Kreditupplysningsföretag, rättelse, och sekretessbelagda uppgifter

2013-02-03 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, Jag har en vän som har fått betalningsanmärkning hos Kronofogden pga en obetald faktura på trängselskatt (Den är nu betald) Bakgrunden är följande: Fakturan hade ett förfallodatum på 2011-11-30. När han fick kännedom om fakturans existens ringde han den 2:a december 2011 till transportstyrelsen och meddelade personligen per telefon att han omgående skulle betala fakturan, vilket han också gjorde direkt efter samtalet. Han frågade också under samtalet om han skulle behöva betala någon påminnelseavgift, vilket de svarade nej på. Tyvärr hade han inte skrivit ner eller hade något minne av namnet på den handläggaren han då talade med. Betalningen på fakturan registrerades hos transportstyrelsen den 6:e december 2011. Efter samtalet kontaktade han kronofogden omgående och frågade om ärendet från transportstyrelsen och om det fanns något han skulle behöva betala. Detta då han inte fått några som helst delgivningar eller andra besked om att det fanns något som helst ärende hos kronofogden. Anledningen till att han inte betalat fakturan i tid var att det varit mycket problem med postutdelningen i det området han bor i. Han har annars god ekonomi så det finns inget skäl för honom att inte betala fakturan. Min fråga är : 1. kan detta ärende på något sätt leda till en anmärkning hos kronofogden? 2. Kan kronofogden utfärda en betalningsanmärkning utan att delgiva den enskilde om förslag till beslutet eller att ge den enskilde tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas? 3. Finns någon möjlighet för honom att få bort anmärkningen genom att begära rättelse av registeruppgifter? 4. Finns något bra rättsfall som ni känner till som just handlar om liknande situationer? Jättetacksam för svar!
Viktor Persson | Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor! Fråga 1. Vad det angår skulder som man har dragit på sig till stat eller kommun gäller att dessa kan kronofogdemyndigheten driva in utan någon rättslig prövning. Det går alltså till så att myndigheten som man har en skuld till skickar över den obetalda fordran till kronofogdemyndigheten som sedan får i uppdrag att driva in den. Detta indrivningsförfarande skiljer sig från det förfarandet då det är en privatperson, eller ett företag som med hjälp av kronofogden vill driva in en skuld, eftersom personen som krävs inte har möjlighet att bestrida kravet på samma sätt. Processen regleras i Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., Indrivningsförordning (1993:1229), samt i Utsökningsbalken (1981:774). Detta betyder alltså att så fort ett ärende kommit in till kronofogden hänvisad av stat, eller kommun, kan indrivningsprocessen registreras och således utgöra en grund för kreditupplysningsföretag att registrera en betalningsanmärkning under ditt namn. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är kronofogden som sköter betalningsanmärkningar, utan det är självständiga kreditupplysningsföretag som inhämtar upplysningar från kronofogden. I 34 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) finns dock bestämmelser som sekretessbelägger handlingar om dylika indrivningsprocesser under förutsättning: Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts. Om dessa krav är uppfyllda är handlingen om indrivningen sekretessbelagd. Detta betyder att ett kreditupplysningsföretag inte får publicera information om en dylik process varför de inte kan registrera någon betalningsanmärkning. Så kan mycket väl vara fallet just i denna situationen, och i sådana fall har du faktiskt inte någon betalningsanmärkning, eftersom kreditupplysningsföretaget inte får publicera sekretessbelagd information. Fråga 2 Som sagt – kronofogdemyndigheten utfärdar inte betalningsanmärkningar utan hanterar indrivningsprocessen till fordringsägare som har en utstående skuld de inte fått betald. Det är istället privatägda kreditupplysningsföretag som sköter detta, och de skapar sina register med hjälp av information de hämtar från kronofogdemyndighetens verksamhet. Fråga 3 Det finns möjlighet att rätta beslut som tagits av kronofogdemyndigheten, och för att begära en sådan rättning tar man kontakt med myndigheten och förklarar vad som har hänt, och vari felet ligger. Om uppgiften sedan rättas och tas bort ur kronofogdens register, försvinner även uppgiften från kreditupplysningsföretagens register, och därmed också betalningsanmärkningen. Fråga 4 Det torde inte finnas något behov av att klargöra rättsläget genom ett rättsfall i denna situation, eftersom omständigheterna och deras effekter finns preciserade i lagtext. Jag rekommenderar ett besök till kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/), eftersom de har lättillgänglig information om hur just denna typ av ärenden hanteras.

Parkeringsbot - P-skiva

2012-09-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, jag fick en p-bot med överträdelsen att jag hade fler än en synlig p-skiva. Jag har en gammal, fastklistrad, manuell och en automatisk p-skiva. Den automatiska ställer ju sig själv och därmed hade jag giltig biljett. P-vakten borde veta hur en automatisk p-skiva fungerar och det bör inte finnas några tveksamheter. Finns det nån lag som säger att man inte får ha fler p-skivor när en ändå är korrekt?
Aina Rasol |Hej! Jag vet inte vilken p-skiva du använder, det finns olika varianter. Det ska tydligen stå på p-skivans baksida att endast en får synas. I annat fall blir båda p-skivor ogiltiga. Det enligt företagets regler. DN har i ett fall kontaktat företaget "Carpark", för att utreda frågan. De menar att företaget måste upplysa om denna regel, och dem hänvisar till sitt regelverk och p-skivan. http://www.dn.se/diverse/p8-import-slask-motor/tva-p-skivor-ar-en-for-mycket