Kan min exman tvinga mig att sälja vår gemensamma fastighet?

2018-01-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, Min x-man och jag skilde oss för 20 år sedan, då vi hade två hus. Vi äger båda husen 50%-50% men stod individuellt för alla kostnader/intäkter på var sitt hus. Han sålde sitt hus för två år sedan och vi delade på vinsten (50%-50%) av hans hus.Nu vill han vi ska sälja det andra husen också som jag just nu lagt ner 1,6 miljoner på och nu hyr ut för att försöka få tillbaka en del av den dyrbara renoveringen. Vi har inga särskilda avtal. Jag vill inte sälja huset och har inte råd att lösa ut honom efter renoveringen. Kan han tvinga mig till att sälja? Huset är värt 2 miljoner mer nu efter allt jag lagt ner - kan man få bli kompenserad för det?Med vänlig hälsning,
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågor!Eftersom att ni äger fastigheten tillsammans så är samägandelagen tillämplig. Eftersom ni inte avtalat om något annat innebär det att han kan tvinga fram en försäljning av fastigheten genom att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten för er gemensamma räkning ska bjudas ut på offentlig auktion, så länge du inte kan visa att du har synnerliga skäl för anstånd mot att så sker (6 § samägandelagen). Synnerliga skäl är ett väldigt högt krav och det är därför svårt att visa att du har synnerliga skäl mot att fastigheten inte ska bjudas ut. Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med fastigheten kan din exman således tvinga fram en försäljning av den genom att ansöka om detta hos tingsrätten. Ni kan själva avtala om att ni ska fördela en eventuell vinst av fastigheten på ett annat sätt än hälften var eller avtala om att ni ska äga olika stora delar av fastigheten. Om ni inte kan komma överens om en annan fördelning än 50/50 så kan inte jag se någon lösning på hur du kan bli kompenserad för att du lagt ner pengar på renoveringen. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänligen,

Omvårdnad av hund efter sambouppbrott

2017-12-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag och min Sambo separerade för cirka ett halvår sedan och vi försökte hålla god ton pga att vi äger en hund tillsammans, båda har betalt lika för han men min ex sambo står på kontraktet för hunden men betalningen skedde från mitt bank konto.efter mycket om och men så har jag kommit till slutsatsen att de ej går att sammarbeta med min sambo för delad vårdnad av vår hund, då hon inte håller de hon säger och inte ger mig möjligheten för att ha min hund.Det går ej att tala med ex sambon om detta då den personen ignorerar helt och hållet de faktum att vi båda äger honom och låter mig ej ha hunden till delad vårdnad.Hur kan jag gå tillväga angående detta, då jag känner att jag blivit orättvist behandlad och har rätten att ha honom minst varannan helg, men att min ex sambo ej ger mig den rätten och står ej för vad den personen sagt och lovat.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En hund ses i lagens mening som en lös sak, inte en levande individ, vilket kan skapa problem vid tillämpning av lagar på en problematik som denna. Av sambolagen följer att man vid bodelning ska räkna med samboegendom. Samboegendom är gemensamt bohag samt gemensam bostad. En hund ses visserligen som lös egendom i lagens mening men hunden ses som något vars huvudsakliga ändamål är fritid och därav inräknas hunden inte i samboegendomen. Personen som då får behålla hunden efter separationen är personen som äger hunden.Då du säger att ni båda står på kontraktet som köpare samt ägare tillämpas samäganderättslagen. Av 1 § framgår att två ägare av samma egendom ska ha lika stor andel i egendomen. Huvudregeln är alltså att ni båda äger lika mycket av hunden. Enligt 2 § måste ni båda acceptera de beslut som ska tas kring hunden om situationen inte kräver att ett beslut måste tas snabbt, t ex. om det handlar om ett veterinärbesök. I det fall man inte kan komma överens med personen man samäger med kan man be rätten utse en god man för hunden. Då det är ett djur skulle jag säga att detta inte är den bästa lösningen men det finns exempel på hundar som faktiskt blivit tilldelade en god man för att denna person ska hjälpa till med förvaltningen av hunden. Det man ska komma ihåg är att det handlar om ett djur, en levande individ med egna känslor. Enligt 2 § djurskyddslagen ska djur skyddas mot onödigt lidande, detta innefattar också psykiskt lidande. Med anledning av detta är såklart det bästa om ni kan komma överens om hur vårdnaden om hunden ska fördelas. Min rekommendation är att du förklarar hur lagen ser ut för din exsambo och att ni på så vis förhoppningsvis kan komma fram till en lösning som orsakar hunden så lite lidande som möjligt. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Samägande tvångsförsäljning och lägsta pris

2017-12-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Samägande och tvångsförsäljning.Vi är några som samäger en fastighet/mark som nu ligger ute till försäljning. Vi är alla överens om att det ska säljas men inte om accepterat pris. Nu hotas det om tvångsförsäljning ifall resterande delägare inte går med på att sälja till det lägre priset som de är nöjda med. Hur går detta att förhindra?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Svaret på din fråga går att finna i samäganderättslagen som du kan finna här. I 8§ och 9§ kan vi läsa att 8§ - Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev.9§ - I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.Som du kan läsa i 9§ så ifall ni inte kan enas om ett lägsta pris så ska rätten, på yrkande av någon av delägarna, bestämma ett lägsta pris. Mitt tips till dig är således yrka på införlivandet av 9§ och då kan du lämna det åt rätten att bestämma vad lägsta priset skall vara. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Mall för samägandeavtal?

2017-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |En vän har tillsammans med en kompis köpt en lastbil, som nu är skriven på kompisen. Har ni någon mall för att skriva ett samägandeavtal, så att min vän inte mister lastbilen om det skulle hända kompisen något?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller dessa typer av frågor är det samäganderättslagen som är den tillämpliga lagen. Lagen är i princip helt dispositiv, vilket innebär att din vän och dennes kompis är fria att genom avtal reglera frågor rörande den samägda lastbilen. Hur avtalet ska vara utformat finns inte heller några särskilda regler om. För att det ska bli så uttömmande och specifikt som möjligt kan det dock vara bra att ha med samägarnas namn och personnummer, registreringsnummer på lastbilen, ägarnas andel och insats. Dessutom brukar det vara bra att låta ett eller flera vittnen bevittna avtalet. Detta för att förebygga eventuella tvister. Det finns många bra mallar att tillgå på internet, men jag kan tyvärr inte erbjuda dig någon på vår gratistjänst. Vill du vara säker på att allt går rätt till rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Står med på billånet men inte som ägare, hur skyddar jag mig som sambo?

2017-12-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Min sambo ska köpa bil och vill att jag ska stå med på lånet för att få en betydligt bättre ränta. Han ska stå som ägare på bilen och är den som ska betala lånet, försäkring och alla kostnader för bilen. Hur blir det om vi skulle gå isär? Kommer jag fortfarande stå kvar på lånet och han är den som får bilen eller har jag någon rätt till bilen vid en separation? Är det här en risk för mig och vad kan jag göra för att skydda mig? Vill gärna hjälpa honom och vi behöver en bil till. Tack på förhand!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!ReglerHuvudregeln för sambon är att den som köpt bilen blir ägare till den. Bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk är däremot samboegendom och ska normalt delas lika vid en bodelning om inget annat avtalats (3 och 8 §§ sambolagen). För samboegendom spelar det ingen roll vem som erlagt betalning eller kostnader, utan enbart syftet bakom införskaffandet (för gemensamt bruk). En bil utgör däremot inte bohag enligt sambolagens mening och ingår således inte i en bodelning.Framtida bodelning, och samboavtal redan nu.Du kan inte avtala att du vid en framtida separation också separeras från lånet, eftersom du för billånet ingått ett avtal med banken och inte med honom. Dina skyldigheter mot banken som medlånetagare kvarstår alltså vid en separation. Det som skulle hända då vid en framtida separation, såsom förutsättningarna är just nu, är att du tillsammans med honom blir solidariskt betalningsskyldig för lånet; medan han behåller bilen såsom enda ägare. Därför kan det vara bra att reglera bilen emellan er och föredragsvis genom ett samboavtal eller ett regressavtal. Det finns inga formkrav på samboavtal vilket innebär att ni kan ingå en överenskommelse via sms, mejl, papper eller annat dokument så länge det tydligt framgår vilka avtalsparterna är. SamboavtaletAvtalet bör villkora att ni äger bilen till hälften var alternativt att denna ska ingå i en framtida bodelning. På så sätt kan du när som helst begära att domstolen ställer ut bilen på offentlig auktion och han kan då inte dra med bilen samtidigt som han begär att du betalar av lånet tillsammans med honom (se 6 § lag om samäganderätt, 114 år gammal svårläst lag jag vet). Om ni däremot kommer överens om att den ska ingå i en framtida bodelning, kan du begära av domstolen att den utställs på offentlig auktion först när bodelning kommer på fråga. Du bör härvid också ta hänsyn till den ekonomiska aspekten. En bil faller i värde relativt drastiskt och att stå på ett billån har aldrig varit förmånligt. Det förmånliga för dig i egenskap av medlånetagare till bilen är att du kan dra av halva räntekostnaderna för bilen på din årliga självdeklaration.Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du har fler frågor.Hoppas du fick svar på din fråga!Vi på Lawline önskar dig ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar

Försäljning av samägd skogsbruksfastighet

2017-12-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan man sälja en samman ägd skogsbrukfastighet till en extern säljare före att delägarna blivit informerade
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som ägs med samäganderättEgendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana ägarförhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL). Lagen om samäganderätt är dispositiv. Detta innebär att det är möjligt att avtala "bort" lagen.Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke. (2 § SamägL) Varje delägare förfogar dock fritt över sin egen del. Det är alltså tillåtet att sälja eller pantsätta sin andel utan övriga delägares godkännande, förutsatt att det inte finns ett avtal som reglerar situationen annorlunda. För att en försäljning av fastigheten ska komma till stånd krävs alltså full enighet bland delägarna.JordbruksfastighetOm fast egendom är taxerad som en lantbruksenhet och ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser och lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska tillämpas. Lagen är till stor del tvingande, vilket innebär att man inte kan "avtala bort" vissa bestämmelser. Det framgår i lagen att en ställföreträdare ska utses. (2 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter) Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheten men har dock inte behörighet att överlåta fastigheten. (3 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter) Gällande beslut i frågor där ställföreträdaren har behörighet, det vill säga sådana angelägenheter som faller in under den löpande förvaltningen av fastigheten, ska den mening gälla som har fått det högsta röstetalet bland de röstande. Gällande beslut där ställföreträdaren inte har behörighet att företräda delägarna, såsom en överlåtelse av fastigheten, krävs enighet bland delägarna. (5 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter)SammanfattningsvisOavsett om fastigheten är taxerad som en jordbruksfastighet eller inte krävs, som utgångspunkt, samtliga delägares samtycke vid överlåtelse av fastigheten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan jag sälja en samägd fastighet när den andra delägaren inte vill?

2017-12-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, Vi är två som äger en fastighet 50%-50%. Den personen som jag samäger bostaden med är inte villig på att sälja bostaden. Hur går jag tillväga ? Behöver jag anlita en jurist ? Och måste jag få det skriftligt av motparten att han inte vill sälja ? Tack på förhand
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nät två eller flera äger en fastighet tillsammans gäller dispositiva regler. Det betyder att du och den andra personen som samäger fastigheten tillsammans med dig kan komma överens om annat än det som står i lagen (1 § samägandelagen). Så som jag uppfattar din fråga så har ni inget samägandeavtal som reglerar ert gemensamma ägande och jag utgår från reglerna i lagen.Huvudregeln är att en försäljning av samägd fastighet kräver samtycke från alla delägare (2 § samägandelagen). Man har en möjlighet som delägare att ansöka hos domstolen om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med sådan försäljning men då krävs synnerliga skäl (6 § samägandelagen). Synnerliga skäl är en väldigt hög tröskel och svårt att lyckas få igenom.Slutsatsen av detta är att du bör kunna få igenom en offentlig auktion och då en försäljning av fastigheten. Om du vill ha hjälp av en jurist i ditt ärende så är det bara att följa instruktionerna här nedan!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Vilket pris gäller för samägd lägenhet

2017-12-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej min mamma har gått bort nu undrar jag vad dom gäller med hennes lägenhet Vi gjorde en boupteckning som blev klar 2170310 där tog vi upp ett värde på lägenheten enl värdering av mäklare på 2.5 miljoner Tanken är att jag ska köpa ut min bror så jag ska äga lägenheten är det belopet vid bouptecknigen som ska ligga till grund för summan som jag ska betalla min bror
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vilket värde som blir aktuellt då du vill köpa ut din bror från lägenheten. Som jag förstod det så är ni för tillfället båda delägare i lägenheten till 50%. Det bästa är självklart att du kommer överens med din bror om ett pris. Om värderingen har gjorts av mäklare och ni båda anser denna vara korrekt så är det bäst så!Utöver detta erbjuder dock samägandelagen (SamägL) en eventuell sekundär lösning. Enligt 6 § SamägL kan den av er som önskar att egendomen säljs begära att den auktioneras ut offentligt. För att detta ska ske krävs det dessutom att din bror inte visar särskilda skäl för att bo kvar i lägenheten, och att ni inte har avtalat bort denna möjlighet.Detta är dock inget jag rekommenderar. För det första är priserna generellt lägre på offentliga auktioner jämfört med på marknaden. Dessutom kan en sådan process även skada din relation med din bror. Därför anser jag att ni istället bör komma överens om ett godtagbart pris, ett tips är att kanske höra runt till andra mäklare för att få ett större bedömningsunderlag.Om ni har några ytterligare frågor ber jag er att kontakta oss igen!Vänligen,