Ändra äktenskapsförord

2011-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA | Vi vill själva annullera ett ingånget äktenskapsförord hur formulerar man det utan att blanda in en advokat.
Sofia Linder |Hej. För att ändra ett äktenskapsförord krävs att ni upprättar ett nytt enligt 3 § 7 kapitlet Äktenskapsbalken. Enligt paragrafen skall äktenskapsförordet vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Äktenskapsförordet skall sedan registreras hos Skatteverket (tidigare Tingsrätten men från och med 2011-10-01 alltså Skatteverket). På Skatteverkets hemsida finns uppgifter om hur ni skall gå tillväga: http://www.skatteverket.se/privat/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html Länk till Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Innehåll i avtal om umgänge

2011-10-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hur ska ett avtal om umgänge se ut? vad behöver man ha med för att få det godkänt hos socialnämnden? Mvh Malin
Linda Kadar |Hej Malin, Formmässigt ska ett avtal om umgänge vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. När avtalet godkänns av socialnämnden blir den exigibel, dvs verkställbar precis som en dom. Detta är bra att veta ifall någon får för sig att inte hedra överenskommelsen. Innehållet får föräldrarna komma överens om tillsammans, men för att få socialnämndens godkännande måste avtalet vara till barnets bästa. I synnerhet ska beaktas risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (2a§ föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381). Det finns inte någon schablon över vad som anses vara barnets bästa, utan en bedömning ska göra i varje individuellt fall. Beroende på hur moget och gammalt barnet/barnen är, så inkluderas i barnets bästa att man beaktar hans/hennes vilja i frågan om umgänget. En tumregel är att när barnet är 12 år gammalt så är mognads graden så hög att man till stor del ska lyssna på hans/hennes vilja när man bestämmer i frågor angående vårdnad, boende och umgänge. Lycka till med ert avtal!

Måste äktenskapsförord bevittnas? Registrering hos skatteverket innan vigsel

2011-10-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo skall gifta oss och kommer skriva ett äktenskapsförord. Min fråga till Er är tudelad: 1. Behöver äktenskapsförordet bevittnas? 2. Om vi sänder in äktenskapsförordet för registrering till Tingsrätten och betalar registreringsavgiften INNAN ingått äktenskap, måste vi vidta några andra åtgärder efter vigseln för att äktenskapsförordet skall bli registrerat och giltigt?
Oscar Sundholm |Hej! 1. Tidigare krävdes det att äktenskapsförordet var bevittnat, men detta krav har numera tagits bort så ni behöver inte ha några vittnen. 2. Ett äktenskapsförord mellan +blivande+ makar gäller från den dagen ni ingår äktenskap om ni har givit in det inom 1 månad från vigseln. Annars blir det gällande från den dagen som det ingetts (se 7 kap. 3 § ÄktB). Observera att sedan 1 oktober 2011 ska äktenskapsförordet inte ges in till Tingsrätten utan till skatteverket. Se mer på http://www.skatteverket.se/privat/aktenskapsregistret/aktenskapsforord Du hittar äktenskapsbalken här https://lagen.nu/1987:230 Lycka till!

Äktenskapsförords giltighet

2011-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag upprättade ett äktenskapsförord redan 2003 som jag aldrig registrerat hos tingsrätten. Vi ska nu skiljas men och har skrivit under både skiljsmässopapper och bodelning. Kan jag i efterhand registrera äktenskapsförordet från 2003 och få det att gälla istället? Tack på förhand!
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken. I 7 kap 3 § anges att äktenskapsförordet skall registreras hos domstol och börjar gälla från och med den dag det ges in till domstolen. Det innebär alltså att du inte i efterhand kan registrera äktenskapsförordet och få det att börja gälla från 2003. Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Underårigs rättshandlingsförmåga

2011-10-11 i Barnrätt
FRÅGA |Om en 13 årig köpte en jacka för 3000 kr men vill lämna tillbaka den, men säljaren gav henne inget öppetköp. Kan det ångra ändå eller vad säger lagarna ?
Sara Selheden |Hej, Huruvida ni kan lämna tillbaka jackan eller inte beror på omständigheterna vid köpet. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas vilket skulle betyda att finns inget öppet köp har man inte rätt att lämna tillbaka varan. Från denna regel finns undantag och ett av dem är när underårig (någon under 18 år) ingått avtal vilket regleras i Föräldrabalken 9 kapitlet 1 §. Underåriga har i regel inte rätt att ingå avtal utan förmyndarens samtycke. Förmyndarens samtycke måste vara uttryckligt eller kan vara ett samtycke genom att förmyndaren ger barnet pengar som barnet har rätt att förfoga över. I RH 1988:82 fann kammarrätten att en 13-årig flickas inköp av ett par stövlar var giltigt, när det skett för barnbidragspengar som modern överlämnat till henne i syfte att bl a köpa ett par stövlar. Modern hade då inte gett sitt samtycke till just detta inköp utan mer generellt angivit vad pengarna var avsedda för. Min tolkning av rättsfallet är att förmyndaren måste ge riktlinjer till vad summan är avsedd för och inte låter den underåriga rätt att fritt förfoga över pengarna för att avtalet ska vara giltigt. Skulle din 13-åring fått pengar av dig i syfte att inhandla kläder skulle detta kunna tolkas som ett samtycke att köpa jackan och därmed skulle köpet inte gå åter. Är omständigheterna sådana att inget samtycke anses föreligga ska köpet däremot gå åter, ni har med andra ord i så fall rätt att lämna tillbaka jackan enligt Föräldrabalken 9 kapitlet 7 §. Vänligen

Avkastning på enskild egendom, giftorättsgods eller enskild egendom

2011-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ett par som varit gifta i knappt två år, begär skilsmässa. Inventarier i hemmet delas i god sämja. Bostadsrätten är inköpt av mannen med medel som givits honom som "enskild egendom". Ingenting i övrigt av finansiellt värde finns. Tvist har uppstått om värdestegringen av bostadsrätten som är enskild egendom. Vilken regel gäller för detta? Kan det bli aktuellt med en "skifteslikvid"?
Oscar Sundholm |Hej! Enligt 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB så förutsätter man att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods. Men om det i samband med gåvan även uppställdes en föreskrift om att inte bara pengarna skulle vara enskild egendom, utan att även att avkastningen skulle utgöra enskild egendom så gäller det istället. Så om det inte finns något gåvovillkor som reglerar avkastningen har du rätt att få ta del av halva värdestegringen då den utgör giftorättsgods. Din man kommer med andra ord att få utge skifteslikvid till dig för att lösa ut dig ur huset. Du hittar äktenskapsbalken här: https://lagen.nu/1987:230 Vänligen

Hemtagningsbegäran

2011-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller då föräldrar, till barn som blivit omhändertagna genom LVU, önskar att få hem sitt eller sina barn? Vad innebär en hemtagningsbegäran och vad krävs?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Du kan begära en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. Då kommer en utredning att göras för att se om barnen kan flytta tillbaka till dig. Oavsett om du begär en hemtagningsbegäran skall socialtjänsten var sjätte månad pröva om behovet av vård fortfarande föreligger. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Extra underhållsbidrag över sommaren?

2011-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 18 år och går i gymnasiet. Jag betalar UH-bidrag över sommaren. Behöver jag även kompensera för uteblivet studiebidrag för sommarmånaderna?
Maja Karlsson |Hej, Det finns inget reglerat i lagen om att du måste betala extra underhållsbidrag över sommaren som kompensation för uteblivet studiemedel, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Vänligen, Maja Karlsson