Hänsyn till barns vilja i vårdnadstvist

2013-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej! jag har en son på 3 år. han är största delen hos mig. han skall vara varannan helg hos sin far. men funkar inte alla gånger. han säger att han skiter i det. att han inte bryr sig om honom.att ha sin son för att göra andra nöjen. min son får sova i spjäll säng hos honom plus att han får dricka i nappflaska som jag är i mot. plus att hans pappas nya har en ny flickvän som har en son på 6 år. och när min son hade kalas där så fick han dricka mjölk medans hennes son fick söt dricka. och min son har sagt att han blev ledsen. min son får dricka sånt på helgen och på kalas. men så som jag har fattat de så har jag inte så mycket att säga till om när han är där. problemet är att han inte vill åka till sin far längre. då undrar jag hur mycket skall man lyssna på en 3 åring i ett sånt här fall. m.v.h johanna
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga!Domstolen är skyldig att vid beslut kring vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets vilja, 6:2a FB. Detta skall dock göras med beaktandet av barnets ålder. Praxis ger inte något exakt svar på vilken ålder barnet ska vara i för att domstolen ska ta hänsyn till dennas vilja. Men, man gör en viss jämförelse med reglerna om adoption som säger att ett barn som nått 12 år får inte adopteras mot dennes vilja. Där anser man alltså att som 12åring har man uppnått en mognad och ålder så domstolen skall beakta barnets vilja. Doktrinen menar att de allra minsta barnen, som troligtvis en 3-åring räknas som, inte kan ha en sådan uppfattning om situationen som krävs för att dess vilja ska beaktas vid en vårdnadsfråga eller umgängesfråga. Samtidigt så låter domstolen inte sådana viljor helt passera, men de ges inte sådan tyngd som ett äldre barns vilja hade givits. Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

När blir man sambor enligt sambolagen?

2013-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga ang bodelning vid samboförhållande. Vi ska separera efter att vi bott i gemensam lägenhet 1.5 månader. Min sambo flyttade in i min lägenhet i sept förra året & för ca 1.5 månader sedan sålde jag den för att vi skulle skaffa gemensamt hem. Alla pengar för min lägenhet lade jag på nya möbler osv & nu kräver han hälften av dessa. Finns det någon tidsgräns för hur länge man måste bo ihop innan allt ska delas?? Tror han bara lurade mig för att få lägenhet & möbler gratis!
Johanna Forsberg |Hej och tack för din fråga!För att anses vara sambor i lagens mening (vilket får till följdatt din sambo kan kräva en bodelning) krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll,  1 § sambolagen. Ungefär sex månader brukar räknas som stadigvarande. Det betyder förmodligen att din sambo har rätt att kräva bodelning enligt 8 § sambolagen. Du kan dock ha rätt att få behålla mer av din egendom om detskulle vara oskäligt att du gav den till din sambo. Vid bedömningen av om det kan anses oskäligt ska hänsyn tas till samboförhållandet längd och de ekonomiskaförhållandena, 15 § sambolagen.Vänliga Hälsningar

Avtal om vårdnad

2013-05-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill ställa en fråga åt en bekant som känner sig lite osäker på sin svenska så hon bad mig skriva till er åt hennes vägnar. Det är så att hon har en dotter på 7 år tillsammans med sitt ex, de var inte gifta vid barnens födsel och separerade ogifta också. Mamman gav pappan vårdnad till dottern. När de separerade gjorde de upp ett skriftligt avtal där det står att mamman ska ha dottern varje dag förutom varannan helg. Det har fungerat bra än så länge men nu börjar mamman känna på sig att han kanske kommer vilja ha henne oftare. Det som jag och mamman är osäker på är att vid tillfället då båda parterna skrev under avtalet så fanns det varken advokat eller annat vittne närvarande. Gäller fortfarande avtalat vid en eventuell rättslig tvist? Är avtalet "domstolsrätt" utan närvarande advokat eller vittne?
Emina Gaspar-Vrana |Hej och tack för Din fråga!Enligt 6 kap 6 § förädrabalken kan föräldrar som är överens fritt avtala om vårdnaden, om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem. Däremot måste avtalet vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att vara juridiskt bindande. Avtalet är därmed inte bindande.Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!Med vänlig hälsning,Emina Gaspar-Vrana

Tvist om underhållsbidrag

2013-05-19 i Underhåll
FRÅGA |Min son ska flytta till annan ort för att gå på en gymnasieskola med riksintag. Under tiden fyller han 18 år. Eftersom han inte bor kvar hos mig kan han inte söka förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan. Jag kommer hjälpa honom med pengar men pappan säger att han vägrar bidra med pengar. Vi är båda underhållsskyldiga till sonen fyller 21 så länge han går i gymnasiet. Hur går vi tillväga för att få pappan att betala sitt underhåll när det inte längre kan gå via försäkringskassan?
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga!Om en underhållsskyldig förälder inte betalar underhållsbidrag (i enlighet med 7kap 2§ Föräldrabalken) så kan domstol ålägga föräldern att fullgöra sin betalningsskyldighet. Detta regleras i 7 kap 6§ i Föräldrabalken. Av det du skriver så låter det som pappan försummar sin betalningsskyldighet och i så fall kan domstolen förplikta honom att betala underhållsbidraget.Mitt svar är alltså att du bör lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att de i sin tur ska kunna förplikta pappan att betala underhåll. Hoppas mitt svar var till hjälp och hoppas allt löser sig på bästa sätt!

Begäran om ensam vårdnad

2013-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag är en mamma som har två barn på 6 och 8 år. Jag är sedan 1,5år tillbaka separerad från deras pappa. När han och jag bodde ihop så kunde han vara väldigt våldsam psykiskt och fysiskt mot både mig och barnen. Inget av detta finns registrerat hos polisen då jag aldrig vågat anmäla. Sedan vi separerade har det varit relativt lugnt vi har haft barnen lika mkt han två veckor sen jag två veckor. Men nu sedan två månader tillbaka har han träffat en tjej och nu beter han sig väldigt konstigt. Han flyttade plötsligt in hos den nya tjejen och hennes tre barn utan att nämna det för sina egna barn innan. Så antar att det kom som en chock för dom. Sen vägrar han prata med mig om barnen. Våran son som är äldst mår dåligt har haft kontakt med råd och stöd och där kunde dom inte hjälpa honom för att han va för dålig. Dom hänvisade till BUP. Som ja nu kontaktat. Pappan vill inte förstå att han mår dåligt och att han behöver en fast punkt i sitt liv. Han bråkar även om veckorna att det nu ska vara varannan vecka med barnen eftersom den nya tjejen har sina barn så. Jag har försökt förklara för honom att barnen tycker att det fungerar som det är och att dom trivs så. Men han vägrar lyssna. Jag tycker att han inte ser till barnens bästa och vill nu söka om egen vårdnad för att barnen ska få det så bra som möjligt. Men undrar då hur stor är chansen att jag vinner? Och finns det en risk att han får vårdnaden Jag är orolig för mina barns hälsa
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga!Först och främst så är utgångspunkten att beslutet ska vara i enlighet med era barns bästa, 6:2a FB. Att barnet har nära och god kontakt med båda föräldrarna anses bland annat vara barnets bästa. Det är domstolen som avgör om vårdnaden ska ändras till ensam vårdnad och domstolen då ta särskild hänsyn till din och barnets pappas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen, 6:5 FB. Praxis säger att det som princip är barnets bästa att den förälder som utsätter barnen eller andra föräldern för våld inte ska ha en del i vårdnaden. Du skriver att det varit lugnt med sådant beteende hos barnets pappa sen ni separerade. Är det så att det pågår eller det finns anledning att tro att det ska påbörjas igen är detta något som skulle kunna göra att du får vårdnaden eftersom barnets pappa i så fall kan vara att ses som olämplig vårdnadshavare. Utöver detta så ser man som sagt till eran förmåga att samarbeta som vårdnadshavare. För att samarbetsproblem ska leda till ensam vårdnad så krävs det att konflikten mellan er båda är så djupt rotad samt att den framstår som omöjligt att lösa. Med andra ord krävs det ganska stora samarbetssvårigheter för att domstolen skall dela på vårdnaden på grund av det. Det beror på att man som utgångspunkt anser att en gemensam vårdnad lättare kan tillgodose barnets bästa. Är det så att domstolen finner att vårdnaden bör förbli gemensam så kan ni gå till kommunen för att få samarbetssamtal och de kan då hjälpa er komma överens om ett avtal där ni bestämmer hur era barns boende ska se ut, 5:5 SoL och 6:14a FB. Jag hoppas att detta hjälpte trots att det är svårt att ge ett direkt svar. Men, viktigt att komma ihåg är att domstolen har och tar ett stort ansvar just i tvister om vårdnad. De ska göra en individuell bedömning i varje sådant här fall där de då ska besluta i enlighet med era barns bästa. Lycka till! 

Upprätta ett äktenskapsförord

2013-05-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag skall gifta mig med en kvinna från Ryssland och undrar hur jag med minsta möjliga problem skaffar mig äktenskapsförord. Hon är juridiskt sett inte en person i Sverige vi hade tänkt att ansöka om uppehållstillstånd för henne och hennes 7åriga dotter direkt efter giftermål hon har enskild vårdnad om barnet.
Emina Gaspar-Vrana |Hej och tack för Din fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst, t ex under eller inför ett äktenskap. För att det ska vara juridiskt bindande krävs det enligt 7 kap 3 § äktenskapsbalken att det upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!Med vänlig hälsning,Emina Gaspar-Vrana

Underhållsslyldighet

2013-05-20 i Underhåll
FRÅGA |Gällande försörjningsplikt Son på sitt 20:e år. Har gått 3 årigt gymnasium, avslutat utan godkända resultat. Fortsatte på Folkhögskola för att fixa till resultaten. Har gått ett år nu, funderar på att gå ett år till för att studera spel och spelkonstruktion. gäller försörjningsplikten i detta fall tills han fyller 21?
Patrick Jonshult |Hej och tack för din fråga, Det är i 7 kap. Föräldrabalken (FB) som reglerna om underhållsskydlighet finns. Lagen kan du hitta här: https://lagen.nu/1949:381#K6  Av första paragrafen, andra stycket, framgår att underhållsskyldigheten sträcker sig fram till att barnet har fyllt arton år. Dock framgår det vidare att underhållsskyldigheten kan komma att sträcka sig till dess att barnen fyller 21 år. Om plikten ska sträcka sig till barnets 21-årsdag krävs dock att barnet ska gå i skolan. Till skola i detta hänseende räknas grundskola och gymnasieskola eller annnan jämförlig grundutbildning. Det är alltså ej frågan om högskoleutbildning utan utbildning som nivåmässigt är jämförbar med som högst gymnasieutbildning. I det aktuella fallet då sonen ska läsa spelkonstruktion får alltså frågan avgöras med huruvida detta kan likställas med gymnasieutbildning. Detta kan jag endast spekulera i, men spel och spelinstruktion bör möjligen ses som utbilding utöver vad som räknas in sådan utbildning som berättigar sonen underhåll. Jag hoppas detta var svar på din fråga. Med vänlig hälsning    

Avtal om fördelning av egendom som inte är samboegendom

2013-05-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo köper/har köpt en sommarstuga tillsammans. Vi står båda som ägande till stugan och båda står på lånet. Däremot kommer jag själv gå in med handpenningen av eget sparade pengar, visserligen ihopsparade pengar under tiden vi varit sambo men anser dock att dessa pengar är mina. Hur funkar det om vi går isär? Kan vi skriva ett separat avtal där jag kan "få tillbaka" 50% av handpenning eller vid försäljning/ lösa ut min partner och ha handpenningen till godo? Vi äger också en bil där han står som ägande, men båda på lånet. Tacksam för hjälp om hur vi går tillväga och vilken typ av avtal vi behöver.
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Vid en framtida bodelning som sambo ingår endast gemensam bostad och bohag och det innebär att varken bilen eller sommarhuset ingår. Ni får avtala om detta som ni själva känner är lämpligt och rimligt. Det viktiga är att ni skriver ett tydligt avtal där alla de villkor som ni känner behövs är med. Försök fundera över vilka frågor som kan dyka upp i framtiden och skriv ner vad ni kommit överens om. Om handpenningen ska betalas, hur lång tid ska sambon ha på sig? Vem ska anses vara ägare av bilen om ni går skilda vägar och hur löser ni lånen? etc. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga men i bevishänseende är det alltid bättre att skriva ner er överenskommelse.Lycka till!Med vänlig hälsning