Kostnader för arvsskifte.

2012-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag och mina syskon har fått ärva en äldre släkting som inte hade egna barn. Bodelningen är nu gjord men ett av syskonen vill inte godkänna boutredningsmannens kostnader och godkänner därför inte arvskiftet. Hur går man vidare i ett sådant fall? Kan denna dödsbodelägare stoppa arvskiftet hur länge som helst?
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Det finns ingen uttalad preskriptionstid för ett dödsbo och såvida boet inte upplöses kommer detta fortsätta att finnas. I 23 kap. 5 § 1 st. 2a meningen Ärvdabalken (ÄB), (se https://lagen.nu/1958:637#K23P5S1) finns angivet att bodelägarna tillsammans ska betala de kostnader som kommer ur arvsskiftet. Den juridiska termen för detta är ”solidariskt betalningsansvar”. Paragrafen i ÄB hänvisar till 17 kap. 7 § 2 st. Äktenskapsbalken (ÄktB), (se https://lagen.nu/1987:230#K17P7S1). Paragrafen i ÄktB hanterar även problematik kring arv. En möjlig lösning skulle då kunna vara att de bodelägare som godkänt arvsskiftet betalar bodelningsmannens kostnader. Med stöd i solidariskt betalningsansvar skulle det sedan finnas en möjlighet för er att utkräva betalning av den sista dödsbodelägaren. Det bästa tillvägagångssättet för att få tillstånd en betalning borde vara att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Mitt råd till dig är att kontakta KFM för att få ytterligare information om möjligheterna att få betalt av det sista syskonet i efterhand. Vid intresse finns information på KFM:s hemsida: http://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html Med Vänlig Hälsning

Umgängesresor

2012-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har läst igenom en del av frågorna och blir osäker då det gäller betalningansvaret vid umgängesresor. Jag är en pappa som har gemensam vårdnad om en 8-årig dotter och jag har nu flyttat till en annan stad, 50 mil bort. Varannan helg hämtar jag min dotter och enligt den advokat som jag pratat med så är det mitt ansvar att betala. Dessutom har hon nu hela barnbidraget och kräver också att jag betalar 1273/mån till henne. Detta kommer att bli för dyrt för mig och därför kommer jag inte att kunna träffa min dotter. Hur gör man? Vilka regler gäller egentligen?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Av 6 kap. 15 b § föräldrabalken framgår det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Detta innebär att ansvaret för kostnaderna läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, vilket i detta fall blir du. Det ska i detta fall göras en skälighetsbedömning med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena kan beaktas. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Men det är ett godtagbart skäl att flytta om exempelvis en arbetslös förälder har fått ett arbete på en annan ort. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Det är endast kostnader av någon betydelse som ska beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet är relativt stort. En riktpunkt kan vara att avståndet överstiger 10 mil, vilket är uppfyllt i detta fall. Det ska även göras en bedömning i det enskilda fallet. Hänsyn måste exempelvis tas till om det är möjligt att använda månadskort samt till antalet umgängesresor som görs. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Umgänge

2012-05-23 i Barnrätt
FRÅGA |hej. jag har en tre månaders gammal pojke och jag och mitt ex har separerat nyligt. han har inte varit särskilt delaktig i omvårdnad och skötsel av pojken och klarar inte tex att trösta eller få pojken att känna sej trygg med honom. han vägrar att komma hem till mej och träffa pojken, han vill ha umgänget hemma hos sej och utan att jag är med. jag är pojkens primära anknytningsperson och han är van att vara med mej jämt. jag vill inte att han ska behöva fara emellan våra hem, tycker att han behöver lugn och ro och trygghet. hur ska vi lösa detta? jag har erbjudit mej att komma hem till honom med pojken, men att jag ska vara med under en övergångsperiod så att de får möjlighet att knyta an, och att han kan få lära sej att sköta pojken.
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Bestämmelser kring vårdnad och umgänge med barn finns i föräldrabalken (FB). I 6 kap. 2a § finns en viktig bestämmelse, som anger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om umgänge, vårdnad och boende. Barnperspektivet är alltså tydligt och barnets bästa ska vara bestämmande för all form av umgänge. Barnet har, enligt 6 kap. 15 §, rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och du som vårdnadshavare har skyldighet att hjälpa till att få det att fungera. Enligt 6 kap. 18 § kan föräldrar få rätt till hjälp med att enas om vårdnad och umgänge från socialtjänsten. Om det inte fungerar och ni kan komma fram till en lösning är det till slut rätten som beslutar formerna för hur ett umgänge ska gå till, och då med principen om barnets bästa i beaktande. Hoppas att mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord

2012-05-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi skall skriva ett äktenskapsförord med innebörden att (1) tillgångar på respektive parts bankkonton, VP-konton, etc i eget namn är makes/makas enskilda egendom. Vad måste vi skriva då? Skulle följande text räcka eller måste man särskilt skriva att bank-konton etc. skall vara enskilt. Vår tänkta text: "All egendom som någon av oss äger eller kan komma att förvärva under äktenskapet genom arv, gåva, testamente, eget arbete, ska vara makes enskilda egendom". (2) Om någon av oss tar ut pengar från t ex eget bank-konto för att förvärva något som ska vara enskild egendom, hur ska man göra för att kunna bevisa att detta är enskild egendom?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! I äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 § anges de sätt enligt vilka giftorättsgods kan göras till enskild egendom. I första punkten anges att så kan ske genom äktenskapsförord. Formkrav för äktenskapsförord hittar man i ÄktB 7 kap. 3 §. Där anges att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det ska också registreras hos Skatteverket. Alltså kan ni skriva precis som ni gjort ovan, och försöka att vara så tydliga som möjligt. I ÄktB 7 kap. 2 § punkt 6 anges att det som trätt i ställe för den egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförordet, också är enskild såvida ni inte skriver något annat i äktenskapsförordet. Köper en make alltså till exempel en bil för pengar som gjorts till enskild egendom med hjälp av ett äktenskapsförord, har bilen trätt i ställe för pengarna, och är därför enskild egendom. Länk till äktenskapsbalken:https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Arvsskifte

2012-05-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, har en fråga ang. arvsskifte. Ett gift par, varav mannen avlider först och frun ärver honom. Sedan avlider hon, de har 3 gemensamma barn, hon 1 sedan tidigare. Kvinnan har testamerat sin andel till sina 4 barnbarn. Som jag förstår det har de 3 gemensamma barnen rätt att få hälften av kvinnans arv först, pga deras pappas del. Sedan har de även rätt att få sin laglott av den andra halvan (även fjärde barnet), och de 4 barnbarnen får dela på den andra halvan, dvs hälften av hälften. Måste någon handling upprättas för att de ska kräva sin laglott eller räcker det att de är överens och fördelningen är gjord på arvskifteshandlingen som alla godkänt?
Erik Yderstedt Karlsson |Hej. När arvet ska beräknas så har barnen som är deras gemensamma rätt att få den del som kommer från fadern, dvs. oftast hälften. Sedan kan modern testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap till vem hon vill. Den andra hälften ska tillfalla hennes barn, alltså alla fyra. Ingen handling måste upprättas för att få sin laglott, det heter i Ärvdabalken 7 kapitlet 3 § att man påkallar jämkning i testamentet, det innebär att man helt enkelt säger att man vill få ut sin laglott. Är alla nöjda med den fördelning som gjorts är det inga problem. Vill du läsa mer så hittar du bestämmelserna i Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637)

Utgör pengarna samboegendom eller enskild egendom?

2012-05-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo köpte en villa för en tid sedan. I samband med detta fick hon ärva pengar som vi till stor del har använt till renovering av huset. Kan hon vid en separation kräva att det är hennes pengar. Jag har själv lagt in pengar i tidigare gemensamt boende för renovering som inte har varit arv utan mina egna pengar? Jag vet ej om det finns ett gåvobrev eller testamente upprättat mellan min sambo och hennes föräldrar där pengarna kommer ifrån.
Elin Sjörén |Hej, För att kunna besvara den här frågan fullständigt krävs det att vi vet om din sambo har mottagit pengarna genom testamente eller gåvobrev och om det i ett sådant dokument uttryckts att pengarna ska vara din sambos enskilda egendom. Om det är så att hon fått dem med ett gåvobrev eller genom ett testamente, med villkoret att pengarna ska vara hennes enskilda, då kan hon nämligen kräva dem tillbaka vid en eventuell separation. I sambolagens 3 § stadgas att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om den införskaffats för sambornas gemensamma användning. Samboegendom är detsamma som gemensam egendom och denna ska delas lika vid en separation. I 4 § stadgas vidare att sådant som en sambo erhållit genom exempelvis gåva eller testamente, med villkor om att egendomen ska vara sambons enskilda, inte utgör samboegendom utan enskild egendom. Dessutom stadgas i samma bestämmelse att sådant som ”träder istället” för denna enskilda egendom också är att anse som enskild. Detta innebär att pengar som mottagits genom gåva eller testamente, med villkor om att de ska vara en sambos enskilda egendom, fortsätter att vara enskild egendom trots att de används till att exempelvis renovera ett hus (renoveringen är det som ”träder istället” för pengarna). Har din sambo inte fått pengarna genom gåva eller testamente på ovan anförda sätt, då får pengarna anses utgöra en del av er gemensamma bostad. De är då inte din sambos enskilda egendom och kan således inte heller utkrävas vid en eventuell separation. Sambolagen återfinns här: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord

2012-05-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi skall skriva ett äktenskapsförord med innebörden att (1) tillgångar på respektive parts bankkonton, VP-konton, etc i eget namn är makes/makas enskilda egendom. Vad måste vi skriva då? Skulle följande text räcka eller måste man särskilt skriva att bank-konton etc. skall vara enskilt. Vår tänkta text: "All egendom som någon av oss äger eller kan komma att förvärva under äktenskapet genom arv, gåva, testamente, eget arbete, ska vara makes enskilda egendom". (2) Om någon av oss tar ut pengar från t ex eget bank-konto för att förvärva något som ska vara enskild egendom, hur ska man göra för att kunna bevisa att detta är enskild egendom?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! I äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 § anges de sätt enligt vilka giftorättsgods kan göras till enskild egendom. I första punkten anges att så kan ske genom äktenskapsförord. Formkrav för äktenskapsförord hittar man i ÄktB 7 kap. 3 §. Där anges att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det ska också registreras hos Skatteverket. Alltså kan ni skriva precis som ni gjort ovan, och försöka att vara så tydliga som möjligt. I ÄktB 7 kap. 2 § punkt 6 anges att det som trätt i ställe för den egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförordet, också är enskild såvida ni inte skriver något annat i äktenskapsförordet. Köper en make alltså till exempel en bil för pengar som gjorts till enskild egendom med hjälp av ett äktenskapsförord, har bilen trätt i ställe för pengarna, och är därför enskild egendom. Länk till äktenskapsbalken:https://lagen.nu/1987:230 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Tiden före äktenskapet vid fråga om jämkning enligt 12 kap 1 § ÄktB

2012-05-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag undrar en sak om kortvarigt äktenskap.Har en vän som varit gift 8 månader och ihop med mannen i 4 år under den tiden levde dom som särbo alltså två boende men umgicks ju hela tiden som sambos, spelar det någon roll att ha två boende vid en bodelning?All tid före äktenskapet räknas väl in i bodelning angående jämkning?
Emma Lampe |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln är att vid äktenskapsskillnad ska den egendom som utgör giftorättsgods delas lika mellan de f.d. makarna (se 9 kap 1 § ÄktB, 10 kap 1 § ÄktB). Dock finns ibland en möjlighet till jämkning vid kortvariga äktenskap (se 12 kap 1 § ÄktB). Denna möjlighet innebär aldrig att en make kan få mer av den andre makens egendom utan endast att den med mer egendom kan få behålla en större andel än vid en delning i lika delar. Bedömningen om jämkning ska ske eller inte är en helhetsbedömning och tanken är att jämkning bara ska ske i undantagsfall. Vad som räknas som ”kortvarigt äktenskap” är i regel de äktenskap som inte varat med fem år. Vid denna beräkning tar man med den tid före äktenskapet som makarna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. I och med att frågan om jämkning är en helhetsbedömning och att andra omständigheter än äktenskapets längd kan tas med i bedömningen går det inte att ge ett exakt svar på om förhållandena kan komma att leda till jämkning. Det är även svårt att veta hur situationen som tidigare särbos men under samboliknande förhållanden kommer bedömas. Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,