Vi samäger en bil men bara en kan registreras som ägare?

2017-11-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har inga gemensamma barn men vi har båda barn. vi har köpt en dyr husbil, betalat hälften var men det går ej att stå som ägare båda enl. transportstyrelsen. Kan vi själva skriva ett papper som intygar att så är fallet. gäller det vid dödsbo?
Josefin Riklund |Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I vägtrafikverket kan bara en person som kan registreras som ägare. Den registrerade ägaren presumeras vara bilens ägare och ansvarar exempelvis för trafikskatter och försäkring. Detta hindrar dock inte att ni civilrättsligt äger var sin andel av husbilen. Det dagen någon går bort kommer dennes andel tillfalla dödsboet på samma sätt som annan egendom denne äger.För att intyga att ni äger var sin andel upprättar ni ett samägandeavtal. Det finns inga formkrav för samägandeavtal men bevishänseende är det bra om det upprättas skriftligt. Ni kan även genom avtal bestämma hur ni ska fördela exempelvis trafikskatten eller andra kostnader hänförliga till husbilen. Det påverkar alltså inte era äganderätter att endast en person är registrerad som ägare i vägtrafikverket. Genom att upprätta ett samäganderättavtal har ni ett bevis på detta om det i framtiden skulle uppstå en tvist mellan er sambos/ dödsboet.Jag hoppas att jag har kunnat besvara er fråga!

Tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen

2017-11-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |En obebyggd fastighet ägs av 3 delägare 50 % resp 2 x 25% som enskild egendom. En delägare med 25% avser att sälja sin del och har blivit erbjuden av den andra med 25% att köpa hans del med 40% över tax.värdet. vilket han ej godtar.Kan han då begära tvångsförsäljning enligt lagen om samägande när delägaren med 25% bedriver sin del som enskild näringsverksamhet.
Robin Uddén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni som samägare till fastigheten inte avtalat om något annat så är det samäganderättslagens regler som gäller (lagen gäller alltså inte om ni har avtalat något annat). Om någon av delägarna begär det så ska hela fastigheten bjudas ut till försäljning på offentlig auktion.Samäganderättslagen 6 §Enligt samäganderättslagen 6 § kan en delägare kräva att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion för gemensam räkning. Ansökan lämnas in till tingsrätten. Övriga delägare kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, det undantaget som kan finnas är om det finns synnerliga skäl. Detta innebär att en delägare kan kräva att fastigheten säljs på en offentlig auktion. I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga. Det är alltså svårt att skjuta upp/ få anstånd till en auktion/försäljning. FörsäljningNi kan begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris (9 §), om inget bud då lämnas som motsvarar eller överstiger detta pris kan inte fastigheten säljas. Det är egentligen mest fråga om ett "minimiskydd" som ska förhindra att egendomen säljs till ett så lågt pris att det i sak blir oförmånligt för delägarna. Det lägsta priset får inte heller sättas på en sådan nivå att det i praktiken hindrar eller försvårar en försäljning. Vid en auktion kan delägare också såklart lämna bud. Lägsta pris brukar normalt med marginal sättas under det beräknade försäljningspriset. I ett rättsfall från 2012 (NJA 2012 s. 757) har högsta domstolen uttalat att när en fastighet bjuds ut till försäljning enligt lagen om samäganderätt är utgångspunkten för lägsta priset att det ska motsvara taxeringsvärdet. Om utredning i ett särskilt fall ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen, ska dock lägsta pris motsvara tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris. I slutändan om ni inte kan komma överens så återstår det tyvärr bara att genomföra en utförsäljning. Vänliga hälsningar

Försäljning av samägd bil

2017-11-14 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fd flickvän har ett billån tillsammans, vi har separerat och jag vill nu sälja bilen. Hon står som huvudlåntagare och jag som medlåntagare. Nu vägrar hon att ansöka om någon ny medlåntagare och vägrar sälja bilen. Har jag något jag kan säga till om i detta fall?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har delat upp mitt svar i två delar för att försöka göra det så lätt att förstå som möjligt. Kan man begära att huvudlåntagaren hittar en ny medlåntagare?Som medlåntagare är du solidariskt betalningsansvarig tillsammans med din f.d. flickvän. Detta betyder, som du säkert redan vet, att både du och hon ansvarar för lånet och att ni båda är parter i avtalet med banken (eller det institut som ni lånat pengarna av). När man ingår ett avtal är huvudregeln att man är skyldig att fullfölja det. Så länge som det inte finns någon bestämmelse i avtalet om att ni har rätt att överlåta er betalningsskyldighet till någon annan, kommer du att behöva fullfölja avtalet. Din f.d. flickvän behöver alltså inte gå med på att hitta någon annan medlåntagare och du kommer att behöva betala av lånet tillsammans med henne.Kan man begära att en samägd bil ska säljas? När ni betalat lånet kommer ni att bli samägare till bilen. Huvudregeln är då att ni äger en häftenandel var i bilen, om ni inte kommit överens om att ni ska äga olika stora andelar (se samäganderättslagen, 1 §). När två personer äger egendom (t.ex. en bil) tillsammans finns det en möjlighet för den som vill sälja egendomen att göra detta, även om den andra personen inte vill sälja. Den som vill att egendomen ska säljas kan ansöka hos tingsrätten om att egendomen ska försäljas på offentlig auktion (se 6 § samma lag). När egendomen sedan sålts kommer delägarna att få dela på försäljningssumman. Detta alternativ är dock inte något som man i första hand bör använda sig av, eftersom priset på en offentlig auktion kan bli ganska lågt. Dessutom kan den delägare som inte vill att egendomen ska säljas hindra att egendomen säljs om den personen kan visa att "synnerliga skäl" finns för att försäljning inte ska ske. Vad som menas med detta är att det måste bevisas att det finns en mycket god anledning till att egendomen inte ska säljas. Det bästa är förstås om ni kan komma överens om en annan lösning på problemet. Om det är så att din f.d. flickvän vill behålla bilen därför att det är hon som använder den, kan ni förstås komma överens om att hon "köper ut" dig, alltså att hon betalar dig t.ex. hälften av bilens värde eller liknande. Om det inte skulle gå kan du som sagt kräva att bilen säljs på offentlig auktion, men jag skulle rekommendera dig att i första hand komma överens med din f.d. flickvän om en annan lösning. Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Samäganderättsavtal

2017-11-04 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej.Vi är tre stycken bröder som äger en båtplats/samnt en sjöbod tillsammans, Vi vill skriva något mellan oss att vi äger delar lika mycket. Samt kostnader som kan tillkomma. Hur gör vi detta lättast?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du och dina bröder kan göra är att upprätta ett samäganderättsavtal. Det finns förslag på mallar för samäganderättsavtal på internet men notera att dessa inte kommer att vara anpassade till din och dina bröders specifika situation. Jag kan rekommendera Lawlines avtalstjänst om ni vill ha ett samäganderättsavtal som är utformat med hänsyn till just era förhållanden. Vi på Lawline hjälper då er att upprätta ett avtal efter era önskemål och behov samt ser till att det är juridiskt korrekt. Mer information om vår avtalstjänst hittar du på: http://www.lawline.se/avtal/samaganderattsavtalOm ni istället väljer att själva upprätta ett samäganderättsavtal ska några saker beaktas för att undvika eventuella tvister. Bland annat är det viktigt att det tydligt framgår mellan vilka personer avtalet gäller. Era personuppgifter ska därför finnas med. Vidare ska anges hur stora delar av båtplatsen och sjöboden vardera person ska äga. Du nämnde att ni även vill reglera hur eventuella kostnader ska delas upp. Uppgifter om detta ska därför finnas med i avtalet. När avtalets innehåll är färdigställt ska du och dina bröder skriva under avtalet och få var sitt exemplar. Det kan även vara bra att ett vittne bevittnar avtalet och när ni skriver under det för att undvika bevisfrågor avseende avtalets innehåll eller giltighet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur regleras och fördelas försäljningssumman av en samägd fastighet?

2017-11-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är 5 delägare i en fastighet i Värmdö kommun. Nuvarande ägarförhållande har gällt sedan 1976. Nu vill min kusin som äger 25 % bli utköpt. Min faster äger 25 % men är sjuklig och har en god man som företrädare. Vi är 3 delägare som äger rest 50% och som själva bekostat 3 nya bostadshus byggda år 1986, 1998 samt 2005. Kusinen har å sin sida renoverat och reparerat det äldre gemensamt ägda huset byggt 1950. Fråga: vad kan vi delägare tillgodoräkna oss vid en värdering av hela fastigheten? Vid en försäljning av fastigheten? Tack på förhand.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vinstfördelning vid försäljning av samägd egendomSamägd egendom säljs på liknande sätt som egendom ägd av en person. Försäljningsförfarandet är således inte annorlunda, utan kräver bara att formkraven om skriftlighet, avtalsparternas underskrifter, överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling som framgår av jordabalken 4 kap. 1 §.Hur vinsten av försäljningen delas upp emellan er finns det ingen uttrycklig bestämmelse i lagtext som reglerar. I Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt finns bestämmelser om hur tvister ska lösas när samägare (delägare) inte kommer överens om hur det samägda föremålet ska förvaltas eller huruvida det ska säljas eller inte. I lagen finns bl. a en regel som innebär att andelarna ska fördelas lika mellan delägarna ifall de inte kan visa att andra ägarförhållanden föreligger, se 1 §. Med anledning av att ni inte verkar ha några problem att visa hur ägarförhållandena ser ut så lär dock inte denna regel bli aktuell. Eftersom ni har lagt ner olika mycket tid och arbete på era respektive stugor och den samägda byggnaden på fastigheten, så gissar jag att ni inte är helt nöjda med att tilldelas respektive andel av försäljningssumman vid en försäljning. Värdet på fastigheten har troligtvis gått upp ganska mycket på grund av husbyggnationerna och skillnaden i värde på dessa hus innebär också att vissa delägare lagt ner en större summa pengar på fastighetens värdeökning än andra. Rent värdemässigt kanske andelsfördelningen egentligen borde se ganska annorlunda ut.Ett lämpligt sätt för er att reglera detta förhållande är att genom samråd komma överens sinsemellan om hur stor del av värderings-/försäljningssumman som ska tillfalla var och en. Kommer ni fram till en fördelning som alla kan godta så råder jag er att i ett avtal (ofta kallat samägandeavtal) skriva ner denna fördelning så att det vid ett senare tillfälle finns ett bevis som styrker er överenskommelse. Ett muntligt avtal är precis lika gällande, men är väldigt svårt att i efterhand bevisa om det skulle uppstå en tvist i frågan.Om ni inte kommer överens om en annan fördelning så är det högst troligt att den nuvarande fördelningen av andelarna som du angivit i din fråga kommer att gälla. Frågan är alltså helt upp till er själva att reglera sinsemellan.Om tvist angående ägarförhållanden/vinstfördelning uppstårIfall ni inte skulle komma överens och någon av delägarna därav vägrar att gå med på en försäljning brukar man använda samäganderättslagen för att lösa dessa tvister. I 2 § framgår att alla delägare måste vara ense om en åtgärd som rör förfogande över det samägda godset. En försäljning kräver alltså samtliga samägares samtycke för att vara lovlig. Varje delägare kan dock begära hos tingsrätten att det samägda godset ska bjudas ut till försäljning på auktion, enligt 6 §. Detta ska då ske om inte någon av de andra delägarna kan visa synnerliga skäl för att så inte ska ske. Med synnerliga skäl menas ganska starka skäl, och inte vad som helst godtas inte. Sociala skäl, som att en fastighet utgör bostad för en sjuk person (eller exempelvis en barnfamilj) som svårligen kan flytta, godtas vanligen inte. Ett exempel på ett skäl som godtagits är dock att konjunkturläget medför att fastigheten i sådana fall skulle försäljas till ett mycket lägre pris än vad som vanligtvis hade varit fallet.Ifall fastigheten bjuds ut på auktion, ska tingsrätten utse en god man till att ombesörja försäljningen av fastigheten, se 8 §. Det är också den gode mannen som efter försäljningen fördelar köpeskillingen mellan delägarna, vilket innebär att ägarförhållandena ska redovisas till denne. Ifall inga ägarförhållanden alls kan redovisas, får varje delägare lika stor andel, se 1 §.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Ifall någonting fortfarande är oklart kan du lägga fram dessa funderingar i kommentarsfältet nedan.

Möjlighet för delägare att sälja sin andel

2017-11-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Min svärmor äger en halva i en fjällstuga. Hon vill nu sälja sin andel, men den andra delägaren krånglar. Hon accepterar inte värderingen som min svärmor gjort med hjälp av en mäklare. Vad har hon för möjligheter?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då egendom ägs av mer än en person blir lagen om samäganderätt (SamägL) tillämplig. Det är dock viktigt att komma ihåg att lagen är dispositiv, det är alltså möjligt för parterna att avtala bort lagen genom ex delägaravtal.Jag skulle rekommendera att samägarna själva gör upp om en försäljning, då detta för det mesta fungerar mycket smidigare. För de fallen då det inte går att nå en sådan överenskommelse erbjuder SamägL en annan lösning. Det finns då en möjlighet att ansöka till tingsrätten om att egendomen ska försäljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Vid denna auktion är det även möjligt för delägarna att buda på egendomen. Det som även talar emot detta alternativ är att priset vid en offentlig auktion ofta är ganska lågt. Det är även möjligt för den delägaren som ej önskar sälja egendomen att förhindra en försäljning, genom att visa "synnerliga skäl" för att en sådan försäljning inte bör ske. Ett sådant skäl kan exempelvis vara att fjällstugan används som en bostad.Det första din svärmor bör göra är titta på delägaravtalet för att se om SamägL är bortavtalad. Är den inte det rekommenderar jag fortfarande att din svärmor och den andre delägaren kommer överens om en gemensam lösning. Ett tips för att övertyga den andre delägaren är att påvisa osäkerheten kring priset vid en eventuell offentlig auktion. Vänligen,

Försäljning av andel i fastighet

2017-11-07 i Samägandeavtal
FRÅGA |Äger 1/3 av ett sommarställe! Nu vill jag sälja min del och gå ur detta hur gör jag?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana förhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL), om inte annat har avtalats. Lagen om samäganderätt är alltså dispositiv vilket innebär att det är möjligt att avtala "bort" den.Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke (2 § SamägL). Varje delägare i fastigheten förfogar emellertid fritt över sin egen del och har således rätt att sälja sin andel utan övriga delägares samtycke. Med detta följer att delägaren även har rätt att ta ut det pris denne önskar. Du kan alltså sälja din del av fastigheten utan samtycke från de övriga delägarna men en försäljning av hela fastigheten kräver samtycke.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Tvångsförsäljning av samägd egendom trots förköpsklausul?

2017-10-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Tre familjer (6 personer) samäger ett fritidshus och har upprättat ett samägandeavtal med förköpsrätt till övriga delägare om någon vill sälja sin andel. Nu vill två familjer (4 av delägarna) sälja och har erbjudit de övriga att köpa ut efter värdering. Ett problem har uppstått i och med att de två som erhållit erbjudandet inte kan bestämma sig. Det finns ingen tidsfrist angiven i avtalet, finns det någon praxis? Avsikten att sälja meddelades i början av juni och det har nu gått 4 månader utan besked. Mycket tacksam för svar eftersom vi anser att förutsättningarna att sälja ett fritidshus i fjällen blir sämre ju senare på hösten vi startar förfarandet.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samägande av fastighet regleras i samäganderättslagen. Lagstiftningen är dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om andra villkor än vad som uppställs i lagstiftningen. Jag antar i det följande, att det i avtalet inte tagits in en bestämmelse om hur lång tid ett erbjudande om förköp ska kvarstå. I de fall någon vill bli överlåta sin del av en samägd fastighet finns det alternativa tillvägagångssätt. Det enklaste vore givetvis om de som erbjudits att köpa ut övriga delägare gör så. Trots att det tagits in en klausul om förköpsrätt i samäganderättsavtalet, kan dock ansökan om tvångsförsäljning ske (se NJA 1984 s. 673). De som vill överlåta sin andel har alltså rätt att, utan övriga ägares samtycke, försälja fastigheten i en så kallad tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Det fungerar som ett incitament för att alla ägare ska försöka komma till någon sorts överenskommelse. Skulle de dröja längre med att överta era andelar, kan ni alltså ansöka om tvångsförsäljning. Eftersom det är fråga om samäganderätt, föreligger nödvändig processgemenskap, innebärandes att alla de som vill få till stånd en tvångsförsäljning måste stämma in tillsammans. Önskar ni biträde med en sådan stämning kan ni kontakta Lawlines biträdande jurister på info@lawline.com.Vänligen