Är muntligt avtal lika bindande som skriftligt avtal?

2017-10-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan!Min fråga lyder:När jag och min sambo gå skilda vägar, så har hon rätt till 50% av lägenheten, men om vi kommer överens att dela 50/50 på vinsten och inte hela lägenheten så mina lån löses upp. Måste vi då skriva ett avtal att vi delar 50/50 så hon inte i efterhand kan komma och säga att hon vill ha mer pengar? Eller gäller muntligt avtal med varandra.Tack!
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Er muntliga överenskommelse är lika giltig som en skriftlig men kan vara väldigt svår att bevisa om det skulle uppstå en tvist mellan er. Det är därför alltid bäst att skriva ner en överenskommelse som denna i ett skriftlig avtal. Då har ni ett bevis för att överenskommelsen existerar och vilka villkor ni kommit överens om.Min rekommendation är därför att ni skriver ett avtal som reglerar er överenskommelse. Ni kan få hjälp med detta genom att boka en tid med en av våra jurister, ring oss på 08-533 300 04.Vänligen,

Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga

2017-10-14 i Muntliga avtal
FRÅGA |I ett avtal som har upprättats mellan kund och entreprenör så framgår det klart och tydligt att kunden är skyldig att hålla en körbar väg runt byggnationen för montering av byggnad. Muntligt kom parterna överens om att detta inte behövdes då stommen och väggar kunde resas inifrån byggnaden. Tyvärr så levererades och monterades det fel betongväggar på ena gaveln och för att kunna byta ut dom var man tvungna att göra detta utifrån. Därmed var kunden tvungen att ordna en körbar väg utanför byggnaden. Har kunden rätt till ersättning för att han ordnade körvägen och sen fick ta bort den, eftersom de hade kommit överens muntligen att det inte behövdes någon körväg runt byggnaden?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Det är alltså inte självklart att ett skriftligt avtal ska gå före ett muntligt avtal. Detta är en viktigt utgångspunkt, det ska ju dock hållas i åtanke att innehållet i muntliga avtal kan vara svåra att bevisa vid en tvist.Om kunden och entreprenören hade kommit överens om att en körbar väg utanför byggnaden inte skulle behöva upprättas av kunden, men en sådan ändå behövde upprättas på grund av entreprenörens misstag, har ett avtalsbrott begåtts. För detta avtalsbrott har kunden rätt till ersättning.Det viktiga för kunden i denna situation är ju att lyckas bevisa att det faktiskt finns ett muntligt avtal som säger att det inte behövdes en körbar väg runt byggnationen, annars finns ju bara det skriftliga avtalet som du skriver innehåller en skyldighet att upprätta en sådan väg.Om innehållet i det muntliga avtalet lyckas bevisa till kundens fördel har denne rätt till ersättning för det avtalsstridiga beteendet som ledde till att kunden var tvungen att upprätta en körbar väg.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Bevisbörda angående bindningstid i muntligt avtal

2017-09-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag går en medium utbildning. Den är på två år. Jag har inte skrivit på något avtal eller papper om det. Nu tänkte jag hoppa av utbildningenme men hon som håller i den påstår att den är bindande. Är det bindande utan att jag har skrivit på några papper. Jag betalar var månad via Swich till föreningen.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Även ett muntligt avtal är (som huvudregel) ett bindande avtal. Det ni muntligen kommit överens om ska alltså gälla även om ni inte bekräftat avtalsinnehållet genom en påskrift. ATT du och föreningen ingått något slags avtal är således inte en tvistig fråga.Frågan är dock VAD som avtalats, vilket endast kan besvaras utifrån de bevis som respektive part kan lägga fram. Det är vanligt i samband med muntliga avtal att möjligheten till att skaffa fram bevis om vad som avtalats är mycket liten. Om den här tvisten skulle gå ända till domstol hade rätten sannolikt löst problemet genom att tillämpa bevisbörderegler. Bevisbörda innebär att om en fråga inte kan klargöras kommer en av parterna få bära bördan för detta. En av parterna förlorar alltså på att en viss fråga inte kan bevisas. Frågan är då såklart var man placerar bevisbördan för ett specifikt faktum/påstående.En vanligt förekommande bevisbörderegel inom civilrätten innebär (lite förenklat) att den part som typiskt sett har lättast att bevisa ett visst faktum har bevisbördan för ett sådant påstående. Generellt är det lättare att bevisa ett positivt faktum (ATT NÅGOT HÄNT) än att bevisa ett negativt faktum (ATT NÅGOT INTE HÄNT). Därför bör t.ex. den som betalar för något begära underlag (t.ex. kvitto) på att man betalat.Om man tillämpar bevisbörderegeln på ditt fall får det sannolikt konsekvensen att det är föreningen som har bevisbörda för påståendet om att det finns en bindningstid. Det borde nämligen typsikt sett vara lättare att säkra bevis om att man har avtalat om en bindningstid än att säkra bevis om att man INTE avtalat om bindningstid.Sammanfattningsvis: Du och föreningen har ingått ett avtal. Huruvida avtalet innehåller en klausul om bindningstid tycks vara oklar. Sannolikt kommer föreningen få bevisbördan för sitt påstående om att bindningstid finns. Om de misslyckas med att skaffa tillräcklig bevisning i den frågan kommer domstolen döma till din fördel (om det här skulle gå ända till rättegång).Hälsningar

Det muntliga avtalets giltighet

2017-08-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan Jag har överlåtit min halva i huset till min ex och vi har kommit överens muntligt om att hon ska betala till mig 1000 kr i månaden men nu tänker hon svika för hon har inte råd att vara utan dom pengarna.Vi var alltså överens om att jag skulle få 50.000 kr för min halva i huset med 1000 kr i månaden i 50 månader.Detta kom vi överens om för att hon skulle slippa och ta ett lån.Huset är nu skrivit på min ex och jag får tydligen ingen ersättning.Så min fråga är: Har jag någon möjlighet att få mina 50.000?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga formkrav för låneavtal. Ett muntligt avtal är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. Det muntliga avtalet är dock svårt att referera till ur ett bevishänseende. Ett skriftligt avtal skapar däremot ett bevis på ett att en överenskommelse faktiskt har ingåtts mellan dig och din före detta partner. Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ett skriftligt avtal just för att senare undvika sådana meningsskiljaktigheter som du beskriver i din fråga. Sammantaget är det svårt att bevisa att det muntliga avtalet om summan av 50.000 kronor har ingåtts förutsatt att det inte finns något annat som kan peka på att detta avtal faktiskt har blivit upprättat. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Om det uppstår några oklarheter kan du alltid vända dig till Lawline igen via de olika tjänsterna vi erbjuder. Vänligen,

Muntligt avtal om lön

2017-10-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Om ett muntligt avtal har inrättats av chef och medarbetare (jag) angående vilken lön som ska gälla (byte till annan klinik med samma arbetsgivare) och HR meddelar chef om att de har en policy att man inte får konkurrera vad gäller lön mellan olika kliniker på sjukhuset. Chefen drar då tillbaka lönen som vi kommit överens om på grund av policyn. Vad gäller i detta läge, har inte jag som arbetstagare rätt till den lön som man kommit överens om muntligen.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att muntliga avtal, liksom skriftliga, är bindande för parterna. Det innebär att den lön som du och din chef avtalat om ska gälla. Problemet med muntliga avtal är att sådana är svåra att bevisa i en eventuell tvist. Den som påstår att ett avtal har ingåtts måste bevisa detta. Om du och din chef inte kommer överens rekommenderar jag att du kontaktar ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant. Med vänlig hälsning,

Arbetsgivare bryter avtal om förmån

2017-10-10 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min mamma har under ett och ett halvt år blivit lovad en förmånsbil av företagsledningen i företaget som hon jobbar för. I maj hade de sin första löneförhandling på de nästan tre år som gått sedan hon började där. Där kom de äntligen överens (muntligt avtal) i löneavtalet om att hon nu skulle få en förmånsbil och en mindre löneökning. Bilen beställdes i augusti och ska levereras om en vecka. Igår var hon i möte med sin arbetsgivare som nu bestämt sig för att hålla bilen inne tillsvidare då det enligt henne "inte kommer se bra ut i ögonen på företagets övriga anställda" om hon får en bil just nu, så hon har tagit beslutet att låta bilen stå tillsvidare, den kommer att levereras till företagsägarna men den kommer inte att komma min mor tillhanda. Är det okej av chefen att bryta det avtalet eller ska hon egentligen ha rätt till bilen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om tjänsteförmåner kan träffas muntligen. Din mamma har alltså rätt att börja nyttja bilen från det datum det avtalats att hon ska erhålla sin tjänstebil. Att ett muntligt avtal har ingåtts medför dock bevissvårigheter. Din mamma måste nämligen kunna bevisa att bilen som levererats till företaget är hennes tjänstebil. I detta fall är det av stor betydelse, om din mamma har någon dokumentation från mötet, eller om det finns något vittne som kan intyga att hon och arbetsgivaren avtalat om tjänstebil. Jag skulle i detta fall råda din mamma, att kontakta sin fackförening, som kan hjälpa henne att föra förhandlingar med arbetsgivaren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är en muntlig överenskommelse giltig och hur bevisar man att en sådan finns?

2017-09-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min ex-fru har en överenskommelse om att hon ska föra över våra två gemensamma barns barnbidrag till sparkonton i deras namn och att dom ska få tillgång till dessa pengar när dom blir myndiga.Vi har delad vårdnad, men dom är skrivna hos henne, därför betalas barnbidragen ut till henne.Nu vet jag att så inte sker och inte har skett de senaste åren, eftersom jag har begärt ut kontoutdrag från dessa konton.Jag anser att min ex-fru har brutit mot vår muntliga överenskommelse, håller det Juridiskt?Att hon brutit mot ett muntligt avtal...Och vad kan jag göra juridiskt för att barnen ska få tillbaka sina pengar?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ja, muntliga avtal är som huvudregel precis lika giltiga som skriftliga avtal i Sverige. Problematiken som uppstår vid muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa. Rent generellt och något förenklat är det nämligen så att den som påstår något i en civilrättsligt tvist också har bevisbördan för att det denne påstår stämmer. Det innebär att om du skulle gå till domstol för att t.ex. fastställa att din fru har en skuld till dina barn så måste du också bevisa att det överhuvudtaget har funnits ett avtal. Bevis behöver inte bara vara ett skriftligt avtalOm du klarar av att bevisa detta går inte att avgöra utifrån de uppgifter du har lämnat. Kanske finns det någon person som känner till er överenskommelse? Eller så kanske vissa betalningar har kommit in på konto medan andra inte har gjort det? Även andra omständigheter skulle kunna tala till din fördel. RekommendationMot bakgrund av den möjliga bevisproblematiken, blir min rekommendation därför att du försöker komma överens med din fru om någon typ av överenskommelse där hon får betala tillbaka barnbidragen till era barn i den takt detta är möjligt. Kanske kan ni även komma överens om att pengarna ska sättas in på ett konto som ni båda lätt har tillgång till, så att du kan följa upp att avbetalningarna kommer in som de ska. Det är naturligtvis också möjligt att stämma din exfru i er lokala tingsrätt. Detta rekommenderar jag dock inte i första hand och om du väljer detta alternativ, så bör du kontakta juridiskt biträde. Vår juristbyrå företräder ofta klienter i liknande tvister och du når dem enklast på info@lawline.se Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!Med vänlig hälsning

Vad gäller för en muntlig överenskommelse?

2017-08-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, ponera följande: A skriver ett avtal med B om att hyra ut prylen X, det är dock löst formulerat och alla uppgifter finns inte med i handlingen (såsom vad prylen ska kosta, hur länge, till vilket konto, etc) men båda skriver under.Dagen därpå, kommer de muntligt överens om att avtalet ej ska användas. A säger att B får använda prylen kostnadsfritt istället.Ett år passerar, och nu väljer plötsligt A att vifta med avtalet de pratat om ett år tidigare. Han säger att B är återbetalningsskyldig och måste betala avgifter för ett helt år.B förstår ingenting, de hade ju en överrenskommelse och sa att avtalet var ogiltigt. Ett helt år har passerat utan ett ord har sagts om att betala något, trots regelbunden kontakt med varandra.Vad gäller? Kan A begära att få betalt, trots muntlig överrenskommelse att avtalet är ogiltigt?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för låneavtal och det muntliga avtalet är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. I egentlig mening har B alltså rätt att använda prylen kostnadsfritt. Om A begär att få betalt och viftar med det skriftliga avtalet kommer det emellertid att uppstå en bevissituaion som blir jobbig för B. A kan ju visa upp avtalet inför en domstol och hävda att det fortfarande är giltigt mellan parterna. Då tippar bördan över på B som ska bevisa att de ingått ett nytt avtal, vilket förmodligen inte kommer att lyckas utan vittnen och liknande.I ett sådant läge kommer alltså A troligen att vinna, trots att B är den som "egentligen har rätt". Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ner avtal i skrift just för att undvika missförstånd eller meningsskiljaktigheter senare. B borde också i det här fallet ha begärt att det skriftliga avtalet revs eller förstördes.