ingetts (se 7 kap. 3 § ÄktB). Observera att sedan 1 oktober 2011 ska äktenskapsförordet inte ges in till Tingsrätten utan till skatteverket. Se mer på http://www.skatteverket.se/privat/aktenskapsregistret/aktenskapsforord Du hittar äktenskapsbalken här https://lagen.nu/1987:230 Lycka till!

Äktenskapsförords giltighet

2011-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag upprättade ett äktenskapsförord redan 2003 som jag aldrig registrerat hos tingsrätten. Vi ska nu skiljas men och har skrivit under både skiljsmässopapper och bodelning. Kan jag i efterhand registrera äktenskapsförordet från 2003 och få det att gälla istället? Tack på förhand!
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken. I 7 kap 3 § anges att äktenskapsförordet skall registreras hos domstol och börjar gälla från och med den dag det ges in till domstolen. Det innebär alltså att du inte i efterhand kan registrera äktenskapsförordet och få det att börja gälla från 2003. Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Skilsmässa i Brasilien giltig i Sverige

2011-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är sedan snart tre ar bosatt i Brasilien och gift med en brasilianska. Vi gifte oss i Sverige ca 4,5 ar sedan, men vi ska nu skiljas. Eftersom det inte finns planer att aka till Sveriga pa ett bra tag, undrar jag om vi kan skilja oss här (giftermalet är registrerat här)? Eller maste vi skilja oss i Sverige forst och sedan registrera det här? Vi bada vill skiljas, har inga barn och egendomen är redan uppdelad. Vi är separerade sedan Mars.
Mari-Helen Schöllin |Hej Eftersom din fråga gäller en landöverskridande tvist är det i den internationella privaträtten vi finner svaret. Jag tolkar det som att åtminstone en av er är svensk medborgare sedan tidigare och att ni tidigare bott i Sverige. Detta medför att svensk domstol är behörig att pröva frågan enligt 3 kap. 2 § ”Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap”, och att svensk lag kan tillämpas enligt 3 kap. 4 §, samma lag. Se https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P1S1. I 3 kap. 7 § framgår att beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, i ert fall i Brasilien, ska gälla i Sverige ”om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten”. Detta medför att om ni får igenom en skilsmässa i Brasilien så kommer högst troligen en svensk domstol att godkänna denna, i och med att ni båda har hemvist(stadigvarande bor) där, vilket bör utgöra ”skälig anledning” att få saken prövad i Brasilien. Med vänliga hälsningar

Upphävande av faderskap

2011-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan frånsäga sig ett faderskap (i samråd med barnet) eller om barnet kan, i samråd med fadern där båda är överens få ett faderskap ogiltigförklarat eller upphävt?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om faderskap återfinns i Föräldrabalken (FB). För att ett faderskap ska upphävas krävs en dom från domstolen där barnet har sin hemvist, FB 3:3. Detta kan ske genom att fadern eller barnet väcker talan om upphävande av faderskapet, se FB 3:1 och 3:2. Det är alltså genom att väcka talan i domstol som hävning av faderskap kan ske. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,