Hur långt tillbaka i tiden kan försäkringskassan återkräva en felaktig utbetalning?

2018-03-08 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående studiebidrag. Jag fick studiebidrag som jag inte skulle få då jag hade för hög frånvaro i skolan. Detta hände 2012. I maj 2017 får jag upp på min sida på försäkringskassan att jag är återbetalningsskyldig 5000kr då jag fått felaktigt utbetalt när jag gick i skolan. 2000kr felaktigt utbetalt och 3000kr i ränta. Jag blir då väldigt chockad över det jag ser eftersom jag inte hade någon aning om detta. Jag ringde till försäkringskassan som då sa att dom precis gjort så man kan se det på deras hemsida och att dom hade skickat ut ett brev till mig 23 april 2012 om att jag var återbetalningsskyldig. På 5 år har dom alltså inte hört av sig någonting om att jag är skyldig dom pengar, och jag har inte fått något brev 23 april 2012(vad jag kommer ihåg). Så jag har varit helt ovetandes om att jag varit återbetalningsskyldig tills det kom upp på deras hemsida. Har detta verkligen gått rätt till?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en felaktig utbetalning gjorts från försäkringskassan har myndigheten rätt att göra ett återkrav på den utbetalningen. Det blir sedan bestämmelserna om preskription som avgör hur långt tillbaka i tiden myndigheten kan begära detta. Preskriptionstiden hos försäkringskassan gäller i 10 år och för din del har endast 5 år passerat. Det är därmed inte aktuellt att fundera över om skulden skulle kunna anses preskriberad utan den har försäkringskassan rätt att kräva in av dig. (Preskriptionslagen §2)Däremot är frågan om räntan en annan. När försäkringskassan sände upplysning om din skuld till dig, den 23 april 2012, meddelades säkerligen i brevet vilken ränta som skulle tillkomma vid försenad inbetalningen av återkravet. Den som framställer ett krav på en försenad betalning av ett bestämt belopp har rätt att utkräva ränta i enlighet med räntelagen (1975:635) §4 st 1. Däremot är den som har en skuld inte skyldig att betala ränta för tiden innan denne hade kännedom om räkningen/kravet. Vilket skulle kunna gälla i ditt fall om du inte hade kännedom om skulden.Jag anser att försäkringskassan kan begära in din skuld då den inte preskriberats, men inte utkräva ränta då du aldrig mottog räkningen, den 23 april 2012. Räkningen har därmed varit okänd för dig. Det blir försäkringskassans skyldighet att bevisa att räkningen kommit dig till handa. Vilket kan bli svårt för dem.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med försäkringskassan och be dem bevisa att du mottog brevet om skulden för att ha rätt att kräva ränta, och sedan erbjuder du att betala endast skulden. Kan försäkringskassan bevisa att de haft kontakt med dig om skulden har de rätt att ta ut ränta för den tid som löpt. Annars inte. En sådan kontakt kan även vara att du loggat in på deras sida och tagit del av beskedet där.Jag hoppas det ordnar sig för dig och du är givetvis välkommen med följdfrågor om något känns oklart.

Dröjsmålsränta

2018-01-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej Lawline. Jag lånade för ganska precis 2 år sedan ut ca 15.000 kr till en kompis. Ett avtal skrevs där följande angavs: LånebeloppMitt namn och personnummer Kompisens namn och personnummer Datum då hela skulden ska vara återbetald Dagens datum Bådas namnteckning och namnförtydligande Det har nu gått snart 2 år sedan skulden skulle ha återbetalts och jag undrar därför om jag har rätt att ta ut ränta trots att det inte finns angivet i avtalet? Att tillägga är att jag direkt efter att deadline för lånet passerat informerade honom om att ränta kommer att tas ut (tog vid tillfället för givet att det var möjligt att göra). Jag har skriftligen (via facebookchatt samt sms) vid upprepade tillfällen påmint om skulden och den tickande räntan. Min förhoppning är att kunna uppvisa lagligt stöd för krav på ränta och att det skulle kunna få honom att vakna och börja återbetala skulden, för att slippa skicka honom rätt in i kronofogdenträsket som jag vet att han just lyckats lämna. Med vänlig hälsning
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom frågan rör ränta finns bestämmelser om detta i räntelagen. Räntelagens bestämmelser gäller i den mån inget annat har avtalats, 1 § räntelagen. Om betalningstiden i för en fordran är bestämd i förväg men betalningen inte inkommer i tid så utgår ränta på fordringen från förfallodagen, 3 § räntelagen. Räntan beräknas per år och är referensräntan plus åtta procentenheter, 6 § räntelagen.I ditt fall förstår jag det som att ni inte har avtalat om ränta. Eftersom ni inte har avtalat gäller räntelagens bestämmelser, 1 § räntelagen. Eftersom ni har avtalat en förfallotid ska ränta vid utebliven betalning utgå från förfallodagen, 3 § räntelagen. Räntan är referensräntan som gäller vid varje tidpunkt plus åtta procentenheter, 6 § räntelagen. Hoppas detta gav svar på din fråga!Mvh

Beräkning av dröjsmålsränta

2017-11-25 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag ska betala 6 räntelagen på 5600:-i skadestånd.Från den 2016-07-21 till 2017-11-20. Och jag får inte till det. Jag har betalt totalt 6600:- den 19/11. Men det verkar vara fel?Mvh Thomas
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga är hur mycket du totalt ska betala om du har en skuld på 5600 och ska betala ränta enligt 6 § räntelagen på den från och med 2016-07-21 till och med 2017-11-20. Då det inte framgår om några andra räntor ska betalas eller några andra omständigheter som kan påverka räntan utgår jag endast från ovan nämna omständigheter. Detta innebär att mitt svar nedan är helt beroende av att datum, belopp och typ av ränta stämmer överens med ditt fall.Dröjsmålsräntan på 5600 kr från 21 juli 2016 till den 20 november 2017 motsvarar 561 kr. Det totala belopp du är skyldig att betala (skadeståndet + dröjsmålsränta) är alltså 6161 kr. Du har alltså betalat mer än du varit skyldig och har därmed som huvudregel rätt att återfå den felaktigt utbetalda summan om 439 kr. För att få tillbaka summan bör det räcka att du kontaktar den som mottagit betalningen och uppmärksammar hen på den felaktiga betalningen..Nedan följer en redogörelse för hur dröjsmålsränta räknas ut.6 § räntelagen föreskriver att dröjsmålsränta beräknas genom att lägga till 8 procentenheter till den gällande referensräntan. Då den gällande referensräntan sedan 1 juli 2016 varit -0,5 % innebär detta att dröjsmålsräntan ligger på 7,5 % (6 & 9 § räntelagen). Dröjsmålsräntan är ränta per år vilket innebär att 7,5 % av 5600 motsvarar 12 månaders ränta. På kronofogdemyndighetens hemsida finns ett hjälpmedel för att enkelt räkna ut ränta, se här.Vill man räkna ut räntan manuellt får följande formel användas: (referensränta + 8 procentenheter) x fordran) x (hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = räntebelopp. I detta fall (-0,5 procent + 8 procentenheter) x 5600 kr x (1 år och 122 dagar/365 dagar) = räntebelopp. Alltså (0,075 x 5600 kr) x (487/365) = cirka 561 kr..Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte eller om du har andra frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur man beräknar dröjsmålsränta

2017-09-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Min bror lånade ut pengar till våra föräldrar för 35 år sedan med 100 000 kr till köp av fastighet. Vad är rimligt att lånet ska betalas tillbaka med nu om man räknar på normal ränta?
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Vad lagen sägerDet framgår inte av din fråga men jag utgår ifrån att din bror och dina föräldrar varken avtalade kring ränta eller förfallodatum när skuldebrevet utfärdades. Enligt 4 § 1 stycket räntelagen ska ränta räknas från trettio dagar efter det att borgenären (din bror) kräver betalning av gäldenären (era föräldrar). Det innebär att om din bror exempelvis kräver betalning den 1 oktober, kommer den legala räntan löpa från och med den 30 oktober. Den legala räntan beräknas enligt 6 § räntelagen som referensräntan plus åtta procentenheter. I dagsläget uppgår den alltså till 7.5 %. Andra perspektiv 1. När din bror och dina föräldrar diskuterar vad som är rimligt bör de ha inflationen i åtanke. Statistiska Centralbyrån har ett utmärkt verktyg för ändamålet. Enligt det motsvarar 100 000 kr år 1982, idag 265 000 kr. 2. Om vi ponerar att din bror redan 1982 lät fordringen förfalla och den legala räntan börja löpa, skulle era föräldrar idag vara skyldiga 380 000 kr. Det förutsätter dock att referensräntan konsekvent varit 8 %. Det ska också tilläggas att 8 % är i ett jämförande perspektiv en relativ hög räntesats. På Kronofogdens hemsida kan ni laborera med andra räntesatser och se vad det ger för resultat. Jag rekommenderar att ni har både juridiken och nationalekonomin i åtanke när ni överlägger kring hur skulden bör betalas.

Avkastningsränta vid avtalsbrott

2018-02-14 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Mitt barnbarn har stått i kö över ett år för att köpa en lägenhet som skulle vara inflyttningsklar våren 2018. Nu har mäklaren som förmedlat affären med byggherren meddelat att byggaren tänket skaffa nytt bygglov på samma plats och avtalet sägs upp. Mitt barnbarn har under nästan ett år legat ute med 20000kr och får ingen ränta eller ersättning för det brutna avtalet. Har hon möjlighet att kräva ersättning från det mäklarföretag som haft hennes medel under nästan ett helt år. Hon ör naturligtvis oerhört besviken och ledsen och känner sig lurad
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 2 § 1 stycket räntelag, ska avkastningsränta utgå för hela den tid byggherren innehaft ditt barnbarns medel, förutsatt att det rör sig om ett kontraktsbrott från deras sida. Huruvida så är fallet kan inte jag sia utan att ha läst avtalet men om byggherren saknar stöd för uppsägningen i det överenskomna språket, rör det sig om ett kontraktsbrott. Avkastningsräntan bestäms enligt 5 § räntelag till referensräntan plus två procentenheter och uppgår sålunda per dagens datum till 1,5 %. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor! elias.olsson@lawline.seVänligen,

När utgår ränta eller dröjsmålsränta för en skuld?

2017-11-27 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag och en vän fick ca 37 000 kronor i böter av tingsrätten som vi skulle betala av tillsammans. Han betalade av hela skulden direkt så att det inte gick till kronofogden och jag var skyldig honom min halva. Detta var ca 6-7 år sen, han har inte skickat in något till kronofogden än.Så min fråga är: är han berättigad till dröjmålsränta eller annan ränta?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni inte avtalat om ränta för fordringen så har han som utgångspunkt ingen rätt att kräva ränta av dig i efterhand, 6 § skuldebrevslagen analogt, 2 § räntelagen Detta förutsatt att du betalar i tid. Om du däremot är sen med betalning så kan dröjsmålsränta utgå.Han är berättigad att kräva dröjsmålsränta om1. Ni avtalat om en bestämd förfallodag och du inte betalar i tid. Då utgår ränta på fordringen från förfallodagen, 3 § räntelagen. 2. Ni inte avtalat om en bestämd förfallodag och du inte betalar inom 30 dagar från det att han kräver betalt. Då utgår dröjsmålsränta från den dag som infaller trettio dagar efter det att han har framställt krav på betalning samt låtit dig veta att underlåtenhet att betala medför skyldighet för dig att betala dröjsmålsränta. Om ni på förhand avtalat om dröjsmålsränta så behöver han inte underrätta dig om att underlåtenhet att betala medför dröjsmålsränta. 4 § räntelagen Dröjsmålsräntan beräknas enligt den vid varje tid gällande referensräntan + åtta procentenheter. 6 §, 9 § räntelagen,Du kan se vad referensräntan ligger på och har legat på tidigare här .Lycka till!Vänligen

Allmänt skadestånd och dröjsmålsränta för sen utbetalning av lön

2017-10-05 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Min arbetsgivare vägrade betala min intjänade lön för juli som enligt erhållen lönespec skulle utbetalats 25/8.Först efter anlitande av kronofogde betalades lönen i mitten av september.Fråga: Har jag rätt till och kan jag kräva "allmänt skadestånd"?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt skadeståndI det fall en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid kan denne drabbas av flera sanktioner. Om din arbetsgivare har ingått av kollektivavtal så kan arbetsgivaren genom dröjsmålet med utbetalningen ha brutit mot detta, och kan då åläggas att utbetala allmänt skadestånd (54-55 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Förmodligen skulle ett skadestånd vara av ungefär samma storlek som det belopp du gått miste om. I detta fall har du fått lön utbetald, om än för sent, därför skulle förmodligen ett skadestånd vara lika stort som ett belopp om dröjsmålsränta.DröjsmålsräntaJag utgår i det följande från att ni i inte avtalat angående ränta i ditt anställningsavtal.Obetald lön utgör en penningfordran (1 § räntelagen). Huvudregeln är (2 § räntelagen), att ränta utgår efter förfallodagen av en fordran (betalning du har rätt till). Om det framgår av anställningsavtalet att lönen ska betalas den 25:e varje månad, och den inte utbetalas, utgår ränta på tiden därefter fram tills att betalning sker (6 § räntelagen).RådOm arbetsgivaren bestrider dina krav enligt ovan om allmänt skadestånd eller dröjsmålsränta, kan du gå till domstol. Tvist mellan arbetsgivare och icke fackansluten arbetstagare förs i tingsrätten, därför bör du kontakta ett juridiskt ombud. Är du fackligt ansluten kan du kontakta ditt fackförbund.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Blir det ränta på obetald dröjsmålsränta?

2017-09-21 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Får obetald dröjsmålsränta ingå i fakturor som ingår i ärenden som skickas in till Kronofogden där det sedan räknas ränta igen?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga handlar det om det får räknas dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta.Reglerna om dröjsmålsränta stadgas i Räntelagen (1975:635). I 7 § kan vi utläsa att dröjsmålsränta ska vara densamma på kapitalet sedan det datum betalningen förfallit till betalning. Angående ränta på dröjsmålsränta fastställer Högsta Domstolen i NJA 1994 s 3 att dröjsmålsränta för försenad betalning av dröjsmålsränta inte får läggas till på kapitalet, hur länge dröjsmålsränta än utgår. Detta innebär alltså att dröjsmålsränta på dröjsmålsränta inte får göras, så länge parterna inte avtalat om det.Om det är reglerat i ditt avtal att dröjsmålsränta ska utgå för obetald dröjsmålsränta är det alltså det som gäller. Räntelagen gäller nämligen bara i den mån inget annat avtalats, se 1 § andra stycket Räntelagen. Beakta dock att villkor som sägs i fakturan (t.ex. att dröjsmålsränta utgår på dröjsmålsränta) men inte sägs i avtalet inte blir en del av avtalet. En faktura är endast ett krav om betalning i anledning av avtalet, inget annat. Om dröjsmålsräntan lagts till på beloppet i fakturan, och du är i dröjsmål med betalningen, och dessa skickas till Kronofogden kommer ingen ytterligare ränta utgå om det inte står i avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,