Hur beräknar man oprioriterade fordringar med lika rätt?

2018-03-14 i Konkurs
FRÅGA |hejenligt 18 § så skall oprioriterade fordringar behandlas lika procentuellt utifrån fordringens belopp. om det är fyra borgenärer som har oprioriterade fordringar med olika belopp, hur menar man att de då skall få exakt lika procentuellt utifrån fordringens storlek??? Hur ska man veta hur mycket i procent???jag förstår inte. vill ni snälla exemplifierade detta ??? tacksam för hjälp
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låt säga, att under ett konkursförfarande betalas alla fordringar och slutligen kvarstår två skuldebrev (fordringar). Dessa skuldebrev anses vara oprioriterade fodringar och ägarna till dessa får betalt sist, men med lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Dessa två skuldebrev uppgår till 100 tkr respektive 80 tkr, men konkursboets tillgångar är endast 90tkr. Detta innebär att konkursförvaltaren får göra en procentuell beräkning utifrån fordringarnas storlek och ägarna till fordringarna ska de få lika mycket av det som finns kvar. 100/90 är ungefär 111% och 80/90 är ungefär 89 % (111+89 = 200). Därefter ger 111/200 = 0,555 och 89/200 0,445. Därefter ger 0,555 x 90 000 = ca 50 000 och 0,445 x 90 000 = ca 40 000. Alltså ska fordringsägaren om 100 tkr ha 50 tkr och fordringsägaren om 80 tkr ska ha 40 tkr.Föreligger ett överskott när de oprioriterade fordringarna ska betalas, får fordringsägarna så klart hela beloppet de har rätt till. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem kan ansöka om bolags konkurs?

2018-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Vem har behörighet att ge in en konkursansökan till tingsrätten? Alltså har ett aktiebolag, kan jag då som VD ansöka om konkurs?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!Konkurslagen innehåller regler om konkursansökan. En konkursansökan kan göras av en borgenär, det vill säga en person eller ett företag som har en fordring på bolaget (2 kap. 4 § konkurslagen). En konkursansökan kan även göras av en gäldenär, det vill säga av aktiebolaget själv (2 kap. 3 § konkurslagen). Om detta är fallet så ska beslutet om att ett bolag ska ansöka om att försättas i konkurs fattas av bolagets styrelse eller bolagsstämman (8 kap. 4 § aktiebolagslagen).Eftersom att en konkursansökan kan göras av en fordringsägare eller av aktiebolaget själv genom styrelsen eller bolagsstämman så innebär detta att positionen som VD i bolaget som sådan inte ger dig en rätt att ansöka om bolagets försättande i konkurs. För att du som VD ska kunna inge en konkursansökan krävs istället att du är fordringsägare till bolaget, alternativt kan du som VD delta i beslutsfattandet om att ansöka om bolagets försättande i konkurs om du är en del av bolagets styrelse eller bolagsstämman. Vidare information om att ansöka om konkurs finns på domstolens hemsida.Vänliga hälsningar

Fordran på ett AB i konkurs - får jag betalt?

2018-02-25 i Konkurs
FRÅGA |hej,jag är företagare (ab), och jag har utfört en del arbeten åt ett annat företag (ab), arbeten vars fakturor har förfallit och de har inte betalat de. fick veta att företaget har försatt sig själv nu i konkurs. Finns det någon associationsrättslig grund som jag kan åberopa för att få företaget att betala dessa fakturor??De hävdar hela tiden om att de inte behöver betala dem, men förstår inte vf de säger så????Sen så undrar jag hur man kan skydda sig från en sån här situation där jag riskerar att förlora pengar i en konkurs ? Alltså hur kan jag se till så att jag inte förlorar pengar, när ett annat företag går i konkurs som jag har avtal med och sånt???Kan ni vänligen hjälpa mig?? väldigt väldigt tacksam.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett företag har gått i konkurs ska alla tillgångar omvandlas till pengar och delas ut till företagets borgenärer. Eftersom du har en fordran på bolaget är du borgenär och har därmed rätt till utdelning. Detta innebär tyvärr inte att du är garanterad några pengar eftersom pengarna ska delas ut i en särskild ordning. Här finns det en mängd konkursrättsliga bestämmelser som reglerar vem som får pengar i vilken ordning. Generellt sett kan man säga att om du har någon form av säkerhet, till exempel panträtt i egendom, ligger du högt upp på listan. Din fordran låter som att det är en oprioriterad fordran, det vill säga en helt "vanlig" fordran utan något särskilt villkor om att du t ex har rätt att ianspråkta deras egendom om de inte betalar. Att ha en oprioriterad fordran innebär att du får betalt först när och om prioriterade fordringsägare har fått betalt. Eftersom det är ett aktiebolag hålls inte aktieägarna personligen ansvariga, vilket innebär att om pengarna tar slut så kan du inte rikta dina krav mot dem personligen. Jag förstår din frustration här och att du vill kunna säkerställa från början att du får betalt. Men för den typen av upplägg som du beskriver (att utföra tjänster åt ett AB och sedan fakturera) är det svårt att tänka sig ett avtalsupplägg där den du utför tjänsten åt uppställer någon form av säkerhet innan du utför tjänsten. Det är förvisso möjligt, men i praktiken är det nog svårt att få en beställare att pantsätta egendom för en "vanlig" faktura. Mitt enda förslag är att du i framtida avtalssituationer tar betalt i förskott för att vara helt säker på att du får betalt!Jag föreslår att du kontaktar konkursförvaltaren som har hand om konkursen, dels för att säkerställa att han eller hon känner till din fordran dels för att höra dig för om hur konkursen går. Du kan vända dig till tingsrätten där du tror att företaget har lämnat in konkursansökan och fråga vem som är utsedd till konkursförvaltare. Om bolaget har säte i t ex Helsingborg så bör du vända dig till Helsingborgs tingsrätt. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vad gäller om min bil är inlämnad på bilverkstad och verkstaden går i konkurs?

2018-02-20 i Konkurs
FRÅGA |Vad gäller om min bil är inlämnad på bilverkstad (ex. för service) och verkstaden går i konkurs under tiden??Får jag ut min bil genast utan problem?????Hälsningar
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan du ställt är om du har rätt att få tillbaka din inlämnade bil från verkstaden som går i konkurs under tiden bilen repareras. Därmed berörs sak- och konkursrätten för att besvara din fråga. Vad innebär konkurs?Konkurs är ett tvångsförfarande som beslutas för en fysisk eller juridisk person och innebär att gäldenären (hen som försätts i konkurs på grund av skulder) inte längre får råda över sina tillgångar (1 kap. 2 § konkurslagen (KL)). Konkursens syfte är att avveckling sker av gäldenärens tillgångar för att borgenärers(de som gäldenären har skulder till) intressen ska tillgodoses. Konkurs föreligger endast om gäldenären är på obestånd, dvs. att gäldenären faktiskt inte rätteligen kan betala sina skulder i takt med att de förfaller och denna oförmåga är inte tillfällig (1 kap 2 § 2 st. KL). Konkursförvaltaren måste se till att gäldenären är på just obestånd, annars kommer domstolen inte sätta denne i konkurs. I detta fall utgår jag från att domstolen redan försatt verkstaden i konkurs och beslutet gäller i sådant fall omedelbart (16 kap. 4 § KL).Rangordning av fordringar i konkursUr en sakrättslig synvinkel kan de krav och fordringar som aktualiseras i en konkurs rangordnas i olika grupper. Borgenärerna i en konkurs kommer att ingå i någon grupp som hänger samman med en viss turordning. I den första gruppen stadgas bland annat separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens besittning. Separationsrätten utgörs av sådana krav där borgenären menar sig ha en rätt att undanta viss egendom från konkursen. Detta på grund av att borgenären har en sakrättsligt skyddad rätt till denna egendom som går före övriga borgenärers krav. I ditt fall innebär separationsrätten alltså rätt att återfå viss egendom (bilen) från konkursboet. Du har visserligen inte besittning över bilen, men du har fortfarande kvar äganderätten till den.Separationsrätt till bilen förutsätter vissa juridiska krav. Du ska (i) ha bättre rätt till bilen (ii) som är individualiserad - egendomen går att identifiera och (iii) bilen ska vara bibehållen - densamma som från början. Kraven innebär i korthet att du ska ha äganderätt till bilen, du ska kunna peka ut den genom registreringsnummer och bilen ska vara i behåll i verkstaden. RådDu kan i praktiken rakt av åka till verkstaden och kräva att få din bil tillbaka, då ditt anspråk angår en specifik bil som du kan peka ut genom dess registreringsummer. Min rekommendation är att du kontaktar konkursförvaltaren och kräver att få din bil tillbaka. Konkursboet har ingen rätt att inkludera bilen bland gäldenärens övriga egendom, eftersom att du har separationsrätt till den. Du har således goda förutsättningar att få bilen tillbaka. /Vänligen,

Ska jag ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion?

2018-03-13 i Konkurs
FRÅGA |Jag har fordringar på mitt aktiebolag och Jan inte betala dem . Jag behöver få råd hur jag ska göra . Konkurs etc. Mvh : Jonas Månsson
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter.KonkursEtt bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala på skulderna. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. Bolaget själv kan ansöka om konkurs, likväl kan gäldenären (du) föra detta. (2 kap. 1 § konkurslagen). Det är däremot tingsrätten som försätter bolaget i konkurs.FöretagsrekonstruktionFöretagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar och man behöver inte betala skulderna under förfarandet. Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske.ÖvrigtOm du inte kan betala en faktura eller skuld i rätt tid ska du alltid kontakta den som du står i skuld till. Kom ihåg att det ofta finns möjlighet att förhindra en betalningsanmärkning genom att göra upp om avbetalningsplan eller få betalningsuppskov direkt med den som vill ha betalt.SammanfattningsvisHar du stora svårigheter med att betala, som inte tycks vara övergående, bör du ansöka om konkurs. Tror du det finns möjlighet att rädda företaget, kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Du bör i vart fall kontakta de du är skyldig pengar.Vill du ha hjälp med att ansöka om företagsrekonstruktion och det vidare arbetet kan du kontakta oss på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad händer med skulder efter en personlig konkurs?

2018-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Gäller CSNlån som skall betalas.Eftersom det gällermycket pengar och det kanske blir tal om konkurs undrar jag om resterande skuld avskrivs efter bestämd tid?Undrar också hur ev. arv skulle påverka. Har csn laglig rätt att ta hela arvet för att betala av lånet?Mycket tacksam om Du vill svara på detta.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du riskerar att sättas i personlig konkurs, det är alltså detta jag kommer att utgå ifrån när jag besvarar din fråga. Om du kommer till ett skede där du sätts i personlig konkurs kommer en förvaltare utses som kommer värdera och gå igenom dina skulder och tillgångar. Därefter kommer alla tillgångar som kan omsättas i kontanter säljas för att frigöra medel att betala skulderna. En personlig konkurs skiljer sig från t.ex. bolag som går i konkurs, sådana upphör att existera efter en konkurs men vid en personlig konkurs är man fortfarande ansvarig för eventuella skulder som kvarstår. Du kommer alltså fortfarande behöva betala ditt CSN-lån. När det gäller arv så har skulderna företräde, innan ett arvskifte kan ske måste skulderna i dödsboet betalas. Överstiger skulderna tillgångarna i boet kommer dödsboet gå i konkurs, dina arvingar kommer dock inte ta över ansvaret för skulderna (21 kap ärvdabalken). Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för konkurs

2018-02-25 i Konkurs
FRÅGA |vilka är de insolvensrättsliga villkoren för att en konkursansökan ska kunna bifallas för ett aktiebolag? Jag har fått avslag, och jag vill veta exakt vilka villkoren är?tacksam för hjälp
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konkursförfarandet regleras av konkurslagen. 1 kap 2§ stadgar att "en gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig." Insolvens har i Sverige ansetts föreligga när gäldenärens ekonomiska ställning är sådan att han inte kan betala sina skulder allteftersom de förfaller. Det har uttryckligen sagts att obestånd (insolvens) inte föreligger om betalningsoförmågan endast är tillfällig. Situationen får bedömas efter omständigheterna i varje särskilt fall. Bland annat bör beaktas förhållandena inom den bransch som gäldenärens verksamhet tillhör, t.ex. om verksamheten är säsongsbetonad. Frågan om gäldenären är insolvent bör i princip bedömas med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten för prövningen av konkursansökningen.Det verkar i ditt fall som om tingsrätten inte anser att din, enligt omständigheterna, inte är insolvent i den betydelse som begreppet betyder i konkurslagen. De anser således att din betalningsoförmåga endast är tillfällig, därav har din konkursansökan avslagits då du inte har ansetts vara insolvent.Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Utdelning till företagshypotekshavare?

2018-02-18 i Konkurs
FRÅGA |hej,jag behöver verkligen hjälp med denna fråga som avser utdelning till två borgenärer. Jag har lånat pengar från två banker: 1) första banken lån i form av företagshypotek. Företagsinteckningsbrevet är på 40 000 kr inom 50 000 kr. 2) andra banken jag lånat från ligger företagsinteckningsbrev om 40 000 kr inom 90 000 kr. Mitt företag gick i konkurs, 3 november 2017 och vid denna tidpunkt fanns i konkursboet följande tillgångar med följande värde: • Fastigheten: 1 250 000 kr • Kontanta medel 50 000 kr • Medel på bankgiro 10 000 kr • Kundfordringar 10 000 kr • Gymutrustning 50 000 kr • Kontorsutrustning 10 000 kr Skulderna till bank ett uppgår till 100 000 kr och bank två 30 000 kr vid tidpunkten för konkursen. Vilken utdelning ska bankerna ha i konkursen? Uppskattar verkligen hjälp. Behöver få veta hur man räknar ut utdelningen. tacksam!!!
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid en konkurs har den som innehar ett företagshypotek förmånsrätt till betalning ur den egendom som utgör underlag för företagshypoteket. (2 kap. 5 Lag om företagshypotek (FHL) och 5 § Förmånsrättslagen)För att ta reda på vilken utdelning bankerna kommer få att få måste man alltså först förstå vilken egendom som tillhör företagshypoteken. Företagshypotek omfattar all lös egendomen som hör till verksamheten, exempelvis inventarier, maskiner och kundfordringar. Däremot omfattas bl.a. kassa och bankmedel inte (2 kap 1 § FHL). I ditt fall innebär det att kundfordringarna (10 000), kontorsutrustningen (10 000), samt gymutrustningen (50 000) omfattas av företagshypotek, totalt 70 000 kr. Frågan därefter bli hur detta ska fördelas mellan de två bankerna. En företagsinteckning har förmånsrätt i förhållande till andra företagsinteckningar utefter efter den tidsföljd inteckningarna har sökts (3 kap 3 § FHL). En inteckning som sökts före har alltså företräde framför en inteckning som sökts senare. Har inteckningarna sökts samma dag har de i huvudregel lika rätt. Den första banken har ett företagsinteckningsbrev 40 00 kr inom 50 000 kr och en skuld om 100 000 kr. Eftersom intecknignsbrevet inte täcker hela skulden har banken dessutom rätt att få ett tillägg om 15 % av inteckningsbrevets belopp. (2 kap 5 § 2st FHL). Den andra banken med företagsinteckningsbrev får endast rätt till det som återstår av hypoteksegendomen efter att bank 1 fått sin utdelning.Jag hoppas att jag har gett dig svar på din fråga!