Är ett borgensåtagande utan vittnen giltigt?

2018-03-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har ingått ett borgenärsavtal på distans. Avtalet skrevs på med bank ID och de två vittnen som skrev under var inte närvarande utan skrev på avtalet innan. Är avtalet giltigt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett borgensåtagande gäller normalt mellan en borgensman och en borgenär. En borgenär är en fordringsägare, exempelvis en hyresvärd som har anspråk på att få in hyran från en hyresgäst eller en bank som lånar ut pengar. Begreppet förväxlas ganska ofta med borgensman vilket jag misstänker att du har gjort i din fråga. Ett borgensåtagande är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det inte finns några formkrav för att det ska bli bindande. Istället anser man att bundenheten uppkommer när det finns partsvilja, d.v.s. när parterna, i det här fallet en borgensman och en borgenär, är överens om ett borgensåtagande. Exempelvis skulle ett borgensåtagande kunna vara muntligt och ändå bli bindande. Att en namnteckning inte har bevittnats är alltså ingenting som påverkar giltigheten i ett borgensåtagande. I övrigt följer ett borgensåtagande allmänna avtalsrättsliga principer och kan exempelvis förklaras ogiltigt genom avtalslagens (avtalslagen) regler om rättshandlingars ogiltighet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Upphittat skuldebrev

2018-02-19 i Skuldebrev
FRÅGA |X hittar ett skuldebrev om 15000 kronor på marken, skuldebrevet är undertecknat av ett företag han vagt känner igen. Kan X begära pengarna från företaget? Vad gäller?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldebrev finns i skuldebrevslagen (SkbrL).Det finns enkla och löpande skuldebrev. I din fråga är företaget gäldenär och X blir en ny innehavare av skuldebrevet. Enkla skuldebrevEtt enkelt skuldebrev är ställt till viss person (26 § SkbrL). Om man gör ett förvärv av ett enkelt skuldebrev kan man aldrig få bättre rätt än den tidigare ägaren. Den nya innehavaren har därmed precis samma rättigheter gentemot gäldenären som den gamla innehavaren hade (27 § SkbrL). En gäldenärs invändningar om att skuldebrevet exempelvis inte kommit till på ett riktigt sätt eller att betalning redan har erlagts kan därför göras gällande mot den nya innehavaren. För att kunna göra ett enkelt skuldebrev gällande mot gäldenären måste gäldenären underrättas om överlåtelsen av överlåtaren eller den till vilken överlåtelsen skett (31 § SkbrL). Det går inte att godtrosförvärva enkla skuldebrev. X kan därför inte begära pengar från företaget om det är ett enkelt skuldebrev.Löpande skuldebrevLöpande skuldebrev är s.k. innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev (11 § SkbrL). Ett löpande skuldebrev är mer omsättningsvänligt då innehavaren förmodas göra fordringen gällande mot gäldenären (13 § SkbrL). Dock med undantag för orderskuldebrev (13 § 2 stycket SkbrL). Det är möjligt att godtrosförvärva löpande skuldebrev (14 § SkbrL). I detta fall är dock godtrosförvärv inte möjligt. Eftersom skuldebrevet upphittats av X på marken kan han inte anses vara i god tro då han är medveten om att ingen överlåtelse har skett. X kan således inte kräva pengarna från företaget.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Gäller post-it lappar som skuldebrev och vem har bevisbördan för att bevisa giltigheten?

2018-02-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!! Min pappa har nyligen avlidit.När vi gick igenom min pappas saker i lägenheten fann vi x antal lappar där min syster lånat pengar i omgångar säkert 60 ggr, på lapparna står det datum summa samt hennes underskrift, totalt rör det sig om ca 120 000 kr under årens lopp som vi kan bevisa genom dessa lapparna. Inga gåvobrev eller liknande verkar finnas heller.Fråga !! Gäller dessa lappar som skuldebrev?? Det visar sig nu att det inte finns några pengar kvar i dödsboet, finns det en rimlig chans att kräva tillbaka dessa pengar av henne?? Fråga !! Om hon skulle hävda att hon har betalat tillbaka dom pengarna, vems är i så fall bevisbördan??Avslutningsvis så undrar jag i så fall om detta skall tas upp redan när man skiver bouppteckningen eller ska man ta detta vid förättningsmötet??
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Skuldebrevs uppkomst Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, d.v.s. på lapparna ska det endast vara skulden som behandlas, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din pappa), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar. Det här står i motiven till Lag (1936:81) om skuldebrev, SKbrL, SOU 1935:14. Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till, 26 § SkbrL, medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § SkbrL. Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Utifrån frågan framstår det som att det rör sig om enkla skuldebrev, utifrån vilket jag kommer att besvara frågan. Bevis för att skuldebrev och således fordran föreliggerDet är gäldenären (din syster) som ska bevisa att det inte föreligger ett skuldebrev. Hon ska alltså "neutralisera" skuldebreven genom att göra invändningar, såsom att det t.ex. är preskriberat. Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott, 1-2 §§ Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här https://lagen.nu/1981:130. Preskriptionsavbrott sker när genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord, 5 § PreskL. Återupplivande av en preskriberad skuld Principiellt kan ett erkännande av en skuld återuppliva ett preskriberat skuldebrev, även om det inte var intentionen från gäldenären. Alltså, om din syster erkänner att skulderna föreligger så kan det återuppliva skulderna även om dessa varit preskriberade. Högsta Domstolen har dock kommit till motsatt resultat i två fall: NJA 2002 s.358 och NJA 2004 s. 499. I ett fall där gäldenären var konsument (som är betydligt mer skyddade än privatpersoner) har Högsta Domstolen dömt att om gäldenären otvetydigt visste att fordringen var preskriberad men åtog sig att betala, så har fordringen återupplivats, NJA 2002 s. 358. Inget förfallodatum, alltså inget datum för betalning Finns det inget datum för betalning i skuldebrevet, ska betalning ske, om inget annat är visat, på anfordran av borgenären, 5 § SkbrvL, se här https://lagen.nu/1936:8. Dödsboet Dödsboet kommer att ta över alla skulder och hantera dessa som om din far fortfarande var i livet. Det här innebär att ni i egenskap av dödsbodelägare som ska förvalta dödsboet, 18 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K18, kan skicka skriftlig påminnelse till din syster och på sätt genomföra preskriptionsavbrott för att förhindra att skuldebreven blir preskriberade. Bouppteckningen Skulder och tillgångar tas upp underbouppteckningen, 20 kap 4 §, ÄB. SammanfattningsvisUppfyller post-it lapparna kraven i upprättandet av en skuldebrev borde de anses vara giltiga som skuldebrev. Vidare, det är viktigt att se till datumet för upprättande av skuldebreven, d.v.s. om de är preskriberade eller inte. Om de är preskriberade kan de bli återupplivade om din syster erkänner skulden, det har dock varit lite delade mening på det här området från Högsta Domstolen, men det kan alltid vara värt att vara medveten om att möjligheten finns till upplivande av skulden. Dödsboet kan i egenskap av en förlängning för din far driva in skulderna. Skulderna tas upp under bouppteckningen. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När preskriberas ett skuldebrev?

2018-01-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Lawline,Tack för att Ni finns, läser er med stor behållning. Nu till saken; Jag och mina två syskon ärver min mamma som gick bort ganska nyligen. I mammas papper fanns kvarlämnat ett skuldebrev fån 1995 där det framgår att hon lånat ut en summa pengar till en släkting. Summan skulle återbetalas via en överföring till mammas bankkontovarje månad under 36 månader tills dess skulden var betald. Av kontoutdragen från 1996 verkar det som om inga betalningar är gjorda. Kontoutdragen från 95 och 97 och 98 saknas också. Kan jag med skuldebrevet som grund kräva släktingen på pengar eller ärfordran preskriberad?? I kvarlåtenskapen finns ett brev fån släktingen daterat 2017 där denne beklagar att hen ej haft möjlighet attbetala skulden. Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej, vad kul att höra! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen) Skuldebrevets preskriptionstidFordran preskriberas tio år efter dess tillkomst 1995, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § preskriptionslagen) Vad som avbryter preskriptionPreskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)Förutsättningar för att fodringen inte ska ha preskriberatsDu uppger i din fråga att skuldebrevet skrevs år 1995. För att det inte ska ha preskriberats måste alltså preskriptionen ha avbrutits senast år 2005 för att preskriptionstiden på 10 år inte ska ha löpt ut. Om preskriptionen har avbrutits löper en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet. (2 § och 6 § preskriptionslagen)Eftersom du uppger i din fråga att det fanns ett brev i din mammas kvarlåtenskap från släktingen daterat 2017 där denne beklagade att hen ej haft möjlighet att betala skulden, har släktingen alltså erkänt fodringen och därmed avbrutit preskriptionen. Detta gäller dock endast om fodringen alltså har avbrutits fler gånger innan 2017 så att fodringen har förlängts med 10 år i taget och inte preskriberats redan innan tillfället då släktingens brev skrevs. (5 § första punkten preskriptionslagen)Brevet tyder på att fodringen inte är preskriberadDet skulle vara bra om ni kunde hitta något mer brev eller liknande som visar att preskriptionstiden har avbrutits innan 2017. Att släktingen beklagade att hen inte haft möjlighet att betala skulden tyder på att släktingen och er mor har haft kontakt även innan detta tillfälle och att fodringen därför troligen inte har preskriberats. Om preskriptionen har avbrutits minst en gång var 10:e år sedan 1995 kan ni kräva släktingen på betalning av skuldebrevet.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Hur kräver jag betalning av ett skuldebrev? När preskriberas skuldebrev?

2018-03-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hejsan! ska förklar detta lite kort här, jag hade ett företag ihop med två andra personer förut. När företaget hade dåligt med pengar så löste vi detta genom att sätta in 450.000sek ( 150.000x 3) i bolaget, dock hade inte mina två kompaioner några pengar för tillfälligt då, Så det blev jag som lånade ut alla pengar till bolaget. Men som en säkerhet så gjorde jag ett skuldebrev till varje person på 150.000sek som dom fick skriva på med underskrift och datum.Numera finns inte bolaget kvar och jag fick aldrig tillbaka mina pengar. Nu till min fundering:Kan jag kräva mina gamla kompanjoner på pengarna på något sätt?Jag gjorde aldrig utbetalningen till dom utan direkt till bolaget, och det enda jag har är skuldebrevet med datum och deras underskrifter. Det finns inget slutdatum eller liknade skrivet på skuldebrevet. Hur går man till väga med detta?
Binh Tran |Hejsan! Roligt att du vänder dig till oss för hjälp.Tillämpliga lagar.När det gäller skuldebrev så är skuldebrevslagen (skbrl) tillämplig. Frågor som rör preskription av skuldebrev hittar du i preskriptionslagen (preskrL).Sakförhållandena.Du skrev två stycken skuldebrev till var och en av dem som stadgar att de är skyldiga dig 150 000kr var. Du betalade direkt till företaget och således finns det ingen transaktion mellan dig och dessa två före detta kollegor. Skuldebreven är gällande.Jag utgår från att skuldebreven är enkla skuldebrev som är skriven till dessa personligen. Först och främst kan det sägas att dessa skuldebrev är rättsligt gällande gentemot de personerna. Du har därmed rätt att få tillbaka de pengarna du lånade ut från dem.Om preskription för skuldebrev.Ett krux är att ett skuldebrev är preskriberat efter 10 år om du inte har krävt eller erinrat att skuldebreven finns och att de har erkänt det på något vis, det måste göras skriftligt. Om du har gjort det så kommer 10 års fristen att "förnyas" och det kommer således ta 10 år till tills skuldebreven kan preskriberas, 1§ och 5§ preskrL.Min rekommendation till dig.Jag rekommenderar att du skriver till dem, helst genom mejl, och påminner dem om att fordringen finns och att du kommer att kräva betalning. Då har du ytterligare 10 år tills skuldebreven blir preskriberade. Det finns inga formkrav på hur du ska påminna dem utan det viktiga är att fordringens existens framkommer tydligt och att de får meddelandet. Ett meddelande kan därför endast bestå utav en mening, ett exempel: hejsan, ville bara påminna dig om att jag har ett skuldebrev på 150 000kr mot dig och att jag skulle behöva dessa pengar.Att du gjorde utbetalningen till företaget har inga rättslig relevans, det är skuldebrevet och deras signatur som är det viktiga. Dock kan utbetalningen tala emot dig i bevishänseende vid en eventuell tvist om skuldebrevets upprättande. Emellertid ser jag inga problem kring detta så länge du kan bevisa att du var den enda som gjorde en inbetalning till företaget och att ni hade ett företag tillsammans.Hoppas jag har kunnat hjälpa dig. Med vänliga hälsningar, Lawline.

Utfärdande av skuldebrev och när betlaningsskyldighet föreligger

2018-02-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo ska köpa bostad och undrar hur det går till med ett skuldebrev.Om han exempelvis går in med hela kontantinsatsen (1 miljon) och jag ingenting men att vi ska äga hälften var. Det innebär att jag kan bli skyldig honom 500 000 vid en ev försäljning. Ska man verkligen skriva ett sådant skuldebrev om man inte har 500 000? Vad händer vid en ev försäljning och man saknar dessa pengar? Är det endast en återbetalningsplan som gäller? Kan ju ta lång tid att betala tillbaka./Frida
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Skuldebrevs uppkomst Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din sambo), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar. Det här står i motiven till Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL, SOU 1935:14. Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till, 26 § SkbrL, medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § SkbrL. Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Här får ni själva avgöra huruvida ni vill att din sambo ska kunna sälja skuldebrevet vidare eller så att den nya borgenären kan kräva skulden eller om det ska vara ett enkelt skuldebrev. Skuldebrevets innehållEtt skuldebrev är en skuld till din sambo istället för till en bank. Avbetalningen kan ni själva lägga upp hur den ska gå till, gör ni inte det ska betalning ske när han begär det och då är det också den summan han begär vid det tillfället, 5 § SkbrL. Det är ni som upprättar skuldebrevet, desto mer som är reglerat, desto lättare blir det att lösa om det skulle vara så att ni inte kommer överens i framtiden. Bevis för att skuldebrev och således fordran föreliggerDet är gäldenären (du i det här fallet) som ska bevisa att det inte föreligger ett skuldebrev, om det skulle uppkomma en tvist om betalningen. PreskriptionEtt skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott, 1-2 §§ Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här https://lagen.nu/1981:130. Preskriptionsavbrott sker när genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord, 5 § PreskL. SammanfattningsvisDet är viktigt att ni följer punkterna i första stycket vid upprättandet av skuldebrevet för att det ska vara giltigt, samt att ni utformar det på det sätt som bäst passar er (dig) och era ekonomiska förhållanden. Vill ni ha mer ingående rådgivning av Lawline, som hjälp med att upprätta ett skuldebrev, kan ni boka tid med en jurist för 1699kr/ h ink. moms, se http://www.lawline.se/boka Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Upprättande av skuldebrev.

2018-01-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Jag håller på att upprätta ett skuldebrev mellan mig och en släkting som jag ska låna pengar av pga. köp av bostadsrätt. Vi har valt att göra så att skriva in i avtalet att om jag (låntagaren) avlider så får långivaren ta resten av lånesumman genom försäljningen av min bostadsrätt (0% ränta). Men hur bör vi författa skuldebrevet vad gäller om långivaren skulle avlida? Tillfaller då fodran dödsboet, och jag ska således betala skulden till dödsboendet? Betyder det att jag då måste betala resten av lånet i sin helhet i så fall (det kan ju vara svårt rent praktiskt dock...). Vi har kommit överens om en återbetalning per månad i totalt 10 år. (Det blir väl svårt att betala per månad om det är ett dödsbo...) Hur kan vi formulera detta i skuldebrevet?
Binh Tran |Hejsan! Det är roligt att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska besvara din fråga så gott jag kan. När det gäller upprättandet av ett skuldebrev, släktingar sinsemellan, så kan det finnas mycket saker som kan hända och det är viktigt att upprätta det på ett så otvetydigt sätt som möjligt. I ditt fall, där lånegivaren skulle på något sätt gå bort och vart skuldebrevet då skulle hamna, det beror det på vad ni kommer överens om. Det kan vara så att lånegivaren kanske har en person som hen vill ska få pengarna istället, eller om lånegivaren har arvingar så kan det formuleras på detta sätt; - vid fall där lånegivare avlider, ska skuldebrevets borgenär istället vara lånegivarens bröstarvingar/arvinge.- om det finns flera bröstarvingar, så ska de dela på pengarna sinsemellan. - om det inte finns bröstarvingar så ska skuldebrevet ärvas på ett lagenligt vis (den som är näst i tur att ärva ska även ärva skuldebrevet). Om lånegivare vill att någon viss person skulle ärva så kan man skriva det istället. Dock så bör man skydda sig om den personen på något sätt avlider med. Ex; - vid fall där lånegivare avlider, så ska skuldebrevets borgenär istället vara (..namn..). Vid de fall där (..namn..) inte är vid liv eller avlider så ska skuldebrevets borgenär istället vara ....... Om ni har kommit överens om en återbetalning per månad i totalt 10 år, så kan ni även komma överens om att, om lånegivare avlider, så ska skuldebrevet inte kunna ändras på så sätt att återbetalningsplanen ändras. En sådan formulering skulle kunna se ut på detta sätt; - vid fall där lånegivare avlider och en ny borgenär tar dens plats, ska återbetalningsplan inte kunna ändras, om inte båda skriftligen samtycker. Det kan även finnas fall där lånegivaren ändrar sig och vill ändra återbetalningsplanen. T.ex om hen behöver pengarna till något annat. En sådan formulering hade kunnat sett ut på detta sätt; - återbetalningsplanen kan inte ändras, om inte båda samtycker till detta genom ett skriftligt avtal. - samtycke som gjorts under hot, ocker eller dylikt, ska förklaras ogiltigt. Det beror på vilka scenarion som ni tror är möjliga i framtiden och som ni vill beskydda er emot. 10 år är en lång tidsspann och mycket kan hända. Dock är ni ju såklart släktingar och litar på varandra, så skyddsavtal på detta sätt kanske inte är nödvändigt. Jag hade dock rekommenderat att ni har två vittnen som skriver på att de har sett skuldebrevet och bekräftar att den finns.Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig! Ha en trevlig Söndag! Med vänliga hälsningar.

Skuldebrev och preskriptionstid

2017-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag vill veta vad detta betyder för mig när jag ska ingå ett äktenskap. Det är min mans jurist och min snart blivande man, som vill att jag ska skriva under detta om vi ev. skiljer oss. Förstår inte riktigt mig på detta skuldbrev som dom vill att jag skriver underJag tror att det blev missförstånd sist jag skickade till er för det är min man som förbinder sig att betala en summa till mig eftersom han vill att vi ska ha ektenskapsförord och att om vi skulle skilja oss så får jag ingenting av allt han äger utan endast detta skuldebrev. Sedan skriver juristen att vi båda är införståda med reglerna om preskription, vilket jag inte blivit informerad om (Min mans namn) XXXXXX XXXXX förbinder mig här med att betala en summa till (mig som ställer frågan) XXXXX XXXXX, motsvarande 4,5 x vid var tid gällande prisbasbelopp (för 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44.800 kronor och det sammantagna beloppet sålunda till 201.600 kronor)Skulden kan sägas upp till betalning tidigast 24 månader efter undertecknandet av denna handling. Efter den tidpunkten får skulden sägas upp till betalning efter anfordranSkulden löper inte med någon ränta , utöver den värdesäkring som blir följden av regleringen till prisbasbeloppet Båda parter är informerade om och införstådda med reglerna om preskription
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara lite allmänt om hur det funkar med skuldebrevet. Sedan kommer jag gå närmare in på prisbasbelopp och preskription.Äktenskapsförord och anledning till skuldebrevetMakars egendom är som huvudregel giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ni vid en bodelning ska dela lika enligt likhetsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Du nämner att ni ska ha ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ett av verktygen som kan nyttjas för att få giftorättsgods till enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Du nämner att din man ska få behålla sin egendom, egendomen ska alltså bli enskild egendom. Du ska få skuldebrevet. Skuldebrevets beloppSkuldebrevet innebär att din man förbinder sig att ge dig 4,5 x prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet ändras varje år vilket är anledningen till att det i skuldebrevet står att din man ska utge 4,5 x prisbasbeloppet som är gällande när betalning ska ske. Vidare ska ingen ränta utbetalas utan det du ska få är 4,5 x det prisbasbelopp som gäller när betalning ska ske. Tidpunkt för betalning och preskriptionSkuldebrev kan innehålla ett visst datum då den förfaller vilket innebär att betalning ska ske visst datum. Skuldebrev kan dock också sakna datum då den förfaller. Så är det med skuldebrevet du har. I skuldebrevet står det istället att betalning sker tidigast 24 månader efter att skuldebrevet undertecknats samt att skuldebrev ska betalas vid anfordran. Det innebär att du inte kan kräva att få betalt under de första 24 månaderna efter undertecknande. Därefter kan du närsomhelst säga att du vill ha betalt och då ska du omedelbart få betalt (5 § skuldebrevslagen). Viktigt att veta är dock att du inte kan vänta hur länge som helst med att kräva betalning. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskription innebär att efter 10 år förfaller din fordran vilket innebär att du inte har någon rätt till betalning. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att skuldebrevet blivit lite klarare. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,