Inga särskilda formkrav för generalfullmakts giltighet

2010-08-16 i Formkrav
FRÅGA |Min far har blivit sjuk och därför tänkte vi inom familjen skriva en generalfullmakt som ger min mamma rätt att teckna avtal i min fars namn. Min fråga är nu om detta avtal måste offentlig göras eller skickas in för registrering. Har ett vagt minne av att man måste skicka in dem till tingsrätten och att detta måste göras av en advokat eller liknande. Stämmer detta eller är jag helt ute och cycklar?
|Hej! Begreppet generalfullmakt finns inte i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser. Kännetecknande är alltså att _fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning._ Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom skriftlighet, bevittnande, registrering, kungörande etc, svaret på din fråga är alltså nej. En generalfullmakt kan utformas t ex så här: Härmed befullmäktigas NN1 (ev personnummer, adress) att för mig, NN2 (ev personnummer, adress) att från och med denna dag företräda mig i alla mina angelägenheter, bevaka min rätt och sluta avtal för min räkning. NN2 (underskrift) Fullmakt att _sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom_ måste dock vara skriftlig för att vara giltig enligt avtalslagen 27 § st 2 (se lagtext: https://lagen.nu/1915:218#P27S2). Om ni vill att fullmakten ska omfatta möjlighet att sluta något sådant avtal måste den vara skriftlig. I övrigt är skriftlighet att rekommendera ur bevissynpunkt. Med vänlig hälsning

Formkrav på överlåtelseavtal av bostadsrätt

2010-03-11 i Formkrav
FRÅGA |muntliga avtal hur kan de vara så att ett avtal sätt vi använt i minst 1000 år helt blivit värdelöst blivit lovad att köpa en br av en persson som har lite psyck/missbruks problem styrelsen vill ha bort honnom bor själv i sama brf sa att jag ger 15000 mer än vad föreningen skulle ge han sammtyckte handskakning mm nu e det så att föreningen tog tag i honom när han måde som sämst o sa att han skulle skriva på ett paper de sa inte till honom vad det va för någe när han skrivit på sa de nu har du sålt lägenheten till föreningen kan de göra så ?
Jimmy Schiöld |Hej! Formlösa avtal, dvs. att det innebär att det är tillräckligt att det föreligger överensstämmande viljeförklaringar för att ett avtal skall komma till stånd, gäller som huvudregel i svensk rätt. På vissa områden har det dock ansetts nödvändigt att införa formkrav, t.ex. att ett avtal skall vara skriftligt och underskrivet, för att det skall komma till stånd. Så är det t.ex. vid överlåtelse av bostadsrätt, se. bostadsrättslag (1991:614) 6 kap. 4 § 1 st. (https://lagen.nu/1991:614). Därför är Er muntliga överenskommelse ej giltig i detta fall. Syftet med formkrav är vanligtvis att skydda parterna för att säkerställa att de tänker sig för innan de binder sig och att förebygga tvister om att ett avtal har slutits, vilket innehåll avtalet har samt om vem som har avtalat. Med vänliga hälsningar Jimmy Schiöld

Formkrav vid gåvobrev av fast egendom

2010-07-26 i Formkrav
FRÅGA |Vad gäller för formkrav för att skriva ett gåvobrev när det gäller fastighet? Gäller samma strikta formkrav som vid undertecknande av testamente? Räcker det exempelvis med att den ena av givarna skriver på gåvobrevet och att det bevittnas, då den andre givaren till följd av permanent sjukdom inte kan? Skulle ett dyligt gåvobrev anses vara giltigt även i samband med en rättslig tvist?
Georg Dellborg |Hej. Överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal, oavsett om överlåtelsen sker genom köp, byte eller gåva. Detta framgår av 4:1 och 4:29 Jordabalken. Vid gåva skall gåvobrevet innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarnas och mottagarens underskrift. Du säger att en av ägarna till följd av sjukdom inte kan skriva under ett gåvobrev. Frågan är då varför denne inte kan göra det. Om personen vill att fastigheten skall överlåtas men har en sjukdom som innebär att han/hon rent fysiskt inte förmår skriva med penna, går detta att lösa. Man kan då låta en annan person skriva den sjuke givarens namnteckning medan givaren håller sin hand på pennan. Bredvid underskriften skrivs därefter MHPP eller ”Med hand på penna”. Detta markerar att personen varit närvarande och accepterat att någon annan skrivit hans/hennes namn på gåvobrevet. Ett sådant gåvobrev kommer att vara giltigt. Om den sjuke inte kan skriva under gåvobrevet därför att han/hon är för sjuk för att förstå vad situationen handlar om, blir det mer komplicerat. Till att börja med gäller då att man naturligtvis inte får ”lura” en sådan person att skriva på gåvobrevet i alla fall. Ett avtal där en av parterna inte förstått avtalets innebörd och följder kan ogiltigförklaras med stöd av 33§ eller 36§ Avtalslagen. När en person är så sjuk att han/hon har svårt att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter kan en god man eller förvaltare förordnas, se 11:4 och 11:7 Föräldrabalken (FB). Gode män eller förvaltare får dock inte ge bort den sjukes egendom, med undantag av personliga presenter av mindre värde, se 14:12 FB. Har god man eller förvaltare förordnats kommer det alltså inte att gå att skänka bort hela fastigheten. Som du märker blir det helt olika problem som uppstår beroende på om fastighetens ägare är fysiskt förhindrad att skriva under gåvobrevet, eller om hindret ligger i att denne inte förstår rättshandlingen. Eftersom jag inte närmare känner till vad ägarens sjukdom består i tänker jag inte gå in närmare på reglerna om förvaltare och gode män än vad jag gjort ovan. Du får återkomma om du undrar något mer om detta. Ett gåvobrev avseende fast egendom är som sagt giltigt om det innehåller uppgift om fastigheten, förklaring att fastigheten ges bort, samt underskrift av givare och mottagare. I övrigt krävs det inte att några utomstående bevittnar gåvobrevet. Detta utgör således en skillnad mot testamente, där det förutom testatorns namnteckning krävs att två utomstående personer bevittnar testamentet och skriver under. Jordabalken och föräldrabalken finner du i länkarna nedan: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm Vänligen,

Vittneskrav för revers?

2006-07-09 i Formkrav
FRÅGA |Behöver namnteckningarna på en revers bevittnas, eller räcker det med borgenärens och gäldenärens namnteckningar?
Daniel Waerme |Hej!Nej, inget sådant formkrav finns för att en revers ska vara giltig. Med vänliga hälsningar