Svensk skilsmässa i Förenade arabemiratet?

2014-05-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om ett svensk gift par bosätter sig i 5 år i Förenade arabemiratet och det blir skilsmässa. Gäller svensk skillmässolag då? Bör man skriva något juridiskt avtal innan man reser? Det finns barn i äktenskapet.
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni båda är svenska medborgare blir det inga större problem, trots att ni bor i ett land som inte är medlemsstat till EU-lagstiftning. Då tillämpas svensk internationell privaträttslig lag. Lagen som tillämpas heter lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) och den hittar du https://lagen.nu/1904:26_s.1.Enligt 3 kap 2 § första punkten IÄL, får svensk domstol ta upp mål om äktenskapsskillnad om båda makarna är svenska medborgare. Det betyder att ni kan lämna in en skilsmässoansökan i Sverige. Eftersom ni är bosatta utomlands ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.Enligt 3 kap 4 § första stycket IÄL ska även svensk lag tillämpas. Alltså ska äktenskapsbalkens regler (https://lagen.nu/1987:230) tillämpas på er skilsmässa.Svensk domstol har inte exklusiv behörighet att ta upp er skilsmässa eftersom det står ordet "får" i lagtexten. Det kan vara så att landet ni bor i också har behörighet att ta upp skilsmässan, ni kan alltså välja land. Så om ni riskerar att bli oense om detta i framtiden kan det vara en ide att skriva ett avtal som ger svensk lag och domstol exklusiv behörighet.Att det finns barn i äktenskapet har ingen betydelse i just den här frågan.Vänligen, 

Underhållsskyldighet för barn som studerar vid universitet

2014-05-13 i Underhåll
FRÅGA |UNDERHÅLLSSKYLDIGHET 19-ÅRING Har vi skyldighet att helt eller delvis försörja vår dotter som är 19 år? *Flytt hemifrån för Universitetsstudier på annan ort? *Bo kvar hemma och studera? Om vi inte har underhållsskyldighet alls - Är det rimligt att hon börjar betala för sig hemma, om hon studerar och då måste ta studielån?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande studerar vid grundskola, gymnasium eller jämförlig utbildning först när barnet fyller 21 år, enligt 7 kap. 2 st föräldrabalken. Om det rör sig om eftergymnasiala studier är ni således inte underhållsskyldiga vare sig om dottern flyttar för att studera eller väljer att bo kvar hemma. Rimligheten i att betala för sig hemma är något som enbart ni som föräldrar kan bestämma. Här ger inte lagen någon vägledning.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Privat insemination

2014-05-11 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo (vi är två tjejer) vill skaffa barn. Vi är inte gifta och försöker förstå lagarna om vad som gäller då? Om vi gör heminsemination och använder oss av en privat donator, får den som inte bär barnet adoptera då utan att vi gifter oss?
Victoria Lindberg |Tack för att ni vänder er till Lawline.Precis som du skriver kommer endast den av er som bär barnet att betraktas som förälder vid födseln, och den andra kan först genom adoption i laglig mening bli förälder. Som det ser ut i dag måste ni vara gifta för att kunna adoptera den andres barn, föräldrabalken 4:1, och ni måste därför som du skriver ingå äktenskap för att båda få vårdnad om ert barn.Hoppas det gav svar på er fråga. Bästa hälsningar,

Gemensam bostad vid bodelning

2014-05-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag är på väg att köpa hus och min pojkvän ska bo med mig. Han kommer att betala en del av kontantinsatsen och betala en del av lånet varje månad. Jag kommer ensam att stå som ägare på huset samt stå på hela skulden. Vad händer om vi går isär, vad har han för rätt till huset? Vad säger sambolagen om detta.
Olle Andersson |Hej,Eftersom du köper bostaden för att du och din pojkvän gemensamt ska bo i den, utgör fastigheten samboegendom (3§, 5§ 1 pt sambolagen). Detta medför att om samboförhållandet skulle upphöra genom att ni flyttar isär, kan någon av er begära bodelning, varpå fastigheten ska ingå i bodelningen (2§, 8§ sambolagen). Fastighetens värde kommer sedan (efter avdrag av personliga skulder) att delas lika mellan er båda (14§ sambolagen). För att undvika att fastigheten ska ingå i en framtida bodelning, kan du och din pojkvän skriva ett samboavtal där ni klargör att fastigheten inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda sambos (9§ sambolagen). Om ni upprättar ett sådant samboavtal på ett korrekt sätt, kommer du vid en separation att behålla hela fastigheten. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag till 13-årig dotter

2014-05-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min dotters pappa har inte varit tillsammans sedan hon var ca 5 år, hon är idag 13. Vår dotter bor på heltid hos mig och besöker sin pappa ca 4 timmar i veckan. Jag har aldrig fått mer än "vad lagen säger", för närvarande 1270:- ungefär. Pappan har alltid haft högre lön än mig. Är han inte skyldig att hjälpa till att betala mer, en tonåring kostar mer än 2300:- ( med barnbidraget)! Spelar det någon roll att jag är särbo/sambo sedan ett antal år tillbaka? Vi har aldrig varit på något möte i kommunens regi för att diskutera summan eftersom pappan inte är intresserad av detta alls. Han vill betala så lite som möjligt. Tacksam för klarhet
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § ska föräldrarna bidra till barnets försörjning efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas förmåga.Summan du nämner motsvarar vad Försäkringskassan kan skjuta till om den bidragsskyldige föräldern inte kan eller vägrar betala underhållsbidrag. Den faktiska underhållsskyldigheten kan dock vara högre än detta. På försäkringskassans hemsida finns det ett verktyg du kan använda dig av för att räkna ut er gemensamma dotters faktiska ekonomiska behov och den bidragsskyldiges del av detta, se här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidragOm umgängesförälderns inkomst är mycket högre än normalt kan barnet ha rätt till ett s.k. ”standardtillägg”. Syftet med detta är att barnet skall få leva på ett snitt av föräldrarnas ekonomiska förmåga. Ett standardtillägg är avsett att se till att barnet får lite ”guldkant” på tillvaron, i form av fritidsaktiviteter etc. Barnet kan göra anspråk på högre standardtillägg ju äldre barnet blir.Ditt särbo-/samboskap har ingen betydelse för underhållsbidraget, i och med att din partner inte har någon underhållsskyldighet gentemot din dotter och du inte har någon underhållsskyldighet gentemot din partner.Det bästa är förstås om ni gemensamt avtalar om den högre summan och använder Försäkringskassans verktyg som en neutral mall. Om detta visar sig omöjligt kan du väcka talan i domstol för att få underhållsbidraget fastställt. Observera dock att vanliga processrättsliga regler som gäller, d.v.s. den som förlorar får bekosta motpartens rättegångskostnader.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Ensam vårdnad om barn

2014-05-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Vill först informera om att jag satt i er telefonkö i ca 30min och till slut när jag kom till 1 plats så kopplades jag bort!? Provar att skriva till er och hoppas att det fungerar bättre:)Det är så att jag skall skilja mig och vi bor i Malmö sedan 10 år tillbaka och vi har 1 barn som är 4 år. Då jag är från Sthlm vill jag nu flytta tillbaka. Jag undrar nu vad är mina chanser om jag ansöker om att få ensamvårdnad på min son? Jag har inget jobb i Malmö för tillfället men har ev något på gång i Sthlm. Jag har min familj i Sthlm som också kan hjälpa mig varför jag vill flytta dit och känner mig helt ensam i Malmö.Tacksam för snabbt svar!
Anna Alfredsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som handlar om vårdnad om barn behandlas i 6 kap Föräldrabalken (FB) som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Om man under äktenskapet har gemensam vårdnad om ett barn fortsätter vårdnaden som huvudregel att vara gemensam även efter en skilsmässa, se 3 § 2 st FB. I sådana här frågor ska man dock alltid utgå från vad som betraktas som barnets bästa i det enskilda fallet, se 2a § FB. Rent generellt anses det oftast vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är därför förhållandevis svårt att få ensam vårdnad om ett barn om man inte är överens om att vårdnaden ska överflyttas till enbart en förälder, se 6 § FB. Ibland kan det dock finnas omständigheter som gör att man anser att ensam vårdnad för en förälder är det bästa alternativet. I lagen nämns som exempel på sådana faktorer t.ex. om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (se 7 § FB). En annan sådan omständighet är om en förälder varaktigt är förhindrad att utföra vårdnaden (se 8a § FB). I praxis har man även tagit stor hänsyn till om föräldrar har svårt att samarbeta i frågor om barnet (se även 5 § 2 st FB), om det förekommit våld mellan föräldrarna samt att en förälder inte tagit det ansvar för barnet som krävs. Vad gäller barns boende är även det reglerat i 6 kap FB. I 14a § FB framgår det att föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn kan avtala om vem barnet ska bo hos. Om föräldrarna inte kommer överens kan rätten fatta ett beslut om hos vem barnet ska bo. Även i den här frågan ska man ta hänsyn till barnets bästa. Det som rätten brukar ta hänsyn till barnets behov av att ha bra kontakt med båda föräldrarna. Växelvist boende kan vara ett alternativ om man bor nära men med tanke på att ert barn är förhållandevis litet samt att avståndet mellan Stockholm och Malmö är stort låter det osannolikt att rätten skulle besluta om en sådan boendeform. Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det. Det finns dock situationer där det ändå finns möjlighet att få ensam vårdnad. Även om den gemensamma vårdnaden kvarstår kan man dock gemensamt, eller med rättens hjälp, fatta beslut om hos vilken förälder barnet ska bo. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,  

Kostnad för tvångsskifte

2014-05-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur mycket brukar ett tvångsskifte kosta?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!När ett dödsbo är utrett av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman ska arvskifte ske mellan arvingar och universella testamentstagare. Uppkommer oenighet om skiftet kan tvångsskifte förrättas av en av rätten utsedd skiftesman. Ansökan om skiftesman görs av dödsbodelägare, se 23 kap. 5§ ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om inte detta lyckas verkställer skiftesmannen tvångsskifte. Skiftesmannen, som oftast är en advokat, har rätt att få skäligt arvode och ersättning för sina kostnader. Tingsrätten tar i samband med ansökan om skiftesman en avgift om 375kr. Kostnaden för skiftesmannen är beroende av vem som tingsrätten förordnar. Kostnaden måste dock, som ovan nämnt, vara skälig.Med vänlig hälsning, 

Boendet i samband med bodelning

2014-05-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru vill skiljas och har köpt en lägenhet för att flytta. Vi äger en villa tillsammans. Finns det någon lag som talar om hur länge jag kan bo kvar innan vi måste sälja? Jag känner att jag behöver tid att leta ny bostad till mig och barnen. Vi har inte lämnat några skiljsmässopapper ännu, och ingen bodelning har skett.
Lars Bålman |Nej, någon sådan bestämmelse torde inte finnas. Dessutom kan inte någon fördelning av egendom ske innan bouppteckningen är gjord, och en sådan görs inte innan äktenskapet har förklarats slutligen upplöst. Däremot finns en bestämmelse om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230).