Betalningsanmärkning

2015-03-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Om kronofogden fått i uppgift att kräva in ett skadestånd till en person, och den skadeståndsskyldiga betalar in beloppet under den tid som kronofogden gett till förfogande, får den som betalt skadeståndet ändå en betalningsanmärkning, bara för att kronofogden är inblandad?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om kravet avseende skulden är riktigt meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett meddelat utslag är en offentlig uppgift som kan inhämtas av kreditupplysningsföretag och användas för att utfärda en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan således ges för giltiga skulder som handläggs av kronofogden, oavsett om betalning sker inom den av kronofogden förelagda tiden. För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning bör du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Mer information om betalningsanmärkningar finns att läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.Vänligen,

Kreditupplysningsföretag, rättelse, och sekretessbelagda uppgifter

2013-02-03 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, Jag har en vän som har fått betalningsanmärkning hos Kronofogden pga en obetald faktura på trängselskatt (Den är nu betald) Bakgrunden är följande: Fakturan hade ett förfallodatum på 2011-11-30. När han fick kännedom om fakturans existens ringde han den 2:a december 2011 till transportstyrelsen och meddelade personligen per telefon att han omgående skulle betala fakturan, vilket han också gjorde direkt efter samtalet. Han frågade också under samtalet om han skulle behöva betala någon påminnelseavgift, vilket de svarade nej på. Tyvärr hade han inte skrivit ner eller hade något minne av namnet på den handläggaren han då talade med. Betalningen på fakturan registrerades hos transportstyrelsen den 6:e december 2011. Efter samtalet kontaktade han kronofogden omgående och frågade om ärendet från transportstyrelsen och om det fanns något han skulle behöva betala. Detta då han inte fått några som helst delgivningar eller andra besked om att det fanns något som helst ärende hos kronofogden. Anledningen till att han inte betalat fakturan i tid var att det varit mycket problem med postutdelningen i det området han bor i. Han har annars god ekonomi så det finns inget skäl för honom att inte betala fakturan. Min fråga är : 1. kan detta ärende på något sätt leda till en anmärkning hos kronofogden? 2. Kan kronofogden utfärda en betalningsanmärkning utan att delgiva den enskilde om förslag till beslutet eller att ge den enskilde tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas? 3. Finns någon möjlighet för honom att få bort anmärkningen genom att begära rättelse av registeruppgifter? 4. Finns något bra rättsfall som ni känner till som just handlar om liknande situationer? Jättetacksam för svar!
Viktor Persson | Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor! Fråga 1. Vad det angår skulder som man har dragit på sig till stat eller kommun gäller att dessa kan kronofogdemyndigheten driva in utan någon rättslig prövning. Det går alltså till så att myndigheten som man har en skuld till skickar över den obetalda fordran till kronofogdemyndigheten som sedan får i uppdrag att driva in den. Detta indrivningsförfarande skiljer sig från det förfarandet då det är en privatperson, eller ett företag som med hjälp av kronofogden vill driva in en skuld, eftersom personen som krävs inte har möjlighet att bestrida kravet på samma sätt. Processen regleras i Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., Indrivningsförordning (1993:1229), samt i Utsökningsbalken (1981:774). Detta betyder alltså att så fort ett ärende kommit in till kronofogden hänvisad av stat, eller kommun, kan indrivningsprocessen registreras och således utgöra en grund för kreditupplysningsföretag att registrera en betalningsanmärkning under ditt namn. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är kronofogden som sköter betalningsanmärkningar, utan det är självständiga kreditupplysningsföretag som inhämtar upplysningar från kronofogden. I 34 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) finns dock bestämmelser som sekretessbelägger handlingar om dylika indrivningsprocesser under förutsättning: Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts. Om dessa krav är uppfyllda är handlingen om indrivningen sekretessbelagd. Detta betyder att ett kreditupplysningsföretag inte får publicera information om en dylik process varför de inte kan registrera någon betalningsanmärkning. Så kan mycket väl vara fallet just i denna situationen, och i sådana fall har du faktiskt inte någon betalningsanmärkning, eftersom kreditupplysningsföretaget inte får publicera sekretessbelagd information. Fråga 2 Som sagt – kronofogdemyndigheten utfärdar inte betalningsanmärkningar utan hanterar indrivningsprocessen till fordringsägare som har en utstående skuld de inte fått betald. Det är istället privatägda kreditupplysningsföretag som sköter detta, och de skapar sina register med hjälp av information de hämtar från kronofogdemyndighetens verksamhet. Fråga 3 Det finns möjlighet att rätta beslut som tagits av kronofogdemyndigheten, och för att begära en sådan rättning tar man kontakt med myndigheten och förklarar vad som har hänt, och vari felet ligger. Om uppgiften sedan rättas och tas bort ur kronofogdens register, försvinner även uppgiften från kreditupplysningsföretagens register, och därmed också betalningsanmärkningen. Fråga 4 Det torde inte finnas något behov av att klargöra rättsläget genom ett rättsfall i denna situation, eftersom omständigheterna och deras effekter finns preciserade i lagtext. Jag rekommenderar ett besök till kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/), eftersom de har lättillgänglig information om hur just denna typ av ärenden hanteras.

När försvinner betalningsanmärkningen?

2006-01-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Om man fått en betalningsanmärkning 2003-10, när försvinner den?
Sofie Olofsson |Om du är en privatperson försvinner betalningsanmärkningen normalt tre år efter att den registrerats hos Kronofogdemyndigheten och om det gäller ett företag kan betalningsanmärkningen finnas kvar i fem år. Information om detta hittar du bl.a. i 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) som du finner http://lagen.nu/1973:1173 och på Kronofogdens hemsida som du finner http://kronofogden.se/arkiv/betalningsanmarkning/5.14db52b102ed4e5fe380004979.html

Anmärkning trots att jag betalar innan förfallodag?

2005-11-17 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Innebär en betalningsanmodan från kronofogdemyndigheten på en felparkeringavgift att man får en anmärkning trots att beloppet är betalt innan betalningsanmodans förfallodag?
Sofie Olofsson |Om den betalningsanmodan du fått nu är det första och enda krav du fått från kronofogdemyndigheten kan du undvika att få en betalningsanmärkning. Betalar du beloppet innan förfallodag blir uppgifterna sekretessbelagda och uppgifterna ändras hos kreditupplysningsföretagen, under förutsättning att du inte får någon ny skuld hos myndigheten inom två år. Om det kommer in en ny skuld till myndigheten inom två år kommer däremot skulden att synas som betalningsanmärkning. Har du innan denna betalningsskuld haft andra skulder under den senaste tvåårsperioden så gäller på samma sätt att den kommer att synas som betalningsanmärkning. Mer information om betalningsskulder och kronofogdemyndigheten kan du finna http://www.skatteverket.se/kronofogden/index.html .

Betalningsanmärkning vid banklån

2015-02-02 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hejsan, min man har haft betal anmärkning innan, är grön nu.ville ha bil lån hos banken, deras svar var att vi vet ju om att du haft betalnings anmärkning innan och det säger ju en hel del om dig. får dom göra så ?då anmärkningen är borta och han är grön.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Banker och andra långivare tar oftast hjälp av kreditupplysningsföretag för att få reda på om en person har betalningsanmärkningar. Enligt Kreditupplysningslagen (se här) har företagen rätt att ha kvar uppgifterna om en betalningsanmärkning för en privatperson i tre år från att den uppkom. Detta står i 8 §. Därefter måste de gallra, dvs. ta bort uppgifterna från sitt register. Har det gått över tre år sedan din mans betalningsanmärkning uppstod har kreditupplysningsföretaget som lämnat ut informationen gjort fel, dvs. lämnat ut oriktig uppgift om din man. Ni bör i så fall kräva det felande kreditupplysningsföretaget på skadestånd; såväl ekonomisk skada på grund av det uteblivna lånet, som ideell skada med hänsyn till den eventuella kränkning din man känt av att felaktigt finnas kvar i registret. Regler om skadestånd mot felande kreditupplysningsföretag hittar du i 21 § Kreditupplysningslagen.

Parkeringsbot - P-skiva

2012-09-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, jag fick en p-bot med överträdelsen att jag hade fler än en synlig p-skiva. Jag har en gammal, fastklistrad, manuell och en automatisk p-skiva. Den automatiska ställer ju sig själv och därmed hade jag giltig biljett. P-vakten borde veta hur en automatisk p-skiva fungerar och det bör inte finnas några tveksamheter. Finns det nån lag som säger att man inte får ha fler p-skivor när en ändå är korrekt?
Aina Rasol |Hej! Jag vet inte vilken p-skiva du använder, det finns olika varianter. Det ska tydligen stå på p-skivans baksida att endast en får synas. I annat fall blir båda p-skivor ogiltiga. Det enligt företagets regler. DN har i ett fall kontaktat företaget "Carpark", för att utreda frågan. De menar att företaget måste upplysa om denna regel, och dem hänvisar till sitt regelverk och p-skivan. http://www.dn.se/diverse/p8-import-slask-motor/tva-p-skivor-ar-en-for-mycket

Betalningsanmärkning genom frivillig skuldsanering

2006-01-18 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Min pappa sökte skuldsanering för ca 10 år sedan. Detta enbart i ett förebyggande syfte eftersom han skulle ingå i en skiljsmässa och hade ett lån på huset som min familj bodde i vid tillfället. Men efter det att han sökt skuldsaneringen så fick han en betalningsanmärkning, när han aldrig varit sen med en räkning. Så rent automatiskt fick han en anmärkning för att han sökte skuldsaneringen. Och saken är den att innan han sklijde sig så lyckades han betala av sitt lån. åren har nu gått och han känner sig kränk eftersom han efter aldrig kunna lånat pengar som en vanlig " Svensson" kan göra, för jag vet att alla bilar, hus, resor och grymma lcd-TV sker via kreditköp. Men min far har i och med sin anmärkning aldrig kunnat göra detta, en rättighet som alla haft om man alltid skött sina räkningar. Att nämna är att han i dag har skulder hos kronofogden, men dessa har i roten kommit från hans felaktiga bet.anärkning i och med att han sökte skuldsaneringen. Jag skulle vilja yrka på em konstant kränkning under alla dessa år. Uppskattar all respons, för mer information eller en för luddig beskrivning maila mig.. Tack på förhand/ JOHAN
Joel Wickman |Hej! Att söka skuldsanering p.g.a. skilsmässa går i princip inte om det inte finns andra bakomliggande skäl. Skuldsanering är en aktuell process uteslutande om man har ekonomiska problem, dvs. långt gångna och stora skulder som det inte finns möjlighet att betala under den rådande ekonomiska situationen. Det är svårt i ditt fall att veta exakt vad som legat till grund för skuldsaneringen, men att betalningsanmärkning kommer automatiskt vid skuldsanering är ganska naturligt eftersom de fordringar som ingår i skuldsaneringen i de flesta fall ligger hos kronofogden. Trots att fordringarna avskrivs i och med saneringen ligger fortfarande betalningsanmärkningen kvar i tre år hos kronofogdemyndigheten. Det enda sättet att få en betalningsanmärkning är genom det förfarande som sker genom kronofogdemyndigheten. Från det att en skuld uppkommer till att betalningsanmärkning fastslås får man många chanser att betala genom påminnelser inkassokrav och dyl. När ärendet lämnas över till Kronofogden genom ansökan om betalningsföreläggande har i regel en avsevärd tid förflutit. Anser man att kravet är felaktigt bör man protestera mot kravet hos kronofogden. Detta måste ske inom den tid som anges i betalningsföreläggandet. Om fordringsägaren fortfarande står fast vid sina krav, kan han vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Förlorar fordringsägaren i rätten behöver man inte betala något. Men om domen ger fordringsägaren rätt måste den skuldsatte betala såväl skulden som dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna. Det är kronofogden som genom utmätning verkställer både sitt eget avgörande (utslag) och i de fall domstol avgjort tvisten genom en dom. Anser du och din pappa att ni blivit kränkta kan ni yrka på skadestånd. En förutsättning för detta är i så fall att betalningsanmärkningen ålagts din pappa på felaktiga grunder. Från det att din pappa fick betalningsanmärkningen kan man upp till en månad ansöka om återvinning d.v.s. få frågan omprövad. Efter denna tidsfrist är det svårare att få beslut upprivna, din pappa har genom sin underlåtenhet godkänt kronofogdens förfarande. Dock kan beslut undanröjas efter ett lagakraftvunnet beslut eller en dom med domvilla som skäl. Detta är dock mycket ovanligt och bygger på at något allvarligt handläggningsfel eller rättegångsfel begåtts.

Möjlighet att bli av med en betalningsanmärkning

2005-10-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |För ett tag sen beställde jag en köksmaskin på nätet. Jag fick maskinen och betalade räkningen. Men något blev fel och pengarna gick inte fram. Samma månad flyttade jag och adressändringen verkar inte ha funkat perfekt för påminnelserna hamnade i min gamla lägenhet. Jag var helt ovetande om att jag fick påminnelser och tappade hakan när jag fått en betalningsanmärkning. Kan jag få bort den på något sätt? Den gör det svårt att få bostad, lån m.m. och det var ju inte helt mitt fel anser jag.
Joel Wickman |Hej! Att få bort en betalningsanmärkning i ett fall som ditt är i princip omöjligt så länge det inte är Kronofogdemyndigheten som förfelat. Du har ansvaret gentemot din avtalspart att fullgöra betalning och det spelar då ingen roll om posten eller din bank klantat sig. Betalningsanmärkningen försvinner dock efter tre år men fram till dess är det precis som du skriver svårt att ta lån, öppna telefonabbonemang, hyra bostad o.s.v. Det enda rådet jag kan ge dig för att mildra ditt lidande är att föra en skadeståndstalan, antingen mot Posten om det visat sig att de inte har fullgjort tjänsten du betalat för, eller eventuellt mot din bank om de brustit i sitt åtagande att föra över betalningen. Det är svårt att utifrån de fakta du givit, säga hur utgången i ett sådant skadeståndsmål skulle bli. Som huvudregel gäller att ett företag, som inte fullgjort sin förpliktelse gentemot en konsument och detta leder till skada för denna, är skyldig att ersätta skadan. Konsumenten har dock en skyldighet att begränsa sin skada. I ditt fall kan tänkas att du brustit i den förplikteksen eftersom du från dagen för betalning fram till att du erhöll betalningsanmärkningen (det brukar röra sig om en avsevärd tidsrymd) borde ha märkt att du inte fått din post och undersökt saken.